N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku"

Transkrypt

1 N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, kwietnia 2011 roku Po co taka konferencja? Bezpieczeństwo jest tym elementem funkcjonowania hotelu, w który zwykle inwestuje się najmniej i zwykle na końcu. Dlaczego? Ponieważ ta inwestycja nie przekłada się bezpośrednio na wynik finansowy. Zwykle: do czasu. Zasadniczym celem konferencji jest zapoznanie uczestników z realnymi i potencjalnymi zagrożeniami w obiekcie noclegowym, ze sposobem właściwego postępowania w różnych sytuacjach, z możliwościami podniesienia poziomu bezpieczeństwa jakie daje współczesna wiedza oraz rozwiązania techniczne. Celem jest również wykazanie, że bezpieczeństwo hotelu to nie tylko system działań nakierowanych na fizyczne bezpieczeństwo gości i pracowników, ale także na ochronę hotelu, jako przedsiębiorstwa. Takiemu bezpieczeństwu służą m.in. odpowiednie umowy, kontrakty, a nawet odpowiedni dobór pracowników. Jednym z celów konferencji jest wykazanie, że inwestycje w bezpieczeństwo są niezbędne, a systematyczne wydawanie niedużych, nie będących obciążeniem dla budżetu kwot, zwraca się w postaci chociażby większego zaufania gości. Jest jeszcze jeden ważny powód: zbliża się turniej Euro 2012, podczas którego miasta i obiekty noclegowe muszą liczyć się ze wzmożonym napływem gości. Większych skupiska ludzkie łatwiej wyzwalają zagrożenia. Hotele muszą być na nie przygotowane! Do kogo jest adresowana konferencja? Do menedżerów, właścicieli, osób odpowiadających za bezpieczeństwo obiektów noclegowych. Do personelu odpowiedzialnego za stan przeciwpożarowy i sanitarny obiektów. Do firm i pracowników ochrony, do organów samorządowych i jednostek administracji oraz instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Więcej informacji: o konferencji: program konferencji: ceny i zasady uczestnictwa: Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu

2 Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej 8. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna, Zabrze, 13 kwietnia 2011 roku Organizatorzy: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Śląska Organizacja Turystyczna. Miejsce: Politechnika Śląska, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Innowacja, ul. Jagiellońska 38A. Tegoroczna konferencja odbędzie się w ramach 52. Sesji Komisji Regionalnej ds. Europy Światowej Organizacji Turystyki skupiającej przedstawicieli Europejskich Ministerstw odpowiedzialnych za turystykę. Więcej informacji znajdziesz tuta: Zobacz również: Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, Zabrze, Zabrze, Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, drugie sympozjum, Jodłowy Dwór (Szklana Huta) - Góry Świętokrzyskie, września 2011 roku Organizatorzy: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rogowie; Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Świętokrzyski Park Narodowy Problematyka naukowa i cel konferencji. Wraz ze zmianami stosunków społeczno - gospodarczych na świecie wzrasta znaczenie turystyki we współczesnych społeczeństwach. Mieszkańcy obszarów silnie zurbanizowanych są szczególnie zainteresowani walorami wypoczynkowymi i specjalistycznymi obecnymi na terenach leśnych i przyrodniczo cennych. Najcenniejszymi ekosystemami, w jakich uprawiana jest turystyka i rekreacja, są zalesione brzegi jezior i mórz lub obszary górskie, gdzie dla zachowania unikalnego środowiska często tworzone są rezerwaty, parki narodowe lub inne formy ochrony przyrody. Rozwój turystyki pociąga za sobą nie tylko zmiany ekonomiczne dla miejscowej ludności, ale i nieodwracalne zmiany środowiska przyrodniczego. Dlatego aby móc osiągać dochody z turystyki i rekreacji, a z drugiej strony chronić miejscowe ekosystemy i ich elementy, próbuje się z różnym powodzeniem łączyć te dwa przeciwstawne cele zainteresowań. Organizując 2 Sympozjum dotyczące turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo chcemy ponownie zaprosić do wspólnych obrad przedstawicieli branży turystycznej oraz zarządców i ludzi nauki zajmujących się organizacją turystyki i ochroną środowiska, w którym się ona odbywa. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu ludzi reprezentujących różne dziedziny nauki i praktyki mamy nadzieję na wskazanie dróg bezpiecznego rozwoju turystyki i rekreacji na terenach które powinniśmy chronić z uwagi na ich wartość przyrodniczą i jednocześnie w odpowiedzialny sposób udostępniać je społeczeństwu. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na znaczenie walorów przyrodniczych Polski w tworzeniu produktu turystycznego. Celem konferencji jest: ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne, przedstawienie zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych, jakie generuje turystyka i rekreacja, ukazanie rodzajów turystki realizowanych na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych, ukazanie barier i możliwości rozwoju turystyki na obszarach górskich, przedstawienie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów, prezentacja ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych. 2

3 Realizację celu konferencji proponujemy w następujących grupach zagadnień: metod badań ruchu turystycznego, ekonomicznych aspektów organizacji turystyki, turystycznego zagospodarowania lasów i obszarów cennych, sposobów rozwiązywania konfliktów interesów, turystyki przyrodniczej, turystyki kwalifikowanej, presji turystyki na ekosystemy leśne i przyrodniczo cenne. Przewidujemy wydanie zarówno zeszytu abstraktów, oraz punktowanej, recenzowanej publikacji zwartej. Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do: Jarosław Skłodowski, tel. (22) , Wojciech Ożga, tel. (22) , Więcej informacji programowych i organizacyjnych znajdziesz tutaj: Źródło: Krzysztof R. Mazurski, korespondencja nadesłana Informacje Zobacz również pozostałe zaproszenia na konferencje pod adresem: Zobacz również terminarz konferencji naukowych pod adresem: Zobacz również terminarz konferencji branżowych pod adresem: NOWOŚCI WYDAWNICZE Folia Turistica, zeszyt 22/2010: Turystyka i ekologia Od redakcji. Ukazał się kolejny numer monograficzny naszego czasopisma, poświęcony problematyce ekologicznej, przygotowany pod redakcją prof. zw. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego. W zeszycie tym wyeksponowano zagadnienia przyrodnicze i środowiskowe w turystyce. Najważniejsze artykuły dotyczą parków narodowych i rezerwatów przyrody, obszarów szczególnie atrakcyjnych dla turystów, ale także najbardziej wrażliwych na ingerencję odwiedzających i negatywne skutki ruchu turystycznego, na co na wstępie zwraca uwagę Józef Partyka. Zespół badaczy (Witkowski i współpracownicy) przedstawia zjawisko nielegalnej dyspersji i jej skutki dla ekosystemów parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce. Trzy artykuły dotyczą Tatrzańskiego Parku Narodowego; ich autorzy koncentrują się na zagadnieniach zarządzania ruchem turystycznym w TPN (Paweł Skawiński), metodom zapobiegania nielegalnej dyspersji turystów i związanej z nią erozji gleb (Szymon Ciapała i współautorzy) oraz wpływu narciarstwa wysokogórskiego na przyrodę Tatr (Mikołaj Bielański). Adam Mroczka i Paweł Adamski analizują dzienny rozkład ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody (Homole i Biała Woda w Pieninach) oraz w Magurskim Parku Narodowym. Zachowania turystów w Pienińskim Parku Narodowym opisuje także Anna Kolasińska. Znaczeniu tradycyjnego rolnictwa jako elementu produktu turystycznego w parkach narodowych, a zarazem metodzie ochrony i bioróżnorodności agrocenoz, swoje rozważania poświęcili Zbigniew Witkowski i Paweł Adamski. Wpływ ocieplenia klimatu na działalność alpejskich ośrodków narciarskich omawiają Jadwiga i Krzysztof Berbeka, natomiast Alicja Kicińska oddziaływanie narciarstwa zjazdowego na stan zanieczyszczenia gleb w Beskidzie Sądeckim. Dwa opracowania teoretyczne skoncentrowane są na problemach interpretacji turystyki zrównoważonej (Grzegorz Dobrzański i współpracownicy) oraz zrównoważonego rozwoju obszarów recepcji turystycznej (Bartosz Szczechowicz). Tom zamykają rozważania Jurija Czarnobaja, dyrektora Muzeum Przyrodniczego NAN we Lwowie, na temat tradycyjnej i współczesnej roli muzeum przyrodniczego w turystyce. Folia Turistica od 1990 roku jest specjalistycznym forum wymiany poglądów naukowych na temat turystyki oraz jej szeroko pojętego otoczenia. W czasopiśmie publikowane są artykuły z dziedziny turystyki, w jej interdyscyplinarnym ujęciu (zagadnienia humanistyczne, ekonomiczne, geograficzno-przestrzenne, organizacyjne, prawne i inne). Folia Turistica jest indeksowana na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów) oraz w Index Copernicus International. 3

4 W przygotowaniu do druku jest zeszyt 23/2010, interdyscyplinarny, pod red. Andrzeja Matuszyka. W 2011 roku ukaże się także numer 24, Filozofia podróży i turystyki, pod red. Marii Zowisło oraz specjalne angielsko-polskie wydanie Z warsztatów Mistrzów, pod red. Wiesława Alejziaka. Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów zawierających wyniki badań empirycznych oraz oryginalnych prac teoretycznych i przeglądowych. W planie wydawniczym mamy m.in. kolejny numer interdyscyplinarny oraz zeszyty monograficzne, poświęcone turystyce kulturowej i religijnej oraz turystyce osób niepełnosprawnych. Instrukcja wydawnicza dla Autorów dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie: Sprzedaż egzemplarzy czasopisma Folia Turistica. zamówienia realizują: klienci indywidualni: Księgarnia BK : tel./fax ; klienci instytucjonalni: tel , fax , Źródło: Sabina Owsianowska, sekretarz redakcji : * Hotel i jego infrastruktura Hotel i jego infrastruktura / Jörg Wilczyński, wyd. 2 zm. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2010, 110 s.; ISBN: ; Ze wstępu. Hotelarstwo jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki narodowej. Pod wpływem coraz większych wymagań gości hotelowych, zwiększa się oferta usług hotelowych, co nie byłoby możliwe bez postępu technicznego w dziedzinie wyposażenia hotelu. Ta sytuacja sprawia, że hotelarstwo staje się także coraz bardziej atrakcyjnym pracodawcą. Jednak, aby odnosić sukcesy zawodowe w tej branży trzeba dysponować między innymi odpowiednią wiedzą. Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi problematyki infrastruktury hotelu. Praca została napisana w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe autora, uzupełnione w szerokim zakresie wiedzą znajdującą się w książkach znanych polskich autorów z tej dziedziny. (...) Zakres pracy obejmuje zasadnicze zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego w hotelarstwie, niektóre elementy zagospodarowania terenu wokół hotelu, wiadomości z zakresu wyposażenia zasadniczych zespołów hotelu, a także przystosowania obiektu dla gości niepełnosprawnych i współczesne tendencje w wyposażeniu hotelu, uwzględniające także wpływ postępu technicznego. Opis ksiązki oraz spis treści znajdziesz tutaj: Składanie zamówień: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, Gdańsk-Wrzeszcz, tel.: , tel./fax: , Odręczna sprzedaż książek: zobacz informację tutaj: Źródło: Katarzyna Falow, korespondencja nadesłana Jakość żywności Jakość żywności / Witold Niedrzwicki, wyd. 2 zm. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2010, 283 s.; ISBN: ; Ze wstępu. Książka (...) została napisana z myślą o studentach kierunku turystyka i rekreacja, dla których obowiązujące standardy nauczania przewidują zdobycie wiedzy z zakresu nauki o żywności. Dotyczy to zdaniem autora szczególnie tych studentów, którzy wybierają specjalność w zakresie zarządzania nie tylko w gastronomii, ale także w hotelarstwie, gdyż hotele są ściśle związane z gastronomią, więc osoby zarządzające hotelami powinny mieć także pewną wiedzę odnoszącą się do jakości żywności. Dotyczy to także uczestników kursów i studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły turystyczne. Jakość żywności jest zagadnieniem bardzo obszernym i opracowanie to nie obejmuje całości materiału, który pod tytułem jakość żywności można by zaprezentować. Mimo to powinno ono być dla ww. studentów przydatne. Pisząc tę książkę autor korzystał z różnych opracowań, z których najważniejsze zostały podane na końcu poszczególnych rozdziałów, jako literatura pogłębiająca. Czytelnika zachęca się do skorzystania z tych źródeł i do pogłębienia wiedzy z tego zakresu. Opis ksiązki oraz spis treści znajdziesz tutaj: Składanie zamówień: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, Gdańsk-Wrzeszcz, tel.: , tel./fax: , Odręczna sprzedaż książek: zobacz informację tutaj: Źródło: Katarzyna Falow, korespondencja nadesłana

5 Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych / pod red. Mikołaja Jalinika. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s.: il.; 23 cm. Streszcz. ang. przy rozdz. Bibliogr. s ISBN Dziś organizowanie wypoczynku na obszarach przyrodniczo cennych jest szansą na zmianę sytuacji społeczeństwa poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywną formę bycia, umożliwiającą mieszkańcom miast kontakt z przyrodą i środowiskiem wiejskim. Sprzyja wzbogacaniu wiedzy o historii, geografii, poznawaniu architektury, zwyczajów panujących w odwiedzanych okolicach i regionach. Turystyka przyczynia się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów, tworzenia sieci sklepów, punktów gastronomicznych, warsztatów rzemieślniczych, usługowych i rekreacyjnych. W każdej działalności (produkcyjnej, usługowej, handlowej, sportowej, turystycznej, kulturalno-oświatowej) przejawia się czynnik ludzki, ludzka wiedza, umiejętności, doświadczenie, charakter, kultura. Rozwój turystyki wiąże się przede wszystkim z bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze, w tym także i na zmiany jakościowe i ilościowe flory i fauny. Ogólnie można stwierdzić, że Polska ma korzystne warunki rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Obszarami tymi będą tereny o niskim poziomie uprzemysłowienia i urbanizacji, małym udziale zatrudnienia w zawodach pozarolniczych i słabe pod względem produkcji rolniczej. W opracowaniu zostały zamieszczone akty prawne dotyczące zagadnień turystyki na obszarach przyrodniczo cennych i obszarach wiejskich (według przyjętej rangi), obowiązujące od 2001 roku. Publikacja jest adresowana do nauczycieli, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół pomaturalnych i policealnych, organizacji i instytucji turystycznych. Będzie także przydatna dla właścicieli obiektów turystycznych oraz tych wszystkich, którzy interesują się tematyką turystyczną, obszarami przyrodniczo cennymi i antropopresją. Spis treści: Nauczycieli akademickich zainteresowanych pozyskaniem publikacji zapraszam do kontaktu z jej redaktorem naukowym: Mikołaj Jalinik, Źródło: Mikołaj Jalinik, korespondencja nadesłana EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zobacz również pozostałe ekspertyzy i wyniki badań pod adresem: Sprawdź również: Ruch turystyczny w województwie śląskim raport Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2010 roku (z uwzględnieniem turystyki biznesowej) oraz wizerunku województwa śląskiego i oceny działań promocyjnych. Raport dla Śląskiej Organizacji Turystycznej przygotowany przez instytut MillwardBrown SMG/KRC. Warszawa: Millward Brown SMG/KRC, 2010, 270 slajdów Ruch turystyczny w województwie śląskim w 2010 roku stał się przedmiotem badań, jakie na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej przygotował instytut Millward Brown SMG/KRC. Wśród celów badania znalazło się m.in. oszacowanie wielkości ruchu turystycznego, badanie wizerunku województwa wśród jego mieszkańców oraz osób przyjezdnych, badanie skuteczności promocji regionu i satysfakcji turystów. W 2010 roku nastąpił spadek liczby osób odwiedzających śląskie (z 2,4 do 1,75 mln). Spadek nastąpił również w wewnętrznym ruchu w województwie. Największą grupę wśród odwiedzających region stanowili mieszkańcy Mazowsza, Małopolski i Dolnego Śląska. Głównym celem pobytu turystów z poza województwa śląskiego w regionie było odwiedzenie rodziny, bliskich i znajomych. Wzrósł odsetek osób przyjeżdżających w celu spędzenia czasu na łonie natury. W przypadku turystów z województwa śląskiego nastąpiła zmiana najczęściej wymienianego przez respondentów głównego celu wyjazdów turystycznych z odpoczynku na łonie natury na odwiedzanie rodziny, bliskich i znajomych. Turyści biznesowi najczęściej odwiedzali województwo śląskie w celu prowadzenia samodzielnych interesów, przy okazji tranzytu oraz wyjazdów integracyjnych. Najczęściej odwiedzanym w 2010 roku regionem 5

6 województwa wśród turystów spoza województwa są okolice Katowic, Zabrza, Gliwic, Będzina, Sosnowca. Dotyczy to również turystyki biznesowej. Choć region ten jest również popularnym celem wyjazdów wśród osób mieszkających w województwie śląskim to najczęściej odwiedzali oni okolice Żywca, Wisły, Szczyrku, Istebnej. W porównaniu z ubiegłym rokiem turyści gorzej ocenili swój pobyt w województwie śląskim. Jednocześnie jednak 80 procent osób, które były w województwie, jest skłonna polecić region innym jako cel wyjazdu turystycznego. Za istotną przeszkodę w rozwoju turystyki (również biznesowej) na terenie województwa należy uznać niewystarczającą ilość atrakcyjnych cenowo miejsc noclegowych. Wniosek ten można wysnuć zarówno na podstawie odpowiedz udzielonych przez turystów, jak i przedstawicieli branży profesjonalnych organizatorów konferencji. Całość raportu znajdziesz tutaj: Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Zobacz również: Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2010 roku, dokument online: roku/1205/2011/02/08, data dostępu Informacje o o o o o o o Dziennik Turystyczny: codzienne informacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbowe i prognozy: Instytut Turystyki, informacje o publikacjach: Euromonitor International: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Europejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zobacz również pozostałe informacje dla fachowców pod adresem: Sprawdź również narzędzia informacji naukowej pod adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pod adresem: Aktualności 14 do 20 lutego 2011 roku Przywrócenie wyjazdów do Tunezji może potrwać kilka tygodni Przywrócenie wyjazdów turystycznych do Tunezji nie nastąpi z dnia na dzień; powrót normalnego ruchu turystycznego może potrwać kilka tygodni - uważa prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak. Cały artykuł znajdziesz tutaj: 06.html Polska na wakacje 2011 Ostatnie informacje docierające do nas z Egiptu i Tunezji wywróciły do góry nogami pracę biur podróży i touroperatorów. Turyści świadomi niebezpieczeństwa podczas wakacji będą szukali innych miejsc do wypoczynku przed polskimi kurortami trudne zadanie - przekonanie krajanów, że warto wypoczywać w Polsce. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Czym Warszawa kusi, a czym odstrasza? Gorąca debata Jakie są możliwości rozwojowe Warszawy? Czy stolica to miejsce dobre do życia, kuszące turystów, atrakcyjne dla biznesu? I czy Euro 2012 to katastrofa? Publikujemy fragmenty debaty ekspertów po publikacji raportu PwC o największych miastach Polski. Cały artykuł znajdziesz tutaj: a_czym_odstrasza Goraca_ debata.html#ixzz1dmmubs83 INSPIROS Consulting Group W Strefie Eksperta Inspiros rozmawialiśmy z Robem Davidsonem, Henrikiem von Arnold, Mady Keup, Lindą Pereira i Tomem Hultonem. Co wiedzieli o Gdańsku i regionie przed przyjazdem, jakie są ich wrażenia z pobytu i co nam radzą abyśmy stali się rozpoznawalną destynacją na rynku międzynarodowych spotkań. Zapraszamy do obejrzenia wywiadów na Strefa Eksperta Inspiros - 6

7 Płać albo do sądu Prywatne stowarzyszenia walczące w obronie konsumentów wynajdują niedozwolone zapisy w umowach sklepów, tłumaczy, biur podróży. Pozywają je do sądu. Ugoda kosztuje 360 zł plus VAT. Więcej... Muszyna i Stara Lubowla razem o turystyce transgranicznej Muszyna, Krynica i Piwniczna oraz Stara Lubowla, Lipany i Podoliniec po słowackiej stronie powinny podjąć próbę wypracowania wspólnej oferty turystycznej uważa Ryszard Kruk z Almanachu Muszyny. Cała informacja dostępna tutaj: Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim - nowy artykuł prof. M. Nesterowicza W miesięczniku Państwo i Prawo [http://www.panstwoiprawo.pl/] (2011, z. 2) ukazał się artykuł prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza [UMK]: Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim. W artykule tym Autor przedstawia ewolucję regulacji prawa francuskiego w tytułowym zakresie, w tym - co najbardziej interesujące - orzecznictwo po implementacji w prawie francuskim dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. dr Piotr Cybula. Źródło: Prawo Turystyczne Piotr Cybula, data dostępu: Wkład PIT i ITRP w dyskusję nad ustawą o usługach turystycznych W Wiadomościach Turystycznych ukazał się artykuł pod tytułem PIT i ITRP: pisana historia konfliktu [http://www.wiadomosciturystyczne.pl/index.php?action=aktualnosci&start=aktualnosci&id=522]. Powinien zainteresować każdego obserwatora działań samorządu branżowego. dr Piotr Cybula. Źródło: Prawo Turystyczne Piotr Cybula, data dostępu: Bezpłatne szkolenia równych szans dla kadry akademickiej Naukowcy, badacze i dydaktycy zatrudnieni na uczelniach i w przedsiębiorstwach mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i wizytach studyjnych w ramach projektu Nauka i Biznes. Chętni będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat komercjalizacji badań i dowiedzieć się, jak zbliżyć sektor nauki do sektora biznesu. Rekrutacja odbywa się z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. Program składa się z 5 modułów 16-godzinnych zajęć z zakresu m.in. komercjalizacji nauki, zarządzania projektami badawczymi, prawa patentowego i ochrony własności intelektualnej. Wizyty studyjne organizują parki technologiczne Polsce i w Niemczech. Będzie tam można zdobyć informacje o źródłach i technologiach energii odnawialnej. Pracowników naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych lub uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa zaprasza do współpracy Uczelnia Łazarskiego, która jest realizatorem projektu Nauka i Biznes. Organizatorzy zamierzają do 31 lipca tego roku przeszkolić 100 osób. W programie mogą brać udział zarówno pracownicy niesamodzielni jak i samodzielni. Poza tym, premiowani są realizatorzy badań zainteresowani nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami, kobiety naukowcy, które ze względu na bariery systemowe nie dokonały zgłoszeń patentowych, oraz pracownicy dziedzin, w jakich wydatki na badania naukowe kształtują się na najniższym poziomie. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę w ramach oceny formalnej przejdą do etapu oceny merytorycznej. Na potrzeby rekrutacji mogą być prowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: Szkolenia mają zwiększyć znajomość tematyki komercjalizacji badań naukowych od strony teoretycznej i praktycznej, uświadomić pracownikom naukowo-badawczym konieczność zwiększania udziału kobiet w systemie B+R oraz upowszechnić tematykę badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki w środowisku internetowym. Pod hasłem Nauka i Biznes zostaną zorganizowane trzy debaty społeczne promujące udział kobiet w komercjalizacji badań oraz współpracę nauki i biznesu. Wezmą w nich udział kobiety, które opatentowały swoje wynalazki, a także przedstawiciele biznesu i mediów. Szkolenia będą finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 4.2 tego programu zakłada rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu

8 Czy pomożemy w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy? konwersatorium Czwartki u Ekonomistów, Warszawa, 10 lutego 2011 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi konwersatorium Czwartki u ekonomistów i bywam tam niekiedy, ponieważ organizatorzy działają w przekonaniu, że informacja naukowa powinna być istotnym składnikiem modernizacji gospodarki i trudno się z nimi nie zgodzić. Ostatnio 10 lutego wysłuchałem debaty o aktualnym ze względu na wchodzące właśnie w życie ustawy reformujące naukę i szkolnictwo wyższe temacie Dostosowanie systemu badań naukowych i szkolnictwa wyższego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Co prawda część zebranych była skłonna przypuszczać, że prawdziwe wyzwanie polega nie na tym, by gospodarka była oparta na wiedzy, lecz by była oparta na mądrości, inni zaś ubolewali nad naszym społeczeństwem, które składa się jakby z dwóch plemion proinnowacyjnego i antyinnowacyjnego, jeszcze inni zaś zgłaszali rozmaite uwagi natury metodologicznej i definicyjnej, więc dyskusja cokolwiek zygzakowała, niemniej dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Na przykład, że wbrew powszechnemu w świecie akademickim stereotypowi, w Polsce w porównaniu z krajami zamożniejszymi finansuje się szczególnie szczodrze badania podstawowe, a nie rozwojowe i nie wdrożeniowe. Albo że wskaźnik liczby patentów w Niemczech jest nie pięcio- i nie dziesięciokrotnie, lecz ponad 35 razy większy niż w Polsce. Albo że systemy finansowania badań, nastawione na poprawianie ich efektywności poprzez wspieranie najlepszych przedsięwzięć, nie przynoszą skutków przy budżecie nauki rzędu ok. 0,5% PKB. Wśród panelistów był rektor Krzysztof Pawłowski z Nowego Sącza, przyjaciel Uczelni Łazarskiego, którego poglądy na dostęp do wyższego wykształcenia w Polsce mam zaszczyt od dawna podzielać. Koleżankom i kolegom zainteresowanym czwartkami u ekonomistów proponuję kontakt: Jolanta Sawukajtys, tel.: , , fax: , Dr. Henryk Hollender Dyrektor Biblioteki Uczelnia Łazarskiego tel./fax Konwersatoria Czwartki u Ekonomistów Idea. Konwersatoria Czwartki u Ekonomistów to cykl realizowany od 2006 roku w formie otwartej debaty, nagrywanej (stenogramy) i komentowanej. Do dyskusji zapraszani są nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury oraz dziennikarze. Organizatorzy uznając, że od dłuższego czasu rolę środowisk opiniotwórczych w debacie ekonomicznej i ustrojowej przejmują kręgi polityczne, podjęli wyzwanie deklarując: pragniemy powstrzymać ten proces i przywrócić środowiskom nauki, eksperckim oraz publicystycznym właściwą rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju. Dostosowanie systemu badań naukowych i szkolnictwa wyższego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa, Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49, dokument online: Galeria zdjęć: Więcej informacji: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, dokument online: data dostępu Źródło: Henryk Hollender, korespondencja nadesłana Szerokie wody Natury 2000 Szerokie wody Natury 2000 to tytuł projektu, który jest aktualnie realizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju. Od początku swojej działalności Instytut podejmował tematy niełatwe i najczęściej wyprzedzając szersze nimi zainteresowanie. Swe inicjatywy kieruje zwykle do ogółu społeczeństwa, ale i do polityków, bo w kategoriach wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju zawsze upowszechnia wiedzę przekuwając ją na polskie warunki kształtowania i realizacji polityki ekologicznej na poziomie kraju czy w odniesieniu do jego najcenniejszych zasobów naturalnych lub cennych przyrodniczo regionów. Tak jest i tym razem. Wdrażanie w Polsce NATURY Problematyka wdrażania w Polsce koncepcji europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 stała się przedmiotem obserwacji i analiz specjalistów Instytutu dość wcześnie zanim dotarła do świadomości Polaków informacja, że wśród zobowiązań wynikających z naszej 8

9 akcesji do UE jest też konieczność podjęcia nowych zadań w zakresie ochrony europejskiej przyrody. Dla wielu kontekst Natury 2000 sprowadza się wyłącznie do nadania statusu ochronnego nowym obszarom; mało kto wie jednak, że chodzi o takie obszary, na których występują ważne dla Europy, chronione już wcześniej w krajach starej 15-tki określone gatunki i siedliska. Instytut wie jak trudno wypracowuje się konsensus dla ochrony środowiska, jak powinien się odbywać dialog z gospodarką i społecznościami żyjącymi w pięknym środowisku, zdrowych regionach, których nawet mieszkańcy nie są rzeczywistymi ich obrońcami. Turystyka branża immanentnie związana z walorami naturalnymi obszarów, do których kieruje swych klientów też walcząc zwykle o kurczącą się przestrzeń dla swej działalności chętnie przenika coraz głębiej w strefy przyrody unikatowej, dotąd nawet trudno dostępnej. Takie są też i zainteresowania turystów. Chcą oni poznać to co osobliwe, jest moda na ekoturystykę, choć dla zachowania gatunków i siedlisk może to okazać zbyt pojemne określenie. Dlaczego? Nie zawsze ono oznacza ani turystów, ani organizatorów legitymujących się na tyle odpowiednią wiedzą i zachowaniami, by rozwijając swój biznes czy realizując na łonie natury swe cele urlopowe nie szkodzili naturze. Portal Natura2000 a turystyka. Dlatego już ponad 5 lat temu Instytut zbudował (w roku 2005) portal internetowy, który do dziś funkcjonuje jako Natura 2000 a turystyka. Ten informacyjno-edukacyjny portal dostarcza wielu tekstów i ilustrowanych przykładów, przybliżających naukowe i polityczne założenia, dane formalne i doświadczenia dotyczące Natury 2000 w Polsce i za granicą. Co roku poszerzamy zakres wiedzy przekazywanej poprzez Portal, docieramy do nowych grup odbiorców, monitorujemy efekty. Świadomość ekologiczna Polaków prace badawcze Instytutu. Wyniki ostatnich ogólnopolskich badań świadomości ekologicznej społeczeństwa, przeprowadzonych przez InE w 2008 i 2009 roku wskazują, że tylko ok. 1/3 badanych mniej więcej prawidłowo kojarzy pojęcie Natura Większość osób kojarzy Naturę 2000 z konfliktami wokół inwestycji infrastrukturalnych. Naszym zadaniem zgodnie z misją Instytutu, jest wskazywanie, że Natura 2000 to dla Polski może i nowy, ale i jeden z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju, i że nawet przy pewnych ograniczeniach nie stanowi bariery rozwoju gospodarki. Przeciwnie dla turystyki stać się powinna jej nową atrakcją, a może i w szczególnych przypadkach marką, co każdemu przedsiębiorcy przysparza klientów i przynosi korzyści. Generalnie tak wcześniejsze jak i aktualny projekt INE służy promocji europejskiej sieci obszarów chronionych natura Konkurs Obszar Natura 2000 skarbem regionu. Promocja ta ma bardzo mocny komponent edukacyjny. Poza edukacją ogółu społeczeństwa (poprzez Portal) szczególnym narzędziem edukacyjnym jest Konkurs dla gimnazjalistów (tym razem organizowany w roku szkolnym 2011/2012). Uczniowie opracowują w nim własną propozycję promocji wybranego obszaru Natura Portal Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl/). Portal zawiera specjalnie opracowane (autorskie) teksty tzw. e-szkolenia (e-lerningi), informacje formalne oraz opisy turystycznych walorów poszczególnych obszarów Natura 2000 w Polsce (Katalog), zbiór przykładów gospodarowania na obszarach Natura 2000, materiały szkoleniowe oraz publikacje spełniające rolę poradników i pomocy dydaktycznych. Platforma edukacyjna Natura W bieżącym roku projekt przewiduje budowę Platformy Edukacyjnej. Umożliwi to nowego rodzaju kontakt z użytkownikami Portalu i wspólną naukę oraz wymianę informacji. Jest to narzędzie tworzone specjalnie dla komunikowania się z osobami nauczycielami i uczniami - zaangażowanymi w edukację ekologiczną, wspieraną wykorzystaniem materiałów edukacyjnych Instytutu. Portal jest aktualnie merytorycznie rozbudowywany. Niebawem ukażą się na nim wyniki badań świadomości ekologicznej przeprowadzonych na zlecenie Instytutu przez socjologów wśród młodzieży gimnazjalnej. Rozpoczęto prace nad nowymi tekstami edukacyjnymi oraz nowymi przykładami form gospodarczego wykorzystania obszarów Natura Tematycznie będą stanowić dodanie do treści Portalu problematyki charakterystycznej dla wodnych obszarów Natury Również w ich bliskości: nad morzem, na pojezierzach, w zasięgu doliny jednej z rzek czy w sąsiedztwie mokradeł, odbędą się szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej, by dyskutować z praktykami o udziale turystyki wodnej i nadwodnej w nowej formie ochrony przyrody w Polsce. Spotkania te poprzedzi badanie socjologiczne Natura 2000 a zachowanie turystów. Będzie ono przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków z wybranych województw o silnym natężeniu ruchu turystycznego związanego z turystyką wodną. Aktualizowany jest też stale Katalog obszarów Natura 2000 w Polsce, który liczy obecnie ok pozycji. Stan liczebny obszarów i ich nazwy oraz status zmienia się, wiec to zadanie projektu wymaga stałego śledzenia i wprowadzania na portal tych zmian, z jednoczesnym wprowadzaniem dla kolejnych obszarów danych formalnych i pisania charakterystyk przyrodniczo-turystycznych tak, by każdy zainteresowany mógł skorzystać z aktualnej informacji. Inne opracowania i sprawy - związane z problematyką sieci Natura 2000 oraz bieżące informacje dotyczącego przebiegu poszczególnych zadań projektu są przedstawiane na Portalu w dziale Aktualności. 9

10 Konferencja Końcowa. Projekt zakończy na przełomie marca i kwietnia 2012 roku, ogólnopolska konferencja, podczas której podsumujemy kolejny dorobek i doświadczenia oraz uczniowie i nauczyciele, którzy wezmą udział w IV edycji Konkursu Natura 2000 skarbem regionu odbiorą swe nagrody. Prace nagrodzone w poprzednich edycjach są udostępnione na Portalu. Finansowanie projektu. Kto funduje nagrody? Dodatkowych sponsorów zawsze staramy się pozyskać, ale tak nagrody jak i cały projekt finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zespół projektu. Projekt jest realizowany przez stały 5 osobowy zespół Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Praca merytoryczna i organizacyjna jest wspierana przez ekspertów zewnętrznych. Współautorami materiałów edukacyjnych uznane autorytety w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i zarządzania turystyką, a także dziennikarze upowszechniający wiedzę o Naturze Mamy nadzieję na poszerzenie grona współpracujących z nami ekspertów oraz przedstawicieli mediów. Do współpracy serdecznie zapraszamy. Jolanta Kamieniecka Źródło: Jolanta Kamieniecka, korespondencja nadesłana PL.2012: kibice Euro 2012 będą mogli spać spokojnie Do Polski w trakcie trzech tygodni Euro 2012 przyjedzie łącznie około milion turystów. Według szacunków ekspertów, opartych o analizy wykorzystania miejsc noclegowych w trakcie poprzednich turniejów UEFA Euro, około połowa kibiców przebywających na stadionach oraz w strefach kibiców będzie korzystać z bazy noclegowej w obiektach różnego typu i standardu, czyli np. w hotelach, motelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych, czy nawet na polach kempingowych. Na około 1,5 roku przed Euro 2012 wiadomo już, że Polska będzie dysponować bazą miejsc noclegowych nie tylko wystarczającą do obsługi kibiców, ale nawet większą niż wynika to z potrzeb turnieju, przekonuje spółka PL.2012, która koordynuje i kontroluje przedsięwzięcia przygotowawcze do Euro 2012 w Polsce. Wytyczne UEFA odnośnie bazy noclegowej w trakcie Euro 2012 zakładają, że miejsca noclegowe dla kibiców powinny być usytuowane bezpośrednio w miastach-gospodarzach turnieju lub maksymalnie w odległości dwóc godzin jazdy samochodem od stadionu. Oznacza to, że w przypadku Warszawy uwzględniane są także miejsca noclegowe np. w Łodzi, w przypadku Wrocławia w Krakowie i Katowicach, Poznania w Bydgoszczy, a Gdańska w Toruniu oraz w licznych miejscowościach nadmorskich. Dodatkowo, część kibiców będzie podążała także śladami swojej reprezentacji i w związku z tym będzie nocowała w miejscowościach, w których będą się znajdowały centra pobytowe poszczególnych drużyn. W związku z tym kibice skorzystają również z bazy noclegowej np. Kołobrzegu, Ustki, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, czy Ostródy oraz innych polskich miejscowości. PL.2012 powołuje się na szacunki ekspertów, opartych o analizy zapotrzebowania wykorzystania miejsc noclegowych w trakcie poprzednich turniejów UEFA EURO, z których wynika, że około połowa kibiców przebywających na stadionach oraz w miejskich strefach kibiców, będzie korzystała z bazy noclegowej w trakcie Euro 2012 w Polsce. Oznacza to, że w Warszawie będzie potrzebnych 100 tys. miejsc noclegowych, w Poznaniu 50 tys., w Gdańsku , a we Wrocławiu Wszystkie cztery miasta-gospodarze wraz z uwzględnieniem miejsc noclegowych oddalonych od nich o dwie godziny jazdy samochodem już dziś nie tylko są w stanie przyjąć taką liczbę kibiców, ale w przypadku niektórych miast, zaplecze bazy noclegowej jest znacznie większe od zapotrzebowania na Euro 2012 powiedział Rafał Rosiejak, koordynator krajowy ds. zakwaterowania dla kibiców, spółka PL W chwili obecnej baza noclegowa dla Warszawy wynosi wobec potrzebnych miejsc, dla Gdańska wobec potrzebnych łóżek, dla Poznania w obliczu wymaganych miejsc, a dla Wrocławia wobec zapotrzebowania na miejsc noclegowych. W identyfikacji miejsc noclegowych dla kibiców pod uwagę brane są hotele wszystkich kategorii, motele, pensjonaty, hostele, kwatery prywatne, domy studenckie, pola namiotowe, kempingi oraz inne obiekty niekategoryzowane. W związku z tym, w zależności od preferencji i wymagań, do dyspozycji kibiców będą oddane miejsca noclegowe w różnych standardach jakościowych i cenowych, informuje PL W ramach przygotowań bazy noclegowej dla kibiców na Euro 2012 w Polsce realizowane są również działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości obsługi gości w obiektach noclegowych. Spółka PL.2012 wraz z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego oraz firmą szkoleniową House of Skills realizują projekt Akademia Gościnności, którego celem jest przeszkolenie ok osób z branży hotelarskiej w Polsce. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach Akademii Gościnności odbywają się szkolenia między innymi z zakresu praktycznego zarządzania jakością obsługi gości, trudnych sytuacji w obsłudze klientów oraz prezencji i savoir vivre. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu

11 Targi Turystyczne Wypoczynek 2011 Toruń, 4-5 marca 2011 roku W sobotę, 5 marca 2011 roku, zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Poruszone zostaną następujące tematy: Wsparcie kwalifikacji kadr branży turystycznej w ramach środków unijnych - Justyna Kacprzak/ Faber Consulting Projekty międzynarodowe i transgraniczne dla turystyki finansowane ze środków Komisji Europejskiej - Paweł Kołodziejski/ Faber Consulting Wizerunek firmy, a obsługa klienta - jak budować i co ważniejsze utrzymać dobry wizerunek firmy branży turystycznej - Jarosław Marciuk, Alicja Kosicka / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Zapisz się na szkolenie - formularz on-line: Źródło: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, data dostępu Nowe rozporządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - bez komentarza Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej ustawę o usługach turystycznych z 29 kwietnia 2010 roku, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie m.in. art. 34 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą, nie dłużej jednak, niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 34 ust. 1 u.u.t. minister właściwy do spraw turystyki (obecnie Minister Sportu i Turystyki) powinien wydać rozporządzenie, w którym określi: 1) właściwość terytorialną marszałków województw powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, z uwzględnieniem w szczególności podziału administracyjnego kraju; 2) kwalifikacje, skład, sposób powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 25, zasady egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz wzór świadectwa wydawanego przez te komisje, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu powoływania zespołów egzaminacyjnych; 3) warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, z uwzględnieniem w szczególności dokumentów, jakie powinny być załączane do wniosku; 4) programy szkolenia kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, z uwzględnieniem w szczególności minimalnego wymiaru godzin zajęć dla poszczególnych przedmiotów stanowiących program szkolenia; 5) warunki uzyskiwania poszczególnych klas przewodników górskich, zakres terytorialny uprawnień przewodników górskich i stopień trudności tras oraz wycieczek prowadzonych przez przewodników górskich posiadających uprawnienia określonej klasy, ze szczególnym uwzględnieniem programów podstawowego szkolenia specjalistycznego oraz programów uzupełniającego szkolenia dla przewodników górskich poszczególnych klas; 6) miasta i obszary, na których organizatorzy turystyki, zgodnie z art. 30 ust. 1, mają obowiązek zapewnienia opieki przewodnika turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem największych miast o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz obszarów posiadających szczególne walory turystyczne; 7) skład oraz sposób i tryb działania komisji egzaminacyjnych języków obcych, o których mowa w art. 32 ust. 2, oraz wzór świadectwa wydawanego przez te komisje, ze szczególnym uwzględnieniem warunków, jakie powinni spełniać kandydaci do powołania przez marszałka województwa do tych komisji; 11

12 8) wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz sprawdzenie znajomości języka obcego przez komisję egzaminacyjną języków obcych, o której mowa w art. 32 ust. 2, w tym wysokość opłat za poszczególne części egzaminów, warunki zwrotu wniesionych opłat w wypadku nieprzystąpienia do egzaminu, a także wysokość wynagrodzenia egzaminatorów za przeprowadzenie poszczególnych rodzajów i części egzaminów, mając na względzie rzeczywiste koszty przeprowadzenia egzaminu i funkcjonowania komisji egzaminacyjnych; 9) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, a także tryb okazywania legitymacji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek upoważnionym organom oraz sposób noszenia identyfikatorów podczas wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących rodzaju potwierdzanych uprawnień i terminów ważności tych uprawnień. Nowelizacja u.u.t. z kwietnia 2010 roku weszła w życie 17 września 2010 roku. Po trzech miesiącach od tego dnia, a więc od 18 grudnia 2010 roku, przepisy dotychczas obowiązujące, przestały obowiązywać we wskazanym wyżej zakresie. Nowe rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane, co powoduje, że istnieje dość poważna luka legislacyjna. Nasuwa się pytanie, czy ministerstwo było przygotowane na te zmiany? Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych miała przecież ułatwiać prowadzenie działalności w tym zakresie, a nie utrudniać, a nawet uniemożliwiać. To dość osobliwa realizacja tego założenia. Na stronie internetowej opublikowany został projekt tego rozporządzenia przewodnikow_turyst.html W dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy Minister Sportu opublikuje rozporządzenie i kiedy wejdzie ono w życie. dr Piotr Cybula Źródło: Prawo Turystyczne Piotr Cybula, data dostępu Prawa pasażerów podróżujących autobusem wejdą w życie w 2013 roku Brakujące ogniwo prawodawstwa UE w sprawie praw pasażerów przyjęto we wtorek w Strasburgu, przegłosowując wzmocnienie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem. Po dwóch latach negocjacji, Parlament i państwa członkowskie zaakceptowały ugodę, która od wiosny 2013 roku będzie obejmować wszystkich regularnych usługodawców krajowych i transgranicznych przewożących pasażerów na dystansie 250 km i więcej. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy usługa zostaje odwołana lub odjazd jest opóźniony o ponad 120 minut, pasażerom oferuje się natychmiast prawo wyboru między kontynuacją podróży lub zmianą trasy do miejsca docelowego (bez dodatkowych kosztów) a zwrotem ceny biletu; jeżeli przewoźnik nie zaproponuje takiego wyboru, pasażerom oprócz zwrotu ceny biletu przysługuje prawo do rekompensaty w wysokości 50 proc. ceny biletu. Jeśli wyjazd jest opóźniony o 90 minut lub więcej, pasażerowie muszą otrzymać przekąski i napoje. W przypadku przerwania podróży, wypadku lub opóźnienia wymagającego noclegu na miejscu, przewoźnik będzie ponadto zobowiązany do przyznania kwoty na nocleg nieprzekraczającej 80 euro za noc dla jednej osoby na okres maksymalnie dwóch nocy. Przewoźnik może być zwolniony z tego obowiązku jedynie w sytuacji, gdy odwołanie lub opóźnienie jest spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi lub katastrofą naturalną. Ponadto, operator musi zapewnić zwrot nie mniej niż 1200 euro w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu. W przypadku śmierci pasażera lub uszkodzenia ciała w wyniku wypadku, usługodawca będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie (pułap euro na pasażera zgodnie z rozporządzeniem lub więcej, jeżeli tak stanowi prawo krajowe). Aby umożliwić małym firmom dostosowanie się do nowych wymagań, Parlament dał państwom członkowskim możliwość zwolnienia z ww. przepisów niektórych regularnych usługodawców krajowych lub przewoźników, których działalność odbywa się w znacznej części poza UE na okres maksymalnie czterech lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Posłowie przyjęli też dwanaście praw podstawowych, które mają zastosowanie do wszystkich regularnych przewoźników bez względu na odległość. Prawa te obejmują m.in. zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania przewoźnika o podróży takiej osoby. Regulacje te mają zapewnić niedyskryminujący dostęp do transportu oraz pełne odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty wózków inwalidzkich lub innego sprzętu wspomagającego. Aby zapewnić specjalną pomoc dla osób niepełnosprawnych, które złożyły wniosek o nią co najmniej 36 godzin przed wyjazdem, personel autobusów i autokarów będzie musiał zostać odpowiednio przeszkolony. W przypadku, gdy przewoźnik nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy, pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej będą mogli bez dodatkowych opłat zabrać wybranego przez siebie opiekuna. To porozumienie jest bardzo ważne dla transportu i turystyki. Nie obciąża sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a ułatwia życie osobom niepełnosprawnym podsumował sprawozdawca Antonio Cancian. 12

13 Sprawozdanie zostało przyjęte 504 głosami za, 63 posłów głosowało przeciw, 89 deputowanych wstrzymało się od głosu. Źródło: Dziennik Turystyczny [za:] europarl.europa.eu, data dostępu Sezon na city break Rozpoczyna się sezon na city break, czyli kilkudniowe, rekreacyjne wypady do europejskich stolic. To coraz bardziej popularny sposób podróżowania. Co drugi Polak nie wyjeżdża na wakacje, ponieważ nie ma pieniędzy na drogie wczasy, a co trzeci bo nie ma czasu, wynika z badań CBOS. Alternatywnym sposobem podróżowania staje się city break, zwłaszcza dzięki rosnącej ofercie tanich linii lotniczych. Bilet w obie strony można zarezerwować od około 150 zł. Do tego należy doliczyć nocleg w hostelu lub hotelu i cena krótkiego wypadu za granicę zamyka się w 500 zł. Najczęściej na tzw. city break Polacy wybierają się poza sezonem wakacyjnym i narciarskim, czyli w terminach od lutego do maja, a także w październiku i listopadzie. Tanie linie lotnicze oferują w tych okresach najwięcej i najkorzystniejsze cenowo połączenia lotnicze do europejskich stolic, a koszty noclegu są tańsze niż latem powiedziała Anna Galewska z internetowego biura podróży Tripsta.pl. City break cieszy się coraz większą popularnością przede wszystkim z uwagi na oszczędność pieniędzy i czasu. Najtańsze bilety można kupić dokonując rezerwacji na około dni przed wylotem dodaje Anna Galewska. Można skorzystać także z promocyjnych połączeń oferowanych przez tanie linie lotnicze. W tym przypadku dodatkowej oszczędności przyniesie spakowanie się tylko w bagaż podręczny o wadze do 10 kg. Nie trzeba dopłacać za duży bagaż, który w tanich liniach nie jest wliczony w cenę biletu. Do najczęściej wybieranych na kilkudniowy wypoczynek miast należą Barcelona, Mediolan, Londyn i Paryż. O popularności miejsc decyduje przede wszystkim bogata oferta kulturalna i rozrywkowa, a także cena połączeń lotniczych i zakwaterowania. Przykładowo, marcowy weekend najtaniej, bo za 357 zł, można spędzić w Londynie. Kilkudniowy wypad do Mediolanu to koszt około 423 zł, a do Barcelony 447 zł. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Największy sukces kulinarny Polski za granicą Co roku w paryskim hotelu Bristol odbywa się uroczysta kolacja towarzysząca spotkaniu członków Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej. Z tej okazji do stolicy Francji przyjeżdżają przedstawiciele 40 krajów, w których działają narodowe Akademie zrzeszone w tej głównej z siedzibą w Paryżu. W tym roku gospodarzami uroczystego wieczoru byli po raz pierwszy Polacy i do przygotowania menu oraz całej kolacji została wybrana warszawska restauracja Amber Room. W trzygwiazdkowej restauracji hotelu Bristol w Paryżu od lat mistrzem kulinarnym jest Eric Fréchon ulubiony kucharz i przyjaciel Nicolasa Sarkozy'ego. W ten wieczór w kuchni Fréchona gotował zespół restauracji Amber Room i chociaż sam mistrz nie wtrącał się w przygotowywanie kolejnych dań - był bardzo zainteresowany przepisami o które podpytywał polskich kucharzy. Gośćmi uroczystej kolacji byli koneserzy i znawcy sztuki kulinarnej, osoby opiniotwórcze - przedstawiciele Akademii Gastronomicznych z całego świata, przedstawiciele Ambasady Polskiej w Paryżu, dziennikarze, krytycy kulinarni z Francji. Atmosfera podczas wieczoru była bardzo podniosła, prawdziwie emocje pojawiły się pod koniec kolacij, kiedy jeden z akademików, Dr. Jean Vitaux wygłosił opinie na temat każdego z przygotowanych dań. Wypadło bardzo dobrze, mogliśmy być dumni, wyrazom uznania i oklaskom nie było końca... i Polacy nie gęsi, swoją tradycję kulinarną mają! Restauracja Amber Room mieści się w siedzibie Klubu Polskiej Rady Biznesu w Pałacu Sobańskich, powstała z inicjatywy Jana Wejcherta (założyciela Polskiej Akademii Gastronomicznej) i od września

14 roku została udostępniona nie tylko członkom Klubu. Amber Room specjalizuje się w kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu, wykorzystując światowe trendy kulinarne. Źródło: portal Horeca.pl, data dostępu Polska Pięknieje Zapraszamy do udziału w cywartej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pragniemy w nim nagrodzić najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach: rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa), zabytek, produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna), obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe), turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne), turystyka transgraniczna i międzynarodowa, obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych). Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach Konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem. Dzięki dobrym pomysłom, znajomości rynku turystycznego, dbałości o estetykę i innowacyjnym rozwiązaniom najlepsze przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej naszego kraju. Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali towarzyszącej IV Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od 5 do 7 maja 2011 roku. Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia maksymalnie 10 sztuk, filmy, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres: Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, ul. Mickiewicza 3/10, Poznań, Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 marca 2011 roku. Wszelkich wyjaśnień udziela: Jacek Rutkowski, Biuro Konkursu, tel./faks: , tel. kom.: , Prowadzenie Biura Konkursu oraz obsługa administracyjna i logistyczna zostały powierzone firmie Smartlink. Pobierz pliki: Regulamin (936 KB): Formularz (864 KB): doc Źródło: Portal Funduszy Europejskich, data dostępu Google uruchamia system płatności dla wydawców Google uruchamia One Pass, nową usługę, która ma pomóc wydawcom sprzedawać subskrypcje, artykuły i inne treści online. Użytkownik odwiedzający witrynę wydawcy będzie mógł zalogować się i płacić za treści na każdej witrynie oferującej usługę One Pass. Treści zakupione za pośrednictwem usługi będzie można odczytywać na wielu różnych urządzeniach, takich jak laptopy, telefony komórkowe i tablety. Dzięki One Pass wydawcy serwisów newsowych, magazynów i innych będą mogli zdecydować za które treści ma być pobierana opłata i w jakiej wysokości, sprzedawać treści na szeregu róźnorodnych urządzeń, włączając w to aplikacje mobilne oraz sprzedawać subskrypcje. Partnerami usługi One Pass są Tomorrow Focus, Gruner+Jahr i Axel Springer w Niemczech, Nouvel Obs we Francji, Associated Newspapers w Wielkiej Brytanii, Prisa w Hiszpanii oraz Hearst Publications i Rust Communications w Stanach Zjednoczonych. Wdrożenie systemu One Pass jest bezpłatne. Źródło: Portal Księgarski, data dostępu

15 Prośba o wzajemność Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie naszego elektronicznego czasopisma informacyjnego, czyli o nadsyłanie informacji: planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem strony internetowej), o nowościach wydawniczych z zakresu nauk o turystyce, w tym o materiałach pokonferencyjnych będę wdzięczny za elektroniczną wersje: okładki oraz spisu treści), o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu, zakończonych badaniach naukowych, zakończonych przewodach doktorskich i habilitacyjnych. innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą w turystyce. Zapewniam rozpowszechnienie informacji: w formie listów elektronicznych (Komunikatów Konfraterni Turystycznej ), umieszczenie ich na blogu Konfraterni Turystycznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam Wojciech Rozwadowski Bieżące informacje Konfraterni Turystycznej znajdziesz pod adresem: Patronat merytoryczny: Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Wydawca: Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie. Redakcja Konfraterni Turystycznej. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Biblioteka Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , . * * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Gospodarki Turystycznej; Karolina Buczkowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki; Julian Bystrzanowski Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa; Mirosław Czerny Centrum Turystyki Wodnej PTTK; Krzysztof R. Mazurski Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury; Katedra Planowania Przestrzennego oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłodzku, Katedra Turystyki; Magdalena Rusin Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada Konfraternia Turystyczna dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule. 15

16 REKLAMA Więcej informacji: 16

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 7 (349) 7 maja 2012 roku Miejsce na logo sponsora INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Profesor Ewa Nawrocka: Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Places, People, Stories : An Interdisciplinary and International

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Żywienie Ruch - Zdrowie VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań,

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki

III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki Uniwersytet Jagielloński Instytut Geogra i i Gospodarki Przestrzennej Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i I Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych Białystok, 11-13 lutego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. 650 lat Koła Trzeba mieć marzenia

ISSN 1730-5187. 650 lat Koła Trzeba mieć marzenia Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 6 (187), lipiec sierpień 2012 ISSN 1730-5187 650 lat Koła Trzeba mieć marzenia KRONIKA KRAJOWA W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV 19 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Turystyka bilans sektora

Turystyka bilans sektora www.mistia.pl 3(40)2013 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Doskonalimy jakość usług w samorządach 8 Małopolski Festiwal Innowacji 9 Raport o ochronie powietrza 12 Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo