SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd OPEC Sp. z o.o. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości poniŝej euro, Przedmiot przetargu: dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223, poz z 2007 r. z późn. zm.) EZP nr 309/2010 Czerwiec / 2010r.

2 1. Zamawiający 1. Zamawiającym jest: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul Opata Hackiego 14, , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Dyrektora OPEC Sp. z o.o. 2. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. III O/Gdynia, NIP REGON P Prowadzący postępowanie Dział SI - KP -6; tel. (58) ; fax (58) Godziny urzędowania 07:00 15:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro. 3. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania. 2. CPV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 Wymagania techniczne. 4. Zamawiający określa następujące warunki serwisu w okresie gwarancyjnym: podjęcie napraw w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistnieniu usterki, usunięcie usterki w ciągu 3 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki. Terminy gwarancji ujęte są w Załącznik nr 6 Wymagania techniczne. 5. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca dostawy, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 6. JeŜeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to ich zakres wskazuje w ofercie. 7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. 8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. 4. Opis części zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg pakietów. 1

3 5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego 1. W celu potwierdzenia, Ŝe dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga opisu kaŝdego z elementów zamówienia, składającego się co najmniej z nazwy producenta, marki i modelu tak, aby moŝliwe było znalezienie jego pełnej specyfikacji technicznej na stronie internetowej producenta. Dopuszcza się, aby strona internetowa producenta napisana była w języku angielskim. 2. W przypadku utrudnionego dostępu do specyfikacji technicznej na stronie producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o jej dostarczenie. 3. Dla towarów, których specyfikacja wymaga spełniania norm i certyfikatów dopuszcza się, aby zamieszczone one były na stronie producenta i napisane w języku polskim albo angielskim. 6. Oferty wariantowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 8. Termin wykonania zamówienia dni od daty podpisania umowy. 9. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, Ŝe nie podlegają wykluczeniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca musi złoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2

4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę równieŝ w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 PZP. 4. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złoŝone przez kaŝdego Wykonawcę. 5. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz ). 10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określone przepisami ustawy; tzn.: posiadają koncesję/zezwolenie/licencję na obrót zawartymi w ofercie towarami, posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wykonali (lub wykonują) co najmniej 2 dostawy, o wartości netto minimum zł kaŝda, znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 3

5 podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia we wskazanym zakresie. 4. W przypadku z korzystania z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, podmiot ten musi wykazać się Ŝądaną ilością dostaw w tym zakresie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, Ŝe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym Ŝe Ŝaden z wykonawców nie moŝe podlegać wykluczeniu. 6. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy. 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złoŝyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty: oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, wykaz wykonanych (lub wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw o wartości netto minimum zł kaŝda z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4; W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz moŝe być złoŝony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców; sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeŝeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŝności - za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty winny być złoŝone co najmniej przez jednego wykonawcę. 2. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, dotyczącego sytuacji finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłoŝenia powyŝszej informacji dotyczącej tych podmiotów. 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złoŝona przez co najmniej jednego wykonawcę. 4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niŝszą niŝ zł 5. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument moŝe być złoŝony wspólnie lub oddzielnie przez kaŝdego wykonawcę na łączną kwotę nie niŝszą niŝ zł dla wszystkich wykonawców. 4

6 6. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 12. Dokumenty składane wraz z ofertą 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złoŝyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, oraz formularz cenowy Załącznik nr 2 - Formularz cenowy. 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 3. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złoŝyć: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 5, Rozdziału 9 i Rozdziału 11 SIWZ. Dowód wniesienia wadium. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty naleŝy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 13. Opis sposobu przygotowania 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być podpisane przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte zszyte w sposób uniemoŝliwiający ich dekompletację. 6. Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemoŝliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 7. Oferta winna być złoŝona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., GDYNIA ul. Opata Hackiego 14, KP-6, Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania. Nie otwierać przed 1 lipca 2010, godz. 10: Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana lub Wycofanie, i opisane jak w pkt Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 5

7 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 13. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 3. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 1. Krzysztof Puła, Spec. ds. Systemów Zarządzania, tel: Maciej Kurzydło, Starszy Spec. ds. Informatyki, tel: Wymagania dotyczące wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Pakiet 1: 2400 zł. Pakiet 2: 4400 zł Pakiet 3: 700 zł Pakiet 4: 200 zł 6

8 Pakiet 5: 1700 zł 2. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. III O/Gdynia, Nr w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale naleŝy złoŝyć w kasie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ul. Opata Hackiego 14 w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta. 4. Kserokopie dowodu wniesienia wadium naleŝy dołączyć do oferty. 5. Za wniesienie wadium w formie pienięŝnej Zamawiający uwaŝa wadium, które do terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pienięŝnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. 17. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia 1 lipca 2010 godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii ogólnej na parterze 2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 lipca 2010 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej na parterze. 3. JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złoŝenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 4. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się niezwłocznie. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 19. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę oferty naleŝy podać w wartości netto i brutto. 7

9 2. Cenę oferty naleŝy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 - Formularz cenowy. 3. Stawki i ceny wymienione przez oferenta nie będą podlegały korektom w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Cenę oferty naleŝy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w innej walucie niŝ PLN. 21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: cena oferty brutto %. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną. 22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 22.3, jeŝeli: złoŝono tylko jedną ofertę, nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy (tylko dla postępowań poniŝej progów). 5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 6. W przypadku powierzenia realizacji części dostaw podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8

10 7. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 8. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w następujących przypadkach: zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego, (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny) zmian wprowadzanych przez zamawiającego nie wykraczających po za przedmiot zamówienia, 9. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany ustaleń zawartej umowy na następujących warunkach: Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające nie większe niŝ 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP 23. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP. 25. Inne postanowienia 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 4. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw 5. Załącznik nr 5 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 6. Załącznik nr 6 Wymagania techniczne Gdynia, dnia. SIWZ Sporządził:.. Zatwierdził 9

11 26. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP Nr REGON Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniŝej euro / równej lub przekraczającej euro na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nr pakietu Cena netto VAT Cena brutto zgodnie z formularzem cenowym Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych. (tekst jedn. Dz. U. Nr 223, poz z 2007 r. z późn. zm.). Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. Wadium w kwocie.. zł zostało wniesione: w pieniądzu/przelewem na konto bankowe Zamawiającego/w siedzibie Zamawiającego w formie... * *niepotrzebne skreślić Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: siłami własnymi/siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:......* 10

12 *niepotrzebne skreślić Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik Nr 6) i przyjmujemy go bez zastrzeŝeń. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Udzielamy wymaganej gwarancji na przedmiot zamówienia, potwierdzonej w Załącznik nr 2 - Formularz cenowy. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złoŝenia faktury. UpowaŜniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłoŝonych informacji oraz do wyjaśnienia kaŝdych aspektów naszej oferty. Oświadczamy, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): , dnia (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 11

13 27. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy pieczątka firmowa Wykonawcy Formularz cenowy dla poszczególnych pakietów. W przypadku pakietu nr 4 - Oprogramowanie, pola gwarancja nie wypełnia się. Nr pak ietu Nazwa własna Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa Netto [zł] Wartość netto [zł] Vat [%] Vat [zł] Wartość brutto [zł] Gwarancja [mc] Razem: Miejscowość, data podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy 12

14 28. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, który stanowi, Ŝe: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Projekt pn. Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŝywczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo