SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd OPEC Sp. z o.o. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości poniŝej euro, Przedmiot przetargu: dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223, poz z 2007 r. z późn. zm.) EZP nr 309/2010 Czerwiec / 2010r.

2 1. Zamawiający 1. Zamawiającym jest: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul Opata Hackiego 14, , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Dyrektora OPEC Sp. z o.o. 2. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. III O/Gdynia, NIP REGON P Prowadzący postępowanie Dział SI - KP -6; tel. (58) ; fax (58) Godziny urzędowania 07:00 15:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro. 3. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania. 2. CPV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 Wymagania techniczne. 4. Zamawiający określa następujące warunki serwisu w okresie gwarancyjnym: podjęcie napraw w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistnieniu usterki, usunięcie usterki w ciągu 3 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki. Terminy gwarancji ujęte są w Załącznik nr 6 Wymagania techniczne. 5. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca dostawy, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 6. JeŜeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to ich zakres wskazuje w ofercie. 7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. 8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. 4. Opis części zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg pakietów. 1

3 5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego 1. W celu potwierdzenia, Ŝe dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga opisu kaŝdego z elementów zamówienia, składającego się co najmniej z nazwy producenta, marki i modelu tak, aby moŝliwe było znalezienie jego pełnej specyfikacji technicznej na stronie internetowej producenta. Dopuszcza się, aby strona internetowa producenta napisana była w języku angielskim. 2. W przypadku utrudnionego dostępu do specyfikacji technicznej na stronie producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o jej dostarczenie. 3. Dla towarów, których specyfikacja wymaga spełniania norm i certyfikatów dopuszcza się, aby zamieszczone one były na stronie producenta i napisane w języku polskim albo angielskim. 6. Oferty wariantowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 8. Termin wykonania zamówienia dni od daty podpisania umowy. 9. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, Ŝe nie podlegają wykluczeniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca musi złoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2

4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę równieŝ w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 PZP. 4. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złoŝone przez kaŝdego Wykonawcę. 5. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz ). 10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określone przepisami ustawy; tzn.: posiadają koncesję/zezwolenie/licencję na obrót zawartymi w ofercie towarami, posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wykonali (lub wykonują) co najmniej 2 dostawy, o wartości netto minimum zł kaŝda, znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 3

5 podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia we wskazanym zakresie. 4. W przypadku z korzystania z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, podmiot ten musi wykazać się Ŝądaną ilością dostaw w tym zakresie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, Ŝe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym Ŝe Ŝaden z wykonawców nie moŝe podlegać wykluczeniu. 6. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy. 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złoŝyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty: oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, wykaz wykonanych (lub wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw o wartości netto minimum zł kaŝda z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4; W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz moŝe być złoŝony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców; sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeŝeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŝności - za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty winny być złoŝone co najmniej przez jednego wykonawcę. 2. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, dotyczącego sytuacji finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłoŝenia powyŝszej informacji dotyczącej tych podmiotów. 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złoŝona przez co najmniej jednego wykonawcę. 4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niŝszą niŝ zł 5. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument moŝe być złoŝony wspólnie lub oddzielnie przez kaŝdego wykonawcę na łączną kwotę nie niŝszą niŝ zł dla wszystkich wykonawców. 4

6 6. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 12. Dokumenty składane wraz z ofertą 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złoŝyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, oraz formularz cenowy Załącznik nr 2 - Formularz cenowy. 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 3. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złoŝyć: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 5, Rozdziału 9 i Rozdziału 11 SIWZ. Dowód wniesienia wadium. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty naleŝy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 13. Opis sposobu przygotowania 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być podpisane przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte zszyte w sposób uniemoŝliwiający ich dekompletację. 6. Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemoŝliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 7. Oferta winna być złoŝona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., GDYNIA ul. Opata Hackiego 14, KP-6, Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania. Nie otwierać przed 1 lipca 2010, godz. 10: Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana lub Wycofanie, i opisane jak w pkt Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 5

7 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 13. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 3. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 1. Krzysztof Puła, Spec. ds. Systemów Zarządzania, tel: Maciej Kurzydło, Starszy Spec. ds. Informatyki, tel: Wymagania dotyczące wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Pakiet 1: 2400 zł. Pakiet 2: 4400 zł Pakiet 3: 700 zł Pakiet 4: 200 zł 6

8 Pakiet 5: 1700 zł 2. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. III O/Gdynia, Nr w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale naleŝy złoŝyć w kasie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ul. Opata Hackiego 14 w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta. 4. Kserokopie dowodu wniesienia wadium naleŝy dołączyć do oferty. 5. Za wniesienie wadium w formie pienięŝnej Zamawiający uwaŝa wadium, które do terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pienięŝnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. 17. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia 1 lipca 2010 godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii ogólnej na parterze 2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 lipca 2010 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej na parterze. 3. JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złoŝenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 4. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się niezwłocznie. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 19. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę oferty naleŝy podać w wartości netto i brutto. 7

9 2. Cenę oferty naleŝy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 - Formularz cenowy. 3. Stawki i ceny wymienione przez oferenta nie będą podlegały korektom w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Cenę oferty naleŝy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w innej walucie niŝ PLN. 21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: cena oferty brutto %. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną. 22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 22.3, jeŝeli: złoŝono tylko jedną ofertę, nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy (tylko dla postępowań poniŝej progów). 5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 6. W przypadku powierzenia realizacji części dostaw podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8

10 7. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 8. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w następujących przypadkach: zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego, (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny) zmian wprowadzanych przez zamawiającego nie wykraczających po za przedmiot zamówienia, 9. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany ustaleń zawartej umowy na następujących warunkach: Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające nie większe niŝ 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP 23. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP. 25. Inne postanowienia 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 4. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw 5. Załącznik nr 5 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 6. Załącznik nr 6 Wymagania techniczne Gdynia, dnia. SIWZ Sporządził:.. Zatwierdził 9

11 26. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP Nr REGON Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniŝej euro / równej lub przekraczającej euro na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nr pakietu Cena netto VAT Cena brutto zgodnie z formularzem cenowym Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych. (tekst jedn. Dz. U. Nr 223, poz z 2007 r. z późn. zm.). Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. Wadium w kwocie.. zł zostało wniesione: w pieniądzu/przelewem na konto bankowe Zamawiającego/w siedzibie Zamawiającego w formie... * *niepotrzebne skreślić Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: siłami własnymi/siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:......* 10

12 *niepotrzebne skreślić Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik Nr 6) i przyjmujemy go bez zastrzeŝeń. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Udzielamy wymaganej gwarancji na przedmiot zamówienia, potwierdzonej w Załącznik nr 2 - Formularz cenowy. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złoŝenia faktury. UpowaŜniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłoŝonych informacji oraz do wyjaśnienia kaŝdych aspektów naszej oferty. Oświadczamy, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): , dnia (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 11

13 27. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy pieczątka firmowa Wykonawcy Formularz cenowy dla poszczególnych pakietów. W przypadku pakietu nr 4 - Oprogramowanie, pola gwarancja nie wypełnia się. Nr pak ietu Nazwa własna Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa Netto [zł] Wartość netto [zł] Vat [%] Vat [zł] Wartość brutto [zł] Gwarancja [mc] Razem: Miejscowość, data podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy 12

14 28. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, który stanowi, Ŝe: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 13

15 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary...., dnia... Miejscowość, data... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 14

16 29. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw pieczątka firmowa Wykonawcy Wykaz dostaw wykonanych (lub wykonanych) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykaz musi zawierać minimum 2 dostawy o wartości brutto nie mniejszej niŝ 80% wartości oferty kaŝdego pakietu. L.p. Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy) Wartość zamówienia netto Miejsce wykonania Data wykonania Zamówienia Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podwykonawcy)* Uwaga: NaleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych dostaw wymienionych w wykazie). *Kolumnę 6 naleŝy wypełnić jeŝeli wykonawcą dostaw był podmiot inny niŝ składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku z korzystania z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, podmiot ten musi wykazać się Ŝądaną ilością dostaw w tym zakresie. Miejscowość, data:.... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 15

17 30. Załącznik nr 5 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Umowa na dostawę sprzętu komputerowego (pakiet nr 1 części i akcesoria) (pakiet nr 2 zestawy komputerowe i notebooki) (pakiet nr 3 urządzenia drukujące, aparaty cyfrowe) zawarta w dniu roku, pomiędzy: Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Spółka z o.o. ul. Opata Hackiego 14, Gdynia, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez: mgr inŝ. Aleksandra Wellengera a zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem..., zwanym dalej sprzedawcą, reprezentowanym przez: o treści następującej: Sprzedawca sprzedaje na rzecz zamawiającego sprzęt komputerowy szczegółowo określony i wyceniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwany dalej przedmiotem umowy. 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby zamawiającego na własny koszt w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 3. Rozpoczęcie dostawy od godziny 8:00, zakończenie dostawy do godziny 14:00. Dostawy w opakowaniu do magazynu OPEC na regał, ekipą sprzedawcy. 4. Dostawa musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, na który zamawiający ma prawo nanieść uwagi Wynagrodzenie sprzedawcy z tytułu sprzedaŝy przedmiotu umowy oraz z tytułu innych czynności związanych z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z 1 niniejszej umowy, ustalone zostało na kwotę ogółem:...zł (netto) (słownie:... zł) + VAT... zł (słownie:... zł) wartość brutto:... zł (słownie:... zł) która jest niezmienną do końca realizacji Umowy, przy zachowaniu zakresu dostaw. 2. Wynagrodzenie ustalone zostało w oparciu o załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 16

18 3. Zapłata kwoty określonej w 2 ust.1. nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego faktury VAT. 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag. 5. Faktury VAT powinny zawierać wpisany dodatkowo, przynaleŝny wyrobowi numer PKWiU według załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 6. Za dokonanie płatności rozumie się datę złoŝenia przez zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 7. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające o łącznej wartości nie większej niŝ 20% wartości przedmiotu umowy. Zamówienia uzupełniające wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności i akceptacji obu stron umowy Okres gwarancji na zakupione towary określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie sprzętu oraz wady ujawnione podczas eksploatacji. 3. Sprzedawca gwarantuje, Ŝe przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych, fabrycznych oraz spełnia wymagane parametry techniczne. 4. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego oraz do rozpoczęcia realizacji naprawy serwisowej w okresie 8 godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku, gdy okres naprawy przekracza 3 dni robocze, sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy. Naprawa serwisowa w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze. 5. Za serwis gwarancyjny rozumie się nieodpłatne usuwanie usterek przedmiotu umowy. 6. Sprzedawca nie pobiera opłat za dojazd serwisu do dostarczonego sprzętu w przypadku naprawy gwarancyjnej Z tytułu opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy oraz reakcji serwisu gwarancyjnego, sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej stanowiącej 0,3% wartości umowy za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. Z tytułu opóźnienia w naprawie gwarancyjnej przedmiotu umowy, sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej stanowiącej 1% wartości umowy za kaŝdy dzień opóźnienia. 3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza dochodzenia przez zamawiającego odszkodowania od Sprzedawcy do wysokości wyrządzonej szkody Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest obowiązkiem Sprzedawcy. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na koszt Sprzedawcy Sprzedawca upowaŝnia ze swojej strony do podpisywania faktur niŝej wymienione osoby: Konto bankowe sprzedawcy:

19 1. Sprzedawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do umowy dokumentem tj. zał. Nr 4 do decyzji Nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Z o.o. w Gdyni Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa. 2. Zgodnie z 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860) wraz z podpisaną umową Sprzedawca dostarczy dołączoną do umowy Informację pracodawcy o zagroŝeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy (załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 3/2007) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego. 3. Zamawiający ma prawo do kontroli spełniania wymagań określonych umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p. poŝ. pracowników Sprzedawcy W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneks) pod rygorem niewaŝności. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Zamawiający: Sprzedawca: 18

20 Umowa na dostawę oprogramowania komputerowego (pakiet nr 4 oprogramowanie) zawarta w dniu roku, pomiędzy: Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Spółka z o.o. ul. Opata Hackiego 14, Gdynia, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez: mgr inŝ. Aleksandra Wellengera a zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem..., zwanym dalej sprzedawcą, reprezentowanym przez: o treści następującej: Sprzedawca sprzedaje na rzecz zamawiającego oprogramowanie komputerowe szczegółowo określone i wyceniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwany dalej przedmiotem umowy. 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby zamawiającego na własny koszt w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 3. Rozpoczęcie dostawy od godziny 8:00, zakończenie dostawy do godziny 14: Dostawa musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, na który zamawiający ma prawo nanieść uwagi. 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć pisemne potwierdzenie udzielenia licencji na przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty sprzedaŝy, wystawiony przez podmiot uprawniony do udzielania licencji na przedmiot umowy Wynagrodzenie sprzedawcy z tytułu sprzedaŝy przedmiotu umowy, w tym udzielenie licencji na oprogramowanie, zgodnie z 1 i 3, ustalone zostało na kwotę ogółem:...zł (netto) (słownie:... zł) + VAT... zł (słownie:... zł) wartość brutto:... zł (słownie:... zł) która jest niezmienną do końca realizacji Umowy, przy zachowaniu zakresu dostaw. 2. Wynagrodzenie ustalone zostało w oparciu o załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Zapłata kwoty określonej w 2 ust.1. nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego faktury VAT. 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag. 19

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 1 z 5 10-01-05 16:03 Gdynia: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - POSTEPOWANIE NR 01/UCMMiT/AW/10 Numer ogłoszenia: 3234-2010; data zamieszczenia: 05.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo