Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona"

Transkrypt

1 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II Nr 70, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, Warszawa, attn: Izabella Helbing, POLSKA Warszawa. Tel Fax (, , 2011/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania. Pakiety oprogramowania dla sieci. Zamiast: II.1.5) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - utrzymanie i rozwój aplikacji EBS. W ramach przedmiotowego zapotrzebowania wykonane zostaną następujące zadania: 1) Usługi Utrzymania systemu aplikacyjnego EBS, na które złożą się następujące usługi: a) Grupa usług utrzymania środowisk: Usługa administracji środowiskami, Usługa monitorowania dostępności i wydajności, Usługa instalacji. b) Grupa usług zapewnienia jakości oprogramowania: Usługa usuwania wad, Usługa zarządzania kodem, Usługa zarządzania konfiguracją, Usługa integracji i certyfikacji oprogramowania, Usługa utrzymania dokumentacji. c) Grupa usług administracji systemem informatycznym: Usługa administracji systemem informatycznym. d) Usługa konsultacji e) Usługa Zleceń operacyjnych 2) Usługi Rozwoju systemu aplikacyjnego EBS, na które składają się następujące usługi: a) Usługa Modyfikacji Aplikacji EBS rozumiana jako rozwój oprogramowania, poprzez tworzenie nowych modułów (wyłączając modyfikację kodu bazowego istniejących modułów Systemu Aplikacyjnego), w zależności od zmian prawnych oraz przepisów wykonawczych i wewnętrznych Agencji, zmian wymagań użytkowników, zaleceń audytorów, bądź z potrzeby integracji tych systemów z innymi systemami informatycznymi. b) Usługa Ulepszania Aplikacji EBS rozumiana jako usługa ulepszania istniejącego oprogramowania, poprzez zmianę jego istniejących modułów i funkcji, w zależności od zmian prawnych oraz przepisów wykonawczych i wewnętrznych ARiMR, zmian wymagań użytkowników, zaleceń audytorów, bądź z potrzeby integracji tych systemów z innymi systemami informatycznymi. W ramach powyższych Usług będą wytwarzane takie produkty jak: S26 1/14

2 2/14 1. AOM - Analityczny Opis Modyfikacji (AOM) to zbiór dokumentów specyfikujących - w podziale na obszary - funkcjonalność modułów Systemu Informatycznego realizowanych w zakresie wymagań określonych w Modyfikacji/ Ulepszeniu. Na AOM mogą składać się elementy (artefakty): 1) Specyfikacja workflow aplikacji prezentuje w postaci diagramu zbiór zadań (wykonywanych przez użytkownika lub system) występujących kolejno po sobie, 2) Specyfikacja prototypu aplikacji (prototyp funkcjonalny) prezentuje uproszczony sposób interakcji użytkownika z aplikacją. Prototyp funkcjonalny prezentuje wyłącznie sposób interakcji użytkownika z modułami Modyfikacji/Ulepszenia, określa wygląd, zakres informacyjny oraz logikę przejść pomiędzy poszczególnymi formularzami. Prototyp funkcjonalny uzupełnia opis funkcji użytkownika modułów Modyfikacji/Ulepszenia poprzez jej wizualizację, stanowi uproszczony widok docelowych modułów Modyfikacji/Ulepszenia niezawierających rzeczywistych danych. Prototyp funkcjonalny przedstawiony w formie aplikacji interaktywnego modelu komponentów i ekranów w archiwum Enterprise Architekt (nie zapisuje, nie drukuje i nie operuje na wprowadzanych danych). W szczególnych przypadkach rolę prototypu funkcjonalnego pełnić może kolekcja zrzutów ekranowych ilustrująca wygląd docelowych formularzy, wraz z logiką przejść przedstawioną w postaci diagramów lub opisów formalnych, 3) Specyfikacja przypadków użycia, w tym: a) a) diagramy przypadków użycia, b) b) diagramy aktywności prezentują: funkcje użytkownika opis realizowanych akcji przez użytkownika i system (przebiegi, reguły), funkcje systemowe - opis realizowanych akcji przez system (przebiegi, reguły). c) c) tabele / drzewa decyzyjne opisując warunki związane z określonymi działaniami oraz ograniczenia na związane z nimi zachowania, 4) Specyfikacja wzorów i zakresów dokumentów, raportów wyjściowych, sprawozdań. 5) Specyfikacja modelu dziedziny: a) model statyczny (klas), b) dynamiczny (diagram stanów), c) słowniki, 6) Parametry biznesowe. 7) Wymagania niefunkcjonalne dla Modyfikacji/Ulepszenia. 8) Dokumenty powiązane. 9) Założenia do konfiguracji Systemu Informatycznego. 2. Oprogramowanie - oznacza oprogramowanie wytworzone w ramach realizacji Umowy, wchodzące w skład Modyfikacji lub Ulepszenia. 3. Dokumentacja oznacza Dokumentację odnoszącą się do Modyfikacji lub Ulepszenia w ramach której wytwarzana jest: a) Dokumentacja Użytkownika stanowi opis aplikacji, przeznaczony dla użytkownika końcowego (tj. osoby korzystającej z aplikacji). Dokumentacja Użytkownika powinna zawierać m.in.: dokładny opis realizowanej funkcjonalności, opis elementów znajdujących się na poszczególnych ekranach, opis wyświetlanych komunikatów informujących o błędach w trackie pracy użytkownika końcowego. b) Dokumentacja Administratora stanowi opis procedur administracyjnych wraz z opisem (instrukcją) instalacji i konfiguracji aplikacji oraz zaleceniami eksploatacyjnymi. Instrukcja instalacji i konfiguracji powinna zawierać m.in.: procedury instalacji poszczególnych elementów składowych oprogramowania niezbędnych do działania aplikacji, na infrastrukturze informatycznej oraz konfiguracji w tym konfigurację systemu operacyjnego, baz danych, serwera aplikacyjnego, systemów dostępowych i autentykacyjnych, macierz ról i uprawnień oraz instalację i konfigurację dla Modyfikacji/Produktu. Zalecenia eksploatacyjne powinny zawierać m.in.: procedury uruchamiania i zatrzymania S26 2/14

3 3/14 wszystkich komponentów aplikacji wraz z ich odpowiednią sekwencją, wskazanie sposobu uruchamiania procedur wykonania kopii zapasowych aplikacji oraz odtwarzania aplikacji po awarii, procedury sprawdzania prawidłowego działania wszystkich komponentów aplikacji, a także diagnostykę i procedury reakcji na awarie i poważne problemy aplikacji. c) Dokumentacja Techniczna stanowi dokładny opis działania aplikacji, przeznaczony dla osób posiadających wiedzę z zakresu tworzenia i projektowania systemów aplikacyjnych i implementujących późniejsze Modyfikacje aplikacji. Dokumentacja Techniczna zawiera w sobie lub rozszerza przygotowany wcześniej Projekt Techniczny tj. m.in.: specyfikację projektową (ogólnych opis przyjętego rozwiązania dla oprogramowania w tym podział na komponenty), specyfikację komponentów (opisy głównych komponentów rozwiązania), specyfikację oraz mapowanie klas oprogramowania, listę tabel wraz z opisem, relację powiązań pomiędzy tabelami, listę narzędzi wykorzystywanych w procesie rozwoju oprogramowania oraz opis sposobu komplikacji kodu źródłowego, model rozmieszczenia komponentów w środowisku teleinformatycznym. Dokumentacja jest opracowywana przez Kierownika Obszaru Implementacji, Kierownika Utrzymania oraz Kierownika Obszaru Infrastruktury (w zakresie Dokumentacji Technicznej i Administratora - odpowiednio w ramach kompetencji) oraz przez Kierownika Obszaru Analizy (w zakresie Dokumentacji Użytkownika), w przypadku zgłoszenia wymagania realizowanego siłami wewnętrznymi DI bądź Wykonawcę Zewnętrznego. 4. Projekt Techniczny przygotowywany jest w celu przedstawienia technicznych aspektów projektowanego oprogramowania systemu aplikacyjnego przed jego wytworzeniem lub modyfikacją i stanowi część Dokumentacji Technicznej, przygotowywanej w późniejszym etapie. Projekt Techniczny opisuje: a) projekt techniczny architektury (perspektywy systemu, architektury, dokumentów, bezpieczeństwa), b) projekt techniczny infrastruktury. Dokument Projektu Technicznego bazuje na założeniach uzgodnionej Koncepcji Architektury i jest opracowywany przez: c) Koordynatora ds. Architektury w przypadku zgłoszenia wymagania realizowanego siłami wewnętrznymi DI bądź, d) Wykonawcę Zewnętrznego i uzgodniony z Koordynatorem ds. Architektury po stronie ARiMR. Sekcja III.1.1) - zmieniono ppkt (1). (1) Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty wnieść wadium w kwocie ,00 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sekcja III.2.1). I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej ustawa ), w szczególności: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie, a więc wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: a) jedno zamówienie o wartości brutto min ,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) (bez kosztów infrastruktury sprzętowej i licencji) na wykonanie analizy, zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie oprogramowania opartego o technologie Oracle E-Business Suite - wersja 11 systemu informatycznego (dalej: systemu) spełniającego następujące wymagania: i. Użytkownicy końcowi systemu pracowali w różnych lokalizacjach np.: miasta, województwa. ii. System był wykorzystywany przez pracujących równocześnie minimum 70 użytkowników oraz posiadał ponad300 użytkowników. S26 3/14

4 4/14 b) Jedno zamówienie obejmujące utrzymanie systemu (spełniającego warunki opisane w sekcji III. 2. 1) pkti.1.1) lit. a) powyżej), gdzie wartość brutto usług utrzymania wynosiła min ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) rocznie, a w ramach świadczonych usług do zadań wykonawcy należało co najmniej: i. Obsługa zgłoszeń incydentów od użytkowników systemu; ii. Usuwanie wad w utrzymywanym oprogramowaniu; iii. Weryfikacja skuteczności wytworzonych poprawek przed wdrożeniem na środowisko produkcyjne; iv. Monitorowanie pracy systemu; v. Administracja środowiskami (do poziomu systemu operacyjnego włącznie), na których zainstalowany był utrzymywany system; vi. Wprowadzanie poprawek i modyfikacji oprogramowania na środowiska zamawiającego. Uwaga: Jeżeli wartość zamówienia wskazanego w wykazie jest podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jego wartości na PLN wg średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A - tabela kursów średnich walut obcych) z dnia zakończenia zamówienia o zakresie jak w sekcji III. 2. 1) pkt I.1.1) wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania(zgodnie z tabelą A- tabela kursów średnich walut obcych) wg których dokonano przeliczenia. 2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej: a) Jednym Kierownikiem Projektu z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Projektu przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III. 2. 1) pkt I.1.1) lit. a), posiadającym certyfikat Prince 2 Practitioner lub równoważny, posiadającym wykształcenie wyższe. b) Jednym Kierownikiem Utrzymania z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Utrzymania przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III. 2. 1) pkt I.1.1) lit. b), posiadającym certyfikat ITIL Foundation lub równoważny, posiadającym wykształcenie wyższe. c) Dwoma specjalistami z minimum 3-letnim doświadczeniem w posługiwaniu się ORACLE REPORTS, ORACLE FORMS, ORACLE PL/SQL, XML/BI PUBLISHER. d) dwoma specjalistami z minimum 3-letnim doświadczeniem w posługiwaniu się ORACLE BPEL, ORACLEESB. e) Jednym specjalistą z minimum 3-letnim doświadczeniem w posługiwaniu się OWB, ORACLE BI EE. f) Jedną osobą posiadającą doświadczenie w programowaniu w języku JAVA z wykorzystaniem bibliotek i certyfikatów kryptograficznych. g) Pięcioma analitykami z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III. 2. 1) pkt I.1.1) lit. a), ze znajomością systemu ORACLE EBS Financial oraz notacji UML. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100); b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). Uwagi: Przez certyfikaty równoważne, o których mowa w sekcji III. 2. 1) pkt 2) lit. a i b, Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla każdej roli przedstawi certyfikat, który: i. jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat, analogiczny stopień poziomu kompetencji, analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu. S26 4/14

5 5/14 ii. potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone egzaminem). Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić przy realizacji zamówienia komunikowanie się osób występujących po stronie Wykonawcy z Zamawiającym i sporządzanie dokumentów w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza wykazania przez Wykonawcę tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tym samym wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art.24 ust. 1 ustawy. II. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Wypełniony Wniosek (przykładowy wzór wniosku został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego); 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24ust. 1pkt 2 ustawy; 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 7. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia (przykładowy wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego); 8. Wykazy zamówień: a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3a do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca wykazał doświadczenie innego podmiotu, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie tego podmiotu do uczestnictwa w realizacji zamówienia. b) Wykaz wykonanych zamówień ponad wymaganie minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.1) lit. a), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (za które można będzie uzyskać dodatkowe punkty) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu zamówień ponad wymagania minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.1) lit. a)- stanowi Załącznik nr 3b do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). S26 5/14

6 6/14 c) Wykaz wykonanych zamówień ponad wymaganie minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.1) lit. b), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (za które można będzie uzyskać dodatkowe punkty) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu zamówień ponad wymagania minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.1) lit. b)- stanowi Załącznik nr 3c do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). 9. Wykazy osób: a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4ado Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. b) Wykaz osób ponad minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. d), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu osób ponad wymagania minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. d) - stanowi Załącznik nr 4b do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). c) Wykaz osób ponad minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. e), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu osób ponad wymagania minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. e) - stanowi Załącznik nr 4c do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). d) Wykaz osób ponad minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. f), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu osób ponad wymagania minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. f) - stanowi Załącznik nr 4d do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). 10. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 11. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 12. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie) do podpisania wniosku, jeżeli wniosek nie został podpisany przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. Sekcja VI.3) - zmieniono pkt (3). (3) Każdy z Wykonawców zobowiązany będzie do wykonania zadania próbnego opisanego w SIWZ, które stanowić będzie element oferty. IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (10:00). IV.3.4) Termin składania wniosków (11:00). S26 6/14

7 7/14 Powinno być: II.1.5) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - utrzymanie i rozwój Aplikacji EBS. Określenie Aplikacja EBS oznacza oprogramowanie wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na podstawie odrębnych umów w oparciu o oprogramowanie standardowe Oracle E-Business Suite - wersja 11, zawierające rozszerzenia aplikacji o dodatkowe moduły i funkcjonalności. Aplikacja EBS składa się z modułów: 1. Księga Głowna 2. Zobowiązania 3. Należności 4. Zarządzanie środkami pieniężnymi 5. Kadry i płace 6. Środki trwałe 7. Zakupy 8. Moduł realizacji przelewów B2B (oparte na SOA) 9. System raportowania BI 10. System raportowania OFA W ramach przedmiotowego zapotrzebowania wykonane zostaną następujące zadania: 1) Usługi Utrzymania aplikacji EBS, na które złożą się następujące usługi: a) Grupa usług utrzymania środowisk: Usługa administracji środowiskami, Usługa monitorowania dostępności i wydajności, Usługa instalacji. b) Grupa usług zapewnienia jakości oprogramowania: Usługa usuwania wad, Usługa zarządzania kodem, Usługa zarządzania konfiguracją, Usługa integracji i certyfikacji oprogramowania (proces przyjęcia przez wykonawcę oprogramowania dostarczonego przez ARiMR (wytworzonego przez ARiMR lub innego wykonawcę), Usługa utrzymania dokumentacji. c) Grupa usług administracji systemem informatycznym: Usługa administracji systemem informatycznym (administrowanie uprawnieniami użytkowników). d) Usługa konsultacji e) Usługa Zleceń operacyjnych (niestandardowe prace, jak np. korekty danych) 2) Usługa Modyfikacji Aplikacji EBS rozumiana jako rozszerzenie funkcjonalności Aplikacji EBS bez ingerencji w kod standardowy oprogramowania Oracle. W ramach powyższych Usług będą wytwarzane takie produkty jak: 1. AOM - Analityczny Opis Modyfikacji (AOM) to zbiór dokumentów specyfikujących - w podziale na obszary - funkcjonalność modułów Systemu Informatycznego realizowanych w zakresie wymagań określonych w Modyfikacji. Na AOM mogą składać się elementy (artefakty): 1) Specyfikacja workflow aplikacji prezentuje w postaci diagramu zbiór zadań (wykonywanych przez użytkownika lub system) występujących kolejno po sobie, 2) Specyfikacja prototypu aplikacji (prototyp funkcjonalny) prezentuje uproszczony sposób interakcji użytkownika z aplikacją. Prototyp funkcjonalny prezentuje wyłącznie sposób interakcji użytkownika z modułami Modyfikacji, określa wygląd, zakres informacyjny oraz logikę przejść pomiędzy poszczególnymi formularzami. Prototyp funkcjonalny uzupełnia opis funkcji użytkownika modułów Modyfikacji poprzez jej wizualizację, stanowi uproszczony widok docelowych S26 7/14

8 8/14 modułów Modyfikacji niezawierających rzeczywistych danych. Prototyp funkcjonalny przedstawiony w formie aplikacji interaktywnego modelu komponentów i ekranów w archiwum Enterprise Architekt (nie zapisuje, nie drukuje i nie operuje na wprowadzanych danych). W szczególnych przypadkach rolę prototypu funkcjonalnego pełnić może kolekcja zrzutów ekranowych ilustrująca wygląd docelowych formularzy, wraz z logiką przejść przedstawioną w postaci diagramów lub opisów formalnych, 3) Specyfikacja przypadków użycia, w tym: a) a) diagramy przypadków użycia, b) b) diagramy aktywności prezentują: funkcje użytkownika opis realizowanych akcji przez użytkownika i system (przebiegi, reguły), funkcje systemowe - opis realizowanych akcji przez system (przebiegi, reguły). c) c) tabele / drzewa decyzyjne opisując warunki związane z określonymi działaniami oraz ograniczenia na związane z nimi zachowania, 4) Specyfikacja wzorów i zakresów dokumentów, raportów wyjściowych, sprawozdań. 5) Specyfikacja modelu dziedziny: a) model statyczny (klas), b) dynamiczny (diagram stanów), c) słowniki, 6) Parametry biznesowe. 7) Wymagania niefunkcjonalne dla Modyfikacji. 8) Dokumenty powiązane. 9) Założenia do konfiguracji Systemu Informatycznego. 2. Oprogramowanie - oznacza oprogramowanie wytworzone w ramach realizacji Umowy, wchodzące w skład Modyfikacji. 3. Dokumentacja oznacza Dokumentację odnoszącą się do Modyfikacji w ramach której wytwarzana jest: a) Dokumentacja Użytkownika stanowi opis aplikacji, przeznaczony dla użytkownika końcowego (tj. osoby korzystającej z aplikacji). Dokumentacja Użytkownika powinna zawierać m.in.: dokładny opis realizowanej funkcjonalności, opis elementów znajdujących się na poszczególnych ekranach, opis wyświetlanych komunikatów informujących o błędach w trackie pracy użytkownika końcowego. b) Dokumentacja Administratora stanowi opis procedur administracyjnych wraz z opisem (instrukcją) instalacji i konfiguracji aplikacji oraz zaleceniami eksploatacyjnymi. Instrukcja instalacji i konfiguracji powinna zawierać m.in.: procedury instalacji poszczególnych elementów składowych oprogramowania niezbędnych do działania aplikacji, na infrastrukturze informatycznej oraz konfiguracji w tym konfigurację systemu operacyjnego, baz danych, serwera aplikacyjnego, systemów dostępowych i autentykacyjnych, macierz ról i uprawnień oraz instalację i konfigurację dla Modyfikacji/Produktu. Zalecenia eksploatacyjne powinny zawierać m.in.: procedury uruchamiania i zatrzymania wszystkich komponentów aplikacji wraz z ich odpowiednią sekwencją, wskazanie sposobu uruchamiania procedur wykonania kopii zapasowych aplikacji oraz odtwarzania aplikacji po awarii, procedury sprawdzania prawidłowego działania wszystkich komponentów aplikacji, a także diagnostykę i procedury reakcji na awarie i poważne problemy aplikacji. c) Dokumentacja Techniczna stanowi dokładny opis działania aplikacji, przeznaczony dla osób posiadających wiedzę z zakresu tworzenia i projektowania systemów aplikacyjnych i implementujących późniejsze Modyfikacje aplikacji. Dokumentacja Techniczna zawiera w sobie lub rozszerza przygotowany wcześniej Projekt Techniczny tj. m.in.: specyfikację projektową (ogólnych opis przyjętego rozwiązania dla oprogramowania w tym podział na komponenty), specyfikację komponentów (opisy głównych komponentów rozwiązania), specyfikację oraz mapowanie klas oprogramowania, listę tabel wraz z opisem, relację powiązań pomiędzy tabelami, listę narzędzi wykorzystywanych w procesie rozwoju oprogramowania oraz opis sposobu komplikacji kodu źródłowego, model rozmieszczenia komponentów w środowisku teleinformatycznym. S26 8/14

9 9/14 4. Projekt Techniczny przygotowywany jest w celu przedstawienia technicznych aspektów projektowanego oprogramowania systemu aplikacyjnego przed jego wytworzeniem lub modyfikacją. Sekcja III.1.1) - zmieniono ppkt (1). (1) Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty wnieść wadium w kwocie ,00 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w: (a) pieniądzu, (b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, (c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, (d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium w formie pieniądza należy wnieść na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie numer rachunku , z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na utrzymanie i rozwój aplikacji EBS. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie, natomiast kopię należy dołączyć do oferty. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Sekcja III.2.1). I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej ustawa ), w szczególności: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie, a więc wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: a) zamówienia o łącznej wartości brutto min ,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00/100) (bez kosztów infrastruktury sprzętowej i licencji) na wykonanie analizy, zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie oprogramowania (modułów bądź nowych funkcjonalności) opartego o technologie Oracle E-Business Suite wersja 11 w ramach jednego systemu informatycznego (dalej: systemu), spełniającego następujące wymagania: i. Użytkownicy systemu pracowali w różnych lokalizacjach rozproszonych terytorialnie. ii. System był wykorzystywany przez pracujących równocześnie minimum 70 użytkowników oraz posiadał ponad 300 użytkowników. b) Jedno zamówienie obejmujące co najmniej 12 miesięczne świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu systemu (spełniającego warunki opisane w sek. III.2.1) pkt I.1.1) lit. a) powyżej), gdzie wartość brutto rocznej usługi utrzymania wynosiła min ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) a w ramach świadczonej usługi do zadań wykonawcy należało co najmniej: i. Obsługa zgłoszeń incydentów od użytkowników systemu. ii. Usuwanie wad w utrzymywanym oprogramowaniu. iii. Weryfikacja skuteczności wytworzonych poprawek przed wdrożeniem na środowisko produkcyjne. S26 9/14

10 10/14 iv. Monitorowanie pracy systemu. v. Administracja środowiskami (do poziomu systemu operacyjnego włącznie), na których zainstalowany był utrzymywany system. vi. Wprowadzanie poprawek i modyfikacji oprogramowania na środowiska zamawiającego. Uwagi: 1. Jeżeli wartość zamówienia wskazanego w wykazie jest podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jego wartości na PLN wg średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A - tabela kursów średnich walut obcych) z dnia zakończenia zamówienia o zakresie jak w sek. III.2.1) pkt I.1.1) lit. a wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania (zgodnie z tabelą A- tabela kursów średnich walut obcych) wg których dokonano przeliczenia. W przypadku wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jego wartości na PLN wg średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A - tabela kursów średnich walut obcych) z ostatniego dnia zamówienia. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o których mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem. 2. Jeżeli wartość usługi wskazana w wykazie jest podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jej wartości na PLN wg średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A - tabela kursów średnich walut obcych) z dnia zakończenia świadczenia usługi o zakresie jak w sek. III.2.1) pkt I.1.1) lit. b) wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania (zgodnie z tabelą A- tabela kursów średnich walut obcych) wg których dokonano przeliczenia. W przypadku wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jej wartości na PLN wg średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A - tabela kursów średnich walut obcych) z ostatniego dnia 12 miesięcznego okresu świadczenia usługi. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o których mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem. 2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej: a) Jednym Kierownikiem Projektu z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Projektu przy realizacji zamówień o zakresie jak w sek. III.2.1) pkt I.1.1) lit. a), posiadającym certyfikat Prince 2 Practitioner lub równoważny. b) Jednym Kierownikiem Utrzymania z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Utrzymania przy realizacji zamówień o zakresie jak w sek. III.2.1) pkt I.1.1) lit. b), posiadającym certyfikat ITIL Foundation lub równoważny. c) Dwoma specjalistami z minimum 3-letnim doświadczeniem w posługiwaniu się ORACLE REPORTS, ORACLE FORMS, ORACLE PL/SQL, XML/BI PUBLISHER. d) dwoma specjalistami z minimum 3-letnim doświadczeniem w posługiwaniu się ORACLE BPEL, ORACLE ESB. e) Jednym specjalistą z minimum 3-letnim doświadczeniem w posługiwaniu się OWB, ORACLE BI EE. f) Jedną osobą posiadającą doświadczenie w programowaniu w języku JAVA z wykorzystaniem bibliotek i certyfikatów kryptograficznych. g) Pięcioma analitykami z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sek. III.2.1) pkt I.1.1) lit. a), ze znajomością systemu ORACLE EBS Financial oraz notacji UML. Uwagi: Przez certyfikaty równoważne, o których mowa w sek. III. 2.1) pkt I.1. 2) lit. a i b, Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla każdej roli przedstawi certyfikat, który: i. jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat, analogiczny stopień poziomu kompetencji, analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu. S26 10/14

11 11/14 ii. potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone egzaminem). Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić przy realizacji zamówienia komunikowanie się osób występujących po stronie Wykonawcy z Zamawiającym i sporządzanie dokumentów w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza wykazania przez Wykonawcę tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tym samym wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100); b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy. II. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Wypełniony Wniosek (przykładowy wzór wniosku został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego); 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy; 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 7. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia (przykładowy wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego); 8. Wykazy zamówień: a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3a do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca wykazał doświadczenie innego podmiotu, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie tego podmiotu do uczestnictwa w realizacji zamówienia. b) Wykaz wykonanych zamówień ponad wymaganie minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt I.1.1) lit. a), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (za które można będzie uzyskać dodatkowe punkty) S26 11/14

12 12/14 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu zamówień ponad wymagania minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt. I.1.1) lit. a)- stanowi Załącznik nr 3b do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). c) Wykaz wykonanych zamówień ponad wymaganie minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt. I.1.1) lit. b), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (za które można będzie uzyskać dodatkowe punkty) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu zamówień ponad wymagania minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt. I.1.1) lit. b)- stanowi Załącznik nr 3c do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). 9. Wykazy osób: a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4a do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. b) Wykaz osób ponad minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt. I.1.2) lit. d), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu osób ponad wymagania minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt. I.1.2) lit. d) - stanowi Załącznik nr 4b do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). c) Wykaz osób ponad minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt. I.1.2) lit. e), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu osób ponad wymagania minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt. I.1.2) lit. e) - stanowi Załącznik nr 4c do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). d) Wykaz osób ponad minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt. I.1.2) lit. f), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu osób ponad wymagania minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt. I.1.2) lit. f) - stanowi Załącznik nr 4d do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). 10. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 11. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 12. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie) do podpisania wniosku, jeżeli wniosek nie został podpisany przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. S26 12/14

13 13/14 III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1. Sekcji III. 2. 1) pkt II., ppkt 2, 4, 5, 6 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków); 2) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków); 3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków). 2. Sekcji III.2.1) pkt II., ppkt 3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków). IV. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt III. zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. V. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. VI. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w niniejszej sekcji ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. VII. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust.1ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków. Sekcja VI.3) - zmieniono pkt (3). (3) Każdy z Wykonawców zobowiązany będzie do wykonania zadania próbnego opisanego w SIWZ, które stanowić będzie element oferty. Zadaniem próbnym będzie jeden z elementów bądź wszystkie: 1) Zaprezentowanie odtworzenia Aplikacji EBS (bądź jej części) na sprzęcie Wykonawcy 2) Usunięcie błędu S26 13/14

14 14/14 3) Realizacja przykładowej modyfikacji Pozytywna realizacja zadania będzie potwierdzała zgodność treści oferty z treścią SIWZ. IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (10:00). IV.3.4) Termin składania wniosków (11:00). Inne dodatkowe informacje Zamawiajacy zmienił treść Formularza Wniosku (materiału pomocniczego Zamawiającego). Wykonawców obowiązuje Kolejny Formularz Wniosku. S26 14/14

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184764-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2010/S 122-184764 Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S )

PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S ) 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156303-2012:text:pl:html PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 95-156303 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132916-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-07-03 10:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp7legnica.szkolnastrona.pl Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145813-2010:text:pl:html PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 2010/S 97-145813 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego-Jednostka

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1380 Mikołów: Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43- Bielsko-Biała: Świadczenie usług związanych z oznakowaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2011 roku. Części zamówienia: Część I. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11, Garwolin: Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o. Numer ogłoszenia: 40960-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul.szpitalna 2, attn: Andrzej Bonczek, POLSKA-41-800Zabrze. Tel. +48 323733668. E-mail: przetargi@sccs.pl. Fax

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Meble biurowe 2012/S 224-368152

PL-Warszawa: Meble biurowe 2012/S 224-368152 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368152-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Meble biurowe 2012/S 224-368152 Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.krakow.pl Kraków: Ochrona osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury. Numer ogłoszenia: 34213-2016;

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl 1 z 5 2013-06-27 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=3 Bolesławiec: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, Suwałki tel. 087/ ; fax. 087/

Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, Suwałki tel. 087/ ; fax. 087/ Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 087/ 562 80 49; fax. 087/ 562 80 46 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50. Warszawa: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Numer ogłoszenia: 255916-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253162-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lubochnia: Realizacja Projektu Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego - Etap I - Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 27/4, Kwidzyn, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 27/4, Kwidzyn, woj. pomorskie, tel , faks Kwidzyn: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Wiejskiej Kwidzyn Numer ogłoszenia: 375146-2014; data zamieszczenia: 14.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351551-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 230-351551 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Źródło: http://www.pwsz.konin.bip-e.pl/kon/zamowienia-publiczne/przetargi/rok-2016/8414,ogloszenie-o-zamowieniu-wykonaniei-montaz-platformy-dla-niepelnosprawnych-w-bud.html

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl Gdańsk: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Częstochowa: elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Bardziej szczegółowo