METODA ELECTRE III W WYBORZE PLATFORMY LMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODA ELECTRE III W WYBORZE PLATFORMY LMS"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 6 STUIA INFORMATICA NR 6 MARCIN W. MASTALERZ METOA ELECTRE III W WYBORZE PLATFORMY LMS. Genez problemu Problemty eetywnego wyboru pltormy e-lernngu lsy LMS lernng mngment system systemu zrządzn szolenm corz częśce odgryw strtegczne znczene w uczelnch orz w plcówch dydtycznych. W opublownym w 996 rou rporce UNESCO zwnym rportem Koms J. elorse Lernng: the tresure wthn omwącym erun wszn rozwou educ XXI weu stwerdz sę że celem educ est plnowne budowne nsze wspólne przyszłośc tórą będze uczące sę społeczeństwo zgodne z deą zsdą sztłcen ustwcznego. W rporce sormułowno tezę o powstnu rozwou systemów sztłcen ustwcznego contnung educton tór przesztłcł sę w oncepcę uczen sę przez cłe życe le long educton tworząc model uczącego sę społeczeństw lernng socety. Swoe odbce rport znlzł w Strteg rozwou ru 7 5 w tóre pdło stwerdzene że podstwowym elementm wrunuącym rozwó społeczeństw normcynego są educ nrstrutur mterln SI w tym zwłszcz powszechny dostęp wyorzystne sec Internet w postc M. Hyl Przewodn po e-lernngu Ocyn Eonomczn Krów 5. Lernng: the tresure wthn Report to UNESCO o the Interntonl Commsson on Educton or the Twenty- rst Century

2 38 Mrcn W. Mstlerz e-dmnstrc e-bznesu e-ochrony zdrow orz e-educ 3. Nwżneszym edn wydrzenem było powstne w 5 rou ustwy Prwo o szolnctwe wyższym mące ostteczne uporządowć sprwy e-educ. Po opublownu rozporządzen Mnstr Nu Szolnctw Wyższego w sprwe wrunów e muszą być spełnone by zęc dydtyczne n studch mogły być prowdzone z wyorzystnem metod techn sztłcen n odległość z dn 5 wrześn 7 rou uczelne otrzymły zelone śwtło n stosowne nowe technolog w procese dydtycznym. Tu powł sę problem włścwego wyboru pltormy e-lernng tór może wpłynąć n poprwę ośc śwdczonych usług orz zwęszyć ch zres. Może to bezpośredno lub pośredno przełożyć sę n polepszene pozyc uczeln n rynu tże poprwć wzerune orz prestż ednost. Artyuł stnow wprowdzene do problemty podemown decyz omówono w nm szeroą grupę metod ELECTRE tóre są wyorzystywne do rozwązywn dysretnych problemów weloryterlnego podemown decyz 5. Główny ncs zostł położony n metodę ELECTRE III z tóre pomocą możn porządowć wrnty wyboru. N e podstwe zostł omówony proces wyboru pltormy LMS.. Relc przewyższn we wspomgnu decyz Zgdnene wyboru nleży do problemty podemown decyz tór poleg n wyznczenu wrntu decyzynego ze sończonego zboru rozptrywnych wrntów spełnącego w nwęszym stopnu złożone cele 6. Wybór włścwego rozwązn zwązny est z uwzględnenem ednego lub welu celów ryterów wyboru 7. W przypdu uwzględnn przy wyborze welu ryterów mówmy o weloryterlnym podemownu decyz. W procese podemown decyz wyróżnmy l podstwowych poęć: 3 Strteg rozwou ru 7 5 Mnsterstwo Rozwou Regonlnego Wrszw 6 Prwo o szolnctwe wyższym z dn 7 lpc 5 r. du/5/365.htm. 5 Metody weloryterlne n polsm rynu nnsowym red. T. Trzsl Wydwnctwo PWE Wrszw 6. 6 E. Turbn J.E. Aronson cson Support Systems nd ntellgent Systems Prentce Hll. 7 B. Roy Weloryterlne wspomgne decyz WNT Wrszw 99.

3 Metod ELECTRE III w wyborze pltormy LMS 39 sytuc decyzyn oolcznośc podemown decyz decydent podmot procesu decyzynego człowe grup ludz mszyn problem decyzyny przyłdowo wybór systemu LMS wrnty decyzyne zbór systemów LMS z tórego wybermy ryter wyboru mern dosonłośc ośc wrntu decyzynego cen omptyblność użyteczność 8. Rozwązne problemu decyzynego w postc wyboru systemu LMS może sprowdzć sę do wyznczen postc nltyczne unc użytecznośc użytecznośc welotrybutowe nstępne oreślen wrntu decyzynego dl tórego unc przymue wrtość msymlną 9. N tch podstwch oper sę meryńs metod nlzy herrchczne AHP nlytc herrchy process zproponown przez Sty ego. W rtyule soncentrowno sę edn n nnym sposobe rozwązn problemu decyzynego m est podeśce europese oprte n relc przewyższn. Poleg ono n porównywnu wrntów decyzynych prm wyzncznu podstwowych orz zgrupownych zleżnośc. o podstwowych zleżnośc nleżą: I równowżność P preerenc sln Q preerenc słb R neporównywlność. Tworzą one nstępuące twerdzen: I P P Q Q R gdze A zboru wrntów decyzynych tch że A = {... m }. Zgrupowne zleżnośc zostły zdenowne nstępuąco: N br preerenc sytuc I orz R bez możlwośc ch rozróżnen L preerenc w szerom sense sytuc P orz Q bez możlwośc ch rozróżnen J przypuszczene preerenc sytuc Q orz I bez możlwośc ch rozróżnen K K-preerenc sytuc P orz R bez możlwośc ch rozróżnen 8 T. Szpro ecyze menedżerse z Excelem Wydwnctwo PWN Wrszw. 9 Metody weloryterlne... T.L. Sty How to Me ecson: The Anlytc Herrchy Process Europen Journl o Opertun Reserch 99 no. 8 s B. Roy Weloryterlne wspomgne...

4 Mrcn W. Mstlerz S przewyższne sytuc P orz Q orz R bez możlwośc ch rozróżnen. Aby możn było nlzowć zbory wrntów decyzynych nleży dl nch wyznczyć unce ryterlne tóre będą odzwercedlć preerence decydent: F = {... }. Jeżel unc reprezentowć będze wrnt ocenny względem ryterum to sytuc przewyższn przyme postć: A S. Ozncz to w uroszczenu że eżel wrnt decyzyny n ryterum est mneszy gorszy od wrntu decyzynego n tym smym ryterum to wrnt przewyższ wrnt. W netórych zstosownch wyznczne są dodtowo prog n ryterch tóre pozwlą opsć typy preerenc slną słbą br w zleżnośc od różncy mędzy dwom wrntm n dnym ryterum. Wrtośc progów mogą przyąć postć lnową zleżną od wrtośc n ryterum. Wyróżnmy prog: Nerozróżnlnośc równowżnośc oreśl o le muszą sę różnć dw wrnty n dnym ryterum by przestły być uwżne z nerozróżnlne. Ponże wrtośc progu nerozróżnlnośc uzne sę że wrnty są te sme. Progem równowżnośc zwąznym z ryterum nzywmy uncę ] tą że ] I > ] L. Preerenc p oreśl o le muszą sę różnć dw wrnty n dnym ryterum by eden ozł sę slne preerowny od drugego. odtowo mus być spełnon nerówność p >. Pomędzy progm p występue słb preerenc. Progem preerenc zwąznym z ryterum nzywmy uncę p ] tą że A > p ] P p ] J. 3 Tmże.

5 Metod ELECTRE III w wyborze pltormy LMS Vet v wyorzystywny w przypdu zbyt duże różncy pomędzy wrntm n ryterch. Przeroczene progu wet odrzuc hpotezę o przewyższnu ednego wrntu nd drugm. Progem preerenc zwąznym z ryterum nzywmy uncę v ]. Jeśl 3 wrnt est lepszy od n ryterum o mne nż to ndl wrnty są nerozróżnlne eśl est lepszy o wrtość mędzy p to wrnt est słbo preerowny nd eśl est lepszy o węce nż p to wrnt est slne preerowny nd. 3. Metody ELECTRE Metody ELECTRE elmnton et choce trnsltng relty nleżą do grupy nbrdze zwnsownych metod weloryterlnych. W przecweństwe do brdzo populrnych metod MAUT multttrybute utlty theory orz wspomnne uż AHP zwąznych z welotrybutową uncą użytecznośc metody ELECTRE oprte są n relc przewyższn. Polegą mędzy nnym n poęcu częścowego uporządown lterntyw orz porównywnu ch prm n te podstwe tworzone są zbory zgodnośc nezgodnośc. Końcowym eetem może być gr przedstwący uporządowne lterntyw. Perwsz z metod ELECTRE zprezentown zostł w rou 966. Od tego czsu zproponowno wele e odmn dostosownych do specy różnego rodzu problemów decyzynych tch : zgdnen wyboru nlepszego wrntu decyzynego ELECTRE I ELEC- TRE IS problem sortown lsyc ELECTRE TRI porządowne wrntów decyzynych ELECTRE II ELECTRE III ELEC- TRE IV 5. Powstło tże l pochodnych metod ELECTRE tch metod Bpolr zmodyown metod Bpolr ELECTRE rozszerzone o domnce stochstyczną probblstyczną. 3 Tmże. Metod opsn w prcy R.L. Keeney H. nd R ecsons wth Multple Obectves: Preerences nd Vlue Trdeos Wley New Yor Metody weloryterlne...

6 Mrcn W. Mstlerz W rtyule soncentrowno sę n metodze ELECTRE III tór umożlw doonne wyboru nlepszego wrntu decyzynego dzę uporządownu ch z puntu wdzen decydent wyrżonego przez ego preerence. Metod rozpoczyn sę od oreślen zboru wrntów decyzynych A tórym w nszym przypdu będą cyne systemy LMS 3. W nstępnym rou oreśl sę rodznę ryterów F czyl ocenne cechy systemów te cen unconlność wsprce technczne nne 3... Nstępne n podstwe nlzy preerenc decydent przymue sę prog równowżnośc orz prog preerenc. odtowo decydent mus oreślć wg ryterów w oznczące wżność -tego ryterum. Wg mogą być lczbm dodtnm z dowolnego zresu. Im węsz lczb tym ryterum brdze sę lczy w stosunu do nnych. Choć w orygnlne wers metody sum ryterów może być dowoln tu przymuemy że sum ryterów równ sę :. n w l żde pry wrntów oblczmy wrtość współczynn zgodnośc c : n w c 5 gdze wynos odpowedno:. ] ] ] ] ] ] w przecwnym przypdu p gdy p p gdy 6 Współczynn wrygodnośc wyznczny est ze wzoru: c c d c 7 gdze d wynos odpowedno:

7 Metod ELECTRE III w wyborze pltormy LMS 3 p ] v ] p ] gdy v gdy p w pozostlych pozostych przypdch.. ] ] 8 c { : d c }. 9. Proces wyboru pltormy LMS Inormce weścowe do bdn zostły zczerpnęte z rportu Systemy zrządzn procesem dydtycznym LMS brery tuty Lernng Mngement System LMS Brrers nd Fetures 6. N te podstwe nlzuąc brery orz tuty systemów wyznczono nwżnesze cechy tóre pownny być brne pod uwgę podczs wyboru systemu. Stły sę one ryterm wyboru F: oszt systemu pownen uwzględnć oszt zupu pltormy orz dodtowych e elementów n przyłd sprzęt omputerowy teleomuncyny szcunowe oszty wdrożen późnesze esplotc tp. Koszt systemu ne uwzględn ceny mterłów szolenowych; est wyrżony w ednostch penężnych edn n potrzeby rtyułu zostł oreślony o: brdzo wyso wyso 3 średn ns 5 brdzo ns. wsprce technczne dodtow pomoc we wdrożenu systemu późnesze ego esplotc szolen personelu tp. Wsprce będze oreślne o: br wsprc doumentc 3 doumentc orz pomoc technczn omplesowe wsprce. 3 prolowne personlzc możlwość tworzen ont użytownów ze swobodnym ch dostosowywnem do potrzeb orz preerenc żdego z osobn użytown. Prolowne oreślć będą prmetry: br częścowe 3 dobre. 6 Lernng Mngement System LMS Brrers nd Fetures com.

8 Mrcn W. Mstlerz omptyblność z nnym systemm możlwość współprcy pltormy z nnym systemm normtycznym n przyłd systemem nnsowo- -sęgowym. Prmetry to: br mł 3 duż. 5 rporty sttysty możlwość śledzen tywnośc uczestnów szoleń generown dl nch zestweń zwerących wybrne normce. Kryterum to będze oreślone o: br częścowe 3 rozbudowne. 6 dostępność mterłów szolenowych ryterum to będze uwzględnło dostępność mterłów szolenowych dl dne pltormy zwązne to est tże z obsługą stndrdów n przyłd SCORM. Mogą to być mterły drmowe lub odpłtne. Kryterum to będze chrteryzowne z pomocą prmetrów: br mterłów lub br obsług stndrdu tylo mterły odpłtne 3 mterły odpłtne drmowe w młe lośc mterły odpłtne drmowe w duże lośc. 7 mechnzmy ocenn utomtyczny mechnzm wspomgący werycę wedzy ndwn ocen dl użytownów. Kryterum wyrżne będze z pomocą prmetrów: br częścowy 3 ompletny. Jo lterntywy wyboru A posłużyły cztery hpotetyczne systemy lsy LMS 3. W perwszym etpe nleży dl wybrnych lterntyw wyboru A oreślć wrtośc dl przyętych ryterów ocen F. Odbyw sę to n podstwe nlzy wszystch potenclnych rozwązń LMS. Mogą to być normce dostrczone od producent lub od stneących użytownów poszczególnych pltorm. obrze wyorzystć nezleżne bdn nlzy. N potrzeby rtyułu wrtośc zostły dobrne losowo. Wynem nlzy est model mtemtyczny weloryterlnego problemu decyzynego w postc mcerzy decyzyne w tóre wersze A przedstwą wrnty decyzyne hpotetyczne systemy LMS olumny F wcześne oreślone ryter decyzyne. Mcerz decyzyn Tbel Źródło: oprcowne włsne.

9 5 Metod ELECTRE III w wyborze pltormy LMS Nleży tże oreślć wrtośc współczynnów wgowych progów równowżnośc preerenc orz wet przyporządownych dl poszczególnych ryterów F tbel. Są to preerence decydentów. One różncuą wybór normuą n co łdze sę nwęszy ncs przy doborze systemu. W rozptrywnym przypdu nwęszy ncs est łdzony n 6 orz czyl n dostępność mterłów orz oszty systemu nmneszy zś n oerowne przez system rporty sttysty. Tbel Wrtośc współczynnów wgowych progów równowżnośc preerenc orz wet W ] p ] v ] Źródło: oprcowne włsne. Kolenym etpem est wyznczene zboru zgodnośc. Trzeb to zrobć dl = do 7 olenych pr wrntów decyzynych dl tórych oblczmy wrtośc orzystąc ze wzoru 6:. 3 ] ] ] 3 p p... + < 3 + ] ponew ] p ponew 5 > + ] ] 3 3 p ponew

10 6 Mrcn W. Mstlerz Tbel 3 Wrtośc elementów mcerzy Φ Φ 3 3 Źródło: oprcowne włsne. Wrtośc elementów mcerzy Φ7 Tbel Φ Źródło: oprcowne włsne. N podstwe wcześne oblczonych wrtośc unc wyznczny współczynn zgodnośc c n podstwe wzoru 5 otrzymue- my mcerz współczynnów zgodnośc przedstwoną w tbel 5. Tbel 5 Mcerz współczynnów zgodnośc C Źródło: oprcowne włsne.

11 Metod ELECTRE III w wyborze pltormy LMS 7 Współczynn zgodnośc oreśl słę przewg wrntu nd wrntem edn przewg może być osłbon w przypdu gdy chocż edno ryterum wrntu est slne preerowne nd wrntem. ltego gdy różnc mędzy ocenm wrntów ze względu n ryterum przercz wrtość progu wet hpotezę o przewyższnu nd nleży odrzucć. Aby oblczyć wsźn wrygodnośc nleży polczyć dl K = olenych wrntów wrtośc d orzystąc ze wzoru 8. W wynu otrzymuemy mcerze od do 7. Tbel 6 Wrtośc elementów mcerzy 3 3 Źródło: oprcowne włsne. Tbel 7 Wrtośc elementów mcerzy Źródło: oprcowne włsne. Nstępne ze wzoru 9 wyznczmy c w wynu czego otrzymuemy mcerz przedstwoną w tbel 8.

12 8 Mrcn W. Mstlerz Tbel 8 Zbory c 7 3 {} {} 3 {} Źródło: oprcowne włsne. W przypdu gdy est zborem pustym to współczynn wrygodnośc est równy współczynnow zgodnośc. Nleży oblczyć wrygodnośc dl zborów nepustych ze wzoru 7. c c d 3. c Mcerz wsźnów wrygodnośc Tbel 9 σ Źródło: oprcowne włsne. Oblczene mcerzy wsźnów wrygodnośc może być wyorzystne do wyznczen dwóch porządów cłowtych Z Z. Porząde Z est schrteryzowny przez podzł zboru A n r ls oznczonych uporządownych h od h = ls nwyższ do h = r. Porząde Z est schrteryzowny przez podzł zboru A n p ls oznczonych uporządownych od h = do h

13 Metod ELECTRE III w wyborze pltormy LMS 9 h = p. Porząde Z uzyswny est przez zstosowne procedury destylc zstępuące porząde Z destylc wstępuące. Wyznczene przodu wrntów decyzynych z pomocą procedury destylc zstępuące dobyw sę w lu roch. Kro perwszy. Przymuemy: 3 n = A { }.. Ustlmy: mx gdze A. 3. Przymuemy: 3 = A { }.. Oblczmy współczynn według wzoru: mx gdy s gdze s w wpozostych pozostychprzypdch.. mx gdze l żdego oblczmy ocenę według wzoru: = p gdze p to lczb wrntów nleżących do w stosunu do tórych est preerowne w sense relc λ-preerenc to lczb wrntów nleżących do tóre są preerowne w stosunu do w sense relc λ-preerenc. Relcę λ-preerenc denuemy nstępuąco: s ]

14 5 Mrcn W. Mstlerz 6. Oreślmy: p p p p Wyznczmy: mx 3. : { }. 8. Ponewż lczb elementów zboru puntu Przymuemy: C { 3 } A A \ C { }. est równ to przechodzmy do. Przymuemy n =. Ponewż lczb elementów zboru A est węsz od to przechodzmy do puntu. Kro drug. Ustlmy: mx gdze A. 3. Przymuemy: 3 = A { }.. Oblczmy współczynn według wzoru : mx gdze 5 8.

15 Metod ELECTRE III w wyborze pltormy LMS 5 5. l żdego oblczmy ocenę według wzoru : p p p Oreślmy: 7. Wyznczmy: mx. 3 : { }. 8. Ponewż lczb elementów zboru est węsz od to przymuemy = A { } przechodzmy do puntu czwrtego. 3. Oblczmy współczynn : mx gdze l żdego oblczmy ocenę : p p Oreślmy: p 7. Wyznczmy: mx.. : { }. 8. Ponewż lczb elementów zboru est równ to przechodzmy do puntu 9.

16 5 Mrcn W. Mstlerz 9. Przymuemy: C { 3 } A A \ C { }.. Przymuemy n =. Ponewż lczb elementów zboru A est węsz od to przechodzmy do puntu. Kro trzec. Ustlmy: mx gdze A. 3. Przymuemy: 3 = A { }.. Oblczmy współczynn : mx gdze l żdego oblczmy ocenę : p 6. Oreślmy: 7. Wyznczmy: p 3 3 mx : { }. 8. Ponewż lczb elementów zboru est węsz od to przymuemy = 3 A { } przechodzmy do puntu 3 czwrtego.

17 Metod ELECTRE III w wyborze pltormy LMS 53. Oblczmy współczynn mx gdze l żdego oblczmy ocenę : p p Oreślmy: 7. Wyznczmy: mx. 3 : { }. 8. Ponewż lczb elementów zboru est węsz od to przymuemy = A { } przechodzmy do puntu 3 czwrtego.. Oblczmy współczynn 3 mx gdze l żdego oblczmy ocenę : p 6. Oreślmy: p 3 3 mx Wyznczmy: 3 : { }.

18 5 Mrcn W. Mstlerz 8. Ponewż lczb elementów zboru est węsz od le 3 to przechodzmy do puntu dzewątego. 9. Przymuemy: 3 C 3 { } ończymy procedurę destylc. W wynu destylc zstępuące otrzymno podzł wrntów n trzy lsy uporządowne od nwyższe C do nnższe C 3. C { } C { } 3 C 3 { }. Kolenym etpem est wyznczene porządu wrntów decyzynych z pomocą procedury wstępuące podobne do zstępuące w tóre mn. W e wynu otrzymuemy podzł wrntów n lsy uporządowne od lsy nwyższe C do lsy nnższe 3 C. C { 3 } { 3 C } C { }. Osttnm etpem metody est ońcowe wyznczene rnngu wrntów. Poleg to n nlze relc mędzy wrntm oreślenu relc przewyższn tbel. Relc przewyższn Tbel 3 I P P P P- I I P- 3 P- I I P- P- P P I Źródło: oprcowne włsne. Prowdz to do stworzen osttecznego rnngu tbel n tórego podstwe możn doonć wyboru nlepszego rozwązn. W tym przypdu est to hpotetyczny system oznczony o lterntyw.

19 Metod ELECTRE III w wyborze pltormy LMS 55 Tbel Wyn destylc orz rnng ońcowy estylc zstępuąc estylc wstępuąc Rnng ońcowy ls wrnty ls wrnty ls wrnty Źródło: oprcowne włsne. Podsumowne Problem wyboru pltormy LMS nleży do problemty podemown decyz może być rozwązny z pomocą metody nleżące do grupy metod ELECTRE. Zstosowne metody ELECTRE III udowodnło że przy e użycu możn suteczne doonć wyboru systemu normtycznego e-lernng. Metod wyorzystue podeśce loścowe oścowe co poszerz zres e stosown. N wybór systemu wpływ mą preerence decydent tóre są znczące choć często pomne w nnych metodch wyboru systemu normtycznego. Ltertur Hyl M. Przewodn po e-lernngu Ocyn Eonomczn Krów 5. Keeney R.L. R H. ecsons wth Multple Obectves: Preerences nd Vlue Trdeos Wley New Yor 976. Lernng Mngement System LMS Brrers nd Fetures pbw.com.8.. Lernng: the tresure wthn. Report to UNESCO o the Interntonl Commsson on Educton or the Twenty- rst Century Code_Lvre=3.8.. Metody weloryterlne n polsm rynu nnsowym red. T. Trzsl Wydwnctwo PWE Wrszw 6. Prwo o szolnctwe wyższym z dn 7 lpc 5 r. du/5/365.htm.8.. Roy B. Weloryterlne wspomgne decyz WNT Wrszw 99. Strteg rozwou ru 7 5 Mnsterstwo Rozwou Regonlnego Wrszw 6

20 56 Mrcn W. Mstlerz Sty T.L. How to Me ecson: The Anlytc Herrchy Process Europen Journl o Opertun Reserch 99 no. 8. Szpro T. ecyze menedżerse z Excelem Wydwnctwo PWN Wrszw. Turbn E. Aronson J.E. cson Support Systems nd ntellgent Systems Prentce Hll. THE ELECTRE III METHO FOR LMS SELECTION Summry The rtcle presented nd chrcterzed the multcrterl methods o ELECTRE group to be ccurte methods or LMS e-lernng systems selecton. The method uses the untttve nd ulttve pproch tht expnds t s rnge o use. The system selecton s dependnt rom the decson mer preerences whch re very oten omtted n other thn ELECTRE I methods o IT e-lernng system selecton. The pper hs concentrted on ELECTRE III method chosen or exemplry LMS selecton. Trnslted by Mrcn W. Mstlerz

WYBRANE METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

WYBRANE METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH ZESZYTY NAUKOE UNIERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 8 011 LUIZA FABISIAK Unwersytet Szczecńs PAEŁ ZIEMBA Zchodnopomors Unwersytet Technologczny w Szczecne YBRANE METODY ANALIZY IELOKRYTERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny: 1. Sformułuj jasno problem decyzyjny. 2. Wylicz wszystkie możliwe decyzje. 3. Zidentyfikuj wszystkie możliwe stany natury.

Proces decyzyjny: 1. Sformułuj jasno problem decyzyjny. 2. Wylicz wszystkie możliwe decyzje. 3. Zidentyfikuj wszystkie możliwe stany natury. Proces decyzyny: 1. Sformułu sno problem decyzyny. 2. Wylcz wszyste możlwe decyze. 3. Zdentyfu wszyste możlwe stny ntury. 4. Oreśl wypłtę dl wszystch możlwych sytuc, ( tzn. ombnc decyz / stn ntury ). 5.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce Waldemar KAMRAT Poltechna Gdańsa Katedra Eletroenergety Zastosowane procedur modelowana eonometrycznego w procesach programowana oceny efetywnośc nwestyc w eletroenergetyce Streszczene. W pracy przedstawono

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 2 Analiza popytu. Optymalna polityka cenowa. 1 ANALIZA POPYTU. OPTYMALNA POLITYKA CENOWA.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 2 Analiza popytu. Optymalna polityka cenowa. 1 ANALIZA POPYTU. OPTYMALNA POLITYKA CENOWA. Wykłd Anlz popytu. Optymln poltyk cenow. 1 ANALIZA OYTU. OTYMALNA OLITYKA CENOWA. rzedmotem wykłdu jest prolem zrządzn zyskem poprzez oprcowne wdrożene odpowednej strteg różncown cen, wykorzystując do

Bardziej szczegółowo

O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie

O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie Kzysztof PIASECKI Ademi Eonomiczn w Poznniu O sposobie poszuiwni dobe metody inwestowni n giełdzie Poblem bdwczy Podstwowym poblemem pzed im ste inwesto est oeślenie słdu i stutuy tiego potfel ego inwestyci

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i Maszynops artykułu: Marzec J., J. Osewalsk, 996-97, Pomar efektywnośc kosztowe banków: zarys Jerzy Marzec, Jacek Osewalsk (Katedra Ekonometr Akadem Ekonomczne w Krakowe) Pomar efektywnośc kosztowe banków:

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36 FOLIA POMEAAE UIVESITATIS TECHOLOGIAE STETIESIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 20, Oeconomca 285 (62), 27 36 Aneta Becer AALIZA OZWOJU WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM WYKOZYSTAIA TECHOLOGII ICT THE DEVELOPMET

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym Zior rozmte Teori i zstosowni we wniosowniu prosmcjnm PODSTWOWE POJĘCI Motwcje Potrze opisni zjwis i pojęć wielozncznch i niepreczjnch użwnch swoodnie w jęzu nturlnm np. wso tempertur młod człowie średni

Bardziej szczegółowo

Wpływ innowacji wybranych czynników na równowag cenowà. walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Wpływ innowacji wybranych czynników na równowag cenowà. walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Ban Kredy lpec 8 Ryn Insyuce Fnansowe 37 Wpływ nnowac wybranych czynnów na równowag cenowà walorów noowanych na Gełdze Paperów WaroÊcowych w Warszawe Impac of Innovaon of Seleced Facors on Prce Equlbrum

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97 Też to potrfisz Mikrokontrolery? W kolejnym odcinku poświęconym nszym wspólnym strniom mją cym n celu ujrzmienie mikrokont roler 8051 postrm się zpoznć Ws drodzy Czytelnicy w przystęp ny sposób z listą

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia

Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia Prmysłw OSIOŁEK Poltchn Łó, Instytut Automty Strown ptcyjn slnm PS owolnym rołm strumn Strscn. W rtyul prstwono lgorytm strown ptcyjngo slnm mgnsm trwłym owolnym rołm strumn. Do synty lgorytmu stosowno

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo