Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.); oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego nadanego rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 535, z późn. zm.), NIP nr: , Regon nr: , reprezentowanym przez : zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną a [ ] z siedzibą w [ ], kod [ ], przy ulicy [ ], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla [ ],[ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS [ ], o kapitale zakładowym w wysokości [ ], NIP: [ ], Regon nr: [ ], których przy niniejszej umowie reprezentują: zwanych dalej Wykonawcą lub Stroną. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących Usług:: 1). Przeniesienie danych (konwersja) dotyczących sum depozytowych sądów powszechnych, będących klientami Zamawiającego, do systemu SAP ZSRK Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiednio na rachunki sum poszczególnych sądów i Ministra Finansów, prowadzonych w systemie SAP ZSRK, zgodnie z zakresem zadań do realizacji określonym w punkcie [5] opisu przedmiotu zamówienia, w terminach określonych w harmonogramie wdrożenia stanowiącym Załącznik nr [4] do OPZ; 2). Uruchomienie modułu ZSD3 (interfejsu ZSD3) zainstalowanego w SAP ZSRK na rachunkach Ministerstwa Finansów w poszczególnych sądach w terminach określonych w harmonogramie wdrożenia stanowiącym Załącznik nr [4] do OPZ; 3). Wsparcie stanowiskowe w zakresie obsługi modułu ZSD3 dla pracowników sądów podczas wdrożenia; 4). Świadczenie usługi wsparcia dla pracowników sądów w zakresie obsługi modułu ZSD3 przez okres 1 miesiąca od konwersji sądu, lecz nie krócej niż do 27 lutego 2015 roku, usługa wsparcia może być realizowana zdalnie. 2. OŚWIADCZENIE STRON 1. Zamawiający oświadcza że jest właścicielem interfejsu ZSD3 oraz dysponuje wyłącznymi majątkowymi prawami autorskimi oraz prawami zależnymi do tego interfejsu. 2. Wykonawca oświadcza iż dysponuje personelem zdolnym do realizacji przedmiotu umowy o minimalnych kompetencjach spełniających poniższe wymagania: Strona 1 z 13

2 1). Kierownik Projektu, posiadający następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. ważny certyfikat wydany przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów, np. PRINCE2 Practitioner lub inny, potwierdzający znajomość sprawdzonej i uznanej metodyki zarządzania projektami, udzielonej przez firmę edukacyjną uprawnioną przez instytucję certyfikującą. b. doświadczenie polegające na udziale w roli kierownika projektu w minimum 2 projektach informatycznych, c. płynną znajomość języka polskiego. 2). Główny Architekt, posiadający następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. ważny certyfikat SAP Associate Enterprise Architect lub ARIS FOR SAP, b. doświadczenie polegające na pełnieniu roli głównego architekta w minimum 2 projektach, polegających na integracji systemu SAP ERP z innym systemem, c. płynną znajomość języka polskiego. 3). Specjalista z obszaru depozytów sądowych - co najmniej 5 osób posiadających następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. minimum pięcioletnie (5) doświadczenie w obszarze depozytów sądowych lub systemów informatycznych obsługujących depozyty sądowe, b. płynną znajomość języka polskiego. 4). Specjalista w zakresie analizy wymagań - co najmniej 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. udział w roli analityka w minimum 2 projektach informatycznych, b. płynną znajomość języka polskiego. 5). Specjalista w zakresie technologii warstwy aplikacji i prezentacji SAP - co najmniej 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. udział w roli konsultanta lub programisty technologii warstwy aplikacji i prezentacji SAP w co najmniej 1 projekcie w zakresie modułu SAP PSCD lub SAP CA, b. płynną znajomość języka polskiego. 6). Specjalista w zakresie technologii warstwy aplikacji i prezentacji SAP - co najmniej 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. udział w roli konsultanta technologii warstwy aplikacji i prezentacji SAP w co najmniej 2 projektach w zakresie szyny ESB: SAP PI systemu SAP, b. udział w roli programisty technologii warstwy aplikacji i prezentacji SAP w co najmniej 4 projektach w zakresie szyny ESB: SAP PI systemu SAP, c. płynną znajomość języka polskiego. Strona 2 z 13

3 3. WYNAGRODZENIE. SPOSÓB ZAPŁATY 1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu Umowy wynagrodzenie w wysokości netto..zł (brutto. zł). Będzie ono płatne w całości po wykonaniu usług. 2. Podstawą wystawienia faktury są podpisane Protokoły Odbioru poszczególnych konwersji/wdrożeń, których wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dniu podpisania przez obie Strony bez uwag Protokołu Odbioru. 4. Płatność będzie realizowana przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. 5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny. 7. W razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za czas opóźnienia. 4. TERMIN WYKONANIA 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie do 27 lutego 2015 roku z uwzględnieniem Harmonogramu prac określonego w Załączniku nr 4 do Umowy. 2. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy okaże się, iż z przyczyn niezależnych od Stron nie jest możliwa realizacja przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, Strony uzgodnią niezwłocznie nowy termin wykonania Umowy. 3. W przypadku opóźnienia w realizacji Usług z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności w przypadku niewspółdziałania przez Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie określonym w niniejszej Umowie, termin realizacji Umowy określony ulegać będzie przedłużeniu o czas trwania ww. przeszkód. 4. Opóźnienia w realizacji Usług z przyczyn leżących po stronie sądów powszechnych lub Ministerstwa Sprawiedliwości uznawane są jako opóźnienia z winy Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w 1 ust. 1, będzie realizowany w kolejności jak niżej: 1) Uruchomienie modułu ZSD3, 2) Konwersja danych sum depozytowych, 3) Wsparcie stanowiskowe w zakresie obsługi modułu ZSD3 dla pracowników sądów podczas wdrożenia. 5. SPOSÓB REALIZACJI I ODBIÓR 1. Strony zobowiązują się do współdziałania przy realizacji Umowy. 2. Usługa wykonywana będzie w siedzibie Wykonawcy, Zamawiającego bądź Ministerstwa Sprawiedliwości bądź sądach powszechnych będących klientami Zamawiającego, zależnie od specyfiki danej pracy. 3. W przypadku wyboru siedziby Zamawiającego, Zamawiający zapewni odpowiednie pomieszczenia wraz z maksymalnie 5 (pięcioma) stanowiskami pracy z dostępem do Internetu. 4. Strony ustalają następujący tryb realizacji i odbioru przedmiotu umowy: Strona 3 z 13

4 1) Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie podpisaniem Protokołu Odbioru przez osoby, o których mowa w ust. 7 Umowy lub inną upoważnioną do tego osobę. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 3 Wzór Protokołu Odbioru/Końcowego;do Umowy, 2) Weryfikacja przez Zamawiającego wykonanej części przedmiotu umowy w danym sądzie powszechnym polegać będzie na zweryfikowaniu jej zgodności z zakresem określonym przez Strony w Załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z Harmonogramem wskazanym w Załącznik nr 4 Harmonogram Prac; Weryfikacja zostanie wykonana dla każdego sądu, 3) Po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w pkt. 2 powyżej, Zamawiający podpisze Protokół Odbioru w ciągu 5 dni od jego przedstawienia przez Wykonawcę bez uwag albo przedstawi Wykonawcy listę zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca usunie usterki, których dotyczą zastrzeżenia Zamawiającego, w ciągu kolejnych 5 dni roboczych, i zgłosi ponownie usługę do odbioru przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonego Protokołu Odbioru. 5. Protokół Odbioru wystawiony i podpisany będzie w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 6. W przypadku opóźnienia w odbiorze zrealizowanych przez Wykonawcę prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, termin odbioru zrealizowanych prac ulegać będzie przedłużeniu o czas trwania ww. przeszkód. 7. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, jako osoby upoważnione do kontaktów i ustaleń roboczych w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru: a) ze strony Zamawiającego: Anna Sopala nr tel Andrzej Lissowski, nr tel Tomasz Skibicki, nr tel b) ze strony Wykonawcy: [ ] Zmiana ww. osób wymaga natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. 6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa 3. Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie, w tym autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wytworzonych na potrzeby realizacji umowy oraz dokumentacji w rozumieniu przepisów ustawy a dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.) a powstałych w wykonaniu Umowy. 2. Z zastrzeżeniem 6. Ust. 4 poniżej przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na niżej wskazanych polach eksploatacji: 1. w zakresie utworów nie stanowiących programu komputerowego: a) utrwalania i zwielokrotniania, w szczególności wytwarzania dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) udostępniania sądom powszechnym w Polsce, w tym wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, c) dokonywania i wykorzystywania opracowań, w tym wszelkich modyfikacji, zmian i ulepszeń oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby; 2. w zakresie programu komputerowego: a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz jeśli czynności te wymagają Strona 4 z 13

5 zwielokrotnienia oprogramowania wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania tego oprogramowania, a także wyrażania zgody na wykonywanie tych czynności; b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby; c) rozpowszechniania i instalowania w ramach sądownictwa powszechnego w Polsce; d) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera wraz z prawem do wykonywania modyfikacji; 3. Ponadto Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, w tym do korzystania z opracowań tych utworów, na wszystkich polach eksploatacji określonych odpowiednio w 6. ust. 1 i ust.2 Umowy. 4. Korzystanie z wszelkich uprawnień określonych w 6. ust. 2 - ust. 3 powyżej ma charakter warunkowy, tj. musi być każdorazowo uzgadnianie i konsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości, w szczególności ze względu na fakt, iż to Ministerstwo Sprawiedliwości oraz sądy powszechne są beneficjentami interfejsu ZSD3, stanowiącego część systemu ZSRK. Ponadto korzystanie z tych uprawnień musi odbywać się zgodnie z warunkami licencyjnymi na oprogramowanie SAP, którego producentem jest firma SAP Polska sp. z o.o., które to oprogramowanie jest podstawą funkcjonowania systemu ZSRK. 7. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne interfejsu ZSD3 będące następstwem realizacji umowy. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przeniesienia danych do systemu ZSRK lub brak działania modułu ZSD3 na skutek błędnego przeniesienia danych oraz niezgodność dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy ze stanem faktycznym,. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe. 4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego, od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe zgłoszonych wobec Zamawiającego, pozostających w związku z wprowadzeniem przedmiotowej modyfikacji. 8. GWARANCJA JAKOŚCI. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu i klientowi Zamawiającego, u którego zostanie zainstalowany moduł ZSD3 łączący SAP ZSRK z systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego u jego klienta, 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną Usługę opisaną w Jeżeli po odbiorze Usługi wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające działanie lub w inny sposób wyłączające lub ograniczające przydatność interfejsu ZSD3, Wykonawca dokona na swój koszt usunięcia ujawnionych wad. 3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Bank lub klienta Banku wad wynikających z nieprawidłowej realizacji usług opisanych w 1. w terminie nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia. Strona 5 z 13

6 4. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie możliwie najkrótszym, nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. 5. Dla rozwiania wątpliwości Strony stwierdzają, że Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia wad spowodowanych zmianami wprowadzonymi w systemie 6. Zgłoszenia wad mogą być dokonywane w formie zgłoszenia na z adnotacją, że dotyczą interfejsu ZSD3 do systemu ZSRK. 7. W przypadku zmian w interfejsie ZSD3 wykonanych przez podmioty inne niż Wykonawca, które spowodują nieprawidłowe działanie, gwarancja wygasa od dnia ujawnienia takiej zmiany. 9. OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym w Umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia, a w zawiadomieniu określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 2. W przypadku zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w całości lub w części Zamawiający może zażądać od Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 Umowy. Sumarycznie kary umowne nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. W przypadku, gdy zwłoka z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy wyniesie co najmniej 10 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w terminie 2 dni od upływu 10 dni zwłoki, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu z tytułu zwłoki w wykonaniu świadczenia. 4. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do 100% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Odpowiedzialność za utracone korzyści zostaje wyłączona. 5. Strony zgodnie ustalają, iż rozwiązanie niniejszej umowy nastąpić może również: 1) Na mocy wyraźnego porozumienia obydwu stron; 2) Poprzez odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o poniższych okoliczności: i. w przypadku, jeżeli oświadczenie Zamawiającego określone w 2 okaże się nieprawdziwe, a także; ii. w przypadku, gdy mimo wcześniejszego wezwania Zamawiający będzie zalegał z płatnością za daną fakturę prawidłowo wystawioną dłużej niż 30 dni; 3) Poprzez odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenie Wykonawcy określone w 2. okaże się nieprawdziwe - w trybie natychmiastowym w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o tej okoliczności. 6. Każdorazowo, w przypadku zamiaru odstąpienia Zamawiającego od Umowy, odstąpienie to będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonania Umowy wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu. 7. Strony postanawiają, że odstąpienie od Umowy, niezależnie od jego przyczyny, będzie wywoływało skutek na przyszłość (ex nunc). Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu prac, do dnia odstąpienia od Umowy, a Zamawiający będzie zobowiązany do odbioru prac oraz zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, do dnia odstąpienia od Umowy. Strona 6 z 13

7 10. SIŁA WYŻSZA I INNE OKOLICZNOŚCI 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek okoliczności siły wyższej. 2. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres bez dodatkowych opłat, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony bezzwłocznie przekażą sobie na piśmie związane z tym informacje. 3. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, strajki generalne, które mają bezpośredni wpływ na realizację Umowy. 4. W przypadku decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości związanej z realizacją niniejszej Umowy Umowa niniejsza ulega zawieszeniu w realizacji w każdym innym przypadku do czasu ustania przyczyny uniemożliwiającej jej kontynuowanie, przy czym w każdej chwili Strony mogą podjąć decyzję o jej rozwiązaniu. 5. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres przekraczający 15 dni roboczych, strony Umowy dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. 6. Jeżeli Strony nie będą mogły dojść do porozumienia w powyższej kwestii, Umowa wygasa ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań przez Strony, z uwzględnieniem konieczności dokonania rozliczeń za dotychczasowe prace Wykonawcy. 7. Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność każdej ze Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 11. POUFNOŚĆ 1. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z niniejszą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 2. Wykonawca ma prawo udostępniać informacje poufne określone niniejszą Umową osobom wyznaczonym do realizacji przedmiotu umowy, zastrzegając przy tym warunki poufności wskazane w niniejszym paragrafie. 3. Strony ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy traktować będą jako poufne i żadna ze Stron nie będzie ich ujawniać osobom trzecim bez pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony Umowy oraz, że będzie wykorzystywać je jedynie do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 4. W szczególności Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, udostępniać osobom trzecim dokumentacji dotyczącej posiadanych przez Zamawiającego systemów teleinformatycznych. 5. Zobowiązanie powyższe nie dotyczy sytuacji udostępnienia informacji poufnych upoważnionym władzom lub organom administracyjnym, na ich prawnie uzasadnione żądanie. 6. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują w trakcie realizacji Umowy, jak po jej wykonaniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. 12. INFORMOWANIE KLIENTÓW 1. Każda ze Stron niniejszym wyraża zgodę na korzystanie z logotypu drugiej Strony, określonego odpowiednio w załącznikach nr 2, w celu informowania o wykonaniu postanowień umowy. Strona 7 z 13

8 2. Zgoda na korzystanie z logotypu nie może być przenoszona na osoby trzecie i może zostać cofnięta przez każdą ze Stron w dowolnym czasie za pisemnym oświadczeniem złożonym drugiej Stronie. 3. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie jego nazwy: lub nazwy skróconej: przez Zamawiającego na jego stronie internetowej oraz w dokumentacji technicznej systemu 4. Strony zobowiązują się do stosowania logotypów w dokumentacji oraz z w celach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej. 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. W przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych zawierających dane osobowe, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszej Umowie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 2. W celu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Wykonawca każdorazowo musi otrzymać upoważnienie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5, od Prezesa Sądu którego dane mają zostać przekazane w celu realizacji przedmiotu Umowy. 3. Jeden egzemplarz podpisanego upoważnienia zostanie przekazany Zamawiającemu. 4. Prezes Sądu którego dane będą przetwarzane przez Wykonawcę ma prawo zmodyfikować wzór upoważnienia lub zastosować własną jego formę. 5. Wykonawca, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, podejmie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust Do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby świadczące pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszystkich danych powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy oraz do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych przez osoby świadczące pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego mające do nich dostęp, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, jak i po jego ustaniu. 8. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego i/lub właściwego Prezesa Sądu o: a) wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. Strona 8 z 13

9 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9. Wszelkie zawiadomienia, pisma, korespondencja i dokumenty związane z Umową powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim i będą uważane za należycie sporządzone i przekazane, jeśli zostaną doręczone na adres wskazany w komparycji Umowy, pocztą lub faksem dla Strony będącej ich adresatem. 10. Postanowienia Umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. W takim przypadku wchodzą w życie postanowienia najbliższe woli stron. 11. W przypadku gdy na etapie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej Strony uznają, że jakiś element wymagań określonych w załączniku 1 do niniejszej umowy nie będzie wykonalny Strony dokonają zmian w zakresie zapisu załącznika nr 1 w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 12. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich 13. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, w sytuacjach określonych w niniejszej Umowie. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, jeśli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego. 15. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych, w przypadku jeśli wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń (oprogramowania) wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń (oprogramowania), 2) w przypadku wystąpienia usterek na styku wdrażanej technologii z eksploatowaną platformą Zamawiającego. 16. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, 2) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi. 17. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda ze wskazanych zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy jest zgoda obu Stron wyrażona w formie określonej w ust Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami (w tym osób upoważnionych do zgłaszania awarii); c) zmiany pozostałych postanowień Umowy, nie stanowiących treści oferty Wykonawcy. 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 21. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Niniejszy zapis nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Strona 9 z 13

10 22. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 23. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obydwie Strony. 24. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Banku i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 25. Integralną część niniejszej Umowy stanowią niżej wymienione Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu zamówienia; 2) Załącznik nr 2 Logotypy Stron; 3) Załącznik nr 3 Wzór Protokołu Odbioru/Końcowego; 4) Załącznik nr 4 Harmonogram Prac; 5) Załącznik nr 5 - wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający Wykonawca Strona 10 z 13

11 Załącznik nr 2 do Umowy nr zawartej w dniu.. Logotypy Logotyp Zamawiającego (BGK) Strona 11 z 13

12 Załącznik nr 3 do Umowy nr zawartej w dniu.. Protokół Odbioru / Końcowego Wzór PRZEKAZUJĄCY- WYKONAWCA: ODBIERAJĄCY - ZAMAWIAJĄCY: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 7 W dniu... ZAMAWIAJĄCY przyjął, a WYKONAWCA przekazał wykonanie. Uwagi:... Za ZAMAWIAJĄCEGO Za WYKONAWCĘ Strona 12 z 13

13 Załącznik nr 4 do Umowy nr zawartej w dniu.. Harmonogram prac. Strona 13 z 13

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo