społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100."

Transkrypt

1 Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Pojawienie się cywilizacji informacyjnej, której podstawową wartością jest kompetencja, wiedza i informacja jest obecnie podstawą funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Gospodarka wielu rozwiniętych państw pretenduje do nazwy gospodarki opartej na wiedzy, zaś informacja i wiedza są obecnie traktowane jako jeden z ważniejszych zasobów produkcyjnych przedsiębiorstw. Postrzeganie tego, ma istotny wpływ na zastosowanie technik i systemów informacyjnych w edukacji, a także rozwój nowych form kształcenia, pozyskiwania wiedzy. Obecny nurt rozwoju przez całe życie (lifelong learning) wymaga kreatywnej i elastycznej postawy nauczyciela, rozległej, interdyscyplinarnej wiedzy i profesjonalizmu w jej przekazywaniu oraz co istotne, otwartości na potrzeby uczących się i dostosowanie metod, technik nauczania oraz systemów informacyjnych do specyficznej formy przekazywania wiedzy, jaką jest e-learning. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systemów informacyjnych i środowisk informatycznych funkcjonujących w rozwiązaniach e- learningowych. 1. Wprowadzenie Trudno o dziedzinę, która z postępem technik informacyjnych (IT) kojarzyłaby się lepiej niż edukacja. Istotą obu jest przecież przekazywanie i przetwarzanie informacji 1. Dynamiczny rozwój kształcenia, jaki obserwuje się w ciągu ostatniego dziesięciolecia podkreśla charakter dokonujących się przemian. Narastająca w dużym tempie ilość informacji, ciągłość zmian, nowe techniki komunikacyjne, rosnąca mobilność ludzi to wszystko powoduje większe zapotrzebowanie na wiedzę. Społeczeństwo informacyjne będzie na tyle konkurencyjne, na ile jego gospodarka zostanie oparta na wiedzy. Kluczem do wiedzy jest edukacja. Dlatego wykształcenie społeczeństwa nie może być traktowane wyłącznie jako indywidualna sprawa uczącego się, tylko jako strategiczne zadanie dla państwa 2. By korzystać z rozproszonej informacji należy posiadać podstawowe umiejętności związane z obsługą elektronicznych mediów. Komputery wraz z nowoczesną technologią posługiwania się informacją stanowią szansę odejścia od encyklopedyzmu, czyli od przekazywania przez nauczycieli i gromadzenia przez uczniów dużych zasobów informacji. Jednocześnie stwarzają 1 Galar Roman, Lubacz Józef, Paradoksalne konsekwencje rewolucji informacyjnej w edukacji. W drodze do społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s Abramowicz Witold, Obywatele globalnego społeczeństwa informacyjnego. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego : raport o rozwoju społecznym. Red. Nauk. Wojciech Cellary. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2002, s

2 możliwość powstawania u uczniów mechanizmów poznawczych na bazie niewielkiego zasobu podstawowych informacji oraz wyrabiania umiejętności ciągłego kształcenia się i radzenia sobie z pojawiającymi się zasobami informacji. Proces ten powinien dotyczyć nie tylko dzieci i młodzieży szkolnej, ale także dorosłych, którzy zmuszeni są do zapoznawania się z nowymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi 3. Internet umożliwia dostęp do wiedzy zlokalizowanej w dowolnym miejscu na świecie, niezależnie od stref czasowych, użytkownik ma dostęp do opracowań naukowych umieszczanych zarówno na stronach prywatnych, jak i uczelnianych, firmowych czy organizacji, a także katalogów wielu bibliotek. Za jego pomocą wiedza staje się ogólnodostępna. 2. Zarządzanie wiedzą w e-learning Wykorzystanie technologii teleinformatycznej w procesie edukacyjnym staje się coraz istotniejsze. Narzędzia do kształcenia na odległość są tworzone w oparciu o metodologię obiektów wiedzy learning objects, która staje się coraz istotniejsza w dziedzinie e-learningu. Główną ideą wspomnianej metodologii jest możliwość zdefiniowania i wykreowania komponentów wiedzy, a następnie grupowanie ich w obiekty wiedzy. Są one przechowywane w bazach danych i opisywane przez edukacyjne metadane. Taka struktura pozwala na dzielenie się obiektami wiedzy i łączenie ich w celu stworzenia wykładu czy kursu. Metodologia obiektów wiedzy daje uczelniom maksymalną elastyczność i ułatwia wdrożenie e-learningu do procesu dydaktycznego. E-learning to wypadkowa trzech różnych zagadnień: Technologii, w skład, której wchodzą infrastruktura (sieć, serwery, stacje robocze) oraz systemy informatyczne (oprogramowanie), Treści szkoleniowej, obejmującej nie tylko kursy e-learningowe, ale także wszelkie inne materiały, dane, informacje i komunikaty wchodzące w skład procesu edukacyjnego, Usługi nauczania zdalnego są to wszelkie działania obejmujące aktywności związane z uruchomieniem, wsparciem oraz rozwojem procesów e-learningu w podmiocie edukacyjnym. Zarządzanie wiedzą to proces zamiany wiedzy istniejącej w przedsiębiorstwie z trudnej do sparametryzowania formy (np. doświadczenia pracowników) do postaci łatwo dostępnych źródeł informacji np. materiałów elektronicznych zawartych w portalu czy odnośników do specjalistów z danej dziedziny nauki. Zarządzanie wiedzą to również problem 3 Majta Mariusz, Społeczeństwo informacyjne jako nowa forma cywilizacyjna, UW, Warszawa, 2

3 samej parametryzacji i zapisu wiedzy. Gromadząc wiedzę należy ściśle określić, co jest informacją, którą należy zachować, jak odbywa się proces pozyskiwania informacji, do jakiej dziedziny nauki możemy informację zapisać oraz kto stanowi najlepsze uzupełnienie wiedzy na dany temat. Problemem zarządzania wiedzą staje się także pozyskanie wiedzy z organizacji oraz jej zapisu do konkretnego systemu informatycznego. Dzięki takiemu mechanizmowi baza wiedzy zaczyna nabierać realnej wartości użytkowej dla pracowników. Niezbędna staje się integracja systemu do zarządzania wiedzą z systemami istniejącymi w organizacji, a służącymi np. do wymiany informacji przez użytkowników, takich jak: Internet, a także intranet będący nośnikiem informacji o przedsiębiorstwie, a także będący trzonem systemów zarządzania wiedzą, Klient poczty elektronicznej, Narzędzia do komunikacji synchronicznej (komunikatory), FAQ najczęściej zadawane pytania, Firmowe listy dyskusyjne. Cechą charakterystyczną organizacji jest nieustanna ewolucja zawartej w nich wiedzy, która wraz z rozwojem przedsiębiorstwa gwałtownie wzrasta. System zarządzania wiedzą musi przyjąć te informacje po każdej aktualizacji, tak by mogła ona podlegać ocenie stopnia jej przydatności. Systemy zarządzania wiedzą są najczęściej systemami komputerowymi (bądź pojedynczymi modułami) o pewnym wąskim zakresie funkcjonalnym, lecz z silnymi mechanizmami obsługującymi procesy: Zdobywania wiedzy, Indeksowania wiedzy, Składowania wiedzy, Oraz jej udostępniania 4. Systemy te najczęściej bazują na rozwiązaniach aplikacji internetowych, które stanowią w większości rozwiązań swoistą bazę informacyjną organizacji. Systemy zarządzania wiedzą są to mechanizmy umożliwiające: Realizację zadania stawianego przez zarządzanie łańcuchami wiedzy (Knowledge Chain Management) określającymi przepływy wiedzy w procesach, umożliwiające pracownikom efektywną działalność (optymalizację kanałów dostarczających specjalistyczną wiedzę pracownikom), 4 Grudzewski M. Wiesław, Hejduk K. Irena, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Difin, Warszawa

4 Gromadzenie informacji znajdującej się lub napływającej do przedsiębiorstwa w postaci różnych formatów dokumentów i wiadomości, Zapobieganiu wypływania wiedzy z organizacji podczas rotacji pracowników, Wykorzystanie wyspecjalizowanych modułów w szybkim dostępie do poszukiwanej przez użytkownika informacji oraz do eksperta z danej dziedziny wiedzy, Skuteczną kontrolę jakości i aktualności wiedzy w bazach, Integrację z systemami służącymi powszechnie pracownikom do przesyłania informacji, Katalogowanie informacji istniejącej w różnej postaci. Jedną z głównych funkcji systemu zarządzania wiedzą jest dostarczanie użytkownikowi informacji, która po przetworzeniu umożliwia podejmowanie skuteczniejszych decyzji. W związku z tym niezwykle ważnym elementem koncepcji zarządzania wiedzą są systemy informatyczne. Pełnią one jednak jedynie funkcję wspomagającą zarządzanie wiedzą w organizacji, a nie zarządzają wiedza pozostaje w gestii ludzi. Jednym z podstawowych obszarów zastosowania technologii nauczania, gromadzenia oraz zarządzania wiedzą i komunikacji na odległość za pomocą Internetu jest e-learning. Popularność nauki za pośrednictwem sieci rośnie, ze względu na pomoc w redukowaniu czasochłonności zdobywania i przetwarzania wiedzy. Wskazuje się na istotną możliwość szkolenia pracowników, partnerów handlowych, klientów firmy, kiedy zajdzie taka potrzeba, w dowolnym miejscu, czasie oraz zakresie (indywidualizacja w procesie kształcenia). Twierdzi się, iż [...] nauka za pośrednictwem Internetu weszła do domeny ogólnego rozwoju aplikacji 5. Do budowania systemów zarządzania wiedzą w organizacjach mogą się przyczynić sprawnie działające systemy wirtualnej edukacji. Dzięki nim możliwe jest zintegrowanie zasobów intelektualnych w firmie, co ułatwi budowanie systemów zarządzania wiedzą. W poniższej tabeli pokazano zestawienie korzyści wynikających z posługiwania się systemami zarządzania szkoleniami elektronicznymi oraz dla porównania, podstawowe wymagania stawiane systemom zarządzania wiedzą 6. 5 Knowledge Management zarządzanie wiedzą w organizacji. Computerworld 2002, maj. 6 Praca zbiorowa pod red. H. Sroki i S. Stanka, Wirtualna edukacja. Koncepcja i wybrane kierunki realizacji, Katowice

5 Korzyści wynikające z posługiwania się systemami zarządzania szkoleniami elektronicznymi Dostęp z jednego miejsca do wszystkich zasobów dotyczących danego szkolenia Jasny pogląd pracownika na wymagania przełożonych Możliwość rzeczywistego zarządzania wiedzą i umiejętnościami pracowników Oszczędność czasu pracowników dzięki szkoleniom dedykowanym Możliwość szybkiego znalezienia ekspertów z danego zagadnienia W przypadku trudności, możliwość znalezienia modułu z danego tematu i przypomnienie zagadnienia Podstawowe wymagania stawiane systemom zarządzania wiedzą Dostęp do wspólnych dla całej organizacji danych i dokumentów Dostarczenie danych menedżerom różnych szczebli Obieg informacji dotyczących organizacji i odbywających się w niej procesów Dostęp do żywej wiedzy kontakt z pracownikami-ekspertami Tabela 1 Systemy e-learningu a systemy zarządzania wiedzą 7. Patrząc na liczne podobieństwa pomiędzy tymi systemami można wnioskować, że wdrożenie systemów e-learning w organizacji ułatwi budowanie systemów zarządzania wiedzą w firmach oraz przejście od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą. Znaczenie e-learningu zostanie docenione zwłaszcza w sytuacji, gdy będzie chodziło o dzielenie się wiedzą pomiędzy rozproszonymi, zdecentralizowanymi grupami uczestników. Dostępne oprogramowanie do nauczania na odległość pozwala na tworzenie interaktywnych struktur szkoleniowych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych instytucji, szczególnie dla wielotysięcznych przedsiębiorstw sieciowych czy wielooddziałowych. Dzięki platformie e- learningowej zasoby wiedzy są udostępniane wybranym grupom uprawnionych osób. Wypracowane zostają kanały komunikacji wewnątrz organizacji i odbywa się współdzielenie wiedzy, które może być kontynuowane po zakończeniu szkolenia. Współdzielenie informacji pomaga w integracji pracowników 8. Zdobywają oni wiedzę grupowo, a jednocześnie indywidualnie. 7 E-learning drogą do tworzenia systemu zarządzania wiedzą w firmie. Planeta wiedzy Szwed-Strych Urszula, Nowe narzędzie dla nowych pracowników, Meritum, 2002, nr 1 i 2. 5

6 3. Podział systemów informatycznych w zarządzaniu e-learning Zaletą nauczania przez Internet, integrującego w sobie techniki multimedialne jest to, że pracownik przedsiębiorstwa może zdobywać nowe umiejętności na własnym stanowisku, nie musi opuszczać swojego miejsca pracy, w celu odbycia szkolenia. Kursy on-line są bardziej efektywne od tradycyjnych metod nauczania, chociażby ze względu na brak kosztów związanych z delegowaniem pracownika na taki kurs (przejazdy, noclegi, diety, itp.), a także niezależność czasową w uczeniu się, czy dostosowanie tempa szkolenia do predyspozycji pojedynczego uczącego się oraz możliwość sprawdzenia jego wiedzy natychmiast po zakończeniu szkolenia 9. Kompleksowy proces e-learningu składa się z wielu elementów. Na jednym jego krańcu znajdują się działania związane z dobieraniem komponentów treści szkoleniowej oraz projektowaniem i opracowywaniem materiałów edukacyjnych (schematy graficzne, prezentacje), na drugim zaś osoba szkolona, która korzysta z kursu za pośrednictwem zaawansowanego środowiska informatycznego. Inne ważne elementy to: Zarządzanie zasobami treści, Dystrybucja materiałów szkoleniowych, Zarządzanie procesem szkoleń, Zarządzanie ludźmi w procesie szkoleń, Udostępnianie treści szkoleniowej on-line, Śledzenie procesu edukacyjnego, Raportowanie wyników szkolenia, Zdalna komunikacja i współpraca 10. Rozwój systemów przeznaczonych dla potrzeb wirtualnej edukacji obejmuje trzy klasy platform: LMS (Learning Management System) System Zarządzania Szkoleniami, LCMS (Learning Content Management System) System Zarządzania Zawartością Szkoleniową, VCS (Virtual Clasroom System) System do Zarządzania Zdalną Komunikacją i Współpracą Synchroniczną Łobejko Stanisław, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa Hyla Marek, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków D. Lennox. Managing Knowledge with Learning Objects. The Role of a Learning Content Management system in Speeding Time to Performance. WBT Systems White Paper,

7 Patrząc na ten podział można zauważyć pewną klasyfikację systemów e-learning obejmującą trzy elementy: Zorientowanie na komunikację (VCS systemy do prowadzenie prezentacji na odległość oraz zdalnej komunikacji i współpracy), Zorientowane na wiedzę (LCMS systemy do zarządzania treścią szkoleniową i narzędzia autorskie), Zorientowane na ludzi (LMS systemy do zarządzania szkoleniami oraz ludźmi w procesie nauczania oraz systemu do zarządzania kompetencjami i umiejętnościami, systemy do testowania. Poniższy rysunek obrazuje przyporządkowanie systemów informacyjnych w zarządzaniu e- learning do odpowiednich elementów. Wiedza LCMS LMS VCS Ludzie Komunikacja Rysunek 1 Systemy informacyjnych w zarządzaniu e-learning (na podstawie Hyla Marek, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005). LMS (Learning Management System) system zarządzania szkoleniami oraz ludźmi w procesie nauczania Uruchomienie systemu LMS jest obecnie równoważne z wdrożeniem e-learningu w organizacji. System ten tworzy platformę informatyczną umożliwiającą przygotowanie, 7

8 zarządzanie i prowadzenie nauczania poprzez Internet. Dobre platformy LMS umożliwiają przede wszystkim hurtową dystrybucję wiedzy (poprzez umieszczenie tradycyjnych szkoleń w formie elektronicznej w Internecie) i udostępnianie ich z różnych poziomów. W skład systemu zarządzania szkoleniami wchodzą trzy podstawowe elementy: kontent (treść), usługi oraz infrastruktura, narzędzia. Kontent stanowi najczęściej biblioteka przygotowanych kursów e-learningowych, dostosowanych lub tworzonych pod potrzeby klienta oraz narzędzia, służące do ich modyfikacji oraz tworzenia od podstaw 12. Najczęściej spotykane usługi dostarczane z systemami LMS to usługi wdrożeniowe, mentorskie, nauczycielskie i eksperckie wspierane różnymi narzędziami informatycznymi. W systemie klasy LMS można wyróżnić pięć rodzajów funkcji (nakierowanych na osoby szkolone, jak i na osoby zaangażowane w działania administracyjno trenerskie) 13 : 1. Funkcje zarządcze dzięki którym system LMS może wspomagać pracę działu szkoleń w zakresie planowania, projektowania, uruchamiania, realizacji i analizowania procesu szkoleniowego w organizacji, 2. Funkcje śledzące proces nauczania system LMS pozwala rejestrować wszystkie dane związane z aktywnością osób szkolonych w procesie nauczania akademickiego czy korporacyjnego, 3. Funkcje analityczne i raportujące jedną z głównych funkcji systemów LMS jest dostarczanie przekrojowych danych na temat wszystkich działań szkoleniowych uczelni, organizacji. 4. Funkcje związane z treścią szkoleniową LMS uważa się za platformę służącą do dystrybucji kursów e-learning przez sieć komputerową. Jest to jedna z najważniejszych funkcji środowiska. Funkcje związane z treścią szkoleniową, które spełniają środowiska LMS, to: Możliwość osadzenia kursu e-learningowego w środowisku oraz opublikowania go (udostępnienia osobom szkolonym według określonych kryteriów), Możliwość dystrybucji treści szkoleniowej (nie tylko kursów e-learningowych, ale także materiałów uzupełniających, testów, ankiet itp.), Możliwość tworzenia elementów treści (np. ćwiczeń, banków pytań testowych). 12 Łobejko Stanisław, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa Hyla Marek, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

9 5. Funkcje wspierające prowadzenie szkoleń zdalnych które są możliwe dzięki rozmaitym mechanizmom interakcji między osobom szkoloną a osobą szkolącą, a także między samymi szkolonymi. Są to: Listy dyskusyjne, Czat rozmowa w czasie rzeczywistym, Rozmowa głosowa poprzez wbudowany moduł VoIP 14. Rysunek 2 Ekran zarządzania profilami użytkowników w systemie Moodle. LCMS (Learning Content Management System) system zarządzania treścią szkoleniową LCMS to system, którego głównym zastosowaniem jest obiektowe projektowanie, opracowywanie, składowanie oraz dostarczanie materiałów szkoleniowych różnymi kanałami dystrybucji 15. LCMS jest wirtualnym środowiskiem stworzonym dla wielu użytkowników, którymi mogą być zarówno projektanci szkoleń, jak i ich uczestnicy. Daje on możliwość tworzenia, przechowywania i wielokrotnego zastosowania raz stworzonego materiału 14 Hyla Marek, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Tamże. 9

10 szkoleniowego. Pozwala na zarządzanie i dostarczanie zawartości szkoleń poprzez korzystanie z centralnego repozytorium elementarnych obiektów 16. LCMS pomaga tworzyć, wykorzystywać, lokalizować, dostarczać, zarządzać i ulepszać zawartość szkoleń. Zawartość jest zwykle zarządzana w scentralizowanym archiwum w formie niewielkich, samo opisujących, identyfikowalnych elementów lub jako jednostki szkoleniowe, z których każda satysfakcjonuje jeden lub więcej dobrze zdefiniowanych obiektów szkoleniowych. LCMS potrafi zlokalizować i dostarczyć do użytkownika końcowego indywidualną jednostkę szkoleniową, aby zaspokoić pojedyncze zadanie, lub dostarczać elementy większego kursu, zdefiniowanego w systemie LMS.W zaawansowanych systemach, LCMS kontroluje interakcje studenta z obiektami kursu i opierając się na tej informacji dostarcza studentowi wysoce spersonalizowany tok nauczania. LCSM dostarcza osobom nadzorującym przejrzystych i wartościowych raportów, które w przyszłości mogą posłużyć również do doskonalenia obiektów szkoleniowych. Niektóre z wiodących systemów LCMS umożliwiają współpracę i wymianę wiedzy w odniesieniu do obiektów szkoleniowych pomiędzy studentami i nauczycielami. Również ta wymiana jest archiwizowana i udostępniana osobom przygotowującym uzupełnienia treści szkoleń. Główne zadanie LCMS to tworzenie, przetwarzanie, lokalizowanie, dostarczanie, zarządzanie i ulepszanie treści. W niektórych przypadkach obszar ten rozszerza się na zbieranie dodatkowych informacji i prezentowanie ich w przystępnej formie. LCMS nie zajmuje się zarządzaniem kompetencjami, nie ma dodatkowych funkcji administracyjnych, nie zarządzają szkoleniami ani logistyką 17. VCS (Virtual Clasroom System) systemy do prowadzenia prezentacji na odległość Systemy klasy VCS wszechstronnie zaspokajają jedną z podstawowych potrzeb biznesowych każdej organizacji, jaką jest efektywna komunikacja służą głównie do zarządzania procesem zdalnej komunikacji prowadzonej w trybie synchronicznej. VCS można stosować wszędzie tam, gdzie nadawca i odbiorca przekazu są od siebie oddaleni oraz mają dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej. Systemy VCS wspierają procesy: Sprzedażowe zdalne prezentacje handlowe w programie PowerPoint, pokazy systemów informatycznych przez sieć komputerowych, 16 Chmielewski Adam, Nowoczesne rozwiązania technologiczne w nauczaniu poprzez Internet na przykładzie systemów klasy CMS, IV Międzynarodowa Konferencja Kształcenie Ustawiczne Inżynierów i Menedżerów, Warszawa źródło sieć Internet 10

11 Marketingowe organizacja wirtualnych seminariów adresowanych do szerszych grup odbiorców, Wsparcia klienta (customer service) zdalne rozwiązywanie problemów, kontakt głosowy i wizualny przez sieć komputerową, Wewnętrznej komunikacji praca zespołowa na odległość, zdalny mentoring, współdzielenie aplikacji i dokumentów, koordynacja działań projektowych 18. Rolą systemu LMS jest zarządzanie kursantami i zasobami w procesie szkoleń oraz realizacja procesu nauczania. LCMS ukierunkowany jest na zarządzanie treścią podczas jej opracowywania, przechowywania, konserwacji i dystrybucji. VCS wspiera proces komunikacji na odległość. Funkcje systemów e-learningowych wzajemnie się dopełniają i niejednokrotnie są zaimplementowane jako osobne moduły w zintegrowanych rozwiązaniach informatycznych dostarczających platformy do zarządzania kursami na odległość, użytkownikami czy komunikacją pomiędzy nauczycielem a studentem. 4. Wnioski Większość narzędzi e-learningowych służy do obsługi szkoleń asynchronicznych (on demand), kiedy użytkownik może skorzystać z narzędzi nauczania na odległość w dowolnym, najbardziej odpowiednim dla niego czasie. System, który wspiera nauczanie synchroniczne, które odbywa się w określonym czasie, ale w różnych miejscach musi być wyposażony w moduł wirtualnej klasy, odpowiednie systemy komunikacji synchronicznej. Patrząc na dostępne modelowe rozwiązania systemów informatycznych w zarządzaniu e-learning wydaje się, iż niezależność czasowa będąca największą zaletą systemów nauczania asynchronicznego spowoduje ich największą popularność. Bez względu na zastosowany system e-learning ważną cechą wspólną jest możliwość dostosowania tempa szkolenia do predyspozycji pojedynczego studenta oraz natychmiastowe sprawdzenie wiedzy po zakończeniu szkolenia. Istotnym czynnikiem, decydującym o kosztach działalności e-edukacyjnej organizacji są nakłady ponoszone na wdrożenie i administrowanie oprogramowaniem wspomagającym proces kształcenia online. Koszty te w znacznym stopniu determinują rozwój działalności e- learningowej przedsiębiorstwa, które rozpoczynając takie przedsięwzięcie stoi przed dylematem wyboru odpowiedniej technologii zakupu komercyjnego systemu LMC/LMCS, zbudowania autorskiego systemu bądź skorzystania z jednej z wielu bezpłatnych 18 Hyla Marek, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

12 dystrybuowanych w Internecie rozwiązań. Jednakże technologia z inwestycyjnego punktu widzenia jest najmniej ważnym elementem e-learning (stosunkowo łatwo ująć w budżecie jej koszt oraz zapisać w harmonogramie zakres prac związanych z jej wdrożeniem). Z drugiej strony od wyboru technologii zależy zakres działań szkoleniowych, określenie dostępnych funkcji, pozwalających obsługiwać różne grupy (np. studentów, klientów zewnętrznych czy wewnętrznych). Dużym problemem po dokonaniu wyboru środowiska informatycznego może być także proces tworzenia materiałów dydaktycznych (długotrwały i kosztowny), a także uruchomienie wydajnych procesów szkoleniowych w podmiocie edukacyjnym. W przypadku dużych organizacji niezbędne staje się przemodelowanie procedur i procesów czy zmiana mentalności pracowników (gdzie przekonanie czynnika ludzkiego do nowego systemu zarządzania czy nauczania bywa najtrudniejszym zadaniem do wykonania). Literatura 1. Abramowicz Witold, Obywatele globalnego społeczeństwa informacyjnego. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego: raport o rozwoju społecznym. Red. Nauk. Wojciech Cellary. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2002, s Chmielewski Adam, Nowoczesne rozwiązania technologiczne w nauczaniu poprzez Internet na przykładzie systemów klasy CMS, IV Międzynarodowa Konferencja Kształcenie Ustawiczne Inżynierów i Menedżerów, Warszawa Galar Roman, Lubacz Józef, Paradoksalne konsekwencje rewolucji informacyjnej w edukacji. W drodze do społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s Grudzewski M. Wiesław, Hejduk K. Irena, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Difin, Warszawa Hyla Marek, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Knowledge Management zarządzanie wiedzą w organizacji. Computerworld 2002, maj. 7. Lennox D. Managing Knowledge with Learning Objects. The Role of a Learning Content Management system in Speeding Time to Performance. WBT Systems White Paper, Łobejko Stanisław, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa

13 9. Praca zbiorowa pod red. H. Sroki i S. Stanka, Wirtualna edukacja. Koncepcja i wybrane kierunki realizacji, Katowice Szwed-Strych Urszula, Nowe narzędzie dla nowych pracowników, Meritum, 2002, nr 1 i 2. Netografia 1. Majta Mariusz, Społeczeństwo informacyjne jako nowa forma cywilizacyjna, UW, Warszawa, 2. E-learning drogą do tworzenia systemu zarządzania wiedzą w firmie. Planeta wiedzy źródło sieć Internet 13

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie e-learningiem

Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie strefy związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem, zarządzanie treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej

Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej a realizacja Projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training Core Learning Management Compliance Training Classroom Training e-testing Collaboration Virtual Classroom e-commerce Connect Twój partner w rozwoju best in training www.bit-polska.pl - Indywidualny system

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet model, narzędzia, praktyka 13-15 czerwca 2012 EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI MEDYCZNYCH Maria MANIA Agnieszka ZAGÓRSKA Marek DZIKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska

Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska Definicja wirtualnego uniwersytetu: Wirtualny > istniejący w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na platformie BizFlow er

Rozwiązania na platformie BizFlow er Rozwiązania na platformie BizFlow er Przygotowali Witold Strzępa ws@omm.com.pl Szymon Owsianowski so@omm.com.pl Agenda 1. Czym jest platforma BizFlow er 2. Komponenty platformy 3. Rozwiązania WF EOD, korespondencja,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia wykładów online

Metodologia tworzenia wykładów online Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Metodologia tworzenia wykładów online Tworzenie wykładów wymaga stosowania metodologii. Intuicyjne zaprojektowanie wykładu online

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r.

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning e-learning jest jednym z głównych narzędzi edukacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Sylabus KRK. Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Sylabus KRK. Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 2013 Sylabus KRK Sprawne zarządzanie jakością kształcenia. Elastyczna organizacja programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Autonomia programowa uczelni w praktyce: spójność programów z

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Nadzór i kontrola jakości kształcenia w e-learning na przykładzie systemu Moodle doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

e-learning w edukacji Sebastian Wasiołka

e-learning w edukacji Sebastian Wasiołka e-learning w edukacji Sebastian Wasiołka Plan prezentacji 1. Definicje. 2. Terminologia. 3. Klasyfikacja systemów e-learning. 4. Elementy procesu e-learningowego. 5. Podstawowe funkcje e-learningu. 6.

Bardziej szczegółowo

Rozwijasz firmę, zatrudniasz pracowników, dbasz o wydajność pracy? Czy wiesz, że zarządzanie wiedzą pracowników i firmy może przekładać się na

Rozwijasz firmę, zatrudniasz pracowników, dbasz o wydajność pracy? Czy wiesz, że zarządzanie wiedzą pracowników i firmy może przekładać się na Rozwijasz firmę, zatrudniasz pracowników, dbasz o wydajność pracy? Czy wiesz, że zarządzanie wiedzą pracowników i firmy może przekładać się na usprawnienie działań i efekty biznesowe? Chciałbym, aby nowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning http://pup.e-sgh.pl Cz. I - Charakterystyka szkoleń Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo