POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939"

Transkrypt

1 Tomasz Matuszak POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH Od najdawniejszych czasów człowiek marzył o lataniu w przestworzach na podobieństwo ptaków. Marzenia swoje próbował realizować poprzez konstruowanie urządzeń mających mu w tym pomóc. Pierwszymi poza legendarnymi Dedalem i Ikarem, którym udało się skonstruować i wykonać statek lżejszy od powietrza byli Jaques Etienne Montgolfier ( ) i jego brat Joseph Michel ( ), właściciele fabryki papieru w Annoney we Francji. Po wielu próbach z papierowymi balonikami, roku wypuścili oni w powietrze w obecności publiczności balon o średnicy 12 m. Balon nazwany Ad Astra uniósł się na wysokość m i pokonał m odległości. Już roku z ogrodu Reveillons w Paryżu, na balonie na uwięzi braci Montgolfier w powietrze wzniósł się pierwszy człowiek. Był to Jean Francois Pilâtre de Rozier 1. Po wielu udanych próbach lotów balonów zaczęto zastanawiać się nad wykorzystaniem ich do celów wojskowych. Pierwszymi którzy sformowali regularny oddział balonowy byli Francuzi. W 1794 roku z ramienia Komitetu Obrony Narodowej wyłoniono komisję, z którą współpracował młody fizyk Jean Maria Coutelle roku sformowano pierwszą w historii wojskowej kompanię balonową. Etat kompanii przewidywał dwóch oficerów i 26 szeregowych, a jej dowódcą mianowano kpt. J.M. Coutell a. Po raz pierwszy wykorzystano balon w warunkach bojowych roku w fortecy 1 Z. J a n k i e w i c z, Aerostaty. Balony i sterowce, Warszawa 1982, s

2 Maubeuge, która oblegana była przez wojska austriackie. Przy pomocy balonu gen. Jourdan wraz z kpt. J.M. Coutelle m obserwowali ruchy przeciwnika. Następny bojowy wzlot balonu miał miejsce roku pod Fleurs 2. W XIX wieku balony wykorzystywane były przez armię francuską, m.in. w czasie wojny francusko-pruskiej W czasie I wojny światowej balony wykorzystywane były do celów wojskowych na szeroką skalę przez wojska Ententy i państwa centralne. Wykorzystaniu balonów obserwacyjnych na uwięzi na froncie zachodnim sprzyjał pozycyjny charakter działań. Natomiast zastosowanie balonów obserwacyjnych jako środka obrony przeciwlotniczej wymusiły działania niemieckich sterowców i samolotów, które dokonywały w latach nalotów m.in. na Paryż i Londyn. Z tak prowizorycznie organizowanych zapór z balonów obserwacyjnych narodziły się balony zaporowe, które pomimo gwałtownego postępu technicznego w dziedzinie lotnictwa znalazły zastosowanie w latach , kiedy to wykorzystywane były w ramach obrony przeciwlotniczej, np. Moskwy i Londynu. Również Polacy nie pozostali obojętni na rzuconą w okresie Odrodzenia ideę naśladowania lotu ptaka. Najbardziej znanym prekursorem lotnictwa w Polsce był przebywający od 1644 roku na dworze króla Władysława IV Włoch Tito Livio Borattini. W 1647 roku przedstawił on królowi traktat o możliwości lotu pt. Il volare non è impossible come fin hora universalmente e stato creduto 3. W 1783 roku po udanych lotach balonu braci Montgolfier, do prób przystąpili profesorowie Szkoły Głównej Koronnej (m.in. Jan Śniadecki i Jan Jaśkiewicz) oraz Uniwersytetu Lwowskiego (m.in. Antoni Herman i Ignacy Martinovics). Pierwszy próbny balon wykonany przez Stanisława Okraszewskiego wzniósł się w powietrze roku 4, a pierwszy publiczny wzlot miał miejsce roku. Również J. Śniadecki i J. Jaśkiewicz wykonali balon na ogrzane powietrze, który unosił się w powietrzu nad Krakowem przez około 31 minut 5. W 1783 roku ukazała się w Polsce pierwsza praca, w której próbowano omówić konstrukcję i zasady lotu balonu. Była to praca Józefa 2 Tamże, s Polska technika lotnicza do roku Tom I Źródła osiągnięć, praca zbiorowa pod red. A. G l a s s a, Warszawa 1992, s Z. J a n k i e w i c z, op. cit., s Mała kronika Polskiego Lotnictwa Wojskowego, opr. M. B o r k o w s k i i Cz. K r z e m i ń s k i, Warszawa 1979, s. 9.

3 Osińskiego, profesora Szkoły Pijarów pt. Gatunki powietrza. Rok później ukazała się praca tego samego autora pt. Robota machiny powietrznej Pana Montgolfier 6. Po raz pierwszy lot balonu z ludźmi na pokładzie w Polsce miał miejsce roku, kiedy to w Warszawie francuski aeronauta Jean P. Blanchard wraz z przyjaciółką wykonał lot trwający 45 minut. Pomimo olbrzymiego zainteresowania rozwój lotów balonowych został zahamowany przez tragiczne dla Polski wydarzenia polityczne. Rozbiorowa rzeczywistość nie sprzyjała rozwojowi tego typu zainteresowań, m.in. ze względu na ograniczenia prawne i wysokie koszta. Wielkiego księcia Konstantego do utworzenia oddziałów balonowych w Królestwie Polskim namawiał baron Galint działający w imieniu Andre Jaques a Garnerin a i jego brata Jean a Baptist a. Propozycja złożona przez barona Galint a pozostała ze strony wielkiego księcia bez odpowiedzi. Po wybuchu powstania listopadowego propozycja taka została złożona gen. Ignacemu Prądzyńskiemu, który również z przedłożonej propozycji nie skorzystał 7. Kontakt z balonami mieli Polacy w latach późniejszych raczej sporadyczny. Warto tylko wspomnieć o inż. Tadeuszu Lowe Sobieskim ( ), który w czasie wojny secesyjnej był dowódcą jednostki balonowej (Army Balloon Corps), Robercie Chodasiewiczu ( ), który służył w armii argentyńskiej oraz Arturze Barsonie, który wraz z Niemcem Süringiem wykonał w 1901 roku lot do stratosfery osiągając wysokość m, ustanawiając tym samym światowy rekord. Pierwsze polskie oddziały lotnicze w tym i balonowe powstały zanim odrodziła się niepodległa Polska. Początki organizacji wojsk balonowych sięgają czasów tworzenia na terenie Rosji oddziałów formacji wschodnich. W I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, jesienią 1917 roku utworzony został 1 Polski Oddział Balonowy. Jego twórcą był ppłk Hipolit Łossowski, a dowódcą mianowano kpt. Hulewicza. Również na froncie rumuńskim ppłk pil. bal. Aleksander Wańkowicz pełniący funkcję inspektora aeronautyki tego frontu stworzył oddział aeronautyczny 8 pod dowództwem mjr. pil. ster. Feliksa Bołsunowskiego. 6 Polska technika..., s K. S ł a w i ń s k i, Z dziejów polskiej aeronautyki wojskowej, Rzeszów 1987, s W formacjach wschodnich i w Wojsku Polskim do 1920 roku terminem aeronautyka określano w odróżnieniu od lotnictwa balony i sterowce.

4 Zarówno próby podjęte przez ppłk. Hipolita Łossowskiego jak i ppłk. pil. bal. Aleksandra Wańkowicza nie powiodły się ze względu na brak sprzętu (powłoki balonowe, dźwigarki, gaz) jaki niezbędny był do wyposażenia tych specjalistycznych oddziałów. Oddziały te zostały rozwiązane, a oficerowie i żołnierze w nich służący otrzymali przydziały do jednostek saperów i wojsk samochodowych. W czasie rozbrajania I Korpusu i podczas bitwy pod Kaniowem II Korpusu, oba korpusy nie posiadały w swym składzie oddziałów aeronautycznych. Takich oddziałów nie posiadały również Legiony Polskie i Armia Polska we Francji 9. Ponownie do tworzenia wojsk balonowych przystąpiono już w pierwszych miesiącach niepodległej Polski. Po sporządzeniu spisu sprzętu jaki pozostawili po sobie zaborcy na terenie Małopolski i b. Królestwa Kongresowego okazało się, że nie ma żadnego w dosłownym znaczeniu tego słowa sprzętu dzięki któremu możnaby przystąpić do tworzenia takich oddziałów. Stało się tak na skutek wykorzystania przez Niemców oddziałów balonowych na froncie francuskim w 1918 roku, a na froncie włoskim austriackich oddziałów balonowych. Oficerowie specjaliści pochodzący z wojsk balonowych byłych korpusów wschodnich i z byłych armii zaborczych zostali wraz z najstarszym oficerem balonowym ppłk. pil. bal. Aleksandrem Wańkowiczem na czele przydzieleni do lotnictwa 10. Sprawy organizacji lotnictwa zostały uregulowane po wydaniu przez Sztab Generalny WP rozkazu nr 66 z dnia roku 11. Na jego podstawie utworzono Dowództwo Wojsk Lotniczych podległe Sztabowi Generalnemu WP i Sekcję Żeglugi Napowietrznej MSWojsk. Dowódcą Wojsk Lotniczych mianowano ppłk. Hipolita Łossowskiego i podporządkowano mu formacje lotnicze. Natomiast Sekcji Żeglugi Napowietrznej MSWojsk. przyporządkowano sprawy organizacyjne, mobilizacyjne i szkoleniowe. Stanowisko szefa Sekcji objął ppłk. pil. bal. Aleksander Wańkowicz Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa. Praca zbiorowa pod red. M. R o m e y k i, Warszawa 1933, s J. Z a k r z e w s k i, W rocznicę piętnastolecia Wojsk Balonowych w Polsce, Przegląd Lotniczy 1934, nr 9, s Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), I T. M a t u s z a k, Szefostwo Lotnictwa Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w latach , Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 1997, nr 3, s. 64.

5 Sytuacja polskich wojsk balonowych zmieniła się diametralnie z chwilą oswobodzenia Wielkopolski będącego efektem zbrojnego powstania. W opuszczonej przez Niemców hali sterowcowej na Winiarach w Poznaniu znaleziono dwie powłoki balonów obserwacyjnych (jedna typu Parseval Siegsfeld Drachen), jedną dźwigarkę konną Alpina oraz kilkaset butli z wodorem 13. Pozyskany po zaborcy sprzęt dał możliwość tworzenia wojsk aeronautycznych. W utworzonym Urzędzie Wojskowym podległym bezpośrednio Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej, powołano w Departamencie Żeglugi Powietrznej sekcję balonów. Rozkaz Dowództwa Głównego, który nakazywał sformowanie wojsk aeronautycznych z ppłk. pil. bal. Aleksandrem Wańkowiczem na czele wydano roku 14. Prace te jednak rozpoczęto już w kwietniu 1919 roku roku ppłk pil. bal. Aleksander Wańkowicz objął powierzone mu przez Dowódcę Wojsk Lotniczych byłego zaboru pruskiego (b.z.p.) płk. Gustawa Macewicza, formujące się Dowództwo Wojsk Aeronautycznych. W ślad za ppłk. pil. bal. A. Wańkowiczem ściągnięto do Poznania również innych oficerów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Byli to, m.in.: mjr pil. ster. Feliks Bołsunowski, por. obs. bal. Hilary Grabowski, por. Witold Markiewicz, por. pil. ster. Sławomir Władysław Bilek, por. inż. Marceli Chybczyński i por. Ryszard Łaciński. Wojska aeronautyczne, po zmianie nazwy Dowództwa Wojsk Lotniczych b.z.p. na Inspektorat Wojsk lotniczych b.z.p. podlegały bezpośrednio przez swego dowódcę Inspektorowi W.L. b.z.p. W Poznaniu sformowano pierwsze pododdziały wojsk aeronautycznych roku zorganizowano 1 polową kompanię aeronautyczną pod dowództwem por. pil. ster. Sławomira Władysława Bilka. Następnie sformowano Ruchomy Park Aeronautyczny, a w lecie dalsze dwie polowe kompanie aeronautyczne. Wszystkie trzy kompanie podporządkowano I Grupie Aeronautycznej, którą utworzono roku pod dowództwem kpt. obs. bal. Jana Tadeusza Wolszlegiera 15. Aby zapewnić wyszkolony personel dla nowo organizowanych jednostek roku mjr pil. ster. Feliks Bołsunowski przystąpił do organizowania 13 A. P r z e d p e ł s k i, Lotnictwo Wojska Polskiego , Warszawa 1997, s T. J e z i o r o w s k i, Broń wojsk wielkopolskich [w:] Barwa i broń Sił Zbrojnych Wielkopolski w latach , pod red. B. Polaka, Koszalin 1988, s Ku czci..., s

6 Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej (O.S.A.), która rzeczywistą działalność rozpoczęła roku. Pierwszy kurs ukończyło 25 aspirantów oficerskich, którzy zostali 28 września 1919 roku mianowani podporucznikami aeronautyki 16. Pierwszego wzlotu wojskowego balonu obserwacyjnego dokonał płk pil. bal. A. Wańkowicz roku. Dokonane zakupy wyposażenia balonowego we Francji oraz zwiększenie wyszkolonego personelu umożliwiały zimą 1919/1920 rozbudowę i rozwój wojsk aeronautycznych, które zorganizowano w trzy Grupy Aeronautyczne. Grupa Aeronautyczna składała się z dwóch kompanii aeronautycznych i Ruchomego Parku Aeronautycznego 17. Po wyzwoleniu Wielkopolski i przyjeździe do kraju Armii gen. Hallera wyłonił się problem scalenia lotnictwa pod jednym dowództwem. Naczelny Wódz marszałek Józef Piłsudski w oparciu o Ustawę Sejmową z dnia roku regulującą organizację zarządu byłych ziem pruskich, rozkazem Ministra Spraw Wojskowych nr 166 z dnia roku powołał na stanowisko Inspektora Wojsk Lotniczych gen. Gustawa Macewicza (dotychczasowego Inspektora Wojsk Lotniczych w byłym zaborze pruskim). W ten sposób na ziemiach byłych trzech zaborów połączono w jedną całość wszystkie jednostki lotnicze. Dzięki staraniom gen. Macewicza Minister Spraw Wojskowych rozkazem nr 1792 z dnia roku przemianował Inspektorat Wojsk Lotniczych na Departament III Żeglugi Napowietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Departamentowi podporządkowano Sekcję Żeglugi Napowietrznej MSWojsk. Nowo powstały Departament składał się z trzech sekcji: Sekcja I Organizacja (wydziały: ogólnoorganizacyjny i wyszkolenia); Sekcja II Zaopatrzenia (wydziały: budżetowy i zaopatrzenia); Sekcja III Aeronautyki (wydziały: gospodarczy i techniczny). Szefem Departamentu III Żeglugi Napowietrznej mianowano gen. bryg. pil. Gustawa Macewicza A. P r z e d p e ł s k i, op. cit., s J. P a w l a k, Pamięci lotników polskich , Warszawa 1998, s J. P a w l a k, Polskie eskadry w latach , Warszawa 1989, s. 33.

7 W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku obok eskadr lotniczych zostały użyte na froncie także nowo sformowane jednostki wojsk balonowych. Wszystkie trzy Grupy Aeronautyczne zostały skierowane na front w następującej kolejności: III Grupa Aeronautyczna pod dowództwem por. obs. bal. Konstantego Kamieńskiego odjechała do Torunia roku; I Grupa Aeronautyczna pod dowództwem kpt. obs. bal. Jana Wolszlegiera udała się roku na Front Litewsko-Białoruski; II Grupa Aeronautyczna dowodzona przez por. pil. ster. Sławomira Bilka udała się w rejon Polesia również na Front Litewsko-Białoruski roku. W Poznaniu pozostał Baon Uzupełnień Aeronautycznych dowodzony przez kpt. obs. bal. Hilarego Grabowskiego roku przemianowany został on na Baon Zapasowy. Wspomniane wyżej trzy Grupy Aeronautyczne przemianowano w 1920 roku po przybyciu na front na bataliony aeronautyczne. Grupa, a później batalion składał się z dwóch kompanii balonów obserwacyjnych o stanie: 6 oficerów oraz 187 podoficerów i szeregowych każda. Miała wg etatu 2 powłoki balonowe, 2 dźwigarki, 19 samochodów ciężarowych, 2 samochody osobowe, samochód radio, kuchnię i 6 ciężkich karabinów maszynowych przeciwlotniczych oraz polową wytwórnię wodoru 19. Początkowo zimą i wiosną 1920 roku sytuacja na froncie sprzyjała użyciu balonów obserwacyjnych do współpracy z artylerią i utrzymaniu stałego dozoru wojsk nieprzyjaciela. Z chwilą rozpoczęcia ofensywy Armii Czerwonej podstawowa działalność batalionów aeronautycznych stała się niemożliwa ze względu na ruchomość frontu i dużą ruchliwość wojsk nieprzyjaciela. Również znaczne rozproszenie artylerii własnej oraz utrudnione przesuwanie ciężkich balonów poszczególnych kompanii aeronautycznych uniemożliwiły ich wykorzystanie 20. Działalność I batalionu aeronautycznego możliwa stała się dopiero po zakończeniu 1 kursu Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej i otrzymaniu zakupionego w końcu 1919 roku we Francji sprzętu. Batalion został wysłany na Front Litewsko- Białoruski roku oddany został do dyspozycji I Dywizji Strzelców 19 K. S ł a w i ń s k i, Z dziejów..., s J. Pawlak, Pamięci lotników..., s. 67.

8 Wielkopolskich, wchodzącej w skład 4 Armii gen. Stanisława Szeptyckiego roku wykonano pierwszy wzlot bojowy balonu obserwacyjnego. Działalność batalionu polegała na współpracy z artylerią czyli ciągłej obserwacji i korygowaniu ognia artylerii. Na początku lipca 1920 roku I batalion aeronautyczny otrzymał rozkaz odwrotu na Kosów, gdzie po przybyciu otrzymał dalsze rozkazy nakazujące wycofanie się do Brześcia nad Bugiem, a następnie do Siedlec i Wiśniewa. Tam batalion po reorganizacji wszedł w skład formowanego 1 pułku aeronautycznego 21. II Batalion Aeronautyczny wyruszył na Front Litewsko-Białoruski roku i został przydzielony do 2 Dywizji Piechoty Legionów działającej w składzie 4 Armii roku miał miejsce pierwszy bojowy wzlot balonu na przyczółku mostowym Borysów. Początkowo prowadzona akcja bojowa nie przynosiła większych efektów ze względu na wstrzymanie działań bojowych na froncie w związku z akcją wymiany jeńców. Następnie batalion pracował na korzyść 9 pułku artylerii ciężkiej oraz artylerii 32 Brygady Piechoty. W czasie nakazanego odwrotu roku batalion wydzielił ze swojego etatowego składu oddział aeronautyczny, który zluzował kompanię szturmową 64 pułku piechoty walcząc jako oddział piechoty roku wydzielony oddział wrócił do składu II batalionu, który należąc do wojsk grupy poleskiej wykonywał nakazany manewr odwrotu. W końcu lipca 1920 roku II batalion aeronautyczny wcielony został do 1 pułku aeronautycznego 22. III batalion aeronautyczny pod dowództwem por. obs. bal. Konstantego Kamieńskiego roku został włączony w skład Dywizji Pomorskiej płk. Skrzyńskiego. Batalion otrzymał za zadanie natychmiastowe przejęcie pozostawionych przez Niemców w Toruniu urządzeń balonowych. W czasie ofensywy kijowskiej III batalion aeronautyczny przydzielono do grupy operacyjnej płk. Józefa Rybaka 23. Do momentu odwrotu 3 Armii spod Kijowa balony III batalionu wykonały niewielką ilość wzlotów ze względu na niekorzystną sytuację terenową. Wraz ze sztabem grupy artylerii płk. Aleksandrowicza maszerowała kompania z dowódcą 21 Ku czci..., s Tamże, s A. P r z e d p e ł s k i, op. cit., s. 35.

9 batalionu por. K. Kamieńskim. Miała ona za zadanie ochronę dowództwa grupy. Druga z kompanii wycofywała się wraz z taborem samochodowym. W Korosteniu nastąpiło zjednoczenie kompanii i III batalion aeronautyczny został wycofany do Poznania. Po reorganizacji został włączony w skład formowanego 1 pułku aeronautycznego 24. Wobec postępującej ofensywy i ciągłego odwrotu oddziałów polskich praca poszczególnych batalionów aeronautycznych na froncie była niemożliwa. Pułkownik Aleksander Wańkowicz widząc, że bataliony te nie mogą wykonywać zadań do jakich zostały powołane, wysunął propozycję utworzenia pułku aeronautycznego. Miał on być użyty na froncie jak pułk piechoty i składać się z trzech istniejących do tej pory batalionów aeronautycznych oraz czwartego sformowanego w Poznaniu. MSWojsk. wyraziło pozytywną opinię wobec wysuniętej przez pułkownika A. Wańkowicza propozycji. Rozkazem MSWojsk. Oddział I Sztabu L.11000/Mob. z dnia roku zakończono organizację 1 pułku aeronautycznego. Bataliony aeronautyczne połączone zostały czasowo w jeden pułk aeronautyczny, który w razie potrzeby mógł być użyty na froncie jako pułk piechoty pułk aeronautyczny składał się z 4 batalionów po 2 kompanie każdy i po 1 Ruchomym Parku Aeronautycznym. Ogółem liczył 8 kompanii, 4 polowe wytwórnie wodoru, tabor samochodowy i konny oraz inny sprzęt techniczny. Stan liczebny pułku miał wynosić od 40 do 50 oficerów oraz ok. 180 szeregowych. Z Sekcji 3 Aeronautyki Departamentu III Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych (poza 1 oficerem i 1 urzędnikiem wojskowym) cały personel, tak jak i personel Sekcji 3 Aeronautyki Szefostwa Lotnictwa ND WP został wcielony do pułku. Pułk aeronautyczny podlegał w całości jednemu z dowództw frontów celem ześrodkowania wszystkich spraw operacyjnych i technicznych. Dowództwo pułku podlegało dowódcy frontu, który stawał się przez to Szefem Aeronautyki Frontu i bezpośrednim doradcą Szefa Sztabu Frontu w sprawach dotyczących aeronautyki. Raporty operacyjne pułku przesyłane były do Szefostwa Lotnictwa ND WP za 24 Ku czci..., s CAW, I Oddział V Sztabu MSWojsk., numer sprawy 2089.

10 pośrednictwem Sztabu Frontu. W sprawie uzupełnień porozumiewano się poprzez Sztab Frontu i Szefostwo Lotnictwa ND WP z Sekcją 3 Aeronautyki Departamentu III MSWojsk. Z jej polecenia sprawami uzupełnień stanów oficerów zajmowała się Oficerska Szkoła Aeronautyczna, sprawami uzupełnień aeronautów specjalistów batalion zapasowy. Sprawy zaopatrzenia kierowane były do Centralnych Zakładów Aerostatycznych. Jako formacja piechoty pułk aeronautyczny miał być użyty na wypadek braku możliwości pracy ze względu na manewrowy charakter walki. Sprzęt i personel Ruchomych Parków Aeronautycznych został ześrodkowany na tyłach frontu i nadal podlegał wspólnemu dowództwu. Pozostawiono strukturę batalionów w ramach zatwierdzonych etatów aby po rozformowaniu pułku mogły one wrócić do właściwej służby. W skład 1 pułku aeronautycznego weszły: I batalion aeronautyczny pod dowództwem kpt. Jana Tadeusza Wolszlegiera; II batalion aeronautyczny pod dowództwem por. Sławomira Władysława Bilka; III batalion aeronautyczny pod dowództwem kpt. Hilarego Grabowskiego; IV batalion aeronautyczny pod dowództwem por. Ryszarda Łacińskiego. Formowanie 1 pułku aeronautycznego nie przebiegało tak planowano jak zakładano, a to ze względu na przebywanie batalionów w kraju i na froncie (III i IV batalion znajdował się w Poznaniu, I na drogach odwrotu, a II w Brześciu Litewskim) 26. Rozkazem L.1505/III Dowództwo Frontu Północno-Wschodniego, któremu podporządkowano 1 pułk aeronautyczny, zarządziło jego koncentrację w Siedlcach. Bataliony rozlokowane zostały około 10 km na południe od Siedlec we wsiach: Wiśniew, Kaczory i Gostchorz i tam ostatecznie roku połączono je w pułk. Przez kilka dni odbywały się ćwiczenia z zakresu musztry piechoty i szkoły walki, ponieważ połowa pułku składała się z rekrutów, którzy przeszli zaledwie 26 CAW, I Oddział I Naczelnego Dowództwa WP, nr sprawy 9014/1.

11 dwutygodniowy kurs wyszkolenia 27. Stan pułku w chwili koncentracji wynosił 23 oficerów, około szeregowych, 240 koni i 10 karabinów maszynowych. Dzięki uzyskaniu 30 siodeł stworzono w ramach pułku oddział konnych wywiadowców. Z samochodów ciężarowych utworzono autokolumnę do obsługiwania tyłów frontu. Największym brakiem był brak bagnetów do około karabinów i sprzętu saperskiego co utrudniało działalność bojową pułku 28. W dniach od 24 lipca do 15 sierpnia 1920 roku 1 pułk aeronautyczny brał czynny udział w walkach w rejonie Siedlce Sokołów Sarnaki Ostromenczyn Platerów, znajdując się naprzemian w natarciu lub obronie. Pułkownik Aleksander Wańkowicz w raporcie skierowanym przez Dowództwo 1 pułku aeronautycznego L.180 z dnia roku do Dowództwa Frontu Północno-Wschodniego sugerował w związku z ustabilizowaniem linii frontu na linii Wisły i Wieprza, powrót oddziałów 1 pułku aeronautycznego do zadań pierwotnie wykonywanych 29. Bataliony były w stanie w ciągu tygodnia powrócić do swej służby specjalnej, ponieważ tyle czasu potrzebowano na sprowadzenie sprzętu z Poznania i Jabłonny. Dowództwo 4 Armii w składzie której walczył 1 pułk aeronautyczny przesłało raport płk. Wańkowicza pismem z dnia roku L.15808/III do Oddziału I Naczelnego Dowództwa WP, popierając prośbę o rozwiązanie tego pułku jako jednostki taktyczno-bojowej. Po rozwiązaniu 1 pułku aeronautycznego I batalion aeronautyczny pozostał pod Warszawą w składzie wojsk gen. Franciszka Latinika. Z Jabłonny, gdzie zastał go rozejm w końcu 1920 roku przeniesiony został do Poznania. II batalion aeronautyczny po rozwiązaniu pułku powrócił do pracy w składzie wojsk 2 Armii. Po rozejmie w 1920 roku skierowano go do Jabłonny. III batalion aeronautyczny po odwrocie bolszewików spod Warszawy działał w składzie wojsk 5 Armii, a po rozejmie skierowano go do Torunia. IV batalion aeronautyczny odszedł do 4 Armii w Brześciu nad Bugiem gdzie został rozformowany. 27 Sprawozdanie z działalności 1-go pułku aeronautycznego od czasu jego utworzenia do dnia 11 sierpnia 1920 roku. CAW, I Oddział I Naczelnego Dowództwa WP. 28 Ku czci..., s CAW, I Oddział I Naczelnego Dowództwa WP.

12 Za czyny bojowe żołnierze 1 pułku aeronautycznego otrzymali 3 ordery Virtuti Militari i 66 Krzyży Walecznych. W czasie walk poległo 19 oficerów i żołnierzy. Stwierdzić należy, że doraźnie sformowany pułk aeronautyczny nie posiadając należytego uzbrojenia i wsparcia artylerii wykonał wszystkie postawione przed nim zadania. Żołnierze wykazali się zapałem bojowym i wolą zwycięstwa. Działając w obronie, lub opóźniając działania nieprzyjaciela pułk poruszał się pieszo od czego przylgnęła do niego nazwa pułku aeropiechurów. W związku z rozwiązaniem 1 pułku aeronautycznego zmieniła się struktura władz nadrzędnych wobec jednostek aeronautycznych. Na mocy rozkazu L.11000/Mob. Oddziału I Sztabu MSWojsk. z dnia roku dowództwo pułku stanowiło jednocześnie Szefostwo Aeronautyki Frontu 30. Na mocy rozkazu Naczelnego Dowództwa WP (Sztab Generalny) Oddział III Nr 9087-III z dnia roku Instrukcja organizacyjna, rozformowano Front Północny w ramach którego działał 1 pułk aeronautyczny i utworzono oddzielne Armie podlegające Naczelnemu Dowództwu WP 31. Rozkaz ten stanowił również, że Szefostwo Aeronautyki Frontu Północnego zostanie przemianowane na Szefostwo Aeronautyki przy Naczelnym Dowództwie analogicznie do Szefostwa Lotnictwa ND WP. W związku z powyższym z dniem roku celem zapewnienia jednolitości kierownictwa i zaopatrzenia wszystkich jednostek aeronautycznych utworzono Rozkazem Oficerskim NDWP nr 27 przy Naczelnym Dowództwie stanowisko Szefa Aeronautyki Polowej 32. Szefem Aeronautyki Polowej został Szef Sekcji III Aeronautycznej Departamentu III Żeglugi Powietrznej MSWojsk. płk pil. bal. Aleksander Wańkowicz. Szef Aeronautyki Polowej był pomocnikiem Szefa Dep. III w sprawach, które dotyczyły jednostek aeronautycznych. Szef Aeronautyki Polowej otrzymywał rozkazy w zakresie taktycznym i dyslokacji jednostek frontowych od Szefa Sztabu Generalnego WP poprzez 1 Zastępcę Szefa Sztabu. Rozkazy dotyczące spraw personalnych i technicznych otrzymywał od Szefa 30 CAW, I Oddział V Sztabu MSWojsk. 31 Odpis pisma MSWojsk. Dep. III Żegl. Pow. L.dz.2170/20 z dnia roku do Oddziału Sztabu MSWojsk. CAW, I Oddział I Naczelnego Dowództwa WP. 32 Rozkaz oficerski ND WP nr 27 z dnia roku. CAW, I

13 Departamentu III Żegl. Pow. MSWojsk. Formacje aeronautyczne, które przydzielone były do wyższych jednostek frontowych, podlegały operacyjnie i dyscyplinarnie dowódcom tych jednostek, a w innych sprawach Szefowi Dep. III poprzez Szefa Aeronautyki Polowej. Szef Aeronautyki Polowej pod względem wykorzystania i rozmieszczenia jednostek aeronautycznych na froncie podlegał Szefowi Sztabu Generalnego, natomiast pod względem uzupełnienia w personel i materiały techniczne jednostek był pomocnikiem Szefa Departamentu III, któremu podlegał bezpośrednio. Szef Aeronautyki Polowej jako dowódca wszystkich jednostek aeronautycznych w kraju i na froncie współpracował bezpośrednio z dowódcami jednostek, zakładów i służb aeronautycznych. Wydawał im rozkazy dotyczące miejsc postoju, zmian i przynależności jednostek. Szefowi Dep. III składał meldunki o stanie i działalności służb i zakładów aeronautycznych. Wszystkie zmiany personelu jakie Szef Aeronautyki Polowej zamierzał wprowadzić w jednostkach aeronautycznych w kraju zatwierdzał Szef Departamentu III, natomiast zmiany w jednostkach przebywających na froncie zatwierdzał Szef Sztabu Generalnego. Zmiany personalne dokonywane przez Szefa Aeronautyki Polowej meldowane były każdorazowo Szefowi Dep. III względnie Szefowi Sztabu Generalnego (Oddział V NDWP). W związku z tym rozkazem przesunięto Szefa Aeronautyki Frontu Północnego do Naczelnego Dowództwa WP z przemianowaniem na Szefa Aeronautyki Polowej. Zawarcie traktatu rozejmowego w 1920 roku rozpoczęło proces przechodzenia oddziałów Wojska Polskiego z organizacji wojennej na pokojową. Po zakończeniu działań wojennych i reorganizacji wojska balonowe dysponowały trzema batalionami aeronautycznymi, które stacjonowały w: I batalion aeronautyczny (w składzie 1 i 2 kompanii) w Poznaniu; II batalion aeronautyczny (w składzie 3 i 4 kompanii) w Jabłonnie; III batalion aeronautyczny (w składzie 5 i 6 kompanii) i ruchomy park aeronautyczny w Toruniu Z historii Polskiego Lotnictwa Wojskowego , oprac. zbiorowe R. B a r t e l, J. C h o j n a c k i, S. K r ó l i k i e w i c z, A. K u r o w s k i, Warszawa 1978, s. 46.

14 W 1921 roku w skład wojsk balonowych obok trzech batalionów aeronautycznych, wchodziła również Oficerska Szkoła Aeronautyczna oraz Centralne Składy Balonowe wojska podległe bezpośrednio Wydziałowi Balonowemu Departamentu III Żeglugi Powietrznej MSWojsk. Lata były okresem pomyślnego rozwoju wojsk balonowych w Polsce. Utworzono trzy nowe bataliony: IV batalion aeronautyczny w Krakowie, V batalion aeronautyczny w Brześciu nad Bugiem i Szkolny Batalion Sterowcowy przy Oficerskiej Szkole Aeronautycznej 34. O.S.A. wiosną 1921 roku przeniesiono z Poznania do portu sterowcowego w Toruniu, gdzie wznowiono działalność po jej zawieszeniu latem 1920 roku. Komendantem szkoły był ppłk pil. ster. Feliks Bołsunowski (oficer z byłej armii rosyjskiej) 35. Powołany (w 1922 roku) do życia Szkolny Batalion Sterowcowy szkolił się na zakupionym we Francji ciśnieniowym sterowcu firmy Zodiacn V 11 klasy Vedette, któremu w Polsce nadano nazwę Lech. Bataliony aeronautyczne dysponowały wówczas jedynie balonami obserwacyjnymi 36 produkcji francuskiej typu Caquot M2 i R2. W 1922 roku na bazie wspomnianych wcześniej Centralnych Składów Balonowych utworzono Centralne Zakłady Aerostatyczne w Jabłonnie Legionowie. Miały one za zadanie, m.in.: przechowywanie sprzętu balonowego, jego naprawy oraz wytwarzanie wodoru na potrzeby jednostek aeronautycznych listopada 1921 roku Rozkazem MSWojsk. nr 47 wyjaśniono pojęcie aeronautyka, lotnictwo i aerostatyka, które we wcześniejszym okresie były używane dosyć dowolnie co wprowadzało zamieszanie i szereg nieporozumień. Całokształt nawigacji otrzymał nazwę: aeronautyka (wojska aeronautyczne, korpus oficerów aeronautycznych). Aeronautyka obejmowała: lotnictwo i aerostatykę (wcześniejsza nazwa aeronautyka) Z. J a n k i e w i c z, op. cit., s K. S ł a w i ń s k i, Lotnisko toruńskie , Warszawa 1983, s A. P r z e d p e ł s k i, op. cit., s Pismo Dep. IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk. L.dz. 195/22/Aeron. z dnia roku kierowane do Szefostwa Administracji MSWojsk. Wydział Przemysłu Wojennego zawiera etaty maszyn jednostek aeronautycznych. 38 Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 47 z dnia roku.

15 Jak więc można zauważyć pierwszy okres pokoju był dla wojsk balonowych pomyślny. Zamiast redukcji stanu posiadania personelu i sprzętu jak to miało miejsce w innych broniach, w tym i lotnictwie, w wojskach balonowych nastąpiło zwiększenie liczby jednostek. Rocznik Oficerski na wydany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych podawał, iż w korpusie wojsk aeronautycznych (jednostki lotnicze i balonowe) było: 3 pułkowników, 21 podpułkowników, 28 majorów, 112 kapitanów, 218 poruczników i 11 podporuczników 39. Niestety dobra passa wkrótce skończyła się w związku z ciężką sytuacją finansową państwa. Po opuszczeniu stanowiska Szefa Departamentu IV Żeglugi Powietrznej przez gen. bryg. pil. Gustawa Macewicza, na jego miejsce powołano, oddelegowanego roku do Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce, gen. bryg. pil. obs. Francois-Léona Leveque a roku powierzono mu pełnienie obowiązków szefa Departamentu, które wykonywał do momentu odwołania go do Francji roku 40. Generał Leveque był autorem raportu dotyczącego spraw reorganizacji aeronautyki. Obok spraw lotnictwa i artylerii przeciwlotniczej poruszona została w tym raporcie także kwestia aeronautyki 41. Gen. Leveque na podstawie doświadczeń nabytych przez wojska balonowe w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, sformułował wnioski, z których wynikało, że wojska balonowe nie będą miały zastosowania w czasie działań wojennych na froncie wschodnim. Ewentualne zastosowanie znalazłyby tylko w przypadku wojny pozycyjnej na froncie zachodnim. Generał Leveque nie widział potrzeby utrzymywania w warunkach polskich pięciu batalionów, z których każdy musiał być obsługiwany przez personel administracyjny. W swoim raporcie wysunął wniosek zgrupowania wszystkich batalionów w pułk, który składałby się z sześciu kompanii. Szkoła po zredukowaniu kształcić miała specjalistów i istniałaby przy Centralnych Zakładach Aerostatycznych, obserwatorów balonowych natomiast kształcić miał pułk, który miał się zajmować również mobilizacją aerostatyki ochronnej czyli balonów zaporowych. 39 T. N o w a c k i, Kadry lotnictwa wojskowego w latach [w:] Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym (Materiały z sesji popularnonaukowej), red. nauk. W. W r ó b l e w s k i, Warszawa Suwałki 1993, s S. C z m u r, W. W ó j c i k, Dowódcy Lotnictwa Polskiego, Poznań 1998, s CAW, I Oddział IV Sztabu Głównego.

16 W końcu 1923 roku przystąpiono do znacznej redukcji wojsk balonowych, w wyniku której pozostawiono jedynie jeden batalion w Toruniu. W jego składzie oprócz kompanii balonów obserwacyjnych znalazła się też jedna wydzielona kompania balonów zaporowych w Jabłonnie. Rozwiązano również w 1924 roku Centralną Szkołę Balonową (nazwa O.S.A. używana od 1923 roku), a nadwyżkę oficerów aeronautów skierowano do innych szkół lotniczych 42. W jej miejsce wprowadzono doraźnie organizowane kursy przy batalionie balonowym w Toruniu. W 1924 roku Centralne Zakłady Aerostatyczne zmieniły nazwę na Centralne Zakłady Balonowe. Funkcję Szefa Wydziału Balonowego Departamentu Lotnictwa MSWojsk. do 1927 roku pełnił płk pil. ster. Feliks Bołsunowski. Wkrótce okazało się, że dotychczasowa organizacja wojska balonowego nie odpowiadała warunkom pracy szkoleniowej w okresie pokojowym, ani tym bardziej zagadnieniu mobilizacji na wypadek wojny. W 1929 roku nastąpiły zmiany w organizacji lotnictwa wojskowego w tym i w wojskach balonowych. W 1929 roku na bazie wydzielonej kompanii balonów zaporowych z toruńskiego batalionu sformowano 2 batalion balonowy w Jabłonnie. Jego dowódcą mianowano ppłk. obs. bal. Juliana Sielewicza. Istniejące oba bataliony podporządkowano utworzonym w 1930 roku Grupom Aeronautycznym. Grupie Aeronautycznej nr 1 z miejscem postoju w Warszawie obok 1 i 5 pułku lotniczego podporządkowano 2 batalion balonowy. Grupie Aeronautycznej nr 2 z miejscem postoju w Poznaniu obok 3 i 4 pułku lotniczego podporządkowano 1 batalion balonowy. Istniała również 3 Grupa Aeronautyczna z miejscem postoju w Krakowie składająca się z 2 i 6 pułku lotniczego. W 1931 roku nastąpiła reorganizacja grup w efekcie czego zlikwidowano 2 Grupę Aeronautyczną. W ten sposób skład Grup Aeronautycznych wyglądał następująco: Grupa Aeronautyczna nr 1 1, 3 i 5 pułk lotniczy oraz 2 batalion balonowy; Grupa Aeronautyczna nr 3 2, 4 i 6 pułk lotniczy oraz 1 batalion balonowy. 42 A. P r z e d p e ł s k i, op. cit., s. 60.

17 W 1936 roku Grupy Aeronautyczne przemianowano na Lotnicze. Podległość batalionów względem Grup Lotniczych do wybuchu w 1939 roku nie uległa zmianie 43. Długoletnim dowódcą 1 batalionu balonowego był ppłk obs. bal. Jan Tadeusz Wolszlegier. Święto batalionu przypadało na dzień 5 maja. Piękną inicjatywą wykazał się były dowódca III batalionu aeronautycznego mjr Konstanty Kamieński, z którego inicjatywy naprzeciwko wartowni wzniesiono pomnik Ku Czci Poległych w 1920 Żołnierzy Wojsk Balonowych, dłuta brata majora, rzeźbiarza Piotra Kamieńskiego 44. Dowódcą 2 batalionu balonowego od 1930 roku był ppłk obs. bal. Julian Sielewicz. Święto batalionu przypadało na 15 wrzesień datę sformowania batalionu w 1929 roku. Batalion nie posiadał chorągwi ani sztandaru 45. W latach Samodzielnym Referatem Balonowym Departamentu Aeronautyki MSWojsk. kierował ppłk obs. bal. Hilary Grabowski, a po nim w 1934 stanowisko to objął ppłk obs. bal. Jan Wolszlegier. W 1936 roku w Dowództwie Lotnictwa MSWojsk. utworzono Wydział Balonowy, którym kierował ppłk Jan Wolszlegier. Zmiany te były efektem reorganizacji, a charakter pracy nie uległ zmianie. Po rozwiązaniu Centralnej Szkoły Balonowej od 1924 roku do 1932 istniała przy batalionie balonowym w Toruniu Szkoła Podchorążych Wojsk Balonowych. Po jej rozwiązaniu utworzono w jej miejsce Pluton Podchorążych Rezerwy 46, który przejął zadania szkolenia specjalistów. Funkcjonujące od 1924 roku Centralne Zakłady Balonowe nie tylko dokonywały napraw sprzętu balonowego, ale również rozpoczęły własną produkcję dostarczając do jednostek sprzęt krajowej produkcji. 1 kwietnia 1929 roku Centralne Zakłady Balonowe przekształcono w skomercjalizowane Wojskowe Warsztaty Balonowe, a w 1935 roku w Wytwórnię Balonów i Spadochronów roku na mocy Dekretu Prezydenta RP powołano do życia Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa (I.O.P.P.). Inspektorem O.P.P. mianowany 43 J. P a w l a k, Pamięci lotników..., s K. S ł a w i ń s k i, Lotnisko..., s CAW, I , k. 80. DOK I. 46 J. P a w l a k, Pamięci lotników..., s Z historii..., s. 477.

18 został gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, a po jego tragicznej śmierci gen. bryg. Józef Zając 48. Inspektorat był ośrodkiem kierującym sprawami obrony przeciwlotniczej. Do jego zadań należało między innymi ustalenie potrzeb w zakresie ilości balonów zaporowych. I.O.P.P. przedstawił roku na posiedzeniu K.S.U.S. plan rozbudowy oraz unowocześniania środków obrony przeciwlotniczej. Ilość plutonów balonów zaporowych dla OPL obszaru kraju miała być ustalona później 49. W latach ustalono, iż na stopę wojenną w przypadku mobilizacji powołanych będzie do służby: 10 kompanii balonów obserwacyjnych oraz 5 kompanii balonów zaporowych 50. Stan możliwości mobilizacyjny przedstawiał się w poszczególnych dniach następująco: na dzień kompanii balonowych; na dzień kompanii balonowych; na dzień (mobilizacji) 12 kompanii balonowych 51. Do sierpnia 1939 roku oddziały balonowe podlegały Dowództwu Lotnictwa MSWojsk. Dopiero z dniem roku kompanie balonów zaporowych zostały przeniesione z lotnictwa do obrony przeciwlotniczej i podporządkowane dowódcy Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk. Wydział Balonowy Dowództwa Lotnictwa MSWojsk. przeniesiony został do Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk., natomiast Referat Balonów pozostał w składzie osobowym Instytutu Technicznego Lotnictwa. Oficerowie kompanii balonów obserwacyjnych nadal pozostawieni zostali w korpusie osobowym oficerów lotnictwa 52. W ramach ogólnej reorganizacji szkół podchorążych rozwiązano Pluton Podchorążych Rezerwy funkcjonujący przy 1 batalionie balonowym w Toruniu, a w jego miejsce wprowadzono doraźnie organizowane kursy. Podczas mobilizacji sierpniowej 1 i 2 batalion balonowy wystawiły łącznie 7 kompanii balonów obserwacyjnych i 5 kompanii balonów zaporowych oraz jedną 48 J. P a w l a k, Pamięci lotników..., s E. K o z ł o w s k i, Wojsko Polskie Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1964, s Z historii..., s E. K o z ł o w s k i, op. cit., s Pismo Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. L. 8987/Org. tjn. z dnia roku. CAW, I GISZ.

19 kompanię balonów obserwacyjnych pozostającą w odwodzie Naczelnego Wodza. Zmobilizowana kompania balonów obserwacyjnych liczyła 6 oficerów obserwatorów balonowych oraz 190 podoficerów i szeregowych 53. Kompania balonów obserwacyjnych wg etatu powinna posiadać na stanie dwie powłoki balonowe (typu BD), dwie dźwigarki oraz tabor samochodowy 54. Kompania balonów zaporowych składała się z: drużyny dowódcy, 2 plutonów balonów zaporowych typu N i NN po 5 tandemów oraz plutonu transportowego i plutonu parkowego 55. W planie mobilizacyjnym W przewidziano również zmobilizowanie przez 2 batalion balonowy: Komendy Bazy Balonowej nr 1 i jej kwatermistrzostwa, Głównej Składnicy Balonowej nr 1 oraz Batalionu Szkolnego Bazy Balonowej i Parku Bazy Balonowej 56. Niestety w trakcie mobilizacji okazało się, że rzeczywisty stan sprzętu pozostawia wiele do życzenia i odbiega znacznie od stanów etatowych. W 1939 roku 1 batalion balonowy zmobilizował następujące kompanie z przydziałami do: 1 kompania balonów obserwacyjnych (d-ca kpt. obs. bal. Tadeusz Kasprzycki) Armia Pomorze ; 2 kompania balonów obserwacyjnych (d-ca kpt. obs. bal. Stanisław Brenk) Armia odwodowa Prusy ; 3 kompania balonów obserwacyjnych (d-ca por. obs. bal. Stanisław Patalan) Armia Łódź ; 4 kompania balonów obserwacyjnych (d-ca kpt. obs. bal. Kazimierz Mensch) Armia Poznań ; 5 kompania balonów obserwacyjnych (d-ca por. obs. bal. Antoni Narkiewicz) Armia Modlin ; 1 kompania balonów zaporowych (d-ca kpt. obs. bal. Czesław Gałecki); 2 kompania balonów zaporowych (d-ca por. obs. bal. Kazimierz Nowicki) J. P a w l a k, Pamięci lotników..., s P. Z a r z y c k i, Plan mobilizacyjny W. Wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek wojny, Pruszków 1995, s J. P a w l a k, Pamięci lotników..., s P. Z a r z y c k i, op. cit., s K. S ł a w i ń s k i, Z dziejów..., s. 44.

20 2 batalion balonowy w 1939 roku zmobilizował następujące kompanie: 3 kompania balonów zaporowych (d-ca kpt. Bronisław Wacław Koblański); 4 kompania balonów zaporowych (d-ca kpt. Stanisław Foltański); 5 kompania balonów zaporowych (d-ca ppor. Czesław Wrzesień) 58, a także 6 kompanię balonów obserwacyjnych (d-ca nieznany) z przydziałem do Armii Kraków i 7 kompanię balonów obserwacyjnych (d-ca nieznany) z przydziałem do Armii Modlin. Jedna kompania balonów obserwacyjnych (prawdopodobnie 8 lub druga kompania o numerze 7) pozostała w odwodzie Naczelnego Wodza. Wszystkie kompanie balonów zaporowych podporządkowano dowódcy Zgrupowania Balonów Zaporowych, które liczyło ogółem 50 tandemów czyli 100 balonów zaporowych 59. Znajdowały się one w dniach od 1 do roku w Warszawie 60. Zapory balonowe osłaniały mosty na Wiśle i lotnisko na Okęciu. Ewakuacja środków obrony przeciwlotniczej roku była początkiem końca balonów zaporowych w ramach obrony przeciwlotniczej Warszawy, które były niszczone w powietrzu przez samoloty Luftwaffe, bądź zostały ściągnięte na ziemię z braku wodoru 61. Wycofujące się kompanie balonów obserwacyjnych nie miały szans na realizację zadań do jakich były przeznaczone. Szybkie zmiany w sytuacji na froncie i brak możliwości sprawnego wycofywania z zagrożonych pozycji przez zatłoczone drogi nie sprzyjał prowadzeniu obserwacji z balonów. Wycofujące się 1 i 4 kompania balonów obserwacyjnych dotarły do Warszawy, gdzie z powodu braku sprzętu weszły w skład sformowanego 2 batalionu lotniczego, którym dowodził kpt. w st. sp. Józef Świerzyński. Do Warszawy dotarła również 5 kompania balonów obserwacyjnych pod dowództwem por. obs. bal. Antoniego Narkiewicza 62. Kompania ta jako jedyna kompania balonów obserwacyjnych, dokonała bojowego wzlotu balonu 58 M. K o p c z e w s k i, Z. M o s z u m a ń s k i, Polska obrona przeciwlotnicza w latach , Pruszków 1996, s J. P a w l a k, Pamięci lotników..., s L. G ł o w a c k i, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s Z. J a n k i e w i c z, op. cit., s K. S ł a w i ń s k i, Z dziejów..., s. 58.

Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń

Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń kpt mgr inż. Andrzej Janusz MICHALSKI Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń Odwołaniem współczesnych przeciwlotników, do których się zaliczam służąc i pracując w strukturach Wojsk OPL

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

UŻYCIE WOJSK BALONOWYCH W WOJNIE POLSKO - SOWIECKIEJ DZIAŁANIA 1 PUŁKU AERONAUTYCZNEGO NA POŁUDNIOWYM PODLASIU (W TYM W SIEDLCACH)

UŻYCIE WOJSK BALONOWYCH W WOJNIE POLSKO - SOWIECKIEJ DZIAŁANIA 1 PUŁKU AERONAUTYCZNEGO NA POŁUDNIOWYM PODLASIU (W TYM W SIEDLCACH) T o m a sz M a t u s z a k Akademia Świętokrzyska filia w Piotrkowie Trybunalskim UŻYCIE WOJSK BALONOWYCH W WOJNIE POLSKO - SOWIECKIEJ 1919-1920. DZIAŁANIA 1 PUŁKU AERONAUTYCZNEGO NA POŁUDNIOWYM PODLASIU

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Lotnictwo W 1936 r. kończono realizację dotychczasowego 3-letniego programu rozbudowy lotnictwa. Złożony przez szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. gen. bryg. Ludomiła Rayskiego latem 1936 r. nowy program

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 2008 76 Zbigniew POPŁAWSKI Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT Bożena Szmagaj SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT 1943 1945 Udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego był zjawiskiem powszechnym. W obozach koncentracyjnych kobiety wiodły walkę

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM?

Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM? DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM? LATA 2001 2004 DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE PRZED NADANIEM IMIENIA SZKOLE SPOTKANIA POKOLEŃ CZY OCALIMY NASZ PATRIOTYZM? PROGRAMY ARTYSTYCZNE NA UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA 1939 ATAK NIEMIEC 17 WRZEŚNIA ATAK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO EWAKUACJA POLSKIEGO RZĄDU I CZĘŚCI ARMII

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - SPECJALNY, - SŁUŻBOWY,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Istniejące w latach 1918 1939 szkoły wojskowe lotnicze, obrony

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH Regina Czarnecka ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Reorganizację najwyższych władz wojskowych i ich przejście na stopę pokojową zapoczątkowało wydanie 7

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne Józef Milewski MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Latem 1944 roku, z chwilą wkroczenia 1 Armii Polskiej w ZSRR u boku Armii Czerwonej na ziemie polskie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI

Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI Swoją karierę zawodową rozpoczynałem w 25 pułku łączności, który stacjonował wtedy w Twierdzy Modlin. Jako świeżo upieczony absolwent Wojskowej Akademii Technicznej trafiłem

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich 100 rocznica utworzenia Legionów Polskich Legiony Polskie polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo polskich formacji wojskowych na froncie wschodnim

Sądownictwo polskich formacji wojskowych na froncie wschodnim Imię i nazwisko: Andrzej Wesołowski Stopień/tytuł naukowy: doktor Sylwetka naukowa: Dr Andrzej Wesołowski ukończył historię i prawo w UAM w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii

Bardziej szczegółowo

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14 Janusz Gzyl KOLEKCJA FOTOGRAFII PRZEWRÓT MAJOWY 1926 R. Jedną z kolekcji wyodrębnionych z zasobu ikonograficznego Pracowni Zbiorów Specjalnych Centralnego Archiwum Wojskowego, jest kolekcja Nr 60 Przewrót

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny Michał Klimecki MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH 1943 1945 1. Zarys organizacyjny W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywany jest materiał źródłowy do dziejów lotnictwa LWP w okresie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII Tadeusz Wawrzyński AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII 1919 1939 W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 jednostki artylerii, podobnie jak oddziały innych rodzajów broni, tworzone były doraźnie

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU 1943 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Sformowanie Armii Polskiej w ZSRR 1 wymagało stałego dopływu przeszkolonych, w możliwie

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1934 1. Organizacja i zawartość aktowa Departamentu Technicznego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP RODZAJE LICEÓW WOJSKOWYCH 1) WOJSKOWE LICUM MUZYCZNE w GDAŃSKU 1960-2005 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Kultury i Sztuki z 17.07.1984 w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO

PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Mieczysław Hucał PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Przeglądając różne materiały w tym archiwa Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności natknąłem się na informacje o jednostce

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014)

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014) ppłk dr Mirosław Pakuła ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014) Polskie wojska łączności powstały w czasie I wojny światowej. Podczas wojny szkolenie łącznościowców

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

Pan Płk Tadeusz ŁOMONOS Dowódca 3 Rejonowej Bazy Materiałowej w Łodzi

Pan Płk Tadeusz ŁOMONOS Dowódca 3 Rejonowej Bazy Materiałowej w Łodzi Łódź, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/085 LLO-410-22-01/08 Pan Płk Tadeusz ŁOMONOS Dowódca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 44/2013

Serwis prasowy nr 44/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 44/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 1.11.20139 8.11.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 31 października - 3 listopada 2013 (czwartek- niedziela)

Bardziej szczegółowo

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent mianował na stopnie generalskie Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7730,prezydent-mianowal-na-stopnie-generalskie.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 05:06 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.11.2016

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP 1. Pan gen. dyw. Jan KEMPARA słuŝbę wojskową rozpoczął w 1969 roku i pełnił na stanowiskach: dowódcy grupy, dowódcy plutonu instruktora spadochronowego,

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 677 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA Łańcut, dnia 2013.09.13 ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ORGANIZACYJNE WOJSK ŁACZNOŚCI W LATACH 1935-1939

ZMIANY ORGANIZACYJNE WOJSK ŁACZNOŚCI W LATACH 1935-1939 mjr mgr Andrzej STEFAŃSKI WSTĘP Łączność jest podstawą jednolitego i sprawnego kierownictwa wszystkich działań bojowych. Osiągnięcie takiego kierownictwa możliwe jest tylko przy współdziałaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Zgodnie z art. 3 dekretu z 6 VIII 1926 r. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych był stałym zastępcą ministra spraw wojskowych we wszystkich sprawach dotyczących przygotowania sił zbrojnych państwa do obrony

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY 6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY PATRON SZKOŁY Rok 1944 przyniósł istotne zmiany na arenie politycznej. Za sprawą największej operacji desantowej w Normandii państwa sprzymierzone zdołały utworzyć drugi front

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo