IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIGHTWEIGHT SEMITRAILER GN2000 BY MEANS OF THE EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS METHOD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIGHTWEIGHT SEMITRAILER GN2000 BY MEANS OF THE EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS METHOD"

Transkrypt

1 Tadeusz PAWŁOWSKI Pzemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Staołęca 31, Poznań IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIHTWEIHT SEMITRAILER N000 BY MEANS OF THE EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS METHOD Summay This pape pesents esults of expeimental modal analysis of the set the vehicle - the lightweight semitaile N-000. These method can be successfully used in the pocess of identification of esonant fequencies and visualization of modal shape of the set. Obtained expeimental modal models can be used fo updating FE models of agicultual machines. IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW AREATU POJAZD-LEKKA NACZEPA ROLNICZA N000 Z ZASTOSOWANIEM METODY EKSPERYMENTALNEJ ANALIZY MODALNEJ Steszczenie Pzedstawiono wynii identyfiacji agegatu pojazd-lea naczepa olnicza metodami espeymentalnej analizy modalnej, Metody te pozwalają na identyfiację częstotliwości dgań własnych i wizualizację postaci dgań własnych agegatu. Uzysane modele modalne mogą być stosowane do weyfiacji i walidacji modeli analitycznych, uzysanych metodami elementów sończonych. 1. Wstęp Powadzone w Pzemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych (PIMR) w Poznaniu pace badawczo-ozwojowe nad popawą jaości i bezpieczeństwa tanspotu w setoze olniczym i leśnym pozwoliły na opacowanie oncepcji systemu tanspotowego, opatego na nowych sposobach spzęgania zestawów pojazdów oaz zastosowaniu nowych bezpieczniejszych uładów steujących pacą hamulców w holowanych pojazdach. Najważniejszą z nich jest opcja pozwalająca pzy użyciu spzęgu ulowego spzęgać samochód szyniowy z naczepą typu gęsia szyja. PIMR twóczo adaptował istniejące w świecie ozwiązania, bowiem opatentował własne onstucje wsponia, ja i mechanizmu bloującego/yglującego spzęg ulowy, a w naczepach typu gęsia szyja powadzi pace nad wdożeniem nowoczesnego uładu hamulcowego, steującego pacą hydaulicznych hamulców [3]. Pzedstawiono wynii badań, tóe powadzono dla potzeb badania bezpieczeństwa uchu agegatu pojazd-naczepa olnicza, na modelu zeczywistym naczepy N000 metodami espeymentalnej analizy modalnej.. Metoda espeymentalnej analizy modalnej Metody espeymentalnej analizy modalnej doonują identyfiacji paametów modalnych uładu na postawie analizy zależności pomiędzy sygnałami wymuszenia (siła wymuszająca) i odpowiedzi uładu na wymuszenie (np. pzyspieszenie dgań mechanicznych) [1, ]. Stosowalność metod analizy modalnej jest oganiczona do uładów liniowych. Jednym z podstawowych wymagań, tóe musi spełnić uład, aby można do jego identyfiacji zastosować apaat espeymentalnej analizy modalnej jest spełnienie zasady liniowości. Uład uważa się za liniowy, gdy spełnia następujące wymagania: - amplituda odpowiedzi uładu na wymuszenie jest popocjonalna do amplitudy wymuszenia, - funcja tansmitancji widmowej uładu nie zależy od odzaju i od amplitudy wymuszenia stosowanego w celu jej uzysania (zasada supepozycji i homogeniczności), - funcja tansmitancji widmowej, wyznaczona pomiędzy dwoma puntami uładu, jest niezależna od tego, w tóym puncie było pzyłożone wymuszenie i w tóym puncie wyznaczano odpowiedź (zasada wzajemności Maxwella). Ułady fizyczne są na ogół uładami nieliniowymi. Można je jedna pzybliżyć uładem liniowym w pewnych zaesach częstotliwości lub dla pewnych zaesów amplitud sił wymuszających. Zachowanie dynamiczne uładu mechanicznego opisuje maciezowe ównanie óżniczowe dugiego zędu: M x& + Cx& + Kx = F(, (1) M - maciez mas, C - maciez tłumienia, K - maciez sztywności, F( - weto sił wymuszających, x, x&,& x& odpowiednio: wetoy pzemieszczeń, pędości i pzyspieszeń. Rozwiązując jego zagadnienie własne uzysamy ównanie: M Ψ Λ + C Ψ Λ + KΨ = 0, () Ψ wetoy własne, Λ watości własne. Równanie (1) można tansfomować do ównań piewszego zędu opisujących uład w pzestzeni stanów: x &( = Ax( + Bu(, y ( = Cx( + Du(, (3) u( -weto wymuszeń (m x 1), y( - weto odpowiedzi (l x 1) (miezonych pzez czujnii pomiaowe), x( - weto stanu (N x 1) (mogą to być, np. pzemieszczenia i pędości w puntach swobody uładu). T. Pawłowsi Jounal of Reseach and Applications in Agicultual Engineeing 011, Vol. 56(4) 6

2 Maciez A (N x N) jest nazywana maciezą stanu, maciez B (N x m) maciezą wymuszeń, maciez C (l x N) maciezą wyjść, natomiast maciez D (l x m) maciezą bezpośedniego wpływu wymuszeń na wyjście. Pzepowadzając tansfomację Laplacea uzysuje się zależności, opisujące funcję tansmitancji widmowej pzy pomocy maciezy A,B,C,D: 1 y( s) = C( si A) Bu( s). (4) Espeymentalnie wyznaczane są dysetny weto wymuszeń i odpowiedzi uładu na wymuszenie. Ogólne ównanie opisujące model uładu w pzestzeni stanów dla dysetnych watości czasu można pzedstawić w postaci [5]: x ( + 1) = Ax( + Bu( + w(, y ( = Cx( + Du( + v(, (5) w( oaz v( szumy załócające uład i szumy pomiaowe, tatowane są jao szum biały (śednia = 0). Częstotliwości własne uładu i tłumienia ξ mogą być wyznaczone na podstawie znajomości maciezy stanu A. = log(λ ) / f, (6) s Re(log( λ )) f s ξ / =, (7) (A) f - częstotliwość póbowania, s λ - watości własne maciezy stanu A. Maciez tłumienia modalnego Ξ można wyazić w postaci: Ξ = diag( ξ ini, i=1,...,n), (8) ξ i - współczynni tłumienia modalnego dla modu i (pzyjmuje on watości od 0% (dla pzypadu dgań nietłumionych) do 100% (w pzypadu całowicie tłumionych dgań). Relacja między wejściem i wyjściem uładu może być wyażona w postaci maciezowej jao: y(s) = H(s) u(s). (9) Równanie opisujące funcję odpowiedzi częstotliwościowej (FRF - Fequency Response Function) można wyazić w postaci: Y(f) = H(f) U(f). (10) W espeymentalnej analizie modalnej w częstotliwości miezona jest funcja tansmitancji widmowej pomiędzy wejściem a wyjściem uładu. Analiza numeyczna wyznaczonych espeymentalnie funcji tansmitancji widmowych pozwala wyznaczyć z nich paamety modalne uładu. Tansmitancję uładu można ównież wyznaczyć na podstawie znajomości ównania maciezowego: ( s M + sc + ) 1 H ( s) = K, (11) s=i. Tansmitancję (FRF) widmową dowolnego uładu mechanicznego można wyznaczyć na podstawie znajomości jego paametów modalnych. Znając częstotliwości ezonansowe uładu, tłumienia dla częstotliwości ezonansowych oaz maciez i masę modalną maciez tansmitancji można wyznaczyć z zależności: H i, j ( ) = n i j = 1 ( ) + φ φ / m, (1) (ξ ) φi -postać modalna w puncie i dla -tej częstotliwości modalnej, ξ - tłumienie dla -tej częstotliwości modalnej, m - masa modalna dla -tej częstotliwości modalnej, - -ta częstotliwość modalna. Danymi wejściowymi do obliczeń pełnej maciezy tansmitancji mogą być wynii identyfiacji uzysane z espeymentalnej analizy modalnej, np. z systemu analizy modalnej. Funcja odpowiedzi częstotliwościowej dla uładu z jednym wejściem i jednym wyjściem pzyjmuje postać: X = H F. (13) p pq q W zależności od zastosowanego algoytmu estymacji funcji odpowiedzi częstotliwościowej wyznaczamy następujące estymaty H XF ( ) : H1( ) = FX FF ( ) ( ) XX ( ) H ( ) =. (14) ( ) Estymata H ( ) jest nieważliwa na załócenia niesoelowane z sygnałami na wyjściu uładu, natomiast estymata tansmitancji widmowej H jest nieważliwa na załócenia niesoelowane z sygnałami na wejściu. Funcję odpowiedzi częstotliwościowej najczęściej pzedstawia się w postaci: Y() = H() X(), (15) Y() widmo sygnału odpowiedzi pzy wymuszeniu X(). 1 Rozóżnia się dwa odzaje funcji tansmitancji w zależności od położenia puntu wymuszenia i puntu odbiou w maszynie. Jeżeli punty wymuszenia i odbiou poywają się jest to tansmitancja własna (w puncie). dy punty wymuszenia i odbiou óżnią się mówi się o tansmitancji wzajemnej. W uładzie o wielu stopniach swobody ich chaateystyę stanowi wówczas maciez funcji tansmitancji. 3. Apaatua do identyfiacji paametów modalnych naczepy metodami espeymentalnymi W celu opacowania modelu modalnego pzyczepy pzepowadzono badania espeymentalne na stanowisu laboatoyjnym. Model obliczeniowy zbudowano w systemie LMS Test.Lab 8B fimy LMS Intenational Leuven Belgia. Danymi wejściowymi do obliczeń były wynii badań zaejestowane w systemie LMS Test.Xpess. Metody espeymentalnej analizy modalnej doonują identyfiacji paametów modalnych uładu na postawie analizy zależności pomiędzy sygnałami wymuszenia (siła wymuszająca) i odpowiedzi uładu na wymuszenie (np. pzyspieszenie dgań mechanicznych) zaejestowanych jednocześnie w czasie pomiau. Siłę wymuszająca zadawano młotiem do badań modalnych fimy PCB Piezotonics z czujniiem siły o zaesie pomiaowym miezonej siły miezonej ±0 000 N. Odpowiedz na wymuszenie (pzyspieszenia dgań) miezono czujniami piezoeletycznymi PCB Piezotonics typ 356A0. Czujnii były podłączone ejestatoa LMS SCADAS Mobile (ys. 1). Wyznaczano pzebiegi czasowe sygnałów wymuszenia i odpowiedzi stosując częstotliwość póbowania 00 Hz, co pozwala na wyznaczenie chaateysty częstotliwościowych do 100 Hz. XF T. Pawłowsi Jounal of Reseach and Applications in Agicultual Engineeing 011, Vol. 56(4) 63

3 Rys. 1. Mioompute z opogamowaniem LMS Test.Lab i LMS Test.Xpess współpacujący z analizatoem SCADAS Mobile Fig. 1. Micocompute with softwae LMS Test.Lab and LMS Test.Xpess connected with the SCADAS Mobile analyze 4. Identyfiacja paametów modalnych naczepy N000 Pzepowadzono identyfiację paametów modalnych naczepy N000 agegowanej z samochodem. Na ys. zamieszczono wido agegatu oaz zdjęcie agegatu podczas jazdy. Identyfiację paametów modalnych pzepowadzono metodami espeymentalnej analizy modalnej podczas postoju agegatu. Danymi wejściowymi do badań były sygnały wymuszenia (siła wymuszająca) i odpowiedzi (pzyspieszenia dgań mechanicznych) zaejestowane w wybanych puntach pzyczepy. Rejestowano jednocześnie siłę wymuszającą i pzyspieszenia dgań mechanicznych powstałe w wyniu wymuszenia w wybanych puntach onstucji. Punt wymuszenia zloalizowany był w pobliżu zaczepu ulowego. Wyznaczono chaateystyi dynamiczne uładu w postaci inetancji dynamicznych H i (punt pzyłożenia siły wymuszającej, punt i pomiau odpowiedzi). Punty te zostały odwzoowane w modelu geometycznym utwozonym dla potzeb espeymentalnej analizy modalnej. Identyfiacje paametów modalnych maszyny metodami espeymentalnej analizy modalnej pzepowadzono za pomocą systemu LMS Test.Lab. Wyznaczanie częstotliwości modalnych uładu metodami esploatacyjnej analizy modalnej odbywa się na podstawie znajomości diagamu stabilizacyjnego biegunów tego uładu. Diagam stabilizacyjny (stabilization diagam) umożliwia, bowiem wybó biegunów badanego uładu. Na podstawie pzedstawionych diagamów stabilizacyjnych (ys. 3, 4), można zauważyć, iż wyestymowane bieguny dla pewnych częstotliwości twozą stabilne pionowe linie. Linie te występują pzy częstotliwościach, dla tóych na chaateystyce częstotliwościowej pojawiają się masima. Można pzyjąć, że wyznaczony biegun jest zeczywistym biegunem badanego uładu, gdy [5]: jest stabilny ze względu na częstotliwość, współczynni tłumienia i weto modalny (na diagamie stabilizacyjnym oznaczone jest to symbolem s), występuje pzy częstotliwości dla tóej na chaateystyce częstotliwościowej znajduje się masimum. Znaczenie symboli na diagamie stabilizacyjnym jest następujące: s biegun jest stabilny, v ustabilizowana jest częstotliwość i weto modalny, d stabilna jest częstotliwość modalna i tłumienie, f stabilna jest jedynie częstotliwość modalna, o biegun jest niestabilny. Po wybaniu symbolu dla bieguna następuje wpowadzenie jego paametów do pocedu obliczeniowych wyznaczających paamety modalne uładu. Rys.. Wido samochodu agegowanego z pzyczepą Fig.. The view of the ca taile combination T. Pawłowsi Jounal of Reseach and Applications in Agicultual Engineeing 011, Vol. 56(4) 64

4 13.0e-3 Unnown () Amplitude ooo o sdo so o o fo of f fdfd do d fd df ff f v dd dff fsdf ds fo df dfv ff f f d f d f d f dd df fdf d sf fffd ff ff oo fddfff fdd d d ddd o 100 oo o o fd so o d o f o do f d d v df sdff f s fdf f o dfdd df fd df ffd fd d fd df ff oo df d d df o f vff dff ff fd d fdd dff f d fffs f 99 o ooo ooo do o o o of do f fd sf f od dofdf f f vfo fd f ff d ff ff d o ff ff f fd fd df off d f fdf f sf ffff f ffdf d ff f ff fd o f o fdd 97 oo o o do fdo fo ooof o do sf f o f df dff d f df ff o f fdd sf d f ffdvf fd d f dff vd dff f ddo f df f fff do df d fdfff f df sf d f ffd 96 oo o o oo os o o o o f o v d f ov f o f df fdf d f d d fd doddf ddf df df dff d f fd f f dff d ff o fdf dff f f df d dff d df fd df dfs f 94 od o d so os o o ff ff fo do d fd oo fdf fo f f d o d f dd d ffff fodsf ff f d fff f o f fd fff ff ffddf ff ff f df f df df ff d d f 93 oo o o sd os fo o o of v df so of d fffdf d d fsf d f df fo df d fff f f d d ff df offd f fd ff dfff ff ff d dvf o ff f f f df f 91 oo o o vf vff o ff fd f fdo f o d f odo fd f odf f of df f df f fvff f o f f f fd f fd d fff f fdf fdd d dff d dfd f fdf fo d ddf o 90 o o ofo so oo f o os f od vf fo o fd fd d f fdo d o o fdf ffd o ffdf d ff s fff f o fffd f f ff ff fdf f fff f df f f fff f f df o 88 o o o so so f ff ov od d dd f o d o f d f ff ff o f d o dd fdfdd f f f v dd o f fff f f d f df f df df os fd vddd ddfd f o sff 87 o o f f so o o o o oo d d fd ff o df dd d d fd o df o fdd dd fdff o s f f d ff f ff f d f f f f f s dfd df s df o ff v fd f df ff 85 o of o vo f o f o f o d sf oo o vf od dv fd o s o fdd dd ffff of f o d fd d o d d f fd o d s fdfd f o d f f ff ff fd d fd fff 84 o o fv ff f o o o f f df so f o ff f f ff dv s o fdd df dfvv o fd ffdd f d ff d o df d d dsf d vfdf f df f fffd d dfvf 8 o ofo do f o f fs o f osf o f fd o d ff df fo o fdd fdd fddf dd sf fd f o f f f fff f s ddf f f f o fdf f f dff f fd f 81 o oo o do o d f so f d sff o f ff v sd df v o ffdo ff ffff f f sf dd f f ff d fd o d v dd f f f fd f vfd ff ddf f df o 79 o oo o fo o f v do s dfoo o f f df f f fo fd fdd fddf f d v ddf od f d ff f v ddo f ff f f df f o fd f f fd f 78 o fo o sf o o o d f doodo o fdo f ffo f d o fdd fdd ddfd f d f dfo df f f f d df f s ds f f f f o o ff v fd d d vd 76 o vo ovo o o o s o do vf o f fd do fv f d ffd fff ddvf d f f fd o f d d d f f f d ddd d f d f ffd d dd f f fs d 75 f od voo f o d d fd ff o o ff d ffd f f dff ffd fff d o d f ff o f f d f f oo s f d f f f do fff f fd f df f o 73 o of s o ooo f o od fd o fd ff f dfo f fdfo fd o f f f f f f ff fdf f d df fv d dd d ff fd d fd d do d d f 7 o of od o f o v df d df o ff so f fo o d ddo ofs o dfo d f f dd o f d d df o s d fd f d d df d o ddf d f f f 70 o oo od oo f s o od fs o fd fs fdf od fd ff fd fdf f d d ff o o f f dd f vf f df dd f df d fd f d ff 69 f o f oo v o o sf df fs o ff df ffd o d d ff ff fdf f dd f f o f fd d d fd fdf ff f f f d f f d df 67 oo doo d f o fd f ods sd od o vdo d dfo d df o dvd o d f f f df d fd d fv ffd ffff d ff d fff d f d 66 o f fo s o o os so fs fdf f fdfd d d od f dff o f f d o f o f f d d fs fdd ff ff fd d f ff f f f 64 o f f vf o o v od fs off d fdf f d ddo d fdo ff o fd f dd d d s f f f fdf fd f d dd d ff d d f d63 oo o f o o o s df ff ff s o ff o f dd f ff ffd f dd d d f d dd fsf s fd f f d dvf f f f f f fd 61 o o o o o o o d do os ff d ffo d dd fof f fff f ff f f o d ff f f ffff f f d ff d f o o f f 60 o o v o o of f so df v ff f f dd f df fffd f f v o f f f d f ff o fff f f f f f f o df of f 58 o o o f f oso d sf odv d ff o f df f f o fdf o f f d f f ff f f fd d fd o ff f f f f fo 57 o o dv o o v d fv o f ff d ff f f ds f f o ffd o o f f o fd f o f f ddo f ff df f f f o d 55 o o fo o f f d vs o df v o d o o fs f fo o f df f ff f f f o f od f df o o d ff ff ff 54 o doo o v d sv o dff of f o fd df f f df s dd o f df d o f df f f o f of d o f df 5 o o o s d ff o f ff o d d o dd do d d f f ff o o dd f o d ff o df ff ff ff f f 51 o o ov o o d os o f off o f o fd d ff o f o f fo f f ff v df f fd f f ff d o o f 49 oo s o o f dd do df d f fo df f o fd d f f d o o d oo v f ff o f f f s d f ff 48 o o o o f d oo fodf o f o od ff o f d o f f o o f f o o f o f f f f f df f f 46 o do o ov o o f dd f d oo f d f o f d f o f f f o fdf o fd o o f o o f 45 o oo o fo o f o f o ff o dff d d f d d o d d o f df f f f f f f d o d 43 o o o o o d d o d d ff o o d f f f fo fo f f d o o fd d o d d f d o f f 4 o of f of o d of oo fo do f o o f o o f o ff fd d f o f o f f f e Linea 99.8 Rys. 3. Naczepa N000. Diagam stabilizacyjny uzysany z systemu espeymentalnej analizy modalnej Fig. 3. The semitaile N000. Stabilization diagam obtained by applying classical expeimental modal analysis Hz 7.50e-3 Unnown () Amplitude s s s s v s s s s s s s s s s s v s s s s s s s s s s s o s s s s s s d s s s s s s s s s s s s s s s v s s s s s s s s s s s o s s s s s s d s s s s s f s s s v s s s s v s s s s s v s s s s v s v s s s s s s s s v s f s s s f s s s s s s vs s s f s s s s s s vs s s d s s s s s s vs s s v s s s s s v f s s ss s s s s s s s vs s s v d s s s v s v d s ds o s s s ss s v s s s s f s s vv v f v d s ds v s f s f v o f d s ds v s s vf s d s ds v s s sf s v s s ds s s s v v o d s ds v s s s f v d s ds f s f d f s s ss d s d s s s s ss d s v v v d s ds d s f s s df s ss f s f v f sf s ds d s o f o d s fs v s d d s f f s d v s s fs e Linea 99.8 Rys. 4. Naczepa N000. Diagam stabilizacyjny uzysany metodami PolyMAX Fig. 4. The semitaile N000. Stabilization diagam obtained by applying the polyefeence LSCF method (PolyMAX) Hz Na podstawie analizy pzebiegu diagamu stabilizacyjnego wyznaczono częstotliwości modalne uładu. Uzysane częstotliwości własne i odpowiadające im tłumienia modalne zestawiono w tab. 1. Postacie modalne i fazy dla częstotliwości modalnych i poszczególnych puntów pomiaowych znajdują się w bazie danych achiwum PIMR-DC/JK (jao pzyład na ys. 5 pzedstawiono postać modalną dla częstotliwości 9.63 Hz). Zebane dane będą służyć w pzyszłości dla potzeb analiz poównawczych, np. pawidłowości wyonania olejnych modeli witualnych naczepy oaz do oceny stanu technicznego naczepy N000, w tacie dalszego oesu jej użytowania. Jest to tym badziej ważne, że podwozie naczepy zostało pzebudowane z podwozia pzyczepy, tóe zaupiono w 1998 ou, sucesywnie modenizowane i badane z óżnymi wesjami wyposażenia często też poddawane badaniom na stanowisu twałościowym. Stąd też możliwość ontoli stanu amy pzy użyciu EAM daje szansę szybszego zdiagnozowania jej stanu technicznego i tym samym napawy pzed zaistnieniem więszej awaii, np. pęnięcie amy. Tab. 1. Pzyczepa N000 częstotliwości własne i tłumienia wyznaczone z diagamu stabilizacyjnego Table 1. The taile N000 natual fequencies and damping appointed fom the stabilization diagam Lp Częstotliwości modalne [Hz] Tłumienia dla częstotliwości modalnych [%] Biegun część uojona Biegun część zeczywista T. Pawłowsi Jounal of Reseach and Applications in Agicultual Engineeing 011, Vol. 56(4) 65

5 Rys. 5. Pzyładowa postać modalna dla częstotliwości 9.63 Hz Fig. 5. Example of modal shape fo the fequency 9.63 Hz 5. Wniosi 1. Uzysane z badań częstotliwości dgań własnych mieszczą się w ganicach dopuszczalnych dla pojazdów samochodowych pouszających się z pędością do 90 m/godz. Są one poza pasmem częstotliwości niebezpiecznych dla pojazdów (4-8 Hz dla dgań w ieunu pionowym, 1.5- Hz dla dgań w ieunu poziomym).. Badania metodami EAM stanowią ważne nazędzie badawcze dla potzeb diagnostyi onstucji i walidacji witualnych modeli. 3. Dane pomiaowe z badań modeli zeczywistych naczep będą służyć na bieżąco do ontoli stanu technicznego tych pojazdów metodami EAM. 6. Liteatua [1] Allemang R. J., Bown D. L.: A unified matix polynomial appoach to modal identification. Jounal of Sound and Vibation, 1998, 11(3), s [] Analysis and stuctual design. Mateiały fimy LMS Intenational. [3] Komulsi J., Dubowsi A.: Badania chaateysty dynamicznych zestawu: samochód Lublin3 -lea naczepa, metodami wibometii laseowej, Jounal of Reseach and Applications in Agicultual Engineeing, 001, Vol. 46(4), s [4] Komulsi J., Pawłowsi T., Szczepania J.: Espeymentalna identyfiacja paametów modalnych niestacjonanych uładów mechanicznych z zastosowaniem esploatacyjnej analizy modalnej. Modelowanie Inżyniesie, 006, Tom 1, n 3, Politechnia Śląsa. [5] Uhl T., Komputeowo wspomagana identyfiacja modeli onstucji mechanicznych, Waszawa: WNT, T. Pawłowsi Jounal of Reseach and Applications in Agicultual Engineeing 011, Vol. 56(4) 66

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W UKŁADZIE Z POMPĄ CIEPŁA PRACUJĄCĄ Z DWUTLENKIEM WĘGLA JAKO CZYNNIKIEM ZIĘBNICZYM SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOIDE AS REFRIGERANT Agnieszka Flaga-Mayańczyk,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 Michał Maowsi 1, Andrzej Reńsi 2, Janusz Poorsi 3 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW STEROWANYCH AMORTYZATORÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych doc. dr inż. Marian Medwid mgr inż. Krzysztof Przepióra Instytut Pojazdów Szynowych TABO Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych W artykule zaprezentowano możliwości

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. No. 1/011 Redaktor numeru: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz NOWICKI Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa 011

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej... 111 EKSPLOATYKA ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 STANISŁAW ŚCIESZKA, MARCEL ŻOŁNIERZ Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PLANU PRZEPŁYWU ŁADUNKÓW W SYSTEMIE AGV

PROJEKTOWANIE PLANU PRZEPŁYWU ŁADUNKÓW W SYSTEMIE AGV Technologia i Automatyzacja ontażu 1/2013 PROJEKTOWAIE PLAU PRZEPŁYWU ŁADUKÓW W SYSTEIE AGV Alesander IEOCZY Streszczenie Artyuł zawiera opis podstawowych problemów projetowania systemu AGV oraz stosowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia

Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia Dr inż. Jerzy TOMASZEWSKI Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia S t r e s z c z e n i e W artykule opisano opracowany w CMG KOMAG

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYCZNY SYSTEM EKSPLOATACJI SILNIKÓW SPALINOWYCH

DIAGNOSTYCZNY SYSTEM EKSPLOATACJI SILNIKÓW SPALINOWYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 21 Bogdan Ż ó ł towski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy DIAGNOSTYCZNY SYSTEM EKSPLOATACJI SILNIKÓW SPALINOWYCH STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Dr hab. inż. Henryk CZARNECKI, prof. PCz Instytut Marketingu Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.223 ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Bardziej szczegółowo

Krótki wstęp do zastosowania Metody Elementów Skończonych (MES) do numerycznych obliczeń inŝynierskich Większość inŝynierów, mając moŝliwość wyboru

Krótki wstęp do zastosowania Metody Elementów Skończonych (MES) do numerycznych obliczeń inŝynierskich Większość inŝynierów, mając moŝliwość wyboru Króti wstęp do zastosowania Metody lementów Sończonych (MS) do numerycznych obliczeń inŝyniersich Więszość inŝynierów, mając moŝliwość wyboru pomiędzy rozwiązaniem jednego złoŝonego problemu lub iludziesięciu

Bardziej szczegółowo

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW Mikołaj SPADŁO, Jan SZCZEPANIAK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 3, 60-963 Poznań e-mail: office@pimr.poznan.pl SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands +48 22 583 4307 (opłata według taryfy operatora

Bardziej szczegółowo

WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA

WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 194-202, Warszawa 2011 WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA MateuSz KaNIa Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawione zostały metody i narzędzia stosowane do

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN Mateusz MUSIAŁ, Krzysztof CHRAPEK, Mateusz GŁÓWKA Streszczenie: W artykule opisano przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 46, ISSN 896-77X METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX Piotr Przystałka Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej -3-9 Wstęp do Optyki i Fizyki Mateii Skondensowanej Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/nt Wojciech.Wasilewski@fuw.edu.pl Wstęp do Optyki i Fizyki Mateii Skondensowanej Poponowane

Bardziej szczegółowo

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Andrzej Pożarycki Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Politechnika Poznańska andrzej.pozarycki@put. poznan.pl tomasz garbowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. 1 No. 3/2010 Redaktor numeru: Prof. dr hab. inŝ. Kazimierz FURMANIK Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ W KONSTRUKCJACH OBCIĄśONYCH STATYCZNIE I DYNAMICZNIE

WYKORZYSTANIE TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ W KONSTRUKCJACH OBCIĄśONYCH STATYCZNIE I DYNAMICZNIE POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INśYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inŝ. Anna Knitter-Piątkowska WYKORZYSTANIE TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ W KONSTRUKCJACH

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo