R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.10.2013 r. - 31.12.2013 r."

Transkrypt

1 R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres r r. Data raportu: 14 luty 2014 r.

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE SPÓŁKI ZARZĄD RADA NADZORCZA INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY AKCJONARIAT OPIS ORGANIZACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS.. 6 A. AKTYWA. 6 B. PASYWA ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFOMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2013 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ PATRONATY MEDIALNE, WSPÓŁPRACA I WYDARZENIA KULTURALNE KAMPANIE REKLAMOWE W MAGAZYNIE W IV KWARTALE 2013 r STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNÓZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPRO-WADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 20 2

3 R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres r r. SZANOWNI AKCJONARIUSZE, Niniejszym przekazujemy raport okresowy z działań Emitenta (Spółki) w okresie od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. DANE SPÓŁKI Firma: Art & Business Magazine S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Hoża 19 lok. 57, Warszawa Tel.: Internet: KRS: REGON: NIP: ZARZĄD Jakub Kokoszka - Prezes Zarządu Bartłomiej Czernecki - Wiceprezes Zarządu 1.3. RADA NADZORCZA Paweł Makowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Katarzyna Makowska - Członek Rady Nadzorczej Norbert Pyffel - Członek Rady Nadzorczej Monika Marcinkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Sebastian Jankowski - Członek Rady Nadzorczej 1.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Emitent na koniec IV kwartału 2013 r. zatrudniał 3 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnych etatów oraz jedną osobę na podstawie umowy zlecenia. Ze względu na charakterystykę branży Emitent współpracuje z 34 osobami na podstawie umów o dzieło AKCJONARIAT (na dzień sporządzenia raportu) Nazwa akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach Abbey House Group S.A. A ,95% 51,95% Costansia Services Ltd. A ,41% 12,41% Pozostali A ,63% 35,63% Razem A ,00% 100,00% 1.6. OPIS ORGANIZACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. Emitent jest spółką zależną Abbey House Group S.A. i należy do Grupy kapitałowej Abbey House Group S.A. posiadającej na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcji Emitenta stanowiących 51,95%, udziału w kapitale zakładowym oraz 51,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 3

4 2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU 2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Wyszczególnienie z RZiS Q Q Q Q narastająco narastająco przychody netto ze sprzedaży , , , ,66 zysk/strata na sprzedaży , , , ,92 zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,81 zysk/strata brutto , , , ,98 zysk/strata netto , , , ,98 Wyszczególnienie z Bilansu Q Q kapitał własny , ,02 należności długoterminowe 0,00 0,00 należności krótkoterminowe , ,27 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,16 zobowiązania długoterminowe ,77 0,00 zobowiązania krótkoterminowe , ,92 amortyzacja , ,39 4

5 2.2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Q Q Q Q narastająco narastająco A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,66 - od jednostek powiązanych ,00 0, , ,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,88 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,78 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,58 I. Amortyzacja , , , ,39 II. Zużycie materiałów i energii 258, , , ,91 III. Usługi obce , , , ,77 w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,00 0,00 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 730, , , ,92 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,38 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 829, , , ,30 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 161, , , ,43 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -102,48 42,70 0,00 102,48 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,92 D. Pozostałe przychody operacyjne 5,82 1,18 679,93 3,34 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 5,82 1,18 679,93 3,34 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,23 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , , , ,23 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,81 G. Przychody finansowe 0,31 0,39 10,09 1,87 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 0,31 0,39 10,09 1,87 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne ,35 0,00 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 324, , , ,04 I. Odsetki, w tym: 324, , , ,34 - dla jednostek powiązanych 0, ,45 0, ,53 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 0,00 31,70 0,00 31,70 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,98 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,98 L. Podatek dochodowy 0,00 0, , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto , , , ,98

6 BILANS A. AKTYWA AKTYWA Q Q A. Aktywa trwałe , ,63 I. Wartości niematerialne i prawne , ,63 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0, ,49 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0, ,14 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1. Środki trwałe 0,00 0,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) środki transportu 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,82 I. Zapasy 0,00 580,72 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 580,72 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,27 1. Należności od jednostek powiązanych ,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,27 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,43 - do 12 miesięcy , ,43 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 6

7 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 8 059, ,41 c) inne 0, ,43 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,16 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,16 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,16 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0, ,54 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 18,62 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,67 Aktywa razem , ,45 7

8 B. PASYWA PASYWA Q Q A. Kapitał (fundusz) własny , ,02 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,98 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,98 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,43 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe ,77 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki ,77 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,92 1. Wobec jednostek powiązanych 9 839, ,41 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 839, ,14 - do 12 miesięcy 9 839, ,14 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0, ,27 2. Wobec pozostałych jednostek , ,51 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,45 do 12 miesięcy , ,45 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,96 h) z tytułu wynagrodzeń , ,67 i) inne , ,43 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,51 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,51 1) długoterminowe 0,00 0,00 2) krótkoterminowe , ,87 Pasywa razem , ,45 8

9 ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM Q Q Q Q narastająco narastająco I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,00 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , , , ,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 0, ,00 - wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0, , ,00 a) zwiększenie (z tytułu) , , ,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , , ,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0, , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu)

10 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0, , Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto , , , ,98 a) zysk netto , , , ,98 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,02 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10

11 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Q Q Q Q narastająco narastająco A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,98 II. Korekty razem , , , ,86 1. Amortyzacja , , , ,39 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 0, ,53 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 0, ,00 0, ,00 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 580,72-580,72 7. Zmiana stanu należności , , , ,87 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,25 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 0, , , Inne korekty -419, , , ,44 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , , , ,12 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0, ,28 0, ,28 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 0, ,28 0, ,28 II. Wydatki 0,00 0,00 0, ,13 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 800,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0, ,28 0, ,28 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0,00 0, , ,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 0,00 0, , ,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0, ,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe

12 II. Wydatki 0,00 0,00 0, ,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0, ,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 0, ,00 0,00 0,00 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) 0,00 0, , ,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) , , , ,16 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 3 258, , ,16 0,00 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym , , , ,16 12

13 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFOMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI. W zakresie ewidencji środków trwałych - Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. - Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji przez liczbę miesięcy w sezonie. - Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu następnym po przyjęciu środków trwałych do używania. Środki trwałe o niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania. - W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpisów aktualizacyjnych wartości środka trwałego. W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych - Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek określonych w przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile możliwe jednostka stosuje zasady dla środków trwałych. W zakresie ewidencji inwestycji - Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do Inwestycji w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje krótkoterminowe według ceny rynkowej lub wartości godziwej. - Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty (odrębnie dla każdej waluty) przez bank dewizowy, z którego usług dana jednostka korzystała. - Znajdujące się w kasach środki pieniężne są uzgadniane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozliczane w księgach roku, za który sporządza się bilans. W zakresie ewidencji towarów i materiałów - Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio. - Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu powiększonych o naliczone cło 13

14 oraz opłaty administracyjne związane z zakupem. Wycena rozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody FIFO. - Towary, materiały i opakowania obce w magazynach Spółki są objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego. - Wartość materiałów i towarów podlega obniżeniu lub spisaniu w przypadku powstania szkody, jak np. pogorszenia jakości, przeterminowania, uszkodzenia, zniszczenia itp. Obniżoną wartość tych składników ustala się w drodze oszacowania ceny ich sprzedaży, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. W zakresie ewidencji należności i zobowiązań. - Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych. W zakresie ustalania wyniku finansowego. - Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4, gdzie są ujmowane wszystkie koszty rodzajowe dotyczące bezpośrednio działalności spółki. Wynik finansowy z działalności Spółki ustalany jest jako różnica wszystkich przychodów i kosztów zaewidencjonowanych w roku obrotowym na kontach zespołu 4 i 7, których salda na koniec roku są przenoszone bezpośrednio na konto

15 4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2013 r., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 4.1. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ W omawianym okresie Emitent wydał trzy numery miesięcznika Art & Business. W szczególności wydane w omawianym okresie numery miesięcznika zawierały następującą treść: Tematem przewodnim numeru październikowego (10/2013) było made in Poland, czyli sukcesy młodych polskich artystów za granicą. Pretekstem do zajęcia się tematem było zwycięstwo Anny Szprynger na paryskim Salon des Realites Nouvelles. Ilustracja 1. Okładka Art & Business nr 10/2013 Temat numeru uzupełniały: rozmowa z architektem Hugonem Kowalskim, którego innowatorskie pomysły zmieniają spojrzenie na architekturę społecznie zaangażowaną. Dodatkowo redakcja stworzyła subiektywną prezentację najciekawszych młodych postaci kultury, podbijających zagraniczne sceny i rynek. Dział sztuka rozpoczęła wizyta z Markiem Raczkowskim w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej na wystawie British British Polish Polish. O twórczości Maret Oppenheim napisała Agnieszka Taborska, a Anka Herbut rozmawiała z Borisem Kudlicka o aranżacji wystawy Guercina w Muzeum Narodowym w Warszawie. Numer zawierał również: recenzję performance u Jakuba Słomkowskiego w Warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej, rozmowę z Marcinem Różycem, który opowiadał o modzie wśród polskich polityków, nawiązanie do designerskich dokonań Mariano Fortuny pióra Agata Knorowskiej, rozmowę o stworzeniu własnego biznesu z założycielkami firmy Fudu&Co. Anną Kolacińska-Trzeciak i Agnieszką Chwałowska. Magazyn zakończyła nowa rubryka Kulturalna końcówka - reportaż Anny Jastrzębskiej z festiwalu filmowego w Wenecji. Ponadto w numerze zostały opublikowane m.in.: 1. rozmowy z: - wyczynowym sportowcem Andrzejem Bargielem; - biznesmenem Wernerem Jerke. 2. kolumny prowadzone przez stałych współpracowników m.in.: Jasia Kapelę, Karolinę Korwin-Piotrowską, gen. Bogusława Packa, Janusza Miliszkiewicza; 3. stałe rubryki: - Snoby Architektury rozmowa Marcina Szczeliny i Tomasza Malkowskiego, tym razem o budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej - Młoda Moda o projektach marki Wearso 4. recenzje: - filmów: Grawitacja (reż. Alfonso Cuaron) Wałęsa. Człowiek z nadziei (reż. Andrzej Wajda), Życie Adeli (reż. Abdellatif Kechiche); 15

16 - płyt: The Third Eye Centre Belle and Sebastien, Tales of a Grass Widow CocoRosie, Chopin. The Space Concert, Karol Radziwonowicz: - spektakli teatralnych: Dwoje biednych Rumunów( ) Teatr Studio w Warszawie, Listy na wyczerpanym papierze Teatr Polski w Warszawie - książek: Wdrapałem się na piedestał( ), Mój zielony osioł, Głowa Niobe Tematem przewodnim numeru listopadowego (11/2013) była Wielość Męskości i jej oblicza w kulturze współczesnej. Pretekstem do wystawy była wystawa Męskie/Męskie w paryskim muzeum Orsay, recenzowana przez Bogusława Deptułę. Ilustracja 2. Okładka Art & Business nr 11/2013 Temat numeru został uzupełniony o recenzję z ekscentrycznej wystawy In God we Trust, w warszawskiej Zachęcie, napisaną przez Martę Lisok i artykuł o Wielości Męskości w projektach odzieżowych Jean-Paula Gaultiera 16 Magdaleny Linke. Tekstem nawiązującym do tematu numeru był artykuł Olgi Święcickiej o powracającej modzie na retro w ubiorze i stylizacji mężczyzn. Ponadto, twórczości Macieja Wieczerzaka przyjrzał się Mikołaj Klatka, o złych snach architektury w gliwickiej Czytelni Sztuki napisała recenzentka Marta Lisok. Jacek Tomczuk przeanalizował twórczość męża Aliny Szapocznikow, Romana Cieślewicza. Targi Frieze w Londynie zrelacjonowała Dagmara Budzon-Szymańska, a o młodej zdolnej, Dorocie Porębskiej napisała Magdalena Linke. Temat chińskiego rynku inwestycyjnego Klątwa chińskich miliarderów porusza Agata Kołodziej. Numer listopadowy zawierał również m.in.: 1. rozmowy z: - artystą Istvanem Haaszem; - ilustratorem Marianem Murawskim - biznesmenem Marcinem Pankiem 2. kolumny prowadzone przez stałych współpracowników m.in.: Jasia Kapelę, Karolinę Korwin-Piotrowską, Bogusława Deptułę, Filipa Springera, Jakuba Górnika; 3. stałe rubryki: - Wystawieni po Galerii Leto oprowadził Piotr Najsztub - Młode Foto, prezentację pracy Pawła Frenczaka - Snoby Architektury rozmowę Marcina Szczeliny i Tomasza Malkowskiego o brzydocie polskiej przestrzeni publicznej; - Piękno udomowione o kolorach w dekoracji mieszkania; - Młoda moda o ubraniach marki Risk; - Jak żyć o swojej pracy opowiedział Adam Witkowski; - Raport z rynku sztuki podsumowanie miesiąca na polskich aukcjach. 4. recenzje: - filmów: Pieta, Kim Ki-duk, Płynące wieżowe, Tomasz Wasilewski, Historie rodzinne, Sarah Polley,

17 - płyt: Places Lou Doillon, Don t Go Hokei, The Diving Board Elton John; - spektakli teatralnych: kapliczka.pl teatru Stefana Jaracza w Łodzi, Uwodziciel Nowy Teatr w Warszawie oraz Morrison/Śmiercisyn, Opolski Teatr Lalek; - książek: Ostatnie rozdanie Wiesława Myśliwskiego, Lesie ojcze mój Papuszy, Eli, Eli, Wojciecha Tochmana. Tematem przewodnim numeru grudniowego (12/2013) było Boże Najedzenie, kulinaria i ich konteksty kulturowe. Temat numeru stworzony został w oparciu o subiektywny przewodnik Anny Jastrzębskiej po kulinarnych doświadczeniach sztuki, architektury i designu. Ilustracja 3. Okładka Art & Business nr 12/2013 Temat grudniowego Art & Business został uzupełniony o problemowy tekst Bogusława Deptuły odnoszący się do wizerunku jedzenia w malarstwie nowożytnym. Iza Smelczyńska rozmawiała z Tomaszem Stańko o muzyce i fascynacjach kulinarnych, a z twórcami 17 gigantycznego spaghetti na dachu kluby Warszawa Powiśle rozmawiał Alek Hudzik. Ponadto przegląd blogów kulinarnych zaprezentowała Marta Dudziak. Grudniowy Art & Business to także recenzje wystawy Balthusa, przygotowana przez Jacka Dehnela, artykuł Jacka Tomczuka o architekturze Nowego Jorku, rozmowa Anny Jastrzębskiej z kolekcjonerem i dziennikarzem Maxem Cegielskim, oraz tekst podsumowujący jesienne konkursy artystyczne pióra Alka Hudzika. Ponadto w numerze zostały opublikowane m.in.: 1. rozmowy z: - rajdowcem Leszkiem Kuzajem; - biznesmenem Wojciechem Szpilem. 2. kolumny prowadzone przez stałych współpracowników m.in.: Jasia Kapelę, Karolinę Korwin-Piotrowską, Bogusława Deptułę, Filipa Springera, Jakuba Górnika; 3. stałe rubryki: - Snoby Architektury rozmowa Marcina Szczeliny i Tomasza Malkowskiego, tym razem o gender w architekturze - Młode Foto prezentacja fotografii Przemka Dzienisa - Młody Zdolny o fotografii Karola Komorowskiego 4. recenzje: - filmów: Kamerdyner (reż. Lee Daniels) Smak życia3, czyli chińskie puzzle (reż. Cedric Klepisch), Perwersyjny przewodnik po ideologiach (reż. Sophie Fiennes); - płyt: Transoriental Orchestra Kayah, Reflektor Arcade Fire, ArtPop, Lady Gaga; - spektakli teatralnych: Nosorożec Teatr Dramatyczny w Warszawie, Diabły z Loudun Teatr Wielki Opera Narodowa, Pierwsza dama, Och Cafe Teatr w Warszawie. - książek: Wiedeńska gra, Mrożek w obrazach, Bastard ;

R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.07.2013 r. - 30.09.2013 r.

R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.07.2013 r. - 30.09.2013 r. R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.07.2013 r. - 30.09.2013 r. Data raportu: 14 listopada 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu Raport za I kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo