Sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego"

Transkrypt

1 Sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ekspertyza nr 4 Sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego Zespół Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach: mgr inŝ. Jan Bondaruk dr Leszek Trząski mgr inŝ. Krzysztof Korczak mgr inŝ. Grzegorz Konopka Główny Instytut Górnictwa Katowice, czerwiec 2009 r. 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie Cel i zakres Materiały źródłowe Charakterystyka ogólna metody FORESIGHT Zidentyfikowane ustalenia strategiczne w kontekście najbardziej istotnych potrzeb rozwojowych Metropolii Uwagi ogólne odnośnie priorytetów rozwoju i celów strategicznych GZM Wizja rozwoju Metropolii w odniesieniu do ustaleń strategicznych w zakresie rozwoju technologicznego Kluczowe obszary usług publicznych w aspekcie rozwoju funkcji metropolitalnych Dorobek Śląskiego foresightu technologicznego w odniesieniu do kierunków rozwoju regionu Kluczowe technologie w ujęciu regionalnym Portfel technologiczny, a polityka rozwoju kluczowych technologii regionu Mapy drogowe rozwoju technologicznego w odniesieniu do funkcji metropolitalnych Obszar technologiczny Biotechnologia Obszar technologiczny Technologie dla energetyki Obszar technologiczny Technologie dla ochrony środowiska Obszar technologiczny Technologie informacyjne i telekomunikacyjne Obszar technologiczny Produkcja i przetwarzanie materiałów Obszar technologiczny Transport i infrastruktura transportowa Obszar technologiczny Technologie inŝynierii medycznej Wskazanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w aspekcie rozwoju sfery metropolitalnych usług publicznych Podsumowanie wraz z wytycznymi dla paneli tematycznych oraz panelu horyzontalnego SPIS TABEL: Tabela 1. Wybrane kryteria i rezultaty foresightu...5 Tabela 2. Priorytety dla ustalonego modelu rozwoju Metropolii...6 Tabela 3. Wstępne zestawienie obszarów usług metropolitalnych z obszarami technologicznymi...9 Tabela 4. Lista grup kluczowych technologii według scenariuszy i map drogowych w polach technologicznych Tabela 5. Typy orientacji polityki wspierania rozwoju kluczowych technologii województwa śląskiego...15 Tabela 6. MoŜliwości wykorzystania technologii w obszarze Biotechnologia dla potrzeb rozwoju usług metropolitalnych Tabela 7. MoŜliwości wykorzystania technologii w obszarze Technologia dla energetyki dla potrzeb rozwoju usług metropolitalnych Tabela 8. Technologie kluczowe obszaru Środowisko pogrupowane według siły oddziaływań i zaleŝności...22 Tabela 9. MoŜliwości wykorzystania technologii w obszarze Technologie dla ochrony środowiska dla potrzeb rozwoju usług metropolitalnych...25 Tabela 10. MoŜliwości wykorzystania technologii w obszarze Technologie informacyjne i telekomunikacyjne dla potrzeb rozwoju usług metropolitalnych Tabela 11. MoŜliwości wykorzystania technologii w obszarze Produkcja i przetwarzanie materiałów dla potrzeb rozwoju usług metropolitalnych Tabela 12. MoŜliwości wykorzystania technologii w obszarze Transport i infrastruktura transportowa dla potrzeb rozwoju usług metropolitalnych Tabela 13. MoŜliwości wykorzystania technologii w obszarze Technologie inŝynierii medycznej dla potrzeb rozwoju usług metropolitalnych...40 Tabela 14. Kluczowe kierunki rozwoju technologicznego w odniesieniu do obszarów metropolitalnych usług publicznych...42 Tabela 15. Obszary aplikacji technologicznej w sferze metropolitalnych usług publicznych

3 1. Wprowadzenie Niniejsze opracowanie jest analizą ekspercką, wykonaną przez zespół Głównego Instytutu Górnictwa w ramach Zadania I projektu pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki prac foresight dla województwa śląskiego pn.: Priorytetowe Technologie dla ZrównowaŜonego Rozwoju Województwa Śląskiego. Szerokie spektrum zagadnień technologicznych, wielowymiarowe wizje oraz scenariusze rozwoju województwa stanowią wartościowy materiał wyjściowy do rozwaŝań odnośnie wzajemnych relacji pomiędzy sektorem metropolitalnych usług publicznych, a rozwojem specyficznych obszarów technologicznych co będzie kluczowym elementem prac paneli tematycznych oraz panelu horyzontalnego. Przedmiotowa analiza stanowi materiał uzupełniający do opracowania Raportu Zbiorczego z I etapu realizacji foresight Cel i zakres Celem pracy jest sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego (GOM) w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego. Wskazane kierunki technologiczne oraz technologie będą przedmiotem dalszych prac w ramach paneli tematycznych Materiały źródłowe W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w następujących materiałach: Priorytetowe Technologie dla ZrównowaŜonego Rozwoju Województwa Śląskiego; część 1, 2, 3; GIG Katowice; 2008 r. (Regionalny Foresight Technologiczny - RFT); Studium wykonalności projektu pt. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, dokumentacja 2008 (FORGOM) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego; Marszałek Województwa Śląskiego, Katowice 21 czerwca 2004 (Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 2004); Projekt - Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020, Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice, marzec 2009 r. (Projekt Strategii - Śląskie 2020); T. Markowski, T. Marszał Metropolie i obszary metropolitalne metropolizacja problemy i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk KPZK, Warszawa 2006 (T. Markowski, T. Marszał 2006). Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia ; Górnośląski Związek Metropolitalny; listopad 2008 r.; (Raport o stanie Metropolii 2008); Projekt - Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia do 2025 r.; Górnośląski Związek Metropolitalny, maj 2009 r.(projekt Strategii GZM); 1.3. Charakterystyka ogólna metody FORESIGHT Foresight to badanie moŝliwych, prawdopodobnych i preferowanych wersji przyszłości. Foresight najczęściej obejmuje: Przewidywanie i prognozowanie długoterminowych perspektyw. Interaktywną i wymagającą zaangaŝowania wielu uczestników metodę dyskusji i analizy. Opracowanie strategicznych wizji. Implikacje dla obecnie podejmowanych decyzji. 3

4 Charakterystyka metody Foresight: Bezpośrednie zaangaŝowanie interesariuszy. Dyskusja i szerokie upowszechnianie wyników. Zamiast definiowania przewidywanej przyszłości badanie, jakie będą moŝliwe drogi/sposoby kształtowania przyszłości zaleŝnie od działań róŝnych podmiotów oraz decyzji podjętych dzisiaj. Proces otwarty, oparty na dialogu nakierowany na działanie. Nie tylko analizy i rozwaŝania przyszłego rozwoju, ale równieŝ wspieranie jego aktorów w aktywnym kształtowaniu przyszłości. Szczególna cecha foresightu to budowa scenariuszy: Perspektywa czasowa zwykle lat. Alternatywne scenariusze przyszłości. Foresight róŝni się zarówno od badań naukowych nad przyszłością, jak od planowania strategicznego. Łączy trzy podejścia: przyszłość (alternatywne prognozy rzeczywistości, rozpoznanie wyzwań, jakie z nich wynikną), planowanie (analiza strategiczna, ustanawianie priorytetów), sieciowanie (szeroki udział interesariuszy w procesie realizacji i wdraŝania). Istota foresightu to wskazanie alternatywnych ścieŝek rozwoju, a nie tylko tej, która wynika z ekstrapolacji obecnych trendów i uwarunkowań. Formułowanie alternatywnych scenariuszy (nieraz licznych) jest etapem tworzenia pozytywnej wizji przyszłości i budowy scenariusza sukcesu, czyli wersji przyszłości spełniającej nasze aspiracje. Jeśli głównym zadaniem jest wskazanie decyzji co do wyboru kierunku rozwoju, foresight moŝna zakończyć stworzeniem scenariuszy alternatywnych i ich oceną. Metoda Foresight jest wykorzystywana do badań zjawisk i problemów występujących na określonym obszarze (Foresight regionalny) lub badań zjawisk i problemów występujących na określonym polu działalności (Foresight technologiczny). Istotnymi elementami Foresightu technologicznego są: Identyfikacja kluczowych technologii w przyszłości. Ocena szans i zagroŝeń dla technologii. Identyfikacja działań, które naleŝy podjąć w celu rozwoju technologii. Istotnymi elementami Foresightu regionalnego są: Identyfikacja kluczowych dla danego regionu kierunków rozwoju. Uzyskanie konsensusu społecznego, co do kierunków rozwoju. Identyfikacja kluczowych organizacji potrzebnych do osiągnięcia zamierzonych kierunków. Stworzenie sieci współpracy pomiędzy jednostkami, które podejmą zaplanowane działania. Po co Foresight? Coraz większa waga kompetencji naukowo-technologicznych. Coraz większa złoŝoność procesów prowadzenia badań i wdraŝania ich wyników. Nowy styl uprawiania polityki potrzeba społecznego kontraktu na rzecz prorozwojowej polityki państwa/regionu. Wzrost konkurencji w wyniku procesów globalizacyjnych. Narastające ograniczenia budŝetowe. Niektóre rodzaje rezultatów foresightu Wyniki foresightu powinny wpływać na krajowe, regionalne i branŝowe polityki i strategie. W poniŝszej tabeli przedstawiono wybrane kryteria i rezultaty foresightu. 4

5 Tabela 1. Wybrane kryteria i rezultaty foresightu Kryterium Rezultaty formalne Rezultaty nieformalne Materialne dokumenty oraz długoterminowe działania dla upowszechniania Raporty, ksiąŝki, wydawnictwa elektroniczne (prezentacje video, zasoby Internetowe) Utworzenie sieci powiązań z innymi aktorami (róŝne inne dziedziny Ŝycia, regiony itd.) Dokumenty i działania wewnątrz grupy uczestników projektu Sieciowanie Proces strategiczny Warsztaty, newslettery, artykuły prasowe, strony internetowe Instytucjonalizacja sieci, np. poprzez tworzenie trwałych organizacji i miejsc spotkań Formalne włączenie wyników w procesy strategiczne, np. poprzez wykorzystanie listy priorytetów jako ramy dla oceny projektów i planów strategicznych Wizje przyszłości powstałe w pracach warsztatowych, wyniki i oceny wymieniane wewnątrz sieci Rozwój nowych sieci lub nowych powiązań wewnątrz sieci istniejących Nieformalne włączenie wyników foresightu, wiedzy funkcjonującej w sieciach, oraz głównych źródeł wiedzy, w procesy strategiczne Źródło: wg. Foresight Methodologies. UNIDO Tekst Book. Training Module 2. Austria 2004) 5

6 2. Zidentyfikowane ustalenia strategiczne w kontekście najbardziej istotnych potrzeb rozwojowych Metropolii 2.1. Uwagi ogólne odnośnie priorytetów rozwoju i celów strategicznych GZM Projekt Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia do roku 2025, stanowił podstawę do ustalenia przedstawionych poniŝej priorytetów rozwoju i celów strategicznych dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM). Stan Metropolii został zdiagnozowany w oparciu o syntetyczne zestawienie kluczowych informacji dotyczących planów rozwojowych i potencjału rozwojowego obszaru oraz miast wchodzących w skład GZM. Diagnoza stanu była podstawą do ustalenia załoŝeń strategicznych. Wybór obszarów priorytetowych i ustaleń strategicznych dla rozwoju Metropolii Silesia dokonany został w oparciu o: analizę SWOT Metropolii Silesia, ustalenia wynikające ze regionalnych dokumentów strategicznych, ustalenia wynikające ze strategii poszczególnych miast GZM powtarzalne lub o znaczeniu ponadlokalnym, zadania wynikające ze statutu GZM, pozostałe zagadnienia istotne z punktu widzenia rozwoju metropolii, przyjęte załoŝenie, Ŝe miasta GZM znajdują się obecnie w procesie transformacji społeczno-gospodarczej, której główną siłą sprawczą jest proces restrukturyzacji przemysłu cięŝkiego oraz globalne trendy w zakresie gospodarki i ochrony środowiska; zidentyfikowane wyznaczniki metropolitalności, dostępność środków finansowych. W poniŝszej tabeli przedstawiono priorytety dla ustalonego modelu rozwoju Metropolii. Tabela 2. Priorytety dla ustalonego modelu rozwoju Metropolii Priorytet Cel A.ZARZĄDZANIE I zmiana stereotypowego wizerunku krainy węgla i stali, upowszechnienie idei POZYCJA METROPOLII kreowania metropolii B.GOSPODARKA I NAUKA szkolnictwo i nauka, specjalności metropolitalne, społeczeństwo informacyjne, kapitał ludzki C.TRANSPORT I transport publiczny, układ komunikacyjny, zaplecze logistyczne KOMUNIKACJA D.ŚRODOWISKO jakość poszczególnych elementów środowiska i ich ochrona, gospodarka odpadami E.WARUNKI śycia przestrzenie publiczne, rewitalizacja śródmieść, warunki zamieszkania, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne Źródło: Projekt Strategii GZM. Osiągnięciu przyjętej, poŝądanej wizji Metropolii Silesia słuŝą zidentyfikowane cele strategiczne, cele operacyjne, kierunki działań i działania wyznaczone na podstawie diagnozy stanu istniejącego, podstawowych aspektów funkcjonowania poszczególnych miast Metropolii Silesia oraz analizy SWOT przeprowadzonej dla wybranych obszarów strategicznych. Schemat współzaleŝności pomiędzy poszczególnymi ustaleniami strategicznymi obejmuje cele strategiczne przyjęte w obrębie poszczególnych priorytetów - obszarów strategicznych dla osiągnięcia poŝądanej wizji rozwoju Metropolii Silesia. W analizowanym dokumencie przyjęto następujące oznaczenia dla ww. ustaleń strategicznych: CS - Cel strategiczny CO - Cel operacyjny 6

7 K - Kierunek działań D - Działanie W ramach poszczególnych priorytetów wyznaczono ustalenia strategiczne dla rozwoju Metropolii Silesia do 2025 r. Ponadto, wskazano działania kluczowe dla ich osiągnięcia. Lista tych działań ma jednak charakter otwarty i będzie uzupełniania w trakcie całego okresu programowania Strategii. Natomiast w załączniku 1 (Raport o stanie Metropolii 2008) do analizowanego dokumentu zamieszczono listę pozostałych działań, istotnych dla rozwoju Metropolii, realizowanych przez GZM Silesia, indywidualnie przez poszczególne miasta lub inne jednostki. Raport o stanie Metropolii 2008 (załącznik 1 do Strategii GZM) moŝe być podstawą do stworzenia solidnej bazy danych statystycznych obejmujących obszar metropolitalny i monitoring procesów społeczno-gospodarczych oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. WaŜnym przedsięwzięciem byłoby utworzenie jednolitej platformy informacyjnej zasilanej takŝe z zasobów miast GZM, co zapewniłoby rozszerzenie zakresu ogólnodostępnej informacji. Wykorzystanie w większym stopniu narzędzi GIS w procesie planowania i wdraŝania działań strategicznych na obszarze metropolitalnym, umoŝliwiłoby szybki dostęp do informacji dla potrzeb zarządzania, ale takŝe szerszy dostęp do informacji dla innych zainteresowanych stron (mieszkańcy, inwestorzy, itp.). Gromadzenie danych, a następnie ich przetwarzanie m.in. za pomocą narządzi GIS umoŝliwi bardziej precyzyjną ocenę zarówno ex-ante jak i ex-post procesów zachodzących na obszarze działania GZM Wizja rozwoju Metropolii w odniesieniu do ustaleń strategicznych w zakresie rozwoju technologicznego W projekcie strategii GZM, rozwój technologiczny jest powiązany głównie z PRIORYTETEM B - gospodarka i nauka. W ramach celu strategicznego (CS_3) wysoka atrakcyjność i konkurencyjność gospodarki tradycyjnej i innowacyjnej, przewidziano m.in.: CO3_2 - Rozwój i wdraŝanie dorobku innowacyjnego w gospodarce K3_2_1 - Intensyfikacja aktywności jednostek naukowo-badawczych i wymiany pomiędzy nimi, K3_2_2 - Zwiększenie absorpcji dorobku naukowo-badawczego przez podmioty gospodarcze, K3_2_3 - Intensyfikacja wykorzystania dorobku wzornictwa przemysłowego. Cel ten realizowany będzie poprzez: działania kreujące silne specjalności Metropolii tzw. produkty wizytówki, wdraŝanie zaawansowanych technologii oraz stworzenie infrastruktury nauki, kultury i turystyki o znaczeniu metropolitalnym. Ma to docelowo słuŝyć budowaniu gospodarczej konkurencyjności Metropolii oraz rozpoznawalności jej produktów w kraju i zagranicą. W ramach celu strategicznego (CS_4) sprzyjające warunki dla rozwoju gospodarczego, przewidziano m.in.: CO4_1 - Tworzenie sieci dyfuzji innowacji K4_1_1 - Rozwój infrastruktury dla rozwoju działalności innowacyjnych i gospodarki opartej na wiedzy; K4_1_2 - Tworzenie klastrów biznesowo-naukowo-kulturalnych; K4_1_3 - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych (gotowość inwestycyjna); CO4_2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego K4_2_1 - Zwiększanie dostępności do szerokopasmowych sieci światłowodowych; K4_2_2 - Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP); K4_2_3 - Zapewnienie powszechności internetowych usług administracyjnych typu e-urząd dla biznesu i mieszkańców; K4_2_4 - Dalsza informatyzacja placówek oświatowych; 7

8 CO4_3 - Wzmacnianie kapitału ludzkiego w dostosowaniu do zmieniających się potrzeb gospodarczych K4_3_1 - Poprawa jakości i ilości infrastruktury i usług nauki; K4_3_2 - Poprawa jakości i ilości infrastruktury i usług szkolnictwa; K4_3_3 - Tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej; K4_3_4 - Przeciwdziałanie wykluczeniu osób społecznie niedostosowanych i niepełnosprawnych; Cel ten realizowany będzie poprzez działania inwestycyjne rozwijające infrastrukturę okołobiznesową oraz podnoszące poziom wykształcenie i świadomości społecznej mieszkańców Metropolii. Ma to doprowadzić do: postrzegania Metropolii jako silnego ośrodka rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, poprawy usług teleinformatycznych oraz wzrostu wskaźnika usług świadczonych drogą elektroniczną przez instytucje publiczne Kluczowe obszary usług publicznych w aspekcie rozwoju funkcji metropolitalnych Do grupy działań wspierających rozwój funkcji metropolitalnych, naleŝy zakwalifikować istniejące i potencjalne projekty tworzące szeroko rozumiany system usług publicznych w GOM. Innymi słowy swoje miejsce znajdą tu: projekty integrujące rozwiązania w zakresie transportu publicznego, projekty usprawniające zarządzanie gospodarką komunalną, projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego (przede wszystkim typu e-obywatel, czy e-urząd lub elektroniczna karta usług publicznych), itd. Na podstawie klasyfikacji usług publicznych (społecznych i technicznych), przyjętej według Programu Rozwoju Instytucjonalnego, podział usług przedstawia się następująco: U1. Ochrona zdrowia, U2. Oświata i wychowanie oraz edukacja, U3. Kultura, U4. Kultura fizyczna i rekreacja, U5. Pomoc i opieka społeczna, U6. Mieszkalnictwo, U7. Bezpieczeństwo publiczne, U8. Transport - usługi i infrastruktura, U9. Gospodarka wodna - zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, U10. Gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości, U11. Cmentarnictwo, U12. Zaopatrzenie w energię (elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo), U13. Zieleń publiczna. W wyniku dotychczasowych prac ustalono, iŝ panele tematyczne powinny ukonstytuować się według poniŝszych obszarów tematycznych, do których przyporządkowano w/w kategorie usług publicznych: transport (Transport - usługi i infrastruktura) U8., zdrowie (Ochrona zdrowia, Bezpieczeństwo publiczne, Pomoc i opieka społeczna) U1., U5., U7., kultura (Kultura, Kultura fizyczna i rekreacja, Oświata i wychowanie oraz edukacja) U2., U3., U4., środowisko (Gospodarka wodna - zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, Gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości, Zaopatrzenie w energię, Zieleń publiczna) U6., U9., U10., U11., U12. U13. 8

9 pozostałe nie objęte wyŝej wymienioną klasyfikacją (usługi administracyjne, informacyjne itp.) istotne dla rozwoju metropolitalnych usług publicznych (MUP). Zaproponowane obszary tematyczne będące przedmiotem paneli korespondują z zapisami Strategii Rozwoju Metropolii do roku 2025, która określa w jakich sferach będą wykształcone produkty - wizytówki charakteryzujące metropolię, tj. usługi medyczne, szkolnictwo wyŝsze, turystyka miejska, przemysłowa i sakralna, infrastruktura kultury o znaczeniu metropolitalnym. Jednocześnie część usług ma charakter lokalny (gminny). W poniŝszej tabeli zestawiono obszary usług metropolitalnych oraz obszary technologiczne objęte projektem Priorytetowe Technologie dla ZrównowaŜonego Rozwoju Województwa Śląskiego. Tabela 3. Wstępne zestawienie obszarów usług metropolitalnych z obszarami technologicznymi. Obszary usług METROPOLITALNYCH A B KULTURA ŚRODOWISKO Kategorie usług publicznych U3. Kultura, U4. Kultura fizyczna i rekreacja, U2. Oświata i wychowanie oraz edukacja, U9. Gospodarka wodna - zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, U10. Gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości, U12. Zaopatrzenie w energię (elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo), U13. Zieleń publiczna. U6. Mieszkalnictwo, U11. Cmentarnictwo, C TRANSPORT U8. Transport - usługi i infrastruktura, D E ZDROWIE POZOSTAŁE U1. Ochrona zdrowia, U7. Bezpieczeństwo publiczne, U5. Pomoc i opieka społeczna, Nie objęte przyjętą klasyfikacją (usługi administracyjne, informacyjne itp.) OBSZARY TECHNOLOGICZNE (wg FORESIGHT-u) BRAK bezpośredniego odniesienia BIO - Biotechnologia; EKO - Technologie dla ochrony środowiska; ENE - Technologia dla energetyki TRA - Transport i infrastruktura transportowa MED. - Technologie inŝynierii medycznej INF - Technologie informacyjne i telekomunikacyjne; MAT - Produkcja i przetwarzanie materiałów Źródło: opracowanie własne wg RFT. Przedmiot prac panelu horyzontalnego powinien obejmować pozostałe obszary usług metropolitalnych nie objęte wyŝej wymienioną klasyfikacją, ale istotne dla rozwoju funkcji metropolitalnych. Aspekty gospodarcze związane z rozwojem metropolitalnych usług publicznych oraz z procesami technologicznego przekształcania sektora przemysłowego, powinny być przeanalizowane w ramach panelu horyzontalnego (obszar E-Pozostałe). 9

10 3. Dorobek Śląskiego foresightu technologicznego w odniesieniu do kierunków rozwoju regionu. Projekt p.n.: Priorytetowe Technologie dla ZrównowaŜonego Rozwoju Województwa Śląskiego, był realizowany przez zespoły (panele eksperckie), w skład których weszli eksperci, decydenci oraz przedstawiciele reprezentatywnych środowisk nauki, przemysłu, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych. Zespoły, zgodnie z przyjętą metodyką działań, zorganizowały wiele spotkań warsztatowych, spotkań oraz konsultacji wspomaganych badaniami ankietowymi tez Delphi. Wypracowano własne narzędzia metodyczne adekwatne do specyfiki prac, ułatwiające prowadzenie skutecznego dialogu między szerokim spektrum interesariuszy, a takŝe zwiększenie zakresu współpracy i tworzenia tzw. kultury foresightu. Proces tworzenia spójnej wizji danego obszaru technologicznego składał się z wielu wzajemnie powiązanych kroków. Poczynając od określenia zakresu tematycznego, przez utworzenie listy technologii z podziałem na technologie schyłkowe, dojrzałe prototypowe oraz, najistotniejsze z uwagi na cele foresightu, przyszłościowe, znajdujące się na etapie badań, następnie przez wybór i ocenę technologii priorytetowych, wytypowanie czynników wpływających na rozwój technologii w ramach analizy STEEP i SWOT, opracowanie tez i przeprowadzenie badań ankietowych aŝ do opracowania wariantów zachowania się otoczenia oraz wizji rozwoju technologicznego. Na szczególną uwagę, ze względu na uwarunkowania wdraŝania wyników foresightu, zasługują wyniki przeprowadzonych analiz STEEP i SWOT. Eksperci oraz zewnętrzni konsultanci określili bowiem przestrzeń społeczno-gospodarczą (czynniki) oraz wytypowali najwaŝniejsze silne i słabe strony oraz szanse i zagroŝenia rozwoju danego obszaru technologii w województwie śląskim. Wśród najczęściej wskazywanych czynników o charakterze horyzontalnym, mających wpływ na osiągnięcie przez województwo przewagi konkurencyjnej, naleŝy wymienić: Czynniki społeczne (S) poziom kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii, wiedza techniczna i kultura pracy przemysłowej w województwie śląskim, przemiany w systemie edukacji, ukierunkowane na przedmioty ścisłe i przyrodnicze, dąŝenie do wzrostu jakości Ŝycia, zmiany jakościowo-ilościowe w strukturze społecznej, w tym wzrost liczby ludzi wykształconych, wzrost kultury ekologicznej. Czynniki technologiczne (T) zakres wyposaŝenia województwa śląskiego w infrastrukturę informatyczno-komunikacyjną, w tym dostępność szerokopasmowego i bezprzewodowego internetu, dostępność róŝnorodnych źródeł finansowania rozbudowy infrastruktury regionalnej, poziom wyposaŝenia szkół wyŝszych w infrastrukturę B + R, optymalizacja i rozwój technologii proekologicznych, konieczność zagospodarowania duŝych obszarów poprzemysłowych, rozwój technologii materiałowych, rozwój infrastruktury komunalnej. Czynniki Ekonomiczne (E) poziom kompetencji badawczych i wyposaŝenia technicznego w sektorze B + R w województwie śląskim, poziom nakładów na rozbudowę i modernizację infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym zaplecza laboratoryjnego, 10

11 dopływ i absorpcja funduszy z Unii Europejskiej na inwestycje proekologiczne, instrumenty ekonomiczne stymulujące współpracę nauki i biznesu w tym małych i średnich przedsiębiorstw, wysoka konkurencyjność regionów sąsiednich, moŝliwość wykorzystania kapitałów prywatnych w ramach formuły (PPP). Czynniki Ekologiczne (E) rozwój i stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie śląskim, restrukturyzacja infrastruktury ochrony środowiska w województwie śląskim, skala nagromadzonych odpadów, osadów i zdegradowanych (skaŝonych) powierzchni w województwie śląskim, przywracanie funkcji uŝytkowych terenów zdegradowanych, ograniczanie antropopresji na ekosystemy (woda, powietrze, gleba i biocenoza), dąŝenie do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Czynniki polityczno-prawne (P) poziom nakładów na działalności B + R ze źródeł krajowych (publicznych i prywatnych) i zagranicznych (w tym europejskich), zdolność absorpcji środków unijnych przez władze lokalne i lokalne grupy interesu, nakłady na edukację na wszystkich poziomach kształcenia, rozwój finansowych i fiskalnych instrumentów wspierania innowacji technologicznych, dostosowywanie prawodawstwa polskiego do unijnego, dostosowywanie prawa wynalazczego i patentowego do stymulacji innowacji technologicznych, wzrastająca świadomość odnośnie do podejmowania współpracy lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej w zakresie ochrony środowiska, przepisy legislacyjne dotyczące źródeł energii, przejrzystość i stabilność stanowionego prawa. Silnymi stronami regionu wskazywanymi przez ekspertów są niewątpliwie: duŝa koncentracja specjalistów z róŝnych branŝ i w związku z tym moŝliwość tworzenia multidyscyplinarnych zespołów, wysoko wykwalifikowana kadra inŝynieryjno-techniczna, duŝy, rozwijający się rynek zbytu, znaczący potencjał naukowo-badawczy, potencjalnie duŝy rynek technologii wobec znacznej liczby i róŝnorodności zainteresowanych podmiotów, niskie koszty pracy. Do słabych stron regionu moŝna zaliczyć: słabą pozycję regionu przy pozyskiwaniu funduszy krajowych oraz z UE, ukierunkowanie regionu na przemysł cięŝki, szczególnie uciąŝliwy dla środowiska, niskie zaangaŝowanie firm produkcyjnych w prace B + R, migrację fachowego personelu na obce (spoza regionu) rynki pracy, niedoinwestowanie rozwoju i wyposaŝenia bazy laboratoryjnej jednostek B+R i naukowych. Wśród potencjalnych szans eksperci wskazywali: wspólny rynek europejski, transfer nowoczesnych technologii, zwłaszcza przez zagranicznych inwestorów, duŝy stopień zurbanizowania regionu i postępujący proces powstawania metropolii śląskiej, wzrastające zapotrzebowanie na nowe technologie, 11

12 konsolidacja przedsięwzięć badawczych i edukacyjnych w szkolnictwie wyŝszym. Zidentyfikowanymi zagroŝeniami są natomiast: niedostateczna koordynacja działań struktur samorządowych i administracji rządowej w regionie, duŝe zuŝycie surowców i energii ze źródeł nieodnawialnych, niekorzystne zmiany struktury demograficznej, odpływ młodej wykształconej kadry. PowyŜsze zagadnienia stanowią podstawę diagnozy stanu województwa śląskiego, traktowanego jako swoistą przestrzeń społeczno-gospodarczą, która będzie miała zasadniczy wpływ na realizację scenariuszy protechnologicznego rozwoju regionu, a jednocześnie będzie podlegać procesom trwałych zmian związanych z budową gospodarki regionu, opartej na wiedzy i innowacjach technologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, Ŝe waŝnym obszarem rozwaŝań była sfera społeczna (poziom Ŝycia, zdrowie, jakość usług publicznych), szeroko rozumiana edukacja oraz tendencje demograficzne regionu (potencjał ludzki). Analizując efekty wykonywanych badań, jako elementu systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Rozwoju, a w szerszym kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej regionu, moŝna przyjąć, Ŝe zasadnicze cele dotyczące projektu foresight dla województwa śląskiego zostały zrealizowane. Wyznaczono realistyczną wizję rozwoju regionu, biorąc pod uwagę siedem kluczowych obszarów technologii, ze szczególnym uwzględnieniem czynników zewnętrznych, które mogą mieć istotny wpływ, czy teŝ warunkują wdraŝanie scenariuszy sukcesu na danym obszarze technologicznym. NaleŜy stwierdzić, Ŝe foresight technologiczny dla województwa śląskiego powinien, w miarę wdraŝania jego wyników, przekształcić się w trwały element polityki regionalnej i stanowić cykliczny proces, angaŝujący szerokie kręgi społeczne i róŝne środowiska, w tym sferę edukacji, oraz obejmować nie tylko zagadnienia naukowo-technologiczne, ale takŝe horyzontalne. Jednym z czynników rozstrzygających o sukcesie we wdraŝaniu foresightu będzie zapewnienie wsparcia instytucjonalnego zarówno na poziomie regionalnym, jak i w ramach ogólnokrajowego systemu wspierania innowacyjności oraz tworzenia silnej i konkurencyjnej gospodarki zorientowanej na zrównowaŝony rozwój społeczno-gospodarczy kraju Kluczowe technologie w ujęciu regionalnym Punktem wyjścia do ustalania rekomendacji strategicznych stała się lista zidentyfikowanych technologii kluczowych. Technologie te poddano typologii na podstawie dwóch kryteriów: kryterium współzaleŝności grup kluczowych technologii oraz kryterium kierunków oddziaływania tych grup na rozwój regionu. Oceny grup technologicznych, ukierunkowanej przez te kryteria, dokonano z wykorzystaniem opracowanych przez grupy ekspertów w polach technologicznych scenariuszy rozwoju technologii w regionie oraz map drogowych ich wdroŝenia, a takŝe wyników wywiadów przeprowadzonych z ekspertami technologicznymi. Kryterium współzaleŝności jest interpretowane w kategoriach relacji między grupami kluczowych technologii, objawiającymi się w procesach generowania i absorpcji wiedzy, umiejętności i kompetencji uŝytecznych w powstawaniu i technicznym wdraŝaniu innowacji technicznych do sfery biznesowej. Na podstawie kryterium współzaleŝności moŝna wyodrębnić kluczowe technologie o wysokim i niskim stopniu wzajemnych powiązań. Są nimi: technologie węzłowe które są i będą silnie zaleŝne od rozwoju innych analizowanych technologii w województwie śląskim, i/lub które silnie warunkują i będą w przyszłości warunkować rozwój innych analizowanych technologii w województwie śląskim, 12

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy)

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) FORESIGHT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) 1 Autorzy: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 - projekt Katowice 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INSTYTUT KONIUNKTUR I CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykonano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 Raport końcowy Kierownik projektu: dr

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r.

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. listopad 2014 1 Projekt opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przez firmę Eu-Consult reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Województwa Lubelskiego

Województwa Lubelskiego Zarząd Województwa Lubelskiego PROJEKT Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 (z perspektywą do 2030 r.) L u b l i n, k w i e c i eń 2013 r. Wprowadzenie NajwaŜniejszym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo