, Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15. 17.9.2008, Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2008. XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie"

Transkrypt

1 , Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2008 XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s ústrednou témou Osobnosť a procesy zvládania P R O G R A M Organizuje Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave v spolupráci so Spoločenskovedným ústavom SAV v Košiciach Psychologickým ústavom AV ČR v Brne Psychologickým ústavom FF MU v Brne

2 Pondelok h Registrácia (pri recepcii hotela Academia) 14 h Otvorenie konferencie (Kongresová hala) Nasleduje odborný program: h Teória, metodológia a psychodiagnostika 1 (Kongresová hala) Bačová Viera: Experimentovanie v psychológii a v ekonómii Mikšík Oldřich: Možnosti, podmínky a předpoklady pronikání do osobnosti s využitím výpočetní techniky Mareš Jiří: Pohled jedince na kvalitu vlastního život (metody individualizované diagnostiky) Kováč Damián: Distinkcia v kvalite života: ako ju ale zvládať? Slaměník Ivan, Šolcová Poláčková Iva: Regulace emocí v interpersonálních vztazích Sollárová Eva, Sollár Tomáš: Vývoj Inventára adaptívnych zručností rómskych detí h Prestávka (káva, minerálka) h Teória, metodológia a psychodiagnostika 2 (Kongresová hala) Klimusová Helena, Burešová Iva, Svoboda Mojmír: Testování adaptability: Objektivní testy osobnosti a dotazníkové metody Dočkal Vladimír: Matematika a zdravý rozum pri tvorbe testových noriem Piątek Katarzyna: Kobiecość i męskość ponowoczesne wzory osobowe Urbánek Tomáš, Czekóová Kristína, Pokorná Zuzana: Psychosémantické aspekty vybraných fotografií z IAPS Buecheler John: Birth and Death of the Fear of Hell Heller Daniel: Racionalita a společenská odpovědnost

3 h Prestávka (káva, minerálka) h Teória, metodológia a psychodiagnostika 3 (Kongresová hala) Výrost Jozef, Kentoš Michal: Dôvera k ľuďom, politickým inštitúciám a životná spokojnosť v zrkadle výsledkov 2. a 3. kola Európskej sociálnej sondy (ESS) Fedáková Denisa: Postoje Európanov k (životným) rozhodnutiam žien Ištvániková Lucia, Frankovský Miroslav: Pracovné pozície a preferencia hodnôt v medzinárodnom kontexte Homišinová Mária: Správanie majority a minority determinované príslušnosťou k etnickému spoločenstvu Lovaš Ladislav: Prejavy inhibície agresie v konfliktných situáciách h Postery 1 (chodba pred Kongresovou halou)

4 Postery 1 1. Bavoľár Jozef: Ekonomická psychológia minulosť, súčasnosť a budúcnosť 2. Bolfíková Eva: Osobnosť ako súčasť formálneho, resp. neformálneho prostredia vo verejných a súkromných organizáciách 3. Frankovský Miroslav: Komparatívny prístup k zisťovaniu kvality života nezamestnaných 4. Jeleňová Iveta: Využívanie internetu na pracovisku a pracovná spokojnosť 5. Ševčíková Juliana, Pohánka Martin: Gender a emocionalita v kontexte vodcovstva ako sociálnej role 6. Urbančíková Ivana: Aspekty oddanosti organizácii a povolaniu u učiteliek štátnych a cirkevných základných škôl 7. Bratská Mária, Prokopčáková Alexandra: Súvis medzi úzkosťou a zvládaním záťažových situácií u žien 8. Čornák Ľubomír, Popelková Marta: Stratégie a spôsoby zvládania záťažových situácií v škole u detí so špecifickými poruchami učenia 9. Millová Katarína, Blatný Marek: Záťažové situácie u vysokoškolských študentov: genderové hľadisko 10. Stríženec Michal: Skúmanie myslenia v Ústave experimentálnej psychológie SAV. Retrospektíva a perspektíva (venované životnému jubileu RNDr. Zdeny Ruiselovej-Droppovej, CSc.) 11. Tůma Pavel, Blatný Marek: Specifika zvládání životní zátěže u neurotických pacientů 12. Lehenová Andrea: Učiteľská profesia a zvládanie stresu 13. Babinčák Peter, Klimešová Mária: Morálna kompetencia a spokojnosť so životom adolescentov 14. Filípková Bibiana: Sonda do životných cieľov ľudí v strednom veku 15. Medveďová Ľubomíra: Spokojnosť so životom a sebaocenenie v kontexte nárastu autonómie v ranej adolescencii 16. Naništová Eva, Halamová Júlia: Miesto, kam sa stále rád vraciam : kvalitatívna analýza významnosti miesta u slovenských adolescentov 17. Ráczová Beáta: Analýza medzigeneračných vzťahov v kontexte prežívania zmyslu života u dospievajúcich 18. Sliviaková Andrea, Klimusová Helena: Akademická prokrastinácia a perfekcionizmus medzi vysokoškolskými študentmi 19. Uhláriková Jana: Osobnosť adolescentov a výchovný štýl rodičov 20. Urbánek Tomáš, Ruiselová Zdena: Adolescenti a normy (švédsko-slovenské porovnanie) 21. Vidláková Ivana, Svoboda Mojmír: Úroveň kreativní imaginace studentů středních škol výtvarného a matematického zaměření

5 22. Žiaková Eva: Pociťovanie zmyslu života vysokoškolských študentov a študentiek 23. Kulka Jiří: Sémiopsychologie umění 24. Mentel Andrej: Ako skúmať ľudové modely mysle? 25. Ficková Emília: Vplyv úrovne múdrosti na zvládanie stresu u adolescentov 26. Slavíková Kateřina, Blatný Marek: Vztah mezi sebepojetím a zvládáním zátěže 27. Adamovová Lucia: Súvislosť medzi doslovnou a symbolickou akceptáciou (resp. odmietaním) transcendentna, spiritualitou a múdrosťou. Prvé výsledky 28. Blatný Marek: Aktéři života 29. Kusá Daniela: Scenáre vzájomnosti a obrazy sveta mužov a žien 30. Gurňáková Jitka: Neželané Self

6 Utorok h Osobnosť a procesy zvládania 1 (Kongresová hala) 8.30 Ruiselová Zdena: Coping a resiliencia 8.40 Halama Peter: Zmysel života ako pozitívny faktor v zvládaní psychickej záťaže: teoretické koncepty a výskumné zistenia 8.50 Paulík Karel: Zprostředkující činitele ve vztahu zátěž spokojenost 9.00 Sarmány-Schuller Ivan: Potreba štruktúry ako jeden zo základných osobnostných konštruktov vo vzťahu k procesom rozhodovania a zvládania 9.10 Bratská Mária: Premýšľanie o neuskutočnených alternatívach (counterfactual thinking) u adolescentiek a senioriek v kontexte osobnosti a zvládania záťažových situácií h Prestávka (spoločný prípitok) Nasledujú paralelné sekcie: h Osobnosť a procesy zvládania 2 (Kongresová hala) Kupka Martin: Nezdolnost v pojetí SOC (sense of coherence) a životní spokojenost u zaměstnanců hospiců a léčeben dlouhodobě nemocných Lehenová Andrea: Optimizmus a pesimizmus ako prediktory zvládania náročných životných situácií Kohoutek Tomáš, Mareš Ján: Zvládání zátěže v adolescenci: stabilita a kontext změn mezi 13. a 15. rokem Madarasová-Gecková Andrea, Tavel Peter, van Dijk P. Jitse, Reijneveld A. Siemen: Psychosociálne determinanty rizikového správania slovenských, českých a rakúskych adolescentov Schraggeová Milica, Kardoš Pavol: Každodenné stresujúce udalosti a osobnostné dimenzie Big five Boukalová Hedvika: Interakce ve vyšetřování trestné činnosti jako náročná životní situace a její zvládání Karaffová Eva: Efekt stresora na výber stratégií zvládania v skupine dospievajúcich s postihnutím

7 h Osobnosť, profesia, spoločnosť (Salónik) Búgelová Taťjana, Flešková D., Tomková, J.: Mobbing sociálny a psychologický vandalizmus Hrončová Adriána: Význam neverbálnych komunikačných spôsobilostí v živote človeka a spôsoby ich merania Juklová Kateřina: Profesní identita učitelek a učitelů Jakubek Martin: Skúsenosti s využitím dotazníka NEO-FFI pri výbere zamestnancov Kollárik Teodor, Lisá Elena, Hennelová Katarína: Manažéri a štyri motivačné typy osobnosti Szczepañski Marek, Ślezak-Tazbir Weronika: Wyścig szczurów, czy karoshi? Osobowość nowoczesna a wyzwania cywilizacji"/rat Race or Karoshi? Modern personality and challenges of the civilization) Sedlák Jiří, Kunová Jana: Typy řešení problémů oběťmi domácího násilí Kunová Jana: Osobnost obětí domácího násilí Michalicová Gerta, Sedlák Jiří: Klamavé prosazování syndromu zavrženého rodiče h Obed Pokračujú paralelné sekcie: Kognície, múdrosť a osobnosť 1 (Kongresová hala) Ruisel Imrich: Kognitívna psychológia: Súčasný stav a perspektívy Kováč Damián: O ľudskej hlúposti (z údajov jednej implicity) Stríženec Michal: Novšie prístupy v psychológii myslenia Poliach Vladimír: Prisudzovanie prejavov desiatich faktorov prosociálnosti (podľa R. Roche Olivara) druhým ľuďom Šimúth Jozef, Sarmány-Schuller Ivan: On-line vzdelávanie výsledky výskumu bariér pri štúdiu Sollár Tomáš, Adamovová Lucia: Empirické zisťovanie konštruktu potreby kognitívnej uzavretosti/ukončenia validizácia metodiky Danišková Klaudia: Test pohybovej tvorivosti

8 Kvalita života a zdravie 1 (Salónik) Blatný Marek, Kepák Tomáš, Vlčková Irena, Jelínek Martin, Pilát Milan, Slezáčková Alena, Kárová Šárka, Navrátilová Petra, Štěrba Jaroslav, Hrstková Hana: Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění: výsledky z prvního roku studie QOLOP Dosedlová Jaroslava, Zuzana Slováčková: Životní styl a zdraví vysokoškolských studentů Jakubek Martin, Ďurejová Andrea: Vzťah niektorých premenných osobnosti a sexuálneho správania Josífková Jitka: Rozbor některých faktorů ovlivňujúcích růst a posttraumatický růst Michalík Jan, Valenta Milan: Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžším zdravotním postižením Radačovská Lenka, Belovičová Zuzana, Sollár Tomáš: Možnosti využitia MDZT vo vybraných psychosomatických ochoreniach Prestávka (káva, minerálka) Pokračujú paralelné sekcie: Kognície, múdrosť a osobnosť 2 (Kongresová hala) Belovičová, Zuzana, Čavojová Vladimíra, Malá Iveta: Možnosti a obmedzenia zachytenia matematických schopností rómskych detí Brezina Igor: Kognitívny výkon v emocionálnej záťaži a jeho psychofyziologické koreláty Čavojová Vladimíra: Kresba ako indikátor mentálnych schopností rómskych detí Jusková Tatiana: Skúmanie dôvery a dôveryhodnosti v binárnom dizajne hry na dôveru Kulka Jiří: Mentální reprezentace, trénink a procesy zvládání Mentel Andrej: Konceptualizácia múdrosti v ľudovej psychológii Mikušková Eva: Úroveň verbálnych schopností rómskych detí z vybraných osád na východnom Slovensku

9 Kvalita života a zdravie 2 (Salónik) Řehulka Evžen, Řehulková Oliva: Jak chtějí učitelé v České republice vychovávat ke zdraví a ke kvalitě života Tomeková Mária: Vybrané psychosociálne faktory diagnózy syndrómu dráždivého čreva osobnosť, coping, kvalita života Tyrlík Mojmír, Brémová Martina: Mírná konzumace alkoholu jako mediátor chování matky k dítěti Bubeníková Milina, Miškociová Katarína, Koňarčíková Mária: Zvládanie onkologického ochorenia vybranou skupinou žien pacientiek (porovnanie skupiny pacientiek počas hospitalizácie a po prekonaní ochorenia) Masaryk Radomír: Erektilná dysfunkcia: jej obraz a jej publikum Prestávka (káva, minerálka) Postery 2 (chodba pred Kongresovou halou) 19 h Spoločenský večer Kulinársky viedenský večer s podporou Medzinárodného časopisu pre sociálnu psychológiu a skupinovú dynamiku v hospodárstve a spoločnosti Internationale Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppendynamik in Wirtschaft und Gesellschaft (Prof. Dr. Rudolf O. Zucha, vydavateľ) a s podporou mesta Viedeň City of Vienna International (Dr. Michael Häupl, primátor)

10 Postery 2 1. Benedikovičová Jana: Možnosti teoretického a metodologického uchopenia dôvery 2. Brezina Ivan, Ritomský Alojz: Implicitné teórie múdrosti: hodnoty múdreho človeka v medzikultúrnej perspektíve 3. Dočkal Vladimír: Interkultúrne rozdiely v štruktúre rozumových schopností detí predškolského veku 4. Ficková Emília: Osobnostné dimenzie ako mediátory kontrafaktového myslenia adolescentov 5. Géci Milan: Porovnanie vývinových a kulturálne podmienených aspektov vnímania pomenovania a kategorizácie základných farieb 6. Hanulová Jana: Neurokognitívny prístup k skúmaniu komunikácie: kauzálne inferencie 7. Havigerová M. Jana, Haviger Jiří: Subjektivní kritéria normality 8. Jusková Tatiana: Vzťah dôvery k vybraným psychologickým charakteristikám 9. Konrádová Ľuba, Rojková Kristína: Analýza zdôvodnení volieb v rozhodovacích úlohách 10. Kordáčová Jana: Životná spokojnosť, šťastie a silné stránky osobnosti 11. Kouřilová Sylvie, Hřebíčková Martina: Obsah národních stereotypů v přihraniční oblasti České republiky a Rakouska 12. Lajčiaková Petra: Medzikultúrne rozdiely v morálnych úsudkoch študentov psychológie 13. Lukas Jozef: Standardizace dotazníku QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) pro II. stupeň českých ZŠ 14. Mausch Karol: Poczucie sensu życia a zdrowie. Analiza jakościowa 15. Jurczynska-McCluskey Ewa: Socjologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej 16. Mlčák Zděnek: Konceptualizace empatie v současné psychologii 17. Pohánka Martin, Jobbágyová Andrea: Vnímanie fyzickej atraktivity z pohľadu evolučnej psychológie 18. Ritomský Alojz: O používaní psychologických teórií v spoločenskej praxi. Metodologická reflexia 19. Ryś Ewa: Cierpienie duchowe a zdrowie 20. Sirota Miroslav: Sú epistemické regulátory empiricky integrované? 21. Tomanová Ivana: Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií a vyhorenia 22. Vobořil Dalibor, Jelínek Martin, Květoň Petr: Metody testování prostorové představivosti

11 23. Wiechetek P. Michal: Religiosity and interpersonal relations as a predictors of meaning in life 24. Petrjánošová Magda, Lášticová Barbara, Plichtová Jana: Konštruovanie slovenskosti v dennej tlači ( ): kritická diskurzívna analýza 25. Lehenová Andrea: Učiteľská profesia a zvládanie stresu 26. Lapinová Alena: Rozdiely medzi zamestnanými a nezamestnanými vo vnímaní vybraných atribútov kvality života 27. Sedlák Jiří: Stresová reakce nezletilých obětí domácího násilí 28. Janský Karel, Sedlák Jiří: Ekonomické formy domácího násilí 29. Sedlák Jiří, Kohoutek Rudolf: Styk oběti domácího násilí s agresivním rodičem 30. Salbot Vladimír, Molnárová Lenka, Nábělková Eva: Overovanie nástrojov na skúmanie emocionálnej inteligencie 31. Jarosz Marek: Religion and spirituality

12 Streda Sociálne procesy a osobnosť vo vývine 1 (Kongresová hala) 8.30 Baumgartner František: Časový rozvrh životnej cesty pohľadom vysokoškolákov 8.40 Blatný Marek, Jelínek Martin, Hřebíčková Martina: Osobnostní koreláty subjektivní (SWB) a psychologické (PWB) pohody 8.50 Gillernová Ilona, Krejčová Lenka: Sociální dovednosti současných vysokoškolských studentů 9.00 Hřebíčková Martina, Jelínek Martin, Blatný Marek: Osobnost a subjektívně prožívaný pocit osobní spokojenosti v nastupující dospělosti 9.10 Bavoľár Jozef: Výkonová motivácia v staršom školskom veku 9.20 Dědová Mária: Hodnoty ako obsahová stránka zmyslu života u adolescentných agresorov šikanovania 9.30 Dobeš Marek: Skôr než vojdeme do triedy (Výber z našich skúseností pre tých, ktorí plánujú meniť žiakov k lepšiemu) 9.40 Holdoš Juraj: Používanie internetu adolescentmi: únik od reality alebo hľadanie seba samého? h Prestávka (káva, minerálka) h Sociálne procesy a osobnosť vo vývine 2 (Kongresová hala) Kopasová Dorota: Rozvoj osobnosti a procesy zvládania dieťaťa aplikáciou psychologických intervenčných programov v súčinnosti s hippoterapiou Krejčová Lenka, Gillernová Ilona: Význam koheze školní třídy Mlčák Zdeněk: K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů Ruttmarová Gabriela: Hľadanie súvislostí medzi osobnostnými charakteristikami adolescentov a ich postojom k manželstvu Sobotková Veronika, Blatný Marek, Jelínek Martin, Květoň Petr, Vobořil Dalibor: Projevy antisociálního chování a jejich vztah k užívaní návykových látek Špániková Jana: Rodina ako sociálny kapitál Szobiová Eva, Uhlíková Martina: Výchovný štýl rodičov a tvorivosť ich detí

13 h Záver a pozvanie na ďalší ročník konferencie (Kongresová hala)

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie

Bardziej szczegółowo

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV.

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV Zdravotn sociální fakulta TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová Ostrava 2006 2 Obor: Ošetovatelství Klíová slova:

Bardziej szczegółowo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Zborník I. PORADENSKÉ DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU s názvom Multidimenzionálny

Bardziej szczegółowo

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT KUNOVICE 1. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA NA MORAVĚ SBORNÍK JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2006 9. Červen 2006, Kunovice,

Bardziej szczegółowo

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese Eva Klčovanská Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť nášho života, sú výrazným zdrojom motivácie a pilierom zmyslu. Človek bez

Bardziej szczegółowo

Humanum. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012. International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843

Humanum. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012. International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843 Warszawa 2012 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Spoluorganizátori: Katedra techniky a informačních technologií PF UKF v Nitre Katedra techniky

Bardziej szczegółowo

NOVÉ KNIHY MÁJ 2012. Beletria. Keresztényiová, Timea Donevidenia Bratislava: Evitapress, 2012. Reed, Robert, Dřeň Plzeň: Laser, 2011

NOVÉ KNIHY MÁJ 2012. Beletria. Keresztényiová, Timea Donevidenia Bratislava: Evitapress, 2012. Reed, Robert, Dřeň Plzeň: Laser, 2011 NOVÉ KNIHY MÁJ 2012 Beletria Salmela, Alexandra, 27 čiže smrť robí umelca Bratislava: Q111, 2011 Reichs, Kathy, 206 kostí Praha: BB/art, 2010 Hofmann, Corinne, Afrika, moja láska McNab, Andy, Agresor Frýdek-Místek:

Bardziej szczegółowo

číslo 3 VI. ročník ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1,33 40 Kč CENA

číslo 3 VI. ročník ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1,33 40 Kč CENA číslo 3 VI. ročník 2009 ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE CENA 1,33 40 Kč 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 5 Literárna súťaž Jána Kollára 7 PUBLICISTIKA

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 5, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 01.07.2015, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním CESTY za krásou a poznaním Vlastivedný magazín 16/2013 Z historického kalendára (G. K. Zechenter - Laskomerský, F. Zvarík, M. Dočolomanský, M. Markovičová, M. Haľamová, D. Krman ml., D. S. Jurkovič, J.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 5/2014 Sieradz 2014 1 ISSN 2299-2928 Studia Sieradzana 5/2014 Redaktor naczelny: dr Joanna Swędrak, Z-ca Redaktora:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE Redakcja naukowa M. Grzybowski, J. Tomaszewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni GDYNIA 2007 Recenzenci dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV.

OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV. OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV. Zborník plných textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva 16. 17. 10. 2014 Lukáš Kober, Dana Zrubcová, Andrea Bratová

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 4, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 01.07.2014, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH ŚLEZIAK Mariusz, PL Resumé Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, komputerowej,

Bardziej szczegółowo

SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV

SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV Zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. 26. októbra 2007 v Starej Lesnej. Košice 2008 SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie

Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt českých a slovenských

Bardziej szczegółowo

SLAVICA IUVENUM XIII

SLAVICA IUVENUM XIII Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica SLAVICA IUVENUM XIII Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 27. a 28. 3. 2012 SLAVICA IUVENUM XIII

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM V: 2014 NR 2 (9) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ MAIN PROBLEMS OF TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL EDUCATION ROCZNIK NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

35/2010/1 2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL

35/2010/1 2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL 35/2010/1 2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

Partnerství. v obci Strumień

Partnerství. v obci Strumień Partnerstwo w gminie Strumień Partnerství v obci Strumień Partnership in the municipality of Strumień Partnerstvo v obci Strumień Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali?

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? 1 ČESKO-NĔMECKÉ FÓRUM ŽEN DEUTSCH-TSCHECHISCHES FORUM DER FRAUEN NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOBIET Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? *** Ucieczka,

Bardziej szczegółowo

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek.

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek. Witaj! Nie wiem, kim jesteś, ani dlaczego trzymasz w rękach tą broszurę, ale chciałabym zadać Ci jedno pytanie: myślisz że jesteś normalny? (Słowo normalny może być, wbrew pozorom, sporne, więc umówmy

Bardziej szczegółowo