jako innowacja pedagogiczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jako innowacja pedagogiczna"

Transkrypt

1 dr nz. Agata Waszek E-Iearnng jako nnowacja pedagogczna (Radosc Gaudum n ltters est w nauce; nauka daje zadowolene) przyjmuje ksztalcene na odleglosc I, które w szczególnosc E-1eamng zwazane jako bylo ne rodzaj tyle zedukacj przekaznkem. zdalnej za zapomoca swój poczatek którego odbyl\'ala se nallka, ale z sama dea edllkalj na odleglo.~c. Juz w I72R "The Boston Gazette" zamescla perwsze ogloszene o mozlwosc odbyca korespondencyjnego kursu stenograf; unwersytety zaczely stosowac te metode od IR5R. W XX w. rozwój edukacj zdalnej nabera tempa za sprawa nowych form przekazu - w latach 20-tych przekaznkem wedzy staje se rado, w latach 60-tych równez telewzja. W 1965 na Unwersytece IIlnos powstaje perwszy system komputerowy; tzw. PLATO System. Od tego momentu mozna juz mówc o e-iearnngu. Jego przyszlosc jest scsle zwazana z rozwojem systemów komputerowych oraz rozpowszechnenem dostepu do Internetu." W Polsce poczatk edukacj zdalnej przypadaja na XVIII w.; juz w 1776 Unwersytet Krakowsk wprowadza do swej oferty kursy korespondencyjne dla rzemeslnków. W 1886 powstaje Unwersytet Latajacy, a na przelome XlX XX w. kolejne nstytucje zajmujace se organzacja kursów korespondencyjnych: Towarzystwo Kursów Akademckch dla Kobet Powszechne Wyklady Unwersytecke. Moment zwrotny to rok 1960, gdy powstaje telewzja edukacyjna pod nazwa "Programy szkolne". W kolejnych latach nastepuje rozszerzane doskonalene form edukacj zdalnej. O poczatkach e-iearnngu, czyl nauczana z wykorzystanem komputerów Internetu, mozemy tu mówc w konteksce lat 80-/90-tych XX w., ale dopero poczatek XXI w. to prawdzwa ekspansja wszelkego rodzaju uslug edukacyjnych prowadzonych przez Internet, w tym e-ksztalcena w polskej szkole.) Mozlwosc e-iearnngu Ksztalcene przez cale zyce. ksztalcene zdalne na odleglo,~c oraz e-ksztalcene to pojeca powszechne dzs uzywane. Herarchzujac l Por. Nauczane na od/eg/o.\:c jest to metoda pro\vadzena procesu dydaktycznego \...warunkach. gdy nauczycelc ucznowe (studenc) sa od sehe oddalen (czasam znaczne) ne znajduja s~w tym samym mejscu. stosujac do przekazywana nfonn3cj - oprócz tradycyjnych sposobów komunkowana se - równez wspólczesne, bardzo nowoczesne technologe telekomunkacyjne. przesylajac glos, ohraz wdeo. komputerowe dane oraz matcraly druko\vanc. Wspólczesne technologe umozlhvaja ró\vnez bezposredn kontakt \\' czase rzeczywstym pom\dzy nauczycelem a ucznem za pomoca audo- lub wdeokonferencj. nezalezne od odleglosc, jaka ch dzel, [w:] M,j, Kuhak, Wr/uu/na edukacja, Warszawa s, II. 2 Ils/ora e-teamngu na,ll'ece, hltp://elearnng,wprost.pllaktualnosc/d /llstora-e-icarnngu-na-swece,html. [odczyt: wrzesen 20 IOl, 3 Ilstora e-/eamngul\' Potsce, hltp:l/elearnng.wprost.pllaktualnose/d /llstorae-lcarnngu-w-polsee,html, [odczyt: wrzesen 20 IOj. ch powazana przy uwzglednenu postepu technologcznego oraz znaczena elektroncznych form przekazu nformacj komunkacj nalezy stwerdzc, ze ksztalcene przez cale zycc moze przebegac na odleglosc byc wsperane c-ksztalcenem. W Memorandum Un Europejskej ksztalcene LLL - L/dong learnng - ksztalcene przez cale zyce okreslone zostalo jako wszelkefjrmy akt.i'\\'i1o.~czwazane z ksztalcenem se podejmowane l\' cagu calego zyca -majace na celu poszerzene wedz)'. umejetno,~c kompetencj z per,lpekty\\y zyca osobstego, oby\\'atelskego, spolecznego zawodo\\'ego-. Ksztalcene przez cale zyce wraz z rozwojem technolog nformacyjno-komunkacyjnych zyskuje nowy wymar -technologe poszerzaja mozlwosc ksztalcena przez cale zyce, a ch rozwój zmusza nejako do caglego rozwjana umejetnosc podnoszena kompetencj nezbednych w poslugwanu se na. Polske szkoly uczelne sa podstawowym nstytucjam ksztalcena formalnego, jednakze szkolne wyksztalcene jest juz newystarczajace. Fundamentalnego znaczena nabera ksztaltowane pozytywnego nastawena do dalszego rozwoju ksztalcena. Wspólczesna szkola to taka, w której ucznowe pownn wyksztalcc umejetnosc samodzelnego uczena se korzystana z technolog oraz dostosowywana se do zman zwazanych zjej rozwojem. Rola nauczycela jest wsperane ucznów w rozwjanu umejetnosc samodzelnego uczena se z jednoczesnym ustawcznym wlasnym rozwojem personalnym - równez zwazanym z rozwojem technolog nformacyjno-komunkacyjnych. Przygotowane szkoly do e-ksztalcena wymaga przygotowana nauczycel do ksztalcena przez cale zyce, umejetnosc ntegrowana promowana nnowacj oraz technolog w ksztalcenu, a takze kompetentnego wdrazana stosowana technolog nformacyjno-komunkacyjnych do wsperana zarzadzana procesem ksztalcena.. W dokumentach unjnych oraz w wekszosc dokumentów krajowych, okreslajacych kerunk rozwoju edukacj w spoleczenstwe oraz prorytety systemów ksztalcena, zaklada se, ze glównym podmotem ksztalcena staje se uczacy - z jego zanteresowanam. mozlwoscam potrzebam edukacyjnym, zawodowym osobstym oraz sposobam uczena se ksztaltowana wedzy. Zarówno ndywdualzacja ksztalcena, jak personalzacja srodowsk ksztalcena nc jest domena wspólczesnej technolog, mmo ze technologa sprzyja ndywdualzacj. funkcjonujacy obecne w polskm systeme edukacj podzal na ksztalcene formalne, neformalne ncydentalne staje se coraz mnej rygorystyczny. Ksztalcene ncydentalne wnos duzo dobrego do ksztalcena formalnego nefonnalnego. E-ksztalcena klasyfkowane do ksztalcena neformalnego ncydentalnego (w odnesenu do szkolnctwa powszechnego - podstawowego, gmnazjalnego ponadgmnazjalnego) stanow newatplwe nowatorske rozwazane skerowane na poszukwane metod form pracy uwzglednajacych ndywdualna sylwetke uczacego se W warunkach rozwjajacego se spoleczenstwa nformacyjnego rozszerzajacej se oferty ksztalcena na odleglosc wedza umejetnosc nauczycela pownny wykraczac poza kompetencje z dzedzny, której naucza. Atrybutem nauczycela staje se umejetnosc prowadzena zdalnego nauczana z zastosowanem odpowednch technk motywacj, umejetnosc komunkacyjnych wykorzystywanych w 4 A Memorandum on Ufe/ong t.eamng, Komsja WspÓlnot Europejskch. SEC (2000) 1832, Bruksela; zoh. równez: Makng a European Area of Lfelong Learnng a Realty. Komsja WspÓlnot Europejskch, COM (200 I) 678 koncowy. I3ruksela.

2 r Nauczycel onlne czy offlne? Komputeryzacja polskch szkól jest dosc zaawansowana. Jak wynka z danych GUS, az 92% podstawówek, 82% gmnazjów ponad 61% szkól ponadgmnazjalnych wyposazonych jest w przeznaczone do uzytku ucznów komputery z dostepem do Internetu. Mmo coraz powszechnejszego dostepu do nowych technolog, welu nauczycel nc korzysta z nch podczas zajec. Az 52% polskch nauczycel uskarza se na brak nfrastruktury srodków do wlascwego przekazywana wedzy. Dostep do takch rozwazan, jak tablce multmedalne, ma sposród nch zaledwe 14%; z dzennków elektroncznych korzysta tylko 17%. Te lczby wprawdze se optymstyczne. ale tak przekraczaja ne H)'daja sredna ogólnopolska. Dotycza zreszta IVzwazwl, któreprzecez dopero wkraczaja do polskch szkól - tlumaczy Lechoslaw Hojnack, konsultant ekspert w dzedzne nowych technolog. Jego zdanem pulska szkola wchodz w okres wzglednego regresu technologcznego: tempo ahsorpcj no\\ych technulog przez szkole. jako ns~vtucje, jest nzsze, nz w jej otoczenu. Ucznowe maja dzs w domach statystyczne znaczne lepszy dostep do komputerów. urzadzen moblnych. lnternetu jego najnowocze!mejszych technolog Web l.o nz w szkole. W tych okolczn().\'cach kluczowe znaczene ma dzs akceptacja dla nowych technolog spoleczenstwa nauczycel lformacyjnego oraz podnoszene ch kompetencj w dzedzne umejetnego Ilykorzystywana w dydaktyce. Zwlaszcza wykorzystywana powszechnej dostepnosc nollych technolog poza szkola - w keszenach, tornstrach domach licznóh~ Wynk sondazu wskazuja, z w.\'róduzytkownków portalu Pracl{j.pltakch nauczycel jest wecej. nz Hynos.~,.edna krajll. Nowe rozwazana technologczne daja nauczycelom mozlwosc przekazywana wadomosc w bardzej nteresujacy sposób, a wlasne satysfakcja z dzelena se wedza jest zdanem grupy badanych jednym z najbardzej atrakcyjnych aspektów tego zawodu - twerdz 66% anketowanych pedagogów. Ponadto, jak wynka z badan, 1/3 pedagogów przyznaje se do prowadzena korespondencj malowej z ucznam, co paty dostaje w poczce elektroncznej prace domowe, a ponadto 30% nauczycel swoch ucznów \V kregu znajomych ma na portalach spolecznoscowych. Badana wykazaly równez, ze w ubeglym roku 77% Polaków w weku lat korzystalo codzenne z Internetu, a az 91 % przynajmnej raz w tygodnu. Systematyczny kontakt z Seca ma tez coraz wecej mlodszych ucznów - wg raportu z 2008: 72% dzec w weku 6-10 lat az 97% w weku Zródla: GUS, Euroslat, EU Kds onlne, ww\v.pracuj.pl. ww\v.eduncws.pl wrtualnym swece oraz korzystana z Internetu jako wartoscowego zródla wedzy. Tylko skuteczny stale doskonalacy se nauczycel jest w stane przygotowac czloweka do zyca w XXI wekus, bowem czlowek pownen byc tak ksztaltowany, aby w konsekwencj umal uczyc se. ahy wedzec, lczycse, aby dzalac,liczyc se. ahy zyc wspólne oraz lczycse, aby zyc6 Personalzacja w projektowanu budowanu przestrzen zdalnego ksztalcena z wykorzystanem nowych technolog poszerza mozlwosc ndywdualzacj ksztalcena7 Obecne obserwuje se duze zanteresowane mozlwoscam, jake daje wykorzystane elektroncznych platform zdalnego nauczana. Edukacja szkolna pownna wec wykorzystac mozlwosc, jake daje e-learnng. Wele rozwazan pochodzacych z tej formy ksztalcena mozna z powodzenem zastosowac wspomagajac tradycyjne formalne ksztalcene (lekcje szkolne, zajeca pozalekcyjne). Ten rodzaj ksztalcena (b-iearnng - ksztalcene hybrydowe) skupa w sobe zalety nauczana tradycyjnego e-iearnngu. To polaczene pozwala zmnmalzowac nektóre wady edukacj szkolnej, m. n. brak wyrównanego pozomu wedzy w grupe (nauczycel zazwyczaj ukerunkowuje se na tzw. przecetego uczna), brak czasu na to, by w trakce lekcj przekazac nezbedna wedze wykorzystac ja do wykonywana róznorodnych zadan oraz nalezyce utrwalc, oraz ksztalcene ucznów nepelnosprawnych chorych. Ksztalcene na odleglosc z wykorzystanem ICP charakteryzuje 5 A. \Vaszck. Edukacja nformatyczna w polskm szkolnctwe POd\'!llH'()u)"m gmnazja/ nrm II' tatach rozprawa doktorska, UMCS, Lubln 2009, s Raport dla UNESCO Medzynamdall'~ Komsj do Spral' Edukacj dla XXllI'eku pod przewodnctwem J. Delorsa, Edukacja. Jest II' nej ukryty skarh. Warszawa Por: Kedzcrska, InfJrmat-l'czl1e ksztalcene doskonalene nauczycel, Wyd. Naukowe Akadem Pedagogcznej, Kraków 2005, s M.M. Syslo, E-Ieamng II' ",zkole, hllp:llwww.e-mentor.edu.pl/artykul_ \2.php?numer=28&d=611Iodczyt: serpen 2010]. SICT jest akronmem dla "Technolog nformacyjnych komunkacyjnych" (ang. Informaton and Communcaton Technology - ICT). ktnre swym zasegem wykraczaja poza se m.n. mozlwosca korzystana z komunkacj medzy nauczycelem a uczacym se oraz medzy uczacym se w dwóch trybach pracy - asynchroncznej synchroncznej, oraz szerszym zborem elektroncznych materalów edukacyjnych. Uczen ma tutaj wele mozlwosc, m.n.: - sprawdzena wybrana scezk ksztalcena zaprojektowanej stosowne do jego oczekwan; - przyjeca najbardzej odpowednego dla sebe sposobu uczena se w wybranym przez sebe tempe, czase mejscu; - funkcjonowana w spersonalzowanym srodowsku ksztalcena, dostepnym dla nego onlne w dowolnej chwl z dowolnego mejsca; - wekszego wgladu we wlasne osagneca postepy oraz kontrole nad nm; - budowana osobstych archwów wedzy, ulatwajacych dzelene se postepam osagnecam w nauce. Zalety tej formy ksztalcena sa welorake, stad tez rosnaca jej popularnosc. Skladnk e-iearnngu Posrednkem medzy ucznem a nauczycelem w ksztalcenu z wykorzystanem nowych technolog jest specjalne oprogramowane zwane popularne platforma e-learnng. Najczescej jest to polaczene bazy danych zawerajacej wedze merytoryczna, modul komunkacj (poczta nformatyke okreslaja zespól.\'rodków (tj. urzadze,). narzedz (t). programów) oraz nnych technolog, sluzacych wszechstronnemu poslugwanu se nformacja laczenu zastosowan nformatyk z weloma nnym lec/mkam pokre~\'11ym. E. Gurbel. G. Ilardt Olejnczak, E. Kolczyk, H. Krupcka, M.M. Syslo, Technologa nformac}jna. Warszawa s. 7.

3 elektronczna, fonnn dyskusyjne, czat), modul testowana ewaluacj wedzy, mechanzmu logowana oraz nne. Uczen ma dostep do modulu szkolenowego za posrednctwem przegladark nternetowej z wykorzystanem modulu admnstracyjnego wlasnego kursu (e-lekcj) tworzy strukture szkolena, umeszcza konkretny materal merytoryczny, montoruje aktywnosc ucznów, postepy w nauce, prowadz rózne formy komunkacj. Nauczane na odleglosc wymaga profesjonalnego przygotowana od strony techncznej (poznane specyfk pracy w wrtualnej przestrzen) metodycznej, w tym równez zdobyca umejetnosc projektowana materalów prowadzena ksztalcena z wykorzystanem skladnków e-learnngu, do których zalczamy: - tresc - materaly edukacyjne prezentowane w róznorodnej forme elektroncznej (tekst, audo, vdeo, prezentacje, nne); - komunkace - m.n. poprzez poczte elektronczna, czat, forum, wdeokonferencje; - wrtualna rzeczywstosc - oprócz przegladana tresc UCZIl10 wc maoga eksperymentowac, obserwowac symulacje zdarzen urzadzen; - wspólprace - realzacje pracy grupowej projektowej (np. webquest), wspólna nauke, wspólne rozwazywane problemów; wrtualne tablce ogloszenowe fora dyskusyjne to mejsca prezentacj wlasnych pogladów wymany spostrzezen, ale równez twórczej krytyk udzelana wzajemne pomocy wsparca; - narzedza - nauczycel ma mozlwosc tworzena tresc dydaktycznych zarzadzana procesem szkolenowym; - system ocen -mozlwosc oceny pozomu wedzy przed przystapenem do nauk odpowedno po zakonczenu zadana/szkolena. Systemy Learnng Management System (LMS) oferuja mozlwosc testowana osagnec ndywdualzowanych poprzez wyznaczene automatycznej kontrol scezk nauk; - raportowane - systemy LMS wykonuja raporty przeznaczone dla uczna nauczycela; potrafa rejestrowac uczestnków, kontrolowac prawdlowy przebeg nauk weryfkowac W e-iearnngu nezwykle wazna jest komunkacja osagneca. nauczycela z ucznem. Dzek technkom nformatyczno-telekomunkacyjnym moze se odbywac w trybe synchroncznym (w czase rzeczywstym - jednoczesna obecnosc w sec uczna nauczycela) oraz asynchroncznym (uczen sam wybera czas nauk). W warunkach szkolnych najsensownejszy najbardzej przydatny wydaje se tryb asynchronczny. Wsród jego zalet wymenmy: - elastycznosc - zapewna staly dostep do materalów edukacyjnych znajdujacych se w zasobach platformy, stronach www lub serwerach FTP z dowolnego mejsca w dowolnym czase (24 godzny na dobe 7 dn w tygodnu); - zndywdualzowany czas tempo nauk, dostosowane do potrzeb mozlwosc konkretnego uczna; - mozlwosc samokontrol uzyskwanych wynków; - czas na przemyslene poznawanego materalu (w warunkach typowej lekcj jest on raczej newelk); - latwosc aktualzacj uzupelnana zródel wedzy; - latwosc montorowana pracy osagnec ucznów. 9 9 Juszczyk S.. Edukacja na odlegloh'. KOl~~:fkaq'apoje('" regul procesó\\'. Torun Przydatnosc narzedz e-iearnng w realach szkolnych jest nezwykle nteresujaca zarówno od strony metodycznej, jak organzacyjnej. Wprowadzene tej metody do rzeczywstosc szkolnej nalezy traktowac jako rodzaj nnowacj pedagogcznej 10, której glównym zadanem bedze ndywdualzacja nauczana wychowana z uwzglednenem potrzeb ucznów - zarówno w odnesenu do poszerzana wedzy umejetnosc, jak równez stworzena warunków do wyrównywana róznc edukacyjnych w systeme ndywdualnych kontaktów nauczycel z ucznam!!. E-learnng uwzgledna rózne style uczena se; opera se na modelu meszanym blended 1earnng (b-learnng) uznawanym za najefektywnejsza dydaktyczne metode z zachowanem najlepszych cech ksztalcena tradycyjnego. Uwzgledna przy tym take koncepcje nauczana, jak konstruktywzm, kogntywzm humanzm!'. Mozlwosc wykorzystana platformy e-iearnng w edukacj szkolnej Nalezaloby se spodzewac, ze wprowadzene e-learnngu jako nnowacj pedagogcznej do edukacj szkolnej pownno przyczync se m.n. do: - wzrostu wedzy przedmotowej swadomosc odpowedzalnosc za wlasna prace; - efektywnego wykorzystana umejetnosc ucznów w obszarze poslugwana se komputerem, aplkacjam komputerowym narzedzam do komunkacj nternetowej; - efektywnego wykorzystywana zasobów Internetu; - wzrostu umejetnosc wykorzystana technolog nformacyjnej (w tym: platform zdalnego nauczana) w pracy wlasnej nauczycela oraz uczll1a; - wzrostu zdyscyplnowana odpowedzalnosc za efekty pracy ndywdualnej zespolowej; - szerokego swadomego wykorzystywana zasobów sprzetowych oraz oprogramowana w szkolnych pracownach centrach multmedalnych; 10 Dzalalnosc nnowacyjna prowadzona przcz szkol Y placówk reguluje Rozporzadzcnc M ENS z 9 kwctna 2002 w sprawe warunków prowadzena dzalalnosc nnowacyjnej eksperymentalncj przez publczne szkoly placówk (Dz. U. nr 56 poz. 506). Szerlej: A. Jedruchow, Zasa(~v Ops zasad nno\\'acj. [odczyt: marzec 20101, L. Wewóra, IlIlIowocja pedagogczlla II' szkole, It. php"ma n= rorum&sub~ matera Iy&n tcfnne [odczyt: marzec 2010]. 11 Zbgne\\' Osnsk. Alaterll(\' z V Ogt'Jlnopo/skego Forum KO()f({\'natortJw Technolog InfJr//llIc}jllej, Melec Podej.<:ce JllImansf)'c:.ne odrzuca manpulowane ucznem. akcentujac jego godnosc. autonomt; wolnosc. Kerunek ten przede wszystkm zblza nauke do zyca podkresla jego poszanowane. wrazlwosc na pekno. a takze znaczene aktywnosc umyslowej twórczosc. Wychodz z zalozena. ze szkola pownna mec na celu nc tylko wyposazene ucznów w wedzt;. ale uczynene ch takze wartoscowym ludzm. Podej.Vce kog/ltyjl'styc:'/le traktuje uczna jako jednostke samodzelne przetwarzajaca nformacje. która nc mozc byc podda\vana sterowanu za pomoca bodzców zewnetrznych. W kogntywzme nauka to przyjmowane przetwarzane wedzy. które odbywa se poprzez tworzene mentalnych obrazów. symbol czy schemató\\' rozwazywane problemów. K(}/I. trll"~)'jl'. t)'c:'llj' system pedagogczny glos natomast zasade uczena se poprzez dzalana praktyczne. \V mysl tej koncepcj do elementów procesu nauczana naleza doswadczene. dzalane. cksperyment poszukwane. Nauczane wedlug modelu konstruktywstycznego polega na stworzenu ucznow warunków do tego. by mógl doswadczac. Waze st; to z mozlwosca popelnana przez nego bh;dów. które konstruktywzm traktuje jako droge rozwoju metode poszukwana welosc rozwazan. Uczen. popelnwszy blad. nc mus se zatem obawac kary.

4 - uatrakcyjnena procesu dydaktycznego o nowe metody formy pracy oraz narzedza ewaluacyjne; - wzrostu efektywnosc procesu dydaktycznego wperanego nowym technologam metodam pracy; - przygotowana ucznów do zyca w spoleczenstwe nformacyjnym.l] Szeroko pojmowana ndywdualzacja z wykorzystanem platform zdalnego nauczana pownna byc prowadzona w sposób zalezny od specyfk pracy szkoly moze uwzglednac, m.n.: - wspomagane tradycyjnych lekcj przedmotowych poprzez przenesene poszerzana lub uzupelnana wedzy do wrtualnej klasy; - prowadzene czesc zajec pozalekcyjnych przygotowujacych ucznów do konkursów przedmotowych, tumejów nnych; - wspomagane prowadzena zajec dla ucznów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. rewaldacyjnych); - prowadzena zajec pozalekcyjnych m.n. dla tych ucznów, których moblnosc jest ogranczona np. choroba czy nepelnosprawnosca; - wspomagane prowadzena zajec wychowawczych sprzyjajacych ksztaltowanu wlascwych postaw. Jest to równez dobra propozycja do wprowadzena metod problemowych (aktywzujacych) wspomagajacych proces dydaktyczny m.n. przez projektowane wykonywane multmedalnych projektów onlne. Platforma e-ieamngjest mejscem do publkowana wymagan edukacyjnych, zadan przygotowujacych do sprawdzanów, egzamnów; mejscem do prowadzena ewaluacj wedzy poprzez wykorzystane systemu do testowana ocenana. 13 A. Waszek. ~J)'k(}rzy.\'t(lne platform}' zdalnego nauczana MooJle w pracy z ucznem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - nnmvcjcja pedagogczna. Kuratorum Oswaty w Lublnc. Zamosc-Lubln s. 9c10. Platforma edukacyjna Moodle ndywdualzacja - zalozena wspomagane tradycyjnych lekcj przedmotowych poprzez przenesene do wrtualnej klasy (e-klasy) tresc poszerzajacych lub uzupelnajacych wedze, prowadzene czesc zajec pozalekcyjnych przygotowujacych ucznów do konkursów przedmotowych, egzamnów, sprawdzanów, tp., wspomagane prowadzena zajec rewaldacyjnych, wspomagane prowadzena zajec wychowawczych sprzyjajacych ksztaltowanu wlascwych postaw, wspomagane procesu dydaktyanego m.n. przez projektowane wykonywane multmedalnych projektów edukacyjnych na platforme e-iearnng, umozlw tworzene udostepnane dokumentacj nauczycelskej, (platforma e-iearnngowa to dobre mejsce do publkowana wymagan edukacyjnych, przykladowych zadan do sprawdzanów oraz prowadzena ukerunkowana ucznów orzyqotowu<tcych se do kontrol oceny wedzy), uwzglednac bedze prowadzene ewaluacj poprzez wykorzystane systemu testowana j ocenana pozomu wedzy umejetnosc ucznów. Rys. I. Pomysly na wykorzystane e-iearnngu. Opracowanc wlasne; zródlo: A. Waszck. Jl:.rkorzystane platformy zdalnego nauczana J\1oodle H' pracy Z ucznem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - nnoh'acja pedagogczna, Kuratorum Oswaty w Lublne, Lubln- Zamosc 2010, s. 10. Metoda e-ksztalcena - jako nnowacyjna forma zdobywana wedzy umejetnosc oraz ksztaltowana wlascwych, prospolecznych postaw - jest motywujaca angazujaca uczna. Srodowsko lntemetu to naturalne mejsce, w których pokolene el)' njjrmacj komunkuje se, upowszechna swoje materaly, poznaje swat, uczy se. Rola szkoly pownno wec byc wyjsce naprzecw potrzebom ucznów, którzy - jako cyfrow tubylcy!4 wrtualnej przestrzen - stanowa nerozerwalna czesc tworzacej se edukacj przyszlosc. Mozna se spodzewac, ze wykorzystane platformy edukacyjnej e-leamng, a tym samym przenesene wybranych przez nauczycela zajec lub form ewaluacj wedzy umejetnosc z tradycyjnych spotkan klasowo-lekcyjnych do wrtualnej przestrzen, przyczyn se w obszarze pracy nauczycela do:15 14 W. Kolodzcjczyk. Pokolene Y, w: Uczyc latwej, Wosna 2010, PWN. s A. Waszck, ll~rkorzystane platformy zdalnego nauczana AJoodle H' pra(y z ucznem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - nnowacja pedagogczna. Kuratorum Oswaty o? Blask cene Mmo ze w cagu ostatnch 5 lat pensje nauczycelske rosly szybcej nz sredna krajowa, a nedawno place zasadncze wzrosly w tej gmpe zawodowej o 7%, jest to nezmenne jedna z najgorzej oplacanych profesj. Polscy nauczycele wcaz zarabaja klkakrotne mnej od kolegów z nnych krajów UE. Zgodne z tegoroczna nowelzacja, od wrzesna br. wynagrodzene zasadncze (bez prem dodatków) nauczycela stazysty wynos ok zl netto, nauczycela kontraktowego - ok zl netto, nauczycela manowanego - ok zl netto, a nauczycela dyplomowanego - ok zl netto. Jak wynka z badan, 4 na 10 nauczycel oczekwaloby pensj netto (ale z wszystkm dodatkam) na pozome zl, a co trzec (32%) chetne wdzalby swoje uposazene na pozome zl netto. Ponad 75% anketowanych uwaza wynagrodzene za najmnej atrakcyjne w zawodze nauczycela; 70% ocen jako nezbedne dorabane udzelanem korepetycj. Ponad 62% anketowanych nauczycel narzeka na stres zwazany zawodem, z wykonywanym a ponad 50% na skomplkowane zasady przyznawana awansu konecznosc podnoszena kwalfkacj za wlasne penadze. W codzennym zycu zawodowym najbardzej przeszkadza m jednak brak szacunku ze strony ucznów (to opna 72% badanych) rodzców (61 %) oraz brak zrozumena ze strony srodowska (ponad 50%). Respondenc psza: Tane kl),tykanctwo, bedace efektem kompletnej neznajomo.vc.\pec)jk tego zawodu eksponowane \t:vlaczne Oego) plusów w postac malej lczby godzn, dlugch urlopów... Srodowsko lokalne dostrzega tylko teorelyczna losc wolnego (wakacje. fere) ne docena wkladu pracy odpowedzalno.vc. Brak odpowednch warunków do wykonywana pracy, brak wsparca uznana oraz nesatysfakcjonujaca placa - oto (zdanem 57% respondentów) GUS. Eurostat, glówne przyczyny przekonana, ze w dzsejszych czasach ne warto byc nauczycelem. Jednoczesne 62% anketowanych nauczycel docena fakt, ze maja zdecydowane wecej urlopu nz nne grupy zawodowe. Dla 30% walorem pracy pedagogcznej jest stablnosc zatrudnena elastyczne godzny pracy. Zródla: EU Kds onlne. \\ w\v.pracuj.pl.

5 er Warto uczyc se zdalne Ksztalcene na odleglosc (KNO) to nowa jakosc edukacj. umozlwajaca realna nauke przez cale zycc. Mmo newatplwych walorów, wyzwala - jak nemal kazda nowosc -lczne obawy wcaz jeszcze u welu budz neufnosc. Szczególne stotnym wartoscowym ognwem systemu edukacj jest KNO obejmujace ksztalcene ustawczne - czyl ksztalcene w szkolach dla doroslych oraz uzyskwane uzupelnane wedzy ogólnej badz umejetnosc kwalfkacj zawodowych w formach pozaszkolnych przez te osoby, które juz spelnly obowazek szkolny. Oczywstym jest. ze w zwazku z szyhkm tempem dzalana na wszelkch polach dzalalno,~c, czlowek doros~v optymalz/!je l\ykorzystane dostepnych.~rodk()w zasobów. Coraz weksza lczha mlodych ludz decyduje se podjac studa w uczelnach wrtualnych - daje m to swobode równoczesnej pracy zawodowej, podrózowana, realzowana nnych projektów zyco\\~vch- podkresla Marta OzubJska, ekspert w zakrese ksztalcena na odleglosc. Kluczowy wplyw na KNO ma upowszechnene Internetu. Ponewaz coraz wecej obywatel naszego kraju ma dostep do Sec, coraz bardzej mozlwe jest prowadzene nauk za pomoca e-learnngu. Ta forma edukacj wplywa przede wszystkm na oszczednosc kosztów - zyskuja na tym zarówno uczestncy (brak obcazej oplatam za dojazdy noc\eg),jak organzatorzy szkolej (maleja utrzy wydatk na obsluge admnstracyjna mane budynków). Ksztalcene na odleglosc zapewna wyrównany pozom nauczana wplywa pozytywne na stopej zapametywanej wedzy, co newatplwe podnos efektywnosc tej metody. Wydaje se. ze najlepsza najbardzej efektywna forma ksztalcena jest forma meszana (blended learl/ng), laczaca w sobe ksztalcene onlne z ksztalcenem tradycyjnym. tychfo/'m Oczyw,~ce p/'ocentoilj' udzal zalezec bedze glówne od rodzaju prowadzonego ksztalcena oraz od potrzeb jego uczestnków - mów Bogdan Skotnck, nauczycel w systeme ksztalcena na odleglosc. Jesl werzyc szacunkom, do 2012 zaobserwujemy dynamczny wzrost szkolej elektroncznych w ksztalcenu se przez cale zyce. Zródla: Krajowy Osrodek Wsperana Edukacj Zawodowej Ustawcznej.. >-.:t/. Gl.. Gl to 'u Gl' 'c ej! nr 'I o Gl c!ci ~ >- " '!s Gl Ṇ. II. NAUCZYCIEL wzrosne efektywnosc pracy nauczycel oraz pracy szkoly poprzez zastosowane nowatorskch metod form pracy, wzrosne zasób wedzy umejetnosc nauczycel w zakrese obslug platformy e-iearnng oraz projektowana materalów multmedalnych stanowacych czesc skladowe zasoby e-lekcj, ksztalcene z wykorzystanem b-iearnng pozwol na szeroka ndywdualzacje odnesenu do w stylów uczena se oraz zrózncowanych cech osobowoscowych uczna, nastap wzrost swadomosc, z zmena se rola wspólczesnego nauczycela. Nauczycel z funkcj nformatora, nstruktora, kontrolera egzamnatora przybera postac twórcy procesu dydaktycznego wspomaga wspera uczna wjego poczynanach staje se moderatorem, przewodnkem po wedzy. Rys. 3. Realzacja nnowacj pedagogcznej z wykorzystanem platformy Mood\c. Uczen - przewdywane efekty. Opracowane wlasne; zródlo: A. Waszck. ~\'korz)'stane platformy zdalnego nauczana Afoodle H' prac)! z ucznem () szczególnych potrzebach edukac)jnychnnowacja pedagogczna, Kuratorum Oswaty w Lublne, Lubln-Zamosc 20 I O, s Realzacja nnowacj pedagogcznej z wykorzystanem platformy Moodle moze przebegac w 5 glównych etapach:" Wdrazane nnowacj Etapl. Instalacja konfguracja platformy Moodle na wydzelonej przestrzen serwerowej. Etap realzowany bedze m. n. poprzez przygotowane przestrzen serwera oraz nstalacj oprogramowana, konfguracj baz danych, zakladane kategor e-lekcj (e-kursów), dodawana uzytkownków, przydzelana praw nn. Rys. 2. Realzacja nnowacj pedagogcznej z wykorzystanem platfonny Moodle. Nauczycel - przewdywane efekty. Opracowane wlasne; zródlo: A. Waszek, ~~korz)'stane platformy zdalnego nauczana \1oodle w pracy z ucznem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - nnowacja pedagogczna. Kuratorum Oswaty w Lublne, Zamosc-Lubln 2010,s Natomast w odnesenu do uczna:'6 e-dalogów wzrosna poprzez konecznosc umejetnosc w forme wypowedz prowadzena w swadomym na forach....:t/. >- wzrosne wzrosne wykorzystanu czat, wzrosnaw komunkacyjnej, proces komunkatorów. gospodarowane czasem, wedzy (uzupelnena, prace weryfkacj, oraz umejetnosc motywacja poczuce swadomosc umejetnosc ksztalcena, pracez technolog nnych, odpowedzalnosc zaangazowane oraz celowosc jezykowe jejnformacyjnej konfrontacj w (jezyk zdobywanu ucznów zaojczysty) wlasna!ci oraz wzrosne jej konecznosc/chec poprawy, rozszerzena) swadomosc stanu modyfkacj. wedzy, braków 'C dyskusyjnych oraz za posrednctwem e-mal, Etap2. Przygotowane nauczycel do ksztalcena zdalnego. Szkolene uwzglednac bedze zasady pracy z platforma Moodle,w tymprojektowane wzorcowych e-lekcj (ekursów) z uwzglednenem zasobów skladowych oraz projektowane wlasnych multmedalnych komponentów. Przedstawone zostana równez zagadnena konfguracyjnej w obrebe e-lekcj w tym system montorowana oraz ocenana. Etap 3. Projektowane wlasnych e-lekcj. Nauczycele zaprojektuja w odpowednej kategor przedmotowej tematy e-lekcj, które stanowc bede uzupelnene, rozszerzene oraz ewaluacje dzalan dydaktycznych wychowawczych zgodne z poznana konwencja budowana e-kursów. Etap 4. Wdrazane metody b-iearnngu do tradycyjnego ksztalcena. Nauczycele wprowadza do ksztalcena tradycyjnego elementy b-learnngu zespalajac koordynujac..tematyke e-lekcj (zajec) oraz termnarz spotkan w sec z kalendarzem pracy dydaktycznej. Etap S. Ewaluacja nnowacj. J Rys. 4. Etapy realzacj nnowacj pedagogcznej z wykorastanem platformy Moodle. Opracowane wlasne; zródlo: A. Waszck, J~\'korzystane platformy zdalnego nauczana J.,foodle w pracy z ucznem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - nnowllcja pedagogczna. Kuratorum Oswaty w Lublne, Zamosc - Lubln 2010, s. 12. w Lublne, Zamosc-Lubln 20 IO, s l ó Tamze, s Tamze, s. 12. Efektywne wykorzystywane nowych technolog w edukacj szkolnej jest uzaleznone od odpowedno przygotowanej kadry. Do prowadzena sprawnego nauczana z wykorzystanem e-iearnngu (b-learnngu) ne wystarcza umejetnosc obslug komputera poslu-

6 gwana se wybranym zestawem aplkacj. Potrzebne jest równez specjalstyczne przygotowane z wykorzystanem platformy nauczana, poznane specyfk pracy z aplkacja oraz przygotowane do nowej rol c-nauczycela (tutora'8). Skutecznosc efektywnosc metod stosowanych w tradycyjnym nauczanu bardzo czesto ne odpowada efektywnosc w ksztalcenu zdalnym, stad tez nezbednym wydaje se byc przeorganzowane metod form pracy. W wrtualnym swece mozlwosc byca obserwowanym ocenanym przez nnc osoby stanow wazny czynnk motywujacym. Na platforme e learnngowej aktywnosc uczna ne konczy se wraz z dzwonkem; jest wdoczna latwa do zaobserwowana przez caly okres prowadzonych zajec. Planujac prowadzene ksztalcena z wykorzystanem b-iearnngu nalezy w szerokm zakrese uwzglednc problematyke psychologcznych aspektów pracy zespolowej komunkacj w wrtualnym swece.'9 Platformy e-iearnngowe Problemem dla nauczycel chcacych korzystac z narzedz e-iearnngu moze byc fakt, ze platforma e-iearnngowa pownna zostac zanstalowana umeszczona na specjalnym serwerze (obslugujacym PHP wyposazonym w odpowedne bazy danych uzaleznone od systemu operacyjnego Wn/Lnux). Istneja polske platformy, których koszt zakupu uzytkowana ne jest wysok. Ponadto nektóre frmy oferuja bezplatne wersje swoch platform - przykladem Xtenton, który dla szkól jest dostepny bezplatne, moze byc program po zarejestrowanu na strone Poczatkujacym poleca se darmowa platfonne, której ne trzeba nstalowac, tylko zarejestrowac se bezplatne na strone www. Kazdy zarejestrowany uzytkownk moze tam zameszczac materaly w postac prezentacj lub flmów, tworzyc testy zadana, okreslac pore czas dostepnosc oraz hasla dla klas ucznów - przykladem jest Pelp.net2o Clarolne21 to darmowa aplkacja oparta na PHP MySQL, umozlwajaca nauczycelom tworzene admnstrowane kursam za posrednctwem Internetu. Program rozpowszechnany jest na lcencj GPL. Docebo22 jest platfonna e-iernngowa open-source, zawerajaca zarówno system LMS do tworzena kursów, jak CMS do tworzena portal nternetowych (ne obsluguje j. polskego). OLAT to open-source Learnng Managment System stworzony IV Szwajcar napsany w calosc w Jave rozpowszechnany za darmo. Program obsluguje jezyk polsk Today-Lve, platforma E-Learnng Manhattan Vrtual Classroom to system dzalajacy pod systemem Lnux nnym systemam kompatyblnym z Unxem. Z Internetu mozna pobrac platfonny calkowce darmowe, przykiadem jest popularny Moodle2J dostepny na strone Oprogramowane to jest nezwykle ntucyjne przyjazne w uzytkowanu oraz - co najwaznejsze - najczescej wyberane do zastosowan edukacyjnych.24 * W edukacj nadszedl czas na zmane myslena, konecznosc budowana nowej rzeczywstosc szkolnej oraz nowego modelu ksztalcena doskonalena nauczycel. Mmo postepu technologcznego welu przeobrazen zachodzacych w zycu spoleczno-poltycznym gospodarczym, edukacja zmena se najwolnej. Do rzadkosc naleza szkoly, w których dzalana nnowacyjne z wykorzystanem e-iearnngu wprowadzane sa jako rodzaj edukacj formalnej/nefonnalnej. Najczescej sa to zmagana nowatorske wynkajace ze zrozumena, ze sukces szkoly "dzs jutra" polega na korzystanu z autentycznych naturalnych umejetnosc pokolena cyfrowego. Nestety, do tej pory ne powstalo zadne systemowe rozwazane, które stwarzaloby tego rodzaju nowoscom mozlwosc rozwoju w edukacj. Wprawdze w dokumentach nowej podstawy programowej czytamy, ze nauczycele pownn stwarzac ucznom warunk do nabywana umejetno,~c v.yszukwana, porzadkowana aykorzystywana nformacj z róznych zródel, z zastosowanem technolog nformacyjno-komunkacyjnych na zajecach z róznych przedmotów - za~ w nnym mejscu: do najwaznejszych umejetno.~c zdobywanych przez uczna w trakce ksztalcena ogólnego na III IV etape edukacyjnym naleza: umejetnosc wyszukwana, selekcjonowana k,:wycznej analzy nformacj; umejetnosc rozpoznawana wlamych potrzeb edukacyjnych oraz uczena se25. Nalezy wec mec swadomosc, ze coraz czescej w zastosowanach edukacyjnych pownna znalezc se technologa Web 2.0, do której zalczaja se blog webquesty edukacyjne, wk, socal bookmarkng oraz rózne modele e-iearnngu. Obserwacja zyca codzennego e-uczna - jego pracy (nauk), sposobu spedzana wolnego czasu oraz komunkowana se z rówesnkam - pozwala na stwerdzene, ze te nejako naturalne predyspozycje "dzec-sec" pownny zostac wykorzystane dobrze zagospodarowane w budowanu e-szkolyjako nowego modelu v.~vk(}rzystana ICT w edukacj szkolnej. dr nz. Agata Waszek konsultant edukacj nformatycznej (LubelskeSamorzadowe Centrum Doskonalena Nauczycel Oddzal w Zamoscu) ls Tutor (ang. 'obronca; opekun maloletncb' od tac. /lii/s p.p. od II/er 'patrzcc; bronc. zachowac: strzec; dawno opekun, wychowawca na wyzszych uczelnach) jest nauczycelem. ktnry pracuje ndywdualne z ucznem lub studentem. e-nauczycel Por. S!o\\nk u}'razóu' obcych zwrotów ohcojez"vcznych W. Kopalnskego. [odczyt: serpen 20 loj. 19 Waszck A. Psychologczne aspekty komunkacj na platforme szkolenmrej e-iearnng apraca grl/pol\"o, "AD REM", Lubln 200X. nr l bttp://www.clarolnc.nct, Szerzej: D. Nojszewsk - PlatfÓrmy learnllg U' polskch ns~\'lllcjllch edukac:rjnych. E-mcntor 2/2003, v2.php?numcr=2&d=20. odczyt [serpen 2009J. 25 Zalacznk nr 4 - podstawa programowa ksztalccna ogólnego dla gmnazjów szkól ponadgmnazjalnych. których ukonczene umozl\\'a uzyskane swadectwa dojrzalosc po zdanu egzamnu maturalnego, MEN s. 1-2.

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZAYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SYPNIEWO NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZAYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SYPNIEWO NA ROK 2009 Zalacznk Nr 1 do Uchwaly Nr XX/90/2008r Rady Gmny Sypnewo z dna 29 grudna 2008r GMNNY PROGRAM PROFLAKTYK ROZWAZAYWANA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMNE SYPNEWO NA ROK 2009 Po klku latach funkcjonowana znowelzowanej

Bardziej szczegółowo

MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015

MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015 MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015 L.p. 1 Obszar pracy wynkający z rozporządzena Planowane, organzowane procesu dydaktyczno wychowawczego Zadane Sposób realzacj Planowany

Bardziej szczegółowo

Nowa. era. Europy. przepaści. się: reszty Osób. wspiera LIST. Grecji, kadry. nr 5. Starszych ...4 ...5 NIGDY. wsparciu. publikacji.

Nowa. era. Europy. przepaści. się: reszty Osób. wspiera LIST. Grecji, kadry. nr 5. Starszych ...4 ...5 NIGDY. wsparciu. publikacji. Projekt No. 539331-LLP-1-2013-1-GR-GRUNDTVIG-GMP e-newsletter nr 5 Buletyn projektu Nowa era uczena sę: przyszłe kerunk kompetencj dla kobet 50+. www.ctwomen.eu Dołącz do nas! www.facebook.com/ctwomen.eu

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Zadania szczegółowe (CO?)

Zadania szczegółowe (CO?) AUSZ EWALUACYJNY EALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ CELU DUGIEGO "SZOŁA JEST DLA UCZNIÓW BEZPIECZNYM MIEJSCEM NAUI" POGAMU SZOŁA UCZĄCA SIĘ W OU SZOLNYM 2013/14 Zadana szczegółowe Wyposażene ucznów w wedzę umejętnośc

Bardziej szczegółowo

4.1. Komputer i grafika komputerowa

4.1. Komputer i grafika komputerowa 4. 4.1. Komputer grafka komputerowa Ucz 2 3 4 5 6 komputera; zestawu komputerowego; w podstawowym zakrese; zastosowana komputera, acy defnuje komputer jako zestaw omawa zastosowane komputera nauk gospodark;

Bardziej szczegółowo

Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym

Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym Edukacja medalna w nauczanu zntegrowanym Modyfkacja Programu Z Ekoludkem w szkole H. Ktlńskej -Pęta DKW-4014-166/99 Opracowała mgr Bożena Ślpek Edukacja medalna W nauczanu zntegrowanym edukacja czytelncza

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH dla NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH dla NAUCZYCIELI Prywatne Centrum Kształcena Kadr 58-500 Jelena Góra, ul. Wolnośc 29 tel./fax 75 6494161 Kształcmy od 1998 r. ww.cdn.pckk.pl www.pckk.pl OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH dla NAUCZYCIELI Jeseń 2015 Kod Temat O czym

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy nr 2

Materiał pomocniczy nr 2 Materał pomocnczy nr 2 Tabela: Wnosk z raportów ewaluacyjnyc na tle nstrumentów ośwatowej pozostającyc w kompetencjac organu prowadzącego Wymagana Planowane Organzowane Beżące zawadywane EFEKTY Analzuje

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Podręczniki do liceum KLASA 3. Język angielski

Podręczniki do liceum KLASA 3. Język angielski Podręcznk do lceum KLASA 3 AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNI KA NR NA LIŚCIE MEN NUMER DOPUSZCZE NIA INFORMACJA O PROGRAMIE WYDAWNICT WO OPIS PROGRAMU NUMER W SZKOLNYM ZESTAWIE KLASA - ODDZIAŁ Język angelsk Matura

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ż Ż Ż ś Ż ś Ę Ą Ź ż zacznk nr 1 do uchway nr 2812013 Sen atu Nazwa Wydzau Nazwa kerunku studw Szczec Wydza Nauk o Zem Geoanaltvka obszar ksztacena / obszary ksztacena, z ktrych zosta obszar nauk przyrodnczych

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Intytut Studów Mędzynarodowych Wydzał Nauk Społecz Unwersytet Wrocławsk Kerunkowe Efekty Kształcena dla kerunku studów: Stosunk mędzynarodowe Pozom studów: studa perwszego stopna Profl: ogólnoakademck

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r. Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub 2 3 4 5 6 7 8 04..02.02 śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA Z JĘZYKA ANGELSKEGO W GMNAZJUM CZYTANE Ocena/Klasa 1 2 3 4 5 6 -myl ltery angelske z polskm -znekształca wyrazy w prostym tekśce - ne rozume ze znaną leksyką - w trakce czytana

Bardziej szczegółowo

- wysokie kwalifikacje,

- wysokie kwalifikacje, Wyklad 8. Metropole Perwotne metropola: - masto-matka masto zalozycelske kolon - gospodarcza poltyczna stolca panstwa - duze masto (powyzej 100 tys a ostatno powyzej 1mln meszkanc6w) - nowe w~zly sec osadnczej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa m. Jana Pawła II w Strączne. Podstawa prawna SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wedzeć, żeby przewdzeć Przewdzeć, żeby dzałać August Comte 1. Przepsy ogólne Konwencja o Prawach Dzecka (Dz.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ET, EPFM, EPJ, 2015 Kerunek Transport stacjonarne Szczecn 2015 Ekonomczny Transportu specjalno EKOLOGISTYKA TRANSPORTU studa perwszego stopna Studa 3,5 ukerunkowanych na zagadnena

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III Idź do Sps treśc Przykładowy rozdzał Katalog ksążek Katalog onlne Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennk nformacje Zamów nformacje o nowoścach Zamów cennk Czytelna Fragmenty ksążek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej

Regulamin rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej S t r o n a Regulamn rozgrywek Śląskej Lg Bznesowej Postanowena ogólne. Organzatoram rozgrywek Śląskej Lg Bznesowej są Fundacja Edukacj Przedsęborczej z sedzbą w Chorzowe oraz Górnośląska Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: logistycznym

Sylabus przedmiotu: logistycznym Sylabus przedmotu: Specjalność: Bezpeczeństwo produktu w łańcuchu Zarządzane rozwojem Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznka: 2015/2016 Kerunek: Wydzał: Zarządzane nżynera produkcj Inżyneryjno-Ekonomczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO Załącznk nr 1 do Uchwały Rady Powatu Kłodzkego Nr LIII/661/2010 Z dna 26 paźdzernka 2010 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO na lata 2011-2015 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznk do UchwaĘ Senatu 40/S 120 3 STUDIOW PODYPLOMOWYCH EKONOMII IINFORMATYKI W KRAKOWIE PODSTAWA PRAWNA Ustawa zdnat7 pca2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365,z poźn. zm.). Rozpor2ądzene

Bardziej szczegółowo

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki, proszeni są o kontakt z Kierunkowym Opiekunem Pra ktyk, Marcinem

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki, proszeni są o kontakt z Kierunkowym Opiekunem Pra ktyk, Marcinem Studenc którzy chcą odbyć praktyk proszen są o kontakt z Kerunkowym Opekunem Pra ktyk Marcnem Bogusławskm w godznach jego dyżuru Uprzedno pownn zapoznać sę z regulamnem praktyk Podstawa prawna: Zarządzene

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Neural networks. Krótka historia 2004-05-30. - rozpoznawanie znaków alfanumerycznych.

Neural networks. Krótka historia 2004-05-30. - rozpoznawanie znaków alfanumerycznych. Neural networks Lecture Notes n Pattern Recognton by W.Dzwnel Krótka hstora McCulloch Ptts (1943) - perwszy matematyczny ops dzalana neuronu przetwarzana przez nego danych. Proste neurony, które mogly

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE

INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE ^^^^^^ RPu/30233/2015 P Data 2015-04-07 INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE 11,10-444 Olsztyn fax (89) 5343623 a-"-pl/olsztyn, e-mal: w-olsztyn@porn.gov,pl Olsztyn, dna marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Struktury leksykalno- gramatyczne Lexical and grammatical structures. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Struktury leksykalno- gramatyczne Lexical and grammatical structures. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim Kod przedmotu Nazwa przedmotu w języku polskm angelskm KARTA PRZEDMIOTU Struktury leksykalno- gramatyczne Lexcal and grammatcal structures 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kerunek studów

Bardziej szczegółowo

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu. Agata Waszek 1

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu. Agata Waszek 1 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu Agata Waszek 1 Innowacje w edukacji E-szkoła jako nowy wzorzec wykorzystania ICT w edukacji przykłady wdrożeń e-learningu Agata

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA N^RoDoW^ str^tfol^ spójnocl UNIA EUROPE.'SKA EtjRoPE]5Kl FUNDUsŻ RozWoJU REGlÓNALNEGo DOTAOE NA INNOWAOE Projekt wspofnansowany przez Un Europejską w ramach Po lnnowacyjna Gospodarka Dzaane

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie schematu funkcyjnego systemu zarządzania organizacją edukacyjną w warunkach ODL

Opracowanie schematu funkcyjnego systemu zarządzania organizacją edukacyjną w warunkach ODL Opracowane schematu funkcyjnego systemu zarządzana organzacją edukacyjną w warunkach ODL Emma Kushtna, rzemysław RóŜewsk Instytut Systemów Informatycznych, Wydzał Informatyk, oltechnka Szczecńska {ekushtna,

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do emerytury częścowej, wysokość emerytury częścowej oraz zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Zobacz jak sam możesz stworzyć skuteczny e-mailing krok po kroku

Zobacz jak sam możesz stworzyć skuteczny e-mailing krok po kroku Stwórz skuteczny e-malng krok po kroku Zobacz jak sam możesz stworzyć skuteczny e-malng krok po kroku JAK ZAROBIĆ NA E-MAIL MARKETINGU I WZMOCNIĆ RELACJE Z ODBIORCAMI? E-MAILING W BRANŻY EDUKACYJNEJ Branża

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Parafia Trójcy św. w katechetyczne, planowanie. 2011r. Błoniu działań katechetycznych w. Zach. 8 września. wraz doradcami metodycznymi. 2011r.

Parafia Trójcy św. w katechetyczne, planowanie. 2011r. Błoniu działań katechetycznych w. Zach. 8 września. wraz doradcami metodycznymi. 2011r. PRZEDMIOT/OBSZAR TEMATYCZNY: RELIGIA IMIĘ I NAZWISKO Zofa Msowec, metodyczny w Powece Warszawskm-Zachodnm Forma Tytuł Adresac Prowadzący Data godzny zajęć Lczba godzn Mejsce realzacj 1. Konsultacje zborowe

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRACA PEDAGOGICZNA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRACA PEDAGOGICZNA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRACA PEDAGOGICZNA Cele ogólne: *kształtowane postaw moralnych systemów wartośc *kształtowane kultury nawyków czytelnczych *uwrażlwane na pękno lteratury

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI i PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI i PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogczny System Ewaluacj Ośwaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ m l b # no# L mmm I H W Ims n # Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewaldacyjnych w Ceszyne Ceszyn Kuratorum Ośwaty w Katowcach

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model Jadwga LAL-JADZIAK Unwersytet Zelonogórsk Instytut etrolog Elektrycznej Elżbeta KAWECKA Unwersytet Zelonogórsk Instytut Informatyk Elektronk Ocena dokładnośc estymacj funkcj korelacyjnych z użycem modelu

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat DZIEŃ I

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat DZIEŃ I Scenarusz zajęć do programu kształcena Myślę- dzałam- dę w śwat Autor: Anna Dzadkewcz Klasa I Edukacja: polonstyczna, matematyczna, plastyczna, przyrodncza, muzyczna, wychowane fzyczne Cel/cele zajęć:

Bardziej szczegółowo

Grupa TP i Grupa TVN podpisały długoterminową umowę o współpracy w zakresie dostarczania treści, telewizji i usług komunikacyjnych

Grupa TP i Grupa TVN podpisały długoterminową umowę o współpracy w zakresie dostarczania treści, telewizji i usług komunikacyjnych Grupa Grupa N ppsały długotermnową umowę o współpracy w akrese starcana treśc, telewj komunkacyjnych Warsawa, 15 paźdernka 2010 konwergencja twory unkalne możlwośc rowoju prysłe wywana na konwergentnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Przybylska andrzej peszek. zdrowo

Agnieszka Przybylska andrzej peszek. zdrowo Agneszka Przybylska andrzej peszek jak begac zdrowo jak begac zdrowo redakcja Agneszka Przybylska andrzej peszek Copyrght by lande.pl Sp. z o.o., 2011 Wszelke prawa zastrzeżone. Żaden fragment ne może

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE STUDI UM PEDAGOGI CZNE

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE STUDI UM PEDAGOGI CZNE PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE STUDI UM PEDAGOGI CZNE K URS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DL A STUDENTÓW K IERUNK ÓW I SPECJAL NOSCI NIEPEDAGOGICZNY CH PWSZ ORAZ ABSOL WENTÓW SZK ÓL WYZSZYCH

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznk nr 1 do wnosku o powołane studów podyplomowych Program studów podyplomowych Ogólna charakterystyka studów podyplomowych Wydzał prowadzący studa podyplomowe: Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2013r. Powatowy Urząd Pracy w Śwętochłowcach planuje przeprowadzć następujące szkolena. Lp. 1 Szkolena współfnansowane z Europejskego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realzowane

Bardziej szczegółowo