I. KRÓTKA HISTORIA BIELSKA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. KRÓTKA HISTORIA BIELSKA."

Transkrypt

1 I. KRÓTKA HISTORIA BIELSKA. Bielsk Podlaski, to obok Drohiczyna, Mielnika i Suraża, jedno z najstarszych miast Podlasia. Badania archeologiczne z lat 70 tych datowały powstanie osady bielskiej na X wiek. Obecnie badania ratunkowe prowadzone w rejonie ulicy Zamkowej przesunęły początek osady na wiek VIII IX. Podstawą utrzymania ludności było rzemiosło, rolnictwo, hodowla zwierząt, łowiectwo i rybołówstwo. Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od słowa biele lub bala oznaczającego teren podmokły, bagnisty. W swojej historii wobec miasta używano kilku nazw: Bielsko, Bielszcze, Bielsk i wreszcie w XIX wieku Bielsk Podlaski. Strategiczne położenie Bielska na pograniczu Polski, Rusi i Litwy, skrzyżowanie szlaków handlowych zachód wschód (późniejszy szlak Poznań - Brześć) i południe północ (Kraków Wilno) oraz zwiększająca się liczba ludności wymusiły powstanie w widłach Lubki i Białki grodu obronnego na sztucznie usypanym wzniesieniu zwanym zamkiem królewskim, Górą Zamkową, Koziszczem, a obecnie Łysą Górą. Jego powstanie ocenia się na przełom XII i XIII wieku. Wielokrotnie, z różnym skutkiem, gród musiał odpierać ataki Jaćwingów, Litwinów, Rusinów, Mazowszan i Krzyżaków. Pierwsze wzmianka pisana o Bielsku pochodzi z latopisów ruskich i umieszczona jest pod datą 1253 (właściwie powinna być 1251). Pod względem politycznym Bielsk wielokrotnie zmieniał swoją przynależność. Na początku wieku XI był w państwie Bolesława Chrobrego, później należał do książąt ruskich, mazowieckich i litewskich. O wyjątkowym znaczeniu grodu bielskiego może świadczyć fakt, że sam wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, Winrich von Kniprode, dowodził w 1377 roku oblężeniem zamku na Łysej Górze. Wielki książę litewski Witold w 1430 roku nadaje dla Bielska pierwsze prawo miejskie (informacja ta nie jest do końca potwierdzona, istnieją przypuszczenia, że

2 dokument lokacyjny dotyczy Bielska położonego na Mazowszu). Jeden z jego następców książę Aleksander w 1495 roku lokuje miasto na prawie magdeburskim. Kolejne przywileje miejskie Bielsk otrzymuje od oczekującego na elekcję w Mielniku Aleksandra w listopadzie 1501 roku. Czasy panowania Jagiellonów to okres największego rozwoju miasta. Stało się niepisanym zwyczajem, że Bielsk był własnością kolejnych żon królów Polski. Należał do obu żon Zygmunta Starego Heleny i Bony Sforzy, a także żon Zygmunta III Wazy i Władysława IV. Sygnał do rozwoju dała Bona, która unormowała wiele spraw własnościowych, a na stanowiska wójtowskie i probostwo bielskie mianowała osoby zainteresowane rozwojem miasta. W tym czasie miasto staje się ważnym ośrodkiem administracyjnym (siedziba starostwa), rzemieślniczym i handlowym (tradycja czwartkowych targów pozostała do dnia dzisiejszego). W Bielsku w II połowie XVI istniały 172 warsztaty rzemieślnicze i 263 rzemieślników. Liczby te na przełomie XV i XVI wieku uległy zwiększeniu. Ważnym wydarzeniem z XVII wieku było sprowadzenie do miasta zakonu karmelitów trzewiczkowych oraz budowa klasztoru i kościoła tego zgromadzenia, która trwała w latach Jednak kilkanaście lat później pozycja miasta uległa załamaniu. Było to konsekwencją potopu szwedzkiego i kolejnych najazdów: siedmiogrodzkiego i moskiewskiego. Dopiero w II połowie wieku XVIII podjęte zostały próby podniesienia miasta z upadku. Starania te związane były rodem z Branickich, a szczególnie z Izabelą Branicką z Poniatowskich siostrą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Branicka od 1760 roku była starościną bielską. Jej zasługą było wytyczenie tzw. nowego miasta z ratuszem i nowym kościołem farnym. Ratusz w stylu późnobarokowym zaprojektowany został przez Jana Sękowskiego, a fara w stylu neoklasycznym przez Szymona Bogumiła Zuga. Po III rozbiorze Polski w latach Bielsk należał do zaboru pruskiego. Na mocy układu w Tylży z 1807 roku miasto włączone zostało do

3 Imperium Rosyjskiego. Okolice Bielska były miejscem aktywnych działań w okresie postania listopadowego i styczniowego. W 1831 w swoim marszu na Litwę Bielsk zajął ze swym korpusem gen. Dezydery Chłapowski. Lata to natomiast funkcjonowanie powstańczego państwa i działalność partyzancka. Na uwagę zasługuje wydarzenie z 1873 roku, kiedy to do Bielska dociera linia kolejowa i powstaje pierwszy drewniany budynek dworca. Okres zaborów kończy się dla Bielszczan dopiero w lutym 1919 roku, kiedy miasto opuszczają oddziały niemieckie, znajdujące się tu od sierpnia 1915 roku. Spokoju dla miasta jednak nie było. W lipcu 1920 roku, podczas wojny polsko bolszewickiej, miasto zajęte zostało przez Rosjan. Przez kilka dni funkcjonował w bielskim ratuszu Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Dzierżyńskim, Marchlewskim, Konem i Pruchnikiem na czele, powołany przez władze bolszewickie. Po zwycięskiej dla Polski bitwie warszawskiej dnia 20 sierpnia 1920 roku miasto zostało odbite. Dokonał tego 3 batalion kpt. Władysława Wąsika z 1 pułku legionów. Lata międzywojenne to okres pewnej stabilizacji i najpierw odbudowy, a później rozwoju miasta. W tym czasie powstały: trzy mosty na Białce (ul. Widowska, Kazimierzowska i Batorego); nowa dzielnica za torami składająca się dwóch osiedli Dzielnicy Parkowej (między Studziwodzką i Dubiażyńską) i Urzędniczej (między Brańską i Boćkowską ); park i stadion piłkarski wraz z kortami tenisowymi i strzelnicą; budynek szkoły powszechnej (skrzyżowanie Mickiewicza i Widowskiej); budynek kina Znicz ; gmach gimnazjum im. T. Kościuszki; elewator zbożowy przy obecnej ul. Wyszyńskiego; odremontowano większość bielskich ulic.

4 Dla Bielszczan II wojna rozpoczęła się 6 września 1939 roku, kiedy lotnictwo niemieckie atakowało rejon dworca. 12 września oddziały niemieckie wkroczyły do Bielska, by wycofać się na rzecz Rosjan, którzy objęli władzę 23 września 1939 roku. Okupacja radziecka rozpoczęła się od ustawy paszportowej i październikowej farsy wyborów, w wyniku której Bielsk i Podlasie znalazło się w Białoruskiej SRR. Tzw. pierwszy sowiet trwać będzie do czerwca 1941 roku. W tym czasie ludność Bielska i okolic poddawana będzie różnego rodzaju represjom, szczególnie dotyczyć to będzie inteligencji, duchowieństwa, wojskowych, policjantów, pracowników administracji i wielu innych. Mieszkańców miasta objęły cztery deportacje z lutego, kwietnia i czerwca - lipca 1940 roku oraz czerwca 1941 roku. 24 czerwca 1941 roku miasto ponownie zajęli Niemcy. Okupacja niemiecka to kolejne represje dla Bielszczan. Już na początku lipca Niemcy stworzyli getto żydowskie, które znajdowało się o obrębie obecnych ulic Mickiewicza Kopernika Jagiellońskiej Kazimierzowskiej. Jego likwidacja nastąpiła w listopadzie 1942 roku. Żydzi zostali wywiezieni do getta w Białymstoku, jednak większą część zagazowano w obozie w Treblince. Dla mieszkańców Bielska, którzy nie podporządkowywali się niemieckim zarządzeniom, między ulicą Zamkową a Białką utworzono obóz karny. Blisko 500 osób zostało zamordowanych w niemieckich miejscach kaźni przy ulicy Mickiewicza i Żwirki i Wigury, a przede wszystkim w siedzibie bielskiego gestapo na Hołowiesku. Około 700 osób zginęło na polanie Lasu Pilickiego. W czerwcu 1942 roku rozstrzelano 113 osób, w sierpniu , w czerwcu , w lipcu , a jesienią tego samego roku 193 osoby. W pamięci wielu mieszkańców zapadł dzień 15 lipca 1943 roku, kiedy rozstrzelano 49 osób, w tym 7 rodzin nauczycielskich, burmistrza Bielska Alfonsa Erdmana, 4 duchownych. Dwaj z nich to bielscy księża Ludwik Olszewski i proboszcz bielski Antoni Beszta Borowski.

5 Okolice Bielska i samo miasto było ważnym ogniwem funkcjonowania Armii Krajowej. Obwód AK był podzielony na 16 placówek konspiracyjnych i 7 rejonów i liczył około 2500 ludzi. 30 lipca 1944 roku do miasta wkraczają oddziały Armii Radzieckiej. II wojna światowa doprowadza do zniszczenia blisko 70% budynków. W mieście rozpoczynają się nowe porządki. II. BIELSKIE KALENDARIUM. VIII-IX w. pierwsze ślady osadnictwa (w rejonie ulicy Zamkowej); Ok Bielsk i Podlasie w obrębie państwa Chrobrego; XII-XIII w. - powstanie drewnianego grodu obronnego; ks. litewski Erdziwiłł wypiera z Bielska Tatarów i odbudowuje gród; pierwsza pisana wzmianka w latopisie halicko - włodzimierskim najazd Krzyżaków pod dowództwem komtura Teodoryka von Elner Witold nadaje pierwsze prawa miejskie dla Bielska; Aleksander nadaje miastu prawo magdeburskie; kolejne przywileje Aleksandra dla Bielska; powstaje województwo podlaskie z ziemiami bielską, drohicką i mielnicką; Bielsk własnością Bony Sforzy; sejm litewski z udziałem króla Zygmunta Augusta; od uderzenia pioruna na tzw. górnym zamku wybucha pożar, który przenosi się na zamek dolny i niszczy doszczętnie obie części ; Podlasie z Bielskiem włączone do Korony Polskiej; starosta bielski i marszałek wielki koronny Adam Kazanowski

6 funduje murowane budynki kościoła i klasztoru karmelitów; najazd szwedzki, później siedmiogrodzki i moskiewski, liczba mieszkańców zmniejsza się o 1/3 ; Izabela Branicka odnawia miasto, powstają ratusz i bielska fara; Bielsk Podlaski znajduję się pod zaborem pruskim; na mocy układu w Tylży Bielsk zostaje włączony do Rosji; oddział Dezyderego Chłapowskiego podczas powstania listopadowego wkracza do Bielska; powstanie styczniowe liczne potyczki powstańców w rejonie Bielska; do miasta dociera linia kolejowa, powstaje drewniany dworzec; I wojna światowa, miasto zajmują Niemcy; koniec rozbiorów dla Bielska, do miasta wkraczają ułani polscy pod dowództwem płk Dziewanowskiego; wojna polsko bolszewicka, miasto w rękach bolszewików; batalion kpt. Władysława Wąsika z 1 pułku legionów wyzwala miasto; pierwszy nalot niemiecki, bombardowanie rejonu dworca jowego; wojska hitlerowskie wchodzą do miasta; Rosjanie zajmują Bielsk, początek okupacji radzieckiej; wybory do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi, kilka dni później miasto włączono do Białoruskiej SRR; cztery fale deportacji od lutego 1940 do czerwca 1941 z okolic Bielska wywieziona około 74 tys. osób; niemieckie lotnictwo bombarduje radzieckie lotnisko pod Bielskiem; początek okupacji niemieckiej dla miasta i jego mieszkańców; Niemcy tworzą getto żydowskie istniejące do roku;

7 masowy mord na mieszkańcach Bielska i okolic w Lesie Pilickim; wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej. III. ZNANI BIELSZCZANIE Adam Kazanowski starosta bielski, wielki marszałek koronny, bliski przyjaciel króla Władysława IV Wazy. Z jego inicjatywy w 1641 rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru karmelitów trzewiczkowych zakończoną w 1643 roku. Starosta od 1638 roku, marszałek od na sejmie walnym z 1638 roku domagał się wystawienia floty dla obrony pozycji Polski nad Bałtykiem. Kazimierz Karwowski (herbu Pniejnia) pisarz Ziemi Bielskiej, prawnik i sędzia. Wybierany na posła (27 razy!), deputowany do Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim. W 1740 roku wybrany marszałkiem sejmu walnego. Zasłynął tym, że jako pierwszy marszałek wystąpił przeciwko liberum veto. Jego słowa brzmiały: Liberum veto więcej złego, aniżeli pożytku in publicum przyniosło.

8 Józef Jaroszewicz 1815 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim. Nauczyciel w jednym z najsłynniejszych polskich gimnazjów gimnazjum w Krzemieńcu. Od 1827 roku wykładał prawo, dyplomację i statystykę państwową w Wilnie. Przyjaźnił się Joachimem Lewelem, z którym prowadził w późniejszym czasie ożywioną korespondencję. Przez pewien czas, będący uczniem w Wilnie, mieszkał u niego Juliusz Słowacki. Po przejściu na emeryturę osiadł w Bielsku i zamieszkał w domu rodzinnym przy rynku (dziś już nieistniejącym, w tym miejscu znajduje się obecnie sklep pana Żero). Zajmował się w tym czasie historią, etnografią i folklorem Podlasia, Bielska i okolic oraz Litwy. W latach 40-tych wieku XIX prowadził badania archeologiczne w cerkwi przy ulicy Jagiellońskiej poszukując grobu Księżnej Wassy. Zmarł 1860 roku i został pochowany na bielskim cmentarzu. Alfons Erdman działacz ruchu niepodległościowego i ludowego. Członek Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem i Obozu Zjednoczenia Narodowego. Do roku1930 członek Rady Naczelnej PSL Piast. Był także posłem i senatorem. W 1937 roku wybrany burmistrzem Bielska Podlaskiego. Jego działania przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miasta. W 1941 roku niemieckie władze okupacyjne liczyły na jego współpracę ze względu na niemieckie pochodzenie. Gdy jednak okazało się, że Erdman trwa przy polskości i współpracuję z Armią Krajową został aresztowany, a następnie w dniu 15 lipca 1943 roku wraz z innymi mieszkańcami Bielska rozstrzelany w Lesie Pilickim.

9 Władysław Wysocki uczeń bielskiego gimnazjum i liceum. Żołnierz września 1939 roku. Brał udział w walkach pod Piotrkowem Trybunalskim, Sulejowem, Zamościem, Tomaszowem i Janowem Lubelskim. Wyprowadził z okrążenia niemiecko radzieckiego 200 żołnierzy i przeprowadził ich do granicy litewskiej około 10 października 1939 roku. Aresztowany przez Rosja i osadzony w Mińsku, a później w Kozielsku. Nie zdążył do tworzonej armii generała Andersa. Wstąpił do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Zastępca dowódcy batalionu. Uczestnik bitwy pod Lenino. Jako jedyny z resztkami 1 pp usiłował odrzucić Niemców z kluczowej pozycji we wsi Trygubowa. Błędy dowództwa i przewaga niemiecka uczyniła te próby daremnymi. Dwukrotnie ranny, zginął. Pośmiertnie odznaczony krzyżem Virtuti Militari, nadano mu również tytuł bohatera ZSRR. Antoni Beszta Borowski błogosławiony, wikariusz generalny diecezji pińskiej, proboszcz bielski, działacz społeczny. Był kapłanem niezwykle oddanym duszpasterstwu, modlitwie, zatroskanym o duchowieństwo diecezji i wiernych świeckich. Przez parafian i wielu Bielszczan uznawany za wielki autorytet moralny. Niósł pomoc dla wiernych podczas okupacji niemieckiej. Jego postawa spowodowała decyzje władz niemieckich o wyrzuceniu księdza Borowskiego z budynku parafii. Rankiem 15 lipca 1943 roku aresztowany przez Niemców i po kilku godzinach rozstrzelany w Lesie Pilickim. Wziął ze sobą jedynie brewiarz i różaniec. Sam stojąc w obliczu śmierci modlił się ze skazańcami i przygotowywał ich na spotkanie z Bogiem.

10 IV. BIELSKIE ZABYTKI Historia Bielska Podlaskiego pełna jest działań wojennych oraz wielu pożarów. Każde z tych wydarzeń przynosiło ogromne zniszczenia dla miasta. Jego mieszkańcy każdorazowo próbowali odbudowywać swoje miasto. Jest to jeden z powodów, dla którego dzisiejszy Bielsk nie posiada wielu obiektów zabytkowych. Jednak te, które pozostały świadczą o znaczeniu miasta i należą do wyjątkowych w skali Polski. ŁYSA GÓRA, ZAMCZYSKO Sztuczne wzniesienie usypane w widłach Białki i Lubki na podmokłym terenie. Na jego szczycie na przełomie XII i XIII wieku wybudowano drewniany gród obronny. W późniejszym czasie na jego miejscu wybudowano drewniany zamek siedzibę starosty bielskiego. Budowla spłonęła w pożarze w lipcu 1564 roku i do XIX wieku na wzniesieniu nie znajdowała się żadna budowla roku władze carskie zbudowały na nim kaplicę św. Jana Chrzciciela. RATUSZ Późnobarokowa budowla wznoszona w latach z fundacji Izabeli Branickiej, powstała na miejscu starego drewnianego ratusza, który spłonął podczas jednego z pożarów. Barokowe cechy budynku podkreśla wieża z zegarem zwieńczona wysokim hełmem i zakończona blaszanym owadem (być może szarańczą) z datą projekt opracowany został przez Jana Sękowskiego. Ratusz należy do

11 unikatowych w skali całej Polski ze względu na ośmiospadowy dach jak i posiadanie piętra. Tego rodzaju ratuszy na terenie kraju znajduje się tylko kilka. Budowla ma 38 metrów wysokości i należy do najwyższych w mieście. Oprócz funkcji administracyjnej ratusz pełnił funkcje handlowe. Wielokrotnie przebudowywany. Obecnie w ratuszu mieści siedziba oddziału Muzeum Okręgowego w Białymstoku. KOŚCIÓŁ NARODZENIA N.M.P. I ŚW. MIKOŁAJA Kościół Narodzenia N.M.P. i św. Mikołaja wybudowany został z funduszy Izabeli Branickiej i Bielszczan. Zastąpił stary drewniany kościół, który nie spełniał już wymagań parafii. Była to już trzecia świątynia, która stanęła na tym miejscu. Architektem kościoła był Szymon Bogumił Zug, nadworny projektant Branickich. Budowę świątyni rozpoczęto w 1782 roku, a 1 listopada 1783 roku odprawiono w nim pierwsze nabożeństwo. Jednak dopiero po trzynastu latach kościół został wyświęcony. Budynek osadzony został na planie prostokąta. Najbardziej okazałą częścią budowli jest zewnętrzna fasada wraz z kruchtą w stylu neoklasycznym, zorientowana w kierunku zachodnim. Wnętrze sprawia wrażenie monumentalnej dzięki doryckim kolumnom, które oddzielają nawę główną od naw bocznych.. Sufity naw bocznych są odeskowane i posiadają drewniane pseudobelkowanie. O Bielskiej farze specjaliści wypowiadają się w sposób następujący: model wnętrza kościoła w Bielsku Podlaskim został całkowicie importowany z Francji. Budowle podobne do bielskiego kościoła spotkamy w Paryżu i Wersalu. Papież Jan Paweł II nadał farze tytuł Bazyliki Mniejszej.

12 KOŚCIÓŁ I KLASZTOR POKARMELICKI Kościół i klasztor pokarmelicki wybudowane zostały z inicjatywy starosty bielskiego Adama Kazanowskiego w latach Część budynków spłonęła w pożarze w 1779 roku. Odbudowa i rozbudowa klasztoru możliwa była dzięki Izabeli Branickiej. Podczas zaboru pruskiego karmelici zostali z Bielska usunięci, a budynki klasztoru przejęło wojsko, sam, zaś kościół przekazano unitom. Po upadku powstania styczniowego jako forma represji popowstaniowych oraz element walki z unitami, władze carskie odebrały kościół wiernym i przekształciła go w cerkiew prawosławną. W 1920 roku kościół powraca do wiernych wyznania rzymskokatolickiego i pełni rolę kościoła gimnazjalnego. CERKIEW NARODZENIA N.M.P. Pierwsza wzmianka o cerkwi pod tą nazwą pochodzi z 1289 roku. Na mocy decyzji króla Aleksandra Jagiellończyka kościół zamkowy został przeniesiony na obecne miejsce przy ulicy Jagiellońskiej i przekazany dla bielskiej społeczności prawosławnej. W XVI wieku w świątyni pojawiła się ikona Bogurodzicy (Odigitria), która bardzo szybko zasłynęła jako cudowna. W latach 40-tych XVIII wieku dokonano gruntownego remontu świątyni. Wiek później swoje badania archeologiczne prowadził w niej Józef Jaroszewicz. Przez cały czas cerkiew zachowuje bez większych zmian swój pierwotny wygląd.

13 CERKIEW ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Cerkiew ta pierwotnie usytuowana była na uroczysku Buhor pod Lewkami. Prawdopodobnie pod koniec XIV wieku przeniesiona do Bielska. Świątynia jeszcze raz została przeniesiona, tym razem na obecne miejsce przy ulicy Traugutta, nieopodal zamku starościńskiego na Hołowiesku. Od II połowy XVI wieku istniało przy cerkwi bielskie bractwo prawosławne. Wiek XVIII przynosi upadek dla tego budynku, przez pewien czas świątynia stała opuszczona. W latach 30-tych XIX wieku cerkiew odremontowano i ponownie wyświęcono. Wewnętrzny wystrój świątyni jest typowy dla podlaskich drewnianych świątyń prawosławnych. CERKIEW ŚW. MICHAŁA Cerkiew św. Michała (Michajłowska ) ufundował w XV wieku książę Michał Semenowicz. Od XVI wieku przy cerkwi Bohojawleńskiej (taka nazwa obowiązywała do wieku XVIII) istniał szpital i szkoła bracka. Do 1915 roku przy świątyni istniał jedyny przy diecezji przytułek tzw. bogodielnia. Swój obecny wygląd cerkiew zawdzięcza wieloetapowej rozbudowie. Najstarszą część świątyni pochodzi z 1789 roku, jest obecna nawa główna. Na początku XX wieku nad babińcem dobudowano dzwonnicę. Najnowszą częścią świątyni jest prezbiterium, które wyświęcono w 1989 roku.

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Wyszków Moje Miasto. Wiktoria Gerek kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Wyszków Moje Miasto. Wiktoria Gerek kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie Wyszków Moje Miasto Wiktoria Gerek kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie Statystyka Wyszków Informacje statystyczne Państwo Polska Województwo mazowieckie Powiat wyszkowski

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj uważnie i uzupełnij:

Przeczytaj uważnie i uzupełnij: Przeczytaj uważnie i uzupełnij: 1. Lublin położony jest w krainie, która nazywa się.. 2. Lublin uzyskał prawa miejskie w...r., nadał mu je.... 3. Herb miasta przedstawia..., skaczącego na krzew..., który

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE IZABELA MARIA CZAJKOWSKA

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE IZABELA MARIA CZAJKOWSKA PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE IZABELA MARIA CZAJKOWSKA SOKÓŁKA 2014 1 SPIS TREŚCI: 1. Ogólna charakterystyka Programu

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania MICHAIŁ DARAGAN Życzliwy gubernator i jego dokonania RODZINA Szlachecka rodzina Daraganów bierze swój początek z dwóch ziem ukraińskich. Najstarszym znanym przodkiem gubernatora był jego pradziadek Iwan

Bardziej szczegółowo

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke Twierdza Kłodzko Twierdza Kłodzko to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu nie tylko w Polsce ale i w Europie, której losy są ściśle powiązane z miastem, na którego historię miało wpływ położenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Kazimierz, obecna dzielnica Krakowa, a niegdyś osobne miasto, został

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ

ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ Programy wycieczek jednodniowych (7-8 godzinnych) 5:52 wyjazd z Białegostoku pociągiem REGIO 8:11 przyjazd do Suwałk wycieczka 17:28 wyjazd z Suwałk pociągiem REGIO 19:37 przyjazd

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Mała ojczyzna ludzie i miejsca. Oliwia Szczuka

Mała ojczyzna ludzie i miejsca. Oliwia Szczuka Mała ojczyzna ludzie i miejsca kategoria konkursu - opowiadanie Oliwia Szczuka uczennica kl. IIA Gimnazjum Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Opieka merytoryczna Teresa Goździejewska Moja

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez wzniesienie poświęconego mu pomnika popiersia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

1835-2010 STARY SZPITAL W TARNOWIE. Szpital założony został w okresie szalejącej epidemii tyfusu NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH

1835-2010 STARY SZPITAL W TARNOWIE. Szpital założony został w okresie szalejącej epidemii tyfusu NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH STARY SZPITAL W TARNOWIE NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH Widok Tarnowa z wieży kościoła XX. Misjonarzy, ok. 1910 r. Projekt fasady budynku głównego A. Kamieniobrodzkiego z 1907 r. Szkoła Żeńska im.

Bardziej szczegółowo

Jaworzniacy.pl. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, r

Jaworzniacy.pl. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, r Miejsca Pamięci MIEJSCA PAMIĘCI DATY ODSŁONIĘCIA FORDON. Tablica Pamiątkowa na centralnym Więzieniu dla Kobiet 10.05.1992r. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych,

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

Co warto zobaczyć w naszej miejscowości

Co warto zobaczyć w naszej miejscowości Co warto zobaczyć w naszej miejscowości Praca wykonana w ramach projektu edukacyjnego Projekt opracowali: Joanna Rusinowska Natalia Wedziuk opiekun projektu : mgr Gerard Wysocki Z kart historii wsi Żerocin

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013

Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013 Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013 W drugim tygodniu października 2013 roku razem z klasą IV TE wziąłem udział w wycieczce klasowej do Wrocławia - Stolicy Kultury 2016 roku. Pierwszego dnia naszego

Bardziej szczegółowo

1. Śladami Lalki Bolesława Prusa 3 miejsca, które można pokazać grupie

1. Śladami Lalki Bolesława Prusa 3 miejsca, które można pokazać grupie 1. Śladami Lalki Bolesława Prusa 3 miejsca, które można pokazać grupie 2. Maria Skłodowska-Curie jej ślady w Warszawie. 3. Tylman z Gameren mistrz baroku. 4. Miejsca związane ze Stanisławem Augustem Poniatowskim

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis przedmiotu

Nazwa i opis przedmiotu Przedwojenna fotografia przedstawiające płytę żorskiego rynku. 1. przedwojenna przedstawiająca portret zbiorowy komendantów żorskiej policji. 2. z ok XIX/XX wieku. Portret, sepia. 3. z ok XIX/XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Litwa w 6 dni. W programie wycieczki: Wigry. Kowno

Litwa w 6 dni. W programie wycieczki: Wigry. Kowno Litwa w 6 dni W programie wycieczki: Wigry Jezioro Wigry położone jest wśród lasów Puszczy Augustowskiej, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. W XVII w. powstał na tym terenie klasztor zakonu Kamedułów,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trakt Wielu Kultur - rozwój j potencjału u turystycznego Miasta poprzez rewitalizację

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św. Aneks nr 1 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Lp. Miejscowość Obiekt 1. Kościół par. p.w.św. Marcina 2. Adres Nr 181 Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181 Wpis do rejestru zabytków rej. zab. A-282

Bardziej szczegółowo

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5.

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. Anna Korzycka Rok IV, gr.1 Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. 1. Na podstawie mapy Polska za Bolesława Chrobrego podaj miejscowości będące siedzibami arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu. Historia Olkusza

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu. Historia Olkusza Historia Olkusza 120 tys. lat temu w okresie dolnego paleolitu na terenach dzisiejszej Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej pojawili się pierwsi ludzie. 90 70 tys. lat p.n.e. Intensywne ślady osadnictwa, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Zadania dla uczniów w ramach projketu. WIELOSTRONNE PARTNERSTWO SZKÓŁ COMENIUS Talkative photos

Zadania dla uczniów w ramach projketu. WIELOSTRONNE PARTNERSTWO SZKÓŁ COMENIUS Talkative photos Zadania dla uczniów w ramach projketu WIELOSTRONNE PARTNERSTWO SZKÓŁ COMENIUS Talkative photos przy Gimnazjum nr 13 im. Adama Mickiewicza w roku szkolnym 2013 / 2014 LISTOPAD 2013 W ramach zadań listopadowych

Bardziej szczegółowo

JAWORZE, ACH TE JAWORZE NIE KAŻDY MIESZKAĆ TU MOŻE, WIEŚ TO NIEDUŻA, MIEŚCI SIĘ U GÓR PODNÓŻA

JAWORZE, ACH TE JAWORZE NIE KAŻDY MIESZKAĆ TU MOŻE, WIEŚ TO NIEDUŻA, MIEŚCI SIĘ U GÓR PODNÓŻA JAWORZE, ACH TE JAWORZE NIE KAŻDY MIESZKAĆ TU MOŻE, WIEŚ TO NIEDUŻA, MIEŚCI SIĘ U GÓR PODNÓŻA Gmina Jaworze powstała w 1991 r., wyodrębniając się z Gminy Jasienica. Gmina znana jest z walorów uzdrowiskowych,

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania)

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Historia Grabowca: parafia neounicka w Grabowcu 1 Historia Grabowca Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Renata Kulik, Henryk Kulik 2 Historia Grabowca: parafia neounicka

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki Zabytki Grodzisko w Starym Bielsku -pochodzące z XII wieku, pozostałość obronnej osady rolniczo-produkcyjnej. Wielka platforma - łąka (ok.3,2 ha) o kształcie zbliżonym do koła, otoczona podwójnym wałem

Bardziej szczegółowo

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14 Janusz Gzyl KOLEKCJA FOTOGRAFII PRZEWRÓT MAJOWY 1926 R. Jedną z kolekcji wyodrębnionych z zasobu ikonograficznego Pracowni Zbiorów Specjalnych Centralnego Archiwum Wojskowego, jest kolekcja Nr 60 Przewrót

Bardziej szczegółowo

Miejsca walk powstańczych tablicami pamięci znaczone

Miejsca walk powstańczych tablicami pamięci znaczone Miejsca walk powstańczych tablicami pamięci znaczone * ul. Belwederska róg Promenady w dniach od 15 sierpnia do 22 września 1944 r. walczyła tutaj kompania O2 Pułku AK Baszta broniąca dostępu do Dolnego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ TURNIEJU WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS V SZKOŁY PODSTAWOWEJ " ZABYTKI SAKRALNE CHEŁMA"

SCENARIUSZ TURNIEJU WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS V SZKOŁY PODSTAWOWEJ  ZABYTKI SAKRALNE CHEŁMA Źródło: http://chelm.lscdn.pl/oc/publikacje-nauczycieli/scenariusze-uroczystos/1203,scenariusz-turnieju-wiedzy-dla-uczniow-klas-v-szk OLY-PODSTAWOWEJ-quot-ZABYTKI-SA.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim urodził się 21 czerwca 1873 r. w Kamionku jako jedno z siedmiorga dzieci Szczepana i Pelagii (z Krugerów) Draheimów. Dnia 16 kwietnia 1884 r.,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA Atlas Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Górniak A. Inwentaryzacja złóż Klasyfikacja jakości Komentarz Kondracki J.

BIBLIOGRAFIA Atlas Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Górniak A. Inwentaryzacja złóż Klasyfikacja jakości Komentarz Kondracki J. BIBLIOGRAFIA Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1993-1997. Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Zagospodarowanie przestrzenne. PCB Sp. z o.o., Warszwa 1998. Górniak A. Klimat

Bardziej szczegółowo

Mariensztat rys historyczno varsavianistyczny

Mariensztat rys historyczno varsavianistyczny Mariensztat ryshistoryczno varsavianistyczny 1. PoczątkiMariensztatu Historiapewnejdrogi HistoriaMariensztatu,tohistoriadrogi,którajużodśredniowieczałączyłaKrakowskie Przedmieście z Wisłą. Biegła ona wąwozem

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy o Radomsku

Konkurs Wiedzy o Radomsku Konkurs Wiedzy o Radomsku Nie zapomnij podpisać się i wypełnić karty odpowiedzi na samym końcu, powodzenia! :) 1. Połącz dawne nazwy ulic z ich współczesnymi odpowiednikami. a) ul. Żabia 1. ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

Po wybuchu I wojny światowej na krótko zmobilizowany do armii austriackiej. Przeniesiony następnie do powstającego we Lwowie Legionu Wschodniego, stał się jednym z jego organizatorów. Po likwidacji Legionu

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Moja ulica. Zapytacie, jaka to ulica?

Moja ulica. Zapytacie, jaka to ulica? Moja ulica Jest w naszym pięknym mieście Poznaniu niedługa, bo licząca zaledwie 1350 m, ulica, która była kiedyś lepiej znana przez przyjezdnych, aniżeli przez rodowitych poznaniaków. Związane to było

Bardziej szczegółowo

Brzeg Praski; 1909; fot. Józef B. Ćwikiel; źródło Warszawa w Starej Fotografii, wyd. Bosz, str. 12. Narrator:

Brzeg Praski; 1909; fot. Józef B. Ćwikiel; źródło Warszawa w Starej Fotografii, wyd. Bosz, str. 12. Narrator: FORSZPAN Brzeg Praski; 1909; fot. Józef B. Ćwikiel; źródło Warszawa w Starej Fotografii, wyd. Bosz, str. 12 Narrator: Jaka to wioska? Co to za dziecko na tej wiejskiej ścieżce? Kim są trzej mężczyźni w

Bardziej szczegółowo

Pamięć o OBROŃCACH OJCZYZNY naszej MAŁEJ OJCZYZNY BYCHAWY niechaj zawsze będzie żywa

Pamięć o OBROŃCACH OJCZYZNY naszej MAŁEJ OJCZYZNY BYCHAWY niechaj zawsze będzie żywa Pamięć o OBROŃCACH OJCZYZNY naszej MAŁEJ OJCZYZNY BYCHAWY niechaj zawsze będzie żywa MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY BYCHAWA, DO KTÓRYCH DOTARŁA MŁODZIEŻ GIMNAZJUM NR 1 W BYCHAWIE Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR.

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR. POLSKA WSTÊP STR. 5-7 POMORZE STR. 8-23 WARMIA I MAZURY STR. 24-27 WIELKOPOLSKA STR. 28-33 MAZOWSZE STR. 34-49 MA OPOLSKA STR. 50-83 ŒL SK STR. 84-96 POLSKA Kraj w œrodkowej Europie pomiêdzy Morzem Ba³tyckim

Bardziej szczegółowo

1 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 2 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 4 podlaskie Łomża grodzki Łomża miasto

1 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 2 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 4 podlaskie Łomża grodzki Łomża miasto 1 podlaskie grodzki M. Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w 2 podlaskie grodzki M. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Policealna Szkoła 3 podlaskie grodzki miasto Medyczna 4 podlaskie

Bardziej szczegółowo

Plan Szczecina przed likwidacją twierdzy 1870 Źródło: rysunek zaczerpnięto ze strony http://www.mars.slupsk.pl/fort/01

Plan Szczecina przed likwidacją twierdzy 1870 Źródło: rysunek zaczerpnięto ze strony http://www.mars.slupsk.pl/fort/01 Stanisław Majer, WBiA ZUT, SITK O/Szczecin Komunikacja tramwajowa w Szczecinie rys historyczny i kierunki rozwoju Twierdza po rozbudowie 1735 http://sedina.pl/albums/userpics/10089/no_a_1735_festung.jpg

Bardziej szczegółowo

Fara Końskowolska www.konskowola.eu

Fara Końskowolska www.konskowola.eu Dwór Tęczyńskich w Końskowoli Informacja o tym, że występujący w źródłach zamek w Końskowoli (pierwsze wzmianki o nim pochodzą z końca XV wieku) przetrwał do naszych czasów w postaci pochodzącej z XVI

Bardziej szczegółowo

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie PUŁTUSK Pięknekrajobrazy krajobrazy, czyste środowiskonaturalne naturalne, zabytki oraz ciekawa historia tym zachwyca i przyciąga do siebie Pułtusk, małe miasteczko na północnymmazowszu, w którym pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

Ostrołęcki Węzeł Kolejowy kalendarium stan: luty 2013

Ostrołęcki Węzeł Kolejowy kalendarium stan: luty 2013 Ostrołęcki Węzeł Kolejowy kalendarium stan: luty 2013 Piotr Kosiński Początki 1893, 15 listopada - oddanie do użytku szerokotorowej linii kolejowej Łapy Ostrołęka Małkinia. Wybudowanie dworca, 3-stanowiskowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA Nazwa szkoły/placówki Adres adres e-mail nr kier. 86 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łomży Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze 1. 1/08 2. 1/09 3. 2/09 4. 3/09 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby

Bardziej szczegółowo

Białystok, ulica Kopernika 21 (w latach 1944-1956 Szosa Południowa)

Białystok, ulica Kopernika 21 (w latach 1944-1956 Szosa Południowa) Śladami zbrodni Źródło: http://www.slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-podlaskie/bialystok/7647,wiezienie-karno-sle dcze-1944-1955-wiezienie-centralne-1955-1956.html Wygenerowano: Wtorek,

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Hymnu, czyli.. Czarniecki, moim lokalnym Bonaparte!

Szlakiem Hymnu, czyli.. Czarniecki, moim lokalnym Bonaparte! Szlakiem Hymnu, czyli.. Czarniecki, moim lokalnym Bonaparte! Spójrzmy w Przeszłość Stefan Czarniecki urodził się w 1599 r. w Czarncy. Był polskim dowódcą wojskowym, oraz kasztelanem kijowskim. Rozpoznawalny

Bardziej szczegółowo

Gorzów Śląski Listopad 2001

Gorzów Śląski Listopad 2001 Gorzów Śląski Listopad 2001 Jesteśmy tutaj Położenie miasta - komunikacja = Najbliższe lotnisko: Katowice = Inne: drogi krajowe nr 45 i nr 487 = Położenie: 18 26' E - 51 02' N 63 km SW od Częstochowy i

Bardziej szczegółowo

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II Krężnica Jara, jak tysiące innych miejscowości, ma swoje dowody tragicznej historii. Do nich należą krzyże, pomniki i groby poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Bardziej szczegółowo

Rozwój przestrzenny. Starego Miasta Elbląga. od XIII do XV wieku

Rozwój przestrzenny. Starego Miasta Elbląga. od XIII do XV wieku Michał Kornacki Rozwój przestrzenny Starego Miasta Elbląga 1. Akt lokacji od XIII do XV wieku Za datę lokacji Elbląga uznaje się rok 1237. Założenie zamku i położonego obok miasta było jednym z etapów

Bardziej szczegółowo

38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja

38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja 38. Otwarce wystawy Sztuka Sakralna ziemi Chełmskiej 1992 r. we wnętrzu dawnej cerkwii unickiej pw. Św. Mikołaja 39. Otwarcie sesji naukowej Dop piekna nadprzyrodzonego. Rozwój sztuki sakralnej od X do

Bardziej szczegółowo

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego.

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego. Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. 1. Ważniejsze bitwy wojny obronnej 1939 roku. 2. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Literaci związani z Mazowszem.

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo