jako innowacja pedagogiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jako innowacja pedagogiczna"

Transkrypt

1 dr nz. Agata Waszek E-Iearnng jako nnowacja pedagogczna (Radosc Gaudum n ltters est w nauce; nauka daje zadowolene) przyjmuje ksztalcene na odleglosc I, które w szczególnosc E-1eamng zwazane jako bylo ne rodzaj tyle zedukacj przekaznkem. zdalnej za zapomoca swój poczatek którego odbyl\'ala se nallka, ale z sama dea edllkalj na odleglo.~c. Juz w I72R "The Boston Gazette" zamescla perwsze ogloszene o mozlwosc odbyca korespondencyjnego kursu stenograf; unwersytety zaczely stosowac te metode od IR5R. W XX w. rozwój edukacj zdalnej nabera tempa za sprawa nowych form przekazu - w latach 20-tych przekaznkem wedzy staje se rado, w latach 60-tych równez telewzja. W 1965 na Unwersytece IIlnos powstaje perwszy system komputerowy; tzw. PLATO System. Od tego momentu mozna juz mówc o e-iearnngu. Jego przyszlosc jest scsle zwazana z rozwojem systemów komputerowych oraz rozpowszechnenem dostepu do Internetu." W Polsce poczatk edukacj zdalnej przypadaja na XVIII w.; juz w 1776 Unwersytet Krakowsk wprowadza do swej oferty kursy korespondencyjne dla rzemeslnków. W 1886 powstaje Unwersytet Latajacy, a na przelome XlX XX w. kolejne nstytucje zajmujace se organzacja kursów korespondencyjnych: Towarzystwo Kursów Akademckch dla Kobet Powszechne Wyklady Unwersytecke. Moment zwrotny to rok 1960, gdy powstaje telewzja edukacyjna pod nazwa "Programy szkolne". W kolejnych latach nastepuje rozszerzane doskonalene form edukacj zdalnej. O poczatkach e-iearnngu, czyl nauczana z wykorzystanem komputerów Internetu, mozemy tu mówc w konteksce lat 80-/90-tych XX w., ale dopero poczatek XXI w. to prawdzwa ekspansja wszelkego rodzaju uslug edukacyjnych prowadzonych przez Internet, w tym e-ksztalcena w polskej szkole.) Mozlwosc e-iearnngu Ksztalcene przez cale zyce. ksztalcene zdalne na odleglo,~c oraz e-ksztalcene to pojeca powszechne dzs uzywane. Herarchzujac l Por. Nauczane na od/eg/o.\:c jest to metoda pro\vadzena procesu dydaktycznego \...warunkach. gdy nauczycelc ucznowe (studenc) sa od sehe oddalen (czasam znaczne) ne znajduja s~w tym samym mejscu. stosujac do przekazywana nfonn3cj - oprócz tradycyjnych sposobów komunkowana se - równez wspólczesne, bardzo nowoczesne technologe telekomunkacyjne. przesylajac glos, ohraz wdeo. komputerowe dane oraz matcraly druko\vanc. Wspólczesne technologe umozlhvaja ró\vnez bezposredn kontakt \\' czase rzeczywstym pom\dzy nauczycelem a ucznem za pomoca audo- lub wdeokonferencj. nezalezne od odleglosc, jaka ch dzel, [w:] M,j, Kuhak, Wr/uu/na edukacja, Warszawa s, II. 2 Ils/ora e-teamngu na,ll'ece, hltp://elearnng,wprost.pllaktualnosc/d /llstora-e-icarnngu-na-swece,html. [odczyt: wrzesen 20 IOl, 3 Ilstora e-/eamngul\' Potsce, hltp:l/elearnng.wprost.pllaktualnose/d /llstorae-lcarnngu-w-polsee,html, [odczyt: wrzesen 20 IOj. ch powazana przy uwzglednenu postepu technologcznego oraz znaczena elektroncznych form przekazu nformacj komunkacj nalezy stwerdzc, ze ksztalcene przez cale zycc moze przebegac na odleglosc byc wsperane c-ksztalcenem. W Memorandum Un Europejskej ksztalcene LLL - L/dong learnng - ksztalcene przez cale zyce okreslone zostalo jako wszelkefjrmy akt.i'\\'i1o.~czwazane z ksztalcenem se podejmowane l\' cagu calego zyca -majace na celu poszerzene wedz)'. umejetno,~c kompetencj z per,lpekty\\y zyca osobstego, oby\\'atelskego, spolecznego zawodo\\'ego-. Ksztalcene przez cale zyce wraz z rozwojem technolog nformacyjno-komunkacyjnych zyskuje nowy wymar -technologe poszerzaja mozlwosc ksztalcena przez cale zyce, a ch rozwój zmusza nejako do caglego rozwjana umejetnosc podnoszena kompetencj nezbednych w poslugwanu se na. Polske szkoly uczelne sa podstawowym nstytucjam ksztalcena formalnego, jednakze szkolne wyksztalcene jest juz newystarczajace. Fundamentalnego znaczena nabera ksztaltowane pozytywnego nastawena do dalszego rozwoju ksztalcena. Wspólczesna szkola to taka, w której ucznowe pownn wyksztalcc umejetnosc samodzelnego uczena se korzystana z technolog oraz dostosowywana se do zman zwazanych zjej rozwojem. Rola nauczycela jest wsperane ucznów w rozwjanu umejetnosc samodzelnego uczena se z jednoczesnym ustawcznym wlasnym rozwojem personalnym - równez zwazanym z rozwojem technolog nformacyjno-komunkacyjnych. Przygotowane szkoly do e-ksztalcena wymaga przygotowana nauczycel do ksztalcena przez cale zyce, umejetnosc ntegrowana promowana nnowacj oraz technolog w ksztalcenu, a takze kompetentnego wdrazana stosowana technolog nformacyjno-komunkacyjnych do wsperana zarzadzana procesem ksztalcena.. W dokumentach unjnych oraz w wekszosc dokumentów krajowych, okreslajacych kerunk rozwoju edukacj w spoleczenstwe oraz prorytety systemów ksztalcena, zaklada se, ze glównym podmotem ksztalcena staje se uczacy - z jego zanteresowanam. mozlwoscam potrzebam edukacyjnym, zawodowym osobstym oraz sposobam uczena se ksztaltowana wedzy. Zarówno ndywdualzacja ksztalcena, jak personalzacja srodowsk ksztalcena nc jest domena wspólczesnej technolog, mmo ze technologa sprzyja ndywdualzacj. funkcjonujacy obecne w polskm systeme edukacj podzal na ksztalcene formalne, neformalne ncydentalne staje se coraz mnej rygorystyczny. Ksztalcene ncydentalne wnos duzo dobrego do ksztalcena formalnego nefonnalnego. E-ksztalcena klasyfkowane do ksztalcena neformalnego ncydentalnego (w odnesenu do szkolnctwa powszechnego - podstawowego, gmnazjalnego ponadgmnazjalnego) stanow newatplwe nowatorske rozwazane skerowane na poszukwane metod form pracy uwzglednajacych ndywdualna sylwetke uczacego se W warunkach rozwjajacego se spoleczenstwa nformacyjnego rozszerzajacej se oferty ksztalcena na odleglosc wedza umejetnosc nauczycela pownny wykraczac poza kompetencje z dzedzny, której naucza. Atrybutem nauczycela staje se umejetnosc prowadzena zdalnego nauczana z zastosowanem odpowednch technk motywacj, umejetnosc komunkacyjnych wykorzystywanych w 4 A Memorandum on Ufe/ong t.eamng, Komsja WspÓlnot Europejskch. SEC (2000) 1832, Bruksela; zoh. równez: Makng a European Area of Lfelong Learnng a Realty. Komsja WspÓlnot Europejskch, COM (200 I) 678 koncowy. I3ruksela.

2 r Nauczycel onlne czy offlne? Komputeryzacja polskch szkól jest dosc zaawansowana. Jak wynka z danych GUS, az 92% podstawówek, 82% gmnazjów ponad 61% szkól ponadgmnazjalnych wyposazonych jest w przeznaczone do uzytku ucznów komputery z dostepem do Internetu. Mmo coraz powszechnejszego dostepu do nowych technolog, welu nauczycel nc korzysta z nch podczas zajec. Az 52% polskch nauczycel uskarza se na brak nfrastruktury srodków do wlascwego przekazywana wedzy. Dostep do takch rozwazan, jak tablce multmedalne, ma sposród nch zaledwe 14%; z dzennków elektroncznych korzysta tylko 17%. Te lczby wprawdze se optymstyczne. ale tak przekraczaja ne H)'daja sredna ogólnopolska. Dotycza zreszta IVzwazwl, któreprzecez dopero wkraczaja do polskch szkól - tlumaczy Lechoslaw Hojnack, konsultant ekspert w dzedzne nowych technolog. Jego zdanem pulska szkola wchodz w okres wzglednego regresu technologcznego: tempo ahsorpcj no\\ych technulog przez szkole. jako ns~vtucje, jest nzsze, nz w jej otoczenu. Ucznowe maja dzs w domach statystyczne znaczne lepszy dostep do komputerów. urzadzen moblnych. lnternetu jego najnowocze!mejszych technolog Web l.o nz w szkole. W tych okolczn().\'cach kluczowe znaczene ma dzs akceptacja dla nowych technolog spoleczenstwa nauczycel lformacyjnego oraz podnoszene ch kompetencj w dzedzne umejetnego Ilykorzystywana w dydaktyce. Zwlaszcza wykorzystywana powszechnej dostepnosc nollych technolog poza szkola - w keszenach, tornstrach domach licznóh~ Wynk sondazu wskazuja, z w.\'róduzytkownków portalu Pracl{j.pltakch nauczycel jest wecej. nz Hynos.~,.edna krajll. Nowe rozwazana technologczne daja nauczycelom mozlwosc przekazywana wadomosc w bardzej nteresujacy sposób, a wlasne satysfakcja z dzelena se wedza jest zdanem grupy badanych jednym z najbardzej atrakcyjnych aspektów tego zawodu - twerdz 66% anketowanych pedagogów. Ponadto, jak wynka z badan, 1/3 pedagogów przyznaje se do prowadzena korespondencj malowej z ucznam, co paty dostaje w poczce elektroncznej prace domowe, a ponadto 30% nauczycel swoch ucznów \V kregu znajomych ma na portalach spolecznoscowych. Badana wykazaly równez, ze w ubeglym roku 77% Polaków w weku lat korzystalo codzenne z Internetu, a az 91 % przynajmnej raz w tygodnu. Systematyczny kontakt z Seca ma tez coraz wecej mlodszych ucznów - wg raportu z 2008: 72% dzec w weku 6-10 lat az 97% w weku Zródla: GUS, Euroslat, EU Kds onlne, ww\v.pracuj.pl. ww\v.eduncws.pl wrtualnym swece oraz korzystana z Internetu jako wartoscowego zródla wedzy. Tylko skuteczny stale doskonalacy se nauczycel jest w stane przygotowac czloweka do zyca w XXI wekus, bowem czlowek pownen byc tak ksztaltowany, aby w konsekwencj umal uczyc se. ahy wedzec, lczycse, aby dzalac,liczyc se. ahy zyc wspólne oraz lczycse, aby zyc6 Personalzacja w projektowanu budowanu przestrzen zdalnego ksztalcena z wykorzystanem nowych technolog poszerza mozlwosc ndywdualzacj ksztalcena7 Obecne obserwuje se duze zanteresowane mozlwoscam, jake daje wykorzystane elektroncznych platform zdalnego nauczana. Edukacja szkolna pownna wec wykorzystac mozlwosc, jake daje e-learnng. Wele rozwazan pochodzacych z tej formy ksztalcena mozna z powodzenem zastosowac wspomagajac tradycyjne formalne ksztalcene (lekcje szkolne, zajeca pozalekcyjne). Ten rodzaj ksztalcena (b-iearnng - ksztalcene hybrydowe) skupa w sobe zalety nauczana tradycyjnego e-iearnngu. To polaczene pozwala zmnmalzowac nektóre wady edukacj szkolnej, m. n. brak wyrównanego pozomu wedzy w grupe (nauczycel zazwyczaj ukerunkowuje se na tzw. przecetego uczna), brak czasu na to, by w trakce lekcj przekazac nezbedna wedze wykorzystac ja do wykonywana róznorodnych zadan oraz nalezyce utrwalc, oraz ksztalcene ucznów nepelnosprawnych chorych. Ksztalcene na odleglosc z wykorzystanem ICP charakteryzuje 5 A. \Vaszck. Edukacja nformatyczna w polskm szkolnctwe POd\'!llH'()u)"m gmnazja/ nrm II' tatach rozprawa doktorska, UMCS, Lubln 2009, s Raport dla UNESCO Medzynamdall'~ Komsj do Spral' Edukacj dla XXllI'eku pod przewodnctwem J. Delorsa, Edukacja. Jest II' nej ukryty skarh. Warszawa Por: Kedzcrska, InfJrmat-l'czl1e ksztalcene doskonalene nauczycel, Wyd. Naukowe Akadem Pedagogcznej, Kraków 2005, s M.M. Syslo, E-Ieamng II' ",zkole, hllp:llwww.e-mentor.edu.pl/artykul_ \2.php?numer=28&d=611Iodczyt: serpen 2010]. SICT jest akronmem dla "Technolog nformacyjnych komunkacyjnych" (ang. Informaton and Communcaton Technology - ICT). ktnre swym zasegem wykraczaja poza se m.n. mozlwosca korzystana z komunkacj medzy nauczycelem a uczacym se oraz medzy uczacym se w dwóch trybach pracy - asynchroncznej synchroncznej, oraz szerszym zborem elektroncznych materalów edukacyjnych. Uczen ma tutaj wele mozlwosc, m.n.: - sprawdzena wybrana scezk ksztalcena zaprojektowanej stosowne do jego oczekwan; - przyjeca najbardzej odpowednego dla sebe sposobu uczena se w wybranym przez sebe tempe, czase mejscu; - funkcjonowana w spersonalzowanym srodowsku ksztalcena, dostepnym dla nego onlne w dowolnej chwl z dowolnego mejsca; - wekszego wgladu we wlasne osagneca postepy oraz kontrole nad nm; - budowana osobstych archwów wedzy, ulatwajacych dzelene se postepam osagnecam w nauce. Zalety tej formy ksztalcena sa welorake, stad tez rosnaca jej popularnosc. Skladnk e-iearnngu Posrednkem medzy ucznem a nauczycelem w ksztalcenu z wykorzystanem nowych technolog jest specjalne oprogramowane zwane popularne platforma e-learnng. Najczescej jest to polaczene bazy danych zawerajacej wedze merytoryczna, modul komunkacj (poczta nformatyke okreslaja zespól.\'rodków (tj. urzadze,). narzedz (t). programów) oraz nnych technolog, sluzacych wszechstronnemu poslugwanu se nformacja laczenu zastosowan nformatyk z weloma nnym lec/mkam pokre~\'11ym. E. Gurbel. G. Ilardt Olejnczak, E. Kolczyk, H. Krupcka, M.M. Syslo, Technologa nformac}jna. Warszawa s. 7.

3 elektronczna, fonnn dyskusyjne, czat), modul testowana ewaluacj wedzy, mechanzmu logowana oraz nne. Uczen ma dostep do modulu szkolenowego za posrednctwem przegladark nternetowej z wykorzystanem modulu admnstracyjnego wlasnego kursu (e-lekcj) tworzy strukture szkolena, umeszcza konkretny materal merytoryczny, montoruje aktywnosc ucznów, postepy w nauce, prowadz rózne formy komunkacj. Nauczane na odleglosc wymaga profesjonalnego przygotowana od strony techncznej (poznane specyfk pracy w wrtualnej przestrzen) metodycznej, w tym równez zdobyca umejetnosc projektowana materalów prowadzena ksztalcena z wykorzystanem skladnków e-learnngu, do których zalczamy: - tresc - materaly edukacyjne prezentowane w róznorodnej forme elektroncznej (tekst, audo, vdeo, prezentacje, nne); - komunkace - m.n. poprzez poczte elektronczna, czat, forum, wdeokonferencje; - wrtualna rzeczywstosc - oprócz przegladana tresc UCZIl10 wc maoga eksperymentowac, obserwowac symulacje zdarzen urzadzen; - wspólprace - realzacje pracy grupowej projektowej (np. webquest), wspólna nauke, wspólne rozwazywane problemów; wrtualne tablce ogloszenowe fora dyskusyjne to mejsca prezentacj wlasnych pogladów wymany spostrzezen, ale równez twórczej krytyk udzelana wzajemne pomocy wsparca; - narzedza - nauczycel ma mozlwosc tworzena tresc dydaktycznych zarzadzana procesem szkolenowym; - system ocen -mozlwosc oceny pozomu wedzy przed przystapenem do nauk odpowedno po zakonczenu zadana/szkolena. Systemy Learnng Management System (LMS) oferuja mozlwosc testowana osagnec ndywdualzowanych poprzez wyznaczene automatycznej kontrol scezk nauk; - raportowane - systemy LMS wykonuja raporty przeznaczone dla uczna nauczycela; potrafa rejestrowac uczestnków, kontrolowac prawdlowy przebeg nauk weryfkowac W e-iearnngu nezwykle wazna jest komunkacja osagneca. nauczycela z ucznem. Dzek technkom nformatyczno-telekomunkacyjnym moze se odbywac w trybe synchroncznym (w czase rzeczywstym - jednoczesna obecnosc w sec uczna nauczycela) oraz asynchroncznym (uczen sam wybera czas nauk). W warunkach szkolnych najsensownejszy najbardzej przydatny wydaje se tryb asynchronczny. Wsród jego zalet wymenmy: - elastycznosc - zapewna staly dostep do materalów edukacyjnych znajdujacych se w zasobach platformy, stronach www lub serwerach FTP z dowolnego mejsca w dowolnym czase (24 godzny na dobe 7 dn w tygodnu); - zndywdualzowany czas tempo nauk, dostosowane do potrzeb mozlwosc konkretnego uczna; - mozlwosc samokontrol uzyskwanych wynków; - czas na przemyslene poznawanego materalu (w warunkach typowej lekcj jest on raczej newelk); - latwosc aktualzacj uzupelnana zródel wedzy; - latwosc montorowana pracy osagnec ucznów. 9 9 Juszczyk S.. Edukacja na odlegloh'. KOl~~:fkaq'apoje('" regul procesó\\'. Torun Przydatnosc narzedz e-iearnng w realach szkolnych jest nezwykle nteresujaca zarówno od strony metodycznej, jak organzacyjnej. Wprowadzene tej metody do rzeczywstosc szkolnej nalezy traktowac jako rodzaj nnowacj pedagogcznej 10, której glównym zadanem bedze ndywdualzacja nauczana wychowana z uwzglednenem potrzeb ucznów - zarówno w odnesenu do poszerzana wedzy umejetnosc, jak równez stworzena warunków do wyrównywana róznc edukacyjnych w systeme ndywdualnych kontaktów nauczycel z ucznam!!. E-learnng uwzgledna rózne style uczena se; opera se na modelu meszanym blended 1earnng (b-learnng) uznawanym za najefektywnejsza dydaktyczne metode z zachowanem najlepszych cech ksztalcena tradycyjnego. Uwzgledna przy tym take koncepcje nauczana, jak konstruktywzm, kogntywzm humanzm!'. Mozlwosc wykorzystana platformy e-iearnng w edukacj szkolnej Nalezaloby se spodzewac, ze wprowadzene e-learnngu jako nnowacj pedagogcznej do edukacj szkolnej pownno przyczync se m.n. do: - wzrostu wedzy przedmotowej swadomosc odpowedzalnosc za wlasna prace; - efektywnego wykorzystana umejetnosc ucznów w obszarze poslugwana se komputerem, aplkacjam komputerowym narzedzam do komunkacj nternetowej; - efektywnego wykorzystywana zasobów Internetu; - wzrostu umejetnosc wykorzystana technolog nformacyjnej (w tym: platform zdalnego nauczana) w pracy wlasnej nauczycela oraz uczll1a; - wzrostu zdyscyplnowana odpowedzalnosc za efekty pracy ndywdualnej zespolowej; - szerokego swadomego wykorzystywana zasobów sprzetowych oraz oprogramowana w szkolnych pracownach centrach multmedalnych; 10 Dzalalnosc nnowacyjna prowadzona przcz szkol Y placówk reguluje Rozporzadzcnc M ENS z 9 kwctna 2002 w sprawe warunków prowadzena dzalalnosc nnowacyjnej eksperymentalncj przez publczne szkoly placówk (Dz. U. nr 56 poz. 506). Szerlej: A. Jedruchow, Zasa(~v Ops zasad nno\\'acj. [odczyt: marzec 20101, L. Wewóra, IlIlIowocja pedagogczlla II' szkole, It. php"ma n= rorum&sub~ matera Iy&n tcfnne [odczyt: marzec 2010]. 11 Zbgne\\' Osnsk. Alaterll(\' z V Ogt'Jlnopo/skego Forum KO()f({\'natortJw Technolog InfJr//llIc}jllej, Melec Podej.<:ce JllImansf)'c:.ne odrzuca manpulowane ucznem. akcentujac jego godnosc. autonomt; wolnosc. Kerunek ten przede wszystkm zblza nauke do zyca podkresla jego poszanowane. wrazlwosc na pekno. a takze znaczene aktywnosc umyslowej twórczosc. Wychodz z zalozena. ze szkola pownna mec na celu nc tylko wyposazene ucznów w wedzt;. ale uczynene ch takze wartoscowym ludzm. Podej.Vce kog/ltyjl'styc:'/le traktuje uczna jako jednostke samodzelne przetwarzajaca nformacje. która nc mozc byc podda\vana sterowanu za pomoca bodzców zewnetrznych. W kogntywzme nauka to przyjmowane przetwarzane wedzy. które odbywa se poprzez tworzene mentalnych obrazów. symbol czy schemató\\' rozwazywane problemów. K(}/I. trll"~)'jl'. t)'c:'llj' system pedagogczny glos natomast zasade uczena se poprzez dzalana praktyczne. \V mysl tej koncepcj do elementów procesu nauczana naleza doswadczene. dzalane. cksperyment poszukwane. Nauczane wedlug modelu konstruktywstycznego polega na stworzenu ucznow warunków do tego. by mógl doswadczac. Waze st; to z mozlwosca popelnana przez nego bh;dów. które konstruktywzm traktuje jako droge rozwoju metode poszukwana welosc rozwazan. Uczen. popelnwszy blad. nc mus se zatem obawac kary.

4 - uatrakcyjnena procesu dydaktycznego o nowe metody formy pracy oraz narzedza ewaluacyjne; - wzrostu efektywnosc procesu dydaktycznego wperanego nowym technologam metodam pracy; - przygotowana ucznów do zyca w spoleczenstwe nformacyjnym.l] Szeroko pojmowana ndywdualzacja z wykorzystanem platform zdalnego nauczana pownna byc prowadzona w sposób zalezny od specyfk pracy szkoly moze uwzglednac, m.n.: - wspomagane tradycyjnych lekcj przedmotowych poprzez przenesene poszerzana lub uzupelnana wedzy do wrtualnej klasy; - prowadzene czesc zajec pozalekcyjnych przygotowujacych ucznów do konkursów przedmotowych, tumejów nnych; - wspomagane prowadzena zajec dla ucznów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. rewaldacyjnych); - prowadzena zajec pozalekcyjnych m.n. dla tych ucznów, których moblnosc jest ogranczona np. choroba czy nepelnosprawnosca; - wspomagane prowadzena zajec wychowawczych sprzyjajacych ksztaltowanu wlascwych postaw. Jest to równez dobra propozycja do wprowadzena metod problemowych (aktywzujacych) wspomagajacych proces dydaktyczny m.n. przez projektowane wykonywane multmedalnych projektów onlne. Platforma e-ieamngjest mejscem do publkowana wymagan edukacyjnych, zadan przygotowujacych do sprawdzanów, egzamnów; mejscem do prowadzena ewaluacj wedzy poprzez wykorzystane systemu do testowana ocenana. 13 A. Waszek. ~J)'k(}rzy.\'t(lne platform}' zdalnego nauczana MooJle w pracy z ucznem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - nnmvcjcja pedagogczna. Kuratorum Oswaty w Lublnc. Zamosc-Lubln s. 9c10. Platforma edukacyjna Moodle ndywdualzacja - zalozena wspomagane tradycyjnych lekcj przedmotowych poprzez przenesene do wrtualnej klasy (e-klasy) tresc poszerzajacych lub uzupelnajacych wedze, prowadzene czesc zajec pozalekcyjnych przygotowujacych ucznów do konkursów przedmotowych, egzamnów, sprawdzanów, tp., wspomagane prowadzena zajec rewaldacyjnych, wspomagane prowadzena zajec wychowawczych sprzyjajacych ksztaltowanu wlascwych postaw, wspomagane procesu dydaktyanego m.n. przez projektowane wykonywane multmedalnych projektów edukacyjnych na platforme e-iearnng, umozlw tworzene udostepnane dokumentacj nauczycelskej, (platforma e-iearnngowa to dobre mejsce do publkowana wymagan edukacyjnych, przykladowych zadan do sprawdzanów oraz prowadzena ukerunkowana ucznów orzyqotowu<tcych se do kontrol oceny wedzy), uwzglednac bedze prowadzene ewaluacj poprzez wykorzystane systemu testowana j ocenana pozomu wedzy umejetnosc ucznów. Rys. I. Pomysly na wykorzystane e-iearnngu. Opracowanc wlasne; zródlo: A. Waszck. Jl:.rkorzystane platformy zdalnego nauczana J\1oodle H' pracy Z ucznem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - nnoh'acja pedagogczna, Kuratorum Oswaty w Lublne, Lubln- Zamosc 2010, s. 10. Metoda e-ksztalcena - jako nnowacyjna forma zdobywana wedzy umejetnosc oraz ksztaltowana wlascwych, prospolecznych postaw - jest motywujaca angazujaca uczna. Srodowsko lntemetu to naturalne mejsce, w których pokolene el)' njjrmacj komunkuje se, upowszechna swoje materaly, poznaje swat, uczy se. Rola szkoly pownno wec byc wyjsce naprzecw potrzebom ucznów, którzy - jako cyfrow tubylcy!4 wrtualnej przestrzen - stanowa nerozerwalna czesc tworzacej se edukacj przyszlosc. Mozna se spodzewac, ze wykorzystane platformy edukacyjnej e-leamng, a tym samym przenesene wybranych przez nauczycela zajec lub form ewaluacj wedzy umejetnosc z tradycyjnych spotkan klasowo-lekcyjnych do wrtualnej przestrzen, przyczyn se w obszarze pracy nauczycela do:15 14 W. Kolodzcjczyk. Pokolene Y, w: Uczyc latwej, Wosna 2010, PWN. s A. Waszck, ll~rkorzystane platformy zdalnego nauczana AJoodle H' pra(y z ucznem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - nnowacja pedagogczna. Kuratorum Oswaty o? Blask cene Mmo ze w cagu ostatnch 5 lat pensje nauczycelske rosly szybcej nz sredna krajowa, a nedawno place zasadncze wzrosly w tej gmpe zawodowej o 7%, jest to nezmenne jedna z najgorzej oplacanych profesj. Polscy nauczycele wcaz zarabaja klkakrotne mnej od kolegów z nnych krajów UE. Zgodne z tegoroczna nowelzacja, od wrzesna br. wynagrodzene zasadncze (bez prem dodatków) nauczycela stazysty wynos ok zl netto, nauczycela kontraktowego - ok zl netto, nauczycela manowanego - ok zl netto, a nauczycela dyplomowanego - ok zl netto. Jak wynka z badan, 4 na 10 nauczycel oczekwaloby pensj netto (ale z wszystkm dodatkam) na pozome zl, a co trzec (32%) chetne wdzalby swoje uposazene na pozome zl netto. Ponad 75% anketowanych uwaza wynagrodzene za najmnej atrakcyjne w zawodze nauczycela; 70% ocen jako nezbedne dorabane udzelanem korepetycj. Ponad 62% anketowanych nauczycel narzeka na stres zwazany zawodem, z wykonywanym a ponad 50% na skomplkowane zasady przyznawana awansu konecznosc podnoszena kwalfkacj za wlasne penadze. W codzennym zycu zawodowym najbardzej przeszkadza m jednak brak szacunku ze strony ucznów (to opna 72% badanych) rodzców (61 %) oraz brak zrozumena ze strony srodowska (ponad 50%). Respondenc psza: Tane kl),tykanctwo, bedace efektem kompletnej neznajomo.vc.\pec)jk tego zawodu eksponowane \t:vlaczne Oego) plusów w postac malej lczby godzn, dlugch urlopów... Srodowsko lokalne dostrzega tylko teorelyczna losc wolnego (wakacje. fere) ne docena wkladu pracy odpowedzalno.vc. Brak odpowednch warunków do wykonywana pracy, brak wsparca uznana oraz nesatysfakcjonujaca placa - oto (zdanem 57% respondentów) GUS. Eurostat, glówne przyczyny przekonana, ze w dzsejszych czasach ne warto byc nauczycelem. Jednoczesne 62% anketowanych nauczycel docena fakt, ze maja zdecydowane wecej urlopu nz nne grupy zawodowe. Dla 30% walorem pracy pedagogcznej jest stablnosc zatrudnena elastyczne godzny pracy. Zródla: EU Kds onlne. \\ w\v.pracuj.pl.

5 er Warto uczyc se zdalne Ksztalcene na odleglosc (KNO) to nowa jakosc edukacj. umozlwajaca realna nauke przez cale zycc. Mmo newatplwych walorów, wyzwala - jak nemal kazda nowosc -lczne obawy wcaz jeszcze u welu budz neufnosc. Szczególne stotnym wartoscowym ognwem systemu edukacj jest KNO obejmujace ksztalcene ustawczne - czyl ksztalcene w szkolach dla doroslych oraz uzyskwane uzupelnane wedzy ogólnej badz umejetnosc kwalfkacj zawodowych w formach pozaszkolnych przez te osoby, które juz spelnly obowazek szkolny. Oczywstym jest. ze w zwazku z szyhkm tempem dzalana na wszelkch polach dzalalno,~c, czlowek doros~v optymalz/!je l\ykorzystane dostepnych.~rodk()w zasobów. Coraz weksza lczha mlodych ludz decyduje se podjac studa w uczelnach wrtualnych - daje m to swobode równoczesnej pracy zawodowej, podrózowana, realzowana nnych projektów zyco\\~vch- podkresla Marta OzubJska, ekspert w zakrese ksztalcena na odleglosc. Kluczowy wplyw na KNO ma upowszechnene Internetu. Ponewaz coraz wecej obywatel naszego kraju ma dostep do Sec, coraz bardzej mozlwe jest prowadzene nauk za pomoca e-learnngu. Ta forma edukacj wplywa przede wszystkm na oszczednosc kosztów - zyskuja na tym zarówno uczestncy (brak obcazej oplatam za dojazdy noc\eg),jak organzatorzy szkolej (maleja utrzy wydatk na obsluge admnstracyjna mane budynków). Ksztalcene na odleglosc zapewna wyrównany pozom nauczana wplywa pozytywne na stopej zapametywanej wedzy, co newatplwe podnos efektywnosc tej metody. Wydaje se. ze najlepsza najbardzej efektywna forma ksztalcena jest forma meszana (blended learl/ng), laczaca w sobe ksztalcene onlne z ksztalcenem tradycyjnym. tychfo/'m Oczyw,~ce p/'ocentoilj' udzal zalezec bedze glówne od rodzaju prowadzonego ksztalcena oraz od potrzeb jego uczestnków - mów Bogdan Skotnck, nauczycel w systeme ksztalcena na odleglosc. Jesl werzyc szacunkom, do 2012 zaobserwujemy dynamczny wzrost szkolej elektroncznych w ksztalcenu se przez cale zyce. Zródla: Krajowy Osrodek Wsperana Edukacj Zawodowej Ustawcznej.. >-.:t/. Gl.. Gl to 'u Gl' 'c ej! nr 'I o Gl c!ci ~ >- " '!s Gl Ṇ. II. NAUCZYCIEL wzrosne efektywnosc pracy nauczycel oraz pracy szkoly poprzez zastosowane nowatorskch metod form pracy, wzrosne zasób wedzy umejetnosc nauczycel w zakrese obslug platformy e-iearnng oraz projektowana materalów multmedalnych stanowacych czesc skladowe zasoby e-lekcj, ksztalcene z wykorzystanem b-iearnng pozwol na szeroka ndywdualzacje odnesenu do w stylów uczena se oraz zrózncowanych cech osobowoscowych uczna, nastap wzrost swadomosc, z zmena se rola wspólczesnego nauczycela. Nauczycel z funkcj nformatora, nstruktora, kontrolera egzamnatora przybera postac twórcy procesu dydaktycznego wspomaga wspera uczna wjego poczynanach staje se moderatorem, przewodnkem po wedzy. Rys. 3. Realzacja nnowacj pedagogcznej z wykorzystanem platformy Mood\c. Uczen - przewdywane efekty. Opracowane wlasne; zródlo: A. Waszck. ~\'korz)'stane platformy zdalnego nauczana Afoodle H' prac)! z ucznem () szczególnych potrzebach edukac)jnychnnowacja pedagogczna, Kuratorum Oswaty w Lublne, Lubln-Zamosc 20 I O, s Realzacja nnowacj pedagogcznej z wykorzystanem platformy Moodle moze przebegac w 5 glównych etapach:" Wdrazane nnowacj Etapl. Instalacja konfguracja platformy Moodle na wydzelonej przestrzen serwerowej. Etap realzowany bedze m. n. poprzez przygotowane przestrzen serwera oraz nstalacj oprogramowana, konfguracj baz danych, zakladane kategor e-lekcj (e-kursów), dodawana uzytkownków, przydzelana praw nn. Rys. 2. Realzacja nnowacj pedagogcznej z wykorzystanem platfonny Moodle. Nauczycel - przewdywane efekty. Opracowane wlasne; zródlo: A. Waszek, ~~korz)'stane platformy zdalnego nauczana \1oodle w pracy z ucznem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - nnowacja pedagogczna. Kuratorum Oswaty w Lublne, Zamosc-Lubln 2010,s Natomast w odnesenu do uczna:'6 e-dalogów wzrosna poprzez konecznosc umejetnosc w forme wypowedz prowadzena w swadomym na forach....:t/. >- wzrosne wzrosne wykorzystanu czat, wzrosnaw komunkacyjnej, proces komunkatorów. gospodarowane czasem, wedzy (uzupelnena, prace weryfkacj, oraz umejetnosc motywacja poczuce swadomosc umejetnosc ksztalcena, pracez technolog nnych, odpowedzalnosc zaangazowane oraz celowosc jezykowe jejnformacyjnej konfrontacj w (jezyk zdobywanu ucznów zaojczysty) wlasna!ci oraz wzrosne jej konecznosc/chec poprawy, rozszerzena) swadomosc stanu modyfkacj. wedzy, braków 'C dyskusyjnych oraz za posrednctwem e-mal, Etap2. Przygotowane nauczycel do ksztalcena zdalnego. Szkolene uwzglednac bedze zasady pracy z platforma Moodle,w tymprojektowane wzorcowych e-lekcj (ekursów) z uwzglednenem zasobów skladowych oraz projektowane wlasnych multmedalnych komponentów. Przedstawone zostana równez zagadnena konfguracyjnej w obrebe e-lekcj w tym system montorowana oraz ocenana. Etap 3. Projektowane wlasnych e-lekcj. Nauczycele zaprojektuja w odpowednej kategor przedmotowej tematy e-lekcj, które stanowc bede uzupelnene, rozszerzene oraz ewaluacje dzalan dydaktycznych wychowawczych zgodne z poznana konwencja budowana e-kursów. Etap 4. Wdrazane metody b-iearnngu do tradycyjnego ksztalcena. Nauczycele wprowadza do ksztalcena tradycyjnego elementy b-learnngu zespalajac koordynujac..tematyke e-lekcj (zajec) oraz termnarz spotkan w sec z kalendarzem pracy dydaktycznej. Etap S. Ewaluacja nnowacj. J Rys. 4. Etapy realzacj nnowacj pedagogcznej z wykorastanem platformy Moodle. Opracowane wlasne; zródlo: A. Waszck, J~\'korzystane platformy zdalnego nauczana J.,foodle w pracy z ucznem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - nnowllcja pedagogczna. Kuratorum Oswaty w Lublne, Zamosc - Lubln 2010, s. 12. w Lublne, Zamosc-Lubln 20 IO, s l ó Tamze, s Tamze, s. 12. Efektywne wykorzystywane nowych technolog w edukacj szkolnej jest uzaleznone od odpowedno przygotowanej kadry. Do prowadzena sprawnego nauczana z wykorzystanem e-iearnngu (b-learnngu) ne wystarcza umejetnosc obslug komputera poslu-

6 gwana se wybranym zestawem aplkacj. Potrzebne jest równez specjalstyczne przygotowane z wykorzystanem platformy nauczana, poznane specyfk pracy z aplkacja oraz przygotowane do nowej rol c-nauczycela (tutora'8). Skutecznosc efektywnosc metod stosowanych w tradycyjnym nauczanu bardzo czesto ne odpowada efektywnosc w ksztalcenu zdalnym, stad tez nezbednym wydaje se byc przeorganzowane metod form pracy. W wrtualnym swece mozlwosc byca obserwowanym ocenanym przez nnc osoby stanow wazny czynnk motywujacym. Na platforme e learnngowej aktywnosc uczna ne konczy se wraz z dzwonkem; jest wdoczna latwa do zaobserwowana przez caly okres prowadzonych zajec. Planujac prowadzene ksztalcena z wykorzystanem b-iearnngu nalezy w szerokm zakrese uwzglednc problematyke psychologcznych aspektów pracy zespolowej komunkacj w wrtualnym swece.'9 Platformy e-iearnngowe Problemem dla nauczycel chcacych korzystac z narzedz e-iearnngu moze byc fakt, ze platforma e-iearnngowa pownna zostac zanstalowana umeszczona na specjalnym serwerze (obslugujacym PHP wyposazonym w odpowedne bazy danych uzaleznone od systemu operacyjnego Wn/Lnux). Istneja polske platformy, których koszt zakupu uzytkowana ne jest wysok. Ponadto nektóre frmy oferuja bezplatne wersje swoch platform - przykladem Xtenton, który dla szkól jest dostepny bezplatne, moze byc program po zarejestrowanu na strone Poczatkujacym poleca se darmowa platfonne, której ne trzeba nstalowac, tylko zarejestrowac se bezplatne na strone www. Kazdy zarejestrowany uzytkownk moze tam zameszczac materaly w postac prezentacj lub flmów, tworzyc testy zadana, okreslac pore czas dostepnosc oraz hasla dla klas ucznów - przykladem jest Pelp.net2o Clarolne21 to darmowa aplkacja oparta na PHP MySQL, umozlwajaca nauczycelom tworzene admnstrowane kursam za posrednctwem Internetu. Program rozpowszechnany jest na lcencj GPL. Docebo22 jest platfonna e-iernngowa open-source, zawerajaca zarówno system LMS do tworzena kursów, jak CMS do tworzena portal nternetowych (ne obsluguje j. polskego). OLAT to open-source Learnng Managment System stworzony IV Szwajcar napsany w calosc w Jave rozpowszechnany za darmo. Program obsluguje jezyk polsk Today-Lve, platforma E-Learnng Manhattan Vrtual Classroom to system dzalajacy pod systemem Lnux nnym systemam kompatyblnym z Unxem. Z Internetu mozna pobrac platfonny calkowce darmowe, przykiadem jest popularny Moodle2J dostepny na strone Oprogramowane to jest nezwykle ntucyjne przyjazne w uzytkowanu oraz - co najwaznejsze - najczescej wyberane do zastosowan edukacyjnych.24 * W edukacj nadszedl czas na zmane myslena, konecznosc budowana nowej rzeczywstosc szkolnej oraz nowego modelu ksztalcena doskonalena nauczycel. Mmo postepu technologcznego welu przeobrazen zachodzacych w zycu spoleczno-poltycznym gospodarczym, edukacja zmena se najwolnej. Do rzadkosc naleza szkoly, w których dzalana nnowacyjne z wykorzystanem e-iearnngu wprowadzane sa jako rodzaj edukacj formalnej/nefonnalnej. Najczescej sa to zmagana nowatorske wynkajace ze zrozumena, ze sukces szkoly "dzs jutra" polega na korzystanu z autentycznych naturalnych umejetnosc pokolena cyfrowego. Nestety, do tej pory ne powstalo zadne systemowe rozwazane, które stwarzaloby tego rodzaju nowoscom mozlwosc rozwoju w edukacj. Wprawdze w dokumentach nowej podstawy programowej czytamy, ze nauczycele pownn stwarzac ucznom warunk do nabywana umejetno,~c v.yszukwana, porzadkowana aykorzystywana nformacj z róznych zródel, z zastosowanem technolog nformacyjno-komunkacyjnych na zajecach z róznych przedmotów - za~ w nnym mejscu: do najwaznejszych umejetno.~c zdobywanych przez uczna w trakce ksztalcena ogólnego na III IV etape edukacyjnym naleza: umejetnosc wyszukwana, selekcjonowana k,:wycznej analzy nformacj; umejetnosc rozpoznawana wlamych potrzeb edukacyjnych oraz uczena se25. Nalezy wec mec swadomosc, ze coraz czescej w zastosowanach edukacyjnych pownna znalezc se technologa Web 2.0, do której zalczaja se blog webquesty edukacyjne, wk, socal bookmarkng oraz rózne modele e-iearnngu. Obserwacja zyca codzennego e-uczna - jego pracy (nauk), sposobu spedzana wolnego czasu oraz komunkowana se z rówesnkam - pozwala na stwerdzene, ze te nejako naturalne predyspozycje "dzec-sec" pownny zostac wykorzystane dobrze zagospodarowane w budowanu e-szkolyjako nowego modelu v.~vk(}rzystana ICT w edukacj szkolnej. dr nz. Agata Waszek konsultant edukacj nformatycznej (LubelskeSamorzadowe Centrum Doskonalena Nauczycel Oddzal w Zamoscu) ls Tutor (ang. 'obronca; opekun maloletncb' od tac. /lii/s p.p. od II/er 'patrzcc; bronc. zachowac: strzec; dawno opekun, wychowawca na wyzszych uczelnach) jest nauczycelem. ktnry pracuje ndywdualne z ucznem lub studentem. e-nauczycel Por. S!o\\nk u}'razóu' obcych zwrotów ohcojez"vcznych W. Kopalnskego. [odczyt: serpen 20 loj. 19 Waszck A. Psychologczne aspekty komunkacj na platforme szkolenmrej e-iearnng apraca grl/pol\"o, "AD REM", Lubln 200X. nr l bttp://www.clarolnc.nct, Szerzej: D. Nojszewsk - PlatfÓrmy learnllg U' polskch ns~\'lllcjllch edukac:rjnych. E-mcntor 2/2003, v2.php?numcr=2&d=20. odczyt [serpen 2009J. 25 Zalacznk nr 4 - podstawa programowa ksztalccna ogólnego dla gmnazjów szkól ponadgmnazjalnych. których ukonczene umozl\\'a uzyskane swadectwa dojrzalosc po zdanu egzamnu maturalnego, MEN s. 1-2.

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej HACCP Publkacja sfnansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komtetu Integracj Europejskej UrzĎd Komtetu Integracj Europejskej 2005 HACPP URZD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Autor tekstu dr Halna Turlejska

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA

ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA ...ne tra ngdy czasu na ogldane s za sebe, kto moe c włane dogana... ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA 4. Wstp Poprawne przygotowane bada oparte o przedstawone zasady realzacj, omówone w poprzednm rozdzale dotycz

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu Paweł Pawlaczyk, Jacek Herbch, Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk, Krzysztof Śwerkosz Rozpoznawane sedlsk przyrodnczych na podstawe danych opsu taksacyjnego lasu grudzeń 2003 Opracowane wykonane przez zespół

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie.

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie. Waldemar Macejko Buro Badań Krymnalstycznych Agencj Bezpeczeństwa Wewnętrznego w.macejko@abw.gov.pl Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem telefon nternetowej VoIP na skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo