, Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15. 17.9.2008, Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2008. XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie"

Transkrypt

1 , Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2008 XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s ústrednou témou Osobnosť a procesy zvládania P R O G R A M Organizuje Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave v spolupráci so Spoločenskovedným ústavom SAV v Košiciach Psychologickým ústavom AV ČR v Brne Psychologickým ústavom FF MU v Brne

2 Pondelok h Registrácia (pri recepcii hotela Academia) 14 h Otvorenie konferencie (Kongresová hala) Nasleduje odborný program: h Teória, metodológia a psychodiagnostika 1 (Kongresová hala) Bačová Viera: Experimentovanie v psychológii a v ekonómii Mikšík Oldřich: Možnosti, podmínky a předpoklady pronikání do osobnosti s využitím výpočetní techniky Mareš Jiří: Pohled jedince na kvalitu vlastního život (metody individualizované diagnostiky) Kováč Damián: Distinkcia v kvalite života: ako ju ale zvládať? Slaměník Ivan, Šolcová Poláčková Iva: Regulace emocí v interpersonálních vztazích Sollárová Eva, Sollár Tomáš: Vývoj Inventára adaptívnych zručností rómskych detí h Prestávka (káva, minerálka) h Teória, metodológia a psychodiagnostika 2 (Kongresová hala) Klimusová Helena, Burešová Iva, Svoboda Mojmír: Testování adaptability: Objektivní testy osobnosti a dotazníkové metody Dočkal Vladimír: Matematika a zdravý rozum pri tvorbe testových noriem Piątek Katarzyna: Kobiecość i męskość ponowoczesne wzory osobowe Urbánek Tomáš, Czekóová Kristína, Pokorná Zuzana: Psychosémantické aspekty vybraných fotografií z IAPS Buecheler John: Birth and Death of the Fear of Hell Heller Daniel: Racionalita a společenská odpovědnost

3 h Prestávka (káva, minerálka) h Teória, metodológia a psychodiagnostika 3 (Kongresová hala) Výrost Jozef, Kentoš Michal: Dôvera k ľuďom, politickým inštitúciám a životná spokojnosť v zrkadle výsledkov 2. a 3. kola Európskej sociálnej sondy (ESS) Fedáková Denisa: Postoje Európanov k (životným) rozhodnutiam žien Ištvániková Lucia, Frankovský Miroslav: Pracovné pozície a preferencia hodnôt v medzinárodnom kontexte Homišinová Mária: Správanie majority a minority determinované príslušnosťou k etnickému spoločenstvu Lovaš Ladislav: Prejavy inhibície agresie v konfliktných situáciách h Postery 1 (chodba pred Kongresovou halou)

4 Postery 1 1. Bavoľár Jozef: Ekonomická psychológia minulosť, súčasnosť a budúcnosť 2. Bolfíková Eva: Osobnosť ako súčasť formálneho, resp. neformálneho prostredia vo verejných a súkromných organizáciách 3. Frankovský Miroslav: Komparatívny prístup k zisťovaniu kvality života nezamestnaných 4. Jeleňová Iveta: Využívanie internetu na pracovisku a pracovná spokojnosť 5. Ševčíková Juliana, Pohánka Martin: Gender a emocionalita v kontexte vodcovstva ako sociálnej role 6. Urbančíková Ivana: Aspekty oddanosti organizácii a povolaniu u učiteliek štátnych a cirkevných základných škôl 7. Bratská Mária, Prokopčáková Alexandra: Súvis medzi úzkosťou a zvládaním záťažových situácií u žien 8. Čornák Ľubomír, Popelková Marta: Stratégie a spôsoby zvládania záťažových situácií v škole u detí so špecifickými poruchami učenia 9. Millová Katarína, Blatný Marek: Záťažové situácie u vysokoškolských študentov: genderové hľadisko 10. Stríženec Michal: Skúmanie myslenia v Ústave experimentálnej psychológie SAV. Retrospektíva a perspektíva (venované životnému jubileu RNDr. Zdeny Ruiselovej-Droppovej, CSc.) 11. Tůma Pavel, Blatný Marek: Specifika zvládání životní zátěže u neurotických pacientů 12. Lehenová Andrea: Učiteľská profesia a zvládanie stresu 13. Babinčák Peter, Klimešová Mária: Morálna kompetencia a spokojnosť so životom adolescentov 14. Filípková Bibiana: Sonda do životných cieľov ľudí v strednom veku 15. Medveďová Ľubomíra: Spokojnosť so životom a sebaocenenie v kontexte nárastu autonómie v ranej adolescencii 16. Naništová Eva, Halamová Júlia: Miesto, kam sa stále rád vraciam : kvalitatívna analýza významnosti miesta u slovenských adolescentov 17. Ráczová Beáta: Analýza medzigeneračných vzťahov v kontexte prežívania zmyslu života u dospievajúcich 18. Sliviaková Andrea, Klimusová Helena: Akademická prokrastinácia a perfekcionizmus medzi vysokoškolskými študentmi 19. Uhláriková Jana: Osobnosť adolescentov a výchovný štýl rodičov 20. Urbánek Tomáš, Ruiselová Zdena: Adolescenti a normy (švédsko-slovenské porovnanie) 21. Vidláková Ivana, Svoboda Mojmír: Úroveň kreativní imaginace studentů středních škol výtvarného a matematického zaměření

5 22. Žiaková Eva: Pociťovanie zmyslu života vysokoškolských študentov a študentiek 23. Kulka Jiří: Sémiopsychologie umění 24. Mentel Andrej: Ako skúmať ľudové modely mysle? 25. Ficková Emília: Vplyv úrovne múdrosti na zvládanie stresu u adolescentov 26. Slavíková Kateřina, Blatný Marek: Vztah mezi sebepojetím a zvládáním zátěže 27. Adamovová Lucia: Súvislosť medzi doslovnou a symbolickou akceptáciou (resp. odmietaním) transcendentna, spiritualitou a múdrosťou. Prvé výsledky 28. Blatný Marek: Aktéři života 29. Kusá Daniela: Scenáre vzájomnosti a obrazy sveta mužov a žien 30. Gurňáková Jitka: Neželané Self

6 Utorok h Osobnosť a procesy zvládania 1 (Kongresová hala) 8.30 Ruiselová Zdena: Coping a resiliencia 8.40 Halama Peter: Zmysel života ako pozitívny faktor v zvládaní psychickej záťaže: teoretické koncepty a výskumné zistenia 8.50 Paulík Karel: Zprostředkující činitele ve vztahu zátěž spokojenost 9.00 Sarmány-Schuller Ivan: Potreba štruktúry ako jeden zo základných osobnostných konštruktov vo vzťahu k procesom rozhodovania a zvládania 9.10 Bratská Mária: Premýšľanie o neuskutočnených alternatívach (counterfactual thinking) u adolescentiek a senioriek v kontexte osobnosti a zvládania záťažových situácií h Prestávka (spoločný prípitok) Nasledujú paralelné sekcie: h Osobnosť a procesy zvládania 2 (Kongresová hala) Kupka Martin: Nezdolnost v pojetí SOC (sense of coherence) a životní spokojenost u zaměstnanců hospiců a léčeben dlouhodobě nemocných Lehenová Andrea: Optimizmus a pesimizmus ako prediktory zvládania náročných životných situácií Kohoutek Tomáš, Mareš Ján: Zvládání zátěže v adolescenci: stabilita a kontext změn mezi 13. a 15. rokem Madarasová-Gecková Andrea, Tavel Peter, van Dijk P. Jitse, Reijneveld A. Siemen: Psychosociálne determinanty rizikového správania slovenských, českých a rakúskych adolescentov Schraggeová Milica, Kardoš Pavol: Každodenné stresujúce udalosti a osobnostné dimenzie Big five Boukalová Hedvika: Interakce ve vyšetřování trestné činnosti jako náročná životní situace a její zvládání Karaffová Eva: Efekt stresora na výber stratégií zvládania v skupine dospievajúcich s postihnutím

7 h Osobnosť, profesia, spoločnosť (Salónik) Búgelová Taťjana, Flešková D., Tomková, J.: Mobbing sociálny a psychologický vandalizmus Hrončová Adriána: Význam neverbálnych komunikačných spôsobilostí v živote človeka a spôsoby ich merania Juklová Kateřina: Profesní identita učitelek a učitelů Jakubek Martin: Skúsenosti s využitím dotazníka NEO-FFI pri výbere zamestnancov Kollárik Teodor, Lisá Elena, Hennelová Katarína: Manažéri a štyri motivačné typy osobnosti Szczepañski Marek, Ślezak-Tazbir Weronika: Wyścig szczurów, czy karoshi? Osobowość nowoczesna a wyzwania cywilizacji"/rat Race or Karoshi? Modern personality and challenges of the civilization) Sedlák Jiří, Kunová Jana: Typy řešení problémů oběťmi domácího násilí Kunová Jana: Osobnost obětí domácího násilí Michalicová Gerta, Sedlák Jiří: Klamavé prosazování syndromu zavrženého rodiče h Obed Pokračujú paralelné sekcie: Kognície, múdrosť a osobnosť 1 (Kongresová hala) Ruisel Imrich: Kognitívna psychológia: Súčasný stav a perspektívy Kováč Damián: O ľudskej hlúposti (z údajov jednej implicity) Stríženec Michal: Novšie prístupy v psychológii myslenia Poliach Vladimír: Prisudzovanie prejavov desiatich faktorov prosociálnosti (podľa R. Roche Olivara) druhým ľuďom Šimúth Jozef, Sarmány-Schuller Ivan: On-line vzdelávanie výsledky výskumu bariér pri štúdiu Sollár Tomáš, Adamovová Lucia: Empirické zisťovanie konštruktu potreby kognitívnej uzavretosti/ukončenia validizácia metodiky Danišková Klaudia: Test pohybovej tvorivosti

8 Kvalita života a zdravie 1 (Salónik) Blatný Marek, Kepák Tomáš, Vlčková Irena, Jelínek Martin, Pilát Milan, Slezáčková Alena, Kárová Šárka, Navrátilová Petra, Štěrba Jaroslav, Hrstková Hana: Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění: výsledky z prvního roku studie QOLOP Dosedlová Jaroslava, Zuzana Slováčková: Životní styl a zdraví vysokoškolských studentů Jakubek Martin, Ďurejová Andrea: Vzťah niektorých premenných osobnosti a sexuálneho správania Josífková Jitka: Rozbor některých faktorů ovlivňujúcích růst a posttraumatický růst Michalík Jan, Valenta Milan: Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžším zdravotním postižením Radačovská Lenka, Belovičová Zuzana, Sollár Tomáš: Možnosti využitia MDZT vo vybraných psychosomatických ochoreniach Prestávka (káva, minerálka) Pokračujú paralelné sekcie: Kognície, múdrosť a osobnosť 2 (Kongresová hala) Belovičová, Zuzana, Čavojová Vladimíra, Malá Iveta: Možnosti a obmedzenia zachytenia matematických schopností rómskych detí Brezina Igor: Kognitívny výkon v emocionálnej záťaži a jeho psychofyziologické koreláty Čavojová Vladimíra: Kresba ako indikátor mentálnych schopností rómskych detí Jusková Tatiana: Skúmanie dôvery a dôveryhodnosti v binárnom dizajne hry na dôveru Kulka Jiří: Mentální reprezentace, trénink a procesy zvládání Mentel Andrej: Konceptualizácia múdrosti v ľudovej psychológii Mikušková Eva: Úroveň verbálnych schopností rómskych detí z vybraných osád na východnom Slovensku

9 Kvalita života a zdravie 2 (Salónik) Řehulka Evžen, Řehulková Oliva: Jak chtějí učitelé v České republice vychovávat ke zdraví a ke kvalitě života Tomeková Mária: Vybrané psychosociálne faktory diagnózy syndrómu dráždivého čreva osobnosť, coping, kvalita života Tyrlík Mojmír, Brémová Martina: Mírná konzumace alkoholu jako mediátor chování matky k dítěti Bubeníková Milina, Miškociová Katarína, Koňarčíková Mária: Zvládanie onkologického ochorenia vybranou skupinou žien pacientiek (porovnanie skupiny pacientiek počas hospitalizácie a po prekonaní ochorenia) Masaryk Radomír: Erektilná dysfunkcia: jej obraz a jej publikum Prestávka (káva, minerálka) Postery 2 (chodba pred Kongresovou halou) 19 h Spoločenský večer Kulinársky viedenský večer s podporou Medzinárodného časopisu pre sociálnu psychológiu a skupinovú dynamiku v hospodárstve a spoločnosti Internationale Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppendynamik in Wirtschaft und Gesellschaft (Prof. Dr. Rudolf O. Zucha, vydavateľ) a s podporou mesta Viedeň City of Vienna International (Dr. Michael Häupl, primátor)

10 Postery 2 1. Benedikovičová Jana: Možnosti teoretického a metodologického uchopenia dôvery 2. Brezina Ivan, Ritomský Alojz: Implicitné teórie múdrosti: hodnoty múdreho človeka v medzikultúrnej perspektíve 3. Dočkal Vladimír: Interkultúrne rozdiely v štruktúre rozumových schopností detí predškolského veku 4. Ficková Emília: Osobnostné dimenzie ako mediátory kontrafaktového myslenia adolescentov 5. Géci Milan: Porovnanie vývinových a kulturálne podmienených aspektov vnímania pomenovania a kategorizácie základných farieb 6. Hanulová Jana: Neurokognitívny prístup k skúmaniu komunikácie: kauzálne inferencie 7. Havigerová M. Jana, Haviger Jiří: Subjektivní kritéria normality 8. Jusková Tatiana: Vzťah dôvery k vybraným psychologickým charakteristikám 9. Konrádová Ľuba, Rojková Kristína: Analýza zdôvodnení volieb v rozhodovacích úlohách 10. Kordáčová Jana: Životná spokojnosť, šťastie a silné stránky osobnosti 11. Kouřilová Sylvie, Hřebíčková Martina: Obsah národních stereotypů v přihraniční oblasti České republiky a Rakouska 12. Lajčiaková Petra: Medzikultúrne rozdiely v morálnych úsudkoch študentov psychológie 13. Lukas Jozef: Standardizace dotazníku QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) pro II. stupeň českých ZŠ 14. Mausch Karol: Poczucie sensu życia a zdrowie. Analiza jakościowa 15. Jurczynska-McCluskey Ewa: Socjologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej 16. Mlčák Zděnek: Konceptualizace empatie v současné psychologii 17. Pohánka Martin, Jobbágyová Andrea: Vnímanie fyzickej atraktivity z pohľadu evolučnej psychológie 18. Ritomský Alojz: O používaní psychologických teórií v spoločenskej praxi. Metodologická reflexia 19. Ryś Ewa: Cierpienie duchowe a zdrowie 20. Sirota Miroslav: Sú epistemické regulátory empiricky integrované? 21. Tomanová Ivana: Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií a vyhorenia 22. Vobořil Dalibor, Jelínek Martin, Květoň Petr: Metody testování prostorové představivosti

11 23. Wiechetek P. Michal: Religiosity and interpersonal relations as a predictors of meaning in life 24. Petrjánošová Magda, Lášticová Barbara, Plichtová Jana: Konštruovanie slovenskosti v dennej tlači ( ): kritická diskurzívna analýza 25. Lehenová Andrea: Učiteľská profesia a zvládanie stresu 26. Lapinová Alena: Rozdiely medzi zamestnanými a nezamestnanými vo vnímaní vybraných atribútov kvality života 27. Sedlák Jiří: Stresová reakce nezletilých obětí domácího násilí 28. Janský Karel, Sedlák Jiří: Ekonomické formy domácího násilí 29. Sedlák Jiří, Kohoutek Rudolf: Styk oběti domácího násilí s agresivním rodičem 30. Salbot Vladimír, Molnárová Lenka, Nábělková Eva: Overovanie nástrojov na skúmanie emocionálnej inteligencie 31. Jarosz Marek: Religion and spirituality

12 Streda Sociálne procesy a osobnosť vo vývine 1 (Kongresová hala) 8.30 Baumgartner František: Časový rozvrh životnej cesty pohľadom vysokoškolákov 8.40 Blatný Marek, Jelínek Martin, Hřebíčková Martina: Osobnostní koreláty subjektivní (SWB) a psychologické (PWB) pohody 8.50 Gillernová Ilona, Krejčová Lenka: Sociální dovednosti současných vysokoškolských studentů 9.00 Hřebíčková Martina, Jelínek Martin, Blatný Marek: Osobnost a subjektívně prožívaný pocit osobní spokojenosti v nastupující dospělosti 9.10 Bavoľár Jozef: Výkonová motivácia v staršom školskom veku 9.20 Dědová Mária: Hodnoty ako obsahová stránka zmyslu života u adolescentných agresorov šikanovania 9.30 Dobeš Marek: Skôr než vojdeme do triedy (Výber z našich skúseností pre tých, ktorí plánujú meniť žiakov k lepšiemu) 9.40 Holdoš Juraj: Používanie internetu adolescentmi: únik od reality alebo hľadanie seba samého? h Prestávka (káva, minerálka) h Sociálne procesy a osobnosť vo vývine 2 (Kongresová hala) Kopasová Dorota: Rozvoj osobnosti a procesy zvládania dieťaťa aplikáciou psychologických intervenčných programov v súčinnosti s hippoterapiou Krejčová Lenka, Gillernová Ilona: Význam koheze školní třídy Mlčák Zdeněk: K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů Ruttmarová Gabriela: Hľadanie súvislostí medzi osobnostnými charakteristikami adolescentov a ich postojom k manželstvu Sobotková Veronika, Blatný Marek, Jelínek Martin, Květoň Petr, Vobořil Dalibor: Projevy antisociálního chování a jejich vztah k užívaní návykových látek Špániková Jana: Rodina ako sociálny kapitál Szobiová Eva, Uhlíková Martina: Výchovný štýl rodičov a tvorivosť ich detí

13 h Záver a pozvanie na ďalší ročník konferencie (Kongresová hala)

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR OBSAH ÚVOD TEÓRIA Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR Martina Bašková, Tibor Baška VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami. Eva Žiaková (ed.)

Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami. Eva Žiaková (ed.) Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami 2. ročník Košických dní sociálnej práce Eva Žiaková (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Sociálny kapitál starnutia prítomnosť nikdy nestarne

Sociálny kapitál starnutia prítomnosť nikdy nestarne Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Centrum pre edukáciu a výskum seniorov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Spis treści O firmie 5 O spoločnosti 5 Działanie systemu 5 Funkcii systému 5 TeleCare Dbamy o Twoje zdrowie TeleCare - Staráme sa o tvoje zdravie

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 3 (AFPh UP 56/138) 2002 KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTOCH GLOBALIZÁCIE A VÝKONOVEJ

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL A VÝSLEDKY 17. MAJSTROVSTVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁDIOVOM ORIENTAČNOM BEHU

PROTOKOL A VÝSLEDKY 17. MAJSTROVSTVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁDIOVOM ORIENTAČNOM BEHU PROTOKOL A VÝSLEDKY 17. MAJSTROVSTVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÁDIOVOM ORIENTAČNOM BEHU Usporiadateľ pretekov: Technicky zabezpečil: Slovenský Zväz Rádioamatérov. Rádioklub Turie. Dátum konania: 15.8.2009

Bardziej szczegółowo

IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA

IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA Program Hlavný partner: Mediálni partneri: IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA 16. 17. 10. 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Organizačný výbor: Hlavný partner: PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

SILESIA WINTER SWIMMING 2017

SILESIA WINTER SWIMMING 2017 III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zimowym Pływaniu SILESIA WINTER SWIMMING 2017 Data: 21.01.2017 Miejsce: Katowice, Dolina Trzech Stawów, SZLOMIOK Pomiar I Temperatura wody: 1,5ºC Pomiar II Godz.:

Bardziej szczegółowo

ZIMA W MIEŚCIE RÓŻNE OBLICZA KULTURY MIASTA

ZIMA W MIEŚCIE RÓŻNE OBLICZA KULTURY MIASTA ZIMA W MIEŚCIE RÓŻNE OBLICZA KULTURY MIASTA międzynarodowa konferencja naukowa 1 2. 12. 2016. Kraków Organizatorzy Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności Pracownia Etnologii w Krakowie, Instytut

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej PROGRAM

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu chronologický zoznam kvalifikačných prác napísaných pod jeho vedením tučným písmom sú zvýraznené mená jeho slovenských študentov I. Doktorské (dizertačné) práce 1. Garbowski

Bardziej szczegółowo

Rodina - zdravie - choroba

Rodina - zdravie - choroba Rodina - zdravie - choroba Publikácia vyšla s podporou Katolíckej univerzity v Ružomberku,Fakulty zdravotníctva Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií, Ústav zdravotnických věd Krakowskej

Bardziej szczegółowo

II kategoria 11-14 lat Nagroda I: Nagroda II: Nagroda III : Wyróżnienie: Wyróżnienie: Wyróżnienie: III kategoria 15-18 lat Nagroda I: Nagroda II :

II kategoria 11-14 lat Nagroda I: Nagroda II: Nagroda III : Wyróżnienie: Wyróżnienie: Wyróżnienie: III kategoria 15-18 lat Nagroda I: Nagroda II : Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej prace plastyczne nadesłane na IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Nasi Sąsiedzi zaczarowany ogród organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt SPORT REKREACJA ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole

Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

UPHILLMTB BESKIDY 2017 KLASYFIKACJA GENERALNA PO 4 EDYCJACH I EDYCJA OSTRY II EDYCJA CZANTORIA I EDYCJA OSTRY II EDYCJA CZANTORIA I EDYCJA OSTRY

UPHILLMTB BESKIDY 2017 KLASYFIKACJA GENERALNA PO 4 EDYCJACH I EDYCJA OSTRY II EDYCJA CZANTORIA I EDYCJA OSTRY II EDYCJA CZANTORIA I EDYCJA OSTRY UPHILLMTB BESKIDY 2017 KLASYFIKACJA GENERALNA PO 4 EDYCJACH 1 PLUTA EMILIA K1 100 100 100 100 400 2 BYRTUS JOLANTA K1 90 90 95 95 370 3 PAWŁOWSKA MARIA K1 85 85 90 85 345 4 KOHUT KAROLINA K1 95 95 190

Bardziej szczegółowo

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v študijnom programe Sociálna práca pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017

Bardziej szczegółowo

DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE

DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE Zborník z vedeckej

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY EDUKACYJNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

PROBLEMY EDUKACYJNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Spis treści WPROWADZENIE... 9 Część pierwsza WYBRANE PROBLEMY EDUKACYJNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM... 13 WALDEMAR FURMANEK Niektóre pedagogiczne konsekwencje nadmiarowości informacji... 15 MARIA RACZYŃSKA

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE Jméno a píjmení Doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc. Prof. Ing. Vladimir Blagodarny, DrSc.

Bardziej szczegółowo

V. PROTOHISTORICKÁ KONFERENCIA KELTSKÉ, GERMÁNSKE A V ASNOSLOVANSKÉ OSÍDLENIE

V. PROTOHISTORICKÁ KONFERENCIA KELTSKÉ, GERMÁNSKE A V ASNOSLOVANSKÉ OSÍDLENIE N i tr a Archeologický ústav SAV v Nitre, Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, Archeologické múzeum SNM v Bratislave a Slovenská archeologická spolo nos pri SAV V. PROTOHISTORICKÁ

Bardziej szczegółowo

Klub sportowy NAUTILUS JASTRZĘBIE ZDROJ W Y N I K I

Klub sportowy NAUTILUS JASTRZĘBIE ZDROJ W Y N I K I 50m RP Ženy kategória A B čas body k4 1 KŘEPELKOVÁ Klára 98 N.Jičín 00:18,71 843 50 2 ŠIMIAKOVÁ Miroslava 0 0 Zvolen 00:20,69 689 46 3 MIZEROVÁ Vendula 99 N.Jičín 00:20,71 688 42 4 ONDRUŠKOVÁ Mária 99

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV.

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV Zdravotn sociální fakulta TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová Ostrava 2006 2 Obor: Ošetovatelství Klíová slova:

Bardziej szczegółowo

SAMOTNOŚĆ DZIECKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE. red. Dorota Sikora

SAMOTNOŚĆ DZIECKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE. red. Dorota Sikora SAMOTNOŚĆ DZIECKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE red. Dorota Sikora CHEŁM 2011 1 Opiniowali do druku: PaedDr., Ivana Rochovská Katolícka univerzita v Ružomberku Prof. doc. dr Włodzimierz Lukiewicz Państwowy

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

1. Sociálne hodnoty rómskej populácie vo vzťahu k sebe samým a vo vzťahu k majoritnej skupine obyvateľov SR

1. Sociálne hodnoty rómskej populácie vo vzťahu k sebe samým a vo vzťahu k majoritnej skupine obyvateľov SR Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.14. Sociálna práca v študijnom programe Sociálna práca pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018

Bardziej szczegółowo

HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE organizovaná

Bardziej szczegółowo

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA REDAKCJA NAUKOWA MARIUSZ JĘDRZEJKO JAN A. MALINOWSKI MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA TORUŃ 2014 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula prof. PhDr. Ľudovít Višňovský,

Bardziej szczegółowo

PRACE PLASTYCZNE. Kategoria wiekowa 6-10 lat

PRACE PLASTYCZNE. Kategoria wiekowa 6-10 lat Lista laureatów Słowacko-Polskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. Śladami Ladislava Mednyánszkeho PRACE PLASTYCZNE Kategoria wiekowa 6-10 lat Nagrody: Imię i nazwisko: Antoni Długopolski Wiek: 6

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 5/2014 Sieradz 2014 1 ISSN 2299-2928 Studia Sieradzana 5/2014 Redaktor naczelny: dr Joanna Swędrak, Z-ca Redaktora:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 września 2011 r.

KOMUNIKAT Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 września 2011 r. KOMUNIKAT Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 września 2011 r. Na podstawie 10 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE. KUDOWA ZDRÓJ 12 kwiecień 2014. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt

WYNIKI WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE. KUDOWA ZDRÓJ 12 kwiecień 2014. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt WYNIKI WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE KUDOWA ZDRÓJ 12 kwiecień 2014 25 m stylem grzbietowym dziewcząt 1. Niemczynowska Nadia 2008 Sport-Tur 33;33 2. Fic Maja 2008 Sport-Tur 38;67 3. Kowalczyk Weronika 2008

Bardziej szczegółowo

Sociálna znevýhodnenosť

Sociálna znevýhodnenosť Autorky: PhDr. Jana Tholtová doktorandka Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. Tatiana Gandelová doktorandka Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. Marcela

Bardziej szczegółowo

Erich Petlák Výzva súčasnosti zvýšiť pozornosť výchovnej funkcii školy... 35

Erich Petlák Výzva súčasnosti zvýšiť pozornosť výchovnej funkcii školy... 35 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 11 Część I WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EDUKACYJNE W ROZWAŻANIACH TEORETYCZNYCH Andrzej Radziewicz-Winnicki, Zdzisław Wołk Dylematy współczesnej pedagogiki społecznej w realiach niepokojącej

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 1 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Przegląd Nauk Stosowanych Nr 6 RELACJE W PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nauczyciel wobec zmiany. Czesław Banach Edukacja nauczycielska wobec zadań transformacji ustrojowej i reformy systemu edukacji...

Spis treści. Nauczyciel wobec zmiany. Czesław Banach Edukacja nauczycielska wobec zadań transformacji ustrojowej i reformy systemu edukacji... Spis treści Wstęp 11 Nauczyciel wobec zmiany Czesław Banach Edukacja nauczycielska wobec zadań transformacji ustrojowej i reformy systemu edukacji... 15 Stefan M. Kwiatkowski Oczekiwania społeczne wobec

Bardziej szczegółowo

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie

Bardziej szczegółowo

DVierka pre váš nábytok

DVierka pre váš nábytok DVierka pre váš nábytok Doors for your furniture Frontok az Önök bútoraihoz Fronty do mebli originálny dizajn vysoká kvalita super ceny eredeti design magas minőség szuper árak oryginalne wzornictwo wysoka

Bardziej szczegółowo

OBESITY - CAUSES AND REMEDIES

OBESITY - CAUSES AND REMEDIES PROGRAM Štvrtok/Czwartek, 14.4.2016 8.00-9.00 Prezentácia/Rejestracja - Historická aula, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2 9.30-9.45 Otvorenie konferencie/otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

1 http://www.123polska.pl/katalogstron 2 http://www.1990.ovh.org/ 3 http://www.2biznes.info/ 4 http://www.2j.pl/ 5 http://www.50groszy.ovh.org/ 6 http://www.7seconds.org/ 7 http://www.9stars.biz/ 8 http://www.abc.pisanie.info/

Bardziej szczegółowo

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese Eva Klčovanská Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť nášho života, sú výrazným zdrojom motivácie a pilierom zmyslu. Človek bez

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF DREVÁRSKA FAKULTA Technickej univerzity vo Zvolene Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF Študijný odbor: Technológia spracovania dreva schválené vo Vedeckej a umeleckej

Bardziej szczegółowo

IGOR HRUŠOVSKÝ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ FILOZOFIE. Zborník príspevkov z medzinárodne] vedeckej konferencie _~ - _. a 7. výr9čnél1o stretnutia SFZ pri SAV

IGOR HRUŠOVSKÝ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ FILOZOFIE. Zborník príspevkov z medzinárodne] vedeckej konferencie _~ - _. a 7. výr9čnél1o stretnutia SFZ pri SAV IGOR HRUŠOVSKÝ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ FILOZOFIE Zborník príspevkov z medzinárodne] vedeckej konferencie _~ - _. a 7. výr9čnél1o stretnutia SFZ pri SAV. ~ - t: -2..a 3. mája 2007 ~.-.---Sratfs-fäva-- Smolenice

Bardziej szczegółowo

Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne

Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Wyzsza Szkola Biznesu w D~browie G6rniczej Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Redakcja

Bardziej szczegółowo

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ...

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ... Zarzecze Informačná brožúra k projektu Športom k vzájomnému poznaniu života detí z prihraničných regiónov Interreg IIIA Poľská republika Slovenská republika MAPA Slovakia Plus MAPA ORAVY ( DOLNÝ KUBÍN

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

«SÚČASNÝ STAV A MOŽNÝ VÝVOJ KVALITY ŽIVOTA RODINY PROFESIONÁLNEHO VOJAKA»

«SÚČASNÝ STAV A MOŽNÝ VÝVOJ KVALITY ŽIVOTA RODINY PROFESIONÁLNEHO VOJAKA» Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš Katedra spoločenských vied a jazykov organizovala pod záštitou rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika brig. gen. doc. Ing.

Bardziej szczegółowo

Klub sportowy NAUTILUS JASTRZĘBIE ZDROJ W Y N I K I

Klub sportowy NAUTILUS JASTRZĘBIE ZDROJ W Y N I K I 50m RP Ženy kategória A B čas body k4 1 MIZEROVÁ Vendula 99 N.Jičín 00:20,89 675 50 2 MICHALČÁKOVÁ Gabriela 98 Zvolen 00:21,53 633 46 100m PP Ženy kategória A B čas body k5 1 MIZEROVÁ Vendula 99 N.Jičín

Bardziej szczegółowo

Karel Paulik Co wpływa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela? Nauczyciel i Szkoła 1-2 (14-15),

Karel Paulik Co wpływa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela? Nauczyciel i Szkoła 1-2 (14-15), Karel Paulik Co wpływa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela? Nauczyciel i Szkoła 1-2 (14-15), 105-112 2002 Karel Paulik1 Co wpływa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela? Od tłumacza: Autor

Bardziej szczegółowo

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA ACB ACB 1 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Sociológia armády : základy sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej

Bardziej szczegółowo

Lista doradców podatkowych polskojęzycznych zarejestrowanych w Izbie Doradców Podatkowych RC

Lista doradców podatkowych polskojęzycznych zarejestrowanych w Izbie Doradców Podatkowych RC Lista doradców podatkowych polskojęzycznych zarejestrowanych w Izbie Doradców Podatkowych RC Hótová Renáta, doc. Dr. Ing. (81) HC Audit, s.r.o., Studentská 633, 735 81 Bohumín, tel. 5960142223 777744604,

Bardziej szczegółowo

Kvalita z oceli Jakość ze stali

Kvalita z oceli Jakość ze stali Kvalita z oceli Jakość ze stali Naše společnosti Nasze spółki Německo Niemcy KLB Blech in Form GmbH Wuppermann AG Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbh Wuppermann Rohrtechnik GmbH Wuppermann Staba GmbH

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ

SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH, HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ VE SVĚTLE VĚDECKÉHO VÝZKUMU A PRAXE KARVINÁ 14. - 15. KVĚTEN 2014 SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ Karviná 2014 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ

Bardziej szczegółowo

ROVNOSŤ A KVALITA V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ AKO PREDPOKLAD UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Monika Miňová Zora Syslová (eds.)

ROVNOSŤ A KVALITA V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ AKO PREDPOKLAD UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Monika Miňová Zora Syslová (eds.) ROVNOSŤ A KVALITA V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ AKO PREDPOKLAD UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA Monika Miňová Zora Syslová (eds.) 2014 Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Slovenský výbor Svetovej organizácie

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych

Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych NR 3297 Magdalena Christ Indywidualizacja procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.)

ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA (?) (DUCHOVNÉ, ANTROPOLOGICKÉ, FILOZOFICKÉ, PSYCHOLO-

Bardziej szczegółowo

Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej forme pre študentov Fakulty dramatických umení AU v Banskej Bystrici

Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej forme pre študentov Fakulty dramatických umení AU v Banskej Bystrici Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici organizuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej forme pre študentov

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Špeciálna pedagogika vo svetle desaťročí

Špeciálna pedagogika vo svetle desaťročí Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Ústav špeciálnopedagogických štúdií Katedra špeciálnej pedagogiky Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Špeciálna pedagogika vo

Bardziej szczegółowo

15.05.2015 PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM

15.05.2015 PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE Kraków Hotel Holiday Inn Kraków City Center ul. Wielopole 4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z IV KONKURSU MUZYCZNO-LITERACKIEGO W ZAKRESAIE GRY A VISTA I CZYTANIA PROZY I POEZJI ORAZ ŚPIEWU SOLOWEGO

PROTOKÓŁ Z IV KONKURSU MUZYCZNO-LITERACKIEGO W ZAKRESAIE GRY A VISTA I CZYTANIA PROZY I POEZJI ORAZ ŚPIEWU SOLOWEGO Trzciana, dn. 16 maja 2015 r. PROTOKÓŁ Z IV KONKURSU MUZYCZNO-LITERACKIEGO W ZAKRESAIE GRY A VISTA I CZYTANIA PROZY I POEZJI ORAZ ŚPIEWU SOLOWEGO Skład Komisji: prof. Barbara Świątek Żelazna- przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Marginalizované skupiny

Marginalizované skupiny Projekt Stratégia rozvoja marginalizovaných skupín Košického samosprávneho kraja, reg. č. spisu 2005-OPZI-33-KE-0082, č. ITMS 11430300082, interné číslo P0041 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90.

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90. Konstanty LEWICKI 1..1722..1747 Laszki Murowane mieszczanin Aft..1776 Occu-2 Descr -3-4 Res 's father 1 M 2 M 3 M 4 M 5 F 's mother 5.02.1747 Laszki Murowane Marianna KILAROWICZ 5..1747 Laszki Murowane

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

GROTY STALOWE P.P.H.U. HALI

GROTY STALOWE P.P.H.U. HALI GROTY STALOWE Grot VIWIANA Duży-wysokość 138 mm Podstawa 20 x 14 mm Średni wysokość 110 mm Podstawa 16 x 12 mm Grot ADRIANNA Duży - wysokość 128 mm Pręt bazowy 20 mm Średni wysokość 100 mm Podstawa 20

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU

ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU PaedDr Ivana Rochovska, PhD Katolicki Uniwersytet w Levoci Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wszesnoszkolnej ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ( ) Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1, SIEDZIBA OKW : BUDYNEK W GORZOWIE ŚLĄSKIM ul.kluczborska

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 DYDAKTYKA - średnie ocen klas IV-VI Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce w klasach I-III kl. I kl. II 1. Karol Bajger- Ryba 1.

Bardziej szczegółowo