SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M z up. mjr marek PTAK Dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU SIECIOWEGO, INFORMATYCZNEGO ORAZ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA KOMPUTERÓW Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod nr Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej w dniu r. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą zamawiającego w dniu r. CPV , , , , , Załączniki: Nr 1 Formularz ofertowy. Nr Wymagania eksploatacyjno-techniczne. Nr 3 Projekt umowy. Nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy. Strona 1 z 51

2 Zamawiający jest jednostką budŝetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami); Ilekroć w SIWZ jest mowa o: 1. Ustawie lub PZP naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.); 2. SIWZ naleŝy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 3. Zamawiającym naleŝy przez to rozumieć Jednostka Wojskowa z siedzibą przy ul. Okólna 37, Toruń; 4. Osobie/osobach upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy - naleŝy przez to rozumieć osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń, podpisywania ofert, zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; 5. Wykonawcy naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 ul. OKÓLNA TORUŃ Faks (56) , strona internetowa - NIP: ; REGON: II. Tryb udzielenia zamówienia. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu sieciowego, informatycznego oraz akcesoriów do czyszczenia komputerów, z podziałem na 3 zadania częściowe, wyszczególnione w załącznikach nr do niniejszej specyfikacji. 2. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i słuŝy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe, ergonomiczne i eksploatacyjne, jakie musi spełniać oferowany sprzęt oraz wymagane warunki realizacji zamówienia. JeŜeli Wykonawca zaoferuje sprzęt lub materiały równowaŝne, cięŝar wykazania równowaŝności leŝy po stronie Wykonawcy. 3. Dostarczany sprzęt i materiały muszą być nowe (rok produkcji 2014), nieuŝywane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczany sprzęt i materiały będące przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w załącznikach nr oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Domyślnie podmiotem odpowiedzialnym za naprawy gwarancyjne jest wybrany w przetargu Wykonawca. W przypadku, gdy za naprawy gwarancyjne będzie odpowiedzialny producent lub dystrybutor sprzętu, Zamawiający Ŝąda załączenia do dostawy gwarancji producenta. 5. JeŜeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, iŝ dany sprzęt lub materiały ma współpracować lub być integralną częścią sprzętu juŝ posiadanego przez Zamawiającego, wymaga się, aby zaoferowany sprzęt był w pełni zgodny, kompatybilny i prawidłowo współpracował ze wskazanym sprzętem. 6. Materiały, o których mowa w pkt 1, dostarczone będą jednorazowo do magazynów 12 WOG w Toruniu ul. Okólna 37, w terminie określonym w pkt VII niniejszej SIWZ. Strona 2 z 51

3 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy sprzęt i materiały na własny koszt i ryzyko, ponosząc takŝe koszty załadunku, rozładunku, opakowania i zabezpieczenia podczas transportu oraz ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego opakowania dostarczanych towarów oraz do ich zabezpieczenia na czas transportu, aby wydać je Zamawiającemu w naleŝytym stanie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę materiałów do miejsca przeznaczenia (braki i wady powstałe w czasie transportu). 8. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w miejscu dostawy. UpowaŜniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność materiałów z umową (złoŝonym zamówieniem). Przedmiot zamówienia będzie uznany za dostarczony, jeŝeli Wykonawca skutecznie przekaŝe go odbiorcy tj. na podstawie protokołu przyjęcia przekazania podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. IV. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1.1. Część nr 1: sprzęt sieciowy 1.2. Część nr 2: sprzęt informatyczny, 1.3. Część nr 3: akcesoria do sprzętu 2. Zamawiający dopuszcza złoŝenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie części lub na wybrane kompletne części. V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeŝeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.. VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: r. Wykonawca wskazuje termin wykonania zamówienia w formularzu ofertowym z uwzględnieniem zapisów Rozdz. XVII ust. 3 SIWZ. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1.1. wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadania wiedzy i doświadczenia Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Spełnienie warunków ocenione zostanie na podstawie złoŝonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. tych Strona 3 z 51

4 1.2. wynikające z art. 24 ustawy, dotyczące: Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, iŝ nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŝonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, iŝ nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŝonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŝdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy wspólnie a warunki określone w pkt 1.2. powinien spełniać kaŝdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4. Wykonawca musi wykazać spełnienie kaŝdego z warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy). 5. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zadania (art. 26 ust. 2b ustawy); 6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłoŝonych przez wykonawcę dokumentów wskazanych w Rozdz. IX SIWZ. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, śe OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wraz z ofertą naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 (załącznik nr 4), potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w części VIII pkt 1 SIWZ; 1.2. JeŜeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych Strona 4 z 51

5 innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zadania (art. 26 ust. 2b ustawy); 2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wraz z ofertą naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 5); 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2dostarcza dokumenty określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2.4. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem JeŜeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt Przedkładane na potwierdzenie spełniania warunków dokumenty pochodzące od podmiotu trzeciego są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez te podmioty W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, dokumenty określone w pkt składa kaŝdy z nich. 3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wraz z ofertą naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: Strona 5 z 51

6 3.1. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia r., o ochronie konkurencji i konsumentów (jeŝeli Wykonawca naleŝy do grupy kapitałowej). 4. Pozostałe dokumenty: 4.1. Formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ; 4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upowaŝniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców; 4.3. Dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 4.4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, (o którym mowa w pkt. 4.2.) naleŝy przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złoŝenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.; 4.5. Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przez przedstawienie w ofercie następujących dokumentów: pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, określającego w szczególności: - zakres i sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, 5. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Dokumenty mogą być złoŝone w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 7.1. Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złoŝonych w ofercie dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia". Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem JeŜeli wraz z ofertą Wykonawca nie złoŝy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub złoŝy dokumenty zawierające błędy, lub nie złoŝy stosownych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany sprzęt i materiały spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, w Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych (załączniki nr w częściach, na które Wykonawca składa ofertę), Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednio: Strona 6 z 51

7 nazwę (producenta), model, typ oraz parametry oferowanego wyrobu. Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty dokumenty producenta, karty katalogowe i inną dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań (dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone, potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę). X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się przekazywania dokumentów za wyjątkiem drogi elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w ust. I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7 00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikami Zamawiającego, upowaŝnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: a. w zakresie procedury udzielania zamówienia publicznego: p. Małgorzata WOJDAŁA GARWOLIŃSKA tel b. w zakresie merytorycznym dotyczącym zamówienia: kpt. Robert FIJOŁEK tel XI. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający odstępuje od Ŝądania wadium w niniejszym postępowaniu XII. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem niewaŝności. 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć w terminie i miejscu określonym w Rozdz. XIV na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Do oferty naleŝy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ. 4. Ofertę naleŝy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 5. Oferta musi być podpisana przez osobę (- y) upowaŝnioną (- e) do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 6. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę (- y) podpisującą (- e) ofertę, określoną (- e) w pkt. 5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 7. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji lub czytelnym podpisem osoby określonej w pkt Oferta musi być złoŝona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Strona 7 z 51

8 Kopertę (opakowanie) naleŝy opatrzyć napisem: Strona 8 z 51

9 OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SIECIOWEGO, INFORMATYCZNEGO ORAZ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA KOMPUTERÓW - P/75/IW/14 Nie otwierać przed dniem r. godz oraz nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci). 9. Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy moŝe uniemoŝliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. 10. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania. 11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iŝ zastrzeŝone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Za złoŝenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt. 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złoŝenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności. 2. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA Toruń ul. Okólna 37 Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie dotyczy to równieŝ ofert złoŝonych inaczej niŝ osobiście. 4. Oferty złoŝone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, uprzednio informując o tym Wykonawców 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godzinie w budynku nr 98 w gabinecie Dowódcy Jednostki Wojskowej XV. Opis sposobu obliczania ceny. 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy. 2. Cena oferty winna zostać obliczona jako suma iloczynów ilości i cen jednostkowych brutto oferowanych materiałów. 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą materiałów, w tym pakowania, ubezpieczenia, dokumentacji, transportu (załadunku i rozładunku), gwarancji itp. Tak określona cena stanowić będzie podstawę oceny i porównania ofert (w kaŝdej części). 4. PowyŜsza cena jest ceną brutto i naleŝy uwzględnić w niej podatek od towarów i usług VAT. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy), jak określono w druku oferty. 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych. 6. JeŜeli Wykonawca złoŝy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w czasie Strona 9 z 51

10 trwania umowy. 8. Oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający poprawi na podstawie art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeŝeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy spełniająca warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma najwyŝszą liczbę punktów obliczoną w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli: Liczba punktów = A + B, gdzie: KRYTERIUM WAGA (%) A B LP Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena oferty Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium - termin wykonania Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badana ofertę Za kryterium cenowe (wartość brutto) przyznane będą punkty od 1 90 wg zasady: NajniŜsza zaoferowana cena Cena oferty Cena badanej oferty x 100 x 90% =.. pkt. 3. Za kryterium termin wykonania przyznane będą punkty od 1 5 wg zasady: 3.1. termin wykonania zamówienia do r 0 pkt; 3.1. termin wykonania zamówienia do r 2 pkt; 3.1. termin wykonania zamówienia do r 5 pkt; 3.1. termin wykonania zamówienia do r 10 pkt; 4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania terminu wykonania zamówienia w formularzu ofertowym zał. Nr 1 do SIWZ. Termin ten jest wiąŝącym terminem wykonania zamówienia. 5. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaŝe terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna iŝ Wykonawca zrealizuje go w terminie maksymalnym. 6. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyŝej kryteriach) zostanie uznana za najkorzystniejszą a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie liczbą uzyskanych punktów. 7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŝszą liczbę punktów. XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. Strona 10 z 51

11 XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia naleŝytego wykonania umowy. XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Istotne postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie. 2. Odwołanie naleŝy wnieść na zasadach określonych w art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy XXII. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXV. Podwykonawcy. 1. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków działu w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, odpowiedzialność wobec zamawiającego ponosi wykonawca, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 2. JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków działu w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iŝ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŝ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienie. XXVI. INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: 1.1. zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaŝe podwykonawcę), pod warunkiem, Ŝe Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania się na potencjał tego podwykonawcy, kolejny podwykonawca musi przedłoŝyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie wymaganym od Wykonawcy, pod rygorem nie wyraŝenia przez Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy, 1.2. zmiany oferowanych wyrobów (sprzętu, materiałów) na wyroby o parametrach lepszych niŝ oferowane (przy zachowaniu dotychczasowej ceny), jeŝeli w trakcie realizacji umowy oferowane wyroby zostały wycofane z rynku lub zastąpione nowszą technologią. 2. PowyŜsze zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. Strona 11 z 51

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 4620.. wz. ppłk Zbigniew KUCHARSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA AKUMULATORÓW, SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ SPRZĘTU TOPOGRAFICZNEGO Numer

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 32/1108/DN PRZETARG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W 4 6 2 0 z up. mjr Leszek WOJNICZ dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 CPV 39525000-8 Różne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-10/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków znak sprawy: PN-14 2014 Kraków dn. 25 września 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WdroŜenie analizy kryminalnej w SłuŜbie Celnej - wsparcie techniczne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu HERCULE II Wsparcie Techniczne (OLAF) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci w KGP oraz jednostkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych Znak sprawy: AG-I.273.2.31.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup urządzeń sieciowych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka

I. Zamawiający: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 08.08.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo