SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax Nr postępowania: 55/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Opracowanie W imieniu Komisji Przetargowej Zatwierdzam. (podpis)... (podpis kierownika zamawiającego) Skierniewice, dnia r.

2 Spis treści 1. Zamawiający Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podwykonawstwo Oferty częściowe Oferty wariantowe Zamówienia uzupełniające Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Finansowanie zamówienia Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załączniki

3 1. Zamawiający Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax zwany dalej Zamawiającym. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku. 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego o parametrach technicznych opisanych szczegółowo poniżej w tabelach. 2. Zamówienie obejmuje 3 pakiety, opisane w załączniku nr 1 Formularze cenowe, które zawierają odpowiednio: Pakiet nr 1 7 zestawów, Pakiet nr 2 2 zestawy, Pakiet nr 3 16 zestawów. 3. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, który spełnia wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 4. W załączniku nr 2 zestawienie oferowanego sprzętu należy wskazać producenta i model oferowanego sprzętu. 5. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 6. Dostawa sprzętu powinna być zrealizowana w dni powszednie w godz Dostarczony sprzęt musi posiadać zainstalowany system operacyjny oraz dodatkowe opisane w SIWZ oprogramowanie. 8. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie płyty instalacyjne, licencje oprogramowania, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji, certyfikaty. 9. Sprzęt musi posiadać kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w terminach i na warunkach określonych poniżej w tabelach. 11. Wskazane przez Zamawiającego nazwy zostały podane w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia i służą ustaleniu oczekiwanej klasy sprzętu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach technicznych, wydajności i jakości nie gorszych niż opisane w tabelach. 12. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Kod: Nazwa: Komputery osobiste Kod: Nazwa: Komputery przenośne Kod: Nazwa: Monitory ekranowe Kod: Nazwa: Drukarki laserowe 3

4 Kod: Nazwa: Skanery komputerowe Kod: Nazwa: Pamięci do przechowywania danych Kod: Nazwa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Wymagane parametry techniczne: Komputer stacjonarny Przeznaczenie użytkowe Procesor Pamięć RAM Komputer biurowy stacjonarny Procesor klasy x86, dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania min. 2,7 GHz, o wskaźniku poboru prądu TDP (Thermal Design Power) mniejszym lub równym 65W Min. 4GB DDR3 Napęd optyczny Dysk twardy Karta grafiki Karta dźwiękowa Porty komunikacyjne System operacyjny Oprogramowanie biurowe Obudowa / Zasilacz Klawiatura Mysz DVD +/- RW DL min. 16x Min. pojemność 500GB, pracujący w standardzie SATA II Zintegrowana z płytą główną, zgodna z DirectX 10, port DVI Zintegrowana z płytą główną Przynajmniej 2 sloty PCI, przynajmniej 1 slot PCIe, minimum 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy komputera, port COM, możliwość podłączenia dwóch monitorów MS Windows 7 Professional OEM PL 64bit wymagany nośnik instalacyjny MS Office 2010 Professional Plus MOLP EDU PL Zasilacz min. 300W. Przynajmniej 2 porty USB wyprowadzone z przodu obudowy. Gniazdo do podłączenia słuchawek i mikrofonu wyprowadzone z przodu obudowy. Multimedialna, PS2 Optyczna z rolką, PS2 Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Dodatkowe wyposażenie Komplet okablowania, Listwa przeciwprzepięciowa 3 m. 36 miesięcy, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Komputer przenośny notebook 15 6 wariant I (przykładowo Toshiba Qosmio F lub równoważny) Przeznaczenie użytkowe Komputer biurowy z wykorzystaniem do zaawansowanych obliczeń statystycznych i obróbki graficznej 4

5 Procesor BIOS Matryca Pamięć HDD Karta graficzna Karta dźwiękowa Łączność Wewnętrzny napęd Blu-ray Porty Urządzenie wskazujące Bateria Dodatkowe wyposażenie Inne System operacyjny Oprogramowanie biurowe Dwurdzeniowy procesor klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2,8 GHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych Umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM lub HDD) rozmiar: 15,6 z podświetlaniem LED Min. 8GB DDR3 Min. 500 GB 2.5" Serial ATA Zgodna z DirectX 10, min MB Ram Zintegrowana, wbudowane głośniki Zintegrowane karty: LAN 10/100, WLAN a/b/g/n, Bluetooth Napęd umożliwiający zapis płyt: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer, Blu-ray 15-pin VGA (analogowe D-Sub), HDMI, esata, 1x RJ-45, min. 4xUSB 2.0, wejście na mikrofon i wyjście słuchawkowe, wbudowany czytnik kart pamięci MMC/SD/Mini-SD/Memory Stick, Touchpad Lithium-Ion, czas pracy na baterii min. 3 godz. Dwukomorowa torba dopasowana do wymiarów notebooka, z kieszenią na zasilacz Mysz laserowa bezprzewodowa w komplecie MS Windows 7 Professional PL OEM wymagany nośnik instalacyjny MS Office 2010 Professional Plus MOLP EDU PL 24 miesięcy typu door to door Komputer przenośny notebook 15 6 wariant II (przkładowo Asus K52DE-Ex016 lub równoważny) Przeznaczenie użytkowe Procesor BIOS Matryca Pamięć HDD Komputer biurowy Dwurdzeniowy procesor klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2,1 GHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych Umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM lub HDD) rozmiar: 15,6 z podświetlaniem LED Min. 2GB DDR3 Min. 500 GB 2.5" Serial ATA Karta graficzna Zgodna z DirectX 10 Karta dźwiękowa Łączność Zintegrowana, wbudowane dwa głośniki Zintegrowane karty: LAN 10/100, WLAN b/g 5

6 Wewnętrzny napęd DVD±RW Porty Urządzenie wskazujące Bateria Dodatkowe oprogramowanie Dodatkowe wyposażenie Inne System operacyjny Oprogramowanie biurowe Napęd umożliwiający zapis płyt: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer 15-pin VGA (analogowe D-Sub), 1xHDMI, 1x RJ-45, min. 3xUSB 2.0, wejście na mikrofon i wyjście słuchawkowe, wbudowany czytnik kart pamięci MMC/SD/Mini-SD/Memory Stick Touchpad, klawiatura numeryczna Lithium-Ion, czas pracy na baterii min. 2,5 godz. Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie płyt, odtwarzanie DVD Dwukomorowa torba dopasowana do wymiarów notebooka, z kieszenią na zasilacz Mysz laserowa bezprzewodowa w komplecie MS Windows 7 Home PremiumPL OEM wymagany nośnik instalacyjny MS Office 2010 Professional Plus MOLP EDU PL typu door to door Komputer przenośny (notebook) (przykładowo Toshiba Satellite A660-1C3 lub równoważny) Przeznaczenie użytkowe Procesor BIOS Matryca Pamięć HDD Karta graficzna Karta dźwiękowa Łączność Wewnętrzny napęd DVD±RW Porty Urządzenie wskazujące Bateria Dodatkowe oprogramowanie Komputer biurowy Dwurdzeniowy procesor klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych Umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM lub HDD) rozmiar: 16 z podświetlaniem LED Min. 3 GB DDR3 Min. 500 GB 2.5" Serial ATA Zgodna z DirectX 10, min MB Ram Zintegrowana, wbudowane głośniki Zintegrowane karty: LAN 10/100, WLAN b/g/n, Bluetooth Napęd umożliwiający zapis płyt: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer 15-pin VGA (analogowe D-Sub), wyjście HDMI, esata/usb, 1x RJ-45 LAN, 3xUSB 2.0, wejście na mikrofon i wyjście słuchawkowe, wbudowany czytnik kart pamięci MMC/SD/Mini-SD/Memory Stick, ExpressCard Touchpad Lithium-Ion, czas pracy na baterii min. 3 godz. Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie płyt, odtwarzanie DVD 6

7 Dodatkowe wyposażenie Inne System operacyjny Oprogramowanie biurowe Dwukomorowa torba dopasowana do wymiarów notebooka, z kieszenią na zasilacz Mysz laserowa bezprzewodowa w komplecie MS Windows 7 Professional PL OEM MS Office 2010 Professional Plus MOLP EDU PL 24 miesięcy typu door to door Netbook 12 cali (przykładowo Asus Eee PC 1215N lub równoważny) Przeznaczenie użytkowe Procesor BIOS Matryca Pamięć HDD Karta dźwiękowa Łączność Napęd DVD±RW Porty Urządzenie wskazujące Bateria Dodatkowe wyposażenie Inne System operacyjny Oprogramowanie biurowe Przeznaczenie użytkowe Procesor BIOS Komputer biurowy Procesor klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 1,8 GHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, współczynnik TDP mniejszy równy 5,5W Umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM lub HDD) rozmiar: 12 cali, LED Min. 3GB DDR2 lub DDR3 Min. 250 GB 2.5" Serial ATA Zintegrowana Zintegrowane karty: LAN 10/100, WLAN b/g/n, Bluetooth Zewnętrzny, zasilany przez gniazdo USB 15-pin VGA (analogowe D-Sub), 1x RJ-45, 1xHDMI, min. 3xUSB 2.0, wejście na mikrofon i wyjście słuchawkowe Touchpad Lithium-Ion, czas pracy na baterii min. 4 godz. Torba dopasowana do wymiarów notebooka, z kieszenią na zasilacz Mysz bezprzewodowa w komplecie MS Windows 7 Home Premium PL MS Office 2010 Professional Plus MOLP EDU PL typu door to door Netbook 11 cali Komputer biurowy Procesor klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 1,6 GHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, współczynnik TDP mniejszy równy 5,5W Umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM lub HDD) 7

8 Matryca Pamięć HDD Karta dźwiękowa Łączność Napęd DVD±RW Porty Urządzenie wskazujące Bateria Dodatkowe wyposażenie Inne System operacyjny Oprogramowanie biurowe rozmiar: 11 cali, LED Min. 2GB DDR2 lub DDR3 Min. 250 GB 2.5" Serial ATA Zintegrowana Zintegrowane karty: LAN 10/100, WLAN b/g Zewnętrzny, zasilany przez gniazdo USB 15-pin VGA (analogowe D-Sub), 1x RJ-45, 1xHDMI, min. 3xUSB 2.0, wejście na mikrofon i wyjście słuchawkowe Touchpad Lithium-Ion, czas pracy na baterii min. 4 godz. Torba dopasowana do wymiarów notebooka, z kieszenią na zasilacz Mysz bezprzewodowa w komplecie MS Windows 7 Home Premium PL OEM MS Office 2010 Professional Plus MOLP EDU PL typu door to door Netbook 10 cali Przeznaczenie użytkowe Procesor BIOS Matryca Pamięć HDD Karta dźwiękowa Łączność Napęd DVD±RW Porty Urządzenie wskazujące Bateria Dodatkowe wyposażenie Inne System operacyjny Oprogramowanie biurowe Komputer biurowy Procesor klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 1,66 GHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, współczynnik TDP mniejszy równy 5,5W Umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM lub HDD) rozmiar: 10 cali Min. 2GB DDR2 lub DDR3 Min. 250 GB 2.5" Serial ATA Zintegrowana Zintegrowane karty: LAN 10/100, WLAN b/g Zewnętrzny, zasilany przez gniazdo USB 15-pin VGA (analogowe D-Sub), 1x RJ-45, min. 2xUSB 2.0, wejście na mikrofon i wyjście słuchawkowe Touchpad Lithium-Ion, czas pracy na baterii min. 4 godz. Torba dopasowana do wymiarów notebooka, z kieszenią na zasilacz Mysz bezprzewodowa w komplecie MS Windows 7 Starter PL OEM MS Office 2010 Professional Plus MOLP EDU PL typu door to door 8

9 Monitor LCD 22 cale Wielkość ekranu 22 cale Proporcje monitora Panoramiczny, 16:10 Rodzaj matrycy TN, matowa Jasność Min.300 cd/m2 Kontrast Min. 800:1 (jeśli dynamiczny, min 2000:1) Kąty widzenia Min. 160 zarówno w pionie jak i w poziomie Czas reakcji Max 5 ms (GTG) Złącza D-Sub, DVI Wbudowane głośniki Tak 24 miesiące typu door to door Drukarka laserowa kolorowa (przykładowo HP Color LaserJet CP3525dn lub równoważna) Klasa produktu Druk w kolorze Szybkość druku: A4, w czerni Szybkość druku w kolorze, format A4 Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Standardowa pamięć Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) Moduł druku dwustronnego Serwer druku Złącza zewnętrzne Obsługiwane systemy operacyjne Drukarka laserowa Tak 30 str./min. lub więcej 30 str./min. lub więcej A x 600 dpi lub lepsza Min. 384 MB z możliwością rozbudowy stron lub więcej 250 szt. lub więcej 250 szt. lub więcej TAK TAK USB, FastEthernet (RJ45) MS Windows XP, Vista, Win7 9

10 Drukarka atramentowa (przykładowo HP OfficeJet 6000 lub równoważna) Klasa produktu Druk w kolorze Szybkość druku (mono) Szybkość druku (kolor) Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Drukarka atramentowa Tak 30 str./min. lub więcej 30 str./min. lub więcej A x 1200 dpi lub lepsza 100 szt. lub więcej Złącza zewnętrzne USB 2.0, Ethernet 10/100 Kabel PC Obsługiwane systemy operacyjne USB min. 2 m MS Windows XP, Vista, Windows 7 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe (przykładowo CANON PIXMA MP240 lub równoważne) Klasa produktu Klasa drukarki Druk w kolorze Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) atramentowa Tak Szybkość druku: A4, w czerni 19 str./min (maks.), 12 str./min (standardowo) lub wyższe Szybkość druku: A4 w kolorze Tekst i grafika: 15 str./min (maks.), 9,70 str./min (standardowo) lub wyższe Maks. rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość druku (mono/kolor) 4800 x 1200 dpi lub więcej Złącza zewnętrzne USB 2.0 Możliwość bezpośredniego drukowania z kart pamięci TAK Rozdzielczość skanera Min x 2400 dpi Typ skanera Głębia barw (skanowanie) Obsługiwane systemy operacyjne Kolorowy 48 / 24 bity (każdy kolor RGB 16 / 8 bitów) MS Windows XP, Vista, 7 10

11 Skaner przenośny (przykładowo Media Tech Slide Scanner MT 4092 lub równoważny) Układ optyczny Typ lampy Tryb skanowania Wyświetlacz Interfejs Zasilanie: Rozdzielczość optyczna Obsługiwane formaty Obsługiwane funkcje Obsługiwane systemy operacyjne Inne CMOS Białe diody LED Jednoprzebiegowy tak LCD 2.4 cala TV-Out, USB akumulator litowo-jonowy Min x 1600 dpi Slajdy, Negatywy 35mm Automatyczne ustawianie balansu kolorów, Automatyczne ustawianie ekspozycji Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5 Skanowanie obrazów bezpośrednio na kartę pamięci SD 24 miesięcy Pendrive 4GB Typ Pojemność Prędkość zapisu Prędkość odczytu Typ Pojemność Prędkość zapisu Prędkość odczytu Pendrive USB 4GB Min. 10MB/s Min. 20MB/s Pendrive 8GB Pendrive USB 8GB Min. 10MB/s Min. 20MB/s Pendrive 8GB USB 3.0 Typ Pendrive USB Interfejs USB

12 Pojemność Maks. Prędkość zapisu Maks. Prędkość odczytu 8GB Min. 18MB/s Min. 60MB/s Pendrive 16GB USB 3.0 Typ Pendrive USB Interfejs USB 3.0 Pojemność 16GB Maks. Prędkość zapisu Min. 18MB/s Maks. Prędkość odczytu Min. 60MB/s Dysk przenośny USB 2,5 cala Typ Zewnętrzny dysk przenośny USB Format 2,5 cala Pojemność 500 GB Interfejs USB 2.0 Zasilanie USB Pokrowiec/Etui TAK Karta pamięci Typ Pojemność karty Załączone wyposażenie Karta pamięci typu MicroSD 2GB Adapter SD 12

13 Napęd DVD (ata) Typ interface Obsługiwane formaty zapis DVD+/-R zapis DVD+/-RW zapis DVD+/-R DL zapis DVD+/-RW DL zapis CD-R zapis CD-RW odczyt CD-ROM odczyt DVD-ROM DVD+/-RW IDE (ATAPI) CD-RW CD-R DVD-RW DVD-RAM DVD-R9 DVD-R DVD+RW DVD+R9 DVD+R Photo-CD Video-CD Multi-session CD-Text CD-RW CD-ROM XA CD-ROM CD-R CD-Plus CD-I CD-Extra CD-DA DVD-Video 22 x 8 x 8x DVD+RW 6x DVD-RW 8 x 12 x DVD-RAM 48 x 32 x 48 x 16 x 4. Podwykonawstwo Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om. 5. Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany Pakiet/y. 6. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 8. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 3 tygodni od daty podpisania umowy. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 13

14 a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 4. W przypadku składania ofert wspólnych warunki określone w pkt 1 ppkt a-d mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie. Warunek określony w pkt 2 musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty, opisane w części 10 specyfikacji. Niespełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3; 1.2. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego) wzór stanowi załącznik nr 5; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór stanowi załącznik nr 4; 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 14

15 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potencjał innych podmiotów załączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, załączy także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ppkt 2.1. i 2.2.; 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Ww. dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 6.1. Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy ci składają jedną ofertę, przy czym: - dokumenty wymienione w pkt 2.1. i 2.2. potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie, - pozostałe dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców 7. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawidłowości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 11. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom 1. Zestawienie oferowanego sprzętu wzór stanowi załącznik nr 2; 2. Szczegółowe zestawienie parametrów technicznych zawierające dane umożliwiające porównanie parametrów oferowanych komputerów stacjonarnych, notebooków i netbooków z wymaganiami SIWZ (Zamawiający dopuszcza załączenie wydruków ze stron internetowych producentów); 15

16 3. Certyfikaty normy jakościowej ISO 9001, oraz ISO lub inne równoważne dokumenty w zakresie procesu produkcyjnego komputerów, dla producentów oferowanych komputerów stacjonarnych (Zamawiający dopuszcza załączenie certyfikatów w j. angielskim); 4. Certyfikat normy jakościowej ISO 9001 lub inny równoważny dokument, wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi serwisu, dla firmy świadczącej serwis oferowanych komputerów stacjonarnych (Zamawiający dopuszcza załączenie certyfikatów w j. angielskim). 12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: - pisemnie na adres: Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa, Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 - faksem na nr: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Maria Kruszewska lub Izabela Rutkowska. 5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek o wyjaśnienie powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść pytań kierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami oraz ewentualne zmiany SIWZ będą zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ. 6. Zebrania z Wykonawcami nie przewiduje się. 13. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 14. Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 15. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z formularzem Oferta stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ bez dokonywania zmian w jego treści. 2. Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty wymienione w części 10 i 11 SIWZ, w tym formularze przygotowane przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 16

17 4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 5. Ofertę sporządza się w języku polskim czytelnym pismem ręcznym, maszynowym lub w postaci wydruku komputerowego. 6. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zszyta lub spięta w sposób trwały i posiadała ponumerowane strony (kartki). 7. Ofertę (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 8. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski. 10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być umieszczone w odrębnym pliku z oznaczeniem POUFNE. 11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego: Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa ul. Pomologiczna 18 pok Sekretariat Skierniewice oraz oznaczone: OFERTA Dostawa sprzętu komputerowego Nie otwierać przed dniem r., godz Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały oznaczenie: Zmiana lub Wycofanie. 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w Instytucie Ogrodnictwa, Odział Sadownictwa, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 pok. nr 21 sekretariat. 2. Termin składania ofert upływa dnia r., godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r., godz w siedzibie Zamawiającego w sali 136. Otwarcie ofert jest jawne. 17

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 40/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: ZP-73/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/11/2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/11/2014 Warszawa, dnia. 27.10.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAMODYFIKACJA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego. BARLINEK:Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego Morro ul. Szosowa 2 w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup sprzętu komputerowego Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI RYNEK - RATUSZ 24 50-101 WROCŁAW Znak: ZP 3/ 2012 Wrocław, dnia 5.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ ) na: dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel. centrali (58) 30-77-545, faks (58) 30-77-325 www.gdansk.uw.gov.pl e-mail: woa_adm@gdansk.uw.gov.pl na rzecz i w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo