SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M z up. mjr marek PTAK Dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU SIECIOWEGO, INFORMATYCZNEGO ORAZ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA KOMPUTERÓW Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod nr Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej w dniu r. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą zamawiającego w dniu r. CPV , , , , , Załączniki: Nr 1 Formularz ofertowy. Nr Wymagania eksploatacyjno-techniczne. Nr 3 Projekt umowy. Nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy. Strona 1 z 51

2 Zamawiający jest jednostką budŝetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami); Ilekroć w SIWZ jest mowa o: 1. Ustawie lub PZP naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.); 2. SIWZ naleŝy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 3. Zamawiającym naleŝy przez to rozumieć Jednostka Wojskowa z siedzibą przy ul. Okólna 37, Toruń; 4. Osobie/osobach upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy - naleŝy przez to rozumieć osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń, podpisywania ofert, zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; 5. Wykonawcy naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 ul. OKÓLNA TORUŃ Faks (56) , strona internetowa - NIP: ; REGON: II. Tryb udzielenia zamówienia. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu sieciowego, informatycznego oraz akcesoriów do czyszczenia komputerów, z podziałem na 3 zadania częściowe, wyszczególnione w załącznikach nr do niniejszej specyfikacji. 2. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i słuŝy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe, ergonomiczne i eksploatacyjne, jakie musi spełniać oferowany sprzęt oraz wymagane warunki realizacji zamówienia. JeŜeli Wykonawca zaoferuje sprzęt lub materiały równowaŝne, cięŝar wykazania równowaŝności leŝy po stronie Wykonawcy. 3. Dostarczany sprzęt i materiały muszą być nowe (rok produkcji 2014), nieuŝywane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczany sprzęt i materiały będące przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w załącznikach nr oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Domyślnie podmiotem odpowiedzialnym za naprawy gwarancyjne jest wybrany w przetargu Wykonawca. W przypadku, gdy za naprawy gwarancyjne będzie odpowiedzialny producent lub dystrybutor sprzętu, Zamawiający Ŝąda załączenia do dostawy gwarancji producenta. 5. JeŜeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, iŝ dany sprzęt lub materiały ma współpracować lub być integralną częścią sprzętu juŝ posiadanego przez Zamawiającego, wymaga się, aby zaoferowany sprzęt był w pełni zgodny, kompatybilny i prawidłowo współpracował ze wskazanym sprzętem. 6. Materiały, o których mowa w pkt 1, dostarczone będą jednorazowo do magazynów 12 WOG w Toruniu ul. Okólna 37, w terminie określonym w pkt VII niniejszej SIWZ. Strona 2 z 51

3 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy sprzęt i materiały na własny koszt i ryzyko, ponosząc takŝe koszty załadunku, rozładunku, opakowania i zabezpieczenia podczas transportu oraz ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego opakowania dostarczanych towarów oraz do ich zabezpieczenia na czas transportu, aby wydać je Zamawiającemu w naleŝytym stanie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę materiałów do miejsca przeznaczenia (braki i wady powstałe w czasie transportu). 8. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w miejscu dostawy. UpowaŜniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność materiałów z umową (złoŝonym zamówieniem). Przedmiot zamówienia będzie uznany za dostarczony, jeŝeli Wykonawca skutecznie przekaŝe go odbiorcy tj. na podstawie protokołu przyjęcia przekazania podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. IV. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1.1. Część nr 1: sprzęt sieciowy 1.2. Część nr 2: sprzęt informatyczny, 1.3. Część nr 3: akcesoria do sprzętu 2. Zamawiający dopuszcza złoŝenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie części lub na wybrane kompletne części. V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeŝeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.. VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: r. Wykonawca wskazuje termin wykonania zamówienia w formularzu ofertowym z uwzględnieniem zapisów Rozdz. XVII ust. 3 SIWZ. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1.1. wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadania wiedzy i doświadczenia Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Spełnienie warunków ocenione zostanie na podstawie złoŝonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. tych Strona 3 z 51

4 1.2. wynikające z art. 24 ustawy, dotyczące: Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, iŝ nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŝonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, iŝ nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŝonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŝdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy wspólnie a warunki określone w pkt 1.2. powinien spełniać kaŝdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4. Wykonawca musi wykazać spełnienie kaŝdego z warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy). 5. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zadania (art. 26 ust. 2b ustawy); 6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłoŝonych przez wykonawcę dokumentów wskazanych w Rozdz. IX SIWZ. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, śe OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wraz z ofertą naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 (załącznik nr 4), potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w części VIII pkt 1 SIWZ; 1.2. JeŜeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych Strona 4 z 51

5 innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zadania (art. 26 ust. 2b ustawy); 2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wraz z ofertą naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 5); 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2dostarcza dokumenty określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2.4. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem JeŜeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt Przedkładane na potwierdzenie spełniania warunków dokumenty pochodzące od podmiotu trzeciego są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez te podmioty W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, dokumenty określone w pkt składa kaŝdy z nich. 3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wraz z ofertą naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: Strona 5 z 51

6 3.1. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia r., o ochronie konkurencji i konsumentów (jeŝeli Wykonawca naleŝy do grupy kapitałowej). 4. Pozostałe dokumenty: 4.1. Formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ; 4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upowaŝniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców; 4.3. Dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 4.4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, (o którym mowa w pkt. 4.2.) naleŝy przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złoŝenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.; 4.5. Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przez przedstawienie w ofercie następujących dokumentów: pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, określającego w szczególności: - zakres i sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, 5. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Dokumenty mogą być złoŝone w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 7.1. Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złoŝonych w ofercie dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia". Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem JeŜeli wraz z ofertą Wykonawca nie złoŝy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub złoŝy dokumenty zawierające błędy, lub nie złoŝy stosownych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany sprzęt i materiały spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, w Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych (załączniki nr w częściach, na które Wykonawca składa ofertę), Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednio: Strona 6 z 51

7 nazwę (producenta), model, typ oraz parametry oferowanego wyrobu. Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty dokumenty producenta, karty katalogowe i inną dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań (dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone, potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę). X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się przekazywania dokumentów za wyjątkiem drogi elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w ust. I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7 00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikami Zamawiającego, upowaŝnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: a. w zakresie procedury udzielania zamówienia publicznego: p. Małgorzata WOJDAŁA GARWOLIŃSKA tel b. w zakresie merytorycznym dotyczącym zamówienia: kpt. Robert FIJOŁEK tel XI. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający odstępuje od Ŝądania wadium w niniejszym postępowaniu XII. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem niewaŝności. 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć w terminie i miejscu określonym w Rozdz. XIV na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Do oferty naleŝy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ. 4. Ofertę naleŝy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 5. Oferta musi być podpisana przez osobę (- y) upowaŝnioną (- e) do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 6. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę (- y) podpisującą (- e) ofertę, określoną (- e) w pkt. 5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 7. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji lub czytelnym podpisem osoby określonej w pkt Oferta musi być złoŝona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Strona 7 z 51

8 Kopertę (opakowanie) naleŝy opatrzyć napisem: Strona 8 z 51

9 OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SIECIOWEGO, INFORMATYCZNEGO ORAZ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA KOMPUTERÓW - P/75/IW/14 Nie otwierać przed dniem r. godz oraz nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci). 9. Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy moŝe uniemoŝliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. 10. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania. 11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iŝ zastrzeŝone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Za złoŝenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt. 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złoŝenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności. 2. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA Toruń ul. Okólna 37 Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie dotyczy to równieŝ ofert złoŝonych inaczej niŝ osobiście. 4. Oferty złoŝone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, uprzednio informując o tym Wykonawców 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godzinie w budynku nr 98 w gabinecie Dowódcy Jednostki Wojskowej XV. Opis sposobu obliczania ceny. 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy. 2. Cena oferty winna zostać obliczona jako suma iloczynów ilości i cen jednostkowych brutto oferowanych materiałów. 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą materiałów, w tym pakowania, ubezpieczenia, dokumentacji, transportu (załadunku i rozładunku), gwarancji itp. Tak określona cena stanowić będzie podstawę oceny i porównania ofert (w kaŝdej części). 4. PowyŜsza cena jest ceną brutto i naleŝy uwzględnić w niej podatek od towarów i usług VAT. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy), jak określono w druku oferty. 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych. 6. JeŜeli Wykonawca złoŝy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w czasie Strona 9 z 51

10 trwania umowy. 8. Oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający poprawi na podstawie art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeŝeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy spełniająca warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma najwyŝszą liczbę punktów obliczoną w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli: Liczba punktów = A + B, gdzie: KRYTERIUM WAGA (%) A B LP Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena oferty Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium - termin wykonania Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badana ofertę Za kryterium cenowe (wartość brutto) przyznane będą punkty od 1 90 wg zasady: NajniŜsza zaoferowana cena Cena oferty Cena badanej oferty x 100 x 90% =.. pkt. 3. Za kryterium termin wykonania przyznane będą punkty od 1 5 wg zasady: 3.1. termin wykonania zamówienia do r 0 pkt; 3.1. termin wykonania zamówienia do r 2 pkt; 3.1. termin wykonania zamówienia do r 5 pkt; 3.1. termin wykonania zamówienia do r 10 pkt; 4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania terminu wykonania zamówienia w formularzu ofertowym zał. Nr 1 do SIWZ. Termin ten jest wiąŝącym terminem wykonania zamówienia. 5. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaŝe terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna iŝ Wykonawca zrealizuje go w terminie maksymalnym. 6. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyŝej kryteriach) zostanie uznana za najkorzystniejszą a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie liczbą uzyskanych punktów. 7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŝszą liczbę punktów. XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. Strona 10 z 51

11 XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia naleŝytego wykonania umowy. XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Istotne postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie. 2. Odwołanie naleŝy wnieść na zasadach określonych w art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy XXII. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXV. Podwykonawcy. 1. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków działu w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, odpowiedzialność wobec zamawiającego ponosi wykonawca, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 2. JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków działu w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iŝ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŝ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienie. XXVI. INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: 1.1. zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaŝe podwykonawcę), pod warunkiem, Ŝe Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania się na potencjał tego podwykonawcy, kolejny podwykonawca musi przedłoŝyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie wymaganym od Wykonawcy, pod rygorem nie wyraŝenia przez Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy, 1.2. zmiany oferowanych wyrobów (sprzętu, materiałów) na wyroby o parametrach lepszych niŝ oferowane (przy zachowaniu dotychczasowej ceny), jeŝeli w trakcie realizacji umowy oferowane wyroby zostały wycofane z rynku lub zastąpione nowszą technologią. 2. PowyŜsze zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. Strona 11 z 51

12 pieczęć firmowa Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ SPRZĘTU SIECIOWEGO, INFORMATYCZNEGO ORAZ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA KOMPUTERÓW firma z siedzibą (adres, kod, miejscowość) NIP REGON tel. fax. oferuje wykonanie dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie podanej poniŝej, obliczonej wg zasad opisanych w SIWZ: Część I SPRZĘT SIECIOWY zgodne z załącznikiem nr 2.1 Nr 1 Nazwa Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor kość słoniowa - EP 305B Ilość (szt.) 16 cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena 2 Kabel sieciowy U/UTP drut kat. 5e, 305m, zewnętrzny, czarny, 4x2, 305m 1 3 Szafa RACK 19 /wisząca 9U/600 (komplet) 4 4 Listwa zasilająca 19 PDU RACK 4 5 Wtyk RJ 45 (opakowanie 100 szt.) Gniazda RJ 45 do sieci informatycznych i telefonicznych kat. 6 2xRJ45 natynkowe Profesjonalna zaciskarka do kabli RJ-45, RJ-12, RJ Switch 8 portów. Typ TL-SF 1008D 30 9 Switch zarządzalny wieloportowy Konwerter światłowodowy MM/SC na Ethernet 2 Strona 12 z 51

13 11 Switch 5 portów. Typ TL-SF 1005D Konwerter Ethernet - over - VDSL Tester kabli RJ45, RJ12/RJ Switch 16 portów. Typ DES-1016D Regulator temperatury w szafach RACK 4 16 Szafa RACK 19 22U 1 17 Szafa RACK 19 16U 1 18 Szafa Rack 18U Szafa Rack BOX 42U 1 20 Cokół do szafy serwerowej Box 42U 1 21 Patch panel 19" 48xRJ Panel wentylacyjny 6 wentylatorowy 1 23 Wkładki optyczne SFP Wkładki optyczne SFP Kabel adapter USB 1 26 Patchcord LC/UPC-ST/UPC 1m Patchcord LC/UPC-ST/UPC 5m 2 28 Patchcord ST-LC 0,5m Patchcord LC-LC 0,5m 1 30 Patchcord LC-LC 5m 5 31 Patchcord ST-LC 5m 1 32 Patchcord LC/UPC-LC/UPC 22 Strona 13 z 51

14 33 Konwerter światłowodowy Switch zarządzalny 12 portowy 1 35 Switch zarządzalny 10 portowy 4 36 Switch zarządzalny 24 portowy 7 37 Switch zarządzalny 24 portowy 2 38 Kabel adapter USB-LPT 1 39 Adapter LC/LC MM duplex 6 40 Pigtail MM, LC Kaseta do światłowodów 1 42 Przełącznica światłowodowa 1U 19" 12xLC duplex MM (PS-19/12 dul=plex LC) 1 RAZEM ( 1-42): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Termin wykonania zamówienia:.. Część II sprzęt informatyczny zgodny z załącznikiem nr 2.2 lp. przedmiot zamówienia Ilość (szt.) cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 1. Pamięć przenośna typu flash 8 GB Pamięć przenośna typu flash 16 GB Pamięć przenośna typu flash 32 GB Dysk HDD 1TB SATA Dysk Zewnętrzny USB 1TB 2,5 '' 50 Strona 14 z 51

15 6. Płyty DVD-R 4,7 GB do nadruku Pamięć RAM 4GB Płyty DVD-RW Płyta DVD+R 8,5 GB do nadruku Płyty do nadruku CD-R 700 MB Mysz komputerowa optyczna USB Dysk sieciowy 8TB Dysk sieciowy Dysk HDD SCSI 300GB Dysk HDD 2 TB Dysk HDD 3 TB Dysk HDD 4 TB Klawiatura USB Pamięć przenośna typu flash 64 GB Pamięć przenośna typu flash 128 GB Pamięć przenośna typu flash microduo 32 GB Bank energii to telefonu Pilot do prezentacji Dysk zewnętrzny 4TB 3,5", 2xFireWire 800, 2xUSB 3,0 (kompatybilny z USB 2,0) 2 25 Nagrywarka Blu-Ray zewnętrzna 1 Razem (1 25) Strona 15 z 51

16 Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Termin wykonania zamówienia:.. Część III akcesoria do czyszczenia komputerów zgodne z załącznikiem 2.3 lp. przedmiot zamówienia Ilość (szt.) cena jednostkowa brutto wartość brutto (ilość x cena) 1. Preparat wielozadaniowy Płyn do czyszczenia ekranów LCD/TFT Środek do czyszczenia komputerów (plastików) SpręŜone powietrze do czyszczenia komputerów Płyn do czyszczenia obudowy Chusteczki czyszczące Zestaw do czyszczenia monitorów 100 RAZEM (poz. 1 7): Cena oferty: zł brutto (słownie:... zł) Stawka VAT % Termin wykonania zamówienia:.. Oświadczamy, Ŝe: 1. Spełniamy wymagania zawarte w SIWZ. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń. 3. Zapoznaliśmy się oraz uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i zostały one uwzględnione w kalkulacji ceny oferty. 4. Zapoznaliśmy się z projektem umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), zawartymi w nim postanowieniami i akceptujemy je. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na Strona 16 z 51

17 określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 6. Zaoferowany sprzęt i materiały spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Usługę zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców. (W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w załączeniu naleŝy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej). 8. Nasza firma nie / naleŝy do grupy kapitałowej (W przypadku naleŝenia do grupy kapitałowej naleŝy podać listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 17 z 51

18 Załącznik nr 2.1 do SIWZ pieczęć firmowa WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE Część I dostawa sprzętu sieciowego Lp. Nazwa Parametry wymagane 1 2 Kabel sieciowy UTP Linka kat. 5e 305 m, kolor kość słoniowa - EP 305B Kabel sieciowy U/UTP drut kat. 5e, 305m, zewnętrzny, czarny, 4x2, 305m 3 Szafa RACK 19 /wisząca 9U/600 4 Listwa zasilająca 19 PDU RACK Materiał: PVC; Kolor: Kość słoniowa; Typ: Linka Konstrukcja 24 AWG kable UTP; Bęben 305 m; Kod EP 305B Kabel sieciowy U/UTP drut kat. 5e, 305m, zewnętrzny, czarny, 4x2, 305m. Przewodnik: drut miedziany, śr. Ŝyły: 0,511mm, maź siła rozciągania: 80N.Izolacja polietylenowa. Szafa RACK 19 /wisząca 9U/600. Gwarancja min. 12 miesięcy. Listwa zasilająca 19 PDU RACK. Gwarancja min. 12 miesięcy. 5 Wtyk RJ 45 opakowanie 100 szt. Wtyk RJ 45 opakowanie 100 szt. Nazwa, model, typ sprzętu, materiałów oferowanych przez wykonawcę Parametry oferowane 6 Gniazda RJ 45 do sieci informatycznych i telefonicznych kat. 6 2xRJ45 natynkowe Gniazda RJ 45 do sieci informatycznych i telefonicznych kat. 6 2xRJ45 natynkowe Strona 18 z 51

19 7 Profesjonalna zaciskarka do kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11 8 Switch 8 - port.typ: TL-SF1008D Profesjonalna zaciskarka do wtyków modularnych RJ45, RJ11 i RJ12 (8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C & 4P2C parametry sprzętu nie gorsze niŝ zaciskarki TC-CT68. Zaciskarka obsługuje wtyki 4p4c 6p6c 8p8c RJ-45, RJ-12, RJ- 11. Zaciskarka jest wyposaŝona w wbudowane ostrze do równego przycinania Ŝył przewodu przed włoŝeniem do wtyku. Urządzenie jest wyposaŝone w 2 noŝe - przycinający i do ściągania izolacji. Wymienne ostrza pozwalają na uŝywanie tego narzędzia przez wiele lat. Posiada system równomiernego zaciskania wszystkich pinów we wtyku. Równomierny i niezaleŝny rozkład siły dociskającej na wszystkie grzebienie wciskające. Zaciska wszystkie rodzaje wtyków/kabli (linka, drut, ekranowane, nieekranowane, krótkie, długie). Gwarancja min. 24 miesięcy. Switch 8 portowy o parametrach nie gorszych niŝ TL- SF1008D: Standardy i protokoły: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3xCSMA/CD; Porty: 8 portów RJ45 10/100Mb/s, Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX); Zasilanie: Na wejściu: 100~240VAC, 50/60Hz Na wyjściu: 9VDC, 0,6A; Bezwentylatorowy: TAK; Prędkość transmisji: 10/100Mb/s w trybie Half Duplex ; 20/200Mb/s w trybie Full Duplex; Dioda LED: zasilanie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Wymiary (S x G x W): 140*87*27,5 mm (5,5*3,4*1,1 cali); Zasilanie: zewnętrzny zasilacz; Funkcje zaawansowane: Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 70%, Kontrola przepływu danych (standard IEEE 802.3X), Back Pressure Porty z funkcją Auto-Uplink; Certyfikaty: CE, FCC, RoHS; Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, Windows 8, Mac OS, NetWare, UNIX lub Linux. Gwarancja min. 24 miesięcy. Strona 19 z 51

20 9 Switch zarządzalny wieloportowy. 10 Konwerter światłowodowy MM/SC na Ethernet 11 Switch 5 portów. Typ TL-SF 1005D Switch wieloportowy o parametrach nie gorszych niŝ ALLIED TELESIS AT-GS950/24. Parametry: Agregacja linków: Tak; Architektura: Non-blocking, wirespeed; Architektura: Non-blocking, wirespeed; Funkcje: Auto MDI/MDI-X, Auto Negotiation, Plug & Play; Gniazda rozszerzeń: 2 x gniazda na moduły typu SFP; MontaŜ: Desktop lub Rack 19''; Port Mirroring: Tak; Port Security: Tak; Porty: 24 x 10/100/1000BaseTX(RJ45), 1xRS232; Prędkość transmisji: 10/100/1000Mbps Full-Duplex; Sieci VLAN: Port based VLAN - maksymalnie 64 grup VLAN; Standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.1p, 802.3x; Wydajność: Tablica MAC8K, Bufor pakietów 512K, pps (1000Mbps); Zarządzanie: Konsola; Liczba portów 1000 Mbps: 24; Liczba slotów: 2; Zarządzalność: HTTP, SNMP; MontaŜ w szafach RACK: 19'' Rack 1U. Gwarancja min. 12 miesięcy. Konwerter o parametrach nie gorszych niŝ TRENDnet TFC-110MSC. Parametry: Przyłącze A: RJ45 10/100 Mb/s; Przyłącze B: 100FX SC/MM; Maksymalna długość światłowodu : 2 km. Gwarancja min. 12 miesięcy. Switch 5portowy o parametrach nie gorszych niŝ TL- SF1005. Porty: 5 portów RJ45 10/100Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX); Zasilanie: 100~240VAC, 50/60Hz; Bezwentylatorowy - Fanless; Wymiary (SxGxW) 140*87*27,5 mm (5,5*3,4*1,1 cali); Sposób transmisji: Store and Forward; Funkcje zaawansowane: Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 70%, Kontrola przepływu danych (standard IEEE 802.3X), Back Pressure Porty z funkcją Auto-Uplink; Certyfikaty: FCC, CE, RoHs ; Wymagania systemowe Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. Gwarancja min. 24 miesiące. Strona 20 z 51

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy: wiązanie adresów IP-MAC-Port-VID, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 8 portów RJ45 (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie - auto-mdi/mdix) Technologia Green Ethernet, oszczędność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie postępowania: DA-ZP /17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie postępowania: DA-ZP /17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-14/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY 1 Pakiet nr 1 Urządzenia sieciowe L.p. 1. Nazwa pozycji Switch 8- portowy Parametr Minimalne wymagania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych:- ekspandery tkankowe, - proteza naczyniowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 13 2016-06-10 09:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12wog.wp.mil.pl Toruń: Dostawa części oraz technicznych środków materiałowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Sosnowiec: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 239694-2008; data zamieszczenia: 29.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2014-08-27 15:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 183907-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Toruń: Dostawa elementów wymiennych do strzykawki CT Expres Numer ogłoszenia: 88998-2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Przebudowa drogi powiatowej nr 2132C Sitno -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 96574-2015; data zamieszczenia: 27.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 96574-2015; data zamieszczenia: 27.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php Nr postępowania 383.31.PN.2012 Busko-Zdrój: Wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa wraz z montaŝem wyposaŝenia 151 pokoi dwuosobowych oraz mebli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo