Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji"

Transkrypt

1

2 Podstaw¹ dobrej opinii, jaka przek³ada siê na sukces firmy budowlanej, jest umiejêtnoœæ realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i w za³o onym czasie. Przedsiêbiorcy, którzy na rynku budowlanym chc¹ siê rozwijaæ, skupiaj¹ swoj¹ uwagê na zarz¹dzaniu ryzykiem. Szczególnie w kontraktach o z góry ustalonej cenie, mened erowie musz¹ dok³adaæ wszelkich starañ, aby ochroniæ za³o ony margines mar y. Papierowe notatki, zeszyty, niepowi¹zane bazy danych, aplikacje pracuj¹ce bez po³¹czenia prowadz¹ do dezinformacji i niskiej efektywnoœci procesów. Wymiana informacji przy u yciu du ej liczby papierowych dokumentów, czy plików rozsy³anych , jest wskazówk¹, e posiadany system nie jest zintegrowany i nie spe³nia rzeczywistych potrzeb u ytkowników. Przedsiêbiorstwa budowlane, które zainwestowa³y w technologie informatyczne efektywniej realizuj¹ projekty, dostarczaj¹c poczucie satysfakcji klientom i pracownikom. SIMPLE Sp. z o.o. posiada wieloletnie doœwiadczenie we wspó³pracy z przedsiêbiorstwami budowlanymi. Zintegrowane rozwi¹zania SIMPLE.BUD umo liwiaj¹ sprowadzenie wskaÿników opisuj¹cych przedsiêbiorstwo do wspólnego mianownika, udostêpniaj¹c mened erom przedsiêbiorstwa narzêdzia pracuj¹ce efektywniej, podnosz¹ce zyski i buduj¹ce now¹ jakoœæ organizacji.

3 Korzyœci z zastosowania SIMPLE: SIMPLE pomo e Twojemu przedsiêbiorstwu: Wyprzedziæ konkurencjê Szybkie we wdro eniu i ³atwe w u yciu aplikacje SIMPLE daj¹ firmom budowlanym pe³n¹ kontrolê nad projektami, przez ca³y czas ich trwania: od generowania pierwszych propozycji o charakterze oferty handlowej, poprzez fazê przygotowania projektu do realizacji, zarz¹dzanie materia³ami i zasobami techniczno-kadrowymi w trakcie realizacji, obs³ugê zaplecza produkcyjnego, a do generowania raportów z postêpu prac, kontroli bud etów czy fakturowania poszczególnych etapów. Z naszym zintegrowanym zestawem narzêdzi informatycznych, mened erowie mog¹ zarz¹dzaæ wszystkimi aspektami dzia³alnoœci swoich przedsiêbiorstw, podnosz¹c ich konkurencyjnoœæ i rentownoœæ, a w rezultacie wyprzedzaj¹c konkurencjê. Uzyskaæ gwarancjê rozwoju Przedsiêbiorstwa budowlane oczekuj¹ systemu informatycznego, który szybko zwróci zainwestowane nak³ady. Wykorzystanie w SIMPLE.BUD innowacyjnych i ³atwo dostêpnych technologii Microsoft umo liwia ochronê wszystkich dotychczas poniesionych nak³adów na oprogramowanie Microsoft, a pe³na integracja z szeroko rozpowszechnionym oprogramowaniem Microsoft Office/MS Excel i Microsoft EPM/MS Project skraca czas niezbêdny u ytkownikom na opanowanie nowych umiejêtnoœci. Elastyczna i skalowalna platforma rozwi¹zañ SIMPLE.BUD stanowi solidny fundament rozwoju przedsiêbiorstwa budowlanego. Podnieœæ satysfakcjê klientów, zbudowaæ d³ugotrwa³e i dobre relacje Bez profesjonalnej obs³ugi nie jest mo liwe budowanie d³ugotrwa³ych zwi¹zków z Klientami. Ka dy projekt pozwala na zdobycie dodatkowych doœwiadczeñ, które powinny byæ wykorzystane w przysz³oœci. Rozwi¹zania platformy SIMPLE.BUD wspomagaj¹ gromadzenie wiedzy o Klientach i ich preferencjach ju od pierwszych dzia³añ handlowych, poprzez œledzenie w ka dej fazie realizacji wszystkich kontaktów. Oprogramowanie dostarczane przez SIMPLE umo liwia zbudowanie profesjonalnego dzia³u obs³ugi Klientów, asystuj¹c we wszystkich dzia³aniach zwi¹zanych zarówno z pozyskiwaniem nowych kontraktów jak i bie ¹c¹ obs³ug¹, umo liwiaj¹c przy tym realizacjê tych scenariuszy, które mo na nazwaæ najlepszymi praktykami biznesowymi. Efektywnie zarz¹dzaæ projektami Zintegrowane z SIMPLE dedykowane rozwi¹zania wspomagaj¹ce kosztorysowanie (np. Norma ) i zarz¹dzanie projektami (Microsoft EPM/MS Project) pozwalaj¹ szybko przygotowaæ kosztorys, a nastêpnie bez opóÿnieñ analizowaæ rzeczywisty postêp prac. Rozwi¹zania platformy SIMPLE.BUD umo liwiaj¹ utrzymanie ci¹g³ej kontroli nad harmonogramami, dostawami materia³ów, kooperacj¹, podwykonawcami czy dzia³aniami zwi¹zanymi z obs³ug¹ norm jakoœci. Oprogramowanie pozwala minimalizowaæ nieproduktywny czas pracy kierownictwa, zwi¹zany z wykonywaniem powtarzalnych i pracoch³onnych czynnoœci administracyjnych, optymalizuj¹c jednoczeœnie realizacjê zadañ w za³o onych ramach czasowych i bud etowych. SIMPLE wspiera kierownictwo przedsiêbiorstwa budowlanego w prowadzaniu zmian w realizowanych projektach, wraz z lokalizacj¹ poszukiwanych w przedsiêbiorstwie zasobów, pe³n¹ kontrol¹ detali, i udostêpnieniem zawsze aktualnej informacji podwykonawcom, kooperantom i dostawcom. Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji Jedn¹ z dróg podnoszenia rentownoœci przedsiêbiorstwa jest minimalizacja dzia³añ nieproduktywnych. SIMPLE wspiera automatyzacjê czynnoœci zwi¹zanych z wymian¹ dokumentów, identyfikacj¹ kosztów czy z rejestracj¹ wykonywanej pracy. Rozwi¹zania SIMPLE.BUD umo liwiaj¹ personelowi przedsiêbiorstwa skupiæ siê na dzia³aniach, które wprost generuj¹ zwrot z inwestycji w system informatyczny, jak: tworzenie projekcji finansowych, monitorowanie trendów, czy bie ¹ca kontrola bud etów, bez koniecznoœci oczekiwania na periodyczne zestawienia generowane przez ksiêgowoœæ. Redukcja b³êdów wynikaj¹cych z nieaktualnej lub znajduj¹cej siê poza systemem informacji i usprawnienie procesów wewnêtrznej komunikacji podnosz¹ standardy wspó³pracy. Udostêpniane zestawienia, analizy, raporty, wskaÿniki umo liwiaj¹ wgl¹d w projekty, obrót towarowy, bud ety, obs³ugê klienta i inne kluczowe dla biznesu procesy, podnosz¹c trafnoœæ podejmowanych decyzji. Warto podkreœliæ, e pomimo ³atwoœci w pozyskiwaniu informacji, poufne dane s¹ doskonale chronione przed dostêpem niepowo³anych osób.

4 SIMPLE.ERP Nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspieraj¹cy zarz¹dzanie: finansami i ksiêgowoœci¹, maj¹tkiem trwa³ym, obrotem towarowym, personelem, bud etowaniem (controlling); zintegrowany z myœl¹ o przedsiêbiorstwach budowlanych z oprogramowaniem do zarz¹dzania projektami (Microsoft EPM/MS Project) i oprogramowaniem kosztorysowym (np. Norma ). Dla podmiotów z zapleczem produkcyjnym SIMPLE.ERP posiada zaawansowane rozwi¹zania, dedykowane do zarz¹dzania produkcj¹, w szerokim aspekcie planowania i bilansowania, realizacji i rejestracji, rozliczania i analizowania zu ycia materia³ów i zasobów techniczno-kadrowych w zleceniach produkcyjnych. SIMPLE.CRM/BPM Oprogramowanie umo liwiaj¹ce wdro enie elektronicznego obiegu dokumentów z rejestracj¹ wszystkich uzgodnieñ i wymienianej dokumentacji, z pe³n¹ obs³ug¹ procedur przetargowych, reklamacji, dzia³añ przedsprzeda owych i kampanii marketingowych. esimple.bi Internetowa aplikacja przeznaczona dla szczebla kierowniczego, pozwalaj¹ca na przygotowanie, publikacjê i wspó³dzielenie zale nie od uprawnieñ raportów i analiz o istotnym znaczeniu. Wspiera controlling i bud etowanie, wspomaga podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o interpretacjê zgromadzonych danych z wielu Ÿróde³, prezentowanych z wykorzystaniem bogactwa form wizualizacji, dr¹ eniem danych od ogó³u do szczegó³u, tabelami przestawnymi, etapowym zatwierdzaniem raportów. Wykorzystanie Internetu jako podstawowej formy komunikacji umo liwia dostêp do danych niezale nie od miejsca i wyposa enia technicznego. Microsoft EPM/MS PROJECT i OPROGRAMOWANIE KOSZTORYSOWE We wspó³pracy z naszymi Partnerami specjalizuj¹cymi siê we wdro eniach dedykowanych rozwi¹zañ wspomagaj¹cych zarz¹dzanie projektami i kosztorysowanie, nasz¹ ofertê uzupe³niliœmy o zintegrowane z SIMPLE.ERP oprogramowanie Microsoft EPM/MS Project i oprogramowanie kosztorysowe. Rozwi¹zania dostarczane przez SIMPLE wykorzystuj¹ innowacyjne technologie Microsoft. Najwy szy poziom uprzywilejowania w relacjach partnerskich z Microsoft Microsoft Gold Certified Partner - pozwala nam oferowaæ innowacyjne na skalê œwiatow¹ rozwi¹zania po cenach dostêpnych dla polskich przedsiêbiorców. SIMPLE Sp. z o.o. pracuje zgodnie z certyfikowanym systemem zarz¹dzania jakoœci¹, zgodnym z norm¹ ISO 9001:2000

5 Schemat przep³ywu zadañ w systemie, od pozyskania kontraktu do wystawienia faktury sprzeda y. BUD ETOWANIE tworzenie bud etów poszczególnych budów w oparciu o transmisje danych z programu kosztorysowego, jak równie z arkusza Microsoft Excel, obs³uga bud etu kosztów ogólnych; rozpisanie iloœciowo-wartoœciowe zasobów w funkcji czasu: sprzeda y przypisanej do danej grupy robót, kosztów bezpoœrednich (robocizna, materia³y podstawowe, sprzêt, podwykonawcy), kosztów ogólnych budowy, w tym materia³ów pomocniczych; Kontrakty Bud et kosztów bezpoœrednich Bud et kosztów ogólnych Harmonogram sprzeda y

6 ZARZ DZANIE PROJEKTAMI: tworzenie planów zakupów na podstawie bud etów; przypisanie do poszczególnych pozycji bud etu pozycji kosztowych w zakresie: robocizny, podwykonawców, materia³ów bezpoœrednich i sprzêtu; obs³uga bud etu sprzeda y z protoko³ami odbioru prac oraz faktur dla inwestora wraz z kaucj¹; integracja bud etów kosztów i sprzeda y z MS Project; obs³uga dostaw materia³ów bezpoœrednio na budowê (realizacjê zamówieñ), obs³uga kart pracy sprzêtu, pracy podwykonawcy oraz kart BZ; przypisanie zu ycia materia³ów na stan budowy, a w przypadku materia³ów pomocniczych przypisanie ich do kosztów ogólnych; bie ¹ca kontrola realizowanych kosztów w powi¹zaniu z kosztami planowanymi; ANALIZY: bilans kosztowo przychodowy prowadzonych projektów; kosztów bezpoœrednich w zakresie odchyleñ w zu yciu materia³ów; sprzêtu, podwykonawców, robocizny w³asnej w zakresie poszczególnych bud etów jak i ca³ej firmy; kosztów ogólnych; Bud et kosztów bezpoœrednich Karta pracy podwykonawców Karta pracy sprzêtu Karta wydañ materia³ów Karta BZ HARMONOGRAMY: podzia³ robót w czasie z alokacj¹ do rodzaju zasobu; bilansowanie zasobów, np. brygad zawodowych i sprawdzanie obci¹ eñ; efektywne zarz¹dzanie prac¹ i koordynowanie jej przez ca³y czas trwania projektu; umo liwienie wspó³pracy z istniej¹cymi inwestycjami technologicznymi platformy informatycznej;

7 ZAOPATRZENIE: SIMPLE.BUD wspiera ca³y proces zaopatrzenia w zakresie: planowania zaopatrzenia; tworzenia zapotrzebowañ zakupu; tworzenia zamówieñ do dostawców; rejestrowania dostaw; analizy planowanego i rzeczywistego zu ycia materia³ów; tworzenia zapotrzebowañ na podstawie bud etów; grupowania zapotrzebowañ w plan zakupów; wyboru optymalnych dostawców; generowania zapotrzebowañ wg kluczy podzia³owych; tworzenia zapotrzebowañ na pracê: sprzêtu, ludzi i podwykonawców; zdefiniowania certyfikowanych dostawców; zdefiniowania czasu trwania dostawy; rozliczenia zapotrzebowañ z dostawami; informacji dla kierowników budów o planowanych dostawach; rejestrowania dostawy na budowie; iloœciowej ewidencji dostaw i rozchodów materia³owych na budowie; kalkulacji kosztów rzeczywistych zu ycia materia³ów po zaksiêgowaniu faktur zakupowych; kalkulacji ceny nabycia (np. koszty transportu); Zapotrzebowanie dostawy Przygotowanie danych Plan zakupów Dokumenty rozchodu wewnêtrznego Po³¹czenie w naszym oprogramowaniu doœwiadczenia ekspertów oraz innowacyjnych, w pe³ni dostêpnych dla polskich przedsiêbiorstw technologii Microsoft, jest Ÿród³em popularnoœci naszych rozwi¹zañ. Nasz sukces jest sukcesem naszych Klientów, którzy wspieraj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ rozwi¹zaniami dostarczonymi przez SIMPLE buduj¹ pozycjê liderów w swojej bran y: Kierownik Dzia³u Finansowego RAPID w Olkuszu: ( ) Dziêki wdro onemu systemowi SIMPLE mo emy bardzo dok³adnie analizowaæ koszty ka dej budowy w rozbiciu na poszczególne elementy. Dos³ownie w ci¹gu kilku minut jestem w stanie przedstawiæ zarz¹dowi dok³adn¹ analizê zagadnienia.( ) G³ówny Informatyk BIN w Be³chatowie: ( ) Dziêki oprogramowaniu SIMPLE zyskaliœmy istotn¹ dla nas mo liwoœæ kontroli kosztów na budowach bezpoœrednio przez kierownictwo budów. Uda³o nam siê te te usprawniæ przep³yw informacji pomiêdzy poszczególnymi dzia³ami oraz zwiêkszyæ ochronê danych. ( ) Wiceprezes Zarz¹du MOSTOSTAL-ENEGROMONTA w Krakowie: ( ) W naszym kraju sukces firmy zale y od tego jak szybko firma potrafi sprostaæ zmiennym uwarunkowaniom rynku. (...) Oprogramowanie SIMPLE wykaza³o siê du ¹ elastycznoœci¹, gdy pomimo istotnej zmiany w profilu naszej dzia³alnoœci system nadal spe³nia nasze wymagania, co stanowi dowód wysokiej jakoœci i skalowalnoœci systemu. ( ) Prezes Zarz¹du HYDRO-INSTAL w Ostro³êce: ( ) Szczególnie polecamy obszar funkcjonalny Proces Budowlany ( SIMPLE.ERP BUD), dziêki któremu mo emy na bie ¹co œledziæ koszty prowadzonych inwestycji, monitorowaæ etapy ich realizacji oraz zapewnia wspó³pracê z systemem Norma Pro ( )

8 SIMPLE Sp. z o.o. ul. Cieplaka D¹browa Górnicza Tel/fax.: (032) SIMPLE Sp. z o.o. - oddzia³ Kraków Al. Krasiñskiego Kraków Tel/fax.: (012) Tel/fax.: (012) Ponad 250 zrealizowanych projektów wdro eniowych zintegrowanych systemów informatycznych Niemal dwudziestoletnie doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug informatycznych dla biznesu Centrum kompetencyjne oprogramowania HRM&HCM, BPM&CRM, ERP, APS, BI Tworzenie dedykowanego oprogramowania na zamówienie Us³ugi integracyjne, informatyczne doradztwo techniczne Gazela Biznesu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Gepard Biznesu SIMPLE Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ulicy Cieplaka 19, D¹browa Górnicza, KRS: , S¹d Rejonowy w Katowicach, Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, Kapita³ zak³adowy: ,00 PLN, NIP: , REGON:

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci SIMPLE.CRM Organizacje, funkcjonuj¹c w coraz bardziej z³o onym i dynamicznym otoczeniu, poszukuj¹ nowych mo liwoœci wyprzedzania konkurencji. Wraz ze wzrostem walki konkurencyjnej koszt pozyskania nowych

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

zarz¹dzanie procesami biznesowymi

zarz¹dzanie procesami biznesowymi Proces to uporz¹dkowany w czasie ci¹g zmian i stanów zachodz¹cych po sobie. Choæ procesy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ ka dej organizacji, nie ka da organizacja potrafi nimi odpowiednio zarz¹dzaæ. Zarz¹dzaæ mo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT Korzyœci zwi¹zane z wykorzystaniem informatyki s¹ trudne do przecenienia. Informatyka jest dziœ tak naturalnym, e wrêcz niezauwa alnym sk³adnikiem procesów realizowanych w ka dej Organizacji. O tym jak

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo