Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel"

Transkrypt

1 Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander System rozwoju Drzewiecki Koncepcja pracowników ukierunkowanych procesów na cel rozwojowych, któr¹ przestawia niniejszy tekst, ma swoje Ÿród³o w odpowiedzi na dwa podstawowe pytania zwi¹zane z rozwojem pracowników w organizacji. Pierwsze z nich dotyczy sensu i celu rozwijania pracowników, drugie zaœ wi¹ e siê z kwesti¹ podejœcia do potrzeb rozwojowych, czyli tego, jak siê one zmieniaj¹ w zwi¹zku z przekszta³ceniami zachodz¹cymi we wspó³czesnym biznesie. Nie bez znaczenia jest tutaj tak e tempo tych zmian. Przyjrzyjmy siê tym dwóm zagadnieniom, aby dobrze zrozumieæ istotê ukierunkowanych procesów rozwojowych. Sens rozwoju pracowników Klasyczne cele rozwoju pracowników, zwi¹ e siê najczêœciej z trzema g³ównymi elementami. Osi¹ganie lepszych wyników Definiuj¹c wewnêtrzne bariery zwi¹zane z osi¹ganiem wyników, organizacje czêsto wskazuj¹ na poziom kompetencji pracowników (rozumianych jako suma zachowañ, wynikaj¹cych z posiadanej wiedzy, umiejêtnoœci i motywacji), jako jedno z g³ównych ograniczeñ. Porównuj¹c zadany w danym momencie poziom kompetencji do postawionych przed firm¹ i pracownikami lub zweryfikowanych celów, pojawia siê luka kompetencyjna, która wymaga usuniêcia. W praktyce luka ta mo e byæ okreœlana przez organizacjê poprzez system zarz¹dzania efektywnoœci¹, sk³adaj¹cy siê (w idealnej formie) z dwóch * Aleksander Drzewiecki jest wiceprezesem Acceptus Group grupy holdingowej firm konsultingowo-szkoleniowch, do których nale ¹: TMI Polska, ISOSMG Poland, Telephonedoctor Polska i e-learning.pl

2 32 Aleksander Drzewiecki podstawowych elementów zarz¹dzanie przez cele i zarz¹dzanie przez kompetencje, powi¹zane z systemem motywacyjnym. Potrzeby rozwojowe s¹ wiêc wynikiem funkcjonowania: systemu zarz¹dzania przez cele, który odnosi siê do tego CO ma byæ osi¹gniête, przy czym to, co ma byæ osi¹gniête, mo e wynikaæ z poziomu: strategicznego celów organizacji procesowego celów poszczególnych procesów wewnêtrznych indywidualnego celów stanowisk pracy wewnêtrznego modelu kompetencji, który dotyczy tego, JAK nale y dzia³aæ i zachowywaæ siê, aby osi¹gn¹æ cele na danym stanowisku pracy, w danym dziale i danej organizacji. Rzetelna ocena stopnia realizacji celów oraz cele wyznaczone dla pracownika na kolejny okres, a tak e ocena kompetencji i kompetencje okreœlone na danym stanowisku w zwi¹zku ze stawianymi mu celami 1, stanowi¹ wiêc podstawowe Ÿród³o potrzeb rozwojowych i wyznaczaj¹ sens rozwoju pracowników przez organizacjê. Mo na to uj¹æ modelowo, patrz¹c na potrzeby rozwojowe pracownika przez pryzmat dwóch elementów systemu zarz¹dzania efektywnoœci¹ (cele i kompetencje) oraz przez pryzmat czasu (ocena przesz³oœci i plany co do przysz³oœci). Model ten przedstawia poni szy rysunek. Rysunek 1. ród³a indywidualnych potrzeb rozwojowych, wynikaj¹cych z zarz¹dzania wynikami pracy Cele Ocena stopnia realizcji celów w poprzednim okresie Cele i ich wagi wyznaczone na kolejny okres Kompetencje Ocena kompetencji w poprzednim okresie Kompetencje okreœlone na kolejny okres wraz z wagami ród³o: opracowanie w³asne Przesz³oœæ CZAS Przysz³oœæ 1 Kompetencje nie zmieniaj¹ siê zazwyczaj tak czêsto jak cele, choæ tempo ich zmian staje siê coraz szybsze.

3 System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel 33 Wiêksze uprawnienia Sens rozwoju pracowników wi¹ e siê nie tylko z dynamik¹ rozwoju organizacji oraz ocen¹ stopnia realizacji celów i kompetencji, czyli d¹ eniem do lepszych wyników, o czym by³a mowa powy ej. Zdobywaj¹c doœwiadczenia oraz uczestnicz¹c w procesie rozwoju, pracownik zdobywa coraz wiêksze mo liwoœci realizacji nowych zadañ, co oznacza mo liwoœæ zwiêkszania jego uprawnieñ. Rozwój taki nie jest jednak najczêœciej równomierny we wszystkich dziedzinach. W zwi¹zku z tym, aby zwiêkszyæ uprawnienia pracownika na danym stanowisku lub w danej dziedzinie, nale y dokonaæ wyrównania poziomu kompetencji w tej dziedzinie. Poziom dopasowania uprawnieñ do poziomu kompetencji pracownika nale y do jednego z podstawowych dylematów mened erskich, a g³ówne problemy w zarz¹dzaniu ludÿmi wi¹ ¹ siê w³aœnie z odpowiednim dopasowaniem kompetencji do uprawnieñ. Ze wzglêdu na dynamikê organizacji oraz dynamikê rozwoju pracownika na danym stanowisku problem ten jest w zasadzie nie do rozwi¹zania, gdy wynikaj¹ce z uprawnieñ podejmowanie decyzji w danej kwestii wymaga szeregu ró nych kompetencji w wielu ró nych dziedzinach. Tylko znacz¹cy nadmiar kompetencji w stosunku do uprawnieñ w ka dej z niezbêdnych do podejmowania decyzji dziedzin móg³by w d³ugim czasie teoretycznie zapewniæ w³aœciwe zachowanie, dzia³anie i decyzje pracownika. Taki deficyt uprawnieñ w stosunku do kompetencji nie jest jednak e mo liwy do utrzymania, gdy na d³u sz¹ metê powoduje demotywacjê pracownika. Oznacza to w praktyce najczêœciej sytuacjê odwrotn¹ deficyt kompetencji w stosunku do uprawnieñ co w naturalny sposób rodzi potrzebê rozwojow¹. Wiêksza motywacja Sens rozwoju pracowników wynika tak e z potrzeby motywacji do osi¹gania rezultatów, brania odpowiedzialnoœci i motywacji do samego rozwoju. Organizacyjna potrzeba rozwoju wynika wiêc z potrzeby samego pracownika, który oczekuje od organizacji wsparcia. Stawianie celów, definiowanie niezbêdnych do ich realizacji kompetencji oraz rozszerzanie uprawnieñ powoduj¹, e pracownik oczekuje od organizacji pomocy w sprostaniu stawianym przed nim wyzwaniom. Szkolenia i inne dzia³ania rozwojowe pe³ni¹ rolê motywacyjn¹, gdy stanowi¹ dowód zaanga owania organizacji w pomoc pracownikowi. Pracownicy w naturalny sposób s¹ bardziej zainteresowani firmami, które pomagaj¹ im w osi¹ganiu ich celów, ni takimi, które tej pomocy nie udzielaj¹. Patrz¹c przez pryzmat tych trzech klasycznych celów rozwoju kompetencji pracowników w organizacji, które uzasadniaj¹ jego sens, mo na z ³atwoœci¹ znaleÿæ analogiê tych celów do definicji kompetencji pracownika, (których rozwój dotyczy) wed³ug jednego z guru zarz¹dzania Kenetha Blancharda. Na podstawie badañ empirycznych Blanchard zdefiniowa³ kompetencje jako udowodnion¹ zdolnoœæ do osi¹gania rezultatów w danej dziedzinie, która jest wynikiem trzech sk³adowych:

4 34 Aleksander Drzewiecki umiejêtnoœci w danej dziedzinie, wynikaj¹cych z wykszta³cenia i doœwiadczenia chêci chêci do osi¹gania rezultatatów w tej dziedzinie i chêci wziêcia na siebie odpowiedzialnoœci za rezultaty uprawnieñ (nadanych przez organizacjê) do dzia³ania, podejmowania decyzji i osi¹gania rezultatów w danej dziedzinie 2. Nie trudno zauwa yæ zwi¹zek pomiêdzy sk³adowymi kompetencji Blancharda a powodami rozwoju pracowników w firmach. Podejœcie do procesów rozwojowych pracowników Je eli wiemy ju, e sens rozwoju pracowników wynika z koniecznoœci ci¹g³ego zwiêkszania umiejêtnoœci, uprawnieñ i motywacji w celu osi¹gniêcia wiêkszej efektywnoœci organizacji, która z kolei wynika z stawianych przed ni¹ wyzwañ, to warto zastanowiæ siê, jak w zwi¹zku z tymi wyzwaniami zmienia siê specyfika samych potrzeb rozwojowych. Kompleksowoœæ i z³o onoœæ Potrzeby rozwojowe staj¹ siê coraz bardziej kompleksowe. Nie mo na ju patrzeæ na kompetencje punktowo, gdy przenikaj¹ siê one i uzupe³niaj¹ nawzajem. Niezale nie od modelu kompetencyjnego, adna z kompetencji nie mo e byæ rozpatrywana w oderwaniu od pozosta³ych. Dotychczasowe spojrzenie przez pryzmat poszczególnych kompetencji, jako czêœci sk³adowych ca³kowitej zdolnoœci do osi¹gania rezultatów w danej dziedzinie, ju siê nie sprawdza. Ma to swoje bezpoœrednie prze³o enie na organizowane programy rozwojowe, które równie nie powinny traktowaæ kompetencji punktowo i w oderwaniu od pozosta³ych. Specjalizacja i kompetencje ogólne. Potrzeby rozwojowe staj¹ siê coraz czêœciej kombinacj¹ specjalizacji umiejêtnoœci i wiedzy ogólnej. Kompetencje specjalistyczne potrzebne s¹, aby rozwi¹zywaæ szczegó³owe problemy i osi¹gaæ rezultaty w wybranej dziedzinie, lecz z³o onoœæ zagadnieñ wymaga interakcji z innymi pracownikami uczestnikami procesu biznesowego, co z kolei wymaga szeregu kompetencji ogólnych, zarówno w dziedzinie specjalnoœci innych funkcji (pracowników), jak i umiejêtnoœci interpersonalnych czy komunikacyjnych. W praktyce oznacza to koniecznoœæ ukierunkowania rozwoju równoczeœnie na tory specjalizacji, jak i kompetencji wspólnych. 2 Kompetencje w jêzyku potocznym czêsto uto samia siê z uprawnieniami.

5 System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel 35 Tempo zmian Potrzeby rozwojowe zmieniaj¹ siê coraz szybciej, gdy coraz szybciej dezaktualizuj¹ siê posiadane kompetencje pracowników w zwi¹zku ze zmianami strategii, wynikaj¹cymi z kolei z dynamiki zmian na rynku. Wiedza, umiejêtnoœci i doœwiadczenia pracowników szybko staj¹ siê bezu yteczne wobec nowych wyzwañ i celów. Cykl ycia kompetentnego pracownika jest coraz krótszy. Okreœlone wczeœniej cele rozwijania pracowników nale y wiêc zweryfikowaæ o podane powy ej trzy g³ówne wymagania wobec rozwoju stawiane przez wspó³czesny biznes. W praktyce oznacza to, e tradycyjne podejœcie do rozwoju, pracowników w organizacji, oparte na katalogach szkoleñ, nie jest rozwi¹zaniem dla wymagañ stawianych dzisiaj funkcji rozwoju pracowników. Dlatego coraz czêœciej firmy siêgaj¹ po bardziej z³o one narzêdzia rozwoju, takie jak ukierunkowane procesy rozwojowe. Cechy charakterystyczne ukierunkowanych procesów rozwojowych Ukierunkowane procesy rozwojowe mo na zdefiniowaæ jako ³¹czenie ró norodnych treœci i form rozwojowych w jeden kompleksowy system, zorientowany na osi¹gniêcie celów (wzrost efektywnoœci) zwi¹zanych z rozwojem umiejêtnoœci, motywacj¹ i poszerzeniem uprawnieñ. Orientacja na cel zamiast na kompetencjê Ukierunkowane procesy rozwojowe zak³adaj¹ istnienie kompleksowoœci potrzeb rozwojowych, dlatego wi¹ ¹ wzajemnie poszczególne kompetencje w jeden spójny system. W tym kontekœcie, ukierunkowany proces rozwojowy jest jak firmowa akademia, która ma za zadanie dostarczyæ pe³en profil kompetencji, wymaganych na danym stanowisku. Ci¹g³oœæ i elastycznoœæ Klasyczne podejœcie do systemów rozwojowych oparte na czterech, u³o onych chronologicznie elementach: identyfikacja potrzeb rozwojowych planowanie rozwoju / szkoleñ wdra anie / wykonanie ocena wyników szkoleñ ze wzglêdu na wymagania stawiane przez dzisiejszy biznes przestaje siê sprawdzaæ. Tempo i z³o onoœæ potrzeb rozwojowych powoduj¹, e wszystkie powy sze zadania zwi¹zane z rozwijaniem pracowników musz¹ byæ wykonywane równoczeœnie. Ukierunkowane procesy rozwojowe zak³adaj¹ jednoczesne identyfikowanie, planowanie, wdra anie i bie ¹c¹ ocenê rezultatów oraz elastycznoœæ zwi¹zan¹ ze zmian¹ wczeœniej ustalonych

6 36 Aleksander Drzewiecki planów rozwojowych na rzecz dzia³añ wynikaj¹cych z dokonywanej w tym czasie identyfikacji i oceny. ¹czenie ró nych narzêdzi rozwojowych: dopasowanie formy do celu Strategia rozwoju pracowników oparta na ukierunkowanych procesach rozwojowych bazuje na ³¹czeniu ró nych form uczenia siê, czy tzw. mieszanych procesach rozwoju (blended learning). Zak³ada ona wykorzystanie najsilniejszych stron ka dej z ró nych form uczenia siê i powi¹zanie ich w jeden spójny proces rozwoju kompetencji przy optymalizacji kosztów. W rzeczywistoœci oznacza to dostosowanie ró nych narzêdzi edukacyjnych do poszczególnych etapów procesu rozwoju, np.: diagnozy i pomiaru motywacji i integracji rozwoju wiedzy rozwoju umiejêtnoœci wdra ania umiejêtnoœci w praktyce wsparcia i weryfikacji nowych umiejêtnoœci. Narzêdziami rozwoju stosowanymi w ukierunkowanych procesach rozwojowych mog¹ byæ m.in.: konferencje / warsztaty motywacyjno-integracyjne pomiary kompetencji bazuj¹ce na testach wiedzy i umiejêtnoœci (case studies) symulacje biznesowe warsztaty praktyczne trening behawioralny indywidualna praca projektowa zwiêkszanie zakresu odpowiedzialnoœci rotacja w miejscu pracy szkolenia e-learningowe symulacje e-learningowe konkursy edukacyjne coaching e-coaching testy i egzaminy sprawdzaj¹ce.

7 System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel 37 Poni sza tabela ilustruje, w jaki sposób wybrane elementy procesu rozwojowego s¹ wspierane przez zastosowanie ró norodnych, mieszanych technik rozwojowych. Tabela 1. Dopasowanie ró nych technik rozwoju do realizacji ró nych celów rozwojowych konferencje /warsztaty motywacyjno- -integracyjne Motywacja i integracja Diagnoza i pomiar Rozwój wiedzy Rozwój umiejêtnoœci x x x Wdra anie umiejêtnoœci w praktyce Wsparcie i weryfikacja nowych umiejêtnoœci pomiary kompetencji x x x szkolenia e-learningowe x x symulacje e-learningowe x x x symulacje biznesowe x x x x warsztaty praktyczne x x x x trening behawioralny x x x x indywidualna praca x x x projektowa konkursy edukacyjne x x x x Coaching x x e-coaching x x ród³o: opracowanie w³asne Alokacja odpowiedzialnoœci Bardzo istotn¹ kwesti¹ w rozwoju pracownika jest alokacja odpowiedzialnoœci za jego rozwój. Rozbudowane systemy rozwoju pracowników zwi¹zane z systemami zarz¹dzania efektywnoœci¹ mog¹ prowadziæ do sytuacji, w której sztab ludzi odpowiedzialny za zzl zajmuje siê identyfikacj¹, planowaniem, wdra aniem i ocen¹ poziomu rozwoju pracowników. Doprowadza to w efekcie do niebezpiecznej sytuacji, w której pracownik nabie-

8 38 Aleksander Drzewiecki ra przekonania, e pe³na odpowiedzialnoœæ za jego w³asny rozwój spoczywa na firmie, gdy rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z dostosowaniem poziomu kompetencji do stawianych mu wymagañ jest w gestii dzia³ów personalnych. Ukierunkowane procesy rozwojowe zak³adaj¹ przesuniêcie odpowiedzialnoœci w stronê pracownika. Nie oznacza to rezygnacji firm z odpowiedzialnoœci za rozwój pracownika, a jedynie znalezienie w³aœciwej równowagi. Wiele wykorzystywanych w ukierunkowanych procesach rozwojowych form, takich jak coaching, indywidualna praca projektowa, konkursy edukacyjne, e-learning, zmusza pracowników do inicjatywy i odpowiedzialnoœci, a rola funkcji rozwojowej w firmie sprowadza siê w tych obszarach do stwarzania mo liwoœci, motywowania i monitorowania postêpów. Takie podejœcie jest wspierane równie przez zmieniaj¹cy siê rynek pracy, który wymusza na pracownikach wziêcie wiêkszej odpowiedzialnoœci za w³asny rozwój. ¹czenie indywidualnej i wspólnej œcie ki rozwojowej Patrz¹c przez pryzmat potrzeby specjalizacji, a równoczeœnie posiadania kompetencji ogólnych, rozwijanie pracowników staje siê nie lada zadaniem. Wymaga z jednej strony wiedzy i umiejêtnoœci wspólnych, czyli sytuacji, w której dana grupa docelowa pracowników porozumiewa siê jednym jêzykiem, co oznacza uczestnictwo w podobnych programach rozwojowych. Z drugiej strony potrzeba specjalizacji, a tak e zró nicowany poziom kompetencji pracowników w danej dziedzinie wymagaj¹ zastosowania indywidualnego planu rozwojowego. Ukierunkowane procesy rozwojowe czêsto ³¹cz¹ indywidualn¹ i zespo³ow¹ œcie kê rozwojow¹ w jedn¹ spójn¹ ca³oœæ, co jest mo liwe poprzez zastosowanie i powi¹zanie ze sob¹ ró nych form rozwoju. Zastosowanie narzêdzi zarz¹dzania rozwojem Wdro enie ukierunkowanych procesów rozwojowych w przedstawionej powy ej formule wi¹ e siê z olbrzymi¹ prac¹ zwi¹zan¹ z planowaniem, monitorowaniem i egzekucj¹ dzia³añ rozwojowych. W praktyce takie podejœcie generuje wiele nowych zadañ, które musz¹ wykonywaæ osoby odpowiedzialne w firmie za rozwój pracowników. Zastosowanie takiego podejœcia nie jest wiêc mo liwe, je eli organizacja nie posiada odpowiednich elektronicznych narzêdzi do zarz¹dzania rozwojem pracowników typu LMS (Learning Management System). Tylko odpowiednia platforma (oprogramowanie) umo liwia skuteczne planowanie, monitorowanie, komunikacjê, egzekucjê i pomiar rezultatów w ramach opisanych powy ej ukierunkowanych procesów rozwojowych bez koniecznoœci tworzenia dodatkowych etatów zwi¹zanych z ich zarz¹dzaniem.

9 System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel 39 Czy jesteœmy gotowi do wdra ania ukierunkowanych procesów rozwojowych? Ze wzglêdu na swój charakter opisany w powy szych 6 g³ównych cechach koncepcja ukierunkowanych procesów rozwojowych zyskuje coraz wiêcej zwolenników wœród du- ych i œrednich firm. Wdro enie tej koncepcji napotyka w praktyce na bariery zwi¹zane z brakiem odpowiedniego przygotowania zarówno po stronie organizacji, jak i oferentów dzia³aj¹cych na rynku konsultingowo-szkoleniowym. Mo e to oznaczaæ zmianê struktury i formu³y dzia³ania departamentów zasobów ludzkich, które - bardziej zdecentralizowane bêd¹ funkcjonowaæ blisko poszczególnych klientów wewnêtrznych (poszczególne komórki biznesowe), a przede wszystkim bli ej procesów biznesowych. Po stronie oferentów nieuniknione staje siê proponowanie zintegrowanych rozwi¹zañ w pe³nym zakresie, przy równoczesnym zachowaniu wysokiej specjalizacji i jakoœci. Obserwowane na rynku polskim tworzenie siê grup, zespo³ów, konsorcjów firm szkoleniowo-doradczych i instytucji akademickich oraz szerokiej sieci powi¹zañ partnerskich stwarza odpowiednie warunki do projektowania i wdra ania ukierunkowanych procesów rozwojowych. Na zakoñczenie przedstawiam skrócony opis przypadku, który ilustruje zastosowanie ukierunkowanego procesu rozwojowego w przedsiêbiorstwie produkcyjnym. Studium przypadku: zastosowanie ukierunkowanych procesów rozwojowych w praktyce Podstawowe zagadnienie biznesowe: Jak w rozwin¹æ zespó³ 48 kluczowych mened erów (œcis³ego kierownictwa) firmy w zakresie przywództwa, zarz¹dzania strategicznego oraz miêkkich umiejêtnoœci mened erskich, tak by z jednej strony zbudowaæ wspóln¹ platformê zachowañ, a z drugiej odpowiedzieæ na zró nicowane indywidualne potrzeby rozwojowe? Cele strategii ukierunkowanych procesów dydaktycznych: dostarczenie mened erom wspólnej p³aszczyzny umiejêtnoœci mened erskich oraz ich integracja wokó³ wspólnych celów, zachowañ, kultury organizacyjnej poprzez rozwój 4 kluczowych kompetencji: zarz¹dzania zmian¹ efektywnoœci indywidualnej zarz¹dzania strategicznego przywództwa

10 40 Aleksander Drzewiecki dostarczenie mened erom szerokiego spektrum mo liwoœci rozwoju oraz okreœlenia swoich obszarów rozwoju zawodowego rozwój konkretnych, praktycznych umiejêtnoœci zwi¹zanych z zarz¹dzaniem. Ramowy przebieg programu rozwojowego: Bazuj¹c na powy szych za³o eniach, program rozwoju mened erów, oparty na strategii b-learning, sk³ada³ siê z 9 elementów. Jego szczegó³owy przebieg przedstawia schemat 1. Schemat 1. Przyk³adowy przebieg programu opartego na ukierunkowanym procesie rozwojowym Wprowadzenie inspiracja Zarz¹dzanie zmian¹ Efektywnoœæ indywidualna Zarz¹dzanie strategiczne Przywództwo Zakoñczenie procesu MOTYWACJA Kick-off 1dzieñ *2 e-learning Kick-off Zakoñczenie procesu podsumowanie POMIAR Kompetencjometr Kompetencjometr WIEDZA UMIEJÊT- NOŒCI *1 Kick-off e-learning Warsztat 2dni e-learning Warsztat 2dni Gra symulacyjna 2,5 dnia e-learning Warsztat 2dni WDRO ENIE Indywidualna praca projektowa Indywidualna praca projektowa Indywidualna praca projektowa Indywidualna praca projektowa WSOARCIE/ WERY IKACJA Coaching Coaching *1 Podczas kick-off jest modu³ warsztatowy, podczas którego zostan¹ przekazane pewne treœci merytoryczne, bezpoœrednio zwi¹zane z procesem. *2 Modu³ merytoryczno-motywacyjny.

11 System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel 41 A. Kick off 1: warsztat integracyjny dla wszystkich uczestników programu celem ustalenia wspólnej p³aszczyzny porozumienia, integracji wokó³ wspólnych celów oraz rozpoczêcia procesu rozwojowego. B. Kompetencjometr 1 pomiar wyjœciowego poziomu wiedzy i umiejêtnoœci, na który sk³ada³o siê 36 pytañ i studiów przypadku pobieranych losowo z bazy danych (102 pytania), odpowiadaj¹cych poszczególnym rozwijanym kompetencjom. C. Szkolenie e-learning przygotowuj¹ce do warsztatów umiejêtnoœciowych. D. Warsztaty, których celem by³o przeæwiczenie konkretnych umiejêtnoœci na bazie wiedzy zdobytej przy wykorzystaniu e-learningu. E. Indywidualna praca projektowa, której celem by³o wykonanie konkretnych zadañ w miejscu pracy i zastosowanie nabytych technik. Ka dy kolejny warsztat szkoleniowy rozpoczyna³ siê weryfikacj¹ zadañ wdra anych w ramach indywidualnej pracy projektowej.. Gra symulacyjna, której celem by³o zastosowanie konkretnych umiejêtnoœci w praktyce poprzez udzia³ w symulacji biznesowej dotycz¹cej zarz¹dzania strategicznego. G. Indywidualny coaching, którego celem by³o wsparcie uczestników w rozwi¹zywaniu konkretnych problemów mened erskich i wyzwañ (z zakresu zarz¹dzania pracownikami i umiejêtnoœci miêkkich) zwi¹zanych z zastosowaniem nowych umiejêtnoœci w praktyce oraz weryfikacja ich pracy. Coaching mia³ formê tradycyjn¹ i elektroniczn¹ (e-coaching) A. Kompetencjometr 2, którego celem by³ pomiar poziomu wiedzy i umiejêtnoœci po zakoñczeniu procesu rozwoju oraz okreœlenie rezultatów procesu poprzez porównanie wyników przed i po programie. B. Kick-off 2, którego celem by³o podsumowanie wyników oraz okreœlenie dalszych indywidualnych œcie ek rozwojowych.

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Systemy informacyjne Kopera, Zarz¹dzanie Jerzy w Lewandowski zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi zasobami

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych

Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych Maria BARON-PUDA Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych PROJEKTOWANIE STRATEGII ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW PRZEDSIÊBIORSTW PRODUKCYJNYCH 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji

Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji Aneta Transfer Pisarska efektów Nieustanne szkolenia i burzliwe do œrodowiska zmiany, organizacji które charakteryzuj¹ wspó³czesne otoczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo