Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym"

Transkrypt

1 Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym BARTOSZ STANKIEWICZ O tym, e o komforcie jazdy samochodem w du ym stopniu decyduje poziom ha asu w jego wn trzu, wiedzà zarówno kierowcy, jak i producenci. Jednak zmniejszenie liczby decybeli w kabinie samochodu wymaga oby zastosowania wi kszej iloêci materia- ów izolacyjnych, co zwi kszy oby mas pojazdu i podnios o jego cen. Osobny problem stanowi wyciszenie samochodów u ywanych (z czasem post puje degradacja ustrojów akustycznych i tracà one swoje w aêciwoêci t umiàce). Skuteczne wyciszenie takiego samochodu wymaga rozebrania go na cz Êci pierwsze, co jest kosztowne i dla wi kszoêci w aêcicieli jest to nie do zaakceptowania. Ha as w kabinie samochodu próbowano wi c zmniejszyç w inny sposób za pomocà metody aktywnej redukcji ha asu [1]. Próby te koƒczy y si jednak wy àcznie mniejszymi lub wi kszymi sukcesami teoretycznymi. Nie uda o si bowiem zbudowaç systemu opartego wy àcznie na metodach aktywnych. Nadzieje na sukces pojawi y si dopiero na prze omie lat 80. i 90. wraz ze znaczàcym post pem w technikach cyfrowych. Mgr in. Bartosz Stankiewicz jest doktorantem w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. Ha as w Êrodku samochodu Pierwszym krokiem w kierunku t umienia ha asu jest znalezienie g ównych êróde ucià liwoêci akustycznych w kabinie samochodu i okreêlenie ich charakteru. W tym celu przeprowadzono wiele rejestracji ciênienia akustycznego w samochodach w czasie jazdy. W ka dym samochodzie wykonano je w dwóch punktach: nad prawym przednim i tylnym siedzeniem pasa era. Pomiary wykonano w ró nych warunkach drogowych i eksploatacyjnych. Uzyskane przebiegi czasowe poddano analizie cyfrowej, polegajàcej w g ównej mierze na zmianie dziedziny czasu na dziedzin cz stotliwoêci (wykorzystujàc metod szybkiej transformaty Fouriera). Aby lepiej odzwierciedliç postrzeganie tych dêwi ków przez cz owieka, uzyskane widma skorygowano charakterystykà wa onà A (rys. 1). Po analizie wszystkich uzyskanych w ten sposób widm, zauwa ono, e wi kszoêç energii jest skumulowana w paêmie cz stotliwoêci poni ej 1100 Hz. Rys. 1. Widmo ha asu panujàcego w kabinie samochodu osobowego Pomimo zastosowania filtru korekcyjnego A, lepiej obrazujàcego stosunkowo niewielkà percepcj niskich tonów przez ucho ludzkie, majà one ciàgle istotne znaczenie w ogólnym poziomie ha asu; a szczególnie wa ny jest zakres od 20 do 120 Hz. Dodatkowo widaç, e powy ej 9000 Hz amplituda sygna u akustycznego osiàga wartoêci nies yszalne dla ucha ludzkiego. Po przeprowadzeniu identyfikacji cz stotliwoêci g ównych prà ków ustalono dominujàce êród a ha asu. Przez porównanie widm pochodzàcych z jazdy z wy- àczonym i w àczonym silnikiem uda o si rozdzieliç sk adowe zwiàzane z silnikiem i uk adem nap dowym od tych, które zwiàzane sà z pracà uk adu jezdnego i op ywem powietrza. W obydwu samochodach najg oêniejsza by a pierwsza harmoniczna cz stotliwoêci spalania, znajdujàca si w okolicach cz stotliwoêci 100 Hz. Uzyskane wyniki pokrywajà si z informacjami êród owymi [2, 3]. Ogólny poziom dêwi ku w kabinach badanych pojazdów, wyznaczany zarówno na podstawie widma, jak i metodà bezpoêrednià, zawiera si w przedziale db(a). Jest to na tyle silne oddzia ywanie, e w czasie d u szych podró y mo e wywieraç niekorzystny wp yw na pasa erów, a zw aszcza na

2 kierowc. Mo e powodowaç znu enie, nerwowoêç w dzia aniach, trudnoêci z koncentracjà i wyd u aç czas reakcji. Podstawy teoretyczne U podstaw aktywnego t umienia ha asu le y tak zwana interferencja destruktywna. Mówiàc ogólnie, polega ona na wprowadzeniu dodatkowego êród a energii akustycznej, które wytwarza fale odwrócone (przebieg amplitudy zaburzenia przemno ony jest przez (-1)) w stosunku do dêwi ków kompensowanych (rys. 2). Suma sygna u i jego odwrotnoêci daje efekt w postaci zmniejszenia amplitudy (w idealnej sytuacji jest ona równa zeru). Gdy sygna jest Rys. 2. Aktywna redukcja ha asu okresowy, mo na pokusiç si o przesuni cie fazy o okres (dla sinusoidy o pó okresu). Ten sposób post powania ma ograniczone zastosowanie, poniewa w rzeczywistoêci rzadko wyst pujà takie dêwi ki. Ze wzgl du na skutecznoêç tej metody istotne jest, aby kompensowany dêwi k by dok adnie odwzorowany przez dodatkowe êród o (oczywiêcie w postaci odwróconej). Oznacza to, e dêwi k kompensujàcy musi byç wyemitowany w momencie, kiedy dêwi k kompensowany zaistnieje w danym Rys. 3. Podzia algorytmów u ywanych do tworzenia sygna u kompensujàcego miejscu. B àd fazy, oko o kilkudziesi ciu stopni, mo e spowodowaç, e metoda ta zamiast obni aç ha as, zacznie go wzmacniaç. Ponadto, moc sygna u kompensujàcego, dla osiàgni cia najlepszych efektów, musi byç oczywiêcie równa mocy sygna u kompensowanego w miejscu, gdzie dokonujemy interferencji. Problem ten jest dobrze opisany w pozycji [4]. Zjawisko aktywnej redukcji wyst puje wtedy, gdy stosunek mocy sygna u kompensujàcego do kompensowanego zawiera si w przedziale od 0 do 4. Dla skrajnych wartoêci aktywne t umienie praktycznie ju nie wyst puje (uk ad wy àczony), ale ha as nie jest równie wzmacniany. Aby dok adniej opisaç problematyk czynnej redukcji ha asu, musimy wprowadziç pewne poj cia. Ha as, który chcemy zlikwidowaç, b dziemy nazywaç dêwi kiem pierwotnym. W momencie, gdy b dzie on s u y jako êród o sygna u do przetworzenia przez uk ad aktywnego t umienia, b dziemy go nazywaç sygna em kompensowanym (najwy szy wykres na rys. 2). Antyha as wytworzony przez uk ad b dziemy okreêlaç dêwi kiem wtórnym, a sygna, na którego podstawie jest on wytwarzany przez êród o wtórne sygna em kompensujàcym (rys. 2, wykres Êrodkowy). Ha as utrzymujàcy si w miejscu aktywnie wyg uszanym, po superpozycji dêwi ku pierwotnego i wtórnego, b dziemy okreêlaç jako dêwi k resztkowy. Je eli zarejestrujemy jego przebieg w czasie, b dziemy mówiç o sygnale skompensowanym lub sygnale b du. Sygna ten bardzo cz sto jest wykorzystywany do sterowania ca ym uk adem (s u y on do zamkni cia p tli sprz enia zwrotnego). Zespó tych trzech podstawowych sygna ów, powiàzanych odpowiednimi, zmieniajàcymi si aktywnie transmitancjami, nazywamy uk adem aktywnej redukcji ha asu. W kontrolerach uk adów cyfrowych musi byç zaimplementowany algorytm sterujàcy, który na podstawie dyskretnego sygna u wejêciowego b dzie generowa odpowiedni, dyskretny sygna wyjêciowy. Klasyfikacj sposobów sterowania przedstawia rys. 3. Najcz Êciej wykorzystywany do tej pory by algorytm LMS (Least Mean Square Najmniejszych Ârednich Kwadratów) i jego pochodne. W sterownikach wykorzystujàcych ten algorytm sygna kompensujàcy jest uzyskiwany przez cyfrowe filtrowanie sygna u odniesienia filtrem o skoƒczonej odpowiedzi impulsowej (SOI). Istotà algorytmu jest równanie adaptacji wag filtru, które w ka dej kolejnej iteracji dà y do minimalizacji funkcji kryterialnej (w tym przypadku jest to minimalizacja sygna u b du). Ten sposób uzyskiwania optymalnej postaci wag filtru znany jest równie pod nazwà metody gradientowej. Wadà algorytmu LMS jest jego niewielka efektywnoêç w przypadku wyt umiania niestacjonarnych êróde ha asu; tej wady nie ma rekurencyjny algorytm najmniejszych kwadratów (RLS). Podstawà tego algorytmu jest uwzgl dnianie sygna u b du nie tylko na bie àco, lecz równie w momentach go poprzedzajàcych dlatego wykorzystuje on filtry o nieskoƒczonej odpowiedzi impulsowej (NOI). Konsekwencjà tego faktu jest znacznie wi ksza z o onoêç obliczeniowa, co w praktyce marginalizuje mo liwoêç zastosowania go w rozwiàzaniach rzeczywistych. Kolejnà rodzinà sà algorytmy genetyczne. Sà to, zaproponowane po raz pierwszy przez Hollanda w 1975 roku, stochastyczne algorytmy równoleg ego 32

3 przeszukiwania du ych, nieliniowych przestrzeni. Opierajà si one na znanym z procesu ewolucji mechanizmie doboru naturalnego. Ich zaletà jest pe na stabilnoêç oraz mo liwoêç znalezienia optymalnych wspó czynników dowolnego filtru. Rodzina wszystkich mo liwych kombinacji zbiorów takich wspó czynników tworzy populacj, w której wyszukiwany jest najlepiej przystosowany osobnik. OczywiÊcie, populacja analizowana przez kontroler jest znacznie mniejsza (ze wzgl du na to, e obliczenia sà zdeterminowane czasowo), dlatego te, aby algorytm móg spe niaç swoje zadania, wykorzystuje si nast pujàce procesy: selekcja naturalna, krzy owanie, mutacja. Wadà algorytmów genetycznych jest ich stosunkowo powolne zbieganie w porównaniu z innymi algorytmami, wynikajàce z koniecznoêci przetestowania ka dego osobnika, aby móc póêniej dokonaç selekcji. Ostatnio prowadzone sà badania nad zastosowaniem sieci neuronowych do czynnej redukcji ha asu. Pozwalajà one zrealizowaç specyficznà form cyfrowej transmitancji, umo liwiajàcà tak e modelowanie uk adów nieliniowych. W systemach tego typu mo emy wyró niç dwa sygna y sterujàce: sygna odniesienia i sygna b du oraz jeden sygna wyjêciowy sygna kompensujàcy. Sygna b du jest wykorzystywany w procesie uczenia sieci. Wydaje si, e dwie ostatnie rodziny algorytmów znajdà najwi ksze perspektywy w aktywnym t umieniu ha asu, pod warunkiem, e moce obliczeniowe komputerów b dà nadal rosnàç w takim tempie. Obecnie najbardziej racjonalnym wyborem dla sterownika uk adu wydaje si byç algorytm bazujàcy na metodzie LMS (schemat uk adu z takim sterownikiem zaprezentowany jest na rys. 4). Sk ada si on z dwóch podstawowych cz Êci: filtru SOI, który generuje sygna wyjêciowy na podstawie wejêciowego i procedury uaktualniajàcej wspó czynniki filtru tak, aby zminimalizowaç sygna b du. Podstawowymi parametrami klasycznego LMS-u jest rzàd filtru L i krok adaptacji µ. Dobór tych dwóch parametrów jest kluczowy dla uzyskiwanych efektów, ale jest jednoczeênie najtrudniejszym momentem wdra ania uk adu. Od liczby wag filtru zale y dok adnoêç modelowania Êcie ki akustycznej prostszy filtr b dzie reagowa szybciej na zmiany transmitancji tej Êcie ki. Krok adaptacji zbyt du a jego wartoêç destabilizuje uk ad, zbyt ma a nie zapewnia wystarczajàcej nadà noêci uk adu. Parametry te nale y dobieraç do konkretnego zastosowania. JeÊli êród o ha asu jest stacjonarne i zale y nam na efektywnoêci uk adu (ma ym odchyleniu b du Êredniokwadratowego), nale y dobraç ma y krok adaptacji. Je eli charakter êród a cz sto si zmienia, co w praktyce oznacza jego niestacjonarnoêç, to warto przyjàç du à wartoêç kroku korekcji (pami tajàc o ograniczeniu dotyczàcym stabilnoêci), aby uk ad móg podà aç za zmianami. Odmianà algorytmu LMS, która umo liwia pogodzenie dwóch przeciwstawnych wymagaƒ: pr dkoêci zbiegania i dok adnoêci, jest znormalizowany algorytm najmniejszych Êrednich kwadratów. Od klasycznego ró ni si równaniem uaktualniania wektora wag filtru SOI: Λ w i (n + 1) = w i (n) + µ(n) x(n i) e(n) (1) Krok adaptacji, wyst pujàcy w algorytmie LMS, zosta zastàpiony zmiennym wspó czynnikiem, którei <0,L 1> Rys. 4. Schemat uk adu aktywnej redukcji ha asu wykorzystujàcego algorytm LMS go wartoêç jest ustalana na bie àco w ka dej iteracji cyklu sterowania. Wyznacza si go na podstawie nast pujàcego wzoru [4]: (2) Wspó czynnik α znajdujàcy si w liczniku powy szej zale noêci, okreêlamy mianem znormalizowanego kroku adaptacji, podczas gdy (n) nazywamy P^x estymatà mocy sygna u. W spotykanych rozwiàzaniach stosuje si dwie metody szacowania: metod okna prostokàtnego i ekspotencjalnego. Wadà pierwszej metody sà spore wymagania w stosunku do pami ci w rzeczywistym kontrolerze, natomiast zaletà jest wi ksza dok adnoêç szacowania w porównaniu z metodà okna ekspotencjalnego. Wzór pozwalajàcy wyznaczyç estymat z wykorzystaniem okna prostokàtnego wyglàda nast pujàco: gdzie M odpowiada szerokoêci stosowanego okna. Poniewa wartoêç tego parametru z regu y przyjmuje si jako równà rz dowi filtru, ostateczna zale noêç, pozwalajàca wyznaczyç krok adaptacji, przyjmie postaç: Tak zbudowany uk ad pozwala na uzyskanie zdecydowanie lepszych rezultatów ni za pomocà algorytmu klasycznego. Wyobraêmy sobie funkcj reprezentujàcà górnà granic wartoêci kroku korekcji, dla których algorytm jest jeszcze stabilny. Przy sta- ym kroku adaptacji musia byç on mniejszy od minimum tej funkcji w ca ym przedziale. Zastosowanie algorytmu NLMS umo liwi o jego podà anie za maksymalnà stabilnoêcià wartoêci chwilowej. Symulacja pracy uk adu Na podstawie analizy wyników badaƒ wst pnych zaplanowano i wykonano eksperyment w warunkach rzeczywistych, uzyskujàc tym sposobem dane (3) (4) 33

4 wyjêciowe do symulacji numerycznych, co w konsekwencji umo liwi o wybór najlepszego êród a sygna u odniesienia. Przy typowaniu jego êród a nie ograniczono si wy àcznie do sygna ów akustycznych; poszukiwano równie wêród mo liwych do zarejestrowania w samochodzie sygna ów drganiowych. Sygna taki, aby móg pe niç funkcj sygna u odniesienia, powinien zawieraç informacj o wszystkich dominujàcych zjawiskach wp ywajàcych na poziom ha asu w kabinie. Akcelerometr ma t przewag nad mikrofonem, e dêwi k wtórny emitowany przez êród o wtórne nie wp ywa na jego odczyty. Uk ad ARH mia byç symulowany jak najwierniej; istotne wi c by o, aby przetworniki pomiarowe znajdowa y si w tych samych miejscach, jak w uk adzie rzeczywistym (rys. 5). Rys. 5. Rozmieszczenie czujników pomiarowych w badanym pojeêdzie SkutecznoÊç uk adu wykorzystujàcego algorytm NLMS obliczono na podstawie rejestracji wykonanej w samochodzie Toyota Hiace w trakcie jazdy z pr dkoêcià 100 km/h na V biegu. Rezultaty uzyskane dla poszczególnych êróde sygna u odniesienia i sygna u kompensowanego przedstawiono w tab. Najlepsze efekty w t umieniu ha asu, niezale nie od miejsca pomiarów w kabinie, osiàgni to wykorzystujàc tylko sygna y akustyczne. Zaskoczeniem by y uzyskane wzmocnienia, kiedy êród em sygna u odniesienia by akcelerometr umieszczony na g owicy silnika. Prawdopodobnie wynika y one z faktu, e sygna ten zawiera sporo sk adowych, zwiàzanych z pracà mechanizmów wewnàtrz silnika, które w kabinie sà nies yszalne, a nie ma w nim sk adowych wywo anych na przyk ad toczeniem si kó czy przep ywem powietrza. Tak samo niewielki efekt przynios o u ycie akcelerometru zamontowanego na przegrodzie czo owej, choç wydawa oby si, e jest to jedna z g ównych dróg propagacji dêwi ku. Pomimo niezastosowania os ony przeciwwietrznej na mikrofonie umieszczonym w komorze silnika, skutecznoêç t umienia ha asu przy jego wykorzystaniu jest na bardzo dobrym poziomie, zw aszcza na przednim siedzeniu. Istnieje du e prawdopodobieƒstwo, e w tym przypadku akustyczne sprz enie zwrotne by oby bardzo s abe i mo na by zastosowaç kontroler nieuwzgl dniajàcy go. Dobre wyniki uzyskano wykorzystujàc sygna drgaƒ szyb przedniej i bocznej, z lekkim wskazaniem na akcelerometr znajdujàcy si na szybie bocznej. Uzyskany sygna skompensowany charakteryzowa si stosunkowo niewielkà wartoêcià szczyt-szczyt. Analiza widma ha asu skompensowanego wykaza a, e w sygnale odniesienia zawarte sà wszystkie najwa niejsze sk adowe zwiàzane z g ównymi êród ami ha asu w samochodzie, dzi ki czemu t umienie jest równomierne w ca ym paêmie. Modyfikacja struktury uk adu Modyfikacja polega na wprowadzeniu dodatkowych dwóch w z ów sumujàcych. W pierwszym w êle do sygna u odniesienia dodawana jest sk adowa sta a. Tak zmieniony sygna jest filtrowany i wykorzystywany do uaktualniania wektora wspó czynników filtru. Przefiltrowany sygna y (n) trafia do drugiego w z a, gdzie odejmowana jest wczeêniej dodana sk adowa sta a. Stàd ju jako sygna kompensujàcy trafia do êród a wtórnego. Pozosta a cz Êç algorytmu jest bez zmian. Zmodyfikowany schemat algorytmu sterowania prezentuje rys. 6. SkutecznoÊç algorytmu NLMS w zale noêci od êród a sygna u odniesienia i miejsca wyg uszanego Rys. 6. Schemat zmodyfikowanego systemu ARH Modyfikacja przynosi pozytywne efekty zarówno przy wykorzystywaniu algorytmu LMS, jak i NLMS. Przesuni cie sygna u na czas filtracji powoduje, e wektor wag filtru o skoƒczonej odpowiedzi impulsowej jest bardziej stabilny. SkutecznoÊç algorytmu przedstawiona jest w dziedzinie cz stotliwoêci na rys. 7. Sygna odniesienia pochodzi z mikrofonu zainstalowanego w pierwszym rz dzie foteli w Toyocie, natomiast sygna kompensowany z mikrofonu 34

5 umieszczonego w drugim rz dzie. WartoÊç amplitudy sk adowej sta ej m by a równa po owie maksymalnej amplitudy sygna u odniesienia. Podsumowanie Wyniki tak przeprowadzonych badaƒ symulacyjnych pozwoli y na wysuni cie nast pujàcych wniosków. Aktywne metody t umienia ha asu skuteczne sà szczególnie w zakresie niskich i Êrednich cz stotliwoêci pasma akustycznego. Czyni je to bardzo skutecznymi w obni aniu poziomu ha asu wewnàtrz samochodu, poniewa w tym zakresie ha as jest tam najbardziej ucià liwy. Wyniki symulacyjne pokaza y, e dzi ki takiemu dopasowaniu uzyskuje si stosunkowo du e spadki poziomu ciênienia akustycznego. Uzyskanie takich wyników metodami pasywnymi wymaga oby u ycia bardzo ci kich ustrojów akustycznych. Badania udowodni y równie, e mo na zbudowaç skuteczny uk ad aktywnego t umienia ha asu z drganiowym sygna em odniesienia. Przeprowadzone badania wskaza y równie dalsze mo liwe Êcie ki rozwoju metod aktywnych. Bardzo interesujàce rezultaty uzyskano przez wprowadzenie prostej modyfikacji do struktury uk adu. Wymagajà one jednak weryfikacji doêwiadczalnej na rzeczywistym obiekcie. Nale a oby równie sprawdziç, czy taka modyfikacja b dzie równie skuteczna dla innych metod adaptacji wag filtru SOI. Trzeba równie rozpatrzyç, rzadko poruszanà w literaturze dotyczàcej tej tematyki, kwesti opóênienia sygna u b du. Wszystkie znane metody sterowania przyjmujà, e informacja o b dzie jest dostarczana w nast pnym kroku iteracji algorytmu. W efekcie, aby uzyskaç szerokie pasmo Rys. 7. SkutecznoÊç zmodyfikowanego algorytmu cz stotliwoêci funkcjonowania uk adu, êród o wtórne trzeba ustawiaç bardzo blisko miejsca wyg uszanego. Byç mo e rozwiàzaniem problemu jest koncepcja wirtualnego mikrofonu [5]. LITERATURA 1. Engel Z.: Ochrona Êrodowiska przed drganiami i ha asem. PWN, Warszawa Piechna J.: Podstawy aerodynamiki pojazdów. WKi, Warszawa Materia y konferencyjne Aachener Kolloquium Fahrzeugund Motorentechnik Engel Z., Makarewicz G., Morzyƒski L., Zawieska M.: Metody aktywne redukcji ha asu. CIOP, Warszawa Pawelczyk M.: Design and analysis of a virtual-microphone active noise control system. Twelfth International Congress on Sound and Vibration, Lisbon

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz

Bardziej szczegółowo

Drgania elementów nastawiajàcych. zaworów hydraulicznych. Podstawowe w z y konstrukcyjne. zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK

Drgania elementów nastawiajàcych. zaworów hydraulicznych. Podstawowe w z y konstrukcyjne. zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK Drgania elementów nastawiajàcych zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK Nieod àcznà cechà hydraulicznych uk adów nap dowych i sterujàcych jest wyst powanie w nich pulsacji ciênienia. CiÊnienie w tych uk

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne BANK I KREDYT styczeƒ 2007 Mikroekonomia 19 Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne Determinants of Inventory Investment in the Polish Non-Financial

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo