MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R."

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T WO S K A R B U PA S T WA SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA SKARBU PA STWA MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. WARSZAWA 2005

2

3 SYNTEZA Sprawozdanie wykonano w dotychczasowym zakresie i wed ug tych samych metod, jednak e z uwzgl dnieniem uwag i postulatów zg aszanych do poprzednich edycji dokumentu. I. Charakterystyka dokumentu Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Paƒstwa jest wykonaniem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. nr 106, poz. 493, z póên. zm.), zgodnie z którym: Minister w aêciwy do spraw Skarbu Paƒstwa przygotowuje i przedk ada Radzie Ministrów oraz, z jej upowa nienia, Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Paƒstwa oraz o ekonomicznych, finansowych i spo ecznych skutkach prywatyzacji. Niniejsze Sprawozdanie wykonano po raz dziewiàty wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. w zakresie okreêlonym w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 14 wrzeênia 1999 r. w sprawie szczegó owych zasad ewidencjonowania majàtku Skarbu Paƒstwa (Dz. U. nr 77, poz. 864, z póên. zm.). Na podstawie tego rozporzàdzenia podmioty, którym powierzono mienie Skarbu Paƒstwa, zobowiàzane sà do przekazywania w aêciwemu dysponentowi cz Êci bud etu kopii bilansu lub informacji o stanie mienia Skarbu Paƒstwa. Ten z kolei przekazuje je Ministrowi Skarbu Paƒstwa. Wykorzystujàc takie informacje êród owe w Sprawozdaniu scharakteryzowano nale àce do Skarbu Paƒstwa: dobra kultury, zasoby archiwalne, zasoby naturalne, grunty, obiekty infrastruktury, mienie Skarbu Paƒstwa powierzone agencjom, mienie jednostek podleg ych organom w adzy paƒstwowej, akcje i udzia y, przedsi biorstwa, banki i pozosta e paƒstwowe osoby prawne, inne sk adniki mienia oraz obcià enia publicznoprawne i zobowiàzania. Przedstawiane Sprawozdanie obejmuje majàtek, którym gospodaruje prawie 8 tys. podmiotów. Majàtek Skarbu Paƒstwa zosta przedstawiony w uj ciu prawnym, rzeczowym, iloêciowym, z uwzgl dnieniem odpowiednich podzia ów rodzajowych i na ile by o to mo liwe wartoêciowym. Wycen mienia dostosowano do wyró nionych grup rodzajowych: Po pierwsze, uwzgl dniono mienie wycenione na podstawie wartoêci ewidencyjnych aktywów mienie paƒstwowych jednostek organizacyjnych w kraju i za granicà, nale noêci po likwidacji, a tak e rezerwy paƒstwowe i mienie przekazane do zasobów Agencji. Po drugie, wyodr bniono sk adniki mienia, które mo na wyceniaç wed ug wartoêci netto majàtku podmiotu, do którego Skarb Paƒstwa wniós wk ad majàtkowy. W tej grupie znajdujà si akcje i udzia y, majàtek przedsi biorstw oraz innych paƒstwowych osób prawnych. Po trzecie akcje i udzia y w spó kach publicznych wyceniono wed ug kursu gie dowego. Akcje Skarbu Paƒstwa w spó kach niewielkich lub z nieznacznym udzia em Skarbu Paƒstwa wycenione sà wed ug wartoêci nominalnej. Zrezygnowano z prób wyceny dóbr nie b dàcych przedmiotem obrotu, stale pozostajàcych w asnoêcià Skarbu Paƒstwa, dla których niemo liwe jest okreêlenie nak adów poniesionych na nabycie, wytworzenie lub odtworzenie. Dotyczy to w szczególnoêci mienia w stanie wolnym, z ó kopalin, wód i dóbr kultury. Wycen na podstawie cen rynkowych zastosowano do gruntów. Koszty odtworzenia lub poniesione nak ady pos u y y do wyceny infrastruktury dróg i obiektów drogowych, urzàdzeƒ wodnych i melioracji. Do wyceny lasów wykorzystano szacunek uwzgl dniajàcy ceny drewna. M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 3

4 Zastosowanie ró nych metod wyceny majàtku Skarbu Paƒstwa powoduje, e poszczególne kwoty sà niewspó mierne. Sumowanie i porównywanie wartoêci sk adników wycenionych ró nymi metodami nie jest mo liwe. Ministerstwo Skarbu Paƒstwa stosuje t samà co w latach poprzednich metod agregacji zbiorczej. W niektórych cz Êciach dokumentu w zwiàzku z nowymi przepisami dotyczàcymi klasyfikacji i ewidencji lub innà zawartoêcià sprawozdaƒ jednostek gospodarujàcych mieniem Skarbu Paƒstwa, zmieni si sposób prezentacji danych szczegó owych. W sprawozdaniu przedstawiono zbiorcze, a dla najwi kszych podmiotów tak e szczegó owe, informacje na temat przekszta ceƒ w asnoêciowych, które mia y miejsce w 2004 r. Wyszczególniono spó ki, w których pakiety akcji posiadane przez Skarb Paƒstwa majà najwi kszà wartoêç ewidencyjnà i przedsi biorstwa paƒstwowe, które posiadajà najwi ksze fundusze w asne. Zamieszczono dane porównawcze pozwalajàce obserwowaç zmiany rozmiarów i struktury zasobów mienia Skarbu Paƒstwa w czasie oraz przedstawiono rzàdowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji sektorów i podmiotów realizujàcych zadania publiczne. II. Majàtek Skarbu Paƒstwa, struktura i wartoêç Zestawienie zbiorcze mienia Skarbu Paƒstwa zawiera tabela 14. Z zestawienia zbiorczego mienia Skarbu Paƒstwa wynika, e najwi kszà wartoêç majà grunty, drogi i inne obiekty infrastruktury oraz akcje i udzia y. àczna wartoêç sk adników majàtku Skarbu Paƒstwa w podmiotach gospodarczych na dzieƒ 31 grudnia 2004 r., wynosi a ponad 130 mld z. Sk ada y si na nià akcje i udzia y o wartoêci 119 mld z, oraz majàtek przedsi biorstw i banków paƒstwowych o wartoêci ponad 11 mld z. Zasób w asnoêci rolnej Skarbu Paƒstwa mia wartoêç ok. 18 mld z. WartoÊç nominalnà akcji stanowiàcych rezerwy na realizacj zadaƒ publicznych tworzone na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji obliczono na ok. 8 mld z. Przedstawiono te szacunkowà wartoêç roszczeƒ zabu aƒskich (ok. 12 mld z ) i reprywatyzacyjnych (36 mld z ). Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Paƒstwa nie mo e byç traktowane jako pe ne wyszczególnienie ani wycena czy to majàtku Skarbu Paƒstwa czy zasobów prywatyzacyjnych. Zawarte w nim informacje mogà jednak stanowiç rzetelnà podstaw do podejmowania kierunkowych decyzji w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Paƒstwa. Grunty Skarbu Paƒstwa Grunty Skarbu Paƒstwa zajmujà tys. ha, co odpowiada 38% terytorium kraju. Grunty Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego stanowià 64%, a grunty Zasobu W asnoêci Rolnej Skarbu Paƒstwa 24 % powierzchni wszystkich gruntów Skarbu Paƒstwa. Do Skarbu Paƒstwa ciàgle nale y 27% ogó u gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w kraju. Szacunkowa wartoêç gruntów wynosi ok. 246 mld z. Sk ada si na nià m.in.: 74 mld wartoêci gruntów leênych z drzewostanem, grunty rolne na wsi o wartoêci 13 mld, 152 mld z stanowiàcych szacunkowà wartoêç gruntów miejskich w tym mieszkaniowych i przemys owych, ju w ponad 80% zagospodarowanych poprzez oddanie w u ytkowanie wieczyste lub w trwa y zarzàd. Akcje i udzia y Skarbu Paƒstwa oraz spó ki z udzia em Skarbu Paƒstwa W rozdziale 9 Sprawozdania omówiono stan akcji i udzia ów w spó kach. Na koniec 2004 r. by o spó ek z udzia em Skarbu Paƒstwa. Ogó em wartoêç akcji i udzia ów Skarbu Paƒstwa oszacowano na 119 mld z, z czego: 4 M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

5 wartoêç akcji (kapita ów w asnych) 418 czynnych jednoosobowych spó ek Skarbu Paƒstwa wynosi a 70 mld z, wartoêç akcji i udzia ów w 67 spó kach b dàcych w obrocie publicznym 25,9 mld z, wartoêç akcji i udzia ów w pozosta ych 1156 spó kach 23 mld z. Najwi kszà wartoêç majà akcje jednoosobowych spó ek Skarbu Paƒstwa prowadzàcych dzia alnoêç w bran y energetycznej, przemyêle naftowo-gazowym, transporcie kolejowym, górnictwie w gla kamiennego i przemyêle chemicznym. Majàtek przedsi biorstw i banków paƒstwowych Majàtek 911 przedsi biorstw paƒstwowych (z których dzia alnoêç statutowà prowadzi o 379) i Banku Gospodarstwa Krajowego mia àcznà wartoêç 11,5 mld z. Najwi kszy udzia ma tu Bank Gospodarstwa Krajowego, Poczta Polska i Porty Lotnicze oraz przedsi biorstwa paƒstwowe prowadzàce dzia alnoêç w sektorze us ug komunalnych w województwie Êlàskim. Na majàtek przedsi biorstw prowadzàcych typowà dzia alnoêç komercyjnà przypada mniej ni 2 mld z. Co piàte czynne przedsi biorstwo paƒstwowe to PKS. Majàtek urz dów i instytucji paƒstwowych Dominujàcà pozycj majàtku urz dów i instytucji paƒstwowych (rozdzia 8) razem w uj ciu bilansowym 148 mld z wartoêci aktywów i 124 mld wartoêci funduszy w asnych stanowià (poza akcjami): budynki i budowle (22 mld), zapasy (19 mld), oraz nale noêci i roszczenia (11 mld). W uk adzie resortowym najwi kszà wartoêç ma majàtek jednostek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Paƒstwa, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Infrastruktury (w tym 4,5 mld z wartoêci Êrodków trwa ych w budowie) oraz Ministra Ârodowiska. Inne mienie Skarbu Paƒstwa Agencje powo ane do gospodarowania sk adnikami mienia Skarbu Paƒstwa dysponowa y aktywami o wartoêci bilansowej netto 21 mld z, z czego 13 mld przypada o na zasób w asnoêci rolnej Skarbu Paƒstwa. Na koniec 2004 r. Skarb Paƒstwa by stronà 733 umów leasingu mienia Skarbu Paƒstwa. Nale noêci z tego tytu u wynosi y 772 mln z. WartoÊç mienia rzeczowego przej tego po likwidacji paƒstwowych jednostek organizacyjnych wynosi a 153 mln z. III. Dynamika zmian 1. Powierzchnia gruntów Skarbu Paƒstwa (rozdzia 5) powoli w tempie nieco ponad 1% rocznie lecz systematycznie maleje. W 2004 r. zmniejszy a si àcznie o 133 tys. ha (1,2%), g ównie z powodu sprzeda y ziemi przez Agencj NieruchomoÊci Rolnych. JednoczeÊnie powierzchnia gruntów osób fizycznych i prawnych zwi kszy a si o ponad 130 tys. ha. 2. W rozdziale 8 uj to wartoêç majàtku b dàcego w zarzàdzie urz dów i instytucji paƒstwowych. Zmiany wartoêci ewidencyjnej tego majàtku w znacznej cz Êci wynikajà ze zmian w sposobie wyceny aktywów (wycena akcji PKO BP w bilansie MSP wed ug wartoêci gie dowej a nie nominalnej). W wielkoêciach porównywalnych wzrost ten wyniós ok. 3%. Od roku 2002 ponad dwukrotnie wzros a wartoêç Êrodków trwa ych w budowie jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 3. Rozdzia 9 wraz z zestawem szczegó owych tabel w za àcznikach poêwi cony jest akcjom i udzia om Skarbu Paƒstwa w spó kach handlowych. Dane iloêciowe i wartoêciowe policzono wg opisanych tam metod wyceny, w oparciu o zintegrowany system informatyczny b dàcy cz Êcià systemu ksi gowego resortu. Zauwa alnie maleje liczba spó ek z udzia em Skarbu Paƒstwa. W roku 2001 by o ich 2028, a na koniec W 2004 r. tendencj t stymulowa a konsolidacja w energetyce, a w grupie M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 5

6 spó ek z mniejszoêciowym udzia em paƒstwa wzrost zainteresowania inwestorów spó kami programu NFI. W 2004 roku po raz pierwszy od roku 2001 Skarb Paƒstwa wprowadza akcje spó ek do obrotu publicznego. W efekcie, g ównie z powodu rozpocz cia notowaƒ gie dowych akcji PKO BP, wartoêç akcji spó ek z udzia em Skarbu Paƒstwa b dàcych w obrocie publicznym wyraênie wzros a. Wzrostowi tej pozycji sprzyja o dodatkowo umocnienie si kursów KGHM i Orlenu. Liczba jednoosobowych spó ek Skarbu Paƒstwa (jssp) prowadzàcych dzia alnoêç w ciàgu ostatnich trzech lat zmala a z 487 do 418. W roku 2004 szybszy by przyrost liczby spó ek powodowany komercjalizacjà (26 podmiotów) wobec kilkunastu rocznie w latach wczeêniejszych. Podobnie przyspieszy a prywatyzacja w drodze sprzeda y akcji 11 spó ek wobec 6 w r Zmniejszanie si liczby spó ek jest powodowane àczeniem ich w wi ksze podmioty (zw aszcza w energetyce). W grupie ma ych jssp znaczàcy jest udzia podmiotów w upad oêci i likwidacji. Zasoby majàtku jssp skoncentrowane sà w du ych podmiotach. Na 15 najwi kszych z nich przypada ponad 2/3 ca ego majàtku jssp. Sumaryczna wartoêç tego majàtku w roku 2004 zmala a, g ównie wskutek cz Êciowej prywatyzacji PKO BP i przekszta ceƒ PKP SA. Efekt ten w cz Êci zniwelowa y zyski spó ek (PGNiG, zak ady chemiczne, elektrownie i zak ady energetyczne, Totalizator Sportowy, niektóre spó ki w glowe), dokapitalizowanie niektórych podmiotów (ARP), ustalenie wartoêci godziwej majàtku konsolidowanych podmiotów w energetyce i komercjalizacja przedsi biorstw paƒstwowych. 4. Systematycznie zmniejsza si liczba przedsi biorstw paƒstwowych (rozdzia 10). Na koniec 2001 r. by o ich 1564, trzy lata póêniej 911. Dzia alnoêç statutowà prowadzi o odpowiednio 731 i 379 podmiotów. Tempo prywatyzacji bezpoêredniej wzros o. W roku 2004 sprywatyzowano 59 przedsi biorstw wobec tylko 29 w roku W roku 2004 w stan likwidacji lub upad oêci postawiono 36 przedsi biorstw. WartoÊç majàtku przedsi biorstw, dzia ajàcych w dziedzinach rynkowych zmniejszy a si w ciàgu lat (w wyniku komercjalizacji, prywatyzacji, w pojedynczych przypadkach komunalizacji) z 4,2 mld z do 1,8 mld. 6 M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

7 Spis treêci 1. Wst p Podstawa prawna Sprawozdania Prawa majàtkowe Skarbu Paƒstwa i wykonywanie wynikajàcych z nich uprawnieƒ Polityka w aêcicielska Kszta towanie wielkoêci i struktury sektora paƒstwowego Tworzenie rezerw na realizacj i finansowanie wybranych zadaƒ publicznych Ochrona interesów majàtkowych Skarbu Paƒstwa Wykonywanie praw z akcji i udzia ów Zagadnienia metodologiczne Zakres przedmiotowy Sprawozdania Klasyfikacja mienia Skarbu Paƒstwa Klasyfikacja podmiotów dysponujàcych mieniem Skarbu Paƒstwa Zasady wyceny mienia Skarbu Paƒstwa Szczególne zasady wyceny èród a danych Informacje i bilanse ministerstw, urz dów centralnych i wojewodów, agencji Dane w asne Ministerstwa Skarbu Paƒstwa Dobra kultury i zasoby archiwalne Zabytki Prawa Skarbu Paƒstwa do zabytków Organy ochrony zabytków Ewidencja zabytków Zabytki w Polsce Muzealia Materia y biblioteczne Zasoby archiwalne Zakres praw Skarbu Paƒstwa Ewidencja Materia y archiwalne Narastajàcy zasób archiwalny Reprografia Zasoby naturalne Wody Zakres praw Skarbu Paƒstwa i wykonywanie uprawnieƒ Ewidencja Lasy Zakres praw Skarbu Paƒstwa i wykonywanie uprawnieƒ Zasoby Lasy we w adaniu innych jednostek paƒstwowych Geologiczne zasoby naturalne Zakres praw Skarbu Paƒstwa i wykonywanie uprawnieƒ Ewidencja zasobów naturalnych Zasoby bilansowe kopalin w Polsce Wody lecznicze i termalne Zwyk e wody podziemne Parki Narodowe ywe zasoby morza M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 7

8 4.9. Zasoby cz stotliwoêci radiowych Grunty Skarbu Paƒstwa Dysponenci i u ytkownicy gruntów Skarbu Paƒstwa Rozporzàdzanie nieruchomoêciami Skarbu Paƒstwa Ewidencja gruntów i budynków Grunty Skarbu Paƒstwa Zmiany w stanie gruntów Skarbu Paƒstwa w roku Grunty w zarzàdzie Lasów Paƒstwowych Grunty Zasobu W asnoêci Rolnej Skarbu Paƒstwa Grunty Skarbu Paƒstwa w miastach Zasób nieruchomoêci Skarbu Paƒstwa w gospodarowaniu starostów i prezydentów miast NieruchomoÊci w gospodarowaniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji Grunty pod autostrady Szacunkowa wartoêç gruntów Skarbu Paƒstwa Obiekty infrastruktury Drogi èród a praw Skarbu Paƒstwa i wykonywanie uprawnieƒ Ewidencja sieci dróg krajowych Wycena wartoêci sieci dróg krajowych Majàtek Skarbu Paƒstwa zwiàzany z gospodarkà wodnà Melioracje wodne podstawowe i obiekty przeciwpowodziowe Ewidencja Stan iloêciowy i utrzymanie urzàdzeƒ melioracyjnych WartoÊç melioracji wodnych podstawowych i obiektów przeciwpowodziowych Wodne budowle in ynierskie utrzymywane przez Urz dy Morskie Zarzàdzanie i ewidencja WartoÊç budowli Mienie Skarbu Paƒstwa powierzone Agencjom W asnoêç rolna Skarbu Paƒstwa Gospodarowanie Zasobem W asnoêci Rolnej Skarbu Paƒstwa NieruchomoÊci Zasobu wy àczone z obrotu Inne mienie Zasobu WielkoÊç i wartoêç Zasobu Mienie powierzone Agencji Mienia Wojskowego Mienie powierzone Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Rezerwy paƒstwowe Prawa majàtkowe Skarbu Paƒstwa, zarzàdzanie i ewidencja Rezerwy paƒstwowe gospodarcze Mienie paƒstwowych jednostek organizacyjnych podleg ych organom w adzy publicznej Akcje i udzia y Skarbu Paƒstwa. Spó ki z udzia em Skarbu Paƒstwa Dysponowanie akcjami i udzia ami Skarbu Paƒstwa oraz ich ewidencja Akcje i udzia y z których prawa wykonuje Minister Skarbu Paƒstwa Jednoosobowe spó ki Skarbu Paƒstwa, w których prawa z akcji wykonuje MSP Majàtek jednoosobowych spó ek Skarbu Paƒstwa w nadzorze MSP Spó ki z cz Êciowym udzia em Skarbu Paƒstwa Akcje i udzia y, z których prawa wykonuje minister w aêciwy do spraw gospodarki Akcje i udzia y, z których prawa wykonujà inne organy lub jednostki paƒstwowe WartoÊç akcji i udzia ów Skarbu Paƒstwa Udzia y w mi dzynarodowych instytucjach finansowych M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

9 10. Przedsi biorstwa i banki paƒstwowe Ustrój przedsi biorstwa paƒstwowego i zakres uprawnieƒ Skarbu Paƒstwa Liczba przedsi biorstw i ich sytuacja prawno ekonomiczna Przedsi biorstwa paƒstwowe w nadzorze za o ycielskim Ministra Skarbu Paƒstwa Bank Gospodarstwa Krajowego Przedsi biorstwa w nadzorze za o ycielskim wojewodów Prywatyzacja przedsi biorstw paƒstwowych w nadzorze wojewodów Przedsi biorstwa w nadzorze Ministra Obrony Narodowej WartoÊç majàtku przedsi biorstw i banków paƒstwowych Inne paƒstwowe osoby prawne Paƒstwowe szko y wy sze Instytucje kultury i instytucje filmowe Jednostki badawczo rozwojowe Samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej Polska Akademia Nauk Jednostki certyfikacji i akredytacji Agencje, fundacje i fundusze paƒstwowe Ustanowione ustawà monopole Inne sk adniki mienia Skarbu Paƒstwa Nale noêci z tytu u umów o odp atne korzystanie z mienia Skarbu Paƒstwa Nale noêci Skarbu Paƒstwa z tytu u zbycia mienia Mienie pozosta e po zlikwidowanych paƒstwowych jednostkach organizacyjnych Nale noêci Mienie rzeczowe WierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa Nale noêci z tytu u gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeƒ eksportowych Nale noêci zagraniczne Skarbu Paƒstwa Obcià enia publicznoprawne i zobowiàzania Skarbu Paƒstwa Zasoby majàtkowe s u àce realizacji zadaƒ publicznych paƒstwa Zadania publiczne podmiotów gospodarczych Zasób na zaspokojenie roszczeƒ z tytu u por czeƒ i gwarancji Skarbu Paƒstwa Zaplanowane w bud ecie Paƒstwa dochody z prywatyzacji Zasoby na realizacj celów ustanowionych ustawà o komercjalizacji i prywatyzacji Zobowiàzania wobec pracowników komercjalizowanych przedsi biorstw Cele zwiàzane z reformà ubezpieczeƒ spo ecznych Cele zwiàzane z zaspokojeniem roszczeƒ by ych w aêcicieli Cele zwiàzane z rozwojem nauki i technologii polskiej Pomoc na restrukturyzacj przedsi biorców Zad u enie Skarbu Paƒstwa Zestawienie zbiorcze mienia Skarbu Paƒstwa Za àczniki Za àczniki do rozdzia u Za àcznik do Rozdzia u 7 i Za àczniki do Rozdzia u Akcje Skarbu Paƒstwa w spó kach publicznych Jednoosobowe spó ki Skarbu Paƒstwa Za àczniki do rozdzia u Za àczniki do rozdzia u Spis tabel M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 9

10

11 1. WST P 1.1. Podstawa prawna Sprawozdania Przedk adane Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Paƒstwa jest wykonaniem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. nr 106, poz. 493, z póên. zm.), zgodnie z którym: Minister w aêciwy do spraw Skarbu Paƒstwa przygotowuje i przedk ada Radzie Ministrów oraz, z jej upowa nienia, Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Paƒstwa oraz o ekonomicznych, finansowych i spo ecznych skutkach prywatyzacji. Niniejsze Sprawozdanie wykonano wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. w zakresie okreêlonym w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 14 wrzeênia 1999 r. w sprawie szczegó owych zasad ewidencjonowania majàtku Skarbu Paƒstwa (Dz. U. nr 77, poz. 864, z póên. zm.). W tekêcie uwzgl dnia si równie istotne zdarzenia dotyczàce mienia Skarbu Paƒstwa, które mia y miejsce w roku 2005 w czasie przygotowywania dokumentu. Sprawozdanie o ekonomicznych, finansowych i spo ecznych skutkach prywatyzacji przedk adane jest Sejmowi jako odr bny dokument Prawa majàtkowe Skarbu Paƒstwa i wykonywanie wynikajàcych z nich uprawnieƒ Konstytucja w art. 218 wymaga by akt okreêlajàcy organizacj Skarbu Paƒstwa oraz sposób zarzàdzania majàtkiem Skarbu Paƒstwa mia form ustawy. Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego w asnoêç i inne prawa majàtkowe, stanowiàce mienie paƒstwowe, przys ugujà Skarbowi Paƒstwa albo innym paƒstwowym osobom prawnym. Z mocy art. 34 Kodeksu Cywilnego Skarb Paƒstwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiàzków, które dotyczà tylko mienia paƒstwowego nie nale àcego do innych paƒstwowych osób prawnych. Skarb Paƒstwa jest w aêcicielem ca ego majàtku paƒstwowego tylko w sensie ekonomicznym. Wzgl dem paƒstwowych osób prawnych tzn. jednostek organizacyjnych posiadajàcych osobowoêç prawnà, których mienie jest w ca oêci mieniem paƒstwowym, Skarb Paƒstwa dzia ajàc poprzez w aêciwe organy dysponuje tylko uprawnieniami majàtkowymi, które zgodnie z art Kodeksu Cywilnego, okreêlajà odr bne przepisy, w szczególnoêci regulujàce ustrój poszczególnych paƒstwowych osób prawnych. Funkcjonalne i rzeczowe wyodr bnienie sk adników mienia Skarbu Paƒstwa z dawnego mienia ogólnonarodowego (paƒstwowego) dokonane zosta o w dwóch g ównych etapach. Najpierw, wraz z utworzeniem w 1990 roku samorzàdu gminnego mieniem paƒstwowym pozosta y sk adniki, które wówczas: s u y y wykonywaniu zadaƒ publicznych nale àcych do w aêciwoêci organów administracji rzàdowej, sàdów oraz organów w adzy paƒstwowej, nale a y do przedsi biorstw paƒstwowych lub jednostek organizacyjnych wykonujàcych zadania o charakterze ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim, nale a y do Paƒstwowego Funduszu Ziemi. 1 Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzajàce ustaw o samorzàdzie terytorialnym i ustaw o pracownikach samorzàdowych (Dz. U r., nr 32, poz.19). M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 11

12 Nast pnie z dniem 5 grudnia 1990 r. budynki i inne urzàdzenia oraz lokale na gruntach stanowiàcych w asnoêç Skarbu Paƒstwa lub w asnoêç gminy (zwiàzku mi dzygminnego), b dàce w zarzàdzie paƒstwowych osób prawnych sta y si z mocy prawa w asnoêcià tych osób 2. 1 stycznia 1999 r. w zwiàzku z utworzeniem powiatów i województw samorzàdowych z mienia Skarbu Paƒstwa wydzielono i przekazano im na w asnoêç sk adniki majàtku s u àce wykonaniu powierzonych im zadaƒ 3. Do paƒstwa nale à: przedmioty potrzebne do wykonywania jego funkcji ustrojowych, takich m.in. jak obrona, bezpieczeƒstwo obywateli, administracja powierzone paƒstwowym jednostkom organizacyjnym; mienie udost pniane obywatelom i ich organizacjom w celu wspierania ich ró norodnej dzia alnoêci gospodarczej i niegospodarczej, dotyczy to na przyk ad dóbr kultury, ró nego rodzaju dokumentacji, zasobów naturalnych czy dróg; zasoby kapita u, w który wyposa ono podmioty gospodarcze i paƒstwowe osoby prawne prowadzàce dzia alnoêç naukowà, kulturalnà, edukacyjnà, ochron zdrowia, itp.; majàtek rzeczowy przeznaczony do zagospodarowania przez inwestorów prywatnych; do tej grupy nale à na przyk ad zasoby nieruchomoêci rolnych czy rzeczy i prawa pozosta e po likwidacji paƒstwowych jednostek organizacyjnych. W asnoêç paƒstwowa ze wzgl du na jej znaczne rozmiary i zró nicowane przeznaczenie zarzàdzana jest w ró norodnych formach. Sprawy dotyczàce gospodarowania i rozporzàdzania mieniem Skarbu Paƒstwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw paƒstwowych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych i ich prywatyzacji, jak równie ochrony interesów Skarbu Paƒstwa, obejmuje dzia administracji rzàdowej Skarb Paƒstwa. Wyjàtkiem sà sprawy, które na mocy odr bnych przepisów przypisane sà innym dzia om. Je eli uprawnienia wzgl dem paƒstwowych osób prawnych nie zosta y zastrze one na rzecz innych organów paƒstwowych, przys ugujà one ministrowi w aêciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa. Ponadto, je eli z odr bnych przepisów nie wynika, jakiej paƒstwowej osobie prawnej przys ugujà prawa majàtkowe do sk adnika mienia paƒstwowego, prawa te przys ugujà Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu przez ministra w aêciwego do spraw Skarbu Paƒstwa. Prawa wynikajàce z wk adu kapita owego Skarbu Paƒstwa w spó kach realizujà odpowiednie organy administracji, g ównie w formie nadzoru w aêcicielskiego. Wykonywanie praw z akcji i udzia ów skupia si coraz bardziej w urz dzie ministra w aêciwego do spraw Skarbu Paƒstwa. Wskutek zmian ustawowych liczba spó ek, w których Skarb Paƒstwa reprezentujà Ministrowie kierujàcy innymi dzia ami (gospodarki, finansów, transportu, gospodarki morskiej) lub inne instytucje (Agencja NieruchomoÊci Rolnych) maleje. Do szczególnych zadaƒ i kompetencji ministra w aêciwego do spraw Skarbu Paƒstwa najszerzej reprezentujàcego uprawnienia w aêcicielskie Skarbu Paƒstwa nale y: sk adanie oêwiadczeƒ woli o utworzeniu spó ki handlowej lub innej osoby prawnej, zbywanie akcji, wykonywanie praw z akcji i udzia ów, wyra anie zgody na prywatyzacj bezpoêrednià przedsi biorstwa paƒstwowego, zg aszanie sprzeciwu wobec wniosków organów za o ycielskich przedsi biorstw paƒstwowych o likwidacj przedsi biorstwa z przyczyn ekonomicznych, 2 Grunty stanowiàce w asnoêç Skarbu Paƒstwa (a tak e w asnoêç gminy lub zwiàzku mi dzygminnego, z wy àczeniem gruntów Paƒstwowego Funduszu Ziemi), b dàce w tym dniu w zarzàdzie paƒstwowych osób prawnych innych ni Skarb Paƒstwa sta y si z mocy prawa przedmiotem u ytkowania wieczystego. Ustawa z dnia 7 paêdziernika 1992 r. zmieniajàca ustaw o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wyw aszczaniu nieruchomoêci (Dz. U. nr 91, poz.455). 3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa (Dz. U. 2001r., nr 142, poz. 1590, z póên. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. 2001r., nr 142, poz. 1592, z póên. zm.); ustawa z dnia 13 paêdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce administracj publicznà (Dz. U r., nr 133, poz. 872, z póên. zm.). 12 M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

13 wykonywanie praw i obowiàzków wynikajàcych z umów o oddanie przedsi biorstwa do odp atnego korzystania i umów sprzeda y przedsi biorstwa, nadzorowanie realizacji zobowiàzaƒ pozacenowych zapisanych w umowach sprzeda y akcji lub udzia ów Skarbu Paƒstwa w spó kach handlowych oraz w statutach i umowach spó ek powsta ych w wyniku prywatyzacji bezpoêredniej, finansowanie z przychodów z prywatyzacji pomocy na ratowanie i restrukturyzacj przedsi biorstw i wspieranie finansowe programu aktywizacji zawodowej, rozpatrywanie wniosków o zgod na rozporzàdzenie przez paƒstwowà osob prawnà sk adnikami aktywów trwa ych, je eli wartoêç rynkowa przedmiotu rozporzàdzenia przekracza równowartoêç w z otych kwoty EURO, gospodarowanie mieniem pozosta ym po zlikwidowanych paƒstwowych jednostkach organizacyjnych lub spó kach z udzia em Skarbu Paƒstwa, mieniem po rozwiàzanych bàdê wygas ych umowach o oddanie przedsi biorstwa do odp atnego korzystania oraz mieniem przej tym przez Skarb Paƒstwa z innych tytu ów, wykonywanie programów prywatyzacyjnych finansowanych ze Êrodków pomocowych, wykonywanie uprawnieƒ Skarbu Paƒstwa w post powaniu upad oêciowym i naprawczym, reprezentowanie Skarbu Paƒstwa w post powaniu egzekucyjnym, podejmowanie czynnoêci procesowych w sprawie o naprawienie szkody wyrzàdzonej przez wydanie ustawy lub rozporzàdzenia Rady Ministrów niezgodnych z Konstytucjà, ratyfikowanà umowà mi dzynarodowà lub ustawà, a tak e w sprawie o naprawienie szkody wyrzàdzonej przez niewydanie takiego aktu normatywnego, którego obowiàzek wydania przewiduje przepis prawa. Mieniem paƒstwowym wydzielonym i oddanym paƒstwowym osobom prawnym gospodarujà przedsi biorstwa, instytucje kultury, uczelnie, instytuty, w adajàce nim pod nadzorem ministra lub wojewody wskazanego przez powo ujàcà je ustaw, rozporzàdzenie lub statut. Szczególne funkcje majà agencje paƒstwowe powo ane dla reprezentowania Skarbu Paƒstwa w odniesieniu do majàtku oddanego im w zarzàd powierniczy. Wszystkie te podmioty wyst pujà w obrocie prawnym w swoim imieniu i na swojà rzecz. WartoÊç przys ugujàcych im sk adników mienia paƒstwowego jest uj ta w ich ksi gach, prowadzonych na podstawie odpowiednich przepisów o gospodarce finansowej i rachunkowoêci. Sk adniki majàtkowe bezpoêrednio wykorzystywane przez organy w adzy i administracji paƒstwowej w realizacji funkcji publicznych paƒstwa (majàtek administracyjny) zarzàdzane sà przez kierowników urz dów lub paƒstwowych jednostek organizacyjnych. Przepisy o gospodarce finansowej tych jednostek uwa ajà je za majàtek w asny jednostki, ewidencjonowany i wykazywany jako aktywa we w aêciwych dokumentach i sprawozdaniach. Inaczej traktowane jest mienie o charakterze dóbr publicznych, wobec którego jednostki paƒstwowe wykonujà funkcje zarzàdcze, regulacyjne, czy inwestorskie. Niektóre sk adniki takiego mienia jak np. grunty i z o a kopalin bywajà obcià ane odp atnie na rzecz osób trzecich. Inne udost pniane sà obywatelom nieodp atnie (drogi, wody, zbiory bibliotek). Sk adniki te najcz Êciej nie podlegajà obrotowi cywilnoprawnemu jako nale àce do ca ego narodu. Dla takich dóbr nie prowadzi si ewidencji finansowej i nie ujmuje si ich w aktywach bilansów jednostek dzia ajàcych w imieniu Skarbu Paƒstwa. Sà one natomiast rejestrowane w zbiorach informacji nazywanych ewidencjami przedmiotowymi. Ca e mienie paƒstwowe obejmuje natomiast zbiorcza ewidencja majàtku Skarbu Paƒstwa prowadzona przez ministra w aêciwego do spraw Skarbu Paƒstwa w zakresie okreêlonym w powo ywanym rozporzàdzeniu Rady Ministrów. Trzeba równie nadmieniç, e w stosunkach cywilnoprawnych Skarb Paƒstwa wyst puje nie tylko jako podmiot praw w aêciciela lub wierzyciela. W licznych sytuacjach na podstawie Konstytucji, kodeksu cywilnego lub kodeksów post powania cywilnego i administracyjnego cià à na nim obowiàzki d u nika wynikajàce z umów lub szkód wyrzàdzonych przez niezgodne z prawem dzia anie w adzy paƒstwowej. M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 13

14 W szczególnoêci rzàd podjà starania na rzecz naprawienia krzywd wyrzàdzonych aktami nacjonalizacyjnymi, które by y wydane bez podstawy prawnej lub z jej naruszeniem w projekcie ustawy o prawie do rekompensaty za przej te przez Paƒstwo nieruchomoêci oraz niektóre inne sk adniki mienia oraz na rzecz uregulowania problemu tzw. mienia zabu aƒskiego w ustawie o realizacji prawa do rekompensaty z tytu u pozostawienia mienia poza obecnymi granicami paƒstwa polskiego 4. Na realizacj rekompensat z tych tytu ów przeznaczone b dà przychody ze zbycia cz Êci majàtku Skarbu Paƒstwa Polityka w aêcicielska Kszta towanie wielkoêci i struktury sektora paƒstwowego Docelowy kszta t sektora paƒstwowego w gospodarce okreêlono kierunkowo w Programie prywatyzacji majàtku Skarbu Paƒstwa do roku 2006 z listopada 2003 r. Program przewidywa zakoƒczenie zasadniczych procesów przekszta ceƒ w asnoêciowych, dzi ki czemu Polska powinna osiàgnàç struktur w asnoêci zbli onà do innych krajów Unii Europejskiej. Polityka w aêcicielska wobec tych zasobów majàtku Skarbu Paƒstwa, które pozostanà paƒstwowe lub b dà podlega y prywatyzacji w ograniczonym zakresie, podporzàdkowana ma byç celom ochrony interesów strategicznych paƒstwa. Sektory i przedsi biorstwa, w których docelowo dominowaç b dzie w asnoêç paƒstwowa, obejmowaç b dà g ównie infrastruktur, m.in.: porty lotnicze, morskie i Êródlàdowe, linie kolejowe, przesy owe sieci elektroenergetyczne, sieci gazociàgowe i naftowe, strategiczne bazy magazynowe. Domenà w asnoêci paƒstwowej mia y pozostaç równie te sektory, w których nie da si wdro yç pe nej regulacji rynku. Dotyczy to przede wszystkim niektórych przedsi biorstw u ytecznoêci publicznej, niektórych placówek naukowych, podstawowej cz Êci instytucji edukacyjnych, rynku us ug pocztowych. W asnoêç paƒstwowa zostanie zachowana w jednostkach skomercjalizowanych w celu innym ni prywatyzacja jak m.in.: publiczna radiofonia i telewizja, firmy realizujàce okreêlone cele publiczne na mocy szczególnych ustaw jak np. Totalizator Sportowy czy Polskie Linie Kolejowe. Skarb Paƒstwa utrzyma wi kszoêciowe pakiety akcji lub udzia ów w grupach kapita owych powsta ych w ramach konsolidacji sektora przemys u obronnego. Zadaniami szczegó owymi, wynikajàcymi z celów za o onych w Programie prywatyzacji majàtku Skarbu Paƒstwa do roku 2006 by y: finalizowanie prywatyzacji bezpoêredniej oraz pe na prywatyzacja spó ek z mniejszoêciowym udzia em Skarbu Paƒstwa, przekszta cenie prywatyzacji w aktywne narz dzie polityki gospodarczej poprzez przeznaczanie cz Êci wp ywów z prywatyzacji na restrukturyzacj podmiotów gospodarczych zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, prowadzenie prywatyzacji podmiotów o charakterze strategicznym i infrastrukturalnym na podstawie harmonogramów restrukturyzacji i prywatyzacji dla poszczególnych bran gospodarki 5 ; 4 Wed ug Informacji o wynikach analizy umo liwiajacej okreêlenie wysokoêci prawa do rekompensaty dla osób które pozostawi y nieruchomoêci poza obecnymi granicami Panstwa Polskiego w zwiàzku z II wojnà Êwiatowà (tzw. Uprawnieƒ zabu aƒskich) sporzàdzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjetej przez Rad Ministrów liczba z o onych wniosków z àdaniami zwrotu mienia albo zap acenia odszkodowania za przej te przez Paƒstwo mienie wynosi 54 tys., a wartoêç roszczeƒ àcznie z rzeczami zabytkowymi szacowana jest na 36 mld z. WartoÊç roszczeƒ zabu aƒskich szacowana jest na 11,6 mld z. W koƒcu 2004 r. oczekiwa o na rozpatrzenie 53 tys. wniosków o potwierdzenie uprawnieƒ zabu aƒskich. 5 Rzàd przyjà szereg programów dla najwa niejszych bran polskiej gospodarki. Programy te ograniczy y zasoby przewidziane do prywatyzacji poszerzajàc pul podmiotów, które pozostanà pod kontrolà paƒstwa. W niniejszym Sprawozdaniu programy wià àce si z zadaniami publicznymi przedstawiono w Rozdziale M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

15 kapita owe wzmocnienie systemu por czeƒ i gwarancji kredytowych, g ównie dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw, wspieranie rozwoju polskiego rynku kapita owego; znaczàce poszerzenie mo liwoêci inwestycyjnych dla stabilnych, d ugoterminowych inwestycji funduszy emerytalnych i inwestycji prywatnych. W sensie ekonomicznym celem prywatyzacji jest wzrost efektywnoêci gospodarowania i poprawa konkurencyjnoêci prywatyzowanych podmiotów, a tak e rozwój rynku kapita owego; w sensie spo ecznym kszta towanie warunków stymulujàcych tworzenie nowych miejsc pracy i poprawa poziomu ycia obywateli Tworzenie rezerw na realizacj i finansowanie wybranych zadaƒ publicznych Dysponowanie cz Êcià akcji lub udzia ów podlega ograniczeniom, jako e stanowià one rezerw na realizacj wybranych zadaƒ publicznych. Ograniczenia te wynikajà zazwyczaj z aktów prawnych, zapisów statutów i umów spó ek, umów prywatyzacyjnych, lub innych dokumentów. Rezerwy tworzono na: nieodp atne udost pnienie akcji lub udzia ów pracownikom i pozosta ym grupom uprawnionych, cele zwiàzane z zaspokojeniem roszczeƒ by ych w aêcicieli mienia przej tego przez Skarb Paƒstwa, ratowanie i pomoc na restrukturyzacj przedsi biorstw, cele zwiàzane z rozwojem nauki i technologii, zaspokojenia roszczeƒ z tytu u por czeƒ i gwarancji Skarbu Paƒstwa Ochrona interesów majàtkowych Skarbu Paƒstwa Umowy prywatyzacyjne Polityka prywatyzacyjna rzàdu, ukierunkowana jest na pozyskiwanie inwestorów gwarantujàcych zaanga owanie kapita owe w rozwój sprywatyzowanych spó ek. Prywatyzacja powinna tak e wp ywaç stabilizujàco na lokalny rynek pracy, nie tworzàc równoczeênie barier w procesie restrukturyzacji spó ek. Zobowiàzania pozacenowe inwestorów Respektowana b dzie zasada, aby po uzyskaniu optymalnej ceny za zbywane aktywa dodatkowo uzyskiwaç pozacenowe zobowiàzania inwestora wobec przedsi biorstwa lub pracowników, które przyczynià si do rozwoju prywatyzowanego przedsi biorstwa. Realizacja zobowiàzaƒ podlega kontroli. Ministerstwo Skarbu Paƒstwa sprawuje bie àcy nadzór nad zobowiàzaniami wynikajàcymi z 2240 umów z inwestorami. Zast pstwo procesowe Zast pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa jest dotychczas wykonywane w sposób zdecentralizowany przez ró ne organy i jednostki paƒstwowe, cz sto obs ugiwane przez prywatne kancelarie prawne. W sprawach dotyczàcych prywatyzacji i innych zwiàzanych z zakresem dzia ania urz du Ministra Skarbu Paƒstwa sprawuje je wyspecjalizowana komórka Ministerstwa. Ustawà z 8 lipca 2005 r. utworzona zosta a Prokuratoria Generalna Skarbu Paƒstwa, która ma zapewniç skutecznà ochron prawnà interesów majàtkowych i publicznych Paƒstwa. Po rozpocz ciu dzia alnoêci tej instytucji dojdzie do ujednolicenia zast pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa przed sàdami krajowymi i mi dzynarodowymi. Prokuratoria Generalna mo e skutecznie wspomagaç proces naprawy finansów publicznych, broniç Paƒstwa przed roszczeniami i dochodziç roszczeƒ od innych podmiotów. Prokuratoria Generalna b dzie te uczestniczyç w procesie stanowienia prawa, opiniujàc bàdê opracowujàc projekty aktów prawnych. 6 Znaczenie przychodów z prywatyzacji dla bud etu paƒstwa jest znikome. Jedynie w latach 1999 i 2000 udzia ich wyniós odpowiednio 10,6% i 20%. W tym okresie sprywatyzowano mi dzy innymi: Bank Pekao S.A., PZU S.A., Bank Zachodni S.A., Telekomunikacj Polskà S.A., Elektrociep ownie Warszawskie S.A. M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 15

16 Wykonywanie praw z akcji i udzia ów Prawa z akcji i udzia ów Skarbu Paƒstwa oraz zwiàzane z tym czynnoêci nadzoru wykonuje najcz Êciej Minister Skarbu Paƒstwa, kierujàc si przepisami kodeksu spó ek handlowych, ustaw szczególnych, umów i statutów spó ek. W okresie dochodzenia do docelowego kszta tu sektora paƒstwowego niezb dna jest aktywna polityka w aêcicielska, sprzyjajàca poprawie zarzàdzania w asnoêcià paƒstwowà oraz efektywnemu prowadzeniu procesów prywatyzacji. S u yç temu powinny standardy i mechanizmy nadzoru w aêcicielskiego obowiàzujàce w ca ym obszarze majàtku paƒstwowego. Podejmowanie decyzji strategicznych przys ugujàcych akcjonariuszowi lub zgromadzeniu wspólników jest oddzielone od bie àcego zarzàdu. Nadzór w aêcicielski sprawujà departamenty nadzoru w urz dzie obs ugujàcym Ministra Skarbu Paƒstwa. Sta y nadzór korporacyjny jest wykonywany przez Rady Nadzorcze spó ek powo ywane w ca oêci lub w cz Êci z osób rekomendowanych przez Ministra. W 2004 r. zarzàdzeniem Ministra Skarbu Paƒstwa zosta y wdro one nowe zasady nadzoru w aêcicielskiego nad spó kami z udzia em Skarbu Paƒstwa i paƒstwowymi osobami prawnymi, a w 2005 r. ustalono zasady post powania przy wykonywaniu czynnoêci nadzorczych przez komórki organizacyjne Ministerstwa realizujàce zadania Ministra Skarbu Paƒstwa zwiàzane ze sprawowaniem nadzoru w aêcicielskiego. Na ich podstawie w spó kach Skarbu Paƒstwa wdra a si rozszerzone w porównaniu do obowiàzujàcych przepisów prawa powszechnego formy i procedury nadzoru, wprowadza szczególne mechanizmy monitorowania i oceny dzia alnoêci spó ek, dobiera kadr zarzàdzajàcà i cz onków Rad Nadzorczych spoêród osób w aêciwie przygotowanych i spe niajàcych podwy szone kryteria. 16 M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

17 2. ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE 2.1. Zakres przedmiotowy Sprawozdania Sprawozdanie obejmuje mienie Skarbu Paƒstwa w jego kodeksowym rozumieniu, a wi c tak e uprawnienia wynikajàce z wk adu Skarbu Paƒstwa w majàtek paƒstwowych osób prawnych. W Sprawozdaniu przedstawiono równie zasoby majàtku s u àce realizacji zadaƒ publicznych paƒstwa, a tak e przeznaczone na wykonanie zobowiàzaƒ publicznoprawnych, wynikajàcych z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie Klasyfikacja mienia Skarbu Paƒstwa Zgodnie z powo ywanym rozporzàdzeniem Rady Ministrów ewidencja mienia Skarbu Paƒstwa prowadzona jest w uj ciu wartoêciowym, z podzia em rodzajowym sk adników uwzgl dniajàcym ich przeznaczenie, sposób zagospodarowania oraz ewidencjonowania. W zwiàzku z tym w niniejszym Sprawozdaniu, mienie Skarbu Paƒstwa zgodnie z zakresem przedmiotowym okreêlonym w rozporzàdzeniu, a tak e uwzgl dniajàc stosowane klasyfikacje podzielono nast pujàco: 1. Dobra kultury narodowej muzealia, zabytki i zasoby biblioteczne stanowiàce publiczne dobra dziedzictwa narodowego, które paƒstwo zamierza utrzymywaç bezterminowo ze wzgl du na ich wyjàtkowe w aêciwoêci historyczne, kulturowe lub Êrodowiskowe; 2. Zasoby archiwalne; 3. Zasoby naturalne, czyli dobra naturalne w stanie nieprzetworzonym, z których korzysta si bez ograniczeƒ w celach niekomercyjnych, lub które mogà byç wykorzystywane gospodarczo pod warunkiem uzyskania koncesji lub pozwolenia: kopaliny, wody, ywe zasoby morza, cz stotliwoêci radiowe i telewizyjne, lasy (obszary leêne i drzewostan) w zarzàdzie PGL Lasy Paƒstwowe, w zarzàdzie Parków Narodowych, wchodzàce w sk ad Zasobu W asnoêci Rolnej Skarbu Paƒstwa i inne; 4. Grunty: zasób nieruchomoêci Skarbu Paƒstwa, którym gospodarujà starostowie, grunty w trwa ym zarzàdzie paƒstwowych jednostek organizacyjnych, w tym wykorzystywane na cele statutowe przez urz dy organów w adzy i administracji paƒstwowej, grunty w Zasobie W asnoêci Rolnej Skarbu Paƒstwa, grunty zarzàdzane przez PGL Lasy Paƒstwowe, grunty w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 7, grunty oddane w u ytkowanie wieczyste osobom prawnym lub fizycznym; 5. Urzàdzenia infrastruktury rozumiane jako ogólnodost pne obiekty, urzàdzenia i instalacje wykorzystywane dla u atwienia dostaw dóbr i us ug lub zapewnienia niezak óconego dzia ania paƒstwa i gospodarki: drogi, mosty i wiadukty, obiekty budownictwa wodnego Êródlàdowego i morskiego, inne urzàdzenia, w tym melioracje; 7 W Sprawozdaniu uwzgl dniono równie klasyfikacj gruntów wed ug u ytków: grunty orne; sady; àki i pastwiska; grunty pod lasami (lasy i tereny zadrzewione); grunty pod wodami (stojàcymi, p ynàcymi); drogi i koleje; tereny zabudowane i zurbanizowane (mieszkaniowe, przemys owe, niezabudowane i rekreacyjne); tereny ró ne, nieu ytki i u ytki kopalne. M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 17

18 6. Budynki i budowle: wykorzystywane przez paƒstwowe jednostki organizacyjne dla realizacji ich zadaƒ administracyjnych i us ugowych, powierzone Agencjom wykonujàcym zadania z zakresu gospodarowania sk adnikami majàtku Skarbu Paƒstwa lub realizujàcym inne zadania ustawowe, pozosta e po likwidacji i upad oêci przedsi biorstw paƒstwowych i spó ek z udzia em Skarbu Paƒstwa; 7. Finansowe sk adniki majàtku trwa ego Skarbu Paƒstwa, w tym przede wszystkim akcje i udzia y w spó kach handlowych; 8. Sk adniki majàtku obrotowego, w tym nale noêci Skarbu Paƒstwa z tytu u oddania mienia do odp atnego korzystania i z innych umów zawartych przez Skarb Paƒstwa i jego poprzedników prawnych; 9. Rezerwy paƒstwowe gospodarcze; 10. Uprawnienia wynikajàce z wniesienia wk adu majàtkowego do przedsi biorstw paƒstwowych; 11. Uprawnienia w stosunku do majàtku innych paƒstwowych osób prawnych (paƒstwowych szkó wy szych, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, paƒstwowych Samodzielnych Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej itd.); 12. Ustanowione ustawà monopole, w tym monopol na gry losowe i zak ady wzajemne Klasyfikacja podmiotów dysponujàcych mieniem Skarbu Paƒstwa Podmioty dysponujàce mieniem paƒstwowym to: organy w adzy wykonawczej i administracji; Minister Skarbu Paƒstwa, do którego nale y (co do zasady) wykonywanie praw z akcji i udzia ów oraz w stosunku do mienia pozosta ego po likwidacji paƒstwowej jednostki organizacyjnej lub przypadajàcego Skarbowi Paƒstwa w wyniku likwidacji lub upad oêci spó ki z jego udzia em; Minister Finansów, który zapewnia realizacj dochodów i wydatków bud etu paƒstwa, realizuje polityk zaciàgania d ugu publicznego, emituje skarbowe papiery wartoêciowe, dochodzi nale noêci i obs uguje zobowiàzania Skarbu Paƒstwa, udziela por czeƒ i gwarancji; paƒstwowe jednostki organizacyjne, których kierownicy reprezentujà Skarb Paƒstwa w odniesieniu do powierzonego im mienia i w zakresie zadaƒ ich urz dów lub jednostek; paƒstwowe osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoêci prawnej powo ane do gospodarowania szczególnymi rzeczowymi sk adnikami mienia Skarbu Paƒstwa i wykonywania w jego imieniu prawa w asnoêci: Agencja NieruchomoÊci Rolnych (ANR), Agencja Rezerw Materia owych (ARM), Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM), Agencja Mienia Wojskowego (AMW), Lasy Paƒstwowe (PGL LP); inne paƒstwowe osoby prawne wyposa one przez paƒstwo w sk adniki majàtkowe niezb dne do podj cia dzia alnoêci statutowej: przedsi biorstwa i banki paƒstwowe, jednostki badawczo rozwojowe, paƒstwowe szko y wy sze, paƒstwowe instytucje kultury, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Paƒstwa, paƒstwowe agencje i fundusze celowe, paƒstwowe samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej, pozosta e paƒstwowe osoby prawne. 18 M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

19 Podmioty wykonujàce uprawnienia Skarbu Paƒstwa Zakres uprawnieƒ i zadaƒ Wykonywanie praw: z akcji i udzia ów; w stosunku do mienia pozosta ego po likwidacji paƒstwowej jednostki organizacyjnej lub przypadajàce Skarbowi Paƒstwa w wyniku likwidacji lub upad oêci spó ki z jego udzia em; z tytu u nale noêci za oddanie mienia Skarbu Paƒstwa w odp atne u ytkowanie. Sk adanie oêwiadczeƒ woli o utworzeniu spó ki handlowej lub innej osoby prawnej. Zadania w zakresie: restrukturyzacji i pomocy publicznej; wyp aty odszkodowaƒ z tytu u naruszenia ustaw nacjonalizacyjnych. Reprezentowanie Skarbu Paƒstwa w zakresie zadaƒ urz dów, w tym w szczególnoêci: gospodarowanie Êrodkami finansowymi; rozporzàdzanie nieruchomoêciami Skarbu Paƒstwa; ustanawianie u ytkowania górniczego; wydawanie licencji po owowych; udzielanie por czeƒ i gwarancji Skarbu Paƒstwa. Uprawnienia organu za o ycielskiego Nadzór w stosunku do paƒstwowych osób prawnych utworzonych ustawami Uprawnienia organizatora i nadzór w stosunku do innych paƒstwowych osób prawnych W odniesieniu do nieruchomoêci oddanych w trwa y zarzàd i innego mienia powierzonego dla wykonania zadaƒ ich urz dów Podmioty wykonujàce uprawnienia Minister w aêciwy do spraw Skarbu Paƒstwa (i w przypadkach szczególnych inni ministrowie) W aêciwi ministrowie (i przewodniczàcy zarzàdów jednostek niepaƒstwowych wykonujàcy zadania z zakresu administracji rzàdowej) Minister Skarbu Paƒstwa Minister Obrony Narodowej Minister SprawiedliwoÊci Wojewodowie W aêciwi ministrowie W aêciwi ministrowie Kierownicy urz dów paƒstwowych, dyrektorzy generalni i kierownicy paƒstwowych jednostek organizacyjnych nie posiadajàcych osobowoêci prawnej Jednostki nadzorowane i podporzàdkowane Spó ki z udzia em Skarbu Paƒstwa Zadania z zakresu reprezentowania Skarbu Paƒstwa w aêciwi ministrowie oraz wojewodowie i starostowie wykonujà przy pomocy urz dów obs ugujàcych, dzia ajàcych zgodnie z ich zarzàdzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami Przedsi biorstwa paƒstwowe Przedsi biorstwa paƒstwowe (Poczta Polska, Porty Lotnicze, BGK) Szko y wy sze Agencje, fundacje, Fundusze i inne Jednostki badawczo-rozwojowe Instytucje kultury i filmowe Fundacje SPZOZ Jednostki bud etowe Zak ady bud etowe Gospodarstwa pomocnicze Inne M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A 19

20 2.2. Zasady wyceny mienia Skarbu Paƒstwa Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie ewidencjonowania majàtku Skarbu Paƒstwa daje Ministrowi Skarbu Paƒstwa prawo oszacowania lub ustalenia wartoêci sk adników mienia Skarbu Paƒstwa na potrzeby ewidencji zbiorczej. Korzystajàc z tego przepisu w Sprawozdaniu dla ka dego rodzaju sk adników mienia przyjmowano mo liwie najw aêciwszà metod wyceny. Zasadniczo przyj to, e do wyceny majàtku Skarbu Paƒstwa mo na stosowaç te same metody, które powszechnie wykorzystuje si do oszacowania wartoêci pieni nej podmiotów gospodarczych i ich mienia oraz rzeczy i praw majàtkowych b dàcych przedmiotem obrotu rynkowego. Takie oszacowanie mo e byç przydatne w ochronie interesów Skarbu Paƒstwa w razie formu owania programów u ycia majàtku Skarbu Paƒstwa do zaspokajania ró nych roszczeƒ lub wsparcia programów paƒstwowych. Z drugiej strony uznano, e do sprawowania funkcji nie polegajàcych na obrocie sk adnikami majàtkowymi wystarczà dane iloêciowe i opisowe, ograniczone do charakterystyki rzeczowej i cech prawnych wyodr bniajàcych majàtek nale àcy do Skarbu Paƒstwa. Uwzgl dnienie powy szych kryteriów powoduje podzia mienia, o którym mowa, na trzy podstawowe grupy: dobra nie b dàce przedmiotem obrotu, stale pozostajàce w asnoêcià Skarbu Paƒstwa, dla których niemo liwe jest okreêlenie nak adów poniesionych na nabycie, wytworzenie lub odtworzenie (mienie w stanie wolnym, z o a kopalin, dobra kultury), dobra nie przeznaczone do obrotu, nabyte lub wytworzone za Êrodki publiczne przez jednostki paƒstwowe, mienie stanowiàce obecnie lub w przysz oêci przedmiot obrotu, w tym prywatyzacji. Zgodnie z przedstawionym za o eniem Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Paƒstwa sporzàdzone zosta o w uj ciu: rzeczowym tylko opisowym lub rodzajowo iloêciowym, bez dokonywania wyceny dla dóbr w stanie naturalnym, dóbr kultury, zasobów dokumentacyjnych i archiwaliów, wartoêciowym-szacunkowym, uwzgl dniajàcym (zagregowanà) wartoêç gruntów leênych wy àczonych z obrotu, wg szacunku eksperckiego a innych gruntów, na podstawie przeci tnych cen rynkowych ustalonych w badaniu G ównego Urz du Statystycznego, wartoêciowym-ksi gowym, z ustalaniem wartoêci z wykorzystaniem sprawozdaƒ sporzàdzanych na podstawie przepisów o rachunkowoêci oraz innych przepisów szczególnych dotyczàcych jednostek paƒstwowych, wartoêciowym-rynkowym, odwo ujàcym si do cen w rzeczywistych transakcjach dobrami lub prawami okreêlonymi co do rodzaju, które zastosowano do akcji notowanych w obrocie gie dowym na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie i Centralnej Tabeli Ofert. Przyj ta metoda wyceny mienia Skarbu Paƒstwa, odwo ujàca si do zró nicowanej bazy danych êród owych, powoduje jednak e niewspó miernoêç poszczególnych wartoêci, a zatem brak mo liwoêci podania wartoêci mienia Skarbu Paƒstwa jako jednej kwoty. Metodologia wyceny wynika z poszukiwania optimum mi dzy kompleksowoêcià i wartoêcià informacyjnà z jednej strony a kosztami wyceny z drugiej. Uj cie takie nie pozwala na pos ugiwanie si ustalonymi tu wartoêciami w prognozowaniu cen w transakcjach dotyczàcych konkretnych sk adników. Dla takich celów niezb dne jest zastosowanie odr bnych, specjalistycznych metod wyceny uwzgl dniajàcych jednostkowe cechy przedmiotu transakcji i aktualne w okresie transakcji warunki rynkowe. 20 M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A S T W A

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2002 R.

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2002 R. MINISTERSTWO SKARBU PA STWA SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA SKARBU PA STWA MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2002 R. WARSZAWA 2003 ISBN 83-919221-3-8 Druk: ARWIL s.c.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. 1599 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadaƒ wykonywanych w ramach przygotowaƒ obronnych paƒstwa przez organy administracji rzàdowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 239 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 marca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 239 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 marca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 23 1430 Poz. 239 239 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policj niejawnego nadzorowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich Dziennik Ustaw Nr 226 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.31 15:40:16 +01'00' 18255 Poz. 1824 v.p l 1824 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Por czeƒ Unijnych 1) Rozdzia 1

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Por czeƒ Unijnych 1) Rozdzia 1 1262 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Por czeƒ Unijnych 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje utworzenie Funduszu Por czeƒ Unijnych oraz zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 7) Przychody z tytu u pokrycia niedoboru ; informacje o wielkoêci przychodów: a) z rachunku rezerwowego b) ze Êrodków towarzystwa c) ze Êrodków cz Êci podstawowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. 2061 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Na podstawie art. 82 6, art. 82a 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817 Dziennik Ustaw Nr 156 12917 Poz. 1816 i 1817 4. W cz Êci niejawnej komisja przetargowa dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz okreêlenia kolejnoêci pozosta ych ofert. 5. W toku dokonywania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p Rozdzia III

Spis treêci. Wst p Rozdzia III Spis treêci Wst p................................................... 7 Rozdzia I Samorzàd terytorialny poj cie, istota i podstawy prawne....... 9 1. Poj cie i istota samorzàdu terytorialnego..................

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 164 12482 Poz. 1308 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 wrzeênia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 164 12482 Poz. 1308 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 wrzeênia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 164 12482 Poz. 1308 Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176) zarzàdza si, co

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 67 5418 Poz. 570 570 OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. 539 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla: 1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, 2) wysokoêç i zasady

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 77 poz. 864 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 77 poz. 864 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 77 poz. 864 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa. Na podstawie art. 20 pkt

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa 831 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 oficerskie genera ów (admira ów), akt mianowania sporzàdza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w aêciwego do spraw kadr, a w przypadku mianowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych;

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych; 2 DZIENNIK URZĘDOWY KG PSP str. 253 37 Decyzja nr 127 Komendanta G ównego Paƒstwowej Stra y Po arnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia Êrodków publicznych w Komendzie

Bardziej szczegółowo