MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R."

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T WO S K A R B U PA S T WA SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA SKARBU PA STWA MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. WARSZAWA 2005

2

3 SYNTEZA Sprawozdanie wykonano w dotychczasowym zakresie i wed ug tych samych metod, jednak e z uwzgl dnieniem uwag i postulatów zg aszanych do poprzednich edycji dokumentu. I. Charakterystyka dokumentu Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Paƒstwa jest wykonaniem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. nr 106, poz. 493, z póên. zm.), zgodnie z którym: Minister w aêciwy do spraw Skarbu Paƒstwa przygotowuje i przedk ada Radzie Ministrów oraz, z jej upowa nienia, Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Paƒstwa oraz o ekonomicznych, finansowych i spo ecznych skutkach prywatyzacji. Niniejsze Sprawozdanie wykonano po raz dziewiàty wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. w zakresie okreêlonym w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 14 wrzeênia 1999 r. w sprawie szczegó owych zasad ewidencjonowania majàtku Skarbu Paƒstwa (Dz. U. nr 77, poz. 864, z póên. zm.). Na podstawie tego rozporzàdzenia podmioty, którym powierzono mienie Skarbu Paƒstwa, zobowiàzane sà do przekazywania w aêciwemu dysponentowi cz Êci bud etu kopii bilansu lub informacji o stanie mienia Skarbu Paƒstwa. Ten z kolei przekazuje je Ministrowi Skarbu Paƒstwa. Wykorzystujàc takie informacje êród owe w Sprawozdaniu scharakteryzowano nale àce do Skarbu Paƒstwa: dobra kultury, zasoby archiwalne, zasoby naturalne, grunty, obiekty infrastruktury, mienie Skarbu Paƒstwa powierzone agencjom, mienie jednostek podleg ych organom w adzy paƒstwowej, akcje i udzia y, przedsi biorstwa, banki i pozosta e paƒstwowe osoby prawne, inne sk adniki mienia oraz obcià enia publicznoprawne i zobowiàzania. Przedstawiane Sprawozdanie obejmuje majàtek, którym gospodaruje prawie 8 tys. podmiotów. Majàtek Skarbu Paƒstwa zosta przedstawiony w uj ciu prawnym, rzeczowym, iloêciowym, z uwzgl dnieniem odpowiednich podzia ów rodzajowych i na ile by o to mo liwe wartoêciowym. Wycen mienia dostosowano do wyró nionych grup rodzajowych: Po pierwsze, uwzgl dniono mienie wycenione na podstawie wartoêci ewidencyjnych aktywów mienie paƒstwowych jednostek organizacyjnych w kraju i za granicà, nale noêci po likwidacji, a tak e rezerwy paƒstwowe i mienie przekazane do zasobów Agencji. Po drugie, wyodr bniono sk adniki mienia, które mo na wyceniaç wed ug wartoêci netto majàtku podmiotu, do którego Skarb Paƒstwa wniós wk ad majàtkowy. W tej grupie znajdujà si akcje i udzia y, majàtek przedsi biorstw oraz innych paƒstwowych osób prawnych. Po trzecie akcje i udzia y w spó kach publicznych wyceniono wed ug kursu gie dowego. Akcje Skarbu Paƒstwa w spó kach niewielkich lub z nieznacznym udzia em Skarbu Paƒstwa wycenione sà wed ug wartoêci nominalnej. Zrezygnowano z prób wyceny dóbr nie b dàcych przedmiotem obrotu, stale pozostajàcych w asnoêcià Skarbu Paƒstwa, dla których niemo liwe jest okreêlenie nak adów poniesionych na nabycie, wytworzenie lub odtworzenie. Dotyczy to w szczególnoêci mienia w stanie wolnym, z ó kopalin, wód i dóbr kultury. Wycen na podstawie cen rynkowych zastosowano do gruntów. Koszty odtworzenia lub poniesione nak ady pos u y y do wyceny infrastruktury dróg i obiektów drogowych, urzàdzeƒ wodnych i melioracji. Do wyceny lasów wykorzystano szacunek uwzgl dniajàcy ceny drewna. M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 3

4 Zastosowanie ró nych metod wyceny majàtku Skarbu Paƒstwa powoduje, e poszczególne kwoty sà niewspó mierne. Sumowanie i porównywanie wartoêci sk adników wycenionych ró nymi metodami nie jest mo liwe. Ministerstwo Skarbu Paƒstwa stosuje t samà co w latach poprzednich metod agregacji zbiorczej. W niektórych cz Êciach dokumentu w zwiàzku z nowymi przepisami dotyczàcymi klasyfikacji i ewidencji lub innà zawartoêcià sprawozdaƒ jednostek gospodarujàcych mieniem Skarbu Paƒstwa, zmieni si sposób prezentacji danych szczegó owych. W sprawozdaniu przedstawiono zbiorcze, a dla najwi kszych podmiotów tak e szczegó owe, informacje na temat przekszta ceƒ w asnoêciowych, które mia y miejsce w 2004 r. Wyszczególniono spó ki, w których pakiety akcji posiadane przez Skarb Paƒstwa majà najwi kszà wartoêç ewidencyjnà i przedsi biorstwa paƒstwowe, które posiadajà najwi ksze fundusze w asne. Zamieszczono dane porównawcze pozwalajàce obserwowaç zmiany rozmiarów i struktury zasobów mienia Skarbu Paƒstwa w czasie oraz przedstawiono rzàdowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji sektorów i podmiotów realizujàcych zadania publiczne. II. Majàtek Skarbu Paƒstwa, struktura i wartoêç Zestawienie zbiorcze mienia Skarbu Paƒstwa zawiera tabela 14. Z zestawienia zbiorczego mienia Skarbu Paƒstwa wynika, e najwi kszà wartoêç majà grunty, drogi i inne obiekty infrastruktury oraz akcje i udzia y. àczna wartoêç sk adników majàtku Skarbu Paƒstwa w podmiotach gospodarczych na dzieƒ 31 grudnia 2004 r., wynosi a ponad 130 mld z. Sk ada y si na nià akcje i udzia y o wartoêci 119 mld z, oraz majàtek przedsi biorstw i banków paƒstwowych o wartoêci ponad 11 mld z. Zasób w asnoêci rolnej Skarbu Paƒstwa mia wartoêç ok. 18 mld z. WartoÊç nominalnà akcji stanowiàcych rezerwy na realizacj zadaƒ publicznych tworzone na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji obliczono na ok. 8 mld z. Przedstawiono te szacunkowà wartoêç roszczeƒ zabu aƒskich (ok. 12 mld z ) i reprywatyzacyjnych (36 mld z ). Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Paƒstwa nie mo e byç traktowane jako pe ne wyszczególnienie ani wycena czy to majàtku Skarbu Paƒstwa czy zasobów prywatyzacyjnych. Zawarte w nim informacje mogà jednak stanowiç rzetelnà podstaw do podejmowania kierunkowych decyzji w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Paƒstwa. Grunty Skarbu Paƒstwa Grunty Skarbu Paƒstwa zajmujà tys. ha, co odpowiada 38% terytorium kraju. Grunty Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego stanowià 64%, a grunty Zasobu W asnoêci Rolnej Skarbu Paƒstwa 24 % powierzchni wszystkich gruntów Skarbu Paƒstwa. Do Skarbu Paƒstwa ciàgle nale y 27% ogó u gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w kraju. Szacunkowa wartoêç gruntów wynosi ok. 246 mld z. Sk ada si na nià m.in.: 74 mld wartoêci gruntów leênych z drzewostanem, grunty rolne na wsi o wartoêci 13 mld, 152 mld z stanowiàcych szacunkowà wartoêç gruntów miejskich w tym mieszkaniowych i przemys owych, ju w ponad 80% zagospodarowanych poprzez oddanie w u ytkowanie wieczyste lub w trwa y zarzàd. Akcje i udzia y Skarbu Paƒstwa oraz spó ki z udzia em Skarbu Paƒstwa W rozdziale 9 Sprawozdania omówiono stan akcji i udzia ów w spó kach. Na koniec 2004 r. by o spó ek z udzia em Skarbu Paƒstwa. Ogó em wartoêç akcji i udzia ów Skarbu Paƒstwa oszacowano na 119 mld z, z czego: 4 M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

5 wartoêç akcji (kapita ów w asnych) 418 czynnych jednoosobowych spó ek Skarbu Paƒstwa wynosi a 70 mld z, wartoêç akcji i udzia ów w 67 spó kach b dàcych w obrocie publicznym 25,9 mld z, wartoêç akcji i udzia ów w pozosta ych 1156 spó kach 23 mld z. Najwi kszà wartoêç majà akcje jednoosobowych spó ek Skarbu Paƒstwa prowadzàcych dzia alnoêç w bran y energetycznej, przemyêle naftowo-gazowym, transporcie kolejowym, górnictwie w gla kamiennego i przemyêle chemicznym. Majàtek przedsi biorstw i banków paƒstwowych Majàtek 911 przedsi biorstw paƒstwowych (z których dzia alnoêç statutowà prowadzi o 379) i Banku Gospodarstwa Krajowego mia àcznà wartoêç 11,5 mld z. Najwi kszy udzia ma tu Bank Gospodarstwa Krajowego, Poczta Polska i Porty Lotnicze oraz przedsi biorstwa paƒstwowe prowadzàce dzia alnoêç w sektorze us ug komunalnych w województwie Êlàskim. Na majàtek przedsi biorstw prowadzàcych typowà dzia alnoêç komercyjnà przypada mniej ni 2 mld z. Co piàte czynne przedsi biorstwo paƒstwowe to PKS. Majàtek urz dów i instytucji paƒstwowych Dominujàcà pozycj majàtku urz dów i instytucji paƒstwowych (rozdzia 8) razem w uj ciu bilansowym 148 mld z wartoêci aktywów i 124 mld wartoêci funduszy w asnych stanowià (poza akcjami): budynki i budowle (22 mld), zapasy (19 mld), oraz nale noêci i roszczenia (11 mld). W uk adzie resortowym najwi kszà wartoêç ma majàtek jednostek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Paƒstwa, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Infrastruktury (w tym 4,5 mld z wartoêci Êrodków trwa ych w budowie) oraz Ministra Ârodowiska. Inne mienie Skarbu Paƒstwa Agencje powo ane do gospodarowania sk adnikami mienia Skarbu Paƒstwa dysponowa y aktywami o wartoêci bilansowej netto 21 mld z, z czego 13 mld przypada o na zasób w asnoêci rolnej Skarbu Paƒstwa. Na koniec 2004 r. Skarb Paƒstwa by stronà 733 umów leasingu mienia Skarbu Paƒstwa. Nale noêci z tego tytu u wynosi y 772 mln z. WartoÊç mienia rzeczowego przej tego po likwidacji paƒstwowych jednostek organizacyjnych wynosi a 153 mln z. III. Dynamika zmian 1. Powierzchnia gruntów Skarbu Paƒstwa (rozdzia 5) powoli w tempie nieco ponad 1% rocznie lecz systematycznie maleje. W 2004 r. zmniejszy a si àcznie o 133 tys. ha (1,2%), g ównie z powodu sprzeda y ziemi przez Agencj NieruchomoÊci Rolnych. JednoczeÊnie powierzchnia gruntów osób fizycznych i prawnych zwi kszy a si o ponad 130 tys. ha. 2. W rozdziale 8 uj to wartoêç majàtku b dàcego w zarzàdzie urz dów i instytucji paƒstwowych. Zmiany wartoêci ewidencyjnej tego majàtku w znacznej cz Êci wynikajà ze zmian w sposobie wyceny aktywów (wycena akcji PKO BP w bilansie MSP wed ug wartoêci gie dowej a nie nominalnej). W wielkoêciach porównywalnych wzrost ten wyniós ok. 3%. Od roku 2002 ponad dwukrotnie wzros a wartoêç Êrodków trwa ych w budowie jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 3. Rozdzia 9 wraz z zestawem szczegó owych tabel w za àcznikach poêwi cony jest akcjom i udzia om Skarbu Paƒstwa w spó kach handlowych. Dane iloêciowe i wartoêciowe policzono wg opisanych tam metod wyceny, w oparciu o zintegrowany system informatyczny b dàcy cz Êcià systemu ksi gowego resortu. Zauwa alnie maleje liczba spó ek z udzia em Skarbu Paƒstwa. W roku 2001 by o ich 2028, a na koniec W 2004 r. tendencj t stymulowa a konsolidacja w energetyce, a w grupie M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 5

6 spó ek z mniejszoêciowym udzia em paƒstwa wzrost zainteresowania inwestorów spó kami programu NFI. W 2004 roku po raz pierwszy od roku 2001 Skarb Paƒstwa wprowadza akcje spó ek do obrotu publicznego. W efekcie, g ównie z powodu rozpocz cia notowaƒ gie dowych akcji PKO BP, wartoêç akcji spó ek z udzia em Skarbu Paƒstwa b dàcych w obrocie publicznym wyraênie wzros a. Wzrostowi tej pozycji sprzyja o dodatkowo umocnienie si kursów KGHM i Orlenu. Liczba jednoosobowych spó ek Skarbu Paƒstwa (jssp) prowadzàcych dzia alnoêç w ciàgu ostatnich trzech lat zmala a z 487 do 418. W roku 2004 szybszy by przyrost liczby spó ek powodowany komercjalizacjà (26 podmiotów) wobec kilkunastu rocznie w latach wczeêniejszych. Podobnie przyspieszy a prywatyzacja w drodze sprzeda y akcji 11 spó ek wobec 6 w r Zmniejszanie si liczby spó ek jest powodowane àczeniem ich w wi ksze podmioty (zw aszcza w energetyce). W grupie ma ych jssp znaczàcy jest udzia podmiotów w upad oêci i likwidacji. Zasoby majàtku jssp skoncentrowane sà w du ych podmiotach. Na 15 najwi kszych z nich przypada ponad 2/3 ca ego majàtku jssp. Sumaryczna wartoêç tego majàtku w roku 2004 zmala a, g ównie wskutek cz Êciowej prywatyzacji PKO BP i przekszta ceƒ PKP SA. Efekt ten w cz Êci zniwelowa y zyski spó ek (PGNiG, zak ady chemiczne, elektrownie i zak ady energetyczne, Totalizator Sportowy, niektóre spó ki w glowe), dokapitalizowanie niektórych podmiotów (ARP), ustalenie wartoêci godziwej majàtku konsolidowanych podmiotów w energetyce i komercjalizacja przedsi biorstw paƒstwowych. 4. Systematycznie zmniejsza si liczba przedsi biorstw paƒstwowych (rozdzia 10). Na koniec 2001 r. by o ich 1564, trzy lata póêniej 911. Dzia alnoêç statutowà prowadzi o odpowiednio 731 i 379 podmiotów. Tempo prywatyzacji bezpoêredniej wzros o. W roku 2004 sprywatyzowano 59 przedsi biorstw wobec tylko 29 w roku W roku 2004 w stan likwidacji lub upad oêci postawiono 36 przedsi biorstw. WartoÊç majàtku przedsi biorstw, dzia ajàcych w dziedzinach rynkowych zmniejszy a si w ciàgu lat (w wyniku komercjalizacji, prywatyzacji, w pojedynczych przypadkach komunalizacji) z 4,2 mld z do 1,8 mld. 6 M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

7 Spis treêci 1. Wst p Podstawa prawna Sprawozdania Prawa majàtkowe Skarbu Paƒstwa i wykonywanie wynikajàcych z nich uprawnieƒ Polityka w aêcicielska Kszta towanie wielkoêci i struktury sektora paƒstwowego Tworzenie rezerw na realizacj i finansowanie wybranych zadaƒ publicznych Ochrona interesów majàtkowych Skarbu Paƒstwa Wykonywanie praw z akcji i udzia ów Zagadnienia metodologiczne Zakres przedmiotowy Sprawozdania Klasyfikacja mienia Skarbu Paƒstwa Klasyfikacja podmiotów dysponujàcych mieniem Skarbu Paƒstwa Zasady wyceny mienia Skarbu Paƒstwa Szczególne zasady wyceny èród a danych Informacje i bilanse ministerstw, urz dów centralnych i wojewodów, agencji Dane w asne Ministerstwa Skarbu Paƒstwa Dobra kultury i zasoby archiwalne Zabytki Prawa Skarbu Paƒstwa do zabytków Organy ochrony zabytków Ewidencja zabytków Zabytki w Polsce Muzealia Materia y biblioteczne Zasoby archiwalne Zakres praw Skarbu Paƒstwa Ewidencja Materia y archiwalne Narastajàcy zasób archiwalny Reprografia Zasoby naturalne Wody Zakres praw Skarbu Paƒstwa i wykonywanie uprawnieƒ Ewidencja Lasy Zakres praw Skarbu Paƒstwa i wykonywanie uprawnieƒ Zasoby Lasy we w adaniu innych jednostek paƒstwowych Geologiczne zasoby naturalne Zakres praw Skarbu Paƒstwa i wykonywanie uprawnieƒ Ewidencja zasobów naturalnych Zasoby bilansowe kopalin w Polsce Wody lecznicze i termalne Zwyk e wody podziemne Parki Narodowe ywe zasoby morza M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 7

8 4.9. Zasoby cz stotliwoêci radiowych Grunty Skarbu Paƒstwa Dysponenci i u ytkownicy gruntów Skarbu Paƒstwa Rozporzàdzanie nieruchomoêciami Skarbu Paƒstwa Ewidencja gruntów i budynków Grunty Skarbu Paƒstwa Zmiany w stanie gruntów Skarbu Paƒstwa w roku Grunty w zarzàdzie Lasów Paƒstwowych Grunty Zasobu W asnoêci Rolnej Skarbu Paƒstwa Grunty Skarbu Paƒstwa w miastach Zasób nieruchomoêci Skarbu Paƒstwa w gospodarowaniu starostów i prezydentów miast NieruchomoÊci w gospodarowaniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji Grunty pod autostrady Szacunkowa wartoêç gruntów Skarbu Paƒstwa Obiekty infrastruktury Drogi èród a praw Skarbu Paƒstwa i wykonywanie uprawnieƒ Ewidencja sieci dróg krajowych Wycena wartoêci sieci dróg krajowych Majàtek Skarbu Paƒstwa zwiàzany z gospodarkà wodnà Melioracje wodne podstawowe i obiekty przeciwpowodziowe Ewidencja Stan iloêciowy i utrzymanie urzàdzeƒ melioracyjnych WartoÊç melioracji wodnych podstawowych i obiektów przeciwpowodziowych Wodne budowle in ynierskie utrzymywane przez Urz dy Morskie Zarzàdzanie i ewidencja WartoÊç budowli Mienie Skarbu Paƒstwa powierzone Agencjom W asnoêç rolna Skarbu Paƒstwa Gospodarowanie Zasobem W asnoêci Rolnej Skarbu Paƒstwa NieruchomoÊci Zasobu wy àczone z obrotu Inne mienie Zasobu WielkoÊç i wartoêç Zasobu Mienie powierzone Agencji Mienia Wojskowego Mienie powierzone Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Rezerwy paƒstwowe Prawa majàtkowe Skarbu Paƒstwa, zarzàdzanie i ewidencja Rezerwy paƒstwowe gospodarcze Mienie paƒstwowych jednostek organizacyjnych podleg ych organom w adzy publicznej Akcje i udzia y Skarbu Paƒstwa. Spó ki z udzia em Skarbu Paƒstwa Dysponowanie akcjami i udzia ami Skarbu Paƒstwa oraz ich ewidencja Akcje i udzia y z których prawa wykonuje Minister Skarbu Paƒstwa Jednoosobowe spó ki Skarbu Paƒstwa, w których prawa z akcji wykonuje MSP Majàtek jednoosobowych spó ek Skarbu Paƒstwa w nadzorze MSP Spó ki z cz Êciowym udzia em Skarbu Paƒstwa Akcje i udzia y, z których prawa wykonuje minister w aêciwy do spraw gospodarki Akcje i udzia y, z których prawa wykonujà inne organy lub jednostki paƒstwowe WartoÊç akcji i udzia ów Skarbu Paƒstwa Udzia y w mi dzynarodowych instytucjach finansowych M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

9 10. Przedsi biorstwa i banki paƒstwowe Ustrój przedsi biorstwa paƒstwowego i zakres uprawnieƒ Skarbu Paƒstwa Liczba przedsi biorstw i ich sytuacja prawno ekonomiczna Przedsi biorstwa paƒstwowe w nadzorze za o ycielskim Ministra Skarbu Paƒstwa Bank Gospodarstwa Krajowego Przedsi biorstwa w nadzorze za o ycielskim wojewodów Prywatyzacja przedsi biorstw paƒstwowych w nadzorze wojewodów Przedsi biorstwa w nadzorze Ministra Obrony Narodowej WartoÊç majàtku przedsi biorstw i banków paƒstwowych Inne paƒstwowe osoby prawne Paƒstwowe szko y wy sze Instytucje kultury i instytucje filmowe Jednostki badawczo rozwojowe Samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej Polska Akademia Nauk Jednostki certyfikacji i akredytacji Agencje, fundacje i fundusze paƒstwowe Ustanowione ustawà monopole Inne sk adniki mienia Skarbu Paƒstwa Nale noêci z tytu u umów o odp atne korzystanie z mienia Skarbu Paƒstwa Nale noêci Skarbu Paƒstwa z tytu u zbycia mienia Mienie pozosta e po zlikwidowanych paƒstwowych jednostkach organizacyjnych Nale noêci Mienie rzeczowe WierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa Nale noêci z tytu u gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeƒ eksportowych Nale noêci zagraniczne Skarbu Paƒstwa Obcià enia publicznoprawne i zobowiàzania Skarbu Paƒstwa Zasoby majàtkowe s u àce realizacji zadaƒ publicznych paƒstwa Zadania publiczne podmiotów gospodarczych Zasób na zaspokojenie roszczeƒ z tytu u por czeƒ i gwarancji Skarbu Paƒstwa Zaplanowane w bud ecie Paƒstwa dochody z prywatyzacji Zasoby na realizacj celów ustanowionych ustawà o komercjalizacji i prywatyzacji Zobowiàzania wobec pracowników komercjalizowanych przedsi biorstw Cele zwiàzane z reformà ubezpieczeƒ spo ecznych Cele zwiàzane z zaspokojeniem roszczeƒ by ych w aêcicieli Cele zwiàzane z rozwojem nauki i technologii polskiej Pomoc na restrukturyzacj przedsi biorców Zad u enie Skarbu Paƒstwa Zestawienie zbiorcze mienia Skarbu Paƒstwa Za àczniki Za àczniki do rozdzia u Za àcznik do Rozdzia u 7 i Za àczniki do Rozdzia u Akcje Skarbu Paƒstwa w spó kach publicznych Jednoosobowe spó ki Skarbu Paƒstwa Za àczniki do rozdzia u Za àczniki do rozdzia u Spis tabel M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 9

10

11 1. WST P 1.1. Podstawa prawna Sprawozdania Przedk adane Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Paƒstwa jest wykonaniem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. nr 106, poz. 493, z póên. zm.), zgodnie z którym: Minister w aêciwy do spraw Skarbu Paƒstwa przygotowuje i przedk ada Radzie Ministrów oraz, z jej upowa nienia, Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Paƒstwa oraz o ekonomicznych, finansowych i spo ecznych skutkach prywatyzacji. Niniejsze Sprawozdanie wykonano wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. w zakresie okreêlonym w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 14 wrzeênia 1999 r. w sprawie szczegó owych zasad ewidencjonowania majàtku Skarbu Paƒstwa (Dz. U. nr 77, poz. 864, z póên. zm.). W tekêcie uwzgl dnia si równie istotne zdarzenia dotyczàce mienia Skarbu Paƒstwa, które mia y miejsce w roku 2005 w czasie przygotowywania dokumentu. Sprawozdanie o ekonomicznych, finansowych i spo ecznych skutkach prywatyzacji przedk adane jest Sejmowi jako odr bny dokument Prawa majàtkowe Skarbu Paƒstwa i wykonywanie wynikajàcych z nich uprawnieƒ Konstytucja w art. 218 wymaga by akt okreêlajàcy organizacj Skarbu Paƒstwa oraz sposób zarzàdzania majàtkiem Skarbu Paƒstwa mia form ustawy. Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego w asnoêç i inne prawa majàtkowe, stanowiàce mienie paƒstwowe, przys ugujà Skarbowi Paƒstwa albo innym paƒstwowym osobom prawnym. Z mocy art. 34 Kodeksu Cywilnego Skarb Paƒstwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiàzków, które dotyczà tylko mienia paƒstwowego nie nale àcego do innych paƒstwowych osób prawnych. Skarb Paƒstwa jest w aêcicielem ca ego majàtku paƒstwowego tylko w sensie ekonomicznym. Wzgl dem paƒstwowych osób prawnych tzn. jednostek organizacyjnych posiadajàcych osobowoêç prawnà, których mienie jest w ca oêci mieniem paƒstwowym, Skarb Paƒstwa dzia ajàc poprzez w aêciwe organy dysponuje tylko uprawnieniami majàtkowymi, które zgodnie z art Kodeksu Cywilnego, okreêlajà odr bne przepisy, w szczególnoêci regulujàce ustrój poszczególnych paƒstwowych osób prawnych. Funkcjonalne i rzeczowe wyodr bnienie sk adników mienia Skarbu Paƒstwa z dawnego mienia ogólnonarodowego (paƒstwowego) dokonane zosta o w dwóch g ównych etapach. Najpierw, wraz z utworzeniem w 1990 roku samorzàdu gminnego mieniem paƒstwowym pozosta y sk adniki, które wówczas: s u y y wykonywaniu zadaƒ publicznych nale àcych do w aêciwoêci organów administracji rzàdowej, sàdów oraz organów w adzy paƒstwowej, nale a y do przedsi biorstw paƒstwowych lub jednostek organizacyjnych wykonujàcych zadania o charakterze ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim, nale a y do Paƒstwowego Funduszu Ziemi. 1 Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzajàce ustaw o samorzàdzie terytorialnym i ustaw o pracownikach samorzàdowych (Dz. U r., nr 32, poz.19). M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 11

12 Nast pnie z dniem 5 grudnia 1990 r. budynki i inne urzàdzenia oraz lokale na gruntach stanowiàcych w asnoêç Skarbu Paƒstwa lub w asnoêç gminy (zwiàzku mi dzygminnego), b dàce w zarzàdzie paƒstwowych osób prawnych sta y si z mocy prawa w asnoêcià tych osób 2. 1 stycznia 1999 r. w zwiàzku z utworzeniem powiatów i województw samorzàdowych z mienia Skarbu Paƒstwa wydzielono i przekazano im na w asnoêç sk adniki majàtku s u àce wykonaniu powierzonych im zadaƒ 3. Do paƒstwa nale à: przedmioty potrzebne do wykonywania jego funkcji ustrojowych, takich m.in. jak obrona, bezpieczeƒstwo obywateli, administracja powierzone paƒstwowym jednostkom organizacyjnym; mienie udost pniane obywatelom i ich organizacjom w celu wspierania ich ró norodnej dzia alnoêci gospodarczej i niegospodarczej, dotyczy to na przyk ad dóbr kultury, ró nego rodzaju dokumentacji, zasobów naturalnych czy dróg; zasoby kapita u, w który wyposa ono podmioty gospodarcze i paƒstwowe osoby prawne prowadzàce dzia alnoêç naukowà, kulturalnà, edukacyjnà, ochron zdrowia, itp.; majàtek rzeczowy przeznaczony do zagospodarowania przez inwestorów prywatnych; do tej grupy nale à na przyk ad zasoby nieruchomoêci rolnych czy rzeczy i prawa pozosta e po likwidacji paƒstwowych jednostek organizacyjnych. W asnoêç paƒstwowa ze wzgl du na jej znaczne rozmiary i zró nicowane przeznaczenie zarzàdzana jest w ró norodnych formach. Sprawy dotyczàce gospodarowania i rozporzàdzania mieniem Skarbu Paƒstwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw paƒstwowych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych i ich prywatyzacji, jak równie ochrony interesów Skarbu Paƒstwa, obejmuje dzia administracji rzàdowej Skarb Paƒstwa. Wyjàtkiem sà sprawy, które na mocy odr bnych przepisów przypisane sà innym dzia om. Je eli uprawnienia wzgl dem paƒstwowych osób prawnych nie zosta y zastrze one na rzecz innych organów paƒstwowych, przys ugujà one ministrowi w aêciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa. Ponadto, je eli z odr bnych przepisów nie wynika, jakiej paƒstwowej osobie prawnej przys ugujà prawa majàtkowe do sk adnika mienia paƒstwowego, prawa te przys ugujà Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu przez ministra w aêciwego do spraw Skarbu Paƒstwa. Prawa wynikajàce z wk adu kapita owego Skarbu Paƒstwa w spó kach realizujà odpowiednie organy administracji, g ównie w formie nadzoru w aêcicielskiego. Wykonywanie praw z akcji i udzia ów skupia si coraz bardziej w urz dzie ministra w aêciwego do spraw Skarbu Paƒstwa. Wskutek zmian ustawowych liczba spó ek, w których Skarb Paƒstwa reprezentujà Ministrowie kierujàcy innymi dzia ami (gospodarki, finansów, transportu, gospodarki morskiej) lub inne instytucje (Agencja NieruchomoÊci Rolnych) maleje. Do szczególnych zadaƒ i kompetencji ministra w aêciwego do spraw Skarbu Paƒstwa najszerzej reprezentujàcego uprawnienia w aêcicielskie Skarbu Paƒstwa nale y: sk adanie oêwiadczeƒ woli o utworzeniu spó ki handlowej lub innej osoby prawnej, zbywanie akcji, wykonywanie praw z akcji i udzia ów, wyra anie zgody na prywatyzacj bezpoêrednià przedsi biorstwa paƒstwowego, zg aszanie sprzeciwu wobec wniosków organów za o ycielskich przedsi biorstw paƒstwowych o likwidacj przedsi biorstwa z przyczyn ekonomicznych, 2 Grunty stanowiàce w asnoêç Skarbu Paƒstwa (a tak e w asnoêç gminy lub zwiàzku mi dzygminnego, z wy àczeniem gruntów Paƒstwowego Funduszu Ziemi), b dàce w tym dniu w zarzàdzie paƒstwowych osób prawnych innych ni Skarb Paƒstwa sta y si z mocy prawa przedmiotem u ytkowania wieczystego. Ustawa z dnia 7 paêdziernika 1992 r. zmieniajàca ustaw o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wyw aszczaniu nieruchomoêci (Dz. U. nr 91, poz.455). 3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa (Dz. U. 2001r., nr 142, poz. 1590, z póên. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. 2001r., nr 142, poz. 1592, z póên. zm.); ustawa z dnia 13 paêdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce administracj publicznà (Dz. U r., nr 133, poz. 872, z póên. zm.). 12 M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

13 wykonywanie praw i obowiàzków wynikajàcych z umów o oddanie przedsi biorstwa do odp atnego korzystania i umów sprzeda y przedsi biorstwa, nadzorowanie realizacji zobowiàzaƒ pozacenowych zapisanych w umowach sprzeda y akcji lub udzia ów Skarbu Paƒstwa w spó kach handlowych oraz w statutach i umowach spó ek powsta ych w wyniku prywatyzacji bezpoêredniej, finansowanie z przychodów z prywatyzacji pomocy na ratowanie i restrukturyzacj przedsi biorstw i wspieranie finansowe programu aktywizacji zawodowej, rozpatrywanie wniosków o zgod na rozporzàdzenie przez paƒstwowà osob prawnà sk adnikami aktywów trwa ych, je eli wartoêç rynkowa przedmiotu rozporzàdzenia przekracza równowartoêç w z otych kwoty EURO, gospodarowanie mieniem pozosta ym po zlikwidowanych paƒstwowych jednostkach organizacyjnych lub spó kach z udzia em Skarbu Paƒstwa, mieniem po rozwiàzanych bàdê wygas ych umowach o oddanie przedsi biorstwa do odp atnego korzystania oraz mieniem przej tym przez Skarb Paƒstwa z innych tytu ów, wykonywanie programów prywatyzacyjnych finansowanych ze Êrodków pomocowych, wykonywanie uprawnieƒ Skarbu Paƒstwa w post powaniu upad oêciowym i naprawczym, reprezentowanie Skarbu Paƒstwa w post powaniu egzekucyjnym, podejmowanie czynnoêci procesowych w sprawie o naprawienie szkody wyrzàdzonej przez wydanie ustawy lub rozporzàdzenia Rady Ministrów niezgodnych z Konstytucjà, ratyfikowanà umowà mi dzynarodowà lub ustawà, a tak e w sprawie o naprawienie szkody wyrzàdzonej przez niewydanie takiego aktu normatywnego, którego obowiàzek wydania przewiduje przepis prawa. Mieniem paƒstwowym wydzielonym i oddanym paƒstwowym osobom prawnym gospodarujà przedsi biorstwa, instytucje kultury, uczelnie, instytuty, w adajàce nim pod nadzorem ministra lub wojewody wskazanego przez powo ujàcà je ustaw, rozporzàdzenie lub statut. Szczególne funkcje majà agencje paƒstwowe powo ane dla reprezentowania Skarbu Paƒstwa w odniesieniu do majàtku oddanego im w zarzàd powierniczy. Wszystkie te podmioty wyst pujà w obrocie prawnym w swoim imieniu i na swojà rzecz. WartoÊç przys ugujàcych im sk adników mienia paƒstwowego jest uj ta w ich ksi gach, prowadzonych na podstawie odpowiednich przepisów o gospodarce finansowej i rachunkowoêci. Sk adniki majàtkowe bezpoêrednio wykorzystywane przez organy w adzy i administracji paƒstwowej w realizacji funkcji publicznych paƒstwa (majàtek administracyjny) zarzàdzane sà przez kierowników urz dów lub paƒstwowych jednostek organizacyjnych. Przepisy o gospodarce finansowej tych jednostek uwa ajà je za majàtek w asny jednostki, ewidencjonowany i wykazywany jako aktywa we w aêciwych dokumentach i sprawozdaniach. Inaczej traktowane jest mienie o charakterze dóbr publicznych, wobec którego jednostki paƒstwowe wykonujà funkcje zarzàdcze, regulacyjne, czy inwestorskie. Niektóre sk adniki takiego mienia jak np. grunty i z o a kopalin bywajà obcià ane odp atnie na rzecz osób trzecich. Inne udost pniane sà obywatelom nieodp atnie (drogi, wody, zbiory bibliotek). Sk adniki te najcz Êciej nie podlegajà obrotowi cywilnoprawnemu jako nale àce do ca ego narodu. Dla takich dóbr nie prowadzi si ewidencji finansowej i nie ujmuje si ich w aktywach bilansów jednostek dzia ajàcych w imieniu Skarbu Paƒstwa. Sà one natomiast rejestrowane w zbiorach informacji nazywanych ewidencjami przedmiotowymi. Ca e mienie paƒstwowe obejmuje natomiast zbiorcza ewidencja majàtku Skarbu Paƒstwa prowadzona przez ministra w aêciwego do spraw Skarbu Paƒstwa w zakresie okreêlonym w powo ywanym rozporzàdzeniu Rady Ministrów. Trzeba równie nadmieniç, e w stosunkach cywilnoprawnych Skarb Paƒstwa wyst puje nie tylko jako podmiot praw w aêciciela lub wierzyciela. W licznych sytuacjach na podstawie Konstytucji, kodeksu cywilnego lub kodeksów post powania cywilnego i administracyjnego cià à na nim obowiàzki d u nika wynikajàce z umów lub szkód wyrzàdzonych przez niezgodne z prawem dzia anie w adzy paƒstwowej. M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 13

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ.

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla cele, zasady i formy ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu. Art. 2. 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje bankowe

Nowe regulacje bankowe Nowe regulacje bankowe Warszawa, paêdziernik 2004 r. Autorzy artyku ów zamieszczonych w niniejszej publikacji sà pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Brali aktywny udzia w opracowywaniu projektów omawianych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich Dziennik Ustaw Nr 226 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.31 15:40:16 +01'00' 18255 Poz. 1824 v.p l 1824 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo