Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC http://pl.yourpdfguides.com/dref/2888208"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OMRON F3S-TGR- SB2-KXC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: No. E45E-PL-02 Fotoelektryczna kurtyna bezpieczestwa typo 4 Fotoelektryczna kurtyna bezpieczestwa typo 2 F3S-TGR-SB4-KxC, F3S-TGR-SB2-KxC PODRCZNIK UYTKOWNIKA Krótki przegld Advanced Industrial Automation Dzialanie rodki ostronoci i warunki instalacji Monta mechaniczny Procedury obslugi Diagnostyka za pomoc diod LED Wprowadzenie WPROWADZENIE W niniejszym podrczniku uytkownika opisano fotoelektryczn kurtyn bezpieczestwa (SLC) F3S-TGR-SBx-KxC. Ogólne wymagania w zakresie bezpieczestwa Podczas korzystania z F3S-TGR-SBx-KxC zawsze przestrzegaj nastpujcych wskazówek: Przed zainstalowaniem i rozpoczciem pracy z urzdzeniem zapoznaj si starannie z opisami zawartymi w instrukcji obslugi. Przed montaem urzdzenia wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzi ocen ryzyka wynikajcego z pracy urzdzenia i okreli jego przydatno. Niniejsz instrukcj przechowuj w dostpnym miejscu, tak aby operator mógl j latwo znale w razie potrzeby. Nie otwieraj obudowy ani nie dokonuj adnych nieautoryzowanych modyfikacji. Przed podjciem jakichkolwiek dziala z zewntrz zasilanie musi by koniecznie odlczone. Przepisy i normy 1. Fotoelektryczne kurtyny bezpieczestwa F3S-TGR-SBx-KxC to czule elektroniczne urzdzenia zabezpieczajce (ESPE) zgodne z dyrektyw Unii Europejskiej dot. Maszyn, poz. 1, zalcznik IV,,Komponenty bezpieczestwa B". 2. Urzdzenie F3S-TGR-SBx-KxC spelnia wymagania nastpujcych przepisów i norm: (1) przepisów UE dyrektywy dot. maszyn: 98/37/WE dyrektywy EMC: 89/336/EWG (2) norm europejskich: EN , pren Urzdzenie F3S-TGR-SBx-KxC otrzymalo nastpujce atesty od jednostki notyfikowanej TÜV Product Service: atest typologiczny WE zgodnie z dyrektyw UE dot. NABYWCA LUB UYTKOWNIK SAM UZNAJE, CZY PRODUKTY SPELNIAJ ODPOWIEDNIE WYMAGANIA ZWIZANE Z ICH ZAMIERZONYM UYCIEM. FIRMA TECHNO GR NIE UDZIELA ADNYCH INNYCH GWARANCJI JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOCI FIRMA TECHNO GR NIE BDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA STRATY SPECJALNE, POREDNIE LUB WTÓRNE, UTRAT KORZYCI LUB STRATY HANDLOWE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIZANE Z PRODUKTAMI, BEZ WZGLDU NA TO, CZY TAKIE ROSZCZENIA BD WYNIKA Z UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA CZY CISLEJ ODPOWIEDZIALNOCI. W adnym wypadku odpowiedzialno firmy TECHNO GR za jakiekolwiek zdarzenie nie przekroczy ceny produktu, którego dotyczy reklamacja. W ADNYM WYPADKU FIRMA TECHNO GR NIE OBEJMIE GWARANCJ NAPRAW ANI NIE BDZIE RESPEKTOWA INNYCH REKLAMACJI DOTYCZCYCH PRODUKTÓW, DOPÓKI ANALIZA WLASNA FIRMY TECHNO GR NIE POTWIERDZI, E PRODUKTY BYLY POPRAWNIE EKSPLOATOWANE, PRZECHOWYWANE, ZAINSTALOWANE I KONSERWOWANE ORAZ NIE BYLY NARAONE NA ZANIECZYSZCZENIA, NADMIERNIE INTENSYWNE UYCIE, BLDNE UYCIE LUB NIEODPOWIEDNIE MODYFIKACJE ALBO NAPRAWY. 3 PRZYDATNO W OKRELONYM ZASTOSOWANIU Firma TECHNO GR nie moe ponosi odpowiedzialnoci za zgodno z innymi normami, zbiorami praw lub przepisami, które mog by brane pod uwag w przypadku kombinacji produktów wykorzystywanej przez uytkownika. Na danie klienta firma TECHNO GR przedstawi odpowiednie dokumenty certyfikujce innej instytucji, które identyfikuj dane nominalne i ograniczenia uytkowania majce zastosowanie do produktów. Informacje te mog si okaza niewystarczajce do kompletnego ustalenia przydatnoci produktów w kombinacji z produktem kocowym, maszyn, systemem lub innym zastosowaniem albo uyciem. Poniej przedstawiono kilka przykladów zastosowa, którym naley powici szczególn uwag. Przedstawiona lista nie jest wyczerpujca i nie zawiera wszystkich moliwych sposobów uycia produktów ani nie sugeruje, e wymienione na niej sposoby uycia mog by odpowiednie dla produktów: zastosowanie zewntrzne, zwizane z potencjalnym zanieczyszczeniem o charakterze chemicznym lub zaklóceniami elektrycznymi, albo w warunkach lub na sposób nieopisany w niniejszym dokumencie, systemy sterowania w dziedzinie energii atomowej, systemy spalania, systemy kolejowe, systemy lotnicze, sprzt medyczny, maszyny do celów rozrywkowych, pojazdy i instalacje podlegajce oddzielnym przepisom przemyslowym lub rzdowym, systemy, maszyny i sprzt, które mog przedstawia zagroenie dla ycia lub mienia. Prosimy o zapoznanie si i przestrzeganie wszelkich zakazów uycia odnoszcych si do produktów. NIE WOLNO UYWA PRODUKTÓW DO ZASTOSOWA STWARZAJCYCH POWANE ZAGROENIE DLA YCIA LUB MIENIA BEZ UPEWNIENIA SI, E SYSTEM JAKO CALO ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY Z UWZGLDNIENIEM ZAGROE ORAZ E PRODUKT FIRMY TECHNO GR ZOSTAL WLACIWIE WYBRANY I ZAINSTALOWANY DO ZAMIERZONEGO UYCIA Z UWZGLDNIENIEM SPRZTU LUB SYSTEMU JAKO CALOCI. Uwaga: Niektóre parametry produktów mog ulec zmianie bez uprzedzenia. Na danie klienta produktom mog zosta przypisane specjalne numery modeli w celu okrelenia lub ustalenia kluczowych parametrów dla danego zastosowania. Aby sprawdzi rzeczywiste dane techniczne zakupionych produktów, prosimy skontaktowa si w dowolnym czasie z przedstawicielem firmy TECHNO GR. OPISY SYMBOLI Informacje o szczególnym znaczeniu mona w niniejszym podrczniku uytkownika rozpozna po nastpujcych symbolach: OSTRZEENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczn sytuacj, której zignorowanie moe spowodowa umiarkowane lub rednie obraenia albo moe spowodowa powane! obraenia lub mier. Oprócz tego mog wystpi powane szkody materialne. PRZESTROGA wskazuje potencjalnie niebezpieczn sytuacj, której zignorowanie moe niekiedy spowodowa umiarkowane lub rednie obraenia albo spowodowa szkody! materialne. UWAGA sluy do wyrónienia istotnych informacji. PRODUCENT: TECHNO-GR s.r.l. via Torino, 13/ Poirino (TO) - WLOCHY Tel Faks com WWW PODRCZNIK UYTKOWNIKA: wersja 5.1, data wydania SPIS TRECI Rozdzial Strona 1 2 Dzialanie rodki ostronoci i warunki instalacji Obliczanie minimalnego odstpu instalacji Powierzchnie odbijajce

3 9 Monta mechaniczny Polczenia Schemat polcze kablowych Uwagi dotyczce polcze Procedura pozycjonowania Procedury obslugi Ustawianie wewntrznych przelczników DIP Wybór trybu resetowania Funkcje wygaszania i sterowania rcznego Informacje ogólne Funkcja wygaszania Konfiguracja czciowego wygaszania Kryteria instalacyjne.

4 Konieczne warunki czasowe (funkcji wygaszania) Ograniczenia czasowe (dotyczy urzdze SLC o oznaczeniu handlowym z przyrostkiem,,-mtl") 7-7 Sterowanie rczne (OVERRIDE) Wlczanie funkcji sterowania rcznego Diagnostyka za pomoc diod LED Sygnalizacja diodami LED Kontrole okresowe i konserwacja Kontrola kocowa po instalacji Informacje ogólne i przydatne dane Dane techniczne Wymiary Uwaga SPIS TRECI 5 6 SPIS TRECI Rozdzial 1: Dzialanie Fotoelektryczna kurtyna bezpieczestwa (Safety Light Curtain -- SLC) jest wyposaona w nadawczoodbiorcze elementy optyczne zwane nadajnikiem-odbiornikiem (cz aktywna) oraz w system luster (cz pasywna). Operator ma do dyspozycji przycisk

5 wielofunkcyjny, który umoliwia wykonywanie nastpujcych operacji: TEST: nacinicie przycisku podczas normalnej pracy powoduje sprawdzenie, czy caly system skladajcy si z urzdzenia SLC i maszyny dziala poprawnie. Nacinicie przycisku TEST (rozwarcie styku) symuluje zasadniczo przerwanie jednego lub kilku wizek bezpieczestwa, dziki czemu mona sprawdzi, czy maszyna zatrzymuje si we wlaciwym czasie i konfiguracji. RESTART (uruchomienie ponowne): Jeli przycisk zostanie nacinity po zadzialaniu urzdzenia SLC (stan rcznego resetowania), system zostanie zresetowany. ALIGNEMENT (pozycjonowanie): Jeli przycisk zostanie nacinity przy braku zasilania urzdzenia SLC, a zasilanie zostanie przywrócone w trakcie, gdy przycisk pozostaje nacinity, urzdzenie przejdzie w tryb pozycjonowania, tj. wskazywania poloenia pozycjonowania za pomoc dwóch óltych diod LED. OVERRIDE (sterowanie rczne) (tryb dostpny tylko wtedy, gdy dziala funkcja wygaszania): jeli przycisk zostanie nacinity w cigu 5 sekund od momentu wlczenia urzdzenia i zostanie przytrzymany przez co najmniej 5 sekund, urzdzenie SLC zewrze wyjcia bezpieczestwa, jeli wizki zostan przerwane. Ten stan zostanie przerwany natychmiast po zwolnieniu przycisku lub automatycznie po uplywie 120 sekund Resetowanie automatyczne: po wykryciu obiektu urzdzenie SLC powróci do normalnego dzialania natychmiast po usuniciu tego obiektu. Resetowanie rczne: tryb normalnego dzialania zostanie przywrócony wylcznie po usuniciu obiektu i naciniciu przycisku resetowania. Aby wlczy funkcj wygaszania, naley przy odlczonym zasilaniu od urzdzenia SLC podlczy wskanik wygaszania LMS, jak pokazano w rozdziale 6, a nastpnie przywróci zasilanie urzdzenia SLC. Aby wylczy funkcj wygaszania, naley przy odlczonym zasilaniu od urzdzenia SLC odlczy wskanik wygaszania LMS, a nastpnie przywróci zasilanie urzdzenia SLC. Prosimy pamita, e wlczenie/wylczenie funkcji wygaszania powoduje automatyczne wlczenie/ wylczenie funkcji rcznego sterowania. Wyjcia s typu PNP. Jeli sterowane urzdzenie bdzie zasilane prdem przemiennym lub bdzie pobiera prd o nateniu wyszym ni 250 ma, naley koniecznie zastosowa zewntrzny modul przekanika bezpieczestwa. 7 Rozdzial 2: rodki ostronoci i warunki instalacji Obszar, na którym urzdzenie SLC zostanie zainstalowane, musi spelnia kilka wymaga. Temperatura otoczenia, zaklócenia powodowane przez fale elektromagnetyczne, ródla wiatla, itp. powinny zosta ocenione przez kompetentn osob. Aby uzyska odpowiednie informacje, jakie zostaly pominite w niniejszym podrczniku, prosimy skontaktowa si z producentem. 2-1 Obliczanie minimalnego odstpu instalacji Bezpieczny odstp (S) musi gwarantowa, e operator nie bdzie mógl znale si w strefie zagroenia przed zatrzymaniem elementów ruchomych maszyny. Wzór slucy do obliczenia bezpiecznego odstpu w przypadku wielowizkowych urzdze SLC przedstawia si nastpujco: S = (K &timescznikiem o znamionowym prdzie wylczenia 1 A. Przycisk TEST/RESTART musi by umieszczony w takim miejscu, eby operator mógl obserwowa chroniony obszar przy ponownym uruchamianiu, testowaniu lub rcznym sterowaniu urzdzeniem. Zewntrzny podwietlany wskanik wlczenia rcznego sterowania wygaszaniem musi znajdowa si w miejscu widocznym ze wszystkich stron. Przed rozmieszczeniem czujników aktywujcych funkcj wygaszania naley zapozna si z rozdzialem dotyczcym funkcji wygaszania i sposobu korzystania z niej. Naley sprawdzi, czy obcienie nie pobiera prdu o nateniu wyszym ni 250 ma; w takim przypadku zadziala zabezpieczenie, aby ograniczy maksymalny prd. Jeli sterowane maj by urzdzenia pobierajce prd o nateniu wyszym ni 250 ma lub prd przemienny o nateniu do 6 A, naley podlczy zewntrzny modul przekanika bezpieczestwa. Wejcie wygaszania A i wejcie wygaszania B mog zosta uaktywnione za pomoc wylcznika mechanicznego, czujników fotoelektrycznych, czujnika zblieniowego, przy czym styk jest zwarty w obecnoci obiektu, który ma zosta wykryty. styk test/restart. Przywró zasilanie urzdzenia SLC. zakoczeniu pozycjonowania urzdzenia SLC mocno dokr ruby. Odlcz zasilanie. tego sygnalizatora zostanie wykryta po wlczeniu urzdzenia SLC. 6). - Przywró zasilanie urzdzenia SLC. Wylczanie funkcji wygaszania. - Odlcz zasilanie urzdzenia SLC. - Odlcz sygnalizator wygaszania LMS i czujniki wygaszania (zob. rozdzial 6). polowa pozostaje aktywna. konfiguracj i oznaczenia przelcznika DIP oraz elementów optycznych podlegajcych obejciu przedstawiono na poniszym schemacie i w tabeli. TX2 RX2 TX1 RX1 Przelcznik DIP 1 2 OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON Wygaszone wizki Wszystkie 4 (ustawienie domylne) Tylko TX1 i RX1 Tylko TX2 i RX2 NIEDOZWOLONE OD STRONY ZLCZY 7-3 Konfiguracja czciowego wygaszania Kryteria instalacyjne Podczas instalacji czujników wygaszania zachowaj odpowiedni ostrono, aby zapobiec wystpowaniu niepodanych da wygaszania: Okablowanie musi zosta wykonane prawidlowo. Czujniki wygaszania musz rozpoznawa cal dlugo materialu (np. palety, pojazdy, itp.). Czujniki musz zosta rozmieszczone w taki sposób, aby material byl rozpoznawany take w przypadku, gdy wymaga on podniesienia do celów obróbki. Naley wzi pod uwag wplyw ewentualnego wystpowania rónych prdkoci transportowych w polu wygaszenia na calkowity czas trwania stanu wygaszenia. Wszystkie fotokomórki bezpieczestwa i czujniki wygaszania musz zosta rozmieszczone w taki sposób, aby wczeniej przechodzcy obiekt kasowal ostatni czujnik wygaszania zanim kolejny obiekt dotrze do pierwszych czujników. Nadajnik-odbiornik B2 A2 B1 A1 Przykladem moe by instalacja zabezpieczeniowa przenonika, która musi pozwala na przejcie skrzyni, lecz nie osoby ludzkiej.

6 Urzdzenie SLC S jest podlczone do panelu sterowania, a elementy A1, A2, B1 i B2 to czujniki sluce do wlczania wygaszania. Styki tych czujników s kontrolowane w module nadajnikaodbiornika. Czujniki A1, A2, B1 i B2 mog by czujnikami optycznymi, mechanicznymi, zblieniowymi itp., przy czym styk jest zwarty w obecnoci obiektu, który ma zosta wykryty. Na poniszych schematach przedstawiono kilka przykladowych konfiguracji wykorzystujcych funkcj wygaszania: Zastosowanie czterech czujników --,,wygaszanie dwukierunkowe" A2 B2 S B1 A1 S t r e f a n i e b e z p i e c z n a Wejcie czujnika A1 D1 D D2 Podlczenie elektryczne wejcia wygaszania +24 V DC Wejcie wygaszania A (zielone - 3) Wejcie czujnika A2 Wejcie wygaszania B (ólte - 4) Wejcie czujnika B1 Wejcie czujnika B2 18 Rozdzial 7: Funkcje wygaszania i sterowania rcznego Zastosowanie czterech czujników z jednym kierunkiem transportu materialu: B2 A2 S B1 A1 S t r e f a n i e b e z p i e c z n a Wejcie czujnika A1 D1 D D2 Podlczenie elektryczne wejcia wygaszania +24 V DC Wejcie wygaszania A (zielone - 3) Wejcie czujnika A2 Wejcie wygaszania B (ólte - 4) Wejcie czujnika B1 Wejcie czujnika B2 Zastosowanie dwóch czujników z jednym kierunkiem transportu materialu: Ta sekwencja wlczania wygaszania jest dostpna jedynie w przypadku urzdze SLC z przyrostkiem,,-mtl" w oznaczeniu handlowym. S t r e f a n i e b e z p i e c z n a S B1 A1 D1 D D2 Podlczenie elektryczne wejcia wygaszania +24 V DC Wejcie wygaszania A (zielone - 3) Wejcie czujnika A1 Wejcie wygaszania B (ólte - 4) Wejcie czujnika B1 7-4 Kryteria instalacyjne 19 gdzie: D: minimalny rozmiar obiektu, który moe przej przez urzdzenie SLC D1: odleglo pomidzy wlcznikiem wygaszania B a urzdzeniem SLC MUSI by moliwie jak najmniejsza. Minimalna dozwolona odleglo zaley od prdkoci przenonika, czasu reakcji urzdzenia SLC i czasu reakcji wlcznika wygaszania. odleglo pomidzy wlcznikiem wygaszania A a wlcznikiem wygaszania B Musi wynosi > 250 mm. Zaley take od prdkoci przenonika: dmax [cm] = v [m/s] * 3 [s] * 100 > 25. D2: Konieczne jest, eby ta odleglo nie pozwalala na jednoczesn aktywacj obydwu czujników, a tym samym wlczenie wygaszania w razie przypadkowego pojawienia si na przenoniku czlowieka. Lampa wygaszania Kabel lampy Przyciski Start i Test Kabel zasilajcy Kabel wygaszania Ochrona kabli Kabel RX Kabel TX Przycisk TEST/RESTART musi by umieszczony w takim miejscu, eby operator mógl obserwowa chroniony obszar przy ponownym uruchamianiu, testowaniu lub rcznym sterowaniu urzdzeniem. Zewntrzny podwietlany wskanik wlczenia rcznego sterowania wygaszeniem musi znajdowa si w miejscu widocznym ze wszystkich stron. Jeli czujniki wygaszania s instalowane bardzo blisko urzdzenia SLC, naley dopilnowa, aby odbiorniki czujników zostaly zamontowane po stronie luster urzdzenia SLC celem zapobieenia wzajemnym zaklóceniom. System jest zabezpieczony przez moliwoci wystpienia awarii na skutek uszkodzenia przewodów -- niemniej jednak zaleca si bezpieczne poprowadzenie kabli do wszystkich polcze celem uniknicia uszkodzenia. 20 Rozdzial 7: Funkcje wygaszania i sterowania rcznego 7-5 Konieczne warunki czasowe (funkcji wygaszania) a) danie wygaszania musi wystpi zgodnie z prawidlow sekwencj czasow: najpierw musi zosta uaktywnione wejcie wygaszania A, a nastpnie wejcie wygaszania B. danie zwizane z tym ostatnim musi si pojawi w cigu maksymalnie 3 sekund, lecz nie przed uplywem 30 ms (Tm) od zalczenia wejcia wygaszania A. W przeciwnym razie funkcja wygaszania nie zostanie wlczona. Nieprawidlowa sekwencja wej wygaszania nie uruchomi procedury wygaszania. b) Stan wygaszania moe by utrzymywany przez czas nieograniczony pod warunkiem, e sygnaly wygaszania bd prawidlowe. Przebieg czasowy SLC Swobodny Przerwany SD ON OFF Wejcie wygaszania A Wejcie wygaszania B Stan wygaszenia ON OFF ON OFF Aktywny OFF 0,03 s < Tm < 3 s dania wygaszania nie mona zrealizowa, jeli wyjcia urzdzenia SLC s rozwarte, tj. gdy wizki zostaly przerwane. 7-6 (dotyczy urzdze SLC o oznaczeniu handlowym z przyrostkiem,,-mtl") a) danie wygaszania musi wystpi zgodnie z prawidlow sekwencj czasow: najpierw musi zosta uaktywnione wejcie wygaszania A, a nastpnie wejcie wygaszania B. danie zwizane z tym ostatnim musi si pojawi w cigu maksymalnie 3 sekund, lecz nie przed uplywem 30 ms od zalczenia wejcia wygaszania A. W przeciwnym razie funkcja wygaszania nie zostanie wlczona. Nieprawidlowa sekwencja wej wygaszania nie uruchomi procedury wygaszania. b) Pomidzy wlczeniem wygaszania a wprowadzeniem obiektu do obszaru chronionego, czyli przerwaniem wizek urzdzenia SLC, moe uplyn maksymalnie 5 sekund. Jeli ten czas zostanie przekroczony, funkcja wygaszania zostanie natychmiast wylczona. c) Stan wygaszenia jest utrzymywany tak dlugo, jak dlugo obiekt przebywa w obszarze chronionym (przerywa przynajmniej jedn wizk). d) Stan wygaszenia moe by utrzymywany przez nieograniczony czas pod warunkiem, e sygnaly wygaszania bd prawidlowe. Przebieg czasowy SLC Swobodny Przerwany SD ON OFF Wejcie wygaszania A ON OFF Wejcie wygaszania B ON OFF Stan wygaszenia Aktywny OFF 0,03 s < Tm < 3 s Ograniczenia czasowe Ts < 5 s 7-5 Konieczne warunki czasowe (funkcji wygaszania) Sterowanie rczne (OVERRIDE) Funkcja ta umoliwia rczne sterowanie systemem lub jego obejcie. Sluy do uruchamiania maszyny po przerwaniu przez przechodzcy obiekt jednej lub kilku wizek urzdzenia SLC i zapobieenia dostaniu si do obszaru chronionego jakiegokolwiek obiektu sporód znajdujcych si przed urzdzeniem SLC. Jeli przed obszarem chronionym zostanie zatrzymana paleta, ponowne uruchomienie tamy przenonika nie bdzie moliwe, poniewa urzdzenie SLC bdzie wykrywa przerwanie jednej lub kilku wizek, a wic pozostawi wyjcia rozwarte -- z tego wzgldu obszar chroniony nie bdzie mógl zostal oczyszczony. Bdzie on mógl zosta oczyszczony dopiero, gdy zostanie wlczona funkcja rcznego sterowania. Funkcji tej mona uywa w przypadku wszystkich urzdze SLC z podlczonym wskanikiem wygaszania LMS, co opisano rozdziale Wlczanie funkcji sterowania rcznego Wylcz urzdzenie. Wlcz je ponownie i w cigu 5 sekund nacinij przycisk Test/Reset, przytrzymujc go co najmniej przez 5 sekund. Funkcja sterowania rcznego jest teraz wlczona. Wskanik wygaszania LMS pulsuje, sygnalizujc wykluczenie urzdzenia SLC. Maksymalny czas dzialania funkcji sterowania rcznego wynosi 120 sekund, po uplywie których urzdzenie SLC zostaje zresetowane, nawet jeli przycisk bdzie nadal wcinity. Oczywicie, jeli przycisk zostanie zwolniony wczeniej, funkcja sterowania rcznego zostanie natychmiast wylczona. 22 Rozdzial 7: Funkcje wygaszania i sterowania rcznego Rozdzial 8: Diagnostyka za pomoc diod LED 8-1 Sygnalizacja diodami LED Operator jest w stanie rozpozna stan pracy urzdzenia SLC za pomoc piciu diod LED umieszczonych na nadajniku-odbiorniku.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stan diod LED sygnalizuje nastpujce sytuacje (patrzc od przodu nadajnikaodbiornika od strony prawej do lewej): Podstawowe znaczenie wskaników LED Rozmieszczenie wskaników Nazwa wskanika Power (Zasilanie) Lower (Dolny) Guard (Oslona) Break (Przerwanie) Upper (Górny) Kolor Zielony ólty Zielony Czerwony ólty Stan sygnalu diody ON OFF Migajcy Praca w trybie normalnym Stan sygnalu diody ZNACZENIE Wyjcia OSSD wlczone Wyjcia OSSD wylczone, obiekt w polu Blokada, oczekiwanie na nacinicie przycisku testu Prawidlowe poloenie w procedurze pozycjonowania Sygnalizacja zabrudzenia, moliwa utrata sygnalu spowodowana zabrudzeniem na przedniej pokrywie Zwarcie wyj OSSD Stany awaryjne Stan sygnalu diody ZNACZENIE Zbyt slabe zasilanie Awaria mikrokontrolera Awaria w ukladzie wyjcia Uszkodzenie polczenia lampy wygaszania lub przepalenie lampy wygaszania Defekt natury optycznej 8-1 Sygnalizacja diodami LED Power Lower Guard Break Upper RX 23 Rozdzial 9: Kontrole okresowe i konserwacja! Zalecane s nastpujce kontrole, które powinny by przeprowadzane okresowo przez wykwalifikowany personel: Sprawdzenie, czy urzdzenie SLC pozostaje zablokowane przez wstawienie obiektu przecinajcego wizki na calej dlugoci obszaru chronionego. Sprawdzenie przez rozwarcie styku TEST/RESTART, czy wyjcia bezpieczestwa ulegaj rozwarciu (wieci czerwona dioda LED, a sterowana maszyna jest zatrzymana); Sprawdzenie, czy nie jest moliwy dostp do stref zagroenia maszyny z jakiekolwiek obszaru niechronionego i czy minimalny odstp pomidzy strefami zagroenia a urzdzeniem SLC nie jest mniejszy od obliczonego wedlug wzorów 4.1 i 4.2; Sprawdzenie, czy czlowiek nie moe dosta si pomidzy urzdzenie SLC a niebezpieczne elementy maszyny; Sprawdzenie, czy nie wystpuje adne zewntrzne uszkodzenie urzdzenia SLC i/lub zewntrznych polcze elektrycznych. Kontrole 1 i 2 naley powtarza codziennie. Kontrole od do 5 naley powtarza przynajmniej co 6 miesicy. Czstotliwo wykonywania powyszych czynnoci moe by wiksza i zaley od konkretnego zastosowania i warunków rodowiska, w którym dane urzdzenie jest uytkowane. 24 Rozdzial 10: Kontrola kocowa po instalacji Sprawd, czy obszar chroniony przez urzdzenie SLC jest wolny od przeszkód. Sprawd, czy wyjcia bezpieczestwa rozwieraj si prawidlowo w przypadku przerwania wizek zabezpieczajcych (wieci dioda BREAK LED, sterowana maszyna zostaje zatrzymana). 25 Rozdzial 11: Informacje ogólne i przydatne dane Kady MUSI mie wiadomo zagroe bezpieczestwa. razie awarii urzdzenie SLC naley przesla pod adresem: TECHNO-GR via Torino, 13/ Poirino (TO) WLOCHY Tel Faks Do urzdzenia naley koniecznie dolczy opis zaobserwowanej awarii i poda okres uytkowania. 26 Rozdzial 12: Dane techniczne PARAMETR Znamionowy zasig roboczy ródlo emitowanego wiatla Odporno na oddzialywanie wiatla otoczenia Odstpy midzy wizkami (rodkami) Liczba wizek Wysoko chroniona rozdzielczo EAA Wskaniki Wymiary (szeroko glboko) Dlugo Materialy Obudowa Panel przedni Uszczelnienie Elementy zlczy Kolor obudowy Podlczanie Zakres temperatur roboczych Zakres temperatur skladowania Wilgotno wzgldna Stopie ochrony (EN 60529) Stopie zanieczyszczenia Kategoria instalacji Wysoko n.p.m. Zewntrzne elementy sterownicze WARTO 0,56,0 m (model K2C) 0,55,0 m (modele K3C i K4C) LED, podczerwie (880 nm) Zgodno z norm IEC F3S-TGR-SBx-K2C mm F3S-TGR-SBx-K3C mm 300 mm F3S-TGR-SBx-K4C-900 F3S- TGR-SBx-K2C F3S-TGR-SBx-K3C F3S-TGR-SBx-K4C-900 F3S-TGR-SBx-K2C F3S-TGR-SBx-K3C F3S-TGR-SBx- K4C-900 F3S-TGR-SBx-K2C F3S-TGR-SBx-K3C F3S-TGR-SBx-K4C-900 Zgodno z norm IEC zielone LED 2 ólte LED 1 czerwona LED Przekrój: mm +2 mm na zlcze F3S-TGR-SBx-K2C-500: 595 mm F3S-TGR-SBx-K3C-800: 941 mm F3S-TGR-SBx-K4C-900: 1041 mm Aluminium z wykoczeniem proszkowym Tworzywo poliwglanowe EPDM (guma syntetyczna) Metal: Mosidz galwanizowany Tworzywo sztuczne: PVC ólty, RAL 1023 Zlcze M12, 8-stykowe Od 10 do +55 C Od 25 do +70 C 1595% (bez kondensacji) IP 65 II II, urzdzenia sterujce procesami Do 2000 m Test/restart, wyciszanie i sterowanie rczne 27 PARAMETR Odporno na: wibracje (wg normy IEC ) wstrzsy (wg normy IEC ) Znamionowe napicie zasilania Zakres napi zasilania Pobór prdu Opónienie po wlczeniu zasilania Wyjcia Zabezpieczenie obwodu wyjciowego Prd wyjciowy Maks. obcienie pojemnociowe Spadek napicia wyjciowego WARTO 1070 Hz, amplituda 1,5 mm, kierunki X, Y, Z 30 G, 16 ms, kierunki X, Y, Z +24 V, prd staly, z polaryzacj +19,228,8 V DC < 420 ma (wlcznie z lamp wyciszania) < 800 ms PNP PNP z ukladem przeciwzwarciowym Kade wyjcie OSSD 250 ma 200 nf (obcienie czysto pojemnociowe) < 2,0 V (z pominiciem spadku napicia spowodowanego przedlueniem kabli) < 100 µa Odwrócenie polaryzacji Przecienie Zwarcie (impulsowe) Poziom zera logicznego: 08 V Poziom jedynki logicznej: 1424 V DC Czas minimum 2 cykli 16 ms 300 ms 800 M przy 500 V DC 350 V AC, 50/60 Hz (1 min) Resetowanie rczne / resetowanie automatyczne (domylne) Wyciszanie / sterowanie rczne (ustawiane za pomoc odpowiednich polcze) Prd szcztkowy Zabezpieczenie obwodu Obwód wejciowy Czas trwania impulsu wejciowego Czas reakcji Czas resetowania (TOFF 'TON) (blokada) Rezystancja izolacji Odporno dielektryczna Konfiguracja Tryby dzialania 28 Rozdzial 12: Dane techniczne Rozdzial 13: Wymiary Wszystkie wymiary podano w milimetrach. Uchwyt montaowy MODEL F3S-TGR-SBx-K2C-500 F3S-TGR-SBx-K3C-800 F3S-TGR-SBx-K4C-900 A 66 mm 110 mm 110 mm B 500 mm 400 mm 300 mm C 60 mm 300 mm D 340 mm 300 mm E 516 mm 816 mm 916 mm L 595 mm 941 mm 1041 mm 29 Rozdzial 14: Uwaga 30.

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo