2. Przyjmuje się i akceptuje ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych dla obszarów miasta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Przyjmuje się i akceptuje ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych dla obszarów miasta."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXII/887/0 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianice oraz planów miejscowych. Na podstawie art. 32 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 77, z 2004 r. Nr 6 poz. 4, Nr 4 poz. 492, z 2005 r. Nr 3 poz. 954, Nr 30 poz. 087, z 2006 r. Nr 45 poz. 39, Nr 225 poz. 635, z 2007 r. Nr 27 poz. 880, z 2008 r. Nr 23 poz. 803, Nr 99 poz. 227, Nr 20 poz. 237, Nr 220 poz. 43, z 200 r. Nr 24 poz. 24, Nr 75 poz. 474, Nr 06 poz. 675, Nr 9 poz. 804, Nr 49 poz. 996, Nr 55 poz. 043, Nr 30 poz.87) uchwala się, co następuje:. Po zapoznaniu się z wynikami Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic oraz planów miejscowych, a także z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych uznaje się:. częściową nieaktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianice, zatwierdzonego uchwałą XL/436/05 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 0 sierpnia 2005 r. co skutkuje koniecznością dokonania zmian Studium w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w zakresie wstępnie określonym przeprowadzoną oceną, stanowiącą załącznik nr do niniejszej uchwały; 2. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone dla obszaru miasta, a uchwalane po dniu stycznia 995 roku, a przed dniem 3 grudnia 2003 roku, wymienione w wykazie, zawarte w załączniku nr do niniejszej uchwały za nieaktualne; 3. pozostałe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zawarte w załączniku nr do niniejszej uchwały za częściowo nieaktualne, co skutkuje koniecznością dokonania zmian w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w zakresie wstępnie określonym przeprowadzoną oceną, stanowiącą załącznik nr do niniejszej uchwały 2. Przyjmuje się i akceptuje ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych dla obszarów miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA Załącznik Nr do Uchwały Nr LXXII/887/200 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 listopada 200r. OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA Ustawodawca w art. 32 ust. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. stwierdza, że W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. -3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Celem opracowania jest przygotowanie materiałów dla Rady Miejskiej w Pabianicach do podjęcia uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. I. OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM. Podstawowe założenia oceny, wynikające z roli studium. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 77 ze zm.). Zgodnie z powołaną ustawą studium uchwala Rada Miasta i nie jest ono aktem prawa miejscowego. Rada Miasta jest jednak organem gminy, a obowiązki swoje wykonuje poprzez podejmowanie stosownych uchwał. Wskazać, bowiem należy, iż postanowienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Stąd zawarte w nim ustalenia mogą, co do zasady ingerować w prawa i obowiązki obywatelskie, w tym uprawnienia wynikające z prawa własności nieruchomości, z którym łączy się możliwość nieskrępowanego korzystania z niej oraz prawo żądania ochrony przed takim wykorzystaniem nieruchomości sąsiednich, które narusza możliwość korzystania z własnej nieruchomości. Studium stanowi dokument kierunkowy zawierający zbiór ogólnych wytycznych dla wszystkich działań związanych z zagospodarowywaniem przestrzeni, dla opracowania: ) planów miejscowych, 2) programów inwestycyjnych i operacyjnych, 3) innych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem przestrzenią, stanowiących instrumenty realizacji przyjętej polityki przestrzennej. 2

3 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA Sporządzanie tych dokumentów oraz podejmowanie działań jest faktyczną realizacją przyjętych w Studium zobowiązań i aktywnym realizowaniem polityki przestrzennej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego miasta. Drogą do ich osiągania jest ustalone w treści dokumentu przestrzeganie przyjętych zasad oraz ukierunkowanie koniecznych, pożądanych i dopuszczalnych zmian przestrzeni. Gwarancją osiągania przyjętych celów i zmierzania do ustalonej wizji jest natomiast faktyczna realizacja przyjętych w studium ustaleń. Z uwagi na to, że wizje i cele rozwoju odnoszą się do dalszej perspektywy, ich osiąganie wymaga konsekwentnych i wielokierunkowych działań, podejmowanych w ramach skoordynowanej polityki przestrzennej, dającej efekty dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Ocena aktualności studium jest możliwa pod warunkiem ciągłego monitoringu zachodzących w mieście zmian będących skutkiem realizacji studium bądź też wynikających z innych procesów niezależnych od studium. Dopiero w dłuższej perspektywie możliwa jest obiektywna ocena skutków realizacji założonej polityki, a w konsekwencji - ocena trafności i stopnia realizacji studium, jego aktualności oraz aktualności planów miejscowych. Przedwczesne i fragmentaryczne zmiany studium mogą stanowić przeszkodę w realizacji przyjętej wizji i celów rozwoju a także zniekształcać obraz zmian przestrzennych zachodzących w mieście i utrudniać obiektywną ocenę aktualności tego dokumentu oraz innych dokumentów będących realizacją polityki miasta gminy. Oddzielnej ocenie powinny zostać poddane te ustalenia studium, które stanowią o kierunkach rozwoju i te, które stanowią o sposobach realizacji przyjętych ustaleń. Zmiana studium powinna być dokonana jedynie w sytuacji, gdy: )zmieniają się uwarunkowania, 2)pojawiają się nowe koncepcje rozwoju przestrzennego, 2. Podstawa oceny. Ocena została opracowana na podstawie: ) analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz wynikającej z niej oceny szans i zagrożeń rozwoju przestrzennego miasta; 2) oceny postępów w opracowaniu planów miejscowych; 3) wieloletniego programu prac planistycznych, jako konsekwentnej realizacji przyjętej w Studium polityki przestrzennej; 4) badania zgodności Studium z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 3

4 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 3. Ocena aktualności zapisów studium. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic zostało przyjęte Uchwałą XL/436/05 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 0 sierpnia 2005 r. Podstawowym narzędziem aktywnej realizacji tego dokumentu są plany miejscowe. Ze względu na czas opracowania planów miejscowych należy założyć, że dopiero w okresie sporządzania niniejszej oceny mogą się pojawiać pierwsze zauważalne zmiany przestrzenne będące skutkiem uchwalonych planów miejscowych, jako efektu realizacji Studium. Dlatego też ocena aktualności tego dokumentu winna być prowadzona ze szczególną ostrożnością wynikającą z możliwości niewłaściwej interpretacji zachodzących i oczekiwanych zmian przestrzennych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianice obowiązuje dopiero od 5 lat, a zatem trudno dziś w pełni ocenić jego skuteczność. Ocena aktualności tego dokumentu winna być prowadzona ze świadomością, iż krótki okres obowiązywania Studium może być przyczyną błędnej interpretacji zmian przestrzennych. Ocenę aktualności zapisów studium przeprowadzono w oparciu o analizy cząstkowe dotyczące zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych. Poszczególne analizy i oceny służące do dokonania oceny aktualności zapisów studium wykonano w oparciu o: )rejestr wniosków do sporządzania lub zmiany planów miejscowych, 2)rejestry decyzji pozwoleń na budowę. Zidentyfikowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym zostały ocenione pod kątem ich korzystnego bądź niekorzystnego wpływu na rozwój miasta, a następnie zbadano ich zależność od polityki nakreślonej w Studium oraz sposobu realizacji tej polityki. W ocenie aktualności zapisów Studium uwzględniono również wymogi stawiane w art. 0 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. W wyniku tej analizy stwierdzono, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic spełnia określone prawem wymogi w oparciu o obowiązujące w tym czasie przepisy z zakresu planowania przestrzennego, a przeprowadzone prace nad zmianą Studium podjęte na mocy Uchwały XL/436/05 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 0 sierpnia 2005 r. zmierzają do pełnego dostosowania dokumentu Studium do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ocena treści dokumentu pozwala stwierdzić, że: ) cele i wizja rozwoju miasta określone w Studium pozostają aktualne, stanowiąc ogólny kierunek dążenia do wytyczonych celów, 2) zasady zrównoważonego rozwoju pozostają również aktualne, jako wyraz cywilizacyjnej konieczności, 3) uwarunkowania rozwoju przestrzennego Pabianic zmieniły się w zakresie: 4

5 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA a) kompleksu zagadnień komunikacyjnych realizujących powiązania zewnętrzne (droga ekspresowa S-4, obwodnica Pabianic, droga ekspresowa S-8, dokonanie przesądzeń), będących poza kompetencjami Miasta, w tym przedmiocie określi skalę koniecznych zmian miejskiego układu drogowego i pozwoli ustalić przedmiot i zakres zmian Studium; b) słabszej niż przed rokiem 2003 możliwości prawnej ochrony interesów publicznych i większych możliwości swobody inwestycyjnej, wynikającej z możliwości zagospodarowania terenów niezgodnie ze Studium w obszarach pozbawionych planów miejscowych, c) przepisów dotyczących ochrony terenów ważnych przyrodniczo. Główne kierunki rozwoju przestrzennego, zakładające intensywne i wielofunkcyjne wykorzystanie przestrzeni miejskiej, przy zachowaniu zasady miasta zwartego pozostają nieaktualne i stwierdzono konieczność zmian w tym zakresie, natomiast szczegółowego przeanalizowania i ewentualnej aktualizacji wymagać będą zagadnienia ujawnione w trakcie sporządzania planów oraz analiz i dotyczące między innymi systemu przyrodniczego Uszczegółowienia i weryfikacji, po przeprowadzeniu stosownych analiz, wymaga: )struktura systemu (określenie obszarów, które powinny zostać bezwzględnie chronione, tych, których ochrona jest pożądana, ale nie wyklucza innych form zagospodarowania); 2)sposób realizacji ochrony, czyli wytyczne do planów miejscowych lub określenie innych form ochrony; 3)zasięg systemu przyrodniczego, a w konsekwencji określenie dopuszczalnych zmian w przebiegu granicy terenów przewidzianych do zainwestowania; 4)układ komunikacyjny - zmiany będą wynikać z rozstrzygnięć związanych z powiązań podstawowego układu komunikacyjnego miasta z układem zewnętrznym; 5)określenie zasobów i terenów mieszkaniowych - zmiany będą dotyczyć zasięgu terenów mieszkaniowych oraz ewentualnych zmian intensywności zabudowy w tych terenach, po przeprowadzeniu stosownych analiz; 6)realizacji polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego. 4. Realizacja polityki rozwoju przestrzennego miasta. Przyjmując zasadniczą aktualność Studium w jego podstawowych założeniach, oceniono aktualność przyjętej realizacji polityki. Stwierdzono, że: a) instrumenty polityki określone w Studium są właściwe, a podstawowym i najskuteczniejszym narzędziem jej realizacji jest nadal plan miejscowy, co potwierdza przyjęty program prac planistycznych realizowany przez podejmowane uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, b) polityka winna być realizowana m.in. poprzez rewitalizację obszarów poprzemysłowych, a także wdrażanie planu inwestycji strategicznych, 5

6 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA c) dla sprawnej realizacji Studium oraz wzmocnienia wykorzystania wszystkich dostępnych instrumentów konieczne jest stałe monitorowanie zmian i uwarunkowań, budowanie bazy danych o mieście i umożliwienie przepływu danych w celu koordynacji i spójności podejmowanych działań, d) niezbędnym dla właściwej realizacji polityki przestrzennej jest wykorzystywanie bazy danych o mieście do programowania przyszłych zmian i aktualizacji uwarunkowań. 5. Wnioski. W zakresie ustaleń Studium jak i w obrębie zagadnień szczegółowych może zachodzić konieczność zmian w zakresie systemu komunikacyjnego i środowiska przyrodniczego. Szczegółowy zakres zmian Studium powinien zostać poprzedzony wnikliwą analizą aktualnych uwarunkowań w odniesieniu do ustaleń dotyczących układu komunikacyjnego i systemu przyrodniczego. Prezydent Miasta Uchwałą Nr XXVIII/354/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 maja 2008 r. przystąpił do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pabianic" uchwalonego uchwałą Nr XVIII/84/99 Rady Miasta Pabianic z dnia r. w sprawie przyjęcia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pabianic" zmienioną uchwałą Nr XXIII/248/2000 Rady Miasta Pabianic z dnia r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/84/99 Rady Miasta Pabianic z dnia r. w sprawie przyjęcia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pabianic" zmienioną uchwałą Nr XLIX/436/OS Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pabianic". Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinno polegać na: ) przeanalizowaniu ustaleń obowiązujących planów miejscowych w całym zakresie; 2) przeanalizowaniu ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w całym zakresie; 3) dokonaniu oceny zmian, jakie zaszły w zagospodarowaniu przestrzennym i w stanie własności; 4) wykonaniu analizy i oceny zgłoszonych wniosków /sporządzenie rejestru graficznego/; 5) wykonaniu analizy uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego (m.in. zieleń, obszary chronione, gleby mineralne i organiczne, strefy uciążliwości, melioracje, ujęcia wody, obszary zagrożenia środowiskowego, itp.); 6) wykonaniu analizy uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska kulturowego (m.in. strefy ochrony konserwatorskiej, archeologicznej, krajobrazu, rejestr zabytków, wartości ochrony wizualnej, itp.); 7) wykonaniu analizy uwarunkowań w zakresie układu komunikacyjnego (m.in. ocena stanu istniejącego, identyfikacja głównych problemów komunikacyjnych, wnioski do zmian istniejącego układu komunikacyjnego oraz kierunków rozwoju układu); 6

7 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 8) wykonaniu analizy rozwoju funkcjonalno przestrzennego (ocena realizacji rozwiązań przyjętych w planie ogólnym miasta, ocena aktualnych ustaleń planów miejscowych, wyodrębnienie obszarów problemowych konfliktowych, wnioski do zmian w planie); 9) dokonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponadlokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno przestrzennego miasta. Konieczne jest ciągłe monitorowanie zmian zachodzących w procesie rozwoju przestrzennym miasta. Stała analiza pozwoli określać na bieżąco ewentualną konieczność i zasadność zmian polityki oraz instrumentów niezbędnych dla jej realizacji. Będzie ona również wykorzystywana dla koordynacji, dokonywania ocen i prognozowania, co pozwoli na zwiększenie skuteczności działań zmierzających do osiągania założonych celów. W tym zakresie opracowanie studium jak i planów miejscowych powinno być wykonane we wszystkich etapach prac z wykorzystaniem mapy numerycznej w programach umożliwiających odczytanie rozszerzenia DXF, DWG. Zarejestrowane wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego oczekują na rozstrzygnięcie. W przypadku pozytywnych opinii zostaną one uwzględnione w aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Konieczne jest wprowadzenie do teksu ustaleń dotyczących priorytetowego stosowania zasady zrównoważonego rozwoju oraz doprowadzenie do spójności Strategii i Studium. Ze względu na szeroki zakres ustaleń studium i czasochłonność procedury jego sporządzenia nie należy wstrzymywać uchwalania planów miejscowych. Rozpoczęte i obecnie realizowane plany należy doprowadzić do uchwalenia w jak najkrótszym czasie. Po zmianie studium będzie możliwe dostosowanie tych planów do nowego studium. II.OCENA AKTUALNOŚCI PLANÓW MIEJSCOWYCH.. Podstawowe założenia oceny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego (art. 4 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) uchwalanym przez organ stanowiący gminy, tj. radę miasta. Zgodnie z art. 6 ust. cyt. ustawy ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Z kolei art. 6 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do: ) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich, 2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych. Należy, zatem stwierdzić, że regulacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą dotyczyć interesu prawnego wynikającego z norm materialno prawnych kształtujących prawo własności bądź inne prawa, z których wynika tytuł prawny do nieruchomości. 7

8 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA W myśl art. ust. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80 poz. 77, do jednej z podstawowych wartości, na których powinno opierać się kształtowanie polityki przestrzennej, a jednocześnie wyznaczanie sposobu postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy należy zaliczyć ład przestrzenny. Według definicji zawartej w art. 2 pkt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez ład przestrzenny należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno - gospodarcze, środowiskowe oraz kompozycyjno - estetyczne. Zgodnie z art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sposób wykonywania prawa własności nieruchomości kształtują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z innymi przepisami, a każdy w granicach określonych ustawą ma prawo, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Gmina może, pod warunkiem, że działa w granicach i na podstawie prawa, samodzielnie kształtować sposób zagospodarowania obszaru podlegającego jej władztwu planistycznemu. Ustalenie przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy do wyłącznej kompetencji rady miejskiej. Oczywistym jest, że z mocy przepisów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 77 ze zm. ) gmina jest uprawniona do ustalania przeznaczenia terenów pod określone funkcje, określania sposobów ich zagospodarowania i warunków zabudowy i dokonuje tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 3 ust., art. 4 ust., art. 4 w/w ustawy). Biorąc pod uwagę fakt, że okres analizy obejmuje tylko pięć ostatnich lat, podczas których dopiero został zbudowany system realizacji polityki planistycznej miasta, aktualność planów miejscowych jest niepełna. Wynika ona z faktu realizacji ustaleń Studium we wszystkich planach miejscowych podejmowanych przed 2003 roku. Te plany, ze względu na czas ich uchwalenia mogą budzić wątpliwości, co do ich zgodności z celami rozwoju i kierunkami zagospodarowania przestrzennego (w szczególności zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic w zakresie obszarów usług komunikacyjnych są weryfikowane w bieżących pracach planistycznych podejmowanych w oparciu o analizę składanych wniosków). Obowiązujące na terenie miasta plany miejscowe uchwalone zostały w latach W zdecydowanej większości są to plany częściowo aktualne i odpowiadające potrzebom miasta w chwili obecnej. W związku z powyższym nie istnieje potrzeba zasadniczej zmiany ich wszystkich. Trudno jest jednak przewidzieć, jakich zmian będą wymagały plany, gdyż potrzeby tych zmian mogą wystąpić w dłuższej perspektywie ich obowiązywania. Należy jednak uznać, że miasto powinno na bieżąco reagować w takich sytuacjach i dostosowywać obowiązujące plany do bieżących potrzeb prawnych i funkcjonalnych. 8

9 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA Podsumowując należy uznać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone dla obszaru miasta, a uchwalane między stycznia 995 roku a przed dniem 3 grudnia 2003 roku za nieaktualne natomiast pozostałe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego za częściowo nieaktualne. 2. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: ) tereny, dla których uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na mocy ustawy z dnia 7 lipca 994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: a) teren położony między ul. Potokową, projektowaną ul. gen. Waltera Janke i stadionem sportowym P.T.C. objęty uchwałą Nr XXX/38/97 Rady Miasta Pabianic z dn r. oraz uchwałą Nr XXXII/333/97 Rady Miasta Pabianic z dnia r. w sprawie zmiany w/w uchwały, b) teren położony przy ul. Jutrzkowickiej, za terenami sportowymi MOSiR w Pabianicach, objęty uchwałą Nr XXXI/320/97 Rady Miasta Pabianic z dnia r., c) teren położony w rejonie ulic: Partyzanckiej, Widzewskiej i Konstantynowskiej w Pabianicach objęty uchwałą Nr XXVIII/295/2000 Rady Miasta Pabianic z dnia r., d) teren Rypułtowic objęty uchwałą Nr XXVIII/296/2000 Rady Miasta Pabianic z dnia r., e) teren położony w rejonie ulic: Warszawska, Ksawerowska, Zaradzyńska i Rzgowska objęty uchwałą Nr XLIV/443/0 Rady Miasta Pabianic z dnia r., f) teren położony w rejonie Klimkowizny w Pabianicach objęty uchwałą Nr XXII/68/03 Rady Miasta Pabianic z dnia r., g) teren położony w Pabianicach pomiędzy ul. Miodową, ul. Wiejską, projektowaną ulicą gen. Waltera Janke i zachodnią granicą administracyjną miasta Pabianic objęty uchwałą LVII/588/02 Rady Miasta Pabianic z dnia r., h) teren Starego Miasta w Pabianicach ograniczony: rzeką Dobrzynką na odcinku od gen. Stefana Grota Roweckiego do ul. Zamkowej, ul. Grobelną, ul. Lipową, terenem Parku im. J. Słowackiego, ul. Garncarską, ul. Majdany, narożnikiem u zbiegu ulic Konstantynowskiej i Bóżnicznej z ul. Zamkową oraz Bóżnicznej i Kopernika z ul. Piotra Skargi i ul. Bugaj objęty uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia r., i) teren ograniczony ul. Ewangelicką, cmentarzem, rzeką Pabianką oraz ul. gen. Stefana Grota Roweckiego objęty uchwałą Nr IX/60/03 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia r.; j) tereny, dla których uchwalono zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic objęte uchwałą Nr XIV/4/99 z dnia r.: 9

10 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA ul. Wyszyńskiego 4a - jednostki planistyczne A/MW, MN, U, ul. Konopnickiej 39 - jednostki planistyczne A2/MW, MN, U, ul. Żeromskiego 20 - jednostki planistyczne B2/U, ul. św. Jana 27 - jednostki planistyczne C/MW, U, ul. Robotnicza 3 - jednostki planistyczne E4/MW, MN, U, ul. Łaska - jednostki planistyczne F4/P, U, ul. Jana Pawła II 57 - jednostki planistyczne G4c/ZC, ul. Jana Pawła II 48 - jednostki planistyczne G8/MN, ul. Jana Pawła II 4 - jednostki planistyczne H/MN, K2/U MW, ul. Bugaj 26 i 28 - jednostki planistyczne K5/UT, US, ul. Partyzancka - jednostki planistyczne C/P, U; M/P, U; N/P, U, ul. Św. Jana 46b - jednostki planistyczne O5/MN, ul. Karniszewicka 2 - jednostki planistyczne O0/MN, ul. św. Jana 33 - jednostki planistyczne O7/UO, U, ul. Rypułtowicka 88b, 90b, 92b, 96b - jednostki planistyczne Pa/PE, ul. Mostowa - jednostki planistyczne Pb/ZL, ul. Karniszewicka 77 - jednostki planistyczne R4a/U; 2) tereny, dla których uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80 poz. 77: a) teren w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice objęty uchwałą Nr LXVII/56/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 czerwca 2006 r., b) teren działek położonych przy ul. Podmiejskiej 07 - oraz działek położonych przy ul. Gruntowej 2-27 w Pabianicach objęty uchwałą Nr LXIX/595/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 września 2006 r. 3. Wykaz podjętych uchwał o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. ) tereny, dla których przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80 poz. 77: a) Uchwała Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Projektowaną (9KD-Zl/2), Widzewska, Pietrusińskiego, Warszawską, Kapliczna. Żwirki i Wigury. Konopną. Garncarską, Gdańską, Stary Rynek i Zamkową w Pabianicach, 0

11 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA b) Uchwała Nr XII/47/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wiejską, Zagajnikową i Śniadeckiego w Pabianicach, c) Uchwała Nr XII/49/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 40, 402/ i 402/2 przy ul. Żeromskiego 9-9A oraz działki nr 400/9, 400/0, 400/, 400/2, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7, 400/8, 400/9, 400/20, 400/2, 400/22, 400/23, 400/24, 400/25, 400/58, 400/62, 400/75 i 400/76 przy ul. Traugutta 4 w Pabianicach, d) Uchwała Nr XXXV/482/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Pabianicach: pierwszy ograniczony ulicami: ul. Gen. "Waltera" Janke, ul. Projektowaną 6KD-G2/2, granicą Tuszyńsko - Dłutowsko -Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, granicą lasu i ul. Sienną; oraz drugi ograniczony ulicami: ul. Popławską (dawny ślad), ul. Smugową, ul. Bugaj, korytem rzeki Dobrzynki, ul. Świetlickiego, ul. Gen. Waltera" Janke, e) Uchwała Nr XLII/564/09 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 50/, 50/2 i 50/3 położonych przy ulicy Szpitalnej 2 w Pabianicach, f) Uchwała Nr L/656/09 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Pabianicach ograniczony od wschodu i pomocy granicą Gminy Miejskiej Pabianice, od zachodu korytem rzeki Dobrzynki (granicą Gminy Miejskiej Pabianice) i ulicą Piłsudskiego (wschodnia strona), od południa ulicą Projektowaną 9KD-Z/2 (północna strona), g) Uchwała Nr LXIII/768/0 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 marca 200 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Pabianicach ograniczony: północną linią rozgraniczającą ul. Grota" Roweckiego, zachodnią granicą działek 3- /, 3-/0, 3-24/2, 3-34/8, 3-24/4, 3-23/, 3-22/, 3-2/, 3-20, 3-9, 3-5/2, 3-5/9,3-5/4, wschodnią linią rozgraniczającą ul. Kilińskiego, północną linią rozgraniczającą ul. Kolbego, wschodnią linią rozgraniczającą ul. Kościuszki, północną linią rozgraniczającą ul. Zamkowej, pomocną linią rozgraniczającą ul. Stary Rynek, północną linią rozgraniczającą ul. Warszawskiej, wschodnią linią rozgraniczającą ul. Poprzecznej, południową i zachodnią linią rozgraniczającą ul. P. Skargi, południową linią rozgraniczającą ul. Grobelnej, zachodnią granicą rzeki Dobrzynki, h) Uchwała Nr LXXI/855/0 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 października 200 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Pabianicach Hermanowska.

12 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 4. Ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych dla obszarów miasta. Do końca 2003 roku cały obszar Miasta posiadał pełne pokrycie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (ze zmianami) oraz planami miejscowymi sporządzonymi w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Wieloletnie postępy w opracowaniu planów można ocenić dla tego okresu, jako dobre i dostosowane do ówczesnych potrzeb jednak niektóre z nich wymagające weryfikacji, co do ich aktualności. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w umożliwi zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym zakresie. Roczny postęp w opracowaniu planów można ocenić dla okresu po 2003 roku, jako dostosowany do bieżących możliwości miasta. 5. Wykaz wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ) Wykaz wniosków do m.p.z.p. Uchwała RMP nr XXX/38/97z dnia r. i nr XXXII/333/97z dnia r. L.p. Wnioskodawca Teren objęty wnioskiem Treść wniosku Data wpływu ( nr dz.). ul.pck (dz. nr 55/2, 42/9 wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r 2. ul. Potokowa 5 (dz.nr 29/8) wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. 2) Wykaz wniosków do m.p.z.p.- Uchwała RMP nr XXXI/320/97 z dnia r. L.p. Wnioskodawca Teren ( nr dz.) Treść wniosku Data wpływu. ul. Jutrzkowicka 26 (dz. nr 58/) r. 3) Wykaz wniosków do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic. Uchwała RMP nr XIV/4/99 z dnia r. L.p. Wnioskodawca Teren objęty wnioskiem ( nr dz.). ul. Barucha 47 (dz.nr 60) Treść wniosku Dopuszczenie funkcji mieszkaniowej Data wpływu r r. 2

13 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA L.p. Wnioskodawca Teren objęty wnioskiem ( nr dz.) Treść wniosku Data wpływu r. 2. ul. Św. Jana 46 (dz.nr 255) Zmiana na zabudowę mieszkaniową z usługami r. 3. ul. Barucha 47 (dz.nr 60) Dopuszczenie funkcji mieszkaniowej r. 4) Wykaz wniosków do m.p.z.p. Uchwała RMP nr XXVIII/295/2000 z dnia r. L.p. Wnioskodawca Teren objęty wnioskiem ( nr dz.) ul.konstantynowska 65/67 (95/4 i 95/5) ul.konstantynowska 87 i Północna 44/48 (325/, 325/2, 325/3) ul. Północna 2-35 (22/4 i 22/5) ul. Partyzancka (dz.nr 6/235 i 370/) ul. Widzewska 04 (dz.nr 40/5) ul. Pólnocna 37/49 (dz.nr 5/, 5/2, 5/7, 5/ i 5/3) ul. Widzewska 2 (dz.nr 9/4, 9/2 i 2/) ul. Partyzancka (dz.nr 8/62, 8/64, 8/68, 8/69, 8/73, 8/74, 8/56, 8/66 i 8/7 Treść wniosku Zniesienie zapisu ustal. 50% pow.działki jako max.pow.zabudowy i terenów utwardzonych Zniesienie zapisu ustal. 50% pow.działki jako max.pow.zabudowy i terenów utwardzonych Możliwość przeprowadzania inwestycji związanych z funkcją mieszkalną w budynkach mieszkalnych na terenach przeznaczonych pod przemysł. Likwidacja planowanej drogi i wprowadzenie zabudowy przemysłowej Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej Uwzględnienie dojazdu od strony ul. Widzewskiej Wprowadzenie zapisu o działalności gospodarczej nieuciążliwej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej Przeznaczenie działek pod drogę Data wpływu r r r r r r r r r r r r. 3

14 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA L.p. Wnioskodawca Teren objęty wnioskiem ( nr dz.) ul.konstantynowska i ul.północna (dz.nr 325/, 325/2, 325/3) ul. Partyzancka 98/04 ul. Widzewska 0 (dz.nr 38/5 i 38/6) ul. Partyzancka 80/92 (dz.nr 30/28, 30/29 i 30/30) Treść wniosku Likwidacja projektowanej drogi Uregulowanie linii zabudowy od strony ul.partyzanckiej zgodnie z przebiegiem istniejącego ogrodzenia; wprowadzenie możliwości podziału działki dla potrzeb projektowanych stacji trafo z odstępstwem od zasad ogólnych (dot. powierzchni działki, odległosci ścian stacji od granic geodezyjnych); wprowadzenie do planu koncepcji dodatkowego zasilania w energię elektryczną ze stacji trafo przy ul. Partyzanckiej opracowanej przez ŁZE. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej Likwidacja poszerzenia ul. Partyzanckiej Data wpływu r r r r r r. ul. Partyzancka 0 Powiększenie terenu schroniska o działkę nr 370/ r. 4. ul. Partyzancka 86/90 (dz.nr 5/8, 5/0,5/4 i 5/6) Wprowadzenie zabudowy produkcyjno - usługowej i magazynowej r. 5) Wykaz wniosków do m.p.z.p. Uchwała RMP nr XXVIII/296/2000 z dnia r. L.p. Wnioskodawca Adres (nr dz.) Treść wniosku Data wpływu. ul.rypułtowicka 6 (dz.nr. 5/2) Zwiększenie strefy zabudowy mieszkaniowej r ul.rypułtowicka 25 (dz.nr 235/) ul. Rypułtowicka 4 (dz.nr. 5/) ul. Rypułtowicka 80F (dz.nr. 8/) ul. Rypułtowicka 20 i 80G (dz.nr. 27 i 80/) Wprowadzenie zapisów umożliwiających podział działki. Zwiększenie strefy zabudowy mieszkaniowej Zwiększenie strefy zabudowy mieszkaniowej Zwiększenie strefy zabudowy mieszkaniowej r r r r. 4

15 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA L.p. Wnioskodawca Adres (nr dz.) Treść wniosku Data wpływu 6. ul. Rypułtowicka 23 Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej r (dz.nr. 253/3) ul. Rypułtowicka 3 (dz.nr. 233/2) ul. Rypułtowicka 49 (dz.nr. 246/2) ul. Rypułtowicka 60 A (dz.nr. 69/3 i 66/7) ul. Rypułtowicka 45 (dz.nr. 243) Dopuszczenie podziału działki Dopuszczenie zabudowy usługowej i umożliwienie podziałów r r. Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej i r. rolno- budowlanej Dopuszczenie zabudowy mieszk., likwidacja stacji trafo ul. Rypułtowicka 44 (dz. 57/3, wprowadzenie zabudowy usług 57/2, 59/3) gastronomi i hotelarstwa r r. 6) Wykaz wniosków do m.p.z.p. Uchwała RMP nr LVII/588/02 z dnia r. L.p. Wnioskodawca Teren ( nr dz.) Treść wniosku Data wpływu. ul. Miodowa2A (dz. nr 76/9 i 74) Zapewnienie dojazdu do działki r. 7) Wykaz wniosków do m.p.z.p. Uchwała RMP nr XII/87/03 z dnia r. L.p. Wnioskodawca Teren ( nr dz.) Treść wniosku Data wpływu. ul. Zamkowa 4 (dz. nr 6/5) ul.grobelna 4 (dz. nr 7) zmiana na zabudowę śródmiejską i wielofunkcyjną centrum r. 2. ul. Lipowa 2 (dz. nr 8) zmiana na zabudowę śródmiejską i wielofunkcyjną centrum r. 3. ul. Grobelna 8 (dz.nr5/, 5/22, 5/23, 5/29) ul. "Grota" Roweckiego 8a (dz. nr 35/4, 35/5, 35/3, 35/4).zmiana przebiegu drogi wewnętrznej KDW w narożniku północno-wschodnim, tak by budynek wyłączonej z funkcjonowania stacji uzdatniania wody znalazł się na terenie jednostki D.7. / WC r. 2.wprowadzenie usług bez ograniczeń 3.przeznaczenie części wschodniej jednostki D.7. / WC na budowę garaży parkingów wielopoziomowych 4.zmniejszenie szerokości drogi KDW do 0m 5

16 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA L.p. Wnioskodawca Teren ( nr dz.) Treść wniosku Data wpływu 5.przeznaczenie jednostki D.0. / U umożliwiające budowę myjni samochodowych 6.zmiana klasyfikacji drogi KDW na działce 5/22 na drogę publiczną KD 7.złagodzenie zapisu dla terenu D.3/CU dot. strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej 8.umożliwienie prowadzenia na terenie D.3/CU działalności handlowej, magazynowej i produkcyjnej w obiektach projektowanych i istniejących 8) Wykaz wniosków do m.p.z.p. Uchwała RMP nr LXVII/56/06 z dnia r. Lp. Wnioskodawca Teren objęty wnioskiem ul. Grobelna 8 (nr dz.) (dz. nr 5/9 i 5/20) ul. 20 Stycznia 37C (dz. 3/6) ul. 20 Stycznia 4 ( A, B, C i D) ul. Myśliwska 34A (dz. nr 38/3, 38/4, 38/5 i 38/6) ul. Młynarska 9 (dz.nr 59) ul. Sienna 57H (dz. nr 6/8) ul. Miodowa 6A (73/2) ul. Stara. 20 i 22 (dz. nr 78 i 79) ul Traugutta 4A (dz. nr 400/) ul. Jutrzkowicka 3 (dz.nr 6/3) Treść wniosku Rozwój działalności przemysłowej i magazynowej na terenach -CU Zmiana układu komunikacyjnego w rejonie ulic: 20 Stycznia Rydzyńska; uzupełnienie zapisów planu o możliwość prowadzenia usług nieuciążliwych Zmiana układu komunikacyjnego w rejonie ulic: 20 Stycznia Rydzyńska; Data wpływu r r r. Wprowadzenie zabudowy mieszk. jedno i r. wielorodzinnej na terenach U Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r r. Zmiana przeznaczenia na tereny budowlane r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej Wprowadzenie zabudowy letniskowej r. Rozwój działalności przemysłowousługowej na terenach CU r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. 6

17 OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA ul. Wiejska 44/46 (dz. nr 336/) ul. 20 Stycznia 37D i 37E ul Warszawska 8,83,85 (dz. nr 6,7,8,9/4) ul. Witosa 8 i 20 (dz. nr 90 i 9) umożliwienie wybudowania myjni samochodowej Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej MN Rozwój działalności przemysłowousługowej na terenach MN r r r r r. prowadzenie działalności gospodarczej na r. MN 5 ul. Zakole zmiana przebiegu ul. Zakole r ul. Jutrzkowicka 44 (dz. nr 204) ul. Skrajna, Hermanowska, Miodowa prowadzenie zakładu krawieckiego r r r. ul. Miodowa r. ul. Skrajna3 i 5 (dz. nr 88/, 89/8, 89/0, 89/), ul. 20-Stycznia 78E (dz. nr 2/3 3/2) ul. Stara 5 (dz. nr 70) r r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. ul. Miodowa 2 (dz. nr 9) r. ul. Bociania 5 (dz.nr 29) r. ul. 20-Stycznia 76 i 76 A (dz. nr 0 ) Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. 25 ul. Warszawska 04 (dz.nr 354/4) Korekta kąta widoczności proj. ulicy lokalnej KD-L/ ul P. Skargi 44A (dz. nr 267/) korekta linii rozgraniczającej r r r. ul P. Skargi 44 (dz. nr 267/4) korekta linii rozgraniczającej r. ul. 20-Stycznia 80 (dz. nr 5) ul. 20-Stycznia 68 (dz. nr 64) Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. 7

18 OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA ul.berlinga 4 (dz.nr 537/5, 535/4, 536/2, 536/5,537/, 537/3, 537/4) ul. Warszawska 60 (dz. nr 48) ul. Pawia 4 i 6 (dz. nr 0/ i 02/2) ul. Borowa 3 (dz. nr 73) ul. Graniczna 33 (dz. nr 232) ul. Borowa 4 ul. Borowa 25 ul. Borowa 37 ul. Borowa 3 ul. Borowa 9 i 2 ul. Borowa 5 ul. Borowa 7 ul. Kapliczna 26 (dz. nr 80/,80/2 ul. Żwirki i Wigury 5 (dz. nr 76) ul. Szpitalna 68 (dz. nr 733) zachowanie istniejącej zabudowy przemysłowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. i likwidacja drogi wewn. KDW likwidacja drogi wewn. KDW r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. rozbudowa budynku produkcyjnego budowa magazynu wyrobów gotowych umożliwienie prowadzenia skupu surowców wtórnych r r. ul. Sienna 59 (dz. nr 225/2) zmiana przebiegu drogi 6KD-G2/ r. ul. Polna 4(dz. nr 550 i 04) zmiana przebiegu ulicy Polnej r. ul. Traugutta 4 (dz. nr 400/4 i 400/49) ul. Łaska 59 (dz.nr.7/6) ul. Karniszewicka 4 (dz. nr 46/2 ul. Grabowa 6 (dz. nr. 59) Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie działalności produkcyjnej i rzemieślniczej zmiana na drogę dojazdową do działki 46/3 Wprowadzenie wolnostającej zabudowy usługowej r r r. ul. Skrajna 5 (dz. nr88/2) ul. Matejki 30 (dz. nr 69/27) korekta linii rozgraniczającej ul. Orlej r. 8

19 OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA ul. Paryzancka 95 (dz. nr 45/2, 46/, 20/2) ul. Sienna 27A, B (dz.nr. 90/, 90/2,90/3, 90/5, 90/6, 9/, 9/2,9/3, 9/4, 9/5, 9/6) ul. Sienna 62 (dz.nr 35) ul. Sienna 37 (dz.nr 96) ul. Chabrowa (dz.nr 757/2) odtworzenie drogi dojazdowej do posesji na działce nr 20/ Zmiana przebiegu drogi dojazdowej łączącej ulicę Sienną z ul. Popławską. zabudowa jedno i wielorodzinna zabudowa wielorodzinna 55 ul. Bugaj 0 dopuszczenie lokalizacji obiektów usługowych w formie kiosków 56. ul. Sienna 62 (dz.nr 35) zabudowa jedno i wielorodzinna ul. Sienna 37 (dz.nr 96) ul. Chabrowa (dz.nr 757/2) 57 ul. Hermanowska 98 (dz. nr 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/0, 38/, 38/2, 38/3, 38/4) 58 ul. Hermanowska (dz. nr 38/6) ul.miodowa/skrajna/wiejska (dz. nr 6,58, 59) ul. Karniszewicka 7 (dz. nr 2/6, 2/7) ul. Piłsudskiego 6A (dz. nr 36) 63 ul. Pawia 4 i ul. Traugutta 4G (dz. nr 400/5) (dz. nr 0/2 i 02/) ul. Pawia 8 (dz. nr 00/2 i 0/) ul. Nowowolska 65 (dz. nr 70) ul Miodowa 26 (dz. nr 57/2 i 58/4) zabudowa wielorodzinna r r r r r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. likwidacja drogi wewnętrznej powiększenie zabudowy letniskowej likwidacja drogi wewnętrznej wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r r r. zapewnienie dostępu do drogi publicznej r. Wprowadzenie zabudowy przemysłowoprodukcyjnej z możliwością zamieszkania likwidacja drogi wewn. KDW likwidacja poszerzenia ul. Pawiej zmiana przebiegu drogi r r r r r r. ul Miodowa 50 (dz. nr 58/5) zmiana przebiegu drogi r. ul. Zamkowa 4 (dz. nr 6/5) ul. Grobelna 4 (dz. nr 7) zmiana na zabudowę śródmiejską i wielofunkcyjną centrum r r r 9

20 OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA ul. Partyzancka 05/27 Przesunięcie linii rozgraniczającej ul. Partyzanckiej i Dębowej r. ul. Orzechowa 2 (dz.nr 9/) pod poszerzenie drogi r. ul.spokojna 4 (dz nr 207/2) Likwidacja drogi wewnętrznej r. ul. Skrajna 5 (dz. nr 88/2) r. ul. Bociania 6( dz. nr8) ul. Bociania 3 i 3a (dz.nr32/5 i 33/5) ul. Kolonijna A/Krańcowa 4 (dz. nr 202/2 i 205/2) ul. Stara 4,6,8 (dz. nr 80, 8, 82) ul. Lutomierska 48 (dz. nr 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/0, 27/, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 72/, 72/2, 72/3, 249/, 249/2, 249/3, 249/4) ul. Nowowolska 57 (dz. nr 78/, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5) Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. na U/Z) Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. na U/Z) Wprowadzenie zmian pozwalających na rozwój spółki r r. ul. Leśnej 4 (dz. nr 3) r. ul. Traugutta 4 (dz. nr 400/4, 400/50 i 400/49) ul. Karniszewicka 75 (dz. nr 95) ul. Sienna 53 ( dz. nr 2) Wprowadzenie zabudowy mieszk., możliwości prowadzenia działalności gospodarczej poza budynkami zmiana min. powierzchni działki Likwidacja drogi wewnętrznej r r. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. ul. Rydzyńska/Lasek Miejski Wprowadzenie drogi r. ul. P. Skargi 78 i 80 (dz. nr 58, 59/3, 59/4) ul. Polna 29E (dz. nr 300) ul. Potokowa 40C (dz. nr 299) ul. Bociania 3 i 3a (dz.nr32/ i 33/) ul. Bociania 3 i 3a (dz.nr32/2, 32/3, 33/2 i 33/3) ul. Bociania 3 i 3a (dz.nr32/4 i 33/4) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handel, usługi zmiana na zabudowę mieszkaniową r r r r r. 2 0

21 OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA ul. Bociania 3 i 3a (dz.nr32/9 i 33/9) r. ul. Mostowa 3 (dz. nr 6) zmiana na poszerzenie ulicy r. ul. Kamienna (dz. nr 24) ul. Jutrzkowicka 06 (dz. nr 295) Przeznaczenie pod wielofunkcyjną zabudowę centrum Likwidacja drogi r. ul. Łukowa 6 (dz. nr 3/, 3/2) Likwidacja drogi r. ul. Bociania 3 i 3a (dz. nr 32/ i 33/) r. 95 ul. Łaska Zmiana zapisów dla F2./CU r ul. Miętowa Zmiana przebiegu drogi r. ul. Bugaj 75A (dz. nr 240) Przeznaczenie - zieleń działkowa r. ul. Miodowa 4 (dz. nr95) r. ul. Polna 69 (dz. nr 7/5) 00 ul. Piłsudskiego 28 (dz. nr 262) Likwidacja drogi, wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej z usługami r r. 0 ul Miodowa 8 (dz. nr 58/5) r 02 ul. Myśliwska 44C (dz. nr 228) wprowadzenie zabudowy mieszk. z działalnością gospodarczą 03 ul Miodowa 48 (dz. nr 42/3) wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 04 ulica Waltera Janke wykreślenie możliwości przekształcenia trawnika wzdłuż ulicy Waltera Janke w parking 05 ul. 20 Stycznia 38C (dz. nr 8/2) 06 ul. Jutrzkowicka 80B (dz nr 457/3) 07 ul. Witosa 8 (dz.nr 9) ul. Witosa 20/Letnia 8 (dz. nr 90) 08 ul. Witosa 8 (dz.nr 9) ul. Witosa 20/Letnia 8 (dz. nr 90) 09 ul. Witosa 8 (dz.nr 9) ul. Witosa 20/Letnia 8 (dz. nr 90) r r r. wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej r. wprowadzenie zabudowy mieszkaniowousługowej wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, likwidacja działalności hodowlanej j.w j.w r r r r. 2

22 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 0 ul. Witosa 8 (dz.nr 9) ul. Witosa 20/Letnia 8 (dz. nr 90) ul. Witosa 8 (dz.nr 9) ul. Witosa 20/Letnia 8 (dz. nr 90) 2 ul. Witosa 8 (dz.nr 9) ul. Witosa 20/Letnia 8 (dz. nr 90) 3 ul. Witosa 8 (dz.nr 9) ul. Witosa 20/Letnia 8 (dz. nr 90) 4 ul. Witosa 8 (dz. nr 9) ul. Witosa 20/Letnia 8 (dz. nr 90) 5 ul. Witosa 8 (dz. nr 9) ul. Witosa 20/Letnia 8 (dz. nr 90) 6 ul. Witosa 8 (dz. nr 9) ul. Witosa 20/Letnia 8 (dz. nr 90) j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w r r r r r r r. 7 ul. Grobelna 8 (dz.nr5/, 5/22, 5/23, 5/29) ul. "Grota" Roweckiego 8a.zmiana przebiegu drogi wewn. KDW w r. narożniku pn-wsch., tak by budynek wył. z funkcjonowania stacji uzdatniania wody znalazł się na terenie jednostki D.7. / (dz. nr 35/4, 35/5, 35/3, 35/4) WC 8 ul. Świętokrzyska 46/Piękna 49 (dz. nr 526) 9 ul. Hermanowska 8A (dz. nr 90) 2.wprowadzenie usług bez ograniczeń 3.przeznaczenie części wschodniej jednostki D.7. / WC na budowę garaży parkingów wielopoziom. 4.zmniejszenie szerokości drogi KDW do 0m 5.przeznaczenie jednostki D.0. / U umożliwiające budowę myjni samochodowych 6.zmiana klasyfikacji drogi KDW na działce 5/22 na drogę publiczną KD 7.złagodzenie zapisu dla terenu D.3/CU dot. strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej 8.umożliwienie prowadzenia na terenie D.3/CU działalności handl., magazynowej i produkcyjnej w obiektach proj. i istniejących zmiana przebiegu linii zabudowy od strony ul. Pięknej odstąpienie od obowiązku scaleń r r. 20 ul. Spokojna 7 (dz. nr 9) przesuniecie drogi KDW r. 2 2

23 MIASTA PABIANIC I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 2 ul. 20-go Stycznia 06/08 (dz. nr wprowadzenie usług i budownictwa 70) mieszkaniowego oraz likwidacja projektowanej drogi 5KD-G2/2 22 ul. Mostowa 3 (dz. nr 87/, 87/2, 92/, 92/2, 82/3) 23 ul. Karniszewicka 57b (dz. nr 59/) wprowadzenie wydobycia kruszywa naturalnego (żwiru i piasku) przesunięcie lub likwidacja drogi KDW r r r. 24 ul. Skrajna 36 (dz. 90/4) odstąpienie od obowiązku scaleń r. 25 ul. Rydzyńska 04 (dz. 203) wprowadzenie zabudowy letniskowej r. 26 ul. Karniszewicka 63 (dz.55/) likwidacja bądź przesuniecie dróg w rejonie działki r r. 27 ul. Leśna 2 (dz.35/) przesuniecie na pn. drogi w rejonie r. działki 28 ul. Jana Pawła II 44 (dz.346) likwidacja drogi 24 KD-Z / r. 43 ul. Sienna (dz , 25, 28, 29, 220, 37, 38, 39) wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, r. 44 ul. Moniuszki 68 (dz. 55/2, 257/20)likwidacja drogi 24 KD-Z / r. 45 ul. Jutrzkowicka 2 (dz. 57/3) wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, r. 46 ul. Sienna 27 Zmiana linii rozgraniczająca ul. Siennej r. 47 ul. Nowowolska 65 (dz. 70/3) wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, 48 ul. Rypułtowicka 44 (dz. 57/3, 57/2, 59/3) wprowadzenie zabudowy usług gastronomi i hotelarstwa r r. 49 ul. Nowowolska 33 (dz. 00) Odstąpienie od obowiązku scaleń r. Ocenę opracował: mgr inż. arch. Paweł Szybilski członek Okręgowej Izby Urbanistów nr WA-279 pełny tekst uchwały, z uwagi na ochronę danych osobowych, do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 p

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIAN PLANÓW- GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE na dzień r.

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIAN PLANÓW- GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE na dzień r. REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIAN PLANÓW- GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE na dzień 03.02.2017r. Lp. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu Numer

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik do Uchwały nr CXVI/1226/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO URZĄD MIASTA KRAKOWA BIURO

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej do użytku służbowego. Sprawozdanie

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej do użytku służbowego. Sprawozdanie URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej do użytku służbowego AKW.1712.1.2016 Sprawozdanie Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/.../14 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

UCHWAŁA NR XXXVII/.../14 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXVII/.../14 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r.

UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Czechowic-Dziedzic. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE w okresie kadencji Rady Miejskiej

Burmistrz Czechowic-Dziedzic. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE w okresie kadencji Rady Miejskiej Załącznik do uchwały Nr LIV/510/14 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach 16 września 2014r. Burmistrz Czechowic-Dziedzic ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 22 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 22 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PP.AU.671.11.2016 Nysa, 16.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA. OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą)

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA. OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r.

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r. Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla 6 terenów położonych

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2971 UCHWAŁA NR XXXIX/237/2014 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/15 RADY MIEJSKIIEJ W BOGUSZOWIE GORCACH Z DNIA 04 LUTEGO 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/15 RADY MIEJSKIIEJ W BOGUSZOWIE GORCACH Z DNIA 04 LUTEGO 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/15 RADY MIEJSKIIEJ W BOGUSZOWIE GORCACH Z DNIA 04 LUTEGO 2015 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce oraz miejscowych

Bardziej szczegółowo

Nysa, r. PP.AU

Nysa, r. PP.AU PP.AU.671.3.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r.

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1306/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 1306/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 1306/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska Targowa w Płocku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. Projekt uchwały- etap wyłożenie publiczne w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1991/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2007 r. WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Izabela Dębów Na podstawie art.18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA Projekt z dnia 13 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE POBIEDZISKA Podstawy prawne planowanie przestrzennego: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ulic Mazowieckiej i Żelaznej)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 27 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 10.02.2016 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do ponownego wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu na obszarze wsi Wieliszew w rejonie ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice.

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. PP.AU.671.4.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Warszawskie - Część Północna" B w Poznaniu. II konsultacje społeczne Poznań, 25 października 2016 r. Zespół projektowy Katarzyna Derda

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY Załącznik do Zarządzenia Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście IVb w Opolu Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOLEC KUJAWSKI L.p. Nr uchwały i data jej podjęcia Nazwa planu Nr i poz. w Dzienniku Urzędowym oraz data publikacji Uwagi 1995 r. 1. XI/72/95 23 VIII 1995 r. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz. 5848 UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/144/08 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 20 listopada 2008 roku

UCHWAŁA NR XXIII/144/08 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 20 listopada 2008 roku UCHWAŁA NR XXIII/144/08 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała... Rady Miasta Lublin. z dnia r.

Uchwała... Rady Miasta Lublin. z dnia r. Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. Autor: Wydział Planowania DRUK NR 797-1 Uchwała... Rady Miasta Lublin z dnia... 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin

Bardziej szczegółowo

a) nakazu stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających zachowanie standardów jakości środowiska określonych

a) nakazu stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających zachowanie standardów jakości środowiska określonych UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 7/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 0 listopada 0 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 0-08 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/108/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/108/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/108/2016 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Granicę terenu objętego analizą oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej analizy. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania

Granicę terenu objętego analizą oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej analizy. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część II, obszar południowo-zachodni wyrażonego w postaci uchwały Nr 1688/LV/2002

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśna dla obrębu 5-12 położonego w Markach. Prace nad miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/602/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/602/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/602/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIX/418/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr LIX/418/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA Nr LIX/418/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

Bardziej szczegółowo

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziadowa Kłoda i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie Na podstawie art.3 ust.1, art.14,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Granicę terenu objętego analizą oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej analizy. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania

Granicę terenu objętego analizą oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej analizy. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część II, obszar południowo-zachodni wyrażonego w postaci uchwały Nr 1688/LV/2002

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. pomiędzy ulicami: Oporowską, Lipową, Zieloną, Grunwaldzką i obwodnicą miasta Kutno - wyłączyła

Uzasadnienie. pomiędzy ulicami: Oporowską, Lipową, Zieloną, Grunwaldzką i obwodnicą miasta Kutno - wyłączyła Załącznik do Uchwały Nr VIII/95/11 Rady Miasta Kutno z dnia 20 czerwca 2011 r. Uzasadnienie Stanowisko Rady Miasta Kutno dotyczące rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska PP.AU.671.5.2016 Nysa, 15.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 2 Tel. 501-848-416 email. zawaluk@zawaluk.pl & biuro@zawaluk.pl www.zawaluk.com Pacta sunt servanda

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 2 Tel. 501-848-416 email. zawaluk@zawaluk.pl & biuro@zawaluk.pl www.zawaluk.com Pacta sunt servanda Propozycja sprzedaŝy gruntu inwestycyjnego Mam przyjemność zaproponować sprzedaż gruntu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 25 579,0m2 składającego się z czterech działek gruntu położonych w Gdańsku Klukowie

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/264/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29.04.2014r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu. 1. Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo