Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na usługi informatyczne: konsultacje, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia oraz usługi e-learningu dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa 1

2 Zamawiający Zamawiającym jest: Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa NIP Telefon: Fax: W związku z realizacją projektów rozwojowych Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami (UDA-POKL /10-00) i Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy (UDA-POKL /10-00) współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania programów w formacie blended e-learning. Projekty realizowane są: Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami od r. do r.; Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy od r. do r. I. Opis przedmiotu zamówienia Wspólny słownik zamówień (kod CPV): Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia; Usługi e-learningu Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie programu w formacie blended e-learning na podstawie treści merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego podzielonych na lekcje na potrzeby ww. projektów: a) Przygotowanie programu w formacie blended e-learningu (3 programy) dla nowej specjalności Biznes na rynkach wschodnich, kurs będzie obejmować około 190 ekranów, około 6 ½ godzin zajęć, jego celem jest nabycie umiejętności przygotowujących studentów do pracy w firmach prowadzących działalność handlu międzynarodowego. b) Przygotowanie programów w formacie blended e-learning (12 kursów wprowadzających i sprawdzających dla każdego przedmiotu) dla nowej specjalności Człowiek w organizacji wiedzy Praktyka zarządzania ludźmi, kurs będzie obejmować około ekranów, około 83 godzin zajęć, jego celem jest nabycie umiejętności przygotowujących studentów do pracy w firmach opartych na wiedzy kapitału ludzkiego. 2

3 c) Przygotowanie programu w formacie blended e-learning (5 programów) dla modyfikowanego programu nauczania na kierunku finanse i bankowość studia licencjackie, pod kątem zgodności z CIMA, kurs będzie obejmować około 250 ekranów, około 8 godzin zajęć, jego celem jest nabycie umiejętności przygotowujących studentów do uzyskania certyfikatu CIMA. d) Przygotowanie programu w formacie blended e-learning (9 programów nauczania) dla nowej specjalności Zarządzanie projektami kurs będzie obejmować około 450 ekranów, około 15 godzin zajęć, jego celem jest nabycie umiejętności przygotowujących studentów do uzyskania certyfikatu PRINCE 2. e) Przygotowanie programu w formacie blended e-learning (12 programów nauczania) dla nowej specjalności Innowacje i przedsiębiorczość kurs będzie obejmować około 600 ekranów, około 20 godzin zajęć, jego celem jest nabycie umiejętności przygotowujących studentów do pracy w firmach opartych o innowacje. f) Przygotowanie programu w formacie blended e-learning (10 programów) dla nowej specjalności w języku angielskim E-biznes kurs będzie obejmować około 500 ekranów, około 17 godzin zajęć, jego celem jest nabycie umiejętności przygotowujących studentów do pracy w firmach opierających swoją działalność o e-biznes. 2. Opracowanie formularzy ewaluacyjnych na podstawie zakresu merytorycznego przekazanego przez Zamawiającego: a) Ankiety oceniającej zajęcia wypełnianych przez studentów po zakończeniu zajęć: - on-line na platformie e-learningowej Zamawiającego. b) Ankiety zawierających zestaw wskaźników realizacji celów projektów wypełnionych przez studentów przed i po zakończeniu zajęć: - on-line na platformie e-learningowej Zamawiającego. c) Testów wiedzy wypełnianych przez studentów po zakończeniu zajęć: - on-line na platformie e-learningowej Zamawiającego. Warunkiem zaliczenia jest rozwiązanie testu końcowego na minimum 60 %. Wyniki zajęć oraz formularzy ewaluacyjnych wypełnianych on-line zapisywane będą na platformie portal wiedzy Learncom.pl Zamawiającego. 3. Dla każdego programu Wykonawca przygotuje Instrukcję dla studenta ułatwiającą realizację programu. 4. Szczegółowe warunki techniczne wykonania programów, formularzy ewaluacyjnych i testów wiedzy: a) Wykonawca zapewni wymianę informacji między programem blended e-learning, a platformą e-learning Portal Wiedzy Learncom.pl Zamawiającego w taki sposób, aby raportowanie na platformie Portal Wiedzy learncom.pl obejmowało: 3

4 - raport z lekcji programów obejmujących procent odwiedzonych stron lekcji programu i nieodwiedzonych stron lekcji programu; - procent pytań testu na które student odpowiedział poprawnie/niepoprawnie, możliwość określenia na jakie pytania student odpowiedział poprawnie, a na jakie niepoprawnie; - ogólny status programu zaliczony/niezaliczony dla studenta; - czas pracy w programie; - termin (data i godzina) rozpoczęcia oraz zakończenia programu; - w przypadku wznowienia programu, ostatnio odwiedzony ekran szkoleniowy programu; - weryfikacja studenta poprzez numer PESEL b) Programy wykonane będą zgodnie ze standardem SCORM 2004 Wykonawca w cenie wykonania programów zapewni aktualizację kursów w celu poprawnego działania programów w przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome w czasie trwania projektu, o którym mowa na wstępnie niniejszego Zapytania. c) Ekrany szkoleniowe programu powinny zawierać: - testy; - grafikę ilustracje zdjęcia lub rysunki; - nagrania lektora (ilość lektorów w zależności od wybranego wariantu programu); - podkład dźwiękowy w celu przyciągnięcia uwagi studenta; - animacje; - interakcje typu przesuń, kliknij itp. Plus informacja zwrotna po wykonaniu działania; - quiz (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, dopasowanie odpowiedzi); - liniową lub nieliniową nawigację; - proste symulacje, np. student podejmuje decyzję w sytuacjach zbliżonych do sytuacji w środowisku pracy i poznaje ich skutki. W trakcie programu student otrzymuje informację zwrotną i wsparcie. Zliczane są punkty za wykonanie zadań i prezentowana jest suma punktów oraz graficznie prezentowane są postępy studentów; - wszystkie ekrany szkoleniowe programu zawierać będą nagranie profesjonalnego lektora, lektor niemechaniczny tekst czyta człowiek; - program powinien zawierać multimedialny instruktaż wprowadzający do kursu. II. Termin realizacji zamówienia: a) Przygotowanie programu A wraz z formularzami ewaluacyjnymi do dnia b) Przygotowanie programu B wraz z formularzami ewaluacyjnymi do dnia c) Przygotowanie programu C wraz z formularzami ewaluacyjnymi do dnia d) Przygotowanie programu D wraz z formularzami ewaluacyjnymi do dnia e) Przygotowanie programu E wraz z formularzami ewaluacyjnymi do dnia f) Przygotowanie programu F wraz z formularzami ewaluacyjnymi do dnia

5 III. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. Posiadanie co najmniej 3 lata doświadczenie w opracowywaniu kursów blended e- learningowych. 2. Posiadanie referencji na wykonanie usługi opracowania kursów bleneded e-learning na kwotę netto powyżej PLN (słownie: pięć set tysięcy złotych). 3. Posiadanie w ofercie kursów autoryzowanych lub akredytowanych przez międzynarodowe organizacje stanowiące standardy edukacyjne w zakresie obszarów tematycznych będących przedmiotem zamówienia. 4. Przygotowanie do akceptacji Zamawiającego co najmniej 3 projektów każdej specjalności (przykładowe ekrany). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji do materiału przygotowanego przez Wykonawcę. 5. Projekty graficzne programów oraz formularze ewaluacyjne muszą nawiązywać do wizualizacji stosowanej obecnie przez Zamawiającego oraz muszą być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Posiadanie uprawnień do wykonania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 7. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: zaświadczenie z banku, że obroty na koncie Wykonawcy w okresie ostatnich dwunastu miesięcy od momentu ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego wynosiły co najmniej PLN (słownie: dwa miliony złotych) oraz polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej PLN (słownie: dwustu tysięcy złotych). 8. Termin płatności: 60 dni. V. Kryterium oceny oferty (ocena max 100 pkt.) 1. Pod uwagę brana będzie łączna cena brutto całości zamówienia. CENA = 80 punktów. P = najniższa cena spośród ocenianych ofert / cena oferty ocenianej x 100 pkt. 2. Ocenie podlegać będzie również doświadczenie i dorobek w realizacji podobnych programów blended e-learningowych udokumentowanych wersją demonstracyjną programu, który powinien zostać udostępniony Zamawiającemu przez 7 dni w celu oceny oraz referencjami. Każda oferta może uzyskać punkty w skali od 1 do 20 pkt. 3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 5

6 VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1. Cena oferty musi być podana w polskich złotych. 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacje zamówienia, w tym również koszty dojazdów do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 celem spotkań roboczych i uzgodnień. 3. Cena obejmuje gwarancję na poprawnie działalnie i funkcjonalność programów blended e-learning posadowionych na platformie e-learningowej Zamawiającego oraz wszelkie prace związane z dostosowaniem kursów do funkcjonalności platformy Zamawiającego, które wynikną w trakcie trwania projektu. VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Wszelkie koszty cenowe powinny mieć odzwierciedlenie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1. Nie dopuszcza się ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na etapie prac nad przedmiotem zamówienia. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. 3. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią formową, posiadać datę sporządzenie, adres, NIP i dane kontaktowe oraz czytelny podpis Oferenta. VIII. Termin i miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona do dnia r. do godz w siedzibie Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa. Ofertę można złożyć osobiście lub pocztą na w/w/ adres Zamawiającego. Osoba do kontaktu: Natalia Włodarczyk, Tel Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Zamawiającego. IX. Ocena i wybór oferty: 1. Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym bądź błędne zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty. 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca największą ilość punktów. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 6

7 a) Unieważnienia postępowania, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta bądź cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia; b) Podjęcie negocjacji z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy wszystkie oferty przekroczą kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia. 4. Jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: 7

8 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia... roku (miejscowość) (data) Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE Nazwa Adres II. OSOBA DO KONTAKTU Imię i Nazwisko Instytucja Adres Telefon Fax 8

9 III. TREŚĆ OFERTY Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowania na podstawie treści merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego programów w formacie blended e-learning na potrzeby projektów : Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami i Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Ponadto opracowanie formularzy ewaluacyjnych na podstawie zakresu merytorycznego przekazanego przez Zamawiającego, nierozerwalnie związanych z każdym programem. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oświadczam/y, ze oferuję/emy wykonanie usługi za całkowitą cenę brutto.. PLN (słownie.), zgodnie z poniższym kosztorysem. Nazwa towaru/usługi Cena jednostkowa netto Stawka podatku VAT (%) Cena jednostkowa brutto Program A Program B Program C Program D Program E Program F Razem brutto 9

10 IV. OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania dotyczącego przygotowania programów w formacie blended e-learning. Oświadczam/y, że: 1. Posiadamy/y co najmniej 3 lata doświadczenia w opracowywaniu programów blended e-learning. 2. Przygotujemy do akceptacji Zamawiającego co najmniej 3 projekty każdego programu. 3. Zapewnimy aktualizację programów w celu poprawienie działania w przeglądarkach Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome w czasie trwania projektów. 4. Przekażemy na rzecz Zamawiającego nieodpłatnie wyłączną licencję obejmującą prawo do korzystania z materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. 5. Projekty graficzne będą nawiązywać do wizualizacji stosowanej obecnie przez Zamawiającego oraz będą zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 7. Znajduję się/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 8. Akceptuję/emy termin płatności: 60 dni.. Data i podpis Oferenta 10

ZAPYTANIE OFERTOWE. 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa NIP 527-020-99-36 Telefon: 22 54 35 411 Fax: 22 54 35 413 Warszawa, dnia 24.11.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136 90-146 Łódź Łódź, dn. 14.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I ICH AKTUALIZACJA ORAZ WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-28 Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

09.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

09.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1 09.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu Efektywność Dialog Rozwój, realizowanego na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.05.02-00-241/13-00, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8. ZAPYTANIE OFERTOWE Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opole, dnia 27 listopada 2013 r. CDN-DKN-322/X/1/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 Dziecięca Karuzela

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo