Spis treści. Wstęp Część I Charakterystyka działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i osiągnięcia kadrowe Profesora Adama Nowickiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 9. Część I Charakterystyka działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i osiągnięcia kadrowe Profesora Adama Nowickiego"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp... 9 Część I Charakterystyka działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i osiągnięcia kadrowe Profesora Adama Nowickiego Życiorys naukowy Profesora Adama Nowickiego Publikacje Profesora Adama Nowickiego Przegląd osiągnięć zawodowych doktorów i habilitantów wypromowanych przez Profesora Adama Nowickiego Część II Wypowiedzi okolicznościowe Bogusław Fiedor: Profesor Adam Nowicki jako naukowiec, dydaktyk i organizator Maria Nowicka-Skowron: Profesor Adam Nowicki w środowisku naukowym Politechniki Częstochowskiej Józef Dziechciarz: Profesor Adam Nowicki pracownik Wydziału. Strateg i organizator Witold Abramowicz: O profesorskości Andrzej Bytniewski: Pewne retrospekcje o Jubilacie, Profesorze Adamie Nowickim Ludosław Drelichowski: Profesor Adam Nowicki jako nauczyciel akademicki, badacz i kreator nowego kierunku studiów informatycznych Jerzy Kisielnicki: Profesor Adam Nowicki: uczony wykładowca organizator Jerzy Korczak: Stawiam na młodych to klucz do sukcesu zespołu naukowego 94 Mieczysław L. Owoc: O formułach badawczych Profesora Adama Nowickiego 99 Henryk Sroka: Profesor Adam Nowicki inicjator wzmocnienia znaczenia naukowego informatyki ekonomicznej w Polsce Zdzisław Szyjewski: Osobiste refleksje o profesorze Adamie Nowickim Gracja Wydmuch, Andrzej Niesler: Profesor Nowicki jako propagator kształcenia nowej jakości Iwona Chomiak-Orsa: Profesor Adam Nowicki prekursor modernizacji i doskonalenia systemów informatycznych w Polsce Nasz Mistrz, Nauczyciel, Przyjaciel Profesor Adam Nowicki

2 6 Spis treści Słów kilka o Profesorze i dla Profesora Franciszek Szweda: Współpraca BPSC SA i Katedry ISIZ UE Wrocław zainicjowana przez Profesora Adama Nowickiego Edmund Rogiński: Strategia informatyzacji Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal we Wrocławiu w koncepcjach badawczych prof. dr. hab. Adama Nowickiego Augustyn Maślanka: Profesor Adam Nowicki mój przyjaciel i doradca Część III Artykuły okolicznościowe Witold Abramowicz, Piotr Stolarski, Krzysztof Węcel, Karol Wieloch: Reprezentacja wiedzy w systemie wyszukiwania ekspertów extraspec Grzegorz Bartoszewicz: Integracja procesów biznesowych w rozproszonych systemach gospodarki elektronicznej Andrzej Bytniewski: Systemy informatyczne organizacji jako czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Witold Chmielarz: Model systemu oceny serwisów internetowych Beata Czarnacka-Chrobot: Ocena wiarygodności metody wymiarowania funkcjonalnego IFPUG rezultaty badania wśród polskich dostawców systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie Zygmunt Drążek, Joachim Frahm, Winfried Lamersdorf: Modernisierung und Internationalisierung der Wirtschaftsinformatikausbildung Zygmunt Drążek, Marcin W. Masztalerz: Relacje przewyższania w wyborze systemu klasy LMS Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian: Ocena efektywności stosowania systemów wspomagania zarządzania projektami Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz: Kierunki kształcenia na Wydziale Informatyki i Komunikacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach Jerzy Kisielnicki: Rola ICT w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki Polski na globalnym rynku. O procesie transformacji i miejscu w niej ICT (Information and Communication Technology) Andrzej Kobyliński, Przemysław Polak: Rola specjalności międzykierunkowych w popularyzacji studiów z informatyki gospodarczej Jerzy Korczak, Krzysztof Drelczuk: Bezstratna kompresja falkowa szeregów czasowych Anna Ławrynowicz: Intelligent methods to support project management Maria A. Mach: Perspektywy wykorzystania logik temporalnych w zarządzaniu wiedzą Marian Niedźwiedziński, Karol Korczak: Profile of dynamic web services market

3 Spis treści 7 Antoni Nowakowski, Abdullah Zair: Znaczenie systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia Maria Nowicka-Skowron, Agata Mesjasz-Lech: Information support of logistic processes in supply chain Małgorzata Nycz: Business Intelligence technologią dostarczającą informacji i wiedzy menedżerskiej Celina M. Olszak, Ewa Ziemba: Koncepcja kształcenia w zakresie zarządzania wiedzą w organizacji Mieczysław L. Owoc, Krzysztof Hauke: Modele upowszechniania cloud computingu w organizacjach Anna Pamuła, Jerzy Stanisław Zieliński: Kierunek Informatyka na Wydziale Zarządzania UŁ Małgorzata Pańkowska: Analiza możliwości rozwoju publikacji ogólnodostępnych Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska: Zarządzanie informacją i wiedzą w outsourcingu IT Jadwiga Sobieska-Karpińska, Robert Kutera: Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej Bogdan Stefanowicz: Personel firm wirtualnych Agnieszka Szewczyk, Łukasz Żytko: Analiza porównawcza internetowych narzędzi reklamy w strategii marketingowej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego Zdzisław Szyjewski: Zarządzanie zasobami ludzkimi w informatyce Waldemar Wolski: Dobór platformy e-learningowej dla działalności kursowej 450 Summaries Witold Abramowicz, Piotr Stolarski, Krzysztof Węcel, Karol Wieloch: Knowledge representation for extraspec expert search system Grzegorz Bartoszewicz: Business processes integration in the distributed e- business systems Andrzej Bytniewski: Information systems in organizations as factors of development of the information society Witold Chmielarz: Model of system evaluation of web services Beata Czarnacka-Chrobot: The assessment of the IFPUG functional size measurement method reliability research results among Polish business software systems providers Zygmunt Drążek, Joachim Frahm, Winfried Lamersdorf: Modernizacja i internacjonalizacja kształcenia w obszarze informatyki gospodarczej Zygmunt Drążek, Marcin W. Masztalerz: Outranking relations in the selection of LMS class system

4 8 Spis treści Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian: Assessment of the effectiveness of project management support systems applications Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz: Communication at the Karol Adamiecki University of Economics Jerzy Kisielnicki: The role of ICT in developing Polish economy competitive in a global market Andrzej Kobyliński, Przemysław Polak: The role of interdisciplinary minors in the popularization of business informatics studies Jerzy Korczak, Krzysztof Drelczuk: Lossless wavelet compression of time series Anna Ławrynowicz: Inteligentne metody wspomagające zarządzanie projektami Maria A. Mach: Perspectives of using temporal logics for knowledge management Marian Niedźwiedziński, Karol Korczak: Charakterystyka rynku dynamicznych serwisów internetowych Antoni Nowakowski, Abdullah Zair: Importance of the information systems in health protection units Maria Nowicka-Skowron, Agata Mesjasz-Lech: Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw Małgorzata Nycz: Business Intelligence as the technology delivering managerial information and knowledge Celina M. Olszak, Ewa Ziemba: Education project for knowledge management in an organization Mieczysław L.Owoc, Krzysztof Hauke: Models of Cloud Computing deployment in organizations Anna Pamuła, Jerzy Stanisław Zieliński: Full-time engineer s degree studies of informatics offered by the Faculty of Management at the University of Lodz Małgorzata Pańkowska: Analysis of open access publications development opportunities Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska: Knowledge and information management in IT outsourcing Jadwiga Sobieska-Karpińska, Robert Kutera: Social media in the process of marketing communications Bogdan Stefanowicz: Virtual organizations staff Agnieszka Szewczyk, Łukasz Żytko: The comparative analysis of Internet advertising tools in a marketing strategy on the example of chosen enterprises of West Pomeranian voivodship Zdzisław Szyjewski: Human resource management in area of Information Technology Waldemar Wolski: Selection of an e-learning platform for training activity.. 460

5 Wstęp Niniejsza monografia ma charakter szczególny. Zamysłem jej redaktorów było upamiętnienie jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego. Dzięki licznemu udziałowi wielu znakomitych Autorów reprezentujących główne ośrodki badawcze w Polsce opracowanie to stało się wyjątkowe i niepowtarzalne. Również jego struktura odbiega od typowej struktury opracowania naukowego. Jako redaktorzy postanowiliśmy podzielić monografię na trzy części, zawierające kolejno: opis działalności naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej Jubilata, wypowiedzi przyjaciół i współpracowników Profesora, a następnie naukowe artykuły okolicznościowe. W części I o życiorysie naukowym, publikacjach Profesora oraz osiągnięciach zawodowych doktorów i habilitantów wypromowanych przez Profesora piszą adiunkci zatrudnieni w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych Zarządzania dr Gracja Wydmuch, dr Artur Rot i dr Monika Sitarska. Część II rozpoczynają wypowiedzi JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego Profesora Bogusława Fiedora, JM Rektora Politechniki Częstochowskiej Profesor Marii Nowickiej-Skowron oraz Dziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Profesora Józefa Dziechciarza. Dalej umieściliśmy w porządku alfabetycznym artykuły okolicznościowe Profesorów kolegów Jubilata. Po wypowiedziach Profesorów ze środowiska zamieszczone zostały wypowiedzi najbliższych współpracowników. Część tę kończą trzy wypowiedzi praktyków gospodarczych, Pana Franciszka Szwedy z BPSC SA i Pana Edmunda Rogalińskiego z firmy Cezal oraz Pana Augustyna Maślanki z firmy MINERAL, z którymi Profesor współpracuje i zna się od wielu lat. Ostatnia, III część to 29 naukowych artykułów okolicznościowych napisanych przez Profesorów ze wszystkich ważniejszych uczelni w kraju. Z uwagi na charakter jubileuszowy tego tomu nie dokonaliśmy pogrupowania tematycznego nadesłanych prac; są one przedstawione w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów. Są tu artykuły napisane przez Jerzego Kisielnickiego oraz Witolda Chmielarza z Uniwersytetu Warszawskiego, Beatę Czarnacką-Chrobot, Annę Ławrynowicz, Bogdana Stefanowicza oraz Andrzeja Kobylińskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Jerzego Zielińskiego oraz Mariana Niedźwiedzińskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, Witolda Abramowicza i Grzegorza Bartoszewicza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zygmunta Drążka, Agnieszkę Szewczyk, Zdzisława Szyjewskiego oraz Waldemara Wolskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, Jerzego Gołuchowskiego, Celinę Olszak oraz Małgorzatę Pańkowską z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Ludosława Drelichowskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Antoniego Nowakowskiego z Zachodniopomorskiego

6 10 Wstęp Uniwersytetu Technologicznego, Marię Nowicką-Skowron z Politechniki Częstochowskiej oraz Andrzeja Bytniewskiego, Jerzego Korczaka, Marię Mach, Małgorzatę Nycz, Mieczysława Owoca, Jadwigę Sobieską-Karpińską oraz Kazimierza Perechudę z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jesteśmy przekonani, że ta wyjątkowa kolekcja artykułów traktujących o istotnych problemach rozwoju systemów informacyjnych zarządzania zyska zainteresowanie Czytelników. Wrocław, lipiec 2010 Jerzy Korczak Iwona Chomiak-Orsa Henryk Sroka

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (51) Grudzień 2014 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najgorętsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Systemy

Spis treści. Część I. Systemy Spis treści Wstęp... 9 Część I. Systemy Iwona Chomiak-Orsa: Mapowanie procesów podstawowym etapem realizacji przedsięwzięcia informatycznego... 13 Wiesława Gryncewicz: Identyfikacja procesów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach 2008-2010 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3 Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 2 (48) Grudzień 2013 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy Państwu do rąk kolejny numer Biuletynu NTIE i jest to okazja do złożenia

Bardziej szczegółowo

Congress of Young IT Scientists

Congress of Young IT Scientists Congress of Young IT Scientists International conference 6th edition Miedzyzdroje, Poland 22-24 September 2011 2 Organizator Sejmiku Młodych Informatyków (Organizator) Organizatorami cyklicznej konferencji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Systemy

Spis treści. Część I. Systemy Spis treści Wstęp... 9 Część I. Systemy Iwona Chomiak-Orsa: Mapowanie procesów podstawowym etapem realizacji przedsięwzięcia informatycznego... 13 Wiesława Gryncewicz: Identyfikacja procesów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów

Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów 2015, nr 3 (60) P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów, e-mentor 2015, nr 3(60), s. 31 41, http://dx.doi.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE!

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 1 (44) Kwiecień 2012 Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! W tym numerze polecamy: Aktualności NTIE str. 5 Jubileusz Katedry Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo