I. KRÓTKA HISTORIA BIELSKA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. KRÓTKA HISTORIA BIELSKA."

Transkrypt

1 I. KRÓTKA HISTORIA BIELSKA. Bielsk Podlaski, to obok Drohiczyna, Mielnika i Suraża, jedno z najstarszych miast Podlasia. Badania archeologiczne z lat 70 tych datowały powstanie osady bielskiej na X wiek. Obecnie badania ratunkowe prowadzone w rejonie ulicy Zamkowej przesunęły początek osady na wiek VIII IX. Podstawą utrzymania ludności było rzemiosło, rolnictwo, hodowla zwierząt, łowiectwo i rybołówstwo. Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od słowa biele lub bala oznaczającego teren podmokły, bagnisty. W swojej historii wobec miasta używano kilku nazw: Bielsko, Bielszcze, Bielsk i wreszcie w XIX wieku Bielsk Podlaski. Strategiczne położenie Bielska na pograniczu Polski, Rusi i Litwy, skrzyżowanie szlaków handlowych zachód wschód (późniejszy szlak Poznań - Brześć) i południe północ (Kraków Wilno) oraz zwiększająca się liczba ludności wymusiły powstanie w widłach Lubki i Białki grodu obronnego na sztucznie usypanym wzniesieniu zwanym zamkiem królewskim, Górą Zamkową, Koziszczem, a obecnie Łysą Górą. Jego powstanie ocenia się na przełom XII i XIII wieku. Wielokrotnie, z różnym skutkiem, gród musiał odpierać ataki Jaćwingów, Litwinów, Rusinów, Mazowszan i Krzyżaków. Pierwsze wzmianka pisana o Bielsku pochodzi z latopisów ruskich i umieszczona jest pod datą 1253 (właściwie powinna być 1251). Pod względem politycznym Bielsk wielokrotnie zmieniał swoją przynależność. Na początku wieku XI był w państwie Bolesława Chrobrego, później należał do książąt ruskich, mazowieckich i litewskich. O wyjątkowym znaczeniu grodu bielskiego może świadczyć fakt, że sam wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, Winrich von Kniprode, dowodził w 1377 roku oblężeniem zamku na Łysej Górze. Wielki książę litewski Witold w 1430 roku nadaje dla Bielska pierwsze prawo miejskie (informacja ta nie jest do końca potwierdzona, istnieją przypuszczenia, że

2 dokument lokacyjny dotyczy Bielska położonego na Mazowszu). Jeden z jego następców książę Aleksander w 1495 roku lokuje miasto na prawie magdeburskim. Kolejne przywileje miejskie Bielsk otrzymuje od oczekującego na elekcję w Mielniku Aleksandra w listopadzie 1501 roku. Czasy panowania Jagiellonów to okres największego rozwoju miasta. Stało się niepisanym zwyczajem, że Bielsk był własnością kolejnych żon królów Polski. Należał do obu żon Zygmunta Starego Heleny i Bony Sforzy, a także żon Zygmunta III Wazy i Władysława IV. Sygnał do rozwoju dała Bona, która unormowała wiele spraw własnościowych, a na stanowiska wójtowskie i probostwo bielskie mianowała osoby zainteresowane rozwojem miasta. W tym czasie miasto staje się ważnym ośrodkiem administracyjnym (siedziba starostwa), rzemieślniczym i handlowym (tradycja czwartkowych targów pozostała do dnia dzisiejszego). W Bielsku w II połowie XVI istniały 172 warsztaty rzemieślnicze i 263 rzemieślników. Liczby te na przełomie XV i XVI wieku uległy zwiększeniu. Ważnym wydarzeniem z XVII wieku było sprowadzenie do miasta zakonu karmelitów trzewiczkowych oraz budowa klasztoru i kościoła tego zgromadzenia, która trwała w latach Jednak kilkanaście lat później pozycja miasta uległa załamaniu. Było to konsekwencją potopu szwedzkiego i kolejnych najazdów: siedmiogrodzkiego i moskiewskiego. Dopiero w II połowie wieku XVIII podjęte zostały próby podniesienia miasta z upadku. Starania te związane były rodem z Branickich, a szczególnie z Izabelą Branicką z Poniatowskich siostrą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Branicka od 1760 roku była starościną bielską. Jej zasługą było wytyczenie tzw. nowego miasta z ratuszem i nowym kościołem farnym. Ratusz w stylu późnobarokowym zaprojektowany został przez Jana Sękowskiego, a fara w stylu neoklasycznym przez Szymona Bogumiła Zuga. Po III rozbiorze Polski w latach Bielsk należał do zaboru pruskiego. Na mocy układu w Tylży z 1807 roku miasto włączone zostało do

3 Imperium Rosyjskiego. Okolice Bielska były miejscem aktywnych działań w okresie postania listopadowego i styczniowego. W 1831 w swoim marszu na Litwę Bielsk zajął ze swym korpusem gen. Dezydery Chłapowski. Lata to natomiast funkcjonowanie powstańczego państwa i działalność partyzancka. Na uwagę zasługuje wydarzenie z 1873 roku, kiedy to do Bielska dociera linia kolejowa i powstaje pierwszy drewniany budynek dworca. Okres zaborów kończy się dla Bielszczan dopiero w lutym 1919 roku, kiedy miasto opuszczają oddziały niemieckie, znajdujące się tu od sierpnia 1915 roku. Spokoju dla miasta jednak nie było. W lipcu 1920 roku, podczas wojny polsko bolszewickiej, miasto zajęte zostało przez Rosjan. Przez kilka dni funkcjonował w bielskim ratuszu Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Dzierżyńskim, Marchlewskim, Konem i Pruchnikiem na czele, powołany przez władze bolszewickie. Po zwycięskiej dla Polski bitwie warszawskiej dnia 20 sierpnia 1920 roku miasto zostało odbite. Dokonał tego 3 batalion kpt. Władysława Wąsika z 1 pułku legionów. Lata międzywojenne to okres pewnej stabilizacji i najpierw odbudowy, a później rozwoju miasta. W tym czasie powstały: trzy mosty na Białce (ul. Widowska, Kazimierzowska i Batorego); nowa dzielnica za torami składająca się dwóch osiedli Dzielnicy Parkowej (między Studziwodzką i Dubiażyńską) i Urzędniczej (między Brańską i Boćkowską ); park i stadion piłkarski wraz z kortami tenisowymi i strzelnicą; budynek szkoły powszechnej (skrzyżowanie Mickiewicza i Widowskiej); budynek kina Znicz ; gmach gimnazjum im. T. Kościuszki; elewator zbożowy przy obecnej ul. Wyszyńskiego; odremontowano większość bielskich ulic.

4 Dla Bielszczan II wojna rozpoczęła się 6 września 1939 roku, kiedy lotnictwo niemieckie atakowało rejon dworca. 12 września oddziały niemieckie wkroczyły do Bielska, by wycofać się na rzecz Rosjan, którzy objęli władzę 23 września 1939 roku. Okupacja radziecka rozpoczęła się od ustawy paszportowej i październikowej farsy wyborów, w wyniku której Bielsk i Podlasie znalazło się w Białoruskiej SRR. Tzw. pierwszy sowiet trwać będzie do czerwca 1941 roku. W tym czasie ludność Bielska i okolic poddawana będzie różnego rodzaju represjom, szczególnie dotyczyć to będzie inteligencji, duchowieństwa, wojskowych, policjantów, pracowników administracji i wielu innych. Mieszkańców miasta objęły cztery deportacje z lutego, kwietnia i czerwca - lipca 1940 roku oraz czerwca 1941 roku. 24 czerwca 1941 roku miasto ponownie zajęli Niemcy. Okupacja niemiecka to kolejne represje dla Bielszczan. Już na początku lipca Niemcy stworzyli getto żydowskie, które znajdowało się o obrębie obecnych ulic Mickiewicza Kopernika Jagiellońskiej Kazimierzowskiej. Jego likwidacja nastąpiła w listopadzie 1942 roku. Żydzi zostali wywiezieni do getta w Białymstoku, jednak większą część zagazowano w obozie w Treblince. Dla mieszkańców Bielska, którzy nie podporządkowywali się niemieckim zarządzeniom, między ulicą Zamkową a Białką utworzono obóz karny. Blisko 500 osób zostało zamordowanych w niemieckich miejscach kaźni przy ulicy Mickiewicza i Żwirki i Wigury, a przede wszystkim w siedzibie bielskiego gestapo na Hołowiesku. Około 700 osób zginęło na polanie Lasu Pilickiego. W czerwcu 1942 roku rozstrzelano 113 osób, w sierpniu , w czerwcu , w lipcu , a jesienią tego samego roku 193 osoby. W pamięci wielu mieszkańców zapadł dzień 15 lipca 1943 roku, kiedy rozstrzelano 49 osób, w tym 7 rodzin nauczycielskich, burmistrza Bielska Alfonsa Erdmana, 4 duchownych. Dwaj z nich to bielscy księża Ludwik Olszewski i proboszcz bielski Antoni Beszta Borowski.

5 Okolice Bielska i samo miasto było ważnym ogniwem funkcjonowania Armii Krajowej. Obwód AK był podzielony na 16 placówek konspiracyjnych i 7 rejonów i liczył około 2500 ludzi. 30 lipca 1944 roku do miasta wkraczają oddziały Armii Radzieckiej. II wojna światowa doprowadza do zniszczenia blisko 70% budynków. W mieście rozpoczynają się nowe porządki. II. BIELSKIE KALENDARIUM. VIII-IX w. pierwsze ślady osadnictwa (w rejonie ulicy Zamkowej); Ok Bielsk i Podlasie w obrębie państwa Chrobrego; XII-XIII w. - powstanie drewnianego grodu obronnego; ks. litewski Erdziwiłł wypiera z Bielska Tatarów i odbudowuje gród; pierwsza pisana wzmianka w latopisie halicko - włodzimierskim najazd Krzyżaków pod dowództwem komtura Teodoryka von Elner Witold nadaje pierwsze prawa miejskie dla Bielska; Aleksander nadaje miastu prawo magdeburskie; kolejne przywileje Aleksandra dla Bielska; powstaje województwo podlaskie z ziemiami bielską, drohicką i mielnicką; Bielsk własnością Bony Sforzy; sejm litewski z udziałem króla Zygmunta Augusta; od uderzenia pioruna na tzw. górnym zamku wybucha pożar, który przenosi się na zamek dolny i niszczy doszczętnie obie części ; Podlasie z Bielskiem włączone do Korony Polskiej; starosta bielski i marszałek wielki koronny Adam Kazanowski

6 funduje murowane budynki kościoła i klasztoru karmelitów; najazd szwedzki, później siedmiogrodzki i moskiewski, liczba mieszkańców zmniejsza się o 1/3 ; Izabela Branicka odnawia miasto, powstają ratusz i bielska fara; Bielsk Podlaski znajduję się pod zaborem pruskim; na mocy układu w Tylży Bielsk zostaje włączony do Rosji; oddział Dezyderego Chłapowskiego podczas powstania listopadowego wkracza do Bielska; powstanie styczniowe liczne potyczki powstańców w rejonie Bielska; do miasta dociera linia kolejowa, powstaje drewniany dworzec; I wojna światowa, miasto zajmują Niemcy; koniec rozbiorów dla Bielska, do miasta wkraczają ułani polscy pod dowództwem płk Dziewanowskiego; wojna polsko bolszewicka, miasto w rękach bolszewików; batalion kpt. Władysława Wąsika z 1 pułku legionów wyzwala miasto; pierwszy nalot niemiecki, bombardowanie rejonu dworca jowego; wojska hitlerowskie wchodzą do miasta; Rosjanie zajmują Bielsk, początek okupacji radzieckiej; wybory do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi, kilka dni później miasto włączono do Białoruskiej SRR; cztery fale deportacji od lutego 1940 do czerwca 1941 z okolic Bielska wywieziona około 74 tys. osób; niemieckie lotnictwo bombarduje radzieckie lotnisko pod Bielskiem; początek okupacji niemieckiej dla miasta i jego mieszkańców; Niemcy tworzą getto żydowskie istniejące do roku;

7 masowy mord na mieszkańcach Bielska i okolic w Lesie Pilickim; wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej. III. ZNANI BIELSZCZANIE Adam Kazanowski starosta bielski, wielki marszałek koronny, bliski przyjaciel króla Władysława IV Wazy. Z jego inicjatywy w 1641 rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru karmelitów trzewiczkowych zakończoną w 1643 roku. Starosta od 1638 roku, marszałek od na sejmie walnym z 1638 roku domagał się wystawienia floty dla obrony pozycji Polski nad Bałtykiem. Kazimierz Karwowski (herbu Pniejnia) pisarz Ziemi Bielskiej, prawnik i sędzia. Wybierany na posła (27 razy!), deputowany do Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim. W 1740 roku wybrany marszałkiem sejmu walnego. Zasłynął tym, że jako pierwszy marszałek wystąpił przeciwko liberum veto. Jego słowa brzmiały: Liberum veto więcej złego, aniżeli pożytku in publicum przyniosło.

8 Józef Jaroszewicz 1815 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim. Nauczyciel w jednym z najsłynniejszych polskich gimnazjów gimnazjum w Krzemieńcu. Od 1827 roku wykładał prawo, dyplomację i statystykę państwową w Wilnie. Przyjaźnił się Joachimem Lewelem, z którym prowadził w późniejszym czasie ożywioną korespondencję. Przez pewien czas, będący uczniem w Wilnie, mieszkał u niego Juliusz Słowacki. Po przejściu na emeryturę osiadł w Bielsku i zamieszkał w domu rodzinnym przy rynku (dziś już nieistniejącym, w tym miejscu znajduje się obecnie sklep pana Żero). Zajmował się w tym czasie historią, etnografią i folklorem Podlasia, Bielska i okolic oraz Litwy. W latach 40-tych wieku XIX prowadził badania archeologiczne w cerkwi przy ulicy Jagiellońskiej poszukując grobu Księżnej Wassy. Zmarł 1860 roku i został pochowany na bielskim cmentarzu. Alfons Erdman działacz ruchu niepodległościowego i ludowego. Członek Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem i Obozu Zjednoczenia Narodowego. Do roku1930 członek Rady Naczelnej PSL Piast. Był także posłem i senatorem. W 1937 roku wybrany burmistrzem Bielska Podlaskiego. Jego działania przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miasta. W 1941 roku niemieckie władze okupacyjne liczyły na jego współpracę ze względu na niemieckie pochodzenie. Gdy jednak okazało się, że Erdman trwa przy polskości i współpracuję z Armią Krajową został aresztowany, a następnie w dniu 15 lipca 1943 roku wraz z innymi mieszkańcami Bielska rozstrzelany w Lesie Pilickim.

9 Władysław Wysocki uczeń bielskiego gimnazjum i liceum. Żołnierz września 1939 roku. Brał udział w walkach pod Piotrkowem Trybunalskim, Sulejowem, Zamościem, Tomaszowem i Janowem Lubelskim. Wyprowadził z okrążenia niemiecko radzieckiego 200 żołnierzy i przeprowadził ich do granicy litewskiej około 10 października 1939 roku. Aresztowany przez Rosja i osadzony w Mińsku, a później w Kozielsku. Nie zdążył do tworzonej armii generała Andersa. Wstąpił do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Zastępca dowódcy batalionu. Uczestnik bitwy pod Lenino. Jako jedyny z resztkami 1 pp usiłował odrzucić Niemców z kluczowej pozycji we wsi Trygubowa. Błędy dowództwa i przewaga niemiecka uczyniła te próby daremnymi. Dwukrotnie ranny, zginął. Pośmiertnie odznaczony krzyżem Virtuti Militari, nadano mu również tytuł bohatera ZSRR. Antoni Beszta Borowski błogosławiony, wikariusz generalny diecezji pińskiej, proboszcz bielski, działacz społeczny. Był kapłanem niezwykle oddanym duszpasterstwu, modlitwie, zatroskanym o duchowieństwo diecezji i wiernych świeckich. Przez parafian i wielu Bielszczan uznawany za wielki autorytet moralny. Niósł pomoc dla wiernych podczas okupacji niemieckiej. Jego postawa spowodowała decyzje władz niemieckich o wyrzuceniu księdza Borowskiego z budynku parafii. Rankiem 15 lipca 1943 roku aresztowany przez Niemców i po kilku godzinach rozstrzelany w Lesie Pilickim. Wziął ze sobą jedynie brewiarz i różaniec. Sam stojąc w obliczu śmierci modlił się ze skazańcami i przygotowywał ich na spotkanie z Bogiem.

10 IV. BIELSKIE ZABYTKI Historia Bielska Podlaskiego pełna jest działań wojennych oraz wielu pożarów. Każde z tych wydarzeń przynosiło ogromne zniszczenia dla miasta. Jego mieszkańcy każdorazowo próbowali odbudowywać swoje miasto. Jest to jeden z powodów, dla którego dzisiejszy Bielsk nie posiada wielu obiektów zabytkowych. Jednak te, które pozostały świadczą o znaczeniu miasta i należą do wyjątkowych w skali Polski. ŁYSA GÓRA, ZAMCZYSKO Sztuczne wzniesienie usypane w widłach Białki i Lubki na podmokłym terenie. Na jego szczycie na przełomie XII i XIII wieku wybudowano drewniany gród obronny. W późniejszym czasie na jego miejscu wybudowano drewniany zamek siedzibę starosty bielskiego. Budowla spłonęła w pożarze w lipcu 1564 roku i do XIX wieku na wzniesieniu nie znajdowała się żadna budowla roku władze carskie zbudowały na nim kaplicę św. Jana Chrzciciela. RATUSZ Późnobarokowa budowla wznoszona w latach z fundacji Izabeli Branickiej, powstała na miejscu starego drewnianego ratusza, który spłonął podczas jednego z pożarów. Barokowe cechy budynku podkreśla wieża z zegarem zwieńczona wysokim hełmem i zakończona blaszanym owadem (być może szarańczą) z datą projekt opracowany został przez Jana Sękowskiego. Ratusz należy do

11 unikatowych w skali całej Polski ze względu na ośmiospadowy dach jak i posiadanie piętra. Tego rodzaju ratuszy na terenie kraju znajduje się tylko kilka. Budowla ma 38 metrów wysokości i należy do najwyższych w mieście. Oprócz funkcji administracyjnej ratusz pełnił funkcje handlowe. Wielokrotnie przebudowywany. Obecnie w ratuszu mieści siedziba oddziału Muzeum Okręgowego w Białymstoku. KOŚCIÓŁ NARODZENIA N.M.P. I ŚW. MIKOŁAJA Kościół Narodzenia N.M.P. i św. Mikołaja wybudowany został z funduszy Izabeli Branickiej i Bielszczan. Zastąpił stary drewniany kościół, który nie spełniał już wymagań parafii. Była to już trzecia świątynia, która stanęła na tym miejscu. Architektem kościoła był Szymon Bogumił Zug, nadworny projektant Branickich. Budowę świątyni rozpoczęto w 1782 roku, a 1 listopada 1783 roku odprawiono w nim pierwsze nabożeństwo. Jednak dopiero po trzynastu latach kościół został wyświęcony. Budynek osadzony został na planie prostokąta. Najbardziej okazałą częścią budowli jest zewnętrzna fasada wraz z kruchtą w stylu neoklasycznym, zorientowana w kierunku zachodnim. Wnętrze sprawia wrażenie monumentalnej dzięki doryckim kolumnom, które oddzielają nawę główną od naw bocznych.. Sufity naw bocznych są odeskowane i posiadają drewniane pseudobelkowanie. O Bielskiej farze specjaliści wypowiadają się w sposób następujący: model wnętrza kościoła w Bielsku Podlaskim został całkowicie importowany z Francji. Budowle podobne do bielskiego kościoła spotkamy w Paryżu i Wersalu. Papież Jan Paweł II nadał farze tytuł Bazyliki Mniejszej.

12 KOŚCIÓŁ I KLASZTOR POKARMELICKI Kościół i klasztor pokarmelicki wybudowane zostały z inicjatywy starosty bielskiego Adama Kazanowskiego w latach Część budynków spłonęła w pożarze w 1779 roku. Odbudowa i rozbudowa klasztoru możliwa była dzięki Izabeli Branickiej. Podczas zaboru pruskiego karmelici zostali z Bielska usunięci, a budynki klasztoru przejęło wojsko, sam, zaś kościół przekazano unitom. Po upadku powstania styczniowego jako forma represji popowstaniowych oraz element walki z unitami, władze carskie odebrały kościół wiernym i przekształciła go w cerkiew prawosławną. W 1920 roku kościół powraca do wiernych wyznania rzymskokatolickiego i pełni rolę kościoła gimnazjalnego. CERKIEW NARODZENIA N.M.P. Pierwsza wzmianka o cerkwi pod tą nazwą pochodzi z 1289 roku. Na mocy decyzji króla Aleksandra Jagiellończyka kościół zamkowy został przeniesiony na obecne miejsce przy ulicy Jagiellońskiej i przekazany dla bielskiej społeczności prawosławnej. W XVI wieku w świątyni pojawiła się ikona Bogurodzicy (Odigitria), która bardzo szybko zasłynęła jako cudowna. W latach 40-tych XVIII wieku dokonano gruntownego remontu świątyni. Wiek później swoje badania archeologiczne prowadził w niej Józef Jaroszewicz. Przez cały czas cerkiew zachowuje bez większych zmian swój pierwotny wygląd.

13 CERKIEW ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Cerkiew ta pierwotnie usytuowana była na uroczysku Buhor pod Lewkami. Prawdopodobnie pod koniec XIV wieku przeniesiona do Bielska. Świątynia jeszcze raz została przeniesiona, tym razem na obecne miejsce przy ulicy Traugutta, nieopodal zamku starościńskiego na Hołowiesku. Od II połowy XVI wieku istniało przy cerkwi bielskie bractwo prawosławne. Wiek XVIII przynosi upadek dla tego budynku, przez pewien czas świątynia stała opuszczona. W latach 30-tych XIX wieku cerkiew odremontowano i ponownie wyświęcono. Wewnętrzny wystrój świątyni jest typowy dla podlaskich drewnianych świątyń prawosławnych. CERKIEW ŚW. MICHAŁA Cerkiew św. Michała (Michajłowska ) ufundował w XV wieku książę Michał Semenowicz. Od XVI wieku przy cerkwi Bohojawleńskiej (taka nazwa obowiązywała do wieku XVIII) istniał szpital i szkoła bracka. Do 1915 roku przy świątyni istniał jedyny przy diecezji przytułek tzw. bogodielnia. Swój obecny wygląd cerkiew zawdzięcza wieloetapowej rozbudowie. Najstarszą część świątyni pochodzi z 1789 roku, jest obecna nawa główna. Na początku XX wieku nad babińcem dobudowano dzwonnicę. Najnowszą częścią świątyni jest prezbiterium, które wyświęcono w 1989 roku.

Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego

Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego czas trwania: 1 dzień, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to małe miasteczko, którego korzenie

Bardziej szczegółowo

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: na Podlasiu czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Zapraszamy Państwa do Siemiatycz, miasta powiatowego na Podlasiu. Historię

Bardziej szczegółowo

Podlasie to płótno, wypełnione jaskrawymi barwami. Jest to region wieloetniczny i wielokulturowy. Na tym terenie od stuleci współistnieje wiele

Podlasie to płótno, wypełnione jaskrawymi barwami. Jest to region wieloetniczny i wielokulturowy. Na tym terenie od stuleci współistnieje wiele Rozmaitość Podlasia Podlasie to płótno, wypełnione jaskrawymi barwami. Jest to region wieloetniczny i wielokulturowy. Na tym terenie od stuleci współistnieje wiele religii: katolicyzm, prawosławie, judaizm,

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

Dane Podstawowe: Liczba mieszkańców: Powierzchnia: 26,88 km ²

Dane Podstawowe: Liczba mieszkańców: Powierzchnia: 26,88 km ² Miasto Bielsk Podlaski Dane Podstawowe: Liczba mieszkańców: 27 787 Powierzchnia: 26,88 km ² Adres Urzędu Miasta: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski tel. 085-731-81-88 fax

Bardziej szczegółowo

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA Lublin Lublin od wieków stanowił polska bramę na wschód i przez cały okres swego istnienia wielokrotnie wpisywał się w polskie kroniki. Początki osadnictwa na wzgórzach, które

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: - małe mazurskie miasteczko czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to małe miasteczko w powiecie piskim. Gdybyście byli

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Kalendarium dziejów miasta Grudziądza. 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta

Kalendarium dziejów miasta Grudziądza. 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta Kalendarium dziejów miasta Grudziądza 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta 1207 objęcie ziemi chełmińskiej wraz z Grudziądzem przez Konrada

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Pozdrowienia z Chełmży z wizerunkami: katedry, kościoła św. Mikołaja, cukrowni i budynku poczty. Pocztówka sprzed I wojny światowej.

Fot. 1. Pozdrowienia z Chełmży z wizerunkami: katedry, kościoła św. Mikołaja, cukrowni i budynku poczty. Pocztówka sprzed I wojny światowej. Fot. 1. Pozdrowienia z Chełmży z wizerunkami: katedry, kościoła św. Mikołaja, cukrowni i budynku poczty. Pocztówka sprzed I wojny światowej. 15 Fot. 2. Katedra Chełmżyńska w okresie międzywojennym. 16

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj uważnie i uzupełnij:

Przeczytaj uważnie i uzupełnij: Przeczytaj uważnie i uzupełnij: 1. Lublin położony jest w krainie, która nazywa się.. 2. Lublin uzyskał prawa miejskie w...r., nadał mu je.... 3. Herb miasta przedstawia..., skaczącego na krzew..., który

Bardziej szczegółowo

GOSTYŃSKIE RATUSZE. Robert Czub Grzegorz Skorupski

GOSTYŃSKIE RATUSZE. Robert Czub Grzegorz Skorupski Robert Czub Grzegorz Skorupski GOSTYŃSKIE RATUSZE Ratusz (niem. Rathaus) dom rady, reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Pojawił się w średniowiecznych

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Śladami Tarnowskich. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Śladami Tarnowskich. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Śladami Tarnowskich czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Wycieczkę zaczynamy od siedziby rodowej Tarnowskich, zamku w Dzikowie.

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja 19.01. 2016 r. - 19.06. 2016 r. KARTA PRACY nr 2b ZADANIE 2 - Mapa pamięci o miejscach i bohaterach stworzenie mapki z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka MAPA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Tu mieszkamy - Raszowa ZABUDOWANIA DOMY MIESZKALNE-57 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE-42 NAJSTARSZA OSOBA URODZONA W RASZOWEJ ROZALIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia i pytania do Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim

Zagadnienia i pytania do Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim Zagadnienia i pytania do Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim 1. Wymień kilka wcześniejszych wariantów nazw naszego miasta. 2. Na jakim prawie lokowano Solec? 3. Co stało się z oryginalnym dokumentem lokacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wyszków Moje Miasto. Wiktoria Gerek kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Wyszków Moje Miasto. Wiktoria Gerek kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie Wyszków Moje Miasto Wiktoria Gerek kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie Statystyka Wyszków Informacje statystyczne Państwo Polska Województwo mazowieckie Powiat wyszkowski

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Gen. August Emil Fieldorf Nil

Gen. August Emil Fieldorf Nil Gen. August Emil Fieldorf Nil Żołnierz I Brygady Legionów. Uczestnik wojen 1920 i 1939. Dowódca 51 Pułku Piechoty. Szef Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Wydał rozkaz zastrzelenia kata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE IZABELA MARIA CZAJKOWSKA

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE IZABELA MARIA CZAJKOWSKA PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE IZABELA MARIA CZAJKOWSKA SOKÓŁKA 2014 1 SPIS TREŚCI: 1. Ogólna charakterystyka Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

Jerzy Lubomirski. hetman polny koronny. marszałek nadworny koronny. wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego. marszałek wielki koronny

Jerzy Lubomirski. hetman polny koronny. marszałek nadworny koronny. wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego. marszałek wielki koronny Jerzy Lubomirski wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego wielokrotny starosta hetman polny koronny marszałek nadworny koronny marszałek wielki koronny Urodził się on 20 stycznia 1616 w Wiśniczu, kształcił

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku)

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) Wycieczki S@S Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) 8 czerwca 2017 roku Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora zorganizowała

Bardziej szczegółowo

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania MICHAIŁ DARAGAN Życzliwy gubernator i jego dokonania RODZINA Szlachecka rodzina Daraganów bierze swój początek z dwóch ziem ukraińskich. Najstarszym znanym przodkiem gubernatora był jego pradziadek Iwan

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

-w Wprowadzenie 12 Wstęp

-w Wprowadzenie 12 Wstęp Spis treści -w Wprowadzenie 12 Wstęp str. 12 str. 20 str. 21 Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... r. Wykaz obiektów ujętych w wykazie obiektów zabytkowych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do ujęcia

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Kazimierz, obecna dzielnica Krakowa, a niegdyś osobne miasto, został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku

Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku Utworzenie rzymskokatolickiej parafii w Jazowsku należy datować w przybliżeniu na drugą połowę XIII wieku. Zapewne w tym samym okresie wybudowano

Bardziej szczegółowo

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke Twierdza Kłodzko Twierdza Kłodzko to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu nie tylko w Polsce ale i w Europie, której losy są ściśle powiązane z miastem, na którego historię miało wpływ położenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI Ignacy Włodzimierz Garbolewski (ur. 15 stycznia 1878 r. w Czerwonce, zm. 1 listopada 1933 r. w Sochaczewie). Właściciel dóbr czerwonkowskich. Od 14 listopada 1918 r. do 19

Bardziej szczegółowo

Źródło:

Źródło: Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12448,16-czerwca-1944-roku-pod-jewlaszami-obecnie-na-bialorusi-w-walce-z-niemcamiw-cz.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

Budynek dworca głównego

Budynek dworca głównego Budynek dworca głównego Krótka historia Bydgoszczy Nadanie miastu aktu lokacyjnego O Bydgoszczy jako o mieście można mówić dopiero od 1346 r. Jednak już wcześniej, prawdopodobnie na przełomie X/XI w. powstał

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. Historyczne obiekty kubaturowe: OBIEKT KOLONIA URZĘDNICZA I 1. BUDYNEK WIELORODZINNY UL. DWORCOWA 29 2. BUDYNEK WIELORODZINNY UL. DWORCOWA 30 3. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Historia. Chronologia

Historia. Chronologia PLAC KOLEGIACKI Historia Chronologia Od lokacji miasta w 1253 do lat 60. XV w. 1252 1253 1262 1263 1388 1447 1476 1488 Boguchwał II pomysłodawca utworzenia parafii lokacja miasta na lewym brzegu Warty;

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW SOCHACZEW 2016

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW SOCHACZEW 2016 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW SOCHACZEW 2016 Podstawa prawna Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Cena : od 206 zł/os*

Cena : od 206 zł/os* 1. BIAŁOWIEŻA 1 dzień - wyjazd w godzinach rannych. Przejazd w stronę Białowieży. Po drodze zwiedzanie skansenu, który znajduje się nieopodal miejscowości Hajnówka. Następnie wizyta w Muzeum Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Temat pracy: Historia i stan aktualny zabytków architektonicznych na terenie mojej miejscowości. Wykonanie: Ewelina Aftańska i Aleksandra Ambroziak Uczennice klasy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW

HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW Żydzi osiedlili się w Siedlcach w połowie XVI wieku. Początkowo zajmowali się karczmarstwem, a później także rzemiosłami i kupiectwem. W roku 1794 została wybudowana żydowska

Bardziej szczegółowo

Upadek polskiej państwowości

Upadek polskiej państwowości Upadek polskiej państwowości 1. Polska po II rozbiorze Zorientowano się, że Prusy i Rosja dążą do pożarcia Polski Polsce zostało Podlasie, Wołyń, Litwa, cz. Mazowsza i Małopolski, (większe) miasta Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK4g15. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK4g15. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IK4g15 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Początki sięgają XVIII wieku. Droga narolna weszła w skład jednej z kilku Osi. Nosiła inną nazwę i była znacznie dłuższa. Pod koniec wieku została przecięta

Bardziej szczegółowo

Krajna w czasach eksterminacji

Krajna w czasach eksterminacji Województwo Kujawsko-Pomorskie www.szklakipamieci.kujawsko-pomorskie.pl Szlak męczeństwa - II wojna światowa Egzekucja w Rudzkim Moście k. Tucholi w 1939 r Miejsca: Nakło, Paterek k. Nakła, Radzim, Karolewo,

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Ulica Bronisława Pierackiego w Rejowcu.

Ulica Bronisława Pierackiego w Rejowcu. Ulica Bronisława Pierackiego w Rejowcu. Copyright 2017 Zdzisław Kalinowski Słabo widoczny fragment ulicy Pierackiego, przylegający do Rynku od strony zachodniej. W tym miejscu obecnie stoi restauracja

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez wzniesienie poświęconego mu pomnika popiersia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ

ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ Programy wycieczek jednodniowych (7-8 godzinnych) 5:52 wyjazd z Białegostoku pociągiem REGIO 8:11 przyjazd do Suwałk wycieczka 17:28 wyjazd z Suwałk pociągiem REGIO 19:37 przyjazd

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5.

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. Anna Korzycka Rok IV, gr.1 Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. 1. Na podstawie mapy Polska za Bolesława Chrobrego podaj miejscowości będące siedzibami arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

1835-2010 STARY SZPITAL W TARNOWIE. Szpital założony został w okresie szalejącej epidemii tyfusu NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH

1835-2010 STARY SZPITAL W TARNOWIE. Szpital założony został w okresie szalejącej epidemii tyfusu NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH STARY SZPITAL W TARNOWIE NA DAWNYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH Widok Tarnowa z wieży kościoła XX. Misjonarzy, ok. 1910 r. Projekt fasady budynku głównego A. Kamieniobrodzkiego z 1907 r. Szkoła Żeńska im.

Bardziej szczegółowo

Mała ojczyzna ludzie i miejsca. Oliwia Szczuka

Mała ojczyzna ludzie i miejsca. Oliwia Szczuka Mała ojczyzna ludzie i miejsca kategoria konkursu - opowiadanie Oliwia Szczuka uczennica kl. IIA Gimnazjum Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Opieka merytoryczna Teresa Goździejewska Moja

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy Turniej historyczny 1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy 2. Uzbrojenie przedstawia wojowników jakiego kraju?

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 2. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA 3. MATERIAŁ DREWNO, KAMIEŃ, BLACHA 4. DATOWANIE 1929 R 5. MIEJSCOWOŚĆ 22. FOTOGRAFIE 6. GMINA 7. POWIAT 8.WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Jaworzniacy.pl. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, r

Jaworzniacy.pl. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, r Miejsca Pamięci MIEJSCA PAMIĘCI DATY ODSŁONIĘCIA FORDON. Tablica Pamiątkowa na centralnym Więzieniu dla Kobiet 10.05.1992r. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych,

Bardziej szczegółowo

Budynki i obszary wpisane do rejestru zabytków

Budynki i obszary wpisane do rejestru zabytków Budynki i obszary wpisane do rejestru zabytków Obiekty, zespoły obiektów oraz obszary wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego znajdujące się na terenie Gdyni. (w nawiasach nr rejestru dawnego

Bardziej szczegółowo

Przemysł II koronował się na króla Polski po okresie rozbicia dzielnicowego w roku. Była to.. połowa wieku.

Przemysł II koronował się na króla Polski po okresie rozbicia dzielnicowego w roku. Była to.. połowa wieku. 1. Uzupełnij zdania. Wielkopolska sąsiaduje z następującymi regionami: 1. Pomorze 2... 3... 4... Największą rzeką Wielkopolski jest. Wielkopolska leży na terenie 3 krain geograficznych. Są to: 1. Pojezierze..

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI.

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI. Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich Park Charzewicki I. Wzdłuż obrzeża parku biegnie długa aleja. Drzewa jakiego gatunku rosną w większości po obu jej stronach? Zasugeruj jakim celom owa aleja mogła służyć?

Bardziej szczegółowo

VI GMINNY KONKURS WIEDZY HISTORIA I TRADYCJA ZIEMI PRZEMĘCKIEJ

VI GMINNY KONKURS WIEDZY HISTORIA I TRADYCJA ZIEMI PRZEMĘCKIEJ VI GMINNY KONKURS WIEDZY HISTORIA I TRADYCJA ZIEMI PRZEMĘCKIEJ 29 listopada 2013 r. Imię i nazwisko:... Klasa:... Szkoła:... Imię i nazwisko opiekuna:... PYTANIA KONKURSOWE - SZKOŁA PODSTAWOWA CZĘŚĆ 1

Bardziej szczegółowo