VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI"

Transkrypt

1 VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów Stefan PRADELOK 1 Adam RUDZIK 2 Grzegorz POPRAWA 2 Wisła, maja 2015 r. EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI W referacie opisano wykorzystanie eksperymentalnej analizy modalnej do identyfikacji częstotliwości i postaci drgań własnych na przykładzie prostej belki jednoprzęsłowej. W całym przedsięwzięciu postawiono sobie dwa główne cele. Pierwszym z nich był przebieg pomiarów na kilka sposobów różniących się między sobą miejscem wzbudzenia konstrukcji oraz sposobem rozmieszczenia punktów pomiarowych. Następnie porównano wyniki z każdego z przeprowadzonych eksperymentów i odniesiono je do wyników analizy modelu numerycznego. Drugim celem było zapoznanie się ze sprzętem pomiarowym oraz wykonanie całego procesu pomiarowego wraz z interpretacją wyników pomiarów. Ma to ułatwić zastosowanie tej metodologii do badań terenowych. 1. Wstęp W procesie projektowania i budowy obiektów budowlanych jednym z głównych celów jest zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania [1]. Odnosi się to również do obiektów już istniejących, których stan techniczny z upływem czasu ulega pogorszeniu. Jednym z elementów analizy konstrukcji jest ocena jej parametrów modalnych. W przypadku nowoprojektowanych obiektów cały proces projektowania wspomagany jest analizami wykorzystującymi zaawansowane narzędzia numeryczne. W przypadku obiektów istniejących, analiza taka często nie jest możliwa z uwagi na brak dokumentacji i trudności w odtworzeniu ich w postaci modelu numerycznego. Jeśli nawet model taki powstanie, obarczony może być dużymi odstępstwami od rzeczywistej konstrukcji, co w konsekwencji może doprowadzić do błędnych wniosków odnośnie stanu konstrukcji, bezpieczeństwa jej użytkowania itp. Konieczne jest więc przeprowadzenie doświadczenia bezpośrednio na konstrukcji. W przypadku obiektów nowoprojektowanych doświadczenie takie posłuży do weryfikacji modelu numerycznego. Jedną z metod weryfikacji modelu numerycznego jest analiza polegająca na porównaniu częstości i postaci własnych. Służy temu analiza modalna zarówno modelu teoretycznego jak i badanej konstrukcji. Badania dynamiczne konstrukcji, zwłaszcza obiektów inżynierskich są jednym z głównych elementów działań pracowników Katedry Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej [2 6]. W ostatnim czasie laboratorium katedry wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt pomiarowy wraz z oprogramowaniem, wykorzystywany w badaniach konstrukcji. Niniejszy artykuł stanowi opis wstępnych prac związanych z implementacją sprzętu pomiarowego i oprogramowania do badan terenowych na obiektach inżynierskich. 2. Podstawy analizy modalnej Analiza modalna jest najczęściej stosowaną metodą estymacji własności dynamicznych konstrukcji budowlanych. W wyniku jej przeprowadzenia otrzymuje się zbiór postaci własnych, częstości drgań i współczynników tłumienia. Znajomość tych parametrów umożliwia przewidywanie zachowania się konstrukcji na skutek zaburzeń równowagi. Rzeczywista konstrukcja to przestrzenny układ ciągły, 1 Dr inż., Politechnika Śląska 2 Mgr inż., Politechnika Śląska 207

2 zbudowany z materiałów odkształcalnych o nieskończonej liczbie stopni swobody. Aby możliwe było przeprowadzenie analizy modalnej konieczne jest wprowadzenie pewnych założeń i ograniczeń: analizowany układ musi być liniowy, a jego parametry są niezmienne w czasie (dynamika układu może być opisana za pomocą liniowego układu równań różniczkowych zwyczajnych lub cząstkowych); układ jest obserwowalny i istnieje możliwość pomiaru wszystkich charakterystyk, których znajomość jest niezbędna do identyfikacji modelu; układ spełnia zasadę wzajemności Maxwella; tłumienie w układzie jest małe lub proporcjonalne. Ogólny podział metod analizy modalnej przedstawia Rys. 1. Rys. 1. Ogólny podział metod analizy modalnej Powyższe metody charakteryzuje następujące podejście: analiza teoretyczna (analityczna i numeryczna) - wymaga rozwiązania zagadnienia własnego przyjętego modelu strukturalnego badanego obiektu; analiza eksperymentalna - wymaga sterowanego eksperymentu identyfikacyjnego, polegającego na kontrolowanym wymuszeniu ruchu obiektu (np. wprowadzeniu w drgania), a następnie dokonaniu pomiaru jego odpowiedzi; analiza operacyjna opiera się na eksperymencie, w którym dokonuje się tylko pomiaru odpowiedzi układu. Ruch obiektu wywołany jest rzeczywistymi wymuszeniami, najczęściej eksploatacyjnymi (np. ruch pojazdów, wiatr). Wykorzystanie eksperymentalnej analizy modalnej do identyfikacji częstotliwości i postaci drgań własnych zostanie przedstawione na przykładzie prostej belki jednoprzęsłowej. Pomiary zostały wykonane na kilka różnych sposobów, które korzystają z możliwości zastosowanego sytemu komputerowego. W przedstawionym tutaj systemie, zasada wzajemności przemieszczeń jest unaoczniona przez fakt, że sygnał odebrany z czujnika może być interpretowany bądź jako przemieszczenie bądź jako siła wymuszająca. Przykładowo, przy poszukiwaniu postaci własnych, system radzi sobie w wypadku, gdy przemieszczenie jest badane tylko w jednym punkcie, a wymuszenie dokonywane jest w wielu punktach. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy pomiar przemieszczeń lub ich pochodnych jest dokonywany w wielu punktach, a wymuszenie działa tylko w jednym miejscu. Eksperymentalna analiza modalna, której przykład opisano dalej, opiera się na estymacji grupy funkcji FRF (ang. Frequency Response Function) łączących zadane wymuszenie (w naszym przypadku, zmierzoną siłę wywołaną uderzeniem młotka modalnego) oraz odpowiedź konstrukcji w szeregu punktów. Aby rezultaty w postaci charakterystyk własnych konstrukcji były odpowiedniej jakości, konieczna jest właściwa rozdzielczość w zakresie gęstości opomiarowana konstrukcji oraz częstotliwości próbkowania sygnału z przetworników. Proces przejścia z zarejestrowanych wyników do parametrów modalnych opisano w literaturze [7 9]. Należy tutaj pamiętać, że wykorzystanie młotka modalnego ograniczone jest do konstrukcji o relatywnie niewielkiej masie. Związane jest to z koniecznością dostarczenia do konstrukcji odpowiedniej ilości energii, tak by miarodajnie wzbudzić szeroki wachlarz częstotliwości własnych. W przypadku konstrukcji o znacznej masie należy rozważyć wykorzystanie wzbudnika. 208

3 3. Stanowisko badawcze i sprzęt pomiarowy Przedmiotem badań była belka składająca się z dwóch profili walcowanych IPN 180, połączonych ze sobą przewiązkami z rur okrągłych w przekrojach podporowych oraz w środku rozpiętości przęsła. Rozpiętość belki w osiach podparć wynosi 3500 mm, a osiowy rozstaw dwuteowników to 180 mm. Należ tutaj wspomnieć, że wykorzystane profile posiadały pewne defekty. W półkach górnych obu dwuteowników zlokalizowany był szereg otworów. Ponadto jeden z dwuteowników został wykonany z dwóch zespawanych ze sobą odcinków, a połączenie to wzmocniono nakładkami na środniku. W celu eliminacji braku równoległości belki, łożysk i głowic słupów zastosowano gumowe przekładki. Widok ogólny belki przedstawiono na Rys. 2, a na Rys. 3 pokazano rozmieszczenie punktów i układ osi pomiarowych. Rys. 2. Widok ogólny belki Rys. 3. Schemat badanej konstrukcji wymiary, rozmieszczenie i numeracja punktów pomiarowych W eksperymencie wykorzystano następujący sprzęt pomiarowy: wielokanałowy przenośny analizator sygnałów LMS SCADAS; przenośny cyfrowy wibrometr laserowy, model PDV 100 firmy Polytec; młotek modalny firmy PCB Piezotronics model 086D20; akcelerometry jednoosiowe firmy PCB Piezotronics model 393A03. Widok wybranych elementów sprzętu pomiarowego pokazano na Rys

4 Do rejestracji i obróbki sygnałów wykorzystano oprogramowanie LMS Test.Xpress i LMS Test.Lab. a) b) c) Rys. 4. Sprzęt pomiarowy: a) LMS SCADAS; b) młotek modalny; c) wibrometr laserowy 4. Model numeryczny Teoretyczną analizę modalną przeprowadzono w programie [10], w którym zbudowano prętowy model numeryczny belki obciążony ciężarem własnym. W modelu przyjęto pewne uproszczenia w stosunku do rzeczywistej konstrukcji polegające na: pominięciu lokalnych zmian sztywności w miejscu pogrubienia środnika oraz w miejscach otworów w górnej półce, wprowadzeniu lokalnych elementów w postaci sztywnych ramek w miejscu usytuowania przewiązek z rur (przekroje podporowe i środek rozpiętości). Wprowadzenie ramek wynikało z konieczności uwzględnienia w modelu elementów pozwalających na lepszą identyfikację postaci skrętnych, idealizacji sposobu podparcia belki. 210

5 Widok ogólny modelu przedstawia Rys. 5, a na Rys. 6 zaprezentowano wybrane postacie i częstości drgań własnych uzyskane z analizy teoretycznej. Rys. 5. Widok ogólny modelu numerycznego. a) pierwsza pozioma postać giętna f=15,62 Hz b) pierwsza pionowa postać giętna f=42,55 Hz c) druga pozioma postać giętna f=48,24 Hz d) pierwsza postać giętno skrętna f=52,23 Hz Rys. 6. Wybrane postacie i częstotliwości drgań własnych modelu numerycznego 211

6 5. Przebieg badań Przeprowadzono cztery niezależne eksperymenty modalne z pomiarem przyspieszeń konstrukcji wywołanych wzbudzeniem impulsowym z wykorzystaniem młotka modalnego. Trzy eksperymenty przeprowadzono z wykorzystaniem akcelerometrów. Różniły się one miejscem wzbudzenia konstrukcji oraz kolejnością ustawienia akcelerometrów. Czwarty eksperyment przeprowadzono z wykorzystaniem wibrometru laserowego. We wszystkich eksperymentach przyjęto pięciokrotne uderzenie młotkiem modalnym w każdym wymaganym punkcie konstrukcji. Nie jest możliwe uderzenie za każdym razem w ten sam sposób. Pięciokrotne uderzenia pozwalają na uśrednienie widma częstotliwości wzbudzanych przez młotek Eksperyment 1 Eksperyment polegał na zamontowaniu czujników na jednej z belek w jednym kierunku, wzbudzeniu konstrukcji i rejestracji wyników, a następnie powtórzeniu tej czynności przy kolejnych ustawieniach czujników. W eksperymencie założono jeden punkt referencyjny, w którym umieszczono akcelerometry na kierunku pionowym RefZ i poziomym RefY (Rys. 3). Wzbudzenie konstrukcji następowało poprzez uderzenie młotkiem modalnym wyłącznie w punkcie H przy każdym kolejnym ustawieniu akcelerometrów. Szczegółowy przebieg był następujący: umieszczenie akcelerometrów pionowo (kierunek Z) w punktach od 1 do 7 (Rys. 7a). Wzbudzenie konstrukcji na kierunku Z oraz zarejestrowanie wyników. Następnie wzbudzenie konstrukcji na kierunku Y i ponowna rejestracja wyników; umieszczenie akcelerometrów poziomo (kierunek Y) w punktach od 1 do 7 (Rys. 7b). Wzbudzenie konstrukcji na kierunku Z oraz zarejestrowanie wyników. Następnie wzbudzenie konstrukcji na kierunku Y i ponowna rejestracja wyników; umieszczenie akcelerometrów pionowo (kierunek Z) punktach od 11 do 17. Wzbudzenie konstrukcji na kierunku Z oraz zarejestrowanie wyników. Następnie wzbudzenie konstrukcji na kierunku Y i ponowna rejestracja wyników; umieszczenie akcelerometrów poziomo (kierunek Y) w punktach od 11 do 17. Wzbudzenie konstrukcji na kierunku Z oraz zarejestrowanie wyników. Następnie wzbudzenie konstrukcji na kierunku Y i ponowna rejestracja wyników. a) b) Rys. 7. Przykładowe fazy eksperymentu z akcelerometrami na pierwszej belce: a) na kierunku pionowym (Z); b) na kierunku poziomym (Y) 212

7 5.2. Eksperyment 2 Eksperyment polegał na zamontowaniu czujników na dwóch belkach (w części punktów pomiarowych) na dwóch kierunkach jednocześnie, wzbudzeniu konstrukcji i rejestracji wyników, a następnie powtórzeniu tej czynności przy kolejnych ustawieniach czujników. W eksperymencie założono jeden punkt referencyjny, w którym umieszczono akcelerometr tylko na kierunku pionowym RefZ (Rys. 3). Wzbudzenie konstrukcji następowało poprzez uderzenie młotkiem modalnym wyłącznie w punkcie H przy każdym kolejnym ustawienia akcelerometrów. Szczegółowy przebieg był następujący: umieszczenie akcelerometrów w punktach 1, 2, 11, 12, 17 na dwóch kierunkach jednocześnie (Z i Y). Wzbudzenie konstrukcji na kierunku Z oraz zarejestrowanie wyników. Następnie wzbudzenie konstrukcji na kierunku Y i ponowna rejestracja wyników; umieszczenie akcelerometrów w punktach 3, 4, 7, 13, 14 na dwóch kierunkach jednocześnie (Z i Y), (Rys. 8a). Wzbudzenie konstrukcji na kierunku Z oraz zarejestrowanie wyników. Następnie wzbudzenie konstrukcji na kierunku Y i ponowna rejestracja wyników; umieszczenie akcelerometrów w punktach 5, 6, 7, 15, 16, na dwóch kierunkach jednocześnie (Z i Y), (Rys. 8b). Wzbudzenie konstrukcji na kierunku Z oraz zarejestrowanie wyników. Następnie wzbudzenie konstrukcji na kierunku Y i ponowna rejestracja wyników. a) b) Rys. 8. Przykładowe fazy eksperymentu: a) akcelerometry w punktach 3, 4, 7, 13, 14; b) akcelerometry w punktach 5, 6, 7, 15, Eksperyment 3 i 4 W odróżnieniu od eksperymentów nr 1 i 2, w eksperymencie nr 3 przyjęto stałe umiejscowienie czujników tylko w punkcie 11 na dwóch kierunkach jednocześnie (Z i Y). Zmienny natomiast był punkt wzbudzenia konstrukcji. Wzbudzenie następowało poprzez uderzenie młotkiem modalnym w punktach od 1 do 7 oraz od 11 do 17, w dwóch kierunkach (Z i Y). W celu porównania z następnym, eksperyment ten rozdzielono na dwie części - pełny i z wydzielonym kierunkiem Z (oznaczony jako 3z). Eksperyment 4 przeprowadzono z wykorzystaniem wibrometru laserowego. Ustawienie wibrometru było stałe tak, że dokonywał on pomiaru w punkcie 11 na kierunku pionowym (Z). Analogicznie jak w eksperymencie 3, zmienny był punkt wzbudzenia konstrukcji, które następowało poprzez uderzenie młotkiem modalnym w punktach od 1 do 7 oraz od 11 do 17 (tylko pionowo kierunek Z). Postacie drgań w tym eksperymencie zostały określone bezpośrednio z zarejestrowanego sygnału z wibrometru, czyli z prędkości drgań. 213

8 6. Wnioski z badań doświadczalnych Badana konstrukcja pomimo swej prostoty charakteryzowała się złożonymi warunkami pracy. Równolegle, oprócz prowadzonych testów w laboratorium odbywały się inne prace generujące dodatkowy szum. W eksperymencie belkę potraktowano jako podpartą na wyidealizowanych podporach, nie biorąc pod uwagę ich możliwych przesunięć, drgań i niedoskonałości. Brak równoległości łożysk i powierzchni dolnej dźwigarów wymusił konieczność zastosowania gumowych przekładek niwelujących efekty związane z uderzeniami metal-metal, powodującymi przesterowania w czułych przetwornikach przyspieszeń. Opisane tutaj trudności pojawiły się pomimo pracy w zdawało by się spokojnym środowisku laboratorium. Autorzy celowo nie starali się całkowicie wyeliminować opisanych problemów. Przedstawiony przykład stanowi ilustrację złożoności tego typu pomiarów. Należy mieć świadomość że rezultaty uzyskane w trakcie pomiarów są rozwiązaniem przybliżonym, zależnym od wielu czynników: poprawność zaprojektowania eksperymentu; dokładność pomiarowa przetworników oraz dokładność ich instalacji na konstrukcji; poprawność instalacji i kalibracji aparatury rejestrującej; umiejętności operatora; stan badanej konstrukcji. Pisząc o stanie badanej konstrukcji, mowa tu przede wszystkim o występowaniu nioedopasowanych elementów, które w trakcie pomiarów mogą generować nieakceptowalny poziom szumów lub przesterowania na skutek uderzeń metal-metal w pobliżu przetworników. Wrażliwość akcelerometrów na udary jest tu celowo podnoszona. Autorzy korzystają z urządzeń o zakresie pomiarowym ± 50m/s 2, i dużej rozdzielczości w ramach tego zakresu (0,0001 m/s 2 ), stąd ich szczególna wrażliwość na udary. Oczywiście jest ona w pełni rekompensowana wysoką czułością. Rys. 9. Przykładowy diagram stabilizacyjny eksperyment 3 Do rejestracji sygnałów pomiarowych użyte zostało oprogramowanie LMS Test.Lab i LMS Test.Xpress. LMS Test.Lab to system do prowadzenia pomiarów, akwizycji danych i ich analizy. Może dostarczać danych do oprogramowania symulacyjnego. Tymi danymi mogą być przykładowo: przebiegi czasowe, widmowe funkcje przejścia FRF, przebiegi cross power itp. Oprogramowanie LMS Test.Xpress pozwala na rejestrację sygnału siły wymuszenia i odpowiedzi w postaci przebiegów czasowych. Jest ono zdolne do wygenerowania funkcji korelacji wzajemnej, z której to z kolei można wygenerować diagram stabilizacyjny wraz z częstościami drgań własnych dla każdego elementu konstrukcji. 214

9 Tablica 1. Porównanie wybranych częstotliwości drgań z analizy numerycznej i poszczególnych eksperymentów Częstotliwość drgań z modelu numerycznego i uzyskana w poszczególnych eksperymentach [Hz] Opis postaci Model Eksp. 1 Eksp. 2 Eksp. 3 Eksp. 3z Eksp. 4z num. Pierwsza pozioma postać gietna 15,62 18,55 17,75 18, Pierwsza pionowa postać gietna 42,55 40,73 40,80 41,00 40,98 40,54 Pierwsza postać giętno skrętna 52,23 n.z. n.z. 50,70-48,41* n.z. nie zidentyfikowano * - zidentyfikowana postać skrętna Poprawny dobór funkcji aproksymującej postać jest uzależniony od systemowych parametrów aproksymacji. Na Rys. 9 pokazano przykładowy diagram stabilizacyjny, służący do dobrania właściwego rzędu i parametrów tej funkcji. Posługiwanie się tym diagramem wymaga pewnej biegłości, jest procesem iteracyjnym z koniecznością każdorazowej weryfikacji uzyskanego wyniku. W tab. 1 zestawiono częstotliwości drgań własnych wybranych postaci z modelu numerycznego oraz uzyskane w poszczególnych eksperymentach, a na rys. 10 przedstawiono wizualizacje wybranych postaci otrzymane z pomiarów. a) eksperyment 1 pierwsza pionowa postać giętna f=40,73 Hz b) eksperyment 3 pierwsza postać giętno-skrętna f=50,70 Hz Rys. 10. Wizualizacje wybranych postaci drgań otrzymanych z pomiarów W trakcie opracowywania wyników pomiarów oraz porównywaniu rezultatów uzyskanych z poszczególnych eksperymentów nasuwa się kilka spostrzeżeń: eksperyment 1 - pomiar pozwolił na identyfikację parametrów modalnych badanej konstrukcji; eksperyment 2 - wykonanie pomiaru w punkcie referencyjnym tylko na jednym kierunku (Z) spowodowało pogorszenie jakości wizualizacji ze względu na blokadę przemieszczeń na kierunku Y w tym punkcie; 215

10 eksperyment 3 sposób postępowania polegający na umieszczeniu czujników tylko w jednym punkcie pomiarowym, a przebieganie z wymuszeniem młotkiem po konstrukcji jest równoważny ze sposobem opisanym w eksperymencie 1 i 2. Jednak jest to sposób w bilansie bardziej czasochłonny, gdyż czas przeznaczony na instalację wielu punktów pomiarowych jest znacznie krótszy niż wielokrotne wzbudzanie. Niemniej sposób ten umożliwia zagęszczenie punktów przedstawienia kształtu postaci przy ograniczonych możliwościach sprzętowych; eksperyment 3z usunięcie z eksperymentu 3 części dotyczącej oddziaływań poziomych (kierunek Y) nie spowodowało istotnej zmiany wyników, a mogło posłużyć do porównania ich z rezultatami eksperymentu 4z; eksperyment 4 przy odpowiednio zaprogramowanym eksperymencie obojętne jest, czy postacie własne wyznacza się z wykorzystaniem pomiaru przyspieszeń czy pomiaru prędkości. Rezultaty uzyskane za pomocą wibrometru laserowego nie odbiegały od pozostałych. Ze względu na wykorzystanie jednego punktu pomiarowego na kierunku pionowym (Z) możliwe było jedynie zobrazowanie postaci drgań, w których występowała składowa pionowa przemieszczeń. 7. Podsumowanie Ograniczona liczba przetworników stawia konieczność wstępnej selekcji wielkości mierzonych w zadanych kierunkach. Z analizy niektórych kierunków należy świadomie zrezygnować. Mogą one nadal występować na wyliczonym diagramie stabilizacyjnym, nie mniej jakość ich wizualizacji może być niewystarczająca do właściwej identyfikacji. W opisanym przykładzie autorzy dysponowali wstępnymi obliczeniami numerycznymi. Wiadomo było, których podstawowych postaci poszukują. Pomimo tego identyfikacja poszukiwanych częstotliwości nie była łatwa. Podobnie jak w innych dziedzinach wspomaganych komputerowo. Świadomość i doświadczenie operatora odgrywa kluczową rolę w interpretacji wyników. Zebrane doświadczenia autorzy zamierzają wykorzystać w trakcie implementacji opisanej metodologii w badaniach terenowych. 8. Podziękowania Grzegorz Poprawa jest stypendystą w ramach projektu DoktoRIS Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Literatura [1] SZAFRAŃSKI M.: Przegląd i charakterystyka podstawowych metod identyfikacji parametrów dynamicznych konstrukcji inżynierskich. Gdańsk, [2] PRADELOK S., BĘTKOWSKI P.: Naprawa i próbne obciążenie kratowego mostu kolejowego. XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje, maja 2007, s [3] PRADELOK S., Tests of local vibration in the node of a truss bridge. Journal Architecture Civil Engineering Environment, 2012 vol. 5 no. 4, s [4] SALAMAK M., RADZIECKI A., ŁAZIŃSKI P., PRADELOK S., Analysis of the results from the load testing of steel through arch bridge, Arch 2013, 7th International Conference on Arch Bridge, 2-4 October 2013, Split, Croatia, s [5] RUDZIK A., PRADELOK S., POPRAWA G.: Zmiany częstotliwości drgań własnych kratownicowego mostu kolejowego w wyniku postępującego uszkodzenia. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA 12/2014; XXXI, 61(4/2014), s [6] PRADELOK S.: Analiza dynamiczna wiaduktu na węźle Murckowska w Katowicach. Inżynieria i Budownictwo, vol. 68 (10/2012), s [7] PEETERS B., VANHOLLEBEKE F., VAN DER AUWERAER H.: Operational PolyMAX for estimation the dynamic properties of a stadium structure during a football game. International Modal Analysis Conference, Orlando (FL), [8] CUNHA A., CAETANO E., MAGALHAES F., MOUTINHO C.: From input-output to output-only modal identification of civil engineering structures. SAMCO Final Report

11 [9] CUNHA A., CAETANO E.: Experimental modal analysis of civil engineering structures. Sound and Vibration, June [10] Autodesk Robot Structural Analysis Professional EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS OF CONSTRUCTION ON THE EXAMPLE OF SIMPLY BEAM In this paper use of experimental modal analysis for mode shapes and natural frequencies estimation is presented. As an example simple beam structure has been used. There were two main objectives in this study. Firstly authors wanted to compare theoretical calculations with multiple combinations of measurements differing by excitation points and measurement points. Impact hammer was used in pair with acceleration transducers and Laser Doppler Vibrometer. Second objective was to get familiar with use of equipment involved in modal tests. Whole path of system identification is rather complicated process, it needs some experience mostly in field of results verification. Further implementation of presented system identification techniques in field tests is planned. 217

12 218

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. No. 1/011 Redaktor numeru: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz NOWICKI Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa 011

Bardziej szczegółowo

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Andrzej Pożarycki Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Politechnika Poznańska andrzej.pozarycki@put. poznan.pl tomasz garbowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr inż. Włodzimierz MADEJCZYK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG S t r e s z c z e n i e W artykule

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. 1 No. 3/2010 Redaktor numeru: Prof. dr hab. inŝ. Kazimierz FURMANIK Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2014 Gliwice, maj 2014 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia

Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia Dr inż. Jerzy TOMASZEWSKI Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia S t r e s z c z e n i e W artykule opisano opracowany w CMG KOMAG

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH 201 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 1 Zbigniew Plutecki, Sławomir Szymaniec, Janusz Smykała Politechnika Opolska, Opole NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH A NEW METHOD

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalność: Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Budowa mapy wysokości przy użyciu sześcionożnego robota kroczącego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych doc. dr inż. Marian Medwid mgr inż. Krzysztof Przepióra Instytut Pojazdów Szynowych TABO Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych W artykule zaprezentowano możliwości

Bardziej szczegółowo

STADION NARODOWY. MODEL STATYCZNY DO MONITORINGU KONSTRUKCJI

STADION NARODOWY. MODEL STATYCZNY DO MONITORINGU KONSTRUKCJI XXVII Konferencja awarie budowlane 2015 Naukowo-Techniczna STADION NARODOWY. MODEL STATYCZNY DO MONITORINGU KONSTRUKCJI KRZYSZTOF ŻÓŁTOWSKI, krzysztof.zoltowski@wilis.pg.gda.pl MICHAŁ DRAWC Politechnika

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT Trzmiel Adam, mgr inż. email: trzmiel.adam@gmail.com Góra Marta, dr inż. email: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA KWARTALNIK NAUKOWY 4/2010 (206) TRANSPORT I OCHRONA ŚRODOWISKA KONSTRUKCJE LOTNICZE WYTRZYMAŁOŚĆ STRUKTUR AWIONIKA, OSPRZĘT LOTNICZY APARATURA POMIAROWA Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo