REGULAMIN KONKURSU RENAULT SCENIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU RENAULT SCENIC"

Transkrypt

1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN KONKURSU RENAULT SCENIC 1. Niniejszy regulamin Konkursu pod nazwą: Renault Scenic (zwany dalej "Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie. 2. Organizatorem Konkursu jest Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, kod , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , (zwana dalej: "Organizatorem"). Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową organizację Konkursu m.in. za komunikację z uczestnikami Konkursu i koordynację współpracy z innymi podmiotami biorącymi udział w prowadzeniu Konkursów. 3. Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem ) jest wiążący dla Organizatora i uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem. 5. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora. 6. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, a także w autoryzowanych salonach Renault, w których organizowany jest Konkurs (wybrane salony Renault) przez cały czas trwania Konkursu. Wszelkie komunikaty i informacje w sprawie Konkursu podawane będą do wiadomości Uczestników na stronie internetowej Renault oraz w autoryzowanych salonach Renault (wybrane salony Renault), w których prowadzony będzie Konkurs. 7. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator oraz Sieć Autoryzowanych Partnerów Renault (Koncesjonariuszy i Agentów). II. OBSZAR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych autoryzowanych salonach Renault. Lista adresowa salonów biorących udział w 1

2 konkursie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Liczba salonów może ulec zmianie. W przypadku, gdy dany salon nie będzie uczestniczył w konkursie, należy zgłosić się do innego dowolnego salonu biorącego udział w konkursie. 2. Konkurs będzie organizowany w dniach od 4 września 2009 r. do 5 listopada 2009 r. (termin, w którym organizowane są jazdy próbne i istnieje możliwość otrzymania, wypełnienia i złożenia kuponów konkursowych). 3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski, posiadające prawo jazdy kategorii B. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora - Renault Polska Sp. z o.o. oraz Autoryzowanych Partnerów Renault (Koncesjonariuszy i Agentów), ich małżonkowie oraz krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia (dzieci, rodzice i rodzeństwo pracowników Organizatora oraz pracowników Autoryzowanych Salonów Renault). 4. Osoby, które zgłoszą się do udziału w Konkursie, będą nazywane w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami". Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik przyjmuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad. 5. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez zgłoszenie się na jazdę próbną i odbycie jazdy próbnej samochodem Nowe Renault Scenic albo Nowe Renault Grand Scenic w wybranym autoryzowanym salonie Renault, który będzie prowadził Konkurs, wypełnienie karty jazdy próbnej oraz kuponu konkursowego poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jak sobie wyobrażasz swoją wymarzoną podróż Nowym Renault Scenikiem? (zgodnie z podanymi na kuponie kryteriami odpowiedzi ilość znaków) oraz podanie swoich danych, udzielenie zgody na ich przetwarzanie i podpisanie kuponu. Po odbyciu jazdy próbnej, prawidłowo wypełniony kupon wraz z w pełni wypełnioną kartą jazdy próbnej należy zostawić u sprzedawcy w salonie. 2. Nagrodę w Konkursie otrzyma osoba, która udzieli najciekawszej i najbardziej oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 3. O wyborze zwycięzcy Konkursu - Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie nagroda - zdecyduje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. W skład 2

3 komisji będą wchodzić trzy osoby przedstawiciele Organizatora. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 26 listopada 2009 roku. O rozstrzygnięciu Organizator powiadomi poprzez opublikowanie imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu na stronie Organizatora. Organizator powiadomi zwycięzcę telefonicznie lub drogą ową. 4. Nagrodę stanowi wycieczka dla całej rodziny do Disneylandu pod Paryżem. W wycieczce mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby dorosłe i maksymalnie 5 dzieci (z jednej rodziny: rodzice - osoby pełnoletnie i ich dzieci tj. osoby poniżej 18 roku życia). Wartość nagrody jest zależna od liczby i wieku uczestników wycieczki. Maksymalna wartość nagrody wynosi (2 osoby dorosłe i 5 dzieci poniżej 18 roku życia) PLN brutto. Dla celu obliczenia podatku dochodowego od nagrody Organizator weźmie pod uwagę rzeczywistą wartość nagrody określoną przez biuro podróży organizujące wycieczkę nie większą jednak niż maksymalną wartość wycieczki określona w regulaminie. 5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nagroda przyznana w Konkursie będzie opodatkowana podatkiem od wygranej, Uczestnik wpłaci na konto organizatora obliczoną przez Organizatora kwotę podatku dochodowego od nagrody przed wydaniem nagrody. Zapłata podatku jest warunkiem wydania nagrody. Organizator jest płatnikiem podatku dochodowego od nagrody, zobowiązanym do naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. 6. Nagroda w postaci voucheru na wycieczkę wydana będzie do rąk własnych nagrodzonemu Uczestnikowi bądź przesłana wysyłką pocztową lub kurierską pod adresem podanym przez Uczestnika. Wydanie nagrody Uczestnikowi nastąpi wyłącznie po podpisaniu przez niego protokołu odbioru nagrody, zwanego dalej Protokołem. Protokół wydania nagrody oraz voucher będą określały szczegółowe warunki nagrody (wycieczki). W skład wycieczki wchodzi: przelot na trasie Warszawa-Paryz CDG-Warszawa; wylot i powrót w godzinach podanych przez organizatora wycieczki, oraz wszystkie opłaty lotniskowe, transfer z lotniska do hotelu ( w dniu przyjazdu) i z hotelu na lotnisko (w dniu wyjazdu) shuttle bus em; zakwaterowanie w hotelu Santa Fe***, usytuowanym 300 m. od wejścia do Disneylandu pod Paryżem: 2 noclegi i 2 śniadania dla uczestników wycieczki, 2 obiadokolacje dla uczestników wycieczki, wstęp do parku Disneyland przez 3 dni i korzystanie z atrakcji, wstęp do parku Walt Disney Studios Park przez 3 dni i korzystanie z atrakcji, bezpłatny przejazd shuttle bus na trasie hotel-park-hotel; 3

4 pakiet ubezpieczeniowy KL+NNW+OC+ASSISTANCE podczas pobytu dla uczestników wycieczki, mapa Paryża oraz przewodnik książkowy po Paryżu. Terminy wylotu ustala Organizator i przypadają one w grudniu 2009 r. bądź w styczniu 2010 r. Uczestnik może ustalić z Organizatorem termin wylotu wybierając jeden z terminów zaproponowanych przez Organizatora. 7. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. Odmowa podpisania Protokołu przez nagrodzonego Uczestnika uprawnia Organizatora do odmowy wydania mu nagrody. W takim wypadku Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jak również zwolniony jest z obowiązku uzasadnienia decyzji o nie wydaniu nagrody. 8. W przypadku, gdy nagrodzony Uczestnik nie zgłosi się po odbiór nagrody w czasie wskazanym przez Organizatora albo nie odbierze przesyłki pocztowej lub kurierskiej, Uczestnik traci prawo do uzyskania nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 9. Nagrody mają charakter rzeczowy, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia ich szczególnych właściwości, jak również zamiany nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Wybór konkretnego egzemplarza nagrody zależy od Organizatora. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród na nagrody tożsame wartościowo. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród. 11. Uczestnicy wycieczki są odpowiedzialni we własnym zakresie za posiadanie dokumentów upoważniających ich (zarówno osoby dorosłe jak i dzieci) do przekroczenia granicy, za możliwość odbycia podróży w tym w szczególności odbycia podróży lotniczej oraz możliwość udziału w przewidzianych zajęciach. Uczestnicy wycieczki we własnym zakresie ponoszą wydatki na miejscu poza opłatami i świadczeniami przewidzianymi regulaminem, a także ewentualne koszty dodatkowego ubezpieczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług takich jak dojazd na lotnisko w Warszawie, przelot (np. ewentualne opóźnienia lotu). Uczestnicy wycieczki powinni stosować się do wymagań dostawców usług (przewoźników, hoteli) oraz do regulaminów Disneylandu. V. REKLAMACJE. 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem muszą być sporządzone na piśmie i przekazane Organizatorowi najpóźniej do 3 grudnia 2009 r. w którym Uczestnik brał 4

5 udział, osobiście w siedzibie Organizatora za potwierdzeniem przekazania, albo przesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, pod adresem Organizatora podanym poniżej: Renault Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska Warszawa z dopiskiem: Konkurs Renault Scenic. 2. Każda reklamacja powinna zawierać: - imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; - dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu; 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, która jest jednocześnie Komisją Reklamacyjną. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu. 2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, ani prawo do zamiany nagrody na inny egzemplarz bądź wymiany na wartości pieniężne. 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników. 4. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu, w tym w szczególności za nieprawidłowe działanie poczty lub firm kurierskich. 5. Uczestnictwo w Konkursach jest dobrowolne. 5

6 6. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do strat rzeczywistych, do równowartości nagród wskazanych w Regulaminie. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu, w tym w szczególności do zmiany terminów prowadzenia Konkursu, a także przedłużenia, skrócenia, bądź przerwania Konkursu w każdym czasie. W takim wypadku Organizator dołoży starań by w miarę swoich możliwości poinformować Uczestników Konkursu o dokonanych zmianach z wyprzedzeniem. Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzenie informacji o Konkursie u prowadzącego Konkurs przed jego rozpoczęciem. 8. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 9. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora. 6

7 Sieć Partnerów Renault Polska Sp. z o.o. biorących udział w konkursie "RenaultScenic" / stan na dzień STREFA KONCESJONER FILIA / FILIA VN / FILIA APV AGENT / AGENT SERWISU lp. NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax 1 1 AMS Chróścicki Sp. z o.o. ul. Brzeska Siedlce (0-25) centrala salon , 72, 73 serwis ,..80,..81,..82 części , 85 fax Renault Retail Group Al.Jerozolimskie Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa fax filia Renault Retail Group Puławska Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. ul. Puławska 621b Warszawa fax filia Renault Retail Group Bemowo Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. ul. Wrocławska Warszawa fax Dyszkiewicz Sp. z o.o. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Decar Sp. z o.o. ul. Modlińska 154 B Warszawa Sepczyński Sp. z o.o. ul. Poznańska 16/ Mory , salon , serwis części blach.-lakier księgowość fax salon fax salon serwis ,..33,..40 części fax fax filia Rudnik Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska Wołomin - Nowe Lipiny fax Carrara Sp. z o.o. ul. Lwowska Lublin (0-81) salon ,..01 serwis części fax Nazaruk Service Sp.z o.o. ul. Abramowicka Lublin (0-81) salon , 61, 62, 68, 69 komis serwis, przeglądy rej , 64 blach.lakier fax Euro-Car Sp. z o.o. Al.Jana Pawła II Zamość (0-84) centrala salon części fax Zodiac Witold Gut Sp. z o.o. Ładna k/tarnowa 82b Skrzyszów (0-14) tel/ fax filia Zodiac Witold Gut Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej Rzeszów (0-17) fax Lisowski Sp. z o.o. AL. Powstańców Sląskich Kraków (0-12) salon serwis części fax Antoni Łyko Sp. z o.o. Aleja Pokoju Kraków (0-12) salon serwis części fax Karasiewicz i Syn Sp.z o.o. ul. Kapturska Radom PHUP Motozbyt Sp. z o.o. ul. Narodowych Sił Zbrojnych 19 B Białystok Tandem Sp. z o.o. ul. Czeladzka Będzin (0-48) fax (0-85) fax fax filia Tandem Sp. z o.o. ul. Krótka Częstochowa (0-34) fax Strona 1 z 4

8 STREFA Sieć Partnerów Renault Polska Sp. z o.o. biorących udział w konkursie "RenaultScenic" / stan na dzień KONCESJONER FILIA / FILIA VN / FILIA APV AGENT / AGENT SERWISU lp. NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax 1 6 filia Tandem Sp. z o.o. ul. Transportowców Kielce (0-41) recepcja salon serwis części fax Auto Zawadzki Sp. z o.o. ul. Handlowa Łomża (0-86) tel/fax M plus W Sp. z o.o. Ostrołęka - Grabowo ul. Warszawska Olszewo Borki (0-29) serwis fax Łukasik Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 32a Ełk (0-87) fax Alcar Sp. z o.o. ul. Lubelska 39a Olsztyn (0-89) fax PHU Ossowscy Sp. z o.o. Kazimierzowo 7a Elbląg (0-55) fax Adamowscy Sp. z o.o. ul. Zblewska Starogard Gd. (0-58) serwis wew. 23 części wew. 31 fax Opaliński Sp. z o.o. ul. Słupska Bolesławice k/słupska (0-59) tel/fax PUH Zdunek Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 43/ Gdańsk (0-58) fax filia PUH Zdunek Sp. z o.o. ul. Morska 517a Gdynia (0-58) fax Auto - Serwis Pasikowski Sp. z o.o. ul. Polna Włocławek (0-54) fax P.W.Uni-Car S.A. ul. Modrzewiowa Bydgoszcz (0-52) recepcja salon , 52, 53,...54 części , 56 serwis , 41 fax "Uni-Car Dwa" Sp. z o.o. ul. C.Skłodowskiej 67a Toruń (0-56) recepcja sekretariat salon serwis części naprawy karoserii stacja kontroli pojazdów fax Franciszek Dubnicki Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska Koszalin (0-94) centrala salon fax salon części serwis , Pabich Sp. z o.o. Al. Niepodległości Piła (0-67) fax Auto-Serwis Antoninek Sp.z o.o. ul. Warszawska Poznań (0-61) salon sam. używ serwis części tel/fax Auto-Compol S.A. ul. Kazimierza Wlk Poznań (0-61) sekretariat salon serwis części zam serwis karoseria stacja kontroli poj. fax Anabo Sp. z o.o. ul. Szosa Kisielińska Zielona Góra (0-68) salon serwis blacharnia fax Strona 2 z 4

9 STREFA Sieć Partnerów Renault Polska Sp. z o.o. biorących udział w konkursie "RenaultScenic" / stan na dzień KONCESJONER FILIA / FILIA VN / FILIA APV AGENT / AGENT SERWISU lp. NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax 2 31 DA-KO Kozubal Sp. z o.o. Al. 11-go Listopada Gorzów Wlkp. (0-95) centrala salon serwis części fax Pieluszyńska Sp. z o.o. ul. Kościelna Poznań (0-61) salon serwis fax "Rosiak i Syn" Sp. z o.o. ul. Poznańska 168/ Komorniki (0-61) fax filia "Rosiak i Syn" Sp. z o.o. ul. Bulwar Gdański Szczecin (0-91) tel fax Smektała Sp. z o.o. ul. Poznańska Leszno (0-65) salon serwis fax Nawrot Sp.z o.o. ul. Wrocławska 33b Mirków, Długołęka (0-71) fax filia VN Nawrot Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Wrocław (0-71) fax Firma Jasiak Sp. z o.o. ul. Krakowska Wrocław (0-71) centrala fax Vip Car Sp. z o.o. ul. Pużaka Opole (0-77) fax Dzięciołowski Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Jelenia Góra (0-75) salon serwis części tel/fax Górny-Poczynek Sp. z o.o. ul. Kamienna Droga Głogów (0-76) tel/fax "Promotor" Sp. z o.o. ul. Niepodległości Wałbrzych (0-74) fax Auto Lider Sp. z o.o. ul. Łódzka Kalisz (0-62) centrala fax Przyguccy Inter-Car Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 176/ Łódź (0-42) fax Jaszpol Sp. z o.o. ul. Łódzka Zgierz (0-42) fax Impwar Sp.z o.o. Rzeszotary, ul. Legnicka Miłkowice (0-76) fax Wektor Sp.z o.o. ul. Warszawska Bielsko - Biała "Mador" - Gadocha Sp.z o.o. ul. Bielska Jaworze (0-33) serwis blach/lakier części fax (0-33) Bamarko Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich Bytom salon serwis części fax Dąbrowscy Sp. z o.o. ul. Wolności Zabrze fax agent KELLER Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego Gliwice centrala salon serwis części fax Auto-Zięba Sp. z o.o. ul.kościuszki Katowice salon serwis części fax Strona 3 z 4

10 STREFA Sieć Partnerów Renault Polska Sp. z o.o. biorących udział w konkursie "RenaultScenic" / stan na dzień KONCESJONER FILIA / FILIA VN / FILIA APV AGENT / AGENT SERWISU lp. NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax l.p. typ NAZWA ADRES (kier.) telefon, fax 3 50 Automentel Centrum Sp. z o.o. ul. Witosa Wodzisław Sląski fax Pietrzak Sp.z o.o. ul. Bocheńskiego Katowice salon serwis części fax filia Pietrzak Sp.z o.o. ul. Bytomska Świętochłowice recepcja , 04, 05, 09 serwis,części , 07 fax "Głowacz W." Sp. zo.o. ul. Wojska Polskiego Jaworzno tel/fax total partnerzy 63 Strona 4 z 4

LISTA PARTNERÓW RENAULT

LISTA PARTNERÓW RENAULT 1 AMS Chróścicki Sp. z o.o. ul. Brzeska 178 08-110 Siedlce www.renault.pl/dealer/chroscicki_siedlce (0-25) centrala 640 43 70 salon 640 43 71, 72, 73 serwis 640 43 79,..80,..81,..82 części 640 43 84, 85

Bardziej szczegółowo

Nazwa Partnera i adres

Nazwa Partnera i adres 1 2 3 4 5 Nazwa Partnera i adres AMS Chróścicki Sp. z o.o. ul. Brzeska 178 08-110 Siedlce www.renault.pl/dealer/chroscicki_siedlce Renault Retail Group Al.Jerozolimskie Renault Retail Group Warszawa Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Motor Show 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poznań Motor Show 2017 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej "Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie. 2. Organizatorem Konkursu jest: Oberösterreich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 1 Konkurs Rybomania Lublin 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Rybomania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Czwartek z PURO (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016 REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Rybomania Sosnowiec 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs #1dzień1konkurs (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA I.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z DRUGIEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ POBYT W SPA STONE 2014

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ POBYT W SPA STONE 2014 REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ POBYT W SPA STONE 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs WYGRAJ POBYT W SPA STONE 2014 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do zakładów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik jazdy próbne (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie

REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie (dalej Konkurs ), jest

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILETY NA MISTRZOSTWA EUROPY UEFA U

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILETY NA MISTRZOSTWA EUROPY UEFA U REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILETY NA MISTRZOSTWA EUROPY UEFA U21 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin Konkursu pod nazwą: Wygraj bilety na Mistrzostwa Europy UEFA U21 2017 (zwany dalej Konkursem")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Dedykowany pracownik BOK. Pieczyrak Adam Groszewski Krzysztof

Dedykowany pracownik BOK. Pieczyrak Adam Groszewski Krzysztof Stan na 22.05.2013 Lista Partnerów RENAULT biorących udział w programie Karta Flotowa Renault 1. 2. 3. Adamowscy Sp z o.o. ADD Motor Sp z o.o. Alcar Sp z o.o. ul. Zblewska 33 83-200 Starogard Gd ul Karkonoska

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Clio Days

REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Clio Days (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem".

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: Konkursem. Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem". 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. 15 lat Xbox w Polsce!

Regulamin konkursu. 15 lat Xbox w Polsce! Regulamin konkursu 15 lat Xbox w Polsce! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie 15 lat Xbox w Polsce! (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Moja podróż z Generali zwanego dalej Konkursem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamy Eura7, ul. Bojki 8/59, 30-611 Kraków, NIP: 679-234-67-91, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. 1.1. Organizatorem konkursu jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy [Postanowienia ogólne] 1 1. [Program; Organizator] Organizatorem programu promocyjnego pod nazwą: STARTuj na zakupy zwanego dalej "Programem", jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i popularyzowanie targów Happy Baby (zwane dalej Wydarzeniem) za pośrednictwem Konkursu Mały Ambasador

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Enermax stwórz pokój dla gracza

Enermax stwórz pokój dla gracza Regulamin konkursu Enermax stwórz pokój dla gracza 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Enermax pokój dla gracza (dalej Konkurs"),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby ORGANIZATOR 1 Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkrusu i Promocji Rabatowej

Regulamin Konkrusu i Promocji Rabatowej Regulamin Konkursu i Promocji Rabatowej organizowanej przez MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Sp. Jawna z okazji otwarcia Galerii VIVO! Piła. I ORGANIZATOR KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu jest MARTIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK I. Warunki ogólne,,biało-zieloni na Stadionie Energa Gdańsk 1. Organizatorem Konkursu Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk jest Arena Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs Konkurs rabatowy organizowany w Galerii Łódzkiej w Łodzi, (zwany dalej Konkursem ) podlega postanowieniom niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Preteksty Stena Line POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Preteksty Stena Line POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Preteksty Stena Line 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Stena Line Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 60; 81-156 Gdynia; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa" (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa" (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa", zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 sierpnia 2013 r. i zostanie zakończony w dniu 29 sierpnia 2013

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 sierpnia 2013 r. i zostanie zakończony w dniu 29 sierpnia 2013 Regulamin Konkursu 7 kroków do Lizbony! 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma Sonata Travel Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie 00-525 przy ul. Kruczej 41/43, numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kraków-Świnoujście bliżej niż myślisz

Regulamin konkursu Kraków-Świnoujście bliżej niż myślisz Regulamin konkursu Kraków-Świnoujście bliżej niż myślisz 1 Organizacja 1. Organizatorem Konkursu jest: Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa, Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta, pl. Wszystkich

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce Konkursu 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Quiz ADAMED SmartUP, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Zasady akcji #SłowaMająMoc

Zasady akcji #SłowaMająMoc Zasady akcji #SłowaMająMoc 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji (dalej Akcji ) jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Polsce, Warszawa 01-695, Al. Słowiańska 10B, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Go ART!

REGULAMIN KONKURSU Go ART! REGULAMIN KONKURSU Go ART! ORGANIZATOR 1 Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Zarejestruj się na portalu myopelservice i wygraj wymianę oleju gratis!, zwanej dalej PROMOCJĄ, jest firma General

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

2. Rozpoczęcie Konkursu nasta pi w dniu 24.07.2015 o godzinie 15:00 a zakończenie 25.07.2015 o godzinie 23.30

2. Rozpoczęcie Konkursu nasta pi w dniu 24.07.2015 o godzinie 15:00 a zakończenie 25.07.2015 o godzinie 23.30 REGULAMIN KONKURSU Zamiast czekać zacznij żyć. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Zamiast czekać zacznij żyć (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Konkurs Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Open Gate Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-972 przy ul. Sarmackiej 7b lok. 2, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Znajdź #hashtaga 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Znajdź #hashtaga na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego

REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego Artykuł I. 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ).

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ). REGULAMIN AKCJI PROMOCJYJNEJ Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Star Wars: Battlefront - Komiks

Star Wars: Battlefront - Komiks Regulamin konkursu Star Wars: Battlefront - Komiks 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Star Wars: Battlefront - Komiks (dalej Konkurs"),

Bardziej szczegółowo