Oszacowanie wartosci zamowienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oszacowanie wartosci zamowienia"

Transkrypt

1 ROZWOJ fti - UNIAEUHOPEJSKA r^ici/i iaic/-lj/-irmk.nci POLSKI WSCHODNIEJ ' *X^ / *r ROZWOJUREGIONALNEGO NARODOWA STRATEOIA SPOiNOSCl ** «* ltv" Fundusze Eurpejskie - dla rzwju Plski Wschdniej Oszacwanie wartsci zamwienia W zwiqzku z realizacjq prjektu,,centrum Nwczesneg Ksztatcenia Plitechniki Biatstckiej" w ramach Prgramu Operacyjneg Rzwj Plski Wschdniej , zwracam sie. z prsbq kreslenie szacunkwej wartsci wyknania ustugi instalacji i knfiguracji systemu IMS, prgramwania standardweg i pzstatych kmpnentw raz uruchmienia wymieninych kmpnentw w pstaci Platfrmy e-learningwej na ptrzeby Centrum Ksztatcenia Zdalneg w ramach w/w prjektu. Zatzenia pdstawwe: 1. Dstawa, wyknanie ustugi instalacji i knfiguracji Systemu IMS, prgramwania standardweg i pzstatych kmpnentw raz uruchmienia wymieninych kmpnentw w pstaci Platfrmy e-learningwej na ptrzeby Centrum Nwczesneg Ksztatcenia Plitechniki Biatstckiej. 2. Przedmit zamwienia bejmuje: 1) Opracwanie Platfrmy e-learningwej na pdstawie debraneg przez Zamawiajqceg prjektu techniczneg; 2) Dstawe, d lkalizacji wskazanej przez Zamawiajqceg Systemu LMS, prgramwania standardweg i pzstatych kmpnentw specyfikacjach wynikajqcych z debraneg przez Zamawiajqceg prjektu techniczneg; 3) InstalacjQ i knfiguracje. zgdnie z prjektem technicznym debranym przez Zamawiajqceg Platfrmy e-learningwej; 4) Przeprwadzenie testw dbiru wszystkich kmpnentw Platfrmy e-learningwej; 5) Opracwanie dkumentacji pwyknawczej, technicznej i uzytkwnika; 6) Przeniesienie na Zamawiajqceg autrskich praw majqtkwych d dkumentacji i jej zmian dknanych w ramach nadzru autrskieg raz Platfrmy e-learningwej i jej zmian w ramach nadzru autrskieg raz udzielenie Zamawiajqcemu licencji d Systemu LMS, prgramwania standardweg i pzstatych kmpnentw; 7) Przeprwadzenie szklenia uzytkwnikw w zakresie uzytkwania i administrwania Platfrm^ e-learningwaj 8) Swiadczenie ustugi utrzymania plegajqceg na realizacji dziatan eksplatacyjnych majqcych na celu zapewnienie ciqgtsci dziatania wszystkich prduktw wchdzqcych w sktad Prjekt wsplfinanswany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz srdkw budzetu panstwa w ramach Prgramu Operacyjneg Rzwj Plski Wschdniej

2 ROZW6J ' IT^ «UNIAEUROPEJSKA POL5KI nick'i W5CHODNIEJ XAicrunnMici ;- *T* - EUROPEJSKIFUNOUSZ *c ROZWOJU REGIONALNEGO NABODOWA STRATECIA SPOJNOSCI ** ** " " Platfrmy e-learningwej w srdwisku prdukcyjnym raz wsparcia techniczneg w wymiarze d 600 sbgdzin (stwnie: szescset), plegaj^ceg na pmcy dla uzytkwnikw w realizacji prcesw bizneswych za pmcq Platfrmy e-learningwej; 9) Swiadczenie nadzru autrskieg w wymiarze d 300* (stwnie: trzystu) punktw funkcyjnych wylicznych zgdnie z metdq pracwanq przez IFPUG (Internatinal Functin Pint Users Grup), w ramach ktreg Wyknawca wyknywat be.dzie prace zwiqzane z rzbudwa. raz zmiana. knfiguracyjna, Platfrmy e-learningwej, w tym dknywanie zmian Systemu IMS tub dkumentacji zgdnie z czekiwaniami Zamawiajqceg raz uzytkwnika wraz z przeniesieniem w ramach wynagrdzenia za pszczeglne zlecenia majqtkwych praw autrskich wraz z prawami zaleznymi d zmienineg Systemu IMS lub zmieninej dkumentacji. 10) Udzielenie gwarancji i swiadczenie ustugi serwisu gwarancyjneg dla Platfrmy e- learningwej dstarcznej w ramach przedmitu umwy; 3. Wycena pracchtnnsci zadah d ktrych zbwiqzany jest Wyknawca w ramach swiadczenia nadzru autrskieg be.dzie rzliczana w punktach funkcyjnych zgdnie z metdq IFPUG (Internatinal Functin Pint Users Grup) - functin Pint Cunting - Practies Manual", Release Zamawiajqcy zastrzega sbie praw d skrzystania jedynie w cze.sci lub nieskrzystania z nadzru autrskieg kreslneg w ust. 2 pkt 9 pwyzej bez prawa Wyknawcy d jakichklwiek rszczeri dszkdwawczych z teg tytutu. Opis przedmitu zamwienia Przedmitem zamwienia jest szczegtwe zaprjektwanie architektury, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie i wdrzenie d uzytkwania w petni sknfigurwaneg, kmpletneg (z punktu widzenia jeg przeznaczenia i funkcjnalnsci) systemu e-learning raz zintegrwanie g z systemami dziatajqcymi u Zamawiajqceg. Termin realizacji: d 02 wrzesnia 2013r.. Wyknawca zbwiqzany jest wyknac wszelkie dziatania i prace zwiqzane z realizacjs przedmitu zamwienia, ktre bejmujq: Dstawe. wieczystej licencji na prgramwanie d e-learningu (Platfrme, e-learningwaj, DstawQ wieczystych licencji na narz^dzia d twrzenia szkleh e-learning, Dstawe, licencji na prgramwanie zarza.dzaja.ce bazq danych, Prjekt wsplfinanswany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz srdkw budzetu panstwa w ramach Prgramu Operacyjneg Rzwj Plski Wschdniej

3 tp "V.0 ROZWOJ» < UNIAEUROPEJSKA POLSKIWSCHODNIEJ NARODOWASTRATECIA Sp6jNOSG VTV Wdrzenie Platfrmy e-learningwej Przeprwadzenie analizy przedwdrzeniwej, Dpaswanie szaty graficznej systemu z wykrzystaniem materiatw graficznych i prmcyjnych Zamawiaja.ceg, Wyknanie mdyfikacji funkcjnalnych dtycza.cych dstswania platfrmy d wsptpracy z prgramwaniem USOS, Instalacja, wdrzenie, integracja i knfiguracja platfrmy na serwerach Wdrzenie narze.dzi d twrzenia kursw Przeprwadzenie szklenia administratrw Platfrmy e-learningwej Udzielenie gwarancji na wdrzne prdukty raz swiadczenie wsparcia techniczneg i ustugi utrzymania na kres 5 lat: Struktura OPZ pisuje wymagania dla naste.puja.cych bszarw: 1 Oglny pis Platfrmy e-learningwej: 2 Wymagania dtycza.ce wdrzenia Prjekt techniczny Platfrmy e-learningwej Wymagania dtycza.ce dstswania szablnw 3 Wymagania dtycza.ce architektury systemu 4 Wyknanie dtycza.ce integracji z prgramwaniem USOS 5 Wymagania na platfrmy serwerw aplikacyjnych 6 Dstawa licencji na prgramwanie zarza.dzaja.ce bazq danych 7 Wymagania dtyczqce Systemu IMS: Funkcjnalnsc sptecznsciwa 1. Frum dyskusyjneg 2. Kmunikatr tekstwy 3. Najcze.sciej zadawanych pytari (ang. FAQ). 4. Definiwanie indywidualnych strn startwych 5. Wirtualna tablica gtszeri 6. Kalendarz 7. Sndy 8. Elektrniczneg biuletynu infrmacyjneg 9. Kanaty RSS 10. Bazy wiedzy 11. Ektrniczne ntatki Obstuga wirtualnej klasy 1. bstuga wirtualnych klas/pki sptkah 2. bstuga wirtualnej tablicy, czatu, transmisja wide Prjekt wsplfmanswany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz srdkw budzetu panstwa w ramach Prgramu Operacyjneg Rzwj Plski Wschdniej

4 ROZWOJ fl^ - UNIA EUROPEJSKA nxi rixi «.»<-/-i i/->r^»ni-i i \fftf ~ POLSKI WSCHODNIEJ * [/ ROZWOJU REGIONALNEGO NARODOWASTRATEGIASPOJNOSCI ** «"* 3. archiwizacja przebiegu sptkari Wymagania zarza,dzania dstqpem d systemu 1. zarzqdzanie uzytkwnikami 2. zarzqdzanie uprawnieniami (rle) 3. zarzqdzanie grupami 4. bstuga prtktu SSL. Funkcjnalnsc zarzqdzania i administracji systemem 1. zarzqdzanie rganizacjami 2. archiwizacja danych 3. kpie zapaswe systemu i baz danych 4. diagnstyka systemu 5. wersjnwanie plikw 6. persnalizacja szaty graficznej 7. mnitrwanie wydajnsci systemu Zarzqdzanie lekcja/kursem, sciezka. dydaktyczna., trescia. dydaktycznq 1. Twrzenie tresci dydaktycznych: wzrw matematycznych w standardzie TeX/LaTeX strn HTML ankiet testw umieszczanie dkumentw w frmatach *.dc, *.xls, *.txt, *.pdf, *.jpg, *.ppt 2. Imprt tresci dydaktycznych w frmatach: SCORM 1.2. SCORM 2004 AICC IMS QTI HTML RTF PDF PwerPint 3. Twrzenie sciezek szkleniwych 4. Twrzenie kursw 5. Ocena uzytkwnikw/kursantw 6. Obstuga bibliteki kursw 7. Obstuga statystyk i raprtw dtyczqcych prwadznych lekcji i aktywnsci uzytkwnikw Prjekt wsplfmanswany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz srdkw budzetu pahstwa w ramach Prgramu Operacyjneg Rzwqj Plski Wschdniej

5 (p ROZWOJ POLSKIWSCHODNIEJ NARODOWA STRATEGIA cr> UNIA EUROPEJSKA ROZWOJU REGIONALNEGO 8 Wymagania dtyczqce dkumentacji D ferwaneg rzwi^zania Wyknawca zapewni kmpletnq dkumentacje. w je,zyku plskim znacznq w tabeli jak materiaty wymagane i dstarczy jq w wersji drukwanej lub/i na nsniku typu CD/DVD. Pdre_cznik dla administratrw merytrycznych Pdre.cznik dla wyktadwcy Pdre.cznik dla studenta Pdre.cznik uzytkwnika aplikacji d twrzenia szkleri Edukacyjne filmy instruktazwe 9 Wymagania dtyczqce prgramwania d twrzenia kursw (ff-line) twrzenie szkleri bj^tsci minimum 100 strn publikacja szkleri w standardach HTML, SCORM, AICC, RTF, pliku uruchmieniweg EXE Wyknawca dstarczy licencje, na prgramwanie spetniajqce wszelkie zawarte w pisie wymagania funkcjnalne. 10 Wymagania dtycz^ce szkleri Platfrma sprzqtwa zamawiajqceg Wyknawca mze dyspnwac nast^pujqcymi zbirami licencji Zamawiajqceg: prgramwanie d wirtualizacji serwerw VMWare w wersji 5.1 standard W przypadku, gdy wymienina pwyzej ilsc licencji be.dzie niewystarczajqca ze wzgl^dw wydajnsciwych, Wyknawca jest zbwiqzany przewidziec w budzecie dkupienie ewentualnych licencji na ptrzeby Platfrmy e-learningwej. PwurEdgeMIOOOe M610 CPU: Inwl Xan X5690 RAM 32GB LAN: 2x 10GB OS: VMware GB PS 6510 Hill> :.»< 2GB LAN: 2x 10GB Prjekt \vspdlfinans\vany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz srdkw budzetu panstwa w ramach Prgramu Operacyjneg Rzwj Plski Wschdniej

6 <p ROZWOJ POLSKIWSCHODNIEJ MtJ VTV \,-" RO ROZWOJU REQONALNEGO K.,»* NARODOWASTRATEGIA SPOJNO^C1 Zamawiajqcy zapewni infrastrukture. dla Platfrmy e-learningwej (tj. sprze.t, infrastrukture. sieciwa., licencje na systemy peracyjne) parametrach nie wie_kszych niz naste.puja.ee: 5x serwer kasetwy PwerEdge 11G M610 (2 x Intel(R) Xen(R) CPU X GHz / 32GB RAM / QLgic logbe 2P QME8262-k) w budwie PwerEdge MIOOOe macierz dyskwa EqualLgic PS6510 (48x 2GB SATA) x 2 zainstalwane prgramwanie d wirtualizacji VMWare w wersji 5.1 standard. przepustwsctqcza: logbe. Wyknawca musi przeprwadzic instalacje. na serwerach i macierzach wyspecyfikwanych przez Zamawiaja.ceg. UWAGA! W przypadku, gdy wymienina pwyzej ilsc licencji i/lub sprze,tu be_dzie niewystarczajqca ze wzgle.dw wydajnsciwych, Wyknawca zbwiqzany b^dzie przewidziec w budzecie Oferty dkupienie ewentualnych elementw infrastruktury i licencji na ptrzeby Platfrmy e-learningwej, ale w takim przypadku zbligwany be,dzie uwzgle.dnic kszty utrzymania takieg rzwiqzania p wdrzeniu Platfrmy e-learningwej. Jednak na becnym etapie, zdaniem Zamawiajqceg psiadana infrastruktura pwinna zapewnic dpwiedniq wydajnsc dla Platfrmy e-learningwej. Pnadt Platfrma e-learningwa musi spetniac wymagania techniczne: System musi umzliwiac uprawninemu uzytkwnikwi p jednkrtnym uwierzytelnieniu na dste.p d wielu aplikacji internetwych w rganizacji uzytkwnika (ang. Single Sign On - SSO). Mechanizm umzliwiajqcy realizacje. skalwalnsci. Rzwigzanie musi bye zdlne d bstugi minimum knt (w tym: aktywnych, archiwalnych) raz zapewnic mzliwsc jednczesnej pracy dla minimum uzytkwnikw dla sesji http raz minimum 500 uzytkwnikw w przypadku sesji audi/wide. Zstana. przeprwadzne testy wydajnsciwe dla uzytkwnikw nline w tym: dla 500 z bstugq transmisji wide. Testy zstanq wyknane przy uzyciu Prjekt wspifinanswany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz srdkw budzetu panstwa w ramach Prgramu Operacyjneg Rzwj Plski Wschdniej

7 ROZWOJ POLSKIWSCHODNIEJ NARODOWA 5TRATEGIA SP6lNO^CI t CO UNIA EUROPEJSKA ROZWOJU REGIONALNEGO prgramwania klasy Apache JMeter (http://imeter.apache.rg/) uruchminym na 21 fizycznych kmputerach (udstqpninych przez zamawiajqceg) w srdwisku testwym. System zstanie zainstalwany w parciu (gtwny silnik bazdanwy) relacyjnq baz danych DBMS (Data Base Management System). Mechanizm umzliwiajqcy realizacjq redundancji W zakresie dste.pnsci i niezawdnsci rzwiqzania wymaga sie. zastswania architektury systemu raz rzwiqzari aplikacyjnych, umzliwiajqcych siqgni^cie dst^pnsci na pzimie SLA 98% Definicje Nadzr Autrski Platfrma e- learningwa Wsparcie Techniczne Prjekt Techniczny Oznacza czynnsci Wyknawcy wyknywane w ramach zleceh plegajqce na dradztwie, knsultacjach technicznych, zmianach Dkumentacji lub mdyfikacji Platfrmy e-learningwej pnad wymagania funkcjnalne kreslne w Zatqczniku nr 1 - Opis Przedmitu Zamwienia, usprawnieniach, rzbudwie raz zmianach knfiguracji Platfrmy e-learningwej; System IMS, Oprgramwanie Standardwe raz Pzstate kmpnenty niezbe.dne d pprawneg dziatania dstarczneg rzwiqzania. Dziatania prwadzne przez Wyknawce. na rzecz Zamawiajqceg w ciaj>u czasu trwania Umwy. Czas rzliczany rbczgdzinami, ktre mgq bye wykrzystane m.in. d: a) Prwadzenia ddatkwych (tj. nie bj^tych wymaganiem OPZ) szkleh na rzecz Zamawiaj^ceg, b) Wsparcia przy twrzeniu materiatw dla Platfrmy e-learningwej za pmca. dedykwanych narze.dzi (w tym narze.dzi pisanych w OPZ), c) Wsparcia przy wyknywaniu czynnsci administracyjnych i utrzymaniwych, d) Wsparcia przy rzwiqzywaniu prblemw z bstugq Platfrmy e- learningwej, ktre nie zstanq zakwalifikwane jak zaden z rdzajw zdefiniwanych bl^dw, e) Innych zadah realizwanych przez Zamawiaj^ceg, zwiqzanych z Platfrm^ e-learningwq. Dkument khcwy analizy przedwdrzeniwej, ktry pisuje szczegtwe ustalenie knfiguracji sprz^twej i prgramwej wdrazaneg rzwiqzania (m.in. przydziat zasbw) Platfrmy e-learningwej raz prgramwania d twrzenia kursw zgdnie z wymagan^ architektury a takze zawiera ustalenia Prjekt \vsp6lfinanswany ze srdkw Eurpe)skieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz srdkw budzetu pahstwa w ramach Prgramu Operacyjneg Rzwj Plski Wschdniej

8 ROZWOJ POLSKIWSCHODNIEJ NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA ROZWOJU REGIONALNEGO szczegtw interfejsw d systemw zewne.trznych, architektury Platfrmy e- learningwej i szaty graficznej. Opracwanie nie dtyczy uszczegtawiania wymagan funkcjnalnych i niefunkcjnalnych a jedynie technicznych szczegtw implementacji tych wymagan w srdwisku infrastrukturalnym Zamawiajqceg. Majqc na uwadze Panstwa dswiadczenie w realizacji pdbnych przedsie_wzie_c, zwracam sie. z uprzejmq prsbq przygtwanie i przestanie d Biura ds. Rzwju Prgramw Mie_dzynardwych (na adres szacunkwej catsciwej kalkulacji ksztw dla w/w przedmitu zamwienia. Uprzejmie prsz^ przestanie dpwiedzi d dnia 30 kwietnia 2013 r. Zaznaczam, ze niniejsze pism nie stanwi zapytania fertweg w mysl przepisw ustawy Praw zamwieh publicznych i stuzy wytqcznie rzpznaniu rynku. Udziat w rzeznaniu rynku nie dtyczy wyknywania czynnsci zwiqzanych z przygtwaniem pst^pwania udzielenie zamwienia publiczneg. Kiefcwnik Blura d». Rzwju Prjekt wsplfmanswany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz srdkw budzetu panstwa w ramach Prgramu Operacyjneg Rzwqj Plski Wschdniej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt Nwy wymiar zawdu współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące dstawy sprzętu kmputerweg dla placówek światy Zapytanie realizwane jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: Załącznik nr 1 d SIWZ d części 1 Dstawę nweg wypsażenia

Bardziej szczegółowo