Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy"

Transkrypt

1 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Punkt kontaktowy: Departament Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Osoba do kontaktów: Marzena Łabiga Lublin POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor elektroenergetyczny Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź- Miasto. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska. Kod NUTS 1/14

2 2/14 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: Informacja zamieszczona w Załączniku B do Ogłoszenia o zamówieniu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. Informacje o opcjach Opcje: tak Proszę podać opis takich opcji: W ramach Części I (Zadania nr 1)Zamawiający przewiduje prawo opcji dotyczące: Prawo opcji: Dostawa Urządzeń Pomiarowych. W ramach Części II (Zadania nr 2)Zamawiający przewiduje prawo opcji dotyczące: Prawo opcji 1: Świadczenie usług związanych z rozwojem Aplikacji Centralnej. Prawo opcji 2: Rozszerzenie licencji na Aplikację Centralną. Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 75 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Wdrożenie Warstwy Pomiarowej Systemu AMI 1) Krótki opis: Przedmiotem Zamówienia w ramach Zadania nr 1 jest: 1. Dostawa Urządzeń Pomiarowych obejmująca: sztuk fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) liczników jednofazowych, sztuk fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) liczników trójfazowych, sztuk fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) koncentratorów, wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające dwukierunkową transmisję danych z wykorzystaniem: a) technologii PLC (pasmo CENELEC A) zgodnie ze specyfikacją: PRIME w wersji (ITU-T G.9904) lub G3- PLC (ITU-T G.9903), b) modelu danych w oparciu o standard COSEM lub IEC 14908, 2/14

3 3/14 c) protokołu w warstwie aplikacyjnej DLMS lub IEC Dostawa Oprogramowania Testowo-Diagnostycznego do każdego typu dostarczanych Urządzeń Pomiarowych, umożliwiającego m.in. konfigurację, parametryzację, diagnostykę oraz odczyt danych pomiarowych i zdarzeń. Przeprowadzenie Instruktażu dla Pracowników. 3. Stworzenie Dokumentacji Wstępnej Zadania: a) dokumentację zarządzania Projektem (Dokument Inicjujący Projekt). b) Projekt Systemu w Warstwie Pomiarowej, zawierający architekturę Warstwy Pomiarowej, instrukcje dot. instalacji Liczników i Koncentratorów oraz zasady/protokoły stosowane w komunikacji pomiędzy modułami komunikacyjnymi Liczników i Koncentratorów, a także pomiędzy modułami komunikacyjnymi Liczników i Koncentratorów a Aplikacją Centralną, c) Projekt Systemu w Warstwie Pomiarowej musi zawierać także plik konfiguracyjny dla każdego typu lub modelu Licznika i Koncentratora, który zostanie opracowany przy współudziale Zamawiającego. 4. Stworzenie, dostarczenie, konfiguracja i uruchomienie Środowiska Testowego dla Warstwy Pomiarowej, zawierającego Oprogramowanie Narzędziowe, niezbędnego do przeprowadzania testów przez Zamawiającego. 5. Świadczenie usług wsparcia, składających się na: a) wsparcie Procesu Instalacji Urządzeń Pomiarowych usługa polegająca na uczestnictwie zespołu wsparcia technicznego w procesie instalacji Urządzeń Pomiarowych, b) wsparcie w procesie integracji Warstwy Pomiarowej z Modułem Komunikacyjnym Systemu AMI wsparcie polegające na udzielaniu informacji dot. Warstwy Pomiarowej w zakresie niezbędnym do tej integracji, udziale w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Zamawiającego w związku z integracją Warstwy Pomiarowej z Aplikacją Centralną oraz udziale w testach end-to-end związanych z przetestowaniem sposobu działania Systemu AMI. 6. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu całej dokumentacji powykonawczej Warstwy Pomiarowej, obejmującej co najmniej opis protokołów i interfejsów komunikacyjnych (między Licznikami, Koncentratorami i Modułem Komunikacyjnym Systemu AMI). 7. Udzielenie gwarancji na Urządzenia Pomiarowe, w szczególności udzielenie gwarancji na Urządzenia Pomiarowe przez okres od dnia zakończenia Etapu, w ramach którego dostarczono Urządzenia Pomiarowe w roku n do dnia 31 grudnia roku n Świadczenie usług serwisowych dla Warstwy Pomiarowej przez okres 36 miesięcy od momentu odbioru ostatniego Produktu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , ) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 75 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: W ramach Części I (Zadania nr 1) Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji: Dostawa Urządzeń Pomiarowych. Część nr: 2 Nazwa: Wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI 1) Krótki opis: 1. Stworzenie Dokumentacji Wstępnej Projektu, zawierającej: a) Dokumentację zarządzania Projektem (Dokument Inicjujący Projekt); 3/14

4 4/14 b) Projekt Systemu Aplikacji Centralnej, zawierający architekturę Aplikacji Centralnej, szczegółowy zakres i plan implementacji Aplikacji Centralnej, w tym: opisanie sposobu implementacji procesów biznesowych, wraz ze wskazaniem sposobu realizacji wymagań funkcjonalnych, technicznych i raportowych stanowiących integralną część SIWZ, zestawienie wymaganych interfejsów oraz raportów i ewentualnie rozszerzeń i modyfikacji koniecznych dla realizacji wyżej wymienionych wymagań. 2. Zapewnienie wsparcia przy odbiorze Projektu Systemu w Warstwie Pomiarowej oraz przy odbiorze Warstwy Pomiarowej. 3. Wdrożenie Aplikacji Centralnej poprawnie komunikującej się z Warstwą Pomiarową Systemu AMI, na które składa się: a) dostawa, uruchomienie i konfiguracja w środowisku Zamawiającego Infrastruktury IT, b) instalacja i konfiguracja Oprogramowania Bazodanowego, Oprogramowania Stron Trzecich, Oprogramowania Aplikacyjnego oraz przekazanie niezbędnych licencji na to oprogramowanie, uprawniających Zamawiającego do konfiguracji i eksploatacji w Aplikacji Centralnej do 150 tys. liczników. 4. Stworzenie i przekazanie, uzgodnionych z Zamawiającym, Planu Testów i scenariuszy testowych Aplikacji Centralnej. 5. Stworzenie, instalacja, uruchomienie i konfiguracja Oprogramowania Dedykowanego rozszerzającego Oprogramowanie Aplikacyjne, które zapewni wymaganą funkcjonalność Aplikacji Centralnej, instalacja i konfiguracja tego oprogramowania oraz przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich oraz kodów źródłowych z prawem do modyfikacji do tego oprogramowania. 6. Stworzenie interfejsów do innych systemów informatycznych Zamawiającego i zintegrowanie ich w ramach Aplikacji Centralnej, za pośrednictwem szyny integracyjnej Enterprise Service Bus Zamawiającego. 7. Stworzenie Portalu dla odbiorcy energii elektrycznej, z którego odbiorca będzie mógł korzystać przy pomocy: 1. Standardowych przeglądarek internetowych. 2. Przeglądarek zainstalowanych na urządzeniach mobilnych. 8. Wykonanie i dostarczenie sterowników zapewniających obsługę posiadanych przez Zamawiającego liczników i przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do sterowników dla wskazanych typów liczników wraz z kodami źródłowymi i dokumentacją techniczną. 9. Przeprowadzenie Instruktażu Aplikacji Centralnej. 10. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu całej dokumentacji powykonawczej Aplikacji Centralnej, w tym procedur administrowania systemem, zabezpieczania danych. 11. Świadczenie usług wsparcia (stabilizacji) po uruchomieniu produkcyjnym Aplikacji Centralnej przez okres 3 miesięcy. 12. Świadczenie usług serwisowych Aplikacji Centralnej Systemu AMI przez okres 36 miesięcy w liczbie 3 Roboczo Dni miesięcznie do dyspozycji Zamawiającego. 13. Udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy na Aplikację Centralną oraz Oprogramowanie i Infrastrukturę IT wykorzystywane przez Aplikację Centralną. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , ) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 57 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: W ramach Części II (Zadanie nr 2) Zamawiający przewiduje prawo opcji dotyczące: Prawo opcji 1: Świadczenie usług związanych z rozwojem Aplikacji Centralnej 4/14

5 5/14 Prawo opcji 2: Rozszerzenie licencji na Aplikację Centralną Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: ,00 PLN, słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych, jeżeli przystępuje do postępowania wyłącznie na Zadanie nr 1, PLN, słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych, jeżeli przystępuje do postępowania wyłącznie na Zadanie nr 2. W przypadku, gdy Wykonawca przystępuje do przetargu na oba Zadania wadium należy wnieść odrębnie dla każdego z Zadań. Zasady wniesienia wadium określa SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny zamówienia głównego podanej w ofercie zgodnie z pkt SIWZ dla Zadania nr 1 oraz 5 % ceny zamówienia głównego podanej w ofercie zgodnie z pkt SIWZ dla Zadania nr 2. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wynagrodzenie będzie realizowana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT i protokołów odbioru. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp (oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza należy załączyć do oferty). Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może zażądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 1. Spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Pozostałe warunki muszą być spełnione łącznie przez składających ofertę wspólną. 5/14

6 6/14 B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym kolejno dla Zadania nr 1 i nr 2 Załączniki nr 20 i 21 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 22 do SIWZ dokument należy złożyć w oryginale. 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 Ustawy, stanowiące kolejno dla Zadania nr 1 i nr 2 Załączniki nr 16 i 17 do SIWZ dokument/-y należy złożyć w oryginale. 9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: a) o których mowa w ppkt 2, 3, 4 i 6: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 6/14

7 7/14 III.2.2) całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) o których mowa w ppkt 5: - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. Dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem dokumentów, co do których Zamawiający wskazał, że muszą być przedstawione w oryginale. 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty (zgodnie z wyborem Wykonawcy). Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku powinien wykazać, że posiada: Zadanie 1: 1) Środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). 2) Średnioroczne przychody z działalności operacyjnej za okres 3 ostatnich lat obrotowych (a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie) na poziomie nie niższym niż ,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych). Zadanie 2: 1) Środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). 2) Średnioroczne przychody z działalności operacyjnej za okres 3 ostatnich lat obrotowych (a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie) na poziomie nie niższym niż PLN (słownie: pięć milionów złotych). 7/14

8 8/14 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagania wskazane wyżej będą spełnione, gdy spełniać je będzie jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 3. W celu oceny spełnienia warunków określonych w wyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 4. Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedstawiając dokumenty określone poniżej. 5. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 1 powyżej Wykonawca złoży następujące dokumenty: 1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej dla danego Zadania wysokości, z zastrzeżeniem wymagań określonych w pkt. 6 poniżej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Sprawozdania finansowe Wykonawcy albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychody z działalności operacyjnej za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres. 6. Wykonawca składający ofertę na oba Zadania musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową oraz przychodami z działalności operacyjnej w wysokościach będących sumą kwot wskazanych w SIWZ odpowiednio dla Zadnia 1 i Zadania W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wymagane przychody z działalności operacyjnej muszą wynikać z jednostkowego sprawozdania finansowego Wykonawcy. 8. Zamawiający do oceny przyjmie tylko przychody z działalności operacyjnej (z wyłączeniem przychodów finansowych oraz przychodów powstałych w wyniku zdarzeń gospodarczych nienależących do działalności statutowej). 9. W przypadku, gdy lata obrotowe u Wykonawcy nie pokrywają się z latami kalendarzowymi, przychody z działalności operacyjnej będą liczone za 3 ostatnie lata obrotowe. 10. Średnioroczny przychód z działalności operacyjnej, to suma przychodów z działalności operacyjnej z ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych podzielona przez 3 lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to podzielona przez ilość lat odpowiadających temu okresowi. 11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych przez Zamawiającego w pkt 1) lub 2) dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. 12. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów (udostępnienie zasobów), Zamawiający wymaga złożenia: 8/14

9 9/14 III.2.3) a) Pisemnego zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dokument należy złożyć w oryginale. b) Dokumentu lub dokumentów, z których wynika, że osoba lub osoby, które podpisały pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ppkt a) są upoważnione do reprezentacji podmiotu trzeciego (poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty rejestrowe potwierdzające osoby reprezentujące i zasadę reprezentacji, pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) oryginał lub kopie potwierdzone przez notariusza). c) Dokumentu dotyczącego charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem / innymi podmiotami (udostępnienie zasobów). 13. W przypadku, gdy Wykonawca polegał będzie na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie rzeczywiście dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga ponadto złożenia dokumentów określających: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - dokumentów określonych w ust. 5 pkt 1) lub 2) powyżej (odpowiednio do udostępnianych zasobów). Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawcy, którzy: Zadanie nr 1: A. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 zamówienie (1 umowę) obejmujące dostawę: koncentratorów w liczbie co najmniej 100 szt. oraz liczników energii elektrycznej (zapewniających dwukierunkową transmisję danych z koncentratorem), w liczbie co najmniej szt., wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do budowy kanału komunikacyjnego w technologii PLC (pasmo CENELEC A) w oparciu o specyfikację IDIS lub OSGP lub PRIME lub G3 PLC oraz oprogramowanie narzędziowe służące do obsługi ww. liczników energii elektrycznej. Liczniki energii elektrycznej, dostarczane w ramach ww. dostaw, muszą spełniać wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). B. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że dysponuje Zespołem osób (co najmniej 4 osoby), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1. Kierownik projektu osoba, która spełnia następujące wymagania: a. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. b. Biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia). c. Posiada certyfikat z obszaru zarządzania projektami wg metodyki: Prince2 lub PMI lub równoważnej. d. Posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. 2. Główny architekt osoba, która spełnia następujące wymagania: a. Posiada wykształcenie wyższe. b. Biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia). 9/14

10 10/14 c. Posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie rozwiązań i produktów oferowanych przez Wykonawcę. 3. Konsultant zadaniowy dla obszaru telekomunikacji oraz integracji urządzeń pomiarowych z systemem pomiarowym dwie osoby, z których każda spełnia następujące wymagania: a. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. b. Posiada znajomość oferowanych przez Wykonawcę urządzeń i narzędzi komunikacji (sterowników) oraz znajomość technologii transmisji danych. c. Posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie architektury systemów informatycznych. Zadanie nr 2 A. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 1 projekt informatyczny o wartości co najmniej PLN (słownie cztery miliony złotych) polegający na wdrożeniu systemu informatycznego realizującego funkcje pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej (zapewniających dwukierunkową transmisję danych z koncentratorem) oraz zbierania danych pomiarowych. Wskazany system informatyczny musi obsługiwać co najmniej liczników energii elektrycznej (zapewniających dwukierunkową transmisję danych z koncentratorem). B. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku musi wykazać, że dysponuje Zespołem osób (co najmniej 12 osób), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1. Kierownik projektu osoba, która spełnia następujące wymagania: a. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. b. Biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia). c. Posiada certyfikat z obszaru zarządzania projektami wg metodyki: Prince2 Practitioner lub PMI PMP lub równoważnej. d. Posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. 2. Główny architekt osoba, która spełnia następujące wymagania: a. Posiada wykształcenie wyższe. b. Posiada znajomość na poziomie eksperckim oferowanych przez Wykonawcę narzędzi i jednej z metodyki wytwarzania oprogramowania. c. Posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie architektury systemów informatycznych, w tym doświadczenie zdobyte podczas przynajmniej jednego projektu zrealizowanego dla branży energetycznej. d. Biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia). 3. Analityk dwie osoby, z których każda spełnia następujące wymagania: a. Posiada wykształcenie wyższe (magisterskie). b. Posiada wiedzę z zakresu procesów biznesowych, których realizacja wspierana będzie przez system AMI. c. Posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie analizy systemów informatycznych, w tym doświadczenie zdobyte podczas przynajmniej jednego projektu zrealizowanego dla branży energetycznej w roli analityka biznesowego. d. Biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (warunek ten będzie spełniony również, jeżeli Wykonawca zapewni na swój koszt usługi tłumaczenia). 4. Programista trzy osoby, z których każda spełnia następujące wymagania: 10/14

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287293-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368948-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15963-2014:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15963-2014:text:pl:html 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15963-2014:text:pl:html Polska-Jaworzno: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Główny Urząd Geodezji

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Śląskie Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo