Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU wrzesień 2012 r. 1

2 Część I SIWZ Nazwa (firma) oraz adres kontaktowy Zamawiającego Część II SIWZ Tryb udzielenia zamówienia SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU Poznań, al. Marcinkowskiego 32 fax 61/ godziny urzędowania: poniedziałek piątek Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp. Część III SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, Poznań. Wykaz sprzętu zawarty w załączniku numer 7 część I: (Monitor LCD 19`` 40 szt., Drukarka laserowa sieciowa A4 60 szt., Urządzenie wielofunkcyjne 5 szt., Skaner płaski z podajnikiem 30 szt., Czytnik Metrologic MS MS9540 USB 10 szt., Notebook 35 szt., Zasilacz awaryjny 35 szt., Pendrive 8 GB 100 szt.), część II: stacja robocza 100 szt. I. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 20 dni od momentu podpisania umowy. II. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść do wskazanego magazynu sprzętu, na własny koszt kompletną partię dostawy tzn. obejmującą całość przedmiotowego zamówienia, zgodnie z zał. nr 7 do obiektu Zamawiającego. III. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy w formie pisemnej przesłanej faksem pod numer , z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. IV. Wykonawca przekaże asortyment zawarty w załączniku numer 7 zgodnie z wykazem rodzajowym oraz ilościowym i w jakości odpowiadającej zobowiązaniom określonym w ofercie. V. Przy przekazaniu odbiorze dostawy uczestniczyć będzie pracownik Wykonawcy (lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę) oraz pracownik Zamawiającego w celu stwierdzenia ilościowej zgodności bądź niezgodności przedmiotu zamówienia. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi ilościowy protokół zdawczo odbiorczy, a jego kopię podpisaną przez pracownika Wykonawcy i Zamawiającego prześle do siedziby Zamawiającego. VI. Zamawiający może odmówić odbioru towaru niezgodnego co do ilości i rodzaju z zamówieniem. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. VII. W sytuacji opisanej w ust. VI Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia całości przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych. VIII. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony wyrób jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. IX. W ciągu 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego dokona on odbioru jakościowego. Fakt zgodności lub niezgodności z przedmiotem zamówienia Zamawiający potwierdzi pisemnie w formie protokołu odbioru jakościowego przesłanego do Wykonawcy w formie określonej w 3 ust. 23 lit.b wzoru umowy. X. Za ujawnione wady dostarczonego towaru odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się do jego wymiany na własny koszt, na towar o odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od chwili ujawnienia jego wad. 2

3 XI. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym wyrobie, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny pod względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 1) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, 2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. XII. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie. XIII. Gwarancja i serwis: część I: a) Monitor LCD 19`` gwarancja minimum 2 lata, b) Drukarka laserowa sieciowa A4 gwarancja minimum 12 miesięcy, c) Urządzenie wielofunkcyjne minimum 12 miesięcy, d) Skaner płaski z podajnikiem gwarancja minimum 2 lata, e) Czytnik Metrologic MS MS9540 USB gwarancja minimum 1 rok, f) Notebook gwarancja 3 lata z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy maksymalnie w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. g) Zasilacz awaryjny gwarancja 3 lata na zasilacz, 2 lata na akumulator, h) Pendrive 8 GB gwarancja minimum 2 lata; część II: a) Stacja robocza 5 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Gwarantowany przez producenta czas zakończonej naprawy do końca drugiego dnia roboczego od zgłoszenia. XIV. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. XV. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. XVI. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być odnotowane w karcie gwarancyjnej. Adnotacji dokonuje Wykonawca po dokonaniu naprawy. XVII. W przypadku trzech napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia, rozumianego jako jeden z elementów przedmiotu zamówienia, pomimo awarii różnych podzespołów składających się na jego budowę, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, gwarancja biegnie od początku. XVIII. XVIII. Odbiór i zwrot sprzętu wysłanego do naprawy gwarancyjnej odbywać się będzie w formie door to door czyli pracownik Wykonawcy odbiera sprzęt z siedziby Zamawiającego i po naprawie dostarcza do siedziby Zamawiającego. Na okoliczność odbioru i dostarczenia sprzętu każdorazowo sporządzany jest stosowny protokół dotyczy 3 ust 13 część I. Procedura odbioru i zwrotu sprzętu: a) Zamawiający zgłasza awarię w formie zgodniej z 3 ust. 26 lit. b lub lit. c umowy, b) odbiór przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego sprzętu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wraz ze sporządzonym przez Wykonawcę protokołem przekazania sprzętu podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego, c) serwis: gwarantowany czas zakończonej naprawy do końca 14 dnia od dnia zgłoszenia, d) dostarczenie naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego wraz ze stosownym protokołem przekazania sprzętu, 3

4 e) wpisanie przez przedstawiciela Wykonawcy stosownej adnotacji do karty gwarancyjnej przez autoryzowany serwis (wykaz sprzętu załącznik nr 1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 7 do SIWZ. UWAGA! Cena brutto pojedynczego urządzenia lub zestawu nie może być większa od kwoty zł z uwagi na ograniczenie zawarte w 3 ust. 5 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 11, Poz. 69). Oferty nie spełniające powyższego warunku zostaną odrzucone Część IV SIWZ Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na 1 lub więcej części zamówienia, tj.: część I: (Monitor LCD 19``-40 szt., Drukarka laserowa sieciowa A4-60 szt., Urządzenie wielofunkcyjne-5 szt., Skaner płaski z podajnikiem-30 szt., Czytnik Metrologic MS MS9540 USB-10 szt., Notebook- 35 szt., Zasilacz awaryjny-35 szt., Pendrive 8 GB-100 szt.) część II: stacja robocza-100 szt. opisanych w załączniku Nr 7 do SIWZ. Część V SIWZ Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Część VI SIWZ Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Część VII SIWZ Umowy ramowe. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Część VIII SIWZ Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej Część IX SIWZ Termin wykonania zamówienia. 20 dni od dnia podpisania umowy. Część X SIWZ 4

5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku brak 2) wiedza i doświadczenie: opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Spełnia oznacza, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: - trzy dostawy odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż: a. dla części I zł brutto każda b. dla części II ,00 zł brutto każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Pod pojęciem wykonana dostawa odpowiadająca swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego, zrealizowane tj. zakończone przez Wykonawcę. 3) potencjał techniczny opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku brak 4) osoby zdolne do wykonania zamówienia opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku brak 5) sytuacja ekonomiczna i finansowa: opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku brak 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do tychże wykonawców; c) jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy 5

6 regulującej współpracę tych wykonawców. Część XI SIWZ Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w części X SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: a) wykaz (na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych 3 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. b) oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: Dla części I poz. 6 Notebook: Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO dla producenta sprzętu wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający, że oferowane modele komputerów posiadają certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym w SIWZ systemem operacyjnym Dla części II Stacja Robocza Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony Country=POLAND. wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający, że oferowane modele komputerów posiadają certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę potwierdzające, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosi maksymalnie 19 db Oświadczenie producenta zapewniające poprawną pracę jednostki centralnej zarówno w pionie jak i poziomie. oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy, pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera pochodzą od jednego producenta lub są przez niego certyfikowane 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć: 6

7 a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, które zawarte jest w załączniku nr 3 do SIWZ b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów 2 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Część XII SIWZ Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Sąd Okręgowy w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, Poznań fax.: Uwaga: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 7

8 zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Część XIII SIWZ Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający uprawnia: 1) Dorota Woźniak, tel. 61/ ) Dorota Pewińska tel. 61/ Część XIV SIWZ Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) dla części I zł 2) dla części II zł 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium można wnieść w formie: 1) przelewu pieniężnego na rachunek bankowy NBP O/O Poznań numer rachunku: , z dopiskiem wadium przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). Oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w miejscu składania ofert, tj. sekretariat Dyrektora Sądu, pokój nr 415 Al. Marcinkowskiego 32, Poznań. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Część XV SIWZ Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Część XVI SIWZ Opis sposobu przygotowywania ofert. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad: 1. Na ofertę składają się: 1) załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy 2) załącznik nr 2 do SIWZ formularz cenowy 3) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części XI SIWZ 4) pełnomocnictwo. 8

9 2. treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 3. cena oferty musi obliczona zgodnie z zasadami opisanymi w części XVIII SIWZ, 4. na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 5. jeżeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w tym wzorze. 6. wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu; 7. oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 8. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem; 9. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty; 10. pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 11. oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób następujący: Nazwa i dokładny adres Wykonawcy Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego Poznań Oferta na przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, tj r. godz. 12: ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać; 13. wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY oraz informacje określone w pkt. 9; Oferty wycofane nie zostaną zwrócone wykonawcom. 14. poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem uprawnionego reprezentanta Wykonawcy; 15. koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; 16. Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego na piśmie, niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie), dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Jednakże następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 Pzp, jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05). Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności - zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3 października 2000r. (sygn. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 9

10 Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Część XVII SIWZ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Poznaniu, sekretariat Dyrektora Sądu, pokój nr 415 Al. Marcinkowskiego 32, Poznań, w terminie do r. do godziny 10: Za dotrzymanie terminu złożenia oferty uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty Zamawiającemu. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie do składania ofert. 4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piaskowej 4-5 w Poznaniu, Sala Narad pok. nr 17. Część XVIII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę oferty stanowić będzie cena brutto za wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (łączna cena brutto), wpisana na formularzu ofertowym dla danej części.. 2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny na wszystkie elementy zamówienia, dotyczące danej części, wymienione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Ceny jednostkowe oraz wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofertowym, a także ostateczną cenę oferty, należy podawać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do jednego grosza. Ostateczna cena oferty powinna zostać podana w kwocie brutto i powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. z uwzględnieniem w niej podatku od towarów i usług (VAT). UWAGA! Cena brutto pojedynczego urządzenia lub zestawu nie może być większa od kwoty zł z uwagi na ograniczenie zawarte w 3 ust. 5 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 11, Poz. 69). Oferty nie spełniające powyższego warunku zostaną odrzucone Część XIX SIWZ Informacja dotycząca walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Część XX SIWZ Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 10

11 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Sposób oceny ofert: - Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie art. 89 ustawy, 3. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena 100 % Punkty za cenę wykonania oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: cena najniższa x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty cena danej oferty Część XXI SIWZ Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta Część XXII SIWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości umowy. Część XXIII SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 11

12 3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 5. Przewidywane istotne zmiany w umowie oraz określenie warunków takiej zmiany: - w przypadku pojawienia się na rynku nowszego technologicznie sprzętu, oprogramowania lub braku dostępności sprzętu, oprogramowania Zamawiający może wyrazić zgodę na dostawę nowego sprzętu, oprogramowania pod warunkiem, że parametry minimalne są spełnione. 6. Zaleca się, aby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przed podpisaniem umowy dostarczyły aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Część XXIV SIWZ Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcom a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Część XXV SIWZ W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP. Załączniki do SIWZ 1. Formularz ofertowy 2. Formularz cenowy 3. Oświadczenie art. 24 PZP 4. Oświadczenie art.22 PZP 5. Wzór umowy 6. Wykaz wykonanych dostaw 7. Opis przedmiotu zamówienia Zatwierdzam specyfikację. podpis kierownika jednostki 12

13 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa i adres Wykonawcy: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ NIP... REGON... Nr konta bankowego... Tel.... Fax Do Zamawiającego Nawiązując do publicznego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Oferuję(my) wykonanie zamówienia: I część za cenę brutto... złotych, tj. słownie złotych:... II część za cenę brutto... złotych, tj. słownie złotych:... Oświadczam, że...* płatnikiem VAT *) wpisać jestem lub nie jestem 2. Oświadczamy, że łączna cenę brutto oferty obliczyliśmy na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik do oferty. Zaoferowana cena ofertowa brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 3. Oświadczamy, że: oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ, zapoznaliśmy się z SIWZ, zmianami SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty jej otwarcia, akceptujemy warunki płatności oraz istotne warunki umowy. 4. Część zamówienia, której wykonanie powierzę podwykonawcom 5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: - podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Data :... Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) 13

14 Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Rodzaj Urządzenia Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto Część I Monitor 40 Drukarka Laserowa 60 Urządzenie 5 wielofunkcyjne Skaner płaski 30 Czytnik kodów 10 Laptop 35 Zasilacz awaryjny 35 Pendrive 100 Razem Część II Stacja robocza 100 Razem 14

15 UWAGA! Cena brutto pojedynczego urządzenia lub zestawu nie może być większa od kwoty zł z uwagi na ograniczenie zawarte w 3 ust. 5 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 11, Poz. 69). Oferty nie spełniające powyższego warunku zostaną odrzucone Część I Szczegółowa specyfikacja sprzętowa: Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry należy potwierdzić wpisując TAK. Poz. 1 Monitor LCD 19 szt. 40 Pełna nazwa producenta Nazwa i typ urządzenia Podać: Podać: Element składowy dostawy Przekątna ekranu 19 cali Technologia wykonania TN Rodzaj wyświetlacza LCD Współczynnik proporcji 5:4 Rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 pikseli Parametry wymagane Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE) 15

16 Kontrast 1000:1 Jasność 250 cd/m 2 Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln Max częstotliwość odchylania pionowego Max częstotliwość odchylania poziomego 75 Hz 80 khz Max czas reakcji plamki 5 ms Kąt widzenia pion/poziom Min 160 o / 160 o Interfejsy D-Sub 15 pin, DVI, HDCP Kolor obudowy Czarny Głośniki 2x min 1W Stereo Zasilacz AC V, Hz wbudowany Certyfikaty Energy Star, CE, TUV-GS, TCO 5 Gwarancja Min. 3 lata Waga Max. 6,3 kg Cechy mechaniczne Akcesoria Warunki techniczne Pochylanie w pionie Regulacja wysokości min 100 mm Standard VESA 100 mm PIVOT 90 o Korekcja położenia ekranu 170 stopni w prawo/lewo Przewód zasilający, Kabel sygnałowy D-sub, Kabel sygnałowy DVI Kabel Audio Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Gwarancja Min 2 lata 16

17 Poz. 2 Drukarka laserowa sieciowa A4 szt. 60 Pełna nazwa producenta Nazwa i typ urządzenia Podać: Podać: Element składowy dostawy Technologia druku Druk laserowy Prędkość wydruku Min 25 str./min Pamięć Min 32MB Rozdzielczość Min. 600 x 600 dpi Język drukowania HP PCL 5e Normatywny cykl pracy(a4/miesiąc) Min 8000 stron Parametry wymagane Podajniki Główny min 250 ark. szczelinowy min 10 ark. Nośniki Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny), koperty, etykiety, folie, pocztówki Formaty nośników A4; A5; B5; pocztówki; Koperty (C5, DL, B5) od 147 x 211 do 216 x 356 mm Podajnik szczelinowy z priorytetem poboru: A6 od 76 x 127 do 216 x 356 mm Drukowanie dwustronne Automatyczne A4 Interfejsy USB 2.0, wbudowany interfejs sieci Ethernet 10/100 Obsługiwane systemy operacyjne Windows 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista (32- i 64-bitowy); Windows XP (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2008(32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE) Oprogramowanie Sterownik drukarki, instalator i deinstalator Waga Max 7,1 kg Panel sterowania 4 wskaźniki LED (start, gotowy, uwaga, niski poziom tonera); 17

18 Certyfikaty Energy Star, CE, TUV-GS, TCO 5 Zasilanie V (+/-10%), 50 Hz Akcesoria Przewód zasilający, Przewód USB 2.0 Warunki techniczne Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Kaseta startowa z czarnym tonerem, Materiały eksploatacyjne Dodatkowa kaseta z czarnym tonerem o wydajności min 2000 stron Gwarancja Min 12 miesięcy Poz. 3 Urządzenie wielofunkcyjne szt. 5 Pełna nazwa producenta Nazwa i typ urządzenia Podać: Podać: Element składowy dostawy Technologia druku Druk laserowy Prędkość wydruku Min 18 str./min A4 Pamięć Min 32MB Rozdzielczość Min. 600 ppi dla złożonej grafiki 300 dla normalnej grafiki i tekstu 150 dla zdjęć Język drukowania HP PCL 5e Normatywny cykl pracy(a4/miesiąc) Min 8000 stron Parametry wymagane Podajniki min 150 ark. min 10 kopert, automatyczny podajnik dokumentów min 35 ark.. Nośniki Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny), koperty, etykiety, folie, pocztówki Formaty nośników A4; A5; B5; pocztówki; Koperty (C5, DL, B5) od 147 x 211 do 216 x 356 mm Podajnik szczelinowy z priorytetem poboru: A6 od 76 x 127 do 216 x 356 mm Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE) 18

19 Drukowanie dwustronne Ręczne Kopiowanie Rozdzielczość 300 dpi Obsługa ręcznego kopiowania dwustronnego Skanowanie Możliwość skanowania kolorowego w rodzielczości 1200 ppi skanerem płaskim Skanowanie przy pomocy komputera i oprogramowania dla systemu Windows lub oprogramowania dla komputerów Macintosh Skanowanie kolorowe w rozdzielczości 300 ppi z podajnika dokumentów Faksowanie Faks standardu v.34 z książką telefoniczną i funkcjami opóźnionego wysyłania faksów Pamięć min 500 stron faksów, Funkcja przywracania z pamięci faksów w przypadku awarii zasilania Łączność Port USB 2.0, Port faksu RJ-11, Port telefoniczny RJ-11(wyjście), Port sieciowy RJ-45 Obsługiwane systemy operacyjne Windows 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista (32- i 64-bitowy); Windows XP (32-bitowy/64-bitowy), Oprogramowanie Sterownik drukarki, instalator i deinstalator Waga Max 8,4 kg Panel sterowania Klawiatura numeryczna Certyfikaty Energy Star, CE, Zasilanie V (+/-10%), 50 Hz Akcesoria Przewód zasilający, Przewód USB 2.0 Warunki techniczne Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Materiały eksploatacyjne Kaseta startowa z czarnym tonerem, Dodatkowa kaseta z czarnym tonerem o wydajności min 1600 stron Gwarancja Min 12 miesięcy Poz. 4 Skaner płaski z podajnikiem szt. 30 Pełna nazwa producenta Podać: 19

20 Nazwa i typ urządzenia Podać: Element składowy dostawy Parametry wymagane Typ skanera Płaski, kolorowy z wbudowanym podajnikiem dokumentów na 50 kartek Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 Obszar skanowania [mm] 216 x 356 Prędkość skanowania [str/min] Min 15 Maksymalny format skanowania A4 Obsługiwane systemy Windows 2000 Windows XP wersja 32 / 64 bit Windows Vista wersja 32 / 64 bit Windows 7 wersja 32 / 64 bit Głębia koloru [bit]: 48 Głębia szarości [bit]: 16 Panel sterowania: 5 programowalnych przycisków Układ optyczny Zimna katoda Skanowanie Język polski, jednowymiarowe kody kreskowe, cyfry, najpopularniejsze czcionki w trybie normalnym wytłuszczonym pochylonym i odwróconym Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE) USB Urządzenie zgodne z USB 2.0 Inne - Możliwość zapisu plików w formacie PDF, - Pełna polska wersja oprogramowania do rozpoznawania tekstu, - Instrukcja instalacji i instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja Min. 2 lata Poz. 5 Czytnik Metrologic MS MS9540 USB szt. 10 Pełna nazwa producenta Nazwa i typ urządzenia Podać: Podać: 20

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo