Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona"

Transkrypt

1 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II Nr 70, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, Warszawa, attn: Izabella Helbing, POLSKA Warszawa. Tel Fax (, , 2011/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania. Pakiety oprogramowania dla sieci. Zamiast: II.1.5) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - utrzymanie i rozwój aplikacji EBS. W ramach przedmiotowego zapotrzebowania wykonane zostaną następujące zadania: 1) Usługi Utrzymania systemu aplikacyjnego EBS, na które złożą się następujące usługi: a) Grupa usług utrzymania środowisk: Usługa administracji środowiskami, Usługa monitorowania dostępności i wydajności, Usługa instalacji. b) Grupa usług zapewnienia jakości oprogramowania: Usługa usuwania wad, Usługa zarządzania kodem, Usługa zarządzania konfiguracją, Usługa integracji i certyfikacji oprogramowania, Usługa utrzymania dokumentacji. c) Grupa usług administracji systemem informatycznym: Usługa administracji systemem informatycznym. d) Usługa konsultacji e) Usługa Zleceń operacyjnych 2) Usługi Rozwoju systemu aplikacyjnego EBS, na które składają się następujące usługi: a) Usługa Modyfikacji Aplikacji EBS rozumiana jako rozwój oprogramowania, poprzez tworzenie nowych modułów (wyłączając modyfikację kodu bazowego istniejących modułów Systemu Aplikacyjnego), w zależności od zmian prawnych oraz przepisów wykonawczych i wewnętrznych Agencji, zmian wymagań użytkowników, zaleceń audytorów, bądź z potrzeby integracji tych systemów z innymi systemami informatycznymi. b) Usługa Ulepszania Aplikacji EBS rozumiana jako usługa ulepszania istniejącego oprogramowania, poprzez zmianę jego istniejących modułów i funkcji, w zależności od zmian prawnych oraz przepisów wykonawczych i wewnętrznych ARiMR, zmian wymagań użytkowników, zaleceń audytorów, bądź z potrzeby integracji tych systemów z innymi systemami informatycznymi. W ramach powyższych Usług będą wytwarzane takie produkty jak: S26 1/14

2 2/14 1. AOM - Analityczny Opis Modyfikacji (AOM) to zbiór dokumentów specyfikujących - w podziale na obszary - funkcjonalność modułów Systemu Informatycznego realizowanych w zakresie wymagań określonych w Modyfikacji/ Ulepszeniu. Na AOM mogą składać się elementy (artefakty): 1) Specyfikacja workflow aplikacji prezentuje w postaci diagramu zbiór zadań (wykonywanych przez użytkownika lub system) występujących kolejno po sobie, 2) Specyfikacja prototypu aplikacji (prototyp funkcjonalny) prezentuje uproszczony sposób interakcji użytkownika z aplikacją. Prototyp funkcjonalny prezentuje wyłącznie sposób interakcji użytkownika z modułami Modyfikacji/Ulepszenia, określa wygląd, zakres informacyjny oraz logikę przejść pomiędzy poszczególnymi formularzami. Prototyp funkcjonalny uzupełnia opis funkcji użytkownika modułów Modyfikacji/Ulepszenia poprzez jej wizualizację, stanowi uproszczony widok docelowych modułów Modyfikacji/Ulepszenia niezawierających rzeczywistych danych. Prototyp funkcjonalny przedstawiony w formie aplikacji interaktywnego modelu komponentów i ekranów w archiwum Enterprise Architekt (nie zapisuje, nie drukuje i nie operuje na wprowadzanych danych). W szczególnych przypadkach rolę prototypu funkcjonalnego pełnić może kolekcja zrzutów ekranowych ilustrująca wygląd docelowych formularzy, wraz z logiką przejść przedstawioną w postaci diagramów lub opisów formalnych, 3) Specyfikacja przypadków użycia, w tym: a) a) diagramy przypadków użycia, b) b) diagramy aktywności prezentują: funkcje użytkownika opis realizowanych akcji przez użytkownika i system (przebiegi, reguły), funkcje systemowe - opis realizowanych akcji przez system (przebiegi, reguły). c) c) tabele / drzewa decyzyjne opisując warunki związane z określonymi działaniami oraz ograniczenia na związane z nimi zachowania, 4) Specyfikacja wzorów i zakresów dokumentów, raportów wyjściowych, sprawozdań. 5) Specyfikacja modelu dziedziny: a) model statyczny (klas), b) dynamiczny (diagram stanów), c) słowniki, 6) Parametry biznesowe. 7) Wymagania niefunkcjonalne dla Modyfikacji/Ulepszenia. 8) Dokumenty powiązane. 9) Założenia do konfiguracji Systemu Informatycznego. 2. Oprogramowanie - oznacza oprogramowanie wytworzone w ramach realizacji Umowy, wchodzące w skład Modyfikacji lub Ulepszenia. 3. Dokumentacja oznacza Dokumentację odnoszącą się do Modyfikacji lub Ulepszenia w ramach której wytwarzana jest: a) Dokumentacja Użytkownika stanowi opis aplikacji, przeznaczony dla użytkownika końcowego (tj. osoby korzystającej z aplikacji). Dokumentacja Użytkownika powinna zawierać m.in.: dokładny opis realizowanej funkcjonalności, opis elementów znajdujących się na poszczególnych ekranach, opis wyświetlanych komunikatów informujących o błędach w trackie pracy użytkownika końcowego. b) Dokumentacja Administratora stanowi opis procedur administracyjnych wraz z opisem (instrukcją) instalacji i konfiguracji aplikacji oraz zaleceniami eksploatacyjnymi. Instrukcja instalacji i konfiguracji powinna zawierać m.in.: procedury instalacji poszczególnych elementów składowych oprogramowania niezbędnych do działania aplikacji, na infrastrukturze informatycznej oraz konfiguracji w tym konfigurację systemu operacyjnego, baz danych, serwera aplikacyjnego, systemów dostępowych i autentykacyjnych, macierz ról i uprawnień oraz instalację i konfigurację dla Modyfikacji/Produktu. Zalecenia eksploatacyjne powinny zawierać m.in.: procedury uruchamiania i zatrzymania S26 2/14

3 3/14 wszystkich komponentów aplikacji wraz z ich odpowiednią sekwencją, wskazanie sposobu uruchamiania procedur wykonania kopii zapasowych aplikacji oraz odtwarzania aplikacji po awarii, procedury sprawdzania prawidłowego działania wszystkich komponentów aplikacji, a także diagnostykę i procedury reakcji na awarie i poważne problemy aplikacji. c) Dokumentacja Techniczna stanowi dokładny opis działania aplikacji, przeznaczony dla osób posiadających wiedzę z zakresu tworzenia i projektowania systemów aplikacyjnych i implementujących późniejsze Modyfikacje aplikacji. Dokumentacja Techniczna zawiera w sobie lub rozszerza przygotowany wcześniej Projekt Techniczny tj. m.in.: specyfikację projektową (ogólnych opis przyjętego rozwiązania dla oprogramowania w tym podział na komponenty), specyfikację komponentów (opisy głównych komponentów rozwiązania), specyfikację oraz mapowanie klas oprogramowania, listę tabel wraz z opisem, relację powiązań pomiędzy tabelami, listę narzędzi wykorzystywanych w procesie rozwoju oprogramowania oraz opis sposobu komplikacji kodu źródłowego, model rozmieszczenia komponentów w środowisku teleinformatycznym. Dokumentacja jest opracowywana przez Kierownika Obszaru Implementacji, Kierownika Utrzymania oraz Kierownika Obszaru Infrastruktury (w zakresie Dokumentacji Technicznej i Administratora - odpowiednio w ramach kompetencji) oraz przez Kierownika Obszaru Analizy (w zakresie Dokumentacji Użytkownika), w przypadku zgłoszenia wymagania realizowanego siłami wewnętrznymi DI bądź Wykonawcę Zewnętrznego. 4. Projekt Techniczny przygotowywany jest w celu przedstawienia technicznych aspektów projektowanego oprogramowania systemu aplikacyjnego przed jego wytworzeniem lub modyfikacją i stanowi część Dokumentacji Technicznej, przygotowywanej w późniejszym etapie. Projekt Techniczny opisuje: a) projekt techniczny architektury (perspektywy systemu, architektury, dokumentów, bezpieczeństwa), b) projekt techniczny infrastruktury. Dokument Projektu Technicznego bazuje na założeniach uzgodnionej Koncepcji Architektury i jest opracowywany przez: c) Koordynatora ds. Architektury w przypadku zgłoszenia wymagania realizowanego siłami wewnętrznymi DI bądź, d) Wykonawcę Zewnętrznego i uzgodniony z Koordynatorem ds. Architektury po stronie ARiMR. Sekcja III.1.1) - zmieniono ppkt (1). (1) Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty wnieść wadium w kwocie ,00 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sekcja III.2.1). I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej ustawa ), w szczególności: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie, a więc wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: a) jedno zamówienie o wartości brutto min ,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) (bez kosztów infrastruktury sprzętowej i licencji) na wykonanie analizy, zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie oprogramowania opartego o technologie Oracle E-Business Suite - wersja 11 systemu informatycznego (dalej: systemu) spełniającego następujące wymagania: i. Użytkownicy końcowi systemu pracowali w różnych lokalizacjach np.: miasta, województwa. ii. System był wykorzystywany przez pracujących równocześnie minimum 70 użytkowników oraz posiadał ponad300 użytkowników. S26 3/14

4 4/14 b) Jedno zamówienie obejmujące utrzymanie systemu (spełniającego warunki opisane w sekcji III. 2. 1) pkti.1.1) lit. a) powyżej), gdzie wartość brutto usług utrzymania wynosiła min ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) rocznie, a w ramach świadczonych usług do zadań wykonawcy należało co najmniej: i. Obsługa zgłoszeń incydentów od użytkowników systemu; ii. Usuwanie wad w utrzymywanym oprogramowaniu; iii. Weryfikacja skuteczności wytworzonych poprawek przed wdrożeniem na środowisko produkcyjne; iv. Monitorowanie pracy systemu; v. Administracja środowiskami (do poziomu systemu operacyjnego włącznie), na których zainstalowany był utrzymywany system; vi. Wprowadzanie poprawek i modyfikacji oprogramowania na środowiska zamawiającego. Uwaga: Jeżeli wartość zamówienia wskazanego w wykazie jest podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jego wartości na PLN wg średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A - tabela kursów średnich walut obcych) z dnia zakończenia zamówienia o zakresie jak w sekcji III. 2. 1) pkt I.1.1) wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania(zgodnie z tabelą A- tabela kursów średnich walut obcych) wg których dokonano przeliczenia. 2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej: a) Jednym Kierownikiem Projektu z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Projektu przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III. 2. 1) pkt I.1.1) lit. a), posiadającym certyfikat Prince 2 Practitioner lub równoważny, posiadającym wykształcenie wyższe. b) Jednym Kierownikiem Utrzymania z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Utrzymania przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III. 2. 1) pkt I.1.1) lit. b), posiadającym certyfikat ITIL Foundation lub równoważny, posiadającym wykształcenie wyższe. c) Dwoma specjalistami z minimum 3-letnim doświadczeniem w posługiwaniu się ORACLE REPORTS, ORACLE FORMS, ORACLE PL/SQL, XML/BI PUBLISHER. d) dwoma specjalistami z minimum 3-letnim doświadczeniem w posługiwaniu się ORACLE BPEL, ORACLEESB. e) Jednym specjalistą z minimum 3-letnim doświadczeniem w posługiwaniu się OWB, ORACLE BI EE. f) Jedną osobą posiadającą doświadczenie w programowaniu w języku JAVA z wykorzystaniem bibliotek i certyfikatów kryptograficznych. g) Pięcioma analitykami z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III. 2. 1) pkt I.1.1) lit. a), ze znajomością systemu ORACLE EBS Financial oraz notacji UML. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100); b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). Uwagi: Przez certyfikaty równoważne, o których mowa w sekcji III. 2. 1) pkt 2) lit. a i b, Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla każdej roli przedstawi certyfikat, który: i. jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat, analogiczny stopień poziomu kompetencji, analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu. S26 4/14

5 5/14 ii. potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone egzaminem). Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić przy realizacji zamówienia komunikowanie się osób występujących po stronie Wykonawcy z Zamawiającym i sporządzanie dokumentów w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza wykazania przez Wykonawcę tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tym samym wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art.24 ust. 1 ustawy. II. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Wypełniony Wniosek (przykładowy wzór wniosku został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego); 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24ust. 1pkt 2 ustawy; 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 7. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia (przykładowy wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego); 8. Wykazy zamówień: a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3a do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca wykazał doświadczenie innego podmiotu, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie tego podmiotu do uczestnictwa w realizacji zamówienia. b) Wykaz wykonanych zamówień ponad wymaganie minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.1) lit. a), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (za które można będzie uzyskać dodatkowe punkty) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu zamówień ponad wymagania minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.1) lit. a)- stanowi Załącznik nr 3b do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). S26 5/14

6 6/14 c) Wykaz wykonanych zamówień ponad wymaganie minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.1) lit. b), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (za które można będzie uzyskać dodatkowe punkty) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu zamówień ponad wymagania minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.1) lit. b)- stanowi Załącznik nr 3c do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). 9. Wykazy osób: a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4ado Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. b) Wykaz osób ponad minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. d), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu osób ponad wymagania minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. d) - stanowi Załącznik nr 4b do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). c) Wykaz osób ponad minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. e), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu osób ponad wymagania minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. e) - stanowi Załącznik nr 4c do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). d) Wykaz osób ponad minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. f), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przykładowy wzór wykazu osób ponad wymagania minimalne określone w sekcji III. 2. 1) pkt. I.1.2) lit. f) - stanowi Załącznik nr 4d do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). 10. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 11. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 12. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie) do podpisania wniosku, jeżeli wniosek nie został podpisany przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. Sekcja VI.3) - zmieniono pkt (3). (3) Każdy z Wykonawców zobowiązany będzie do wykonania zadania próbnego opisanego w SIWZ, które stanowić będzie element oferty. IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (10:00). IV.3.4) Termin składania wniosków (11:00). S26 6/14

7 7/14 Powinno być: II.1.5) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - utrzymanie i rozwój Aplikacji EBS. Określenie Aplikacja EBS oznacza oprogramowanie wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na podstawie odrębnych umów w oparciu o oprogramowanie standardowe Oracle E-Business Suite - wersja 11, zawierające rozszerzenia aplikacji o dodatkowe moduły i funkcjonalności. Aplikacja EBS składa się z modułów: 1. Księga Głowna 2. Zobowiązania 3. Należności 4. Zarządzanie środkami pieniężnymi 5. Kadry i płace 6. Środki trwałe 7. Zakupy 8. Moduł realizacji przelewów B2B (oparte na SOA) 9. System raportowania BI 10. System raportowania OFA W ramach przedmiotowego zapotrzebowania wykonane zostaną następujące zadania: 1) Usługi Utrzymania aplikacji EBS, na które złożą się następujące usługi: a) Grupa usług utrzymania środowisk: Usługa administracji środowiskami, Usługa monitorowania dostępności i wydajności, Usługa instalacji. b) Grupa usług zapewnienia jakości oprogramowania: Usługa usuwania wad, Usługa zarządzania kodem, Usługa zarządzania konfiguracją, Usługa integracji i certyfikacji oprogramowania (proces przyjęcia przez wykonawcę oprogramowania dostarczonego przez ARiMR (wytworzonego przez ARiMR lub innego wykonawcę), Usługa utrzymania dokumentacji. c) Grupa usług administracji systemem informatycznym: Usługa administracji systemem informatycznym (administrowanie uprawnieniami użytkowników). d) Usługa konsultacji e) Usługa Zleceń operacyjnych (niestandardowe prace, jak np. korekty danych) 2) Usługa Modyfikacji Aplikacji EBS rozumiana jako rozszerzenie funkcjonalności Aplikacji EBS bez ingerencji w kod standardowy oprogramowania Oracle. W ramach powyższych Usług będą wytwarzane takie produkty jak: 1. AOM - Analityczny Opis Modyfikacji (AOM) to zbiór dokumentów specyfikujących - w podziale na obszary - funkcjonalność modułów Systemu Informatycznego realizowanych w zakresie wymagań określonych w Modyfikacji. Na AOM mogą składać się elementy (artefakty): 1) Specyfikacja workflow aplikacji prezentuje w postaci diagramu zbiór zadań (wykonywanych przez użytkownika lub system) występujących kolejno po sobie, 2) Specyfikacja prototypu aplikacji (prototyp funkcjonalny) prezentuje uproszczony sposób interakcji użytkownika z aplikacją. Prototyp funkcjonalny prezentuje wyłącznie sposób interakcji użytkownika z modułami Modyfikacji, określa wygląd, zakres informacyjny oraz logikę przejść pomiędzy poszczególnymi formularzami. Prototyp funkcjonalny uzupełnia opis funkcji użytkownika modułów Modyfikacji poprzez jej wizualizację, stanowi uproszczony widok docelowych S26 7/14

8 8/14 modułów Modyfikacji niezawierających rzeczywistych danych. Prototyp funkcjonalny przedstawiony w formie aplikacji interaktywnego modelu komponentów i ekranów w archiwum Enterprise Architekt (nie zapisuje, nie drukuje i nie operuje na wprowadzanych danych). W szczególnych przypadkach rolę prototypu funkcjonalnego pełnić może kolekcja zrzutów ekranowych ilustrująca wygląd docelowych formularzy, wraz z logiką przejść przedstawioną w postaci diagramów lub opisów formalnych, 3) Specyfikacja przypadków użycia, w tym: a) a) diagramy przypadków użycia, b) b) diagramy aktywności prezentują: funkcje użytkownika opis realizowanych akcji przez użytkownika i system (przebiegi, reguły), funkcje systemowe - opis realizowanych akcji przez system (przebiegi, reguły). c) c) tabele / drzewa decyzyjne opisując warunki związane z określonymi działaniami oraz ograniczenia na związane z nimi zachowania, 4) Specyfikacja wzorów i zakresów dokumentów, raportów wyjściowych, sprawozdań. 5) Specyfikacja modelu dziedziny: a) model statyczny (klas), b) dynamiczny (diagram stanów), c) słowniki, 6) Parametry biznesowe. 7) Wymagania niefunkcjonalne dla Modyfikacji. 8) Dokumenty powiązane. 9) Założenia do konfiguracji Systemu Informatycznego. 2. Oprogramowanie - oznacza oprogramowanie wytworzone w ramach realizacji Umowy, wchodzące w skład Modyfikacji. 3. Dokumentacja oznacza Dokumentację odnoszącą się do Modyfikacji w ramach której wytwarzana jest: a) Dokumentacja Użytkownika stanowi opis aplikacji, przeznaczony dla użytkownika końcowego (tj. osoby korzystającej z aplikacji). Dokumentacja Użytkownika powinna zawierać m.in.: dokładny opis realizowanej funkcjonalności, opis elementów znajdujących się na poszczególnych ekranach, opis wyświetlanych komunikatów informujących o błędach w trackie pracy użytkownika końcowego. b) Dokumentacja Administratora stanowi opis procedur administracyjnych wraz z opisem (instrukcją) instalacji i konfiguracji aplikacji oraz zaleceniami eksploatacyjnymi. Instrukcja instalacji i konfiguracji powinna zawierać m.in.: procedury instalacji poszczególnych elementów składowych oprogramowania niezbędnych do działania aplikacji, na infrastrukturze informatycznej oraz konfiguracji w tym konfigurację systemu operacyjnego, baz danych, serwera aplikacyjnego, systemów dostępowych i autentykacyjnych, macierz ról i uprawnień oraz instalację i konfigurację dla Modyfikacji/Produktu. Zalecenia eksploatacyjne powinny zawierać m.in.: procedury uruchamiania i zatrzymania wszystkich komponentów aplikacji wraz z ich odpowiednią sekwencją, wskazanie sposobu uruchamiania procedur wykonania kopii zapasowych aplikacji oraz odtwarzania aplikacji po awarii, procedury sprawdzania prawidłowego działania wszystkich komponentów aplikacji, a także diagnostykę i procedury reakcji na awarie i poważne problemy aplikacji. c) Dokumentacja Techniczna stanowi dokładny opis działania aplikacji, przeznaczony dla osób posiadających wiedzę z zakresu tworzenia i projektowania systemów aplikacyjnych i implementujących późniejsze Modyfikacje aplikacji. Dokumentacja Techniczna zawiera w sobie lub rozszerza przygotowany wcześniej Projekt Techniczny tj. m.in.: specyfikację projektową (ogólnych opis przyjętego rozwiązania dla oprogramowania w tym podział na komponenty), specyfikację komponentów (opisy głównych komponentów rozwiązania), specyfikację oraz mapowanie klas oprogramowania, listę tabel wraz z opisem, relację powiązań pomiędzy tabelami, listę narzędzi wykorzystywanych w procesie rozwoju oprogramowania oraz opis sposobu komplikacji kodu źródłowego, model rozmieszczenia komponentów w środowisku teleinformatycznym. S26 8/14

9 9/14 4. Projekt Techniczny przygotowywany jest w celu przedstawienia technicznych aspektów projektowanego oprogramowania systemu aplikacyjnego przed jego wytworzeniem lub modyfikacją. Sekcja III.1.1) - zmieniono ppkt (1). (1) Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty wnieść wadium w kwocie ,00 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w: (a) pieniądzu, (b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, (c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, (d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium w formie pieniądza należy wnieść na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie numer rachunku , z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na utrzymanie i rozwój aplikacji EBS. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie, natomiast kopię należy dołączyć do oferty. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Sekcja III.2.1). I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej ustawa ), w szczególności: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie, a więc wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: a) zamówienia o łącznej wartości brutto min ,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00/100) (bez kosztów infrastruktury sprzętowej i licencji) na wykonanie analizy, zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie oprogramowania (modułów bądź nowych funkcjonalności) opartego o technologie Oracle E-Business Suite wersja 11 w ramach jednego systemu informatycznego (dalej: systemu), spełniającego następujące wymagania: i. Użytkownicy systemu pracowali w różnych lokalizacjach rozproszonych terytorialnie. ii. System był wykorzystywany przez pracujących równocześnie minimum 70 użytkowników oraz posiadał ponad 300 użytkowników. b) Jedno zamówienie obejmujące co najmniej 12 miesięczne świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu systemu (spełniającego warunki opisane w sek. III.2.1) pkt I.1.1) lit. a) powyżej), gdzie wartość brutto rocznej usługi utrzymania wynosiła min ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) a w ramach świadczonej usługi do zadań wykonawcy należało co najmniej: i. Obsługa zgłoszeń incydentów od użytkowników systemu. ii. Usuwanie wad w utrzymywanym oprogramowaniu. iii. Weryfikacja skuteczności wytworzonych poprawek przed wdrożeniem na środowisko produkcyjne. S26 9/14

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:176591-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2010/S 117-176591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287293-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17124-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368948-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261141-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz... - 49215-2015

Zamówienie publicz... - 49215-2015 1 z 11 2015-02-12 14:13 Zamówienie publicz... - 49215-2015 11/02/2015 S29 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Warszawa:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo