Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, kwiecień/maj 2009 r."

Transkrypt

1 ul. Strzegomska 6; Wrocław tel fax Nr sprawy ZP-28/MOPS/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony do ,00 EURO na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby MOPS w ramach promocji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej. CPV: , Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wrocław ul. Strzegomska 6 Opracowanie zawiera: 1. Informacje ogólne 2. Opis przedmiotu zamówienia 3. Instrukcja dla wykonawców Zatwierdzam 4. Formularz oferty z załącznikami. Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby MOPS w ramach promocji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej. I. Postanowienia ogólne II. Opis przedmiotu zamówienia III. Instrukcja dla wykonawcy 1. Opis przygotowania oferty. 2. Informacje dotyczące warunków wymaganych od wykonawców. 3. Wymagane dokumenty. 4. Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny. 5. Opis sposobu obliczenia ceny. 6. Ocena oferty najniŝsza cena. 7. Wymagany termin realizacji zadania. 8. Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ. 9. Sposób, miejsce i termin składania oferty. 10. Miejsce i termin otwarcia ofert. 11. Termin związania ofertą. 12. Informacje o zasadach otwarcia i ocenie ofert. 13. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami. 14. Istotne postanowienia do umowy oraz formalności jakie musi spełnić wykonawca przed podpisaniem umowy. 15. MoŜliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany. 16. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy. IV. Załączniki Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Formularz oferty. Oświadczenia wykonawcy. Zestawienie kosztów zadania. Doświadczenie zawodowe. Projekt umowy. Znaki graficzne. Specyfikacja techniczna nagród. 2

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Postanowienia ogólne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, tel ; fax zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby MOPS w ramach promocji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej, zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwaną w dalszej części ustawą lub PZP. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeŝeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego 4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. Nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej, za wyjątkiem braku faxu lub niemoŝności przesłania dokumentu do Wykonawcy drogą faksową. 5. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 7. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych. 11. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 12. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy. 13. Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. 14. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 16. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od otrzymania wniosku. 3

4 II. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa gadŝetów promocyjnych (koszulki, smycze, parasolki) na potrzeby MOPS w ramach promocji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej oraz przeprowadzenie działań promocyjnych Programu - projekt i wykonanie: banera, plakatów, ulotek, biuletynu (opracowanie redakcyjne i graficzne, przygotowanie do druku, druk itp.), a takŝe zamieszczenie ogłoszeń prasowych w gazetach lokalnych i informacji w kasetonach tramwajowych. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŝ zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego oraz organizację i obsługę konferencji i Forum Wymiany Doświadczeń. Szczegółowy opis zawiera Rozdz. II, zał. Nr 6 i zał Nr 7 do SIWZ CPV: , Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie materiałów promocyjnych: 1.1. Wykonanie zamawianych graficznych materiałów promocyjnych winno podlegać konsultacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru minimum dwa wzory w ramach jednego asortymentu. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia materiału promocyjnego, zaakceptuje jeden wzór kaŝdego materiału promocyjnego i reklamowego oraz przekaŝe do wykonania Wykonawcy Materiały promocyjne i informacyjne winny być opatrzone logami oraz treścią wskazaną przez Zamawiającego i winny być zgodne ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ Znaki graficzne (loga) i tekstowe winny być zgodne z przedłoŝonymi przez Zamawiającego materiałami Prawa autorskie wykonanych projektów graficznych są zastrzeŝone dla Zamawiającego Zamawiający dostarczy Wykonawcy teksty materiałów promocyjnych na nośniku danych w pliku dokumentu Word Zaakceptowane wzory materiałów promocyjnych zostaną przekazane Zamawiającemu na płycie CD w edytowalnej postaci plików. 2. Zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych (celem konkursów jest stworzenie znaków graficznych promujących Program) realizacja maj 2009: 1) Laptop z systemem operacyjnym Windows 1 sztuka 2) Cyfrowy aparat fotograficzny 2 sztuki 3) WieŜa Hi-Fi szt 1 4) MP4-2 sztuki ( 8 i 4 GB) 5) PenDrive 6 sztuk 2.1. Zamawiający wymaga, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem fabrycznie nowym, nieuŝywanym wcześniej w innych projektach, posiadającym odpowiednie certyfikaty i/lub deklarację zgodności z certyfikatem CE Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu Zamawiający wymaga, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaŝy producenta. Co oznacza, Ŝe będzie sprzętem nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do uŝytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych: 3.1. Baner z nadrukiem (wysokość 100cm, długość 600 cm) 1 sztuka realizacja maj 2009 r. 4

5 3.2. Koszulki bawełniane T-shirt z nadrukiem 1000 sztuk realizacja maj 2009 r. róŝne kolory i rozmiary, 3.3. Smycze z nadrukiem 500 sztuk - realizacja maj 2009 r Parasolki z nadrukiem szt. 300 róŝne kolory realizacja maj 2009 r Biuletyn A5 kolor 200 sztuk - realizacja wrzesień 2009 r Plakat A2 250 sztuk - realizacja maj 2009 r Plakat A1 250 sztuk - realizacja maj 2009 r Ulotki A sztuk - realizacja maj 2009 r Ulotki A4 24 sztuki - realizacja maj 2009 r umieszczenie w kasetonach tramwajowych 12 sztuk ulotek A-4 (po 4 ulotki w tramwaju na trzech liniach tramwajowych) w maju i 12 sztuk ulotek we wrześniu 2009 r. 4. Zamieszczenie ogłoszeń prasowych promujących Program ogłoszenie jednomodułowe w prasie lokalnej - 8 sztuk: 4.1. Zredagowanie, opracowanie graficzne z zachowaniem elementów graficznych i tekstowych dostarczonych przez Zamawiającego oraz zamieszczenie: moduł x 3 emisje co drugi tydzień w piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej - realizacja sierpień wrzesień 2009 r moduł x 5 emisji co tydzień w piątkowym wydaniu Echa Miasta - realizacja sierpień wrzesień 2009 r Zamawiający dostarczy Wykonawcy teksty ogłoszenia na nośniku danych w pliku dokumentu Word Wykonawca opracuje skład ogłoszenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni robocze licząc od dnia złoŝenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty treści ogłoszenia, bądź jego całkowitego wycofania w terminie do jednego dnia przed publikacją Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji Zamawiającego dotyczącej ostatecznej wersji ogłoszenia przed skierowaniem do wydania. 5. Organizacja i obsługa konferencji dla 100 osób realizacja czerwiec 2009 r. W tym: 5.1. wynajęcie sali dla 100 osób ze sprzętem audiowizualnym i obsługą techniczną, 5.2. wykonanie wystroju sali, 5.3. opracowanie graficzne z zachowaniem elementów graficznych i tekstowych zaproszeń, druk, format 1/3 z A4, gramatura 200g/m², nadruk 4/4, nakład 150szt. + koperty. Zaproszenia winny być zaakceptowane przez Zamawiającego i dostarczone najpóźniej 20 dni przed planowanym terminem konferencji zorganizowanie poczęstunku dla zaproszonych gości w przerwie konferencji (zapewnienie właściwej liczby stołów, ich ustawienie i dekoracja), który obejmie: kawę, herbatę, cukier, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, ciastka kruche luzem, paluszki słone, jabłka, banany, winogrona. 6. Organizacja i obsługa Forum Wymiany Doświadczeń dla 100 osób realizacja październik 2009 r. W tym: 6.1. wynajęcie sali dla 100 osób ze sprzętem audiowizualnym i obsługą techniczną, 6.2. wykonanie wystroju sali, 6.3. opracowanie graficzne z zachowaniem elementów graficznych i tekstowych zaproszeń, druk, format 1/3 z A4, gramatura 200g/m², nadruk 4/4, nakład 150szt. + koperty. Zaproszenia winny być zaakceptowane przez Zamawiającego i dostarczone najpóźniej 20 dni przed planowanym terminem Forum zorganizowanie poczęstunku dla zaproszonych gości w przerwie Forum (zapewnienie właściwej liczby stołów, ich ustawienie i dekoracja), który obejmie: kawę, herbatę, 5

6 cukier, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, ciastka kruche luzem, paluszki słone, jabłka, banany, winogrona. 7. Ogólne warunki dotyczące realizacji zamówienia Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia Poszczególne dostawy materiałów promocyjnych winny być realizowane stosownie do potrzeb Zamawiającego w ciągu trwania umowy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni roboczych licząc od dnia złoŝenia zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy wymagane materiały promocyjne do Zamawiającego na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny ul. Dąbrowskiego 11/2, Wrocław Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. transport, ubezpieczenie, materiały) pokrywa Wykonawca Za dostarczone materiały (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego W przypadku dostarczenia lub wykonania materiałów promocyjnych, sprzętu nagród niezgodnych ze specyfikacją i złoŝoną ofertą czy wadliwych, Zamawiający zwróci niezgodny, czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych przez okres obowiązywania umowy. 8. Termin wykonania zadania: od daty podpisania umowy do r. III. Instrukcja dla wykonawcy. 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji KaŜdy Wykonawca winien przedłoŝyć tylko jedną ofertę Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy Ofertę naleŝy złoŝyć, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby/osobę upowaŝnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III pkt 3 niniejszej specyfikacji. Zaistniałe w załączonych dokumentach (w załącznikach) róŝnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować jej odrzuceniem W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyŝsza kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną do zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Winna być podpisana kaŝda zapisana 6

7 strona dokumentu w niŝej podany sposób: za zgodność z oryginałem (pieczątka lub ręczny zapis) oraz podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej W przypadku złoŝenia pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 Ustawy PZP dokument ten winien być złoŝony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ Oferta winna być napisana w języku polskim Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były p o n u m e r o w a n e kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach (kopercie opakowaniu) w tym: Kopertę zewnętrzną naleŝy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby MOPS w ramach promocji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej. Nie otwierać przed dniem r. godz Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt 1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP) Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie moŝe wprowadzić w niej zmian JeŜeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzec, Ŝe informacje te nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie oznaczonej wg wzoru: nazwa i adres Wykonawcy, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP Ujawnianie niezastrzeŝonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŝszych zasad: 7

8 Zainteresowany zobowiązany będzie złoŝyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu bądź oferty (ofert) z uwzględnieniem art. 8 ust 3 ustawy Zamawiający ustali z uwzględnieniem złoŝonego w ofercie (ofertach) zastrzeŝenia zakres informacji, które mogą być ujawnione Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym pisemnie zainteresowanego W wyjątkowych przypadkach w szczególności z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niŝ w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo uniewaŝnia postępowania. 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych, posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy PZP, załączą dokument wymieniony w 1 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r. poz. 605 ze zm.) W okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali min 2 zadania w zakresie wykonania materiałów promocyjnych o wartości min ,00 zł brutto kaŝde. 2.3 dołączą dokument (referencje lub inny dokument) od poprzednich Zamawiających potwierdzający, Ŝe wykazane w pkt. 2.2 usługi zostały wykonane naleŝycie, 2.4. akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złoŝonych oświadczeń i dokumentów, według zasady: spełnia/ nie spełnia 3. WYMAGANE DOKUMENTY 3.1. Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ), Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8

9 W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy PZP. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony pkt i 3.2. winien dołączyć kaŝdy podmiot występujący wspólnie JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Dokumenty o których mowa w pkt lit. a, b wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert, winny zostać złoŝone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niŝ określone w pkt są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.2.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 Ustawy zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie kosztów zadania -załącznik Nr 3 do SIWZ Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe Dokumenty (referencje lub równowaŝny inny dokument) od poprzednich zamawiających potwierdzające, Ŝe wykazana usługi w załączniku Nr 4, zostały wykonane naleŝycie Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający Formularz oferty oraz załączniki Nr 2-4, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę. Zaistniałe w załącznikach róŝnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować odrzuceniem oferty Projekt umowy - załącznik Nr 5 powinien zostać zaakceptowany na ostatniej stronie bez dokonywania jakichkolwiek zmian Nie załączenie któregokolwiek z wyŝej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 PZP. 4. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY. Po stwierdzeniu waŝności oferty oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ komisja przetargowa dokona oceny oferty w oparciu o przyjęte kryteria oceny Cena Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 9

10 1. Cena 100 % Cena -Ax a) przyjmuje się, Ŝe najwyŝszą ilość punktów t.j. 100 otrzyma cena brutto najniŝsza wśród cen zawartych w ofertach na dostawę objętą przetargiem, b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: C A ( x) = 100 Cx gdzie: A(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium cena brutto. C cena brutto najniŝsza wśród cen zawartych w ofertach na dostawę objętą przetargiem C (x) cena brutto zawarta w ofercie x. Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto oferty, określona przez Wykonawcę w punkcie 4 Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 5.1. Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu zamówienia określonego w rozdziale II (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku 3 do SIWZ Wycenę naleŝy przedstawić na formularzu cenowym według załączonego wzoru załącznik nr Cenę ofertową określoną w formularzu cenowym naleŝy skalkulować w następujący sposób. 1. w kolumnie [5] naleŝy podać jednostkową cenę netto 2. w kolumnie [6] naleŝy podać jednostkową cenę brutto (cena netto z kol. Nr 5 + naleŝny podatek VAT) 3. w kolumnie [7] naleŝy wyliczyć wartość brutto (iloczyn ceny brutto z kolumny nr [6] przez ilość z kolumny [4]) Wykonawca winien: a) wycenić wszystkie wyszczególnione w formularzu cenowym pozycje, obejmujące m. in.: koszt dostawy, transportu. b) zsumować poszczególne pozycje w kolumnie wartość brutto. Suma w kolumnie wartości brutto stanowić będzie cenę ofertową W formularzu oferty naleŝy podać cenę oferty łącznie z podatkiem VAT (brutto). Zgodnie z wyliczeniem zawartym w Załączniku Nr 3 Wyliczone wartości muszą być wyraŝone w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniŝej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŝsze zaokrągla się do 1 grosza dwa miejsca po przecinku) Prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŝy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT Cenę wykazaną w ofercie, naleŝy traktować jako stałą i wiąŝącą do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 10

11 5.9. W sytuacji, gdy złoŝona oferta zawierać będzie raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 6. OCENA OFERTY NAJNIśSZA CENA Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która zawiera najniŝszą wartość zamówienia - gdy otrzyma największą ilość punktów Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 Prawa zamówień publicznych poprawi omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wraz z konsekwencjami rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona W razie wątpliwości w zakresie złoŝonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy PZP, moŝe wezwać Wykonawcę do złoŝenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku gdy złoŝone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców którzy złoŝyli ofertę, podając do wiadomości nazwę wybranego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru oraz wybranemu Wykonawcy dodatkowo wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Od daty podpisania umowy do dnia r. 8. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeŝeli wniosek wpłynie nie później niŝ 6 dni przed otwarciem ofert. Zamawiający treść wyjaśnień odpowiedzi umieści na stronie internetowej bez ujawniania źródeł zapytania. 11

12 9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.11 Rozdział III w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 6, pok. nr 206 (sekretariat) do nie później niŝ dnia r. do godz MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, sala Nr 27 parter Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 PZP poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące cen zawartych w ofertach Protokół wraz z załącznikami (tj: oferty, opinie, oświadczenia wnioski i inne dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa) jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem pkt Rozdz. III. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. INFORMACJE O ZASADACH OTWARCIA I OCENIE OFERT Przetarg odbywa się według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz ze zm.). Rozpoczęcie przetargu rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje: 1.W części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele wykonawców): a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; b) otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie kaŝdej oferty w numer wpływu oferty do Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: -oferty z napisem ZMIANA OFERTY... -oferty z napisem WYCOFANIE OFERTY... -pozostałe oferty wg kolejności ich złoŝenia. c) sporządzenie zbiorczego zestawienia ofert otwartych w dniu...(na druku ZP- 12), d) podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, Ŝe nie są związani osobiście ani zawodowo (w rozumieniu art. 17 Prawa zamówień publicznych) z wykonawcami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-11 Oświadczenie kierownika zamawiającego / pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeŝonych dla siebie czynności / członka komisji przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia ). 2.W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej): 12

13 a) ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych; b) ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji; c) wybór najkorzystniejszej oferty. 13. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Marta Juraszek tel. 071/ w godz ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 5 do SIWZ projekt umowy Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niŝ w terminie związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust. 1a W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłoŝenia umowy regulującej współpracę podmiotu występującego wspólnie. 15. MOśLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. Umowa moŝe być zmieniona w stosunku do złoŝonej oferty i na niŝej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niŝ zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ; 2. w stosunku do osób: zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, Ŝe osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 1. inne: w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT; w kaŝdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniŝy to koszty realizacji zadania albo skróci czas realizacji); 2. Wszystkie powyŝsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŝe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŝenia takiej zgody. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami; 16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO określa szczegółowo Dział VI Środki ochrony prawnej Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz ze zm.). Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w PZP zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 13

14 1. Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu zgodnie z art.179 ust.3, 4, 5 ustawy. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niŝ 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronie portalu internetowego UZP. 5. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 7. W wyniku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert. 8. Wniesienie protestu dopuszczalne jest przed zawarciem umowy (art. 180 ust. 6 Prawa zamówień publicznych). 9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 10. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców którzy złoŝyli oferty, a jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub zapisów SIWZ zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 11. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy nie później niŝ w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie naleŝy uznać za jego oddalenie. 12. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem, Zamawiający przekaŝe podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu zgodnie z art.181 ust.4 i 5 ustawy a jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza równieŝ na stronie internetowej na której jest udostępniona. Brak odpowiedzi na protest zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 traktowany jest jako oddalenie protestu. 13. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej: niezwłocznie jeŝeli uwzględnił wszystkie Ŝądania, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu jeŝeli co najmniej jedno ze zgłoszonych Ŝądań nie zostało uwzględnione. 14. O powtórzeniu lub zaniechaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców. 15. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje wykonawcy odwołanie wnoszone na zasadach opisanych w rozdziale 3 ustawy do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego Od rozstrzygnięcia protestu odwołanie przysługuje na: 1) Opis sposobu oceny spełnienia warunków w postępowaniu, 2) Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) Odrzucenia oferty. 14

15 16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami) o sądzie polubownym, jeŝeli ustawa nie stanowi inaczej. 17. Na wyrok oraz postanowienia KIO kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŝeli przepisy rozdziału 4, działu VI PZP nie stanowią inaczej. 15

16 O F E R T A Załącznik nr 1 1. WyraŜam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu na: na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby MOPS w ramach promocji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej. CPV: , WYKONAWCA: 2. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: Zarejestrowany adres Wykonawcy: Numer telefonu: / Numer faksu / Wyznaczamy (imię i nazwisko) do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej. 4. OFERUJEMY WYKONANIE DOSTAWY OBJĘTEJ PRZETARGIEM ZA CENĘ: z g o d n i e z z a ł ą c z n i k i e m n r 3 W a r t o ś ć n e t t o z ł Wartość brutto zł (słownie: ) Deklarujemy stosowanie 21 dniowego terminu płatności od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 5. Deklarujemy wykonywanie zadania objętego zamówieniem w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. od daty podpisania umowy do r. 6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie, i przyjmujemy je bez zastrzeŝeń. Akceptujemy SIWZ wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz modyfikacjami. Nasz numer NIP R E G O N Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani ofertą do terminu waŝności wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi moŝna się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, (jeŝeli będą wymagane) podaje się niŝej: Oświadczamy, Ŝe wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz akceptujemy projekt umowy załącznik Nr 5. 16

17 10. Oświadczamy Ŝe część zamówienia. wykonamy przy udziale podwykonawcy (wpisać zakres) 11. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyŝszego stanu nie moŝe być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: (podpis i pieczęć wykonawcy) 17

18 Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Dotyczy: Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby MOPS w ramach promocji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej. CPV: , Oświadczamy, Ŝe posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i/lub przedstawiamy zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia* zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami) Dnia (pieczęć i podpis wykonawcy) *Niepotrzebne skreślić 18

19 ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA Załącznik nr 3 Nazwa zadania: Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby MOPS w ramach promocji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej. Nazwa Wykonawcy L.p. Cena jednostkow a brutto Wartość brutto 6 = kol nr 4x kol nr 6 Nazwa j.m. ilość Cena jednostkow a netto Baner z nadrukiem (wysokość szt 100cm, długość 600 cm) 1 2 Koszulki bawełniane T-shirt z nadrukiem (róŝne kolory i szt rozmiary) Smycze z nadrukiem szt [parasolki z nadrukiem róŝne kolory Szt Biuletyn A5 kolor szt Plakat A2 szt Plakat A1 szt Ulotki A4 szt Ulotki A4 umieszczenie w kasetonach tramwajowych szt Zamieszczenie ogłoszeń prasowych promujących Program w wydaniu Gazety Wyborczej szt 3 11 Zamieszczenie ogłoszeń prasowych promujących Program w wydaniu Echa Miasta szt 5 12 Organizacja i obsługa konferencji dla 100 osób szt 1 13 Organizacja i obsługa Forum Wymiany Doświadczeń dla 100 osób szt 1 14 Zaproszenia z kopertami szt Laptop z systemem operacyjnym Windows szt 1 16 Cyfrowy aparat fotograficzny szt 2 17 WieŜa Hi-Fi szt MP4 8 GB szt MP4 4GB szt PenDrive szt 6 Wartość ogółem: X Wartość brutto: Słownie wartość brutto Data (pieczęć i podpis wykonawcy) 19

20 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Załącznik Nr 4 Nazwa zadania: Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby MOPS w ramach promocji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej. CPV: , Nazwa Wykonawcy... Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali min.2 zadania w zakresie wykonania materiałów promocyjnych o wartości min ,00 zł brutto kaŝde. Lp Nazwa zadania Rodzaj usługi Wartość całkowita (w zł) Miejsce wykonania Nazwa zleceniodawcy Data realizacji OD DO Do wykazu naleŝy dołączyć min. 2 dokumenty (referencje lub inny dokument) od poprzednich Zamawiających potwierdzający, Ŝe wykazane zadania zostały wykonane naleŝycie. Data (pieczęć i podpis wykonawcy) 20

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, Ŝe przeprowadza postępowanie zapytanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk Dom Pomocy Społecznej 07-221 Brańszczyk ul. Jana Pawła II 65 Brańszczyk, dnia 02.07.2010r ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Druk publikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, Gniewino tel./fax. (058) ,

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, Gniewino tel./fax. (058) , Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, 84 250 Gniewino tel./fax. (058) 676 76 90, 676 75 90 NIP:588 0014 243 Regon: 001077565, nr konta: Bank PEKAO S.A. I O Gdynia, filia Wejherowo 24124012391111000016499067

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12)

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12) OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr 9 32-045 Sułoszowa tel. (0-12) 389-20-05 fax. (0-12) 389-20-06 e-mail: opnar@pro.onet.pl ========================================================================= Ojców,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo