Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego"

Transkrypt

1

2 YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych radoœæ i odpoczynek oraz nadziejê na Nowy 2006 Rok Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Gabriel Wali³ko Starosta Ni añski Janusz Nawrocki Wydawca: Zarz¹d Powiatu Ni añskiego, Nisko, Plac Wolnoœci 2, tel./fax (0-15) , Sk³ad, druk: KNAP-DRUK, Stalowa Wola, Al. Jana Paw³a II 37, tel./fax (0-15) Nak³ad 700 egz. Ns.-Rej. Pr 1/2001, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytu³ów. 2 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

3 Nr 2 (11) WIADOMOŒCI W SKRÓCIE W tym numerze: ROZWÓJ SPO ECZNO-GOSPODARCZY Stowarzyszenie Ni añskie Centrum Rozwoju informuje... 4 Inwestycja na skalê europejsk¹... 6 RYNEK PRACY Pierwsze projekty na rzecz bezrobotnych wspó³finansowane z EFS zakoñczone... 7 Zasi³ki i œwiadczenia przedemerytalne... 8 PRAWO Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi... 9 Budowaæ zgodnie z prawem ROLNICTWO I OCHRONA ŒRODOWISKA Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku informuje Wysoce zjadliwa grypa ptaków zagro enie, zapobieganie, zwalczanie Jak kopaæ zgodnie z prawem? Rozszerzamy system selektywnej zbiórki odpadów BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE Nowa jednostka w KSRG OŒWIATA I WYCHOWANIE Przyznano stypendia unijne Mamy tylko jedn¹ ziemiê S³ów kilka o nauczaniu jêzyka angielskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rudniku nad Sanem Dzia³alnoœæ pozalekcyjna w RCEZ w Nisku Prezent na Dzieñ Edukacji Narodowej I Powiatowy Konkurs Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego SPORT I KULTURA Najlepsi w województwie Gazetka Zespo³u Szkó³ w Je owem najlepsza w Polsce Nagrodzeni, wyró nieni w Konkursie Fotograficznym Cudze chwalicie, swego nie znacie Wyst¹pienie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Starosty Ni añskiego do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zmiany koncepcji trasy obwodnicy Niska Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Starosta Ni añski wzróci³ siê do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zmiany koncepcji trasy obwodnicy Niska.Proponowana przez samorz¹d miasta i powiatu Nisko trasa obwodnicy optymalnie rozwi¹zuje problemy komunikacyjne dwóch miast Niska i Stalowej Woli oraz jest do przyjêcia przez spo³ecznoœæ lokaln¹. Podstawow¹ zalet¹ nowego rozwi¹zania jest ca³kowite wyprowadzenie obwodnicy poza tereny mieszkalne, zmniejszenie zagro enia dla zdrowia i œrodowiska, a ponadto jest bezpieczniejsza i tañsza. Kalendarz imprez sportowych w roku szkolnym Kalendarz dostêpny jest na stronie internetowej powiatu ni añskiego (aktualnoœci, archiwum), a w nim: kalendarz imprez sportowych LICEALIADY, kalendarz imprez sportowych IMS, kalendarz imprez sportowych GIMNAZJADA. Inauguracja roku akademickiego w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Nisku W poniedzia³ek 10 paÿdziernika br. rozpocz¹³ siê pierwszy rok akademicki w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Nisku. Naukê w ni añskim kolegium rozpoczê³o 49 studentów na trzyletnich studiach licencjackich. Na pocz¹tek, w tym roku bêd¹ dwie grupy z jêzykiem angielskim. Jest szansa na otwarcie drugiego kierunku, bêdzie to prawdopodobnie jêzyk niemiecki. W uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych województwa podkarpackiego, powiatu ni- añskiego oraz gminne w³adze samorz¹dowe. Kolegium powsta³o z inicjatywy Starosty Ni añskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Niska przy wsparciu finansowym województwa oraz wszystkich gmin powiatu ni añskiego. Kolegium mieœci siê w budynku Gimnazjum Nr 2 w Nisku, ul. Szopena 31. POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 3

4 WIADOMOŒCI W SKRÓCIE Nr 2 (11) Wyró nienie Nominowanego do Nagrody im. Grzegorza Pa³ki dla STAROSTY NI AÑSKIEGO Kapitu³a Nagrody im. Grzegorza Palki uchwa³¹ z dnia 23 paÿdziernika 2005r. przyzna³a nagrody i wyró nienia za wybitne zas³ugi dla rozwoju samorz¹dnoœci terytorialnej.w kategorii za dzia³alnoœæ w samorz¹dzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym wyró nienia przyznano m.in.panu Januszowi Nawrockiemu Staroœcie Ni añskiemu za dzia³ania na rzecz wspó³noty lokalnej oraz stworzenie autentycznych wiêzi integruj¹cych mieszkañców. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Grzegorza Palki wyst¹pi³y Rada Powiatu Ni añskiego oraz Rada Miejska w Rudniku nad Sanem, Rada Gminy w Harasiukach i Rada Gminy Krzeszów. Inicjatywê popar³o równie 15 radnych Rady Miejskiej w Nisku. Oferta Gospodarcza Powiatu Ni añskiego W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich powsta³a elektroniczna wersja Oferty Gospodarczej Powiatu Ni añskiego, dostêpna na stronie internetowej powiatu. Zachêcamy wszystkich do œledzenia na bie ¹co ofert inwestycyjnych gmin powiatu ni añskiego, katalogu firm oraz organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie powiatu. Wszystkie samorz¹dy gminne oraz przedsiêbiorców i organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie powiatu zapraszamy do sta³ej wspó³pracy poprzez redagowanie niniejszej oferty gospodarczej. Inwestycje w powiecie Rozbudowa bazy dydaktycznej RCEZ w Nisku zosta³a wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Czytaj artyku³ Inwestycja na skalê europejsk¹ str. 6. Zgodnie z planem przebiega budowa hali sportowej z zapleczem przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Termin zakoñczenia to 30 czerwiec 2006 roku. Inwestycja realizowana przy finansowym wsparciu bud etu pañstwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz ze œrodków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Kwota dofinansowania to ponad po³owa wartoœci kosztorysowej zadania. W Je owem rozpoczêto kontynuacjê budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³. W roku bie ¹cym planuje siê zakoñczenie stanu surowego otwartego. Dalsza realizacja zadania to lata 2006 i ROZWÓJ SPO ECZNO-GOSPODARCZY Stowarzyszenie Ni añskie Centrum Rozwoju informuje Stowarzyszenie Ni añskie Centrum Rozwoju zakoñczy³o w dniu 30 listopada 2005 roku realizacjê projektu Ja te jestem wolontariuszem, realizowanego w ramach programu Dzia³aj Lokalnie IV Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce we wspó³pracy z Le ajskim Stowarzyszeniem Rozwoju, wspó³finansowanego przez Polsko- Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci. Celem projektu by³o nawi¹zanie przez Ni añskie Centrum Rozwoju kontaktu z m³odzie ¹ i organizacjami pozarz¹dowymi z terenu powiatu ni añskiego oraz zaanga owanie ich do wspólnych dzia³añ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Powodem realizacji projektu by³ zamiar rozwi¹zania nastêpuj¹cych problemów wystêpuj¹cych w powiecie ni añskim: braku wspó³pracy miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi oraz niewielkiego zaanga owania m³odzie y w dzia³alnoœæ spo- ³eczn¹. W ramach projektu, Stowarzyszenie NCR podjê³o nastêpuj¹ce dzia³ania: 1. Zorganizowane zosta³y warsztaty dla uczniów szkó³ œrednich z Niska, Ulanowa, Rudnika i Je owego na temat wolontariatu, finansowania inicjatyw m³odzie owych oraz pisania wniosków do organizacji finansuj¹cych inicjatywy m³odzie owe. W warsztatach prowadzonych od paÿdziernika do 30 listopada 2005r. wziê³o udzia³ ok. 100 uczniów z ww. szkó³. 2. Zorganizowane zosta³y warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu ni añskie- 4 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

5 Nr 2 (11) ROZWÓJ SPO ECZNO-GOSPODARCZY go. Zagadnienia 12-godzinnych warsztatów obejmowa³y wolontariat; korzyœci wynikaj¹ce ze wspó³pracy z m³odzie ¹ oraz innymi organizacjami pozarz¹dowymi; pisanie wniosków o dofinansowaniu inicjatyw dla organizacji pozarz¹dowych. Warsztaty na temat wolontariatu prowadzi³a p. El bieta K¹czek z Centrum Wolontariatu w Stalowej Woli. 3. Og³oszenie konkursu dla szkó³ œrednich oraz organizacji pozarz¹dowych na najciekawszy pomys³, którego realizacja bêdzie w stanie zaspokoiæ okreœlone potrzeby spo³ecznoœci lokalnej. Konkurs zosta³ zamkniêty 25 listopada 2005r. Autorzy najciekawszych pomys³ów zostan¹ nagrodzeni, a Stowarzyszenie NCR udzieli pomocy organizacjom pozarz¹dowym w zdobyciu œrodków na realizacjê najlepszych pomys³ów. 4. Opracowanie oraz wydanie informatora dotycz¹cego wolontariatu, dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych z powiatu ni añskiego, przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów, dzia³alnoœci m³odzie owych grup nieformalnych, organizacji finansuj¹cych projekty na rzecz rozwoju lokalnego. Informator bêdzie wkrótce dostêpny w szko³ach œrednich, gimnazjalnych, bibliotekach oœwiatowych, jednostkach samorz¹dowych powiatu ni añskiego. Fot. R. Bednarz przez organizacje pozarz¹dowe dobrze przygotowane wnioski bêd¹ mia³y wiêksz¹ szans¹ na uzyskanie dofinansowania, a wspó³praca z m³odzie ¹ podniesie efektywnoœæ oraz poszerzy skalê dzia³añ podejmowanych na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. M³odzie natomiast, poprzez uczestnictwo w warsztatach, uzyska³a wiedzê na temat wolontariatu, mo liwoœci wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz o korzyœciach jakie ta wspó³praca mo e przynieœæ mieszkañcom powiatu ni añskiego. Uczniowie zostali tak e zachêceni do wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz przygotowywania pomys³ów na konkurs og³oszony przez Stowarzyszenie NCR. W przysz³oœci Stowarzyszenie bêdzie utrzymywa³o sta- ³y kontakt z m³odzie ¹ poprzez opracowywanie i przesy³anie do szkó³ œrednich i gimnazjalnych bie ¹cych informacji o programach i konkursach dla m³odzie owych grup nieformalnych. Bêdzie tak e kontaktowa³o organizacje pozarz¹dowe z uczniami pragn¹cymi zaanga owaæ siê w dzia- ³alnoœæ spo³eczn¹. Ponadto Stowarzyszenie NCR bêdzie organizowaæ 2 razy w roku spotkania przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu ni añskiego w celu omówienia bie ¹cych dzia³añ i problemów, planów na przysz³oœæ oraz mo liwoœci wspó³dzia³ania przy realizacji inicjatyw na rzecz Rozwoju lokalnego. Realizacja projektu Ja te jestem wolontariuszem jest korzystna nie tylko dla organizacji pozarz¹dowych i m³odzie y, ale tak e dla spo³ecznoœci lokalnej, dla której wzrost aktywnoœci jej cz³onków na polu spo³ecznym mo e przyczyniæ siê w przysz³oœci do rozwi¹zania powa nych problemów hamuj¹cych rozwój lokalny. Monika Fusiarz Stowarzyszenie NCR Realizacja projektu przyczyni³a siê do nawi¹zania przez Stowarzyszenie Ni añskie Centrum Rozwoju wspó³pracy z kilkoma organizacjami pozarz¹dowymi z powiatu ni añskiego. Organizacja warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych powinna wp³yn¹æ pozytywnie na jakoœæ dzia³añ podejmowanych Fot. R. Bednarz POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 5

6 ROZWÓJ SPO ECZNO-GOSPODARCZY Nr 2 (11) INWESTYCJA NA SKALÊ EUROPEJSK Rozbudowa bazy dydaktycznej RCEZ w Nisku (przebudowa stropodachów i nadbudowa o jedn¹ kondygnacjê) Wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Fot. B. Zalewski W œlad za uchwa³¹ Zarz¹du Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2004 r. projekt Rozbudowa bazy dydaktycznej RCEZ w Nisku (przebudowa stropodachów i nadbudowa o jedn¹ kondygnacjê), zosta³ wybrany z listy rankingowej i zaakceptowany przez Zarz¹d Województwa Podkarpackiego. W dniu r. zosta³a podpisana umowa pomiêdzy Wojewod¹ Podkarpackim, a Powiatem Ni añskim na realizacjê w/w projektu. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi³a ,25 z³; z czego œrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi¹ (75%) tj ,19 z³; z Bud etu Pañstwa stanowi¹ (10%) tj ,62 z³; z Bud etu Powiatu Ni añskiego stanowi¹ (15%) tj ,44 z³. W drodze przetargu nieograniczonego (biuletynowego) wybrano wykonawcê na realizacjê projektu. W dniu r zosta³a podpisana umowa pomiêdzy Powiatem Ni añskim reprezentowanym przez Starostê Janusza Nawrockiego, Wicestarostê - Jana Zania a wykonawc¹ ZRB Korem reprezentowanym przez Kazimierza Koca. Termin wykonania robót budowlanych ustalono do r. Inwestycja bêd¹ca przedmiotem niniejszego projektu przebiega³a zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozpoczê³a siê 5 maja 2005r i trwa³a do 30 wrzeœnia 2005r. Dotyczy³a rozbudowy bazy dydaktycznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i obejmowa³a: nadbudowê zaplecza socjalnego sali gimnastycznej o jedn¹ kondygnacjê z przeznaczeniem na cele dydaktyczne powi¹zane z rozbudow¹ nowych kierunków nauczania, przebudowê stropodachu sali gimnastycznej na dach wielospadowy, budowê dachu wielospadowego na istniej¹cym budynku warsztatów w konstrukcji drewnianej. Dziêki dofinansowaniu ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet III - poddzia³anie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, w powiecie ni añskim zrealizowano w rekordowo szybkim czasie projekt Rozbudowa bazy dydaktycznej RCEZ w Nisku (przebudowa stropodachów i nadbudowa o jedn¹ kondygnacjê). Poprzez realizacjê inwestycji beneficjenci otrzymali nie tylko nowoczesne zaplecze dydaktyczne, Centrum Multimedialne (Biblioteka), ale tak e mo liwoœæ realizacji poprzez szko³ê ambitnego programu zarówno z zakresu edukacji o profilu zbie nym z rynkiem pracy, jak i z zakresu dostarczania informacji i wsparcia preorientacji zawodowej. Beata Zarêba Inspektor w Wydziale Edukacji, Spraw Spo³ecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku 6 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

7 Nr 2 (11) RYNEK PRACY Pierwsze projekty na rzecz bezrobotnych wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego zakoñczone Powiatowy Urz¹d Pracy w Nisku z dniem r. zakoñczy³ realizacjê dwóch pierwszych projektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Pierwszy z nich - Dobry start w powiecie ni añskim realizowany w ramach dzia³ania 1.2 Perspektywy dla m³odzie y SPO RZL w okresie od r. do r. skierowany by³ do osób bezrobotnych do 25 roku ycia oraz bezrobotnych absolwentów szkó³ wy szych do 27 roku ycia, pozostaj¹cych w ewidencji bezrobotnych do 24 miesiêcy. Projekt poprzez ofertê poradnictwa zawodowego, poœrednictwa pracy oraz sta y zawodowych na stanowiskach pracy biurowej by³ projektem wspieraj¹cym kszta³cenie dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy i realizowa³ cel strategiczny jakim by³o u³atwienie startu zawodowego oraz zwiêkszenie szans na zatrudnienie osobom m³odym, poszukuj¹cym pracy na stanowiskach pracy biurowej zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Ponadto projekt wspiera³ samozatrudnienie m³odzie y poprzez przyznanie jednorazowych œrodków na podjêcie dzia- ³alnoœci gospodarczej. Projektem zosta³o objêtych 99 osób, w tym 97 skierowano do odbycia 6-œcio miesiêcznych sta- y zawodowych, 2 osobom przyznano bezzwrotne dotacje na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Ca³kowite wydatki projektu zamknê³y siê kwot¹ 359,7 tys. z³ i by³y to wy³¹cznie œrodki z dofinansowania projektu. Drugi projekt Aktywny powrót w powiecie ni añskim realizowany w ramach dzia³ania 1.3 Przeciwdzia- ³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia SPO RZL w okresie od do r. skierowany by³ do osób bezrobotnych w wieku powy ej 25 roku ycia, pozostaj¹cych w ewidencji do 24 m-cy, w szczególnoœci do osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób d³ugotrwale bezrobotnych, osób bez kwalifikacji, samotnie wychowuj¹cych dziecko do lat 7 oraz osób w wieku powy ej 50 tego roku ycia. Projekt poprzez swoje dzia- ³ania: subsydiowane zatrudnienie, przygotowanie zawodo- we w miejscu pracy, przyznawanie jednorazowych œrodków na podjecie dzia³alnoœci gospodarczej, szkolenia z metod poszukiwania pracy, zajêcia aktywizacyjne w Klubie Pracy, poradnictwo zawodowe i poœrednictwo pracy, realizowa³ cel strategiczny jakim by³o zwiêkszenie zdolnoœci do zatrudnienia beneficjentów projektu. Ogó³em projektem zosta³o objêtych 85 osób, z czego: 66 osób subsydiowanym zatrudnieniem, 13 osób ukoñczy³o 6-œcio miesiêczne przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 6 osób otrzyma³o dotacje na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Ponadto 20 osób, skierowanych póÿniej do prac interwencyjnych w jednostkach samorz¹du terytorialnego, otrzyma³o dodatkowe wsparcie w postaci szkolenia z metod poszukiwania pracy oraz zajêæ aktywizuj¹cych w Klubie Pracy. Ca³kowite wydatki projektu zamknê³y siê kwot¹ 548,3 tys. z³., z czego 318,7 tys. z³ to kwota wydatkowana z dofinansowania projektu, natomiast 175 tys. z³ to wk³ad pracodawców sektora prywatnego do subsydiowanego zatrudnienia, 54,6 tys. z³ to wk³ad pracodawców z sektora JST do subsydiowanego zatrudnienia (dop³aty do zatrudnienia bezrobotnych). Rzeczywista efektywnoœæ obu projektów zostanie sprawdzona po up³ywie 6-œciu miesiêcy od zakoñczenia projektów a jej miar¹ bêdzie iloœæ beneficjentów, które w tym okresie nie wróci³y do rejestru bezrobotnych (po pracach interwencyjnych, przygotowaniu zawodowym, sta ach) oraz iloœæ osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nie bez znaczenia jest osi¹gniêcie innych niemierzalnych rezultatów. Beneficjenci w anonimowych ankietach, pytani o wiedzê i umiejêtnoœci praktyczne uzyskane dziêki udzia³owi w projekcie, wskazywali najczêœciej na doœwiadczenie zawodowe, zdobycie nowej specjalistycznej wiedzy, zdobycie nowych umiejêtnoœci (obs³uga komputera, pos³ugiwanie siê internetem). Ponadto uczestnicy podkreœlali, e dziêki projektowi uwierzyli we w³asne si³y, nabrali pewnoœci w kontaktach z innymi ludÿmi, wzros³y ich osobiste i zawodowe d¹ enia i poczuli siê bardziej odpowiedzialni za to co robi¹, zobaczyli jak siê pracuje, jak siê znaleÿæ w œrodowisku pracy. POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 7

8 RYNEK PRACY Nr 2 (11) W 2005 r. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nisku od kwietnia rozpocz¹³ realizacjê dwóch kolejnych projektów równie w ramach dzia³añ 1.2 i 1.3 SPO RZL. Od wrzeœnia w realizacji jest kolejny projekt - w ramach dzia³ania 1.5 Promocja aktywnej polityki spo³ecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka SPO RZL skierowany do osób zagro onych wykluczeniem spo³ecznym tj. pozostaj¹cych w ewidencji bezrobotnych powy ej 24 miesiêcy. Wiêcej informacji na temat realizowanych projektów, na stronie internetowej PUP: lub w siedzibie PUP w Nisku ul. Sandomierska 6a, tel w. 260 lub 266. Dorota Jêdrzejewska Kierownik Dzia³u Rynku Pracy Powiatowego Urzêdu Pracy w Nisku ZASI KI I ŒWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Dnia 1 listopada 2005r. wesz³a w ycie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która m.in. przywraca mo liwoœæ ubiegania siê o œwiadczenia przedemerytalne i zasi³ki przedemerytalne osobom, które zosta³y pozbawione tej mo liwoœci w wyniku nowelizacji z dnia 17 grudnia 2001 r. ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu. Œwiadczenia przedemerytalne na zasadach obowi¹zuj¹cych 31 grudnia 2001r. uzyskaj¹ osoby, które do 12 stycznia 2002 r. spe³ni³y wszystkie stare wymogi ich nabycia. A wiêc ci, którzy do 12 stycznia 2002r. byli zarejestrowani w urzêdzie pracy jako bezrobotni, spe³nili przes³anki uzyskania zasi³ku dla bezrobotnych oraz jedn¹ ze wskazanych grup warunków: - ukoñczyli 58 lat (dotyczy kobiet) i 63 lata (dotyczy mê czyzn) oraz maj¹ odpowiednio 20 i 25-letni okres uprawniaj¹cy do emerytury, - w roku kalendarzowym, w którym zostali zwolnieni z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy, ukoñczyli 55 lat (dotyczy kobiet) i 60 lat (dotyczy mê czyzn) oraz maj¹ odpowiednio 20 i 25-letni sta emerytalny, - do dnia rozwi¹zania stosunku pracy z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy kobiety osi¹gnê³y 35-letni sta emerytalny, a mê czyÿni 40-letni, - do koñca roku poprzedzaj¹cego rok rozwi¹zania stosunku pracy w zwi¹zku z niewyp³acalnoœci¹ pracodawcy (w rozumieniu ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy) kobiety osi¹gnê³y 34-letni sta emerytalny, a mê czyÿni 39-letni. Z kolei o zasi³ki przedemerytalne bêd¹ mog³y ubiegaæ siê osoby, które do 12 stycznia 2002 r. spe³ni³y warunki uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasi³ku oraz mia³y sta emerytalny (20 lat kobiety i 25 lat mê czyÿni), jeœli maj¹ okres uprawniaj¹cy do zasi³ku dla bezrobotnych wynosz¹cy: - 30 lat dla kobiet i 35 dla mê czyzn lub - 25 lat dla kobiet i 30 dla mê czyzn, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Prawo do zasi³ku przedemerytalnego nabêd¹ równie te osoby, które do 12 stycznia 2002 r. nie spe³ni³y warunku co do d³ugoœci sta u, ale do 31 grudnia 2001 r. otrzymywa³y zasi³ek dla bezrobotnych i wyniku uwzglêdnienia okresu jego pobierania uzyskaj¹ odpowiedni sta. Byli pracownicy PGR otrzymaj¹ œwiadczenia przedemerytalne, je eli od 1 stycznia 2002 r. do koñca lipca 2004 r. spe³nili warunki ich uzyskania. W gronie uprawnionych znajd¹ siê wiêc ci z nich, którzy w tym okresie mieli status bezrobotnego oraz sprostali ³¹cznie nastêpuj¹cym wymaganiom: - ukoñczyli 50 lat (dotyczy kobiet) i 55 lat (dot. mê czyzn), - posiadali odpowiednio 20 i 25 letni okres uprawniaj¹cy do emerytury, - co najmniej 10 lat byli zatrudnieni w pe³nym wymiarze czasu pracy w PGR, - mieszkali w powiecie (gminie) uznanym za zagro ony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Wnioski o zasi³ki przedemerytalne i œwiadczenia przedemerytalne zainteresowani mog¹ sk³adaæ od 1 listopada 2005 r. do 28 lutego 2006 r. do powiatowego urzêdu pracy w³aœciwego dla miejsca zamieszkania. Teresa Szymañska Kierownik Dzia³u Ewidencji Œwiadczeñ i Informacji Powiatowego Urzêdu Pracy w Nisku 8 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

9 Nr 2 (11) PRAWO POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI Kontynuuj¹c problematykê ochrony praw konsumentów przedstawimy dzisiaj zagadnienie: jak wygraæ ze sprzedawc¹, gdy sprzeda³ nam wadliwy towar? Czêsto zdarza siê, e jakoœæ towaru, który zakupiliœmy, pozostawia wiele do yczenia i nie spe³nia naszych oczekiwañ. Niekiedy jednak rzecz nie nadaje siê wrêcz do normalnego u ycia. Bierzemy wiêc paragon, wadliwy towar i pe³ni nadziei udajemy siê do sklepu. A tu przykra niespodzianka sprzedawca stwierdza, e to nie jego wina, tylko producenta i on nic nie mo e poradziæ. Zostajemy wiêc z bublem, który do niczego siê nie nadaje. Takie rzeczy zdarzaj¹ siê co dzieñ. Najczêœciej wówczas machamy rêk¹ i stwierdzamy, e szkoda czasu na u eranie siê ze sprzedawc¹. To wielki b³¹d. Trzeba sobie uœwiadomiæ, e obowi¹zuj¹ce przepisy chroni¹ nabywcê i e stosunkowo ³atwo i szybko mo emy wymóc na sprzedawcy bezp³atn¹ naprawê lub wymianê wadliwego towaru na nowy albo wrêcz odzyskaæ pieni¹dze za bezu yteczny bubel. Uprawnienia konsumentów zwi¹zane z nabyciem wadliwego towaru reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz z póÿn. zm.). Stosuje siê j¹ do dokonywanej w zakresie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa (czyli inaczej sklepie, hurtowni, w komisie) sprzeda y rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tê rzecz w celu niezwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ lub gospodarcz¹. Który towar jest wadliwy? W zasadzie ustawa o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej nie mówi o wadliwoœci zakupionego towaru, ale o jego niezgodnoœci z umow¹. Towar nale y uznaæ za niezgodny z umow¹, gdy nie posiada w³aœciwoœci w niej okreœlonych (np. telewizor nie posiada systemu dÿwiêku Dolby Surround, a sprzedawca zapewnia, e tak; buty przemakaj¹, a na pude³ku jest napisane, e s¹ wodoodporne itp.), nawet je eli brak zgodnoœci nie ma znaczenia dla wartoœci czy u ytecznoœci towaru. Natomiast nie stanowi niezgodnoœci z umow¹ wada, która zosta³a w umowie przewidziana lub która jest zwyk³¹ w³aœciwoœci¹ towaru (np. sprzedawca poinformowa³, e mankiet w spodniach jest odpruty i z tego powodu s¹ przecenione). Za niezgodnoœæ towaru z umow¹ zawsze odpowiada sprzedawca i nie mo e zas³aniaæ siê, e to nie jego wina i odsy³aæ zdezorientowanego klienta np. do producenta lub hurtownika. Ewentualnie mo e nastêpnie siê z nimi rozliczaæ, poniewa ma do nich roszczenie zwrotne, ale musi to robiæ we w³asnym zakresie i nie mo e do tego klienta mieszaæ. Oznacza to, e sprzedawca zawsze musi przyj¹æ reklamacjê sk³adan¹ przez klienta i je eli jest ona zasadna spe³niæ jego ¹danie. Kupi³eœ bubel udowodnij to Podstaw¹ wszelkich reklamacji jest udowodnienie sprzedawcy, e to w³aœnie u niego okreœlonego dnia naby³o siê niezgodny z umow¹ towar. S³u y temu paragon fiskalny, który sprzedawca ma obowi¹zek wrêczyæ kupuj¹cemu. Wszystkie otrzymane paragony nale y starannie przechowywaæ, bo w przeciwnym razie mo emy mieæ problem z reklamacj¹. Nabycie towaru w konkretnym sklepie mo na tak e udowodniæ, przedstawiaj¹c, np. bankowe potwierdzenie transakcji (ale tylko wtedy gdy p³atnoœæ dokonywaliœmy kart¹) albo wpis do karty sta³ego klienta. W niektórych przypadkach sprzedawca ma obowi¹zek potwierdziæ na piœmie kupuj¹cemu wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. Dotyczy to sprzeda- y na raty, na przedp³aty, na zamówienia, wed³ug wzoru lub na próbê oraz sprzeda y za cenê powy ej dwóch tysiêcy z³otych. Takie potwierdzenie powinno zawieraæ nie tylko minimum informacyjne (tzn. cena i nazwa towaru, oznaczenie sprzedawcy i jego adres oraz data transakcji), ale tak e wszystkie inne, niezbêdne dla kupuj¹cego do dochodzenia roszczeñ i istotne postanowienia zawartej umowy. Wrêczenie takiego pisemnego potwierdzenia jest obowi¹zkiem sprzedawcy. Antoni Ko³odziej Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nisku POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 9

10 PRAWO Nr 2 (11) Budowaæ zgodnie z prawem Budowa obiektu budowlanego wi¹ e siê z koniecznoœci¹ zgromadzenia stosu dokumentów: map, decyzji, uzgodnieñ, projektów. W cyklu artyku³ów, poœwiêconych tej problematyce, postaram siê przybli yæ najistotniejsze kwestie, doradziæ, jak unikn¹æ trudnoœci i zbêdnych kosztów przy za³atwianiu formalnoœci, pozostaj¹c w zgodzie z prawem. Dotychczas ukaza³y siê artyku³y: - w Nr 2 (czerwiec 2001) o prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane, - w Nr 1/3 (marzec 2002) o mapie zasadniczej, mapie do celów projektowych, - w Nr 2/6 (grudzieñ 2003) o zmianach Prawa budowlanego, obowi¹zuj¹cych od 11 lipca 2003 r. W tym artykule o kolejnych zmianach; proces naprawiania Prawa budowlanego nie ustaje. Zmiany Prawa budowlanego obowi¹zuj¹ce od 26 wrzeœnia 2005 roku Ograniczê siê do powo³ania i skomentowania zmian najistotniejszych z punktu widzenia zadañ wykonywanych przez starostê. 1. W s³owniczku (art. 3 pkt 7a) pojawi³a siê definicja pojêcia przebudowy. Wed³ug niej przebudow¹ jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nastêpuje zmiana parametrów u ytkowych lub technicznych istniej¹cego obiektu budowlanego, z wyj¹tkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoœæ, d³ugoœæ, szerokoœæ b¹dÿ liczba kondygnacji; w przypadku dróg s¹ dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagaj¹cym zmiany pasa drogowego. Jest to, moim zdaniem, definicja kontrowersyjna, bior¹c pod uwagê konsekwencje jej stosowania. Przecie niemal ka de typowo remontowe dotkniêcie siê dowolnej instalacji wewnêtrznej powoduje, ze wzglêdu na postêp techniczny, zmianê parametrów technicznych czy u ytkowych, czyli jest przebudow¹. Bêdzie ni¹ np. wymiana grzejników, usprawnienie dzia³ania wentylacji, itp. Czy naprawdê intencj¹ ustawodawcy by³o, aby przy wymianie grzejnika czy kuchenki gazowej przywiezionej ze sklepu obowi¹zywa³a w zakresie Prawa budowlanego taka sama procedura, jak przy budowie np. du- ego zak³adu produkcyjnego? 2. Poszerzony zosta³ katalog obiektów i robót budowlanych, nie wymagaj¹cych decyzji o pozwoleniu na budowê. Pozwolenia na budowê nie wymaga ju budowa: wolno stoj¹cych parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oran erii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 mkw., przy czym ³¹czna liczba tych obiektów na dzia³ce nie mo e przekraczaæ dwóch na ka de 500 mkw. powierzchni dzia³ki; wolno stoj¹cych kabin telefonicznych, szaf i s³upków telekomunikacyjnych; przy³¹czy: elektroenergetycznych, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; instalacji telekomunikacyjnych w obrêbie budynków bêd¹cych w u ytkowaniu; jak równie wykonanie robót budowlanych polegaj¹cych na: remoncie istniej¹cych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ budowlanych, z wyj¹tkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków; monta u wolno stoj¹cych kolektorów s³onecznych. Równie te zapisy nie s¹ do koñca jednoznaczne. Niew¹tpliwie budynki gospodarcze maj¹ byæ wolnostoj¹ce, ale czy warunek ten dotyczy równie wiat i altan, a ponadto, czy okreœlenie przydomowy ma oznaczaæ dobudowê, rozbudowê, czy mo e ma to byæ budynek wolnostoj¹cy, zgodnie z definicj¹ encyklopedyczn¹? Nastêpna w¹tpliwoœæ to spe³nienie pozosta³ych warunków tego zwolnienia: dwa obiekty, o których mowa 10 POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy

11 Nr 2 (11) PRAWO odnosz¹ siê do obiektów maj¹cych powstaæ, czy te nale y uwzglêdniaæ ju istniej¹ce; jak ustalaæ ka de 500 mkw.? Ponadto nale y mieæ na wzglêdzie definicje: budynku gospodarczego (z której wynika, e mo e on stan¹æ tylko na dzia³ce zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, rekreacji indywidualnej, b¹dÿ w zabudowie zagrodowej) oraz przy³¹czy (zw³aszcza kanalizacyjnego), które to definicje, niestety, ograniczaj¹ dopuszczenie wykonywania robót bez decyzji. Pytania, które tu zamieœci³am, mam nadziejê, nie pozostan¹ bez odpowiedzi. Wobec wyst¹pienia do resortu o interpretacjê kontrowersyjnych zapisów, m.in. przywo³anych wy ej, oczekujê jednoznacznych ustaleñ. 3. Wprowadzony nowy art. 29a Prawa budowlanego przewiduje dwie drogi postêpowania w przypadku przy- ³¹czy: inwestor bêdzie móg³ (tak jak dotychczas) zg³osiæ zamiar budowy, lub zastosowaæ siê do przepisów bran owych (prawa energetycznego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu œcieków). Na razie nie mamy doœwiadczeñ zwi¹zanych z tym zapisem. 4. Nast¹pi³y zmiany w art. 36a Prawa budowlanego, dot. odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowê. Wydaje siê, e inwestor nie bêdzie musia³ zmieniaæ pozwolenia na budowê, jeœli zdecyduje siê na: inn¹ elewacjê budynku; zmianê geometrii dachu (k¹ta nachylenia, wysokoœci kalenicy, uk³adu po³aci dachowych) Zaznaczy³am wydaje siê, poniewa pozostaje istotnym odst¹pienie dotycz¹ce ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które to dokumenty mog¹ bardzo precyzyjnie okreœliæ wymagania w tym zakresie i bêd¹ one inwestora wi¹zaæ. Ponadto zwracam przy okazji uwagê na fakt, e w ka - dym przypadku, gdy odst¹pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowê wymaga uzyskania opinii, uzgodnieñ, pozwoleñ i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi wymaga automatycznie uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowê. Jak wspomnia³am na wstêpie, przedstawi³am tylko niektóre nowoœci. Ale czy refleksja, jaka mnie ogarnê³a, nie jest uzasadniona? Ewa Kolasiñska Naczelnik Wydzia³u Architektury i Budownictwa ROLNICTWO I OCHRONA ŒRODOWISKA Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku informuje Od 1994 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne w rolnictwie, przetwórstwie rolno spo ywczym oraz rozwój obszarów wiejskich ze œrodków krajowych. W zwi¹zku z przyst¹pieniem w maju 2004 r. Polski do Unii Europejskiej, ARiMR wdra a instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej i realizuje zadania w ramach Funduszy Strukturalnych, które s¹ wspó³finansowane zarówno ze œrodków krajowych jak i unijnych. Podczas tegorocznej kampanii sk³adania wniosków o przyznanie za 2005 r. p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych, rolnicy z³o yli 4848, to o 13 % wiêcej wniosków ni w kampanii ubieg³orocznej (4296 w 2004 r.).termin realizacji wyp³at dop³at bezpoœrednich zosta³ ujednolicony i obowi¹zuje wszystkie pañstwa cz³onkowskie. W 2005 r. wyp³aty realizowane bêd¹ w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. W ramach programu Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich w Biurze Powiatowym ARiMR w Nisku w latach 2004/2005 z³o ono: z dzia³ania 1 PROW Renty strukturalne 100 wniosków; z dzia³ania 2 PROW Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 194 wniosków; z dzia³ania 4 PROW Wspieranie przedsiêwziêæ rolno-œrodowiskowych i poprawa dobrostanu zwierz¹t 7 wniosków; z dzia³ania 5 PROW Zalesianie gruntów rolnych 18 wniosków; z dzia³ania 6 PROW Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 41 wniosków. POWIAT NI AÑSKI - biuletyn samorz¹dowy 11

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA

ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA Powiatowy biuletyn informacyjny Nr Nr 2/2004 1/2004 (12) (11) Kwartalnik Egzemplarz bezp³atny ISSN 1642-6746 Fot. M.

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo