Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki"

Transkrypt

1 Wpływ nowych/proponowanych regulacji w Prawie Energetycznym, OZE, Prawie Gazowym na osiągnięcie celów ekologicznych i efektywnościowych dotyczących ciepłownictwa, energii elektrycznej i gazu Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

2 Regulacje prokonsumenckie [1] Zmiana sprzedawcy - umożliwienie odbiorcy końcowemu zmiany sprzedawcy w ciągu 21 dni, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy Umowa kompleksowa obowiązek dostarczania energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwie domowym lub ciepła do odbiorców końcowych jedynie na podstawie umowy kompleksowej Sprzedaż awaryjna: dokonywana, gdy dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym z przyczyn niezależnych od odbiorcy świadczona przez sprzedawcę z urzędu sprzedającego e.e. do największej liczby odbiorców w gospodarstwach domowych na terenie OSD, wyznaczonego przez Prezesa URE trwa nie dłużej niż przez okres 45 dni

3 Regulacje prokonsumenckie [2] Obowiązek rozliczania energii elektrycznej wg rzeczywistego zużycia - rozliczeń za energię elektryczną dostarczoną odbiorcy, u którego zainstalowano licznik inteligentny, dokonuje się na podstawie danych pomiarowych dotyczących rzeczywistego zużycia energii elektrycznej za okres rozliczeniowy Rozliczanie kosztów ciepła - doprecyzowanie przepisów dot. rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych (ustawa + rozporządzenie) System wsparcia dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej system wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej forma: dodatek energetyczny Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii zadania z zakresu ochrony odbiorcy, udzielanie informacji, porad prawnych

4 Regulacje prokonsumenckie [3] Zamiar wstrzymania, wstrzymanie i spory w zakresie dostarczania energii elektrycznej lub ciepła: Możliwość złożenia przez odbiorcę w gospodarstwie domowym lub końcowego reklamacji na powiadomienie o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej lub ciepła Zakaz wstrzymania dostarczania energii elektrycznej lub ciepła do odbiorcy, który złożył reklamację Prawo skorzystania przez odbiorcę z sądów polubownych, w przypadku nieuwzględnienia reklamacji Rozstrzyganie przez Prezesa URE spraw z zakresu nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej lub ciepła Obowiązek wznowienia dostarczania do czasu wydania decyzji w tym zakresie ułatwienie i przyspieszenie postępowania dla odbiorcy

5 Ułatwienia dla przedsiębiorstw [1] Przyłączania OZE do sieci w przypadku braku dostępnej mocy przyłączeniowej, naw niosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci OZE, możliwe jest wydanie tych warunków jeżeli instalacja OZE wyposażona jest w magazyn energii Przyłączanie morskich farm wiatrowych - umożliwienie przyłączania do sieci tzw. offshore poprzez rozszerzenie katalogu dokumentów planistycznych dołączanych do wniosku o przyłączenie do sieci o pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

6 Plan rozowju sieci- przyłączenie farm wiatrowych REC PLC GLN POM MON KRA VIE GOR BCN LSN DUN PKW PLE SLK ZYD CZE PPD KRM ZRC DRG GDA GBL GDP ELB PLP OLM OLS GRU JAS BYD TEL WLA PLO PDE PAT SOC KON ZGI ADA MSK OLT WTO MOR WSI PIA OST WYS MIL STN ALY ELK LMS NAR SDU Wydatki na rozbudowę sieci w celu podłączenia farm wiatrowych szacowane są na ca. 3,6 mld PLN LES JAN ZUK OSR PAB KOZ HAG POL CRN PAS WPO TRE BEK PIO ROG ROZ PUL ABR LSY CHS MIK SWI CPC BOG LEGENDA - linia elektroenergetyczna 400 kv - linia elektroenergetyczna 220 kv ZBK DBN GRO BLA KED WIE ANI HCZ ALB NOS WRZ MOS LIS ROK KAT HAL KOP PBO KOM LAG BIR ZAP BYC CZT BUJ TCN JAM PRB JOA LOS KHK SIE KIE LUA WAN SKA KPK RAD KLA PEL OSC TAW ATA CHM RZE BGC KRI STW ZAM MKR DOB CHA - linia 400 kv czasowo pracująca na napięciu 220 kv - inwestycje związane z przyłączeniem farm wiatrowych - stacje elektroenergetyczne LEM - stacje elektroenergetyczne przyelektrowniane

7 Ułatwienia dla przedsiębiorstw [2] Zamknięte systemy dystrybucyjne: - na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, Prezesa URE może uznać system dystrybucyjny jako zamknięty, jeżeli: system ten dostarcza energię elektryczną głównie do właściciela sieci, operatora tego systemu lub do użytkowników systemu z nim powiązanych lub procesy energetyczne użytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego są zintegrowane ze względów technicznych lub bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej - system taki jest zwolniony mi.in. z przedkładania taryfy do zatwierdzenia, opracowywania planu rozwoju sieci i instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, przyłączania nowych odbiorców

8 Ułatwienia dla przedsiębiorstw [3] Odbiorcy przemysłowi - zdefiniowanie odbiorcy przemysłowego oraz stworzenie systemu preferencji w postaci zmniejszenia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji Formuła ex-post kontroli taryf dla ciepła - ceny i stawki opłat oblicza się jako iloczyn cen i stawek opłat ustalonych w obowiązującej taryfie i wskaźnika wzrostu cen i stawek opłat nie wyższego, niż wskaźnik zmiany kosztów, jeżeli nie nastąpiła zmiana warunków stosowania Wsparcie dla kogeneracji: przedłużenie obecnego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i skorelowanie go z systemem handlu uprawnieniami do emisji CO 2 do dnia 31 marca 2021 r. osobne wsparcie nowych jednostek kogeneracji z horyzontem do 31 marca 2031 r.

9 Uporządkowanie działalności w energetyce [1] Procedura przyłączeniowa: rozpatrywanie wniosków o określenie warunków przyłączenia według kolejności ich wpływu pisemnie potwierdzenie złożenia wniosku, w tym data jego złożenia wezwanie do usunięcia braków formalnych w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku Generalna umowa dystrybucji wprowadzenie obowiązku opracowania i zawarcia z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się obrotem energią elektryczną na obszarze działania OSD generalnej umowy dystrybucji energii elektrycznej Prezes URE kadencyjność (6 lat), przesłanki odwołania, powoływanie Wiceprezesa URE z kompetencją do zastępowania Prezesa URE

10 Uporządkowanie działalności w energetyce [2] Certyfikacja OSP - obowiązek uzyskania przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez tego operatora kryteriów niezależności Finansowanie oświetlenia - zdefiniowanie infrastruktury oświetleniowej i wyłączenie dróg krajowych z katalogu dróg, za finansowanie oświetlenia których odpowiedzialna jest gmina Operator Informacji Pomiarowych - utworzenie centralnego zbioru informacji pomiarowych oraz prowadzącego go operatora informacji pomiarowych wraz z systemem taryfowania i kontroli

11 Uporządkowanie działalności w energetyce [3] Plany rozwoju sieci: Obowiązek opracowywania, konsultowania i aktualizowania co 3 lata 10-letnich planów rozwoju sieci przesyłowej przez OSP Obowiązek opracowywania, konsultowania i aktualizowania co 3 lata 6-letnich planów rozwoju sieci dystrybucyjnej przez OSD zniesienie obowiązku przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa URE na rzecz ich uzgadniania Plany zaopatrzenia - obowiązek opracowywania przez wójta (burmistrza, prezydenta) planów zaopatrzenia dla obszaru gminy na okres 15 lat oraz jego aktualizacji co najmniej raz na 3 lata Komisje kwalifikacyjne - przeniesienia zagadnień dot. kwalifikacji do ustawy o dozorze technicznym, organ prowadzący rejestr świadectw kwalifikacyjnych Prezes UDT

12 Rozwój sieci przesyłowych- ok. 23 mld PLN do 2025 roku ZRC ALY SLK GDA PLC REC DUN ZYD ZDK GDP PLP GBL ELB OLM OLS ELK GLN POM VIE KRA MON PKW BYD JAS TEL GRU OST LMS BIA NAR ROS BCN GOR WLA PLO LSN PLE CZE PPD KRM PAT ADA KON PDE ZGI SOC MSK OLT MOR WTO WSI PIA MIL STN SDU LES JAN KOZ Legenda: ZUK POL CRN PAS HAG WRC MIK SWI CPC ZBK BOG 750 kv 400 kv 220 kv 400 kv tymczasowo pracująca na napięciu 220 kv kabel stałoprądowy 450 kv OSR DBN GRO BLA KED WIE TRE ANI HCZ WRZ MOS ALB NOS LIS ROK KAT HAL KOP PBO KOM LAG PAB BEK BIR ZAP BYC CZT BUJ TCN JAM PRB JOA PIO ROG LOS KHK SIE KIE LUA WAN SKA KPK RAD KLA ROZ PEL OSC TAW ATA CHM PUL RZE BGC KRI ABR STW LSY ZAM CHS MKR DOB CHA inwestycje zakończone do 2016 r. inwestycje kontynuowane po 2016 r. LEM Źródło: PSE Operator

13 Nowe obszary regulacji [1] Magazyny energii elektrycznej: Możliwość wykonywania działalności gospodarczej magazynowania energii elektrycznej w oparciu o magazyny e.e. (w tym OSP i OSD) Zdefiniowane jako wyodrębniony zespół urządzeń i instalacji służących do przechowywania energii elektrycznej w innej postaci energii, powstałej w wyniku procesów technologicznych lub chemicznych Obowiązek odbioru energii elektrycznej pochodzącej z magazynu e.e. nałożony na OSP i OSD Pojazdy elektryczne oraz punkty ładowania: Nałożenie na operatora systemu dystrybucyjnego obowiązku odbioru energii elektrycznej z punktu ładowania pojazdów elektrycznych Punkty ładowania określone jako instalacja o napięciu do 1 kv przeznaczona do ładowania baterii pojazdów elektrycznych lub pobierania energii elektrycznej z tych baterii

14 Nowe obszary regulacji [2] Jednostki rezerwy interwencyjnej: Wyodrębniony zespół urządzeń wykorzystywany do wprowadzania energii elektrycznej do sieci, w ilości wynikającej z poleceń operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej i utrzymywania jej parametrów jakościowych lub pozostający w gotowości do pracy Posiadane i eksploatowane przez operatora systemu przesyłowego po uzyskaniu zgody Prezesa URE Łączna moc osiągalna: nie większa niż 2,5% mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, które zostały oddane do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2012 r. Alokacje zdolności przesyłowych: Zakres: połączenia sieci przesyłowej z sieciami przesyłowymi państw niebędących członkami Unii Europejskiej, OSP określa sposób alokacji zdolności przesyłowych tych połączeń, w tym ustalania opłat za korzystanie z tych połączeń oraz okres ich obowiązywania Prezes URE zatwierdza sposób alokacji

15 MW netto Rozwój mocy wytwórczych energii elektrycznej-prognoza w oparciu o wydane warunki przyłączenia Nowe Nowe moce moce (warunki przyłączeniowe) OZE OZE (moc dyspozycyjna) EL_Jądrowe Energetyka EC_Gaz Kogeneracja Gaz EC_WK Kogeneracja WK EC_Przemysłowe Kogeneracja Przemysłowe El. Szczytowo-pompowe EL_Pompowe Węgiel Kamienny EL_WK_Stare Węgiel brunatny EL_WB_Stare Zapotrzebowanie na moc Zapotrzebowanie w szczycie (rrezerwa20%) na moc szczytową i margines mocy (+20%) Zapotrzebowanie na na moc moc w szczycie. szczytową netto

16 Lokalizacja nowych mocy wytwórczych Deklaracje inwestorów: ok 25 GW nowych mocy do 2030 (bez energetyki jądrowej), ok. 3,9 GW do 2016 Węgiel kamienny Węgiel brunatny Gaz ziemny biomasa Energia jądrowa

17

18

19

20

21 nt Energetyki Dziękuję za uwagę

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na moc czynną D r H e n r y k M a j c h r z a k Dr Cezary Szwed Tomasz Tarwacki Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Ołtarzew Spotkanie z Władzami Samorządowymi oraz Przedstawicielami Mieszkańców Konstancin-Jeziorna, 15 czerwca 2015 r. Plan rozwoju Krajowego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025

PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 Aktualizacja w zakresie lat 2014-2018 Konstancin - Jeziorna, luty 2014 roku 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 984. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/169 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/164 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego Henryk Majchrzak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

PRAWO ENERGETYCZNE PO ZMIANACH Z 2010 ROKU

PRAWO ENERGETYCZNE PO ZMIANACH Z 2010 ROKU PRAWO ENERGETYCZNE PO ZMIANACH Z 2010 ROKU Henryk WAWRZYNIAK Oddział Gliwicki SEP 1. WSTĘP I OCENA OGÓLNA 11 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia o zmianie ustawy Prawo energetyczne (

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r. Wersja 2.0.2. USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w

Bardziej szczegółowo