dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW WMIM-371-2/10 Zawartość: (rozdziały I, II i III + załącznik nr 1) ponumerowanych stron. 1. Rozdział I - Instrukcja 2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (Nr 1 5) 3. Rozdział III - Wzór umowy część I zamówienia, - Wzór umowy część II zamówienia. Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia Opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia 1

2 SIWZ opublikowany na stronie oraz ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA art. 1. ZAMAWIAJĄCY. 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, Warszawa, NIP: , REGON: , zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. nr 164 poz z późniejszymi zmianami). art. 2. INFORMACJE OGÓLNE 1. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz i Nr 223, poz. 1778), zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Tryb zamówienia publicznego przetarg nieograniczony. 2. Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust W przypadku, gdy wykonawca uczestniczy w więcej niŝ jednej ofercie, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone. art. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŝ i dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), tj. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Zakres zamówienia objętego przetargiem obejmuje dwie części: 2

3 1) część I - dostawa notebooków dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW według załącznika nr 1 część I zamówienia, 2) część II dostawa stacji roboczych i monitorów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW według załącznika nr 1 część II zamówienia. 3. Kody CPV , , W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równowaŝnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej dostawy. 6. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować bezpośrednio do Zamawiającego na adres podany w art. 5 3 ust. 3 niniejszej Specyfikacji. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W związku z tym, kaŝdą wyspecyfikowaną, w załączniku nr 1 do SIWZ część (do dwóch części) traktować naleŝy jako oddzielny przedmiot zamówienia, wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty naleŝy rozumieć jako dotyczące oferty częściowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 2. Termin wykonania zamówienia. 1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: 1) część I - dostawa notebooków dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 30 dni od daty podpisania umowy, 2) część II - dostawa stacji roboczych i monitorów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 45 dni od daty podpisania umowy. Oferty proponujące dłuŝszy termin zostaną odrzucone. 2. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) realizacji zamówienia, niŝ przedstawiono wyŝej. art. 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 3

4 2. Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych określonych w niniejszym paragrafie ust. 3 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 3 niniejszego artykułu. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia / nie spełnia). 6. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków wymaganych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu oświadczeniami i dokumentami określonymi w Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, z przyczyn określonych w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Wymagany okres i warunki gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 1. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres określony w SIWZ lub dłuŝszy, liczony od daty dokonanego przy udziale obydwu stron protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako niespełniająca wymagań zamawiającego zostanie odrzucona. 4

5 3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty składane z ofertą 1.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, kaŝdy z wykonawców powinien przedłoŝyć wraz z ofertą (zgodnym z załączonym do SIWZ formularzem oferty, opracowanym przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty - wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 1) 1) Formularz Nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeden formularz równieŝ w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niŝ jedną część zamówienia. 2.W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, kaŝdy z wykonawców składa wraz z ofertą (zgodnym z załączonym do SIWZ formularzem oferty, opracowanym przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty - wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 2) Formularz Nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Jeden formularz równieŝ w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niŝ jedną część zamówienia. Do formularza Nr 2 wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 4. Ponadto Wykonawca złoŝy: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin waŝności, z którego wynika, Ŝe jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i zapis, z którego wynika, Ŝe obejmuje niniejsze postępowanie. Jeden dokument równieŝ w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niŝ jedną część zamówienia. 2) Formularz Nr 3 - Informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wykaŝe (określi), jaki zakres rzeczowy zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza niniejszego formularza. 3) Formularz Nr 4 tabele cenowe dla części I lub II. 5. Zaleca się dołączenie do oferty zaakceptowanego wstępnie (podpisanego) przez osoby/osobę uprawnione do reprezentowania wykonawcy wzoru umowy oraz sporządzenie szczegółowego zestawienia (spisu) wszystkich dostarczonych oświadczeń i dokumentów oraz dołączenia tego spisu do oferty, jako Formularz Nr 5. 5

6 6. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo w niniejszym paragrafie muszą być waŝne (aktualne) na dzień składania ofert 4. Informacje dotyczące konsorcjum W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna): 1. Do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 2. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza oferty naleŝy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 3. Formularz Nr 1 obowiązuje kaŝdego z członków konsorcjum oddzielnie naleŝy złoŝyć odpowiednią do liczby podmiotów konsorcjum liczbę formularzy nr 1, podpisaną przez pełnomocnika i odpowiedniego członka konsorcjum, którego dotyczy formularz. 4. Formularz Nr 2 obowiązuje kaŝdego z członków konsorcjum oddzielnie naleŝy złoŝyć odpowiednią do liczby podmiotów konsorcjum liczbę formularzy nr 3, podpisaną przez pełnomocnika i odpowiedniego członka konsorcjum, którego dotyczy formularz. Ta sama zasada dotyczy załącznika do formularza Nr 2, wymienionego w art. 4, 2, ust. 3. Kserokopie poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik i odpowiedni członek konsorcjum, którego dokument dotyczy. 5. Formularze Nr 3, 4 i 5 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczy całego konsorcjum. 6. Wzór umowy, oraz inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum. 5. Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja 1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 2. Oferta złoŝona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 1) NaleŜy załączyć pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z 3 pkt 1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 2) Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiąŝąca, łącznie i osobna dla wszystkich pomiotów składających ofertę. 6

7 3) Pełnomocnik będzie upowaŝniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz kaŝdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 4) Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 5) Wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 6) Spełniać wszystkie wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu. 7) Oferta musi zawierać wszystkie informacje dla kaŝdego z podmiotów oraz dla konsorcjum, zgodnie z SIWZ. 6. Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 2 ust. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 7. Forma dokumentów. 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie dołączenia, certyfikaty wystawione w języku angielskim nie muszą być tłumaczone na język polski. Zamawiający dopuszcza takŝe dołączanie dokumentów zawierających informacje techniczne nieprzetłumaczonych z języka angielskiego, jeŝeli informacje te stanowią jedynie informacje dodatkowe, a informacje zawarte w formularzu oferty całkowicie wyczerpują zakres określony w Załączniku nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia". 7

8 art. 5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1. Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 1. Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) Rozdział I - Instrukcja 2) Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (Nr 1-5) 3) Rozdział III - Wzór umowy część I zamówienia, - Wzór umowy część II zamówienia, 4) Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wykonawcy otrzymują po jednym egzemplarzu Specyfikacji wraz z załącznikami. Treść wszystkich dokumentów naleŝy odczytywać wraz ze wszystkimi uzupełnieniami i zmianami wprowadzonymi na podstawie ustaleń niniejszego paragrafu. 2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. Wykonawcom zaleca się dokładne przestudiowanie treści Specyfikacji. Przed upływem terminu składania ofert kaŝdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania powinny być skierowane na piśmie, telefaksem lub drogą elektroniczną pod adresem zamawiającego podanym w paragrafie 3 ust. 3. Odpowiedź zamawiającego zostanie wysłana wszystkim wykonawcom, z podaniem treści pytania lecz bez ujawnienia jego źródła, umieszczona zostanie równieŝ na stronach oraz Zamawiający udzieli wyjaśnień na pytania wykonawców, jeŝeli prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie w postaci pisemnej do zamawiającego na nie mniej niŝ 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczono termin składania ofert. 3. Modyfikacja treści Specyfikacji. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, zmieniając takŝe treść SIWZ opublikowaną na stronie JeŜeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. KaŜda taka modyfikacja będzie stanowić treść Specyfikacji zgodnie z niniejszym paragrafem. Informacja o kaŝdej modyfikacji zostanie przekazana pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną wszystkim wykonawcom. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 8

9 4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 2. Forma porozumiewania się 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeŝeniem środków ochrony prawnej (w tym: protesty, zawiadomienia, odpowiedzi na protest itp. określone w Dziale VI Ustawy), które naleŝy przekazywać pisemnie. 2. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje telefaksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w odpowiednim Zarządzeniu Rektora UW) od poniedziałku do piątku w godzinach Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: - w sprawach merytorycznych Michał Bassa - tel w sprawach proceduralnych Piotr Panek tel Z osobami wymienionymi w ust. 1 moŝna kontaktować się w dni robocze w godzinach telefonicznie. 3. Adres, na który naleŝy przesyłać korespondencję: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha Warszawa fax.: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. art. 6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. art.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia wadium. 9

10 art. 9. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie będzie Ŝądał zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy art. 10. CENA OFERTY 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Oferta na kaŝdą z części zamówienia podlega odrębnej wycenie. 2. Podstawą do określenia ceny oferty na wykonanie kaŝdej z części zamówienia jest opis tej części zamówienia zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 3. Wykonawca składając ofertę wypełnia oddzielny formularz cenowy dla kaŝdej z części zamówienia. 4. Cena oferty na kaŝdą część zamówienia musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania tej części zamówieni (propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami obejmującymi transport, dostarczenie na wskazane miejsce w budynkach, instalację i uruchomienie), wraz z naleŝnym podatkiem VAT. 5. W składanych ofertach naleŝy uwzględnić stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką, tj. w części II zamówienia) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 dn r., rozdział 4 art pkt. 26a). 6. Cena oferty słuŝy tylko do porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wszelkie rozliczenia odbywać się będą na podstawie cen jednostkowych wykazanych przez Wykonawcę w formularzu nr 4 do oferty. 7. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty RAZEM. Cenę oferty określoną w formularzu oferty naleŝy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę). 2. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia. 1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, muszą być wyraŝone w złotych polskich. 2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. art. 11 OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT Kryterium wyboru ofert oraz jego waga. 1. Oferty na zrealizowanie kaŝdej z części zamówienia będą podlegały oddzielnej ocenie. Odrzucenie oferty złoŝonej na realizację jednej części zamówienia nie powoduje automatycznego odrzucenia ofert tego samego wykonawcy złoŝonych na pozostałe części zamówienia. 2. Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ % (waga kryterium) Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Liczba punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniŝszej zasady: Oferta o najniŝszej cenie otrzyma 100 punktów. Liczba punktów będzie wyliczona wg wzoru : 10

11 Ci = cena najniŝsza % cena oferty badanej i - numer oferty badanej Ci - liczba punktów za kryterium cena (oferty badanej) Cena najniŝsza- oferta złoŝona z najniŝszą ceną Cena oferty cena brutto z formularza oferty. art. 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Przygotowanie ofert 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, ewentualnie w uzasadnionych przypadkach angielskim (patrz art. 4 7 ust. 3 SIWZ), na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. 2. Przez ofertę naleŝy rozumieć formularz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami określonymi w art JeŜeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy wynika, Ŝe do reprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 4. JeŜeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złoŝenia podpisu przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, naleŝy składać podpisy zgodnie z zapisem ust. 3, w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. z pieczęciami imiennymi i firmowymi. 5. JeŜeli zamieszczony został zapis o konieczności złoŝenia parafy przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy itp., naleŝy składać parafy (skrócone podpisy) zgodnie z zapisem ust. 3, przy czym wystarczy parafa co najmniej jednej osoby upowaŝnionej do reprezentowania wykonawcy, pieczątki imienne i firmowe nie są wówczas konieczne, chyba Ŝe wynika to z innych zapisów SIWZ. 6. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę na kaŝdą z dwóch części zamówienia. W przypadku złoŝenia większej liczby ofert na jedną z części zamówienia, wszystkie oferty tego wykonawcy na tę część zamówienia zostaną odrzucone. 7. Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z załączonym do specyfikacji formularzem oferty - opracowanym przez zamawiającego, stanowiącym rozdział II Specyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale I Specyfikacji - Instrukcji. 8. Do formularza oferty naleŝy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, wymagane postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 9. W przypadku, gdy wykonawca do oferty, załączy kopię jakiegoś dokumentu, co najmniej ostatnia strona tej kopii musi być potwierdzona (parafowana) za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę upowaŝnioną do reprezentowania wykonawcy w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. 10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty poza stronami pustymi były parafowane przez co najmniej jedną osobę upowaŝnioną do reprezentowania wykonawcy, z zastrzeŝeniem ust. 14 niniejszego paragrafu parafa obligatoryjna. 11. Stron pustych nie trzeba, ani parafować, ani podpisywać. 12. JeŜeli strona jest podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, nie trzeba tej strony dodatkowo parafować. 11

12 13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty poza stronami pustymi były ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji. 14. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez co najmniej jedną osobę upowaŝnioną do reprezentowania wykonawcy w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert niezaleŝnie od wyniku postępowania. 16. Zaleca się, aby oferta powinna była trwale zespolona, np. zszyta lub zbindowana. 17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzeŝe, Ŝe nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 tej ustawy. 18. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 2. Zmiana lub wycofanie ofert. W kaŝdym momencie przed upływem terminu składania ofert kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złoŝone na piśmie w sposób określony w art. 10 1, tj. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY". Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE OFERTY będą otwierane w pierwszej kolejności. śadna oferta nie moŝe być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 1. Składanie ofert: art. 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1 Informacje o sposobie składania ofert. 1) Opakowanie ofert. Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. NaleŜy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu naleŝy umieścić adres (oznakowanie) według poniŝszego wzoru: Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha Warszawa OFERTA w przetargu nieograniczonym Nr WMIM-371-2/10 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. 12

13 2) Miejsce i termin składania ofert pisemnych a) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, naleŝy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa, I piętro, pok. 2220, nie później niŝ do dnia r. do godziny b) W przypadku gdy Wykonawca złoŝy ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złoŝenia oferty zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do Siedziby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa, I piętro, pok UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. c) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została ona oznakowana. 2. Oferty złoŝone po terminie. Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego w Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, Warszawa, I piętro, pok w dniu r. o godz Do wiadomości obecnych zostaną podane: nazwa i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty na realizację kaŝdej części zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 4. Protokół z otwarcia ofert (Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12) przekazuje się Wykonawcom, na ich wniosek. 5. Do chwili ogłoszenia wyników postępowania Zamawiający nie będzie podawał do wiadomości Wykonawców oraz osób niezwiązanych z procedurą przetargową Ŝadnych informacji wynikających z analizy ofert. art. 14. SPOSÓB OCENY OFERT 1 Zasady korekty oczywistych omyłek. 1. Zamawiający poprawia w tekście oferty: 1) oczywiste omyłki pisarskie 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 13

14 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu. 2. Wyjaśnienia dotyczące treści złoŝonych ofert W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem 1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 3. Odrzucenie oferty. 1. Zamawiający odrzuci ofertę na część zamówienia w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. UniewaŜnienie postępowania. 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie części zamówienia, w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złoŝyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru cena oferty będzie najniŝsza, z zastrzeŝeniem okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. art. 15. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY. 1. Powiadomienie o wynikach postępowania 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktacje przyznana ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 14

15 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia lub złoŝyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej. 2 Zawarcie umowy 1. Umowy zostaną zawarte na kaŝdą część zamówienia oddzielnie. 2. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy. 3. Z wykonawcą który wygra przetarg, umowa będzie zawarta w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) złoŝono tylko jedną ofertę, b) nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz: nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 5. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 6. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Istotne warunki umowy. 1. Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określają wzory umów, które stanowią rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, moŝe zwrócić się do Zamawiającego (zgodnie z zapisami art. 5 1), z zapytaniem dotyczącym tych postanowień umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza art. 16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych Środki ochrony prawnej. 2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieś szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 15

16 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 4. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Warszawa, dnia ZATWIERDZAM (-) prof. dr hab. Stanisław Betley Dziekan WMIM UW (-) mgr inŝ. Marcin Skonecka Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych lub osoba przez niego upowaŝniona 16

17 ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami dnia... (pieczęć firmowa wykonawcy) OFERTA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha Warszawa Część A ogólna, wspólna dla wszystkich części zamówienia Nawiązując do zaproszenia do udziału w przetargu nieograniczonym Nr WMIM-371-2/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW posiadając/ego/a siedzibę pełna nazwa firmy wykonawcy... ulica nr domu kod pocztowy miejscowość... województwo powiat... telefon telefax.... Internet: nr identyfikacyjny NIP... REGON... reprezentowana przez:... imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia deklarujemy udział w realizacji następujących części zamówienia * : część I część II Oświadczamy, Ŝe kaŝdą z zadeklarowanych części zamówienia jesteśmy gotowi realizować niezaleŝnie od pozostałych. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. * niepotrzebne skreślić 17

18 Integralną część niniejszej oferty stanowią: 1) formularz Nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków, 2) formularz Nr 2 - informacje oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z załącznikami, 3) formularz Nr 3 informacje o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeŝeli dotyczy) 4) formularz Nr 3 formularz cenowy (odrębny dla kaŝdej zadeklarowanej części zamówienia), 5) zaakceptowany wzór umowy (dla kaŝdej zadeklarowanej części zamówienia) - zalecane 6) formularz Nr 4 spis treści - zalecane Oferta zawiera... stron miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 18

19 dnia... (pieczęć firmowa wykonawcy) Oferujemy: FORMULARZ OFERTY część B szczegółowa dla części I zamówienia 1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW część I dostawa notebooków, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT)... zł słownie:......, w tym kwota netto... zł (słownie złotych:......) naleŝny podatek VAT w wysokości 22%, tj.... zł. (słownie złotych:......). 2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niŝszych niŝ określone w Opisie przedmiotu zamówienia część I zamówienia (zob. ust. 10 niniejszego formularza). 3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaŝ i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego. 4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,: Zakończenie zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy 5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części I zamówienia, oświadczamy, Ŝe przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeŝeń. 6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości zł brutto. 7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy Ŝe ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu. 9. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się związani ofertą na część I zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 19

20 10. Opis przedmiotu oferty część I zamówienia notebooki: - konfiguracja 1 Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) Lp. Komponent Oferowane parametry 1 Procesor 2 Matryca 3 Porty /wyjścia 4 Pamięć RAM 5 Dysk twardy 6 Audio 7 Karta graficzna 8 Komunikacja 9 Napęd optyczny 10 Obudowa 11 Zainstalowany system operacyjny, oprogramowanie 12 WyposaŜenie: 13 ZuŜycie energii/bateria 14 Gwarancja 15 Dodatkowe informacje 20

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawę serwerów dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę serwerów dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA

ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

dostawę i montaŝ sprzętu multimedialnego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę i montaŝ sprzętu multimedialnego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi dowozu uczniów z dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice, Urbanowice do ZSP Nr 2 Gimnazjum Nr 8 w Tychach, ul. Jedności 51 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 05 240 TŁUSZCZ ul. Wiejska 56 tel. (29) 75 73 022 / 75 73 193 fax. wew. 14 NIP 762 00 09 401 e-mail: zgkim@wa.home.pl SIWZ opublikowana na stronie: www.tluszcz.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

SIWZ opublikowana na stronie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na: w jednostkach organizacyjnych Gminy Tłuszcz

SIWZ opublikowana na stronie:  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na: w jednostkach organizacyjnych Gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz Tel. 29 777 52 63 zamowieniapubliczne@tluszcz.pl SIWZ opublikowana na stronie: www.tluszcz.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Usługowe prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577 e-mail: lorm@ praca.gov.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy)

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy) Rozdział II FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami: Nr 1 10......dnia () OFERTA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Zarządzania Ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną BełŜyce Centrum 1.Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo