Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego"

Transkrypt

1

2 YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych radoœæ i odpoczynek oraz nadziejê na Nowy 2006 Rok Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Gabriel Wali³ko Starosta Ni añski Janusz Nawrocki Wydawca: Zarz¹d Powiatu Ni añskiego, Nisko, Plac Wolnoœci 2, tel./fax (0-15) , Sk³ad, druk: KNAP-DRUK, Stalowa Wola, Al. Jana Paw³a II 37, tel./fax (0-15) Nak³ad 700 egz. Ns.-Rej. Pr 1/2001, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytu³ów. 2 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

3 Nr 2 (11) WIADOMOŒCI W SKRÓCIE W tym numerze: ROZWÓJ SPO ECZNO-GOSPODARCZY Stowarzyszenie Ni añskie Centrum Rozwoju informuje... 4 Inwestycja na skalê europejsk¹... 6 RYNEK PRACY Pierwsze projekty na rzecz bezrobotnych wspó³finansowane z EFS zakoñczone... 7 Zasi³ki i œwiadczenia przedemerytalne... 8 PRAWO Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi... 9 Budowaæ zgodnie z prawem ROLNICTWO I OCHRONA ŒRODOWISKA Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku informuje Wysoce zjadliwa grypa ptaków zagro enie, zapobieganie, zwalczanie Jak kopaæ zgodnie z prawem? Rozszerzamy system selektywnej zbiórki odpadów BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE Nowa jednostka w KSRG OŒWIATA I WYCHOWANIE Przyznano stypendia unijne Mamy tylko jedn¹ ziemiê S³ów kilka o nauczaniu jêzyka angielskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rudniku nad Sanem Dzia³alnoœæ pozalekcyjna w RCEZ w Nisku Prezent na Dzieñ Edukacji Narodowej I Powiatowy Konkurs Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego SPORT I KULTURA Najlepsi w województwie Gazetka Zespo³u Szkó³ w Je owem najlepsza w Polsce Nagrodzeni, wyró nieni w Konkursie Fotograficznym Cudze chwalicie, swego nie znacie Wyst¹pienie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Starosty Ni añskiego do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zmiany koncepcji trasy obwodnicy Niska Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Starosta Ni añski wzróci³ siê do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zmiany koncepcji trasy obwodnicy Niska.Proponowana przez samorz¹d miasta i powiatu Nisko trasa obwodnicy optymalnie rozwi¹zuje problemy komunikacyjne dwóch miast Niska i Stalowej Woli oraz jest do przyjêcia przez spo³ecznoœæ lokaln¹. Podstawow¹ zalet¹ nowego rozwi¹zania jest ca³kowite wyprowadzenie obwodnicy poza tereny mieszkalne, zmniejszenie zagro enia dla zdrowia i œrodowiska, a ponadto jest bezpieczniejsza i tañsza. Kalendarz imprez sportowych w roku szkolnym Kalendarz dostêpny jest na stronie internetowej powiatu ni añskiego (aktualnoœci, archiwum), a w nim: kalendarz imprez sportowych LICEALIADY, kalendarz imprez sportowych IMS, kalendarz imprez sportowych GIMNAZJADA. Inauguracja roku akademickiego w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Nisku W poniedzia³ek 10 paÿdziernika br. rozpocz¹³ siê pierwszy rok akademicki w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Nisku. Naukê w ni añskim kolegium rozpoczê³o 49 studentów na trzyletnich studiach licencjackich. Na pocz¹tek, w tym roku bêd¹ dwie grupy z jêzykiem angielskim. Jest szansa na otwarcie drugiego kierunku, bêdzie to prawdopodobnie jêzyk niemiecki. W uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych województwa podkarpackiego, powiatu ni- añskiego oraz gminne w³adze samorz¹dowe. Kolegium powsta³o z inicjatywy Starosty Ni añskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Niska przy wsparciu finansowym województwa oraz wszystkich gmin powiatu ni añskiego. Kolegium mieœci siê w budynku Gimnazjum Nr 2 w Nisku, ul. Szopena 31. POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 3

4 WIADOMOŒCI W SKRÓCIE Nr 2 (11) Wyró nienie Nominowanego do Nagrody im. Grzegorza Pa³ki dla STAROSTY NI AÑSKIEGO Kapitu³a Nagrody im. Grzegorza Palki uchwa³¹ z dnia 23 paÿdziernika 2005r. przyzna³a nagrody i wyró nienia za wybitne zas³ugi dla rozwoju samorz¹dnoœci terytorialnej.w kategorii za dzia³alnoœæ w samorz¹dzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym wyró nienia przyznano m.in.panu Januszowi Nawrockiemu Staroœcie Ni añskiemu za dzia³ania na rzecz wspó³noty lokalnej oraz stworzenie autentycznych wiêzi integruj¹cych mieszkañców. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Grzegorza Palki wyst¹pi³y Rada Powiatu Ni añskiego oraz Rada Miejska w Rudniku nad Sanem, Rada Gminy w Harasiukach i Rada Gminy Krzeszów. Inicjatywê popar³o równie 15 radnych Rady Miejskiej w Nisku. Oferta Gospodarcza Powiatu Ni añskiego W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich powsta³a elektroniczna wersja Oferty Gospodarczej Powiatu Ni añskiego, dostêpna na stronie internetowej powiatu. Zachêcamy wszystkich do œledzenia na bie ¹co ofert inwestycyjnych gmin powiatu ni añskiego, katalogu firm oraz organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie powiatu. Wszystkie samorz¹dy gminne oraz przedsiêbiorców i organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie powiatu zapraszamy do sta³ej wspó³pracy poprzez redagowanie niniejszej oferty gospodarczej. Inwestycje w powiecie Rozbudowa bazy dydaktycznej RCEZ w Nisku zosta³a wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Czytaj artyku³ Inwestycja na skalê europejsk¹ str. 6. Zgodnie z planem przebiega budowa hali sportowej z zapleczem przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Termin zakoñczenia to 30 czerwiec 2006 roku. Inwestycja realizowana przy finansowym wsparciu bud etu pañstwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz ze œrodków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Kwota dofinansowania to ponad po³owa wartoœci kosztorysowej zadania. W Je owem rozpoczêto kontynuacjê budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³. W roku bie ¹cym planuje siê zakoñczenie stanu surowego otwartego. Dalsza realizacja zadania to lata 2006 i ROZWÓJ SPO ECZNO-GOSPODARCZY Stowarzyszenie Ni añskie Centrum Rozwoju informuje Stowarzyszenie Ni añskie Centrum Rozwoju zakoñczy³o w dniu 30 listopada 2005 roku realizacjê projektu Ja te jestem wolontariuszem, realizowanego w ramach programu Dzia³aj Lokalnie IV Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce we wspó³pracy z Le ajskim Stowarzyszeniem Rozwoju, wspó³finansowanego przez Polsko- Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci. Celem projektu by³o nawi¹zanie przez Ni añskie Centrum Rozwoju kontaktu z m³odzie ¹ i organizacjami pozarz¹dowymi z terenu powiatu ni añskiego oraz zaanga owanie ich do wspólnych dzia³añ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Powodem realizacji projektu by³ zamiar rozwi¹zania nastêpuj¹cych problemów wystêpuj¹cych w powiecie ni añskim: braku wspó³pracy miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi oraz niewielkiego zaanga owania m³odzie y w dzia³alnoœæ spo- ³eczn¹. W ramach projektu, Stowarzyszenie NCR podjê³o nastêpuj¹ce dzia³ania: 1. Zorganizowane zosta³y warsztaty dla uczniów szkó³ œrednich z Niska, Ulanowa, Rudnika i Je owego na temat wolontariatu, finansowania inicjatyw m³odzie owych oraz pisania wniosków do organizacji finansuj¹cych inicjatywy m³odzie owe. W warsztatach prowadzonych od paÿdziernika do 30 listopada 2005r. wziê³o udzia³ ok. 100 uczniów z ww. szkó³. 2. Zorganizowane zosta³y warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu ni añskie- 4 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

5 Nr 2 (11) ROZWÓJ SPO ECZNO-GOSPODARCZY go. Zagadnienia 12-godzinnych warsztatów obejmowa³y wolontariat; korzyœci wynikaj¹ce ze wspó³pracy z m³odzie ¹ oraz innymi organizacjami pozarz¹dowymi; pisanie wniosków o dofinansowaniu inicjatyw dla organizacji pozarz¹dowych. Warsztaty na temat wolontariatu prowadzi³a p. El bieta K¹czek z Centrum Wolontariatu w Stalowej Woli. 3. Og³oszenie konkursu dla szkó³ œrednich oraz organizacji pozarz¹dowych na najciekawszy pomys³, którego realizacja bêdzie w stanie zaspokoiæ okreœlone potrzeby spo³ecznoœci lokalnej. Konkurs zosta³ zamkniêty 25 listopada 2005r. Autorzy najciekawszych pomys³ów zostan¹ nagrodzeni, a Stowarzyszenie NCR udzieli pomocy organizacjom pozarz¹dowym w zdobyciu œrodków na realizacjê najlepszych pomys³ów. 4. Opracowanie oraz wydanie informatora dotycz¹cego wolontariatu, dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych z powiatu ni añskiego, przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów, dzia³alnoœci m³odzie owych grup nieformalnych, organizacji finansuj¹cych projekty na rzecz rozwoju lokalnego. Informator bêdzie wkrótce dostêpny w szko³ach œrednich, gimnazjalnych, bibliotekach oœwiatowych, jednostkach samorz¹dowych powiatu ni añskiego. Fot. R. Bednarz przez organizacje pozarz¹dowe dobrze przygotowane wnioski bêd¹ mia³y wiêksz¹ szans¹ na uzyskanie dofinansowania, a wspó³praca z m³odzie ¹ podniesie efektywnoœæ oraz poszerzy skalê dzia³añ podejmowanych na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. M³odzie natomiast, poprzez uczestnictwo w warsztatach, uzyska³a wiedzê na temat wolontariatu, mo liwoœci wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz o korzyœciach jakie ta wspó³praca mo e przynieœæ mieszkañcom powiatu ni añskiego. Uczniowie zostali tak e zachêceni do wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz przygotowywania pomys³ów na konkurs og³oszony przez Stowarzyszenie NCR. W przysz³oœci Stowarzyszenie bêdzie utrzymywa³o sta- ³y kontakt z m³odzie ¹ poprzez opracowywanie i przesy³anie do szkó³ œrednich i gimnazjalnych bie ¹cych informacji o programach i konkursach dla m³odzie owych grup nieformalnych. Bêdzie tak e kontaktowa³o organizacje pozarz¹dowe z uczniami pragn¹cymi zaanga owaæ siê w dzia- ³alnoœæ spo³eczn¹. Ponadto Stowarzyszenie NCR bêdzie organizowaæ 2 razy w roku spotkania przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu ni añskiego w celu omówienia bie ¹cych dzia³añ i problemów, planów na przysz³oœæ oraz mo liwoœci wspó³dzia³ania przy realizacji inicjatyw na rzecz Rozwoju lokalnego. Realizacja projektu Ja te jestem wolontariuszem jest korzystna nie tylko dla organizacji pozarz¹dowych i m³odzie y, ale tak e dla spo³ecznoœci lokalnej, dla której wzrost aktywnoœci jej cz³onków na polu spo³ecznym mo e przyczyniæ siê w przysz³oœci do rozwi¹zania powa nych problemów hamuj¹cych rozwój lokalny. Monika Fusiarz Stowarzyszenie NCR Realizacja projektu przyczyni³a siê do nawi¹zania przez Stowarzyszenie Ni añskie Centrum Rozwoju wspó³pracy z kilkoma organizacjami pozarz¹dowymi z powiatu ni añskiego. Organizacja warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych powinna wp³yn¹æ pozytywnie na jakoœæ dzia³añ podejmowanych Fot. R. Bednarz POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 5

6 ROZWÓJ SPO ECZNO-GOSPODARCZY Nr 2 (11) INWESTYCJA NA SKALÊ EUROPEJSK Rozbudowa bazy dydaktycznej RCEZ w Nisku (przebudowa stropodachów i nadbudowa o jedn¹ kondygnacjê) Wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Fot. B. Zalewski W œlad za uchwa³¹ Zarz¹du Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2004 r. projekt Rozbudowa bazy dydaktycznej RCEZ w Nisku (przebudowa stropodachów i nadbudowa o jedn¹ kondygnacjê), zosta³ wybrany z listy rankingowej i zaakceptowany przez Zarz¹d Województwa Podkarpackiego. W dniu r. zosta³a podpisana umowa pomiêdzy Wojewod¹ Podkarpackim, a Powiatem Ni añskim na realizacjê w/w projektu. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi³a ,25 z³; z czego œrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi¹ (75%) tj ,19 z³; z Bud etu Pañstwa stanowi¹ (10%) tj ,62 z³; z Bud etu Powiatu Ni añskiego stanowi¹ (15%) tj ,44 z³. W drodze przetargu nieograniczonego (biuletynowego) wybrano wykonawcê na realizacjê projektu. W dniu r zosta³a podpisana umowa pomiêdzy Powiatem Ni añskim reprezentowanym przez Starostê Janusza Nawrockiego, Wicestarostê - Jana Zania a wykonawc¹ ZRB Korem reprezentowanym przez Kazimierza Koca. Termin wykonania robót budowlanych ustalono do r. Inwestycja bêd¹ca przedmiotem niniejszego projektu przebiega³a zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozpoczê³a siê 5 maja 2005r i trwa³a do 30 wrzeœnia 2005r. Dotyczy³a rozbudowy bazy dydaktycznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i obejmowa³a: nadbudowê zaplecza socjalnego sali gimnastycznej o jedn¹ kondygnacjê z przeznaczeniem na cele dydaktyczne powi¹zane z rozbudow¹ nowych kierunków nauczania, przebudowê stropodachu sali gimnastycznej na dach wielospadowy, budowê dachu wielospadowego na istniej¹cym budynku warsztatów w konstrukcji drewnianej. Dziêki dofinansowaniu ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet III - poddzia³anie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, w powiecie ni añskim zrealizowano w rekordowo szybkim czasie projekt Rozbudowa bazy dydaktycznej RCEZ w Nisku (przebudowa stropodachów i nadbudowa o jedn¹ kondygnacjê). Poprzez realizacjê inwestycji beneficjenci otrzymali nie tylko nowoczesne zaplecze dydaktyczne, Centrum Multimedialne (Biblioteka), ale tak e mo liwoœæ realizacji poprzez szko³ê ambitnego programu zarówno z zakresu edukacji o profilu zbie nym z rynkiem pracy, jak i z zakresu dostarczania informacji i wsparcia preorientacji zawodowej. Beata Zarêba Inspektor w Wydziale Edukacji, Spraw Spo³ecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku 6 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

7 Nr 2 (11) RYNEK PRACY Pierwsze projekty na rzecz bezrobotnych wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego zakoñczone Powiatowy Urz¹d Pracy w Nisku z dniem r. zakoñczy³ realizacjê dwóch pierwszych projektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Pierwszy z nich - Dobry start w powiecie ni añskim realizowany w ramach dzia³ania 1.2 Perspektywy dla m³odzie y SPO RZL w okresie od r. do r. skierowany by³ do osób bezrobotnych do 25 roku ycia oraz bezrobotnych absolwentów szkó³ wy szych do 27 roku ycia, pozostaj¹cych w ewidencji bezrobotnych do 24 miesiêcy. Projekt poprzez ofertê poradnictwa zawodowego, poœrednictwa pracy oraz sta y zawodowych na stanowiskach pracy biurowej by³ projektem wspieraj¹cym kszta³cenie dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy i realizowa³ cel strategiczny jakim by³o u³atwienie startu zawodowego oraz zwiêkszenie szans na zatrudnienie osobom m³odym, poszukuj¹cym pracy na stanowiskach pracy biurowej zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Ponadto projekt wspiera³ samozatrudnienie m³odzie y poprzez przyznanie jednorazowych œrodków na podjêcie dzia- ³alnoœci gospodarczej. Projektem zosta³o objêtych 99 osób, w tym 97 skierowano do odbycia 6-œcio miesiêcznych sta- y zawodowych, 2 osobom przyznano bezzwrotne dotacje na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Ca³kowite wydatki projektu zamknê³y siê kwot¹ 359,7 tys. z³ i by³y to wy³¹cznie œrodki z dofinansowania projektu. Drugi projekt Aktywny powrót w powiecie ni añskim realizowany w ramach dzia³ania 1.3 Przeciwdzia- ³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia SPO RZL w okresie od do r. skierowany by³ do osób bezrobotnych w wieku powy ej 25 roku ycia, pozostaj¹cych w ewidencji do 24 m-cy, w szczególnoœci do osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób d³ugotrwale bezrobotnych, osób bez kwalifikacji, samotnie wychowuj¹cych dziecko do lat 7 oraz osób w wieku powy ej 50 tego roku ycia. Projekt poprzez swoje dzia- ³ania: subsydiowane zatrudnienie, przygotowanie zawodo- we w miejscu pracy, przyznawanie jednorazowych œrodków na podjecie dzia³alnoœci gospodarczej, szkolenia z metod poszukiwania pracy, zajêcia aktywizacyjne w Klubie Pracy, poradnictwo zawodowe i poœrednictwo pracy, realizowa³ cel strategiczny jakim by³o zwiêkszenie zdolnoœci do zatrudnienia beneficjentów projektu. Ogó³em projektem zosta³o objêtych 85 osób, z czego: 66 osób subsydiowanym zatrudnieniem, 13 osób ukoñczy³o 6-œcio miesiêczne przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 6 osób otrzyma³o dotacje na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Ponadto 20 osób, skierowanych póÿniej do prac interwencyjnych w jednostkach samorz¹du terytorialnego, otrzyma³o dodatkowe wsparcie w postaci szkolenia z metod poszukiwania pracy oraz zajêæ aktywizuj¹cych w Klubie Pracy. Ca³kowite wydatki projektu zamknê³y siê kwot¹ 548,3 tys. z³., z czego 318,7 tys. z³ to kwota wydatkowana z dofinansowania projektu, natomiast 175 tys. z³ to wk³ad pracodawców sektora prywatnego do subsydiowanego zatrudnienia, 54,6 tys. z³ to wk³ad pracodawców z sektora JST do subsydiowanego zatrudnienia (dop³aty do zatrudnienia bezrobotnych). Rzeczywista efektywnoœæ obu projektów zostanie sprawdzona po up³ywie 6-œciu miesiêcy od zakoñczenia projektów a jej miar¹ bêdzie iloœæ beneficjentów, które w tym okresie nie wróci³y do rejestru bezrobotnych (po pracach interwencyjnych, przygotowaniu zawodowym, sta ach) oraz iloœæ osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nie bez znaczenia jest osi¹gniêcie innych niemierzalnych rezultatów. Beneficjenci w anonimowych ankietach, pytani o wiedzê i umiejêtnoœci praktyczne uzyskane dziêki udzia³owi w projekcie, wskazywali najczêœciej na doœwiadczenie zawodowe, zdobycie nowej specjalistycznej wiedzy, zdobycie nowych umiejêtnoœci (obs³uga komputera, pos³ugiwanie siê internetem). Ponadto uczestnicy podkreœlali, e dziêki projektowi uwierzyli we w³asne si³y, nabrali pewnoœci w kontaktach z innymi ludÿmi, wzros³y ich osobiste i zawodowe d¹ enia i poczuli siê bardziej odpowiedzialni za to co robi¹, zobaczyli jak siê pracuje, jak siê znaleÿæ w œrodowisku pracy. POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 7

8 RYNEK PRACY Nr 2 (11) W 2005 r. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nisku od kwietnia rozpocz¹³ realizacjê dwóch kolejnych projektów równie w ramach dzia³añ 1.2 i 1.3 SPO RZL. Od wrzeœnia w realizacji jest kolejny projekt - w ramach dzia³ania 1.5 Promocja aktywnej polityki spo³ecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka SPO RZL skierowany do osób zagro onych wykluczeniem spo³ecznym tj. pozostaj¹cych w ewidencji bezrobotnych powy ej 24 miesiêcy. Wiêcej informacji na temat realizowanych projektów, na stronie internetowej PUP: lub w siedzibie PUP w Nisku ul. Sandomierska 6a, tel w. 260 lub 266. Dorota Jêdrzejewska Kierownik Dzia³u Rynku Pracy Powiatowego Urzêdu Pracy w Nisku ZASI KI I ŒWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Dnia 1 listopada 2005r. wesz³a w ycie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która m.in. przywraca mo liwoœæ ubiegania siê o œwiadczenia przedemerytalne i zasi³ki przedemerytalne osobom, które zosta³y pozbawione tej mo liwoœci w wyniku nowelizacji z dnia 17 grudnia 2001 r. ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu. Œwiadczenia przedemerytalne na zasadach obowi¹zuj¹cych 31 grudnia 2001r. uzyskaj¹ osoby, które do 12 stycznia 2002 r. spe³ni³y wszystkie stare wymogi ich nabycia. A wiêc ci, którzy do 12 stycznia 2002r. byli zarejestrowani w urzêdzie pracy jako bezrobotni, spe³nili przes³anki uzyskania zasi³ku dla bezrobotnych oraz jedn¹ ze wskazanych grup warunków: - ukoñczyli 58 lat (dotyczy kobiet) i 63 lata (dotyczy mê czyzn) oraz maj¹ odpowiednio 20 i 25-letni okres uprawniaj¹cy do emerytury, - w roku kalendarzowym, w którym zostali zwolnieni z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy, ukoñczyli 55 lat (dotyczy kobiet) i 60 lat (dotyczy mê czyzn) oraz maj¹ odpowiednio 20 i 25-letni sta emerytalny, - do dnia rozwi¹zania stosunku pracy z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy kobiety osi¹gnê³y 35-letni sta emerytalny, a mê czyÿni 40-letni, - do koñca roku poprzedzaj¹cego rok rozwi¹zania stosunku pracy w zwi¹zku z niewyp³acalnoœci¹ pracodawcy (w rozumieniu ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy) kobiety osi¹gnê³y 34-letni sta emerytalny, a mê czyÿni 39-letni. Z kolei o zasi³ki przedemerytalne bêd¹ mog³y ubiegaæ siê osoby, które do 12 stycznia 2002 r. spe³ni³y warunki uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasi³ku oraz mia³y sta emerytalny (20 lat kobiety i 25 lat mê czyÿni), jeœli maj¹ okres uprawniaj¹cy do zasi³ku dla bezrobotnych wynosz¹cy: - 30 lat dla kobiet i 35 dla mê czyzn lub - 25 lat dla kobiet i 30 dla mê czyzn, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Prawo do zasi³ku przedemerytalnego nabêd¹ równie te osoby, które do 12 stycznia 2002 r. nie spe³ni³y warunku co do d³ugoœci sta u, ale do 31 grudnia 2001 r. otrzymywa³y zasi³ek dla bezrobotnych i wyniku uwzglêdnienia okresu jego pobierania uzyskaj¹ odpowiedni sta. Byli pracownicy PGR otrzymaj¹ œwiadczenia przedemerytalne, je eli od 1 stycznia 2002 r. do koñca lipca 2004 r. spe³nili warunki ich uzyskania. W gronie uprawnionych znajd¹ siê wiêc ci z nich, którzy w tym okresie mieli status bezrobotnego oraz sprostali ³¹cznie nastêpuj¹cym wymaganiom: - ukoñczyli 50 lat (dotyczy kobiet) i 55 lat (dot. mê czyzn), - posiadali odpowiednio 20 i 25 letni okres uprawniaj¹cy do emerytury, - co najmniej 10 lat byli zatrudnieni w pe³nym wymiarze czasu pracy w PGR, - mieszkali w powiecie (gminie) uznanym za zagro ony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Wnioski o zasi³ki przedemerytalne i œwiadczenia przedemerytalne zainteresowani mog¹ sk³adaæ od 1 listopada 2005 r. do 28 lutego 2006 r. do powiatowego urzêdu pracy w³aœciwego dla miejsca zamieszkania. Teresa Szymañska Kierownik Dzia³u Ewidencji Œwiadczeñ i Informacji Powiatowego Urzêdu Pracy w Nisku 8 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

9 Nr 2 (11) PRAWO POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI Kontynuuj¹c problematykê ochrony praw konsumentów przedstawimy dzisiaj zagadnienie: jak wygraæ ze sprzedawc¹, gdy sprzeda³ nam wadliwy towar? Czêsto zdarza siê, e jakoœæ towaru, który zakupiliœmy, pozostawia wiele do yczenia i nie spe³nia naszych oczekiwañ. Niekiedy jednak rzecz nie nadaje siê wrêcz do normalnego u ycia. Bierzemy wiêc paragon, wadliwy towar i pe³ni nadziei udajemy siê do sklepu. A tu przykra niespodzianka sprzedawca stwierdza, e to nie jego wina, tylko producenta i on nic nie mo e poradziæ. Zostajemy wiêc z bublem, który do niczego siê nie nadaje. Takie rzeczy zdarzaj¹ siê co dzieñ. Najczêœciej wówczas machamy rêk¹ i stwierdzamy, e szkoda czasu na u eranie siê ze sprzedawc¹. To wielki b³¹d. Trzeba sobie uœwiadomiæ, e obowi¹zuj¹ce przepisy chroni¹ nabywcê i e stosunkowo ³atwo i szybko mo emy wymóc na sprzedawcy bezp³atn¹ naprawê lub wymianê wadliwego towaru na nowy albo wrêcz odzyskaæ pieni¹dze za bezu yteczny bubel. Uprawnienia konsumentów zwi¹zane z nabyciem wadliwego towaru reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz z póÿn. zm.). Stosuje siê j¹ do dokonywanej w zakresie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa (czyli inaczej sklepie, hurtowni, w komisie) sprzeda y rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tê rzecz w celu niezwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ lub gospodarcz¹. Który towar jest wadliwy? W zasadzie ustawa o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej nie mówi o wadliwoœci zakupionego towaru, ale o jego niezgodnoœci z umow¹. Towar nale y uznaæ za niezgodny z umow¹, gdy nie posiada w³aœciwoœci w niej okreœlonych (np. telewizor nie posiada systemu dÿwiêku Dolby Surround, a sprzedawca zapewnia, e tak; buty przemakaj¹, a na pude³ku jest napisane, e s¹ wodoodporne itp.), nawet je eli brak zgodnoœci nie ma znaczenia dla wartoœci czy u ytecznoœci towaru. Natomiast nie stanowi niezgodnoœci z umow¹ wada, która zosta³a w umowie przewidziana lub która jest zwyk³¹ w³aœciwoœci¹ towaru (np. sprzedawca poinformowa³, e mankiet w spodniach jest odpruty i z tego powodu s¹ przecenione). Za niezgodnoœæ towaru z umow¹ zawsze odpowiada sprzedawca i nie mo e zas³aniaæ siê, e to nie jego wina i odsy³aæ zdezorientowanego klienta np. do producenta lub hurtownika. Ewentualnie mo e nastêpnie siê z nimi rozliczaæ, poniewa ma do nich roszczenie zwrotne, ale musi to robiæ we w³asnym zakresie i nie mo e do tego klienta mieszaæ. Oznacza to, e sprzedawca zawsze musi przyj¹æ reklamacjê sk³adan¹ przez klienta i je eli jest ona zasadna spe³niæ jego ¹danie. Kupi³eœ bubel udowodnij to Podstaw¹ wszelkich reklamacji jest udowodnienie sprzedawcy, e to w³aœnie u niego okreœlonego dnia naby³o siê niezgodny z umow¹ towar. S³u y temu paragon fiskalny, który sprzedawca ma obowi¹zek wrêczyæ kupuj¹cemu. Wszystkie otrzymane paragony nale y starannie przechowywaæ, bo w przeciwnym razie mo emy mieæ problem z reklamacj¹. Nabycie towaru w konkretnym sklepie mo na tak e udowodniæ, przedstawiaj¹c, np. bankowe potwierdzenie transakcji (ale tylko wtedy gdy p³atnoœæ dokonywaliœmy kart¹) albo wpis do karty sta³ego klienta. W niektórych przypadkach sprzedawca ma obowi¹zek potwierdziæ na piœmie kupuj¹cemu wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. Dotyczy to sprzeda- y na raty, na przedp³aty, na zamówienia, wed³ug wzoru lub na próbê oraz sprzeda y za cenê powy ej dwóch tysiêcy z³otych. Takie potwierdzenie powinno zawieraæ nie tylko minimum informacyjne (tzn. cena i nazwa towaru, oznaczenie sprzedawcy i jego adres oraz data transakcji), ale tak e wszystkie inne, niezbêdne dla kupuj¹cego do dochodzenia roszczeñ i istotne postanowienia zawartej umowy. Wrêczenie takiego pisemnego potwierdzenia jest obowi¹zkiem sprzedawcy. Antoni Ko³odziej Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nisku POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 9

10 PRAWO Nr 2 (11) Budowaæ zgodnie z prawem Budowa obiektu budowlanego wi¹ e siê z koniecznoœci¹ zgromadzenia stosu dokumentów: map, decyzji, uzgodnieñ, projektów. W cyklu artyku³ów, poœwiêconych tej problematyce, postaram siê przybli yæ najistotniejsze kwestie, doradziæ, jak unikn¹æ trudnoœci i zbêdnych kosztów przy za³atwianiu formalnoœci, pozostaj¹c w zgodzie z prawem. Dotychczas ukaza³y siê artyku³y: - w Nr 2 (czerwiec 2001) o prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane, - w Nr 1/3 (marzec 2002) o mapie zasadniczej, mapie do celów projektowych, - w Nr 2/6 (grudzieñ 2003) o zmianach Prawa budowlanego, obowi¹zuj¹cych od 11 lipca 2003 r. W tym artykule o kolejnych zmianach; proces naprawiania Prawa budowlanego nie ustaje. Zmiany Prawa budowlanego obowi¹zuj¹ce od 26 wrzeœnia 2005 roku Ograniczê siê do powo³ania i skomentowania zmian najistotniejszych z punktu widzenia zadañ wykonywanych przez starostê. 1. W s³owniczku (art. 3 pkt 7a) pojawi³a siê definicja pojêcia przebudowy. Wed³ug niej przebudow¹ jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nastêpuje zmiana parametrów u ytkowych lub technicznych istniej¹cego obiektu budowlanego, z wyj¹tkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoœæ, d³ugoœæ, szerokoœæ b¹dÿ liczba kondygnacji; w przypadku dróg s¹ dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagaj¹cym zmiany pasa drogowego. Jest to, moim zdaniem, definicja kontrowersyjna, bior¹c pod uwagê konsekwencje jej stosowania. Przecie niemal ka de typowo remontowe dotkniêcie siê dowolnej instalacji wewnêtrznej powoduje, ze wzglêdu na postêp techniczny, zmianê parametrów technicznych czy u ytkowych, czyli jest przebudow¹. Bêdzie ni¹ np. wymiana grzejników, usprawnienie dzia³ania wentylacji, itp. Czy naprawdê intencj¹ ustawodawcy by³o, aby przy wymianie grzejnika czy kuchenki gazowej przywiezionej ze sklepu obowi¹zywa³a w zakresie Prawa budowlanego taka sama procedura, jak przy budowie np. du- ego zak³adu produkcyjnego? 2. Poszerzony zosta³ katalog obiektów i robót budowlanych, nie wymagaj¹cych decyzji o pozwoleniu na budowê. Pozwolenia na budowê nie wymaga ju budowa: wolno stoj¹cych parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oran erii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 mkw., przy czym ³¹czna liczba tych obiektów na dzia³ce nie mo e przekraczaæ dwóch na ka de 500 mkw. powierzchni dzia³ki; wolno stoj¹cych kabin telefonicznych, szaf i s³upków telekomunikacyjnych; przy³¹czy: elektroenergetycznych, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; instalacji telekomunikacyjnych w obrêbie budynków bêd¹cych w u ytkowaniu; jak równie wykonanie robót budowlanych polegaj¹cych na: remoncie istniej¹cych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ budowlanych, z wyj¹tkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków; monta u wolno stoj¹cych kolektorów s³onecznych. Równie te zapisy nie s¹ do koñca jednoznaczne. Niew¹tpliwie budynki gospodarcze maj¹ byæ wolnostoj¹ce, ale czy warunek ten dotyczy równie wiat i altan, a ponadto, czy okreœlenie przydomowy ma oznaczaæ dobudowê, rozbudowê, czy mo e ma to byæ budynek wolnostoj¹cy, zgodnie z definicj¹ encyklopedyczn¹? Nastêpna w¹tpliwoœæ to spe³nienie pozosta³ych warunków tego zwolnienia: dwa obiekty, o których mowa 10 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

11 Nr 2 (11) PRAWO odnosz¹ siê do obiektów maj¹cych powstaæ, czy te nale y uwzglêdniaæ ju istniej¹ce; jak ustalaæ ka de 500 mkw.? Ponadto nale y mieæ na wzglêdzie definicje: budynku gospodarczego (z której wynika, e mo e on stan¹æ tylko na dzia³ce zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, rekreacji indywidualnej, b¹dÿ w zabudowie zagrodowej) oraz przy³¹czy (zw³aszcza kanalizacyjnego), które to definicje, niestety, ograniczaj¹ dopuszczenie wykonywania robót bez decyzji. Pytania, które tu zamieœci³am, mam nadziejê, nie pozostan¹ bez odpowiedzi. Wobec wyst¹pienia do resortu o interpretacjê kontrowersyjnych zapisów, m.in. przywo³anych wy ej, oczekujê jednoznacznych ustaleñ. 3. Wprowadzony nowy art. 29a Prawa budowlanego przewiduje dwie drogi postêpowania w przypadku przy- ³¹czy: inwestor bêdzie móg³ (tak jak dotychczas) zg³osiæ zamiar budowy, lub zastosowaæ siê do przepisów bran owych (prawa energetycznego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu œcieków). Na razie nie mamy doœwiadczeñ zwi¹zanych z tym zapisem. 4. Nast¹pi³y zmiany w art. 36a Prawa budowlanego, dot. odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowê. Wydaje siê, e inwestor nie bêdzie musia³ zmieniaæ pozwolenia na budowê, jeœli zdecyduje siê na: inn¹ elewacjê budynku; zmianê geometrii dachu (k¹ta nachylenia, wysokoœci kalenicy, uk³adu po³aci dachowych) Zaznaczy³am wydaje siê, poniewa pozostaje istotnym odst¹pienie dotycz¹ce ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które to dokumenty mog¹ bardzo precyzyjnie okreœliæ wymagania w tym zakresie i bêd¹ one inwestora wi¹zaæ. Ponadto zwracam przy okazji uwagê na fakt, e w ka - dym przypadku, gdy odst¹pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowê wymaga uzyskania opinii, uzgodnieñ, pozwoleñ i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi wymaga automatycznie uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowê. Jak wspomnia³am na wstêpie, przedstawi³am tylko niektóre nowoœci. Ale czy refleksja, jaka mnie ogarnê³a, nie jest uzasadniona? Ewa Kolasiñska Naczelnik Wydzia³u Architektury i Budownictwa ROLNICTWO I OCHRONA ŒRODOWISKA Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku informuje Od 1994 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne w rolnictwie, przetwórstwie rolno spo ywczym oraz rozwój obszarów wiejskich ze œrodków krajowych. W zwi¹zku z przyst¹pieniem w maju 2004 r. Polski do Unii Europejskiej, ARiMR wdra a instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej i realizuje zadania w ramach Funduszy Strukturalnych, które s¹ wspó³finansowane zarówno ze œrodków krajowych jak i unijnych. Podczas tegorocznej kampanii sk³adania wniosków o przyznanie za 2005 r. p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych, rolnicy z³o yli 4848, to o 13 % wiêcej wniosków ni w kampanii ubieg³orocznej (4296 w 2004 r.).termin realizacji wyp³at dop³at bezpoœrednich zosta³ ujednolicony i obowi¹zuje wszystkie pañstwa cz³onkowskie. W 2005 r. wyp³aty realizowane bêd¹ w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. W ramach programu Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich w Biurze Powiatowym ARiMR w Nisku w latach 2004/2005 z³o ono: z dzia³ania 1 PROW Renty strukturalne 100 wniosków; z dzia³ania 2 PROW Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 194 wniosków; z dzia³ania 4 PROW Wspieranie przedsiêwziêæ rolno-œrodowiskowych i poprawa dobrostanu zwierz¹t 7 wniosków; z dzia³ania 5 PROW Zalesianie gruntów rolnych 18 wniosków; z dzia³ania 6 PROW Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 41 wniosków. POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 11

12 ROLNICTWO I OCHRONA ŒRODOWISKA Nr 2 (11) W ramach programów SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie iloœæ wniosków z³o onych w latach 2004/2005 przez Wnioskodawców z terenu powiatu ni añskiego przedstawia tabela: GMINA 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych 1.2 U³atwianie startu m³odym rolnikom DZIA ANIA SPO 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych 2.4 Ró nicowanie dzia³alnoœci rolniczej zbli onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró norodnoœci dzia³añ lub alternatywnych Ÿróde³ dochodu 2.6.Rozwój ulepszania infrastruktury technicznej zwi¹zanej z rolnictwem NISKO RUDNIK NAD SANEM ULANÓW JAROCIN JE OWE HARASIUKI KRZESZÓW Do zadañ Biura Powiatowego ARiMR nale y równie identyfikacja i rejestracja zwierz¹t. System ten jest wykorzystywany w szczególnoœci do ustalenia miejsca pobytu i przemieszczeñ zwierz¹t, u³atwia ewidencjê hodowlan¹ w gospodarstwach jak równie umo liwia sprzeda zwierz¹t oraz produktów pochodzenia zwierzêcego na rynku Unii Europejskiej. Od 9 lipca 2005r. obowi¹zuj¹ nowe przepisy w zakresie identyfikacji i rejestracji owiec i kóz urodzonych po tej dacie. Zasady oznakowania kóz i owiec zobowi¹zuj¹ posiadaczy do oznakowania dwoma identyfikatorami, polegaj¹ one na: za³o eniu na lew¹ ma³ owinê uszn¹ owcy kolczyka albo duplikatu kolczyka, jak równie w przypadku owcy przeznaczonej do handlu( na terenie UE) za³o enie na praw¹ ma³ owinê uszn¹ kolczyka, w przypadku owcy nieprzeznaczonej do handlu za- ³o eniu na lew¹ ma³ owinê uszn¹ kolczyka lub duplikatu kolczyka i wytatuowaniu numeru na prawej ma³- owinie usznej, za³o eniu na lew¹ i praw¹ ma³ owinê uszn¹ kozy kolczyków lub duplikatu kolczyka albo za³o eniu na lew¹ ma³ owinê uszn¹ kolczyka lub duplikatu kolczyka oraz umieszczenie na pêcinie opaski z numerem identyfikacyjnym zwierzêcia. Nale y pamiêtaæ, e do obowi¹zków posiadacza nale y nie tylko oznakowanie zwierzêcia, ale równie zg³oszenie do rejestru. Kolczyki z numerem identyfikacyjnym nale y zamawiaæ bezpoœrednio lub za poœrednictwem ARiMR od dostawcy znajduj¹cego siê na liœcie dostawców prowadzonej przez Agencjê. Duplikaty kolczyków nabywa siê wy³¹cznie za poœrednictwem ARiMR. Lista dostawców jest podawana do publicznej wiadomoœci w Centrali, Oddzia³ach Regionalnych i Biurach Powiatowych Agencji w sposób zwyczajowo przyjêty oraz na stronie internetowej ARiMR Istnieje mo liwoœæ wysy³ania do dostawcy zbiorowego zamówienia na kolczyki, które pozwala na uzyskanie korzystniejszej ceny oraz obni a koszty dostawy. ARiMR przypomina, e posiadacz owcy lub kozy dokonuje, co najmniej raz na 12 miesiêcy spisu zwierz¹t w stadzie, nie póÿniej ni w dniu jesiennego przegl¹du stad oraz przekazuje wynik do BP nie póÿniej ni w ci¹gu 7 dni od wykonania spisu ( Ustawa z dnia 6 maja 2005 roku o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t Dz.U.Nr.100,poz.837). Posiadaczom byd³a przypominamy, e kolczyki dla ciel¹t na 2006 rok mo na zamawiaæ ju teraz w IV kwartale br. w iloœci potrzebnej na ca³y przysz³y rok. Henryk Siek Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Nisku 12 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

13 Nr 2 (11) ROLNICTWO I OCHRONA ŒRODOWISKA WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW ZAGRO ENIE, ZAPOBIEGANIE, ZWALCZANIE W ostatnich latach coraz czêœciej przypomina o sobie groÿna, niezwykle zakaÿna i zaraÿliwa choroba wirusowa drobiu grypa ptaków o wysokiej zjadliwoœci, ang. Highly pathogenic avian influenza (HPAI).Choroba stanowi du e zagro enie z powodu szybkiego rozprzestrzeniania siê zaka enia, masowych upadków ptaków i du ych strat ekonomicznych zwi¹zanych ze zwalczaniem choroby i postêpowaniem administracyjnym, a tak- e trudnych do oszacowania strat zwi¹zanych ze wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu, jaj, miêsa drobiowego oraz przetworów z miêsa drobiowego w przypadku wyst¹pienia tej choroby w kraju. Zaka enia wirusami grypy ptaków mog¹ mieæ bardzo zró nicowany przebieg, od ³agodnie przebiegaj¹cego z objawami ze strony uk³adu oddechowego i spadkiem nieœnoœci do bardzo ostrej i uogólnionej postaci choroby ze œmiertelnoœci¹ siêgaj¹c¹ 100%. Najciê sza postaæ grypy ptaków okreœlana jest w³aœnie jako,, grypa ptaków o wysokiej zjadliwoœci. Pierwsze przypadki tej postaci grypy ptaków stwierdzono i opisano w 1878 r. we W³oszech. Na prze³omie XIX i XX wieku choroba rozprzestrzeni³a siê pocz¹tkowo w Europie, a nastêpnie na ca³ym œwiecie. Od 1959 r. do 2003 r. odnotowano 18 ognisk HPAI na œwiecie, z czego siedem mia³o miejsce w krajach Unii Europejskiej. Prawie po³owa z tych ognisk mia³a niewielki zasiêg i nie rozprzestrzeni³a siê poza fermê gdzie zdiagnozowano chorobê. Rozprzestrzenienie siê choroby na znacznym obszarze i z olbrzymimi stratami ekonomicznymi zanotowano w 1993 r. w USA w Pensylwanii, w 1994 r. w Meksyku i Pakistanie, w 1997 r. w Hongkongu oraz w 1999/2000 we W³oszech gdzie w ci¹gu trzech miesiêcy choroba rozprzestrzeni³a siê w kilku prowincjach powoduj¹c œmieræ ponad 13 mln ptaków, g³ównie indyków. Na pocz¹tku 2003 r. HPAI wybuch³a w Holandii, Belgii i w Niemczech. W marcu 2003 r. w Holandii zabito blisko 20 mln ptaków zapobiegaj¹c epidemii. W grudniu 2003 r. ptasia grypa wyst¹pi³a w ogromnym nasileniu w Korei P³d. Od tego czasu rozprzestrzeni³a siê równie w Wietnamie, Japonii, Tajwanie, Tajlandii, Kambod y, Chinach, Laosie, Pakistanie i Indonezji. Ptasia grypa ponownie znalaz³a siê w centrum uwagi w sierpniu 2005 r. kiedy chorobê tê, w jej najbardziej zakaÿnej formie (HPAI), wykryto w Rosji. Pomimo podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zwalczenie choroby, miêdzy innymi zabicia blisko 120 tys. ptaków, rozprzestrzeni³a siê ona na kilka okrêgów administracyjnych. W tym samym czasie stwierdzono ogniska choroby w Kazachstanie, gdzie z powodu ptasiej grypy ubito 9 tys. ptaków, natomiast w Mongolii stwierdzono wystêpowanie wirusów ptasiej grypy u przelotnych dzikich ptaków (kaczek, gêsi i ³abêdzi). W paÿdzierniku 2005 r. ptasia grypa dotar³a do Europy, kolejne ogniska stwierdzono w Rumunii, Grecji oraz w europejskiej czêœci Rosji i Turcji. W Polsce dotychczas nie notowano przypadków grypy ptaków o wysokiej zjadliwoœci. Czynnikiem zakaÿnym powoduj¹cym grypê ptaków o wysokiej zjadliwoœci jest wirus grypy typu A, podtypy H5 i H7. Wysoce chorobotwórcze wirusy mog¹ przetrwaæ przez d³ugi czas w œrodowisku, zw³aszcza w niskiej temperaturze. W kurniku mo e zachowaæ aktywnoœæ przez 5 tygodni. W kale prze ywa co najmniej 35 dni w temp. +4 C, a w kurzu kurnika przez 2 tygodnie po usuniêciu ptaków. W wodzie (stawy, jeziora) zachowuje zakaÿnoœæ do 4 dni przy temperaturze +22 C i ponad 30 dni przy temperaturze 0 C. Wirus wykrywano w tuszkach pad³ych ptaków dzikich po 23 dniach w temperaturze +4 C. W tuszkach drobiu przechowywanych w temperaturze pokojowej wirusy prze ywa³y tylko kilka dni, natomiast w temperaturze lodówki (+2-+8 C) do 23 dni. Wirus mo e utrzymywaæ siê w drobiowych produktach miêsnych, ale niszczy go obróbka termiczna gotowanie, pieczenie. Grypa ptaków o wysokiej zjadliwoœci jest jedn¹ z najbardziej zakaÿnych chorób drobiu. Na zaka enie wirusami grypy ptaków podatne s¹ prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób) jak i dzikich wolno yj¹cych, jednak stopieñ wra liwoœci poszczególnych gatunków jest zró nicowany. Choroba ta najczêœciej wystêpuje i powoduje najwiêksze straty u ptaków domowych, g³ównie u kur i indyków. Czêsto stwierdzane u ptaków wolno yj¹cych zaka enia wirusem HPAI zasadniczo przebiegaj¹ bezobjawowo. Jednak ptaki te, zw³aszcza migruj¹ce ptaki wodne (dzikie kaczki, gêsi, ³abêdzie itp.), s¹ d³ugotrwa³ymi nosicielami wirusa i stanowi¹ potencjalne Ÿród³o zaka enia dla drobiu. Okres wylêgania choroby waha siê od kilku godzin do kilku dni. Dla celów urzêdowego zwalczania maksymalny okres inkubacji HPAI wynosi 21 dni. Zaka enie wirusem o cechach HPAI na ogó³ koñczy siê 100 % POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 13

14 ROLNICTWO I OCHRONA ŒRODOWISKA Nr 2 (11) œmiertelnoœci¹ w ci¹gu kilku dni u ptaków hodowanych intensywnie. Zaka one ptaki wydalaj¹ du e iloœci wirusa z ka³em, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym Ÿród³em zaka enia drobiu domowego jest bezpoœredni lub poœredni kontakt (woda do picia, otwarte zbiorniki wodne) z migruj¹cymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenianie wirusa mo e nastêpowaæ równie poprzez zanieczyszczon¹ paszê, sprzêt, œrodki transportu. Objawy kliniczne s¹ ma³o charakterystyczne i zró nicowane w zale noœci od zjadliwoœci wirusa, gatunku i wieku ptaków, zaka eñ towarzysz¹cych warunkom œrodowiskowych. G³ównymi objawami HPAI u drobiu s¹ depresja, nastroszone pióra, obni enie nieœnoœci do utraty produkcji jaj, miêkkie skorupy jaj, zmniejszenie apetytu, obrzêk i zasinienie grzebienia i dzwonków, silne ³zawienie, obrzêk zatok podoczodo³owych, kichanie i dusznoœæ, krwiste zabarwienie wydzieliny z nozdrzy, biegunka, objawy nerwowe obni ona koordynacja ruchów, trudnoœci w poruszaniu. Padniêcia mog¹ byæ nag³e, bez adnych widocznych objawów. Najwa niejsza w zapobieganiu wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy ptasiej jest odpowiednia profilaktyka. Nale y uniemo liwiæ kontakty ptactwa domowego z ptakami dzikimi, odizolowaæ drób wodny od naturalnych zbiorników wodnych (stawy, jeziora, brzegi rzek, rowy melioracyjne itp.), karmiæ i poiæ drób wy³¹cznie w pomieszczeniach zamkniêtych, zabroniæ wstêpu osób postronnych do kurników. W celu zapobie enia wyst¹pienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptasiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 15 paÿdziernika 2005 r. w sprawie zarz¹dzenia œrodków zwi¹zanych z zagro eniem wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu obowi¹zuj¹ce od dnia 17 paÿdziernika 2005 r. do odwo³ania zakazuj¹ce: organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udzia³em ywych ptaków, utrzymywania kur, kaczek, gêsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, go³êbi, ba antów i kuropatw na otwartej przestrzeni, sprzeda y na targowiskach ywego drobiu, utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni. W dniu 8 listopada 2005 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda³ rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie z dnia 15 paÿdziernika 2005 r., które pozwala na utrzymywanie drobiu na otwartej przestrzeni pod warunkiem, e karmienie i pojenie odbywa siê w zamkniêtym pomieszczeniu lub w miejscu zabezpieczonym przed dostêpem dzikich ptaków. W przypadku podejrzenia wyst¹pienia w gospodarstwie wysoce zjadliwej grypy ptaków w³aœciciel obowi¹zany jest zg³osiæ taki przypadek lekarzowi weterynarii wolnej praktyki, policji, do Urzêdu Gminy lub Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorob¹ podlegaj¹c¹ obowi¹zkowi zg³aszania i zwalczania. Powiatowy Lekarz Weterynarii w przypadku uzasadnionego podejrzenia tej choroby niezw³ocznie podejmuje urzêdowe czynnoœci maj¹ce na celu jej zdiagnozowanie, likwidacjê i uniemo liwienie rozprzestrzeniania siê. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii opracowane s¹ odpowiednie procedury, ujête w Powiatowy Plan Gotowoœci HPAI, reguluj¹ce w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy sposób zwalczania choroby, zasady wspó³pracy z jednostkami samorz¹du terytorialnego, innymi s³u bami i inspekcjami (Pañstwowa Stra Po arna, Policja, Pañstwowa Inspekcja Sanitarna itp.). Podkreœliæ nale y, e w przypadku stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków leczenie nie jest prowadzone. Po urzêdowym potwierdzeniu HPAI ca³e pog³owie drobiu znajduj¹cego siê w gospodarstwie podlega niezw³ocznie uœmierceniu na miejscu z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii, a zabite ptaki utylizacji w uprawnionym Zak³adzie Utylizacyjnym lub przez spalenie pod nadzorem PLW. Likwidacja ogniska choroby wi¹ e siê wobec powy szego z kosztami, w przypadku ma³ego stada (gospodarstwo 20 szt. drobiu) szacuje siê je na 1884 z³, w przypadku du ej fermy (15 tys. szt. drobiu reprodukcyjnego) to z³. Wirus grypy ptasiej sporadycznie powoduje zaka enia u ludzi. Dojœæ do tego mo e w wyniku bezpoœredniego, d³ugotrwa³ego kontaktu z zaka onym drobiem. Pierwsze udokumentowane przypadki zaka enia ludzi mia³y miejsce w Hong Kongu w 1997 r. Zachorowa³o wówczas 18 osób, z których 6 zmar³o. Do chwili obecnej liczba ofiar HPAI na œwiecie wzros³a do ponad 60 i co jakiœ czas odnotowywane s¹ kolejne przypadki. Zapobieganie zaka eniu ludzi ptasi¹ gryp¹ polega na unikaniu kontaktu z ptactwem domowym i dzikim niezale nie od tego, czy jest ono zdrowe czy nie, je eli nie jest to konieczne. Osoby, które musz¹ pracowaæ z drobiem powinny nosiæ maski i kombinezony chroni¹ce przed py³em unosz¹cym siê ze œció³ki, a tak e dbaæ o higienê. Drób i jaja nale y kupowaæ tylko ze znanego, legalnego Ÿród³a i spo ywaæ wy- ³¹cznie po obróbce termicznej (gotowanie, pieczenie). W chwili obecnej ryzyko wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w naszym kraju wydaje siê byæ za- egnane w zwi¹zku z praktycznie zakoñczonym sezonem jesiennych wêdrówek ptaków, jednak wiosn¹ problem ten powróci wraz z powracaj¹cymi ptakami. lek. wet. El bieta Bartler Zastêpca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku 14 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

15 Nr 2 (11) ROLNICTWO I OCHRONA ŒRODOWISKA JAK KOPAÆ ZGODNIE Z PRAWEM? Wydobycie kopalin na terenie Powiatu Ni añskiego mo e stanowiæ jeden z kroków do poprawy warunków ekonomicznych i gospodarczych regionu. Popyt na kopaliny podstawowe ci¹gle roœnie przede wszystkim ze wzglêdu na rozwój infrastruktury drogowej. Rosn¹c¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê równie torfy maj¹ce zastosowanie w ogrodnictwie i rolnictwie, których z³o a znajduj¹ siê w obrêbie gminy Je owe oraz w dolinach rzek: Gilówki, Rudni i Stró anki. W Powiecie Ni añskim powszechnie wystêpuj¹ z³o a surowców pospolitych dla przemys³u budowlanego i ceramicznego. Z³o a o najwiêkszych zasobach znajduj¹ siê w rejonie miejscowoœci Harasiuki (i³y krakowieckie), Rac³awice (piaski budowlane), Zarzecze (surowce ilaste), Sigie³ki (piaski budowlane). Perspektywiczne, mo liwe do wykorzystania z³o a piasku i surowców ilastych znajduj¹ siê w rejonie doliny Tanwi, a tak e w pobli u Krzeszowa, Domostawy, Jarocina, Harasiuk, Bielin, Nowosielca i innych miejscowoœci. Dzia³alnoœæ polegaj¹ca miêdzy innymi na wydobywaniu kopalin lub wykonywaniu prac geologicznych jest regulowana ustaw¹ z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z póÿniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 15 w/w ustawy na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz wydobywania z³ó kopalin wymagana jest koncesja. Koncesji tej udziela starosta, je eli: 1. obszar zamierzonej dzia³alnoœci nie przekroczy 2 ha, 2. wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy m 3, 3. dzia³alnoœæ bêdzie prowadzona bez u ycia materia³ów wybuchowych, 4. dzia³alnoœæ bêdzie dotyczy³a kopalin pospolitych. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o koncesjê powinien z³o- yæ do organu koncesyjnego wniosek zawieraj¹cy: a) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu, b) okreœlenie numeru w rejestrze przedsiêbiorców lub ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, c) okreœlenie rodzaju i zakresu wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej, na któr¹ ma byæ udzielona koncesja, d) okreœlenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzenie), w ramach którego projektowana dzia³alnoœæ ma byæ wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega siê wnioskodawca, e) okreœlenie czasu, na jaki koncesja ma byæ udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczêcia dzia³alnoœci, f) okreœlenie œrodków, jakimi dysponuje podmiot ubiegaj¹cy siê o koncesjê w celu zapewnienia prawid³owego wykonywania dzia³alnoœci objêtej wnioskiem. Dane objête wnioskiem nale y uzupe³niæ dowodami ich istnienia, w szczególnoœci przez do³¹czenie za³¹czników graficznych sporz¹dzonych zgodnie z wymaganiami dotycz¹cymi map górniczych. Do wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó kopalin, poza ogólnymi wymaganiami zamieszczonymi powy ej, nale y do³¹czyæ projekt prac geologicznych. We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, poza ogólnymi wymaganiami, nale y uwzglêdniæ: a) z³o e kopaliny lub jego czêœæ, która ma byæ przedmiotem wydobycia, b) wielkoœæ i sposób zamierzonego wydobycia, c) stopieñ zamierzonego wykorzystania zasobów z³o a, w tym kopalin towarzysz¹cych i wspó³wystêpuj¹cych u ytecznych pierwiastków œladowych, jak równie œrodki umo liwiaj¹ce osi¹gniêcie tego celu, d) projektowane po³o enie terenu górniczego oraz obszaru górniczego oraz ich granic, e) dowód istnienia prawa przys³uguj¹cego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania siê o koncesjê, f) dowód istnienia prawa przys³uguj¹cego wnioskodawcy do nieruchomoœci gruntowej, w granicach której ma byæ wykonywana zamierzona dzia³alnoœæ w zakresie wydobywania kopaliny metod¹ odkrywkow¹, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Ponadto, ustawodawca zabroni³ wydobywania kopalin bez koncesji. W przypadku prowadzenia takiej dzia³alnoœci, przewidziano na³o enie wysokich op³at. Za poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó kopalin bez wymaganej koncesji, za ka dy kilometr kwadratowy terenu, na którym prowadzona jest dzia³alnoœæ w³aœciwy organ ustala op³atê w wysokoœci z³; ka dy rozpoczêty kilometr kwadratowy terenu liczy siê jako ca³y (art. 85a, ust. 3, pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 15

16 ROLNICTWO I OCHRONA ŒRODOWISKA Nr 2 (11) W razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z ra ¹cym naruszeniem jej warunków, w³aœciwe organy ustalaj¹ w drodze decyzji prowadz¹cemu tak¹ dzia³alnoœæ, op³atê eksploatacyjn¹ w wysokoœci osiemdziesiêciokrotnej stawki op³aty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomno onej przez iloœæ wydobytej w ten sposób kopaliny, stosuj¹c stawki obowi¹zuj¹ce w dniu wszczêcia postêpowania (art. 85a ustawy Prawo geologiczne i górnicze). Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek op³at eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 153, poz z póÿniejszymi zmianami) wg stanu na dzieñ dzisiejszy, op³ata eksploatacyjna za piaski i wiry wynosi 0,41 z³/t, a za surowce ilaste 1,86 z³/t. Dla przyk³adu, za wydobycie bez koncesji 400 m 3 (660t) piasku, op³ata bêdzie wynosi³a 660 t x 0,41 z³/t x 80 = z³. Warto zastanowiæ siê, czy zyski ze sprzeda y kopaliny wydobytej bez koncesji pokryj¹ koszty op³aty karnej, które bêdzie musia³ ponieœæ prowadz¹cy tak¹ dzia³alnoœæ. Katarzyna Dziurska, Andrzej Trojnar Wydzia³ OchronyŒrodowiska Leœnictwa, Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nisku ROZSZERZAMY SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW! Fot. T. ak Na pocz¹tku kwietnia 2005 r. zosta³o zawarte porozumienie pomiêdzy Starostwem Powiatowym w Nisku a gminami powiatu, maj¹ce na celu rozszerzenie istniej¹cego ju programu selektywnej zbiórki odpadów o odpady z tworzyw sztucznych oraz zakup urz¹dzenia dÿwigowego HDS do obs³ugi systemu. Na terenie naszego powiatu znajduje siê ju 140 pojemników do selektywnej zbiórki st³uczki szklanej. W roku 2004 uda³o siê w nie zebraæ ponad 120 ton szk³a i przekazaæ do recyklingu. Zachêcone powodzeniem pierwszego etapu selektywnej zbiórki, samorz¹dy postanowi³y zakupiæ 60 pojemników o pojemnoœci 2,5 m 3 oraz 10 o pojemnoœci 1,5 m 3 do zbiórki tworzyw sztucznych. Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Starostwa Ni añskiego, podj¹³ siê realizacji tego zadania. Uzyskano dotacjê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokoœci 50% kosztów zadania, pozosta³e œrodki pochodzi³y z funduszy powiatu oraz gmin. ¹czne koszty za- dania wynios³y 70 tys. z³otych. Pojemniki zosta³y rozstawiane na terenie gmin, po 10 sztuk w ka dej z gmin. Urz¹dzenie dÿwigowe HDS zosta³o zamontowane na samochodzie Gminnego Zak³adu Us³ug Komunalnych w Krzeszowie. Zak³ad ten prowadzi³ bêdzie obs³ugê systemu tj. odbiera³ zebrane odpady w pojemniki i nastêpnie przekazywa³ je do recyklingu. Szacuje siê, e w ten sposób zostanie zebranych rocznie oko³o 3 tys. m 3 odpadów tworzyw sztucznych. Krzysztof Zalewski Naczelnik Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Leœnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nisku Fot. K. Zalewski 16 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

17 Nr 2 (11) BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE Nowa jednostka w KSRG Pierwszy weekend wrzeœnia tego roku zapisze siê grubymi literami w kronice OSP Nowosielec. Stra acy ochotnicy z tamtejszej jednostki otrzymali akt w³¹czaj¹cy ich jednostkê do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaœniczego. Uroczystoœæ ta sta³a siê równie okazj¹ do oddania w u ytkowanie nowych budynków remizy. Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali zaproszeni goœcie, z pos³em W³adys³awem Stêpniem na czele. Gara e i pozosta³e obiekty, oraz pojazdy poœwiêci³ ks. proboszcz Kazimierz Partyka. Natomiast ni añski Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej st. bryg. Zbigniew Laskowski przekaza³ stra akom z Nowosielca kluczyki do jeszcze jednego samochodu gaœniczego ( uk). W uroczystoœci, oprócz przedstawicieli parlamentu, wziê³y udzia³ w³adze samorz¹dowe, a tak e spora czêœæ mieszkañców wioski. Obecny by³ te starszy brygadier Aleksander Jankowski, zastêpca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra y Po arnej. Uroczystoœci uœwietni³ równie wystêp m³odzie y dzia³aj¹cej w tamtejszej filii Ni añskiego Centrum Kultury Sokó³. Historia dzia³alnoœci stra y ogniowej w Nowosielcu zaczyna siê w 1953 roku. Wtedy powsta³a dru yna OSP, która nie wytrzyma³a jednak próby czasu i po kilku latach funkcjonowania rozpad³a siê. Okres stra ackiego bezkrólewia trwa³ kilkadziesi¹t lat. Do reaktywowania nowosielskiej OSP trzeba by³o czekaæ a do 1993 roku. Wtedy to pojawi³a siê szansa pozyskania na potrzeby stra y obiektów po zlikwidowanej na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych. Wy³oniona podczas zebrania so³eckiego grupa inicjatywna podjê³a decyzje o podjêciu starañ zmierzaj¹cych do pozyskania tych e budynków. Po adaptacji pomieszczeñ w remizie powsta³a równie wiejska œwietli- ca. Swoje miejsce znalaz³a tam jeszcze filia Ni añskiego Centrum Kultury. Funkcjê pierwszego prezesa OSP w Nowosielcu sprawowa³ W³adys³aw Kobylarz, a funkcje naczelnika Henryk Drelich. To g³ównie dziêki ich aktywnoœci i zaanga owaniu uda³o siê w czynie spo³ecznym wyremontowaæ zdewastowane obiekty. W jednostce pojawi³ siê podstawowy sprzêt gaœniczy. Pierwszy samochód gaœniczy zagoœci³ w murach remizy w 1996 roku. By³ to zas³u ony dla polskiego po arnictwa Star 26. Kupiony za w³asne fundusze pojazd niós³ pomoc do roku 2002, kiedy to zast¹piono go nowszym starem 244. Coraz wiêksze zadania, ma³a baza lokalowa oraz mo liwoœæ wst¹pienia do Naczelnik OSP Nowosielec druh Piotr Szewczykprzekazuje kluczyki struktur KSRG, wymusi³y koniecznoœæ budowy dodatkowych gara y i pomieszczeñ socjalnych. W wyniku wspólnych starañ zarz¹du OSP i rady so³eckiej w 2003 roku rozpoczêto kolejn¹ inwestycje. Obecnie do nowosielskiej dru yny stra ackiej nale y blisko 30 ochotników. Funkcje prezesa pe³ni Marian Cebula, a naczelnikiem jednostki jest Piotr Szewczyk. Przed nimi sporo pracy i wyzwania. Przez miejscowoœæ przebiega droga krajowa nr 19, która jest miejscem licznych wypadków i kolizji. Dru yna ma na swoim koncie tak e wiele udanych akcji gaœniczych. Niewiele ponad miesi¹c od tej wa nej uroczystoœci jednostka przesz³a prawdziwy chrzest bojowy. Bra³a udzia³ w gaszeniu du ego po aru stolarni w rodzimej miejscowoœci. Wczeœniej nios³a pomoc poszkodowanym przez powódÿ w gminie Gorzyce, pomaga³a w poszukiwaniu zaginionych dzieci, obs³ugiwa³a wiele imprez na terenie powiatu ni añskiego. Corocznie stra acy z Nowosielca wyje d aj¹ ponad 20 razy do po arów lub innych zdarzeñ. kpt. Mariusz Szewczyk Rzecznik Prasowy KP PSP w Nisku Przedstawiciele OSP z terenu Powiatu Ni añskiego podczas uroczystoœci Fot. Archiwum KP PSP Nisko Fot. Archiwum KP PSP Nisko POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 17

18 OŒWIATA I WYCHOWANIE Nr 2 (11) PRZYZNANO STYPENDIA UNIJNE W ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Podkarpackiego w roku szkolnym 2005/2006 Powiat Ni añski otrzyma³ kwotê ,28 z³. Na og³oszony nabór wp³ynê³o 425 wniosków. Po przeliczeniu punktów zgodnie z kryteriami zawartymi w za- ³¹czniku nr 1 do Regulaminu zakwalifikowa³o siê pod wzglêdem formalnym 417 osób, ale ze wzglêdu na brak œrodków stypendia otrzyma³o tylko 393 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu ni añskiego w przedzia- ³ach dochodowych od 0 do 504,00 z³. Zgodnie z regulaminem stypendia przyznano : w kwocie po 150 z³ przez 5 m-cy 78 uczniom, w kwocie po 125 z³ przez 5 m-cy 55 uczniom, w kwocie po 110 z³ przez 5 m-cy 64 uczniom, w kwocie po 95 z³ przez 5 m-cy 59 uczniom, w kwocie po 80 z³ przez 5 m-cy 58 uczniom, w kwocie po 65 z³ przez 5 m-cy 30 uczniom, w kwocie po 50 z³ przez 5 m-cy 49 uczniom. W ramach projektu Wsparcie stypendialne studentów z terenu Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2005/2006 Powiat Ni añski otrzyma³ kwotê ,139 z³. Na og³oszony nabór wp³ynê³o 229 wniosków. Po przeliczeniu punktów zgodnie z kryteriami zawartymi w za³¹czniku nr 1 do Regulaminu zakwalifikowa³o siê pod wzglêdem formalnym 190 osób, ale ze wzglêdu na brak œrodków stypendia otrzyma³o tylko 115 studentów z powiatu ni añskiego w przedzia³ach dochodowych od 0 do 250,00 z³. Zgodnie z regulaminem stypendia przyznano : w kwocie po 150 z³ przez 5 m-cy 57 studentom, w kwocie po 150 z³ przez 6 m-cy 1 studentowi, w kwocie po 120 z³ przez 5 m-cy 35 studentom, w kwocie po 120 z³ przez 6 m-cy 1 studentowi, w kwocie po 100 z³ przez 5 m-cy 21 studentom. Beata Zarêba Inspektor Wydzia³ Edukacji, Spraw Spo³ecznych i Promocji Mamy tylko jedn¹ Ziemiê, a jej przysz³oœæ zale y od ka dego, na pozór niewielkiego, ludzkiego dzia³ania, zale y od ka dego z nas. myœl przyrodnika Floriana Plita We wspó³czesnym œwiecie coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ pojêcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona œrodowiska. Bardzo wa ne jest, aby edukacjê w tym zakresie rozpoczynaæ ju od najm³odszych lat. Naturalne jest, e dzieci s¹ ciekawe œwiata, bacznie obserwuj¹ to co siê wokó³ nich dzieje. Nale y daæ im tylko szansê, aby umiejêtnie potrafili korzystaæ z darów Ziemi i rozwijaj¹cej siê cywilizacji. W naszej placówce szczególnie zwracamy uwagê na realizacjê treœci z zakresu ekologii: kszta³towanie proekologicznych postaw uczniów uœwiadamianie zagro eñ œrodowiska przyrodniczego i wp³ywu cz³owieka na œrodowisko poznanie zasobów przyrodniczych okolicy budzenie szacunku do przyrody w³aœciwe postêpowanie w kontaktach z przyrod¹ i ludÿmi budzenie szacunku do pracy w³¹czanie osób doros³ych (rodziców, opiekunów) do akcji segregacji odpadów poznanie i utrwalanie znaków informacyjnych zwi¹zanych z recyklingiem Realizuj¹c w/w cele w okresie od lutego do czerwca zorganizowano w naszej szkole konkurs zbierania odpadów, które mog¹ zostaæ poddane recyklingowi. Uczniowie zbierali puszki aluminiowe, baterie, makulaturê i szk³o. Do akcji w³¹czyli siê nauczyciele, opiekunowie i rodzice. Zebrane odpady zosta³y sprzedane, a za uzyskane pieni¹dze kupiono nagrody dla najlepszych zbieraczy. Gimnazjaliœci wykonali ulotkê informacyjn¹ dla rodziców, gazetkê szkoln¹ Co wiemy o recyklingu, do której wykorzystali plakaty o czystym œrodowisku przygotowane na zajêciach wychowawczych. Nawi¹zaliœmy równie wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Gmin Dolnego Sanu w Stalowej Woli, który prowadzi akcjê pod has³em Szukaj zysku z odzysku. Wa n¹ spraw¹ w dzia³aniach ekologicznych jest poznanie najbli szego œrodowiska. S³u y³y temu liczne wycieczki: 18 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

19 Nr 2 (11) OŒWIATA I WYCHOWANIE Fot. Archiwum SOSW w Rudniku nad Sanem Miejska oczyszczalnia œcieków w Rudniku nad Sanem Wzd³u rzeki Rudna Œcie ka przyrodniczo dydaktyczna Rudnik Cha³upki Pomniki przyrody w mieœcie i okolicy Nadleœnictwo Rudnik nad Sanem Miejsca zbiórki szk³a przeznaczonego do recyklingu Efektem tych wypraw by³o opracowanie ma³ego przewodnika szkolnego ekologa Miejsca przyjazne œrodowisku w naszym mieœcie. Uczniowie wykorzystali w nim materia³y zebrane podczas wêdrówek, z przewodników turystycznych, informacji dostêpnych w internecie. Doskonalili w ten sposób umiejêtnoœæ korzystania z technologii informatycznej. Nasi podopieczni mali ekolodzy mieli mo liwoœæ zaprezentowanie zdobytych wiadomoœci przyrodniczych podczas zorganizowanego cyklu szkolnych konkursów plastycznych trwaj¹cych od lutego do maja. Konkursy cieszy³y siê wielk¹ popularnoœci¹, gdy forma ekspresji plastycznej jest naturalnym sposobem wyra ania emocji u dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Podejmowane tematy w pracach to: ptaki i zwierzêta naszej okolicy, kwiaty wiosenne, roœliny chronione na Podkarpaciu, ekosystem ³¹ki, drzewa i krzewy leœne, cywilizacyjne zagro enia fauny i flory, skutki ingerencji cz³owieka w œrodowisko naturalne. Prace wykonano ró norodnymi technikami plastycznymi: rysunek kredk¹, farb¹, wêglem, tuszem; wydzieranka z kolorowego papieru, bibu³y; colage; wycinanka, witra ; rzeÿba. Udzia³ w konkursach oprócz funkcji dydaktycznej pe³ni³ przede wszystkim funkcjê rewalidacyjn¹. Ka de dziecko mog³o zaprezentowaæ pracê na miarê swoich mo liwoœci, umiejêtnoœci oraz wyobraÿni. Tradycj¹ w naszej szkole sta³a siê akcja sadzenia drzew w okresie jesiennym i wiosennym. Dziêki wspó³pracy z Nadleœnictwem Rudnik nad Sanem i Leœnictwem Kopki otrzymujemy sadzonki drzew i krzewów. W paÿdzierniku kilkakrotnie porz¹dkowaliœmy tereny leœne dzia³aj¹c w tym zakresie nie tylko z Nadleœnictwem, ale tak e z UMiG Rudnik nad Sanem. Du o radoœci naszym szkolnym botanikom sprawia prowadzona w pracowni przyrodniczej hodowla fio³ków afrykañskich, które ciesz¹ bogactwem kolorów. Uczniowie klas gimnazjalnych opracowali zbiór wierszy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Wiersze zosta³y wzbogacone ilustracjami i wydrukowane w formie albumu. Sprawdzianem podjêtych dzia³añ by³y zorganizowane w czerwcu szkolne obchody Œwiatowego Dnia Ochrony Œrodowiska pod has³em yj z przyrod¹ w zgodzie. By³y to: quiz ekologiczny dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum, rozstrzygniêcie konkursu plastycznego, podsumowanie szkolnego konkursu zbiórki odpadów, spektakl s³owno muzyczny. W dzia³aniach wspiera³y nas instytucje œrodowiskowe, w³adze samorz¹dowe: Zwi¹zek Gmin Dolnego Sanu, Urz¹d Miasta i Gminy, Nadleœnictwo Rudnik, Leœnictwo Kopki, ale przede wszystkim Dyrektor Oœrodka mgr M. Szczepañska. Podejmowanie edukacji ekologicznej i dzia³añ na rzecz ycia w zdrowym œwiecie to zadanie priorytetowe naszej placówki oœwiatowej. To jak bêdzie wygl¹da³ œwiat w przysz³oœci zale y od tego, co teraz wpoimy m³odemu pokoleniu. Jedynie ustawiczne wychowywanie, kszta³cenie, informowanie spo³eczeñstwa mo e przynieœæ efekty korzystne dla œrodowiska, w którym yjemy i w którym bêd¹ wzrastaæ nasze dzieci. Maria Mazurkiewicz,Danuta Kuty³a,Agnieszka Dreksa Nauczyciele Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem Fot. Archiwum SOSW w Rudniku nad Sanem Fot. Archiwum SOSW w Rudniku nad Sanem POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 19

20 OŒWIATA I WYCHOWANIE Nr 2 (11) S ÓW KILKA O NAUCZANIU JÊZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTA C CYM W RUDNIKU NAD SANEM W naszym liceum ju od wielu lat wszyscy uczniowie objêci s¹ nauk¹ jêzyka angielskiego, a po reformie systemu edukacji prowadzony jest nabór, miêdzy innymi, do klasy jêzykowej, realizuj¹cej program rozszerzony z tego przedmiotu. Klasa o takim profilu cieszy siê bardzo du- ym zainteresowaniem m³odzie y gimnazjalnej. Oprócz tego, w pozosta³ych klasach, przedmiot ten realizowany jest z rozszerzon¹ liczb¹ godzin w ca³ym cyklu nauczania. Taki sposób zorganizowania nauczania jêzyka angielskiego w naszym liceum jest, jak siê wydaje, jedn¹ z przyczyn osi¹gniêcia du ego sukcesu przez naszych absolwentów podczas mierzenia zewnêtrznego jakim by³ egzamin maturalny w sesji wiosennej. Wszyscy uczniowie, którzy przyst¹pili do egzaminu pisemnego z jêzyka angielskiego zdali go z wynikiem pozytywnym: zarówno na poziomie podstawowym (œrednia szko³y wynios³a ponad 75%) jak i rozszerzonym, który zdawa³ prawie co czwarty absolwent (œrednia szko³y to 60%). Ponad po³owa zdaj¹cych na poziomie podstawowym uzyska³a 78% i wiêcej procent punktów mo liwych do zdobycia. Niektórzy uczniowie uzyskali maksymaln¹ iloœæ punktów (50). Oprócz normalnych zajêæ lekcyjnych, od roku szkolnego 2004/2005, prowadzone s¹ równie zajêcia pozalekcyjne, w trakcie których uczniowie poszerzaj¹ nie tylko swoj¹ wiedzê, ale przede wszystkim rozwijaj¹ swoje umiejêtnoœci jêzykowe, a ich dobre opanowanie gwarantuje sukces na egzaminie maturalnym. Pragn¹c pomóc naszym uczniom jak najlepiej przygotowaæ siê do tego fina³owego egzaminu, jak równie uatrakcyjniæ sam proces nauczania, od wielu lat systematycznie wzbogacamy nasz¹ biblioteczkê jêzykow¹ o wiele interesuj¹cych ksi¹ ek w jêzyku angielskim, obejmuj¹cych nie tylko beletrystykê o ró nych poziomach zaawansowania, ale równie pozycje z zakresu kulturoznawstwa oraz gramatyki i opracowania tematyczne. Oprócz tego posiadamy wiele filmów prezentuj¹cych kraje anglojêzyczne, filmów fabularnych w wersji oryginalnej, zbiór piosenek. Olimpiady i Konkursy Uczniowie zdolni, zainteresowani przedmiotem chêtnie bior¹ udzia³ w licznych olimpiadach i konkursach, zarówno szkolnych jak i krajowych, b¹dÿ miêdzynarodowych. W XXIV Olimpiadzie Jêzyka Angielskiego Anna Mroczka przesz³a przez etap pisemny w eliminacjach II stopnia. W XXVIII Olimpiadzie Jêzyka Angielskiego do eliminacji II stopnia zakwalifikowa³a siê Ma³gorzata Florek. W XXIX Olimpiadzie Jêzyka Angielskiego w II etapie Ma³gorzata Florek uzyska³a wyró nienie. W V Ogólnopolskim Konkursie Jêzyk angielski i ekologia Joanna Olko uzyska³a VIII lokatê w FINALE OGÓLNOPOLSKIM. Uczniowie bior¹ równie udzia³ w innych konkursach, takich jak: III Miêdzynarodowa Olimpiada Jêzyka Angielskiego, English High Filer, Konkurs Jêzyka Angielskiego organizowany przez NKJO w Le ajsku. Ka dego roku m³odzie uczestniczy w konkursie Test Oxford Plus. W bie ¹cym roku szkolnym Barbara Wlezieñ zdoby³a III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Angielskiego Moje wspomnienia z wakacji, zaœ w II etapie I Powiatowego Konkursu Jêzyka Angielskiego uczniowie naszego Liceum uzyskali bardzo wysokie wyniki. I miejsce zdoby³a Ma³gorzata Skalny, II Mariusz Reichert, natomiast na VI miejscu znalaz³a siê Barbara Wlezieñ. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycielkê Alicjê Szymonik. Ponadto m³odzie chêtnie uczestniczy w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojêzycznych. W ostatnich latach coraz wiêcej uczniów, czêsto kilkudziesiêciu, przystêpuje do konkursów jêzykowych na etapie szkolnym, co wskazuje na rosn¹ce zainteresowanie tym jêzykiem. Kilkoro uczniów zdoby³o równie miêdzynarodowe certyfikaty potwierdzaj¹ce ich znajomoœæ jêzyka, takie jak FCE oraz CAE. Kurs wakacyjny W czasie tegorocznych wakacji nasza szko³a uczestniczy³a w programie Wakacje z jêzykiem angielskim zorganizowanym pod patronatem WorldTeach. Jest to niezale na, pozarz¹dowa organizacja, za³o ona przez studentów Harvardu w 1986 roku. Jednym z 15 wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych, którzy odwiedzili Polskê w tym roku by³ Odeviz Soto. Od samego pocz¹tku podbi³ nasze serca swoj¹ otwartoœci¹, serdecznoœci¹, radoœci¹ ycia oraz wielk¹ m¹dro- 20 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla dwóch zadań inwestycyjnych w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB Numer ogłoszenia: 114810-2012; data zamieszczenia: 12.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

Katalog usług. Powiatowy Inspektorat Weterynarii. ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług. Powiatowy Inspektorat Weterynarii. ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług Powiatowy Inspektorat Weterynarii ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe 1 Prowadzenie działalności Rozpoczęcie lub zaprzestanie działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pupbusko.biuletyn.net/ Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo