Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!"

Transkrypt

1 NR IND ISSN NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹ siê w naszej redakcji z ostatnim numerem G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej, przygotowaliœmy bilety do kina Luna na film pt. Dinozaur. CZEKAMY!!! Nastêpny numer uka e siê 8 grudnia MIEJSKI INFORMATOR W NUMERZE: KULTURALNY Y MANDATY BEZ DYSKUSJI Y Oœwiêcim l listopad 2000 BAL SYLWESTROWY W OCK Y MEMORIA STEFANA PIOTROWSKIEGO Y ON NIE JEST BEZKARNY Y JEST TAKIE MIEJSCE Y MIK proponuje: l Jedno ycie dwa œwiaty l W zaduszkowym nastroju l MDSM zaprasza na wystawê JESIENNA PROMOCJA PROBUDIM SK AD FABRYCZNY OŒWIÊCIM, ul. Zatorska 1 tel

2 2 OSPR na finiszu Gruntownemu remontowi poddane zosta³y cztery budynki znajduj¹ce siê na terenie Jednostki Wojskowej. -W wyniku modernizacji odnowiona zosta³a elewacja, a na trzech budynkach wykonano nowe pokrycia dachowe. Malowanie œcian po³¹czone by³o z reperacj¹ tynków. Ponadto odnowiona zosta³a stolarka okienna i drzwiowa-poinformowa³ W³odzimierz Gêbiœ, zastêpca kierownika Wydzia³u Inwestycji Miejskich. Inwestycja, której koszt wyniós³ ponad 380 tys. z³ zosta³a pokryta z pieniêdzy rz¹dowych, przyznanych miastu z Oœwiêcimskiego Strategicznego Programu Rz¹dowego. Z zaplanowanych na ten rok robót w ramach OSPR, pozosta³ jeszcze remont kanalizacji deszczowej ulicy Powstañców Œl¹skich. Tylko w tym roku wykonano remont budynku znajduj¹cego siê na terenie MZK, kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia. Przygotowany zostanie równie projekt wykonawczy k³adki w Parku Pojednania Narodów. Z pozosta³ych oszczêdnoœci Wydzia³ Inwestycji Miejskich planuje wykonaæ dodatkowo dwie inwestycje, budowê œcie ki rowerowej oraz czyszczenie i teleinspekcjê kanalizacji deszczowej w ulicy WiêŸniów Oœwiêcimia. Prace przy budowie œcie ki pieszo-rowerowej we wschodniej czêœci starego wysypiska na Kamieñcu zosta³y ju rozpoczête metrowy odcinek po³¹czy wybudowane w ubieg³ym roku dwie œcie ki nad So³¹. Jeœli warunki atmosferyczne bêd¹ korzystne to inwestycja zostanie zakoñczona jeszcze w tym roku. Na dniach rusz¹ prace przy czyszczeniu i badaniu stanu technicznego kanalizacji na ulicy WiêŸniów Oœwiêcimia. W sumie na Oœwiêcimski Strategiczny Program Rz¹dowy w tym roku miasto mia³o ponad 2,4 mln z³, z tego ponad 1 mln z³ otrzyma³o z bud etu pañstwa. Pozosta³e pieni¹dze 2,5 proc., to udzia³ miasta w OSPR oraz pozosta³oœci z lat poprzednich. (K) TRZY DYCHY Wystarczy wyci¹æ ten kupon, nakleiæ na kartce pocztowej, napisaæ swoje dane i wys³aæ lub dostarczyæ do naszej redakcji. 4 grudnia o godz wylosujemy zwyciêzcê! TRZY DYCHY 20 listopada wylosowa³a p. Gabriela Maruszczak z Oœwiêcimia. Gratulujemy! Zapraszamy po odbiór nagrody do redakcji CZEKAMY! LIST INTENCYJNY PODPISANY Prezydent Józef Krawczyk, starosta Adam Bilski oraz wójt Andrzej Bibrzycki podpisali 17 listopada list intencyjny powo³uj¹cy, do ycia Agencjê Rozwoju Ziemi Oœwiêcimskiej -To kolejny dowód wspó³pracy samorz¹dów. Chcemy, aby nasza wspólna inicjatywa przyczyni³a siê do rozwoju gospodarczego ziemi oœwiêcimskiej i ograniczy³a wzrastaj¹ce wci¹ bezrobocie - powiedzia³ prezydent. Agencja ma wspieraæ lokalny biznes, popularyzowaæ ideê przedsiêbiorczoœci. Pomagaæ rozwijaæ ma³¹ i œredni¹ przedsiêbiorczoœæ m.in.dziêki powiatowemu Funduszowi Porêczeñ Kredytowych. Wystêpowaæ o œrodki przedakcesyjne na finansowanie dzia³añ rozwojowych do Unii Europejskiej. Procedura utworzenia Agencji obejmuje m.in. powo³anie zespo³u ds. utworzenia ARZO, okreœlenie zadañ Agencji, zaproponowanie udzia³u samorz¹dom lokalnym oraz innym podmiotom gospodarczym, opracowanie statutu oraz rejestracjê w s¹dzie./mb Starosta Adan Bilski, prezydent Józef Krawczyk oraz wójt Andrzej Bibrzycki zainicjowali dzia³alnoœæ ARZO. Fot. P. Mordan XXXVI SESJA RADY MIASTA Segregujemy bezp³atnie Podczas XXXVI sesji Rady Miasta radni podjêli uchwa³ê, na mocy której w latach kolejnych wszystkim mieszkañcom miasta oraz placówkom oœwiatowym i opieki zdrowotnej dostarczane bêd¹ nieodp³atnie worki i wieszaki lub pojemniki do segregacji odpadów. Uchwa³a Rady z 14 IV 1999 roku w dotychczasowym brzmieniu gwarantowa³a bezp³atne dostarczanie worków do segregacji jedynie do koñca 2000 roku. Wprowadzona poprawka rozszerza ten okres na czas nieokreœlony. Worki kupowane s¹ ze œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkañcom budynków jednorodzinnych, którzy zadeklarowali chêæ segregowania œmieci, dostarczane s¹ ekologiczne worki w piêciu kolorach, wykonane z biodegradacyjnej folii. joak Zaplanowane Stawy Radni uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Stare Stawy. Na terenie miêdzy ulicami: Zagrodow¹, Koœcieleck¹ i Ceglan¹ oraz miêdzy ulic¹ Pod Olszyn¹, wa³em M³ynówki i wa³ami stawów, zostan¹ wydzielone obszary pod zabudowê mieszkaln¹ jedno i wielorodzinn¹, dzia³alnoœæ handlow¹ i us³ugow¹ oraz zielone tereny rekreacyjne. joak Nowa stara szóstka Radni zaakceptowali propozycjê Zarz¹du Miasta, w myœl której od przysz³ego roku szkolnego organem prowadz¹cym Szko³y Podstawowej nr 6 stanie siê Oœwiêcimskie Towarzystwo Oœwiatowe. -Przyjêta przez radnych uchwa³a ma charakter intencyjny, jej podjêcie umo liwi rozpoczêcie procedury likwidacyjnej, zaœ sama likwidacja szko³y mo e zostaæ uchwalona nie wczeœniej ni w lutym 2001 roku - poinformowa³a Barbara Rokowska, dyrektor Zarz¹du Szkó³ i Przedszkoli Miejskich. W tym czasie OTO bêdzie mia³o mo liwoœæ dope³nienia wszelkich formalnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem nowej placówki szkolnej. Propozycja zosta³a uprzednio zaakceptowana przez Radê Szko³y. Jak zapewnia Barbara Rokowska, po zmianie sytuacja uczniów nie ulegnie pogorszeniu, szko³a pozostanie bezp³atna, a poziom kszta³cenia mo e wrêcz siê poprawiæ z uwagi na mo liwoœci finansowe i kadrowe OTO. Zgodnie z ustaw¹ o systemie oœwiaty miasto nadal bêdzie ³o yæ na szko³ê w postaci dotacji z bud etu wysokoœci równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w miejskich szko³ach tego samego typu. Planuje siê, e maj¹tek ruchomy szko³y, tj. wyposa enie zostanie przekazane Towarzystwu na zasadzie u yczenia, natomiast budynek i dzia³ka bêd¹ objête umow¹ o u ytkowanie. Dyrektor zapewni³a równie, e rozpatrzony zostanie wniosek radnego Jana Baczyñskiego, dotycz¹cy mo - liwoœci ewentualnego przekszta³cenia placówki z pominiêciem procedury likwidacyjnej. Gdyby uda³o siê miastu przekazaæ szko³ê wraz z za³og¹, OTO uniknê³oby kosztów zwi¹zanych z uzyskaniem koniecznych pozwoleñ oraz atestów bezpieczeñstwa i sanitarnych. joak

3 Prezentacja oœwiêcimskich firm w Kerpen W przysz³ym tygodniu przedstawiciele oœwiêcimskich firm: Transchemii, PSS Spo- ³em, Firmy In ynierskiej Orbi, Arbi, Montochemu, oraz reprezentacja Stowarzyszenia Gospodarczego Ziemi Oœwiêcimskiej i Regionalnej Izby Gospodarczej- Micromet i Termoizolacja przebywaæ bêd¹ w Kerpen na spotkaniu gospodarczym. Do podobnej wizyty mia³o dojœæ ju w listopadzie ubieg³ego roku, ale z uwagi na wybory samorz¹dowe w Kerpen przesuniêto j¹ w czasie. Niemiecki partner Oœwiêcimia chce u³atwiæ pierwsze, osobiste kontakty polsko-niemieckich przedsiêbiorców. - Obok wieloletniej, bardzo pozytywnej wspó³pracy kulturalnej naszych miast, staramy siê poszerzyæ j¹ o kooperacjê w dziedzinie gospodarczej. twierdzi Ralf Valkysers, burmistrz Kerpen. Oœwiêcimskie firmy traktuj¹ wyjazd do Kerpen jako formê promocji swojej dzia³alnoœci. Byæ mo e uda siê nawi¹zaæ bli sze kontakty. Podczas dwudniowego pobytu uczestnicy delegacji zapoznaj¹ siê z gospodark¹ regionu Kerpen. Organizatorzy przewidzieli równie spotkanie z przedstawicielami powiatu Erftkreis. Oœwiêcimscy biznesmeni zwiedz¹ przedsiêbiorstwa zainteresowane wspó³prac¹, gdzie prowadzone bêd¹ indywidualne rozmowy gospodarcze. O rozszerzeniu kontaktów, zw³aszcza w sferze gospodarczej, prezydent Oœwiêcimia Józef Krawczyk rozmawia³ ju od ponad roku z w³adzami Kerpen. - Dobrze wychodzi nam wymiana kulturalna. W Kerpen pokazaliœmy nasze zespo³y, oœwiêcimskich artystów. Dobrze poznaliœmy siê nawzajem. Czas ju wiêc na kontakty gospodarcze. uwa a prezydent Józef Krawczyk. Zainteresowanie inn¹ form¹ kontaktów partnerskich wykaza³ dopiero nowy burmistrz Kerpen, Ralf Valkysers, który przyjecha³ do Oœwiêcimia w maju tego roku. Wtedy te przekazane by³y oferty gospodarcze oœwiêcimskich firm. Strona niemiecka zapozna³a z nimi szefów blisko stu lokalnych i regionalnych firm. W ubieg³ym roku podczas pobytu w Kerpen prezydenta Oœwiêcimia i szefa marketingu Firmy Chemicznej Dwory, uda³o siê nawi¹zaæ kontakt z przedstawicielami amerykañskiej firmy o bran y chemicznej. (K) G³os z panoram¹ w tle W jubileuszowej wk³adce do³¹czonej do poprzedniego 200. numeru GZO, umieœciliœmy winietê sygnalnego zerowego numeru G³osu z roku Winieta ta by³a wzorowana na winiecie G³osu z 1930 roku: kszta³t oraz rozmieszczenie tytu³u by³y niemal identyczne. Ró nicê stanowi³a jedynie obecnoœæ rysunku przedstawiaj¹cego panoramê Oœwiêcimia w kierunku od Zasola na Stare Miasto, umieszczonego zamiast secesyjnego ornamentu roœlinnego. A w³aœnie ten rysunek, znany niemal wszystkim mieszkañcom miasta, ma swoj¹ bardzo ciekaw¹ i bogat¹ historiê. Powsta³ w roku 1971 jako logo XV Zjazdu Spo³ecznych Opiekunów Zabytków. Jego autorem jest in. arch. Tadeusz Gabor. PóŸniej pojawia³ siê wielokrotnie np. na folderze VII Ogólnopolskiego Sp³ywu Kajakowego Z³ote wios³a So³y w 1972 roku, na folderach PTTK Ziemi Oœwiêcimskiej, jako winieta Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a w koñcu zawêdrowa³ do G³osu. Obecnie spotkaæ go mo na na pismach Starostwa Powiatowego. joak Tak wygl¹da³ oryginalny projekt z 1971r autorstwa Tadeusza Gabora to: systemy alarmowe, fiskalne,komputerowe Atuty: serwis ca³odobowy, kredyt na miejscu, bezp³atna wycena instalacji u klienta. Oferujemy: ochronê mienia, systemy alarmowe, sprzeda urz¹dzeñ, profesjonalne: doradztwo,projektowanie,monta Oœwiêcim ul. Konarskiego 5, tel. (33) , , , fax , 3 W HO DZIE 22 listopada 1940 roku z rozkazu Reichsführera SS Reinharda Heydricha - szefa G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy, odby³a siê w KL Auschwitz pierwsza masowa egzekucja przez rozstrzelanie. Dokonano jej na 40 Polakach okreœlanych jako przestêpców zawodowych, wybranych przez Reichsführera SS Himmlera z 4 list, które przekaza³a mu placówka policji kryminalnej w Katowicach. By³ to odwet za rzekome akty gwa³tu i napady na funkcjonariuszy policji w Katowicach. Skazanych dostarczono o godzinie 11.45, egzekucjê rozpoczeto o12.00, trwa³a 20 minut. Ka dy skazany rozstrzelony zosta³ przez dwóch esesmanów z batalionu wartowniczego SS. Egzekucja odby³a siê w KL Auschwitz ze wzglêdu na zalecenie przeprowadzenia jej w sposób tajny. W 60. rocznicê tego wydarzenia wojewoda œl¹ski - Marek Kempski ufundowa³ wraz z Chrzeœcijañskim Stowarzyszeniem Rodzin Oœwiêcimskich tablicê upamiêtniaj¹c¹ pierwsz¹, z wielu póÿniej dokonywanych, egzekucjê w KL Auschwitz. Pami¹tkowa tablica zosta³a umieszczona na œcianie koœcio³a p.w. Mi³osierdzia Bo ego w Oœwiêcimiu. Oficjalne ods³oniêcie i poœwiêcenie nast¹pi³o 22 listopada w czasie mszy œw. odprawionej w intencji zamordowanych rodaków pod przewodnictwem ks. bp-a ordynariusza Tadeusza Rakoczego i ks. bp-a metropolity katowickiego Damiana Zimonia. Uroczystoœæ mia³a na celu oddanie ho³du i upamiêtnienie ofiary z³o onej z ycia czterdziestu Polaków pochodz¹cych z ówczesnej Prowincji Górnoœl¹skiej. MiK Jak wychowywaæ? 16 i 17 listopada odby³a siê konferencja zorganizowana przez oœwiêcimskie starostwo. Do jej przeprowadzenia zaproszono specjalistów ze Stowarzyszenia na rzecz Reformy Szkolnej. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak obecnie szko³a realizuje swoj¹ funkcjê wychowawcz¹. Dyskusje z udzia³em nauczycieli dotyczy³y tworzenia i realizacji programu wychowawczego. Poprzedzone by³y wyk³adami Stanis³awa S³awiñskiego, prezesa Stowarzyszenia na rzecz Reformy Edukacji Narodowej i wpó³pracownika Ministerstwa Edukacji Narodowej. G³ównym za³o eniem programów wychowawczych, które zostan¹ wprowadzone do szkó³ w roku 2002, ma byæ wspieranie rodziny w jej obowi¹zkach wobec dzieci. Jak pokreœlaj¹ specjaliœci, nauczyciele powinni byæ przygotowani do pracy w sytuacji, gdy szko³a jest jedynym opiekunem dziecka, na przyk³ad takiego, które pochodzi z rodziny patologicznej. bsz

4 4 Jest takie miejsce... Czasem, szczególnie jesieni¹, ka dego z nas dopada nostalgia. Wtedy szuka siê miejsc wyj¹tkowych, najlepiej magicznych, aby tam usi¹œæ w k¹ciku i poczekaæ spokojnie, aby wspomniany nastrój nas opuœci³. Miejsc, w których nostalgiê w Oœwiêcimiu mo na zwalczaæ bezboleœnie zbyt wielu nie ma, a jednak... W miejscu, o którym chcia³bym wam opowiedzieæ jest wszystko, czego jesienny Jubileuszowy tort Fot. B. Medoñ Mandaty bez dyskusji Ju prawie miesi¹c funkcjonuje taryfikator mandatów. Wed³ug szefa oœwiêcimskiej drogówki komisarza Zbigniewa Wrony kierowcy spokojnie przyjêli zmiany wysokoœci kar za BIURO HANDLOWE JANINA spó³ka z o. o. marzyciel potrzebuje, aby ukoiæ sw¹ znêkan¹ duszê. Kiedy tylko otworzy siê du e, niebieskie drzwi pierwsz¹ bardzo przyjemn¹ rzecz¹, która zaskakuje goœcia to zapach. Jest to absolutnie niesamowita mieszanka przeró nych kadzide- ³ek zmieszanych z ciê kawym zapachem wilgoci, wywodz¹cym siê proœciuteñko ze starych murów. Nastêpna przyjemnoœæ wprost nie do opisania to niegasn¹cy i zawsze promienny uœmiech w³aœcicielki, którym atakuje wszystkich wchodz¹cych bez wzglêdu na stopieñ znajomoœci, przynale noœæ rasow¹, narodow¹, czy jak¹kolwiek inn¹. Mo e jedynym wyj¹tkiem jest dyskryminacja ze wzglêdu na stopieñ upojenia alkoholowego. Kiedy uda nam siê ju przejœæ obok baru, za którym czaruje w³aœcicielka, wkraczamy wprost w objêcia sztuki. Poœród niezbyt autentycznych, ale doskonale podkreœlaj¹cych atmosferê antyków, swoje prace wystawia wiêkszoœæ regionalnych artystów. W tym miejscu nale y podkreœliæ, e regionalny, nie znaczy nieprofesjonalny, oraz, e ka dy mieszkaniec naszego miasta i okolic mo e zabraæ ze sob¹ trochê tej sztuki do domu za ca³kiem rozs¹dn¹ cenê. Wszystkich, którzy s¹ przekonani, e nie przestanê siê znêcaæ nad biednym czytelnikiem G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej i nie podam nazwy miejsca, o którym siê rozpisujê natychmiast uspokajam. Ca³a magia tego miasta zamieszka³a W G³osie W oœwiêcimskiej ziemi G³osie Co numerów mia³ ju dwieœcie Znajdziesz liczne informacje O powiecie i o mieœcie W nim wyczytasz kto zasiada Na szacownej rajców ³awie Co siê w mieœcie mówi g³oœno I co cicho piszczy w trawie Na co miasto ³o y grosze Choæ chudziutka bywa kasa Co nam wkrótce wypiêknieje I gdzie nowa bêdzie trasa Poznasz tak e skryte w czasie Œredniowieczne miasta karty I jak szczwanie lawirowa³ upi¹c kupców nasz Jan Czwarty Co realne bêdzie jutro Co jedynie wci¹ siê roi I jak trudno od lat wielu W³adzê siê w Warszawie doi Zw³aszcza jeœli o czym wiecie Ona pomnik stawia sobie Bo pojêcie ma marniutkie Jak siê yje tu przy grobie Stefan Szczerbowski wykroczenia drogowe. - W dalszym ci¹gu najwiêcej jest przekroczeñ prêdkoœci. Chocia muszê przyznaæ, e od 1 listopada kierowcy jakby trochê zwolnili. Pewnie wystraszyli siê nowych stawek mówi Zbigniew Wrona. I nic dziwnego. Za przekroczenie prêdkoœci w obszarze zabudowanym mo na zap³aciæ od 50 do 500 z³otych. Tê ostatni¹ kwotê zaproponuje nam policjant, gdy nasza prêdkoœæ bêdzie wiêksza o ponad 50 km na godz. od dozwolonej. - Dziêki nowym taryfom policjantom ³atwiej siê pracuje. Skoñczy³y siê dyskusje i licytowanie wysokoœci mandatu dodaje komisarz Wrona. Jedynie w przypadku niektórych kolizji funkcjonariusze mog¹ zadecydowaæ o wysokoœci kary dla sprawcy. Wyniesie ona wówczas od 100 do 500 z³otych. Nowoœci¹ jest przepis, który mówi, e mandaty wystawiane kierowcom mog¹ byæ wy³¹cznie kredytowe. Bloczek mandatu gotówkowego mo e otrzymaæ jedynie obcokrajowiec. Przyjrzyjmy siê niektórym wykroczeniom i wysokoœciom op³at za ich pope³nienie. Pieszy, który wejdzie na jezdniê bezpoœrednio przed jad¹cy pojazd, równie na przejœciu dla pieszych, zap³aci 100 z³otych. Po³owê tej kwoty wynosi op³ata za przechodzenie na czerwonym œwietle. 20 z³otych zap³acimy, gdy bêdziemy przebiegaæ przez drogê. Motorowerzysta lub motocyklista i jego pasa er nieposiadaj¹cy kasku otrzymaj¹ mandat wysokoœci 100 z³otych. Tê sam¹ kwotê zap³acimy za u ywanie telefonu komórkowego podczas jazdy, brak œwiate³ w dzieñ od 1 paÿdziernika do koñca lutego i parkowanie na zakazie. 150 z³otych to stawka za nieusuniêcie pojazdów z miejsca kolizji drogowej. Uniemo liwienie wyjazdu autobusu z przystanku na obszarze zabudowanym, jazda bez œwiate³ od zmierzchu do œwitu, wyprzedzanie na podwójnej linii ci¹g³ej i zignorowanie nakazu jazdy (jak w przypadku ulic Szopena i Pi³sudskiego w Oœwiêcimiu) to wydatek rzêdu 200 z³otych. 50 z³otych wiêcej kosztuje m. in. przekroczenie ograniczenia tona u, nieust¹pienie pierwszeñstwa pojazdowi uprzywilejowanemu, wjazd na zakaz ruchu, niezachowanie bezpiecznego odstêpu pomiêdzy pojazdami i stworzenie zagro enia podczas w³¹czania siê do ruchu w obszarze zabudowanym przez kierowcê autobusu. Za nieust¹pienie pierwszeñstwa przejazdu zap³acimy 300 z³otych. Gdy nie ust¹pimy pierwszeñstwa pieszemu przechodz¹cemu na przejœciu, mandat wyniesie 400 z³otych. Tyle samo kosztuje jazda bez prawa jazdy, gdy odebra³o nam je Kolegium do Spraw Wykroczeñ. Jednak, gdy policja z³apie nas na tym wykroczeniu po raz drugi, do³o y kolejne 100 z³otych. Pe³ny tekst ustawy o wysokoœci mandatów mo na przeczytaæ w Dzienniku Ustaw nr 88. (nik) SYSTEMY GRZEWCZE SPRZEDA MONTA SERWIS ostatnio w galerii Pro Arte. Tym, którzy nie wiedz¹ jeszcze gdzie to jest uœwiadamiam, e galeria Pro Arte mieœci siê w Oœwiêcimiu przy ulicy D¹browskiego, naprzeciw znanego wszystkim przedszkola sióstr Serafitek. Je eli uwa acie natomiast, e mój tekst zawiera odrobinê przesady, koniecznie sprawdÿcie to sami. My wszyscy (szacowne kolegium GZO ) mieliœmy okazjê oceniæ to ca³kiem niedawno, bo w³aœnie w Pro Arte œwiêtowaliœmy wydanie 200. numeru naszej gazety. BERT Biuro i sklep: Sklep: LIBI, ul. Leœna 28 CZYNNE OŒWIÊCIM, ul. Kolbego 13 tel: 032/ w. 11, 30 od 7.00 do tel./fax:033/

5 On nie jest bezkarny Nie mo na kochaæ tych, których siê boimy - g³osi napis znajduj¹cy siê tu obok wejœcia. To pierwsza lekcja godnoœci i odwagi dla tych, którzy zdecydowali siê tutaj zapukaæ. Za drzwiami, szeœcioosobowy zespó³ dzieñ i noc, siedem dni w tygodniu, s³u y rad¹ i pomoc¹ tym, którzy nie chc¹ pozostawaæ d³u ej ofiarami. Przychodz¹ do budynku na Garbarskiej, by opowiedzieæ o dramacie, rozgrywaj¹cym siê w czterech œcianach ich domu. Dramacie bolesnym, bo bêd¹cym udzia³em ich najbli szych. Tu znajduj¹ fachow¹ i bezp³atn¹ pomoc oraz cenn¹ dyskrecjê. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na oœwiêcimskim podwórku pojawi³ siê niedawno. Jest bodaj jedynym tego typu oœrodkiem w okolicy. Najbli sze punkty o takim charakterze znajduj¹ siê w Krakowie, Bielsku, Tychach. Pracuj¹ce w nim osoby udzielaj¹ wsparcia ofiarom przemocy domowej. -Problem nie jest nowy- mówi kierownik punktu Kamila Bandurskaod lat mamy przecie w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej rodziny z problemem przemocowym. S¹ to rodziny ubogie, nad którymi opiekê sprawuj¹ pracownicy socjalni. Nowo otwarty punkt jest furtk¹ dla osób o œrednim poziomie ekonomicznym, dla których MOPS Ÿle siê kojarzy³. Oni przychodz¹ tu po konkretn¹ pomoc, nie po pieni¹dze. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jako jednostka organizacyjna MOPS-u rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ 18 wrzeœnia. O tym, i jest potrzebny œwiadczy fakt, e zg³aszaj¹ siê do niego osoby nie tylko z Oœwiêcimia, ale równie z okolicznych gmin. Do tej pory punkt przyj¹³ 17 zg³oszeñ, spoœród których 14 zosta³o zdiagnozowanych, jako przypadki przemocy domowej. -Najczêœciej zg³aszaj¹ siê do nas same ofiary, choæ otrzymujemy tak e sygna³y od rodziny pokrzywdzonych, ich rodzeñstwa, dziadków, dzieci. Ka da osoba jest przyjmowana i wys³uchiwana. Zaznajamiamy j¹ z jej prawami. Informujemy co ona, jako ofiara przemocy mo e zrobiæ, eby wyrwaæ siê z tego jarzma. Zapewniamy pomoc specjalistyczn¹, porady psychologiczne i prawne, pomagamy w za³atwieniu spraw urzêdowych- informuje Kamila Bandurska. Jesteœmy aby pomagaæ URSZULA LEWANDOWSKA (opiekun) -Osoby, które siê do nas zg³aszaj¹ s¹ bardzo czêsto zastraszone. Boj¹ siê mówiæ. My ma³ymi kroczkami uœwiadamiamy im ich prawa. Mówimy, e mo na siê wyrwaæ z tego impasu. Ofiary przemocy nie przychodz¹ tutaj jednorazowo. Najpierw nawi¹zujemy z nimi bli szy kontakt, przekonujemy, e jesteœmy od tego, aby im pomóc, ale nic nie zrobimy bez ich zgody. My mo emy jedynie wyedukowaæ, uœwiadomiæ prawa, mo liwoœci rozwi¹zania problemu, poinformowaæ ile by to ewentualnie kosztowa³o i jakie bêd¹ konsekwencje tego kroku. Ostatnie s³owo zawsze nale y do ofiary. Ta osoba wraca do domu i niejednokrotnie waha siê, czy dobrze zrobi³a. Potem znowu do nas przychodzi i dopiero po kilku wizytach potrafi mówiæ otwarcie o swoich problemach. Wówczas zaczyna siê nasza praca. KAMILA BANDURSKA (kierownik) - Mimo, i przemoc ma charakter ci¹g³y, wystêpuje zwykle w kilku fazach. Faza nasilonej przemocy, wybuchu silnej agresji, potem wyciszenia, tzw. faza miodowego miesi¹ca, gdy sprawca ³agodnieje, próbuje zrekompensowaæ wyrz¹dzone z³o po to, eby ponownie wybuchn¹æ. I ko³o siê zamyka. Chodzi o to, eby wzmocniæ ofiary przemocy, nauczyæ funkcjonowaæ nawet w takim mechanizmie, uodporniæ na ataki agresji, wreszcie uœwiadomiæ, e mo na walczyæ, wyrwaæ siê z tego b³êdnego ko³a. Nie jesteœ sama URSZULA LEWANDOWSKA - Nie zdarzy³o nam siê, aby osoba, która do nas przysz³a zerwa³a z nami kontakt. Wrêcz przeciwnie- zwykle odwiedza nas coraz czêœciej. Czuje siê wzmocniona faktem, e wreszcie opowiedzia³a komuœ o swej udrêce. Wyrzuci³a z siebie to, co wczeœniej ukrywa³a. KAMILA BANDURSKA -Dbamy, aby osoba dotkniêta przemoc¹ zbudowa³a sobie w nas zaplecze, aby znalaz³a w nas wsparcie. Ona wraca przecie do domu, staje oko w oko z problemem i jego sprawc¹. Chcemy, by mia³a œwiadomoœæ, e jesteœmy tutaj ca³¹ dobê i e zawsze mo e do nas zapukaæ lub zadzwoniæ. Ka dy problem przemocy w rodzinie rozpatrujemy zespo³owo- oczywiœcie za zgod¹ ofiary. Dlatego staramy siê, aby osoba pokrzywdzona mia³a œwiadomoœæ, e równie w sytuacji kryzysowej, kiedy przybiegnie do nas noc¹ w pantoflach- bo i tak siê mo e zdarzyæ- ten kto otworzy jej drzwi, bêdzie zna³ jej problem i zaopiekuje siê ni¹. Masz prawo do godnoœci KAMILA BANDURSKA -Szanse wyrwania siê z jarzma przemocy ka dorazowo zale ¹ od ofiary. Od tego, na ile bêdzie ona silna, odwa na i zdecydowana, aby pomóc sobie samej. Niekiedy wystarczy tylko, e weÿmie do domu ulotki informuj¹ce o naszej dzia³alnoœci. Mieliœmy takie przypadki, e roz³o one w domu informatory, powstrzyma³y przemoc, a Kamila Bandurska oœwiêcimianka, ukoñczy³a pedagogikê opiekuñczo-wychowawcz¹ w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Kielcach; od sierpnia 1998 roku pracownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej; przez dwa i pó³ roku wolontariusz Oœrodka Interwencji Kryzysowej, od wrzeœnia bie ¹cego roku Kierownik Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Fot. MB jej sprawca przestraszy³ siê i przesta³ nêkaæ rodzinê. Niejednokrotnie jednak ulotki nie pomagaj¹. Wówczas osoba krzywdzona mo e doprowadziæ do ukarania sprawcy, a je eli sytuacja tego bêdzie wymaga³a- równie do rozstania. My nie proponujemy osobie pokrzywdzonej od razu rozwodu. D¹ ymy raczej do uspokojenia sytuacji, do scalenia rodziny, a nie jej rozpadu. Stykamy siê jednak z takimi przypadkami, w których cen¹ spokoju i bezpieczeñstwa jest rozstanie, zw³aszcza, gdy œwiadkami, a niejednokrotnie równie ofiarami przemocy s¹ dzieci. Odnotowaliœmy ju pierwsze sukcesy na swoim koncie. Jesteœmy w sta³ym kontakcie z osob¹, której uda³o siê wyjœæ z patowej sytuacji. Ona ju nie jest ofiar¹. Skorzysta³a z przys³uguj¹cego jej prawa do godnego ycia..ten pierwszy sukces bardzo nas cieszy i uskrzydla, zw³aszcza, e dzia³amy tak krótko. Edukujemy KAMILA BANDURSKA - Kobietê trzeba wzmacniaæ, potrzebna jest jej grupa wsparcia. Kobietê trzeba przekonaæ, e dobrze robi, gdy pisze skargi, wzywa policjê. Ona ma do tego prawo, a to jemu- sprawcy przemocy, nie wolno na ni¹ krzyczeæ, upokarzaæ jej, katowaæ dzieci... On nie jest bezkarny. URSZULA LEWANDOWSKA -Pouczamy, e w przypadku przemocy fizycznej trzeba natychmiast dzwoniæ po policjê. Kobiety odruchowo np. sprz¹taj¹ porozbijane przez sprawcê naczynia, pudruj¹ podbite oko.a we wnioskach sk³adanych do prokuratury nale y przecie udowodniæ przemoc. Nie jest to ³atwe. My uczymy jak zbieraæ dowody, jak postêpowaæ w takiej sytuacji. Informujemy np., e wezwany policjant powinien wype³niæ niebiesk¹ kartê. Zg³oszenia te s¹ bardzo wa ne dla nas oraz dla samych ofiar, gdy s¹ póÿniej dowodami w s¹dzie. Apelujemy, aby ¹daæ niebieskiej karty, ona powinna byæ ka dorazowo wype³niana w przypadku zdiagnozowania przemocy w rodzinie. Czêsto funkcjonariusze nie dope³niaj¹ tego obowi¹zku, a przecie dla sprawcy to niejednokrotnie te pewien hamulec powstrzymuj¹cy go przed nadu ywaniem przemocy. Liczy siê wspó³praca KAMILA BANDURSKA -Chcemy nawi¹zaæ wspó³pracê z instytucjami, organizacjami z terenu miasta, aby móc oferowaæ pe³n¹ skoordynowan¹ pomoc ofiarom przemocy. Zale y nam na dobrych kontaktach z policj¹. My sami niewiele mo emy. W ten proces musz¹ w³¹czyæ siê instytucje, s³u by spo³eczne, a zw³aszcza dzielnicowi, którzy znaj¹ œrodowisko, mieszkañców i ich problemy. Zarówno my jak i policja jesteœmy instytucjami pierwszego kontaktu, dlaczego nie mielibyœmy siê uzupe³niaæ i wspó³dzia³aæ? Monika Bartosz Je eli Twój dom przesta³ byæ bezpieczny dla ciebie i Twojego dziecka. Czujesz siê poni ana, wykorzystywana. Jesteœ bita. Skorzystaj z wsparcia oferowanego przez Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (budynek Przychodni Zdrowia nr 4, ul. Garbarska1) tel Jego pracownicy zapewni¹ Ci pe³n¹ anonimowoœæ 5

6 6 Oddali ho³d Oœwiêcimskie obchody Œwiêta Niiepodleg³oœci rozpoczê³y siê o godz uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ w koœciele Ksiê y Salezjanów. Stamt¹d delegacje oraz poczty sztandarowe uda³y siê w kierunku placu Koœciuszki. Przemarsz delegacji pod Grób Nieznanego o³nierza Jeden dzieñ z ycia Syzyfa czyli jak zarejestrowaæ samochód Jednym z radoœniejszych momentów w yciu podstawowej komórki spo³ecznej jest zazwyczaj kupno nowego samochodu. Wiadomo, przesiadamy siê zwykle do m³odszej, lepszej fury, wiêc nic tylko siê cieszyæ- przynajmniej a do momentu przyst¹pienia do za³atwiania formalnoœci papierkowych. Tutaj zaczynaj¹ siê schody, zw³aszcza jeœli niefortunny nabywca, tu po nabyciu czteroko³owego cacka, zgubi jego dowód rejestracyjny. Tak by³o ( o zgrozo) w moim przypadku. Ale po kolei... Szczêœliwy niezwykle z odkrywania coraz wiêkszych mo liwoœci mojego nowego wozu, uda³em siê do urzêdu skarbowego celem uiszczenia podatku od wzbogacenia. Tutaj spotka³a mnie pierwsza niespodzianka, bowiem druk, który otrzyma³em do wype³nienia, by³ niezbyt czytelnym, efektem czego wiedzia³em jedynie, gdzie wpisaæ imiê i nazwisko. Dalej by³a ca³a masa niezrozumia³ych pozycji A, B, C, 1, 2, 3 itp. Niestety, nigdzie nie znalaz³em wyjaœnieñ (legendy) jak z owym dokumentem postêpowaæ, a urzêdniczka by³a niezwykle lapidarna.. Widaæ, oœwiêcimska skarbówka wychodzi z za³o enia, e petent to jej wróg i w aden sposób nie nale y mu pomagaæ. Podczas mozolnego wype³niania deklaracji okaza³o siê, e nie dysponujê ca³¹ mas¹ ró nych numerów osoby (NIP, PESEL itd.), która pojazd sprzeda³a ( przy wype³nianiu umowy kupna nie by³y potrzebne). Dobrze, e samochód kupi³em od znajomego, bo w innym przypadku (kupuj¹c np. na gie³dzie) musia³bym rozpocz¹æ szeroko zakrojone poszukiwania sprzedawcy. Po namierzeniu wspomnianych numerów spotka³a mnie przykra niespodzianka, o której wspomina³em wy ej uda³o mi siê zgubiæ dowód rejestracyjny. Sytuacja nabiera³a dramaturgii. Fot. P. M Po drodze prezydent Józef Krawczyk odda³ ho³d poleg³ym za nasz¹ wolnoœæ przy obelisku znajduj¹cym siê przy ul. D¹browskiego. Zaraz potem rozpoczê³y siê centralne uroczystoœci pod Grobem Nieznanego o³nierza. Na wstêpie orkiestra Firmy Chemicznej Dwory odegra³a hymn pañstwowy, po którym g³os zabra³ Prezydent Krawczyk. Wyst¹pienie g³owy naszego miasta uwieñczy³a salwa honorowa, a zaraz potem delegacje przyst¹pi³y do sk³adania kwiatów i wi¹zanek. Ho³d poleg³ym za nasz¹ wolnoœæ oddawa³y m.in.delegacje: Rady i Urzêdu Miasta, Powiatu, Gminy, Jednostek Wojskowych Garnizonu Oœwiêcimskiego, Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej, Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Trzeci¹ Rzeszê, Zwi¹zku Kombatantów, o³nierzy Armii Krajowej, Ko³a Unii Wolnoœci, Zarz¹du Ruch S.A, Klubu Radnych AWS RM, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Solidarnoœci FCh Dwory, Zarz¹du Powiatowego ZChN, Solidarnoœci pracowników oœwiaty, delegatury Zarz¹du Regionu Ma³opolskiego NSZZ Solidarnoœæ, Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego ko³o Stare Miasto, PKSiS, Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Rozwoju Ziemi Oœwiêcimskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Cechu Rzemios³ Ró nych, Zespo³u Folklorystycznego Dolina So³y Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia M³odzie Wszechpolska oraz oœwiêcimswkich szkó³. BERT Po tymczasowe zaœwiadczenie o rejestracji samochodu uda³em siê do Starostwa Powiatowego, konkretnie do Wydzia³u Komunikacji. Muszê tu koniecznie zaznaczyæ, e by³o to bodaj jedyne miejsce, gdzie jako petent zosta³em potraktowany profesjonalnie. W wydziale dowiedzia³em siê, e aby podj¹æ dalsze dzia- ³ania niezbêdne jest zaœwiadczenie policji, potwierdzaj¹ce zg³oszenie zguby dowodu rejestracyjnego. Do mundurowych uda³em siê wiêc niezw³ocznie, niestety zaraz jecha³em z powrotem do Starego Miasta, poniewa okaza³o siê, e na takie zaœwiadczenie potrzebny jest znaczek op³aty skarbowej wartoœci trzech z³otych. Znaczek uda³o mi siê zdobyæ w Urzêdzie Miasta i chc¹c szybko zakoñczyæ kwestie formalne popêdzi³em co silnik wyskoczy z powrotem na komendê. Niestety, dy urny mia³ przygotowan¹ kolejn¹ niespodziankê- za ¹da³ ode mnie numeru i daty wydania dowodu rejestracyjnego. Chyba mnie nie lubi³, bo przy poprzedniej wizycie pyta³em, czy oprócz op³aty skarbowej potrzebne bêdzie coœ jeszcze. Kategorycznie zaprzeczy³. W zwi¹zku z powy szym po raz kolejny pomkn¹³em w kierunku koœcio³a ksiê y Salezjanów, do wspomnianego Wydzia³u Komunikacji, gdy numeru dowodu nie pamiêta- ³em. Jakby tego by³o ma³o, du ymi krokami Co s³ychaæ w starostwie? Pod znakiem pieniêdzy Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odby³a siê miesi¹c temu, spore kontrowersje wœród radnych budzi³a wysokoœæ zarobków w³odarza naszego powiatu. Henryk Boruta w imieniu klubu radnych SLD argumentowa³, e pobory starosty s¹ nieadekwatne do roli i zadañ powiatu, takiego jak Oœwiêcim. Zasugerowa³ tak e, e przewodnicz¹cy Rady, wbrew swoim uprawnieniom, nalicza³ staroœcie wynagrodzenie. Radni zdecydowali, e sprawê zbada Komisja Rewizyjna. Na ostatniej sesji RP komisja stwierdzi³a, e przewodnicz¹cy Rady dzia³a³ zgodnie ze swoimi kompetencjami, a wynagrodzenie starosty zosta³o naliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. -Wszystko siê zgadza, oprócz kasy - rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie Henryk Boruta. Zgodzi³ siê, e postêpowano zgodnie z prawem, ale powtórzy³, e zarobki starosty uwa a za zbyt wysokie. Zwróci³ tak e uwagê na karygodne, jego zdaniem, zachowanie w³odarza powiatu. -To, co wyprawia³ starosta Bilski, zas³uguje na naganê. Sam argumentowa³ wnioski o takie wysokie wynagrodzenie i sam by³ adwokatem we w³asnej sprawie - wylicza³. -Arogancja w³adzy nie zna granic - ostro zakoñczy³ Boruta. Starosta uwa a, e wysokoœæ jego wynagrodzenia nie odbiega od poziomu przyjêtego w innych samorz¹dach. -Nie ja ustalam sobie wynagrodzenie. Nawet je eli propozycja przedstawiona przez skarbnika powiatu by³a wygórowana, to podczas dyskusji nie zakwestionowano sposobu jej naliczania. Zosta³a przyjêta w uchwale i dla mnie jest to obowi¹zuj¹ce prawo - t³umaczy³ starosta Bilski. Odniós³ siê tak e do oskar eñ o arogancjê w³adzy: -Ka dy mo e u ywaæ takich s³ów, ale pozostaje jeszcze kwestia odpowiedzialnoœci za nie. S¹dzê, e jako przedstawiciel w³adzy samorz¹dowej nie da³em przyk³adu na to, e postêpujê w sposób arogancki - zakoñczy³ starosta. Podczas minionej sesji radni powiatu ustalili równie wysokoœæ swoich diet. Nowe stawki zosta³y wprowadzone w oparciu o rozporz¹dzenie Rady Ministrów,ograniczaj¹ce zbyt wysokie pensje samorz¹dowców. Teraz dieta radnego wynosiæ bêdzie 55 procent maksymanej stawki, czyli oko³o 1200 z³otych. Przewodnicz¹cy Rady otrzyma 1800 z³otych, zaœ jego zastêpcy i szefowie komisji po oko³o Oznacza to, e nowa uchwa³a przyjêta przez radnych gwarantuje wzrost ich p³ac œrednio o 25 procent. Przyjêto tak e zapis dyscyplinuj¹cy. Przewiduje on obni enie diety radnego o 10 procent w przypadku nieobecnoœci na sesji lub posiedzeniu komisji. Bart³omiej Szepielak zaczê³a zbli aæ siê godzina trzynasta, po której w Urzêdzie Skarbowym naiwniacy mojego pokroju nie s¹ ju za³atwiani. Obdarzony szczerym uœmiechem wspó³czucia od powiatowej urzêdniczki, trzymaj¹c w d³oniach zaœwiadczenie z numerem i dat¹, pomkn¹³em w kierunku mojego ulubionego policjanta dy urnego. Tutaj nast¹pi³ komedii ci¹g dalszy. Pan policjant stwierdzi³, e niestety, po g³êbokich przemyœleniach doszed³ do wniosku, i aby wydaæ mi zaœwiadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego, niezbêdna jest wizyta poprzedniego w³aœciciela pojazdu, gdy póki co, to on na nim figuruje, jako w³aœciciel wozu. Tu ju siê we mnie zagotowa³o tym bardziej, e moja argumentacja o posiadaniu umowy kupna, zupe³nie nie przemawia³a mu do rozs¹dku. Patow¹ sytuacjê (o ironio poprzedni w³aœciciel przebywa w Pary- u) rozwi¹za³a dopiero wnikliwa konsultacja z prze³o onym, po której okaza³o siê, i mo na wystawiæ takie zaœwiadczenie bez stosowania ekstradycji. Trzymaj¹c w rêce upragniony œwistek papieru popêdzi³em do wydzia³u komunikacji, gdzie przed³o y³em zaœwiadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego i otrzyma³em stosown¹ pieczêæ. Z kompletem dokumentów w te pêdy pogna³em do skarbówki. Niestety, by³a ju trzynasta trzy. Od tego momentu zacz¹³em b³agaæ opatrznoœæ, aby pozbawi³a mnie nowego nabytku. Dopiero po chwili zda³em sobie sprawê, e wtedy w urzêdach doczeka³bym ju pewnie emerytury. BERT

7 Kiedy wchodzi siê do mieszkania pañstwa Okoñskich, rzucaj¹ siê w oczy przede wszystkim drewniane modele. Domki wiejskie, koœció³ki, m³yny z obrotowymi skrzyd³ami, wykonane z setek drobnych czêœci - jeszcze niedawno Stanis³aw Okoñski tworzy³ ten miniaturowy œwiat, który nastêpnie jego onie s³u y³ jako pomoc w zajêciach z przedszkolakami. Pani domu z dum¹ prezentuje skansen, mieszcz¹cy siê na kuchennych szafkach. Przez rozsuwane drzwi zagl¹damy do stodo³y: - O, Stasiu, ktoœ ukrad³ nam krowê... RYCERZ POLSKI Patrzê na srebrny sygnet z koronowanym or³em na czerwonym tle: -Ten sygnet wrêczy³ mi kardyna³ Macharski w Sali Rycerskiej w Czêstochowie w 1998 roku. Wraz z wpisem do Ksiêgi Rycerzy Polskich - mówi Pan Stanis³aw. I w³aœnie dlatego tu jestem: by poznaæ dzieje polskiego rycerza - Cienia - cichociemnego, którego dziwny los przywiód³ do Oœwiêcimia Z prezydentem Kaczorowskim podczas wrêczania odznaczeñ 11 XI 1999 roku w Katowicach Fot. arch. W szafie kryje siê inny œwiat ten, po który przysz³am, nieœwiadoma istnienia drewnianych chatek i zagubionych krów. Na granatowej marynarce lœni¹ ordery. Ale zacznijmy historiê od pocz¹tku... Stanis³aw Okoñski urodzi³ siê 1 IV 1929 w Krakowie. A do okupacji mieszka³ w Wieliczce, a podczas wojny znalaz³ siê w walcz¹cej powstañczej Warszawie jako goniec w Szarych Szeregach. We wrzeœniu 1944 roku zosta³ wziêty do niemieckiej niewoli i przewieziony do Ravensbrück. Wyswobodzony przez Anglików, znalaz³ siê na Wyspach Brytyjskich, gdzie zapytany, czy chce walczyæ, odpar³: - To jest mój œwiêty obowi¹zek biæ siê za Ojczyznê. I rozpocz¹³ szkolenie, jak zabijaæ wroga skutecznie i po cichu, w Pawlikowicach ko³o Raby, a póÿniej w Trawniku pod Lublinem. A by³o ju po wojnie... Cieñ zosta³ przydzielony do plutonu do zadañ specjalnych, którego zadaniem by³o uwolnienie angielskich i kanadyjskich lotników, zestrzelonych w okolicach Turbacza. Zostali oni przechwyceni i aresztowani przez UB w Limanowej, gdzie oczekiwali na wywózkê do Moskwy. Akcja odbicia wiêÿniów zakoñczy³a siê jednak powodzeniem: po rozbiciu wiêzienia przez cichociemnych piloci zostali przeprowadzeni bezpiecznie na teren Austrii. PóŸniej 27 cichociemnych, wœród których znalaz³ siê Stanis³aw Okoñski, bra³o udzia³ w akcji odbicia grupy 100 œl¹skich wiêÿniów politycznych z wiêzienia w Wiœniczu. Przebiegiem obu operacji kierowa³ prezydent Kaczorowski, który wiele lat póÿniej, w 1999 roku uhonorowa³ podporucznika Stanis³awa Okoñskiego odznaczeniem Or³a z Ravensbrück i Krzy em II Konspiracji Stanis³aw Okoñski i jego drewniane modele Fot. joak 7 Historia or³a Po powstaniu warszawskim Niemcy przywieÿli do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück sztandary polskich organizacji w celu ich zniszczenia. Wówczas harcerki z konspiracyjnej dru yny Mury, nara aj¹c ycie wyciê³y or³a ze sztandaru i przechowa³y pod pasiakiem. Po zakoñczeniu wojny or³a nadal ukrywano przed w³adzami komunistycznymi, gdzy by³ to orze³ strzelecki. Gdy harcerki z Murów zaczê³y przechodziæ na wieczn¹ wartê, jedna z nich Józefa Kantor, or³a przekaza³a Marianowi Pionkowi (z Dyplomu Or³a z Ravensbrück). Powojenna rzeczywistoœæ Dzieñ przed wigili¹ Bo ego Narodzenia 1949 roku Stanis³aw Okoñski zosta³ aresztowany w Wieliczce. Podczas procesu s¹d wojskowy udowodni³ mu przynale noœæ do organizacji Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ oraz dzia³alnoœæ w specjalnych oddzia³ach, tzw. cichociemnych. Zosta³ skazany na 10 lat. Przewieziony na S³owacjê w celu identyfikacji jego mo liwej dzia³alnoœci na tym terenie, rozpocz¹³ wiêzienn¹ tu³aczkê. Trnawa, ylina, Ostrawa, Bratys³awa, Cieszyn. A póÿniej jeszcze, zanim w 1955 roku objê³a go amnestia, odwiedzi³ Montelupich, Wronki, Rawicz, Racibórz, Wadowice... Po wyjœciu na wolnoœæ Stanis³aw Okoñski nadal pozosta³ w Si³ach Zbrojnych Podziemia. D³ugo nie móg³ znaleÿæ pracy, kiedy w koñcu zaczepi³ siê w przedsiêbiorstwie handlu meblami w Krakowie, nie przyznano mu mieszkania. Przypadkowe spotkanie z Leopoldem K³osem, majorem AK i jego on¹ Wand¹, którzy pomogli mu znaleÿæ pracê i mieszkanie sprawi³o, e ostatecznie osiad³ w Oœwiêcimiu. Pracowa³ pocz¹tkowo jako kierownik zaopatrzenia i transportu w Miejskim Przedsiêbiorstwie Remontowo-Budowlanym, póÿniej jako kierownik pawilonu meblowego, a wreszcie trafi³ do KWK Janina w Libi¹ u, gdzie w latach pe³ni³ funkcjê kierownika magazynów. Tam te rozpocz¹³ dzia- II zjazd KK NSZZ Solidarnoœæ Fot. arch. ³alnoœæ w zak³adowej Solidarnoœci. Jako zastêpca przewodnicz¹cego komisji zosta³ wydelegowany na zjazd do Gdañska jako przedstawiciel rejonu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ Solidarnoœæ. By³ jednym z inicjatorów powo³ania Komitetu Za³o ycielskiego Zwi¹zku WiêŸniów Politycznych PRL. Kiedy czasy siê zmieni³y, posypa³y siê odznaczenia. W 1994 roku Stanis³aw Okoñski otrzyma³ Srebrny Krzy Zas³ugi z r¹k Lecha Wa³êsy. W roku 1995 Ogólnopolski Zwi¹zek By³ych o³nierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Okrêgu Œl¹skiego odznaczy³ Cienia Œl¹skim Krzy em Warszyca, póÿniej na granatowej marynarce pojawi- ³y siê dwa Krzy e WiêŸnia Politycznego , przyznane przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku WiêŸniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Kapitu³ê Wroc³awsk¹ Stowarzyszenia By³ych WiêŸniów Politycznych. W 1998 roku wojewoda katowicki, Marek Kempski wrêczy³ podporucznikowi Okoñskiemu Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ za zas³ugi dla województwa katowickiego. A teraz... Pan Stanis³aw Okoñski wraz z drug¹ on¹ (pierwsza zmar- ³a) mieszkaj¹ w bloku na jednym z oœwiêcimskich osiedli, otoczeni pami¹tkami konspiracyjnej i artystycznej dzia³alnoœci by³ego cichociemnego, dzia³acza podziemnej Polski, dowcipnego i weso³ego cz³owieka Stanis³awa Okoñskiego. Joanna Klêczar

8 8 DRUGA STRONA YCIA q DRUGA STRONA YCIA q DRUGA STRONA YCIA Poœcig za pijanymi z³odziejami Wjecha³a pod kamaza Oficer dy urny Komendy Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu odebra³ Na skrzy owaniu ulic Legionów i Leszczyñskiej dosz³o do wypadku, wieczorem telefoniczn¹ informacjê o kradzie y roweru górskiego w Polance Wielkiej. Pod prywatn¹ posesjê podjecha³ ciemny volkswagen golf, Kieruj¹ca volkswagenem golfem 21-letnia Renata Sz. z Su³kowic, w którym powa nie ranna zosta³a m³oda kobieta. z którego wysiad³o dwóch m³odych mê czyzn. Zabrali rower i w³o yli go wyje d aj¹c z ulicy podporz¹dkowanej, podczas skrêtu w lewo nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo jad¹cemu ulic¹ Legionów w do baga nika samochodu po czym odjechali. W³aœciciel roweru, mieszkaniec Polanki, wyposa ony w telefon komórkowy, ruszy³ swoim samochodem w poœcig za z³odziejami. Ca³y czas kañca Oœwiêcimia. Kierowca ciê arówki próbowa³ omin¹æ golfa, jednak kierunku Rajska kamazowi, prowadzonemu przez 40-letniego miesz- informowa³ policjê, którêdy jad¹. Pierwszy radiowóz próbowa³ zatrzymaæ bezskutecznie. Dosz³o do zderzenia. Uderzony w lewy bok volkswagen golfa na skrzy owaniu ulic Chemików, Fabrycznej i Olszewskiego. Jednak z³odzieje pomknêli dalej. Z ulicy Chemików skrêcili w Olszewskiego, stra aków. Karetka reanimacyjna natychmiast przewioz³a j¹ do szpitala. wpad³ do rowu. Ranna kobieta zosta³a wyci¹gniêta z samochodu przez gdzie czeka³ ju kolejny radiowóz. Znowu zignorowali sygna³ do zatrzymania. Rozpocz¹³ siê poœcig. œnienie mózgu. Samochód osobowy uleg³ ca³kowitemu U rannej stwierdzono urazy g³owy, krêgos³upa i miednicy oraz wstrz¹- zniszczeniu. Tak zakoñczy³ siê policyjny poœcig za pijanymi z³odziejami Fot. (nik) - Sprawcy wjechali w Bema i Kusociñskiego, gdzie uszkodzili malucha. Chodnikiem przejechali do S³owackiego, a nastêpnie w Wyspiañskiego pod budynek Komendy Powiatowej Policji. Kiedy chcieli skrêciæ w Bema, nie wyrobili na zakrêcie i centralnie uderzyli w drzewo - opowiada bior¹ca udzia³ w poœcigu policjantka z drogówki Katarzyna Heród. - Kierowca golfa 18-letni Józef C. z Polanki i pasa er 19-letni Jacek W. z Oœwiêcimia z ogólnymi obra eniami cia³a trafili do szpitala. Po udzieleniu pomocy lekarskiej zostali przewiezieni do izby wytrzeÿwieñ w Tychach - powiedzia³ funkcjonariusz sekcji dochodzeniowej Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP w Oœwiêcimiu Arkadiusz Œniadek. Obaj mê czyÿni odpowiedz¹ za kradzie roweru. Kierowca zostanie ukarany dodatkowo za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeÿwym, spowodowanie kolizji drogowej, niezatrzymanie siê do kontroli i spowodowanie zagro enia w ruchu drogowym. Nie wiadomo jednak na razie, ile zarzutów pojawi siê we wniosku do Kolegium. Kupon bezp³atnego og³oszenia wa ny do 4 grudnia SZUKAM PRACY: telefon kontaktowy:.../ (Nie wiêcej ni s³ów) KREDYTY - PO YCZKI - bez porêczycieli - uproszczona procedura Aliant Sp. z o. o. Oœwiêcim, ul. Powstañców Œl¹skich 16 - Hotel GLOB tel. 033/ w. 601 do 603 Zw³oki w altance 59-letni mê czyzna sp³on¹³ w altance przy ulicy Wysokie Brzegi w Oœwiêcimiu. Przyczyn¹ po aru by³a nieprawid³owa eksploatacja urz¹dzeñ grzewczych. Akcja Jednostki Ratowniczo Gaœniczej Pañstwowej Stra y Po arnej trwa³a ponad trzy godziny. Altanka doszczêtnie sp³onê³a. - Podczas dogaszania i przeszukiwania pogorzeliska stra acy znaleÿli spalone zw³oki mê czyzny. Ustalono, e denatem jest 59-letni Jan S., nieposiadaj¹cy sta³ego miejsca zamieszkania - powiedzia³ starszy ogniomistrz Sylwester Zem³a z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra- y Po arnej w Oœwiêcimiu. - Cia³o denata zosta³o zabezpieczone do sekcji zw³ok - poinformowa³ rzecznik oœwiêcimskiej policji komisarz Robert Chowaniec. Kilka minut po zg³oszeniu na ulicê Wysokie Brzegi stra otrzyma³a nastêpne, o po arze w Babicach. Tam, z powodu zaprószenia ognia przez domowników, spali³ siê dach domu jednorodzinnego przy ulicy anowej. Straty wyceniono na 10 tysiêcy z³otych. Stra akom z Jednostki Ratowniczo Gaœniczej pomagali ochotnicy z OSP w Brzezince. Poszkodowani na wniosek wójta gminy Oœwiêcim zostali zakwaterowani w hotelu. Nie widzia³a, nie s³ysza³a Jeden z mieszkañców ulicy Zaborskiej zg³osi³ policji, e ktoœ wykorzysta³ stan upojenia alkoholowego jego ony i ukrad³ telewizor Sony, wie ê graj¹c¹ Sanyo, aparat fotograficzny Minolta, telefon komórkowy Ericsson, wiertarkê elektryczn¹, szlifierkê k¹tow¹, spodnie d insowe Levi s oraz 4 tysi¹ce szylingów. ¹czne straty wyceniono na 5,5 tysi¹ca z³otych. Napad na ulicy Nie wiadomo na razie, kto okrad³ mieszkankê Oœwiêcimia na ulicy Budowlanych. Sprawca podbieg³ do niej i wyrwa³ jej z rêki torebkê z 1,2 tys.z³, dowodem osobistym i innymi dokumentami. Sukces oœwiêcimskich lekarzy Przyszyli odciêt¹ d³oñ Sukcesem zakoñczy³a siê blisko szeœciogodzinna operacja przyszycia odciêtej d³oni, przeprowadzona w oœwiêcimskim szpitalu przez lekarzy Macieja Myœliwca i Tomasza Orawczyka. Do wypadku dosz³o oko³o godziny 20-tej w Porêbie ko³o Oœwiêcimia. Piêædziesiêcioletni mê czyzna podczas prac gospodarskich odci¹³ sobie d³oñ pi³¹ tarczow¹. - D³oñ by³a zimna i blada, bez cech ycia. Koñczyna trzyma³a siê tylko na pasku skóry po stronie grzbietowej i na œciêgnach kciuka oraz drugiego i trzeciego palca. Naczynia krwionoœne, nerwy, koœci i pozosta³e œciêgna by³y ca³kowicie przeciête - mówi ortopeda Maciej Myœliwiec. Dziêki szybkiej i sprawnej akcji pogotowia ratunkowego ranny trafi³ do szpitala w nieca³e pó³ godziny po zdarzeniu. Piêtnaœcie minut póÿniej by³ ju na bloku operacyjnym. - Na szczêœcie na dy urze by³ obecny doktor Tomasz Orawczyk, chirurg przeszkolony w chirurgii naczyniowej. Mimo, e d³oñ nadawa³a siê do amputacji i opracowania kikuta postanowiliœmy j¹ ratowaæ - opowiada doktor Myœliwiec. Operacja zaczê³a siê od zespolenia naczyñ krwionoœnych. Po ich zeszyciu w d³oni pojawi³o siê têtno, rêka zaczê³a byæ ciep³a, a z niezeszytych naczyñ pociek³a krew. - Przy pomocy odpowiednich drutów zapewniliœmy styk w poprawnym ustawieniu koœci ³okciowej i promieniowej. Nastêpnie znaleÿliœmy koñcówki przeciêtych nerwów i zeszyliœmy œciêgna. Po ponad piêciogodzinnym zabiegu rêka by³a ciep³a, bez obrzêków - t³umaczy ortopeda. Koñczynê unieruchomiono w gipsie. Po zabiegu pacjent mo e lekko poruszaæ palcami. - Trudno oceniæ, jaka bêdzie ruchomoœæ d³oni. Mamy nadziejê, e nie wyst¹pi¹ powik³ania zatorowe i zakrzepowe - dodaje Maciej Myœliwiec. Tak obciêt¹ koñczynê lekarz z ponad trzydziestoletnim sta em przyszywa³ po raz pierwszy. Podkreœla, e podstawowym zadaniem operacji by³o przywrócenie kr¹ enia. - W tej kwestii najwa - niejsz¹ rolê odegra³ doktor Orawczyk. Gdyby nie on, operacja prawdopodobnie by siê nie uda³a - t³umaczy ortopeda. Pacjent przebywa na oddziale urazowo-ortopedycznym szpitala w Oœwiêcimiu. Z ostatnich informacji wynika, e d³oñ siê przyjê³a. (nik)

9 9 LIST OTWARTY DO ZARZ DU I RADY MIASTA OŒWIÊCIMIA KZ NSZZ SOLIDARNOŒÆ przy ZUK Sp. z o.o. w Oœwiêcimiu przy poparciu szerokiej rzeszy mieszkañców, zaniepokojonych mo liwym w niedalekiej przysz³oœci znacznym wzrostem cen za us³ugi komunalne, DA natychmiastowego wstrzymania procesu prywatyzacji ZUK Sp. z o.o. w Oœwiêcimiu i przyst¹pienia do dog³êbnego wyjaœnienia na forum publicznym wszystkich w¹tpliwoœci, zwi¹zanych z procesem prywatyzacji tego zak³adu. Jak nam wiadomo, w Urzêdzie Miasta trwaj¹ intensywne dzia³ania w celu prywatyzacji ZUK Sp. z o.o. W procesie tym przewiduje siê w³aœciwie jeden sposób prywatyzacji sprzeda udzia³ów w formie aportu do spó³ki, co oznacza, e do ubogiego bud etu miasta nie wp³ynie ani z³otówka, oraz brany jest pod uwagê praktycznie jeden oferent firma francuska CGEA ONYX. Wynika to z faktu, e nawet w uzasadnieniu potrzeby prywatyzacji Zarz¹d Miasta wymienia jedynie firmê CGEA ONYX, mimo e jeszcze nie og³oszono przetargu i nie wiadomo ile firm do niego przyst¹pi i kto go wygra. Niepokój nasz budzi pewna dziwna za y³oœæ ³¹cz¹ca w³adze miasta z przedstawicielami firmy francuskiej. Latem przedstawiciel Zarz¹du Miasta goœci³ we Francji na zaproszenie firmy CGEA ONYX, gdzie poznawa³ nowe technologie w zakresie wywozu œmieci; mia³o równie miejsce spotkanie wyjazdowe cz³onków Zarz¹du Miasta z przedstawicielami CGEA ONYX a na S³owacji. Tak e niedawno r. odby³o siê podobne spotkanie, tym razem jednodniowe, w hotelu na terenie Oœwiêcimia. Jakoœ nie chce siê wierzyæ, e te wyjazdy i bliskie spotkania odbywaj¹ siê na prywatny koszt cz³onków Zarz¹du Miasta. Naszym zdaniem taki sposób postêpowania przed og³oszeniem przetargu na sprzeda akcji ZUK Sp. z o.o., œwiadczy, e celem tej obecnej i planowanej przysz³ej prywatyzacji wysypiska œmieci jest niekoniecznie dobro mieszkañców, ale interes w³asny ludzi naszej lokalnej w³adzy. Ceny us³ug za wywóz œmieci w Jaworznie s¹ o 200% wy sze ni w Oœwiêcimiu, a firma francuska CGEA ONYX jest praktycznie w³aœcicielem MPO Jaworzno, bo posiada oko³o 70% akcji tego zak³adu. Tego aspektu Zarz¹d Miasta zdaje siê w ogóle nie braæ pod uwagê zapewniaj¹c, e to Zarz¹d bêdzie wyznacza³ maksymalne ceny us³ug za wywóz œmieci. Ile to bêdzie: 5 z³, 10 z³ czy 25 z³ za wywóz kub³a œmieci? ka da z tych kwot mo e byæ maksymalna. Nie mo na powa nie traktowaæ tych zapewnieñ, tym bardziej e po stwierdzeniu cz³onka Zarz¹du Miasta p. J. Chwieruta: Niewykluczone, e jeszcze ten Zarz¹d Miasta sprzeda pakiet wiêkszoœciowy akcji ZUK Sp. z o.o. firmie francuskiej i tym samym pozbawi siê mo liwoœci kontrolowania cen dzia³alnoœci spó³ki. ZUK Sp. z o.o. jest nasz¹ dum¹ i chlub¹, twierdzi Zarz¹d Miasta w licznych wypowiedziach prasowych i tak jest rzeczywiœcie, dziêki dobrej organizacji pracy, dalekowzrocznej wizji rozwoju spó³ki, znakomitemu zarz¹dzaniu spó³k¹ przez jej prezesa p. A. Bojarskiego oraz du emu zaanga owaniu i poœwieceniu ca³ej za³ogi. Dzieje siê tak, mimo e minimalnie przegrywamy przetargi na np. odœnie anie czy zamiatanie miasta z prywatnymi firmami, które dysponuj¹ sprzêtem i technikami prac z lat 70, co potem skutkuje jakoœci¹ wykonania tych us³ug i wzbudza s³uszne protesty i oburzenie mieszkañców Oœwiêcimia. Tymczasem nasz nowoczesny sprzêt stoi niewykorzystany, sprzêt, którego w³aœcicielami s¹ równie mieszkañcy miasta. Sprawa rozstrzygania tych przetargów to zreszt¹ osobny temat. ZUK Sp. z o.o. nie potrzebuje od zagranicznego inwestora nowych technologii w zakresie wywozu œmieci [bo i jakich], nowego sprzêtu [ju ma], a nowe rynki zapewniaj¹ce rozwój firmy, sam, na ile siê da, zdobywa. Propozycjê globalizacji zarz¹dzania odpadami rozumiemy jako chêæ stworzenia monopolu na tym rynku us³ug. Wysypisko œmieci i ZUK Sp. z o.o. s¹ firmami, które nie przynosz¹ strat, a w przysz³oœci bêd¹ znacznie zasilaæ bud et miasta, natomiast Francuzi si³¹ rzeczy, co jest naturalne, zyski bêd¹ wywoziæ do Francji. Uwa amy, e kapita³ zagraniczny powinien inwestowaæ w sferze produkcji, tworzyæ nowe miejsca pracy, bo tych najbardziej nam brakuje, ale sprzeciwiamy siê, by wchodzi³ w dobrze prosperuj¹c¹ sferê us³ug.a poza tym je eli MY POLACY nie potrafimy zaj¹æ siê wywozem w³asnych œmieci, to na BOGA do czego siê jeszcze nadajemy! Domagamy siê niezw³ocznego zastopowania tej prywatyzacji, ponownego przemyœlenia sprawy i niepodejmowania adnej decyzji bez konsultacji z samorz¹dami mieszkañców i zwi¹zkami zawodowymi. Przew. KZ NSZZ Solidarnoœæ przy ZUK Sp. z o.o., Jerzy Joñczy ODPOWIED ZARZ DU MIASTA NA LIST OTWARTY KOMISJI ZAK ADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŒÆ PRZY ZUK Sp. z o.o Zarz¹d Miasta Oœwiêcim po opublikowanym w dniu 16 listopada 2000 r. na ³amach Gazety Krakowskiej liœcie otwartym Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ przy Zak³adzie Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. wyjaœnia: Wiele informacji zawartych w liœcie jest nieprawdziwych i wymaga sprostowania. Zastanawiaj¹ce jest jednak to, e o sprawach niemaj¹cych miejsca pisze Pan Jerzy Joñczy, jeden z cz³onków Komisji Prywatyzacyjnej ZUK, a wiêc osoba, która powinna mieæ du ¹ wiedzê o planowanej prywatyzacji. Tym bardziej zastanawiaj¹ce jest, e na dwóch spotkaniach komisji prywatyzacyjnej Pan Joñczy nie poruszy³ tematyki zawartej w liœcie. Na wiele w¹tpliwoœci, które znalaz³y siê w liœcie otwartym, udzielono odpowiedzi na wspólnym spotkaniu w lipcu tego roku, Komisji Zak³adowej ZUK Sp. z o.o. z przedstawicielami Zarz¹du Miasta. Nieprawd¹ jest, e przedstawiciel Zarz¹du Miasta przebywa³ we Francji na zaproszenie francuskiej firmy, jak napisa³ pan Jerzy Joñczy. Nieprawd¹ jest równie to, e przedstawiciele Zarz¹du Miasta brali udzia³ w spotkaniu w dniu 16 paÿdziernika br., organizowanym przez spó³kê CGEA ONYX, rzekomo w jednym z oœwiêcimskich hoteli. Kolejn¹ nieprawd¹ jest, e ceny us³ug za wywóz œmieci w Jaworznie s¹ o 200 proc. wy sze ni w Oœwiêcimiu. Nie jest te prawd¹ stwierdzenie autora listu, e Zak³ad Us³ug Komunalnych nie wygrywa przetargów og³aszanych przez Urz¹d Miasta. Do tej pory Zak³ad Us³ug Komunalnych wygra³ przetargi na utrzymanie dróg miejskich i zieleni, oczyszczanie miasta i utrzymanie zimowe dróg, bêd¹cych w zarz¹dzie miasta. Sugerowanie, jakoby sprawa prywatyzacji by³a przes¹dzona, czego dowodem s¹ wycieczki cz³onków Zarz¹du Miasta jest bezzasadne. Wyjazd na S³owacjê by³ okazj¹ do zapoznania siê z systemem segregacji odpadów komunalnych i nowym wysypiskiem w Bañskiej Bystrzycy a uczestniczyli w nim tak e przedstawiciele innych samorz¹dów. Twierdzenie, e cz³onek Zarz¹du Miasta Janusz Chwierut powiedzia³, cytujê Niewykluczone, e jeszcze ten zarz¹d miasta sprzeda pakiet wiêkszoœciowy akcji ZUK Sp. z o.o. firmie francuskiej... jest nadu- yciem i nieprawd¹, gdy s³owa te nigdy nie zosta³y przez niego wypowiedziane. Proces prywatyzacji ZUK zosta³ zapocz¹tkowany uchwa³¹ intencyjn¹ Rady Miasta z dnia 7 czerwca 2000 r. Zarz¹d Miasta, przygotowuj¹c proces prywatyzacji Zak³adu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Oœwiêcimiu, kierowa³ siê nastêpuj¹cymi przes³ankami : 1. Mo liwoœci¹ pozyskania kapita³ów zewnêtrznych, które bêdzie mo na przeznaczyæ na realizacjê zadañ inwestycyjnych ( zakup nowoczesnego sprzêtu, przeniesienie bazy Zak³adu Oczyszczania Miasta na ul. Bema ), co wp³ynie na podniesienie konkurencyjnoœci spó³ki. Œrodki z bud etu miasta, które dotychczas przeznaczane by³y dla spó³ki, bêdzie mo na przekazaæ na inne zadania inwestycyjne w mieœcie. 2. Rozpoczyna siê proces globalizacji w zakresie wywozu nieczystoœci w naszym regionie (Bielsko Bia³a, Jaworzno, aglomeracja œl¹ska), który mo e doprowadziæ do tego, e ma³e i œrednie firmy, prowadz¹ce tak¹ dzia³alnoœæ, mog¹ zostaæ wyparte z rynku i tym samym ich dalsze funkcjonowanie bêdzie zagro one (utrata miejsc pracy ). 3. Zdobywanie nowych rynków zbytu i poszerzenie dzia³alnoœci mo e spowodowaæ, e ZUK Sp. z o.o. stanie siê spó³k¹ o znaczeniu ponadlokalnym, a tym samym mo e zwiêkszyæ zatrudnienie. 4. Wejœcie zagranicznego inwestora strategicznego do spó³ki ZUK byæ mo e zachêci innych do pozostawienia swojego kapita³u w Oœwiêcimiu. Podkreœlamy jeszcze raz, uchwa³a Rady Miasta ma charakter intencyjny i pozwala podj¹æ dzia³ania, maj¹ce na celu poszukiwanie inwestora zainteresowanego objêciem nowych udzia³ów w ZUK Sp. z o.o. Dlatego zosta³a powo³ana Komisja Prywatyzacyjna, w której sk³ad wchodz¹ przedstawiciele Zarz¹du Miasta, Rady Miasta, Spó³ki ZUK a tak e przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ P. Jerzy Joñczy. Oferta nabycia nowych udzia³ów jest skierowana do ró norodnych inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. To Komisja Prywatyzacyjna ma dokonaæ wyboru najkorzystniejszej oferty. Je eli takiej nie bêdzie to mo e ona zawnioskowaæ do Zarz¹du Miasta o zaprzestanie dalszej prywatyzacji ZUK Sp. z o.o. Natomiast trudno jest mówiæ, e jest to dzia³anie niekorzystne, je eli nie poznaliœmy jeszcze adnej propozycji inwestorów. Takie wnioski bêdzie dopiero mo na wyci¹gn¹æ, gdy zostan¹ z³o one oferty. Totalnym nieporozumieniem i nadu yciem ze strony zwi¹zku jest ³¹czenie procesu prywatyzacji ju z konkretnym inwestorem. Kolejny raz powtarzamy, przy prywatyzacji pod uwagê bêd¹ brane oferty ró nych firm, a nie tylko CGEA ONYX. Proponuje siê, aby proces prywatyzacji przebiega³ w oparciu o przejêcie nowych udzia³ów przez inwestora, jednak przy zachowaniu przez miasto pakietu wiêkszoœciowego w wysokoœci co najmniej 51 proc. udzia- ³ów w spó³ce po podwy szeniu kapita³u. To pozwoli gminie zachowaæ decyduj¹cy wp³yw na rozwój i sytuacjê w firmie. Dodatkowo zabezpieczony zostanie wzrost cen na usuwanie odpadów komunalnych, gdy to Rada Miasta, a nie spó³ka, bêdzie posiada³a prawo do ustalania górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Ponadto w przypadku prywatyzacji pracownicy bêd¹ mogli otrzymaæ 15 proc. bezp³atnych udzia³ów imiennych spó³ki. Wiele nowych rozwi¹zañ przygotowanych przez Zarz¹d jest krytykowanych i negowanych, czêsto ju na etapie projektów. Up³yw czasu pokazuje jednak, e dobrze siê sprawdzi³y. Dowodem na to jest m.in. przeprowadzona dwa lata temu restrukturyzacja Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, gdzie te same osoby ze zwi¹zku zawodowego negowa³y ten proces. Dwa lata funkcjonowania spó³ki pokaza³o, e funkcjonuje ona dobrze. Myœl¹c o bezpiecznej przysz³oœci nale y szukaæ takich rozwi¹zañ, by Zak³ad Us³ug Komunalnych sprosta³ zbli aj¹cej siê nieuchronnie konkurencji w zakresie gospodarki odpadami. Zarz¹d Miasta dziwi siê, e Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoœæ rozpoczê³a polemikê na ³amach gazety, zamiast przekazaæ swoje uwagi i obawy na posiedzeniach komisji prywatyzacyjnej. Prezydent Miasta Oœwiêcim Józef Krawczyk

10 10 El bieta Skaliñska - Dindorf Kronika Oœwiêcimia Opracowanie plastyczne: Magdalena Prochowska 12 Dodatkowo król zrzek³ siê rozpoznawania apelacji od wyroków orzeczonych w stosunku do poddanych ksiêcia. Król zarezerwowa³ sobie jedynie jurysdykcjê w stosunku do samego ksiêcia i jego rodziny ( jako senior do bezpoœredniego wasala). Nasuwa siê pytanie dlaczego lenno zatorskie ró ni³o siê od lenna oœwiêcimskiego w treœci wystawionych w tym zakresie dokumentów obejmuj¹cych prawa i obowi¹zki zarówno wasala jak i seniora? Najprawdopodobniej ograniczenie obowi¹zków wynikaj¹cych z prawa lennego w stosunku do osoby ksiêcia Wac³awa i jego poddanych wynika³o st¹d, e by³ on, pocz¹wszy od 1441 r. bardziej lojalnym sojusznikiem Polski ni jego brat ksi¹ ê Jan IV. Zho³dowanie obu ksiêstw, oœwiêcimskiego w 1454 r. i zatorskiego w 1456 r., utorowa³o drogê dalszym integracyjnym d¹ eniom Jagiellonów na tych terenach. Zokresu tj. od podzia³u ksiê stwa oœwiêcimskiego do zho³dowania ksiêstwa oœwiêcimskiego i zatorskiego Koronie Polskiej, wypada odnotowaæ kilka wydarzeñ, wprawdzie nie zwi¹zanych z wielk¹ polityk¹ ksiêstw, ale maj¹cych doœæ istotne znaczenie prawno - administracyjne, a w sumie i gospodarcze dla rozwoju tych terenów. - Zgodnie z dokumentem wydanym 11 listopada 1445 r. w Zatorze, ksi¹ ê oœwiêcimski i zatorski Wac³aw sprzeda³ Janowi Cieœliñskiemu wieœ Zembrzyce. - Dokumentem wydanym 27 wrzeœnia 1447 r. w Oœwiêcimiu, ksi¹ ê oœwiêcimski Jan IV zatwierdzi³ zapis 75 grzywien na mieœcie Kêty, uczyniony Marcinowi z Mnikowa, przez Wac³awa i Przemys³awa ksi¹ ¹t oœwiêcimskich. - W dniu 10 maja 1453 r. w wydanym dokumencie w Krakowie, ksi¹ ê Jan IV potwierdzi³, e otrzymane od króla polskiego Kazimierza 100 florenów wêgierskich zabezpieczy³ na zamku oœwiêcimskim. - Jak siê wydaje, Kazimierz Jagielloñczyk pocz¹tkowo nie zamierza³ spieszyæ siê z wykupem ksiêstwa oœwiêcimskiego, zadowalaj¹c siê z³o eniem przez ksiêcia Jana IV homagium. Jednak niesubordynacja ksiêcia, który nie chcia³ siê pogodziæ z uzale nieniem ksiêstwa od Polski, przyspieszy³a zamiar wykupu. Pocz¹tkowo monarcha stoj¹c wobec pustki w skarbcu koronnym oraz wobec olbrzymich wydatków jakie zaczê³a poch³aniaæ rozpoczêta w 1454 r. wojna z zakonem krzy ackim o odzyskanie dostêpu do Ba³tyku (jak siê okaza³o, trwa³a trzynaœcie lat) nosi³ siê z zamiarem oddania w zastaw Oœwiêcimia i Siewierza ksiêciu opolskiemu Bolkowi V. Wydarzenia jakie mia³y miejsce w roku 1455, wymusi³y na królu wykup ksiêstwa oœwiêcimskiego. Wojowniczy ksi¹ ê Jan ponowi³ bowiem w tym czasie najazdy na terytorium ziemi krakowskiej. W odpowiedzi na te poczynania ze strony swego wasala, monarsze polskiemu nie pozostawa³o nic innego, jak tylko radykalne rozwi¹zanie problemu oœwiêcimskiego poprzez wykup ksiêstwa. Kazimierz Jagielloñczyk uzyska³ dla swojego zamiaru aprobatê szlachty wyra on¹ ju na zjeÿdzie piotrkowskim w 1453 r. Kwestia ta by³a ponownie przedmiotem dysput podczas kolejnego zjazdu w Piotrkowie, odbytego w 1456 r. z udzia³em wy szych dostojników duchownych i œwieckich. Wreszcie na zjeÿdzie szlachty ma³opolskiej (krakowskiej, sandomierskiej i lubelskiej) zakoñczonym w Nowym Korczynie 15 paÿdziernika 1456 r., szlachta jednoznacznie zobowi¹za³a monarchê, aby ksiêstwa oœwiêcimskiego nikomu nie sprzedawa³, darowa³, zastawia³ ani te nie zapisywa³, chyba, e ksi¹ ê oœwiêcimski uiœci królowi stosown¹ kontrybucjê. Podobne ¹dania pod adresem króla wysunê³a tak e szlachta wielkopolska, zebrana w tym samym czasie na zjeÿdzie w Kole. W dniu 11 paÿdziernika 1456 r. król Kazimierz Jagielloñczyk i ksi¹ ê oœwiêcimski Jan IV zawarli w Krakowie szczególny uk³ad w sprawie ksiêstwa oœwiêcimskiego. W uk³adzie tym postanowiono, e gdyby polski monarcha nie zdecydowa³ siê w roku nastêpnym tj na wykup ksiêstwa, wówczas ksi¹ ê Jan otrzyma to ksiêstwo wraz z zamkami w Oœwiêcimiu i w Wo³ku, na zasadzie dzier awcy królewskiego. Umowa dzier awy mia³a obejmowaæ okres czteroletni. W tym czasie ksi¹ ê oœwiêcimski otrzymywa³by corocznie ze skarbu koronnego kwotê 300 grzywien na utrzymanie obu zamków albo 100 grzywien na utrzymanie zamku w Oœwiêcimiu, gdy król polski zastrzega³ sobie prawo odebrania i zburzenia zamku Wo³ek. Gdyby jednak po okresie czterech lat dzier awy wykup ksiêstwa przez Polskê nie doszed³ do skutku, wówczas ksi¹ ê Jan odzyska suwerenn¹ w³adzê w ksiêstwie oœwiêcimskim, jednoczeœnie monarcha wyp³aci³ ksiêciu kwotê 20 tysiêcy grzywien oraz 1 tysi¹c grzywien szerokich groszy praskich i 21 z³otych wêgierskich, licz¹c, e tym razem uzyska przychylnoœæ ksiêcia. Nie by³ to jeszcze ostateczny, chocia formalny, akt wykupu ksiêstwa oœwiêcimskiego przez króla polskiego. W cztery dni póÿniej, czyli 15 paÿdziernika 1456 r. ksi¹ ê Jan IV wraz z trzynastoosobow¹ delegacj¹ szlachty oœwiêcimskiej przyj¹³ warunki postawione mu przez króla. By³ to dokument bezwarunkowej sprzeda y ksiêstwa, a podpisany przez ksiêcia jeszcze w tym samym dniu. Pod t¹ sam¹ te dat¹ 15 paÿdziernika 1456 r. sporz¹dzony zosta³ w Krakowie dokument, w którym obaj bracia ksiêcia Jana, ksi¹ ê zatorski Wac³aw i ksi¹ ê toszecki Przemys³aw udzielili gwarancji królowi polskiemu, e ksi¹ ê oœwiêcimski dotrzyma warunków sprzeda y ksiêstwa. Równie z dat¹ 15 paÿdziernika 1456 r. zosta³ sporz¹dzony w Krakowie kolejny dokument, tym razem polecaj¹cy dotychczasowemu staroœcie oœwiêcimskiemu Miko³ajowi S³opowi z Dubowic przekazanie zarz¹du zamku oœwiêcimskiego, twierdzy Wo³ek i ca³ego ksiêstwa stronie polskiej, jako wadium a do ostatecznego wykupu ksiêstwa przez króla polskiego i zap³aty ceny kupna. Z nieznanych bli ej przyczyn obie strony przez cztery miesi¹ce (od paÿdziernika 1456 do lutego 1457 r.) zwleka³y ze sfinalizowaniem uprzednio podpisanego uk³adu. Nast¹pi³o to dopiero w Gliwicach 21 lutego 1457 r. Na mocy tego ostatecznego uk³adu, ksi¹ ê oœwiêcimski Jan IV sprzeda³ królowi polskiemu Kazimierzowi Jagielloñczykowi ksiêstwo oœwiêcimskie za 50 tysiêcy grzywien szerokich groszy praskich i tym samym zrzek³ siê wszelkich praw zwierzchnich do tego ksiêstwa i zarêczy³ uznanie tego aktu przez swoich braci Wac³awa ksiêcia zatorskiego i Przemys³awa ksiêcia toszeckiego. Dokument sprzeda y ksiêstwa zosta³ spisany w jêzyku ³aciñskim na pergaminie. Pieczêæ ksiêcia Jana IV zosta³a zawieszona u do³u dokumentu na czerwono-niebieskim jedwabnym sznurze. W akcie sprzeda y ksiêstwa oœwiêcimskiego królowi polskiemu, ksi¹ ê Jan IV zaznaczy³ wyraÿnie, e odstêpuje je razem ze wszystkimi kopalniami z³ota, elaza, o³owiu, srebra, miedzi oraz topniami wszelkiego kruszcu. Wyliczaj¹c takie bogactwa znajduj¹ce siê na ziemi oœwiêcimskiej, mia³ prawdopodobnie na celu podniesienie walorów sprzedawanego ksiêstwa. W ka dym razie inwentarze z lustracji ksiêstwa z roku 1508 i z lat nastêpnych, nie przekaza³y adnych informacji na ten temat. Nastêpnym krokiem formalnoprawnym, potwierdzaj¹cym akt sprzeda y ksiêstwa oœwiêcimskiego królowi polskiemu by³o oœwiadczenie ksiêcia Jana IV, wydane w Krakowie 3 marca 1457 r. kwituj¹ce odbiór kwoty 50 tysiêcy grzywien szerokich groszy praskich z r¹k Jana Czy owskiego, kasztelana i starosty krakowskiego, przy udziale innych panów polskich. Czuj¹c siê nadal zwi¹zany stosunkiem lennym z Czechami, w wydanym 19 wrzeœnia 1457 r. w Gliwicach dokumencie, ksi¹ ê Jan zobowi¹za³ siê poœwiadczyæ przed królem Czech sprzeda królowi polskiemu Kazimierzowi Jagielloñczykowi ksiêstwa oœwiêcimskiego z grodami Oœwiêcimiem i Wo³kiem oraz przyrzek³ nie naruszaæ adnym wydanym przez siebie aktem, nabytego przez króla ius ducale tej ziemi. Poniewa król Czech W³adys³aw Pogrobowiec zmar³ w tym samym roku (1457), nie wiadomo, czy udzieli³ ksiêciu swojej aprobaty. Wszystko wskazuje na to, e udzieli³ jej dopiero Jerzy z Podjebradu. Nie mog¹c pogodziæ siê z ostateczn¹ utrat¹ swojego ksiêstwa, ksi¹ ê Jan IV chwyci³ siê rzemios³a rozbójniczego. Obwarowa³ siê na Górze ebraczej ko³o Bestwiny, póÿniej na Wapiennej Górze ko³o Dobczyc oraz w Myœlenicach, sk¹d urz¹dza³ napady, usi³uj¹c nawet odzyskaæ Oœwiêcim. Spory pomiêdzy pozbawionym ksiêstwa ksiêciem Janem a polskim monarch¹ trwa³y jeszcze przez wiele lat, a ich t³em by³y z regu³y sprawy finansowe o czym najlepiej œwiadcz¹ zachowane dokumenty: - W dokumencie wydanym w Piotrkowie w dniu 2 lipca 1455 r. Kazimierz Jagielloñczyk zobowi¹za³ siê na Bo e Narodzenie tego roku sp³aciæ d³ug (200 grzywien) zaci¹gniêty u Jana IV ksiêcia oœwiêcimskiego. - W styczniu 1458 r. w czasie narady w Bytomiu postanowiono, e król polski wyp³aci Janowi IV i jego towarzyszom 35 tysiêcy zaleg³ego o³du, na co zgodzili siê pos³owie króla. - W dniu 25 maja 1458 r. w wydanym w Bytomiu dokumencie Jan ksi¹ ê oœwiêcimski stwierdzi³, e wyda³ do r¹k w³asnych Przemys³awowi ksiêciu oœwiêcimskiemu i toszeckiemu, dokumenty dotycz¹ce d³ugu i ludzi wys³anych do Prus na pomoc królowi Kazimierzowi i umarza dokumenty, je eliby takich nie da³. - Przemek ksi¹ ê oœwiêcimski i toszecki, w wydanym w Toszku w dniu 1 czerwca 1458 r. dokumencie poœwiadczy³, e doprowadzi³ do skutku uk³ad miêdzy Kazimierzem królem polskim, a Janem ksiêciem oœwiêcimskim swoim bratem i jego poddanymi oraz zobowi¹za³ siê wydaæ królowi Kazimierzowi listy zastawne, gdy ten uiœci nale n¹ zap³atê ksiêciu Janowi. cdn.

11 Dawny Oœwiêcim w obiektywie ze zbiorów Tadeusza Firczyka Oœwiêcim- Rynek G³ówny. Prezentowane zdjêcia pochodz¹ z roku 1934 i przedstawiaj¹ uroczystoœci przysiêgi wojskowej o³nierzy 21 Pu³ku Artylerii Lekkiej Podhalan. Na pierwszym planie ks. mgr Jan Skarbek Rynek G³ówny. Proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowziêcia NMP w Oœwiêcimiu ks. mgr Jan Skarbek, odbiera przysiêgê wojskow¹ od o³nierzy m³odego rocznika 21- PAL. Uwaga! Konkurs G³osu i Galerii!!! Osoba, która pierwsza zg³osi siê w galerii Pro Arte z ostatnim numerem G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej i poprawnie odpowie na pytania konkursowe, otrzyma nagrodê: pracê ceramiczn¹ ze zbiorów galerii. Fundatorem nagród jest Halina Kozio³. PYTANIA KONKURSOWE BRZMI : 1. Kto aktualnie wystawia swoje prace w galerii? 2. Autor fresków na sklepieniu kaplicy Sykstyñskiej? 11 TEKST SPONSOROWANY MOTORYZACJA W OŒWIÊCIMIU W zbli aj¹cym siê sezonie zimowym dla ka dego zmotoryzowanego niezmiernie wa na staje siê sprawnoœæ jego pojazdu. Dlatego proponujemy wszystkim zainteresowanym zagadnieniami motoryzacyjnymi rozmowê z wspó³w³aœcicielem firmy ALTER odpowiedzialnym w niej za zarz¹dzanie stacj¹ Kontroli Pojazdów KOS12 Panem Januszem Krzakiem. Czym zajmuje siê stacja? Zajmujemy siê g³ównie wykonywaniem przegl¹dów rejestracyjnych, ale praktycznie wykonujemy wszystkie us³ugi motoryzacyjne. Wykonujemy naprawy bie ¹ce i blacharskie /posiadamy w³asny zak³ad blacharski/ - dokonujemy te pe³nej diagnostyki pojazdów. Dokonujemy wymian oleju, zarówno na zakupiony u nas jak i klienta. Montujemy tak e haki holownicze. Nasza oferta w ca³ym zakresie obejmuje samochody osobowe i dostawcze, ci¹gniki rolnicze, pojazdy zasilane gazem, samochody zarejestrowane po raz pierwszy za granic¹ (sprowadzane z zagranicy), pojazdy po kolizji, a tak e te skierowane na badania przez organy kontroli ruchu drogowego. Co warto wiedzieæ o ogumieniu zimowym? Dzisiaj ju prawie ka dy kierowca zdaje sobie sprawê z koniecznoœci posiadania drugiego zimowego kompletu opon. Nadchodzi w³aœnie moment wymiany kompletu letniego na zimowy. Co niezmiernie wa ne, ze wzglêdu na mniejsze zu ycie opon przy dwóch kompletach, koszt ich u ywania jest taki sam, jednak zyskujemy na komforcie oraz, co najwa niejsze, bezpieczeñstwie jazdy. Zajmujemy siê wymian¹ i sprzeda ¹ opon zimowych i letnich w naprawdê konkurencyjnych cenach. Wymiana ogumienia wymaga odpowiedniego zaplecza czy stacja jest do tego przygotowana? Oczywiœcie. Przede wszystkim, zakupione u nas opony montujemy za darmo. Sprawdzamy te zbie - noœæ tak e bez op³at. Stacja wykonuje laserowe pomiary geometrii i wywa a ko³a przy wsparciu systemu komputerowego. Do tego typu pomiarów niezbêdne jest posiadanie pomieszczenia z idealnie p³ask¹ posadzk¹, maksymalne odchylenie na d³ugoœci 5 m nie mo e przekraczaæ 2 mm i tak¹ powierzchniê mamy. Koszty u ytkowania pojazdów ca³y czas rosn¹. W obecnym momencie ceny gazu s¹ blisko dwukrotnie ni sze od cen benzyny, wiele osób decyduje siê na monta instalacji gazowej. Czy jest to bezpieczne? Prawid³owo wykonana instalacja gazowa jest w pe³ni bezpieczna. Poœwiêcaj¹c kilkanaœcie procent mocy silnika oraz czêœæ przestrzeni baga owej na instalacje, otrzymujemy du o bardziej ekonomiczny pojazd. Czêsto przy okazji przegl¹dów klienci decyduj¹ siê na dodatkowe usprawnienia, g³ównie s¹ to systemy alarmowe. Czy stacja KOS-12 prowadzi monta tych systemów? ALTER to przecie profesjonalne systemy alarmowe i informatyczne. Instalujemy wiêc tak e nowoczesne systemy alarmowe w pojazdach kilku typów tak e te z cichym powiadamianiem na odleg³oœæ. Montujemy tak e systemy typu immobilizer. Nasza kadra zatrudniona przy tych instalacjach ma wieloletnie doœwiadczenie i jak w ka dym zak³adzie o wieloletniej tradycji jest sprawdzona i pewna. Same instalacje s¹ wykonywane profesjonalnie i rzetelnie. Przy instalacji systemów alarmowych montujemy na yczenie instalacje zamków centralnych. Ceny to aspekt interesuj¹cy pewnie ka dego. Staramy siê byæ konkurencyjni. Dowodem tego niech bêd¹ przyk³adowe ceny: ustawianie zbie noœci ju od 40 z³, opony zimowe ju od 105 z³/szt., olej mobil poni ej 15 z³/litr, robociznê mo na zawsze negocjowaæ. Dodatkowo w ka dym miesi¹cu organizujemy promocje na ró ne us³ugi. Dla przyk³adu do 30 listopada przy przegl¹dach kontrolnych uzupe³nialiœmy p³yn do spryskiwaczy za darmo. Dziêkujê za informacje, a wszystkich Klientów zapraszamy do stacji w celu wykonania przegl¹dów, napraw, wymiany oleju, zakupu opon i wszelkich innych us³ug motoryzacyjnych. Stacja kontroli pojazdów KOS-12 ALTER OŒWIÊCIM, ul. Konarskiego 5, tel , Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystoœciach pogrzebowych œp. Romana Raczko Przyjacio³om, Znajomym, Radzie i Zarz¹dowi Osiedla Po³udnie oraz Duchowieñstwu podziêkowania sk³ada Rodzina Zmar³ego Serdeczne podziêkowania Lekarzom, a w szczególnoœci Panu dr. Andrzejowi Wojdy³o, Pielêgniarkom i pozosta³emu Personelowi Szpitala Miejskiego w Oœwiêcimiu, za troskliw¹ opiekê w ostatnich dniach ycia œp. Romana Raczko sk³ada ona z Rodzin¹

12 12 MASZYNY DO SZYCIA, NAPRAWA - SPRZEDA TEL.033/ GIE DA PRACY F Akwizytor reklam S OG OSZENIA DROBNE profesjonalista atrak- cyjne, rzetelne warunki finansowe. Tel: 012/ , (012/ po ) F KLIMATYZACJA. NAPRAWA urz¹dzeñ gazowych, tel: , F Do wynajêcia lokal w domu jednorodzinnym, przygotowany pod gabinet lekarski od zaraz. Centrum Oœwiêcimia. Tel: 033/ n Podejmê siê opieki nad dzieckiem lub osob¹ starsz¹ tanio. Tel. grzecznoœciowy n Mgr in. Ukoñczy³ P.K. Wydzia³ Mechaniki Budowy Maszyn. tel: n Ekonomistka z doœwiadczeniem w zawodzie podejmie pracê (ksiêgowoœæ, p³ace, kadry, ZUS). tel do 15.00, po tel. 033/ Oœwiêcim ul. Sk³odowskiej 7 zaprasza na leczenie PR DAMI SELEKTYWNYMI Do koñca roku bezp³atny przegl¹d zêbów oraz diagnostyka wad zgryzu u dzieci ULGOWE bezbolesne leczenie zêbów LASEREM SYLWESTER w sali bankietowej HELLADA (by³y Saturn) 31 grudnia od informacje i rezerwacje: HOTEL GLOB, OŒWIECIM U. POWSTAÑCÓW ŒL. 16 Tel: 033/ , , BAL SYLWESTROWY Gra zespó³ EVER GREEN 31 Grudnia 2000 r., Cena 195 z³ od osoby Bilety do nabycia w recepcji hotelu ZAPRASZAMY!!! Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Oœwiêcimiu z siedzib¹ w Grojcu og³asza przetarg nieograniczony na ZAKUP 150 TON WÊGLA TYPU ORZECH wraz z dowozem - termin realizacji: sukcesywnie od do upowa niony do kontaktu z oferentami: Anna Chojnacka kierownik oœrodka, tel/fax: oferty nale y sk³adaæ w siedzibie zamawiaj¹cego w Grojcu, ul. Beskidzka 100 do do godz. 14:00 - otwarcie ofert nast¹pi o godz w siedzibie Urzêdu Gminy Oœwiêcim ul. Zamkowa 12 - postêpowanie przetargowe prowadzone bêdzie z zastosowaniem preferencji krajowych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania w siedzibie zamawiaj¹cego w godz. od 7:00 do 14:00 Restauracja OLIMPIJSKA Oœwiêcim ul. Chemików 2a, tel:033/ CENA TYLKO 500 Z OD PARY DLA UCZESTNIKÓW NIESPODZIANKA BIURO US UG TURYSTYCZNYCH LIBI UL. GÓRNICZA 7 tel: 032/ tel/fax:032/ CZ ONEK BESKIDZKIEJ IZBY TURYSTYKI SYLWERSTER 2000 PARY 6 dni cena od 780 z³/osobê MORAWY WIEDEÑ 5 dni cena 750 z³/osobê (bogaty program kulinarno -turystyczny) PONADTO - za granic¹: Wiedeñ, Budapeszt, Ostrawa, Praga, Londyn, Lwów, Wenecja, Rzym, Amsterdam, Tajlandia, Izrael, Egipt, Meksyk, Kuba, Hawaje, Cypr, Turcja, Tunezja, Malta i inne. - w kraju: Wis³a, Zawoja, Muszyna, Szczawnica, Zakopane, Bukowina Tatrzañska, Murzasichle, Szczyrk, Miedzybrodzie, Ustroñ, Korbielów, Rabka, Bieszczady, Piwniczna, Krynica, Brenna, Rytro, Ochotnica, Karpacz i inne ZAPRASZAMY!!!

13 13 Szanowna Redakcjo. Postanowi³em do Was napisaæ, maj¹c nadziejê, e jesteœcie w stanie reagowaæ na problemy, które dotycz¹ du ej czêœci mieszkañców naszego miasta. Mój list poœwiêcony jest dzia³alnoœci Spó³dzielni Mieszkaniowej Budowlanka. Natchnieniem zaœ do jego napisania, jest fatalna sytuacja parkingowa, jaka dotknê³a ostatnio osiedle B³onie. Taki stan rzeczy ma miejsce, poniewa wraz z rozwojem cywilizacji przybywa nam coraz wiêcej pojazdów. Niestety, w Budowlance nie wszyscy zwracaj¹ na ten drobny szczegó³ uwagê, a najczêstsz¹ reakcj¹ na z³e parkowanie jest szybki telefon do Stra y Miejskiej. Co dzieje siê dalej, mo ecie sobie Pañstwo ju sami wyobraziæ. Jak napisa³em wczeœniej, kwestia parkingu by³a dla mnie tylko natchnieniem, natomiast je eli chodzi o dzia³alnoœæ Spó³dzielni, jest to tylko wierzcho³ek góry lodowej. Oto kilka innych przyk³adów, które mam nadziejê wyjaœniaj¹ w pe³ni mój krytyczny stosunek do Budowlanki F Na jednym z posiedzeñ uzgodniono, e zostanie zwo³ane zebranie, dotycz¹ce kontrowersyjnego systemu rozliczania energii cieplnej. Termin zebrania wyznaczono na wrzesieñ, nie odby³o siê ono do dziœ. F Jedna z Pañ pracuj¹cych w spó³dzielni piastuje jednoczeœnie stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej oraz kierownika Osiedla. Jest to nie tylko niezgodne prawem spó³dzielczym, ale i paranoidalne. Jak w sporze lokatora ze spó³dzielni¹, gdzie kierownik osiedla powinien go reprezentowaæ, mo e siê zachowaæ ktoœ, kto piastuje obie te funkcje. Wiadomo, e musi byæ lojalny w stosunku do tego, kto mu p³aci. F Kolejna sprawa dotyczy fragmentu statutu Budowlanki, który mówi, e aby uchwa³a by³a wa na, na walnym zgromadzeniu musi byæ obecnych 25% delegatów. Bior¹c pod uwagê, e w zarz¹dzie spó³dzielni jest bodaj dwunastu delegatów, doprowadza to do sytuacji, e uchwa- ³y mog¹ byæ przyjête, praktycznie w obecnoœci jedynie cz³onków zarz¹du. Za tym idzie ju fakt praktycznego ubezw³asnowolnienia cz³onków naszej spó³dzielczoœci. F Na walnym zgromadzeniu w czerwcu jeden z delegatów zaproponowa³, aby stworzyæ komisjê, której zadaniem by³oby przystosowanie statutu Budowlanki do prawa spó³dzielczego. Oczywiœcie pomys³ nie przeszed³. F Zaproponowano równie stworzenie komisji do spraw przetargów. Ten pomys³ te upad³, chocia do dzisiaj nie wiadomo, kto decyduje o naborze firm do wykonywania niektórych prac, jak zabezpiecza siê jakoœæ ich wykonania i wed³ug jakich kryteriów takich wyborów siê dokonuje. F Kwoty eksploatacyjne jakie przychodzi p³aciæ nam, cz³onkom Budowlanki, s¹ niewspó³miernie wy sze od kwot, jakie p³ac¹ cz³onkowie wiêkszoœci spó³dzielni na Œl¹sku i w dawnym województwie bielskim. F Nie ma jednoznacznego programu malowania klatek schodowych. Robi siê to na zasadzie kogo znam, temu pomalujê. F System oceniania stopnia zu ycia okien te pozostawia wiele do yczenia. Jest to indywidualna ocena rzeczoznawcy, w zwi¹zku z czym taka sytuacja jest po prostu korupcjogenna. F Przez prawie rok mieszkañcy osiedla B³onie musieli taplaæ siê w b³ocie, bo nie mo na by³o znaleÿæ pieniêdzy na 20 m odcinek chodnika, ³¹cz¹cego star¹ czêœæ osiedla z jej nowym blokiem. F Chocia na innych osiedlach ich zarz¹dy rozumiej¹, jak wa ny jest sport dla m³odych ludzi, zarz¹d B³oni bardzo niechêtnie wyci¹ga z kasy kilka groszy na zap³acenie wpisowego. F Sytuacja z ³awkami jest katastrofalna. Matki, wychodz¹ce z dzieæmi na plac zabaw, nie maj¹ gdzie usi¹œæ. Na stoj¹co dogl¹daj¹ swych pociech albo brn¹ po kostki w piasku, by spocz¹æ na jedynej, dwuosobowej ³aweczce przy piaskownicy. Innej mo liwoœci nie ma. Dawniej by³y jeszcze ³awki przy betonowym boisku, ale i to ju przesz³oœæ. Brakuje ³awek przed blokami (np. przed blokiem nie ma ani jednej). F Kiedyœ naj³adniejsz¹ czêœci¹ naszego osiedla by³ tak zwany Park ze wirowymi alejkami. Dziœ nie tylko nie mo na tam wejœæ po zmroku, ale i po deszczu. I to tyle, je eli chodzi o moje postulaty wzglêdem Budowlanki, które, jak podkreœlam, s¹ list¹ niepe³n¹, gdy zrodzon¹ na potrzeby chwili i to w du ym rozemocjonowaniu. Zdajê sobie równie sprawê, e nikt z w³odarzy miasta nie bardzo mo e w sprawie naszych krzywd reagowaæ, gdy spó³dzielnia jest jednostk¹ prawnie niezale - n¹,. Mam jednak nadziejê, e otwar³em oczy kilku cz³onkom Budowlanki. Pamiêtajcie, w jednoœci si³a. Imiê i nazwisko do wiadomoœci redakcji TO NIE MY! P O R O W S K I! INFORMUJEMY, E ANI MY, ANI PROWADZONE PRZEZ NAS BIURA DORADZTWA PODATKOWEGO W OŒWIÊCIMIU, KATOWICACH, MYS OWICACH I KÊTACH POROWSKI CONSULTING S.C. NIE MAJ NIC WSPÓLNEGO Z PUBLIKOWAN W PRASIE DZIA ALNO- ŒCI KRZYSZTOFA P. Z SOSNOWCA. JEST TO ZWYK A ZBIE NOŒÆ NAZWISK. DORADCY PODATKOWI MGR JAN POROWSKI NR 6846 TEL: MGR LESZEK POROWKI NR 6847 TEL: Serwis telewizyjny Naprawy domowe tel , , ALIANT Sp.z o.o. - ubezpieczenia, na które Ciê staæ Stawka podstawowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego dla samochodów osobowych o pojemnoœci do 1500 cm z³ Zapraszamy do wspólpracuj¹cych z nami agencji: 1. DEBA Insurance S.A. - Oœwiêcim, ul. Powstañców Œl. 16, Hotel GLOB 2. Agencja ASEKURANT - Wadowice, pl. Koœciuszki 4 3. PW Multi - Agent - BrzeŸnica, T³uczañ KSC - Kraków - Kraków, ul. Wroc³awska 68 Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddzia³ w Bielsku-Bia³ej Oferujemy nowoczesne ubezpieczenia: ä odpowiedzialnoœci cywilnej osób i podmiotów zwi¹zanych ze s³u b¹ zdrowia np. lekarzy, pielêgniarek, zoz-ów itd.; ä kompleksowe ubezpieczenia grupowe Twoje Zdrowie, obejmuj¹ce œwiadczenia z tytu³u pobytu w szpitalu, powa ne zachorowania oraz operacje medyczne; ä gwarancje przetargowe, nale ytego wykonania kontraktów dla firm budowlanych i innych, startuj¹cych do przetargów; ä kompleksowe ubezpieczenie ma³ych i œrednich podmiotów gospodarczych EURO-10 i wiele, wiele innych. Bielsko-Bia³a Pl. wirki i Wigury 9A Tel , Fax KUP Broker Service Sp. z o.o. R ul. Kasprowicza Oœwiêcim Tel. (033) , fax. (033) UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH BUU ALMAR s.c. ul. Kasprowicza Oœwiêcim Tel. (033) , fax. (033) UNIKALNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

14 SPORT! SPORT H SPORT $ SPORT ; 14 SPORT Pod patronatem GZO MEMORIA STEFANA PIOTROWSKIEGO K.S. NIWA, organizator Oœwiêcimskiej Ligi Koszykówki, r. zorganizowa³ ku pamiêci wielkiego przyjaciela m³odzie y, sympatyka koszykówki Stefana Piotrowskiego Memoria³ Jego imienia. Od godziny trwa³y mecze eliminacyjne. W pierwszym spotkaniu zagra³y dru yny z Knurowa i Oœwiêcimia. Po zaciêtym i wyrównanym meczu NIWA Oœwiêcim uleg³a 86:78. W drugim spotkaniu eliminacyjnym zagra³y Bobasy Bytom i Skawa Wadowice. Ci drudzy g³adko wygrali 83:62. O godzinie 15.15, Prezes Towarzystwa Przyjació³ LO Konarskiego, Jan Tobiasz uroczyœcie otwar³ Memoria³. Nastêpnie odby³ siê mecz o trzecie miejsce. Tutaj ju NIWA Oœwiêcim bez wiêkszych przeszkód rozgromi³a Bytom 86:56. Zaskoczeniem by³ mecz o pierwsze miejsce, gdzie trzecioligowa SKAWA Wadowice uleg³a amatorom z Knurowa 78:66. Dru yna zwyciêska jest obecnym Mistrzem Œl¹ska Amatorów, a u nas zagra³a bardzo piêkny, skuteczny mecz, za co otrzyma³a piêkny i okaza³y puchar w Pierwszym Memoriale Stefana Piotrowskiego. Najbardziej wartoœciowi zawodnicy z ka dej dru yny (Knurowa Nowak Ryszard, Wadowic Malinowski Marcin, Bytomia Moskal Zbigniew i Oœwiêcimia Papla Marcin) otrzymali ufundowane przez firmê NOBILES bluzy z polaru. Walka na parkiecie rozgorza³a od pierwszych minut Fot. B.Medoñ Organizatorzy jak zwykle nie zapomnieli o licznie przyby³ej publicznoœci i przygotowali dla niej wiele atrakcji, miêdzy innymi wystêpy formacji tanecznych; Impuls, Stokrotki, Pikolo, Kalipso z OCK pod kierunkiem Romy Szostak, Pop Gels pod kierunkiem Doroty Balwierz oraz konkursy z bardzo cennymi nagrodami /np. zegarek wylosowa³ by³y dyrektor LO Kazimierz Graboñ /. Trenerzy, zawodnicy i osoby, które przyby³y na Memoria³, jednog³oœnie ocenili zawody pod wzglêdem organizacyjnym i sportowym na bardzo wysokim poziomie. To ucieszy³o organizatorów. Nie dosz³o by do tego, gdyby nie pomoc finansowa takich firm jak: SEWERA POLSKA CHEMIA, TEL BUD SYSTEM, RAAB KARCHER oraz NOBILES. T.D. Mistrzostwa Polski Masters w p³ywaniu 5 Otwarte Mistrzostwa Polski Masters w p³ywaniu odby³y siê w dniach na oœwiêcimskiej p³ywalni. Ruch sportowy Masters zatacza coraz szersze krêgi w œwiecie i w Polsce. Jest to forma spêdzania wolnego czasu przez osoby doros³e ( w p³ywaniu od 25 roku ycia), które organizuj¹ siê w kluby, stowarzyszenia i sekcje. Wynajmuj¹ baseny i trenuj¹ p³ywanie. Notabene, wielu z nich nigdy nie trenowa³o p³ywania zawodniczo. Robi¹ to dla zdrowia. W tym roku przyjecha³o 247 zawodników w tym 79 kobiet z 25 klubów i cztery osoby ze S³owacji. Takiej liczby startuj¹cych jeszcze nie by³o. Najstarszym zawodnikiem by³ 81-letni pan Konrad Orzechowski z Torunia, a najstarszymi paniami by³y 74-letnie Izabela Nadobny z Wroc³awia oraz Barbara Korol z Che³mna. By³o to coœ wspania³ego, wzruszaj¹cego, jak ci ludzie p³ywali i pokazali w jakiej s¹ wspania³ej formie. Barw naszego grodu bronili: D. Dudek-Szpara, B. Lipniarska-Skubis, M. Wojtulewicz, J. Cichy, J. P³atek, M. Po³¹carz, S. Formas, K. Szpara, M. Strza³a, T. Dorywalski, K. WoŸnicki, P. Ptaszyñski, R. Krulikowski, J. Dindorf, M. Knapik, A. Cichy. Ta skromna reprezentacja Oœwiêcimia wywalczy³a 14 pierwszych, 15 drugich i 10 trzecich miejsc / w tym dwa rekordy Polski S. Formasa. /T.D. Hokej na lodzie Kolej na Puchary Dzisiaj w Bratys³awie mecz Dworów Unii z czeskim Trzyñcem rozpocznie pó³fina³owy turniej o Puchar Kontynentalny. Spotkania z Poloni¹ Bytom i KTH Krynic¹ by³y ostatnimi sprawdzianami formy mistrza kraju. W meczu z Poloni¹ oœwiêcimianie zagrali katastrofalnie i przegrali 1:3. Jedynego gola w koñcówce meczu strzeli³ Sebastian Gonera. Po czêœci rehabilitacja nast¹pi³a w meczu z Krynic¹. Wygrana 4:1 po dwóch bramkach Klisiaka, Puzi i Parzyszka poprawi³a nastroje. W meczu z Poloni¹ nie by³o Waldka Klisiaka, Artura Malickiego i S³awka Czerwika. Gdyby tego by³o ma³o, po pierwszej tercji kontuzji nabawi³ siê Jaros³aw Brnio mówi szkoleniowiec Unii Dwory Pavel Soudsky. - Bez kilku podstawowych graczy okaza³o siê, e dru yna nie jest tak mocna. W Polonii stranieri zdobyli wszystkie trzy bramki i byli prawdziwym mózgiem dru yny. U nas nie byli widoczni. Pierwszy gol obci¹ a konto Muchy, który w³aœciwie poda³ kr¹ ek Rimskiemu. Po dwóch ³atwo wygranych meczach do zera w Pucharze Polski z Podhalem i z Katowicami moi zawodnicy myœleli, e wygrana przyjdzie sama i za to spotka³a nas surowa kara. Po meczu z KTH Krynica Pavel Soudsky by³ ju w lepszym nastroju. To zwyciêstwo by³o nam bardzo potrzebne. Do Bratys³awy pojedziemy w lepszych nastrojach. Waldek Klisiak zdoby³ dwa gole i zaliczy³ jedn¹ asystê. Gra Przemka Witka w bramce tak e mog³a siê podobaæ. Maj¹c w pamiêci pora kê z Poloni¹ pierwsza tercja by³a nieco nerwowa. Gdy pad³a pierwsza, a póÿniej druga bramka gra³o siê nam ju du o bardziej swobodnie. Na turniej do Bratys³awy zabieramy 13 napastników i 7 obroñców. Musimy popracowaæ nad sytuacjami sam na sam, co pokaza³ przestrzelony w Katowicach rzut karny. W Bratys³awie bêdziemy starali siê graæ z kontry, dlatego tak wa ne jest, aby takie sytuacje wykorzystywaæ. (zyg.) Roman Mucha S³owacki napastnik z numerem 10 by³ bohaterem spotkania na szczycie miêdzy Dworami Uni¹ i tyskim GKS-em. Po jego strza³ach trzy razy nad bramk¹ Mariusza Kiecy zapala³o siê czerwone œwiat³o. - Przy pierwszej bramce zauwa y³em, e bramkarz zostawi³ lukê miêdzy parkanami. Przymierzy³em i by³o 1:1. Po dok³adnych zagraniach kolegów z mojej pi¹tki, uda³o mi siê w tym meczu jeszcze dwa razy trafiæ do siatki. Hokej to gra zespo³owa i sam na lodzie cz³owiek nic nie znaczy. Bramki mog¹ padaæ tylko wówczas, gdy s¹ podania, s¹ strza³y. Gole strzelone Tychom to zas³uga ca³ej pi¹tki - dyplomatycznie odpowiada Roman Mucha. 34-letni S³owak jest prawdziwym obie yœwiatem. Rozpoczyna³ karierê w Martinie. PóŸniej reprezentowa³ barwy Koszyc i Nitry. Wydawa³o siê, e na sta³e zadomowi siê w Niemczech, gdzie gra³ przez osiem lat. Nic z tego. Po rocznym pobycie we W³oszech wyjecha³ za Ocean. W Stanach broni³ barw Mohawk Vallet Provlers wystêpuj¹cej w UHL. - Tak siê potoczy³a moja kariera, e czêsto zmienia³em kluby i miejsca zamieszkania. Moja rodzina te ju do tego przywyk³a. Najwierniejszym moim kibicem jest córka, która te ugania siê za kr¹ kiem. W Oœwiêcimiu zapa³a³a jednak prawdziw¹ mi³oœci¹ do ³y wiarstwa. Po bramkach strzelonych GKS-owi Roman Mucha bardzo spontanicznie wyra a³ swoj¹ radoœæ. - To by³y wa ne gole i sprawi³y mi wiele radoœci. Na Zachodzie czy za Oceanem ludzie chc¹ siê na meczach bawiæ i kontakt kibiców z zawodnikami jest bardzo bliski. Chcia³em zachêciæ kibiców do zabawy. Roman Mucha ma doskona³¹ okazjê do odwiedzenia swojej ojczyzny (dziœ w Bratys³awie rozpoczyna siê pó³fina³ Pucharu Kontynentalnego przyp. zyg.). - To bêdzie dodatkowy bodziec, aby zaprezentowaæ siê jak najlepiej. Staæ nas na du o lepsz¹ grê, ni w lidze i mam nadziejê, e szczyt formy przyjdzie w³aœnie na turniej w Bratys³awie. (zyg.) Wyboksowane zwyciêstwa W hali ywieckiego Górala po raz czternasty rozegrano Indywidualny Ogólnopolski Turniej Bokserski Juniorów, w którym uczestniczy³o 109 zawodników z 20 klubów (m. in. Gwardia - Warszawa, Widzew - ódÿ, Hetman - Zamoœæ, Walka - Zabrze, Stal - Rzeszów, Viktoria - Jaworzno Katowice oraz LKS Iskra - Brzezinka). M³odzi bokserzy z ca³ej Polski zmagali siê przez trzy dni. W fina³ach wyst¹pi³o a trzech zawodników z brzeziñskiego klubu. W wadze do 63,5 kg ukasz Wawrzyczek z Iskry pokona³ Adriana Wapiennika ze Œl¹ska - Ruda Œl¹ska (4:0), w kategorii do 67 kg Krzysztof Gabryœ, po znakomitej walce, uleg³ Grzegorzowi Szulcowi ze Startu Czêstochowa (3:1). W wadze do 71 kg triumfowa³ Andrzej Ró yñski po zwyciêstwie nad Rafa³em Stankiewiczem z Hetmana (3:1). Zawodnicy otrzymali nagrody z r¹k ywieckiego starosty i pos³a RP, A. Bu³ki. W najbli szym czasie przed Iskr¹ kolejne wyzwania: listopada Fina³ Pucharu Polski w Jastrzêbiu, gdzie wyst¹pi¹ Wawrzyczek i Gabryœ oraz Mistrzostwa Polski M³odzików w Poznaniu (22 26 listopada) z udzia³em Andrzeja Ró yñskiego. joak

15 kana³ lokalny Telewizji Kablowej Wiadomoœci Lok. 22:15 Dzikie i oswojone Wtorek 10:15 Wycieczka 10:27 Podwodny skarb 10:36 Bajka 11:02 Bonanza 11:58 Kowalskiego droga do Unii 12:08 Bezpieczeñstwo na drodze 12:15 Druga B 13:00 Bajki 13:16 Bajka 13:22 Bajka 13:30 Dzikie i oswojone 14:00 Medycyna tradycyjna 14:25 Studio infor 14:33 Zemsta 17:15 Wiadomoœci Lok. 17:35 Raport medyczny 18:02 Bajki 18:30 Trudne rozmowy 19:08 Prawo ziemi 20:25 Nafciarze 21:25 Druga B 21:54 Retuszer 22:05 Wiadomoœci Lok. 22:15 Ró ni ludzie Œroda 10:15 Bajki 11:02 Nafciarze 12:00 Druga B 12:29 Retuszer 13:00 Bajki 13:30 Ró ni ludzie 14:00 Raport medyczny 14:25 Studio infor 14:33 Prawo ziemi 17:15 Wiadomoœci Lok. 17:35 Jêzyk zwierz¹t 18:02 Bajki 19:08 Zemsta 20:25 Cyrk odje d a 22:05 Wiadomoœci Lok. 22:15 Trudne rozmowy Czwartek 08:00 Gry interaktywne 10:15 Bajka 11:02 Cyrk odje d a 13:00 Bajka 13:30 Trudne rozmowy 14:00 Jêzyk zwierz¹t 14:25 Studio infor 14:33 Zemsta 17:15 Wiadomoœci Lok. 17:35 Zabijamy to co kochamy 18:02 Bajka 18:30 Z jak zdrowie 18:53 Moje dziecko 19:08 Prawo ziemi 20:25 Eksplozje 21:20 Bitwa pod Falaise :50 Tryptyk wileñski 22:05 Wiadomoœci Lok. 22:15 Ró ni ludzie 1.12 Pi¹tek 10:15 Bajki 11:02 Naziœci atakuj¹ 11:48 Bitwa pod Falaise :20 Tryptyk wileñski 13:00 Bajki 13:30 Ró ni ludzie 14:00 Zabijamy to co kochamy 14:25 Studio infor 14:33 Prawo ziemi 17:15 Wiadomoœci Lok. 17:35 Podró e ze sztuk¹ 18:02 Bajki 19:08 Zemsta 20:27 Pokonaæ przemoc 22:05 Wokó³ miejskich spraw 22:30 Wiadomoœci Lok Sobota 10:15 Bajki 12:01 Nocna zmiana bluesa 13:00 Bajki 13:30 Z jak zdrowie 13:45 Z mod¹ i urod¹ 14:00 Podró e ze sztuk¹ 14:25 Studio infor 14:33 Zemsta 17:35 Drogi wodne 18:02 Bajki 18:30 Podró nicy 19:02 Bezpieczeñstwo na drodze 19:08 œwiat bez tajemnic 19:35 Morskie opowieœci 20:00 Rzuty osobiste 20:25 Dobre oœwie Pi¹tek 10:15 Bajka 10:23 B³êkitny ludzik 10:37 Bajka 11:02 Siedemnaœcie mgnieñ wiosny 12:15 Artysta w nowym wymiarze 13:00 Bajka 13:08 B³êkitny ludzik 13:22 Bajka 13:30 Ró ni ludzie 14:00 Zabijamy to co kochamy1 4:25 Studio infor 14:33 Prawo ziemi 17:15 Wiadomoœci Lok. 17:35 Stulecie samochodu 18:02 Bajki 19:08 Zemsta 20:27 Mocne rozmowy 21:30 Druga B 21:57 Pierwsza pomoc 22:05 Pomó my sobie 22:30 Wiadomoœci Lok Sobota 10:15 Bajka 10:23 B³êkitny ludzik 10:37 Bajka 11:00 Inna 12:20 Jak dzia³a jamniczek 13:00 Bajka 13:08 B³êkitny ludzik 13:21 Bajka 13:30 Z jak zdrowie 13:45 Moje dziecko 14:00 Stulecie samochodu 14:33 Zemsta 17:35 Drogi wodne 18:02 Bajka 18:23 Bajka 18:30 Podró nicy 18:57 Pierwsza pomoc 19:08 Œwiat bez tajemnic 19:35 Morskie opowieœci 20:00 Rzuty osobiste 20:25 Œmieræ piêknych saren 22:15 Ró ni ludzie Niedziela 10:15 Bajka 10:23 B³êkitny ludzik 10:36 Bajka 11:02 Œmieræ piêknych saren 13:00 Bajka 13:09 B³êkitny ludzik 13:20 Nielotek 13:30 Ró ni ludzie 14:00 Drogi wodne 14:33 œwiat bez tajemnic 15:00 Morskie opowieœci 15:30 Inna 16:50 Jak dzia³a jamniczek 17:15 Rzuty osobiste 17:35 Echa historii 18:02 Bajka 18:30 Dzikie i oswojone 19:08 Peter Gunn 19:35 Ma³ eñski ping-pong 19:48 Dania z zamkowej kuchni 20:25 Kino radzieckie 20:32 Po prostu o³nierz 22:15 Podró nicy 22:37 Pierwsza pomoc Poniedzia³ek 10:15 Bajka 10:24 B³êkitny ludzik 10:35 Nielotek 11:02 Kino radzieckie 11:07 Po prostu o³nierz 13:00 Wycieczka 13:12 Podwodny skarb 13:21 Bajka 13:30 Podró nicy 13:52 Pierwsza pomoc 14:00 Echa historii 14:25 Studio infor 14:33 Peter Gunn 15:00 Ma³ eñski ping-pong 15:13 Dania z zamkowej kuchni 17:15 Wiadomoœci Lok. 17:35 Medycyna tradycyjna 18:23 Bajka 18:30 Ró ni ludzie 19:08 Zemsta 20:25 Bonanza 21:23 Kowalskiego droga do Unii 21:33 Bezpieczeñstwo na drodze 21:40 Druga B 22:05 tlenie 22:15 Ró ni ludzie KRZY ÓWKA NR 20/ ABC DEFGH I J KL MNO P Sprzêt i zestawy KOMPUTEROWE Internet Kasy Fiskalne Kredyt na miejscu! Oœwiêcim ul. Rynek G³ówny 12 (033) , , Dwutygodnik za³o ony w 1991 r. przez Radê Miejsk¹ w Oœwiêcimiu Wydawca: Oœwiêcimskie Centrum Kultury. Dyrektor: Ryszard Strutyñski Redaguj¹: Monika Bartosz (redaktor naczelny), Joanna Klêczar (redaktor), Jadwiga Z¹broñ (sekretarz redakcji) Wspó³pracuj¹: Albert Bartosz, Marek Dorywalski, Tomasz Dorywalski, Marek Gi ycki, Marzena Kiryjczuk, Pawe³ Mordan, Bart³omiej Szepielak, Marek Tarnowski, Andrzej Winogrodzki. Adres redakcji: Œniadeckiego 24; Oœwiêcim; tel./fax , , , 3 22 Poziomo: 1) Gra mieszana; 2) Zmiana na lepsze; * RzeŸnia; 3) GwóŸdŸ z szerok¹ g³ówk¹; 4) Ciastko jak ma³y skarbiec; * Gramofon; 5) Jednostka terytorialna Iranu; 6) Barwny ptak ³owny; *Wierzcho- ³ek góry; 7) Opiekun muzeum; 8) Wynagrodzenie; * S¹siadka tajgi; 9) Lokator; 10) Potocznie o kolejce; * Miasto wojewódzkie nad Wis³¹; 11) Obstawa, eskorta; 12) Trofeum Apacza; 13) Manuskrypt; 14) Dziki pies australijski; 15) Sztuczne w³ókno bia³kowe; 16) Dom Eskimosa; 17) Mieszkanka Podhala; Pionowo: A) Metoda; * Arbiter; B) Uczuleniowiec; C) Ubiór dla konia;* Imiê Schwarzenegera; D) Klub pi³karski z Londynu; E) Pachn¹cy krzew; * Pocz¹tek wyœcigu kolarskiego; Niedziela 10:15 Bajki 11:02 Dobre oœwietlenie 13:00 Bajki 13:30 Ró ni ludzie 14:00 Drogi wodne 14:33 œwiat bez tajemnic 15:00 Morskie opowieœci 15:30 Bajka 16:31 Nocna zmiana bluesa 17:15 Rzuty osobiste 17:35 Magazyn 01 18:02 Bajki 18:30 Dzikie i oswojone 19:08 Peter Gunn 19:35 O rycerzach 20:25 Kino radzieckie 20:32 Dziecko wojny 22:15 Podró nicy 22:42 Bezpieczeñstwo na drodze 4.12 Poniedzia³ek 10:15 Bajka 11:02 Kino radzieckie 11:07 Dziecko wojny 13:00 Bajki 13:30 Podró nicy 13:57 Bezpieczeñstwo na drodze 14:00 Magazyn 01 14:25 Studio infor 14:33 Peter Gunn 15:00 O rycerzach 17:15 Wiadomoœci Lok. 17:35 Medycyna tradycyjna 18:02 Bajki 18:30 Ró ni ludzie 19:08 Zemsta 20:25 Bonanza 21:33 Bezpieczeñstwo na drodze 21:40 Druga B 22:05 Wiadomoœci Lok. 22:15 Dzikie i oswojone 5.12 Wtorek 10:15 Bajki 11:02 Bonanza 12:08 Bezpieczeñstwo na drodze 12:15 Druga B 13:00 Bajki 13:30 Dzikie i oswojone 14:00 Medycyna tradycyjna 14:25 Studio infor 14:33 Zemsta 17:15 Wiadomoœci Lok. 17:35 Podró e ze sztuk¹ 18:02 Bajki 18:30 Czy wiesz... 18:57 Pierwsza pomoc 19:08 Prawo ziemi 20:25 Nafciarze 21:47 Druga B 21:54 Rondo 22:05 Wiadomoœci Lok. 22:15 Ró ni ludzie 6.12 Œroda 10:15 Bajki 11:02 Nafciarze 12:22 Druga B 12:29 Rondo 13:00 Bajki 13:30 Ró ni ludzie 14:00 Podró e ze sztuk¹ 14:25 Studio infor 14:33 Prawo ziemi 17:15 Wiadomoœci Lok. 17:35 Jêzyk zwierz¹t 18:02 Bajki 19:08 Zemsta 20:25 Szklana góra 22:05 Wiadomoœci Lok. 22:15 Czy wiesz... 22:37 Pierwsza pomoc 7.12 Czwartek 10:15 Bajki 11:02 Szklana góra 13:00 Bajki 13:30 Czy wiesz... 13:52 Pierwsza pomoc 14:00 Jêzyk zwierz¹t 14:25 Studio infor 14:33 Zemsta 17:15 Wiadomoœci Lok. 17:35 Zabijamy to co kochamy 18:02 Bajki 18:30 Z jak zdrowie 18:52 Moje dziecko 19:08 Prawo ziemi 20:25 Wojna na wschodzie 21:10 Póki kropla 21:35 Tryptyk wileñski 21:55 Pierwsza pomoc 22:05 Wiadomoœci Lok. 22:15 Ró ni ludzie F) Zespó³ komórek; G) Rycerz z Bogdañca; * Brygantyna; H) Miasto w województwie podlaskim; I) Zespó³ piêciu muzyków;* Zak³ad lecznictwa zamkniêtego; J) Otch³añ, burzliwa toñ; K) Ptak z du ym dziobem; * Gatunek storczyka; L) Lina podtrzymuj¹ca maszt; ) Jeden z przypadków; M) Jakobinka, roœlina ozdobna; N) Minera³, odmiana dwutlenku tytanu; O) Miasto w Belgii, skojarz z iperytem; P) Intruz; Litery uporz¹dkowane od 1 do 22 utworz¹ rozwi¹zanie, na które czekamy do 4 grudnia Nagrodê - p³ytê kompaktow¹, ufundowan¹ przez sklep MaxMusic, wylosowa³ p. Zdzis³aw G³oœny z OœwiêcimIa. Prosimy o osobisty odbiór nagrody w siedzibie redakcji GZO. Kupon krzy ówki Nr 20 Sk³ad i druk: Oœwiêcim, ul. Bema 12 Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczonych listów i reklam

16 16 zapraszaj¹ na Oœwiêcimskie Centrum Kultury ul. Œniadeckiego 24 szczegó³y wewn¹trz numeru

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia,,programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Treść umowy zbycia akcji: UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Pogwizdowie Nowym zawarta w dniu...

Treść umowy zbycia akcji: UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Pogwizdowie Nowym zawarta w dniu... Treść umowy zbycia akcji: UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Pogwizdowie Nowym zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo