SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, Lublin tel , fax , Nr sprawy: PRGM-251/12/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę części komputerowych i środków czyszczących wg 302 grupy kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówień CPV Lublin, dnia 19 listopad 2011 r.

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego. Przewozy Regionalne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wileńska 14a Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, Lublin. NIP , REGON Telefon nr II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). UŜyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - pojęcie ustawy dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.); - pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia. III. a. Rodzaj zamówienia. Dostawy Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych części komputerowych i środków czyszczących dla Lubelskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Lublinie. Asortyment i ilości części komputerowych i środków czyszczących określają załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SIWZ. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do do Lublina ul. Gazowa 4. Asortyment, ilość w poszczególnych partiach Zamawiający będzie określał w pisemnych zamówieniach wysyłanych na numer faxu Wykonawcy Dostawa poszczególnych partii w ciągu 5 dni od dnia złoŝenia zamówienia. III. b. Oferty częściowe i wariantowe. Przedmiot zamówienia jest podzielony i Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: I. Część zamówienia części do drukarek, II. Część zamówienia podzespoły komputerowe, multimedia, środki czyszczące. III. Część zamówienia diagnostyka komputerowa, IV. Część zamówienia dyski sieciowe, V. Część zamówienia dysk serwerowy. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. III.c. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. IV. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2012 r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

3 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonego do oferty. Ocena spełniania warunków prowadzona będzie na podstawie analizy w/wym. oświadczeń metodą spełnia nie spełnia. W przypadku braku w ofercie w/wym. oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy naleŝy przedłoŝyć oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Oferty. VI.a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do oferty. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku Wykonawcy będącego osoba fizyczną oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do oferty. 3. Aktualne zaświadczenia: - właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. JeŜeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust 1 pkt. 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 7. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIa : 1) w ppkt 2 3 i ppkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 2 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

4 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) w ppkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit a i lit b oraz w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składnia ofert, dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit c powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/wym. dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w SIWZ w rozdziale VIa pkt 7 stosuje się odpowiednio. Dokumenty winny być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Włodzimierz Błachut - pok. 110, w dni powszednie w godz , Damian Włodarski - pok. 111 w dni powszednie w godz , 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŝ przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną na adres lub faksem, pod numer KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje zapytania na piśmie na adres: Przewozy Regionalne spółka z o. o. w Warszawie, Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, Lublin. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: lub pocztą elektroniczną: Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej. 4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŝe zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej. 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 3 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

5 upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert. A. 1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 2. Wykonawca wraz z ofertą składa: a) dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VI i VIa SIWZ, b) uchwałę wspólników a jeŝeli umowa spółki stanowi inaczej, umowę spółki zgodnie z art. 230 k.s.h. w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka z o. o., a cena oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeŝeli oferta i załączniki nie będą podpisywane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. 1) KaŜdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobowiązany jest do złoŝenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIa pkt.1oraz w rozdziale X. A pkt. 2 c SIWZ; 2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę-pełnomocnika. Podpisy muszą być złoŝone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wypełniając formularz oferty, jak równieŝ inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę"; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy" naleŝy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zaŝąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, z zastrzeŝeniem, art. 93 ust. 4 ustawy. 3. Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. KaŜda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Brak jakiegokolwiek z wyŝej wymienionych dokumentów, lub złoŝenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 6. Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 4 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

6 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iŝ nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeŝenie Wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca w szczególności nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny. 7. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA". Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy; koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie dołączona do oferty. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Lublinie ul. Gazowa 4 pokój numer 210 do dnia roku, do godziny Kopertę naleŝy zaadresować: Przewozy Regionalne sp. z o. o. w Warszawie Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, Lublin. Oferta w postępowaniu na dostawę części komputerowych i środków czyszczących - nie otwierać przed dniem: roku godzina Koperta powinna być opatrzona takŝe nazwą i adresem Wykonawcy. Konsekwencje złoŝenia oferty nie zgodnie z w/wym. opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi dnia roku, o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Lublinie ul. Gazowa 4, pok. 101 parter. 3. Otwarcie ofert. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informacje o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu n/wym. informacji. Na otwarciu ofert podane zostaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe cena zawarta w ofercie. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Ceną oferty jest cena zaoferowana przez Wykonawcę oddzielnie dla kaŝdej części zamówienia. Cena oferty to cena brutto. Cenę oferty naleŝy obliczyć w następujący sposób: 5 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

7 dla kaŝdego asortymentu wymienionego w kolumnie 2 w załącznikach nr 1 5 do oferty naleŝy podać: cenę jednostkową (z podatkiem VAT) (kolumna 5), cenę (z podatkiem VAT) (kolumna 6) będącą iloczynem ilości (kolumna 4) i ceny jednostkowej (kolumna 5), następnie naleŝy (w kolumnie 6) dodać ceny wszystkich asortymentów. Sumę cen wszystkich asortymentów naleŝy wpisać w kolumnie 6 w ostatnim wierszu (z prawej strony Razem cena oferty (I, II, części zamówienia (z podatkiem VAT). Suma cen wszystkich asortymentów jest ceną oferty. Wymienione wartości w ofercie naleŝy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360). Cena zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna do czasu zakończenia realizacji dostawy części będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny oferty i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pienięŝnych (złotych polskich i groszach). XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: cena oferty Co % [ pkt. ] Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie obowiązującego kryterium. Oferta wypełniająca wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyŝej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: Cena minimalna Liczba punktów = x 100 pkt. = ilość punktów Cena oferty badanej przyjmując wagę 100% za 100 punktów. Wartości punktowe zostaną wyliczone do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu zaokrągleń: wartości od 1 do 4 zostaną odrzucone, wartości od 5 do 9 zostaną zaokrąglone w górę. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

8 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza równieŝ na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniŝszą ceną) spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) w przypadku zwłoki w dostarczeniu choćby jednej partii części komputerowych i środków czyszczących w wysokości 0,5 % ceny tej partii za kaŝdy dzień zwłoki, b) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, w całości lub części z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10 % wartości umowy. c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wartości mowy. 2. Datą spełnienia świadczenia pienięŝnego jest dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, o których mowa w art. 179 ustawy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy. 2. Środkiem ochrony prawnej jest odwołanie, które wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 10 dni, jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. JeŜeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 7 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

9 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŝeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2 ustawy. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŝonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów a takŝe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki: nr 1 5 asortyment, ilości części komputerowych i środków czyszczących będących przedmiotem zamówienia, nr 6 wzór oferty, nr 7 wzór umowy. ZATWIERDZAM: SIWZ zatwierdzona przez: 1) Justynę Mądry Dyrektor Zakładu 2) Monikę Kwiecińską Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych 8 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

10 Części eksploatacyjne do drukarek: Załącznik nr 1 do SIWZ l.p. Nazwa materiału Parametry materiału Jedn. miary Ilość wałek światłoczuły do drukarek LEXMARK E250dn, E352dn nr katalogowy E250x22G szt. 5 2 wałek światłoczuły do drukarek LEXMARK E342n, E232 nr katalogowy 12A8302 szt. 5 3 wałek światłoczuły do drukarki LEXMARK E360dn nr katalogowy E260x22G 4 bęben światłoczuły do drukarki LEXMARK C920dn color komplet 3 bębnów (kolory: cyjan, magenta, yellow) nr katalogowy. 12N0772 kpl 1 5 bęben światłoczuły do Lexmark drukarki C920 czarny nr katalogowy 12N0773 szt. 2 6 wałek kryjący olejem do drukarki C920 Lexmark nr katalogowy C92035x szt. 2 7 bęben cyjan do OKI C8600 Kod szt. 2 8 bęben yellow do OKI C8601 Kod szt. 2 9 bęben magenta do OKI C8602 Kod szt bęben black do OKI C8603 Kod szt. 3 9 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 32/1108/DN PRZETARG

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo