REGULAMIN KONKURSU RENAULT SCENIC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU RENAULT SCENIC"

Transkrypt

1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN KONKURSU RENAULT SCENIC 1. Niniejszy regulamin Konkursu pod nazwą: Renault Scenic (zwany dalej "Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie. 2. Organizatorem Konkursu jest Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, kod , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , (zwana dalej: "Organizatorem"). Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową organizację Konkursu m.in. za komunikację z uczestnikami Konkursu i koordynację współpracy z innymi podmiotami biorącymi udział w prowadzeniu Konkursów. 3. Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem ) jest wiążący dla Organizatora i uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem. 5. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora. 6. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, a także w autoryzowanych salonach Renault, w których organizowany jest Konkurs (wybrane salony Renault) przez cały czas trwania Konkursu. Wszelkie komunikaty i informacje w sprawie Konkursu podawane będą do wiadomości Uczestników na stronie internetowej Renault oraz w autoryzowanych salonach Renault (wybrane salony Renault), w których prowadzony będzie Konkurs. 7. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator oraz Sieć Autoryzowanych Partnerów Renault (Koncesjonariuszy i Agentów). II. OBSZAR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych autoryzowanych salonach Renault. Lista adresowa salonów biorących udział w 1

2 konkursie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Liczba salonów może ulec zmianie. W przypadku, gdy dany salon nie będzie uczestniczył w konkursie, należy zgłosić się do innego dowolnego salonu biorącego udział w konkursie. 2. Konkurs będzie organizowany w dniach od 4 września 2009 r. do 5 listopada 2009 r. (termin, w którym organizowane są jazdy próbne i istnieje możliwość otrzymania, wypełnienia i złożenia kuponów konkursowych). 3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski, posiadające prawo jazdy kategorii B. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora - Renault Polska Sp. z o.o. oraz Autoryzowanych Partnerów Renault (Koncesjonariuszy i Agentów), ich małżonkowie oraz krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia (dzieci, rodzice i rodzeństwo pracowników Organizatora oraz pracowników Autoryzowanych Salonów Renault). 4. Osoby, które zgłoszą się do udziału w Konkursie, będą nazywane w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami". Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik przyjmuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad. 5. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez zgłoszenie się na jazdę próbną i odbycie jazdy próbnej samochodem Nowe Renault Scenic albo Nowe Renault Grand Scenic w wybranym autoryzowanym salonie Renault, który będzie prowadził Konkurs, wypełnienie karty jazdy próbnej oraz kuponu konkursowego poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jak sobie wyobrażasz swoją wymarzoną podróż Nowym Renault Scenikiem? (zgodnie z podanymi na kuponie kryteriami odpowiedzi ilość znaków) oraz podanie swoich danych, udzielenie zgody na ich przetwarzanie i podpisanie kuponu. Po odbyciu jazdy próbnej, prawidłowo wypełniony kupon wraz z w pełni wypełnioną kartą jazdy próbnej należy zostawić u sprzedawcy w salonie. 2. Nagrodę w Konkursie otrzyma osoba, która udzieli najciekawszej i najbardziej oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 3. O wyborze zwycięzcy Konkursu - Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie nagroda - zdecyduje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. W skład 2

3 komisji będą wchodzić trzy osoby przedstawiciele Organizatora. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 26 listopada 2009 roku. O rozstrzygnięciu Organizator powiadomi poprzez opublikowanie imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu na stronie Organizatora. Organizator powiadomi zwycięzcę telefonicznie lub drogą ową. 4. Nagrodę stanowi wycieczka dla całej rodziny do Disneylandu pod Paryżem. W wycieczce mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby dorosłe i maksymalnie 5 dzieci (z jednej rodziny: rodzice - osoby pełnoletnie i ich dzieci tj. osoby poniżej 18 roku życia). Wartość nagrody jest zależna od liczby i wieku uczestników wycieczki. Maksymalna wartość nagrody wynosi (2 osoby dorosłe i 5 dzieci poniżej 18 roku życia) PLN brutto. Dla celu obliczenia podatku dochodowego od nagrody Organizator weźmie pod uwagę rzeczywistą wartość nagrody określoną przez biuro podróży organizujące wycieczkę nie większą jednak niż maksymalną wartość wycieczki określona w regulaminie. 5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nagroda przyznana w Konkursie będzie opodatkowana podatkiem od wygranej, Uczestnik wpłaci na konto organizatora obliczoną przez Organizatora kwotę podatku dochodowego od nagrody przed wydaniem nagrody. Zapłata podatku jest warunkiem wydania nagrody. Organizator jest płatnikiem podatku dochodowego od nagrody, zobowiązanym do naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. 6. Nagroda w postaci voucheru na wycieczkę wydana będzie do rąk własnych nagrodzonemu Uczestnikowi bądź przesłana wysyłką pocztową lub kurierską pod adresem podanym przez Uczestnika. Wydanie nagrody Uczestnikowi nastąpi wyłącznie po podpisaniu przez niego protokołu odbioru nagrody, zwanego dalej Protokołem. Protokół wydania nagrody oraz voucher będą określały szczegółowe warunki nagrody (wycieczki). W skład wycieczki wchodzi: przelot na trasie Warszawa-Paryz CDG-Warszawa; wylot i powrót w godzinach podanych przez organizatora wycieczki, oraz wszystkie opłaty lotniskowe, transfer z lotniska do hotelu ( w dniu przyjazdu) i z hotelu na lotnisko (w dniu wyjazdu) shuttle bus em; zakwaterowanie w hotelu Santa Fe***, usytuowanym 300 m. od wejścia do Disneylandu pod Paryżem: 2 noclegi i 2 śniadania dla uczestników wycieczki, 2 obiadokolacje dla uczestników wycieczki, wstęp do parku Disneyland przez 3 dni i korzystanie z atrakcji, wstęp do parku Walt Disney Studios Park przez 3 dni i korzystanie z atrakcji, bezpłatny przejazd shuttle bus na trasie hotel-park-hotel; 3

4 pakiet ubezpieczeniowy KL+NNW+OC+ASSISTANCE podczas pobytu dla uczestników wycieczki, mapa Paryża oraz przewodnik książkowy po Paryżu. Terminy wylotu ustala Organizator i przypadają one w grudniu 2009 r. bądź w styczniu 2010 r. Uczestnik może ustalić z Organizatorem termin wylotu wybierając jeden z terminów zaproponowanych przez Organizatora. 7. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. Odmowa podpisania Protokołu przez nagrodzonego Uczestnika uprawnia Organizatora do odmowy wydania mu nagrody. W takim wypadku Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jak również zwolniony jest z obowiązku uzasadnienia decyzji o nie wydaniu nagrody. 8. W przypadku, gdy nagrodzony Uczestnik nie zgłosi się po odbiór nagrody w czasie wskazanym przez Organizatora albo nie odbierze przesyłki pocztowej lub kurierskiej, Uczestnik traci prawo do uzyskania nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 9. Nagrody mają charakter rzeczowy, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia ich szczególnych właściwości, jak również zamiany nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Wybór konkretnego egzemplarza nagrody zależy od Organizatora. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród na nagrody tożsame wartościowo. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród. 11. Uczestnicy wycieczki są odpowiedzialni we własnym zakresie za posiadanie dokumentów upoważniających ich (zarówno osoby dorosłe jak i dzieci) do przekroczenia granicy, za możliwość odbycia podróży w tym w szczególności odbycia podróży lotniczej oraz możliwość udziału w przewidzianych zajęciach. Uczestnicy wycieczki we własnym zakresie ponoszą wydatki na miejscu poza opłatami i świadczeniami przewidzianymi regulaminem, a także ewentualne koszty dodatkowego ubezpieczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług takich jak dojazd na lotnisko w Warszawie, przelot (np. ewentualne opóźnienia lotu). Uczestnicy wycieczki powinni stosować się do wymagań dostawców usług (przewoźników, hoteli) oraz do regulaminów Disneylandu. V. REKLAMACJE. 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem muszą być sporządzone na piśmie i przekazane Organizatorowi najpóźniej do 3 grudnia 2009 r. w którym Uczestnik brał 4

5 udział, osobiście w siedzibie Organizatora za potwierdzeniem przekazania, albo przesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, pod adresem Organizatora podanym poniżej: Renault Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska Warszawa z dopiskiem: Konkurs Renault Scenic. 2. Każda reklamacja powinna zawierać: - imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; - dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu; 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, która jest jednocześnie Komisją Reklamacyjną. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu. 2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, ani prawo do zamiany nagrody na inny egzemplarz bądź wymiany na wartości pieniężne. 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników. 4. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu, w tym w szczególności za nieprawidłowe działanie poczty lub firm kurierskich. 5. Uczestnictwo w Konkursach jest dobrowolne. 5

6 6. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do strat rzeczywistych, do równowartości nagród wskazanych w Regulaminie. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu, w tym w szczególności do zmiany terminów prowadzenia Konkursu, a także przedłużenia, skrócenia, bądź przerwania Konkursu w każdym czasie. W takim wypadku Organizator dołoży starań by w miarę swoich możliwości poinformować Uczestników Konkursu o dokonanych zmianach z wyprzedzeniem. Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzenie informacji o Konkursie u prowadzącego Konkurs przed jego rozpoczęciem. 8. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 9. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora. 6

7 Sieć Partnerów Renault Polska Sp. z o.o. biorących udział w konkursie "RenaultScenic" / stan na dzień STREFA KONCESJONER FILIA / FILIA VN / FILIA APV AGENT / AGENT SERWISU lp. NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax 1 1 AMS Chróścicki Sp. z o.o. ul. Brzeska Siedlce (0-25) centrala salon , 72, 73 serwis ,..80,..81,..82 części , 85 fax Renault Retail Group Al.Jerozolimskie Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa fax filia Renault Retail Group Puławska Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. ul. Puławska 621b Warszawa fax filia Renault Retail Group Bemowo Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. ul. Wrocławska Warszawa fax Dyszkiewicz Sp. z o.o. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Decar Sp. z o.o. ul. Modlińska 154 B Warszawa Sepczyński Sp. z o.o. ul. Poznańska 16/ Mory , salon , serwis części blach.-lakier księgowość fax salon fax salon serwis ,..33,..40 części fax fax filia Rudnik Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska Wołomin - Nowe Lipiny fax Carrara Sp. z o.o. ul. Lwowska Lublin (0-81) salon ,..01 serwis części fax Nazaruk Service Sp.z o.o. ul. Abramowicka Lublin (0-81) salon , 61, 62, 68, 69 komis serwis, przeglądy rej , 64 blach.lakier fax Euro-Car Sp. z o.o. Al.Jana Pawła II Zamość (0-84) centrala salon części fax Zodiac Witold Gut Sp. z o.o. Ładna k/tarnowa 82b Skrzyszów (0-14) tel/ fax filia Zodiac Witold Gut Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej Rzeszów (0-17) fax Lisowski Sp. z o.o. AL. Powstańców Sląskich Kraków (0-12) salon serwis części fax Antoni Łyko Sp. z o.o. Aleja Pokoju Kraków (0-12) salon serwis części fax Karasiewicz i Syn Sp.z o.o. ul. Kapturska Radom PHUP Motozbyt Sp. z o.o. ul. Narodowych Sił Zbrojnych 19 B Białystok Tandem Sp. z o.o. ul. Czeladzka Będzin (0-48) fax (0-85) fax fax filia Tandem Sp. z o.o. ul. Krótka Częstochowa (0-34) fax Strona 1 z 4

8 STREFA Sieć Partnerów Renault Polska Sp. z o.o. biorących udział w konkursie "RenaultScenic" / stan na dzień KONCESJONER FILIA / FILIA VN / FILIA APV AGENT / AGENT SERWISU lp. NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax 1 6 filia Tandem Sp. z o.o. ul. Transportowców Kielce (0-41) recepcja salon serwis części fax Auto Zawadzki Sp. z o.o. ul. Handlowa Łomża (0-86) tel/fax M plus W Sp. z o.o. Ostrołęka - Grabowo ul. Warszawska Olszewo Borki (0-29) serwis fax Łukasik Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 32a Ełk (0-87) fax Alcar Sp. z o.o. ul. Lubelska 39a Olsztyn (0-89) fax PHU Ossowscy Sp. z o.o. Kazimierzowo 7a Elbląg (0-55) fax Adamowscy Sp. z o.o. ul. Zblewska Starogard Gd. (0-58) serwis wew. 23 części wew. 31 fax Opaliński Sp. z o.o. ul. Słupska Bolesławice k/słupska (0-59) tel/fax PUH Zdunek Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 43/ Gdańsk (0-58) fax filia PUH Zdunek Sp. z o.o. ul. Morska 517a Gdynia (0-58) fax Auto - Serwis Pasikowski Sp. z o.o. ul. Polna Włocławek (0-54) fax P.W.Uni-Car S.A. ul. Modrzewiowa Bydgoszcz (0-52) recepcja salon , 52, 53,...54 części , 56 serwis , 41 fax "Uni-Car Dwa" Sp. z o.o. ul. C.Skłodowskiej 67a Toruń (0-56) recepcja sekretariat salon serwis części naprawy karoserii stacja kontroli pojazdów fax Franciszek Dubnicki Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska Koszalin (0-94) centrala salon fax salon części serwis , Pabich Sp. z o.o. Al. Niepodległości Piła (0-67) fax Auto-Serwis Antoninek Sp.z o.o. ul. Warszawska Poznań (0-61) salon sam. używ serwis części tel/fax Auto-Compol S.A. ul. Kazimierza Wlk Poznań (0-61) sekretariat salon serwis części zam serwis karoseria stacja kontroli poj. fax Anabo Sp. z o.o. ul. Szosa Kisielińska Zielona Góra (0-68) salon serwis blacharnia fax Strona 2 z 4

9 STREFA Sieć Partnerów Renault Polska Sp. z o.o. biorących udział w konkursie "RenaultScenic" / stan na dzień KONCESJONER FILIA / FILIA VN / FILIA APV AGENT / AGENT SERWISU lp. NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax 2 31 DA-KO Kozubal Sp. z o.o. Al. 11-go Listopada Gorzów Wlkp. (0-95) centrala salon serwis części fax Pieluszyńska Sp. z o.o. ul. Kościelna Poznań (0-61) salon serwis fax "Rosiak i Syn" Sp. z o.o. ul. Poznańska 168/ Komorniki (0-61) fax filia "Rosiak i Syn" Sp. z o.o. ul. Bulwar Gdański Szczecin (0-91) tel fax Smektała Sp. z o.o. ul. Poznańska Leszno (0-65) salon serwis fax Nawrot Sp.z o.o. ul. Wrocławska 33b Mirków, Długołęka (0-71) fax filia VN Nawrot Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Wrocław (0-71) fax Firma Jasiak Sp. z o.o. ul. Krakowska Wrocław (0-71) centrala fax Vip Car Sp. z o.o. ul. Pużaka Opole (0-77) fax Dzięciołowski Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Jelenia Góra (0-75) salon serwis części tel/fax Górny-Poczynek Sp. z o.o. ul. Kamienna Droga Głogów (0-76) tel/fax "Promotor" Sp. z o.o. ul. Niepodległości Wałbrzych (0-74) fax Auto Lider Sp. z o.o. ul. Łódzka Kalisz (0-62) centrala fax Przyguccy Inter-Car Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 176/ Łódź (0-42) fax Jaszpol Sp. z o.o. ul. Łódzka Zgierz (0-42) fax Impwar Sp.z o.o. Rzeszotary, ul. Legnicka Miłkowice (0-76) fax Wektor Sp.z o.o. ul. Warszawska Bielsko - Biała "Mador" - Gadocha Sp.z o.o. ul. Bielska Jaworze (0-33) serwis blach/lakier części fax (0-33) Bamarko Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich Bytom salon serwis części fax Dąbrowscy Sp. z o.o. ul. Wolności Zabrze fax agent KELLER Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego Gliwice centrala salon serwis części fax Auto-Zięba Sp. z o.o. ul.kościuszki Katowice salon serwis części fax Strona 3 z 4

10 STREFA Sieć Partnerów Renault Polska Sp. z o.o. biorących udział w konkursie "RenaultScenic" / stan na dzień KONCESJONER FILIA / FILIA VN / FILIA APV AGENT / AGENT SERWISU lp. NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax 3 50 Automentel Centrum Sp. z o.o. ul. Witosa Wodzisław Sląski fax Pietrzak Sp.z o.o. ul. Bocheńskiego Katowice salon serwis części fax filia Pietrzak Sp.z o.o. ul. Bytomska Świętochłowice recepcja , 04, 05, 09 serwis,części , 07 fax "Głowacz W." Sp. zo.o. ul. Wojska Polskiego Jaworzno tel/fax total partnerzy 63 Strona 4 z 4

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton

Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Konsumenckiego Mistrzowski Norton (dalej: Konkurs) jest Grzegorz Osóbka prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo