Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.); oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego nadanego rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 535, z późn. zm.), NIP nr: , Regon nr: , reprezentowanym przez : zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną a [ ] z siedzibą w [ ], kod [ ], przy ulicy [ ], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla [ ],[ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS [ ], o kapitale zakładowym w wysokości [ ], NIP: [ ], Regon nr: [ ], których przy niniejszej umowie reprezentują: zwanych dalej Wykonawcą lub Stroną. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących Usług:: 1). Przeniesienie danych (konwersja) dotyczących sum depozytowych sądów powszechnych, będących klientami Zamawiającego, do systemu SAP ZSRK Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiednio na rachunki sum poszczególnych sądów i Ministra Finansów, prowadzonych w systemie SAP ZSRK, zgodnie z zakresem zadań do realizacji określonym w punkcie [5] opisu przedmiotu zamówienia, w terminach określonych w harmonogramie wdrożenia stanowiącym Załącznik nr [4] do OPZ; 2). Uruchomienie modułu ZSD3 (interfejsu ZSD3) zainstalowanego w SAP ZSRK na rachunkach Ministerstwa Finansów w poszczególnych sądach w terminach określonych w harmonogramie wdrożenia stanowiącym Załącznik nr [4] do OPZ; 3). Wsparcie stanowiskowe w zakresie obsługi modułu ZSD3 dla pracowników sądów podczas wdrożenia; 4). Świadczenie usługi wsparcia dla pracowników sądów w zakresie obsługi modułu ZSD3 przez okres 1 miesiąca od konwersji sądu, lecz nie krócej niż do 27 lutego 2015 roku, usługa wsparcia może być realizowana zdalnie. 2. OŚWIADCZENIE STRON 1. Zamawiający oświadcza że jest właścicielem interfejsu ZSD3 oraz dysponuje wyłącznymi majątkowymi prawami autorskimi oraz prawami zależnymi do tego interfejsu. 2. Wykonawca oświadcza iż dysponuje personelem zdolnym do realizacji przedmiotu umowy o minimalnych kompetencjach spełniających poniższe wymagania: Strona 1 z 13

2 1). Kierownik Projektu, posiadający następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. ważny certyfikat wydany przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów, np. PRINCE2 Practitioner lub inny, potwierdzający znajomość sprawdzonej i uznanej metodyki zarządzania projektami, udzielonej przez firmę edukacyjną uprawnioną przez instytucję certyfikującą. b. doświadczenie polegające na udziale w roli kierownika projektu w minimum 2 projektach informatycznych, c. płynną znajomość języka polskiego. 2). Główny Architekt, posiadający następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. ważny certyfikat SAP Associate Enterprise Architect lub ARIS FOR SAP, b. doświadczenie polegające na pełnieniu roli głównego architekta w minimum 2 projektach, polegających na integracji systemu SAP ERP z innym systemem, c. płynną znajomość języka polskiego. 3). Specjalista z obszaru depozytów sądowych - co najmniej 5 osób posiadających następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. minimum pięcioletnie (5) doświadczenie w obszarze depozytów sądowych lub systemów informatycznych obsługujących depozyty sądowe, b. płynną znajomość języka polskiego. 4). Specjalista w zakresie analizy wymagań - co najmniej 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. udział w roli analityka w minimum 2 projektach informatycznych, b. płynną znajomość języka polskiego. 5). Specjalista w zakresie technologii warstwy aplikacji i prezentacji SAP - co najmniej 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. udział w roli konsultanta lub programisty technologii warstwy aplikacji i prezentacji SAP w co najmniej 1 projekcie w zakresie modułu SAP PSCD lub SAP CA, b. płynną znajomość języka polskiego. 6). Specjalista w zakresie technologii warstwy aplikacji i prezentacji SAP - co najmniej 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje/doświadczenie: a. udział w roli konsultanta technologii warstwy aplikacji i prezentacji SAP w co najmniej 2 projektach w zakresie szyny ESB: SAP PI systemu SAP, b. udział w roli programisty technologii warstwy aplikacji i prezentacji SAP w co najmniej 4 projektach w zakresie szyny ESB: SAP PI systemu SAP, c. płynną znajomość języka polskiego. Strona 2 z 13

3 3. WYNAGRODZENIE. SPOSÓB ZAPŁATY 1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu Umowy wynagrodzenie w wysokości netto..zł (brutto. zł). Będzie ono płatne w całości po wykonaniu usług. 2. Podstawą wystawienia faktury są podpisane Protokoły Odbioru poszczególnych konwersji/wdrożeń, których wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dniu podpisania przez obie Strony bez uwag Protokołu Odbioru. 4. Płatność będzie realizowana przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. 5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny. 7. W razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za czas opóźnienia. 4. TERMIN WYKONANIA 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie do 27 lutego 2015 roku z uwzględnieniem Harmonogramu prac określonego w Załączniku nr 4 do Umowy. 2. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy okaże się, iż z przyczyn niezależnych od Stron nie jest możliwa realizacja przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, Strony uzgodnią niezwłocznie nowy termin wykonania Umowy. 3. W przypadku opóźnienia w realizacji Usług z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności w przypadku niewspółdziałania przez Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie określonym w niniejszej Umowie, termin realizacji Umowy określony ulegać będzie przedłużeniu o czas trwania ww. przeszkód. 4. Opóźnienia w realizacji Usług z przyczyn leżących po stronie sądów powszechnych lub Ministerstwa Sprawiedliwości uznawane są jako opóźnienia z winy Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w 1 ust. 1, będzie realizowany w kolejności jak niżej: 1) Uruchomienie modułu ZSD3, 2) Konwersja danych sum depozytowych, 3) Wsparcie stanowiskowe w zakresie obsługi modułu ZSD3 dla pracowników sądów podczas wdrożenia. 5. SPOSÓB REALIZACJI I ODBIÓR 1. Strony zobowiązują się do współdziałania przy realizacji Umowy. 2. Usługa wykonywana będzie w siedzibie Wykonawcy, Zamawiającego bądź Ministerstwa Sprawiedliwości bądź sądach powszechnych będących klientami Zamawiającego, zależnie od specyfiki danej pracy. 3. W przypadku wyboru siedziby Zamawiającego, Zamawiający zapewni odpowiednie pomieszczenia wraz z maksymalnie 5 (pięcioma) stanowiskami pracy z dostępem do Internetu. 4. Strony ustalają następujący tryb realizacji i odbioru przedmiotu umowy: Strona 3 z 13

4 1) Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie podpisaniem Protokołu Odbioru przez osoby, o których mowa w ust. 7 Umowy lub inną upoważnioną do tego osobę. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 3 Wzór Protokołu Odbioru/Końcowego;do Umowy, 2) Weryfikacja przez Zamawiającego wykonanej części przedmiotu umowy w danym sądzie powszechnym polegać będzie na zweryfikowaniu jej zgodności z zakresem określonym przez Strony w Załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z Harmonogramem wskazanym w Załącznik nr 4 Harmonogram Prac; Weryfikacja zostanie wykonana dla każdego sądu, 3) Po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w pkt. 2 powyżej, Zamawiający podpisze Protokół Odbioru w ciągu 5 dni od jego przedstawienia przez Wykonawcę bez uwag albo przedstawi Wykonawcy listę zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca usunie usterki, których dotyczą zastrzeżenia Zamawiającego, w ciągu kolejnych 5 dni roboczych, i zgłosi ponownie usługę do odbioru przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonego Protokołu Odbioru. 5. Protokół Odbioru wystawiony i podpisany będzie w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 6. W przypadku opóźnienia w odbiorze zrealizowanych przez Wykonawcę prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, termin odbioru zrealizowanych prac ulegać będzie przedłużeniu o czas trwania ww. przeszkód. 7. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, jako osoby upoważnione do kontaktów i ustaleń roboczych w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru: a) ze strony Zamawiającego: Anna Sopala nr tel Andrzej Lissowski, nr tel Tomasz Skibicki, nr tel b) ze strony Wykonawcy: [ ] Zmiana ww. osób wymaga natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. 6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa 3. Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie, w tym autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wytworzonych na potrzeby realizacji umowy oraz dokumentacji w rozumieniu przepisów ustawy a dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.) a powstałych w wykonaniu Umowy. 2. Z zastrzeżeniem 6. Ust. 4 poniżej przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na niżej wskazanych polach eksploatacji: 1. w zakresie utworów nie stanowiących programu komputerowego: a) utrwalania i zwielokrotniania, w szczególności wytwarzania dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) udostępniania sądom powszechnym w Polsce, w tym wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, c) dokonywania i wykorzystywania opracowań, w tym wszelkich modyfikacji, zmian i ulepszeń oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby; 2. w zakresie programu komputerowego: a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz jeśli czynności te wymagają Strona 4 z 13

5 zwielokrotnienia oprogramowania wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania tego oprogramowania, a także wyrażania zgody na wykonywanie tych czynności; b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby; c) rozpowszechniania i instalowania w ramach sądownictwa powszechnego w Polsce; d) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera wraz z prawem do wykonywania modyfikacji; 3. Ponadto Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, w tym do korzystania z opracowań tych utworów, na wszystkich polach eksploatacji określonych odpowiednio w 6. ust. 1 i ust.2 Umowy. 4. Korzystanie z wszelkich uprawnień określonych w 6. ust. 2 - ust. 3 powyżej ma charakter warunkowy, tj. musi być każdorazowo uzgadnianie i konsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości, w szczególności ze względu na fakt, iż to Ministerstwo Sprawiedliwości oraz sądy powszechne są beneficjentami interfejsu ZSD3, stanowiącego część systemu ZSRK. Ponadto korzystanie z tych uprawnień musi odbywać się zgodnie z warunkami licencyjnymi na oprogramowanie SAP, którego producentem jest firma SAP Polska sp. z o.o., które to oprogramowanie jest podstawą funkcjonowania systemu ZSRK. 7. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne interfejsu ZSD3 będące następstwem realizacji umowy. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przeniesienia danych do systemu ZSRK lub brak działania modułu ZSD3 na skutek błędnego przeniesienia danych oraz niezgodność dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy ze stanem faktycznym,. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe. 4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego, od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe zgłoszonych wobec Zamawiającego, pozostających w związku z wprowadzeniem przedmiotowej modyfikacji. 8. GWARANCJA JAKOŚCI. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu i klientowi Zamawiającego, u którego zostanie zainstalowany moduł ZSD3 łączący SAP ZSRK z systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego u jego klienta, 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną Usługę opisaną w Jeżeli po odbiorze Usługi wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające działanie lub w inny sposób wyłączające lub ograniczające przydatność interfejsu ZSD3, Wykonawca dokona na swój koszt usunięcia ujawnionych wad. 3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Bank lub klienta Banku wad wynikających z nieprawidłowej realizacji usług opisanych w 1. w terminie nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia. Strona 5 z 13

6 4. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie możliwie najkrótszym, nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. 5. Dla rozwiania wątpliwości Strony stwierdzają, że Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia wad spowodowanych zmianami wprowadzonymi w systemie 6. Zgłoszenia wad mogą być dokonywane w formie zgłoszenia na z adnotacją, że dotyczą interfejsu ZSD3 do systemu ZSRK. 7. W przypadku zmian w interfejsie ZSD3 wykonanych przez podmioty inne niż Wykonawca, które spowodują nieprawidłowe działanie, gwarancja wygasa od dnia ujawnienia takiej zmiany. 9. OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym w Umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia, a w zawiadomieniu określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 2. W przypadku zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w całości lub w części Zamawiający może zażądać od Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 Umowy. Sumarycznie kary umowne nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. W przypadku, gdy zwłoka z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy wyniesie co najmniej 10 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w terminie 2 dni od upływu 10 dni zwłoki, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu z tytułu zwłoki w wykonaniu świadczenia. 4. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do 100% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Odpowiedzialność za utracone korzyści zostaje wyłączona. 5. Strony zgodnie ustalają, iż rozwiązanie niniejszej umowy nastąpić może również: 1) Na mocy wyraźnego porozumienia obydwu stron; 2) Poprzez odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o poniższych okoliczności: i. w przypadku, jeżeli oświadczenie Zamawiającego określone w 2 okaże się nieprawdziwe, a także; ii. w przypadku, gdy mimo wcześniejszego wezwania Zamawiający będzie zalegał z płatnością za daną fakturę prawidłowo wystawioną dłużej niż 30 dni; 3) Poprzez odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenie Wykonawcy określone w 2. okaże się nieprawdziwe - w trybie natychmiastowym w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o tej okoliczności. 6. Każdorazowo, w przypadku zamiaru odstąpienia Zamawiającego od Umowy, odstąpienie to będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonania Umowy wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu. 7. Strony postanawiają, że odstąpienie od Umowy, niezależnie od jego przyczyny, będzie wywoływało skutek na przyszłość (ex nunc). Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu prac, do dnia odstąpienia od Umowy, a Zamawiający będzie zobowiązany do odbioru prac oraz zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, do dnia odstąpienia od Umowy. Strona 6 z 13

7 10. SIŁA WYŻSZA I INNE OKOLICZNOŚCI 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek okoliczności siły wyższej. 2. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres bez dodatkowych opłat, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony bezzwłocznie przekażą sobie na piśmie związane z tym informacje. 3. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, strajki generalne, które mają bezpośredni wpływ na realizację Umowy. 4. W przypadku decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości związanej z realizacją niniejszej Umowy Umowa niniejsza ulega zawieszeniu w realizacji w każdym innym przypadku do czasu ustania przyczyny uniemożliwiającej jej kontynuowanie, przy czym w każdej chwili Strony mogą podjąć decyzję o jej rozwiązaniu. 5. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres przekraczający 15 dni roboczych, strony Umowy dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. 6. Jeżeli Strony nie będą mogły dojść do porozumienia w powyższej kwestii, Umowa wygasa ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań przez Strony, z uwzględnieniem konieczności dokonania rozliczeń za dotychczasowe prace Wykonawcy. 7. Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność każdej ze Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 11. POUFNOŚĆ 1. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z niniejszą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 2. Wykonawca ma prawo udostępniać informacje poufne określone niniejszą Umową osobom wyznaczonym do realizacji przedmiotu umowy, zastrzegając przy tym warunki poufności wskazane w niniejszym paragrafie. 3. Strony ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy traktować będą jako poufne i żadna ze Stron nie będzie ich ujawniać osobom trzecim bez pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony Umowy oraz, że będzie wykorzystywać je jedynie do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 4. W szczególności Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, udostępniać osobom trzecim dokumentacji dotyczącej posiadanych przez Zamawiającego systemów teleinformatycznych. 5. Zobowiązanie powyższe nie dotyczy sytuacji udostępnienia informacji poufnych upoważnionym władzom lub organom administracyjnym, na ich prawnie uzasadnione żądanie. 6. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują w trakcie realizacji Umowy, jak po jej wykonaniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. 12. INFORMOWANIE KLIENTÓW 1. Każda ze Stron niniejszym wyraża zgodę na korzystanie z logotypu drugiej Strony, określonego odpowiednio w załącznikach nr 2, w celu informowania o wykonaniu postanowień umowy. Strona 7 z 13

8 2. Zgoda na korzystanie z logotypu nie może być przenoszona na osoby trzecie i może zostać cofnięta przez każdą ze Stron w dowolnym czasie za pisemnym oświadczeniem złożonym drugiej Stronie. 3. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie jego nazwy: lub nazwy skróconej: przez Zamawiającego na jego stronie internetowej oraz w dokumentacji technicznej systemu 4. Strony zobowiązują się do stosowania logotypów w dokumentacji oraz z w celach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej. 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. W przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych zawierających dane osobowe, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszej Umowie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 2. W celu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Wykonawca każdorazowo musi otrzymać upoważnienie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5, od Prezesa Sądu którego dane mają zostać przekazane w celu realizacji przedmiotu Umowy. 3. Jeden egzemplarz podpisanego upoważnienia zostanie przekazany Zamawiającemu. 4. Prezes Sądu którego dane będą przetwarzane przez Wykonawcę ma prawo zmodyfikować wzór upoważnienia lub zastosować własną jego formę. 5. Wykonawca, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, podejmie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust Do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby świadczące pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszystkich danych powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy oraz do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych przez osoby świadczące pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego mające do nich dostęp, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, jak i po jego ustaniu. 8. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego i/lub właściwego Prezesa Sądu o: a) wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. Strona 8 z 13

9 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9. Wszelkie zawiadomienia, pisma, korespondencja i dokumenty związane z Umową powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim i będą uważane za należycie sporządzone i przekazane, jeśli zostaną doręczone na adres wskazany w komparycji Umowy, pocztą lub faksem dla Strony będącej ich adresatem. 10. Postanowienia Umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. W takim przypadku wchodzą w życie postanowienia najbliższe woli stron. 11. W przypadku gdy na etapie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej Strony uznają, że jakiś element wymagań określonych w załączniku 1 do niniejszej umowy nie będzie wykonalny Strony dokonają zmian w zakresie zapisu załącznika nr 1 w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 12. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich 13. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, w sytuacjach określonych w niniejszej Umowie. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, jeśli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego. 15. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych, w przypadku jeśli wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń (oprogramowania) wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń (oprogramowania), 2) w przypadku wystąpienia usterek na styku wdrażanej technologii z eksploatowaną platformą Zamawiającego. 16. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, 2) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi. 17. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda ze wskazanych zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy jest zgoda obu Stron wyrażona w formie określonej w ust Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami (w tym osób upoważnionych do zgłaszania awarii); c) zmiany pozostałych postanowień Umowy, nie stanowiących treści oferty Wykonawcy. 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 21. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Niniejszy zapis nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Strona 9 z 13

10 22. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 23. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obydwie Strony. 24. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Banku i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 25. Integralną część niniejszej Umowy stanowią niżej wymienione Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu zamówienia; 2) Załącznik nr 2 Logotypy Stron; 3) Załącznik nr 3 Wzór Protokołu Odbioru/Końcowego; 4) Załącznik nr 4 Harmonogram Prac; 5) Załącznik nr 5 - wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający Wykonawca Strona 10 z 13

11 Załącznik nr 2 do Umowy nr zawartej w dniu.. Logotypy Logotyp Zamawiającego (BGK) Strona 11 z 13

12 Załącznik nr 3 do Umowy nr zawartej w dniu.. Protokół Odbioru / Końcowego Wzór PRZEKAZUJĄCY- WYKONAWCA: ODBIERAJĄCY - ZAMAWIAJĄCY: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 7 W dniu... ZAMAWIAJĄCY przyjął, a WYKONAWCA przekazał wykonanie. Uwagi:... Za ZAMAWIAJĄCEGO Za WYKONAWCĘ Strona 12 z 13

13 Załącznik nr 4 do Umowy nr zawartej w dniu.. Harmonogram prac. Strona 13 z 13

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr. Załącznik Nr 5 str. 1 WZÓR UMOWY UMOWA Nr. Zawarta w dniu... pomiędzy Powiatem Choszczeńskim z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie, 73-200 Choszczno/ Zespołem Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. postępowania FK.2301.02.2015.AL

Załącznik nr 5. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. postępowania FK.2301.02.2015.AL Załącznik nr 5 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. postępowania FK.2301.02.2015.AL UMOWA NR..AG/2015 zawarta w dniu...2015 r. pomiędzy: Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej "Zadaniem".

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej Zadaniem. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa o dzieło W dniu 2006 r. pomiędzy firmą PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie 63-233, ul. Golska 4, reprezentowanym przez Panem Bartoszem Skrzypczakiem właścicielem firmy, zwanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

zawarta w Chojnicach w dniu r. pomiędzy: Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

zawarta w Chojnicach w dniu r. pomiędzy: Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Załącznik nr 8 do siwz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Chojnicach w dniu r. pomiędzy: Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta 2. Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ P r o j e k t u m o w y UMOWA NR... zawarta w dniu... 2007 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, w imieniu której działa Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP 526-21-50-068, REGON 015271428 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez:

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez: UMOWA O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA na opracowanie koncepcji prac B+R w formie kompleksowego studium dla maszyny do gięcia elementów skrzynki do nakładania zaprawy murarskiej i klejów do projektu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo