Numeryczny Model Terenu jako element zadania: System Monitoringu Ryzyka Powodziowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numeryczny Model Terenu jako element zadania: System Monitoringu Ryzyka Powodziowego"

Transkrypt

1 Numeryczny Model Terenu jako element zadania: System Monitoringu Ryzyka Powodziowego Zadanie pod nazwą System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) jest realizowane w ramach Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku jako część realizacji postanowień Programu Żuławskiego Program Żuławski 2030 został zatwierdzony w maju 2010 r. przez Ministra Środowiska jako dokument strategiczny, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej stymulującej wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław regionu o wyjątkowych walorach dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego, z dużym potencjałem gospodarczym i turystycznym, jednakże uznanego za jeden z najbardziej zagrożonych powodziami obszarów kraju. Digital Terrain Model as a component of the Flood Risk Monitoring System Objective titled Flood risk monitoring system (FRMoS) is implemented as part of the Project: Comprehensive flood protection of Żuławy Stage I Regional Board of Water Management in Gdańsk, as a part of implementation of the provisions of Program Żuławski Program Żuławski 2030 was approved in May 2010 by the Minister of Environment as a strategic document whose superior goal is to enhance the effectiveness of flood protection which stimulates the increase in the potential for the sustainable growth of Żuławy a region of exceptional cultural, landscape and environmental heritage merits, with a great economic and tourist potential, yet regarded as one of the Poland s areas that are under the greatest flood threat. Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla infrastruktury i środowiska Numeryczny Model Terenu jako element zadania: System Monitoringu Ryzyka Powodziowego Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Digital Terrain Model as a component of the Flood Risk Monitoring System Project: Comprehensive flood protection of Żuławy Stage I Regional Board of Water Management in Gdańsk Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Wdrażająca Beneficjent Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Wspólna 2/4, Warszawa; tel. (22) ul. Wawelska 52/54, Warszawa; tel. (22) ul. Konstruktorska 3a, Warszawa; tel. (22) ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk; tel. (58)

2 Ujście rzeki Szkarpawy do Zalewu. Zadanie pod nazwą System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) jest Wiślanego Ortofotomapa. realizowane w ramach Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku jako część realizacji postanowień Programu Żuławskiego System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) jako jedno z zadań Etapu I obejmuje cały obszar Programu Żuławskiego 2030, to znaczy 2150 km 2. Obszar ten w całości znajduje się w zlewniach zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Obejmuje on deltę Wisły, na którą składają się Żuławy Gdańskie (o powierzchni około 390 km 2 ), Żuławy Wielkie (około 830 km 2 ) i Żuławy Elbląskie (około 480 km 2 ); niziny nadwiślańskie (Nizina Kwidzyńska, Nizina Walichnowska i Nizina Opaleńska) o powierzchni około 250 km 2 oraz niziny nadzalewowe (Wybrzeże Staropruskie i Nizina Tolkmicka) około 50 km 2. Administracyjnie teren ten leży w granicach dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (do pierwszego z nich należy około 80% tego obszaru), 10 powiatów i 39 gmin. Ze względu na to, że zagrożenie powodziowe może powstawać poza obszarem Żuław, planowane w programie działania dotyczą nie tylko terenu Żuław, lecz także oddziałujących na ten obszar zlewni cieków wpływających na Żuławy i przepływających przez ich obszar (poza Wisłą). Funkcjonowanie systemu przyrodniczo-technicznego Żuław jest bezpośrednio uzależnione od poprawnego działania infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w aspekcie środowiskowym, jak i społeczno-gospodarczym. Funkcjonowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle prognozowanych globalnych i regionalnych zmian klimatycznych, które mogą spowodować wzrost zagrożenia powodziowego wywołanego zwiększeniem częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk klimatycznych i hydrologicznych oraz podwyższaniem poziomu wód Bałtyku. Wzrost zagrożenia wynika także ze zwiększonej presji urbanizacyjnej na terenach bezpośrednio sąsiadujących z Żuławami. Szkarpawa river mouth into Vistula. Lagoon Orthophotomap. Objective titled Flood risk monitoring system (FRMoS) is implemented as part of the Project: Comprehensive flood protection of Żuławy Stage I Regional Board of Water Management in Gdańsk, as a part of implementation of the provisions of Program Żuławski The flood risk monitoring system (FRMoS) as one of the objectives of Stage I embraces the entire area of Program Żuławski 2030, that is 2,150 km 2. This area is located entirely within the drainage basins managed by the Regional Board of Water Management in Gdańsk. It embraces the delta of the Vistula which comprises Żuławy Gdańskie (with area of circa 390 km 2 ), Żuławy Wielkie (circa 830 km 2 ) and Żuławy Elbląskie (circa 480 km 2 ); lowlands by the Vistula (Kwidzyn Lowland, Walichnowy Lowland and Opalenie Lowland) with area of circa 250 km 2 and lowlands by the Vistula Lagoon (Old Prussian Coast and Tolkmicko Lowland) circa 50 km 2. As far as administrative division is concerned, this area lies in two voivodeships: Pomeranian and Warmian-Masurian (circa 80% of the area is located in the former), 10 counties and 39 communes. Due to the fact that flood risk may occur outside Żuławy region, the actions planned in the program concern not only the Żuławy area, but also such drainage basins comprising watercourses flowing in and through Żuławy (apart from the Vistula) that affect the area. The operation of the natural and engineering system of Żuławy is directly contingent upon the proper operation of the flood control infrastructure, which in accordance with the principles of sustainable growth, both in the environmental and the socio-economic aspect. This operation assumes particular importance in the light of the forecast global and regional climate changes, which may result in an increased flood risk caused by an increased incidence of extreme climatic and hydrologic phenomena and an increased water level of the Baltic. The increased danger results also from the increased urbanisation pressure on the areas immediately adjacent to Żuławy. 3

3 Gdańska Głowa Sluice Orthophotomap The following are the conditions for effective flood protection for the relevant area: protection of 250,000 residents of Żuławy against flood risk, at the same time enabling fuller fulfilment of the local community aspirations, operation of intensive large-industry development of the areas located in the vicinity of Gdańsk, Elbląg, Tczew and Kwidzyn and important service infrastructure corridors (road, railway, pipe, power), running adjacent to the valley of Vistula and its delta and between Gdańsk and Elbląg, preservation of natural resources, embracing in particular the most valuable soils for the Polish agriculture (I and II valuation class), the natural and artificial hydrographical network with the relic reservoir of Drużno lake and groups of natural habitats, plant and animal species related to water environments and dependant on water, in particular located in the valley of Vistula, better protection and restoration of material cultural heritage structures, heritage structures and complexes that are most valuable on the scale of Europe and Poland (in particular the Teutonic castle in Malbork, Gdańsk within the Mediaeval walls and Wisłoujście fortress, Mediaeval churches of Żuławy, hydro-engineering structures, post- Mennonite houses related to settlement in Żuławy) as well as archaeological systems and structures (e.g. trade and harbour settlement of Truso of circa 8th century), preservation of the very valuable cultural landscape of polderised nature, with exceptionally dispersed and simultaneously dense rural development, remnants of windmills and pumping stations, as well as drainage woodlots fulfilling the climatic and hydrological functions. The accomplishment of the superior goal, that is to enhance the effectiveness of flood protection which stimulates the increase in the potential for the sustainable growth, will permit accomplishing results in the socio-cultural, economic and partly in the environmental sphere. This goal will be accomplished in particular by the following: improvement of recognition of flood risk and capacities to counteract it, with use of the best available technologies and tools, as well as in accordance with the requirements of the national and EU legislation, increase in the significance of the natural methods of flood protection, increase in the awareness of the flood risk and the methods of counteracting it among local communities and representatives of the administration and institutions, improvement of organisational structures of flood protection and flood risk management at the regional and local level, alteration, reconstruction and construction of flood protection engineering structures. Warunkami zapewniającymi skuteczną ochronę przeciwpowodziową tego obszaru są: ochrona ćwierćmilionowej ludności Żuław przed zagrożeniem powodziowym, jednocześnie umożliwiająca pełniejszą realizację aspiracji społeczności lokalnych, funkcjonowanie intensywnego zagospodarowania wielkoprzemysłowego obszarów położonych w rejonie Gdańska, Elbląga, Tczewa i Kwidzyna oraz ważnych korytarzy infrastruktury technicznej (drogowej, kolejowej, rurociągowej, elektroenergetycznej), przebiegających w sąsiedztwie doliny Wisły i jej delty oraz między Gdańskiem i Elblągiem, zachowanie zasobów przyrodniczych, obejmujących w szczególności najbardziej wartościowe dla rolnictwa gleby w Polsce (I i II klasa bonitacyjna), naturalnej i sztucznej sieci hydrograficznej wraz z reliktowym zbiornikiem jeziora Drużno oraz zespołów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskami wodnymi i od wód zależnych, szczególnie położonych w dolinie Wisły, lepsze zabezpieczenie i rewaloryzacja materialnych obiektów dziedzictwa kulturowego, najcenniejszych w skali Europy i Polski zespołów i obiektów zabytkowych (w szczególności zamek krzyżacki w Malborku, Gdańsk w obrębie murów średniowiecznych i Twierdza Wisłoujście, kościoły średniowieczne Żuław, obiekty hydrotechniczne, związane z osadnictwem żuławskim domy pomennonickie) oraz systemy i obiekty archeologiczne (np. osada handlowo-portowa Truso z około VIII wieku), zachowanie bardzo wartościowego krajobrazu kulturowego, o spolderyzowanym charakterze, z wyjątkowo rozproszonym i jednocześnie zwartym budownictwem wiejskim, pozostałościami wiatraków i pompowni oraz zadrzewieniami melioracyjnymi pełniącymi funkcje klimatyczne i hydrologiczne. 4 5 Realizacja celu nadrzędnego, czyli zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej stymulującej wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju pozwoli na osiągnięcie efektów w sferze społecznokulturowej, gospodarczej, a częściowo także ekologicznej. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez: poprawę rozpoznania zagrożenia powodziowego i możliwości przeciwdziałania mu, przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technologii i narzędzi oraz zgodnie z wymaganiami prawodawstwa krajowego i wspólnotowego, zwiększenie znaczenia naturalnych metod ochrony przeciwpowodziowej, zwiększenie wśród społeczności lokalnych oraz przedstawicieli administracji i instytucji świadomości zagrożenia powodziowego i sposobów przeciwdziałania jego występowaniu, poprawę struktur organizacyjnych ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania ryzykiem powodziowym na szczeblu regionalnym i lokalnym, przebudowę, odbudowę i budowę przeciwpowodziowych urządzeń technicznych. Śluza Gdańska Głowa Ortofotomapa

4 The Regional Board of Water Management in Gdańsk, as one of the beneficiaries of the Stage I of the Program Żuławski 2030, has been implementing the project titled Comprehensive flood protection of Żuławy Stage I Regional Board of Water Management in Gdańsk. This Project comprises the following objectives: Flood risk monitoring system objective no. M Alteration of Motława riverbed objective no. A44 Alteration of Vistula mouth objective no. B02 Reconstruction of groins in the Vistula objective no. B03 Alteration of Wąska riverbed objective no. DE74 Alteration of Dzierzgoń riverbed objective prepared as a reserve objective no. DE73 The Project is consistent with the objectives of the National Development Strategy (NDS), National Strategic Framework of Reference (NSFR) and the Operational Programme Infrastructure and Environment (OPI&E) as to the provision and development of environmental infrastructure for the purpose of reducing environmental hazards. The Project s impact is on the above-regional and national scale. It also fits in the Development Strategy of the Pomeranian Voivodeship and the Socio-Economic Development Strategy of the Warmian-Masurian Voivodeship. The aim of the Project is to reduce the flood risk in Żuławy Wiślane by performing necessary works related to the reconstruction and upgrade of the flood control systems in Żuławy, including the improvement of the condition of floodbanks, the efficient operation of the drainage system, the maintenance of appropriate depth in Vistula riverbed, which permits the operation of icebreakers together with the drainage of raised water into the Bay of Gdańsk. The effect of the implementation of the project will be the reduction of the flood risk, the protection of the existence and property of the residents as well as of the pursued economic activity. The Flood Risk Monitoring System (FRMoS) is integrated with the implementation of the Directive of the European Parliament and the Council of Europe Directive 2007/60/EC of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks (called the Flood Directive), as well as the superior legal act governing the water management in Poland, i.e. the Act of 18 July 2001 Water Law (Dz.U no. 239, item 2019) as amended and with secondary legislation. The primary aim of FRMoS is to recognise and assess the flood risk on the area covered by the programme and to identify places that are vulnerable in terms of flood protection. Based on the data obtained from the system, a list of priority objectives will be prepared which are of fundamental significance for the improvement of the flood protection status of Żuławy. Gdańska Głowa Sluice Digital Terrain Model Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako jeden z beneficjentów I Etapu Programu Żuławskiego 2030, realizuje projekt pod nazwą Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na Projekt ten składają się następujące zadania: System monitoringu ryzyka powodziowego zadanie nr M Przebudowa koryta rzeki Motławy zadanie nr A44 Przebudowa ujścia rzeki Wisły zadanie nr B02 Odbudowa ostróg na rzece Wiśle zadanie nr B03 Przebudowa koryta rzeki Wąskiej zadanie nr DE74 Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoni zadanie przygotowywane jako rezerwowe nr DE73 Projekt jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Kraju (SRK), Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska dla ograniczenia ryzyka zagrożeń ekologicznych. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem Projektu jest zmniejszenie ryzyka powodziowego na obszarze Żuław Wiślanych poprzez wykonanie niezbędnych prac związanych z odbudową i modernizacją systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Żuławach, w tym poprawa stanu wałów przeciwpowodziowych, sprawne funkcjonowanie systemu odwodnieniowego, utrzymanie odpowiedniej głębokości w nurcie Wisły, umożliwiającej pracę lodołamaczy wraz z odprowadzeniem wód wezbraniowych do Zatoki Gdańskiej. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zagrożenia powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 6 7 System Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP) jest zintegrowany z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy Dyrektywy 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (zwanej Dyrektywą Powodziową), a także nadrzędnego aktu prawnego regulującego gospodarowanie wodami w Polsce, tj. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U r. nr 239, poz. 2019) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi. Głównym celem SMoRP jest rozpoznanie i ocena ryzyka powodziowego na obszarze objętym programem oraz identyfikacja słabych miejsc pod względem ochrony przeciwpowodziowej. Na podstawie danych pozyskanych z systemu zostanie sporządzona lista działań priorytetowych, mających zasadnicze znaczenie dla poprawy stanu ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Śluza Gdańska Głowa. Numeryczny Model Terenu.

5 LIDAR (Light Detection and Ranging) LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) The primary and necessary source of information for the correct implementation of the FPMoS assumptions is the accurate digital terrain model together with the up-to-date orthophotomap. The only economically profitable technology permitting quick preparation of a terrain model with accuracy that is appropriate for the hydraulic modelling is the airborne laser scanning LIDAR. Due to the use of the digital platform for data acquisition, the Project will be enhanced in particular with the following materials: digital terrain model (DTM), digital surface model (DSM), classified point cloud, orthophotomap. Airborne laser scanning is an advanced remote measuring method, which permits accurate measurement or terrain surface obtained in the form of the so-called point cloud being a representation of its elevation. The idea of the operation of airborne laser scanning is based on accurate determination of distance between the instrumentation located onboard the aircraft and terrain points with randomly selected sampling rate. The advantages of the applied method include the following: considerable independence from weather conditions conducting measurement at great cloud coverage also at night laser beam penetrating the vegetation covering better speed and accuracy of measuring in comparison to classical photogrammetry, not to mention field land survey measurement The Contractor Tarnów-based MGGP Aero used the LiteMapper 6800i system by Germany-based IGI for the implementation. It comprises a Riegl LMS-Q680i laser scanner operating based on continuous wave measurement with the innovative Multi-Time-Around function permitting obtaining data from a higher ceiling, and a Hasselblad H3D-39 digital camera. The Riegl LMS-Q680i scanner is capable of making measurements with speed of up to 266,000 points per second at the accuracy even as great as 2 cm. This device was installed on a Cessna T206H NAV III aircraft and is controlled by AeroControl software. MGGP Aero used Riegl RiProccess, RiWorld and TerraScan software by TerraSolid for the operation with the point cloud, classification and creating digital terrain models and surface models. Podstawowym i niezbędnym źródłem informacji dla poprawnego wykonania założeń SMoRP jest dokładny numeryczny model terenu wraz z aktualną ortofotomapą. Jedyną opłacalną ekonomicznie technologią pozwalającą w szybkim czasie na opracowanie modelu terenu o odpowiedniej do modelowania hydraulicznego precyzji jest lotniczy skaning laserowy LIDAR. Dzięki wykorzystaniu cyfrowej platformy pozyskiwania danych Projekt wzbogaci się o takie materiały jak: numeryczny model terenu (NMT), numeryczny model pokrycia terenu (NMPT), sklasyfikowana chmura punktów, ortofotomapa. Lotniczy skaning laserowy jest nowoczesną, zdalną metodą pomiarową, która pozwala na dokładny pomiar powierzchni terenu pozyskany w postaci tzw. chmury punktów, stanowiącej reprezentację jego wysokości. Idea działania lotniczego skaningu laserowego opiera się na precyzyjnym określeniu odległości pomiędzy aparaturą znajdującą się na pokładzie statku powietrznego, a punktami terenu z dowolnie wybraną gęstością próbkowania. Do zalet zastosowanej metody zaliczyć można: znaczną niezależność od warunków atmosferycznych przeprowadzenie pomiarów przy dużym zachmurzeniu także w nocy przenikanie wiązki lasera przez pokrywę roślinną większą szybkość i dokładność wykonania pomiarów w porównaniu z klasyczną fotogrametrią, nie wspominając już o geodezyjnych pomiarach terenowych Wykonawca firma MGGP Aero z Tarnowa wykorzystał do realizacji system LiteMapper 6800i niemieckiej firmy IGI. Składa się on ze skanera laserowego Riegl LMS-Q680i, pracującego w oparciu o pomiar fali ciągłej z nowatorską funkcją Multi- Time-Around umożliwiającą pozyskiwanie danych z wyższego pułapu lotu oraz kamery cyfrowej Hasselblad H3D-39. Skaner Riegl LMS-Q680i ma możliwość wykonywania pomiarów z prędkością do 266 tys. punktów na sekundę przy dokładności sięgającej nawet 2 cm. Urządzenie to było zamontowane na samolocie Cessna T206H NAV III i kontrolowane przez oprogramowanie AeroControl. Do pracy z chmurą punktów, klasyfikacji i tworzenia numerycznych modeli terenu i pokrycia terenu firma MGGP Aero wykorzystała oprogramowanie Riegl RiProccess, RiWorld oraz TerraScan firmy TerraSolid. 8 9 MGGP Aero The contractor of laser scanning and data processing MGGP Aero Wykonawca skanowania laserowego i przetwarzania danych.

6 10 11 Storage reservoir of Rafiineria Lotos and the Southern Ring Road of Gdańsk (under construction). Digital Terrain Model and Surface Model (DTM and DSM) Those products are outcomes of the classification of the point cloud obtained with use of laser scanning. Advanced algorithms perform filtration and classification of input data, attributing each measurement point to one of the classes. The terrain class incorporates those measurements for which the laser spot reached the ground. It is worth emphasising here that the unique feature of each scanner consists in measuring all reflections from obstacles (recording the so-called continuous wave) and the penetration of laser beam through foliage covering. The next stage of DTM creation is the interpolation of raster grid between the points determined earlier as terrain. Scanning rate reaching up to 8 pt/m 2 in the Project permits creating a product with spatial resolution of 1x1 m, which is more accurate by a class than the best airborne photogrammetry product and is absolutely incomparable with the classical land survey measurement, e.g. every 500 metres. Two scanning rate standards were assumed for the Project 4 and 8 pt/m 2. The higher parameters describe a highly urbanised terrain, that is, the cities of Elbląg and Gdańsk with their vicinities in total 527 km 2 out of km 2 of the whole. Zbiornik retencyjny Rafiinerii Lotos oraz południowa obwodnica Gdańska (w budowie). Numeryczny Model Terenu i Pokrycia Terenu (NMT I NMPT) Produkty te są wynikiem klasyfikacji chmury punktów otrzymanej za pomocą skanowania laserowego. Zaawansowane algorytmy dokonują filtracji i klasyfikacji danych wejściowych, przypisując każdy punkt pomiarowy do jednej z klas. Klasa teren zawiera w sobie te pomiary, dla których plamka laserowa dotarła do gruntu. Warta podkreślenia jest tu unikalna cecha użytego skanera polegająca na pomiarze wszystkich odbić od przeszkód (rejestracja tzw. fali ciągłej) oraz przechodzenie wiązki laserowej przez pokrywę liści. Kolejnym etapem tworzenia NMT jest interpolacja siatki rastrowej pomiędzy punktami określonymi wcześniej jako teren. Gęstość skanowania sięgająca w Projekcie do 8 pkt/m 2 pozwala stworzyć produkt o rozdzielczości przestrzennej wynoszącej 1x1 m, który jest o klasę bardziej dokładny od najlepszego produktu fotogrametrii lotniczej i całkowicie nieporównywalny z klasycznym pomiarem geodezyjnym np. co 500 metrów. Dla Projektu przyjęto dwa standardy gęstości skanowania 4 i 8 pkt/m 2. Wyższe parametry opisują teren silnie zurbanizowany, to znaczy miasta Elbląg i Gdańsk wraz z okolicami łącznie 527 km 2 z 3087,5 km 2 całości.

7 12 13 Drainage ditch system near Tuga river. System kanałów melioracyjnych nad rzeką Tugą. Orthophotomaps Ortofotomapy An orthophotomap is a map whose content is rendered with use of a photographic image. Usually these are combined aerial photographs or satellite scenes, processed with use of differential methods and presented with reference to the coordinate system of the adopted cartographic projection. In other words, it is a cartometric set of processed photographs adapted to a uniform scale and fit onto the control network points. An orthophotomap, contrary to a single aerial photograph, is characterised by: orthogonal projection not central, uniform scale for the entire terrain surface only objects that protrude from the terrain surface, e.g. houses, trees, do not have a scale. For the purposes of the Project, 1137 photographs with terrain pixel better than 25 cm were obtained with use of the Intergraph DMC large-format aerial camera. They were combined into a colour orthophotomap and cut into sheets corresponding to the division in scale 1: of the PUWG 1992/19 configuration. Ortofotomapa to mapa, której treść jest przedstawiona obrazem fotograficznym. Zwykle są to połączone ze sobą zdjęcia lotnicze lub sceny satelitarne, przetworzone metodami różniczkowymi i przedstawione w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego. Inaczej mówiąc, jest to kartometryczny zestaw przetworzonych zdjęć, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej. Ortofotomapa, w przeciwieństwie do pojedynczego zdjęcia lotniczego, charakteryzuje się: rzutem ortogonalnym a nie środkowym, jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu skali nie mają jedynie obiekty wystające ponad powierzchnię terenu, np. domy, drzewa. Na potrzeby Projektu przy pomocy wielkoformatowej kamery lotniczej Intergraph DMC pozyskano 1137 zdjęć z pikselem terenowym lepszym niż 25 cm. Połączono je w barwną ortofotomapę i pocięto na arkusze odpowiadające podziałowi w skali 1: układu PUWG 1992/19.

8 14 15 Wiślinka village in Żuławy Gdańskie by Martwa Wisła river Wiślinka wieś na obszarze Żuław Gdańskich nad Martwą Wisłą Modelowanie strefy zalewu Modelling the lagoon zone The accurate data obtained from the laser scanning (LIDAR) permit conducting the process of full hydrological modelling based on elevation data, qualitative information on the terrain roughness and the historical data. After completing the modelling, maps of flood risk zones, also called flooding zones, will be created as part of FPMoS, which are necessary for making various administrative and engineering decisions related to water management, in particular to flood protection. Flood risk maps serve mainly for analysing the flood risk and are a component closely related to flood scenarios, which facilitate making decisions on actions reducing the flood results when a flood occurs. Particular attention was drawn to the accuracy of data necessary for preparing the flooding zones for the areas of urban agglomerations, where it is necessary to have very accurate data. Precyzyjne dane otrzymane ze skaningu laserowego (LIDAR) pozwalają przeprowadzić proces pełnego modelowania hydrologicznego bazującego na danych wysokościowych, informacjach jakościowych o szorstkości terenu oraz danych historycznych. Po zakończeniu modelowania w ramach SMoRP powstaną mapy stref zagrożenia powodziowego, zwane także strefami zalewów powodziowych, niezbędne przy podejmowaniu wielu decyzji administracyjnych i technicznych związanych z gospodarką wodną, a w szczególności z ochroną przeciwpowodziową. Mapy zagrożenia powodziowego służą głównie do analiz zagrożenia powodziowego oraz są elementem ściśle związanym ze scenariuszami powodziowymi, które ułatwiają podejmowanie decyzji o działaniach ograniczających skutki powodzi w czasie jej wystąpienia. Szczególną uwagę zwrócono na dokładność danych niezbędnych do opracowywania stref zalewowych dla obszarów aglomeracji miejskich, gdzie konieczne jest posiadanie bardzo dokładnych danych.

9 16 17 Gdańsk, Motława bypass Gdańsk, Opływ Motławy Data information capacity Pojemność informacyjna danych Accurate elevation data carry a large amount of information, since there are at least four accurate measurements per one square metre. Such a large information capacity enables e.g. preparing terrain profiles, which are very important in hydrology, in any place within the planning boundaries. The measurement accuracy is not worse than 1 metre in flat coordinates, while reaching 30 cm in terms of elevation. This permits becoming virtually free from the necessity to conduct field inspections and measurements. Data for profiles may be also used of designing future hydro-engineering and infrastructural structures. It is also possible to make inventories and measurements of the existing hydro-engineering built features, together with a partial assessment of their condition, in the digital elevation maps and orthophotomaps. For example, it is possible to determine the overgrowing rate of drainage ditches for large areas with a great accuracy. Precyzyjne dane wysokościowe niosą ze sobą ogromną ilość informacji. Na każdy metr kwadratowy powierzchni przypadają bowiem przynajmniej cztery dokładne pomiary. Tak duża pojemność informacyjna umożliwia chociażby ważne w hydrologii wykonywanie profili terenowych w dowolnym miejscu w granicach opracowania. Dokładność pomiaru jest nie gorsza niż 1 metr we współrzędnych płaskich, zaś wysokościowo sięga 30 cm. Pozwala to praktycznie uwolnić się od konieczności wizyt i pomiarów terenowych. Dane dla profili mogą być również wykorzystywane do projektowania przyszłych obiektów hydrotechnicznych i infrastrukturalnych. Na cyfrowych mapach wysokościowych i ortofotomapach jest również możliwa inwentaryzacja i pomiary istniejących budowli hydrotechnicznych wraz z częściową oceną ich stanu. Można przykładowo, ze znaczną precyzją, określić stopień zarastania kanałów melioracyjnych dla dużych powierzchni.

10 Zadanie w liczbach W dniu 11 grudnia 2009 r. w Gdańsku, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy beneficjentami Etapu I, jednostką zarządzającą Programem Żuławskim 2030 został Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W dniu 26 października 2010 r. w Gdańsku została podpisana Umowa pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku a konsorcjum firm reprezentowanym przez MGGP Aero Sp. z o.o. z Tarnowa na wykonanie lotniczego skaningu laserowego wraz z wykonaniem lotniczej ortofotomapy. Nad terenem opracowania przeprowadzono 17 nalotów fotogrametrycznych, trwających łącznie 119 godzin i 45 minut. Pozyskano chmury punktów o łącznej objętości 31 mld pomiarów (z czego jako teren sklasyfikowanych zostało 19 mld punktów) zajmujące 1,68 TB przestrzeni dyskowej. Dla powierzchni 3087,5 km 2 została opracowana barwna ortofotomapa o rozdzielczości 25 cm zajmująca 8,92 GB przestrzeni dyskowej przy kompresji 25- krotnej. Dla powierzchni 3087,5 km 2 zostały opracowane Numeryczne Modele Terenu i Pokrycia Terenu o rozdzielczości 1 m zajmujące 18,50 GB przestrzeni dyskowej. Dla powierzchni 3087,5 km 2 wykreślono 2785 km linii budowli hydrotechnicznych, takich jak obwałowania. Nad Projektem przez siedem miesięcy pracował zespół pracowników: 42 osoby czterech narodowości w dwóch krajach UE. Ujście rzeki Szkarpawy do Zalewu Wiślanego Numeryczny Model Terenu 18 The Objective in figures On 11 December 2009, the Regional Board of Water Management in Gdańsk became the managing entity of Program Żuławski 2030 pursuant to the Contract concluded between the beneficiaries of Stage I in Gdańsk. On 26 October 2010, the Contract for the performance of the airborne laser scanning together with the preparation of the aerial Orthophotomap was concluded in Gdańsk between the Regional Board of Water Management in Gdańsk and the consortium represented by Tarnów-based MGGP Aero Sp. z o.o. 17 photogrammetry missions were conducted over the planning area, which lasted in total 119 hours and 45 minutes. Point clouds of total volume of 31 bn measurements (of which only 19 bn points were classified as terrain) occupying 1.68 TB of drive storage space were obtained. A colour Orthophotomap of resolution of 25 cm, occupying 8.92 GB of drive storage space at 25-time compression, was created for the area of km 2. Digital Terrain Models and Surface Models of resolution of 1 m, occupying GB of drive storage space, were developed for the area of km km of hydro-engineering built features, such as embankments, were drawn for the area of km 2. The Project was conducted for seven months by a team composed of 42 persons of four nationalities in two EU member states. Szkarpawa river mouth into Vistula Lagoon Digital Terrain Model

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 08.12.2015 r. Dr inż. Piotr Kowalski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zadania

Bardziej szczegółowo

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych mgr inż. Marcin Brach dr hab. Jarosław Chormański Katedra Inżynierii Wodnej Zakład Hydrologii

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo

The use of aerial pictures in nature monitoring

The use of aerial pictures in nature monitoring ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 403 408 Marcin Czerny Received: 5.05.2010 KRAMEKO sp. z o.o. Reviewed: 30.07.2010 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108 m.czerny@krameko.com.pl WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie

Projekt realizowany przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Zakopane 7/09/2009 Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Łukasz Sławik, Dyr. segmentu Ochrona Środowiska 1 zaproszenie na warsztaty W ramach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego MATEUSZ KOPEĆ Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k Wykorzystanie danych przestrzennych do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Piotr Woźniak - GUGiK AGENDA Harmonogram realizacji zadań GUGiK w ISOK

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

ISOK na morzach i oceanach

ISOK na morzach i oceanach ISOK na morzach i oceanach Marcin Matusiak Project Manager Fugro Aerial Mapping B.V. m.matusiak@fugro.com ALB (Airborne LiDAR Bathymetry) Pomiary hydrograficzne / System Mapowania płytkiej wody System

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWE PRZYGOTOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO NA OBSZARZE REGIONU GÓRNEJ WISŁY

PILOTAŻOWE PRZYGOTOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO NA OBSZARZE REGIONU GÓRNEJ WISŁY PILOTAŻOWE PRZYGOTOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO NA OBSZARZE REGIONU GÓRNEJ WISŁY RADOŃ R. Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Krakowie; Ośrodek Koordynacyjno Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej;

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW Małgorzata Stępniewska MAES - Grupa Robocza UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (EU Working Group on Mapping and assessment of ecosystems and their services) European

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podstrefa Malbork, Kompleks 2 / Malbork subzone, Complex 2

Podstrefa Malbork, Kompleks 2 / Malbork subzone, Complex 2 Położenie / Location Skrócona nazwa Malbork Kompleks 2 Short name Malbork Complex 2 Miasto/gmina Malbork own/commune Malbork Powiat malborski District malborski Województwo Pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Wyniki - Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni Monika Mykita IMGW PIB Oddział Morski w Gdyni 28.11.2012 r. Obszar działania CMPiS w Gdyni Obszar działania

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

II tura wyborów Modułów obieralnych - studia niestacjonarne

II tura wyborów Modułów obieralnych - studia niestacjonarne II tura Modułów obieralnych - studia niestacjonarne Przedmioty uruchomione Przedmiot do ponownego wyboru Geodezja i Kartografia Sem 7 zima 2017/2018 Moduły kierunkowe KR RŚ Fotogrametria i lotniczy skaning

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.

Bardziej szczegółowo

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Robert Kęsy, Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu ŹRÓDŁA: MATERIAŁY Z PREZENTACJI FIRMY TELEATLAS: METODYKA MOBILE MAPPING SYSTEM, WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STREFY ZALEWOWE RZEKI DŁUBNIA NA PODSTAWIE NUMERYCZNEGO MODELU TERENU DŁUBNIA RIVER FLOOD ZONE BASED ON DIGITAL TERRAIN MODEL

STREFY ZALEWOWE RZEKI DŁUBNIA NA PODSTAWIE NUMERYCZNEGO MODELU TERENU DŁUBNIA RIVER FLOOD ZONE BASED ON DIGITAL TERRAIN MODEL INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/II/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 43 50 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Strefy zalewowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Warsaw, October 15-16, 2015 Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Paweł Franczak 1, Karolina Listwan-Franczak

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POWODZIOWYM NA ŻUŁAWACH

OCHRONA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POWODZIOWYM NA ŻUŁAWACH OCHRONA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POWODZIOWYM NA ŻUŁAWACH Gdańsk, 29 maja 2012r., Hotel AMBER Tytuł Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Beneficjent Regionalny

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpowodziowa Żuław. 13 września 2016r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ochrona przeciwpowodziowa Żuław. 13 września 2016r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Ochrona przeciwpowodziowa Żuław 13 września 2016r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Zakres działania RZGW w Gdańsku RZGW w Gdańsku organ administracji rządowej niezespolonej podległy Prezesowi

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH

WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH KAMIL MAŃK, ANDRZEJ WITA WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO COLLECTING DATA OF HYDRAULIC STRUCTURES

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ DLA ETAPU II ( ) PROGRAMME COMPREHENSIVE FLOOD PROTECTION OF ŻUŁAWY TILL 2030 CALLED ŻUŁAWY PROGRAMME 2030

PLAN DZIAŁAŃ DLA ETAPU II ( ) PROGRAMME COMPREHENSIVE FLOOD PROTECTION OF ŻUŁAWY TILL 2030 CALLED ŻUŁAWY PROGRAMME 2030 PROGRAM KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ŻUŁAW DO ROKU 2030 ZWANY PROGRAMEM ŻUŁAWSKIM 2030 PLAN DZIAŁAŃ DLA ETAPU II (2014 2020) PROGRAMME COMPREHENSIVE FLOOD PROTECTION OF ŻUŁAWY TILL 2030

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE MODELE TERENU

NUMERYCZNE MODELE TERENU NUMERYCZNE MODELE TERENU GIS DAY 2007 Marek Ewertowski, Michał Rzeszewski Czym jest Numeryczny Model Terenu? Czym jest Numeryczny Model Terenu? A Digital Terrain Model is (DTM) simply a statistical representation

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska. POIiŚ

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska. POIiŚ Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska POIiŚ 3.1-2.4 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015

Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015 Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie pracowni przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszej tury wyborów bloków modułów obieralnych. na semestr letni w roku akademickim 2015/16. studia niestacjonarne WGGiIŚ

Wyniki pierwszej tury wyborów bloków modułów obieralnych. na semestr letni w roku akademickim 2015/16. studia niestacjonarne WGGiIŚ Wyniki pierwszej bloków modułów obieralnych na semestr letni w roku akademickim 2015/16 studia niestacjonarne WGGiIŚ str. 1 4 rok Geodezja i Kartografia - semestr 8 str. 2 2 rok Inżynieria Środowiska -

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI CHMURY PUNKTÓW WYGENEROWANEJ METODĄ DOPASOWANIA OBRAZÓW ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z DANYMI Z LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI CHMURY PUNKTÓW WYGENEROWANEJ METODĄ DOPASOWANIA OBRAZÓW ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z DANYMI Z LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 26, s. 53-66 ISSN 2083-2214, eissn 2391-9477 DOI: 10.14681/afkit.2014.004 PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI CHMURY PUNKTÓW WYGENEROWANEJ METODĄ DOPASOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 5

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Nr Projektu: POIG.07.01.00 00 025/09 RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OLECKO OLECKO SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DANYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH DO INWENTARYZACJI ZIELENI NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH

WYKORZYSTANIE DANYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH DO INWENTARYZACJI ZIELENI NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 26, s. 75-86 ISSN 2083-2214, eissn 2391-9477 DOI: 10.14681/afkit.2014.006 WYKORZYSTANIE DANYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH DO INWENTARYZACJI ZIELENI NA TERENACH

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo