NUNCJUSZ APOSTOLSKI ANGELO RONCALLI WOBEC PROBLEMÓW POLSKIEJ EMIGRACJI WE FRANCJI PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NUNCJUSZ APOSTOLSKI ANGELO RONCALLI WOBEC PROBLEMÓW POLSKIEJ EMIGRACJI WE FRANCJI PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ"

Transkrypt

1 STUDIA POLONIJNE T. 34. Lublin 2013 MICHA K AKUS NUNCJUSZ APOSTOLSKI ANGELO RONCALLI WOBEC PROBLEMÓW POLSKIEJ EMIGRACJI WE FRANCJI PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ Niespodziewanie, na mocy osobistej decyzji Piusa XII 1, w grudniu 1944 roku 2 dotychczasowy przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Turcji i Grecji Angelo Giuseppe Roncalli zosta mianowany nuncjuszem apostolskim we Francji. 30 grudnia 1944 roku przyby do kraju nad Sekwan a. Pierwsze wraz enie nie pozostawia o z udzeń, zw aszcza w sytuacji, kiedy dymisja jego poprzednika, biskupa Valerio Valeri zosta a wymuszona przez Charles a de Gaulle a 3. Na lotnisku w Villacoublay (20 km na po udniowy zachód od Paryz a) nie przewidziano specjalnego powitania legata papieskiego. Jego trwaj aca trzy lata misja we Francji polega a na uspokojeniu nastrojów w sytuacji, kiedy w adza cywilna domaga a sie dymisji trzydziestu biskupów (ostatecznie uda o sie zredukować ich liczbe do trzech: Aix, Mende oraz Ks. dr MICHA K AKUS duszpasterz wśród Polaków we Francji; 73, Av. Victoire, Toulon (Francja); 1 F.Ricossa,Le pape du Concile, Sixième partie: nonce à Paris ( ); la politique, (Extrait de la revue Sodalitium n. 27 de mars 1992 pp. 12 sqq.), eu/index.php?pid=95 [doste p: 31 maja 2013]. Pierwotnie mia być mianowany arcybiskup Giuseppe Fietta, nuncjusz apostolski z Argentyny. Jednakz e ze wzgle du na z y stan zdrowia odmówi zmiany placówki. P. Blet,Pie XII et la France en guerre, Revue d histoire de l Église de France 69(1983), nr 183, s. 229; E. Fouilloux,Extraordinaire ambassadeur? Mgr Roncalli à Paris ( ), Revue historique 1988, nr 565, s Decyzja papiez a o mianowaniu nuncjuszem we Francji mia a być przedstawiona biskupowi Angelo Roncallemu w depeszy z 5 grudnia. Dnia 13 grudnia zosta a zaakceptowana przez Roncallego. Blet,Pie XII, s Charles de Gaulle nie uzna ambasadorów państw rezyduj acych w czasie wojny przy rz adzie w Vichy, w tym nuncjusza apostolskiego. Blet,Pie XII, s. 229.

2 40 Micha K akus Arras) z jednej 4 i zachowania decyduj acego wp ywu szefa misji dyplomatycznej Watykanu na nominacje nowych biskupów z drugiej strony. W czasie tej pos ugi odby on, cze sto nie informuj ac urze dników ministerstwa spraw zagranicznych, 48 podróz y do wielu diecezji tego kraju. W jakim stopniu by o to moz liwe, pragn a być bardziej proboszczem Francji niz dyplomat a, dlatego tez jak pisze Étienne Fouilloux sposób prowadzenia przez niego dyplomacji by niezrozumia y dla obserwatorów 5. Dotychczas na temat z ycia i pos ugi Angelo Roncallego jako nuncjusza we Francji wydano kilka publikacji naukowych. Prócz Dziennika duszy 6 ukaza o sie wje zyku francuskim kilka wartościowych publikacji biograficznych zawieraj acych równiez informacje na temat jego dzia alności we Francji 7. Najwaz niejszymi dotychczas opublikowanymi pracami naukowymi dotycz acymi tamtego okresu s a zbiór przemówień i listów nuncjusza Roncallego w czasie jego pobytu we Francji 8 oraz wydane najpierw w je zyku w oskim, a naste pnie prze oz one na je zyk francuski krytyczne wydanie dzienników przysz ego papiez a Jana XXIII 9. Warto przypomnieć, z e pocz awszy od roku 1905 (rok po świe ceniach kap ańskich) az do 1963 (data śmierci), Angelo Roncalli prowadzi prywatny dziennik, który sk ada sie z 3000 zapisanych stron 10. Zawar w nich nie tylko informacje o spotkaniach, wizytach, planie kaz dego dnia, ale znalaz y sie w nim równiez subiektywne 11 uwagi i odczucia dotycz ace tych spotkań. 4 Tamz e, s Fouilloux,Extraordinaire ambassadeur?, s. 107, Jean XXIII, Journal de l âme. Ecrits spirituels, Paris: Cerf J.Neuvecelle,Jean XXIII une vie, Paris: Grasset W tej licz acej 500 stron ksi az ce okresowi francuskiemu poświe cono nie wie cej niz 65 stron. T. Cahill,Jean XXIII, Québec: Les Editions Fides 2003; Ph. Chenaux,Les enseignements de Jean XXIII, Saint Maurice: Editions sunt-augistin 2000; G. Alberigo,Jean XXIII devant l histoire, Seuil 1989; P. Hebblethwaite,Jean XXIII. Le Pape du Concile, Paris: Bayard Jean XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli. Souvenirs d un nonce, cahiers de France, , Roma G.A.Roncalli(Giovanni XXIII), Anni di Francia. 1: Agende del nunzio , ed. É. Fouilloux, Bolonia: Istituto per le scienze religiose 2005; t e n z e, Anni di Francia. 2: Agende del nunzio, , ed. É. Fouilloux, Bolonia: Istituto per le scienze religiose 2006; [t umaczenia na j. francuski:] G. A. Roncalli, Journal de France. I: , Paris 2006, [dalej cyt.: Journal I]; t e n z e,journal de France. II: , Paris 2008, [dalej cyt.: Journal II]. 10 R.Kriegel,Mgr A.G. Roncalli: Le Nonce et l'epuration, Journal de France I, Paris: Cerf 2006, de_lecture/roncalli.pdf [doste p: 20 maja 2013]. 11 Dla przyk adu po spotkaniu z przedstawicielem prezydenta USA Myronem Taylorem

3 Nuncjusz apostolski Angelo Roncalli 41 Kulisy wyboru Angelo Roncallego na nuncjusza we Francji oraz jego g ówne dokonania opisa P. Blet 12. Jego dzia alność na tym stanowisku zosta a takz e omówiona w artyku ach É. Fouilloux 13, M. Demarle 14 oraz R. Kriegela, be d acym krótk a analiz a pierwszego tomu dziennika hierarchy 15. Szefowi misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej we Francji nieobce by y problemy 16 i sprawy emigracji polskiej. Jak pisze ówczesny rektor Polskiej Misji Katolickiej, ks. Franciszek Cegie ka, arcybiskup Angelo Roncalli z ywi duz o sympatii dla Polski 17. W Archiwum Polskiej Misji Katolickiej zachowa a sie korespondencja mie dzy nuncjuszem a rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji 18. Równiez w dziennikach Roncallego znaleźć moz na informacje na temat spotkań z polskimi dostojnikami kościelnymi. W Paryz u wielokrotnie dochodzi o do spotkań nuncjusza Angelo Roncallego z kardyna em Augustem Hlondem. Jedna z najwaz niejszych wizyt mia a miejsce 10 kwietnia 1945 roku w ambasadzie polskiej, czyli kilka dni po oswobodzeniu prymasa z niewoli w Wiedenbruck w Westfalii 19. Nie by o to z pewności a pierwsze spotkanie nuncjusza z kardyna em Hlondem, kilkakrotnie bowiem, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, odwiedzi on Polske. Zwierzchnik Kościo a w Polsce zrobi tak duz e wraz enie na biskupie Roncallim, który by zachwycony zachowan a pomimo represji bystrości a 6 maja 1948 roku Roncalli zanotowa : nic waz nego, kiedy Taylor tego samego dnia, zdaj ac relacje Trumanowi, napisa, z e w czasie spotkania omówiono sprawy dotycz ace groźby III wojny światowej czy sprawy polityki wobec Hiszpanii. Kriegel,Mgr A. G. Roncalli. 12 Blet,Pie XII, s Fouilloux,Extraordinaire ambassadeur?, s M.Demarle,Mon ami Angelo Giuseppe Roncalli, Nonce apostolique, le futur Jean XXIII, Paris: Éditions Saint-Germain-des Prés Kriegel,Mgr A. G. Roncalli. 16 W jednej z nich opisuje przyczyny odmowy wspó pracy Polskiej Misji Katolickiej (PMK) we Francji z dyplomatami rz adu komunistycznego w Polsce, g ównie Stanis awem Skrzeszewskim i Jerzym Putramentem, i ich zabiegi w celu sk ócenia Polonii francuskiej po II wojnie światowej. F. Cegie ka,nuncjusz apostolski A. G. Roncalli na tle zatargu Polskiej Misji Katolickiej w Paryz u z Ambasada Tymczasowego Rzadu Warszawskiego w latach , [broszura wydana w USA] 1976; t e n z e, Nuncjusz A. G. Roncalli w Paryz u, Zeszyty Historyczne 1977, nr 39, s O spotkaniach rektora PMK z przedstawicielami rz adu polskiego by na biez aco informowany kardyna August Hlond. W archiwum PMK zachowa o sie kilka protoko ów takich rozmów. Patrz: Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji [dalej cyt.: APMK], Hlond August, kard. ( ), sygn. B.III Cegie kanuncjusz A. G. Roncalli, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , sygn. A.IV Journal I, s

4 42 Micha K akus umys u swojego rozmówcy 20,z e zaprosi kardyna a Hlonda na kolejne spotkanie dzień później, tym razem do nuncjatury. Naste pne spotkanie, jak wynika z zapisków Roncallego, mia o miejsce równiez w nuncjaturze dwa dni później, to jest 13 kwietnia. Dnia 19 kwietnia 1945 roku nuncjusz uda sie z ks. pra atem Alfredo Pacinim 21 do ambasady polskiej, by uhonorować prymasa Polski 22. Spotkanie to jednak mia o burzliwy przebieg. Wzburzenie wśród gości, jak zanotowa legat papieski, wywo a y postanowienia konferencji ja tańskiej zakończonej dwa miesi ace wcześniej 23, podporz adkowuj acej w adze w Polsce zwierzchnictwu Zwi azku Radzieckiego. Na trzy dni przed wyjazdem z Francji, 21 kwietnia mia o miejsce ostatnie w 1945 roku spotkanie nuncjusza z prymasem Polski 24. Wizyty te zapad y tak g e boko w pamie ci nuncjusza, z e opisuj ac w swoim dzienniku pobyt w Lourdes (31 lipca 1945 roku), zanotowa, z e mieszka w tym samym pokoju, w którym przebywa w czasie wojny kardyna August Hlond 25. Kolejna okazja do rozmowy z udaj acym sie do Rzymu kardyna em Hlondem nadarzy a sie ponad rok później, 20 listopada 1946 roku 26. Korzystaj ac ze sposobności, prymas Polski w czasie tych spotkań informowa nuncjusza o stosunku w adz komunistycznych do Kościo a w Polsce, prześladowaniach duchownych oraz amaniu zasad demokracji. Angelo Roncalli wspó czu narodowi polskiemu. Po spotkaniu z udaj acym sie do Rzymu prymasem Polski, 1 stycznia 1948 roku zanotowa : Biedna, ume czona Polska. Ale dusze pozostaj a silne i wierne Chrystusowi 27. W czasie spotkań poruszano takz e tematy zwi azane z emigracj a polsk a i prowadzeniem duszpasterstwa wśród Polaków na obczyźnie. Nuncjusz Angeli Roncalli spotyka sie takz e z innymi polskimi duszpasterzami. Dzień po spotkaniu z kardyna em Augustem Hlondem w ambasadzie 20 Tamz e, s , Od 1935 roku pracowa w nuncjaturze w Warszawie. W latach roku by radc a w nuncjaturze we Francji. Mianowany zosta biskupem (1946), a naste pnie kreowany kardyna em (1967). 22 Journal I, s Trwa a od 4 do 11 lutego 1945 roku. 24 Journal I, s Tamz e, s Tamz e, s Pauvre Pologne que de tourments! Mais les ames restent cependant solides et fideles au Christ (tamz e, s. 453).

5 Nuncjusz apostolski Angelo Roncalli 43 polskiej, 19 kwietnia 1945 roku rozmawia z biskupem Józefem Gawlin a, który obok kardyna a by odpowiedzialny za organizacje duszpasterstwa polonijnego 28. Kolejne spotkanie mia o miejsce 23 kwietnia 1945 roku. Dnia 7 maja 1949 roku zosta przyje ty przez nuncjusza Roncallego biskup Józef Gawlina, zaś 11 maja tegoz roku wraz z rektorem Polskiej Misji Katolickiej, ks. Kazimierzem Kwaśnym oraz prze oz onymi polskiego Seminarium Duchownego w Paryz u legat papieski zjad obiad 29. Kolejne spotkania mia y miejsce 6 maja i 2 listopada 1952 roku 30. Równiez kilkakrotnie (3 lutego , 19 stycznia 1953 roku 32 ) nuncjusz rozmawia z rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Paryz u. Szczególn a sympati a arcybiskup Angelo Roncalli darzy Marie Winowsk a 33, pisz ac o niej w swoich dziennikach jako o tej, która zajmuje sie bardzo Polakami 34, a w szczególności udziela gościnności i opiekuje sie biednymi polskimi studentkami 35.Byćmoz e zosta a ona przedstawiona nuncjuszowi przez kardyna a Augusta Hlonda, który jeszcze w czasie wojny be d ac w Lourdes wspó pracowa z ni a 36. Innym duchownym polskim, który nawi a maja 1931 roku kardyna Hlond otrzyma dekret, na mocy którego papiez mianowa go protektorem, czyli duchowym opiekunem emigracji polskiej. W rzeczywistości funkcje te sprawowa biskup Gawlina, choć oficjalnie dopiero na mocy dekretu Kongregacji dla Spraw Nadzwyczajnych, N. 619/49, z dnia 28 stycznia 1949 roku Józef Felix Gawlina otrzyma urz ad protektora i kierownika Opieki Duchownej nad Polakami za granic a. Patrz: APMK, Józef Gawlina, Gawlina do Kwaśnego, Rzym, 15 lutego 1949, sygn. B.IV. 29 Journal II, s Tamz e, s. 520, Journal I, s Journal II, s Maria Winowska pisarka i dziennikarka pochodzenia polskiego (ur. w 1904 roku w Ska acie w Galicji Wschodniej). W czasie II wojny światowej cz onkini francuskiego ruchu oporu, aktywna dzia aczka emigracji polskiej we Francji. Odbywa a regularne spotkania w Lourdes z kardyna em Ch. Lavigerie. Pod pseudonimem Pierre Lenert opublikowa a w 1962 roku ksi az ke poświe con a prześladowaniu Kościo a w Polsce w okresie stalinowskim oraz do roku 1962 redagowa a L Église catholique en Pologne. By a to zebrana seria artyku ów publikowanych w La croix w lutym 1962 roku. /nd/polonica-w-lourdes [doste p: 26 czerwca 2013]; P. Lenert,L Église catholique en Pologne, Paris: Éditions du Centurion 1962, s Journal II, s Journal II, s APMK, Hlond August, kard. ( ), Hlond do Rogaczewskiego, Lourdes, 21 września 1940, sygn. B.III.1.

6 44 Micha K akus za kontakt z arcybiskupem Roncallim, by ks. Augustyn Jakubisiak 37, który spotka sie z nuncjuszem 12 marca 1945 roku 38. Liczba odbytych spotkań z kardyna em Augustem Hlondem, biskupem Józefem Gawlin a, jak równiez z ks. Franciszkiem Cegie k a i jego naste pc a, ks. Kazimierzem Kwaśnym nie dziwi, zwaz ywszy na problemy, z jakimi musia a sobie radzić Polska Misja Katolicka w Paryz u po II wojnie światowej, zw aszcza z e sposób ich rozwi azania by konsultowany z nuncjatur a w Paryz u. Warto przypomnieć, z e po II wojnie światowej emigracja polska we Francji liczy a oko o osób. Pracowa o tam 140 ksie z y oraz 100 sióstr zakonnych 39. Dzie ki wsparciu udzielonemu rektorowi Polskiej Misji Katolickiej przez nuncjusza, uda o sie po zakończeniu II wojny światowej utrzymać w mocy umowe z 1924 roku (Reglement des Aumôniers Polonais), precyzuj ac a zasady pracy duszpasterskiej ksie z y polskich we Francji i utrzymuj ac a zwierzchnictwo rektora Polskiej Misji Katolickiej nad duchownymi z Polski duszpasterzuj acymi wśród emigracji polskiej 40. Sprawa by a o tyle istotna, z e cze ść duchowieństwa francuskiego sprzeciwia a sie istnieniu odre bnych duszpasterstw narodowych, argumentuj ac to potrzeb a unifikacji pracy pastoralnej na parafii francuskiej, niezalez nie od pochodzenia parafian. W 1950 roku ks. Kazimierz Kwaśny informowa biskupa Józefa Gawline : Najboleśniejsz a jest sprawa nieprzychylnego ustosunkowania sie Episkopatu Francuskiego do ksie z y polskich. G ow a tej akcji jest przewodnicz acy Komisji Episkopalnej, Kardyna Lienart z Lille, który twierdzi, z e juz najwyz szy czas, aby zjednoczyć parafie francusk a wokó jednego proboszcza, którym ma być ksi adz francuski wyznaczony przez swego Ordynariusza 41. Poparcie udzielone przez nuncjusza nie dziwi, zw aszcza z e (dzie ki spotkaniom z polskimi dostojnikami kościelnymi) sposób prowadzenia duszpasterstwa polskiego krytykowa powojenne zmiany w liturgii à la française (nieprzestrzegania zasad liturgicznych, traktowanie 37 Augustyn Jakubisiak ( ), ukończy studia filozoficzno-teologiczne uwieńczone przyje ciem świe ceń kap ańskich w 1907 roku w Warszawie. W 1910 roku wyjecha do Francji. Studiowa na Sorbonie, gdzie uzyska tytu doktora filozofii. Kapelan Francuskiej Misji Wojskowej. Po II wojnie światowej delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rz adu Londyńskiego na Francje. 38 Journal I, s J.Klechta,Najstarsza w świecie. Polska Misja Katolicka we Francji , Paryz : Polska Misja Katolicka we Francji 2006, s Tamz e, s APMK, Józef Gawlina, Kwaśny do Gawliny, Paryz, 8 grudnia 1950, sygn. B.IV.

7 Nuncjusz apostolski Angelo Roncalli 45 sprawowania obrze dów jako gry aktorskiej, a samego naboz eństwa jako koncertu) 42. Innym problemem poruszanym w czasie spotkań z arcybiskupem Angelo Roncallim, by a sprawa harmonogramu celebracji niedzielnej mszy świe tej dla robotników oraz jurysdykcji rektora Polskiej Misji Katolickiej do sprawowania sakramentu spowiedzi wśród Polaków. W lutym 1946 roku ks. Franciszek Cegie ka zwróci sie z prośb a, by polscy kapelani mogli odprawiać msze świe te niedzielne w godzinach popo udniowych i wieczornych, mie dzy godz a Chodzi o o umoz liwienie uczestniczenia we mszy świe tej polskim robotnikom, górnikom i rolnikom, którzy nie mogli w niedziele przybyć dokościo a przed po udniem z powodu pracy i zaje ć miejscowych ksie z y mieszkaj acych w Albi, Amiens, Annecy, Arras, Autun, Bayeux, Beauvais, Besançon, Bordeuax, Bourges, Cambrai, Carcassones, Chalons-sur-Marne, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Metz, Nantes, Nice, Nimes, Orleans, Paris, Rennes, Rodez, Rouen, Soissons, Saint- Brieuc, Saint-Flour, Strasburg, Toulouse, Tours, Troyes, Verdun, Versailles, czyli tam, gdzie istnia y duz e skupiska ludności polskiej lub obozy dla uchodźców 43. Problem sprawowania niedzielnych mszy świe tych w godzinach popo udniowych dotyczy g ównie zachowania postu eucharystycznego. Wed ug zasady Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, post obejmowa równiez przyjmowanie wszelkich napojów, w tym wody. Ze wzgle du na post trwaj acy od pó nocy, msza świe ta niedzielna rozpoczyna a sie zazwyczaj oko o godz. 9.00, co mog o być przeszkod a dla robotników pracuj acych w gospodarstwach rolnych z powodu rannych prac przy trzodzie 44. Pewien k opot mog a sprawiać reakcja biskupów francuskich, zw aszcza z e ks. Franciszek Cegie ka, znaj ac nastawienie biskupów francuskich co do kwestii organizacji duszpasterstwa polonijnego, nie konsultowa z nimi tych propozycji. Jednak, licz ac na sentyment, jakim nuncjusz Angelo Roncalli darzy kardyna a Augusta Hlonda, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji wspomnia, z e propozycje u oz enia duszpasterstwa polonijnego by y konsultowane z prymasem Polski i biskupem Józefem Gawlin a. By zaznaczyć specjaln a pozycje polskiego duszpasterstwa polonijnego we Francji, ks. Cegie ka 42 Kriegel,Mgr A. G. Roncalli. 43 APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Roncalli do Cegie ki, Paryz, 9 marca 1946, sygn. A.IV Ostatecznie papiez Pius XII wyda pozwolenie na przyjmowanie pokarmu p ynnego (z wyj atkiem alkoholu) dla robotników prac niezbe dnych Konstytucja Apostolska Christus Dominus, AAS 45(1953), s

8 46 Micha K akus wspomnia równiez o swoich prerogatywach w stosunku do kapelanów polskich (prze oz ony Misji Polskiej móg przenosić i mianować kapelanów, jak równiez zabiegać u miejscowych ordynariuszy o niezbe dne zezwolenia). Chc ac unikn ać pos adzeń o zgode na tworzenie podwójnego polskiego i francuskiego duszpasterstwa w parafiach francuskich, nuncjusz chcia znać stopień zintegrowania robotników i uchodźców polskich z innymi narodowościami oraz wiedzieć, czy kapelan polski pe ni sta a pos uge w obozach dla Polaków, czy tylko przyjez dz a odprawić naboz eństwo 45. Okaza o sie, z e kapelani polscy przebywaj a w polskich osadach robotniczych, zaś sami pracownicy zachowuj a jedność i tym samym nie mieszaj a sie z ludźmi innych narodowości 46. Ostatecznie ks. Franciszek Cegie ka, nie chc ac stawiać nuncjusza w k opotliwym po oz eniu (z yczliwość, jak a darzy Polaków z jednej oraz obiekcje biskupów francuskich z drugiej strony), doprecyzowa, z e zgoda na sprawowanie mszy świe tej po po udniu dotyczy aby tylko Polaków, którzy zamierzaj a powrócić do kraju 47,zaśjego zabiegi nie maj a na celu tworzenia konkurencyjnego do francuskiego duszpasterstwa, gdyz jurysdykcji do spowiadania i asystowania przy ma z eństwach udziela by jak dotychczas miejscowy ordynariusz 48. W konsekwencji Stolica Apostolska wyda a rektorowi Polskiej Misji Katolickiej personaln a zgode na sprawowanie sakramentu spowiedzi i Eucharystii dla Polaków mieszkaj acych we Francji. Jednakz e nuncjusz, by nie zaogniać sytuacji prosi, z eby rektor wyjaśnia sytuacje ordynariuszom miejsca 49. Ksi adz Franciszek Cegie ka stara sie równiez u nuncjusza o dyspense od postu eucharystycznego dla robotników polskich w przypadku komunii świe tej rozdzielanej po godz Biskup Angelo Roncalli radzi jednak, by w tej sprawie zwrócić sie bezpośrednio do Rzymu APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Roncalli do Cegie ki, Paryz, 25 lutego 1946, sygn. A.IV Tamz e, Cegie ka do Roncallego, Paryz, 28 lutego W 1946 roku powróci o do kraju oko o reemigrantów. acznie szacuje sie, z e po II wojnie powróci o oko o reemigrantów. Klechta, Najstarsza w świecie, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Roncalli do Cegie ki, Paryz, 9 marca 1946, sygn. A.IV Tamz e, Roncalli do Cegie ki, Paryz, 16 maja 1946; Cegie ka do Roncallego, Paryz, 27 marca 1947; Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 16 maja Tamz e, Cegie ka do Roncallego, Paryz,3października Tamz e, Nuncjatura (Liwio Addi?) do Polskiej Misji Katolickiej, Paryz, 5 października 1946.

9 Nuncjusz apostolski Angelo Roncalli 47 Prócz problemów zwi azanych z organizacj a duszpasterstwa, przedstawiciele Polskiej Misji Katolickiej w Paryz u informowali szefa misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej o polskich katolickich instytucjach we Francji, jednocześnie zwracaj ac sie za pośrednictwem nuncjatury w Paryz u do Stolicy Apostolskiej o wsparcie materialne tych dzie 52. Polska Misja Katolicka ponosi a szczególne obci az enia finansowe zwi azane z dzia alności a polskiego Seminarium Duchownego w Paryz u przy 5, rue des Irlandais 53, polskiego gimnazjum w Chevilly (Loiret) 54, zapewniaj acemu nauczanie 150 uczniom, oraz polskiego sierocińca w Osny (Seine-et-Oise) utrzymuj acego 43. podopiecznych, g ównie z rodzin ofiar wojny. Ponadto w adze Polskiej Misji Katolickiej przekazywa y dotacje dla zarz adzanej przez Siostry Mi osierdzia św. Wincentego à Paulo z eńskiej szkole (Dom Świe tego Kazimierza, rue du Chevaleret, Paryz ) zapewniaj acej schronienie 45 dziewcze tom, wśród których znaczn a liczbe stanowi y sieroty. W placówce tej uczy y sie one prac domowych, szycia i gotowania. Wspomagano takz e prowadzon a przez polskie sercanki szko e w Hindisheim w Alzacji. Jak wynika o ze statystyki przekazanej do nuncjatury, we Francji w 1946 roku studiowa o oko o 600 polskich studentów, z czego znaczna cze ść by y to dzieci Polaków, dla których powrót do Polski w ówczesnych warunkach by niemoz liwy. Znaczna ich liczba nie otrzymywa a wsparcia od w adz polskich. W roku akademickim 1946/47 oko o 400 spośród nich zwróci o sie o pomoc do rektora Polskiej Misji Katolickiej. Dlatego choć w latach uda o sie pozyskać wsparcie Polonii amerykańskiej, która za pośrednictwem w adz kościelnych w Paryz u przekaza- a 150 stypendiów, to środki te w porównaniu do potrzeb by y niewystarczaj ace. Wliście do nuncjatury ks. Franciszek Cegie ka wspomina równiez o dotacji (100 tys. franków) dla Caritas pomagaj acej polskim zes ańcom 55. W wyniku dzia ań biskupa Angelo Roncallego, pozyskano kilkaset intencji mszalnych dla kapelanów polskich 56. Dla przyk adu w 1952 roku otrzymali oni za pośrednictwem nuncjatury w Paryz u 500 stypendiów 57. Przedsta- 52 Tamz e, Cegie ka do Roncallego, Paryz, 24 sierpnia Powsta o w 1945 roku z inicjatywy Prymasa Polski i za zgod a arcybiskupa Paryz a Emmanuela Suharda. Pierwszym rektorem zosta ks. Antoni Banaszak. Klechta,Najstarsza wświecie, s Gimnazjum to istnia o cztery lata, zosta o zlikwidowane w 1950 roku. Jak pisze Kwaśny do Gawliny, za oz ono je w miejscu zupe nie sie do tego nienadaj acym. APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Kwaśny do Gawliny, Paryz, 8 grudnia 1950, sygn. A.IV Mowa o tzw. Polskim Caritas, którego prezesem by Szymon Jaxa-Konarski. Klechta,Najstarsza w świecie, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Zalewski do Roncallego, Paryz, 30 września 1952, sygn. A.IV.1 57 Tamz e, Zalewski do Roncallego, Paryz, 31 października 1952.

10 48 Micha K akus wiciel Stolicy Apostolskiej we Francji wspomaga równiez finansowo w formie daru polskie inicjatywy we Francji. W grudniu 1948 roku i w roku naste pnym legat papieski ofiarowa na potrzeby Polskiej Misji Katolickiej franków, jako dar dla petentów 58. W adze Polskiej Misji Katolickiej zaprasza y nuncjusza na uroczystości kościelne oraz spotkania organizowane przez polskich ksie z y we Francji. By on cze stym gościem w polskim Seminarium Duchownym przy 5, rue des Irlandais, gdzie prawie co roku (1947, 1948, ) 59 udziela świe ceń alumnom. W czasie tych spotkań arcybiskup Roncalli z ywo interesowa sie wiadomościami z Polski. Pod dat a 3 maja 1951 roku zanotowa, z e o godz w polskim seminarium wyświe ci czterech diakonów i czterech subdiakonów, jednakz e bardzo przygne bi y go wiadomości o komunistycznych prześladowaniach duchowieństwa w Polsce 60. Bardzo z yczliwie wspomina wizyte w domu Sióstr Nazaretanek w Paryz u, gdzie 7 stycznia 1951 roku o godz razem z ks. Witoldem Kiedrowskim 61 odprawi msze świe t a, a naste pnie wraz z innymi polskimi ksie z mi, mie dzy innymi z Kazimierzem Kwaśnym zasiedli do wspólnego obiadu 62. Arcybiskup Roncalli by informowany o zjazdach ksie z y polskich 63. Mia uczestniczyć w zjeździe, który odby sie 9 listopada 1945 roku w Clamart. Jednakz e nie móg tam przybyć z powodu nag ego wyjazdu z Paryz a 64. Corocznie sk adano mu z yczenia z okazji Świ at Boz ego Narodzenia i Wielkanocy 65. Odpowiadaj ac na nie dopisywa, z e pamie ta o Polsce. Moje myśli jed- 58 Tamz e, Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 29 grudnia 1948; Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 25 grudnia Klechta,Najstarsza w świecie, s Journal II, s Ks. Witold Kiedrowski ( ), świe cenia kap ańskie otrzyma w 1935 roku dla diecezji che mińskiej. Bra udzia w kampanii wrześniowej 1939 roku. Jako cz onek AK, aresztowany przez gestapo, by wie źniem Majdanka i Oświe cimia, Buchenwaldu i Dachau. Od 1947 roku przebywa we Francji. By wyk adowc a w polskim Seminarium Duchownym w Paryz u, wspó pracownikiem Radia France Intern, kapelanem Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek przy rue Vaugirard prowadz acych stancje dla dziewcz at. 62 Journal II, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Kwaśny do Roncallego, Paryz, 13 października 1949, sygn. A.IV.1; Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 28 października Cegie ka,nuncjusz A. G. Roncalli, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Kwaśny do Roncallego, Paryz, 22 grudnia 1949, sygn. A.IV.1; Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 25 grudnia 1949; Kwaśny do Roncallego, Paryz, 28 kwietnia 1950; Kwaśny do Roncallego, Paryz, 18 grudnia 1950.

11 Nuncjusz apostolski Angelo Roncalli 49 nocz a sie z waszymi, pamie taj ac o licznych trudnościach waszych braci w Polsce pisa w grudniu 1950 roku do rektora Polskiej Misji Katolickiej 66. W czerwcu 1947 roku, w zwi azku ze śmierci a prezydenta RP na uchodźstwie W adys awa Raczkiewicza, by zaproszony na msze świe t a sprawowan a w Paryz u w polskim kościele pw. Wniebowzie cia Najświe tszej Maryi Panny przy rue Saint-Honoré. Nie mog ac przybyć, zapewni o modlitwie za zmar ego 67. Uczestniczy natomiast we wspominanym kościele w mszy świe tej za zmar ego kardyna a Augusta Hlonda, w czasie której prócz osobistej refleksji na temat prymasa odczyta przes anie papiez a Piusa XII do zebranych 68. Jak juz wspomniano, nuncjusz apostolski we Francji zna sytuacje polityczn a w Polsce Ludowej. Dlatego odpowiadaj ac na zaproszenia kierowane przez w adze Polskiej Misji Katolickiej zw aszcza z okazji świ at narodowych, kierowa sie daleko posunie t a ostroz ności a. Tak by o w przypadku zaproszenia na uroczystość z okazji świe ta maryjnego i rocznicy Konstytucji 3 maja. W 1947 roku rektorowi Misji Polskiej bardzo zalez a o na obecności arcybiskupa Roncallego 69. Pocz atkowo, w marcu 1947 roku, zgodzi sie onnauświetnienie swoj a obecności a tej uroczystości 70. Jednak, jak wspomina ks. Franciszek Cegie ka 71, o planowanych uroczystościach i udziale w nich nuncjusza dowiedzia sie ambasador Polski we Francji Stanis aw Skrzeszewski, który zamierza wzi ać udzia we mszy świe tej. Tym samym, zgodnie z protoko em dyplomatycznym, przed kościo em znajduj acym sie przy jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Paryz u w pobliz u placu Concorde, przedstawiciel polskich w adz komunistycznych mia by być witany przez rektora Polskiej Misji Katolickiej z takimi samymi honorami co nuncjusz apostolski. By o to celowe dzia anie w adz polskich, maj ace pokazać akceptacje opinii publicznej w Paryz u, legitymizowanie przez Polonie we Francji rz adów komunistycznych w Polsce. Problemem by a równiez treść przygotowywanego kazania, gdyz ks. Franciszek Cegie ka zamierza poruszyć temat wolnej, odrodzonej Polski. Sytuacja komplikowa a sie, gdyz rektor Polskiej Misji Katolickiej odmówi powitania ambasadora Polski, jak równiez zmiany treści kazania 72. W celu 66 Tamz e, Roncalli do Kwaśnego, Paryz, 28 grudnia Tamz e, Roncalli do Cegie ki, Paryz, 10 czerwca Tamz e, Kwaśny do Roncallego, Paryz, 25 października 1948; Journal I, s APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Cegie ka do Roncallego, Paryz, 14 marca 1947, sygn. A.IV Tamz e, Roncalli do Cegie ki, Paryz, 17 marca Cegie ka,nuncjusz A. G. Roncalli, s Tamz e.

12 50 Micha K akus uniknie cia niezre cznej sytuacji, nuncjusz postanowi w tym dniu o godz wzi ać udzia w świe ceniach kap ańskich w polskim Seminarium Duchownym. Poniewaz uroczystość w polskim kościele z okazji świe ta narodowego zaplanowano na godz , tym samym jego obecność na mszy świe tej okaza a sie niemoz liwa 73. Warto wspomnieć, z e przedstawiciele Ambasady Polski Ludowej we Francji próbowali wielokrotnie wykorzystać uroczystości zwi azane ze świe tami kościelnymi do pokazania, z e w adze komunistyczne zachowa y dobre relacje z polsk a emigracj a we Francji, a zmiany polityczne w Polsce znalaz y uznanie wśród Polonii. Zaskoczenie nuncjusza wywo a a obecność jednego z duchownych francuskich na spotkaniu boz onarodzeniowym zorganizowanym przez polsk a ambasade w Paryz u w 1949 roku. Poprosi wie c o wyjaśnienia rektora Polskiej Misji Katolickiej, ks. Kwaśnego. Okaza o sie, z e cze sto obecność ksie z y francuskich w spotkaniach, w czasie których pod nieobecność przedstawicieli Polskiej Misji Katolickiej niejednokrotnie prezentowano sztandary Polski Ludowej, mia a pokazać, jakoby przedstawicieli Kościo a z w adzami kraju komunistycznego aczy y dobre relacje, tym samym siej ac zame t i dezorientacje wśród Polaków. Ksie z y tych, nieznaj acych realiów w Polsce, przekonywano, z e uczestnicz ac w tych spotkaniach zachowaj a dobre stosunki z polskimi mieszkańcami swoich parafii 74. Wydarzenie to pozwoli o nuncjuszowi na w aściw a ocene metod dzia ań polskich w adz komunistycznych w stosunku do Polonii francuskiej. Nuncjatura w Paryz u na prośbe rektora Polskiej Misji Katolickiej pośredniczy a w uzyskaniu przez emigrantów z Polski wizy potrzebnej na wyjazd do W och. Tak by o w przypadku delegacji polskiego uniwersyteckiego stowarzyszenia katolickiego Veritas, którego kilku cz onków, mie dzy innymi profesora Boles awa Buriana i Andrzeja Ruszkowskiego zaproszono na konferencje organizowan a w Rzymie od 7 do 14 kwietnia 1947 roku przez PAX Romana 75, czy doktora Konrada Sienkiewicza ze stowarzyszenia Christian-Social Movement z Londynu, który zamierza spe dzić kilka dni w Wiecznym Mieście Jeszcze 24 kwietnia 1947 roku ks. Franciszek Cegie ka próbowa bezskutecznie interweniować u nuncjusza, by ten przyby do polskiego seminarium godzine wcześniej i tym samym by oby dostatecznie duz o czasu na udzia w uroczystościach 3 maja. APMK, Nuncjatura w Paryz u, , Cegie ka do Roncallego, Paryz, 24 kwietnia 1947, sygn. A.IV Tamz e, Kwaśny do Roncallego, Paryz, 2 marca Tamz e, Cegie ka do Roncallego, Paryz, 3 marca 1947; D abrowski do Roncallego, Paryz, 18 marca Tamz e, Cegie ka do Roncallego, Paryz, 24 marca 1947.

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY Ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak urodził się w 1934 r. w miejscowości Groń k. Nowego Targu. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW W PARAFII ŚW. JÓZEFA W TCZEWIE (2015/2016) KS. PRAŁAT ANTONI DUNAJSKI PROBOSZCZ dyżur: w piątek, dzień wolny: środa Kierowanie całością prac duszpasterskich i administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej. W piątek 6 lipca odbyła się w Paryżu trzecia konferencja Przyjaciół Syrii, w której wziął udział między innymi prezydent Francji François Hollande oraz amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska).

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska). Witam, w załączeniu przesyłam materiały dokumentujące historię życia i śmierci oficera w sutannie (mieszkańca Wolbromia), z prośbą o rozpropagowanie, za co z góry dziękuję. Z poważaniem Kazimierz Pogłódek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA Opracowanie s. Janina Samolewicz SJE GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA 29 grudnia 1902 Ks. dr Jerzy Matulewicz został mianowany profesorem Seminarium Duchownego w Kielcach z wykładami prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

1. WTOREK - 18/07/2017

1. WTOREK - 18/07/2017 1. WTOREK - 18/07/2017 W godzinach porannych oraz popo udniowych przyjazd uczestników XLI Mi dzynarodowego Kongresu Pueri Cantores, których b oczekiwa odpowiednio przygotowane osoby (na lotniskach, dworcach

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 Zasób Wskazania i normy dotyczące poszczególnych okresów liturgicznych Obchody ogólnopolskie Numery stron w czterotomowym wydaniu

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO. AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO. AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka Założenia ogólne: W tym roku szkolnym (maj 2015) Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii 1973 - Zlecenie Księżom Sercanom katechizacji w dzielnicy Czechów przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka. 1977-01.09 Rozpoczęcie przez Księży Sercanów katechizacji dzieci w ośrodku katechetycznym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. (22) 733-72-54 /.... nr kolejny wniosku rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 3. Organy I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo