SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, Lublin tel , fax , Nr sprawy: PRGM-251/12/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę części komputerowych i środków czyszczących wg 302 grupy kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówień CPV Lublin, dnia 19 listopad 2011 r.

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego. Przewozy Regionalne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wileńska 14a Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, Lublin. NIP , REGON Telefon nr II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). UŜyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - pojęcie ustawy dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.); - pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia. III. a. Rodzaj zamówienia. Dostawy Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych części komputerowych i środków czyszczących dla Lubelskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Lublinie. Asortyment i ilości części komputerowych i środków czyszczących określają załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SIWZ. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do do Lublina ul. Gazowa 4. Asortyment, ilość w poszczególnych partiach Zamawiający będzie określał w pisemnych zamówieniach wysyłanych na numer faxu Wykonawcy Dostawa poszczególnych partii w ciągu 5 dni od dnia złoŝenia zamówienia. III. b. Oferty częściowe i wariantowe. Przedmiot zamówienia jest podzielony i Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: I. Część zamówienia części do drukarek, II. Część zamówienia podzespoły komputerowe, multimedia, środki czyszczące. III. Część zamówienia diagnostyka komputerowa, IV. Część zamówienia dyski sieciowe, V. Część zamówienia dysk serwerowy. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. III.c. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. IV. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2012 r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

3 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonego do oferty. Ocena spełniania warunków prowadzona będzie na podstawie analizy w/wym. oświadczeń metodą spełnia nie spełnia. W przypadku braku w ofercie w/wym. oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy naleŝy przedłoŝyć oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Oferty. VI.a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do oferty. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku Wykonawcy będącego osoba fizyczną oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do oferty. 3. Aktualne zaświadczenia: - właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. JeŜeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust 1 pkt. 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 7. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIa : 1) w ppkt 2 3 i ppkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 2 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

4 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) w ppkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit a i lit b oraz w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składnia ofert, dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit c powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/wym. dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w SIWZ w rozdziale VIa pkt 7 stosuje się odpowiednio. Dokumenty winny być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Włodzimierz Błachut - pok. 110, w dni powszednie w godz , Damian Włodarski - pok. 111 w dni powszednie w godz , 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŝ przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną na adres lub faksem, pod numer KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje zapytania na piśmie na adres: Przewozy Regionalne spółka z o. o. w Warszawie, Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, Lublin. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: lub pocztą elektroniczną: Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej. 4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŝe zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej. 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 3 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

5 upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert. A. 1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 2. Wykonawca wraz z ofertą składa: a) dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VI i VIa SIWZ, b) uchwałę wspólników a jeŝeli umowa spółki stanowi inaczej, umowę spółki zgodnie z art. 230 k.s.h. w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka z o. o., a cena oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeŝeli oferta i załączniki nie będą podpisywane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. 1) KaŜdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobowiązany jest do złoŝenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIa pkt.1oraz w rozdziale X. A pkt. 2 c SIWZ; 2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę-pełnomocnika. Podpisy muszą być złoŝone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wypełniając formularz oferty, jak równieŝ inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę"; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy" naleŝy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zaŝąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, z zastrzeŝeniem, art. 93 ust. 4 ustawy. 3. Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. KaŜda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Brak jakiegokolwiek z wyŝej wymienionych dokumentów, lub złoŝenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 6. Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 4 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

6 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iŝ nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeŝenie Wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca w szczególności nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny. 7. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA". Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy; koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie dołączona do oferty. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Lublinie ul. Gazowa 4 pokój numer 210 do dnia roku, do godziny Kopertę naleŝy zaadresować: Przewozy Regionalne sp. z o. o. w Warszawie Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, Lublin. Oferta w postępowaniu na dostawę części komputerowych i środków czyszczących - nie otwierać przed dniem: roku godzina Koperta powinna być opatrzona takŝe nazwą i adresem Wykonawcy. Konsekwencje złoŝenia oferty nie zgodnie z w/wym. opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi dnia roku, o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Lublinie ul. Gazowa 4, pok. 101 parter. 3. Otwarcie ofert. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informacje o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu n/wym. informacji. Na otwarciu ofert podane zostaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe cena zawarta w ofercie. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Ceną oferty jest cena zaoferowana przez Wykonawcę oddzielnie dla kaŝdej części zamówienia. Cena oferty to cena brutto. Cenę oferty naleŝy obliczyć w następujący sposób: 5 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

7 dla kaŝdego asortymentu wymienionego w kolumnie 2 w załącznikach nr 1 5 do oferty naleŝy podać: cenę jednostkową (z podatkiem VAT) (kolumna 5), cenę (z podatkiem VAT) (kolumna 6) będącą iloczynem ilości (kolumna 4) i ceny jednostkowej (kolumna 5), następnie naleŝy (w kolumnie 6) dodać ceny wszystkich asortymentów. Sumę cen wszystkich asortymentów naleŝy wpisać w kolumnie 6 w ostatnim wierszu (z prawej strony Razem cena oferty (I, II, części zamówienia (z podatkiem VAT). Suma cen wszystkich asortymentów jest ceną oferty. Wymienione wartości w ofercie naleŝy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360). Cena zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna do czasu zakończenia realizacji dostawy części będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny oferty i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pienięŝnych (złotych polskich i groszach). XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: cena oferty Co % [ pkt. ] Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie obowiązującego kryterium. Oferta wypełniająca wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyŝej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: Cena minimalna Liczba punktów = x 100 pkt. = ilość punktów Cena oferty badanej przyjmując wagę 100% za 100 punktów. Wartości punktowe zostaną wyliczone do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu zaokrągleń: wartości od 1 do 4 zostaną odrzucone, wartości od 5 do 9 zostaną zaokrąglone w górę. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

8 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza równieŝ na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniŝszą ceną) spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) w przypadku zwłoki w dostarczeniu choćby jednej partii części komputerowych i środków czyszczących w wysokości 0,5 % ceny tej partii za kaŝdy dzień zwłoki, b) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, w całości lub części z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10 % wartości umowy. c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wartości mowy. 2. Datą spełnienia świadczenia pienięŝnego jest dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, o których mowa w art. 179 ustawy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy. 2. Środkiem ochrony prawnej jest odwołanie, które wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 10 dni, jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. JeŜeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 7 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

9 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŝeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2 ustawy. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŝonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów a takŝe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki: nr 1 5 asortyment, ilości części komputerowych i środków czyszczących będących przedmiotem zamówienia, nr 6 wzór oferty, nr 7 wzór umowy. ZATWIERDZAM: SIWZ zatwierdzona przez: 1) Justynę Mądry Dyrektor Zakładu 2) Monikę Kwiecińską Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych 8 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

10 Części eksploatacyjne do drukarek: Załącznik nr 1 do SIWZ l.p. Nazwa materiału Parametry materiału Jedn. miary Ilość wałek światłoczuły do drukarek LEXMARK E250dn, E352dn nr katalogowy E250x22G szt. 5 2 wałek światłoczuły do drukarek LEXMARK E342n, E232 nr katalogowy 12A8302 szt. 5 3 wałek światłoczuły do drukarki LEXMARK E360dn nr katalogowy E260x22G 4 bęben światłoczuły do drukarki LEXMARK C920dn color komplet 3 bębnów (kolory: cyjan, magenta, yellow) nr katalogowy. 12N0772 kpl 1 5 bęben światłoczuły do Lexmark drukarki C920 czarny nr katalogowy 12N0773 szt. 2 6 wałek kryjący olejem do drukarki C920 Lexmark nr katalogowy C92035x szt. 2 7 bęben cyjan do OKI C8600 Kod szt. 2 8 bęben yellow do OKI C8601 Kod szt. 2 9 bęben magenta do OKI C8602 Kod szt bęben black do OKI C8603 Kod szt. 3 9 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

11 Załącznik nr 2 do SIWZ Podzespoły komputerowe, multimedia: l.p. Nazwa materiału Parametry materiału Jedn. miary Ilość 1. alkohol izopropylowy do czyszczenia napędów optycznych 300ml 2. Bateria cynkowa 6F22 Rozmiar: D, Napięcie nominalne: 9V, Pojemność nominalna 220mAh szt bateria PC typ: CR2032 litowa napięcie; 3V szt chusteczki czyszczące do matryc LCD ( w opakowaniu po 100 szt.) op dysk twardy HDD wewnętrzny interfejs: SATA, format 3,5 cala, Poziom hałasu < 28 db, pojemność; 1 TB, transfer danych > 299 MB/s 6. dysk twardy HDD wewnętrzny interfejs ATA (IDE), pojemność min.320gb, format: 3,5 cala, poziom hałasu <30 db 7. Gniazdo sieci LAN Gniazdo natynkowe kat.5e 2xRJ45 FTP 64x80mm GF szt Gniazdo sieci LAN Gniazdo natynkowe kat.5e 1xRJ45 UTP 64x80mm GF szt KABEL TRANSMISYJNY SATA długość co najmniej 30cm, złącze z jednej strony proste z drugiej pod kątem 90stopni szt kabel USB 1,8 m szt karta graficzna do PC wielkość pamięci: min. 512 MB; typ złącza: PCI-Express x16; typ chłodzenia: wentylator, typ zastosowanej pamięci: DDR2 (64bit); taktowanie rdzenia: min. 500 MHz; taktowanie pamięci: 800 MHz; rodzaje wyjść/wejść: wyjście DVI; sterowniki do systemu Windows XP 12. karta sieciowa LAN 10/100 MB/s LAN 10/100 Mb/s: interfejs: PCI; szt klawiatura komputerowa 14. listwa zasilająca standardowa klawiatura, układ klawiszy "QWERTY" z wydzielona częścią numeryczną i wydzieloną częścią klawiszy funkcyjnych (min. "ins","home","strzalki") z niskim skokiem klawiszy. Interfejs PS2/USB, kolor czarny lub jasny - ostatecznie określony w zamówieniu. Napięcie znamionowe urządzenia 230 V, Częstotliwość znamionowa 50Hz, Prąd znamionowy obciąŝenia IN = 10 A, dł. przewodu zasilającego 3m., min 5 gniazd wyjść. szt. 6 szt mysz komputerowa optyczna, przewodowa, interfejs PS2/USB, liczba przycisków: 3, 1 rolka przewijania, szt napęd DVD-RW moŝliwość montaŝu w pionie lub poziomie - Interfejs ATA (IDE) szt napęd DVD-RW typ DVD+/-RW, moŝliwość montaŝu w pionie lub poziomie., Interfejs SATA 18. pamięci RAM rodzaj pamięci DDR-2, standard: DDR2-800, pojemność 1GB szt pasta termoprzewodząca pasta termoprzewodząca. Waga netto: 3,5 g. do 4g - Temperatura pracy: od -45 do 150 stopni Celsjusza! Lub wyŝsza szt SIWZ na dostawę części komputerowych r.

12 20. patchcord 0,5m Kabel UTP kat 5e. wtyki RJ45, długości 0,5m szt patchcord 1 m Kabel UTP kat 5e. wtyki RJ45, długości 1m szt pendrive USB interfejs USB 2.0, pojemność 8GB, obsługiwane systemy operacyjne : Windows 98, XP,Vista, 7, 2000, ME, Linux. MAcOs pianka do czyszczenia plastiku 300 ml szt płyta główna 25. powietrze spręŝone do czyszczenia (w opak. po 600ml.) 26. procesor AMD gniazdo procesora: Socket AM3; posiadający złącza PCI, PCI-Express x1, PCI-Express x16; rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR3 DIMM,karta graficzna zintegrowana, sterowniki do systemu windows XP dwurdzeniowy, typ gniazda AM3, częstotliwość taktowania min MHz, z układem chłodzenia w zestawie op przedłuŝacz USB 1,8m końcówki typu "A" szt router LAN model: Zyxel ZyWALL USG 20W 29. przełącznik LAN SWITCH Liczba portów: 24, przystosowany do montaŝu w szafie rackj19'' 30. wentylator na obudowę wymiary 80x80x25, napięcie zasilania 12V, złącze zasilające 3 pin, głośność pracy <14dB, diody LED sygnalizujące pracę urządzenia, urządzenie bezwentylatorowe szt zasilacz wewnętrzny do PC 400W ATX Moc wyjściowa rzeczywista 400W, standard ATX, 2x sata (lub więcej) i 2 x ide (lub więcej) szt zewnętrzny czytnik kart pamięci obsługiwane karty: SD/SDHC/MMC/T-F/MS/MS DUO/MS PRO/XD/CF/MD, interfejs USB monitor komputerowy LCD 34 baterie do UPS 35 projektor multimedialny przekątna ekranu 19 cali, format 5:4 (dopuszczalny 4:3), rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, gniazda wejściowe VGA i DVI, zasilacz wbudowany, czas reakcji max 5 milisekund, matryca TFT/TN,Kontrast1000:1, Częst. odświeŝania przy zalecanej rozdzielczości: pojemność 7 do 9 Ah, napięcie 12V, Ŝywotność 3-5 lat wymiary: szer - 65 mm, wys. 94 mm, dług. 151 mm stosunek powiększania:1 :1.2 (),rozdzielczość 1280x800 właściwości obiektywu: Odległość projekcji:1,68-2,02 m Korekta Keystone (cyfrowa) : ± 30 (pionowo),jasność obrazu:2500 ANSI Lumen, Stosunek kontrastu :2000:1 Interfejsy: 1x D-sub 15-pin, 1 x USB 2.0 Type B, 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D -sub 15-pin), 1x Stereo Mini-Jack Napięcie zasilania: V Pobór mocy : 265 W (max), 0,4 W (standby) Poziom hałasu: < 37 db(a),wbudowany 1 głośnik o mocy 1W Akcesoria: Kabel zasilający, kabel VGA, Zdalne sterowanie +bateria, torba Instrukcja w języku polskim szt. 5 szt SIWZ na dostawę części komputerowych r.

13 Załącznik nr 3 do SIWZ Diagnostyka komputerowa: l.p. Nazwa materiału Parametry materiału Jedn. miary Ilość 1. karta diagnostyczna 2. miernik uniwersalny Tester płyt głównych na złączu PCI z wyświetlaczem dwuznakowym i opisem kodów błędów BIOS co najmniej czterech najpopularniejszych firm tzn.award, Ami, Phoenix, Tandy w wersji papierowej Musi posiadać następujące funkcje: Standardowe funkcje pomiaru V/DC, V/AC, A/DC pomiar oporności, akustyczny test ciagloscitest diody, bezkontaktowy tester napięcia prądu zmiennego, test tranzystora hfe, wyświetlanie niskiego stanu baterii, pomiar temperatury 3. tester sieci komputerowych typ: TM zasilacz 5. wkrętarka akumulatorowa 18V GDR 10.8 Li regulowany stabilizowany z zestawem co najmniej 6 końcówek wyjściowych - napięcie wejściowe 230V, rodzaj wtyczki EU, koniecznie musi posiadać napięcia wyjściowe 12V, 3V, 4,5V, 6V, 7,5V, 9V - dopuszcza się równieŝ inne wartości wartości napięć wyjściowych dane techniczne: napięcie akumulatora 18V, ilość akumulatorów w zestawie 2, przełącznik lewo/prawo, samozaciskowy uchwyt do wierteł, Moment obrót: min/max: Nm, Waga z akumul. max: 1,7kg' Lampka LED do podświetlania punktu pracy. szt SIWZ na dostawę części komputerowych r.

14 Załącznik nr 4 do SIWZ Dyski sieciowe: l.p. Nazwa materiału Parametry materiału Jedn. miary Ilość 1. Dysk sieciowy QNAP TS-239 PRO II+, procesor 1,8GHz Marvell, 1GB DDR II RAM, 8MB Flash, 2 x GB, 10/100/1000 MBit/s Ethernet System Embeded Linux Procesor Intel Atom 1.8 GHz (D425) single core Pamięć 1 GB DDR RAM Ilość dysków 2 x 3.5" SATA II - kieszenie z funkcją hot-swap Sieć 2 x Gigabit LAN Złącza dodatkowe 5 x USB, 2 x esata Wskaźniki LED zasilanie, LAN, esata, HDD 1-2, Status, USB, e-sata Wyświetlacz LCD - Obsługa trybów RAID RAID 1, RAID 0, JBOD, Single Disk Funkcje RAID rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restaru urządzenia Wbudowany serwer www PHP, MySQL, SQLite, phpmyadmin, Joomla, Multimedialne usługi UPnP, radio internetowe, galeria www, itunes serwer, Pobieranie plików zarządzanie przez aplikacje Windows lub przeglądarkę Stacja monitoringu zapis, odtwarzanie, podgląd na Ŝywo, detekcja ruchu, alarmy, Ilość obsługiwanych kamer 2 Max ilość uŝytkowników 2048 Max ilość grup 256 Max ilość folderów 256 Max ilość połączeń dysk twardy HDD wewnętrzny interfejs SATA pojemność 2TB, moŝliwość pracy w urządzeniu QNAP TS-239Pro II+ szt SIWZ na dostawę części komputerowych r.

15 Załącznik nr 5 do SIWZ Dysk serwerowy: l.p. Nazwa materiału Parametry materiału Jedn. miary Ilość 1. dysk serwerowy Sas model: SEAGATE ST373355SS, pojemność 73GB, 10K, interfejs SAS szt SIWZ na dostawę części komputerowych r.

16 .. /Nazwa i adres Oferenta/ Załącznik nr 6 do SIWZ dnia (miejscowość) OFERTA Do Przewozy Regionalne sp. z o. o. w Warszawie Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, Lublin Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) na dostawę części komputerowych i środków czyszczących dla Lubelskiego Zakładu Przewozów Regionalnych wg 302 grupy Wspólnego Słownika zamówień CPV zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ: 1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę *) : a) I część zamówienia:..... zł brutto, słownie: zł, w tym naleŝny podatek VAT... %, b) II część zamówienia:..... zł brutto, słownie:..... zł, w tym naleŝny podatek VAT... %, c) III część zamówienia:..... zł brutto, słownie:..... zł, w tym naleŝny podatek VAT... %, d) IV część zamówienia:..... zł brutto, słownie:..... zł, w tym naleŝny podatek VAT... %, e) V część zamówienia:..... zł brutto, słownie:..... zł, w tym naleŝny podatek VAT... %, 2. Oświadczamy, Ŝe w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 4. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 5. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oferta została złoŝona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Niniejszym informujemy, iŝ informacje składające się na ofertę, zwarte na stronach od nr... do nr... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 9. Integralną część ofert stanowią następujące dokumenty: (podpis/y osoby/osób) upowaŝnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 15 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

17 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 do Oferty Formularz cenowy na dostawę części do drukarek będących przedmiotem zamówienia l.p. Nazwa materiału Parametry materiału Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa (z podatkiem VAT) w zł. Cena (z podatkiem VAT) (kolumna 5 x kolumna 6) w zł wałek światłoczuły do drukarek LEXMARK E250dn, E352dn nr katalogowy E250x22G szt. 5 2 wałek światłoczuły do drukarek LEXMARK E342n, E232, nr katalogowy 12A8302 szt. 5 3 wałek światłoczuły do drukarki LEXMARK E360dn, nr katalogowy E260x22G 4 bęben światłoczuły do drukarki LEXMARK C920dn color komplet 3 bębnów (kolory: cyjan, magenta, yellow) nr katalogowy. 12N0772 kpl 1 5 bęben światłoczuły do Lexmark drukarki C920 czarny nr katalogowy 12N0773 szt. 2 6 wałek kryjący olejem do drukarki C920 Lexmark nr katalogowy C92035x szt. 2 7 bęben cyjan do OKI C8600 Kod szt. 2 8 bęben yellow do OKI C8601 Kod szt. 2 9 bęben magenta do OKI C8602 Kod szt bęben black do OKI C8603 Kod szt. 3 Razem cena oferty (z podatkiem VAT) słownie... zł.... (podpis/y osoby/osób upowaŝnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 16 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

18 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do Oferty Formularz cenowy na podzespoły komputerowe, multimedia: l.p. Nazwa materiału Parametry materiału Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa (z podatkiem VAT) w zł. Cena (z podatkiem VAT) (kolumna 5 x kolumna 6) w zł Alkohol izopropylowy do czyszczenia napędów optycznych 300ml 2. Bateria cynkowa 6F22 Rozmiar: D, Napięcie nominalne: 9V, Pojemność nominalna 220mAh szt Bateria PC typ: CR2032 litowa napięcie; 3V szt chusteczki czyszczące do matryc LCD ( w opakowaniu po 100 szt.) op dysk twardy HDD wewnętrzny interfejs: SATA, format 3,5 cala, Poziom hałasu < 28 db, pojemność; 1 TB, transfer danych > 299 MB/s 6. dysk twardy HDD wewnętrzny interfejs ATA (IDE), pojemność min.320gb, format: 3,5 cala, poziom hałasu <30 db 7. Gniazdo sieci LAN Gniazdo natynkowe kat.5e 2xRJ45 FTP 64x80mm GF szt Gniazdo sieci LAN Gniazdo natynkowe kat.5e 1xRJ45 UTP 64x80mm GF szt KABEL TRANSMISYJNY SATA długość co najmniej 30cm, złącze z jednej strony proste z drugiej pod kątem 90stopni szt kabel USB 1,8 m szt karta graficzna do PC wielkość pamięci: min. 512 MB; typ złącza: PCI-Express x16; typ chłodzenia: wentylator, typ zastosowanej pamięci: DDR2 (64bit); taktowanie rdzenia: min. 500 MHz; taktowanie pamięci: 800 MHz; rodzaje wyjść/wejść: wyjście DVI; sterowniki do systemu Windows XP 12. karta sieciowa LAN 10/100 MB/s LAN 10/100 Mb/s: interfejs: PCI; szt klawiatura komputerowa standardowa klawiatura, układ klawiszy "QWERTY" z wydzielona częścią numeryczną i wydzieloną częścią klawiszy funkcyjnych (min. "ins","home","strzalki") z szt. 6 niskim skokiem klawiszy. Interfejs PS2/USB, kolor czarny lub jasny - ostatecznie określony w zamówieniu. 14. listwa zasilająca Napięcie znamionowe urządzenia 230 V, Częstotliwość znamionowa 50Hz, Prąd znamionowy obciąŝenia IN = 10 A, dł. przewodu zasilającego 3m., min 5 szt. 6 gniazd wyjść. 15. mysz komputerowa optyczna, przewodowa, interfejs PS2/USB, liczba przycisków: 3, 1 rolka przewijania, szt napęd DVD-RW moŝliwość montaŝu w pionie lub poziomie - Interfejs ATA (IDE) szt napęd DVD-RW typ DVD+/-RW, moŝliwość montaŝu w pionie lub poziomie., Interfejs SATA 18. pamięci RAM rodzaj pamięci DDR-2, standard: DDR2-800, pojemność 1GB szt pasta termoprzewodząca pasta termoprzewodząca. Waga netto: 3,5 g. do 4g - Temperatura pracy: od -45 do 150 stopni Celsjusza! szt. 2 Lub wyŝsza 20. patchcord 0,5m Kabel UTP kat 5e. wtyki RJ45, długości 0,5m szt patchcord 1 m Kabel UTP kat 5e. wtyki RJ45, długości 1m szt pendrive USB interfejs USB 2.0, pojemność 8GB, obsługiwane systemy operacyjne : Windows 98, XP,Vista, 7, 2000, ME, Linux. MAcOs pianka do czyszczenia plastiku 300 ml szt płyta główna gniazdo procesora: Socket AM3; posiadający złącza PCI, PCI-Express x1, PCI-Express x16; rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR3 DIMM,karta graficzna 17 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

19 zintegrowana, sterowniki do systemu windows XP 25. powietrze spręŝone do czyszczenia (w opak. po 600ml.) op procesor AMD dwurdzeniowy, typ gniazda AM3, częstotliwość taktowania min MHz, z układem chłodzenia w zestawie 27. przedłuŝacz USB 1,8m końcówki typu "A" szt router LAN model: Zyxel ZyWALL USG 20W 29. przełącznik LAN SWITCH Liczba portów: 24, przystosowany do montaŝu w szafie rackj19'' 30. wentylator na obudowę wymiary 80x80x25, napięcie zasilania 12V, złącze zasilające 3 pin, głośność pracy <14dB, diody LED sygnalizujące pracę urządzenia, urządzenie szt. 4 bezwentylatorowe 31. zasilacz wewnętrzny do PC 400W ATX Moc wyjściowa rzeczywista 400W, standard ATX, 2x sata (lub więcej) i 2 x ide (lub więcej) szt zewnętrzny czytnik kart pamięci obsługiwane karty: SD/SDHC/MMC/T-F/MS/MS DUO/MS PRO/XD/CF/MD, interfejs USB monitor komputerowy LCD przekątna ekranu 19 cali, format 5:4 (dopuszczalny 4:3), rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, gniazda wejściowe VGA i DVI, zasilacz wbudowany, czas reakcji szt. 5 max 5 milisekund, matryca TFT/TN,Kontrast1000:1, Częst. odświeŝania przy zalecanej rozdzielczości: 34 baterie do UPS pojemność 7 do 9 Ah, napięcie 12V, Ŝywotność 3-5 lat wymiary: szer - 65 mm, wys. 94 mm, dług. 151 mm szt projektor multimedialny stosunek powiększania:1 :1.2 (),rozdzielczość 1280x800 właściwości obiektywu: Odległość projekcji:1,68-2,02 m Korekta Keystone (cyfrowa) : ± 30 (pionowo),jasność obrazu:2500 ANSI Lumen, Stosunek kontrastu :2000:1 Interfejsy: 1x D-sub 15-pin, 1 x USB 2.0 Type B, 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D -sub 15-pin), 1x Stereo Mini-Jack Napięcie zasilania: V Pobór mocy : 265 W (max), 0,4 W (standby) Poziom hałasu: < 37 db(a),wbudowany 1 głośnik o mocy 1W Akcesoria: Kabel zasilający, kabel VGA, Zdalne sterowanie +bateria, torba Instrukcja w języku polskim Razem cena oferty (z podatkiem VAT) słownie... zł.... (podpis/y osoby/osób upowaŝnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 18 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

20 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do Oferty Formularz cenowy na diagnostykę komputerową: l.p. Nazwa materiału Parametry materiału Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa (z podatkiem VAT) w zł. Cena (z podatkiem VAT) (kolumna 5 x kolumna 6) w zł karta diagnostyczna Tester płyt głównych na złączu PCI z wyświetlaczem dwuznakowym i opisem kodów błędów BIOS co najmniej czterech najpopularniejszych firm tzn.award, Ami, Phoenix, Tandy w wersji papierowej 2. miernik uniwersalny Musi posiadać następujące funkcje: Standardowe funkcje pomiaru V/DC, V/AC, A/DC pomiar oporności, akustyczny test ciagloscitest diody, bezkontaktowy tester napięcia prądu zmiennego, test tranzystora hfe, wyświetlanie niskiego stanu baterii, pomiar temperatury 3. tester sieci komputerowych 4. zasilacz 5. wkrętarka akumulatorowa 18V GDR 10.8 Li typ: TM-901 regulowany stabilizowany z zestawem co najmniej 6 końcówek wyjściowych - napięcie wejściowe 230V, rodzaj wtyczki EU, koniecznie musi posiadać napięcia wyjściowe 12V, 3V, 4,5V, 6V, 7,5V, 9V - dopuszcza się równieŝ inne wartości napięć wyjściowych dane techniczne: napięcie akumulatora 18V, ilość akumulatorów w zestawie 2, przełącznik lewo/prawo, samozaciskowy uchwyt do wierteł, Moment obrót: min/max: Nm, Waga z akumul. max: 1,7kg' Lampka LED do podświetlania punktu pracy. szt. 2 Razem cena oferty (z podatkiem VAT) słownie... zł.... (podpis/y osoby/osób upowaŝnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 19 SIWZ na dostawę części komputerowych r.

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO. L.II.3421-3/2009 Janów Lubelski, 2009-04-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA. W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE

ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE Białystok 2010.04.29 KO-341-1/AB/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE KOD CPV:30.19.00.00-7 różny sprzęt i artykuły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie postępowania: DZ-2501/215/14/1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROZBUDOWĘ MONITORINGU MIASTA MARKI CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROZBUDOWĘ MONITORINGU MIASTA MARKI CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROZBUDOWĘ MONITORINGU MIASTA MARKI CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE I. Informacje o zamawiającym 1. Gmina Miasto Marki 2. Siedziba: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577 e-mail: lorm@ praca.gov.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: PUP Konin, ul. Zakładowa 4, Konin, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: PUP Konin, ul. Zakładowa 4, Konin, woj. wielkopolskie, tel , faks 1 z 5 2011-06-14 13:28 Konin: Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Numer ogłoszenia: 157218-2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną BełŜyce Centrum 1.Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Dostawa tonerów i tuszów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Olsztyn: Dostawa tonerów i tuszów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Olsztyn: Dostawa tonerów i tuszów Numer ogłoszenia: 76339-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo