funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m"

Transkrypt

1 y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie dobrze. Choremu monarsze powróciły niespodziewanie siły, co wywołało zdumienie lekarzy, czuwających n łoża. W e wtorek rano król był zupełnie Wain się losu Tymczasem około południa nastąpiło gwałtowne pogorszenie się stanu chorego, gorączka powróciła i chory stracił przytomność. O godz. wpół do drugiej po południu król umarł. L d n dyn, Tel. wł. N astępca tronu egipskiego, książę Faruik, nie odbyw a podróży do Kairu sam o lotem, lecz koleją. W e w torek przybył on do W enecji, gdzie w siadł na okręt, m ający go zawieść do Kairu. Należy zaznaczyć, źe niektóre agencje i dzienniki pospieszyły się z wiadomością o zgonie króla Fuada, nie sprawdziwszy jej uprzednio. Po ogłoszeniu śmierci króla Fuada gazety te w dzień później donosiły już tylko o ciężkim stanie chorego monarchy, nie od wołając zresztą poprzedniej fałszywej informacji. Kto obejmie tran? L o n d y n, PAT. Wobec śmierci króla Fuada w Egipcie, powstała bardzo delikatna sytuacja natury konstytucyjnej. W obec tego, że ks. Farulk, który liczy obeonie 16 lat, nie jest pełnoletni, konieczne jest ustanowienie regencji. funda W krótce po wstąpieniu na tran król Fuad sporządził Ustę regentów na wypadek swej śmierci, jędrna kopja tego dokumentu jest w archiwach królewskich. Według konstytucji, opieczętowane koperty, zawierające te dokumenty, mogą być otwarte w obecności parlamentu, który wyraża swoją zgodę, albo mianuje Innych regentów. W obec tego jednak, łe parlament jest obecnie rozwiązany, w kołach politycznych wymieniane są dwie możliwe alternatyw y: Gabinet może albo przybrać prawa parlamentu i odpieczętowawszy dokumenty, zaaprobować regentów, albo też przybrać prerogatyw y królewskie i rządzie jako regencja do czerwca, kiedy powołany będzie nowy parlament, którego wybory rozpisane zostały na sobotę, 2 maja. Pierwsza alternatywa wywołuje zastrzeżenia düaitago, że regentów raz ustanowionych nie można usunąć przed uzyskaniem pełnoletnośd przez nowego króla i nowy parlament byłby wobec tego zmuszony zgodzić się na kandydatów, zaaprobowanych przez radę ministrów. Regenci mieliby spraw ow ać rządy do sierpnia 1937 r., albowiem według konstytucji król staje się pełnoletnim, licząc lat 18. jego syn Faruk. przytom ny, mimo, H już w poniedziałek p o południu lekarze stwierdzili, że gangrena doszła do gardła. W e w torek przed, południem król przyjął prem jera i kilku ministrów, interesował się żywo zagadnieniam i politycznemi, kazał sobie czytać dziennniki i polecił odpowiedzieć na liczne depesze, jakie nadeszły z całego świata z wyrazami sympatji w czasie krytycznych dni choroby. Biuletyn, jaki w ydano o stanie zdrow ia króla Fuada we wtorek rano głosił, źe gorączka się zmniejszyła. Król spędził przedpołudnie wtorkowe w otoczeniu żony ł dzieci, a potem zapadł w sen. Ostatnie jego słow a były: Czuję, że nie umrę". Załasodzeałe zatargu wśród gśmlkew francuskich Lille, (PAT.) W ychodźtw o polskie w północnej Francji przyjęło z wielką ulgą wiadomość, iż konflikt m iędzy górnikami tutejszego zagłębia a pracodawcami, grożący wybuchem strajku powszechnego z dn. 1 maja br. został zakończony polubownie. Na żądanie syndykatów górniczych, dyrekcje kopalń zgodziły się na niestosow anie zniżek zarobków zapom ocą t. zw. deklasowania płac oraz na zniesienie uciążliwych kar zą niewystarczającą wydajność pracy, a wreszcie ustaliły normy podstaw ow e zarobków, odpow iadających obecnym w a runkom utrzym ania. Takie rozwiązanie zatargu wybawiło naszych robotników z niezwykle trudnego położenia, z chwilą bowiem wybuchu strajku musieliby oni, w imię solidarności zaw odow ej, podtrzymywać ogół robotników francuskich, a temsąmem, w razie udziału w odnośnych manifestacjach publicznych, byliby narażeni ua bezzwłoczne wydalenie z Francji. Apele rozpaczy Addis Abeba, (PAT) Księżniczka Tsa Hai (córka cesarza) -wystosowała apel do kobiet całego świata, aby działały na rzecz zakończenia wojny, a w szczególności przeciw używaniu gazów trujących. Lyon, (PAT) Herriot otrzymał od córki negusa, ks. Tsa Hal, przemawiającej w imieniu kobiet abisyńskich, depeszę, datowaną z Addis Abeby treści następującej: Zwracamy się z gorącem błaganiem 1 troską do pana, który reprezentuje symbol lepszej ludzkości jutra, ludzkości, którą pragnęłybyśmy widzieć dzisiaj. Mechanizm Genewy jest powolny, a wojna trwać będzie jeszcze długo, nabierając charakteru wojny świętej. Jednakże pan może użyć swego autorytetu, aby zaniechano okrutnego stosowania gazów. Serce papa nie może po- Rzym, , (PAT) zostać nieczułe na cierpienia nas azieci, któ- Donoszą z Mogadiscio, że zacięta bitwa, ttóra re w nierównej walce dadzą się porąbać zą niepoprzedziła zajęcie Hamanie!, trwała 16 godzin podległość i wolność, przy temperaturze w ciąga dńła 60 stopni w Na depeszę tę Herriot odpov odpowiedział następującym słońcu. telegramem do ks. Tsa Hai: Jącym Mam zaszczyt potwierdzić odbiór tak wzruszającej depeszy, która zwróciła moją najgłębszą uwagę 1 którą zakomunikowałem rządowi francuskiemu. Ä czy gazy trojące $9 lepsze? Rzym, (PAT) Agencja Stefani donosi: Min. kolonji ogłasza następującą depeszę marsz. Badoglio: Do dnia dzisiejszego dostarczono indendenturze włoskiej 2000 nabojów dum-dum, których część pochodzi z wytwórni angielskich, a część jest nieznanego pochodzenia. Pozatem znaczne ilości takich kul zdobyły poszczególne jednostki armji. Dowodzi to, że wojska abisyńskie są zaopatrzone w kule dum-dum. Wicegubernator Somali de Rubeis donosi, że z pośród 160 ranionych w ostatnich walkach, przywiezionych do Mogadiscio, 120 ma rany od kul wybuchowych. Odnośne materjały, jak do- Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku w procesie apeläctfiiym O. 'U- M. Warszawa, (PAT.) Na w stępie w torkow ej rozpraw y apelacyjnej w procesie o zabójstw o śp. ministra Bronisława Pierackiego, sąd ogłosił postanowienie w przedmiocie wniosków, zgłoszonych przez obronę. Na mocy tego postanowienia sąd załączył do materjału sądowego kilka dokumentów, odrzucając inne, jak również odrzucając wnioski o- brońców o powołanie szeregu świadków i o uchylenie w stosunku do niektórych o- skarżonych postępowania z artykułów, z których odpowiadają oni przed innemi sądami, jak również o oddzielenie sprawy o zabójstwo ministra od sprawy o przynależność do organizacji wywrotowej 1 o działalność antypaństwową. Wreszcie Sąd Apelacyjny odmówił postawienia pytań, uchylonych w Sądzie Okręgowym. Na tern przewód sądowy zamknięto i przew odniczący udzielił głosu prokuratorowi Rudnickiemu, który w krótkiem przemówieniu scharakteryzow ał działalność O. U. N., zaznaczając m. in., że chociaż działalność tej organizacji miała obejmować cztery państw a, to jednak jedynie przeciwko Polsce O. U. N. skierowało całą swą akcję występną. Dalej mówca, powołując się na dekalog O. U. N., z całym naciskiem podkreślił jej działanie podstępne oraz to, że członkowie organizacji stosowali podwójną moralność. Nietylko wobec nie-ukraińców, ale nawet wobec członków własnego społeczeństwa, nie należących do O. U. N. W zakończeniu prokurator Rudnicki domagał się zatwierdzenia wyroku Sądu Okręgowego. m a m m a m nosi min. kolonjl, będą przesłane do Ligi Narodów. Napuszony tonnmiicat«rto$ki Rzym, Tel. w ł. Ministerstwo propagandy ogłasza następujący telegram marszałka Badoglio: Na froncie północnym nasze oddziały zmotoryzowane, które w yruszyły z B essie, przybyły na autostradzie, wiodącej do Addis Abeby, 140 kilometrów, nigdzie nie napotykając na opór. Inny oddział, który w yruszył z Worraiłu, po przebyciu 50 kilometrów, dotarł do rzeki Wacit. Sułtan prowincji Aussa, Mahomet Jahio, wstąpił w nasze szeregi i poddał się naszej zwierzchności wojskowej. Nasza zwycięska ofensywa na froncie południowym czyni dalsze postępy. Na lewem skrzydle tego frontu oddziały libijskie, jakie wyruszyły z Dagamedo pobiły oddziały nieprzyjacielskie w dolinie Faf. Operujące na odcinku środkowym oddziały Frusciego oczyściły okolice Done Hamanlei, przyczetn odzyskano trzy auta pancerne, które 11 listopada ab. roku podczas akcji w ywiadowczej musiano pozostawić w dolinie Faf, karabin lotniczy dla samolotów i złoty medal porucznika Minettiego. Na prawem skrzydle wojska Agostittiego w dalszym ciągu rozbudowują swoje pozycje pod Gunagado. Lotnictwo nasze skutecznie wspiera działalność bojową na całej nji. Mesita wieść Dla wszystk ch odsnrzedawców żarówek oryginalne żarówki OSRAM marki WI TAŁ wyrabiane w Polskiej farryce żarówek OSRAM, tańsze niż" Helios i i inne mniej wartościowe żarówki, do nabycia we fu mi-- M. Hoffmann, Katowice Dworcowa 11 l. p. Czas odnowić przedpieifij na miesiąc mol li-

2 Mr. ź h U K O.- -y- 4 - ju. Środa kwietma Dziś: Piotra kan. Jutro: Katarzyny S. Wschód słońca: g. 4 m, 33 Zachód słońca: g. 19 m. 22 Długość dnia: g. 14 m. 49 y i w m i k o $ $ m s k < a Redakcja i adm inistracja: K atow ice, ulica S o b iesk ieg o i i, tel Ä REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO W KATOWICACH: ŚRODA: g.20 Intryga i m iłość". CZWARTEK: g. 20 Pow rót Mamy". PIĄTEK: g. 20 K oncert Imre U ngara". A REPERTUAR TEATRU DOM U LUDOWE GO W CHORZOWIE: CZWARTEK: 30 b. m g. 20 opera R igoletto" G. Verdi'ego. W rolach głównych: Ewa Bandrow ska-turska. św iatow ej sławy śpiewaczka doby obecnej, Zygmunt Zalewski, baryton Opery La Scala w M ediolanie, oraz Anatol W roński, tenor Opery W arszawskiej. REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol: Złotowłosa dziewczyna". Casino: Nie zapom nij o m nie. Colosseum: Noce egipskie". R lalto: Pokusa. Stylowy: Czarny anioł. Union: M azur" i Abisynia w ogniu w ojny". KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Osiem godzin Dr. Morgana i Buster naw arzył piw a. Bajka: Człowiek o 100 m askach" oraz nadzwyczajny nadprogram. CHORZÓW I. Apollo: Książę W oroncow " i Czarownica". Colosseum: Braterstw o k rw i 1 Prom enada miłości". Rialto: Zaufałam Ci" i W szystko dla zwycięzcy". Delta: Księżniczka C zardasza" i Brygada śm iałych". Roxy: M azur" i O statnia serenada. MYSŁOWICE. Casino: Miłość w m asce" i Królewska faw oryta. Odeon: Cały Paryż śpiew a". Helios: Tajem nica Sekw any". WLK. HAJDUKI. Śląskie: Kochany łobuz" 1 Tajem nicza dam a". Rlalto: W yspa skarbów " i P aryskie aza- *eóst ra". ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Dziś w w ieczór u m nie" i B uster Keaton jako re k ru t". Colosseum: Anna K arenina" z G retą Garbo i Jestem zbiegiem ". SIEMIANOWICE. Apollo: N asi chłopcy m arynarze. Kam eralne: zam knięte. PIOTROWICE. M etropol: do czw artku bm. nieczynne. KOCHŁOWICE RADOSZOWY. Bajka: W esoła wdówka" i nadprogram. SZARLEJ. Apollo: Kochaj tylko m nie" i dobry nadprogram. BIELSZOWICE. Śląskie: Jego ekscelencja Subjekt" 1 Bunt zw ierząt". TARN. GÓRY. Nowości: S eniorita w m asce". LUBLINIEC. Apollo: B engali". RUDA ŚL. Apollo: Sprzedany głos" 1 nadprogram. Piast: Nasze słoneczko" i Salve Regina". MIKOŁÓW. A drja: O statnie dni Pom pei" i Miłość szpiega". PAWŁÓW. Eden: W iosenna-parada" i W ielkie wyj r z e n i a ". : RADZIONKÓW. Casino: Cowboy m ilionerem " 1..Zaufanie". NOWA W IEŚ. Sienkiewicz: Dodek na froncie" i Melodja wielkiego m iasta". Piast: W iedeń, miasto moich m arzeń". Słońce: W ładca m ilionów " i P an bez m ieszkania". KNURÓW. Casino: P ep i" i nadprogram. Śląskie: Człowiek, który zabił" i nadprogram. CHROPACZÓW. Metropol: W alc miłości" i Tajem nica zam kniętego k u fra". CZERWIONKA. Apollo: F lip I F lap" 1 dodatkowy film. WODZISŁAW. Słońce: Viva V illa" i Byli sobie dw aj hultaje". BEZROBOTNY FRONCEK W KINIE APOLLO W RYBNIKU. Staraniem naszej redakcji odbędzie się w Kinie Apollo w Rybniku przedstawienie dla naszych czytelników. Bilety za dopłatą 20 gr. są do nabycia w Księgarni Polonii, Zamkowa 8. Wyświetlane będą dwa przeboje kinematograficzne, mianowicie sławny Königsmarck oraz Król Brodway 11. Bezrobotny Froncek rozdawać będzie podczas' przedstawienia bony jednozłotowe, które następnie wymieni nasza księgarnia na towar według życzenia. RYBNIK. Apollo: K önigsm arck" i K ról Brodw ayu". Pałac: K ról królów " i dodatki. Helios: O saczona" i K apitan K orkorąn". CHROPACZÓW. M etropol: Salve Regina i Nie zapomnij o m nie". BIERTUŁTOWY. Helios: Zew dzikich" t Je j czar". RYDUŁTOWY, Polonia: Piekło" 1 Tygodnik P a t", Apollo: Fort Douomont" i ciekawy nadprogram. PSZÓW. Apollo: Miłość dla początkujących" i nadprogram. ORZEGÓW. Casino: Kwiat H awai" i dodatek. RADJO. Środa, 29 kw ietnia 1936 r. Katowice Pieśń poranna i. gim nastyka Muzyka ludowa Płyty Sygnał czasu O mięsie pogadanka Koncert Chwilka gospodarstw a domowego Płyty Lekcja języka polskiego Płyty W iadomości giełdowe Płyty Piosenki dla dzieci w wyk. Chóru Eryana Recital skrzypcowy Prow incjusze djalog Płyty Piosenki Możliwości pracy naukowo-badawczej na prow incji pogadanka Płyty W itelo najdawniejszy śląski uczony odczyt W iadomości sportowe Godzina Zagłębia Dąbrowskiego XXXIV audycja z cyklu Tw órczość Fryderyka Szopena" ( ) Stanisław Bezowski (w 25-lecie zgonu) Narodowe święto Japonji Muzyka taneczna Płyty. ZJAZD DELEGATEK KATOL. STOW. MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ. W niedzielę, 3 maja b. r. będzie obradować w Katowicach w. wielkiej Sali Domu Związkowego przy kościele N.. M, P. doroczny zjazd delegatek Katol. Stow. Młodzieży Żeńskiej diecezji śląskiej. Zjazd rozpocznie się Umm NARZECZONE! IKRZY DZIWOM! s t e s s r o l r z e i i s s i e l e s m w O i o r z t s w i W Sądzie O kręgow ym w Chorzowie rozpatryw ana 'była we w torek spraw a ponurej tragedii miłosnej, jaka rozegrała się w nocy na 23 stycznia br. na ul. Kaliny w W ielkich Hajdukach. Na ławie oskarżonych zasiadł 22-łetni Je rz y Dziw aki z Św iętochłow ic, który zastrzelił k rytycznej nocy sw ą narzeczoną M ałgorzatę W aloszkow nę, lat 21, zam. w Wik. Hajdukach. Dziwoki oskarżony był pozatem o to, że nam aw iał sw ą b. n arzeczoną Elfrydę Poiednikow ą z Św iętochłowic do zabójstw a jej nieślubnego dziecka. Dziwoki opowiedział przed sądem, iż utrzym yw ał bliższe stosunki z śp. W a- loszków ną,. która zaszła w ciążę. Poniew aż oskarżony nie chciał się ożenić z W aloszków ną, ta, zaniepokojona tern, Zaproponow ała, by oboje popełnili sam o bójstw o. K rytycznej nocy oboje byli na zabawie tanecznej Związku Strzeleckiego i w godzinach rannych w rócili pod dom, w którym zam ieszkiw ała W aloszków na. Ta prosiła w tedy narzeczonego, by ją zastrzelił, a następnie sam pozbaw ił się życia z tej sam ej broni. Dziwoki zgo- Pracownicy ubezpieczeniowi m a r n y m # # z b i o r o w e j + Zorganizowana w wyniku wiecu protestacyjnego, zwołanego z inicjatywy prywatnych towarzystw ubezpieczeń, który miał być wymierzony przeciwko konkurencji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, sekcja pracowników ubezpieczeniowych przy jednej z organizacyj pracowników umysłowych na Śląsku, wystąpiła jak donosiliśmy z żądaniem zawarcia u- mowy zbiorowej. Kwestja warunków nie była dotąd poruszana, bowiem chodzi przedewszystkiem o przeforsowanie samej zasady, że i w tej gałęzi winna obowiązywać umowa zbiorowa. W związku z tern żądaniem, dyrekcja T-wa Vesta oraz należącego do tego koncernu Po znańsko-warszawskiego T-wa Ubezpieczeń 99 I D otychczasow y zarządca przym usow y dóbr i zakładów księcia Pszczyńskiego, in ż Bronisław Kow alski, został mianow any przez sąd, jak to już poprzednio donosiliśmy w formie pogłoski, zarządcą p rzym usow ym,w sp ó ln o ty Interesów" w m iejsce inż. Surzyckiego. Na opróżnione przez inż. Kowalskiego miejsce został mianowany zarządcą dr. Jan Zieleniewski, dotychczasowy sekretarz Zarządu Przymusowego Wspólnoty Interesó w ÄH WW Mr:K91E J O. W A B i l D yrekcja O kręgow a Kolei P aństw ow ych w Katow icach kom unikuje: W brew w iadom o ściom podanym przeg jedną z agencyj prasow ych o rzekom o zamierżoneij zniżce taryfy osobow ej P. K. P- o 25 proc. od dnia 1 czerw ca bież. roku stw ierdzić należy, iż w iadom ości te nie odpow iadają rzeczyw istości- M inisterstwo Komunikacji przeprow adza obecnie badania nad w ynikam i przew ozow em i i finansówem! reform y taryfy, dokonanej w dniu 1 stycznia bież- roku. co w ym aga zebrania m ateriałów z w iększego okresu czasu. Studia te m ają na ce- i M E»! B S a lu ewentualnie dalsze uproszczenie o p ła t: i ulg taryfow ych, przyczem jednak narazie naw et w przybliżeniu niepodobna jeszcze określić jakie eniżki opłat norm alnych mogą jeszcze nastąpić. O term inie 1 czerw ca br. dla wpirowadzeinia jakichkolw iek istotnych zm ian tary fy. osobowej nie może być oczyw iście m ow y, choćby tylko ze w zględów technicznych- Sam bowiem druk około 100 milionów biletów zajm ie kiika m iesięcy czasu. Bezczelny napad bandycki H a o godz. 15-tej. Będą wygłoszone 4 referaty zjazdowe. Po obradach odbędzie się krótka akademia ku uczczeniu konstytucji 3-go Maja i rocznicy porastania śląskiego. WALNE ZEBRANIE CARITASU. W czwartek, dnia 14-go maja r. b. odbędzie się o godz. 16-tej w sali Nowego Domu Caritas" przy ul. Projektowanej (boczna od ul. Krasińskiego) w Katowicach walne zebranie członków Katowickiego Okręgu Caritas, na które zaprasza najserdeczniej P. T. Członków i Sympatyków Zarząd Katowickiego Okręgu Caritas. WPISY DO GIMNAZJUM W SIEMIANO WICACH. Dyrekcja Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Siemianowicach Śląskich podaje do wiadomości, że wpisy do I-ej klasy odbywać się będą do dnia 1 do 10 go maja br. w godzinach przedpołudniowych. ZASTĘPSTWO PRAWNE PREBENDY MYSŁOWIĆKIEJ. J. E. Ks. Biskup Adamski za zwróciły się pismem do wszystkich w Polsce działających towarzystw ubezpieczeń prywatnych, o zgodne przeciwdziałanie temu żądaniu, oczywiście przez wywieranie odpowiedniego wpływu na zatrudnianych przez siebie pracowników. Fakt ten wywołał wśród pracowników ubezpieczeniowych olbrzymie poruszenie, chociażby już z tego powodu, że poprzednio użyto ich do działania w interesach finansowych tych towarzystw, przez zebrania protestacyjne przeciwko działalności P. Z. U. W. Walka pomiędzy pracownikami ubezpieczeniowymi, a pracodawcami, rozgorzała na Śląsku na dobre. W p«iiai ś i Interesów Ssl<ssr w 0ć Ins. 8» s z c z e M a s k l e 6 o n wi zarzmgatg# W ub. poniedziałek w nocy dokonano w Koźlu, na kląsku Opolskim, bezczelnego napadu rabunkowego. K rytycznej nocy w łam ał się jakiś opryszek, uzbrojony w rewolwer do rogatki, znajdującej się na drugim moście na rzece Odrze, gdzie steroryzowal właścicielkę mieszkania. W obwili, gdy bandyta przeszukiw ał m ieszkanie, drugi opryszek stał na czatach, tuż pod rogatką. B andyta zrabował około 500 marek w bilonie, pochodzących z opłat, pobieranych ca przejazd przez most. Pieniądze wsypano następnie do dwuch walizek, poczerni bandyci zbiegli w niew iadom ym kierunku. Kecz dziwna, że w czasie napadu rabunkow ego w pobliżu mostu pełnił służbę jeden z posterunkowych policji, którego nie można było jednak zaałarm o!wać. R abusie zagrozili bowiem właścicielce mieszkania zastrzeleniem, na w ypadek, gdyby krzyczała- Policja nie u- jęla do tej pory spraw ców bezczelnego napadu. mianował radę administracyjną dla prebendy mysłowickiej, posiadającą wszelkie prawa i obowiązki. związane z administracją majątku Prebendy i jej fundacyj. Członkami rady są: ks dziekan Rudera (przewodniczący), ks. dr Proksch i p. dyr. Jasiński. NIEOSTROŻNY SZOFER. Dnia 27 b. m. przedpołudniem na narożniku ul. Miarki i Sienkiewicza w Nowej Wsi, samochód osobowy, kierowany przez szofera Pawła Paszka z Chorzowa najechał jadącego rowerem Pawła Hajduka, który doznał okaleczenia rąk i nóg. Rower został uszkodzony. Rannego przewieziono do szpitala hutniczego w Nowej Wsi, gdzie pozostaje w opiece lekarskiej. Wypadek spowodował kierowca Paszek. NAJECHANIE SAMOCHODEM. Na ul. Bytomskiej w Chorzowie, samochód należący do Polskiej Konwencji Węglowej w Katowicach najechał na 68-letniego Antoniego Rzezika, zam. przy ul. Ogrodowej 15. Starzec, który ma złamaną nogę, został odstawiony do lecznicy. LICYTACJA PSA- D yrekcja policji w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości, że w dnńu 30 kw ietnia br. o godz. 11-tej odbędzie się licytacja psa (suki) z szczeniakami w gmachu dyrekcji policji- WŁAMANIA. Nieznani do tej pory osobnicy włamali się do mieszkania Anny Wandzikowej w Tarnowskich Górach (Powstańców 38) i skradli większą część garderoby. Jako sprawcę włamania do kiosku Bromberowej w Lasowicach, w pow. targnogórskim, policja ujęła Józefa Maksa, mieszkańca tej samej miejscowości. KONCERT SZKOŁY MUZYCZNEJ BRACI SZAFRANKÓW W RYBNIKU. W środę, dnia 29 bm. odbędzie się o godz. 19-tej w auli Gimnazjum Państwowego w Rybniku wielki wieczór popisowy uczniów Szkoły Muzycznej Braci Szafran ków. W programie przewidziane są utwory Bacha, Griega,.Wieniawskiego, Chopina, Liszta i innych. dził się na to i na ulicy Kaliny zastrzelił narzeczoną. Zam ierzał się potem sam zastrzelić, jednak rewolwer zaciął sią. W reszcie, jak podaje oskarżony, pobiegł do pobliskiego staw u, by utopić się, jednak stanęła tem u na przeszkodzie gruba warstwa lodu. O skarżony nie przyznał się, by nam aw iał sw ą b. narzeczoną Elfrydę Polednikównę z Św iętochłow ic do zabicia nieślubnego dziecka. Sąd przesłucha! następnie rodziców oskarżonego, oraz zabitej i kilka koleżanek ś. p. W aloszków ny, którzy nie wnieśli do spraw y nie nowego.. Na rozpraw ie nie zjaw ił się świadek Mazurek, u którego śp. W aloszków na i m orderca zakupili rewolwer, by następnie pozbaw ić się życia. Sąd odroczył w obec tego rozpraw ę. W dniu dzisiejszym obchodzi 50-lecie swycti urodzin nasz stały czytelnik, p. Wilhelm Krawczyk z Mysłowic. Specjalista od robienia awantur na zawodach piłkarskich W związku z awanturami, jakie miały miejsce przed ' tygodniem po zawodach Koszarawa - - A-ma tor sfci: -R B, - -w- -Żywcu,: w ćza sie -których riiejaki:fre'y-z Chorzówa:póśfrżelił dwuch chłopców, dowiadujemy się, że jest on znany z podobnych wystąpień" już dość dawno. W roku uh. po meczu piłkarskim w Chorzowie, gdzie z miejscową drużyną spotkali się piłkarze Ruchu z Wielkich Hajduków spowodował awanturę, bijąc laską graczy Ruchu, za co miał dochodzenia policyjne. Za strzelaninę będzie Frey odpowiadał przed Sądem w Wadowicach. Twierdzi on, że strzelając działał: w obronie właspej. Wydaje się to dość dziwne, gdyż postrzeleni to bardzo młodzi chłopcy, jeden liczy lat 9, drugi zaś 13. Świadkowie zajścia mówią zaś, że Frey robiąc awanturę, był w stanie niestrzeźwym. Uwaga Hallerczycy!. Wobec licznych zapytań, kierowanych ze strony Związku Hallerczyków z po* wodu umieszczenia nazw y Związku W Polsce Zachodniej w Instrukcji dla organizacji, dot. pochodu i defilady, Komitet Obchodu 15-lecia III Powstania Śląskiego komunikuje na podstawie instrukcji prezesa Związku Hallerczyków, pułk. dr.modelskiego, że Hallerczycy biorą udział w obchodzie, nad którym protektorat objęli: Gen. Józef Haller, Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty, Wojciech Trąmpczynski i inni. Zatem zbiórka w szystkich Hallerczyków w mundurach i ze sztandarami odbędzie się na Placu Targowym przy ul. Zamkowej w Katowicach od godz. 7 do 8. Hallerczycy, przyjeżdżający z poza sląska, korzystają z 75-proc. zniżki kolejowej. Akademja na cześć Woje. Korfantego Z ramienia: koła Kał. Tow. Polek i Ch. D. odbyła się. w niedzielę na s a li' p. Fuchsowei w Piekarach śląskich akademja na cześć Woóza Ludu śląskiego Wojciecha Korfantego. Akądemję zagaił prezes miejscowego kola Ch. D., p. W. Cieśla, poezem odśpiew ano. Choć burza huczy w koło nas. Obecni na uroczystości wiceprezes Ch. D. p. dr. Tem pka i b. senator Bajer z Bydgoszczy wygłosili przemówienia, wspominając o zasługach Wojciecha Korfantego dla Ludu śląskiego oraz Polski. Przemówienia. przerywane były hucznemi oklaska- mi publiczności. W końcu przemawiali jeszcze pp.. Cieślą,. Ozel 1 Uigenza. Akądemję, na którą przybyło około 300 osób, zakończono odśpiewaniem R oty i "wzniesieniem _ okrzyków, na. cześć W odza Ludu Śląskieg o W ojciecha Korfantego, Józefa H allera" i Ignacego Paderew skiego.

3 N r , 3 t>. OBRAZEK Z DWORCA B06BCICKIE60 Poszczerbiony plot, zaimlecona pustynia I malownicza" rudera Jeśli k to ś m a to nieszczęście przejechać się pociągiem niezw ykle umiejętnie zatłoczonym z K atow ic w stronę Siem ianowic, tego oczarow ać m usi niezw ykle sielankow y w idoczek z dw orca w Katow icach-b ogucicach. O to bow iem naprzeciw d w orca ro z ciąga się olbrzym ia piaszczysta rów nina, pory ta potw ornem i dolam i i bruzdam i, zaśm iecona niezw ykle m alow niczo. R ów ninę tę oddziela od torów m ocno poszczerbiony płot, w połow ie rozebrany przez bezrobotnych na opał. C ałość upiększa stercząca na tych zaw aliskach, odrapana i w aląca się chałupka, a raczej rudera, k tó rą daw no już należało p rzenieść do P ark u Kościuszki w Katowicach, jako jed y n y zabytek średniow iecznego budow nictw a. I pom yśleć, że to w szystko leży nie gdzieś w P rzełajce, ale w W ielkich Katow icach. I pom yśleć, że stan ten istnieje już od wielu lat, a ludzie jeżdżący z Katowic w stronę B ytom ia i Niemcy przyjeżdżający z Bytom ia do Katowic podziw iają to w szy stk o i m ają o tern odpow iednio w yrobioną opinję. f m & t i o m c u rd Ü N Niedola robotników państwowych Nasz czytelnik nr z T am. Gór pisze nam : W im ieniu robotników, zatrudnionych w Państw ow ych Zakładach W odociągowych na Górnym Śląsku proszę P ana R edaktora o po ru szenie naszych bolączek na łam ach Siedmiu Groszy. Jesteśm y zwyczajnymi robotnikam i, w ynagradzanym i za przepracow aną szychtę i pod względem pracy i płacy nie różnim y się niczem od robotników zatrudnionych w przedsiębiorstw ach pryw atnych. Nie m am y też jakichkolw iek przyw ilejów, tak jak pracow nicy i urzędnicy państw ow i, którzy korzystają z różnego ro dzaju zniżek na kolejach, w opłatach szkolnych, urlopach itd. W porów naniu jednak z robotnikam i zatrudnionym i w przedsiębiorstw ach pryw atnych, jesteśmy ciągle krzywdzeni. Swego czasu zmuszeni byliśm y do subskrypcji 75 procent naszego miesięcznego zarobku na Pożyczkę Narodową, następnie zaś do subskrypcji pożyczki inw estycyjnej, w wysokości 100 procent naszych zarobków. T rudno nam było oponować, bo tak z góry wyznaczono, a każdy z robotników cicho siedzi, bo dzisiaj trudno o pracę. D obrowolnie płacimy też składki na LOPP., zimą 1 proc. naszych zarobków potrącano na zim ową zapomogę dla bezrobotnych, chociaż i tak płacimy jeszcze 1 proc. na Fundusz Pracy. I jak tylko jest jakaś zbiórka n a ten, czy ów cel społeczny, zawsze o nas pam iętają i czy chcemy, czy nie, potrącają nam dobrow olne ofiary. Od tych dobrow olnych" ofiar! pożyczek są jednak uwolnieni robotnicy zatrudnieni w przedsiębiorstw ach pryw atnych", (n) Nuta Pokój przyjęła 100 robotników W ty ch dniach zarząd huty P okój w Now ym B ytom iu p rzy jął przeszło 100 robotników, k tó rz y potrzebni są w zw iązku z zw iększeniem się napływ u zamówień. # Komunista usiłował zbiec zagranicę W dniu 16 bm. skazany został przez Sąd O kręgow y w Katowicach za uprawinie agitacji komunistycznej na 3 la ta. więzienia, niejaki Roman Mielczarek z Tarnow skich Gór, Po rozprawie Mielczarek wyjechał do Ustronia, skąd próbow ał przedostać się zagranicę do Czechosłowacji. Zbiega, podającego się za Piotra Tekely- ego ujęła straż graniczna i oddała go w ręce żandarmerji wojskowej w Cieszynie, (by) P roses Wieliczki D ziś w Sądzie O kręgow ym o godz- 9-taj na sali nr. 104, odbędzie się rozpraw a sądow a przeciw ko red- Nogajowi, którego zask arżył o zniesław ienie p. Wiellczka-W ieliczker. p. W i ełlczka-xv' eliczk er jest dyrektorem t&r-. łaków w Kobiórze, zaangażow any na to sta now isko przez zarząd przym usow y Zakładów Księcia Pszczyńskiego. Nie w iem y, jak to w szystko nazw ać: niedbalstw em, czy... ' niechlujstwem. W każdym razie najw yższy czas, aby tak M agistrat, jak i w ładze kolejow e zainteresow ały się i zlikw idow ały istniejący stan rzeczy, (by) Malowniczy*1 widoczek z dworca bogu ciekłego. listonosz dopaście się sprzeniewierzeń i został skazany na 2 lata więzienia Listonosz pieniężny urzędą pocztow ego w Katowicach, Brunon Sojka z W ełnowea, stanął przed Sądem O kręgow ym w Kia to wicach, ośk. o sprzeniewierzenie kw oty zł. z przesy łek pieiiróężniych. Sojka dopuścił się sprzeniew ierzeń w Ź1 w ypadkach w okresie od 23 grudnia uh- r- do końca stycznia br., przyw łaszczając sobie różne kw oty w granicach od 11 do 600 zł., pochodzące z przekazów pocztow ych. Naskutek licznych zażaleń w ykryto sprzeniew ierzenie i oddano spraw ę do prokuratora- W obec przyznania się oskarżonego i obciążających zeznań św iadków, sad skazał Sojkę na 2 lata w ięzienia z zaw ieszeniem na 5 lat, oraz pozbaw ienia praw obyw atelskich n'a przeciąg 5 lat. (by) Wyrok na narodowców Po wznowieniu w dniu wczorajszym rozpraw y apelacyjnej 21 członków rozwiązanego. Stronnictw a Narodowego, którzy dokonali w grudniu ub. roku zam achów petardow ych, przemawiały strony. Prokurator N owotny dom agał się podwyższenia kary, natom iast obrońcy oskarżonych na- Z ł w g»lntełc IM ŚB«qslcai Opolskim Sąd w Opolu rozpatryw ał spraw ę bezczelnego napadu rabunkow ego, dokonanego w dniu 27. stycznia 1931 r- pod Opolem na przejeżdżający autobus pocztow y. Na lawie oskarżonych zasiedli Jerzy i Henryk M atzątow ie, oraz Alfred Kutschke. którzy upozorow ali na szosie nieszczęśliw y w ypadek 1 w ten sposób udało im się zatrzym ać am bulans pocztow y. W tej sam ej chwili w szyscy poderw ali się i steroryzow a.il rew olw eram i prowadzili w sw ych przemówieniach szereg okoliczności łagodzących, m. in. ideowe pobudki działania oskarżonych, w nosząc o zastosowanie najniższego wymiaru kary. Sąd Apelacjny, po wysłuchaniu przemówień, odroczył ogłoszenie w yroku do piątku, 1 maja, godz. 9. (by) szofera i następnie przeszukali'sam ochód. Bandyci skradli m arek, które podzielili pom iędzy siebie. Dopiero po mozolnem śledztw ie udało się policji ująć spraw ców napadu rabun kowego- Obecnie sąd skazał Jerzego M atzata na 6 lat więzienia i utratę praw obyw atelskich na 5 lat, jego brata H enryka i Alfreda Kutschkego po 4 lata więzienia. W niedzielę, dnia 26 bm. odbył się w Katowicach zjazd delegatów Zrzeszenia Komorników Sądowych z całej Polski. Na zd jęciu złożenie wieńca na płycie Nieznanego Powstańca na Placu Wolności. Ag. Fol. P olonii" I Siedm iu Groszy. Fot. Cr. Dulka. m Zdezerterował i dokonał napada m m ŚBaislcai O p o l s M i e i Na larwie oskarżonych Sądu O kręgow ego w cherczyk, zam. w Świętochłowicach, oskarżony Chorzowie zasiadł we wtorek niejaki Karol Mai- o współudział w napadzie rabunkowym, denkof# V specjalną K A W Ę zbożow ą nanym w roku 1933 w Zabrzu, na Śląsku Opolskim. Maileherczyk zbiegł w tym czasie do Niemiec, przed służbą w ojskow ą i poznał tam obyw atela niemieckiego, Spyrę, który namówił dezertera do udziału w napadzie rabunkowym na skład firmy Edeka w Zabrzu. Plam wykonali obaj w dniu 21 listopada 1933 r., krótko przed zamknięciem składu, przyczem uzbrojeni byh w rewolwery. Bandyci skradli w ów czas marek i zbiegli. W jakiś czas potem policja niemiecka przytrzym ała inicjatora napadu Spyrę, którego skazał sąd niemiecki na 5 lat więzienia. Spyra w ydał sw ego spólmiika M ałcherezyka, który przybyw szy obecnie do Polski, został przytrzymany przez naszą policję i skazany za dezercję na 8 miesięcy więzienia. Zaś za współudział w napadzie w Zabrzu Sąd O kręgowy skazał Małcherezyka na rok więzienia i utratę praw obywatelskich na przeciąg dwuch lat. Komunikat dla Stow. Powstańców i b-zołif erzy Celem w zięcia udziału w uroczystości 15-lecia w ybuchu III P ow stan ia Śląskiego zarządza się zbiórkę w szystkich członków kół w mundurach i czapkach, ze sztandarami na godz. 8 przy placu Targowym w K atow icach, przy ul. Zam kowej. Z arządy kół dołożą starań, by ani jednego członka nie brakło w uroczystości, # Baczność członkow ie stowarzyszeń Kąt-Narodowych wsiemianowicach Celem w zięcia udziału w uroczystości 15-lecia w ybuchu III P ow stania Śląskiego w K atow icach zarząd za się zbiórkę w szystkich członków Stow. P ow st. i b. Żołnierzy, Ch. Dem., Kat. Tow. Po lek, Odrodzenia, Ch. Z. Z., H allerczyków itp. o godz. 7 na placu Ks. P io tra Skargi, skąd o godz. 7,30 nastąpi w y m arsz z o rk iestrą do K atowic. Z apraszam y rów nocześnie w szystkich sym patyków do w zięcia grem ialnego udziału. Członkow ie Stow. P ow stańców staw ią się w mundurach względnie czapkach zw iązkow ych. e Zagadka r a m kobiety wy aśnia sie Policja stw ierdziła obecnie, że kobieta, k tó ra sprow adzona została przed kilku dniam i do L ecznicy Brackiej w C horzow ie z ciężkie mi ranam ' na głowie, nazyw a sie M agdalena N.» lat 18, zam- przy ul- Wolności- N. została zaproszona przez Jerzego NieSzaka i Iraę, zam. w Chorzow ie na przejażdżkę taksów ką, niejakiego Z. D ziew czyna posprzeczała się z Imą i Nieszaikiem i w czasie jazdy w yskoczyła z samochodu, kalecząc s.ę bardzo ciężko- Nie mim sprzedawać alkoholu w dniu 1 mala Dyrekcja Policji w Katow.cach komunikuje, że w dniu I m aja br. zakazany jest wyszynk napojów alkoholowych, zaw ierających w.ęcej nóż 4,5 proc. alkoholu. Zakaz obowiązuje do godz. 17-tej. * U gaszenie p o isr u na kopalni Polska" W zw iązku z pożarem. Taki wybuch? w podziem iach kopalni..polska* w Matei Dąbrówce, kierow nictw o kopalni nakazało zatop'enie palącego się oddziału. W ten sposób udało 1sie w dość szybki sposób zlikwidować pożar. Ob e-nie czynione <a starania, by usunąć wodę z tego oddziału kopalni. R obotnicy przebyw ają w dalszym ciągu na urlopie-

4 383) STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI Wybitny lekarz polski z Poznańskiego, dr. żorski, zmuszony był wyjechać do Meksyku. Po szeregu niesamowitych przygód zaprzyjaźnia się z sławnymi naczelnikami szczepów Indjan, z którymi podstępnie został porwany przez korsarzy i w y wieziony na bezludną wyspę. Gdy po kilkunastu latach wrócili do Meksyku, trwały tam krwawe walki o panowanie. Z jednej strony był Meksykańczyk Juarez, prezydent, z drugiej zaś cesarz Maksymiljan austrjacki, popier any przez Francuzów. Żorski i jego towarzysze stanęli po stronie Juareza. Na unieszkodliwieniu Żorskiego i jego towarzyszy zależało dwum braciom, nazwiskiem Kortejo, którym chodziło o zawładnięcie majątkiem hrabiego Rodriganda. Ponieważ Gasparino Kortejo dowiedział się, źe Żorski I rodzina Rodrigandów uciekli z bezludnej w yspy, gdzie byli wywiezieni, udał on się do pirata Landoli, aby ten wyjechał z ttim do Meksyku 1 unieszkodliwił wszystkich. Lamdola godzi się, żądając za to dwieście tysięcy. ' D o b rz e, to śm y g o to w i. O d w ró c ił się, ch cąc o d ejść. O h o! zaw o łał K o rte jo. J e sz c z e śm y nie g o to w i! L a n d o la p rz y sta n ą ł, p y ta ją c : D la c z e g o? O b o w ią z a n i je ste śc ie n a p ra w ić sw ó j błąd. C hcecie m n ie m o że zm u sić? T o n ie, ale d am w a m p ięćdzies ią t ty sięcy. Z a m ało! T o nie za m ało, b o sam i nie b ę dziecie te g o czynić. A k to m i p o m o ż e? - J a! W y? s p y ta ł L a n d o la zd ziw io ny. W y chcecie m i p o m a g a ć w tern, W M e k sy k u? N ie in a c z e j! C hcecie ze m n ą p o je c h a ć? f N a tu ra ln ie 1 A p o co? N a jp rz ó d ch ciałb y m odw iedzić m ego k o c h a n e g o b ra c isz k a, P ablo. T e ra z? T a k jest. W y śc ie m n ie o szu k ali i m ój b ra t m n ie o szukał. M y ślicie m oże, żę sie d am p o w tó rn ie o szu k a ć? A c h! W ię c d la te g o jed ziecie? T a k! ' C hcecie n as k o n tro lo w a ć? N a tu ra ln ie! I je ste śc ie p rz e k o n a n i, że w am się to u d a? D la c z e g o żb y n ie? Że m y się p o zw o lim y k o n tro lo w a ć? J a n ie ty lk o d la k o n tro li jadę ta m, chcę ta k ż e w sp ó ln ie p raco w ać. T o zm ien ia p o sta ć rz e c z y! Z re sz tą p rzek o n acie się, że bezem n ie nie bylib y ście w stąp ię w y k o n a ć te g o zadania. T a k? D la c z e g o żto? G dziebyście n a p rz y k ła d szukali to e g o b ra ta? G dzie? W M eksyku. - W re z y d e n c ji T a k je st. i T a m g o niem a. 4 D laczeg o? B o z g łu p ia ł n a sta ro ść. W y p ę dzili go sta m tą d. W y p ę d z ili? sp y ta ł L a n d o la zd ziw io n y. D laczego? O sieł w m ie sz a ł się w p o lity k ę! - O tern ju ż słyszałem. S ły szeliście ta k ż e, że u ro ił sobie W sw o jej d u rn e j głow ie, że m usi zos ta ć p re z y d e n te m? T o g łu p o ta! W a r j a c t w o c z y s t e! I p orob ił jak ieś kroki głupi#.? N a tu ra ln ie. D la te g o go w y p ę dzili. K to ta k i? M a k sy m ilja n i F ra n c u z i! T o i z Ju a re z e m m u siał z a d rz e ć? N ie in a c z e j! Co zą g łu p o ta! S p rz y m ie rz y ł się z P a n te rą P o łu d n ia. T e n g o z a p ew n e w y k o rz y sta ty lk o. N a tu ra ln ie. U d a ł się znow u na p ółnoc, a b y w alczy ć z Ju a re z e m. N a j w y ższy czas, ab y m g o do ro z u m u p rz y p ro w ad ził. G dzie on je s t te ra z? N ie w iem tego. T rz e b a go b ę dzie szukać. A je g o c ó rk a? ' T a je s t w h acjen d zie del E rin a. S ta m tą d d o n o si m i w łaśn ie, że w sz y s cy z a g in ien i z n o w u się zjaw ili. T a m się n a jp ie rw u d a m y? _ mm. w m p o czął m n ie śledzić. T ro c h ę za ciasn o i za d u szno m i się tu zrobiło. J e s t jak i sto so w n y o k rę t? N ie s te ty je s t ty lk o jed en p a ro w iec, te n w y p ły w a p o ju trz e, ale do R io de Ja n e iro. T o w łaśn ie d o b rze. D la c z e g o? B o u jd z ie m y oczu policji, a z R io z n a jd z ie m y p rzecież sp o so b n o ść p rz e d o sta n ia się do M ek sy k u. T o p raw d a. A le ja k się d o sta ć n a p o k ład M nie z n a ją tu w B a rc e lo nie n ie ste ty za d o b rze. O to nie p o trz e b u je c ie się tro s z czyć. Z a p o m o cą p e ru k i, fałszy w ej b ro d y i szm in ek z ro b ię w as ta k o d m ien n y m, że sam d ja b e ł w as nie pozna. M acie te rzeczy? N a tu ra ln ie, w y sta rc z y i dla w as i dla m nie. P an ie kapitanie! N a pok ładzie czek a ją dw aj m ężczyźn i. P ó ź n ie j. N a sa m p rz ó d m u sim y w stą p ić do sto licy. ' P o c o? N ie d o m y ślacie się? N ie! ' H m, dziw i m n ie to. W iecie p rzecież, k to je s t n a sz y m n a jn ie b e z p ie c z n ie jsz y m w ro g ie m? D o n F e rd in a n d o? T a k! A lb o on, alb o je g o p rzyjaciele z a sk a rż ą nas. P o z a b ija m y ich! Z n a m y w sz y stk ic h w ta je m n ic z o n y c h? H m, td tru d n a h isto rja. P ie rw sz ą sk a rg ą ich b ędzie, że h ra b ia nie u m a rł, ty lk o z o sta ł p o c h o w a n y w le ta rg u i p o te m w y ję ty z tru m n y. A h a, z a c zy n am p o jm o w ać. Z e chcą się p rz e k o n a ć, czy to p ra w d a. ' N a tu ra ln ie! O tw o rz ą g ro b o w ie c i tru m n ę. N iein aczej i znajdą... P ró ż n ą tru m n ę. D o d ja b ła, to b y było rzeczy w iście fa ta ln e dla nas. T ern sam em u d o w o d n ilib y sw o je tw ierd zen ia. W ię c cóż m am y p rz e d e w sz y stk iem zro b ić? W y p e łn ić tru m n ę. T a k jest. Jeżeli to n a m się u d a, m o żem y w oln iej o d e tc h n ą ć. T o tru d n e zadanie! D la c z e g o? S k ąd że w ziąść szk ielet? Z c m e n ta r z a! A su k n ie? P o s ta ra m y się o p o d o b n e. A le p o z n a ją, że now e. A od czego chem iczn e śro d k i? H m, n a p ra w d ę lep iej, że sam i jedziecie. A w idzicie, ty lk o czasu nie m o ż em y tracić. C hcecie z a ra z w y ru sz a ć? N ajp ó źniej ju tro. T rz e b a się b ę dzie zap y tać, jakie s ta tk i sto ją w p o r cie. T o w iem już. O to m się sam d ow iadyw ał, jak ty lk o rz ą d h iszp ań sk i Co? W y się także chcecie przebierać i m askow ać? N aturalnie. Ale poco? W M eksyku znają mnie też przecież niektórzy ludzie. Ale poco teraz? Bo może zabraknąć czasu i miejsca później. I m ogłoby to rzucić podejrzenie? T ak! A więc słuchajcie: ja jadę jako don Antonio Y eridante, adw okat i pełnomocnik hrabiego Alfonso de Rodriganda. Do djabła, teraz rozumiem. M am zbadać stosunki m eksykańskich posiadłości tego pana. 1 Znakom icie! Jestem zaopatrzony w potrzebne pełnomocnictwo, paszporty i legitymacje. K tóre sobie sami wystawicie. Potrzebuję jednakow oż sekretarza do tow arzystw a. K tóż nim będzie? N aturalnie w y! A, paradnie! Gdzie się spotkamy? Możecie w yjść za dnia z kryjówki? Nie, zanadtom śledzony. W takim razie m uszę się tutaj zatrzym ać aż do wieczora. Jak tylko się ściemni, wyjdźcie do lasku przy drodze do M anrezy. Jak usłyszycie turkot bryczki, zacznijdzie gwizdać M arsyljankę. Po tern was poznam i zabiorę. A teraz m uszę do portu. Do widzenia! ' Do widzenia! W kilka dni później stał w porcie Rio de Janeiro, stolicy Brazylji, jakiś mały, ale zgrabny parowiec, widocznie pryw atna w łasność jakiegoś bogacza. Niezawodnie chciał niezadługo w y płynąć z zatoki, bo lekki dym ek unosił się z kom ina na znak, że poczęto, kotły opalać. W łaśnie słońce skryło się w falach, zmierzch rozciągnął się na ziemi. O d m ia sta p ły n ęła łó d ź, w io sło w a- n a p rz e z c z te re c h m a ry n a rz y. W śro d k u jej sied ział jakiś jeszcze m ło d y, silnie z b u d o w a n y m ężczy zn a. J a k ty lk o łó d ź p rz y b iła do p a ro w c a, w y sk o c z y ł lek k o i w sp iął się ze zw in n o ścią żeg la rz a n a p okład. W te j chw ili zjaw ił się ste rn ik, m eld u ją c : P a n ie k a p ita n ie, n a p o k ład zie c z ek ają dw aj m ężczy źn i. K o n ieczn ie chcieli się ro z m ó w ić z p a n e m k a p ita n em. C zeg o chcieli? S łyszeli, że je d z ie m y do V e ra C ruz... I chcą z n am i p o p ły n ą ć? T a k j e s t! H m. J a k ie j n a ro d o w o śc i? M ó w ią po h isz p a ń sk u. A n o zo b aczy m y. P o d sz e d ł do obu czekający ch. N a z y w a m się W a g n e r! - rz e k ł, p rz y s tę p u ją c d o n ich i p rz e d s ta w ia ją c się. J e s te m k a p ita n e m te g o o k rę tu. J a n a z y w a m się A n to n io Y e rid a n te, je ste m a d w o k a te m z B a rc e lo n y, a to m ój s e k re ta rz! o d rz e k ł je d e n z n iezn a jo m y c h. G zem m o g ę słu żyć? S ły szeliśm y, że p a n u d a je się d o V e ra C ru z? T a k je st, m am te n z am iar. C h cieliśm y się z a p y ta ć, czy b y p an nie był ła sk a w n as z a b ra ć z so b ą? S e n n o re s to tru d n o. D la c z e g o? sp y ta ł a d w o k a t. Z apłacim y, co p a n zażąd a. T o nie zm ienia s ta n u rzeczy. T e n s ta te k nie je s t o k rę te m fra c h to w y m, to p ry w a tn a w ła sn o ść i słu ży do p ry w a tn y c h celów. - A m y śm y, licząc n a to, że p a n k a p ita n nie o d rzu ci n aszej p ro śb y, w zięli ju ż ze so b ą n asze p ak u n k i. - B a rd z o m i p rz y k ro, ale m u sz ę o dm ów ić. Je ż e li n a ty c h m ia s t nie w y je d z ie - m y, b ę d z ie m y n a ra ż e n i n a zn aczn e s tra ty. Z n aczn e s tr a ty? K a p ita n w p a trz y ł się jeszcze ra z w tw a rz e n ie z n a jo m y c h. P ie rw sz e w ra żen ie nie b y ło k o rz y stn e, ale m u sia ł p rz y z n a ć, że m a p rz e d so b ą jak ich ś p o rz ą d n y c h i w y k sz ta łc o n y c h ludzi. T a k jest. N ie s te ty! Z a p ew n e b a n k o w e? O n i e! rz e k ł a d w o k a t. P e w n ej p ry w a tn e j oso b y... W o ln o z a p y ta ć, ja k się p a ń sk i k lie n t n a z y w a? P ro sz ę, to nie ta je m n ic a, h ra b ia R o d rig a n d a. C o? H ra b ia R o d rig a n d a? D o b rz e sły szałem? T a k je s t! M asz p a n n a m y śli te g o h ra b ie go, k tó re g o z a m e k te g o n a z w isk a leży w p o b liżu M a n re z y w H is z p a n ji? T a k! O n m a zn aczn e p o siad ło ści w M ek sy k u? T a k je st. W ta k im ra z ie w e z m ę panó\% z sobą. M a ją p a n o w ie le g ity m a c je? M am y. C hce je p a n w id z ie ć? - T e ra z nie. N a to b ęd zie d o sy ć czasu późn iej. N ie z a d łu g o odbijam y* w ięc m am jeszcze n ie je d n o do roboty* P e te rs! N a zaw o łan ie z ja w ił się m a jte k. Z a p ro w a d ź obu se n n o re s do p rz e d n ie j k a ju ty. B ę d z ie sz ich o b słu giw ał, a z a te m zw aln iam cię o d in n e j p racy. D zięk u ję, k a p ita n ie! o d rz e k ł żegla rz, p o czem z w ra c a ją c się <Üb o b u n iezn a jo m y c h, rz e k ł ła m a n y m języ kiem h iszp a ń sk im : P ro sz ę p ó jść za m n ą!. Z a p ro w a d z ił ich do m ałej, ale w y g o d n ie u rz ą d z o n e j k a ju ty, m ó w i* «; Ciąg dalszy nastąpi

5 + 4-* 5 I L L L.u u lx u» z k" au. a Anulowanie fransaticyj przed 27 b. m. Z arzo iclzea fei Mmmmmm## i i e w i i w e i Z Warszawy donoszą: Komisja dew izow a B anku Polskiego w yjaśnia, iż terminowa tranzakcje walutowe, zaw arte przed 27 bm. m iędzy bankami, a prywatnym i klientami, mają być anulowane. Zezwolono natom iast, aby terminowe tranzakcje, zawarte między instytucjami finansowemi b yły dotrzymane. W szelkie tranzakcje terminowe monetami złotem! są anulowane. Wyjaśniono też, iż mają być dotrzymane transakcje dokonane przed 27 bm., jeśli klient z tych czy innych pow odów nie podniósł zakupionych walut. N iektóre dom y bankow e z obaw y przed surow em i karam i, przew idzianem i w dekrecie dew izow ym, nie zadaw alają się w yjaśnieniam i komisji dew izow ej, ale dom agają się w y d an ia odpow iednich zezwoleń na piśmie. Zam ieszanie, jakie panow ało w poniedziałek w świecie finansow o-bankow ym, m inęło i banki podjęły czynności walutowe w ramach, o- kreślonych przez zarządzenie dew izow e. Czarna giełda jest jeszcze ciągle zdezorientowana. Spekulacja m onetam i złotem! i w alutam i zam arła. M nożą się natom iast operacje papieram i w arto ścio w e mu i akcjam i. Jedną z pilnych kw estyj, któ re uregulow ane m ają być w najbliższym czasie, jest sprawa przekazywania pieniędzy studentom polskim, odbywających naukę zagranicą. Zezw olenia na p rzek azy w an ie udzielane będą w granicach kw ot, potrzebnych na utrzym anie i opłaty. Zezwolenia na przekazyw anie ty ch kw ot, udzielane będą w e w sz y stkich w ypadkach, gdy nie można odbyć studiów w kraju, bądź też akademik jest już daleko zaawansowany w nauce na obcej uczelni. W yjazdy na praktykę, którą m ożna odbyć w Polsce, nie będą brane w rachubę. Z w y staw dom ów bankow ych, jak i kantorów w ym iany, usunięto złote m onety i banknoty obce. Pozostały na witrynach tylko monety srebrne, któremi obrót nie został ograniczony. K ontrola w alut p rzy w yjazdach z P olski drogą lotniczą odbyw ać się będzie na lotniskach w W ilnie, Lw ow ie i Poznaniu; Francuskie linje lotnicze, któ rych sam oloty startują bezpośrednio z W arsz a w y do P rag i Czeskiej i P aryża, poddaw ane będą tej kontroli na lotnisku w arszaw skiem. Ra giełdzie Z Warszawy donoszą: G iełda w arszaw sk a zareagow ała na w prow adzenie przepisów dew izow ych dużem zainteresow aniem się papieram i w artościow em i i w aloram i dyw idendowem u Z apotrzebow anie tych w alorów, z w łaszcza papierów państw ow y ch i dolarow ych, było tak duże, że przew yższało możność nabycia, gdyż jednocześnie ujawnił się brak zaofiarowania. P a piery procentow e, jak rów nież i akcje podniosły dość mocno w stosunku do w czorajszych notow ań sw e kursy. B ardzo m ocna tendencja dla tych w alorów p rzy dużym popycie i m ałej podaży utrzymała się przez cały czas zebrania giełdy. Obok papierów dolarowych zw yżkow ały także państwowe pożyczki złotow e, oraz złotow e listy zastaw ne tow arzystw kredytowych. Z akcyj największą zw yżkę kursu w ykazały Bank Polski i akcje cukrowe. Dyskusja polityczna w b arie spow odow ała krwawe rozruchy Z M adrytu donoszą: W Bilbao doszło w barze w czasie rozmowy na tematy polityczne w gronie kilku młodzieńcóxv do starcia. Monarchista ranił strzałami z rewolweru 2-ch socjalistów. Tłum stanął po stronie rannych i kijami i krzesłami pobił na śmierć monarchistę. Zajście wywołało w dzielnicy robotniczej dalsze zamieszki: tłum wtargnął do baru, gdzie zbierali się faszyści i zniszczył urządzenia. Przybyłą gwardję cywilną powitano strzałami z rewolwerów. W rezultacie wynikła strzelanina, w której 3 gwardziści odnieśli rany, 4 osoby cywilne są ciężko ranione, a 6 lekko. Dokonano licznych aresztowań. Niechęć do lig i Narodów Południowa Ameryka tworzy własny związek Z Porto Alegro donoszą: Donoszą z Buenos Aires, że niechęć do Ligi N arodów w zm aga sie stale w państwach Południow o-am erykańskich W Buenos Aires, M ontevideo, Santiago i Limie om awia się publicznie wycofanie się A rgentyny, U rugw aju, Chile i P eru z Ligi Narodów, za przykładem B razylii i stw orzenie identycznego zw iązku a m erykańskiego. Jest przew idziana dyskusja nad tą spraw ą w lipcu br., podczas kongresu panam erykańskiego w Buenos- Aires- Niezadowolenie państw południow o-am erykańskich pochodzi stąd, że w i dza one w Lidze Narodów oś niezgody światowej, zam iast instytucji pokojowej- N ajw iększy dziennik chilijski El M ercurio twierdzi, że rząd chilijski już ma dosyć 17-letnich eksperym entów i rozważa na serjo możliwość w ycofania się z Genewy. Niezwykła kariera chłopca na posyłki Z W arszaw y donoszą: W Sądzie O kręgow ym razooczal się proces Midi a ta G órzyński ego. b- burm istrza m. Otwocka- G órzyński jest oskarżony o nadużycia i łapow nictw o w okresie od r. Razem z G órzyńskim zasiadł u.a ław ie oskarżonych buchalter Eugeniusz W dow iak, zarządca elektrow ni taż- K rajew ski i referent podatkow y m agistratu Kuczyński. Górzyński zaczął karjerę życiow ą od stanowiska chłopca na posyłki w urzedzie gminnym w Liipiu. Dzięki dużym zdolnościom osobistym i sprytowi doszedł do stanowiska burmistrza Zakroczymia, a potem Otwocka. Dzięki zm ow ie z buchał terem W dow iakiem G órzyński nadużyw ał sw ego stanow iska, pobierając duże łapówki i dopuszczając się deframdaeyij. W iele pieniędzy zarobił na organizowaniu piekarni m echanicznej w Otwocku- Poizate-m brał łapów ki od dostaw ców elektrow ni otw ockiej. Nadużycia Górzyńskiego obliczane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych- P ro ces G órzyńskiego budzi olbrzym ie zainteresow anie w W arszaw ie i okolicy. Zamordowanie prezydenta policji na ulicach Barcelony Z Madrytu donoszą: Na jednej z głównych ulic Barcelony dokonano we wtorek w południe podwójnego morderstwa, którego ofiarą padł były prezydent policji w Barcelonie Miguel Badia i brat jego Jose. W chwili gdy obaj opuszczali swoje mieszkanie, nieznani sprawcy dali do nich kilkanaście strzałów, poczem niepoznani zbiegli. Obie ofiary poniosły śmierć na miejscu. Miguel Badia, który w roku 1934 był prezydentem policji, brał kierowniczy udział w organizacji rewolucji październikowej w tym samym roku. Po krwawem stłumieniu rewolucji Badia uciekł do Francji, skąd powrócił dopiero nie- Śmiały lot Z M oskwy donoszą: Lotnik sowiecki W odopianów dokonał pierw szego lotu na północ od Ziem i Franciszka józeietf W odopianów dotarł do 85 równoleżnika i pozostaw ał w pow ietrzu przeszło 7 godzin. Lot m iał na celu zbadanie charakteru i stanu lodowców na północ od Ziemi Franciszka Józefa, dotychczas niezbadanych. Cała wieś brała odział w morderstwie Z Nowogródka donoszą: W dniu 26 b m. w e w si P o d w a ra ń c e w p o w. lidzkim, z o sta ł z a b ity K azim ierz T a - ra szk ie w ic z, a b r a t jeg o, F eliks, ciężko ra n n y i w sta n ie n iep rzyto m n y m o d w ie zio n y z o sta ł d o szp ita la. Z a b ó jstw a d ok on ała praw ie cała w ieś, g d y ż T ara szk iew iczow ie, jako za w o d o w i złod zieje, b yli jej p ostrachem. P o p rz e d n ie g o dnia n a b rz e g u lasu w u ro c z y sk u B o ro w a D o lin a (p o w. Słonim sk i) z n a le z io n o zw ło k i J a n a B ek szty. J a k p rz y p u s z c z a ją, z o sta ł o n z a b ity p rz e z w sp ó ln ik ó w, z a w o d o w y c h zło d ziejó w. ES. p r e z a s ES. B. przed sądem Z W arszaw y donoszą: Sąd O kręgow y z Płocka na s-esji w yjazdowej w Płońsku, rozpatryw ał spraw ę przeciw ko p- Sierocki emu, b. kierow nikow i stacji dośw iadczalnej Pośw iętne, >b- prezesow i B. B< o nadużycia na sumę kilkudziesięciu tysięcy złotych- P ro k u rato r podkreślił, że oskarżenie p- Skrockiego jest dla niego bardzo trudne ze względu na stanowiska, jakie o. Skrocki zajmował, zażądał jednak ukarania. O brona podkreśliła jako okoliczność łagodzącą, iż Skrocki nie mógł dopilnować rachunków, gdyż zmuszano go do zajmowania się polityką. Sąd skazał Skrockiego na 3 lata. Ale kto zw róci 18 tys- zł? Komitet schrony dziecka Z Genewy donoszą: W czoraj zebrał siię tu kom itet oichrony dziecka. D elegatka polska p. W anda Grabińska w przemówieniu sw em złożyła hołd pamięci królowej belgijskiej, Astrid, której oddanie się dziełu ochrony dziecka służyć może za wzór dla tych, którzy interesują się tend sprawami, Samesłd mad mumm«z Nowego Jorku donoszą: W Roystoin (stan G eorgia).zaszedł now y w ypadek samosądu nad murzynem, stojącym pod zarzutem usiłowanego gwałtu na dwóch białych kobietach. A resztow ań ego m urzyna kiilkudiziesięciiu m ężczyzn w yw lokło z aresztu t pow iesiło na drzew ie przydrożnem - Zgładzony w ten sposób m urzyn liczył 45 lat. dawno po objęciu w Hiszpanji władzy przez stronnictwa lewicowe. Nie ulega wątpliwości, że obaj zamordowani padli ofiarą zemsty, dokonanej przez członków organizacji prawicowej. M orderstwo to wywołało w opinji publicznej wielkie oburzenie. Humo t 68 ' TU WYCIĄĆ! 6 5 SAMOBÓJCA. Izydor, co to ma znaczyć 1 Życie mi zbrzydło, Salciu i powiesiłem się. Ale dlaczego pod pachy? Próbowałem za szyję, ale mnie dusi. DOBRY TON..Mój Dusieczku mówi ciocia zniecierpliwiona u- porczywem natręctwem małego siostrzeńca nie powtarzaj ciągle ja chcę, bo to nieładnie, a zresztą dzieci dobrze wychowane nie chcą, tylko proszą. A teraz powiedz wreszcie, czego chcesz? ZNAWCA. Absolwent szkoły ogrodniczej przyjeżdża na wieś. Ogląda sad. W pewnym momencie mówi z miną znawcy: Z tego drzewa nie zbierzecie nawet pięciu kilo ja Tek. Oczyxviscie zgadza ię właściciel sadu bo to jest grusza. KOJARZENIE MYŚLI. Gdy patrzę na pana, przypomina mi się zawsze pewien wielki uczony. Pochlebia mi pan... Jaki uczony? Darwin. Ale to jest wbrew naturze, Gertrudo. Panna w twoim wieku... Zabiegać nie będę o męża, ciociu kochana. Dziś należy nad temi rzeczami głębiej się zastanawiać... Dzisiejsze panny mają całkiem spaczone pojęcia. W moich czasach, gdy panna dwudziestoletnia nie mogła znaleźć męża, płakała po całych dniach, a ty masz już przecież dwadzieścia trzy lata. W styd poproś tu o tern mówić. Gertrudą roześmiała się głośno. Tak. To poproś tu skandal! zawołała. Ty z najświętszych rzeczy drwić potrafisz. Objęła ciotkę i serdecznie ją ucałowała. Biedna ciocia! Taką nieudałą ma b ratanicę! Co to, to nie! zawołała radczyni. Moja mała Gertruda jest więcej niż udatna, tylko ten jej upór bez końca jest straszny. Ale tej zimy nie puszczę cię samej. Zrobiłam listę młodych ludzi, którzy byliby godni ciebie. M yślę jednak, że syn radcy Kaestena, który przed tygodniem powrócił z podróży naokoło świata, powinien ci przypaść do gustu, choć zgóry jestem przekonana, że powiesz, że jest arogant, pyszałek, lub zarozumialec. Mam jeszcze w zapasie młodego inżyniera, niejakiego pana Rudolfa W intera, który ma w szelkie dane na wzorowego męża. Jest poważny, dobrze myślący, rozumny, a przytem skromny. Z pewnością będzie ci się podobał. Ja stara, sama gotowa jestem się w nim zakochać, tak jest stateczny i dobrze węchowe--,, p w szyst- Ruth zm arszczyła brwi. Ilekroć słyszę to nazwisko, zawsze jestem zadowolona, że nie jest on twoim ojcem. Dziwnie antypatyczny człowiek. Zgadzam się z tobą, Ruth, najzupełniej. Opowiadałam ci nieraz, że brat mój, Hans, w y emigrował przed laty do Ameryki, nie mogąc pogodzić się z faktem, że pan Heilman został jego ojczymem. Jestem przekonana, że nie tylko antypatia skłoniła Hansa do wyjazdu za ocean, ale to są narazie tylko moje domysły. Otóż brat mój powrócił obecnie do kraju i chciałby zobaczyć mnie i mamę. Spotkanie to jednak dla dobrze ci wiadomych względów, nie może się odbyć u nas w domu, przyszłam tu więc do ciebie, aby zapytać się, czybyś się nie zgodziła przyjąć nas w twoim domu? Mama też czułaby się tutaj najlepiej. P rzyjmiesz nas, Ruth? Gospodyni wzięła ją w ramiona i śmiała się serdecznie. Ależ naturalnie, Marjo. Oddaję ci całe moje mieszkanie do dyspozycji, a żebyście się czuli mniej skrępowani, wyjdę z domu na parę godzin. Nigdy w życiu nie zgodzę się na to. P rzeciwnie, brat mój będzie rad poznać cię, zarówno jak i Rudolfa i wystarczy nam jeden pokój, choćby ten mały salonik, w którym jesteśmy. Czy zgadzasz się na poniedziałek o czwartej popołudniu?, Doskonale! Dziękuję ci Ruth' za twoją dobroć.

6 Sfr. 6 S I E D E M G R O S Z Y * 3 ma a - wszyscy w Katowicach Protektorat nad obchodem przyjęli: I. Paderewski, W. Korfanty,... gen. J. Haller I W. Trąmpczyński Już tylko kilka dni dzieli nas od wielkiej manifestacji narodowej, jaką w dniu 3 maja, w 15-tą rocznicę \.ybuchu powstania śląskiego urządzają w Katowicach organizacje chrześcijansko-narodowe. Przypominamy, że zbiórka uczestników nastąpi w Katowicach na placu Targowym, przy ul. Zamkowej nad Rawą między godz. 7 do 8,30, poczem nastaoi wymarsz na plac Wolności, a następnie do katedry śś. Piotra i Pawła.... Obchód zapowiada. się jako imponująca, masowa manifestacja narodowa, a udział protektorów nie ograniczy się bynajmniej do samego tylko przyjęcia protektoratu. Będą się o tern mogli przekonać uczestnicy manifestacji. Manifestacja będzie nietylko uczczeniem poległych bohaterów i protestem przeciwko planom rozzuchwalonego hitleryzmu, lecz także dalszym etapem na drodze do konsolidacji żywiołów katolickich i narodowych, walczących 0 wielką i potężną Polskę praworządną 1 demokratyczną. Przyjazd swój i udział w manifestacji niedzielnej zapowiedziało wiele delegacy] i wiele wybitnych osobistości, m. in. gen. Józef Haller, b. poseł, prof. Stanisław Stroński, b. poseł Karol Popiel, gen. Januszajtis, pułk. Modelski i inni. F l ę ż o w i n i e g r ó ź n o w e l Przed sądem paryskim rozegrała się niecodzienna spraw a rozw odow a, w której głów ną rotę odegrały przykazania małżeńskie w liczbie d ziesięciu,»sformułow a n e p rzez żonę- d la użytk u m ęża. Rzecz się miała tak. Mademoiselle,Yvette poznała w naszem tow arzystw ie miłego gentiem ena londyńskiego, Freda T urnera. Spodobali się sobie, po kilku tygodniach T urner ośw iadczył się Yvetce, rodzice jej wyrazili zgodę na ślub obojga i tak oto młoda para o sia d ła w P aryżu na sta łe p od w sp ó ln y m dach em. p o b o ż n e m ż w e z e s i i e m łaj nigdy Balio", gdy chcesz coś Odern nie, jestem bow iem tw oją żoną i zasługuję na szacunek, 8) Nie mów nigdy źle o moich przyjaciołach, 9) Dawaj mi zaw sze trochę pieniędzy na drobne w ydatki i nie żądaj, proszę, obrachunku, 10) Nie trzaskaj drzwiam i, rozmów się raczej ze mną. O dczytaw szy z pow ażną miną listę owych pobożnych życzeń, zapytał sędzia p. Yvette, co m iała na myśli, w yw ieszając je na ścianie pod szkłem i w ramce. Zapłoniona i zaw stydzona, odrzekła p. T urner, iż nie przypuszczała nigdy, że skromne jej życzenia mogą tak dalece podrażnić ambicję męża, a w łaśnie przez Szczęście w zakątku nie trw ało jednak długo. C haraktery i tem peram enty m ałżonków różniły się zbytnio między sobą. Po dwóch zaledw ie m iesiącach w spólnego pożycia stanęli m ałżonkowie T urner p rzed kratkam i sądow em?, p ro szą c o u- O d p o w i e d z i c e d a k c j i d zielen ie ro zw o d u. Jako pow ód rozterki podał m ister T urner fakt, iż żona jego K. O, W gazecie z 20 kwietnia zroajtiiziie pan pod rubryką Odpowiedz» obszerne wyjaśnienie. ułożyła tablicę przykazań dla męża i, przepisaną pięknie i czytelnie, opraw iła H. W Czy wogóte ten bank jeszcze? istnieje, bo nie wymieniła go pan. Niech w ramki pod szkłem i zaw iesiła na śc ia n ie w m iejscu w ld o czn em d la w szy stk ich. się pan zwróci dio banku, a dowie się pan, na Przykazania te m ister T urner przyniósł ite groszy te 22 tys. marek poi. z ze sobą i okazał sądow i jako corpus delicti. roku zwaloryzowali. Z w ysokości fotela sędziowskiego Abon. nr Niestety renty i emery odczytane przykazania opiewały, co następujetury dlla nas biedaków zostały rozipocządizeroem rządow em skum ulowane, t. zm. że nam w ołno korzystać z ograniczonej renty. Ponieważ, 1) Bądź zaw sze wyrozum iały dla em erytura pana jako urzędnika państw, jest tony, 2) Nie traktuj jej jako zabawki w yższa, niż renta z ubezpieczenia, będą panu ani jeż jako m uła roboczego, 3) Zostaw jej trochę wolnego czasu, 4) Gdy traktuje się em erytów ze sfer górnych. wypłacali kwotę em erytalną. Zupełnie inaczej w ychodzisz, m ów zaw sze kiedy w rócisz, 5) M ów zaw sze dokąd w ychom arszałek Sejmu śląskiego p. Alojzy Kot, Ka Abon. nr W ystarczy adres: W icetowicedzisz, 6) Jeśli ci się coś w mojem postępow aniu nie podoba, nie krytykuj rodzina mieszkała w chwili obejm ow ania Gór Abon. nr , H. K. Marklowice. O ile nigdy w obecności osób trzecich, '7) nego Śląska przez w ojska polskie w Marklowicach, to jesteście obywatelami Mów mi zaw sze po imieniu i nie w o polskimi. TU WYCIĄĆ! w yw ieszenie ich na ścianie chciała załagodzić spory i stw orzyć solidną p odstawę dla zgody małżeńskiej. W idząc jednak, że małżonek odnosi się zdecydow a nie w rogo do jej szczerej inicjatywy, p. Yvette rezygnuje ze w spólnego pożycia i gotow a jest pow rócić do domu rodziców. M ister Turner, jak łatw o można w yw nioskow ać z przebiegu spraw y, otulił się płaszczem milczenia i obrażonej godności w łasnej. Istnieje przysłow ie japońskie: Kobiety nie bij naw et kw iatem. Po tej spraw ie m ożnaby zaryzykow ać nowe przysłow ie: M ężowi nie groź n a w et pobożnem życzeniem. Or.. Abon. nr Skoro pan w zakładach spółki nie pracuje, to musi się pan wyprowadzić. Abon. nr , Ja n B. Niech się pan «Twtróci do Bamkiu G ospodarstw a K rajow ego w Katow icach. Najlepiej przybyć osobiście, bo potnzieiba w ypełnić odnośny form ularz, celem uzyskania pożyczki długoterm inow ej. 5,C hitłr N ow y gospodarz nie musi sublokatora przyjąć. Nie jest pan o- bawiiąeattiy tem u sublokatorow i w yszukać m ieszkania. Ma pan pierw szeństw o, jako właściciel domu- Abon. or Takiej u staw y i takiego rozporządzenia niem a i naczelnik gminy i okręgu postępuje bezpraw nie. W ysiać zażalenie do Starosty. Abon. nr Gospodarz się myli w swej kalkulacji. Skoro pan przez 7 lat, będąc nieżonaty, płacił cały czynsz i teraz po ożenku 3 lata pan go dalej płaci i gospodarz o tern wiedział, bo kwitował, to pan jest lokatorem, a matkę ma pan przy sobie na utrzymaniu. Nie jest pan żadnym sublokatorem. Prawo obniżki dekretowej panu przysługuje. Skargi eksmisyj nej niech się pan nie obawia bo tylko dzieci straszy się kominiarzem... S. K O ile pan nie zalega z odsetkami, to przysługuje panu m oratorium hipoteczne. Odsetki nie wynoszą 7, lecz tylko 5 proc. od sta i to od począwszy. Pan L. K. nr Niestety spóźnił się pan, bo redakcja już m a cały m aterjał na 15-lecie pow stania w komplecie. Abon. nr. 4650, J. P. D etroit Michigan podlega pod zakres K onsulatu Polskiego w Chicago. Ab nr Z apytaj pan w prost w jednej z podanych w gazecie z 20. 4, tor- szkół podoficerskich. S tały C zytelnik nr A. W. Mikołów. P roszę napisać w prost do Banku Ludow ego w Bremie 1 zapytać się, na jaką sumę pana w kłaoy depozytow e zwaloryzowali«te 967 m arek niem. w złotych 20 m arków - kach przedstaw iają dzisiaj w artość około 20!) z l, reszta zaś w płacona w roku 1919 i 1921 w m arkach papierow ych ma w artość kilku groszy. N iestety niem a dotąd ustaw y, zmuszającej kasy do honorow ania przedm lacyjtiyicih i przedw ojennych depozytów oszczędnościowych. Abon. Fr. Wal. P aw i. nr Na mo cy dekretu zostały odsetki od takich hipotek obniżone do 5 od sta i to od Hipoteki korzystają z m oratorium, o ile dłużnik mi-e co k w artał płaci procenty. Skoro nie płaci, to jedyna rada, hipotekę w ypow iedzieć, zaskarżyć i nieruchom ość w yw iesić na T- K. nr. abon Miano zaw artej w roku 1932 pisem nej um ow y przysługuje p a rni dekretow a obniżka. Za w odę atoli i śiwiatto pan płacić musi. W ylew, jaki pam kazał na w łasny koszt w budow ać musi pozostać, ni w olno go panu rozebrać atii zabrać. O resztę niech się pam nie obawia- Abon- nr S praw a przedaw niona i przepadła- Abon. nr Nie pisize pan, jaki to dług czy należność na hipotece, pryw atna, czy w kasie- Bez tych objaśnień trudno odpowiedzieć. P. W acław W achowiak. Krotoszyn. N a szym agentem na K rotoszyn i okolice jest p- Ol łukowski- P rosim y zw rócić się do niego. Pokrzywdzony nr «Postępow ania sądów ł w yroków sądow ych, publiczni k ry tykow ać nie w olno. T ak mówi praw o. S praw a dla p a ra przepadła- Szkoda dalszych kosztów. Stały Czytelnie 10171«C harakter wyko* mywanej p racy (portier) ni zalicza pana do kategorii pracow ników um ysłow ych, jedyni do pracow ników fizycznych, obojętnie czy pan bierze płacę miesięcznie, czy tygodniow o. Jako pracow nik instytucji sam orządow ej podr lega pana stosunek p racy i zaopatrzenia na starość statutow i miejskiem u. Poprzednich Mstów nie otozym ahśm y. Abon. nr W gazecie z 30 kw ietnia pod rubryką Odpowiedzi" znajdzie pan wyczerpujące wyjaśnienie. Abon. nr, Orzeczenie, jakie pan przytoczył, jest m iarodajne. Renty za kalectwo panu nie przyznają. Posadę lekką mogliby dać, gdybv chcieli, w co nie wierzę. Skoro pan obecnie czynsz płaci i pow stałą zaległość spłaca pan wedle możności, to skargi eksmisyjne} nie potrzeba się obawiać. Abon. nr Kupić nieruchomość, do której sprzedający nie m a praw a własności, nie opłaci się, bo nowonabywca, mimo zapłaty ceny kupna, nie otrzym a przewłaszczenia. Za m ałoletnich spadkobierców załatwi sprawę poręcznik (opiekun). Abon. nr Na takiego aw anturnika nie m a żadnej rady. 6 6 ««W zupełności zasługujesz na nią. Rudolf leż z pewnością będzie mi wdzięczny. M ar ja zapłoniła się. Ruth kochana! Jak szczęśliwą się czuję, że umiałam sobie zjednać Rudolfa. Brat mój zw ierzył mi się, że jest najszczęśliwszym człowiekiem od czasu, gdy cię poznał. Widocznie jesteście dla siebie przeznaczeni. Mam nadzieję, że obecnie nie będzie się krył z tein, że jesteście po słowie i że niebawem wasz ślub? odbędzie się Marja westchnęła. W szystko,byłoby dobrze, gdyby nie wzgląd na mamę. Nie mogę w żaden sposób zostawić ją samą przy Heilmanie. Zgodzisz się chyba ze m ną Ruth?... Nie zapominaj prżytem, że Heilman będzie wściekły, gdy się dowie, że zaręczyłam się z Rudolfem... Heilman nie przebiera w środkach... Bądź spokojna. Rudolf da sobie z.im radę! odrzekła Ruth. Byłoby nawet lepiej, gdyby raz wreszcie pękł ten wrzód. Bardzo ti współczuję, Maniu, temwięcej, że mnie i Rudolfa rodzice cdumarli, gdy byliśmy jeszcze dziećmi. Obiedwie młode kobiety rozmawiały jeszcze przez krótką chwilę, poczem Marja dorzuciła trochę zarumieniona: Jutro popołudniu znów się zobaczymy, praw da Ruth? A cóżbyrn tu robiła sama z Rudolfem? odparła Ruth z uśmiechem. Zawiadomiłam Rudolfa, że brat mój puwrócił do kraju, 67 Dobrze zrobiłaś, Maniu. Wiesz, że Rudolf nie potrafi być cierpliwym i ukryw ać przed znajomymi, że jesteś jego narzeczoną. Tak, droga Ruth. Rudolf jest w gorącej wodzie kąpany, ale właśnie dlatego kocham go. Ucałowała przyszłą szswagierkę i pobiegła do domu, by napisać list do Hansa. ROZDZIAŁ 8. SIELANKA WIEJSKA. Pani radczyni Helena Krödener zjechała do Dworów i zajęła zw ykły swój pokój gościnny. Była to osoba lat około pięćdziesięciu, niewielkiego wzrostu, miła i zawsze pogodna. Wszystko ją interesowało i z każdym potrafiła pm róm n.e rozmawiać, mając mnóstwo ciekawych wspomnień i chętnie dzieląc się niemi z słuchaczem. P rzy kolacji opowiadała Gertrudzie i pani Berger o swych znajomych w stolicy, których Gertruda znała. W szyscy kazali serdecznie cię pozdrowić, kochana Gertrudo i cieszą się zgóry na twój przyjazd w jesieni. Tym razem już nam nie uciekniesz tak prędko. W styd mi nieraz doprawdy, że nie potrafiłam dotychczas wydać zamąż mojej bratanicy. Widocznie nie umiem brać się dobrze do tych rzeczy, choć miałam dla ciebie z dziesięć doskonałych par tyj. Ale bo ty tylko potrafisz grymasić i dawać stale odkosza. Gertruda śmiała się serdecznie, Ciociu kochana! Niepotrzebnie wisz. Mnie nie pilno szukać męża. się m art Hutnon POTĘGA REKLAMY, Pewien Szkot zauważył na wystawie przedsiębiorstwa pogrzebowego tablicę z napisem: W ielka reklam a! Następny nieboszczyk będzie pochowany darm o!" Bez nam ysłu Szkot wyciągnął rew olw er i strzelił sobie w łeb. OSTATNIA WOLA. Stary Abram na łożu śmierci zw raca się do otaczających go synów, i udzielając im ostatnich rad i przestróg: Synowie moi m ó wi pam iętajcie nie grać nigdy w karty; karty pro wadzą ludzi do zgubv. Przysięgnijcie m i, że nigdy nie weźmiecie k art do rąk... Przysięgacie? Synowie wzruszeni uroczystością chwili, przysięgają jednogłośnie. Gdybyście jednak mieli grać kiedykolwiek dodaje um ierający p a miętajcie trzym ać zawsze bank. RZADKO I CZĘSTO. Żona m oja całuje mnie bardzo rzadko, A m oja żona w prost przeciwnie całuje mnie za każdym razem, gdy jej potrzeba pieniędzy,

7 in r. i i L i> L Al U K U!& i i" bfcr. i 1 i I MigawKl z bokserskich mlslrzoslw Polski Mimo, źe maisitirziostwa zostały już zakończone, d iś jeszcze w spom ina się zdarzenia, które w yw oływ ały entuzjazm, oburzenie lub salwy śmiechu. W pierw szym doiti podczas wałki Jasiński (W. Hajduka) Popielaty (Łódź) publiczność łódzka miała okazję do szczerego śmiechu. Oto w pew nym momencie, podczas ataku Jasińskie-. go, Popielaty robi błyskawiczny unik, a pięść Ślązaka kieruje się w prost na szczękę sędziego spotkania, p. W ieners, który tylko dzięki przypadkow i umilknął ciosu, jeśli nie nokautu... Wiele hum oru dostarczyła również walka dw uch kresow ych bokserów, Michmiewicza i Ciąże. W pierwszej rundzie Michnie wicz przez nieuw agę znajduje się ma deskach. Sędzia p. D erda przeryw a w alkę i poleca lwowianinowi oczyścić rękaw ice. Ten czyni to z takiem zainteresow aniem, że nie zw raca uwagi na to, co dzieje się na ringu. W pewnym momencie p. D erda zbliża się do Michmiewicza, aby przekonać się, czy rękaw ice są czyste, a Machnie wicz, myśląc, że to przeciwnik, w ita sędziego cio- : sem. Sędzia p. W ende nie ma szczęścia dio Łodzi. Jego sposób sędziowania nie znajduje aprobaty łódzkiej publiczności, może dlatego, że za często przeryw a zwarcie, a jego krótkie puść zaw sze budzi wysołość. Najwięcej emocji dostarczyło wszystkim spotkanie C hrostka z Rogalskim. Krakowianin w pięknej w alce rozniósł poprostu poznaniaka, zyskując ow acje, jakich, jak. sam zaznaczył, nie thiał w sw ojej karjerze pięściarskiej. Publiczność nagrodziła go pociskami pomarańcz, bananów, cukierków, a naw et całych paczek łakoci. T rudno opisać oburzenie widowni, jakie zapanow ało po walce Koziołek Baśkiewścz, w arszaw ianin, pogrom ca Rudsteina, potwierdził sw ą w spaniałą, formę Wysokiem zw ycięstwem nad poznaniakiem, który w w alce tej nie miał nic do powiedzenia. Kiedy mimo to sędziowie w komplecie pp. Derdy, M oskała i Lewickiego, ogłosi zw ycięstw o Koziołka, ma ring posypały się mimo gorącego apelu organizatorów skorki odpadki przeróżnego rodzaju ftp. Przedstaw i ciel _okręgu w arszaw skiego jeszcze przed wydaniem decyzji chciał się zakładać, że sędziowie uznają za zwycięzcę Koziołka. Niecodzienna m anifestacja w ydarzyła się podczas półfinałowej walki Jasiński (Śląsk) Koziołek. (P oznań). Kibice. W arszaw y zjawili się na w ałkach z dużym tekturow yrn.. Kozłem,1 którego trzym ali w ukryciu, aż do chwili ukazania się w ringu Koziołka. Oczywiście pom ysłow ą dem onstrację zlikwidowano. Najszczęśliwszym zawodnikiem mistrzostw był Chrostek. Najsympatyczniejszym obok Chomy, Jasińsld. Najbardziej pechowym Baś- Znowu rekord w pływaniu W Budapeszcie odbył się międzypaństwowy mecz pływacki Austrja Węgry. W meczu piłki wodnej drużyna węgierska wygrała w stosunku wysokim 10:1. Wyniki poszczególnych konkurencyj pływackich przedstawiają się następująco: 100 m. dowolnym Csik 57, 6 sek. 4X200 m. dowolnym 1) Węgry 9:07,2 sek. w składzie: Csik Lengyel Grof Nem es. Wynik jest nowym rekordem Europy. 100 m. grzb. Gongos 1:11,6 sek. (rekord Węgier). 100 m. klas. Barocsy 1:13,8 sek. (rekord Węgier). 200 m. klas. Barocsy 2:51,2 sek. (rekord Węgier). Nowości tenisowe Nłcmey pokonali Hiszpanję w rozgrywkach o ptihar Davisa w stosunku 4:1. W ostatnim dniu zawodów sensacją była porażka v. Cramma do Maiera 3:6, 2:6 1 1:6. Henkel wygrał z Alonso 6:2, 6:3 1 6;4. W pierwszym dniu mistrzostw Angljl Perry ' Doloford 7:5, 6:2, 6:1. Austin Jones 6:1, 8:6, 10;8. Hare Sharpe S;6, 6:3, 2:6, 6:2. Tuckey Wilde 4:6, 6;3, 6;4, 6:3. W Budapeszcie rozpoczął się mecz tenisowy Argentyna Węgry. W pierwszym dniu były wyniki: Szigeti del Castillo 6:2, 3:6, 6:2. Ferenc! Dvietowski del Castillo Cappa 6:4, 6:3. Jędrzejowska we wtorek wyjechała do Budapesztu. Imprezy kajakowe Okręgu Malouolsko-Śląskiego Z kalendarza im prez M a!opolsko-śląskiego O kręgu P- Z. kajakow ego w yjm ujem y następujące ciekaw sze term iny: 4 20 m aja kurs ten ró g o w y w Pucku, 24 m aja zaw ody krótkodystansow e. na Przem szy, 1 czerw ca w yścig górski o m istrzostw o Polski na Dunajcu, T czerw ca m istrzostw a Śląska na Przernto * 14 czerw ca regaty o m istrzostw o ołtr- k rakow skiego na Wiśle. 20 czerw ca slalom gym khana w Parku Krakowskim, 2 sierpnia trójm ecz podhalański na Dunajcu na 94 km., 21 sierpnia zaw ody m iędzym iastow e K raków Poznań ria W iśle. klewicz. Najwyższym Piłat, najniższym Wirski. Najwyższą klasą Chmielewski, najniższą Ciążela. Najelegantszym Polus. Najwytrzymalszym Krzemiński. Piłat na tegorocznych m istrzostwach w ygrywał tylko nokautami. W szyscy jego przeciwnicy, a w ięc: Choma, Wraizidło i Kłodas zostali wykończeni najdalej w drugiej rundzie. Alę bo też cłos ma potężny! Tegoroczne m istrzostw a pobiły obok rekordu publiczności także rekord konsumcji. Bufet miał kolosalne powodzenie. W ypito 7 tysięcy herbat, 2 tysiące kufli piwa. Zjedzono kanapek, wypalono papierosów i w reszcie czystej w yborow ej tylko 50 małych flaszeczeik. Rekord, który nieprędko zostanie wyrównany. (d) Nagroda csia najlepszego towarzystwa sportowego Katowic Kok rocznie władze komunalne w Katowicach wypłacają na popieranie sportu dziesiątki tysięcy złotych. Na rok budżet miasta przewiduje na popieranie sportu tyt. subwencji dla towarzystw zł., tytułem subwencji dla Miejskiego Komitetu W. F. i P. W zl. tyt. utrzymania boisk i hali sportowej zł. Pozatem przeznaczono jeszcze zł. na cele sportowe z nadzwyczajnych funduszów. Z innych pozycyj budżetowych miasta Katowic, za wykonanie prac ziemnych, upiększenie boisk ect. w płynie jeszcze około zł. na sport. Razem obywatele miasta Katowic płacą na sportowców około zł. rocznie. Nadto Komitet W. F. i P. W. na miasto Katowice, który zarządza tą olbrzymi? kwotą, pobiera jeszcze od samych sportowców poważny haracz w postaci opłat za wypożyczanie boisk. Opłaty te są nieraz bardzo wysokie. Za 3-godzinne wypożyczenie boiska K. S. Dąb w Katowicach, Komitet W. F. i P. W. kazał sobie zapłacić 200 zł. Nie przesadzamy, gdy twierdzimy, że rocznie sportowcy katowiccy kosztują społeczeństwo około zł. Jakie są rezultaty wydatkowania tak olbrzymiej kwoty, tego dotąd żadna instytucja do tego powołana, nie zdołała ustalić. Pan Prezydent miasta Katowic, chcąc mleć dokładny pogląd na stan pracy w stowarzyszeniach sportowych ufundował nagrodę przechodnią dla stowarzyszenia, które wykazać może się nnjlepszemi owocami dotychczasowej pracy. Miernikiem sił w stowarzyszeniach, to oczywiście zdolność fizyczna jego członków, bez względu na to jaki sport organizacja pielęgnuje. Piłkarze, bokserzy, narciarze, szczypiórniści, atleci, tenisiści cct. wogóle wszyscy sportowcy swoje siły fizyczne mierzyć powinni przedcwszyslkiem w konkurencjach lekkoatletycznych. Dlatego też Prezydent Miasta przez ufundowanie nagrody, o którą rozgrywają się tradycyjne zawody, wezwał wszystkich sportowców zamieszkałych w Katowicach, by w dniu Święta Narodowego stanęli do ogólnych rozgrywek lekkoatletycznych, zmierzyli swoje siły i wykazali swą tężyznę i sprawność. Program zawodów przewiduje konkurencje lekoatletycznc, liczne konkurencje, które każdy sportowiec powinien wykonać. Kto uprawiał gimnastykę, boks, piłkę nożną itd., temu nie trudno będzie przebiec 100 albo 1500 m., pchnąć kulą, skoczyć wdał lub wzwyż. W dniu 3 maja br. winny stanąć do zawodów wszystkie organizacje, kluby Dąb, Słowian, Bogucice, Llgocianka, Pogoń, Diana, RKS., If. S., 1 F. C., K. S. M., Strzelec, gniazda Sokoła z Katowic, Bogucic, Dębu, Brynowa; podoficerowie rez., powstańcy i wogóle wszyscy, którzy wychowanie fizyczne pielęgnują. Zgłoszenia do zawodów przyjmuje Sekcja Lekkoatletyczna K. K. S. Pogoń, Katowice, ul. Powstańców 2, m. 2. (n) Wyśtap-ptywaków niemieckich w Z r o d z i W basymie YMCA w Łodzi odbył się nieparek toi wany mecz pływacki W arszaw a Gliw ice. Wyniki drugiego dimia (pierw szy dzień odbył się w W arszaw ie) przedstaw iają się następująco: 100 m sit. dow. w ygrał Bocheński (Warszawa) w czasie 1:03,5 przed Niemcem Aramioischem o 0,2 sek., 100 mtir. stylem grzbietowym wygnał Niemiec Richter w czasie 1:15,8 przed Niemcem Millerem 1:24,4,. 200 m łr. stylem klasycznym zwyciężył również Niemiec Richter w czasie 3:00,6 przed Bo gutem (W arszaw a) 3:01,2, w sztafecie 5 X 5 0 w ygrała Narodowe biesi mmizełai W dniu 3 maja odbędą się w całej Polsce narodowe biegi naprzełaj, organizowane przez Polski Związek Lekkoatletyczny, względnie podległe mu instytucje, lub organizacje W. F. W Katowicach bieg narodowy organizuje sekcja lekkoatletyczna KKS. Pogoń, Bieg ten odbędzie się w ramach tradycyjnych zawodów lekkoatletycznych o puhar Prezydenta Miasta. Bieg jest dostępny dla stowarzyszonych i niestowarzyszonych. Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat Pogoni, Katowice, Powstańców 2, m. 2. Woźtóakiewia - Chrostek K. S. Wawel zamierza sprowadzić do Krakowa na 10 maja drużynę bokserską I. K. P. Łódź. W ramach tego meczu odbyłoby się ciekawe spotkanie Woźniakiewicz Chrostek. W arszaw a w czasie 2:27,5 przed Gliwicami 2:27,6. W meczu watenpolo w ygrały Gliwice, bijąc Warszawę 6:2. W konkurencjach warszaw sko-łódzkich na 100 mtr. stylem klasycznym Ginter ustal nowy rekord Łodzi w czasie 1:25,4, 100 mtr. stylem grzbiet owym w ygrał Zubowicz (W arszaw a) w. czasie 1:29,6. Na 100 mtr. pań stylem dowolnym zwyciężyła M orawska (W arszaw a) w czasie 1:22,6 przed łodzianką W ęgrow ską 1:44,2. Kto zdobył bramki w rozgrywkach ligowych W tegorocznych mistrzostwach Ligi, rekord bramek, przedstawia się następująco: Po 3 bramki Wypijewski, Kryszkiewicz, Herman, Peterek. Po 2 bramki Pazurek II, Łyko, Borowski, Lewandowski, God. Po 1 bramce Gemza, Wodarz, Pazurek I, Łysakowski, Riesner, Nawrat, Pirych, Joksz, Szerfkę, Knioła, Korngold, Habowski, Kopeć, Górka, Matjas II, Sochan, Król, Wilimowski. FiBał o nabar plebiscytowy 21 maja Tegoroczne rozgrywki o puhar plebiscytowy, iak podawaliśmy rozegrane zostały w dwu grupach. Mianowicie zamiast reprezentacji miast, I zarząd SOZPN ustalił rozgrywki okręgów. Pierwsze spotkania zostały już rozegrane w ciągu marca, przyczem okręg Chorzów pokonał pow. Katowice w stosunku 4:1, a Rybnik wyeliminował Bielsko w stosunku 3:1. Finały o puhar plebiscytowy naznaczone zostały na 21 maja w Nzień PZPN., przyczem spotykają się pow. Rybnik i okręg Chorzów. Zawody odbędą się na boisku Ruchu, ą jako przedmecz zapowiedziane jest spotkanie Ruchu z reprezentacją okręgu Nowa Wieś Ruda. S g s r o r ä e! Ś l m i s i t i s a NAJBLIŻSZE MECZE O M ISTRZOSTW O LI GI ŚLĄSKIEJ W Dniu Św ięta N arodow ego odbędą się następująca zawody, o m istrzostw o Ligi Śląskiej, w C hropaczow ie: Czarni Naprzód Lipfny, w Bielsku: BBTS. AKS. Ghonzów, w K atow icach: KS- Stoviau KS- Chorzów. Z BOISK W RYBNICKIEM. Niedzielne zawdoy sportowe przy pięknej choć trochę mroźnej pogodzie, ściągnęły na boiska dużo publiczności, która żywo interesuje się walkami o mistrzostwa w wszystkich miejscowościoch. Poza przykrym incydentem, który miał miejsce na boisku w Michaikowicach, gdzie pobity został po ukończeniu meczu sędzia, zawody miały przebieg spokojny. Wyniki niedzielnych rozgrywek są następujące: A-kL: Strzelec Czerwionka K. S. Silesia Paruszowiec 2:2 (2:0), KS. Błyskawica kop. Emma O. M. P. W odzisław 1:6, KS. Rybnik 20 Polonia Pszów 7:0, KS. I. Chwałowice Naprzód 23 Rydułtowy 0:1 (0:0). B. Liga: KS. Jedność Popielów P. W. Niewiadom 6:0 (4:0), R. T. S. G. Radlin M. P Godów 2:5 (1:5), KS. 32 Radziejów Gwiazda Skrzyszów 3:1 (0:0), KS. 27 Gołkowice Czarni Gorzyczki 1:3 (1:1), KS. Śląsk Glożyny KS. Konkordja Knurów II. 2:3 (1:1), Strzelec W o dzisław Strzelec Żory 3:3 (0:2). B. Kl.: KS. Pogoń Beata K. S. Powstańcy Dzimierz 11:1 (5:0), KS. Naprzód Syrynia KS. Naprzód Kokoszyce 7:1 (1:1), KS. Wicher Wilchwa M. P. Łaziska 4:1 (2:1), Strzelec Leszczyny Strzelec Stanowice 3:4 (1:2). KS. KOŚCIUSZKO SZOPIENICE KS- 20 BOGUCICE 2:1 (2:0) R ozegrane zaw ody o m istrzostw o ki- A, zakończyły się zasłuż one m zw ycięstw em Szopienic zam- P ierw sza potow a należała tylko dla m iejscowych, któ rzy od sam ego początku narzirciłi bardzo ostre tempo. W tym czasie padły zw ycięskie bram ki, strzelone przez Jochem - czyka i Kostną. W drugiej p o ło w ie. gra w y rów nana, a pod koniec lekka przew aga kałowicza n. Jako iprzedimecz odbyły sie zaw ody drużyn rezerw ow ych i juinjorów, z w ynikiem 4:1 i 3:1 na korzyść KS. Kościuszko - D rużyna junioró w KS- Kościuszko, która w ub- roku zdobyła w icem istrzostw o Śląska, znajduje się obecnie w bard.zo dobrej formte i ma szanse na zdobycie miistreostwa. Wiadomości zagraniczne Argentyński komitet olimpijski ustali? ostatnio następujące nazwiska swoich zawodników olimpijskich: Do biegu jedynek wioślarskich Giorgia Sein, dwójka bez steru Curatella i Podesta. Dwójka ta na zawodach eliminacyjnych uzyskała znakomity czas 7:49,4 sek., który to wynik lepszy jest od czasu uzyskanego przez zwycięską osadę w regatach olimpijskich 1932 r. W niedzielę odbył się w Barcelonie międzynarodowy wyścig motocyklowy o wielką nagrodę Barcelony przy udziale 56 zawodników, reprezentujących 8 państw. Wielką nagrodę zdobył znany motocylista irlandzki Stanley Woods przed G. Wood (Anglja)). Japończycy po swoich znakomitych sukcesach w pływaniu w niektórych konkurencjach lekkoatletycznych, po zdobyciu doskonałego poziomu w tenisie, a ostatnio w łyżwiarstwie flgurowem, zwrócili obecnie uwagę na sport kolarski. W Tokio zarejestrowany już został Japoński Związek Kolarski, który zgłosił akces do Federacji Międzynarodowej. Agencja Reutera potwierdza, że jeden 7 czołowych angielskich klubów zawodowych, londyńska Chelsea, rozegra w Polsce dwa mecze, a mianowicie: 23 maja w W. Hajdukach z Ruchem i nazajutrz z Wisłą w Krakowie. 3 maja -śląskie Herby ligowe KS. ŚimsEf - MS. R u c h Trzecia niedziela rozgrywek o mistrzostwo Ligi państwowej przewiduje między innemi spotkanie dwu najgroźniejszych drużyn śląskich, trzykrotnego mistrza Polski Ruch z K. S. Śląsk Świętochłowice. Zawody odbędą się na boisku w Świętochłowicach i jak sądzić należy z nastrojów* jakie panują w obozie drużyny śląska, czynione są wszelkie starania, by miejscowi nareszcie pokonali Ruch. Drużyna Śląska nie potrafiła dotychczas przekonać nas o tern, by mogła zagrozić mistrzowi Polski. Typujemy więc na zwycięzcę Ruch, któpowinien wygrać bez większego trudu, lombardzie j, że ostatnie spotkanie tego zespołu z Warszawianką wróży stopniowy powrót do formy z dawnych czasów. Ruch, jak się dowiadujemy, wystąpić ma w następującym składzie: Tatuś, Dziwisz, Rurański Badura, Fica, Panhirsz, Urban, Giemza, Peterek, Wilimowski, Wodarz. K. S. Śląsk: Toala, Bryla, Seifert, Wysocki, Hanusik, Walus, Więcek, Cebula, God, Bryła IIr Stnol. O ile chodzi o Ruch, to opinja sportowa szczególnie z wielkiem zainteresowaniem śledzić będzie rolę Giemzy w ataku i Dziwisza w obronie. W każdym razie należy się liczyć z tern, że mecz będzie godną ucztą sportową w Dniu Święta Narodowego**. Pozatem odbędą się jeszcze następujące spotkania: Warszawianka Wisła w Warszawie, Garbarnia Dąb w Krakowie, Pogoń Legja w e Lwowie, Warta Ł. K. S. w Poznaniu. Jak widać, będzie to niedziela samych interesujących spotkań. Jak nam donosi K. S. Śląsk, spotkanie Ruch Śląsk odbędzie się o godz. 17/

8 Str. 8 NOTOWANIA GIEŁDY WARSZAWSKIEJ z dnia 28 kw ietnia 1936 r. Papiery państwowe: 5 proc. -poi. toanwersyijm proc. poż. dolarowa proc. poż. dolarowa ,25. 7 proc. poż. stabifeac. 66,00, 66,75, 50,25 drobne, 71,00 setki. 4 i pól proc. L. Z. Ziemskie Kredyt, serja V 41,75, 43,25, i pół proc. Zlot. P w n. Ziemskie Kred. serja K 42,00. 4 i pół proc. L. Z. Ptiein. Ziemskie Kredyt, serja L 37,50. 3 proc. poż. śmwe-. Stycyjima I em. pojed. 64,50 65,00. 3 proc. poż. iflwestycyjina II em. pojed. 63,50 64, Dewizy: Beligja Berlin 213,45. Hofandja 360,65. Londyn 26,25. Nowy Jork czek 5,31,625. Nowy Jork kabel 5,31,875. Oslo 131,90. Paryż P raga 21,96. Szw ajcarja 173,25. W aluty: Korony czeskie 19,75 19,25. Korony norweskie 132,23 131,25. Korony szwedzkie 135,73 134,75. Liry 35,00 34,00. Marki fińskie ,10. Mańki niemieckie 141,50 i 141,00. Pesety 65,00 64,00. Belgi belgijskie 'Guldeny gdańskie 100,00 99,95. Dolary 5,32 5,29. Dolary kanadyjskie 5,29 i Franki francuskie 35,08 34,92. Franki szwajcarskie 173,59 172,75. Funty angielskie ,18. Floreny holendemskte 361,37 i POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA * dnia 28 kwietnia 1936 r. Ceny p ary tet Poznań. Ceny tranzakcyjne: Żyto Iranzakcje 30 ton 16,35. Ceny orientacyjne: Żyto 16, Pszenica 22,75, Jęczmień 7fin 725 grl. 15,25, Owies grl. 15, Owies standartowy 11,50, Mąka żytnia w yciągow a 0-30 proc. 23, Mąka pszenna wyc proc. 35,25, O tręby żytnie 13,75. O tr* by pszenne średnie 11,75, Otręby pszenne grube 12,75, O tręby jęczmienne 12, Groch V iktoria 21, Groch Folgera 21. Siemię lniane 44, Łubin żółty 13, Łubin niebieski 10,50, Rzepak 40, Seradela 25, W yka 25,50, Peluszka 26, Koniczyna biata 75, Koniczyna czerw, surow a 130, Koniczyna żółta odłuszcz. 65, Przelot 75, Gorczyca 32, Słoma pszenna luzem 2,20, Słoma pszenna prasow ana 2,70, Słoma żytnia luzem 2,50, Słoma żytnia prasow ana 3,25-, Słoma owsiana luzem 2,75, Słoma ow siana prasow ana 3,25, Słoma jęczmienna luzem 2,20, Słoma jęczmienna prasow ana 2,70, Siano zw. luzem 5,75, Siano prasow ane 6,25, Siano nadnotec- Vie luzem 6,50, Siano nadnoleckie prasow ane 7,50, Makuchy lniane w taflach 18,25, M akuchy słonecznikowe w tafl proc. 16,75, Śrut Soya 21, Ziem niaki jada! M akuchy rzepakow e w taflach 15. Ogólne usposobienie stale. Ogólny obrót: 1704,9 ton, żyta 451 ton, pszenicy 502 ton, jęczmienia 83 ton, owsa 15 ton. E X P R E S S MEBIDIOl za najlepszy uznany i przez miljony używany, jest prawaziwem dobrodziejstwem, w każdym domu, przy pracy i sporcie. Pamiętaj zawsze 0 MERIDiOŁU m ie s ię c z n ie. Prospekty ^cennik, K R O M C Z Y Ń S K 1 POZNAŃ, ŚW. MARCIN 47 «raea9fl«ss9 *W r «* w e r Oryginalne zdjęcie filmowe z meczu piłkarskiego o puhar Angljł, między Arsenałem a Sheffield United 1:0. Mecz ten, jak wiadomo, filmowało z samolotów pewne przedsiębiorstwo, w czem celowo przeszkadzali organizatorzy, psując fotografowanie silnemi reflektorami. P oäw ölne życie- dezertera w ojennego Przed paryskim sądem wojennym stawał 46-letni Franciszek Scheut, oskarżony o dezercję z frontu. W chwili w ybuchu wojny 24-letni Scheut powołany został do szeregów i przydzielony do 5-go pułku piechoty. Jako w yspecjalizow anego robotnika w m etalurgii przydzielono go w jakiś czas później do zakładów wojskowych w Harfleur. W maju 1917 roku na skutek zatargu z kierownikiem zakładów Scheut przeniesiony został do Vincennes, do formacji, która za kilka dni w yruszyć miała na front Scheut zdezertow ał w tedy i ukrywał się we Francji, gdzie podaw ał się za-h iszpana, Jose Quintana, legitymując się sfałszowaneml dokumentami, dostarczonemi mu przez kolegów. Odtąd rozpoczęto się dezertera. podwójne życie Scheur-Q uinfana pracow ał w dzień ja ko robotnik fabryczny, w ieczorem zaś ja ko aktor. Uzyskał naw et angagem ent do teatru Pigalle" w Paryżu, gdzie kreował jedną z ról w sztuce Jules Romainsa Donogoo, pozatem w ystępow ał również w filmie Pociąg o godz. 8 min. 47, W szystko byłoby dobrze, gdyby nie kradzież, którą popełnił, zatrudniony w fabryce samochodów w Billancourt. Sąd skazał go na dwa miesiące w ięzienia z zawieszeniem kary. Jak zwykle w tych w ypadkach Scheur- Quintana, jako cudzoziemiec, otrzymał nakaz opuszczenia Francji. Domniemany Hiszpan udaje się do Belgji, gdzie w ystępuje jako aktor na scenach prow incjonalnych. Pobyt w Belgji uprzykrzył mu się jednak rychło. W raca do Francji, gdzie jako uciążliwy cudzoziemiec zostaje aresztow any za przekroczenie nakazu w ysiedleńczego i skazany na karę więzienia. Po opuszczeniu więzienia otrzymuje ponowny nakaz natychm iastow ego w yjazdu do Hiszpanji. Scheur, nięumiejący ani słowa po hiszpańsku, znalazł się w trudnej sytuacji. U daw ać się do Hiszpanji nie było poco. W obec tego wolał przyznać się do przestępstw a, popełnionego w r stanąć przed francuskim sądem wojennym. Dostał za to stosunkowo lekką karę 2 lata więzienia. Powaisia fabryka na Śląsku poszu kuje doświadczonego KOTLARZA (kowal kotłowy) z kilkuletnia praktyka Zgłoszenia z życiorysem i odpisami świadectw do Admin. Siedmiu Groszy, pod Kotlarz" Przygody Bezrobotnego Froncka Nr ZA C ś ło s z e n ia MASZYNY do szycia Singera i inne specjalne mereżkark, dziurkarki, plisówki, okrętld ROWERY poleca okazyjnie Secondhandmachine", Katowice, Gliwicka 24a MASZYNY do pisania, wszelkie systemy, tamo sprzedam. Katowice, Dworcowa 18 Remont CZAPKI WOJSKOWE, studenckie i inne tylko z wytwórni F. Tabaka, Katowice, 3-go Maja 29, telefon MŁODSZY CZLEDANIK krawiecki poszukuje posady od zaraz. Oferty Polonia, Rybnik Zaraz" PIERWSZORZĘDNY CZELADNIK krawiecki potrzebny od zaraz. Kucza Fr. Orzegów, ul. Stefana MASZYNĘ do szynia dobrą sprzedam tanio. Katowice, ul. Krzywa 6, m. 6. * 4171 CZELADNIK KRAWIECKI potrzebny na duże sztuki. Reflektuje się na pierwszorzędne siły. Katowice, PI. Miarki POSZUKUJĘ młodszą siłę biurową (inkasentkę). Kaucja 200. zł. Zgłoszenia Siedem Groszy" pod 2324d POSZUKUJĘ od zaraz panienki do kiosku. Kaucja potrzebna. Oferty do 7 Groszy pod 2325d UCZEŃ ślusarski potrzebny. Katowice, ul. Ka= mienna 7, podwórze. 4177, POSZUKUJĘ posady inkasenta, magazyniera* portjera i t. p. Posiadam zabezpieczenie. Informację wynagrodzę. Oferty pod 1000" do Adm. Siedem Groszy PANIENKA z gotówką zł., które będą za* bezpieczońe w towarach monopolowych może otrzymać posadę do składu. Oferty do 7 Groszy" pod 2328d KAWALERÓW lat 24, na stanowiskach za* pozna panny w celu matrymonjalnym. Zgłoszenia z fotograf ją do 7 Groszy pod d ROWERY najlepsze w wielkim wyborze i na raty, za wszelkie obligacje pożyczek państwowych poleca na dogodnych warunkach, składnica, Katowice, Marjacka DOBRA FRYZJERKA potrzebna od zaraz. J. Liebich, Katowice, ul. żwirki i Wigury nr CZELADNIK KRAWIECKI na duże sztuki natychmiast poszukiwany. Chorzów II., 3-go Maja 12. Lajczak UCZEŃ biurowy z czynnościami inkasa potrzebny. Kaucja 150 zł. Zgłoszenia 7 Groszy, Chorzów pod Inkasent" SPRZEDAJĘ tanio na raty i za pożyczki rowery różnych fabryk, maszyny do szycia, pisania, nowe okazyjnie. Śląski Dom Maszyn, Katowice, Kościuszki PANÓW intel. wymownych z dobrą prezencją do kulturalnej pracy zewnętrznej. Wysoki zarobek, zdolnym awans. Zgłoszenia osobiste z dokumentami RYBNIK, Targowisko w restauracji Uncner Jakiś Taljan, dysząc zemstą ku Fronckowi się podkrada... Wiadomo, że na wojence co krok człeku grozi zdrada... Froncek siedzi kontent w duszy, że mu za kark deszcz nie leje i nie wie biedaczek wcale, co się za plecami dzieje. Nagłe słyszy wrzask straszliwy: Signor Froncek! Pardon! Hola! Taljan wpadł do dziury z wod% co ściekała z paryzoia. Froncek tylko się odwrócił i rzekł: Wykąp się, signore To na głowę dobrze robi, potem cię wyciągnę w porę! M ic S IE C Z N Y ABONAM ENT 7 G R O S Z Y " Z D O STA W A D O b O M U PRZEZ A G E N T Ó W LUB PR Z E Z P O C Z T Ę W K PA JU U rp R Z Y Z A M Ó W IE N IU W URZEDZIE P O C Z T. ZŁ.Z4I C E N N I K O G Ł O S Z E Ń W 7 G R O S Z A C! 1 P O L E O W Y M I A R Z E 3 5 m m * 6 7 m m ( O G Ł O S Z E N I A D R O B N E 2 0 GR. Z Ä S Ł O W (.Drukiem i nakładem Zakładów Graficznych i Wydawniczych Polonia" S. A. w Katowicach. Redaktor odpowiedzialny: Stanisław MogaŁ

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE tr m d d ^..., dnia (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b urm is trza rza się p e ^- b u rm istrza, se k retarza gm iny, sk a rb n ik a g m in y ^-kierownika jed n o stk i o rgan izacyjn ej gm in y, osob

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansow ych szkoły

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansow ych szkoły Szkoła Podstawou. 0 >lr / im. J a n a K ochanow skiego 20-433 Lublin,ul. Mickiewicza 24 te!. (081)744-03-22 NIP 946-18-16-709 Zał. nr 1 do zarządzenia nr 10 /2 0 1 3 z dnia 2-04-2013r. Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójta Gminy Kije w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Głosować przez pełnomocnika mogą:

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

1. Zaproszenia z okazji rocznicy ślubu RS1

1. Zaproszenia z okazji rocznicy ślubu RS1 Katalog treści 1 Jaka Cards 1. Zaproszenia z okazji rocznicy ślubu RS1 Pragniemy poinformować, że w dniu 12. 11. 2016 roku, o godz. 17tej w Bazylice p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koronowie

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Dąbrowszczaków 12 10-959 O lsztyn 2 I.A.022/^/15 ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz utraconego

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym również autyzmem/ na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Numer

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał

1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał 1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał się na obu swych dworzan, na przełożonego podczaszych

Bardziej szczegółowo

Obrona przed pornografią

Obrona przed pornografią 254 CEL OGÓLNY Ukazanie negatywnych skutków pornografii CELE OPERACYJNE Po zajęciach uczeń powinien: wiedzieć, czym jest pornografia, rozumieć szkodliwość rozpowszechniania treści pornograficznych, wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący) SSN Jerzy Steckiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Tomczyk

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący) SSN Jerzy Steckiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Tomczyk Sygn. akt: WZ 20/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2013 r. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący) SSN Jerzy Steckiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Tomczyk w sprawie K. K. skazanego

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016. Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim. z dnia 29 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 4/2016. Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim. z dnia 29 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad zw rotu kosztów podróży ławnikom z miejsca zam ieszkania do siedziby sądu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 7

Spis treści. Słowo wstępne... 7 Spis treści Słowo wstępne................................... 7 1. Kruszyć pancerz (Wyznania 5, 1) środa popielcowa............................... 9 2. Niespokojne jest serce nasze (Wyznania 1, 1) czwartek

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E BADANE OBSZARY ZAKRES BADANEJ U M IE JĘ T N O Ś C I NR ZADANIA TEMATYKA Z A D A Ń CO OCENIANO W ZADANIACH

Bardziej szczegółowo

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak T1 Anna Kowalska i Adam Nowak wraz z Rodzicami serdecznie zapraszają na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się15 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 w Kościele pw. Św. Trójcy przy ul. Krzyckiej 42 we

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo