Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę"

Transkrypt

1 Aneks do regulamin konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę Z dniem r. w regulaminie konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę wprowadza się następujące zmiany: 1. 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3 Zasady i przebieg Konkursu 3. Uczestnik może nagrać Film za pomocą komórkowego aparatu telefonicznego, aparatu fotograficznego, kamery video lub innego urządzenia rejestrującego obraz oraz dźwięk. Długość filmu nie powinna przekraczać 120 sekund. W przypadku, gdy zgłoszony film jest dłuższy niż 120 sekund, ale spełnia wszystkie pozostałe warunki regulaminu, Komisja Konkursowa może zdecydować o zakwalifikowaniu go do konkursu. Pozostałe zapisy w regulaminie nie ulegają zmianie. Regulamin konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, al. Słowiańska 10b, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca NIP: (dalej: Organizator ), działająca na zlecenie ŻYWIEC ZDRÓJ S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, , Węgierska Górka (dalej: Sponsor ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: Regulamin ). 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez YouTube. YouTube jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez YouTube, LLC. 5. Konkurs jest prowadzony na stronie w sekcji konkursowej (dalej: Sekcja Konkursowa ). 1

2 6. Konkurs trwa od r. od godziny 12:00 do r. do godziny 23:59 (dalej: Czas Trwania Konkursu ). 7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora: a. Milena Herman b. Monika Piekarska c. Karina Gos 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały również na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest rejestracja osoby biorącej udział w Konkursie (dalej: Uczestnika ). Rejestracja polega na wpisaniu wymaganych danych w Sekcji Konkursowej w formularzu rejestracyjnym lub zalogowaniu się do Sekcji Konkursowej za pomocą danych z profilu na Facebooku i zezwoleniu jej na standardowy dostęp do publicznych danych Użytkownika. Rejestracja w Konkursie jest bezpłatna. 5. Dane Uczestnika wpisane w Sekcji Konkursowej zostaną wykorzystane do podpisania zgłoszonych przez niego prac. 6. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska (wpisanych w formularzu rejestracyjnym) na liście zwycięzców w Sekcji Konkursowej. 3 Zasady i przebieg Konkursu 1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem Sekcji Konkursowej zamieszczonej na stronie: 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien nagrać film pokazujący w jaki sposób dziecko zachęca rodziców do picia wody (dalej: Film ) oraz zgłosić go w formularzu rejestracyjnym w Sekcji Konkursowej. 2

3 3. Uczestnik może nagrać Film za pomocą komórkowego aparatu telefonicznego, aparatu fotograficznego, kamery video lub innego urządzenia rejestrującego obraz oraz dźwięk. Długość filmu nie może przekraczać 60 sekund. 4. Aby zgłośić Film do konkursu należy posiadać konto oraz swój kanał na portalu YouTube. Film należy opublikować na swoim kanale YouTube, a w formularzu rejestracyjnym w Sekcji Konkursowej wkleić właściwy link z portalu YouTube. Korzystając z aplikacji YouTube Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Warunków korzystania z portalu YouTube. 5. W momencie wklejania linku z portalu YouTube Uczestnik powinien wpisać tytuł filmu oraz imię dziecka. Automatycznie do Filmu zostanie dodana specjalna plansza z tytułem oraz imieniem dziecka. W ten sposób powstanie unikalny spersonalizowany Film. 6. Dane wskazane w punkcie powyżej (tytuł filmu, imię dziecka) wpisane w formularzu rejestracyjnym zostaną wykorzystane do podpisania zgłoszonych Filmów. 7. Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia Filmu do Konkursu wraz ze spersonalizowanym linkiem do swojego Filmu na podany podczas procesu rejestracji adres lub na adres , który znajduje się na profilu Uczestnika na Facebooku. 8. Szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce Zasady w Sekcji Konkursowej. W razie potrzeby pomoc techniczna może być udzielana w trybie wymiany korespondencji z Organizatorem poprzez wysłanie zapytania mailem na adres: lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt w Sekcji Konkursowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych błędów osób zgłaszających lub stosowanej przez nich technologii. 9. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Filmów, ale w Czasie Trwania Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. 10. Filmy dostarczone po Czasie Trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 11. Uczestnik zgłaszając Film do Konkursu zgadza się na opublikowanie go przez Organizatora w Sekcji Konkursowej na stronie w zakładce Galeria. 12. Każdy Film, przed opublikowaniem w galerii Sekcji Konkursowej w zakładce Galeria (dalej: Galeria Konkursu ) poddany jest weryfikacji przez Organizatora Konkursu (dalej: Weryfikacja ). Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Film: a. zawiera elementy sprzeczne z prawem, b. narusza dobre obyczaje, c. narusza prawa osób trzecich, d. jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, e. przedstawia sceny obsceniczne i/lub pornograficzne, f. zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu lub Sponsora, 3

4 g. zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich. 13. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie, Organizator Konkursu nie opublikuje Filmu w Galerii Konkursu, co oznacza, że Film nie weźmie udziału w Konkursie. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną na podany podczas procesu rejestracji adres lub na adres , który znajduje się na profilu Uczestnika na Facebooku. 14. Po dodaniu Filmu w sposób określony powyżej i pozytywnym przejściu przez Weryfikację, zostanie on opublikowany w Galerii Konkursu. 15. Uczestnik zostanie poinformowany o dodaniu Filmu do Galerii Konkursowej pocztą elektroniczną na podany podczas procesu rejestracji adres lub na adres , który znajduje się na profilu Uczestnika na Facebooku. 16. Otrzymanie potwierdzenia o opublikowaniu Filmu w Galerii Konkursu jest informacją o przyjęciu Filmu do Konkursu. 17. Przewidywany czas opublikowania Filmu w Galerii Konkursu nie powinien przekraczać 24 h od chwili dodania Filmu w formularzu rejestracyjnym w Sekcji Konkursowej. 18. Filmy będą oceniane przez Komisję Konkursową, która dokona swobodnej oceny nadesłanych Filmów. Komisja Konkursowa oceni Filmy uwzględniając w szczególności ich oryginalność oraz kreatywność i wyłoni zwycięskie Filmy, które w najciekawszy sposób będą przedstawiać jak dziecko namawia rodziców do regularnego picia wody. 19. Komisja Konkursowa nagrodzi: a. jeden Film, którego Autor otrzyma Nagrodę Główną, b. pięć kolejnych Filmów, których Autorzy otrzymają Nagrody Wyróżnienia, c. dziesięć kolejnych Filmów, których Autorzy otrzymają Nagrody Dodatkowe. 20. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona w Sekcji Konkursowej w zakładce Zwycięzcy oraz w formie postu na stronie najpóźniej w dniu r. 21. Zwycięzcy konkursu otrzymają informację o wygranej za pomocą poczty elektronicznej na podany podczas procesu rejestracji adres najpóźniej w dniu r. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, swój adres korespondencyjny na W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 21 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody. 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z powodu podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej. 4

5 24. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. 25. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu, Regulaminem Facebook oraz/lub YouTube, w szczególności Uczestników, którzy: a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook oraz/lub YouTube; c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook oraz/lub YouTube; d. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników; e. którzy nadeślą Filmy zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; f. co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną; Organizator będzie zwłaszcza zwracał uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje związane z kontem/działaniami Uczestnika, w szczególności Organizator będzie dążył do wyjaśnienia sytuacji, w których Uczestnik tworzy fikcyjne profile w serwisie Facebook oraz/lub YouTube; g. co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp. 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję ową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. 5

6 4. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 6. Organizator może usuwać Filmy z Galerii Konkursu jeżeli stwierdzi naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Filmy usunięte nie biorą udziału w Konkursie, a Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia. 7. Każdy, kto będzie miał wątpliwości, co do prawidłowości rezultatów osiąganych przez danego Uczestnika Konkursu, może zgłosić tę okoliczność poprzez wysłanie a na adres: 5 Nagrody 1. W konkursie zostaną przyznane: a. jedna nagroda główna, która zostanie przyznana przez Komisję Konkursową (dalej: Nagroda Główna ). b. pięć nagród wyróżnienia, które zostaną przyznane przez Komisję Konkursową (dalej: Nagroda Wyróżnienia ). c. dziesięć nagród dodatkowych, które zostaną przyznane przez Komisję Konkursową (dalej: Nagroda Dodatkowa ). 2. Nagrodą Główną w Konkursie jest wyjazd dla czteroosobowej rodziny na 4 (słownie: cztery) dni do Parku rozrywki Disneyland w Paryżu o wartości ,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote). 3. Nagroda Główna w postaci wyjazdu (dalej: Wycieczka ) obejmuje: a. przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Paryż - Warszawa, b. prywatny transfer na trasie lotnisko CDG hotel - lotnisko CDG, c. zakwaterowanie przez 3 noce w hotelu o standardzie 3 gwiazdkowym w 2 pokojach 2-osobowych dla 4 osób, d. 3 śniadania, e. 3 kolacje, f. ubezpieczenie NNW, KL, g. transport bagażu w samolocie (bagaż podręczny do 6kg - 55x40x20cm, bagaż rejestrowany do 20kg/osoba), h. 4 wejściówki do Parku Rozrywki Disneyland na dwa dni. 6

7 4. Wycieczka może zostać zrealizowana w dowolnym terminie od czerwca do końca października 2014 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organizatorem 5. Zwycięzca Nagrody Głównej poinformuje Organizatora Konkursu najpóźniej do dnia r., jaki termin realizacji Wycieczki wybiera. Brak dokonania wyboru terminu realizacji Nagrody Głównej oznacza rezygnację z Nagrody Głównej. 6. Wycieczka może zostać zrealizowana tylko jeden raz. 7. Zwycięzca oraz pozostali uczestnicy Wycieczki, zobowiązani są do stosowania się do ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa, zasad przyjętych w lokalizacjach poszczególnych punktów programu, zasad przyjętych przez przewoźnika lotniczego, przez wynajmującego samochody na trasie lotnisko CDG hotel lotnisko CDG. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Zwycięzcy lub jakiegokolwiek uczestnika Wycieczki ani za skutki ewentualnych wypadków losowych przy realizacji Nagrody Głównej. 8. Zwycięzca zapewni opiekę dziecku/dzieciom poniżej 18 roku życia podczas Wycieczki. 9. Wycieczka nie obejmuje, dodatkowych świadczeń niewymienionych w Regulaminie, dojazdu na i z lotniska w Warszawie, wydatków własnych Zwycięzcy lub uczestników Wycieczki, innych wejściówek na terenie Kompleksu Parków Disney a, w tym do Walt Disney Park Studios, ani pozostałych kosztów lub wydatków do uiszczenia których, może być zobowiązany Zwycięzca Konkursu i inni uczestnicy Wycieczki, o ile nie postanowiono inaczej. 10. Organizatorem Wycieczki, o którym mowa w przepisach odrębnych, jest w stosunku do Wycieczki firma Idea Productions Poland, zarejestrowana w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wiśniowa 32, NIP: , REGON: Nagrodami Wyróżnienia jest 5 (słownie: pięć) tabletów marki SAMSUNG Galaxy Tab G + Wi-Fi, każdy o wartości 1 750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych). 12. Nagrody Wyróżnienia wysyła Organizator kurierem w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych. 13. Nagrodami Dodatkowymi jest 10 (słownie: dziesięć) miesięcznych zapasów wody Żywiec Zdrój dla czterosobowej rodziny o wartości 416,00 zł (słownie: czterysta szesnaście złotych) zawierających: a. 20 (słownie: dwadzieścia) zgrzewek: 6 x 1,5l wody niegazowanej Żywiec Zdrój, b. 20 (słownie: dwadzieścia) zgrzewek: 6 x 0,5l wody niegazowanej Żywiec Zdrój. 14. Nagrody Dodatkowe wysyła Organizator kurierem w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych. 15. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody). Zdobywca Nagrody zgadza się, 7

8 że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 16. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. 6 Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych 1. Uczestnik, z chwilą wysłania Filmu udziela Organizatorowi nieodwołalne, niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do powyższych Filmów, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celu publikacji tychże Filmów w Sekcji Konkursowej. 2. Uczestnicy zezwalają na korzystanie z ich wizerunku w związku z Konkursem w Sekcji Konkursowej. 3. Poprzez nadesłanie Filmu Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Filmów zgłoszonych do Konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę. W przypadkach nagrania Filmu z udziałem innych osób, Uczestnik oświadcza, że nabył prawa autorskie majątkowe i zależne oraz upoważnienie do wykonywania praw autorskich osobistych od takich osób w pełnym zakresie przewidzianym niniejszym regulaminem. Uczestnik oświadcza również, iż przysługuje mu prawo dysponowania wizernkami osób, które występują w Filmie. Uczestnik zapewnia, iż w/w Filmy nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Filmów w zakresie tych praw przez Sponsora. 4. Z uwagi na przewidziane ogłoszenie przez Organizatora listy Zwycięzców Uczestników i udostępnienie ich Filmów, każdy Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda z chwilą przyznania nagrody przenosi na Sponsora autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania ze wszelkich Filmów zgłoszonych do konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; c. publiczne wystawianie; d. publiczne wyświetlenie; e. publiczne odtworzenie; f. publiczne wykonanie; 8

9 g. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; h. wprowadzanie do pamięci komputera; i. publiczne udostępnianie Filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; j. najem oryginału lub egzemplarzy; k. użyczanie oryginału lub egzemplarzy; l. nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy; m. reemitowanie; n. wykorzystywanie Filmów w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej. 5. Sponsor nie ma obowiązku wykorzystania Filmów na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 4 powyżej. 6. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Sponsorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Filmów i ich opracowań. 7. Zwycięzca upoważnia Sponsora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Filmów oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych. 8. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego nagrodzone Filmy zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Filmów przez Sponsora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Filmów z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Filmów, usunięcie fragmentów Filmów lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Filmów obok lub w sąsiedztwie innych filmów. 9. W przypadku przyznania nagrody Uczestnik zobowiązany jest podpisać protokół przeniesienia autorskich praw majątkowych, który zostanie doręczony Uczestnikowi w formie odrębnego dokumentu przez kuriera. Podpisany dokument należy od razu podpisać i oddać kurierowi. 10. W celu wykonania postanowień niniejszego paragrafu, Zwycięzca zobowiązuje się do sporządzenia i podpisania właściwych upoważnień i innych dokumentów, jak również do dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do ochrony własności intelektualnej, wymaganych przez Sponsora. 11. Zwycięzca zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Sponsora. 12. Całkowitym wynagrodzeniem Uczestnika za przeniesienie na Sponsora praw własności intelektualnej do materiałów przesłanych w nagrodzonym Filmie w zakresie przewidzianym w niniejszym regulaminie jest Nagroda. 7 Postępowanie reklamacyjne 9

10 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Słowiańska 10b, Warszawa, z dopiskiem Reklamacja Konkurs Mamo, Tato, Pij Wodę. 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, reklamację uznaje się za dostarczoną. 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 8 Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin dostępny jest w Sekcji Konkursowej w zakładce Regulamin oraz w siedzibie Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w przypadku nieprzewidzianych problemów technicznych bądź innych zdarzeń losowych. O przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator powiadomi na stronie internetowej Konkursu w Sekcji Konkursowej (www.pijewode.pl/konkurs). Zmiana ta nie może wpłynąć na prawa nabyte Uczestników. 3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. 4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników. 5. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu. 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 10

11 11

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu DanioPozytywnie

Regulamin konkursu DanioPozytywnie Regulamin konkursu DanioPozytywnie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu DanioPozytywnie (dalej: Konkurs ) jest Pride and Glory Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Zasady akcji #SłowaMająMoc

Zasady akcji #SłowaMająMoc Zasady akcji #SłowaMająMoc 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji (dalej Akcji ) jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Polsce, Warszawa 01-695, Al. Słowiańska 10B, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Danio Kung - fu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Danio Kung - fu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Danio Kung - fu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Danio Kung - fu (dalej: Konkurs ) jest Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Danio Shake It. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Danio Shake It. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Danio Shake It 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Danio Shake It (dalej: Konkurs ) jest Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

Regulamin!konkursu! Pokaż!swoją!owocową!stronę!!konkurs! Tekst&aktualny&po&zmianach&w&związku&z&wydłużeniem&czasu&trwania&konkursu&do&10&maja&2015&

Regulamin!konkursu! Pokaż!swoją!owocową!stronę!!konkurs! Tekst&aktualny&po&zmianach&w&związku&z&wydłużeniem&czasu&trwania&konkursu&do&10&maja&2015& ! Regulamin!konkursu! Pokaż!swoją!owocową!stronę!!konkurs! Tekst&aktualny&po&zmianach&w&związku&z&wydłużeniem&czasu&trwania&konkursu&do&10&maja&2015& &!1!Postanowienia!ogólne! 1. Organizatoramikonkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Selfie z targów Porta

Regulamin konkursu Selfie z targów Porta Regulamin konkursu Selfie z targów Porta 1 Postanowienia ogólne 1. Zlecającym organizację Konkursu (dalej Konkurs ) jest Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Audiobooki Hollywood!

REGULAMIN KONKURSU. Audiobooki Hollywood! REGULAMIN KONKURSU Audiobooki Hollywood! 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Audiobooki Hollywood! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na tablicy fanpage Plus. Informacje ogólne

REGULAMIN KONKURSU. na tablicy fanpage Plus. Informacje ogólne REGULAMIN KONKURSU na tablicy fanpage Plus 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Doping Mistrzów oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Drobne Przyjemności

REGULAMIN KONKURSU Drobne Przyjemności REGULAMIN KONKURSU Drobne Przyjemności 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Drobne Przyjemności (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Danio Na wynos. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Danio Na wynos. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Danio Na wynos 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Danio Na wynos (dalej: Konkurs ) jest Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Play Gdybym miał Junior Box

REGULAMIN KONKURSU. Play Gdybym miał Junior Box REGULAMIN KONKURSU Play Gdybym miał Junior Box 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Gdybym miał Junior Box oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Podziękuje naturze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Podziękuje naturze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Podziękuje naturze 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Podziękuj naturze (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Urodziny

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Urodziny REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Urodziny I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Urodziny (dalej Konkurs ) jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37 (dalej Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU The Desired Eye

REGULAMIN KONKURSU The Desired Eye REGULAMIN KONKURSU The Desired Eye 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu The Desired Blue Eye (dalej Konkurs ) jest Teleguru Filip Wisnander, z siedzibą w Warszawie, kod 00-501 przy ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak dbasz o serce

Regulamin konkursu Jak dbasz o serce Regulamin konkursu Jak dbasz o serce 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Jak dbasz o serce (dalej: Konkurs ) jest firma ZT Kruszwica S.A. z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42,88-150

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Najlepsze czerpiemy ze źródła. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Najlepsze czerpiemy ze źródła. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Najlepsze czerpiemy ze źródła 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Najlepsze czerpiemy ze źródła (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator

Regulamin Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator Regulamin Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU (dalej Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Be The One zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator]

Regulamin Konkursu Be The One zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator] Regulamin Konkursu Be The One zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Be The One (dalej Konkurs ) jest M2.0 Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-732, przy ul. Czerskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj z Belriso HOT zwany dalej Regulaminem

Regulamin Konkursu Wygraj z Belriso HOT zwany dalej Regulaminem Regulamin Konkursu Wygraj z Belriso HOT zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod 00-732, przy ul. Czerskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Walentynkowe wyznania konkurs walentynkowy. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Walentynkowe wyznania konkurs walentynkowy. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Walentynkowe wyznania konkurs walentynkowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Walentynkowe wyznania konkurs walentynkowy (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ogród/Balkon tygodnia (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Ogród/Balkon tygodnia (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Ogród/Balkon tygodnia (dalej Regulamin ) 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Ogród/Balkon tygodnia (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayU raty. (dalej: Konkurs ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PayU raty. (dalej: Konkurs ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PayU raty (dalej: Konkurs ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w Konkursie PayU raty oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem,

Bardziej szczegółowo

Na blogu charlizemystery.com 1 Informacje ogólne 2 Czas trwania konkursu 3 Komisja konkursowa 4 Warunki wzięcia udziału w konkursie

Na blogu charlizemystery.com 1 Informacje ogólne 2 Czas trwania konkursu 3 Komisja konkursowa 4 Warunki wzięcia udziału w konkursie REGULAMIN KONKURSU Spełnij swoje marzenia z Daisy Dream Na blogu charlizemystery.com 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Spełnij swoje marzenia z Daisy Dream oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pokaż nam, jak nosisz swoją Wólczankę zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator

Regulamin Konkursu Pokaż nam, jak nosisz swoją Wólczankę zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator Regulamin Konkursu Pokaż nam, jak nosisz swoją Wólczankę zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Pokaż nam, jak nosisz swoją Wólczankę (dalej Konkurs ) jest Vistula Group z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Total dla mechaników zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator]

Regulamin Konkursu Konkurs Total dla mechaników zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator] Regulamin Konkursu Konkurs Total dla mechaników zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Konkurs Total dla mechaników (dalej Konkurs ) jest Hypermedia Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Play Łańcuszek Tidal

REGULAMIN KONKURSU. Play Łańcuszek Tidal REGULAMIN KONKURSU Play Łańcuszek Tidal 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Łańcuszek Tidal oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zestawiaj jak chcesz ( Regulamin )

Regulamin Konkursu Zestawiaj jak chcesz ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Zestawiaj jak chcesz ( Regulamin ) 1. Organizator Konkursu; Fundator nagród 1. Organizatorem konkursu Zestawiaj jak chcesz ( Konkurs ) jest spółka Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Bezcenne Niespodzianki] ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

Regulamin Konkursu [Bezcenne Niespodzianki] ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu Regulamin Konkursu [Bezcenne Niespodzianki] ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu [Bezcenne Niespodzianki] (dalej: Konkurs ) jest Hypermedia sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Klub muzyczny na INEA Stadionie w Poznaniu wymyśl nazwę

REGULAMIN KONKURSU. Klub muzyczny na INEA Stadionie w Poznaniu wymyśl nazwę REGULAMIN KONKURSU Klub muzyczny na INEA Stadionie w Poznaniu wymyśl nazwę 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu #BliżejNaŚwięta zwany dalej Regulaminem. 1 [Organizator]

Regulamin Konkursu #BliżejNaŚwięta zwany dalej Regulaminem. 1 [Organizator] Regulamin Konkursu #BliżejNaŚwięta zwany dalej Regulaminem 1 [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu #BliżejNaŚwięta (dalej: Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod 00-732, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OKOnkurs z HTC!

REGULAMIN KONKURSU OKOnkurs z HTC! REGULAMIN KONKURSU OKOnkurs z HTC! 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu OKOnkurs z HTC (dalej Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod 00-732, przy ul. Czerskiej 12, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Play Odszukaj bliskiego

REGULAMIN KONKURSU. Play Odszukaj bliskiego REGULAMIN KONKURSU Play Odszukaj bliskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Odszukaj bliskiego oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest WebTalk Sp. z o.o. (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000428439)

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Konkursu o nazwie Zostań Mistrzem kuchni zwanej dalej [ Konkursem ] jest firma

1. Organizatorem Konkursu o nazwie Zostań Mistrzem kuchni zwanej dalej [ Konkursem ] jest firma Regulamin Konkursu Zostań Mistrzem Kuchni 1 Zasady ogólne 1. Organizatorem Konkursu o nazwie Zostań Mistrzem kuchni zwanej dalej [ Konkursem ] jest firma YC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-514);

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj książkę Cadillac 355D Marszałka Piłsudskiego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Wygraj książkę Cadillac 355D Marszałka Piłsudskiego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygraj książkę Cadillac 355D Marszałka Piłsudskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wygraj książkę Cadillac 355D Marszałka Piłsudskiego (dalej: Konkurs ) jest Heureka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rzeczy warte backap u z serwerem QNAP (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Rzeczy warte backap u z serwerem QNAP (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Rzeczy warte backap u z serwerem QNAP (dalej: Regulamin ) 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Rzeczy warte backap u z serwerem QNAP (dalej: Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Huawei Video Creator zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator]

Regulamin Konkursu Huawei Video Creator zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator] Regulamin Konkursu Huawei Video Creator zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Huawei Video Creator (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A, z siedzibą przy ulicy Czerska 12, 00-732

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Play Fan Fotograf

REGULAMIN KONKURSU. Play Fan Fotograf REGULAMIN KONKURSU Play Fan Fotograf 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Fan Fotograf oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dumny Tata zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator]

Regulamin Konkursu Dumny Tata zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator] Regulamin Konkursu Dumny Tata zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Dumny Tata (dalej Konkurs ) jest jest spółka Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-732),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Muzodajnia konkurs GOLEC UORKIESTRA zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator]

Regulamin Konkursu Muzodajnia konkurs GOLEC UORKIESTRA zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator] Regulamin Konkursu Muzodajnia konkurs GOLEC UORKIESTRA zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Muzodajnia konkurs GOLEC UORKIESTRA (dalej Konkurs ) jest Vizeum Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Violetta na Stadionie Narodowym INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Violetta na Stadionie Narodowym INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Violetta na Stadionie Narodowym I INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie Violetta na Stadionie Narodowym (dalej: Konkurs ) oraz zasady jego przebiegu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Trolle (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Trolle (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Trolle (dalej: Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Trolle (dalej: Konkurs ) jest M2.0 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 3 Komisja konkursowa

1. Organizator. 3 Komisja konkursowa 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Leszek gotowy na zimę (dalej Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o. operator marki Lubię to Social Media Agency z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karwińskiej 21, 02-639

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Violetta konkurs walentynkowy zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator]

Regulamin Konkursu Violetta konkurs walentynkowy zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator] Regulamin Konkursu Violetta konkurs walentynkowy zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Violetta konkurs walentynkowy (dalej Konkurs ) jest Hypermedia Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Cała Polska kibicuje (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Cała Polska kibicuje (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Cała Polska kibicuje (dalej: Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Cała polska kibicuje (dalej: Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO GIFme KUBUŚ

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO GIFme KUBUŚ REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO GIFme KUBUŚ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu GIFme KUBUŚ (dalej Konkurs ) jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Korzystnie z Magda-Trans 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Magda-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Co lepsze - kamery zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator]

Regulamin Konkursu Co lepsze - kamery zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator] Regulamin Konkursu Co lepsze - kamery zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] Organizatorem Konkursu Co lepsze - kamery (dalej Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o., Z siedzibąw Warszawie, kod 00-732, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozpocznij swój dzień z Jogobella Breakfast zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator

Regulamin Konkursu Rozpocznij swój dzień z Jogobella Breakfast zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator Regulamin Konkursu Rozpocznij swój dzień z Jogobella Breakfast zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Jogobella Breakfast (dalej Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na serwisie Osesek.pl dla BoboVita Pełne Ziarno

Regulamin konkursu na serwisie Osesek.pl dla BoboVita Pełne Ziarno Regulamin konkursu na serwisie Osesek.pl dla BoboVita Pełne Ziarno Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod patronatem marki BoboVita. 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Internetowe podchody z Ewą zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator]

Regulamin Konkursu Internetowe podchody z Ewą zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator] Regulamin Konkursu Regulamin Konkursu Internetowe podchody z Ewą zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Internetowe podchody z Ewą (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet

REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Dzień Kobiet (zwany dalej Konkursem ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na kanale Play na YouTube playlista W Alpy z Play

REGULAMIN KONKURSU. na kanale Play na YouTube playlista W Alpy z Play REGULAMIN KONKURSU na kanale Play na YouTube playlista W Alpy z Play 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie W Alpy z Play oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mistrzowskie Pytania (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Mistrzowskie Pytania (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Mistrzowskie Pytania (dalej: Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Zaprojektuj naklejkę (dalej: Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zostań twarzą Galerii Tomaszów zwany dalej Regulaminem. [Organizator]

Regulamin Konkursu Zostań twarzą Galerii Tomaszów zwany dalej Regulaminem. [Organizator] Regulamin Konkursu Zostań twarzą Galerii Tomaszów zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Zostań twarzą Galerii Tomaszów (dalej Konkurs ) jest PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj bilety do Teatru Narodowego

Regulamin konkursu Wygraj bilety do Teatru Narodowego Regulamin konkursu Wygraj bilety do Teatru Narodowego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wygraj bilety do Teatru Narodowego (dalej: Konkurs ) jest PZU S.A. i PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Opel Talent Days 2014 zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator]

Regulamin Konkursu Opel Talent Days 2014 zwany dalej Regulaminem. 1. [Organizator] Regulamin Konkursu Opel Talent Days 2014 zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Opel Talent Days 2014 (dalej Konkurs ) jest Hypermedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na tablicy fanpage Plus. Informacje ogólne

REGULAMIN KONKURSU. na tablicy fanpage Plus. Informacje ogólne REGULAMIN KONKURSU na tablicy fanpage Plus 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Mistrzowski Serwis oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Święta z HTC ( Regulamin )

Regulamin Konkursu Święta z HTC ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Święta z HTC ( Regulamin ) 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu Święta z HTC (dalej: Konkurs ) jest M2.0 Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-732, przy ul. Czerskiej 12, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lech Lite TestMeToo (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Lech Lite TestMeToo (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Lech Lite TestMeToo (dalej: Regulamin ) 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Lech Lite TestMeToo (dalej: Konkurs ) jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-285 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Folik Mama starter ( Regulamin )

Regulamin Konkursu Folik Mama starter ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Folik Mama starter ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą JEM DLA DWOJGA! (dalej: Konkurs ) jest M2.0 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mój przepis na zdrowy posiłek. Kategoria: przystawka (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Mój przepis na zdrowy posiłek. Kategoria: przystawka (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Mój przepis na zdrowy posiłek. Kategoria: przystawka (dalej: Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Mój przepis na zdrowy posiłek. Kategoria:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Razem Tworzymy Legendę (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Razem Tworzymy Legendę (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Razem Tworzymy Legendę (dalej: Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Razem Tworzymy Legendę (dalej: Konkurs ) jest Kompania Piwowarska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Dla Mistrzów Poranka. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Dla Mistrzów Poranka. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Dla Mistrzów Poranka 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Dla Mistrzów Poranka (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo