euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?"

Transkrypt

1 euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! D entelmeni rozmawiaj o golfie

2

3 Witamy na pok³adzie Szanowni Pañstwo, serdecznie witam na pok³adzie samolotu eurolot.com. Miesi¹c doœwiadczeñ w lataniu po kraju na naszych dwóch nowych trasach z Gdañska do Krakowa i Wroc³awia pokaza³, e chc¹ Pañstwo wygodnie i szybko podró owaæ nie tylko do Warszawy czy poza granice naszego kraju, ale tak- e po Polsce. To dla nas wyraÿny sygna³, e powinniœmy rozbudowywaæ ofertê po³¹czeñ pomiêdzy Portami Regionalnymi. Ju wkrótce na naszych stronach internetowych znajd¹ wiêc Pañstwo informacje, dok¹d jeszcze bêdzie mo - na polecieæ samolotami eurolot.com r¹bka tajemnicy uchylamy ju wewn¹trz numeru. Dziœ jednak przede wszystkim dziêkujê za zaufanie, jakim nas Pañstwo obdarzyli. Je eli w okresie niemowlêcym zdarzy³y nam siê drobne niedoci¹gniêcia, bardzo za nie przepraszam i liczê na wyrozumia³oœæ. Zapewniam jednoczeœnie, e ws³uchujemy siê we wszystkie g³osy, które mówi¹ nam, co powinniœmy zmieniæ lub poprawiæ, by Pañstwa podró z nami up³ynê³a jak najmilej. Trzymaj¹ Pañstwo w d³oniach drugi numer naszego magazynu pok³adowego. Jest on bardziej obszerny ni poprzedni, pracujemy te nad wersj¹ angielsk¹ dla naszych zagranicznych Pasa erów. Chêtnie wys³uchamy Pañstwa sugestii, o czym jeszcze chcieliby Pañstwo przeczytaæ w naszym Euroinfo. Ciekawi nas równie, czy nazwa magazynu Euroinfo spodoba³a siê Pañstwu. A mo e powinniœmy poszukaæ innej? Dlatego og³aszamy konkurs na now¹ nazwê szczegó³y poni ej. Tymczasem zachêcam do lektury magazynu, w którym miêdzy innymi dzielimy siê nasz¹ wielk¹ radoœci¹ zostaliœmy oficjalnym PrzewoŸnikiem Polskiej Siatkówki. W numerze piszemy równie o wykwintnej i aromatycznej kuchni krakowskiej. O uroku jednej z pere³ architektonicznych Polski mog¹ Pañstwo przeczytaæ w reporta u z Gdañska. Zachêcamy równie do zapoznania siê z ciekawostkami o powstawaniu najbardziej popularnego zjawiska przyrodniczego, które ci¹gle nas zaskakuje: wiatru. I do odwiedzenia Mostu Brookliñskiego, nie tylko na stronach naszego magazynu. yczê Pañstwu przyjemnej lektury i wielu wspania³ych podró niczych wra eñ. Konkurs! Mariusz D¹browski, Prezes Zarz¹du Zapraszamy do udzia³u w konkursie na now¹ nazwê naszego magazynu pok³adowego. Latamy ju razem od prawie dwóch miesiêcy. Naszym zamys³em by³o, by to Pañstwo nasi Pasa erowie zaproponowali nazwê dla naszego magazynu pok³adowego. Jeœli jednak nazwa Euroinfo podoba siê Pañstwu, równie prosimy o sygna³. Czekamy na Pañstwa propozycje do koñca sierpnia pod adresem: Wœród wszystkich nades³anych propozycji rozlosujemy bilet lotniczy na dowolnie wybran¹ trasê obs³ugiwan¹ przez eurolot.com, do wykorzystania do koñca 2011 roku. Euroinfo Magazyn pok³adowy Eurolot SA Wydawca: Eurolot SA ul. 17 Stycznia 39, Warszawa Biuro Zarz¹du: tel.: faks: Przygotowanie i produkcja: Agape ul. Lazurowa 183 lok. 3, Warszawa tel./faks: Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu i opracowania redakcyjnego tekstów nades³anych do magazynu Zapraszamy do nadsy³ania opinii, uwag i wskazówek:

4 Aktualnoœci 30 czerwca 2011 r., Za³ogi, które nastêpnego dnia wykonywa³y inauguracyjne rejsy przylecia³y do Gdañska dzieñ wczeœniej Pierwszy lot eurolot.com Fot. J. Frankowski Piêkne s³oñce powita³o w czwartkowy wieczór w Gdañsku nasz samolot, który w pi¹tek mia³ rozpocz¹æ regularne rejsy z Gdañska do Krakowa i Wroc³awia. Przylecia³y nim Za³ogi, które nastêpnego dnia mia³y przyjemnoœæ powitaæ Pañstwa na pok³adzie eurolot.com. Atmosfera pierwszego rejsu by³a zupe³nie inna, ni zwyk³o siê spotykaæ na co dzieñ w liniach lotniczych. Weurolot.com zawsze w szczególny sposób traktujemy na pok³adach dzieci. Mamy dla nich certyfikaty odbycia rejsu na pok³adzie eurolot.com, a jeœli tylko czas po rejsie na to pozwala, nie odmawiamy im zdjêcia z pilotami oczywiœcie w kokpicie. Tym razem jednak mieliœmy chyba najm³odszego w historii lotnictwa stewarda ma- ³y Aleksander, który z pocz¹tku nie dawa³ siê namówiæ na s³odycze, po chwili sam wzi¹³ siê do ich roznoszenia. Oczywiœcie pod opiek¹ szefowej personelu pok³adowego Eurolotu, Joasi Bieliñskiej, która na codzieñ zajmuje siê miêdzy innymi w³aœnie rekrutacj¹ i szkoleniami... W tym czasie Agnieszka Kujawa, która by³a szefow¹ pok³adu w inauguracyjnym rejsie, rozdawa³a Pasa erom upominki, wœród nich oryginaln¹ apaszkê naszych stewardes, a ju po chwili, na yczenie kilku pasa erek, nasze panie przeprowadzi³y szybki kurs wi¹zania tych apaszek. Po wyl¹dowaniu na lotnisku w Krakowie na Pasa erów czekali dziennikarze. Pasa erowie chêtnie dzielili siê wra eniami z rejsu. Szczególnie podkreœlali fakt, e oto w godzinê i dziesiêæ minut (sprzyjaj¹cy wiatr sprawi³, e lecieliœmy znacznie krócej ni zaplanowano) mo na z Gdañska znaleÿæ siê w Krakowie. Jeszcze dobitniej podkreœlali to pasa erowie odlatuj¹cy do Gdañska. Tato ju nied³ugo bêdziemy nad morzem!!! cieszy³y siê dzieci, wchodz¹ce na pok³ad. 3 S, czyli super, super, super. Czysty samolot wyposa ony w wykwalifikowany i przemi³y personel pok³adowy sprawi³, e podczas lotu czu- ³am siê jak w business classie. Na pochwa³ê zas³uguje równie catering, który w swojej ofercie, na szczêœcie, nie serwuje wafelka, tylko prawdziwe œniadanie z deserem. Do tej pory myœla³am, e lubiê lataæ, ale po tym locie uwielbiam lataæ wspomina Karolina NiedŸ- 4 euroinfo

5 Aktualnoœci Kapitan Marek Drapa³a i Pierwszy Oficer Piotr ywina wiecka, specjalista ds. sprzeda y Na uwagê zas³uguj¹ równie przystêpne ceny biletów. Na pewno wrócê. A dla mnie ten rejs by³ prze³omowy, du o podró ujê, ale po raz pierwszy nie mia³am adnych obaw, jakie czêsto mam, lataj¹c samolotem. Nie wiem, czy wynika³o to z atmosfery pierwszego rejsu na zupe³nie nowej trasie Eurolotu, znanego mi przecie z rejsów do Warszawy i kilku stolic europejskich, czy z jakiejœ takiej trudnej do okreœlenia bliskoœci Za³ogi. Widzia- ³am wczeœniej pilota obok samolotu, stewardessy te ka dego z Pasa erów wita³y przed wejœciem. Czu³am siê naprawdê zaopiekowana. Z doœwiadczenia w swojej pracy wiem, jak wa - ne jest, aby klient/pacjent czu³ siê bezpiecznie mówi nam Marzena Biegañska, na co dzieñ lekarz stomatolog z Gdañska. I zgodnie z planem, po godzinie z okien SP EDG podchodz¹cego do l¹dowania na Rêbiechowie mo na by³o zobaczyæ nieco zachmurzon¹ tego dnia panoramê Gdañska, a dalej b³êkit Zatoki. Atmosfera inauguracji utrzymywa- ³a siê przez ca³y weekend. Jeszcze tego samego dnia, po po³udniu, wystartowa³ samolot z Wroc³awia do Gdañska, podobnie jak rejsy do i z Krakowa z kompletem Pasa erów na pok³adzie. Wielu polecia³o na wakacje, ale byli i tacy, którzy wybrali siê tylko na Szybki kurs wi¹zania apaszek......i jego efekt sierpieñ

6 Aktualnoœci weekend. Jak Ma³gorzata Sikorska, która do Gdañska wybra³a siê z mê- em i córk¹. Taki wyjazd samochodem oznacza³by, e wiêcej czasu spêdzilibyœmy w drodze ni nad morzem mówi³a nam po rejsie. A tak by³ czas i na zwiedzanie i na pla ê, choæ s³oñca za wiele tym razem nie by³o. Mo e uda siê nastêpnym razem, w koñcu przy atrakcyjnych cenach lot z mê em i dzieckiem wcale nie jest dro szy ni jazda samochodem, a na pewno o wiele bezpieczniejszy Daria Sikorska cieszy siê z pierwszego w swoim yciu lotu samolotem i znacznie wygodniejszy. Dlatego polecieli z nami tak e moi teœciowie, którzy wraz z wnuczk¹ Dari¹ prze ywali pierwszy lot samolotem. Zreszt¹ w ich wieku podró samochodem nad morze by³aby zbyt mêcz¹ca, co innego samolot. A co o swoim pierwszym locie powiedzia³a ma³a Daria? Kiedy patrzy- ³am przez okno, Jedenastoletnia Tosia 1 lipca na naszym inauguracyjnym rejsie z Gdañska do Krakowa odby³a swój pierwszy w yciu lot samolotem i od razu w czapce kapitana czu³am siê jak ptak, a kiedy znowu zajê³y siê mn¹ przemi³e stewardesy jak gwiazda, o któr¹ wszyscy siê troszcz¹. Ma³y Aleksander w roli stewarda A po rejsie mia³a okazjê zasi¹œæ w fotelu pilota Jedno jest pewne, nie tylko my, w eurolot.com, bêdziemy pamiêtaæ o tym historycznym dla naszej linii dniu 1 lipca 2011 roku. Joanna Bieliñska, szefowa personelu pok³adowego w Eurolocie i stewardesy Monika Wojnowska i Agnieszka Kujawa z wiceprezesem Zarz¹du Bar³omiejem Matusewiczem Fot. J. Fija³kowski 6 euroinfo

7 Nowy siatkarski samolot! Wnaszej flocie debiutuje nowy samolot SP-EDH w barwach Polskiej Siatkówki. Trwaj¹ prace nad przygotowaniem maszyny do siatkarskich lotów. Oczywiœcie bêd¹ nim lataæ nie tylko siatkarki i siatkarze, spotkaj¹ go Pañstwo na regularnych rejsach eurolot.com. Przeleæ siê na Monster Jam! Zapraszamy do skorzystania z naszej specjalnej oferty. ju wkrótce na stronie eurolot.com znajd¹ Pañstwo bilety z Gdañska do Wroc³awia w specjalnej cenie. To doskona³y powód, by 3 wrzeœnia zobaczyæ niecodzienne widowisko pokazy Monster Jam na nowym Stadionie Miejskim we Wroc³awiu. Z eurolot.com udzia³ w motoryzacyjnej uczcie bêdzie prostszy. Monster Trucki s¹ naprawdê monstrualne s¹ wysokie i szerokie na prawie 4 metry, ich ko³a mierz¹ ponad 1,5 metra. Jedno auto wa ny ok. 4,5 tony. Wszystkie ogromne pó³ciê arówki, które odwiedz¹ Polskê, przyje d aj¹ prosto ze Stanów Zjednoczonych. W ubieg³ym roku w Katowicach Monster Jam zobaczy³o na ywo 45 tys. osób! Wiêcej o Monster Jam na: Kampania reklamowa Miêdzymiastowy! Rozpoczêcie lotów regionalnych przez Eurolot wspiera kampania marketingowa, któr¹ prowadzimy bardzo intensywnie w Gdañsku, Wroc³awiu i Krakowie. Na trasach dojazdowych do miast stoj¹ billboardy, s¹ one tak e w centrach miast przy dworcach kolejowych i miejscach szczególnie uczêszczanych przez mieszkañców. W Radiu Wroc³aw, Radiu Eska i miejskim Radiu RAM we Wroc³awiu Na Jarmarku œw. Dominika warto byæ Aktualnoœci Gdañski Jarmark œw. Dominika to najstarsza i najs³ynniejsza impreza kulturalno-handlowa w Polsce. Teraz, dziêki zbli aj¹cej siê du ymi krokami, specjalnej promocji na po- ³¹czenia Eurolotu do Gdañska, mog¹ Pañstwo buszowaæ poœród ponad tysi¹ca straganów handlowych i bawiæ siê przez 23 dni. Kalendarz wydarzeñ obejmuje równie bogaty program kulturalny. Niepowtarzalny klimat od 30 lipca do 21 sierpnia gwarantowany! Szczegó³y promocji znajd¹ Pañstwo na: Nowe po³¹czenia od jesieni Wpi¹tek, 22 lipca, w Rzeszowie, eurolot.com og³osi³ kolejny krok w rozwoju w³asnej siatki po³¹czeñ. Ju w paÿdzierniku samoloty PrzewoŸnika bêd¹ lata³y pomiêdzy Rzeszowem a Wroc³awiem i Szczecinem. Sprzeda biletów rozpocznie siê w sierpniu. Ceny biletów na dotychczasowym atrakcyjnym poziomie, a dok³adny rozk³ad ju wkrótce na pojawi³ siê nasz spot reklamowy, dodatkowo na antenie Radia Wroc³aw i Radia RAM prowadzony jest konkurs, w którym nagrod¹ s¹ bilety na trasie Wroc³aw Gdañsk. Nasza kampania prowadzona jest te na szerok¹ skalê w Internecie. Ci z Pañstwa, którzy pojad¹ g³ówn¹ arteri¹ komunikacyjn¹ pomiêdzy Gdañskiem a Gdyni¹, a raczej postoj¹ w korku na remontowanej al. Niepodleg³oœci g³ównej ulicy ³¹cz¹cej Gdañsk, Gdyniê i Sopot, z pewnoœci¹ dostrzeg¹ wielkoformatow¹ reklamê naszych po³¹czeñ. To Gdañski Port Lotniczy promuje w ten sposób nowe po³¹czenie. Tych, którzy obawiaj¹ siê, czy reklama nie ³amie nowych przepisów zabraniaj¹cych umieszczania ich na budynkach mieszkalnych, uspokajamy nasza siatka po³¹czeñ umieszczona jest na fasadzie hotelu. sierpieñ

8 Aktualnoœci Zostaliœmy Oficjalnym Prze Polskiej Siatkówki! Od 2 lipca eurolot.com jest Oficjalnym PrzewoŸnikiem Polskiej Siatkówki. Jak na liniê lotnicz¹ przysta³o, umowê z Polskim Zwi¹zkiem Pi³ki Siatkowej podpisano na pok³adzie samolotu, odbywaj¹cego specjalny rejs z reprezentacj¹ polskich siatkarzy z Krakowa do Gdañska. Dziêki umowie Polska Siatkówka zyskuje solidnego przewoÿnika, z którym bêdzie mog³a wygodnie i szybko podró- owaæ. Eurolot.com otrzymuje zaœ miêdzy innymi mo liwoœæ promowania swoich po³¹czeñ w trakcie rozgrywanych spotkañ. Mamy te w planach organizowanie rejsów nie tylko dla zawodników, ale te dla kibiców, którym chcemy u³atwiæ dotarcie na mecze polskich dru yn. Eurolot.com przyniós³ naszym siatkarzom szczêœcie po raz pierwszy w hi- Nastroje siatkarzy przed lotem by³y wyœmienite Prezes Eurolot SA Mariusz D¹browski i Wiceprezes PZPS Andrzej Go³aszewski podpisuj¹ umowê o wspó³pracy Na mocy umowy, któr¹ podpisali Andrzej Go³aszewski, Wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej i Prezes Eurolot SA, Mariusz D¹browski, siatkarki i siatkarze bêd¹ podró owaæ z nami zarówno po kraju, jak i za granicê. W naszej flocie pojawi siê samolot w siatkarskich barwach SP-EDH. Znak Polskiej Siatkówki zdobi równie samolot, na pok³adzie którego podpisywano umowê. Na specjalnym rejsie specjalne by³y stroje stewardes ca³a za³oga dosta³a od siatkarzy oryginalne koszulki reprezentacji Fot. Piotr Sumara, Kalina Borasiñska 8 euroinfo

9 Aktualnoœci woÿnikiem storii stanêli na podium w Fina³ach Ligi Œwiatowej. A decyduj¹ca o zakwalifikowaniu siê do pó³fina³ów pi³ka meczowa w spotkaniu z Argentyn¹, polecia³a na po³owê przeciwników razem z naszym samolotem, który co jakiœ czas przelatywa³ po bandach reklamowych. Wœród, jak zgodnie twierdz¹ siatkarze i dziennikarze, najlepszej publicznoœci na œwiecie ka dego dnia zawodów losowaliœmy bilet na trasie z Gdañska do Wroc³awia, a w podziêkowaniu za wspania³e dopingowanie w meczu pó³fina³owym podwoiliœmy nagrody. Nasze stewardesy Ma³gosia, Lena i Marta Tydzieñ przed Fina³ami Ligi Œwiatowej byliœmy te w katowickim Spodku promuj¹c po³¹czenia z Krakowa Niew¹tpliw¹ ozdob¹ turnieju by³y nasze stewardesy, zachêcaj¹ce do wziêcia udzia³u w konkursie Dyrektor Marketingu Eurolotu, Jacek Balcer, w przerwach wrêcza³ nagrody zwyciêzcom losowania Najlepszemu Atakuj¹cemu Fina³ów Brazylijczykowi Theo Lopes, nagrodê wrêczyli Jan Rek, cz³onek komisji sêdziowskiej FIVB i Prezes Eurolot SA Mariusz D¹browski sierpieñ

10 Pod naszymi skrzyd³ami Paryski salon lotniczy jest jedn¹ z najstarszych tego typu imprez na œwiecie. Jego historia siêga pierwszej dekady XX wieku, kiedy wielkim osi¹gniêciem by³o wzniesienie siê w powietrze na kilka, góra kilkanaœcie minut. Zobaczmy, co dzia³o siê na paryskim lotnisku Le Bourget podczas 49. Miêdzynarodowego Salonu Lotniczego, najwiêkszej na œwiecie imprezy lotniczej. Miêdzynar Lotniczy w nowoœci, nowin Micha³ Petrykowski/eurolot.com, Pawe³ Bondaryk/lotnictwo.net Pierwsze machiny lataj¹ce pojawi³y siê na paryskiej wystawie samochodów w 1908 roku; cieszy³y siê na tyle du ym zainteresowaniem, e ju rok póÿniej w kompleksie wystawowym Grand Palais zorganizowano dedykowan¹ im ekspozycjê w ramach 12. Salonu Samochodowego. Wystawa, któr¹ odwiedzi³a, jak na tamte czasy, astronomiczna grupa stu tysiêcy widzów, przedstawia³a dotychczasowe osi¹gniêcia ludzkoœci w pionierskiej wówczas dziedzinie lotnictwa i, mimo e od pierwszego oficjalnie uznanego lotu samolotu braci Wright up³ynê³o zaledwie szeœæ lat, nie brakowa³o interesuj¹cych eksponatów. Amerykañski legendarny Wright Flyer obecny by³ na wystawie tylko w postaci modelu, lecz konstrukcje takich twórców, jak Ader, Voisin, Bleriot czy Breguet, których nazwiska wkrótce mia³y staæ siê znane na ca³ym œwiecie, zosta³y wystawione w oryginale. Spoœród 16 zaprezentowanych maszyn najciê sze wa y³y niewiele ponad 500 kilogramów i by³y napêdzane silnikami o mocy 50 koni mechanicznych. Lockheed Super Constellation choæ ten egzemplarz obchodzi 56. urodziny, wci¹ zadziwia swoj¹ elegancj¹ i doskona³¹ kondycj¹ Nasi te tu byli Ciesz¹ce siê powodzeniem publicznoœci Wystawy Transportu Lotniczego (fr. Exposition de la Locomotion Aerienne) odbywa³y siê od tamtej pory co roku, a do wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 r. Kolejne lata przynios³y gwa³towny rozwój awiacji, zarówno jako œrodka transportu, ale te jako pe³noprawnej, choæ nie przez wszystkich jeszcze uznawanej broni. Od roku 1924 paryska impreza organizowana by³a co dwa lata, ju jako Salon Lotniczy (Salon d Aviation). Oprócz osi¹gniêæ francuskiego przemys³u swój lotniczy dorobek zaprezentowa³y równie m.in. Wielka Brytania i Niemcy. W latach 30. Salon by³ ju spotkaniem o zasiêgu europejskim, wtedy te pokazano pierwsze polskie statki powietrzne. W roku 1930 podczas targów zaprezentowany zosta³ miêdzy innymi myœliwiec PZL P.6, mistrzowsko pilotowany przez pilota Boles³awa Orliñskiego, znanego m.in. z przelotu z Warszawy do Tokio. Kilka lat póÿniej nasz rodzimy przemys³ lotniczy w trakcie salonu móg³ pochwaliæ siê licznymi nowoczesnymi konstrukcjami: w roku 1938 z³oty medal wystawy zdoby³ doskona³y, nowoczesny dwusilnikowy bombowiec PZL 37 oœ. Od roku 1949 wystawê wzbogacono o pokazy lotnicze, organizowane po- 10 euroinfo

11 Pod naszymi skrzyd³ami dowy Salon Pary u: ki i rekordy Eurocopter X-3, a w zasadzie X 3 czyli hybryda samolotu i œmig³owca. Dziwol¹g uzyska³ prêdkoœæ 430 km/h, co jak na œmig³owiec (nieco zmodyfikowany...) jest wynikiem rewelacyjnym cz¹tkowo na lotnisku Orly, a nastêpnie Le Bourget, wówczas drugim co do wielkoœci porcie lotniczym Francji. Ju w 1953 r. Salon Paryski zadomowi³ siê na dobre w Le Bourget, gdzie odbywa siê do dziœ co dwa lata, na przemian z salonem w Farnborough w Anglii i ILA w Berlinie. Wœród prze³omowych dat w historii targów mo na wymieniæ rok 1969, kiedy po raz pierwszy zaprezentowano dwupok³adowego Boeinga 747, znanego jako Jumbo Jet, oraz naddÿwiêkowego Pasa- erskiego Concorde a. Dwa lat póÿniej to w³aœnie na podparyskim lotnisku niemal nos w nos zaparkowa³y obok siebie francusko-brytyjski Concorde oraz jego rosyjski odpowiednik Tupolew Tu-144. Z kolei w 1983 r. w Pary u szersza publicznoœæ mog³a podziwiaæ jednego z amerykañskich wahad³owców kosmicznych Enterprise, który prezentowany by³ na grzbiecie nosiciela Boeinga 747. Szeœæ lat póÿniej zmiany polityczne na œwiecie zaowocowa³y licznymi goœæmi zza elaznej kurtyny ZSRR zaprezentowa³ m.in. najwiêkszy samolot œwiata, szeœciosilnikowy Antonow An-225 Mrija, wa- ¹cy do startu a 600 ton (!). W ci¹gu kolejnych lat paryski salon z ka d¹ edycj¹ zwiêksza³ liczbê uczestników: tegoroczna 49. ods³ona zgromadzi³a 2000 wystawców z prawie 50 pañstw. Na ekspozycji zgromadzono miêdzy innymi 140 statków powietrznych, z czego 42 bra³y udzia³ w pokazach w powietrzu. Obok czysto biznesowego charakteru targów, na których czêsto podpisywane s¹ wielomiliardowe kontrakty, na podparyskim lotnisku spotkaæ mo na wiele lotniczych ciekawostek, których obecnoœæ nie zawsze zwi¹zana jest z ofert¹ handlow¹. O kilku z nich wspominamy dalej, pozosta³e historyczne podziwiaæ mo na w jednym z najbardziej znanych muzeów lotniczych, s¹siaduj¹cym z wystawowym kompleksem. Najstarsze i najwiêksze Na tegorocznym salonie Le Bourget po raz kolejny goœci³ jeden z najwiêkszych do dziœ lataj¹cych historycznych samolotów transportowych: egzemplarz prezentowany podczas pokazów w locie ma dziœ lat. Lockheed Super Constellation, bo o nim mowa, to najbardziej sierpieñ

12 Bombardier Dash8 Q400NG ferrari wœród turboœmig³owców. Dziêki prêdkoœci podró nej 670 km/h œmia³o konkuruje na krótszych trasach z samolotami odrzutowymi zaawansowany pod wzglêdem technicznym samolot pasa erski napêdzany silnikami t³okowymi, jeden z pierwszych liniowców wyposa onych w kabinê ciœnieniow¹. Choæ w latach 60. ubieg³ego wieku maszyny napêdzane silnikami t³okowymi zosta³y niemal ca³kowicie zast¹pione rewolucyjnymi (wówczas) odrzutowcami, warto pamiêtaæ, e to w³aœnie takie konstrukcje, jak Constellation przewozi³y Pasa erów na trasach miêdzykontynentalnych w barwach tak znanych linii, jak Pan American, Air France, KLM, Qantas czy Lufthansa. Co ciekawe, samolot wyposa ony jest w cztery bardzo skomplikowane silniki t³okowe w uk³adzie podwójnej gwiazdy (czyli sprzê one ze sob¹ dwa silniki umieszczone jeden za drugim), z których ka - dy rozwija moc 3200 KM. Dla porównania jednostki napêdowe ATR 42, którymi Pañstwo podró ujecie, maj¹ moc 2400 KM, choæ s¹ to silniki turboœmig³owe (w najwiêkszym skrócie jest to silnik turbinowy, zbudowany podobnie jak zwyk³y silnik odrzutowy, który poprzez przek³adniê napêdza œmig³o, wytwarzaj¹ce ci¹g). Wa ¹ca przy starcie ponad 60 ton Connie obs³ugiwa³a trasy o d³ugoœci 8000 km, lec¹c z prêdkoœci¹ porównywaln¹ do ATR 42 (oko³o 550 km/h) na podobnej wysokoœci (ok m), zabieraj¹c od 60 do 90 Pasa erów. Postêp technologiczny jest nieub³agany 50 lat póÿniej miano najwiêkszego samolotu pasa erskiego zaj¹³ oblatany w roku 2005 europejski Airbus A380. Przy tym kolosie o zasiêgu km, wa ¹cym do startu ponad osiem razy wiêcej ni Constellation (!), bo a 569 ton, niemal dwukrotnie wiêkszym pu³apie, oraz dziewiêciokrotnie wiêkszej pojemnoœci (A380 mo e zabraæ na pok³ad a 853 Pasa erów), poczciwy Lockheed wydaje siê zabawk¹. Nawet po kilkudziesiêciu latach Super Constellation ma jedn¹ przewagê nad najwiêkszym wspó³czesnym pasa erskim odrzutowcem jest niedoœcignionym wzorem dla konstruktorów pod wzglêdem elegancji i piêknych, aerodynamicznych kszta³tów. Wed³ug legendy o ostatecznym wygl¹dzie Constellation zadecydowa³ m.in. Howard Hughes, kontrowersyjny przemys³owiec i pilot bohater filmu Aviator, a jednoczeœnie w³aœciciel linii Trans World Airways, który zamówi³ pierwsz¹ wersjê samolotu jeszcze w 1939 roku. Podczas targów obok leciwego staruszka zaprezentowany by³ najwiêkszy i najnowszy wspó³czesny czterosilnikowy samolot napêdzany œmig³ami Airbus A400M. Transportowiec zabieraj¹cy 37 ton ³adunku i wa ¹cy do startu 141 ton po raz pierwszy wzbi³ siê w powietrze w grudniu 2009 r. Ka dy z jego silników ma moc a KM: s¹ to jednoczeœnie najmocniejsze turboœmig³owe jednostki napêdowe budowane seryjnie. Trzeba jednak przyznaæ, e pod wzglêdem mocy palmê pierwszeñstwa dzier ¹ Rosjanie w latach 50. XX w. biuro projektowe KuŸniecowa opracowa³o silniki turboœmig³owe o mocy KM, napêdzaj¹ce najszybszy samolot wyposa ony w œmig³a. Ogromny pasa erski Tu-114 Najnowoczeœniejszy samolot komunikacyjny kompozytowy Boeing 787 Najciê szy i najwiêkszy samolot pasa erski Airbus A380. Ze wzglêdu na wymiary (oraz ciê ar) samolot mo e obs³ugiwaæ regularne po³¹czenia jedynie do specjalnie dostosowanych, wybranych portów lotniczych uzyskiwa³ prêdkoœæ a 870 km/h, czyli tyle ile samoloty odrzutowe(!), zabieraj¹c przy tym do 224 Pasa erów. PóŸniej opracowany zosta³ wariant napêdu o mocy KM, zastosowany w najwiêkszym do dziœ lataj¹cym samolocie wyposa onym w œmig³a czterosilnikowy An-22 Anteusz wa y do startu a 250 ton. Ale to ju zupe³nie inna historia... Nowe Boeingi Jedn¹ z premier tegorocznego salonu by³ najd³u szy samolot pasa erski œwiata (d³ugoœæ 76,2 m), czyli Boeing Intercontinental. Nowa pasa erska odmiana Jumbo Jeta zosta³a zaprezentowana tak licznej publicznoœci po raz pierwszy. Choæ sam siedem cztery siedem nie jest konstrukcj¹ najm³odsz¹ (pierwszy samolot tego typu wzbi³ siê w powietrze w 1969 roku), jego najnowszy wariant oblatany zosta³ w marcu 2011 r. i przechodzi obecnie próby certyfikacyjne. Pierwsze seryjne maszyny maj¹ w przysz³ym roku rozpocz¹æ loty z Pasa erami w barwach niemieckich linii Lufthansa. Nieco mniejszy od A380 samolot zebra³ dotychczas 35 zamówieñ na wersjê pasa ersk¹ oraz 76 na towarow¹ 747-8F. Niew¹tpliwie nowe Boein- 12 euroinfo

13 Wielosilnikowy wcale nie oznacza du y Colomban Cri-Cri to najmniejszy dwusilnikowy samolot, powsta³ tak e w wersji czterosilnikowej. Na tle A380 wygl¹da jak model lataj¹cy... Armonia kabina pasa erska ATR , najnowszej wersji francusko-w³oskiego samolotu regionalnego, to dzie³o Giugiaro, projektanta nadwozi najbardziej znanych marek samochodowych gi 747 zawitaj¹ wkrótce na polskie lotniska, lecz du o ciekawszym z punktu widzenia naszych Pasa erów p³atowcem jest inny prezentowany w Pary u Boeing model 787 Dreamliner. Maszyna zbudowana w wiêkszoœci z kompozytów jest konstrukcj¹ prze³omow¹. Zastosowane w niej nowe technologie i sposoby budowy spowodowa³y niestety kilkuletnie opóÿnienie w certyfikacji p³atowca, lecz od wejœcia 787 do s³u by liniowej dziel¹ nas miesi¹ce. Co wiêcej, ju za niespe³na rok Dreamlinery w barwach naszego narodowego przewoÿnika, w specjalnym, nowym malowaniu. Mikrosamolot Obok gigantów przestworzy na salonie Le Bourget prezentowane s¹ równie konstrukcje o wielkoœci... du ych modeli lataj¹cych. Przeciwieñstwem A380 o rozpiêtoœci blisko 80 m jest mikroskopijny Colomban Cri-Cri (œwierszcz). A trudno uwierzyæ, e konstrukcja o d³ugoœci mniejszej od niejednego samochodu (3,9 m), o rozpiêtoœci niespe³na 5 m i masie w³asnej 78 kg, ledwie mieszcz¹ca pilota, ma coœ wspólnego z najwiêkszym samolotem pasa erskim œwiata. A jednak zaprezentowany podczas Le Bourget niewielki Cri-Cr, i podobnie jak A380, wyposa ony jest w... cztery jednostki napêdowe. Najmniejszy czterosilnikowy samolot œwiata ma napêd elektryczny; projekt przyjaznej dla œrodowiska maszyny sponsorowany jest przez koncern EADS, ten sam, który opracowa³ Airbusa A380. Podstawowa wersja Cri-Cri powsta³a w roku 1973 i wyposa ona by³a w dwa silniki t³okowe. Do dziœ zbudowano ponad sto takich mikrosamolotów. Samoloty regionalne i transportowe Podczas tegorocznej edycji targów francusko-w³oski ATR zaprezentowa³ pierwszy egzemplarz najnowszego seryjnego ATR Pierwszym odbiorc¹ tej wersji samolotu jest linia Royal Air Maroc. Najwa niejsze zmiany mo na dostrzec w kabinie pilotów: obok dotychczas wykorzystywanych klasycznych przyrz¹dów oraz wyœwietlaczy w kokpicie samolotu zamontowanych zosta³o piêæ ciek³okrystalicznych ekranów, na których prezentowane s¹ wszystkie niezbêdne informacje dla Za³ogi. Unowoczeœniony zosta³ równie przedzia³ pasa erski projekt wnêtrza samolotu powsta³ w biurze znanego stylisty Giorgio Giugiaro, twórcy koncepcji nadwozi znanych marek samochodów: Lamborghini, Lancia, Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, Lotus czy BMW. Obok walorów czysto estetycznych nowa kabina nosz¹ca nazwê Armonia ma wiele innych zalet nowe, l ejsze, ergonomiczne fotele gwarantuj¹ce wiêkszy komfort, pojemniejsze schowki na baga podrêczny, czy opcjonalne wyœwietlacze dla Pasa erów. ATR jest jednym z kandydatów na nowy samolot dla Eurolotu wybór nastêpcy obecnie eksploatowanych maszyn dokonany zostanie jeszcze w tym roku. Wraz z maszyn¹ francusko-w³osk¹ w konkursie na nowy samolot turboœmig³owy dla krajowego przewoÿnika rozpatrywany jest kanadyjski Bombardier Dash8 Q400NG. Samolot prezentowany by³ na paryskich targach w barwach kanadyjskiej linii Air Canada Express. Maszyna charakteryzuje siê znacznie wiêksz¹ prêdkoœci¹ przelotow¹ ni ATR. Bombardier okreœla j¹ na 670 km/h, dziêki czemu z powodzeniem konkuruje z regionalnymi samolotami odrzutowymi na trasach o d³ugoœci do dwóch godzin lotu, obs³uguj¹c je przy znacznie mniejszych kosztach. Wojskowym odpowiednikiem ATR 72 jest hiszpañska CASA 295M. Wojskowym, choæ samoloty tego typu posiadaj¹ równie cywilny certyfikat, który umo liwia eksploatacjê maszyn przez u ytkowników komercyjnych (linie lotnicze). Oczywiœcie ze wzglêdu na specyficzne cechy konstrukcji w samolocie z ty³u kad³uba zamontowana jest rampa ³adunkowa, która mo e byæ otwierana CASA 295 AWACS czyli lataj¹ce stanowisko dowodzenia; a w zasadzie jego prototyp z charakterystyczn¹ talerzow¹ os³on¹ na kad³ubie, w której umieszczony bêdzie radar sierpieñ

14 Pod naszymi skrzyd³ami nawet w czasie lotu. 11 samolotów tego typu eksploatowanych jest w polskim lotnictwie wojskowym w 8 Bazie Lotniczej na krakowskim lotnisku Balice. Co ciekawe, silniki w modelu C-295M s¹ niemal identyczne jak w cywilnych ATR , na pok³adzie którego Pañstwo podró ujecie. Na salonie w Le Bourget zaprezentowany zosta³ prototyp CASA 295 z makiet¹ radaru systemu ostrzegania i kontroli. Radar umieszczony na grzbiecie kad³uba i wyniesiony na du ¹ wysokoœæ pozwala na przekazywanie informacji niedostêpnych dla zwyk³ych radiolokatorów naziemnych pozwala œledziæ nisko lec¹ce samoloty, cele nawodne, wykrywaæ i œledziæ obiekty na bardzo du ej powierzchni oraz obserwowaæ je z du ej odleg³oœci. Konstrukcje krajowe reprezentowa³ m.in. dwusilnikowy EM-11 Orka Lataj¹ca stra po arna to jedno z wielu zastosowañ lataj¹cej amfibii Be-200, mog¹cej zabraæ na pok³ad 12 ton œrodków gaœniczych, a wersji pasa erskiej 72 osoby X 3, czyli lataj¹ca hybryda O zaletach œmig³owców nie trzeba chyba wspominaæ: mo liwoœæ pionowego startu i l¹dowania z ka dego praktycznie miejsca to zasadnicza przewaga pionowzlotów nad klasycznymi samolotami, które, aby wznieœæ siê i powróciæ na ziemiê, potrzebuj¹ specjalnie do tego dostosowanych pasów startowych i infrastruktury. Wad¹ œmig³owców z kolei jest ich ograniczona prêdkoœæ rzêdu km/h. Jak pogodziæ te dwa sprzeczne wymagania w jednej konstrukcji? Przedziwnie wygl¹daj¹cy X 3 (X do trzeciej potêgi) to eksperymentalny œmig³owiec w uk³adzie hybrydowym. Zbudowany zosta³ przez europejski koncern Eurocopter w oparciu o model EC-155, dostêpny dla zwyk³ych u ytkowników. Obok standardowego wirnika noœnego, zapewniaj¹cego mo liwoœæ pionowego startu i l¹dowania oraz zawisu, œmig³owiec otrzyma³ dodatkowo dwa œmig³a, umieszczone na koñcach miniskrzyde³ po bokach kad³uba. Wbrew pozorom œmig³a te nie s¹ napêdzane dodatkowymi silnikami w gondolach mieœci siê jedynie przek³adania, a œmig³a napêdzane s¹ wa- ³em biegn¹cym od silników umieszczonych w kad³ubie. W maju 2011 r. Eurocopter X 3 podczas przeprowadzonych we Francji prób uzyska³ prêdkoœæ lotu a 430 km/h, czyli zbli on¹ do tej, jak¹ uzyskuj¹ regionalne samoloty komunikacyjne. Odrzutowa stra po arna Tak najkrócej opisaæ mo na kolejn¹ ciekawostkê targów Le Bourget amfibiê Beriew Be-200. Choæ samolot ten wykona³ pierwszy lot w 1998 r., bardzo rzadko widywany jest na ywo choæby dlatego, e do dzisiaj powsta³o zaledwie kilka egzemplarzy tej niecodziennej konstrukcji. Oprócz zwyk³ego podwozia wci¹ganego w locie Beriew wyposa ony jest w kad³ub umo liwiaj¹cy l¹dowanie na wodzie. Podczas wodowania samolot mo e pobieraæ do zbiorników wodê, wykorzystywan¹ nastêpnie do gaszenia po arów. O tym, e jest bardzo skutecznym narzêdziem do walki z ywio- ³em œwiadczy fakt, e samoloty kilkukrotnie wypo yczane by³y do walki z po arami na terenie Portugalii, stacjonowa³y równie w Grecji, W³oszech, Izraelu, a nawet w Indonezji. Zbiorniki Be-200 mog¹ pomieœciæ 12 ton œrodków gaœniczych, a gdy zaistnieje taka potrzeba maszyna mo e zabraæ na pok³ad 72 Pasa erów. Samolot napêdzany jest dwoma silnikami odrzutowymi umieszczonymi nad skrzyd³ami tak, aby zmniejszyæ ryzyko ich uszkodzenia podczas operowania z wody. Miliardowe kontrakty Punktem honoru dla wszystkich licz¹cych siê firm lotniczych, zarówno producentów, jak i przewoÿników, jest og³oszenie podczas salonu nowych kontraktów. W tym roku zwyciêsko z transatlantyckiej rywalizacji gigantów wyszed³ europejski Airbus, g³ównie dziêki zdobyciu zamówieñ na kilkaset egzemplarzy nowego projektowanego jeszcze modelu A320neo. Najwiêkszy kontrakt by³ dzie³em tanich linii AirAsia z Malezji podpisa³y one umowê na dostawê 200 egzemplarzy takich maszyn (jest to najwiêksze zamówienie w historii lotnictwa komunikacyjnego). Airbus podpisa³ umowy na sprzeda ³¹cznie ponad 900 samolotów klientom z 16 krajów; wartoœæ kontraktów ocenia siê na ponad 70 miliardów dolarów. Boeingowi w tym roku przypad³ nieco mniejszy udzia³ szacowany na oko³o 17 miliardów (138 samolotów), w tym 19 nowych Jumbo Jetów oraz 87 popularnych 737. Sporo samolotów sprzedali równie producenci samolotów regionalnych. Bombardier mo e siê pochwaliæ m.in. kontraktami na dostawê 36 egzemplarzy najnowszego 100-miejscowego C-Series, który dopiero powstaje w komputerach konstruktorów, ATR sprzeda³ 29 turboœmig³owych maszyn, zaœ Embraer zawar³ porozumienia odnoœnie dostawy 39 regionalnych odrzutowców. Koniecznie trzeba wspomnieæ, e na salonie nie zabrak³o równie krajowych wystawców na salonie podziwiaæ mo na by³o niewielki, ale dobrze znany ju w kraju i za granic¹ szkolny samolot AT-3, obiecuj¹cy dwusilnikowy czteromiejscowy górnop³at o eleganckiej linii EM-11 Orka konstrukcji Edwarda Margañskiego oraz zbudowany w zak³adach lotniczych PZL Mielec œmig³owiec Sikorsky S-70i Black Hawk. Tak, to nie pomy³ka. Ta wielozadaniowa maszyna sprawdzona w dzia³aniach w najciê szych warunkach na ca³ym œwiecie, wykorzystywana m.in. jako prezydencki œmig³owiec amerykañskiej g³owy pañstwa, powstaje równie w zak³adach na po³udniu Polski. Mimo zmiennej czerwcowej aury, która nie zawsze pozwala³a na podziwianie popisów najciekawszych prezentowanych samolotów w powietrzu, tegoroczny paryski salon wielu wystawców i widzów na pewno zaliczy do udanych. Dziêki mo liwoœci zapoznania siê z tak licznymi osi¹gniêciami techniki lotniczej w jednym miejscu impreza lotnicza, nosz¹ca oficjaln¹ nazwê Salon International de l Aéronautique et de l Espace, doskonale wpisuje siê w zamierzenia pomys³odawców imprezy z pionierskich pocz¹tków awiacji do zobaczenia w stolicy Francji za dwa lata! Fot.: M. Petrykowski 14 euroinfo

15 Zjawiska atmosferyczne Dlaczego wieje wiatr? Sk¹d wiatr wie, w któr¹ stronê wiaæ? pyta³ kiedyœ zaczepnie Stanis³aw Jerzy Lec. Na co dzieñ nie zastanawiamy siê nad tym, co mo e byæ nadzwyczajnego w ruchu powietrza, ale w³aœnie zwyczajne zjawiska atmosferyczne potrafi¹ najbardziej zaskakiwaæ. Wiatrem okreœlamy poziomy lub prawie pionowy ruch powietrza. Wywo³uj¹ go zmiany w ukszta³towaniu terenu albo ró nice ciœnienia atmosferycznego. Ka dy wiatr ma swój kierunek, a za pomoc¹ anemometru mo emy zmierzyæ równie prêdkoœæ, z któr¹ wiatr wieje. Meteorolodzy podkreœlaj¹, e wiatr zazwyczaj wieje od wy u do ni u, ale w œrednich szerokoœciach geograficznych (ze wzglêdu na si³ê Coriolisa) zazwyczaj wieje równolegle do linii takiego samego ciœnienia. Nale y równie pamiêtaæ o wa - nych terminologicznie rozró nieniach: wiatr wschodni oznacza kierunek wiania ze wschodu na zachód, ale wschodni pr¹d oceaniczny jest skierowany na wschód. To jednak nie koniec porz¹dkuj¹cych nazw. Wiatry sta³e, które nie zmieniaj¹ swojego kierunku w czasie ca³ego roku, nosz¹ nazwê sta³ych i mo na je podzieliæ na pasaty i antypasaty. Sezonowe wiatry to znane nam z dokumentalnych filmów przyrodniczych monsuny. Najciekawsz¹ i zarazem najwiêksz¹ grupê stanowi¹ wiatry lokalne, które zmieniaj¹ kierunek w zale noœci od lokalnych uk³adów œrodków barycznych. Wœród nich znajduj¹ siê m.in. fen, wiatr górski, a tak e bryza i halny. Ka dy region mo e mieæ jednak swój charakterystyczny wiatr lokalny, który jest zwi¹zany z miejscowym nagrzewaniem siê zboczy górskich. Halny to ciep³y wiatr w górach po³udniowej Polski, z kolei podobny wiatr w Andach nazywany jest zond¹: silnie wysusza powietrze i podnosi temperaturê. Twórczy i groÿny Wiatr to równie jeden z najistotniejszych czynników klimatycznych, który ma wp³yw na rzeÿbê i ukszta³towanie terenu. Najsilniej oddzia³uje na przestrzeniach otwartych, jak pustynie i tereny nadmorskie: potrafi b³yskawicznie niszczyæ, ale jego zdolnoœæ do transportowania materia³ów wi¹ e siê równie z mo liwoœci¹ tworzenia form nowych, np. wydm. O formach powsta³ych pod wp³ywem wiatru mówimy eoliczne. Przyjemna nadmorska bryza orzeÿwia podczas odpoczynku nad wod¹, szczególnie podczas letnich upa³ów, wiatr jest równie zbawienny dla eglarzy, ale ruchy mas powietrza bywaj¹ œmiercionoœne. Ich si³a niszcz¹ca wysusza teren albo powoduje powolne niszczenie materia³ów i powierzchni. Tornada i tr¹by powietrzne nie tylko siej¹ potworne zniszczenia, ale tak e pozbawiaj¹ ycia tysiêcy ludzi. Tak by- ³o np. w 1985 r. w Pensylwanii i Ohio, gdzie cykl tornad wywo³a³ szkody oszacowane na 450 mln dolarów. Tornada maj¹ kszta³t leja, który podstaw¹ dosiêga powierzchni ziemi, a u szczytu ³¹czy siê z cumulonimbusem. Najsilniejsze z nich osi¹gaj¹ prêdkoœæ nawet do 500 km/h. Wietrzny potencja³ Jednym z najnowszych odkryæ jest wielki potencja³ ekologiczny, jaki tkwi w energii wiatrowej. Poziome ruchy powietrza s¹ bowiem doskona³ym Ÿród³em odnawialnej energii, oszczêdzaj¹ naturalne z³o a, a postêp technologiczny pozwala na du e oszczêdnoœci finansowe i energetyczne. Wspó³czeœnie stosowane turbiny wiatrowe przekszta³caj¹ energiê na energiê mechaniczn¹, a w dalszej kolejnoœci na elektryczn¹. Liderami rozwoju elektrowni wiatrowych s¹ Niemcy, Dania oraz Hiszpania, ale i w Polsce powstaj¹ niezwykle przysz³oœciowe parki energetyczne. Bez w¹tpienia odnawialne Ÿród³a energii w przysz³oœci bêd¹ stanowi³y podstawê nowoczesnej gospodarki. Podobno, kto sieje wiatr, ten zbiera burze, ale najnowsze osi¹gniêcia technologiczne mog¹ ju sprawiæ, e niewidzialny wiatr w polu mo na upolowaæ i zamieniæ na czyst¹ energiê. sierpieñ

16 Polska od kuchni Precle pod Sukien Kuchnia krakowska, ma³opolska czerpie z ró norodnoœci tradycji kulinarnych austriackiej, ydowskiej, wêgierskiej, czeskiej, niemieckiej i wo³oskiej historycznej Galicji. Bogactwo smaków i przywi¹zanie do tradycji potrafi¹ zachwyciæ ka dego. 16 euroinfo

17 Polska od kuchni nicami Tradycyjna kuchnia krakowska jest dosyæ eklektyczna i daj¹ w niej znaæ o sobie uwarunkowania historyczne. Mieszaj¹ siê tutaj wp³ywy kuchni staropolskiej, austriackiej i ydowskiej. Podstawê krakowskiego ywienia stanowi¹ potrawy syc¹ce i kaloryczne, choæ pe³nowartoœciowe, ale w jad³ospisie nie brakuje równie potraw wykwintnych, szlacheckich i przeznaczonych dla smakoszy. Niezwyk³y, choæ powszedni Turyœci, którzy zmierzaj¹ w kierunku Starego Miasta, na ka dym rogu podejmowani s¹ œwie ymi preclami. Dla odmiany, gdy zawitaj¹ do Warszawy, znajd¹ stoiska z bajglami w stolicy na precle mówi siê bajgle. Pieczywo mia- ³o dla krakusów zawsze istotne znaczenie. W œredniowieczu jadano dwa posi³ki dziennie, ale ich podstawê stanowi³ w³aœnie chleb. Piekarze z Krakowa oferowali chleby z jasnej i ciemnej m¹ki, bu³eczki, obwarzanki, precle i tzw. sztangielki. Precle najlepiej smakuj¹ œwie e z sezamem, serem, makiem, ale te sol¹ morsk¹ i popularnym w tym regionie kminkiem. Na œwiêta przygotowywano ciasto zawijane z serem i ciastka z dodatkiem miodu. Bliskoœæ terenów górskich oznacza³a dobre mleko i œwie y nabia³. Jadano równie potrawy wysokob³onnikowe, jak kasze jaglana i jêczmienna, na deser serwowano kaszê z owocami i nasionami dzikich traw i roœlin. Kapusta, groch i roœliny str¹czkowe, a tak e du o warzyw i pieczonego miêsa stanowi³y podstawê kuchni krakowskiej, która nie mog³a siê równie obyæ bez solidnej szklanicy zimnego piwa. Noblesse oblige Kuchnia krakowska swoj¹ specyfikê zaczê³a kszta³towaæ w okresie zaborów. Do dzisiaj wyraÿne s¹ kulinarne wp³ywy Wiednia i upodobañ ksiêcia Franciszka Józefa. Skromna, choæ nie uboga dot¹d kuchnia, zaczê³a siê wzbogacaæ o nowe smaki i zjawiska. Przoduje tutaj w³aœnie Kraków ze wzglêdu na uwarunkowania historyczne: do 1918 r. tworzy³ Wielkie Ksiêstwo Krakowskie, a jak wiemy szlachectwo zobowi¹zuje. Œniadania ju Na odwiedzaj¹cych Kraków czeka pyszna pieczona kaczka sierpieñ

18 Polska od kuchni Sznycel wiedeñski to uk³on w stronê tradycji Na krakowskich i ma³opolskich sto³ach nie mo e zabrakn¹æ bia³ego barszczu Kie³basa krakowska: niepowtarzalny smak i jakoœæ ku sznycli, pieczonej kaczki po krakowsku (nadziewanej kasz¹ i aromatycznymi grzybami), wybornego bia³ego barszczu i doskona³ych jakoœciowo wêdlin (znana kie³basa lisiecka, wyrabiana w Liszkach pod Krakowem albo krakowska: wêdzona, dojrzewaj¹ca przez suszenie). Bardzo popularne s¹ drób i wieprzowina, a tak e baranina ze wzglêdu na bliskoœæ gór. S³odko na Wawelu Krakusi nie odmawiali sobie równie deserów. Krakowskie restauracje s³yn¹ z przysmaków, takich jak Pischinger, czyli wafel przek³adany mas¹ czekoladow¹ albo s³ynny czekoladowy tort Sachera, którego recepturê przemycono prosto Gwarne i goœcinne uliczki Krakowa udowadniaj¹, e miasto zawsze chêtnie wita goœci. z wiedeñskich salonów. Przepis na niepowtarzaln¹ babkê grysikow¹ z bakaliami pamiêta jeszcze czasy Anny Jagiellonki, ale kiedy ju odwiedzimy Kraków, koniecznie dopytujmy siê o buchtê ciasto dro d owe zawijane ze œliwkowymi powid³ami. W s³odkich potrawach nie zabraknie imbiru, ga³ki muszkato³owej i pysznego lipowego miodu. Kuchnia krakowska s³ynie równie ze swojej wizualnej estetyki, bo królowie lubili rozpieszczaæ nie tylko podniebienia. Potrawy by³y zawsze starannie udekorowane, jednak z zachowaniem umiaru w twórczych fantazjach. W ksi¹ ce kucharskiej z koñca XVII wieku, autorstwa Stanis³awa Czarneckiego, kucharza wojewody krakowskiego, czytamy, e wœród ozdób mo na by³o znaleÿæ kapary, cytryny, oliwki, liœcie winogron, szparagi, ale tak e smardze, œlimaki, a nawet mech. B³êdne jest wiêc rozumienie powiedzenia, e zjeœæ po krakowsku to zjeœæ na cudzy koszt. Gwarne i goœcinne uliczki Krakowa udowadniaj¹, e miasto zawsze chêtnie wita goœci. Tradycja kuchni ma³opolskiej pokazuje, e w krakowskich restauracjach mo na zjeœæ smacznie i oryginalnie. Mog¹ przekonaæ siê o tym goœcie z ca³ego œwiata, t³umnie odwiedzaj¹c Kraków. Tort Sachera czekoladowa rozkosz prze³o ona konfitur¹ rozpoczyna³y siê wykwintnie, bo jajami po wiedeñsku, czyli potraw¹ czêœciowo surow¹, która wymaga³a dobrych przypraw i wykwintnego podania z doskona³ym pieczywem. Salceson z miêsa wieprzowego podawany na zimno w sosie musztardowym (tzw. maczanka) by³ doskona³¹ przek¹sk¹, ale obiady krakowskie s³ynê³y równie ze sma- 18 euroinfo

19

20 Fotoreporta Gdañsk nad stolica wol Gdañsk jest kluczem do wszystkiego, co mile widziane s³owa Napoleona Bonaparte trudno podwa yæ, szczególnie jeœli spojrzeæ na polskie miasto z perspektywy historycznej. Per³a nadmorskiej architektury, od wieków multietniczna i otwarta na wszystko, co nowe, przyci¹ga co roku tysi¹ce turystów i u ycza im zawsze swojej morskiej goœcinnoœci. 20 euroinfo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR PGE Skra Be³chatów Asseco Resovia Rzeszów AZS Olsztyn ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle Zaproszenie W dniach 7-8 marca w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2008/09 Szanowni Pañstwo Niniejszym chcia³bym przedstawiæ Pañstwu ofertê reklamy i sponsoringu poprzez wykorzystanie wydarzeñ sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

S³owo od opiekuna. Szanowni Pañstwo,

S³owo od opiekuna. Szanowni Pañstwo, OF Y C A R P Ó P S W A T R E 2015 S³owo od opiekuna Szanowni Pañstwo, Za nami ju drugi, historyczny dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Krakowa sezon startowy teamu AGH Racing. By³ to rok pe³en pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Zmiana profili startu samolotów F16 Zmiana profili startów samolotów F-16 (stacjonujących na lotnisku wojskowym w Krzesinach) w przypadku startów w kierunku

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Ofert a partnersko-sponsorska

Ofert a partnersko-sponsorska Oferta partnersko-sponsorska Ofert a partnersko-sponsorska Szanowni Pañstwo! Celem niniejszej oferty jest przedstawienie korzyœci jakie mog¹ p³yn¹æ ze wspó³pracy z Klubem Sportowym SPR Chrobry Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA KLUBU

OFERTA SPONSORSKA KLUBU OFERTA SPONSORSKA KLUBU LKS ORZEŁ KOTY O klubie: NAZWA: Ludowy Klub Sportowy Orzeł Koty ADRES: Koty, ul.leśna 9, BARWY: czerwono-zielono-żółte ROK ZAŁOŻENIA: 1955 POZIOM ROZGRYWEK: klasa B, Podokręg Bytom

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/5/2015 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Zajmujemy siê obs³ug¹ firm od kompleksowego przygotowania kampanii reklamowych po projekty i wykonanie materia³ów promocyjnych.

OFERTA. Zajmujemy siê obs³ug¹ firm od kompleksowego przygotowania kampanii reklamowych po projekty i wykonanie materia³ów promocyjnych. Kreatywnie Niekonwencjonalnie Blisko Ciebie... OFERTA Szanowni Pañstwo. Jesteœmy Studiem Reklamy Niekonwencjonalnej proponuj¹cym obs³ugê typu full servis. Mamy ponad dziesiêcioletnie doœwiadczenie w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami.

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Jarosław Paszyn Samoloty.pl System Transportu Małymi Samolotami

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Restauracja Tradycyja Rynek G³ówny 15, 31-008 Kraków www.tradycyja.pl

Restauracja Tradycyja Rynek G³ówny 15, 31-008 Kraków www.tradycyja.pl O restauracji Z ZIEMI W³OSKIEJ DO POLSKI Miejsce, gdzie znajduje siê nasza Restauracja, to historyczna Kamienica Pinociñska w samym centrum Miasta Królów. Nazwa kamienicy pochodzi od jednego z jej najznamienitszych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\user\Pulpit\ogłoszenie o zamówieniu - hotele.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\user\Pulpit\ogłoszenie o zamówieniu - hotele. Page 1 of 6 Warszawa: Usługa: - zakwaterowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu; -wyżywienia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Numer ogłoszenia: 54653-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup

II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup 2017 19-21.05.2017 II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup 19-21.05.2017 Zakopane Zakopane Zakopane miasto w województwie ma³opolskim, siedziba

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Usługi transportu i nadzoru nad transportem środków

Bardziej szczegółowo