NUNCJUSZ APOSTOLSKI ANGELO RONCALLI WOBEC PROBLEMÓW POLSKIEJ EMIGRACJI WE FRANCJI PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NUNCJUSZ APOSTOLSKI ANGELO RONCALLI WOBEC PROBLEMÓW POLSKIEJ EMIGRACJI WE FRANCJI PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ"

Transkrypt

1 STUDIA POLONIJNE T. 34. Lublin 2013 MICHA K AKUS NUNCJUSZ APOSTOLSKI ANGELO RONCALLI WOBEC PROBLEMÓW POLSKIEJ EMIGRACJI WE FRANCJI PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ Niespodziewanie, na mocy osobistej decyzji Piusa XII 1, w grudniu 1944 roku 2 dotychczasowy przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Turcji i Grecji Angelo Giuseppe Roncalli zosta mianowany nuncjuszem apostolskim we Francji. 30 grudnia 1944 roku przyby do kraju nad Sekwan a. Pierwsze wraz enie nie pozostawia o z udzeń, zw aszcza w sytuacji, kiedy dymisja jego poprzednika, biskupa Valerio Valeri zosta a wymuszona przez Charles a de Gaulle a 3. Na lotnisku w Villacoublay (20 km na po udniowy zachód od Paryz a) nie przewidziano specjalnego powitania legata papieskiego. Jego trwaj aca trzy lata misja we Francji polega a na uspokojeniu nastrojów w sytuacji, kiedy w adza cywilna domaga a sie dymisji trzydziestu biskupów (ostatecznie uda o sie zredukować ich liczbe do trzech: Aix, Mende oraz Ks. dr MICHA K AKUS duszpasterz wśród Polaków we Francji; 73, Av. Victoire, Toulon (Francja); 1 F.Ricossa,Le pape du Concile, Sixième partie: nonce à Paris ( ); la politique, (Extrait de la revue Sodalitium n. 27 de mars 1992 pp. 12 sqq.), eu/index.php?pid=95 [doste p: 31 maja 2013]. Pierwotnie mia być mianowany arcybiskup Giuseppe Fietta, nuncjusz apostolski z Argentyny. Jednakz e ze wzgle du na z y stan zdrowia odmówi zmiany placówki. P. Blet,Pie XII et la France en guerre, Revue d histoire de l Église de France 69(1983), nr 183, s. 229; E. Fouilloux,Extraordinaire ambassadeur? Mgr Roncalli à Paris ( ), Revue historique 1988, nr 565, s Decyzja papiez a o mianowaniu nuncjuszem we Francji mia a być przedstawiona biskupowi Angelo Roncallemu w depeszy z 5 grudnia. Dnia 13 grudnia zosta a zaakceptowana przez Roncallego. Blet,Pie XII, s Charles de Gaulle nie uzna ambasadorów państw rezyduj acych w czasie wojny przy rz adzie w Vichy, w tym nuncjusza apostolskiego. Blet,Pie XII, s. 229.

2 40 Micha K akus Arras) z jednej 4 i zachowania decyduj acego wp ywu szefa misji dyplomatycznej Watykanu na nominacje nowych biskupów z drugiej strony. W czasie tej pos ugi odby on, cze sto nie informuj ac urze dników ministerstwa spraw zagranicznych, 48 podróz y do wielu diecezji tego kraju. W jakim stopniu by o to moz liwe, pragn a być bardziej proboszczem Francji niz dyplomat a, dlatego tez jak pisze Étienne Fouilloux sposób prowadzenia przez niego dyplomacji by niezrozumia y dla obserwatorów 5. Dotychczas na temat z ycia i pos ugi Angelo Roncallego jako nuncjusza we Francji wydano kilka publikacji naukowych. Prócz Dziennika duszy 6 ukaza o sie wje zyku francuskim kilka wartościowych publikacji biograficznych zawieraj acych równiez informacje na temat jego dzia alności we Francji 7. Najwaz niejszymi dotychczas opublikowanymi pracami naukowymi dotycz acymi tamtego okresu s a zbiór przemówień i listów nuncjusza Roncallego w czasie jego pobytu we Francji 8 oraz wydane najpierw w je zyku w oskim, a naste pnie prze oz one na je zyk francuski krytyczne wydanie dzienników przysz ego papiez a Jana XXIII 9. Warto przypomnieć, z e pocz awszy od roku 1905 (rok po świe ceniach kap ańskich) az do 1963 (data śmierci), Angelo Roncalli prowadzi prywatny dziennik, który sk ada sie z 3000 zapisanych stron 10. Zawar w nich nie tylko informacje o spotkaniach, wizytach, planie kaz dego dnia, ale znalaz y sie w nim równiez subiektywne 11 uwagi i odczucia dotycz ace tych spotkań. 4 Tamz e, s Fouilloux,Extraordinaire ambassadeur?, s. 107, Jean XXIII, Journal de l âme. Ecrits spirituels, Paris: Cerf J.Neuvecelle,Jean XXIII une vie, Paris: Grasset W tej licz acej 500 stron ksi az ce okresowi francuskiemu poświe cono nie wie cej niz 65 stron. T. Cahill,Jean XXIII, Québec: Les Editions Fides 2003; Ph. Chenaux,Les enseignements de Jean XXIII, Saint Maurice: Editions sunt-augistin 2000; G. Alberigo,Jean XXIII devant l histoire, Seuil 1989; P. Hebblethwaite,Jean XXIII. Le Pape du Concile, Paris: Bayard Jean XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli. Souvenirs d un nonce, cahiers de France, , Roma G.A.Roncalli(Giovanni XXIII), Anni di Francia. 1: Agende del nunzio , ed. É. Fouilloux, Bolonia: Istituto per le scienze religiose 2005; t e n z e, Anni di Francia. 2: Agende del nunzio, , ed. É. Fouilloux, Bolonia: Istituto per le scienze religiose 2006; [t umaczenia na j. francuski:] G. A. Roncalli, Journal de France. I: , Paris 2006, [dalej cyt.: Journal I]; t e n z e,journal de France. II: , Paris 2008, [dalej cyt.: Journal II]. 10 R.Kriegel,Mgr A.G. Roncalli: Le Nonce et l'epuration, Journal de France I, Paris: Cerf 2006, de_lecture/roncalli.pdf [doste p: 20 maja 2013]. 11 Dla przyk adu po spotkaniu z przedstawicielem prezydenta USA Myronem Taylorem

3 Nuncjusz apostolski Angelo Roncalli 41 Kulisy wyboru Angelo Roncallego na nuncjusza we Francji oraz jego g ówne dokonania opisa P. Blet 12. Jego dzia alność na tym stanowisku zosta a takz e omówiona w artyku ach É. Fouilloux 13, M. Demarle 14 oraz R. Kriegela, be d acym krótk a analiz a pierwszego tomu dziennika hierarchy 15. Szefowi misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej we Francji nieobce by y problemy 16 i sprawy emigracji polskiej. Jak pisze ówczesny rektor Polskiej Misji Katolickiej, ks. Franciszek Cegie ka, arcybiskup Angelo Roncalli z ywi duz o sympatii dla Polski 17. W Archiwum Polskiej Misji Katolickiej zachowa a sie korespondencja mie dzy nuncjuszem a rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji 18. Równiez w dziennikach Roncallego znaleźć moz na informacje na temat spotkań z polskimi dostojnikami kościelnymi. W Paryz u wielokrotnie dochodzi o do spotkań nuncjusza Angelo Roncallego z kardyna em Augustem Hlondem. Jedna z najwaz niejszych wizyt mia a miejsce 10 kwietnia 1945 roku w ambasadzie polskiej, czyli kilka dni po oswobodzeniu prymasa z niewoli w Wiedenbruck w Westfalii 19. Nie by o to z pewności a pierwsze spotkanie nuncjusza z kardyna em Hlondem, kilkakrotnie bowiem, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, odwiedzi on Polske. Zwierzchnik Kościo a w Polsce zrobi tak duz e wraz enie na biskupie Roncallim, który by zachwycony zachowan a pomimo represji bystrości a 6 maja 1948 roku Roncalli zanotowa : nic waz nego, kiedy Taylor tego samego dnia, zdaj ac relacje Trumanowi, napisa, z e w czasie spotkania omówiono sprawy dotycz ace groźby III wojny światowej czy sprawy polityki wobec Hiszpanii. Kriegel,Mgr A. G. Roncalli. 12 Blet,Pie XII, s Fouilloux,Extraordinaire ambassadeur?, s M.Demarle,Mon ami Angelo Giuseppe Roncalli, Nonce apostolique, le futur Jean XXIII, Paris: Éditions Saint-Germain-des Prés Kriegel,Mgr A. G. Roncalli. 16 W jednej z nich opisuje przyczyny odmowy wspó pracy Polskiej Misji Katolickiej (PMK) we Francji z dyplomatami rz adu komunistycznego w Polsce, g ównie Stanis awem Skrzeszewskim i Jerzym Putramentem, i ich zabiegi w celu sk ócenia Polonii francuskiej po II wojnie światowej. F. Cegie ka,nuncjusz apostolski A. G. Roncalli na tle zatargu Polskiej Misji Katolickiej w Paryz u z Ambasada Tymczasowego Rzadu Warszawskiego w latach , [broszura wydana w USA] 1976; t e n z e, Nuncjusz A. G. Roncalli w Paryz u, Zeszyty Historyczne 1977, nr 39, s O spotkaniach rektora PMK z przedstawicielami rz adu polskiego by na biez aco informowany kardyna August Hlond. W archiwum PMK zachowa o sie kilka protoko ów takich rozmów. Patrz: Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji [dalej cyt.: APMK], Hlond August, kard. ( ), sygn. B.III Cegie kanuncjusz A. G. Roncalli, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , sygn. A.IV Journal I, s

4 42 Micha K akus umys u swojego rozmówcy 20,z e zaprosi kardyna a Hlonda na kolejne spotkanie dzień później, tym razem do nuncjatury. Naste pne spotkanie, jak wynika z zapisków Roncallego, mia o miejsce równiez w nuncjaturze dwa dni później, to jest 13 kwietnia. Dnia 19 kwietnia 1945 roku nuncjusz uda sie z ks. pra atem Alfredo Pacinim 21 do ambasady polskiej, by uhonorować prymasa Polski 22. Spotkanie to jednak mia o burzliwy przebieg. Wzburzenie wśród gości, jak zanotowa legat papieski, wywo a y postanowienia konferencji ja tańskiej zakończonej dwa miesi ace wcześniej 23, podporz adkowuj acej w adze w Polsce zwierzchnictwu Zwi azku Radzieckiego. Na trzy dni przed wyjazdem z Francji, 21 kwietnia mia o miejsce ostatnie w 1945 roku spotkanie nuncjusza z prymasem Polski 24. Wizyty te zapad y tak g e boko w pamie ci nuncjusza, z e opisuj ac w swoim dzienniku pobyt w Lourdes (31 lipca 1945 roku), zanotowa, z e mieszka w tym samym pokoju, w którym przebywa w czasie wojny kardyna August Hlond 25. Kolejna okazja do rozmowy z udaj acym sie do Rzymu kardyna em Hlondem nadarzy a sie ponad rok później, 20 listopada 1946 roku 26. Korzystaj ac ze sposobności, prymas Polski w czasie tych spotkań informowa nuncjusza o stosunku w adz komunistycznych do Kościo a w Polsce, prześladowaniach duchownych oraz amaniu zasad demokracji. Angelo Roncalli wspó czu narodowi polskiemu. Po spotkaniu z udaj acym sie do Rzymu prymasem Polski, 1 stycznia 1948 roku zanotowa : Biedna, ume czona Polska. Ale dusze pozostaj a silne i wierne Chrystusowi 27. W czasie spotkań poruszano takz e tematy zwi azane z emigracj a polsk a i prowadzeniem duszpasterstwa wśród Polaków na obczyźnie. Nuncjusz Angeli Roncalli spotyka sie takz e z innymi polskimi duszpasterzami. Dzień po spotkaniu z kardyna em Augustem Hlondem w ambasadzie 20 Tamz e, s , Od 1935 roku pracowa w nuncjaturze w Warszawie. W latach roku by radc a w nuncjaturze we Francji. Mianowany zosta biskupem (1946), a naste pnie kreowany kardyna em (1967). 22 Journal I, s Trwa a od 4 do 11 lutego 1945 roku. 24 Journal I, s Tamz e, s Tamz e, s Pauvre Pologne que de tourments! Mais les ames restent cependant solides et fideles au Christ (tamz e, s. 453).

5 Nuncjusz apostolski Angelo Roncalli 43 polskiej, 19 kwietnia 1945 roku rozmawia z biskupem Józefem Gawlin a, który obok kardyna a by odpowiedzialny za organizacje duszpasterstwa polonijnego 28. Kolejne spotkanie mia o miejsce 23 kwietnia 1945 roku. Dnia 7 maja 1949 roku zosta przyje ty przez nuncjusza Roncallego biskup Józef Gawlina, zaś 11 maja tegoz roku wraz z rektorem Polskiej Misji Katolickiej, ks. Kazimierzem Kwaśnym oraz prze oz onymi polskiego Seminarium Duchownego w Paryz u legat papieski zjad obiad 29. Kolejne spotkania mia y miejsce 6 maja i 2 listopada 1952 roku 30. Równiez kilkakrotnie (3 lutego , 19 stycznia 1953 roku 32 ) nuncjusz rozmawia z rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Paryz u. Szczególn a sympati a arcybiskup Angelo Roncalli darzy Marie Winowsk a 33, pisz ac o niej w swoich dziennikach jako o tej, która zajmuje sie bardzo Polakami 34, a w szczególności udziela gościnności i opiekuje sie biednymi polskimi studentkami 35.Byćmoz e zosta a ona przedstawiona nuncjuszowi przez kardyna a Augusta Hlonda, który jeszcze w czasie wojny be d ac w Lourdes wspó pracowa z ni a 36. Innym duchownym polskim, który nawi a maja 1931 roku kardyna Hlond otrzyma dekret, na mocy którego papiez mianowa go protektorem, czyli duchowym opiekunem emigracji polskiej. W rzeczywistości funkcje te sprawowa biskup Gawlina, choć oficjalnie dopiero na mocy dekretu Kongregacji dla Spraw Nadzwyczajnych, N. 619/49, z dnia 28 stycznia 1949 roku Józef Felix Gawlina otrzyma urz ad protektora i kierownika Opieki Duchownej nad Polakami za granic a. Patrz: APMK, Józef Gawlina, Gawlina do Kwaśnego, Rzym, 15 lutego 1949, sygn. B.IV. 29 Journal II, s Tamz e, s. 520, Journal I, s Journal II, s Maria Winowska pisarka i dziennikarka pochodzenia polskiego (ur. w 1904 roku w Ska acie w Galicji Wschodniej). W czasie II wojny światowej cz onkini francuskiego ruchu oporu, aktywna dzia aczka emigracji polskiej we Francji. Odbywa a regularne spotkania w Lourdes z kardyna em Ch. Lavigerie. Pod pseudonimem Pierre Lenert opublikowa a w 1962 roku ksi az ke poświe con a prześladowaniu Kościo a w Polsce w okresie stalinowskim oraz do roku 1962 redagowa a L Église catholique en Pologne. By a to zebrana seria artyku ów publikowanych w La croix w lutym 1962 roku. /nd/polonica-w-lourdes [doste p: 26 czerwca 2013]; P. Lenert,L Église catholique en Pologne, Paris: Éditions du Centurion 1962, s Journal II, s Journal II, s APMK, Hlond August, kard. ( ), Hlond do Rogaczewskiego, Lourdes, 21 września 1940, sygn. B.III.1.

6 44 Micha K akus za kontakt z arcybiskupem Roncallim, by ks. Augustyn Jakubisiak 37, który spotka sie z nuncjuszem 12 marca 1945 roku 38. Liczba odbytych spotkań z kardyna em Augustem Hlondem, biskupem Józefem Gawlin a, jak równiez z ks. Franciszkiem Cegie k a i jego naste pc a, ks. Kazimierzem Kwaśnym nie dziwi, zwaz ywszy na problemy, z jakimi musia a sobie radzić Polska Misja Katolicka w Paryz u po II wojnie światowej, zw aszcza z e sposób ich rozwi azania by konsultowany z nuncjatur a w Paryz u. Warto przypomnieć, z e po II wojnie światowej emigracja polska we Francji liczy a oko o osób. Pracowa o tam 140 ksie z y oraz 100 sióstr zakonnych 39. Dzie ki wsparciu udzielonemu rektorowi Polskiej Misji Katolickiej przez nuncjusza, uda o sie po zakończeniu II wojny światowej utrzymać w mocy umowe z 1924 roku (Reglement des Aumôniers Polonais), precyzuj ac a zasady pracy duszpasterskiej ksie z y polskich we Francji i utrzymuj ac a zwierzchnictwo rektora Polskiej Misji Katolickiej nad duchownymi z Polski duszpasterzuj acymi wśród emigracji polskiej 40. Sprawa by a o tyle istotna, z e cze ść duchowieństwa francuskiego sprzeciwia a sie istnieniu odre bnych duszpasterstw narodowych, argumentuj ac to potrzeb a unifikacji pracy pastoralnej na parafii francuskiej, niezalez nie od pochodzenia parafian. W 1950 roku ks. Kazimierz Kwaśny informowa biskupa Józefa Gawline : Najboleśniejsz a jest sprawa nieprzychylnego ustosunkowania sie Episkopatu Francuskiego do ksie z y polskich. G ow a tej akcji jest przewodnicz acy Komisji Episkopalnej, Kardyna Lienart z Lille, który twierdzi, z e juz najwyz szy czas, aby zjednoczyć parafie francusk a wokó jednego proboszcza, którym ma być ksi adz francuski wyznaczony przez swego Ordynariusza 41. Poparcie udzielone przez nuncjusza nie dziwi, zw aszcza z e (dzie ki spotkaniom z polskimi dostojnikami kościelnymi) sposób prowadzenia duszpasterstwa polskiego krytykowa powojenne zmiany w liturgii à la française (nieprzestrzegania zasad liturgicznych, traktowanie 37 Augustyn Jakubisiak ( ), ukończy studia filozoficzno-teologiczne uwieńczone przyje ciem świe ceń kap ańskich w 1907 roku w Warszawie. W 1910 roku wyjecha do Francji. Studiowa na Sorbonie, gdzie uzyska tytu doktora filozofii. Kapelan Francuskiej Misji Wojskowej. Po II wojnie światowej delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rz adu Londyńskiego na Francje. 38 Journal I, s J.Klechta,Najstarsza w świecie. Polska Misja Katolicka we Francji , Paryz : Polska Misja Katolicka we Francji 2006, s Tamz e, s APMK, Józef Gawlina, Kwaśny do Gawliny, Paryz, 8 grudnia 1950, sygn. B.IV.

7 Nuncjusz apostolski Angelo Roncalli 45 sprawowania obrze dów jako gry aktorskiej, a samego naboz eństwa jako koncertu) 42. Innym problemem poruszanym w czasie spotkań z arcybiskupem Angelo Roncallim, by a sprawa harmonogramu celebracji niedzielnej mszy świe tej dla robotników oraz jurysdykcji rektora Polskiej Misji Katolickiej do sprawowania sakramentu spowiedzi wśród Polaków. W lutym 1946 roku ks. Franciszek Cegie ka zwróci sie z prośb a, by polscy kapelani mogli odprawiać msze świe te niedzielne w godzinach popo udniowych i wieczornych, mie dzy godz a Chodzi o o umoz liwienie uczestniczenia we mszy świe tej polskim robotnikom, górnikom i rolnikom, którzy nie mogli w niedziele przybyć dokościo a przed po udniem z powodu pracy i zaje ć miejscowych ksie z y mieszkaj acych w Albi, Amiens, Annecy, Arras, Autun, Bayeux, Beauvais, Besançon, Bordeuax, Bourges, Cambrai, Carcassones, Chalons-sur-Marne, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Metz, Nantes, Nice, Nimes, Orleans, Paris, Rennes, Rodez, Rouen, Soissons, Saint- Brieuc, Saint-Flour, Strasburg, Toulouse, Tours, Troyes, Verdun, Versailles, czyli tam, gdzie istnia y duz e skupiska ludności polskiej lub obozy dla uchodźców 43. Problem sprawowania niedzielnych mszy świe tych w godzinach popo udniowych dotyczy g ównie zachowania postu eucharystycznego. Wed ug zasady Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, post obejmowa równiez przyjmowanie wszelkich napojów, w tym wody. Ze wzgle du na post trwaj acy od pó nocy, msza świe ta niedzielna rozpoczyna a sie zazwyczaj oko o godz. 9.00, co mog o być przeszkod a dla robotników pracuj acych w gospodarstwach rolnych z powodu rannych prac przy trzodzie 44. Pewien k opot mog a sprawiać reakcja biskupów francuskich, zw aszcza z e ks. Franciszek Cegie ka, znaj ac nastawienie biskupów francuskich co do kwestii organizacji duszpasterstwa polonijnego, nie konsultowa z nimi tych propozycji. Jednak, licz ac na sentyment, jakim nuncjusz Angelo Roncalli darzy kardyna a Augusta Hlonda, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji wspomnia, z e propozycje u oz enia duszpasterstwa polonijnego by y konsultowane z prymasem Polski i biskupem Józefem Gawlin a. By zaznaczyć specjaln a pozycje polskiego duszpasterstwa polonijnego we Francji, ks. Cegie ka 42 Kriegel,Mgr A. G. Roncalli. 43 APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Roncalli do Cegie ki, Paryz, 9 marca 1946, sygn. A.IV Ostatecznie papiez Pius XII wyda pozwolenie na przyjmowanie pokarmu p ynnego (z wyj atkiem alkoholu) dla robotników prac niezbe dnych Konstytucja Apostolska Christus Dominus, AAS 45(1953), s

8 46 Micha K akus wspomnia równiez o swoich prerogatywach w stosunku do kapelanów polskich (prze oz ony Misji Polskiej móg przenosić i mianować kapelanów, jak równiez zabiegać u miejscowych ordynariuszy o niezbe dne zezwolenia). Chc ac unikn ać pos adzeń o zgode na tworzenie podwójnego polskiego i francuskiego duszpasterstwa w parafiach francuskich, nuncjusz chcia znać stopień zintegrowania robotników i uchodźców polskich z innymi narodowościami oraz wiedzieć, czy kapelan polski pe ni sta a pos uge w obozach dla Polaków, czy tylko przyjez dz a odprawić naboz eństwo 45. Okaza o sie, z e kapelani polscy przebywaj a w polskich osadach robotniczych, zaś sami pracownicy zachowuj a jedność i tym samym nie mieszaj a sie z ludźmi innych narodowości 46. Ostatecznie ks. Franciszek Cegie ka, nie chc ac stawiać nuncjusza w k opotliwym po oz eniu (z yczliwość, jak a darzy Polaków z jednej oraz obiekcje biskupów francuskich z drugiej strony), doprecyzowa, z e zgoda na sprawowanie mszy świe tej po po udniu dotyczy aby tylko Polaków, którzy zamierzaj a powrócić do kraju 47,zaśjego zabiegi nie maj a na celu tworzenia konkurencyjnego do francuskiego duszpasterstwa, gdyz jurysdykcji do spowiadania i asystowania przy ma z eństwach udziela by jak dotychczas miejscowy ordynariusz 48. W konsekwencji Stolica Apostolska wyda a rektorowi Polskiej Misji Katolickiej personaln a zgode na sprawowanie sakramentu spowiedzi i Eucharystii dla Polaków mieszkaj acych we Francji. Jednakz e nuncjusz, by nie zaogniać sytuacji prosi, z eby rektor wyjaśnia sytuacje ordynariuszom miejsca 49. Ksi adz Franciszek Cegie ka stara sie równiez u nuncjusza o dyspense od postu eucharystycznego dla robotników polskich w przypadku komunii świe tej rozdzielanej po godz Biskup Angelo Roncalli radzi jednak, by w tej sprawie zwrócić sie bezpośrednio do Rzymu APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Roncalli do Cegie ki, Paryz, 25 lutego 1946, sygn. A.IV Tamz e, Cegie ka do Roncallego, Paryz, 28 lutego W 1946 roku powróci o do kraju oko o reemigrantów. acznie szacuje sie, z e po II wojnie powróci o oko o reemigrantów. Klechta, Najstarsza w świecie, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Roncalli do Cegie ki, Paryz, 9 marca 1946, sygn. A.IV Tamz e, Roncalli do Cegie ki, Paryz, 16 maja 1946; Cegie ka do Roncallego, Paryz, 27 marca 1947; Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 16 maja Tamz e, Cegie ka do Roncallego, Paryz,3października Tamz e, Nuncjatura (Liwio Addi?) do Polskiej Misji Katolickiej, Paryz, 5 października 1946.

9 Nuncjusz apostolski Angelo Roncalli 47 Prócz problemów zwi azanych z organizacj a duszpasterstwa, przedstawiciele Polskiej Misji Katolickiej w Paryz u informowali szefa misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej o polskich katolickich instytucjach we Francji, jednocześnie zwracaj ac sie za pośrednictwem nuncjatury w Paryz u do Stolicy Apostolskiej o wsparcie materialne tych dzie 52. Polska Misja Katolicka ponosi a szczególne obci az enia finansowe zwi azane z dzia alności a polskiego Seminarium Duchownego w Paryz u przy 5, rue des Irlandais 53, polskiego gimnazjum w Chevilly (Loiret) 54, zapewniaj acemu nauczanie 150 uczniom, oraz polskiego sierocińca w Osny (Seine-et-Oise) utrzymuj acego 43. podopiecznych, g ównie z rodzin ofiar wojny. Ponadto w adze Polskiej Misji Katolickiej przekazywa y dotacje dla zarz adzanej przez Siostry Mi osierdzia św. Wincentego à Paulo z eńskiej szkole (Dom Świe tego Kazimierza, rue du Chevaleret, Paryz ) zapewniaj acej schronienie 45 dziewcze tom, wśród których znaczn a liczbe stanowi y sieroty. W placówce tej uczy y sie one prac domowych, szycia i gotowania. Wspomagano takz e prowadzon a przez polskie sercanki szko e w Hindisheim w Alzacji. Jak wynika o ze statystyki przekazanej do nuncjatury, we Francji w 1946 roku studiowa o oko o 600 polskich studentów, z czego znaczna cze ść by y to dzieci Polaków, dla których powrót do Polski w ówczesnych warunkach by niemoz liwy. Znaczna ich liczba nie otrzymywa a wsparcia od w adz polskich. W roku akademickim 1946/47 oko o 400 spośród nich zwróci o sie o pomoc do rektora Polskiej Misji Katolickiej. Dlatego choć w latach uda o sie pozyskać wsparcie Polonii amerykańskiej, która za pośrednictwem w adz kościelnych w Paryz u przekaza- a 150 stypendiów, to środki te w porównaniu do potrzeb by y niewystarczaj ace. Wliście do nuncjatury ks. Franciszek Cegie ka wspomina równiez o dotacji (100 tys. franków) dla Caritas pomagaj acej polskim zes ańcom 55. W wyniku dzia ań biskupa Angelo Roncallego, pozyskano kilkaset intencji mszalnych dla kapelanów polskich 56. Dla przyk adu w 1952 roku otrzymali oni za pośrednictwem nuncjatury w Paryz u 500 stypendiów 57. Przedsta- 52 Tamz e, Cegie ka do Roncallego, Paryz, 24 sierpnia Powsta o w 1945 roku z inicjatywy Prymasa Polski i za zgod a arcybiskupa Paryz a Emmanuela Suharda. Pierwszym rektorem zosta ks. Antoni Banaszak. Klechta,Najstarsza wświecie, s Gimnazjum to istnia o cztery lata, zosta o zlikwidowane w 1950 roku. Jak pisze Kwaśny do Gawliny, za oz ono je w miejscu zupe nie sie do tego nienadaj acym. APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Kwaśny do Gawliny, Paryz, 8 grudnia 1950, sygn. A.IV Mowa o tzw. Polskim Caritas, którego prezesem by Szymon Jaxa-Konarski. Klechta,Najstarsza w świecie, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Zalewski do Roncallego, Paryz, 30 września 1952, sygn. A.IV.1 57 Tamz e, Zalewski do Roncallego, Paryz, 31 października 1952.

10 48 Micha K akus wiciel Stolicy Apostolskiej we Francji wspomaga równiez finansowo w formie daru polskie inicjatywy we Francji. W grudniu 1948 roku i w roku naste pnym legat papieski ofiarowa na potrzeby Polskiej Misji Katolickiej franków, jako dar dla petentów 58. W adze Polskiej Misji Katolickiej zaprasza y nuncjusza na uroczystości kościelne oraz spotkania organizowane przez polskich ksie z y we Francji. By on cze stym gościem w polskim Seminarium Duchownym przy 5, rue des Irlandais, gdzie prawie co roku (1947, 1948, ) 59 udziela świe ceń alumnom. W czasie tych spotkań arcybiskup Roncalli z ywo interesowa sie wiadomościami z Polski. Pod dat a 3 maja 1951 roku zanotowa, z e o godz w polskim seminarium wyświe ci czterech diakonów i czterech subdiakonów, jednakz e bardzo przygne bi y go wiadomości o komunistycznych prześladowaniach duchowieństwa w Polsce 60. Bardzo z yczliwie wspomina wizyte w domu Sióstr Nazaretanek w Paryz u, gdzie 7 stycznia 1951 roku o godz razem z ks. Witoldem Kiedrowskim 61 odprawi msze świe t a, a naste pnie wraz z innymi polskimi ksie z mi, mie dzy innymi z Kazimierzem Kwaśnym zasiedli do wspólnego obiadu 62. Arcybiskup Roncalli by informowany o zjazdach ksie z y polskich 63. Mia uczestniczyć w zjeździe, który odby sie 9 listopada 1945 roku w Clamart. Jednakz e nie móg tam przybyć z powodu nag ego wyjazdu z Paryz a 64. Corocznie sk adano mu z yczenia z okazji Świ at Boz ego Narodzenia i Wielkanocy 65. Odpowiadaj ac na nie dopisywa, z e pamie ta o Polsce. Moje myśli jed- 58 Tamz e, Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 29 grudnia 1948; Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 25 grudnia Klechta,Najstarsza w świecie, s Journal II, s Ks. Witold Kiedrowski ( ), świe cenia kap ańskie otrzyma w 1935 roku dla diecezji che mińskiej. Bra udzia w kampanii wrześniowej 1939 roku. Jako cz onek AK, aresztowany przez gestapo, by wie źniem Majdanka i Oświe cimia, Buchenwaldu i Dachau. Od 1947 roku przebywa we Francji. By wyk adowc a w polskim Seminarium Duchownym w Paryz u, wspó pracownikiem Radia France Intern, kapelanem Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek przy rue Vaugirard prowadz acych stancje dla dziewcz at. 62 Journal II, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Kwaśny do Roncallego, Paryz, 13 października 1949, sygn. A.IV.1; Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 28 października Cegie ka,nuncjusz A. G. Roncalli, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Kwaśny do Roncallego, Paryz, 22 grudnia 1949, sygn. A.IV.1; Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 25 grudnia 1949; Kwaśny do Roncallego, Paryz, 28 kwietnia 1950; Kwaśny do Roncallego, Paryz, 18 grudnia 1950.

11 Nuncjusz apostolski Angelo Roncalli 49 nocz a sie z waszymi, pamie taj ac o licznych trudnościach waszych braci w Polsce pisa w grudniu 1950 roku do rektora Polskiej Misji Katolickiej 66. W czerwcu 1947 roku, w zwi azku ze śmierci a prezydenta RP na uchodźstwie W adys awa Raczkiewicza, by zaproszony na msze świe t a sprawowan a w Paryz u w polskim kościele pw. Wniebowzie cia Najświe tszej Maryi Panny przy rue Saint-Honoré. Nie mog ac przybyć, zapewni o modlitwie za zmar ego 67. Uczestniczy natomiast we wspominanym kościele w mszy świe tej za zmar ego kardyna a Augusta Hlonda, w czasie której prócz osobistej refleksji na temat prymasa odczyta przes anie papiez a Piusa XII do zebranych 68. Jak juz wspomniano, nuncjusz apostolski we Francji zna sytuacje polityczn a w Polsce Ludowej. Dlatego odpowiadaj ac na zaproszenia kierowane przez w adze Polskiej Misji Katolickiej zw aszcza z okazji świ at narodowych, kierowa sie daleko posunie t a ostroz ności a. Tak by o w przypadku zaproszenia na uroczystość z okazji świe ta maryjnego i rocznicy Konstytucji 3 maja. W 1947 roku rektorowi Misji Polskiej bardzo zalez a o na obecności arcybiskupa Roncallego 69. Pocz atkowo, w marcu 1947 roku, zgodzi sie onnauświetnienie swoj a obecności a tej uroczystości 70. Jednak, jak wspomina ks. Franciszek Cegie ka 71, o planowanych uroczystościach i udziale w nich nuncjusza dowiedzia sie ambasador Polski we Francji Stanis aw Skrzeszewski, który zamierza wzi ać udzia we mszy świe tej. Tym samym, zgodnie z protoko em dyplomatycznym, przed kościo em znajduj acym sie przy jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Paryz u w pobliz u placu Concorde, przedstawiciel polskich w adz komunistycznych mia by być witany przez rektora Polskiej Misji Katolickiej z takimi samymi honorami co nuncjusz apostolski. By o to celowe dzia anie w adz polskich, maj ace pokazać akceptacje opinii publicznej w Paryz u, legitymizowanie przez Polonie we Francji rz adów komunistycznych w Polsce. Problemem by a równiez treść przygotowywanego kazania, gdyz ks. Franciszek Cegie ka zamierza poruszyć temat wolnej, odrodzonej Polski. Sytuacja komplikowa a sie, gdyz rektor Polskiej Misji Katolickiej odmówi powitania ambasadora Polski, jak równiez zmiany treści kazania 72. W celu 66 Tamz e, Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 28 grudnia Tamz e, Roncalli do Cegie ki, Paryz, 10 czerwca Tamz e, Kwaśny do Roncallego, Paryz, 25 października 1948; Journal I, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Cegie ka do Roncallego, Paryz, 14 marca 1947, sygn. A.IV Tamz e, Roncalli do Cegie ki, Paryz, 17 marca Cegie ka,nuncjusz A. G. Roncalli, s Tamz e.

12 50 Micha K akus uniknie cia niezre cznej sytuacji, nuncjusz postanowi w tym dniu o godz wzi ać udzia w świe ceniach kap ańskich w polskim Seminarium Duchownym. Poniewaz uroczystość w polskim kościele z okazji świe ta narodowego zaplanowano na godz , tym samym jego obecność na mszy świe tej okaza a sie niemoz liwa 73. Warto wspomnieć, z e przedstawiciele Ambasady Polski Ludowej we Francji próbowali wielokrotnie wykorzystać uroczystości zwi azane ze świe tami kościelnymi do pokazania, z e w adze komunistyczne zachowa y dobre relacje z polsk a emigracj a we Francji, a zmiany polityczne w Polsce znalaz y uznanie wśród Polonii. Zaskoczenie nuncjusza wywo a a obecność jednego z duchownych francuskich na spotkaniu boz onarodzeniowym zorganizowanym przez polsk a ambasade w Paryz u w 1949 roku. Poprosi wie c o wyjaśnienia rektora Polskiej Misji Katolickiej, ks. Kwaśnego. Okaza o sie, z e cze sto obecność ksie z y francuskich w spotkaniach, w czasie których pod nieobecność przedstawicieli Polskiej Misji Katolickiej niejednokrotnie prezentowano sztandary Polski Ludowej, mia a pokazać, jakoby przedstawicieli Kościo a z w adzami kraju komunistycznego aczy y dobre relacje, tym samym siej ac zame t i dezorientacje wśród Polaków. Ksie z y tych, nieznaj acych realiów w Polsce, przekonywano, z e uczestnicz ac w tych spotkaniach zachowaj a dobre stosunki z polskimi mieszkańcami swoich parafii 74. Wydarzenie to pozwoli o nuncjuszowi na w aściw a ocene metod dzia ań polskich w adz komunistycznych w stosunku do Polonii francuskiej. Nuncjatura w Paryz u na prośbe rektora Polskiej Misji Katolickiej pośredniczy a w uzyskaniu przez emigrantów z Polski wizy potrzebnej na wyjazd do W och. Tak by o w przypadku delegacji polskiego uniwersyteckiego stowarzyszenia katolickiego Veritas, którego kilku cz onków, mie dzy innymi profesora Boles awa Buriana i Andrzeja Ruszkowskiego zaproszono na konferencje organizowan a w Rzymie od 7 do 14 kwietnia 1947 roku przez PAX Romana 75, czy doktora Konrada Sienkiewicza ze stowarzyszenia Christian-Social Movement z Londynu, który zamierza spe dzić kilka dni w Wiecznym Mieście Jeszcze 24 kwietnia 1947 roku ks. Franciszek Cegie ka próbowa bezskutecznie interweniować u nuncjusza, by ten przyby do polskiego seminarium godzine wcześniej i tym samym by oby dostatecznie duz o czasu na udzia w uroczystościach 3 maja. APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Cegie ka do Roncallego, Paryz, 24 kwietnia 1947, sygn. A.IV Tamz e, Kwaśny do Roncallego, Paryz, 2 marca Tamz e, Cegie ka do Roncallego, Paryz, 3 marca 1947; D abrowski do Roncallego, Paryz, 18 marca Tamz e, Cegie ka do Roncallego, Paryz, 24 marca 1947.

GRECJA KRAJ ZBYT DUZ Y, BY UPAŚĆ?

GRECJA KRAJ ZBYT DUZ Y, BY UPAŚĆ? ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 3(39) 2011 ANNA KOWCUŃ MATEUSZ SUTOWICZ GRECJA KRAJ ZBYT DUZ Y, BY UPAŚĆ? ANALIZA SYTUACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH KRAJÓW PIIGS ORAZ JEJ KONSEKWENCJE DLA RYNKU WALUTOWEGO

Bardziej szczegółowo

WP YW REKLAMY SPO ECZNEJ NA POSTAWY I ZACHOWANIA ODBIORCÓW PRZEKAZU

WP YW REKLAMY SPO ECZNEJ NA POSTAWY I ZACHOWANIA ODBIORCÓW PRZEKAZU ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 4(40) 2012 AGNIESZKA STOLARSKA WP YW REKLAMY SPO ECZNEJ NA POSTAWY I ZACHOWANIA ODBIORCÓW PRZEKAZU Reklama spo eczna jest szczególnym sposobem docierania do róz nych

Bardziej szczegółowo

BUSINESS PROCESS REENGINEERING REORGANIZACJA PROCESÓW W PRZEDSIE BIORSTWIE

BUSINESS PROCESS REENGINEERING REORGANIZACJA PROCESÓW W PRZEDSIE BIORSTWIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 4(40) 2012 ANNA BORAWSKA BUSINESS PROCESS REENGINEERING REORGANIZACJA PROCESÓW W PRZEDSIE BIORSTWIE Tak zwane przez nas zarz adzanie w wielkim stopniu polega na utrudnianiu

Bardziej szczegółowo

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl PRZEGL D NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZE STWA ROK III NUMER 4 (9) Pozna 2010 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodnicz cy) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Fro owicz Magdalena Gawro ska-garstka

Bardziej szczegółowo

Tamże, s. 140. 3. M. Matraś, Polskie organizacje religijne..., s. 16. 5. J. Klechta, Najstarsza w świecie..., s. 141.

Tamże, s. 140. 3. M. Matraś, Polskie organizacje religijne..., s. 16. 5. J. Klechta, Najstarsza w świecie..., s. 141. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010), s. 115 123 Ks. Michał Kłakus Toulon Powstanie i działalność Związku Polskich Księży we Francji Po zakończeniu I wojny światowej, Francja była jednym

Bardziej szczegółowo

Osobiste zapiski Jana Pawła II to:

Osobiste zapiski Jana Pawła II to: 1 Karol Wojtyła, Jan Paweł II Jestem bardzo w rękach Bożych Notatki osobiste 1962 2003 Notatki osobiste, które Jan Pawe II prowadzi przez czterdzie ci lat, odkrywaj tajemnic jego duszy i ca kowitego oddania

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI

Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI Miesięcznik Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku Z nauczania kościoła OGŁOSZENIE DECYZJI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI O ZŁOŻENIU URZĘDU BISKUPA

Bardziej szczegółowo

Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem

Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2010, z. XI Urszula KOWALCZYK Archiwum m.st. Warszawy Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej

Bardziej szczegółowo

IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2003 1 Zdjêcia na ok³adce i wewn¹trz numeru: Ryszard Rzepecki ISBN 83-87802-69-7 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM III WYDAWNICTWO MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ MELBOURNE 20009 Komitet Redakcyjny: Piotr P. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert Copyright

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

MEMORIA ZE ŒW. HELENY

MEMORIA ZE ŒW. HELENY MEMORIA ZE ŒW. HELENY EMMANUEL DE LAS CASES MARIA JÓZEF EMMANUEL AUGUST DIEUDONNE, HRABIA DE LAS CASES MEMORIA ZE ŒW. HELENY T UMACZY : JAN KORTAS ZE WSTÊPEM: MARIUSZA OLCZAKA FINNA Gdañsk 2008 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie N a r o d o w y B a n k P o l s k i Monety kolekcjonerskie 10 z 925/1000Ag oraz farby: czerwona, zielona i czarna 32,00 mm 14,14 g 40.000 szt. 2 z stop CuAl5Zn5Sn1 zwyk y 8,15 g 680.000 szt. Awers: Z lewej

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WYGAŚNIĘCIA KONKORDATU ZAWARTEGO MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A STOLICĄ APOSTOLSKĄ W DNIU 10 LUTEGO 1925 R.

PROBLEMATYKA WYGAŚNIĘCIA KONKORDATU ZAWARTEGO MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A STOLICĄ APOSTOLSKĄ W DNIU 10 LUTEGO 1925 R. Arnold Rzepecki (Wrocław) PROBLEMATYKA WYGAŚNIĘCIA KONKORDATU ZAWARTEGO MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A STOLICĄ APOSTOLSKĄ W DNIU 10 LUTEGO 1925 R. 1. Konkordat z dnia 10 lutego 1925 r. jako umowa międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PROKREACJA TECHNICYZOWANA WYZWANIA ETYCZNE

PROKREACJA TECHNICYZOWANA WYZWANIA ETYCZNE ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ Tom 1(56) 2009 BP JÓZEF WRÓBEL SCJ PROKREACJA TECHNICYZOWANA WYZWANIA ETYCZNE W drugiej po owie ubieg ego wieku, kiedy rozwój biomedycyny nacechowany by znacznym przyśpieszeniem

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho Zgromadzenie celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko Naj wi tsze Serce Jezusa - ród o wi to ci kap anów ks. Jan Socho 6CZERWIEC 20 / (752) / ROK LXV / CENA 4,50 Z / ISSN 1231-7543 CZERWIEC 20 TEMAT MIESI

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Emigracja polska we Francji zwi zana z dworem króla Stanis awa Leszczy skiego w Lunéville

Emigracja polska we Francji zwi zana z dworem króla Stanis awa Leszczy skiego w Lunéville PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2010, z. XI Ma gorzata DURBAS Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Emigracja polska we Francji zwi zana z dworem

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R.

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. STRUMIEÑ PRAWDY DOBRA PIÊKNA O MARYJO WITAM CIÊ godzinie. Wymawiaj¹c ostatnie s³owa, Matka Bo a roz³o y³a rêce, przekazuj¹c nam œwiat³o,

Bardziej szczegółowo