SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający : Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. S. Batorego Warszawa Strona 1 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655), zwanej dalej ustawą. 2. Oznaczenie postępowania: Postępowanie oznaczone jest znakiem 31/BAF-VI/PN/08. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części wskazanych poniżej. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. S. Batorego 5, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ; ; ; ; ; ; ; ; ; Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I: Stacje robocze, laptopy; Część II: Drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, pendrive, oprogramowania; Część III: Serwery, streamery; Część IV: Urządzenia kryptograficzne; IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia 15 dni roboczych (bez sobót niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia podpisania umowy. Strona 2 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

3 V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym zakresie wykonawca powinien spełniać następujące szczegółowe warunki odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia, na które składa ofertę: a) wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2-ch dostaw, z których każda odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia przy czym: - przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający rozumie: Dla części I dostawy komputerów PC lub komputerów przenośnych Dla części II dostawy drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych Dla części III dostawy serwerów Dla części IV dostawy urządzeń kryptograficznych - przez dostawy odpowiadające swoją wartością Zamawiający rozumie: Dla części I dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN Dla części II dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN Dla części III dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN Dla części IV dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: Dla części I Dla części II Dla części III Dla części IV co najmniej ,00 PLN co najmniej ,00 PLN co najmniej ,00 PLN co najmniej ,00 PLN W przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedną część wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa musi odpowiadać sumie wartości wymaganych dla części na które składa ofertę. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia. VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.Wykonawca składa wraz z ofertą : 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika nr 3 do SIWZ), Strona 3 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

4 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.7. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ) 2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: - oświadczenie wymienione w pkt. 1.1 składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. - dokumenty wymienione w pkt składa każdy z wykonawców, - dokumenty wymienione w pkt 1.7 i 1.8 muszą potwierdzać spełnienie warunków szczegółowych łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w: 1) pkt i 1.6, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Strona 4 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

5 c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) pkt 1.5. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenie albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 ppkt 1 lit. a i c oraz w pkt. 3.1 ppkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.3 Jeżeli w kraju pochodzenie osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów określonych w pkt Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, natomiast oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1 w formie oryginału Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: - pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych ul. S. Batorego 5, Warszawa - faksem na numer: (022) Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Strona 5 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

6 Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści te informacje na stronie (link: zamówienia publiczne). Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: W sprawach merytorycznych - Maksymilian Michalski tel Roland Kajak tel W sprawach proceduralnych - Barbara Koczerska tel. (022) VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Kwota wadium wymaganego w poszczególnych częściach wynosi: Część I: Stacje robocze, laptopy; 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy PLN) Część II: Drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, pendrive, oprogramowania; 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące PLN) Część III: Serwery, streamery; 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące PLN) Część IV: Urządzenia kryptograficzne; 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy) W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości równej sumie wartości wadiów przewidzianych dla części, na które Wykonawca składa ofertę. Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, Warszawa - NBP Okręgowy Oddział Warszawa z adnotacją: Wadium do przetargu na dostawę Strona 6 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

7 sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP (nr sprawy 31/BAF- VI/PN/08) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w kasie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, pok. nr 35. Kasa czynna codziennie w godz do za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt. Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia wniesienia wadium w kasie. Wzór takiego potwierdzenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSWiA w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP (nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08) ) ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSWiA przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP (nr sprawy 31/BAF- VI/PN/08) ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSWiA w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP (nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08) ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSWiA w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP (nr sprawy 31/BAF- VI/PN/08) ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy. Strona 7 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

8 XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 5. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 7. Do oferty należy załączyć: - dokumenty wymienione w części VI SIWZ, - kalkulację ceny (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) - opis techniczny (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) 8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. S. Batorego 5 z adnotacją OFERTA na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP (nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08) Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem dokonania tych czynności przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 10. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. 11.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii Strona 8 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

9 poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 13. Wskazane jest aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w pkt. X należy złożyć do dnia r. do godziny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. S. Batorego 5, blok F, pok. nr 37. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r., o godz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. S. Batorego 5, blok F, pok. nr 37. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Wejście do siedziby Zamawiającego przez biuro przepustek ul. Rakowiecka 2a. Celem wystawienia przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym lub z biura przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. Godziny pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 8:15 16:15. Biuro przepustek czynne jest do godziny 16:00. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym i kalkulacji ceny (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ ). Wykonawca powinien podać ceny jednostkowe, ceny netto i brutto. 2. Ceny należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza. 3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, 4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych). 5. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej w każdej z części Zamawiający zastosuje kryterium cena waga 100%. Strona 9 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

10 Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: Kryterium ceny zostanie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Cn C = x 100 pkt., gdzie Co Cn oznacza najniższą cenę zaproponowaną, Co oznacza cenę zaproponowaną w ofercie badanej. C liczbę punktów przyznanych badanej ofercie Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana w ocenianej części oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 100 punktów. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH 1 Niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym (w części I/II/III/IV) w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 31/BAF-VI/PN/08 w trybie przetargu nieograniczonego Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu / i oprogramowania / wyszczególnionego w załączniku nr 1 do Umowy oraz jego transport, rozładunek. 2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy, jest w pełni zgodny ze specyfikacją techniczną oraz spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności. Strona 10 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

11 3 1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, mieszczącego się w Warszawie ul. Pawińskiego 17/21 w terminie 15 dni roboczych (bez sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia podpisania umowy. 2. Podstawą do odbioru przedmiotu umowy, będzie protokół przyjęcia przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisany przez strony Umowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku stwierdzenia wady w odbieranym przedmiocie umowy, Wykonawca dostarczy w ciągu 2 dni roboczych nowe egzemplarze wolne od wad Wartość przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości.. zł brutto (słownie:..) w tym: wartość netto. (słownie:. ), podatek VAT w wysokości... (słownie:..), 2. Wartość przedmiotu umowy jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z dostawą przedmiotu umowy w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku. 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wpływu do Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem przyjęcia przekazania przedmiotu umowy podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń. 4. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na konto Wykonawcy podane na fakturze. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia faktury VAT uwzględniającej ilości i ceny jednostkowe Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na okres - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, której bieg rozpocznie się od daty podpisania protokołu przyjęcia przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, przez obie strony Umowy. 2. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne a także nie spełnianie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych stwierdzonych w dostarczonym przedmiocie umowy. 3. Do dostarczonego sprzętu, o którym mowa w 2 ust. 1, będą dołączone karty gwarancyjne zawierające: typ i numer seryjny urządzenia, termin gwarancji. Fakt awarii, naprawy i ewentualnej wymiany urządzenia na nowy będzie odnotowywany każdorazowo w karcie gwarancyjnej. 4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu konsultacji i pomocy technicznej, w zakresie działania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w trakcie obowiązywania gwarancji zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis, przeglądy jeśli są wymagane przez Wykonawcę lub producenta, naprawy gwarancyjne na miejscu użytkownika. 5. Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez autoryzowany przez producenta podmiot lub przez producenta. 6. Czas reakcji serwisu nastąpi nie później niż do godz następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Strona 11 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

12 7. Czas naprawy nie może przekroczyć 24 godzin w miejscu użytkowania urządzeń od momentu zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że naprawy odbywać się będą w dniach roboczych. 8. Jeżeli naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, wykonawca na czas naprawy w serwisie, udostępni sprzęt zastępczy o parametrach identycznych jak sprzęt naprawiany. 9. W okresie gwarancji zgłoszenia o awariach, wadach, usterkach przedmiotu umowy przyjmowane będą przez Wykonawcę w dni robocze od godziny 8:15 do godziny 16:15. Zgłoszenia będą przekazywane telefonicznie na numer. oraz potwierdzone za pomocą faksu na numer.. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest potwierdzenie doręczenia faksu. 10. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia lub, wystąpienia kolejnej awarii, wady, lub usterki sprzętu, po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych danego sprzętu Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany sprzętu, na nowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania. 11. W przypadku wymiany o której mowa w ust. 10, bieg okresu gwarancji na wymieniony przedmiot umowy biegnie od początku. 12. W przypadku wady, awarii, usterki dysku twardego, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika. 13.Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu, rozładunku ponosi Wykonawca. 2. W przypadku odstąpienia od zobowiązań objętych umową w całości lub części przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w 4 ust Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej. 4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań, przekraczającej 7 dni, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub części, z konsekwencjami w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej opisanej w ust W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań objętych umową, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w umowie z zastrzeżeniem ustępu 6 i W przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą godzinę opóźnienia. 7. W przypadku przekroczenia terminu wymiany urządzenia na nowy, o którym mowa w 5 ust. 10 Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia. 8. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 9. Zamawiający może potrącać kary umowne z faktury za realizację przedmiotu Umowy. Strona 12 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

13 7 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. 5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą starały się załatwiać polubownie. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 7. Załącznikami do niniejszej umowy są: -Załącznik nr 1.. -Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA - PRZEKAZANIA Strona 13 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

14 Załącznik nr 2 do UMOWY PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA - PRZEKAZANIA DOSTAWY/USŁUGI Miejsce dokonania odbioru: Data dokonania odbioru: Ze strony Wykonawcy:.. (nazwa i adres).. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) Ze strony Zamawiającego:.. (nazwa i adres) Komisja w składzie: Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr.. z dnia. jest: Lp. Nazwa przedmiotu dostawy/usługi Jednostka miary Ilość Nr seryjny Wartość Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwo jakości Uwagi Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: Tak* Nie* zastrzeżenia. Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie: Zgodne* Niezgodne* zastrzeżenia.. Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): Wykonane zgodnie z umową* Nie wykonane zgodnie z umową* zastrzeżenia Końcowy wynik odbioru: Pozytywny* Negatywny* zastrzeżenia.. Podpisy (Członkowie komisji Zamawiającego) (Przedstawiciel Wykonawcy) niepotrzebne skreślić. Strona 14 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

15 XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań o wartości powyżej 133 tysięcy euro. Wykaz załączników do SIWZ : 1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2) Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego 3) Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4) Załącznik nr 4 - Wzór kalkulacji ceny 5) Załącznik nr 5 - Wzór Wykazu dostaw 6) Załącznik nr 6 - Wzór potwierdzenia złożenia wadium 7) Załącznik nr 7 - Wzór opisu technicznego Strona 15 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

16 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAREMETRY TECHNICZNE CZĘŚĆ I: _STACJE ROBOCZE, LAPTOPY. WYKAZ NR 1 STACJE ROBOCZE 46 sztuk. Lp. Nazwa parametru Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera. Posiadająca co najmniej: 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, co najmniej 4 złącza DIMM,, co najmniej 4 złącza SATA (ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1), 1 złącze esata. obsługa do 8GB pamięci RAM 2. Chipset Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora. 3. Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach osobistych PC, klasy x86 lub równoważny, zapewniający uzyskanie niezbędnej wydajności określonej w punkcie Dysk twardy Mininimum: 160 GB, 7200rpm 8 MB Cache. SATA II 5. Pamięć RAM Min MB DDR2 667 MHz w jednym gnieździe z możliwością rozbudowy do 8 GB. 6. Napęd FDD 3,5 1.44MB 7. Napęd optyczny DVD+/-RW DL min. X16, z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt. 8. Karta graficzna Umożliwiająca pracę w rozdzielczości min. 1440x900, zintegrowana z płytą główną. 9. Karta sieciowa 1. 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana), 2. Wspierająca Remote Wake Up i PXE. Funkcja WAKE-ON-LAN musi być realizowana bezpośrednio po podłączeniu komputera do sieci elektrycznej tzn. bez uprzedniego włączenia manualnego. 10. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD, wbudowany wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. 11. Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy, 1x USB wewnątrz komputera umożliwiający podłączenie dedykowanego czytnika kart mikroprocesorowych, port sieciowy RJ- 45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 12. Obudowa 1. Typu Mini Tower. 2. Kieszenie, minimum: 2 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne i 2 x 3,5 wewnętrzne. 3. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem; jednocześnie Zamawiający wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia ruchomej ścianki obudowy w postaci ukrytych śrub, niewidocznych dla użytkownika, zamaskowanych w dolnej części obudowy lub w podstawie. 4. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 5. Zasilacz o mocy co najmniej 300W, o sprawności 80%. 6. Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i Strona 16 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

17 jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: a) Przebieg procedury POST, b) Sum kontrolnych BIOSu, c) Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora, d) Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, e) uszkodzenia złączy PCI, f) kontrolera video, g) dysku twardego, h) płyty głównej. 13. Monitor LCD 17" maksymalna rozdzielczość min. 1440x900, rozmiar plamki max. 0,283 mm częstotliwość pozioma min khz częstotliwość pionowa min Hz, Kontrast co najmniej 700 : 1 Czas reakcji max. 8 ms pobór mocy do 50 W w trybie Power Save do 2 W 14. Klawiatura Klawiatura USB, pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, minimum 104 klawisze, w układzie polski programista. 15. Mysz Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll). 16. Czytnik kart Wbudowany w jednostkę centralną lub klawiaturę czytnik kart SmartCard zgodny ze standardem ISO /2/3/ System operacyjny Microsoft Windows Windows XP Profesional PL lub inny system operacyjny charakteryzujący się następującymi cechami: a) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, b) wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, c) możliwość przywracania plików systemowych, d) możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, e) możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer. 18. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2007 Professional Plus PL lub inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: 1. możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), 2. możliwość zdalnej instalacji komponentów, 3. całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, 4. możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, 5. w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, 6. możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, 7. wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, 8. możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, 9. automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, 10. automatyczne wypisywanie hyperlinków, 11. możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, 12. możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, 13. możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI, 14. możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na Strona 17 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

18 19. Oprogramowanie dodatkowe umożliwiające co najmniej których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - informowanie administratora o otwarciu obudowy, - zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, - zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, - zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, - zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, - otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface, - monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersji BIOS, - monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. - monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, - przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub FDD na innym komputerze spełniającym funkcję serwera zarządzającego. Oprogramowanie musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. 20. Certyfikaty i standardy 1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 2. Certyfikat ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 3. Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z zastosowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty oświadczenie producenta komputera lub producenta systemu operacyjnego potwierdzające spełnianie wymogu). W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 4. Deklaracja CE (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 5. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 db (załączyć oświadczenie producenta). 21. Efektywność energetyczna Zamawiający żąda od wykonawców zaoferowania produktów, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem. 22. Bezpieczeństwo i zarządzanie 1. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 2. Zintegrowana sprzętowa technologia umożliwiająca zdalny dostęp do Strona 18 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

19 komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone). Zintegrowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, musi realizować następujące wymogi: a) monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje BIOS płyty głównej, b) zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny update BIOS u, zdalne przejęcie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, c) ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. 3. Komputer posiadający zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprzętowych przed atakami wirusów i innymi zagrożeniami. 4. Dołączony nośnik z aplikacjami do zarządzania ww. funkcjami komputera. 23. Gwarancja 36 miesięcy 24. Wsparcie techniczne producenta 1) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 2) Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć informację o linku do strony internetowej. 25. Wydajność Zestaw pozwoli osiągnąć w teście SYSMark 2004 SE Rating wynik min. 200 punktów. Uwaga! Do oferty należy załączyć zrzuty ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego zestawu. WYKAZ NR 2 LAPTOPY 17 sztuk. Lp. Nazwa parametru Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. Ekran 15" XGA rozdzielczość 1024x Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora (podać typ). 3. Procesor Klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście benchmark CPUMARK 2.1 wyniki minimum: Test 1: Registry operations test 1050 pkt., Test 2: Floating point operations test 459 pkt, Test 3: Integer operations test 8320 pkt. Do oferty należy załączyć zrzuty ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego zestawu. 4. Pamięć RAM Min. 1GB DDR2 667MHz (jeden slot pamięci wolny). 5. Min. 80 GB SATA, 7200 obr./min. Wyposażony w system automatycznego parkowania głowicy Dysk twardy podczas nagłego upadku komputera. 6. Karta graficzna Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia min. 224MB pamięci. 7. Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i Audio analogowego na cyfrowy, wbudowane głośniki stereo. 8. Karta sieciowa 10/100/1000 LOM (RJ-45) 9. Porty/złącza Min. 4 x USB 2.0, port szeregowy, IrDA 1.1, VGA, S-video, złącze słuchawkowe i mikrofonowe, 1 złącze PC-Card type II, IEEE 1394, dedykowane złącze replikatora portów, złącze typu Kensington Slot. 10. Klawiatura Klawiatura min. 87 klawiszy (układ US -QWERTY) Touchpad (rozdzielczość pracy min. 240 CPI) Strona 19 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

20 11. Myszka Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll. 12. Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ WiFi Wbudowana karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardu a/g/n (draft n). Wbudowany moduł Bluetooth. 14. Napęd optyczny Min. 8x DVD +/- RW wewnętrzny wyjmowany (z możliwością podłączania i odłączania przy działającym systemie) możliwość instalacji wymiennie w kieszeni napędu optycznego dodatkowej baterii lub dodatkowego dysku twardego nie wychodzących poza obrys obudowy notebooka. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. 15. Bateria Min. 6 ogniw, 56WHr, Li-Ion. Łączny czas pracy na baterii minimum 3 godziny. Możliwość sprawdzenia stanu naładowania baterii bez potrzeby uruchamiania notebooka. Bateria musi być wyposażona w system zapewniający jej naładowanie do poziomu min. 75% pojemności w czasie 1h. 16. System operacyjny Microsoft Windows XP Profesional PL lub inny system operacyjny charakteryzujący się następującymi cechami: a) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, b) wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, c) możliwość przywracania plików systemowych, d) możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, e) możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer. 17. Oprogramowanie biurowe 18. Dodatkowe oprogramowanie Microsoft Office 2007 Professional Plus PL lub inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: 1. możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), 2. możliwość zdalnej instalacji komponentów, 3. całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, 4. możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, 5. w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, 6. możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, 7. wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, 8. możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, 9. automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, 10. automatyczne wypisywanie hyperlinków, 11. możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, 12. możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, 13. możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI, 14. możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - informowanie administratora o otwarciu obudowy, - zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, - zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, - zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, - zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Strona 20 z 68 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 31 /BAF-VI/PN/08

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca) Załącznik nr 2.0 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna 2. Chipset 3. Procesor 4. BIOS min.1 złącza PCI Express x16, min.1 złącze PCI Express x4 min.1 złącze

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-19 19:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 439734-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 464360-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym Numer ogłoszenia: 199502-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Stargard Szczeciński: DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DO SĄDU

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-25 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl 1 z 6 2015-11-13 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa zestawów komputerowych dla Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Serwis klimatyzacji w obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie Numer ogłoszenia: 212574-2012; data zamieszczenia: 20.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo