dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW WMIM-371-2/10 Zawartość: (rozdziały I, II i III + załącznik nr 1) ponumerowanych stron. 1. Rozdział I - Instrukcja 2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (Nr 1 5) 3. Rozdział III - Wzór umowy część I zamówienia, - Wzór umowy część II zamówienia. Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia Opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia 1

2 SIWZ opublikowany na stronie oraz ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA art. 1. ZAMAWIAJĄCY. 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, Warszawa, NIP: , REGON: , zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. nr 164 poz z późniejszymi zmianami). art. 2. INFORMACJE OGÓLNE 1. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz i Nr 223, poz. 1778), zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Tryb zamówienia publicznego przetarg nieograniczony. 2. Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust W przypadku, gdy wykonawca uczestniczy w więcej niŝ jednej ofercie, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone. art. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŝ i dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), tj. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Zakres zamówienia objętego przetargiem obejmuje dwie części: 2

3 1) część I - dostawa notebooków dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW według załącznika nr 1 część I zamówienia, 2) część II dostawa stacji roboczych i monitorów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW według załącznika nr 1 część II zamówienia. 3. Kody CPV , , W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równowaŝnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej dostawy. 6. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować bezpośrednio do Zamawiającego na adres podany w art. 5 3 ust. 3 niniejszej Specyfikacji. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W związku z tym, kaŝdą wyspecyfikowaną, w załączniku nr 1 do SIWZ część (do dwóch części) traktować naleŝy jako oddzielny przedmiot zamówienia, wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty naleŝy rozumieć jako dotyczące oferty częściowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 2. Termin wykonania zamówienia. 1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: 1) część I - dostawa notebooków dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 30 dni od daty podpisania umowy, 2) część II - dostawa stacji roboczych i monitorów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 45 dni od daty podpisania umowy. Oferty proponujące dłuŝszy termin zostaną odrzucone. 2. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) realizacji zamówienia, niŝ przedstawiono wyŝej. art. 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 3

4 2. Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych określonych w niniejszym paragrafie ust. 3 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 3 niniejszego artykułu. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia / nie spełnia). 6. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków wymaganych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu oświadczeniami i dokumentami określonymi w Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, z przyczyn określonych w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Wymagany okres i warunki gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 1. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres określony w SIWZ lub dłuŝszy, liczony od daty dokonanego przy udziale obydwu stron protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako niespełniająca wymagań zamawiającego zostanie odrzucona. 4

5 3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty składane z ofertą 1.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, kaŝdy z wykonawców powinien przedłoŝyć wraz z ofertą (zgodnym z załączonym do SIWZ formularzem oferty, opracowanym przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty - wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 1) 1) Formularz Nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeden formularz równieŝ w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niŝ jedną część zamówienia. 2.W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, kaŝdy z wykonawców składa wraz z ofertą (zgodnym z załączonym do SIWZ formularzem oferty, opracowanym przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty - wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 2) Formularz Nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Jeden formularz równieŝ w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niŝ jedną część zamówienia. Do formularza Nr 2 wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 4. Ponadto Wykonawca złoŝy: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin waŝności, z którego wynika, Ŝe jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i zapis, z którego wynika, Ŝe obejmuje niniejsze postępowanie. Jeden dokument równieŝ w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niŝ jedną część zamówienia. 2) Formularz Nr 3 - Informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wykaŝe (określi), jaki zakres rzeczowy zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza niniejszego formularza. 3) Formularz Nr 4 tabele cenowe dla części I lub II. 5. Zaleca się dołączenie do oferty zaakceptowanego wstępnie (podpisanego) przez osoby/osobę uprawnione do reprezentowania wykonawcy wzoru umowy oraz sporządzenie szczegółowego zestawienia (spisu) wszystkich dostarczonych oświadczeń i dokumentów oraz dołączenia tego spisu do oferty, jako Formularz Nr 5. 5

6 6. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo w niniejszym paragrafie muszą być waŝne (aktualne) na dzień składania ofert 4. Informacje dotyczące konsorcjum W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna): 1. Do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 2. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza oferty naleŝy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 3. Formularz Nr 1 obowiązuje kaŝdego z członków konsorcjum oddzielnie naleŝy złoŝyć odpowiednią do liczby podmiotów konsorcjum liczbę formularzy nr 1, podpisaną przez pełnomocnika i odpowiedniego członka konsorcjum, którego dotyczy formularz. 4. Formularz Nr 2 obowiązuje kaŝdego z członków konsorcjum oddzielnie naleŝy złoŝyć odpowiednią do liczby podmiotów konsorcjum liczbę formularzy nr 3, podpisaną przez pełnomocnika i odpowiedniego członka konsorcjum, którego dotyczy formularz. Ta sama zasada dotyczy załącznika do formularza Nr 2, wymienionego w art. 4, 2, ust. 3. Kserokopie poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik i odpowiedni członek konsorcjum, którego dokument dotyczy. 5. Formularze Nr 3, 4 i 5 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczy całego konsorcjum. 6. Wzór umowy, oraz inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum. 5. Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja 1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 2. Oferta złoŝona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 1) NaleŜy załączyć pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z 3 pkt 1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 2) Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiąŝąca, łącznie i osobna dla wszystkich pomiotów składających ofertę. 6

7 3) Pełnomocnik będzie upowaŝniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz kaŝdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 4) Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 5) Wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 6) Spełniać wszystkie wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu. 7) Oferta musi zawierać wszystkie informacje dla kaŝdego z podmiotów oraz dla konsorcjum, zgodnie z SIWZ. 6. Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 2 ust. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 7. Forma dokumentów. 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie dołączenia, certyfikaty wystawione w języku angielskim nie muszą być tłumaczone na język polski. Zamawiający dopuszcza takŝe dołączanie dokumentów zawierających informacje techniczne nieprzetłumaczonych z języka angielskiego, jeŝeli informacje te stanowią jedynie informacje dodatkowe, a informacje zawarte w formularzu oferty całkowicie wyczerpują zakres określony w Załączniku nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia". 7

8 art. 5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1. Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 1. Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) Rozdział I - Instrukcja 2) Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (Nr 1-5) 3) Rozdział III - Wzór umowy część I zamówienia, - Wzór umowy część II zamówienia, 4) Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wykonawcy otrzymują po jednym egzemplarzu Specyfikacji wraz z załącznikami. Treść wszystkich dokumentów naleŝy odczytywać wraz ze wszystkimi uzupełnieniami i zmianami wprowadzonymi na podstawie ustaleń niniejszego paragrafu. 2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. Wykonawcom zaleca się dokładne przestudiowanie treści Specyfikacji. Przed upływem terminu składania ofert kaŝdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania powinny być skierowane na piśmie, telefaksem lub drogą elektroniczną pod adresem zamawiającego podanym w paragrafie 3 ust. 3. Odpowiedź zamawiającego zostanie wysłana wszystkim wykonawcom, z podaniem treści pytania lecz bez ujawnienia jego źródła, umieszczona zostanie równieŝ na stronach oraz Zamawiający udzieli wyjaśnień na pytania wykonawców, jeŝeli prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie w postaci pisemnej do zamawiającego na nie mniej niŝ 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczono termin składania ofert. 3. Modyfikacja treści Specyfikacji. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, zmieniając takŝe treść SIWZ opublikowaną na stronie JeŜeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. KaŜda taka modyfikacja będzie stanowić treść Specyfikacji zgodnie z niniejszym paragrafem. Informacja o kaŝdej modyfikacji zostanie przekazana pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną wszystkim wykonawcom. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 8

9 4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 2. Forma porozumiewania się 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeŝeniem środków ochrony prawnej (w tym: protesty, zawiadomienia, odpowiedzi na protest itp. określone w Dziale VI Ustawy), które naleŝy przekazywać pisemnie. 2. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje telefaksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w odpowiednim Zarządzeniu Rektora UW) od poniedziałku do piątku w godzinach Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: - w sprawach merytorycznych Michał Bassa - tel w sprawach proceduralnych Piotr Panek tel Z osobami wymienionymi w ust. 1 moŝna kontaktować się w dni robocze w godzinach telefonicznie. 3. Adres, na który naleŝy przesyłać korespondencję: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha Warszawa fax.: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. art. 6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. art.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia wadium. 9

10 art. 9. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie będzie Ŝądał zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy art. 10. CENA OFERTY 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Oferta na kaŝdą z części zamówienia podlega odrębnej wycenie. 2. Podstawą do określenia ceny oferty na wykonanie kaŝdej z części zamówienia jest opis tej części zamówienia zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 3. Wykonawca składając ofertę wypełnia oddzielny formularz cenowy dla kaŝdej z części zamówienia. 4. Cena oferty na kaŝdą część zamówienia musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania tej części zamówieni (propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami obejmującymi transport, dostarczenie na wskazane miejsce w budynkach, instalację i uruchomienie), wraz z naleŝnym podatkiem VAT. 5. W składanych ofertach naleŝy uwzględnić stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką, tj. w części II zamówienia) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 dn r., rozdział 4 art pkt. 26a). 6. Cena oferty słuŝy tylko do porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wszelkie rozliczenia odbywać się będą na podstawie cen jednostkowych wykazanych przez Wykonawcę w formularzu nr 4 do oferty. 7. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty RAZEM. Cenę oferty określoną w formularzu oferty naleŝy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę). 2. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia. 1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, muszą być wyraŝone w złotych polskich. 2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. art. 11 OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT Kryterium wyboru ofert oraz jego waga. 1. Oferty na zrealizowanie kaŝdej z części zamówienia będą podlegały oddzielnej ocenie. Odrzucenie oferty złoŝonej na realizację jednej części zamówienia nie powoduje automatycznego odrzucenia ofert tego samego wykonawcy złoŝonych na pozostałe części zamówienia. 2. Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ % (waga kryterium) Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Liczba punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniŝszej zasady: Oferta o najniŝszej cenie otrzyma 100 punktów. Liczba punktów będzie wyliczona wg wzoru : 10

11 Ci = cena najniŝsza % cena oferty badanej i - numer oferty badanej Ci - liczba punktów za kryterium cena (oferty badanej) Cena najniŝsza- oferta złoŝona z najniŝszą ceną Cena oferty cena brutto z formularza oferty. art. 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Przygotowanie ofert 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, ewentualnie w uzasadnionych przypadkach angielskim (patrz art. 4 7 ust. 3 SIWZ), na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. 2. Przez ofertę naleŝy rozumieć formularz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami określonymi w art JeŜeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy wynika, Ŝe do reprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 4. JeŜeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złoŝenia podpisu przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, naleŝy składać podpisy zgodnie z zapisem ust. 3, w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. z pieczęciami imiennymi i firmowymi. 5. JeŜeli zamieszczony został zapis o konieczności złoŝenia parafy przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy itp., naleŝy składać parafy (skrócone podpisy) zgodnie z zapisem ust. 3, przy czym wystarczy parafa co najmniej jednej osoby upowaŝnionej do reprezentowania wykonawcy, pieczątki imienne i firmowe nie są wówczas konieczne, chyba Ŝe wynika to z innych zapisów SIWZ. 6. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę na kaŝdą z dwóch części zamówienia. W przypadku złoŝenia większej liczby ofert na jedną z części zamówienia, wszystkie oferty tego wykonawcy na tę część zamówienia zostaną odrzucone. 7. Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z załączonym do specyfikacji formularzem oferty - opracowanym przez zamawiającego, stanowiącym rozdział II Specyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale I Specyfikacji - Instrukcji. 8. Do formularza oferty naleŝy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, wymagane postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 9. W przypadku, gdy wykonawca do oferty, załączy kopię jakiegoś dokumentu, co najmniej ostatnia strona tej kopii musi być potwierdzona (parafowana) za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę upowaŝnioną do reprezentowania wykonawcy w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. 10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty poza stronami pustymi były parafowane przez co najmniej jedną osobę upowaŝnioną do reprezentowania wykonawcy, z zastrzeŝeniem ust. 14 niniejszego paragrafu parafa obligatoryjna. 11. Stron pustych nie trzeba, ani parafować, ani podpisywać. 12. JeŜeli strona jest podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, nie trzeba tej strony dodatkowo parafować. 11

12 13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty poza stronami pustymi były ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji. 14. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez co najmniej jedną osobę upowaŝnioną do reprezentowania wykonawcy w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert niezaleŝnie od wyniku postępowania. 16. Zaleca się, aby oferta powinna była trwale zespolona, np. zszyta lub zbindowana. 17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzeŝe, Ŝe nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 tej ustawy. 18. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 2. Zmiana lub wycofanie ofert. W kaŝdym momencie przed upływem terminu składania ofert kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złoŝone na piśmie w sposób określony w art. 10 1, tj. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY". Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE OFERTY będą otwierane w pierwszej kolejności. śadna oferta nie moŝe być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 1. Składanie ofert: art. 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1 Informacje o sposobie składania ofert. 1) Opakowanie ofert. Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. NaleŜy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu naleŝy umieścić adres (oznakowanie) według poniŝszego wzoru: Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha Warszawa OFERTA w przetargu nieograniczonym Nr WMIM-371-2/10 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. 12

13 2) Miejsce i termin składania ofert pisemnych a) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, naleŝy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa, I piętro, pok. 2220, nie później niŝ do dnia r. do godziny b) W przypadku gdy Wykonawca złoŝy ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złoŝenia oferty zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do Siedziby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa, I piętro, pok UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. c) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została ona oznakowana. 2. Oferty złoŝone po terminie. Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego w Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, Warszawa, I piętro, pok w dniu r. o godz Do wiadomości obecnych zostaną podane: nazwa i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty na realizację kaŝdej części zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 4. Protokół z otwarcia ofert (Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12) przekazuje się Wykonawcom, na ich wniosek. 5. Do chwili ogłoszenia wyników postępowania Zamawiający nie będzie podawał do wiadomości Wykonawców oraz osób niezwiązanych z procedurą przetargową Ŝadnych informacji wynikających z analizy ofert. art. 14. SPOSÓB OCENY OFERT 1 Zasady korekty oczywistych omyłek. 1. Zamawiający poprawia w tekście oferty: 1) oczywiste omyłki pisarskie 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 13

14 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu. 2. Wyjaśnienia dotyczące treści złoŝonych ofert W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem 1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 3. Odrzucenie oferty. 1. Zamawiający odrzuci ofertę na część zamówienia w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. UniewaŜnienie postępowania. 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie części zamówienia, w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złoŝyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru cena oferty będzie najniŝsza, z zastrzeŝeniem okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. art. 15. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY. 1. Powiadomienie o wynikach postępowania 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktacje przyznana ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 14

15 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia lub złoŝyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej. 2 Zawarcie umowy 1. Umowy zostaną zawarte na kaŝdą część zamówienia oddzielnie. 2. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy. 3. Z wykonawcą który wygra przetarg, umowa będzie zawarta w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) złoŝono tylko jedną ofertę, b) nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz: nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 5. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 6. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Istotne warunki umowy. 1. Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określają wzory umów, które stanowią rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, moŝe zwrócić się do Zamawiającego (zgodnie z zapisami art. 5 1), z zapytaniem dotyczącym tych postanowień umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza art. 16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych Środki ochrony prawnej. 2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieś szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 15

16 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 4. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Warszawa, dnia ZATWIERDZAM (-) prof. dr hab. Stanisław Betley Dziekan WMIM UW (-) mgr inŝ. Marcin Skonecka Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych lub osoba przez niego upowaŝniona 16

17 ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami dnia... (pieczęć firmowa wykonawcy) OFERTA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha Warszawa Część A ogólna, wspólna dla wszystkich części zamówienia Nawiązując do zaproszenia do udziału w przetargu nieograniczonym Nr WMIM-371-2/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW posiadając/ego/a siedzibę pełna nazwa firmy wykonawcy... ulica nr domu kod pocztowy miejscowość... województwo powiat... telefon telefax.... Internet: nr identyfikacyjny NIP... REGON... reprezentowana przez:... imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia deklarujemy udział w realizacji następujących części zamówienia * : część I część II Oświadczamy, Ŝe kaŝdą z zadeklarowanych części zamówienia jesteśmy gotowi realizować niezaleŝnie od pozostałych. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. * niepotrzebne skreślić 17

18 Integralną część niniejszej oferty stanowią: 1) formularz Nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków, 2) formularz Nr 2 - informacje oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z załącznikami, 3) formularz Nr 3 informacje o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeŝeli dotyczy) 4) formularz Nr 3 formularz cenowy (odrębny dla kaŝdej zadeklarowanej części zamówienia), 5) zaakceptowany wzór umowy (dla kaŝdej zadeklarowanej części zamówienia) - zalecane 6) formularz Nr 4 spis treści - zalecane Oferta zawiera... stron miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 18

19 dnia... (pieczęć firmowa wykonawcy) Oferujemy: FORMULARZ OFERTY część B szczegółowa dla części I zamówienia 1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW część I dostawa notebooków, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT)... zł słownie:......, w tym kwota netto... zł (słownie złotych:......) naleŝny podatek VAT w wysokości 22%, tj.... zł. (słownie złotych:......). 2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niŝszych niŝ określone w Opisie przedmiotu zamówienia część I zamówienia (zob. ust. 10 niniejszego formularza). 3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaŝ i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego. 4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,: Zakończenie zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy 5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części I zamówienia, oświadczamy, Ŝe przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeŝeń. 6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości zł brutto. 7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy Ŝe ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu. 9. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się związani ofertą na część I zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 19

20 10. Opis przedmiotu oferty część I zamówienia notebooki: - konfiguracja 1 Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) Lp. Komponent Oferowane parametry 1 Procesor 2 Matryca 3 Porty /wyjścia 4 Pamięć RAM 5 Dysk twardy 6 Audio 7 Karta graficzna 8 Komunikacja 9 Napęd optyczny 10 Obudowa 11 Zainstalowany system operacyjny, oprogramowanie 12 WyposaŜenie: 13 ZuŜycie energii/bateria 14 Gwarancja 15 Dodatkowe informacje 20

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ ) na: dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo