Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC http://pl.yourpdfguides.com/dref/2888208"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OMRON F3S-TGR- SB2-KXC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: No. E45E-PL-02 Fotoelektryczna kurtyna bezpieczestwa typo 4 Fotoelektryczna kurtyna bezpieczestwa typo 2 F3S-TGR-SB4-KxC, F3S-TGR-SB2-KxC PODRCZNIK UYTKOWNIKA Krótki przegld Advanced Industrial Automation Dzialanie rodki ostronoci i warunki instalacji Monta mechaniczny Procedury obslugi Diagnostyka za pomoc diod LED Wprowadzenie WPROWADZENIE W niniejszym podrczniku uytkownika opisano fotoelektryczn kurtyn bezpieczestwa (SLC) F3S-TGR-SBx-KxC. Ogólne wymagania w zakresie bezpieczestwa Podczas korzystania z F3S-TGR-SBx-KxC zawsze przestrzegaj nastpujcych wskazówek: Przed zainstalowaniem i rozpoczciem pracy z urzdzeniem zapoznaj si starannie z opisami zawartymi w instrukcji obslugi. Przed montaem urzdzenia wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzi ocen ryzyka wynikajcego z pracy urzdzenia i okreli jego przydatno. Niniejsz instrukcj przechowuj w dostpnym miejscu, tak aby operator mógl j latwo znale w razie potrzeby. Nie otwieraj obudowy ani nie dokonuj adnych nieautoryzowanych modyfikacji. Przed podjciem jakichkolwiek dziala z zewntrz zasilanie musi by koniecznie odlczone. Przepisy i normy 1. Fotoelektryczne kurtyny bezpieczestwa F3S-TGR-SBx-KxC to czule elektroniczne urzdzenia zabezpieczajce (ESPE) zgodne z dyrektyw Unii Europejskiej dot. Maszyn, poz. 1, zalcznik IV,,Komponenty bezpieczestwa B". 2. Urzdzenie F3S-TGR-SBx-KxC spelnia wymagania nastpujcych przepisów i norm: (1) przepisów UE dyrektywy dot. maszyn: 98/37/WE dyrektywy EMC: 89/336/EWG (2) norm europejskich: EN , pren Urzdzenie F3S-TGR-SBx-KxC otrzymalo nastpujce atesty od jednostki notyfikowanej TÜV Product Service: atest typologiczny WE zgodnie z dyrektyw UE dot. NABYWCA LUB UYTKOWNIK SAM UZNAJE, CZY PRODUKTY SPELNIAJ ODPOWIEDNIE WYMAGANIA ZWIZANE Z ICH ZAMIERZONYM UYCIEM. FIRMA TECHNO GR NIE UDZIELA ADNYCH INNYCH GWARANCJI JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOCI FIRMA TECHNO GR NIE BDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA STRATY SPECJALNE, POREDNIE LUB WTÓRNE, UTRAT KORZYCI LUB STRATY HANDLOWE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIZANE Z PRODUKTAMI, BEZ WZGLDU NA TO, CZY TAKIE ROSZCZENIA BD WYNIKA Z UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA CZY CISLEJ ODPOWIEDZIALNOCI. W adnym wypadku odpowiedzialno firmy TECHNO GR za jakiekolwiek zdarzenie nie przekroczy ceny produktu, którego dotyczy reklamacja. W ADNYM WYPADKU FIRMA TECHNO GR NIE OBEJMIE GWARANCJ NAPRAW ANI NIE BDZIE RESPEKTOWA INNYCH REKLAMACJI DOTYCZCYCH PRODUKTÓW, DOPÓKI ANALIZA WLASNA FIRMY TECHNO GR NIE POTWIERDZI, E PRODUKTY BYLY POPRAWNIE EKSPLOATOWANE, PRZECHOWYWANE, ZAINSTALOWANE I KONSERWOWANE ORAZ NIE BYLY NARAONE NA ZANIECZYSZCZENIA, NADMIERNIE INTENSYWNE UYCIE, BLDNE UYCIE LUB NIEODPOWIEDNIE MODYFIKACJE ALBO NAPRAWY. 3 PRZYDATNO W OKRELONYM ZASTOSOWANIU Firma TECHNO GR nie moe ponosi odpowiedzialnoci za zgodno z innymi normami, zbiorami praw lub przepisami, które mog by brane pod uwag w przypadku kombinacji produktów wykorzystywanej przez uytkownika. Na danie klienta firma TECHNO GR przedstawi odpowiednie dokumenty certyfikujce innej instytucji, które identyfikuj dane nominalne i ograniczenia uytkowania majce zastosowanie do produktów. Informacje te mog si okaza niewystarczajce do kompletnego ustalenia przydatnoci produktów w kombinacji z produktem kocowym, maszyn, systemem lub innym zastosowaniem albo uyciem. Poniej przedstawiono kilka przykladów zastosowa, którym naley powici szczególn uwag. Przedstawiona lista nie jest wyczerpujca i nie zawiera wszystkich moliwych sposobów uycia produktów ani nie sugeruje, e wymienione na niej sposoby uycia mog by odpowiednie dla produktów: zastosowanie zewntrzne, zwizane z potencjalnym zanieczyszczeniem o charakterze chemicznym lub zaklóceniami elektrycznymi, albo w warunkach lub na sposób nieopisany w niniejszym dokumencie, systemy sterowania w dziedzinie energii atomowej, systemy spalania, systemy kolejowe, systemy lotnicze, sprzt medyczny, maszyny do celów rozrywkowych, pojazdy i instalacje podlegajce oddzielnym przepisom przemyslowym lub rzdowym, systemy, maszyny i sprzt, które mog przedstawia zagroenie dla ycia lub mienia. Prosimy o zapoznanie si i przestrzeganie wszelkich zakazów uycia odnoszcych si do produktów. NIE WOLNO UYWA PRODUKTÓW DO ZASTOSOWA STWARZAJCYCH POWANE ZAGROENIE DLA YCIA LUB MIENIA BEZ UPEWNIENIA SI, E SYSTEM JAKO CALO ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY Z UWZGLDNIENIEM ZAGROE ORAZ E PRODUKT FIRMY TECHNO GR ZOSTAL WLACIWIE WYBRANY I ZAINSTALOWANY DO ZAMIERZONEGO UYCIA Z UWZGLDNIENIEM SPRZTU LUB SYSTEMU JAKO CALOCI. Uwaga: Niektóre parametry produktów mog ulec zmianie bez uprzedzenia. Na danie klienta produktom mog zosta przypisane specjalne numery modeli w celu okrelenia lub ustalenia kluczowych parametrów dla danego zastosowania. Aby sprawdzi rzeczywiste dane techniczne zakupionych produktów, prosimy skontaktowa si w dowolnym czasie z przedstawicielem firmy TECHNO GR. OPISY SYMBOLI Informacje o szczególnym znaczeniu mona w niniejszym podrczniku uytkownika rozpozna po nastpujcych symbolach: OSTRZEENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczn sytuacj, której zignorowanie moe spowodowa umiarkowane lub rednie obraenia albo moe spowodowa powane! obraenia lub mier. Oprócz tego mog wystpi powane szkody materialne. PRZESTROGA wskazuje potencjalnie niebezpieczn sytuacj, której zignorowanie moe niekiedy spowodowa umiarkowane lub rednie obraenia albo spowodowa szkody! materialne. UWAGA sluy do wyrónienia istotnych informacji. PRODUCENT: TECHNO-GR s.r.l. via Torino, 13/ Poirino (TO) - WLOCHY Tel Faks com WWW PODRCZNIK UYTKOWNIKA: wersja 5.1, data wydania SPIS TRECI Rozdzial Strona 1 2 Dzialanie rodki ostronoci i warunki instalacji Obliczanie minimalnego odstpu instalacji Powierzchnie odbijajce

3 9 Monta mechaniczny Polczenia Schemat polcze kablowych Uwagi dotyczce polcze Procedura pozycjonowania Procedury obslugi Ustawianie wewntrznych przelczników DIP Wybór trybu resetowania Funkcje wygaszania i sterowania rcznego Informacje ogólne Funkcja wygaszania Konfiguracja czciowego wygaszania Kryteria instalacyjne.

4 Konieczne warunki czasowe (funkcji wygaszania) Ograniczenia czasowe (dotyczy urzdze SLC o oznaczeniu handlowym z przyrostkiem,,-mtl") 7-7 Sterowanie rczne (OVERRIDE) Wlczanie funkcji sterowania rcznego Diagnostyka za pomoc diod LED Sygnalizacja diodami LED Kontrole okresowe i konserwacja Kontrola kocowa po instalacji Informacje ogólne i przydatne dane Dane techniczne Wymiary Uwaga SPIS TRECI 5 6 SPIS TRECI Rozdzial 1: Dzialanie Fotoelektryczna kurtyna bezpieczestwa (Safety Light Curtain -- SLC) jest wyposaona w nadawczoodbiorcze elementy optyczne zwane nadajnikiem-odbiornikiem (cz aktywna) oraz w system luster (cz pasywna). Operator ma do dyspozycji przycisk

5 wielofunkcyjny, który umoliwia wykonywanie nastpujcych operacji: TEST: nacinicie przycisku podczas normalnej pracy powoduje sprawdzenie, czy caly system skladajcy si z urzdzenia SLC i maszyny dziala poprawnie. Nacinicie przycisku TEST (rozwarcie styku) symuluje zasadniczo przerwanie jednego lub kilku wizek bezpieczestwa, dziki czemu mona sprawdzi, czy maszyna zatrzymuje si we wlaciwym czasie i konfiguracji. RESTART (uruchomienie ponowne): Jeli przycisk zostanie nacinity po zadzialaniu urzdzenia SLC (stan rcznego resetowania), system zostanie zresetowany. ALIGNEMENT (pozycjonowanie): Jeli przycisk zostanie nacinity przy braku zasilania urzdzenia SLC, a zasilanie zostanie przywrócone w trakcie, gdy przycisk pozostaje nacinity, urzdzenie przejdzie w tryb pozycjonowania, tj. wskazywania poloenia pozycjonowania za pomoc dwóch óltych diod LED. OVERRIDE (sterowanie rczne) (tryb dostpny tylko wtedy, gdy dziala funkcja wygaszania): jeli przycisk zostanie nacinity w cigu 5 sekund od momentu wlczenia urzdzenia i zostanie przytrzymany przez co najmniej 5 sekund, urzdzenie SLC zewrze wyjcia bezpieczestwa, jeli wizki zostan przerwane. Ten stan zostanie przerwany natychmiast po zwolnieniu przycisku lub automatycznie po uplywie 120 sekund Resetowanie automatyczne: po wykryciu obiektu urzdzenie SLC powróci do normalnego dzialania natychmiast po usuniciu tego obiektu. Resetowanie rczne: tryb normalnego dzialania zostanie przywrócony wylcznie po usuniciu obiektu i naciniciu przycisku resetowania. Aby wlczy funkcj wygaszania, naley przy odlczonym zasilaniu od urzdzenia SLC podlczy wskanik wygaszania LMS, jak pokazano w rozdziale 6, a nastpnie przywróci zasilanie urzdzenia SLC. Aby wylczy funkcj wygaszania, naley przy odlczonym zasilaniu od urzdzenia SLC odlczy wskanik wygaszania LMS, a nastpnie przywróci zasilanie urzdzenia SLC. Prosimy pamita, e wlczenie/wylczenie funkcji wygaszania powoduje automatyczne wlczenie/ wylczenie funkcji rcznego sterowania. Wyjcia s typu PNP. Jeli sterowane urzdzenie bdzie zasilane prdem przemiennym lub bdzie pobiera prd o nateniu wyszym ni 250 ma, naley koniecznie zastosowa zewntrzny modul przekanika bezpieczestwa. 7 Rozdzial 2: rodki ostronoci i warunki instalacji Obszar, na którym urzdzenie SLC zostanie zainstalowane, musi spelnia kilka wymaga. Temperatura otoczenia, zaklócenia powodowane przez fale elektromagnetyczne, ródla wiatla, itp. powinny zosta ocenione przez kompetentn osob. Aby uzyska odpowiednie informacje, jakie zostaly pominite w niniejszym podrczniku, prosimy skontaktowa si z producentem. 2-1 Obliczanie minimalnego odstpu instalacji Bezpieczny odstp (S) musi gwarantowa, e operator nie bdzie mógl znale si w strefie zagroenia przed zatrzymaniem elementów ruchomych maszyny. Wzór slucy do obliczenia bezpiecznego odstpu w przypadku wielowizkowych urzdze SLC przedstawia si nastpujco: S = (K &timescznikiem o znamionowym prdzie wylczenia 1 A. Przycisk TEST/RESTART musi by umieszczony w takim miejscu, eby operator mógl obserwowa chroniony obszar przy ponownym uruchamianiu, testowaniu lub rcznym sterowaniu urzdzeniem. Zewntrzny podwietlany wskanik wlczenia rcznego sterowania wygaszaniem musi znajdowa si w miejscu widocznym ze wszystkich stron. Przed rozmieszczeniem czujników aktywujcych funkcj wygaszania naley zapozna si z rozdzialem dotyczcym funkcji wygaszania i sposobu korzystania z niej. Naley sprawdzi, czy obcienie nie pobiera prdu o nateniu wyszym ni 250 ma; w takim przypadku zadziala zabezpieczenie, aby ograniczy maksymalny prd. Jeli sterowane maj by urzdzenia pobierajce prd o nateniu wyszym ni 250 ma lub prd przemienny o nateniu do 6 A, naley podlczy zewntrzny modul przekanika bezpieczestwa. Wejcie wygaszania A i wejcie wygaszania B mog zosta uaktywnione za pomoc wylcznika mechanicznego, czujników fotoelektrycznych, czujnika zblieniowego, przy czym styk jest zwarty w obecnoci obiektu, który ma zosta wykryty. styk test/restart. Przywró zasilanie urzdzenia SLC. zakoczeniu pozycjonowania urzdzenia SLC mocno dokr ruby. Odlcz zasilanie. tego sygnalizatora zostanie wykryta po wlczeniu urzdzenia SLC. 6). - Przywró zasilanie urzdzenia SLC. Wylczanie funkcji wygaszania. - Odlcz zasilanie urzdzenia SLC. - Odlcz sygnalizator wygaszania LMS i czujniki wygaszania (zob. rozdzial 6). polowa pozostaje aktywna. konfiguracj i oznaczenia przelcznika DIP oraz elementów optycznych podlegajcych obejciu przedstawiono na poniszym schemacie i w tabeli. TX2 RX2 TX1 RX1 Przelcznik DIP 1 2 OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON Wygaszone wizki Wszystkie 4 (ustawienie domylne) Tylko TX1 i RX1 Tylko TX2 i RX2 NIEDOZWOLONE OD STRONY ZLCZY 7-3 Konfiguracja czciowego wygaszania Kryteria instalacyjne Podczas instalacji czujników wygaszania zachowaj odpowiedni ostrono, aby zapobiec wystpowaniu niepodanych da wygaszania: Okablowanie musi zosta wykonane prawidlowo. Czujniki wygaszania musz rozpoznawa cal dlugo materialu (np. palety, pojazdy, itp.). Czujniki musz zosta rozmieszczone w taki sposób, aby material byl rozpoznawany take w przypadku, gdy wymaga on podniesienia do celów obróbki. Naley wzi pod uwag wplyw ewentualnego wystpowania rónych prdkoci transportowych w polu wygaszenia na calkowity czas trwania stanu wygaszenia. Wszystkie fotokomórki bezpieczestwa i czujniki wygaszania musz zosta rozmieszczone w taki sposób, aby wczeniej przechodzcy obiekt kasowal ostatni czujnik wygaszania zanim kolejny obiekt dotrze do pierwszych czujników. Nadajnik-odbiornik B2 A2 B1 A1 Przykladem moe by instalacja zabezpieczeniowa przenonika, która musi pozwala na przejcie skrzyni, lecz nie osoby ludzkiej.

6 Urzdzenie SLC S jest podlczone do panelu sterowania, a elementy A1, A2, B1 i B2 to czujniki sluce do wlczania wygaszania. Styki tych czujników s kontrolowane w module nadajnikaodbiornika. Czujniki A1, A2, B1 i B2 mog by czujnikami optycznymi, mechanicznymi, zblieniowymi itp., przy czym styk jest zwarty w obecnoci obiektu, który ma zosta wykryty. Na poniszych schematach przedstawiono kilka przykladowych konfiguracji wykorzystujcych funkcj wygaszania: Zastosowanie czterech czujników --,,wygaszanie dwukierunkowe" A2 B2 S B1 A1 S t r e f a n i e b e z p i e c z n a Wejcie czujnika A1 D1 D D2 Podlczenie elektryczne wejcia wygaszania +24 V DC Wejcie wygaszania A (zielone - 3) Wejcie czujnika A2 Wejcie wygaszania B (ólte - 4) Wejcie czujnika B1 Wejcie czujnika B2 18 Rozdzial 7: Funkcje wygaszania i sterowania rcznego Zastosowanie czterech czujników z jednym kierunkiem transportu materialu: B2 A2 S B1 A1 S t r e f a n i e b e z p i e c z n a Wejcie czujnika A1 D1 D D2 Podlczenie elektryczne wejcia wygaszania +24 V DC Wejcie wygaszania A (zielone - 3) Wejcie czujnika A2 Wejcie wygaszania B (ólte - 4) Wejcie czujnika B1 Wejcie czujnika B2 Zastosowanie dwóch czujników z jednym kierunkiem transportu materialu: Ta sekwencja wlczania wygaszania jest dostpna jedynie w przypadku urzdze SLC z przyrostkiem,,-mtl" w oznaczeniu handlowym. S t r e f a n i e b e z p i e c z n a S B1 A1 D1 D D2 Podlczenie elektryczne wejcia wygaszania +24 V DC Wejcie wygaszania A (zielone - 3) Wejcie czujnika A1 Wejcie wygaszania B (ólte - 4) Wejcie czujnika B1 7-4 Kryteria instalacyjne 19 gdzie: D: minimalny rozmiar obiektu, który moe przej przez urzdzenie SLC D1: odleglo pomidzy wlcznikiem wygaszania B a urzdzeniem SLC MUSI by moliwie jak najmniejsza. Minimalna dozwolona odleglo zaley od prdkoci przenonika, czasu reakcji urzdzenia SLC i czasu reakcji wlcznika wygaszania. odleglo pomidzy wlcznikiem wygaszania A a wlcznikiem wygaszania B Musi wynosi > 250 mm. Zaley take od prdkoci przenonika: dmax [cm] = v [m/s] * 3 [s] * 100 > 25. D2: Konieczne jest, eby ta odleglo nie pozwalala na jednoczesn aktywacj obydwu czujników, a tym samym wlczenie wygaszania w razie przypadkowego pojawienia si na przenoniku czlowieka. Lampa wygaszania Kabel lampy Przyciski Start i Test Kabel zasilajcy Kabel wygaszania Ochrona kabli Kabel RX Kabel TX Przycisk TEST/RESTART musi by umieszczony w takim miejscu, eby operator mógl obserwowa chroniony obszar przy ponownym uruchamianiu, testowaniu lub rcznym sterowaniu urzdzeniem. Zewntrzny podwietlany wskanik wlczenia rcznego sterowania wygaszeniem musi znajdowa si w miejscu widocznym ze wszystkich stron. Jeli czujniki wygaszania s instalowane bardzo blisko urzdzenia SLC, naley dopilnowa, aby odbiorniki czujników zostaly zamontowane po stronie luster urzdzenia SLC celem zapobieenia wzajemnym zaklóceniom. System jest zabezpieczony przez moliwoci wystpienia awarii na skutek uszkodzenia przewodów -- niemniej jednak zaleca si bezpieczne poprowadzenie kabli do wszystkich polcze celem uniknicia uszkodzenia. 20 Rozdzial 7: Funkcje wygaszania i sterowania rcznego 7-5 Konieczne warunki czasowe (funkcji wygaszania) a) danie wygaszania musi wystpi zgodnie z prawidlow sekwencj czasow: najpierw musi zosta uaktywnione wejcie wygaszania A, a nastpnie wejcie wygaszania B. danie zwizane z tym ostatnim musi si pojawi w cigu maksymalnie 3 sekund, lecz nie przed uplywem 30 ms (Tm) od zalczenia wejcia wygaszania A. W przeciwnym razie funkcja wygaszania nie zostanie wlczona. Nieprawidlowa sekwencja wej wygaszania nie uruchomi procedury wygaszania. b) Stan wygaszania moe by utrzymywany przez czas nieograniczony pod warunkiem, e sygnaly wygaszania bd prawidlowe. Przebieg czasowy SLC Swobodny Przerwany SD ON OFF Wejcie wygaszania A Wejcie wygaszania B Stan wygaszenia ON OFF ON OFF Aktywny OFF 0,03 s < Tm < 3 s dania wygaszania nie mona zrealizowa, jeli wyjcia urzdzenia SLC s rozwarte, tj. gdy wizki zostaly przerwane. 7-6 (dotyczy urzdze SLC o oznaczeniu handlowym z przyrostkiem,,-mtl") a) danie wygaszania musi wystpi zgodnie z prawidlow sekwencj czasow: najpierw musi zosta uaktywnione wejcie wygaszania A, a nastpnie wejcie wygaszania B. danie zwizane z tym ostatnim musi si pojawi w cigu maksymalnie 3 sekund, lecz nie przed uplywem 30 ms od zalczenia wejcia wygaszania A. W przeciwnym razie funkcja wygaszania nie zostanie wlczona. Nieprawidlowa sekwencja wej wygaszania nie uruchomi procedury wygaszania. b) Pomidzy wlczeniem wygaszania a wprowadzeniem obiektu do obszaru chronionego, czyli przerwaniem wizek urzdzenia SLC, moe uplyn maksymalnie 5 sekund. Jeli ten czas zostanie przekroczony, funkcja wygaszania zostanie natychmiast wylczona. c) Stan wygaszenia jest utrzymywany tak dlugo, jak dlugo obiekt przebywa w obszarze chronionym (przerywa przynajmniej jedn wizk). d) Stan wygaszenia moe by utrzymywany przez nieograniczony czas pod warunkiem, e sygnaly wygaszania bd prawidlowe. Przebieg czasowy SLC Swobodny Przerwany SD ON OFF Wejcie wygaszania A ON OFF Wejcie wygaszania B ON OFF Stan wygaszenia Aktywny OFF 0,03 s < Tm < 3 s Ograniczenia czasowe Ts < 5 s 7-5 Konieczne warunki czasowe (funkcji wygaszania) Sterowanie rczne (OVERRIDE) Funkcja ta umoliwia rczne sterowanie systemem lub jego obejcie. Sluy do uruchamiania maszyny po przerwaniu przez przechodzcy obiekt jednej lub kilku wizek urzdzenia SLC i zapobieenia dostaniu si do obszaru chronionego jakiegokolwiek obiektu sporód znajdujcych si przed urzdzeniem SLC. Jeli przed obszarem chronionym zostanie zatrzymana paleta, ponowne uruchomienie tamy przenonika nie bdzie moliwe, poniewa urzdzenie SLC bdzie wykrywa przerwanie jednej lub kilku wizek, a wic pozostawi wyjcia rozwarte -- z tego wzgldu obszar chroniony nie bdzie mógl zostal oczyszczony. Bdzie on mógl zosta oczyszczony dopiero, gdy zostanie wlczona funkcja rcznego sterowania. Funkcji tej mona uywa w przypadku wszystkich urzdze SLC z podlczonym wskanikiem wygaszania LMS, co opisano rozdziale Wlczanie funkcji sterowania rcznego Wylcz urzdzenie. Wlcz je ponownie i w cigu 5 sekund nacinij przycisk Test/Reset, przytrzymujc go co najmniej przez 5 sekund. Funkcja sterowania rcznego jest teraz wlczona. Wskanik wygaszania LMS pulsuje, sygnalizujc wykluczenie urzdzenia SLC. Maksymalny czas dzialania funkcji sterowania rcznego wynosi 120 sekund, po uplywie których urzdzenie SLC zostaje zresetowane, nawet jeli przycisk bdzie nadal wcinity. Oczywicie, jeli przycisk zostanie zwolniony wczeniej, funkcja sterowania rcznego zostanie natychmiast wylczona. 22 Rozdzial 7: Funkcje wygaszania i sterowania rcznego Rozdzial 8: Diagnostyka za pomoc diod LED 8-1 Sygnalizacja diodami LED Operator jest w stanie rozpozna stan pracy urzdzenia SLC za pomoc piciu diod LED umieszczonych na nadajniku-odbiorniku.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stan diod LED sygnalizuje nastpujce sytuacje (patrzc od przodu nadajnikaodbiornika od strony prawej do lewej): Podstawowe znaczenie wskaników LED Rozmieszczenie wskaników Nazwa wskanika Power (Zasilanie) Lower (Dolny) Guard (Oslona) Break (Przerwanie) Upper (Górny) Kolor Zielony ólty Zielony Czerwony ólty Stan sygnalu diody ON OFF Migajcy Praca w trybie normalnym Stan sygnalu diody ZNACZENIE Wyjcia OSSD wlczone Wyjcia OSSD wylczone, obiekt w polu Blokada, oczekiwanie na nacinicie przycisku testu Prawidlowe poloenie w procedurze pozycjonowania Sygnalizacja zabrudzenia, moliwa utrata sygnalu spowodowana zabrudzeniem na przedniej pokrywie Zwarcie wyj OSSD Stany awaryjne Stan sygnalu diody ZNACZENIE Zbyt slabe zasilanie Awaria mikrokontrolera Awaria w ukladzie wyjcia Uszkodzenie polczenia lampy wygaszania lub przepalenie lampy wygaszania Defekt natury optycznej 8-1 Sygnalizacja diodami LED Power Lower Guard Break Upper RX 23 Rozdzial 9: Kontrole okresowe i konserwacja! Zalecane s nastpujce kontrole, które powinny by przeprowadzane okresowo przez wykwalifikowany personel: Sprawdzenie, czy urzdzenie SLC pozostaje zablokowane przez wstawienie obiektu przecinajcego wizki na calej dlugoci obszaru chronionego. Sprawdzenie przez rozwarcie styku TEST/RESTART, czy wyjcia bezpieczestwa ulegaj rozwarciu (wieci czerwona dioda LED, a sterowana maszyna jest zatrzymana); Sprawdzenie, czy nie jest moliwy dostp do stref zagroenia maszyny z jakiekolwiek obszaru niechronionego i czy minimalny odstp pomidzy strefami zagroenia a urzdzeniem SLC nie jest mniejszy od obliczonego wedlug wzorów 4.1 i 4.2; Sprawdzenie, czy czlowiek nie moe dosta si pomidzy urzdzenie SLC a niebezpieczne elementy maszyny; Sprawdzenie, czy nie wystpuje adne zewntrzne uszkodzenie urzdzenia SLC i/lub zewntrznych polcze elektrycznych. Kontrole 1 i 2 naley powtarza codziennie. Kontrole od do 5 naley powtarza przynajmniej co 6 miesicy. Czstotliwo wykonywania powyszych czynnoci moe by wiksza i zaley od konkretnego zastosowania i warunków rodowiska, w którym dane urzdzenie jest uytkowane. 24 Rozdzial 10: Kontrola kocowa po instalacji Sprawd, czy obszar chroniony przez urzdzenie SLC jest wolny od przeszkód. Sprawd, czy wyjcia bezpieczestwa rozwieraj si prawidlowo w przypadku przerwania wizek zabezpieczajcych (wieci dioda BREAK LED, sterowana maszyna zostaje zatrzymana). 25 Rozdzial 11: Informacje ogólne i przydatne dane Kady MUSI mie wiadomo zagroe bezpieczestwa. razie awarii urzdzenie SLC naley przesla pod adresem: TECHNO-GR via Torino, 13/ Poirino (TO) WLOCHY Tel Faks Do urzdzenia naley koniecznie dolczy opis zaobserwowanej awarii i poda okres uytkowania. 26 Rozdzial 12: Dane techniczne PARAMETR Znamionowy zasig roboczy ródlo emitowanego wiatla Odporno na oddzialywanie wiatla otoczenia Odstpy midzy wizkami (rodkami) Liczba wizek Wysoko chroniona rozdzielczo EAA Wskaniki Wymiary (szeroko glboko) Dlugo Materialy Obudowa Panel przedni Uszczelnienie Elementy zlczy Kolor obudowy Podlczanie Zakres temperatur roboczych Zakres temperatur skladowania Wilgotno wzgldna Stopie ochrony (EN 60529) Stopie zanieczyszczenia Kategoria instalacji Wysoko n.p.m. Zewntrzne elementy sterownicze WARTO 0,56,0 m (model K2C) 0,55,0 m (modele K3C i K4C) LED, podczerwie (880 nm) Zgodno z norm IEC F3S-TGR-SBx-K2C mm F3S-TGR-SBx-K3C mm 300 mm F3S-TGR-SBx-K4C-900 F3S- TGR-SBx-K2C F3S-TGR-SBx-K3C F3S-TGR-SBx-K4C-900 F3S-TGR-SBx-K2C F3S-TGR-SBx-K3C F3S-TGR-SBx- K4C-900 F3S-TGR-SBx-K2C F3S-TGR-SBx-K3C F3S-TGR-SBx-K4C-900 Zgodno z norm IEC zielone LED 2 ólte LED 1 czerwona LED Przekrój: mm +2 mm na zlcze F3S-TGR-SBx-K2C-500: 595 mm F3S-TGR-SBx-K3C-800: 941 mm F3S-TGR-SBx-K4C-900: 1041 mm Aluminium z wykoczeniem proszkowym Tworzywo poliwglanowe EPDM (guma syntetyczna) Metal: Mosidz galwanizowany Tworzywo sztuczne: PVC ólty, RAL 1023 Zlcze M12, 8-stykowe Od 10 do +55 C Od 25 do +70 C 1595% (bez kondensacji) IP 65 II II, urzdzenia sterujce procesami Do 2000 m Test/restart, wyciszanie i sterowanie rczne 27 PARAMETR Odporno na: wibracje (wg normy IEC ) wstrzsy (wg normy IEC ) Znamionowe napicie zasilania Zakres napi zasilania Pobór prdu Opónienie po wlczeniu zasilania Wyjcia Zabezpieczenie obwodu wyjciowego Prd wyjciowy Maks. obcienie pojemnociowe Spadek napicia wyjciowego WARTO 1070 Hz, amplituda 1,5 mm, kierunki X, Y, Z 30 G, 16 ms, kierunki X, Y, Z +24 V, prd staly, z polaryzacj +19,228,8 V DC < 420 ma (wlcznie z lamp wyciszania) < 800 ms PNP PNP z ukladem przeciwzwarciowym Kade wyjcie OSSD 250 ma 200 nf (obcienie czysto pojemnociowe) < 2,0 V (z pominiciem spadku napicia spowodowanego przedlueniem kabli) < 100 µa Odwrócenie polaryzacji Przecienie Zwarcie (impulsowe) Poziom zera logicznego: 08 V Poziom jedynki logicznej: 1424 V DC Czas minimum 2 cykli 16 ms 300 ms 800 M przy 500 V DC 350 V AC, 50/60 Hz (1 min) Resetowanie rczne / resetowanie automatyczne (domylne) Wyciszanie / sterowanie rczne (ustawiane za pomoc odpowiednich polcze) Prd szcztkowy Zabezpieczenie obwodu Obwód wejciowy Czas trwania impulsu wejciowego Czas reakcji Czas resetowania (TOFF 'TON) (blokada) Rezystancja izolacji Odporno dielektryczna Konfiguracja Tryby dzialania 28 Rozdzial 12: Dane techniczne Rozdzial 13: Wymiary Wszystkie wymiary podano w milimetrach. Uchwyt montaowy MODEL F3S-TGR-SBx-K2C-500 F3S-TGR-SBx-K3C-800 F3S-TGR-SBx-K4C-900 A 66 mm 110 mm 110 mm B 500 mm 400 mm 300 mm C 60 mm 300 mm D 340 mm 300 mm E 516 mm 816 mm 916 mm L 595 mm 941 mm 1041 mm 29 Rozdzial 14: Uwaga 30.

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACOWNIKÓW I PRODUKCJI

OCHRONA PRACOWNIKÓW I PRODUKCJI OCHRONA PRACOWNIKÓW I PRODUKCJI Łatwe użytkowania żadnych ograniczeń to najlepszy wybór w miejscach, gdzie osłony bezpieczeństwa zabezpieczają współpracę maszyn i ludzi. Inteligentne działanie czujnika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop Kolektywne/ SynoLINE600 AlgoRex Synova TM Rczne przyciski alarmowe do zastosowa w liniach dozorowych

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania Komponenty bezpieczeństwa Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do m Rozdzielczość lub mm Możliwość programowania Funkcja Kurtyny GuardShield spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa, typ 4 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Bufor zasilania BZS-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Bufor zasilania BZS-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a Bufor zasilania BZS-1 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 3 3. Przykładowe połczenia... 4 4. Parametry techniczne... 6 5. Informacje o bezpieczestwie...

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OMRON DEVICENET SAFETY

Twoja instrukcja użytkownika OMRON DEVICENET SAFETY Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OMRON DEVICENET SAFETY. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla OMRON DEVICENET SAFETY

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-MA770-ES3 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3018504

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-MA770-ES3 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3018504 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA- MA770-ES3. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla GIGABYTE GA-MA770-ES3

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAVIGON 8410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAVIGON 8410 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700

Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700 Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700 Charakterystyka urz!dzenia Regulatory mikroprocesorowe serii dtron 04.1 i 08.1 o panelach przednich 96mm x 96mm,

Bardziej szczegółowo

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie Wysokiej jakości plastikowa obudowa całego korpusu gwarantująca dużą wodoodporność Obudowa z poliarylanu zapewniająca w pewnym stopniu odporność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

CFSQ. Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia. Oryginalna konstrukcja ELESA

CFSQ. Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia. Oryginalna konstrukcja ELESA CFSQ Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia Oryginalna konstrukcja ELESA Informacje Techniczne Materiał Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje,

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-890XA-UD3 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3018697

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-890XA-UD3 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3018697 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-890XA- UD3. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK Instrukcja Obsługi

Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK Instrukcja Obsługi Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK-1062 Instrukcja Obsługi ------------------------------------------------------------------------------------------------- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Ultramały indukcyjny czujnik zbliżeniowy Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Głowica detekcyjna o średnicy mm do montażu w najtrudniejszych warunkach Ultrakrótka obudowa M12 długości

Bardziej szczegółowo

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw.

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. ** 5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. B2 Podium Podest, pełnicy min. funkcj obserwacyjn, zbudowany jest z rur metalowych malowanych proszkowo w kolorze brzowym. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

--Automat do klatek schodowych. --Krokowy przekaźnik czasowy

--Automat do klatek schodowych. --Krokowy przekaźnik czasowy SERA SERA Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych 1 Z 16 A szerokość 17.5 mm Typ.01 --8 funkcji --Ostrzeganie przed końcem upływu czasu Typ.71 --3 funkcje Zakres czasowy od 30 s do 20 min Załączenie

Bardziej szczegółowo

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0 PRESENTATION VIEWER Instrukcja Obsáugi Wersja 1.0 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej SIMATIC SAFETY w Przemyle Tytoniowym Firma ITM Poland Sp.z.o.o. naley do wiatowej czołówki producentów maszyn dla przemysłu tytoniowego. Firma posiada równie własny dział zajmujcy si projektowaniem, programowaniem

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP ProductUpdate 2013 Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP IInstrukcjja do ćwiczeń SPIS TREŚCI Laboratorium praktyczne O laboratorium

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Termostat elektroniczny N321

Termostat elektroniczny N321 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach grzania i chłodzenia. Dostpne s nastpujce czujniki temperatury: termistor NTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7 Spis treci Dzie 1 I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) I-3 Sterowniki programowalne - podział I-4 Elementy systemu sterownika S7-300 I-5 S7-300 Jednostki centralne CPU I-6 S7-300 Jednostki

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo