Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!"

Transkrypt

1 NR IND ISSN NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹ siê w naszej redakcji z ostatnim numerem G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej, przygotowaliœmy bilety do kina Luna na film pt. Dinozaur. CZEKAMY!!! Nastêpny numer uka e siê 8 grudnia MIEJSKI INFORMATOR W NUMERZE: KULTURALNY Y MANDATY BEZ DYSKUSJI Y Oœwiêcim l listopad 2000 BAL SYLWESTROWY W OCK Y MEMORIA STEFANA PIOTROWSKIEGO Y ON NIE JEST BEZKARNY Y JEST TAKIE MIEJSCE Y MIK proponuje: l Jedno ycie dwa œwiaty l W zaduszkowym nastroju l MDSM zaprasza na wystawê JESIENNA PROMOCJA PROBUDIM SK AD FABRYCZNY OŒWIÊCIM, ul. Zatorska 1 tel

2 2 OSPR na finiszu Gruntownemu remontowi poddane zosta³y cztery budynki znajduj¹ce siê na terenie Jednostki Wojskowej. -W wyniku modernizacji odnowiona zosta³a elewacja, a na trzech budynkach wykonano nowe pokrycia dachowe. Malowanie œcian po³¹czone by³o z reperacj¹ tynków. Ponadto odnowiona zosta³a stolarka okienna i drzwiowa-poinformowa³ W³odzimierz Gêbiœ, zastêpca kierownika Wydzia³u Inwestycji Miejskich. Inwestycja, której koszt wyniós³ ponad 380 tys. z³ zosta³a pokryta z pieniêdzy rz¹dowych, przyznanych miastu z Oœwiêcimskiego Strategicznego Programu Rz¹dowego. Z zaplanowanych na ten rok robót w ramach OSPR, pozosta³ jeszcze remont kanalizacji deszczowej ulicy Powstañców Œl¹skich. Tylko w tym roku wykonano remont budynku znajduj¹cego siê na terenie MZK, kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia. Przygotowany zostanie równie projekt wykonawczy k³adki w Parku Pojednania Narodów. Z pozosta³ych oszczêdnoœci Wydzia³ Inwestycji Miejskich planuje wykonaæ dodatkowo dwie inwestycje, budowê œcie ki rowerowej oraz czyszczenie i teleinspekcjê kanalizacji deszczowej w ulicy WiêŸniów Oœwiêcimia. Prace przy budowie œcie ki pieszo-rowerowej we wschodniej czêœci starego wysypiska na Kamieñcu zosta³y ju rozpoczête metrowy odcinek po³¹czy wybudowane w ubieg³ym roku dwie œcie ki nad So³¹. Jeœli warunki atmosferyczne bêd¹ korzystne to inwestycja zostanie zakoñczona jeszcze w tym roku. Na dniach rusz¹ prace przy czyszczeniu i badaniu stanu technicznego kanalizacji na ulicy WiêŸniów Oœwiêcimia. W sumie na Oœwiêcimski Strategiczny Program Rz¹dowy w tym roku miasto mia³o ponad 2,4 mln z³, z tego ponad 1 mln z³ otrzyma³o z bud etu pañstwa. Pozosta³e pieni¹dze 2,5 proc., to udzia³ miasta w OSPR oraz pozosta³oœci z lat poprzednich. (K) TRZY DYCHY Wystarczy wyci¹æ ten kupon, nakleiæ na kartce pocztowej, napisaæ swoje dane i wys³aæ lub dostarczyæ do naszej redakcji. 4 grudnia o godz wylosujemy zwyciêzcê! TRZY DYCHY 20 listopada wylosowa³a p. Gabriela Maruszczak z Oœwiêcimia. Gratulujemy! Zapraszamy po odbiór nagrody do redakcji CZEKAMY! LIST INTENCYJNY PODPISANY Prezydent Józef Krawczyk, starosta Adam Bilski oraz wójt Andrzej Bibrzycki podpisali 17 listopada list intencyjny powo³uj¹cy, do ycia Agencjê Rozwoju Ziemi Oœwiêcimskiej -To kolejny dowód wspó³pracy samorz¹dów. Chcemy, aby nasza wspólna inicjatywa przyczyni³a siê do rozwoju gospodarczego ziemi oœwiêcimskiej i ograniczy³a wzrastaj¹ce wci¹ bezrobocie - powiedzia³ prezydent. Agencja ma wspieraæ lokalny biznes, popularyzowaæ ideê przedsiêbiorczoœci. Pomagaæ rozwijaæ ma³¹ i œredni¹ przedsiêbiorczoœæ m.in.dziêki powiatowemu Funduszowi Porêczeñ Kredytowych. Wystêpowaæ o œrodki przedakcesyjne na finansowanie dzia³añ rozwojowych do Unii Europejskiej. Procedura utworzenia Agencji obejmuje m.in. powo³anie zespo³u ds. utworzenia ARZO, okreœlenie zadañ Agencji, zaproponowanie udzia³u samorz¹dom lokalnym oraz innym podmiotom gospodarczym, opracowanie statutu oraz rejestracjê w s¹dzie./mb Starosta Adan Bilski, prezydent Józef Krawczyk oraz wójt Andrzej Bibrzycki zainicjowali dzia³alnoœæ ARZO. Fot. P. Mordan XXXVI SESJA RADY MIASTA Segregujemy bezp³atnie Podczas XXXVI sesji Rady Miasta radni podjêli uchwa³ê, na mocy której w latach kolejnych wszystkim mieszkañcom miasta oraz placówkom oœwiatowym i opieki zdrowotnej dostarczane bêd¹ nieodp³atnie worki i wieszaki lub pojemniki do segregacji odpadów. Uchwa³a Rady z 14 IV 1999 roku w dotychczasowym brzmieniu gwarantowa³a bezp³atne dostarczanie worków do segregacji jedynie do koñca 2000 roku. Wprowadzona poprawka rozszerza ten okres na czas nieokreœlony. Worki kupowane s¹ ze œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkañcom budynków jednorodzinnych, którzy zadeklarowali chêæ segregowania œmieci, dostarczane s¹ ekologiczne worki w piêciu kolorach, wykonane z biodegradacyjnej folii. joak Zaplanowane Stawy Radni uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Stare Stawy. Na terenie miêdzy ulicami: Zagrodow¹, Koœcieleck¹ i Ceglan¹ oraz miêdzy ulic¹ Pod Olszyn¹, wa³em M³ynówki i wa³ami stawów, zostan¹ wydzielone obszary pod zabudowê mieszkaln¹ jedno i wielorodzinn¹, dzia³alnoœæ handlow¹ i us³ugow¹ oraz zielone tereny rekreacyjne. joak Nowa stara szóstka Radni zaakceptowali propozycjê Zarz¹du Miasta, w myœl której od przysz³ego roku szkolnego organem prowadz¹cym Szko³y Podstawowej nr 6 stanie siê Oœwiêcimskie Towarzystwo Oœwiatowe. -Przyjêta przez radnych uchwa³a ma charakter intencyjny, jej podjêcie umo liwi rozpoczêcie procedury likwidacyjnej, zaœ sama likwidacja szko³y mo e zostaæ uchwalona nie wczeœniej ni w lutym 2001 roku - poinformowa³a Barbara Rokowska, dyrektor Zarz¹du Szkó³ i Przedszkoli Miejskich. W tym czasie OTO bêdzie mia³o mo liwoœæ dope³nienia wszelkich formalnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem nowej placówki szkolnej. Propozycja zosta³a uprzednio zaakceptowana przez Radê Szko³y. Jak zapewnia Barbara Rokowska, po zmianie sytuacja uczniów nie ulegnie pogorszeniu, szko³a pozostanie bezp³atna, a poziom kszta³cenia mo e wrêcz siê poprawiæ z uwagi na mo liwoœci finansowe i kadrowe OTO. Zgodnie z ustaw¹ o systemie oœwiaty miasto nadal bêdzie ³o yæ na szko³ê w postaci dotacji z bud etu wysokoœci równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w miejskich szko³ach tego samego typu. Planuje siê, e maj¹tek ruchomy szko³y, tj. wyposa enie zostanie przekazane Towarzystwu na zasadzie u yczenia, natomiast budynek i dzia³ka bêd¹ objête umow¹ o u ytkowanie. Dyrektor zapewni³a równie, e rozpatrzony zostanie wniosek radnego Jana Baczyñskiego, dotycz¹cy mo - liwoœci ewentualnego przekszta³cenia placówki z pominiêciem procedury likwidacyjnej. Gdyby uda³o siê miastu przekazaæ szko³ê wraz z za³og¹, OTO uniknê³oby kosztów zwi¹zanych z uzyskaniem koniecznych pozwoleñ oraz atestów bezpieczeñstwa i sanitarnych. joak

3 Prezentacja oœwiêcimskich firm w Kerpen W przysz³ym tygodniu przedstawiciele oœwiêcimskich firm: Transchemii, PSS Spo- ³em, Firmy In ynierskiej Orbi, Arbi, Montochemu, oraz reprezentacja Stowarzyszenia Gospodarczego Ziemi Oœwiêcimskiej i Regionalnej Izby Gospodarczej- Micromet i Termoizolacja przebywaæ bêd¹ w Kerpen na spotkaniu gospodarczym. Do podobnej wizyty mia³o dojœæ ju w listopadzie ubieg³ego roku, ale z uwagi na wybory samorz¹dowe w Kerpen przesuniêto j¹ w czasie. Niemiecki partner Oœwiêcimia chce u³atwiæ pierwsze, osobiste kontakty polsko-niemieckich przedsiêbiorców. - Obok wieloletniej, bardzo pozytywnej wspó³pracy kulturalnej naszych miast, staramy siê poszerzyæ j¹ o kooperacjê w dziedzinie gospodarczej. twierdzi Ralf Valkysers, burmistrz Kerpen. Oœwiêcimskie firmy traktuj¹ wyjazd do Kerpen jako formê promocji swojej dzia³alnoœci. Byæ mo e uda siê nawi¹zaæ bli sze kontakty. Podczas dwudniowego pobytu uczestnicy delegacji zapoznaj¹ siê z gospodark¹ regionu Kerpen. Organizatorzy przewidzieli równie spotkanie z przedstawicielami powiatu Erftkreis. Oœwiêcimscy biznesmeni zwiedz¹ przedsiêbiorstwa zainteresowane wspó³prac¹, gdzie prowadzone bêd¹ indywidualne rozmowy gospodarcze. O rozszerzeniu kontaktów, zw³aszcza w sferze gospodarczej, prezydent Oœwiêcimia Józef Krawczyk rozmawia³ ju od ponad roku z w³adzami Kerpen. - Dobrze wychodzi nam wymiana kulturalna. W Kerpen pokazaliœmy nasze zespo³y, oœwiêcimskich artystów. Dobrze poznaliœmy siê nawzajem. Czas ju wiêc na kontakty gospodarcze. uwa a prezydent Józef Krawczyk. Zainteresowanie inn¹ form¹ kontaktów partnerskich wykaza³ dopiero nowy burmistrz Kerpen, Ralf Valkysers, który przyjecha³ do Oœwiêcimia w maju tego roku. Wtedy te przekazane by³y oferty gospodarcze oœwiêcimskich firm. Strona niemiecka zapozna³a z nimi szefów blisko stu lokalnych i regionalnych firm. W ubieg³ym roku podczas pobytu w Kerpen prezydenta Oœwiêcimia i szefa marketingu Firmy Chemicznej Dwory, uda³o siê nawi¹zaæ kontakt z przedstawicielami amerykañskiej firmy o bran y chemicznej. (K) G³os z panoram¹ w tle W jubileuszowej wk³adce do³¹czonej do poprzedniego 200. numeru GZO, umieœciliœmy winietê sygnalnego zerowego numeru G³osu z roku Winieta ta by³a wzorowana na winiecie G³osu z 1930 roku: kszta³t oraz rozmieszczenie tytu³u by³y niemal identyczne. Ró nicê stanowi³a jedynie obecnoœæ rysunku przedstawiaj¹cego panoramê Oœwiêcimia w kierunku od Zasola na Stare Miasto, umieszczonego zamiast secesyjnego ornamentu roœlinnego. A w³aœnie ten rysunek, znany niemal wszystkim mieszkañcom miasta, ma swoj¹ bardzo ciekaw¹ i bogat¹ historiê. Powsta³ w roku 1971 jako logo XV Zjazdu Spo³ecznych Opiekunów Zabytków. Jego autorem jest in. arch. Tadeusz Gabor. PóŸniej pojawia³ siê wielokrotnie np. na folderze VII Ogólnopolskiego Sp³ywu Kajakowego Z³ote wios³a So³y w 1972 roku, na folderach PTTK Ziemi Oœwiêcimskiej, jako winieta Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a w koñcu zawêdrowa³ do G³osu. Obecnie spotkaæ go mo na na pismach Starostwa Powiatowego. joak Tak wygl¹da³ oryginalny projekt z 1971r autorstwa Tadeusza Gabora to: systemy alarmowe, fiskalne,komputerowe Atuty: serwis ca³odobowy, kredyt na miejscu, bezp³atna wycena instalacji u klienta. Oferujemy: ochronê mienia, systemy alarmowe, sprzeda urz¹dzeñ, profesjonalne: doradztwo,projektowanie,monta Oœwiêcim ul. Konarskiego 5, tel. (33) , , , fax , 3 W HO DZIE 22 listopada 1940 roku z rozkazu Reichsführera SS Reinharda Heydricha - szefa G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy, odby³a siê w KL Auschwitz pierwsza masowa egzekucja przez rozstrzelanie. Dokonano jej na 40 Polakach okreœlanych jako przestêpców zawodowych, wybranych przez Reichsführera SS Himmlera z 4 list, które przekaza³a mu placówka policji kryminalnej w Katowicach. By³ to odwet za rzekome akty gwa³tu i napady na funkcjonariuszy policji w Katowicach. Skazanych dostarczono o godzinie 11.45, egzekucjê rozpoczeto o12.00, trwa³a 20 minut. Ka dy skazany rozstrzelony zosta³ przez dwóch esesmanów z batalionu wartowniczego SS. Egzekucja odby³a siê w KL Auschwitz ze wzglêdu na zalecenie przeprowadzenia jej w sposób tajny. W 60. rocznicê tego wydarzenia wojewoda œl¹ski - Marek Kempski ufundowa³ wraz z Chrzeœcijañskim Stowarzyszeniem Rodzin Oœwiêcimskich tablicê upamiêtniaj¹c¹ pierwsz¹, z wielu póÿniej dokonywanych, egzekucjê w KL Auschwitz. Pami¹tkowa tablica zosta³a umieszczona na œcianie koœcio³a p.w. Mi³osierdzia Bo ego w Oœwiêcimiu. Oficjalne ods³oniêcie i poœwiêcenie nast¹pi³o 22 listopada w czasie mszy œw. odprawionej w intencji zamordowanych rodaków pod przewodnictwem ks. bp-a ordynariusza Tadeusza Rakoczego i ks. bp-a metropolity katowickiego Damiana Zimonia. Uroczystoœæ mia³a na celu oddanie ho³du i upamiêtnienie ofiary z³o onej z ycia czterdziestu Polaków pochodz¹cych z ówczesnej Prowincji Górnoœl¹skiej. MiK Jak wychowywaæ? 16 i 17 listopada odby³a siê konferencja zorganizowana przez oœwiêcimskie starostwo. Do jej przeprowadzenia zaproszono specjalistów ze Stowarzyszenia na rzecz Reformy Szkolnej. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak obecnie szko³a realizuje swoj¹ funkcjê wychowawcz¹. Dyskusje z udzia³em nauczycieli dotyczy³y tworzenia i realizacji programu wychowawczego. Poprzedzone by³y wyk³adami Stanis³awa S³awiñskiego, prezesa Stowarzyszenia na rzecz Reformy Edukacji Narodowej i wpó³pracownika Ministerstwa Edukacji Narodowej. G³ównym za³o eniem programów wychowawczych, które zostan¹ wprowadzone do szkó³ w roku 2002, ma byæ wspieranie rodziny w jej obowi¹zkach wobec dzieci. Jak pokreœlaj¹ specjaliœci, nauczyciele powinni byæ przygotowani do pracy w sytuacji, gdy szko³a jest jedynym opiekunem dziecka, na przyk³ad takiego, które pochodzi z rodziny patologicznej. bsz

4 4 Jest takie miejsce... Czasem, szczególnie jesieni¹, ka dego z nas dopada nostalgia. Wtedy szuka siê miejsc wyj¹tkowych, najlepiej magicznych, aby tam usi¹œæ w k¹ciku i poczekaæ spokojnie, aby wspomniany nastrój nas opuœci³. Miejsc, w których nostalgiê w Oœwiêcimiu mo na zwalczaæ bezboleœnie zbyt wielu nie ma, a jednak... W miejscu, o którym chcia³bym wam opowiedzieæ jest wszystko, czego jesienny Jubileuszowy tort Fot. B. Medoñ Mandaty bez dyskusji Ju prawie miesi¹c funkcjonuje taryfikator mandatów. Wed³ug szefa oœwiêcimskiej drogówki komisarza Zbigniewa Wrony kierowcy spokojnie przyjêli zmiany wysokoœci kar za BIURO HANDLOWE JANINA spó³ka z o. o. marzyciel potrzebuje, aby ukoiæ sw¹ znêkan¹ duszê. Kiedy tylko otworzy siê du e, niebieskie drzwi pierwsz¹ bardzo przyjemn¹ rzecz¹, która zaskakuje goœcia to zapach. Jest to absolutnie niesamowita mieszanka przeró nych kadzide- ³ek zmieszanych z ciê kawym zapachem wilgoci, wywodz¹cym siê proœciuteñko ze starych murów. Nastêpna przyjemnoœæ wprost nie do opisania to niegasn¹cy i zawsze promienny uœmiech w³aœcicielki, którym atakuje wszystkich wchodz¹cych bez wzglêdu na stopieñ znajomoœci, przynale noœæ rasow¹, narodow¹, czy jak¹kolwiek inn¹. Mo e jedynym wyj¹tkiem jest dyskryminacja ze wzglêdu na stopieñ upojenia alkoholowego. Kiedy uda nam siê ju przejœæ obok baru, za którym czaruje w³aœcicielka, wkraczamy wprost w objêcia sztuki. Poœród niezbyt autentycznych, ale doskonale podkreœlaj¹cych atmosferê antyków, swoje prace wystawia wiêkszoœæ regionalnych artystów. W tym miejscu nale y podkreœliæ, e regionalny, nie znaczy nieprofesjonalny, oraz, e ka dy mieszkaniec naszego miasta i okolic mo e zabraæ ze sob¹ trochê tej sztuki do domu za ca³kiem rozs¹dn¹ cenê. Wszystkich, którzy s¹ przekonani, e nie przestanê siê znêcaæ nad biednym czytelnikiem G³osu Ziemi Oœwiêcimskiej i nie podam nazwy miejsca, o którym siê rozpisujê natychmiast uspokajam. Ca³a magia tego miasta zamieszka³a W G³osie W oœwiêcimskiej ziemi G³osie Co numerów mia³ ju dwieœcie Znajdziesz liczne informacje O powiecie i o mieœcie W nim wyczytasz kto zasiada Na szacownej rajców ³awie Co siê w mieœcie mówi g³oœno I co cicho piszczy w trawie Na co miasto ³o y grosze Choæ chudziutka bywa kasa Co nam wkrótce wypiêknieje I gdzie nowa bêdzie trasa Poznasz tak e skryte w czasie Œredniowieczne miasta karty I jak szczwanie lawirowa³ upi¹c kupców nasz Jan Czwarty Co realne bêdzie jutro Co jedynie wci¹ siê roi I jak trudno od lat wielu W³adzê siê w Warszawie doi Zw³aszcza jeœli o czym wiecie Ona pomnik stawia sobie Bo pojêcie ma marniutkie Jak siê yje tu przy grobie Stefan Szczerbowski wykroczenia drogowe. - W dalszym ci¹gu najwiêcej jest przekroczeñ prêdkoœci. Chocia muszê przyznaæ, e od 1 listopada kierowcy jakby trochê zwolnili. Pewnie wystraszyli siê nowych stawek mówi Zbigniew Wrona. I nic dziwnego. Za przekroczenie prêdkoœci w obszarze zabudowanym mo na zap³aciæ od 50 do 500 z³otych. Tê ostatni¹ kwotê zaproponuje nam policjant, gdy nasza prêdkoœæ bêdzie wiêksza o ponad 50 km na godz. od dozwolonej. - Dziêki nowym taryfom policjantom ³atwiej siê pracuje. Skoñczy³y siê dyskusje i licytowanie wysokoœci mandatu dodaje komisarz Wrona. Jedynie w przypadku niektórych kolizji funkcjonariusze mog¹ zadecydowaæ o wysokoœci kary dla sprawcy. Wyniesie ona wówczas od 100 do 500 z³otych. Nowoœci¹ jest przepis, który mówi, e mandaty wystawiane kierowcom mog¹ byæ wy³¹cznie kredytowe. Bloczek mandatu gotówkowego mo e otrzymaæ jedynie obcokrajowiec. Przyjrzyjmy siê niektórym wykroczeniom i wysokoœciom op³at za ich pope³nienie. Pieszy, który wejdzie na jezdniê bezpoœrednio przed jad¹cy pojazd, równie na przejœciu dla pieszych, zap³aci 100 z³otych. Po³owê tej kwoty wynosi op³ata za przechodzenie na czerwonym œwietle. 20 z³otych zap³acimy, gdy bêdziemy przebiegaæ przez drogê. Motorowerzysta lub motocyklista i jego pasa er nieposiadaj¹cy kasku otrzymaj¹ mandat wysokoœci 100 z³otych. Tê sam¹ kwotê zap³acimy za u ywanie telefonu komórkowego podczas jazdy, brak œwiate³ w dzieñ od 1 paÿdziernika do koñca lutego i parkowanie na zakazie. 150 z³otych to stawka za nieusuniêcie pojazdów z miejsca kolizji drogowej. Uniemo liwienie wyjazdu autobusu z przystanku na obszarze zabudowanym, jazda bez œwiate³ od zmierzchu do œwitu, wyprzedzanie na podwójnej linii ci¹g³ej i zignorowanie nakazu jazdy (jak w przypadku ulic Szopena i Pi³sudskiego w Oœwiêcimiu) to wydatek rzêdu 200 z³otych. 50 z³otych wiêcej kosztuje m. in. przekroczenie ograniczenia tona u, nieust¹pienie pierwszeñstwa pojazdowi uprzywilejowanemu, wjazd na zakaz ruchu, niezachowanie bezpiecznego odstêpu pomiêdzy pojazdami i stworzenie zagro enia podczas w³¹czania siê do ruchu w obszarze zabudowanym przez kierowcê autobusu. Za nieust¹pienie pierwszeñstwa przejazdu zap³acimy 300 z³otych. Gdy nie ust¹pimy pierwszeñstwa pieszemu przechodz¹cemu na przejœciu, mandat wyniesie 400 z³otych. Tyle samo kosztuje jazda bez prawa jazdy, gdy odebra³o nam je Kolegium do Spraw Wykroczeñ. Jednak, gdy policja z³apie nas na tym wykroczeniu po raz drugi, do³o y kolejne 100 z³otych. Pe³ny tekst ustawy o wysokoœci mandatów mo na przeczytaæ w Dzienniku Ustaw nr 88. (nik) SYSTEMY GRZEWCZE SPRZEDA MONTA SERWIS ostatnio w galerii Pro Arte. Tym, którzy nie wiedz¹ jeszcze gdzie to jest uœwiadamiam, e galeria Pro Arte mieœci siê w Oœwiêcimiu przy ulicy D¹browskiego, naprzeciw znanego wszystkim przedszkola sióstr Serafitek. Je eli uwa acie natomiast, e mój tekst zawiera odrobinê przesady, koniecznie sprawdÿcie to sami. My wszyscy (szacowne kolegium GZO ) mieliœmy okazjê oceniæ to ca³kiem niedawno, bo w³aœnie w Pro Arte œwiêtowaliœmy wydanie 200. numeru naszej gazety. BERT Biuro i sklep: Sklep: LIBI, ul. Leœna 28 CZYNNE OŒWIÊCIM, ul. Kolbego 13 tel: 032/ w. 11, 30 od 7.00 do tel./fax:033/

5 On nie jest bezkarny Nie mo na kochaæ tych, których siê boimy - g³osi napis znajduj¹cy siê tu obok wejœcia. To pierwsza lekcja godnoœci i odwagi dla tych, którzy zdecydowali siê tutaj zapukaæ. Za drzwiami, szeœcioosobowy zespó³ dzieñ i noc, siedem dni w tygodniu, s³u y rad¹ i pomoc¹ tym, którzy nie chc¹ pozostawaæ d³u ej ofiarami. Przychodz¹ do budynku na Garbarskiej, by opowiedzieæ o dramacie, rozgrywaj¹cym siê w czterech œcianach ich domu. Dramacie bolesnym, bo bêd¹cym udzia³em ich najbli szych. Tu znajduj¹ fachow¹ i bezp³atn¹ pomoc oraz cenn¹ dyskrecjê. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na oœwiêcimskim podwórku pojawi³ siê niedawno. Jest bodaj jedynym tego typu oœrodkiem w okolicy. Najbli sze punkty o takim charakterze znajduj¹ siê w Krakowie, Bielsku, Tychach. Pracuj¹ce w nim osoby udzielaj¹ wsparcia ofiarom przemocy domowej. -Problem nie jest nowy- mówi kierownik punktu Kamila Bandurskaod lat mamy przecie w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej rodziny z problemem przemocowym. S¹ to rodziny ubogie, nad którymi opiekê sprawuj¹ pracownicy socjalni. Nowo otwarty punkt jest furtk¹ dla osób o œrednim poziomie ekonomicznym, dla których MOPS Ÿle siê kojarzy³. Oni przychodz¹ tu po konkretn¹ pomoc, nie po pieni¹dze. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jako jednostka organizacyjna MOPS-u rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ 18 wrzeœnia. O tym, i jest potrzebny œwiadczy fakt, e zg³aszaj¹ siê do niego osoby nie tylko z Oœwiêcimia, ale równie z okolicznych gmin. Do tej pory punkt przyj¹³ 17 zg³oszeñ, spoœród których 14 zosta³o zdiagnozowanych, jako przypadki przemocy domowej. -Najczêœciej zg³aszaj¹ siê do nas same ofiary, choæ otrzymujemy tak e sygna³y od rodziny pokrzywdzonych, ich rodzeñstwa, dziadków, dzieci. Ka da osoba jest przyjmowana i wys³uchiwana. Zaznajamiamy j¹ z jej prawami. Informujemy co ona, jako ofiara przemocy mo e zrobiæ, eby wyrwaæ siê z tego jarzma. Zapewniamy pomoc specjalistyczn¹, porady psychologiczne i prawne, pomagamy w za³atwieniu spraw urzêdowych- informuje Kamila Bandurska. Jesteœmy aby pomagaæ URSZULA LEWANDOWSKA (opiekun) -Osoby, które siê do nas zg³aszaj¹ s¹ bardzo czêsto zastraszone. Boj¹ siê mówiæ. My ma³ymi kroczkami uœwiadamiamy im ich prawa. Mówimy, e mo na siê wyrwaæ z tego impasu. Ofiary przemocy nie przychodz¹ tutaj jednorazowo. Najpierw nawi¹zujemy z nimi bli szy kontakt, przekonujemy, e jesteœmy od tego, aby im pomóc, ale nic nie zrobimy bez ich zgody. My mo emy jedynie wyedukowaæ, uœwiadomiæ prawa, mo liwoœci rozwi¹zania problemu, poinformowaæ ile by to ewentualnie kosztowa³o i jakie bêd¹ konsekwencje tego kroku. Ostatnie s³owo zawsze nale y do ofiary. Ta osoba wraca do domu i niejednokrotnie waha siê, czy dobrze zrobi³a. Potem znowu do nas przychodzi i dopiero po kilku wizytach potrafi mówiæ otwarcie o swoich problemach. Wówczas zaczyna siê nasza praca. KAMILA BANDURSKA (kierownik) - Mimo, i przemoc ma charakter ci¹g³y, wystêpuje zwykle w kilku fazach. Faza nasilonej przemocy, wybuchu silnej agresji, potem wyciszenia, tzw. faza miodowego miesi¹ca, gdy sprawca ³agodnieje, próbuje zrekompensowaæ wyrz¹dzone z³o po to, eby ponownie wybuchn¹æ. I ko³o siê zamyka. Chodzi o to, eby wzmocniæ ofiary przemocy, nauczyæ funkcjonowaæ nawet w takim mechanizmie, uodporniæ na ataki agresji, wreszcie uœwiadomiæ, e mo na walczyæ, wyrwaæ siê z tego b³êdnego ko³a. Nie jesteœ sama URSZULA LEWANDOWSKA - Nie zdarzy³o nam siê, aby osoba, która do nas przysz³a zerwa³a z nami kontakt. Wrêcz przeciwnie- zwykle odwiedza nas coraz czêœciej. Czuje siê wzmocniona faktem, e wreszcie opowiedzia³a komuœ o swej udrêce. Wyrzuci³a z siebie to, co wczeœniej ukrywa³a. KAMILA BANDURSKA -Dbamy, aby osoba dotkniêta przemoc¹ zbudowa³a sobie w nas zaplecze, aby znalaz³a w nas wsparcie. Ona wraca przecie do domu, staje oko w oko z problemem i jego sprawc¹. Chcemy, by mia³a œwiadomoœæ, e jesteœmy tutaj ca³¹ dobê i e zawsze mo e do nas zapukaæ lub zadzwoniæ. Ka dy problem przemocy w rodzinie rozpatrujemy zespo³owo- oczywiœcie za zgod¹ ofiary. Dlatego staramy siê, aby osoba pokrzywdzona mia³a œwiadomoœæ, e równie w sytuacji kryzysowej, kiedy przybiegnie do nas noc¹ w pantoflach- bo i tak siê mo e zdarzyæ- ten kto otworzy jej drzwi, bêdzie zna³ jej problem i zaopiekuje siê ni¹. Masz prawo do godnoœci KAMILA BANDURSKA -Szanse wyrwania siê z jarzma przemocy ka dorazowo zale ¹ od ofiary. Od tego, na ile bêdzie ona silna, odwa na i zdecydowana, aby pomóc sobie samej. Niekiedy wystarczy tylko, e weÿmie do domu ulotki informuj¹ce o naszej dzia³alnoœci. Mieliœmy takie przypadki, e roz³o one w domu informatory, powstrzyma³y przemoc, a Kamila Bandurska oœwiêcimianka, ukoñczy³a pedagogikê opiekuñczo-wychowawcz¹ w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Kielcach; od sierpnia 1998 roku pracownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej; przez dwa i pó³ roku wolontariusz Oœrodka Interwencji Kryzysowej, od wrzeœnia bie ¹cego roku Kierownik Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Fot. MB jej sprawca przestraszy³ siê i przesta³ nêkaæ rodzinê. Niejednokrotnie jednak ulotki nie pomagaj¹. Wówczas osoba krzywdzona mo e doprowadziæ do ukarania sprawcy, a je eli sytuacja tego bêdzie wymaga³a- równie do rozstania. My nie proponujemy osobie pokrzywdzonej od razu rozwodu. D¹ ymy raczej do uspokojenia sytuacji, do scalenia rodziny, a nie jej rozpadu. Stykamy siê jednak z takimi przypadkami, w których cen¹ spokoju i bezpieczeñstwa jest rozstanie, zw³aszcza, gdy œwiadkami, a niejednokrotnie równie ofiarami przemocy s¹ dzieci. Odnotowaliœmy ju pierwsze sukcesy na swoim koncie. Jesteœmy w sta³ym kontakcie z osob¹, której uda³o siê wyjœæ z patowej sytuacji. Ona ju nie jest ofiar¹. Skorzysta³a z przys³uguj¹cego jej prawa do godnego ycia..ten pierwszy sukces bardzo nas cieszy i uskrzydla, zw³aszcza, e dzia³amy tak krótko. Edukujemy KAMILA BANDURSKA - Kobietê trzeba wzmacniaæ, potrzebna jest jej grupa wsparcia. Kobietê trzeba przekonaæ, e dobrze robi, gdy pisze skargi, wzywa policjê. Ona ma do tego prawo, a to jemu- sprawcy przemocy, nie wolno na ni¹ krzyczeæ, upokarzaæ jej, katowaæ dzieci... On nie jest bezkarny. URSZULA LEWANDOWSKA -Pouczamy, e w przypadku przemocy fizycznej trzeba natychmiast dzwoniæ po policjê. Kobiety odruchowo np. sprz¹taj¹ porozbijane przez sprawcê naczynia, pudruj¹ podbite oko.a we wnioskach sk³adanych do prokuratury nale y przecie udowodniæ przemoc. Nie jest to ³atwe. My uczymy jak zbieraæ dowody, jak postêpowaæ w takiej sytuacji. Informujemy np., e wezwany policjant powinien wype³niæ niebiesk¹ kartê. Zg³oszenia te s¹ bardzo wa ne dla nas oraz dla samych ofiar, gdy s¹ póÿniej dowodami w s¹dzie. Apelujemy, aby ¹daæ niebieskiej karty, ona powinna byæ ka dorazowo wype³niana w przypadku zdiagnozowania przemocy w rodzinie. Czêsto funkcjonariusze nie dope³niaj¹ tego obowi¹zku, a przecie dla sprawcy to niejednokrotnie te pewien hamulec powstrzymuj¹cy go przed nadu ywaniem przemocy. Liczy siê wspó³praca KAMILA BANDURSKA -Chcemy nawi¹zaæ wspó³pracê z instytucjami, organizacjami z terenu miasta, aby móc oferowaæ pe³n¹ skoordynowan¹ pomoc ofiarom przemocy. Zale y nam na dobrych kontaktach z policj¹. My sami niewiele mo emy. W ten proces musz¹ w³¹czyæ siê instytucje, s³u by spo³eczne, a zw³aszcza dzielnicowi, którzy znaj¹ œrodowisko, mieszkañców i ich problemy. Zarówno my jak i policja jesteœmy instytucjami pierwszego kontaktu, dlaczego nie mielibyœmy siê uzupe³niaæ i wspó³dzia³aæ? Monika Bartosz Je eli Twój dom przesta³ byæ bezpieczny dla ciebie i Twojego dziecka. Czujesz siê poni ana, wykorzystywana. Jesteœ bita. Skorzystaj z wsparcia oferowanego przez Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (budynek Przychodni Zdrowia nr 4, ul. Garbarska1) tel Jego pracownicy zapewni¹ Ci pe³n¹ anonimowoœæ 5

6 6 Oddali ho³d Oœwiêcimskie obchody Œwiêta Niiepodleg³oœci rozpoczê³y siê o godz uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ w koœciele Ksiê y Salezjanów. Stamt¹d delegacje oraz poczty sztandarowe uda³y siê w kierunku placu Koœciuszki. Przemarsz delegacji pod Grób Nieznanego o³nierza Jeden dzieñ z ycia Syzyfa czyli jak zarejestrowaæ samochód Jednym z radoœniejszych momentów w yciu podstawowej komórki spo³ecznej jest zazwyczaj kupno nowego samochodu. Wiadomo, przesiadamy siê zwykle do m³odszej, lepszej fury, wiêc nic tylko siê cieszyæ- przynajmniej a do momentu przyst¹pienia do za³atwiania formalnoœci papierkowych. Tutaj zaczynaj¹ siê schody, zw³aszcza jeœli niefortunny nabywca, tu po nabyciu czteroko³owego cacka, zgubi jego dowód rejestracyjny. Tak by³o ( o zgrozo) w moim przypadku. Ale po kolei... Szczêœliwy niezwykle z odkrywania coraz wiêkszych mo liwoœci mojego nowego wozu, uda³em siê do urzêdu skarbowego celem uiszczenia podatku od wzbogacenia. Tutaj spotka³a mnie pierwsza niespodzianka, bowiem druk, który otrzyma³em do wype³nienia, by³ niezbyt czytelnym, efektem czego wiedzia³em jedynie, gdzie wpisaæ imiê i nazwisko. Dalej by³a ca³a masa niezrozumia³ych pozycji A, B, C, 1, 2, 3 itp. Niestety, nigdzie nie znalaz³em wyjaœnieñ (legendy) jak z owym dokumentem postêpowaæ, a urzêdniczka by³a niezwykle lapidarna.. Widaæ, oœwiêcimska skarbówka wychodzi z za³o enia, e petent to jej wróg i w aden sposób nie nale y mu pomagaæ. Podczas mozolnego wype³niania deklaracji okaza³o siê, e nie dysponujê ca³¹ mas¹ ró nych numerów osoby (NIP, PESEL itd.), która pojazd sprzeda³a ( przy wype³nianiu umowy kupna nie by³y potrzebne). Dobrze, e samochód kupi³em od znajomego, bo w innym przypadku (kupuj¹c np. na gie³dzie) musia³bym rozpocz¹æ szeroko zakrojone poszukiwania sprzedawcy. Po namierzeniu wspomnianych numerów spotka³a mnie przykra niespodzianka, o której wspomina³em wy ej uda³o mi siê zgubiæ dowód rejestracyjny. Sytuacja nabiera³a dramaturgii. Fot. P. M Po drodze prezydent Józef Krawczyk odda³ ho³d poleg³ym za nasz¹ wolnoœæ przy obelisku znajduj¹cym siê przy ul. D¹browskiego. Zaraz potem rozpoczê³y siê centralne uroczystoœci pod Grobem Nieznanego o³nierza. Na wstêpie orkiestra Firmy Chemicznej Dwory odegra³a hymn pañstwowy, po którym g³os zabra³ Prezydent Krawczyk. Wyst¹pienie g³owy naszego miasta uwieñczy³a salwa honorowa, a zaraz potem delegacje przyst¹pi³y do sk³adania kwiatów i wi¹zanek. Ho³d poleg³ym za nasz¹ wolnoœæ oddawa³y m.in.delegacje: Rady i Urzêdu Miasta, Powiatu, Gminy, Jednostek Wojskowych Garnizonu Oœwiêcimskiego, Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej, Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Trzeci¹ Rzeszê, Zwi¹zku Kombatantów, o³nierzy Armii Krajowej, Ko³a Unii Wolnoœci, Zarz¹du Ruch S.A, Klubu Radnych AWS RM, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Solidarnoœci FCh Dwory, Zarz¹du Powiatowego ZChN, Solidarnoœci pracowników oœwiaty, delegatury Zarz¹du Regionu Ma³opolskiego NSZZ Solidarnoœæ, Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego ko³o Stare Miasto, PKSiS, Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Rozwoju Ziemi Oœwiêcimskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Cechu Rzemios³ Ró nych, Zespo³u Folklorystycznego Dolina So³y Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia M³odzie Wszechpolska oraz oœwiêcimswkich szkó³. BERT Po tymczasowe zaœwiadczenie o rejestracji samochodu uda³em siê do Starostwa Powiatowego, konkretnie do Wydzia³u Komunikacji. Muszê tu koniecznie zaznaczyæ, e by³o to bodaj jedyne miejsce, gdzie jako petent zosta³em potraktowany profesjonalnie. W wydziale dowiedzia³em siê, e aby podj¹æ dalsze dzia- ³ania niezbêdne jest zaœwiadczenie policji, potwierdzaj¹ce zg³oszenie zguby dowodu rejestracyjnego. Do mundurowych uda³em siê wiêc niezw³ocznie, niestety zaraz jecha³em z powrotem do Starego Miasta, poniewa okaza³o siê, e na takie zaœwiadczenie potrzebny jest znaczek op³aty skarbowej wartoœci trzech z³otych. Znaczek uda³o mi siê zdobyæ w Urzêdzie Miasta i chc¹c szybko zakoñczyæ kwestie formalne popêdzi³em co silnik wyskoczy z powrotem na komendê. Niestety, dy urny mia³ przygotowan¹ kolejn¹ niespodziankê- za ¹da³ ode mnie numeru i daty wydania dowodu rejestracyjnego. Chyba mnie nie lubi³, bo przy poprzedniej wizycie pyta³em, czy oprócz op³aty skarbowej potrzebne bêdzie coœ jeszcze. Kategorycznie zaprzeczy³. W zwi¹zku z powy szym po raz kolejny pomkn¹³em w kierunku koœcio³a ksiê y Salezjanów, do wspomnianego Wydzia³u Komunikacji, gdy numeru dowodu nie pamiêta- ³em. Jakby tego by³o ma³o, du ymi krokami Co s³ychaæ w starostwie? Pod znakiem pieniêdzy Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odby³a siê miesi¹c temu, spore kontrowersje wœród radnych budzi³a wysokoœæ zarobków w³odarza naszego powiatu. Henryk Boruta w imieniu klubu radnych SLD argumentowa³, e pobory starosty s¹ nieadekwatne do roli i zadañ powiatu, takiego jak Oœwiêcim. Zasugerowa³ tak e, e przewodnicz¹cy Rady, wbrew swoim uprawnieniom, nalicza³ staroœcie wynagrodzenie. Radni zdecydowali, e sprawê zbada Komisja Rewizyjna. Na ostatniej sesji RP komisja stwierdzi³a, e przewodnicz¹cy Rady dzia³a³ zgodnie ze swoimi kompetencjami, a wynagrodzenie starosty zosta³o naliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. -Wszystko siê zgadza, oprócz kasy - rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie Henryk Boruta. Zgodzi³ siê, e postêpowano zgodnie z prawem, ale powtórzy³, e zarobki starosty uwa a za zbyt wysokie. Zwróci³ tak e uwagê na karygodne, jego zdaniem, zachowanie w³odarza powiatu. -To, co wyprawia³ starosta Bilski, zas³uguje na naganê. Sam argumentowa³ wnioski o takie wysokie wynagrodzenie i sam by³ adwokatem we w³asnej sprawie - wylicza³. -Arogancja w³adzy nie zna granic - ostro zakoñczy³ Boruta. Starosta uwa a, e wysokoœæ jego wynagrodzenia nie odbiega od poziomu przyjêtego w innych samorz¹dach. -Nie ja ustalam sobie wynagrodzenie. Nawet je eli propozycja przedstawiona przez skarbnika powiatu by³a wygórowana, to podczas dyskusji nie zakwestionowano sposobu jej naliczania. Zosta³a przyjêta w uchwale i dla mnie jest to obowi¹zuj¹ce prawo - t³umaczy³ starosta Bilski. Odniós³ siê tak e do oskar eñ o arogancjê w³adzy: -Ka dy mo e u ywaæ takich s³ów, ale pozostaje jeszcze kwestia odpowiedzialnoœci za nie. S¹dzê, e jako przedstawiciel w³adzy samorz¹dowej nie da³em przyk³adu na to, e postêpujê w sposób arogancki - zakoñczy³ starosta. Podczas minionej sesji radni powiatu ustalili równie wysokoœæ swoich diet. Nowe stawki zosta³y wprowadzone w oparciu o rozporz¹dzenie Rady Ministrów,ograniczaj¹ce zbyt wysokie pensje samorz¹dowców. Teraz dieta radnego wynosiæ bêdzie 55 procent maksymanej stawki, czyli oko³o 1200 z³otych. Przewodnicz¹cy Rady otrzyma 1800 z³otych, zaœ jego zastêpcy i szefowie komisji po oko³o Oznacza to, e nowa uchwa³a przyjêta przez radnych gwarantuje wzrost ich p³ac œrednio o 25 procent. Przyjêto tak e zapis dyscyplinuj¹cy. Przewiduje on obni enie diety radnego o 10 procent w przypadku nieobecnoœci na sesji lub posiedzeniu komisji. Bart³omiej Szepielak zaczê³a zbli aæ siê godzina trzynasta, po której w Urzêdzie Skarbowym naiwniacy mojego pokroju nie s¹ ju za³atwiani. Obdarzony szczerym uœmiechem wspó³czucia od powiatowej urzêdniczki, trzymaj¹c w d³oniach zaœwiadczenie z numerem i dat¹, pomkn¹³em w kierunku mojego ulubionego policjanta dy urnego. Tutaj nast¹pi³ komedii ci¹g dalszy. Pan policjant stwierdzi³, e niestety, po g³êbokich przemyœleniach doszed³ do wniosku, i aby wydaæ mi zaœwiadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego, niezbêdna jest wizyta poprzedniego w³aœciciela pojazdu, gdy póki co, to on na nim figuruje, jako w³aœciciel wozu. Tu ju siê we mnie zagotowa³o tym bardziej, e moja argumentacja o posiadaniu umowy kupna, zupe³nie nie przemawia³a mu do rozs¹dku. Patow¹ sytuacjê (o ironio poprzedni w³aœciciel przebywa w Pary- u) rozwi¹za³a dopiero wnikliwa konsultacja z prze³o onym, po której okaza³o siê, i mo na wystawiæ takie zaœwiadczenie bez stosowania ekstradycji. Trzymaj¹c w rêce upragniony œwistek papieru popêdzi³em do wydzia³u komunikacji, gdzie przed³o y³em zaœwiadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego i otrzyma³em stosown¹ pieczêæ. Z kompletem dokumentów w te pêdy pogna³em do skarbówki. Niestety, by³a ju trzynasta trzy. Od tego momentu zacz¹³em b³agaæ opatrznoœæ, aby pozbawi³a mnie nowego nabytku. Dopiero po chwili zda³em sobie sprawê, e wtedy w urzêdach doczeka³bym ju pewnie emerytury. BERT

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo