Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta bezp³atna Rozk³ady do poprawki Wydzia³ Spraw Spo³ecznych w Urzêdzie Miasta Chrzanowa czeka jeszcze na propozycje mieszkañców, dotycz¹ce zmian w rozk³adach jazdy autobusów ZKKM. Naczelnik Wydzia³u, zapewnia, e wszystkie wnioski zostan¹ rozpatrzone i rozk³ady bêd¹ zmieniane wed³ug oczekiwañ pasa erów. str. 3» Jedno spojrzenie na kulturê Starosta walczy o karetkê Od 1 lipca 2011 roku wejd¹ w ycie zmiany w organizacji systemu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego. Planowane jest, by Gmina Alwernia, do której dotychczas doje d a³y karetki z Krzeszowic, zosta³a w³¹czona do rejonu obs³ugiwanego przez e pogotowie ratunkowe. str. 4» Zamiast dwóch instytucji kultury, bêdzie jedna tak¹ uchwa³ê podjê³a na ostatniej sesji Rada Miasta Trzebinia. Dwie podlegaj¹ce Gminie Trzebinia instytucje kulturalne Dwór Zieleniewskich i Miejsko- Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, które dot¹d dzia³a³y oddzielnie, 1 maja 2011 roku zostan¹ po³¹czone. Tak¹ uchwa³ê podjêto 28 stycznia na ostatniej sesji Rady Miasta. Jak informuje Robert Siwek, specjalista ds. komunikacji spo³ecznej w UM w Trzebini, uchwa³a przesz³a prawie jednog³oœnie g³osowa³o za ni¹ 19 z 21 radnych. Jako przyczyny po³¹czenia instytucji podano: dotychczasowe dwutorowe prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej o podobnym charakterze przez dwie gminne instytucje przy dwóch kierownictwach, oddzielanym finansowaniu i oddzielnych s³u bach urzêdniczo-organizacyjnych. St¹d te, jak wspomniano w uchwale Rady Miasta, dziêki ich po³¹czeniu mo liwa bêdzie miêdzy innymi lepsza koordynacja gminnej dzia³alnoœci kulturalnej, ujednolicenie i umocnienie polityki kulturalnej w gminie, poprawa skutecznoœci kierowania i zarz¹dzania, a tak e pewne oszczêdnoœci finansowe. Na sesji Burmistrz Stanis³aw Szczurek podkreœli³ jednak, e zyski ekonomiczne s¹ w tym przypadku na dalszym planie. G³ówn¹ ide¹ po³¹czenia obu instytucji jest stworzenie jeszcze lepszej oferty kulturalnej dla naszych mieszkañców powiedzia³ Burmistrz Trzebini. Chcemy, by w Dworze Zieleniewskich odbywa³y siê imprezy kameralne, a w nowoczesnej i du o wiêkszej sali widowiskowej w Domu Kultury Sokó³ koncerty i recitale gwiazd estrady, by wszyscy chêtni mogli je zobaczyæ. Nie mo e byæ tak, e na bardziej popularnych imprezach w Dworze Zieleniewskich publicznoœæ musi z braku miejsca staæ w holu albo na schodach, skoro tê sam¹ imprezê mo na zorganizowaæ w Sokole stwierdzi³. Nie chodzi tu o to, eby kultura dzia³a³a gorzej, ale eby dzia³a³a lepiej dodaje Robert Siwek, specjalista ds. komunikacji spo³ecznej w UM w Trzebini. T³umaczy te, e w Dworze Zieleniewskich na sali mo na pomieœciæ oko³o 100 krzese³, a w Domu Kultury Sokó³ jest 220 miejsc siedz¹cych, sala jest bardziej przestronna, wyremontowana, z nowoczesnym nag³oœnieniem. Dlaczego wiêc tych wiêkszych imprez nie organizowaæ w Sokole mówi Robert Siwek. O tym, e po³¹czenie dwóch trzebiñskich instytucji kultury jest dobr¹ decyzj¹, przekonany jest równie Janusz Szczêœniak, Dyrektor Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Dziêki temu nast¹pi skoordynowanie ca³ej dzia³alnoœci kulturalnej na teranie miasta i gminy Trzebinia mówi. Po pierwsze, bêdzie mo na zsynchronizowaæ wszystkie dzia³ania kulturalne. Po drugie bêdzie mo na wykorzystaæ potencja³ ludzi z jednej instytucji w drugiej, jeœli zaistnieje taka potrzeba. W tym momencie, gdy w jednej instytucji brakuje osób, to trzeba zawieraæ umowy zlecenie, eby zape³niaæ wakaty. Po po³¹czeniu, w tak du ej instytucji bêdzie natomiast mo liwoœæ tymczasowego zast¹pienia danego pracownika, jeœli na przyk³ad d³u szy czas bêdzie on chorowa³ dodaje. dalszy ci¹g na str. 2» Skup samochodów powypadkowych i skorodowanych SK AD OPA U SKUP Z OMU sprzeda hurtowa i detaliczna realizujemy deputaty ze wszystkich kopalni mo liwoœæ zamawiania przez SMS zapewniamy transport czynne: pon.-pt sob Babice, ul. Wyszyñskiego 33 (baza RSP) tel , RATY WÊGIEL w WORKACH Producent Sukni Œlubnych Nowe suknie œlubne szyte na miarê ju od 790 z³ Welon do sukni GRATIS! Trzebinia ul. Koœciuszki 12 tel DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel kancelaria Chrzanów, ul. Podwale obok nr. 29 tel , fax: kom

2 2 Luty 2011 Nr 2 APARTAMENT na Kazimierzu Zapraszamy Pañstwa do eleganckiego apartamentu, po³o onego w samym centrum krakowskiego Kazimierza. Oryginalna aran acja oraz komfortowe wyposa enie wnêtrz zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych goœci. Doskona³a lokalizacja wœród zabytków dawnej dzielnicy ydowskiej, artystyczna atmosfera oraz bujne ycie kulturalno-rozrywkowe gwarantuje przyjemny i pe³en wra eñ pobyt. Iloœæ osób 1-4 Kraków, ul. Kupa tel: KULTURA Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie WYSTAWY Czytam i tworzê powarsztatowa wystawa prac (Klub Literacki, Al. Henryka 30) Czytelnicy podró uj¹ Jordania - wystawa fotografii Beaty Kurek (Filia nr 3, ul. Pêckowskiego 3) DKK Dyskusyjny Klub Ksi¹ ki , godz Filozofia dla Nie-Filozofów, Spotkanie z filozofem Markiem Niechwiejem (Klub Literacki, Al. Henryka 30) , godz DKK dla m³odzie y Dyskusja o ksi¹ ce: William Wharton Ptasiek (Klub Literacki, Al. Henryka 30) "Ptasiek" jest opowieœci¹ o przyjaÿni i marzeniach, o mi³oœci i wojnie, o szaleñstwie i piêknie. Ekranizacja tego rewelacyjnego debiutu W.Whortona, ze znakomit¹ rol¹ Nicolasa Cage'a i wspania³¹ muzyk¹ Peter'a Gabriel'a przynios³a Allanowi Parkerowi nagrodê na festiwalu w Cannes , godz DKK dla doros³ych Dyskusja o ksi¹ ce: Orhan Pamuk Œnieg (Klub Literacki, Al. Henryka 30) Pierwsza przet³umaczona na jêzyk polski powieœæ najs³ynniejszego obecnie pisarza tureckiego, kandydata do literackiej Nagrody Nobla. Za sensacyjno-kryminaln¹ fabu³¹ kryje siê próba próba dotarcia do Ÿróde³ wspó³czesnego terroryzmu. Impulsem do napisania ksi¹ ki sta³o siê pogorszenie stosunków miêdzy Wschodem a Zachodem po atakach na WTC , godz DKK dla dzieci Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa wœród dzieci i m³odzie y, kszta³cenie wra liwoœci literackiej, inspirowanie do twórczego myœlenia, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, zachêcenie uczniów do twórczej pracy z aparatem fotograficznym. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie klas IV - VI ze szkó³ podstawowych gminy Chrzanów. Ka dy z autorów mo e wys³aæ tylko jedn¹ fotografiê zgodn¹ z tematem konkursu. Technika wykonania zdjêæ dowolna, rozdzielczoœæ 3872 x 2592 pix. Do ka dej fotografii nale y do³¹czyæ opis zawieraj¹cy: tytu³ fotografii, imiê i nazwisko autora, klasê, nazwê szko³y, telefon kontaktowy szko³y, imiê i nazwisko opiekuna. G OŒNE CZYTANIE Zimowe Opowieœci Ka da filia biblioteczna zaprasza w wybrany dzieñ tygodnia dzieci z opiekunami, grupy zorganizowane i wszystkie osoby CHRZANÓW Przy³apani na czytaniu Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó³ Polskich oddzia³ Chrzanów oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie og³asza nowy konkurs fotograficzny Przy³apani na czytaniu w Chrzanowie. Mi³oœæ i polityka MOKSiR zaprasza 12 lutego do sali teatralnej, godz i na spektakl Mi³oœæ i polityka mówi¹cy o politycznych aferach, uk³adach oraz w³adzy pieni¹dza. Sztuka Sauvila to pe³na zabawnych i zaskakuj¹cych dialogów polityczno erotyczna farsa, któr¹ pomimo francuskiego rodowodu nietrudno przenieœæ na grunt polskich realiów. Jerzy Boñczak przy okazji kieleckiej realizacji Dyskusja o ksi¹ ce: Marcin Pa³asz Wszystko zaczyna siê od marzeñ (Klub Literacki, Al. Henryka 30) O czym mo na marzyæ, gdy ma siê zaledwie siedem lat? Czy marzenia w ogóle na coœ siê przydaj¹? Oczywiœcie, e tak! Mamy prawo marzyæ, niezale nie od wieku. Zaœ najm³odsi z nas maj¹ najpiêkniejsze pragnienia ze wszystkich! Okazuje siê, e nasze nastawienie do œwiata mo e nas zaprowadziæ do miejsc, o których nawet nie œmieliœmy pomyœleæ... "Wszystko zaczyna siê od marzeñ" to zbiór opowieœci dla m³odych Czytelników, z których dowiadujemy siê, e marzyæ nale y odwa nie, ale z myœl¹ o innych. Niezale nie od tego, kim s¹. Bowiem dobro w nas, wraca zwielokrotnione! FERIE , godz Zajêcia czytelnicze, Punkt Biblioteczny, ul. Dworska , godz Spotkanie z dzieæmi z Pó³kolonii Klubu Pegaz, Filia nr 10, ul. Kard. Wyszyñskiego , godz Moje ulubione sporty zajêcia czytelnicze, Filia nr 5, ul. Jaworznicka 45 Fotografie nale y przesy³aæ drog¹ mailow¹ na adres: do dnia 31 marca 2011 r. Prace konkursowe zostan¹ ocenione przez specjalnie powo³ane przez organizatorów Jury, a uroczyste wrêczenie nagród nast¹pi w kwietniu 2011 w Klubie Literackim Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 10c Nagrodzone zdjêcia zostan¹ umieszczone na stronie internetowej biblioteki, stronach szkó³ bior¹cych udzia³ w konkursie, w prasie lokalnej oraz wyeksponowane w Klubie Literackim ej biblioteki. A wiêc aparaty fotograficzne w d³onie i do 31 marca przysy³ajcie zdjêcia "przy³apanych na czytaniu"!!! powiedzia³ : To jest temat miêdzynarodowy. To przera aj¹ce, ale takie jest ycie polityków. Nie twierdzê przy tym, e sytuacja w Polsce jest z³a, na pewno jest zabawna. W komedii Sauvila intryga zawi¹zana jest wokó³ ministra, który, jak sam przyznaje: uszczkn¹³ trochê pieniêdzy, to tu, to tam oraz pos³a z tej samej partii, który nieuczciwoœæ kolegi chce wykorzystaæ w sprytny sposób. Szanta uje ministra kwitami, a w zamian za milczenie chce spêdziæ z jego on¹ upojny tydzieñ na Gwadelupie! Re yseria: Jerzy Boñczak, obsada: Joanna Liszowska, Agnieszka opacka, Jerzy Boñczak, Micha³ Kula, Piotr Machalica. zainteresowane na Akcjê G³oœnego czytania!!! Wspólnie bawimy siê i czytamy!!! Poniedzia³ek Filia nr 3, ul. Pêckowskiego 3, Czwartek - Filia nr 4, ul. Œl¹ska 74 b, K¹ty, Pi¹tek Filia nr 5, ul. Jaworznicka 45, Balin Wtorek Filia nr 6, ul. Pocztowa 2, P³aza, Pi¹tek - Filia nr 7, ul. Mieszka I 9c, Wtorek - Filia nr 8, ul. Przybyszewskiego 6, Luszowice, Pi¹tek Filia nr 9, ul. Szymanowskiego 21, Pogorzyce, Poniedzia³ek Punkt Biblioteczny, ul. Dworska 5, Koœcielec, Czwartek - Filia nr 10, ul. Kard. Wyszyñskiego 17. KONKURSY info: MOSiR od Konkurs poetyckoliteracki Moje pielgrzymowanie z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II, pod patronatem kard. S. Dziwisza, we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Ks. M. Potacza³o Aposto³ Dobroci od Konkurs fotograficzny Przy³apani na czytaniu w Chrzanowie, we wspó³pracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó³ Polskich - Oddzia³ Chrzanów INFORMACJE SZCZEGÓ OWE: Dzia³ Informacji i Promocji, tel. (032) w.24, Jedno spojrzenie na kulturê» dokoñczenie ze str. 1 Myœlê, e to zsynchronizowanie, efekt synergii i doskona³e wykorzystanie potencja³u ludzkiego tutaj siê sprawdzi mówi dalej Janusz Szczêœniak. Na pewno na dzia³alnoœci kulturalnej Trzebinia nie straci. Ma³o tego, jestem przekonany, e nawet zyska. Potencja³ pana Dyrektora Miros³awa Witonia bêdziemy chcieli tu wykorzystaæ przy programowaniu imprez, czy przy ocenie wartoœci artystycznej imprez proponowanych do realizacji. Myœlê, e wspólne nasze dzia³anie, pana Dyrektora Witonia, pani Ewy Jêdrysik (Zastêpca Dyrektora M-GKOKSiR-u przyp. red.) i moje na pewno wyjdzie na korzyœæ kulturze trzebiñskiej. Osobiœcie uwa am te, e jedno spojrzenie na kulturê jest mimo wszystko o wiele korzystniejsze ni dwa spojrzenia na kulturê. Z kolei Miros³aw Witoñ, Dyrektor Dworu Zieleniewskich na razie do tej decyzji nastawiony jest, mo na powiedzieæ, trochê nieufnie. Mam nadziejê, Dom Kultury SOKÓ - Siedziba MGOKSIR Dwór Zieleniewskich gdzie spotkasz Chrzanów: - Rynek, ul. Krakowska, Al. Henryka, - Al. Henryka (Urz¹d Miasta), ul. Partyzantów (Starostwo Pow.), - ul. Trzebiñska (CH Max), ul. Trzebiñska (Biedronka) Trzebinia: - Rynek, ul. Koœciuszki (Biedronka) - ul. Koœciuszki (Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury) Alwernia: - mini markety Libi¹ : - mini markety e cokolwiek by siê nie wydarzy³o, to nie ucierpi na tym kultura mówi. To jest najwa niejsze. Mo e to po³¹czenie dwóch instytucji wyjdzie na plus, ale to ju czas poka e dodaje. Do maja bêd¹ ustalane wszystkie sprawy zwi¹zane z po³¹czeniem obu instytucji. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak¹ nazwê nosiæ bêdzie nowy oœrodek. Pad³a miêdzy innymi nazwa Trzebiñskie Centrum Kultury, ale wszystko nadal jest jeszcze w fazie ustalania. Dziœ ju jednak wiadomo, e dyrektorem nowej, powsta³ej z po³¹czenia dwóch instytucji, bêdzie Janusz Szczêœniak, pe³ni¹cy dotychczas funkcjê Dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini. Z kolei jedna z dwóch g³ównych ksiêgowych rozpocznie pracê w Urzêdzie Miasta. Jedna g³ówna ksiêgowa, z jednej z instytucji, przejdzie do Urzêdu Miasta mówi Janusz Szczêœniak. Pan Burmistrz Stanis³aw Szczurek buduje bowiem Biuro Audytu i Kontroli i zapowiedzia³, e zatrudni w nim jedn¹ z naszych ksiêgowych. Anna Pi¹tkowska-Borek fot. UM Trzebinia wadowicki g³os

3 Nr 2 Luty CHRZANÓW Rozk³ady jazdy pójd¹ jeszcze do poprawki Wydzia³ Spraw Spo³ecznych w Urzêdzie Miasta Chrzanowa czeka jeszcze na propozycje mieszkañców, dotycz¹ce zmian w rozk³adach jazdy autobusów ZKKM. Naczelnik Wydzia³u, Rafa³ Nitecki zapewnia, e wszystkie wnioski zostan¹ rozpatrzone i w miarê mo liwoœci technicznych, rozk³ady bêd¹ zmieniane wed³ug oczekiwañ pasa erów. Koñcem grudnia 2010 roku w Gminie Chrzanów wprowadzone zosta³y nowe rozk³ady jazdy autobusów ZKKM. Zmiany dotycz¹ linii: 317, 329, 330, 331, 332, 335. Ponadto uruchomiono now¹ zupe³nie liniê F. Zmieni³y siê nie tylko godziny odjazdów, ale te trasy, po których kursuj¹ autobusy. Zale a³o nam, eby wyeliminowaæ sytuacjê, w której dochodzi³o do kumulacji odjazdów autobusów o okreœlonej godzinie, a potem nastêpowa³a olbrzymia luka t³umaczy Rafa³ Nitecki, Naczelnik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych, który by³ zaanga owany w projekt zmian. Za³o enie by³o takie, by w ramach tych œrodków, które s¹ wydawane, regularnie i w miarê równomiernie roz³o yæ kursy. Nigdzie nie dosz³o te do sytuacji, e jest mniej kursów ni by³o. Próbowaliœmy jedynie doprowadziæ do równomiernego ich roz³o enia. By³a to spora ingerencja w rozk³ady, dlatego ju na starcie by³o wiadomo, e konieczna bêdzie korekta dodaje. Pocz¹tkowo zmiany planowano wprowadziæ ju pocz¹tkiem listopada 2010 roku, jednak po opublikowaniu przez ZKKM nowych projektów rozk³adu jazdy, zarówno do zwi¹zku komunalnego, jak i do Urzêdu Miasta Chrzanowa wp³ynê³o doœæ du o uwag krytycznych od mieszkañców gminy. Po ich przeanalizowaniu, jeszcze przed 30 grudnia, czyli przed wprowadzeniem zmian, dokonano korekty w rozk³adach. Mieszkañcy sk³adali wnioski, w których podawali, jakie kursy im nie pasuj¹. Nale a³o wykonaæ to wed³ug wzoru: dzieñ tygodnia, numer linii, godzina odjazdu i konkretna propozycja Wypadek w Dulowej Cztery ranne osoby, dwa rozbite samochody, ponad dwugodzinna akcja ratownicza - to efekt zderzenia Fiata Uno i Punto na drodze krajowej nr 79 w Dulowej. Zg³oszenie do stra y po arnej wp³ynê³o w sobotê 15 stycznia o godzinie 19:13. Do wypadku natychmiast wys³ano trzy zastêpy PSP. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania, stwierdzono zderzenie dwóch samochodów osobowych, z których jeden po zderzeniu wypad³ z drogi na obni one pobocze. Pierwszy zespó³ pogotowia ratunkowego przyby³ na miejsce zdarzenia wraz z zastêpami PSP. Ratownicy przyst¹pili do wykonania dostêpu do 3 osób znajduj¹cych siê w Fiacie Uno (dwóch kobiet i mê czyzny) oraz udzielaniu kwalifikowanej pomocy kierowcy Fiata Punto pozostaj¹cego na œrodku jezdni. Droga krajowa nr 79 by³a zablokowana na czas prowadzonych dzia³añ. Policja zorganizowa³a objazd. W Fiacie Uno ratownicy przy pomocy sprzêtu hydraulicznego usunêli dach oraz tylne drzwi. Po wydobyciu kierowcy Fiata Uno (kobiety), zosta³a przetransportowana przez ratowników medycznych do karetki pogotowia i zabrana do szpitala. W miêdzyczasie, przyby³y na miejsce zdarzenia kolejne dwa zespo³y pogotowia ratunkowego, które zabra³y dwie osoby wydobyte w dalszej kolejnoœci (kobietê i mê czyznê z Fiata Uno). Od momentu przybycia pierwszych zastêpów PSP, wyznaczeni ratownicy po udzieleniu pierwszej pomocy pozostawali przy poszkodowanym zmiany. Prawie 90% wniosków z³o onych w tym okresie zosta³o uwzglêdnionych mówi Rafa³ Nitecki, Naczelnik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych w UM w Chrzanowie. Odzwierciedlaj¹ to aktualne rozk³ady. Oczywiœcie by³ te pewien procent wniosków o zmiany, których nie uda³o siê jednak uwzglêdniæ, g³ównie z przyczyn ekonomicznych dodaje. Przetarg obejmowa³ okreœlon¹ liczbê wozokilometrów, wiêc rozwa aj¹c propozycje mieszkañców, musieliœmy bazowaæ na tej iloœci okreœlonej w przetargu. Oznacza³o to, e mogliœmy robiæ ruchy tylko w obrêbie samego rozk³adu jazdy. Nadal mo liwe s¹ jeszcze zmiany w rozk³adach. Takie te by³o za³o enie, e dopiero praktyka poka e, gdzie s¹ ewentualnie s³abe punkty wprowadzonych zmian mówi Rafa³ Nitecki. Na pewno wiêc wykonana zostanie kolejna korekta rozk³adu jazdy. Naczelnik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych apeluje, e osoby, którym nie odpowiadaj¹ konkretne godziny odjazdów autobusów, mog¹ zg³aszaæ propozycje ich zmiany osobiœcie (w budynku Urzêdu Miasta Chrzanowa, pokój nr 28), listownie, a nawet drog¹ mailow¹ Nale y tylko podaæ konkretn¹ godzinê odjazdu, która nie odpowiada, konkretny dzieñ, numer linii i zaproponowaæ zmianê. Mog¹ to byæ wnioski indywidualne lub grupowe w tym drugim przypadku osoba kierowcy Fiata Punto, który decyzj¹ lekarza mia³ zostaæ zabrany przez czwart¹ karetkê zadysponowan¹ na miejsce zdarzenia. Ratownicy od³¹czyli akumulatory w obu pojazdach. Nastêpnie przyst¹piono do oœwietlania terenu na proœbê Policji. Po zakoñczeniu czynnoœci dochodzeniowych i usuniêciu pojazdu pozostaj¹cego na jezdni, ratownicy usunêli pozosta³oœci powypadkowe oraz usunêli plamê p³ynów eksploatacyjnych z u yciem sorbentu. W dzia³aniach bra³y udzia³ 4 zastêpy PSP, 4 karetki pogotowia, policja oraz pomoc drogowa. st. kpt. Wojciech Rapka foto: Rafa³a Warzecha PSP w Chrzanowie reprezentuj¹ca dan¹ grupê mo e ten wniosek z³o yæ. Rafa³ Nitecki zapewnia, e na pewno nieodpowiadaj¹ce mieszkañcom godziny odjazdów zostan¹ jeszcze sprawdzone i jeœli bêd¹ techniczne mo liwoœci wyeliminowania ich, to sugerowane przez pasa erów zmiany bêd¹ wprowadzane. Mam ju parê uwag zg³oszonych i do miesi¹ca spróbujemy siê przygl¹dn¹æ ca³ej tej grupie wniosków, i ustaliæ, co bêdzie mo na zrobiæ mówi. Serdecznie zapraszamy na wyj¹tkowy wieczór walentynkowy do kina Sztuka w Chrzanowie 14 lutego 2011 roku. Godz. 19:00 - wernisa wystawy Kolory Kobiecoœci Chrzanowskiej Grupy Fotograficznej BLICKSTUDIO (wstêp wolny) Rozk³ady jazdy s¹ za³¹cznikiem do zezwoleñ wydawanych przewoÿnikom. S¹ jednoczeœnie decyzj¹ administracyjn¹ i wszelkie zmiany w nich musz¹ byæ wprowadzane w oparciu o Ustawê o transporcie drogowym. Najpierw zbieramy wiêc informacje od mieszkañców i jeœli bêdzie sporo uwag, to wyst¹pimy o zmianê rozk³adów jazdy. Magiczne Walentynki Anna Pi¹tkowska-Borek Godz. 19:30 - seans filmowy Och, Karol 2 (bilety w cenie 14 z³ - normalny i 12 z³ - ulgowy do nabycia w kasie kina) Karol (Piotr Adamczyk) ma wszystko. Œwietnie zarabia, jest najlepszym pracownikiem du ej firmy, jeÿdzi sportowym samochodem i posiada piêkny dom, gdzie codziennie czeka na niego jeszcze piêkniejsza narzeczona Maria (Ma³gorzata Socha). Jest czaruj¹cy, uwielbia seks, a kobiety zniewala w mgnieniu oka. Doskonale zdaje sobie sprawê, e podoba siê kobietom i z rozkosz¹ korzysta z tego dobrodziejstwa. Oprócz narzeczonej ma trzy kochanki. Ognist¹ Wandê (Ma³gorzata Foremniak), dla której pejcz i kajdanki to dopiero pocz¹tek dobrej zabawy, infantyln¹ i s³odk¹ jak landrynka Paulinê (Marta muda Trzebiatowska) i nieco zachowawcz¹, ale namiêtn¹ Irenê (Katarzyna Zieliñska). Ka da z jego kobiet jest inna, lecz dla niego to aden problem. Karol œwietnie sobie radzi, skacz¹c z ³ó ka do ³ó ka i realizuj¹c ich kolejne zachcianki. Takie ycie to marzenie niejednego faceta. Ka da bajka jednak kiedyœ siê koñczy. Jego narzeczona Maria w koñcu dowie siê prawdy i zaplanuje zemstê. Pewnego dnia Karol wróci do domu i bêdzie przekonany, e œni. W progu przywita go narzeczona i kochanki - wszystkie gotowe spêdziæ z nim ka d¹ woln¹ chwilê w ³ó ku. Karol przekona siê, czym jest ycie seksualne na wysokich obrotach. Ÿród³o: Drukarnia Kraków Kraków, ul. Przewóz 2a tel./fax (012)

4 4 Luty 2011 Nr 2 Ponadto wojewoda Stanis³aw Kracik zapowiada utworzenie oœmiu nowych miejsc stacjonowania karetek. Jednym z nich maj¹ byæ Babice. W zamyœle wojewody jedna z ch karetek ma zostaæ przesuniêta do Babic. Na to jednak nie wyra a zgody Starosta Chrzanowski Adam Potocki, który d¹ y do tego, by do nowej podstacji karetkê przesuniêto z krakowskiego pogotowia. Nowy projekt organizacji systemu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego w Ma³opolsce zak³ada utworzenie nowych rejonów operacyjnych Zespo³ów Ratownictwa Medycznego. Zamiast dotychczasowych 21 rejonów ma ich byæ 19. Liczba Zespo³ów Ratownictwa Medycznego pozostanie jednak bez zmian nadal bêdzie ich 108. W niektórych przypadkach w ramach reorganizacji konieczne wiêc bêdzie przesuniêcie karetek z jednego rejonu do drugiego. Te zmiany docelowo maj¹ skróciæ czas dojazdu karetki do chorego i usprawniæ system zarz¹dzania pogotowiem. Zmiany w organizacji systemu ratownictwa medycznego zostan¹ wprowadzone 1 lipca 2011 roku, po zatwierdzeniu ich przez Ministra Zdrowia. Dotychczas pogotowie ratunkowe w Chrzanowie obs³ugiwa³o tylko cztery gminy: Chrzanów, Libi¹, Trzebiniê i Babice. Gmina Alwernia z kolei do tej pory znajdowa³a siê w rejonie obejmuj¹cym Powiat Krakowski i czêœæ Powiatu Wielickiego. Starosta Adam Potocki podkreœla, e w przypadku w³¹czenia ca³ego obszaru Gminy Alwernia do rejonu obs³ugiwanego przez e pogotowie bezwzglêdnie potrzebny bêdzie czwarty Zespó³ Ratownictwa Medycznego. Nie zgadza siê bowiem na przesuniêcie karetki ze Szpitala Powiatowego w Chrzanowie do podstacji w Babicach, która ma funkcjonowaæ od 1 lipca. Zale y mu na zdobyciu dla powiatu czwartego zespo³u ratownictwa medycznego, który zosta³by przesuniêty z krakowskiego pogotowia. - Przejêcie obs³ugi wymaga przesuniêcia jednej karetki ze struktury organizacyjnej krakowskiego pogotowia ratunkowego do jego ego odpowiednika mówi. Inaczej czas dojazdu do chorych, zamiast siê skróciæ, jeszcze siê wyd³u y. Przypomnijmy te, e na pocz¹tku stycznia wojewoda Stanis³aw Kracik poinformowa³, e planowane jest przesuniêcie podstawowego zespo³u ratownictwa medycznego (ZRM) z ego szpitala do Trzebini. Tê lokalizacjê zaproponowano po analizie organizacji i funkcjonowania INFORMACJE Starosta walczy o dodatkow¹ karetkê Od 1 lipca 2011 roku wejd¹ w ycie zmiany w organizacji systemu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego. Planowane jest, by Gmina Alwernia, do której dotychczas doje d a³y karetki z Krzeszowic, zosta³a w³¹czona do rejonu obs³ugiwanego przez e pogotowie ratunkowe. Ferie zimowe z MOKSiR-rem Dobra atmosfera, urozmaicone zajêcia, du a frekwencja. Tak mo na w kilku s³owach podsumowaæ pierwszy tydzieñ ferii zimowych w MOKSiR-em. Codziennie z oferty oœrodka korzysta³o co najmniej kilkadziesi¹t dzieci. Nie mia³y czasu, by siê nudziæ. reklama w G OSIE CHRZANOWSKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: Akcja Zima z MOKSiR, skierowana do dzieci szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, ruszy³a w poniedzia³ek 31 stycznia i to bardzo mocnym, sportowo-rekreacyjnym akcentem. Hala sportowa zape³ni³a siê w tym dniu dzieæmi, które postanowi³y zmierzyæ siê ze sob¹ w wieloboju rekreacyjnym. systemu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Ma³opolskiego. Starosta Adam Potocki uzna³ jednak, e lepsz¹ lokalizacj¹ dla podstacji bêd¹ Babice. Objê³aby ona wtedy swoim zasiêgiem równie s¹siednie dla Babic gminy: Libi¹ i Alwerniê. Dziêki temu do Alwerni, do której dot¹d karetki z Krzeszowic jecha³y nawet godzinê, teraz dostan¹ siê po kilku minutach. Jest to ogromnie wa ne dla pacjentów. Lokalizacja podstacji w Babicach umo liwi bowiem szybsze dotarcie ambulansu do chorych z tych trzech gmin ni, jakby karetka mia³a jechaæ ze Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Kwestia zmian w systemie ratownictwa medycznego poruszona zosta³a równie podczas Konwentu Starostów, który odby³ siê 3 lutego w Skawinie. Anna Pi¹tkowska-Borek Emocji i zabawy by³o sporo, tym bardziej, e na zwyciêzców czeka³y s³odkie nagrody. W œrodê równie nie zabrak³o akcentów sportowych. Mistrz walk kyokushin i ju jitsu wprowadza³ chêtnych w arkana tej trudnej sztuki samoobrony, której istota opiera siê na filozoficznej wiedzy ludzi Dalekiego Wschodu. Du ym powodzeniem cieszy³y siê zajêcia plastyczne z udzia³em folklorystek z gminy Chrzanów. Panie uczy³y dzieci m.in. wykonywania kwiatów z bibu³y. Sala na warsztatach by³a pe³na. Podobnie zreszt¹ jak na zajêciach z Chrzanowskim Klubem Fantastyki GALATEA, który zrzesza mi³oœników gier karcianych i szeroko pojêtej fantastyki. Szczególn¹ popularnoœæ wœród dzieci zdoby³a kolekcjonerska gra karciana Magic: The Gathering. Zajêcia odbywa³y siê codziennie od do W pierwszym tygodniu ferii wziê³o w nich udzia³ w sumie 150 dzieci. Nie brakowa³o te chêtnych do ogl¹dania filmów. Oko³o trzysta dzieciaków obejrza³o trzy czêœci Epoki Lodowcowej w ramach Zimowego Festiwalu Filmowego, który odbywa siê w sali konferencyjnej MOKSiR. Z kolei na czwartkowe, promocyjne seanse dla dzieci do kina Sztuka przysz³o 250 osób. Zaœ w pi¹tek wype³niony dzieæmi autobus pojecha³ do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Bia³ej. Dzieci mia³y okazjê poznaæ od kuchni, jak powstawa³y tak znane filmy animowane jak Bolei i Lolek czy Reksio. PowódŸ, po ar, dniem czy noc¹ stra przychodzi ci z pomoc¹ Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej w Chrzanowie zaprasza do udzia³u w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³odzie y. Tegoroczna edycja bêdzie przebiegaæ pod has³em PowódŸ, po ar, dniem czy noc¹ stra przychodzi ci z pomoc¹. G³ównym celem konkursu jest uœwiadomienie dzieciom i m³odzie y ró norodnoœci dzia³añ zawodu stra aka podczas pe³nienia s³u by. Istotne jest pokazanie znaczenia jego pracy dla zapewnienia bezpieczeñstwa ka demu cz³owiekowi. Konkurs promuje wiedzê na temat dzia³alnoœci s³u b ratowniczych, szczególnie stra y po arnej, uczestnicz¹cych w usuwaniu skutków wypadków, po arów, nieszczêœliwych zdarzeñ oraz klêsk ywio³owych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz w³aœciwego postêpowania w przypadku wyst¹pienia ró nego rodzaju zagro eñ. Konkurs poszerza wiedzê o szeroko rozumianym bezpieczeñstwie, o trudnej i bardzo potrzebnej pracy stra aka; pokazuje, e w dzisiejszych czasach stra ak nie tylko gasi po ary, ale tak e ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klêsk Policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie przeprowadzili na terenie powiatu ego dzia³ania pod kryptonimem BUS. Akcja, któr¹ policjanci przeprowadzili 31 stycznia, mia³a na celu ujawnianie i eliminowanie nieprawid- ³owoœci wystêpuj¹cych przy przewozie osób i rzeczy w szczególnoœci dzieci i m³odzie y. W trakcie prowadzonych dzia³añ funkcjonariusze ej policji zatrzymali dwóch nietrzeÿwych kieruj¹cych, w tym kieruj¹cego busem. Oko³o godziny 9:05 na ulicy Baliñskiej w Chrzanowie patrol policjantów z Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zatrzyma³ do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem osobowym marki Renault 54-letniego mieszkañca Chrzanowa, który kierowa³ po u yciu alkoholu mia³ ponad 0,3 alkoholu w organizmie. ywio³owych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych. Konkurs organizowany jest, jak co roku, przez Komendê G³ówn¹ PSP we wspó³pracy z Wydzia³ami Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdów Wojewódzkich, a koordynatorem jest Wydzia³ Informacji i Promocji KG PSP. Skierowany jest do dzieci i m³odzie y w wieku 6-16 lat w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, lat oraz uczniowie niepe³nosprawni (wychowankowie œwietlic terapeutycznych, oœrodków terapii zajêciowej, szkó³ specjalnych). Konkurs przebiega w kilku etapach: eliminacje gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz centralne. Na ka dym szczeblu eliminacji prace konkursowe wybiera specjalnie powo³ane Jury. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kola, malowanie na tkaninie. Po eliminacjach wojewódzkich po piêæ prac fina³owych z ka dej z czterech grup zostanie przes³anych do Komendy G³ównej PSP do dnia 3 czerwca 2011 r. Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej odbêdzie siê w po³owie czerwca 2011 roku. Policyjna akcja BUS Z kolei oko³o godziny 11:20 na ulicy Krakowskiej w Babicach patrol policjantów zatrzyma³ do kontroli drogowej kieruj¹cego busem marki Mercedes 58-letniego mieszkañca Choczni, który mia³ 1,3 promila alkoholu w organizmie. W busie, oprócz nietrzeÿwego kierowcy, znajdowa³o siê tak e 6 pasa erów, którzy jechali do pracy. W pojeÿdzie funkcjonariusze ujawnili usterki techniczne w postaci - niesprawnego hamulca rêcznego i pêkniêtego przedniego resoru. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Oprócz nietrzeÿwych kieruj¹cych policjanci ej drogówki w trakcie prowadzonych dzia³añ skontrolowali 20 pojazdów, w 2 przypadkach zatrzymali 2 dokumenty prawa jazdy, w 4 dowody rejestracyjne. Wystawili te 8 mandatów karnych za pope³nione wykroczenia drogowe. Info: KPP Chrzanów

5 Nr 2 Luty TRZEBINIA Trzebinianki zwyciê y³y INFORMACJE W Hali Sportowej przy Zespole Szkó³ Techniczno - Us³ugowych przy ulicy Gwarków 2 w Trzebini-Krzu 5 lutego odby³o siê Grand Prix Trzebini w unihokeju w kategorii dzieci (dziewcz¹t). W turnieju wziê³y udzia³ m³ode unihokeistki reprezentuj¹ce UKS Wiatr LudŸmierz (woj. ma³opolskie), UKS Bañkówka Zielonka (woj. mazowieckie) i PUKS Trzebinia. Na zwody nie dotar³y unihokeistki MMKS Podhale Nowy Targ. Grand Prix wygra³y unihokeistki z Trzebini. Drugie miejsce zajê³y dziewczêta z Zielonki, a trzecie zawodniczki z LudŸmierza. Laureatkom turnieju burmistrz Trzebini - Stanis³aw Szczurek, wrêczy³ puchary, pami¹tkowe dyplomy i upominki. Warto dodaæ, e w dniach lutego 2011 roku w hali Zespo³u Szkó³ Techniczno -Us³ugowych w Trzebini- Krzu odbêdzie siê Grand Prix Trzebini w unihokeju w kategorii m³odzików. Oprócz PUKS-u Trzebinia zmierz¹ siê ze sob¹ zespo³y: UKS Bañkówka Zielonka, UKS 85 Mokotów Warszawa, KS Madex Górale Nowy Targ, UKS Multi 75 Killers Kraków i UKS Zryw Przykona. W sobotê 12 lutego turniej bêdzie siê odbywa³ w godzinach od 10:00 do 18:00, natomiast w niedzielê od 9:00 do 14:00. (RS) Uczestnicy Grand Prix Trzebini w unihokeju w kategorii dzieci (dziewcz¹t). Parking przy M³oszowskiej ju czynny Zmotoryzowani udaj¹cy siê do centrum Trzebini mog¹ ju parkowaæ na dwupoziomowym parkingu przy ul. M³oszowskiej. Zarówno wjazd na Notatki z radiowozu 29 stycznia 2011 roku oko³o godziny 10:45 do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zg³osi³a siê mieszkanka P³azy, która powiadomi³a, e w tym dniu na terenie targowiska przy ul. Kusociñskiego w Chrzanowie n/n sprawca wykorzysta³ jej nieuwagê i dokona³ z torebki kradzie y portfela z zawartoœci¹ w postaci: dowodu osobistego, prawa jazdy, karty bankomatowej oraz pieniêdzy kwocie 160 z³otych. Straty 200 z³otych na szkodê zg³aszaj¹cej. Sprawê prowadzi Wydzia³ Dochodzeniowo Œledczy Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. 30 stycznia 2011 oko³o godziny 2:00 na ulicy D³ugiej w Trzebini dosz³o do zdarzenia drogowego kolizji drogowej, w której kieruj¹cy samochodem osobowym marki Alfa Romeo zjecha³ z jezdni i uderzy³ w barierê ochronn¹. Kieruj¹cy po kolizji oddali³ siê z miejsca zdarzenia. W wyniku podjêtych czynnoœci ustalono kieruj¹cego, 24-letniego parking, jak i wyjazd z niego jest mo liwy tylko od strony ul. M³oszowskiej. Wjazd na nowy parking nie jest natomiast mo liwy od strony mieszkañca Chrzanowa, który mia³ prawie 2,8 promila alkoholu w organizmie. Kieruj¹cy odpowie za spowodowanie Nowy portal o funduszach europejskich Ruszy³ nowy portal poœwiêcony Funduszom Europejskim w Ma³opolsce. W jednym miejscu gromadzi on informacje o dotacjach unijnych dostêpnych w ramach ró nych programów operacyjnych. Pod adresem mo na, korzystaj¹c z poszczególnych zak³adek, sprawdziæ w ramach jakich funduszy ubiegaæ siê o dofinansowanie projektu, znaleÿæ interesuj¹ce szkolenie czy poznaæ wymagania dotycz¹ce sk³adania wniosków. Znajduj¹ siê tu równie adresy instytucji odpowiedzialnych za poszczególne programy i Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, znajduj¹cych siê na terenie województwa. W ramach portalu prezentowane s¹ najwa niejsze wydarzenia zwi¹zane z funduszami oraz zamieszczane specjalistyczne wydawnictwa. Znajduj¹ce siê na stronie g³ównej portalu odnoœniki kieruj¹ do serwisów dedykowanych poszczególnym programom (Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny na lata ), Program Operacyjny Kapita³ Ludzki , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich , Program Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej na lata ). Urzêdu Miasta w Trzebini, czyli od ulicy Pi³sudskiego. Info: UM w Trzebini kolizji, jak te za kierowanie w stanie nietrzeÿwym, za co grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat stycznia 2011 oko³o godziny 22:10 na ulicy Orkana w Chrzanowie patrol policjantów z Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zatrzyma³ do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem osobowym marki VW Golf - 24 letniego mieszkañca Chrzanowa, który mia³ 2,1 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymano mu prawo jazdy. 3 lutego 2011 roku oko³o godziny 11:30 Komisariat Policji w Libi¹ u zosta³ powiadomiony przez mieszkañca Chrzanowa o kradzie y ko³o sklepu na terenie Libi¹ a. Jak wstêpnie ustalono, nieznany sprawca wykorzysta³ nieuwagê i dokona³ kradzie y miêsa z pojemników pozostawionych przy sklepie przy ul. 1 Maja w Libi¹ u. Starty z³otych na szkodê zg³aszaj¹cego. Sprawê prowadzi Komisariat Policji w Libi¹ u. 3 lutego 2011 roku oko³o godziny 12:00 mieszkaniec Trzebini powiadomi³ Komisariat Policji w Trzebini o oszustwie dokonanym na jego szkodê przy zakupie monety. Jak poda³ zg³aszaj¹cy, w styczniu br. za poœrednictwem portalu internetowego zakupi³ monetê okolicznoœciow¹ o nominale 2 z³ote, za któr¹ wp³aci³ na konto sprzedaj¹cego wylicytowan¹ kwotê. Do chwili obecnej mieszkaniec Trzebini nie otrzyma³ monety, jak te wp³aconych pieniêdzy w kwocie 104 z³ote. Sprawê prowadzi Komisariat Policji w Trzebini. dokoñczenie na str. 6» Drukarnia Kraków Kraków, ul. Przewóz 2a tel./fax (012)

6 6 Luty 2011 Nr 2 Historia we wspomnieniach Archiwalne zaproszenie Przeszukuj¹c stare, nieczytelne nieraz dokumenty odnalezione w ró nych archiwach i zbiorach prywatnych, natrafi³em na ciekawe zaproszenie Zwi¹zku Inwalidów Wojennych z 1929 roku. Przedstawiam wiêc Czytelnikom jego treœæ. W niedzielê, dnia 20 paÿdziernika1929 r., w 10-t¹ rocznicê za³o enia Powiatowego Ko³a Zwi¹zku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Chrzanowie, odbêdzie siê Uroczystoœæ Poœwiêcenia Sztandaru, na któr¹ to Zarz¹d ma zaszczyt zaprosiæ JWPana Protektorat nad powy sz¹ uroczystoœci¹ raczyli obj¹æ JWPP: Blejer Leopold -Dyr. Rafinerii Nafty w Trzebini, Bytomski Miko³aj Burmistrz miasta Chrzanowa, Greger Józef - Prezes Izby Skarbowej w Krakowie, Karkoszka Jan - Pose³ na Sejm, Przewodnicz¹cy Wydz. Zw. Inw. Wojen. i Prezes CIAMACU, Kurdzielski Zdzis³aw - dyr. Fabryki Portland Cementu Szczakowa, Kwaœniewski Miko³aj Wojewoda Krakowski, Dr êcki Mieczys³aw Starosta Powiatowy w Chrzanowie, Morawski Roman - Dyr. Fabloku w Chrzanowie, Dr Prostak Stanis³aw - Prezes Zw. Inw. Wojen. Rz. P. w Krakowie, Ks. Sapieha Adam w Bobrku, (Dr, Ks., Hr, X, In. napisane jest z du ej litery), Hr Starzeñski Adam w Koœcielcu, Hr Starzyñski Antoni w P³azie, Szczotkowski Zygmunt - Dyr. Kopalni w Moczydle, Wachlowski Kamil - Dyr. Jaworznickich Komunalnych Kopalni Wêgla w Jaworznie, Dr Woynarowski Kazimierz - Naczelny Lekarz Powiatowej Kasy Chorych i Prezes Soko³a w Chrzanowie. Komitet Honorowy tworz¹: Adamczyk W³adys³aw Kontroler Skarbowy, In. Baranowski Kazimierz - Fablok w Chrzanowie, Cieœlikowski Adam - Prokurent Kopalni w Moczydle, Gdula Tadeusz - Profesor Gimn. w Chrzanowie, X Kamieñski Jakub - Proboszcz w Chrzanowie, Koz³owski Edward - Dyr. Komunalnej Kasy INFORMACJE Oszczêdnoœci w Chrzanowie, L. Etnache Jan - Kapitan rezerwy w Trzebini, Loteczko Roman - Komisarz Rz¹d. Kasy Chorych w Chrzanowie, Mandelbaum Izrael - Przemys³owiec w Trzebini, Mita Franciszek - Starszy Radca Skarbu i Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Chrzanowie, Paj¹k Antoni - Pose³ na Sejm w Warszawie, Podlaszecki W³odzimierz - Naczelnik S¹du Grodzkiego w Chrzanowie, Stanik Piotr - Kontroler Kasy Skarbowej w Chrzanowie, Dr Stemal Stanis³aw - Lekarz Okrêgowy w Trzebini, In. Szumowski Arsen - Fablok w Chrzanowie. Za Zarz¹d Ko³a: G³owacki Stanis³aw - przewodnicz¹cy, Kadzik Stanis³aw sekretarz. Program uroczystoœci W niedzielê dnia 20.X.1929 r. o godz.7.30 rano - Pobudka orkiestry wojskowej ulicami miasta; Zbiórka Delegatów i Goœci na boisku Soko³a, poczem pochód do koœcio³a; Uroczysta Msza œw. w koœciele parafialnym z okolicznoœciowym kazaniem, poczem poœwiêcenie sztandaru; Pochód i defilada obok gmachu Starostwa; 11-ta - Przemówienie, wrêczenie sztandaru, wbijanie gwoÿdzi przez przedstawicieli Rz¹du, W³adz, Delegatów, zaproszonych goœci i cz³onków Zarz¹du, poczem wpisanie siê do ksiêgi pami¹tkowej w salach Kasyna Urzêdniczego w Chrzanowie; 14-ta - Obiad dla zaproszonych Goœci i Cz³onków; 19-ta - Zabawa taneczna w salach Kasyna. Przez ca³y czas uroczystoœci przygrywaæ bêdzie orkiestra wojskowa 20p.p. Uroczystoœæ odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê. Wies³aw Koneczny Notatki z radiowozu» dokoñczenie ze str. 5 3 lutego 2011 roku Komisariat Policji w Libi¹ u zosta³ powiadomiony przez mieszkañca Libi¹ a o w³amaniu do pomieszczenia gospodarczego na terenie Libi¹ a. Jak wstêpnie ustalono, nieznany sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego na terenie cmentarza przy ul. Oœwiêcimskiej w Libi¹ u, sk¹d skrad³ podnoœnik hydrauliczny i siekierê ³¹cznej wartoœci 100 z³otych. Sprawê prowadzi Komisariat Policji w Libi¹ u. 5 lutego 2011 roku o godzinie 07:00 w Chrzanowie na ulicy Gancarskiej patrol Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zatrzyma³ do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem osobowym marki Ford Focus 26-letniego mieszkañca Libi¹ a, który kierowa³ po u yciu alkoholu mia³ ponad 0,4 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymano mu prawo jazdy. Stra acy w akcji 18 stycznia o godzinie 10:39 dy urny stra y po arnej przyj¹³ zg³oszenie o wypadku samochodowym na drodze wojewódzkiej 781 w Jankowicach. Do zdarzenia wys³ano dwa zastêpy PSP, które po przybyciu zasta³y uszkodzone pojazdy: Fiat Ducato oraz Toyota Hilux. Toyota by³a przewrócona na prawy bok i znajdowa³a siê na przydro nym chodniku. Obaj kierowcy podró owali sami i opuœcili pojazdy o w³asnych si³ach przed przybyciem zastêpów PSP - nie zg³aszali adnych dolegliwoœci. Na miejscu obecny by³ patrol drogowy Policji z Chrzanowa. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zabezpieczyli plamê paliwa wyciekaj¹cego z przewróconego pojazdu oraz od³¹czyli akumulatory w obu pojazdach. Po zakoñczeniu czynnoœci prowadzonych przez Policjê, ratownicy postawili Toyotê na ko³a. 18 stycznia o godzinie 12:58 dy urny stra y po arnej przyj¹³ zg³oszenie o zad³awieniu siê dwuletniego dziecka w domu w Balinie. Z uwagi na bezpoœrednie zagro enie ycia dwulatka, natychmiast powiadomiono 6 lutego 2011 roku o godzinie 15:55 mieszkanka Chrzanowa powiadomi³a Komendê Powiatow¹ Policji w Chrzanowie o w³amaniu do piwnicy na terenie Chrzanowa. Jak wstêpnie ustalono, w okresie pomiêdzy 22 grudnia 2010 roku a 6 lutego 2011 roku nieznany sprawca w³ama³ siê do piwnicy w bloku przy ul. Jordana w Chrzanowie, sk¹d skrad³ rower górski marki Giant. Straty z³otych na szkodê zg³aszaj¹cej. Sprawê prowadzi Wydzia³ Dochodzeniowo Œledczy KPP Chrzanów. 6 lutego 2011 roku mieszkanka Libi¹ a powiadomi³a Komisariat Policji w Libi¹ u o w³amaniu do pomieszczenia po by³ej piekarni w Libi¹ u. Jak wstêpnie ustalono, w nocy z 5/6 lutego 2011 roku nieznany sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia po by³ej piekarni przy ul. Ariañskiej w Libi¹ u, sk¹d zabra³ dwa mieszad³a piekarnicze, oraz zbiornik ze stali cynkowej. Straty z³otych na szkodê zg³aszaj¹cej. Sprawê prowadzi Komisariat Policji w Trzebini. pogotowie ratunkowe. Równoczeœnie do zdarzenia ruszy³ zastêp PSP. Stra acy po czterech minutach byli na miejscu. Ratownicy podali dziecku tlen medyczny oraz kontrolowali jego oddech do momentu przybycia na miejsce pogotowia ratunkowego. Dziecko zosta³o zabrane do szpitala na badania. st. kpt. Wojciech Rapka Zrealizowano w ramach stypendium z bud etu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego DMP/1938/AB/10 36/literatura/2010-II LIBI Siatkarski Memoria³ im. Adama Drabika Uczczenie pamiêci zmar³ego przed 15 laty nauczyciela i trenera siatkówki Adama Drabika, popularyzacja pi³ki siatkowej w gminie Libi¹ oraz wspó³zawodnictwo pomiêdzy amatorskimi dru ynami by³y celem zorganizowanego 22 stycznia w libi¹skiej Hali Sportowej - Siatkarskiego Memoria³u im. Adama Drabika. Zawody zosta³y przygotowane i przeprowadzone przez Sekcjê Pi³ki Siatkowej GKS Janina i Libi¹skie Centrum Kultury. Uroczystym apelem przed rozpoczêciem siatkarskich zmagañ oddano ho³d znakomitemu wychowawcy i trenerowi, Adamowi Drabikowi. Jego dorobek w postaci sukcesów trenerskich, a tak e póÿniejszych sportowych dokonañ jego podopiecznych przedstawi³ Stanis³aw Widlarz. W uroczystoœci tej uczestniczyli: rodzina i przyjaciele Adama Drabika, jego wychowankowie (Gerard Sucherek, Artur Szczelina i Maciej Englert), zawodnicy bior¹cy udzia³ w turnieju dru yn FPC Ciu³a, Nowatorzy, ZG Janina, Bobasy oraz Flinston Squaw, a tak e przedstawiciele samorz¹du - Burmistrz Libi¹ a Jacek Latko, Zastêpca Burmistrza Jaros³aw abêcki, Pose³ na Sejm RP Tadeusz Arki oraz przedstawiciel Szkolnego Zwi¹zku Sportowego Jan Matysik. Rywalizacjê sportow¹ w turnieju wygra³a ZG Janina, drugie miejsce wywalczy³a dru yna FPC Ciu³a, trzecie Bobasy, a na kolejnych uplasowali siê Flinston Squad i Nowatorzy. Puchary i dyplomy dla najlepszych dru yn ufundowa³o Libi¹skie Centrum Kultury. ród³o: LCK LIBI Mi³oœnicy fotografii w LCK Rozpoczê³a dzia³alnoœæ Libi¹ska Grupa Fotograficzna Focus, skupiaj¹ca mi³oœników fotografii z terenu gminy Libi¹. Pasjonaci tej dziedziny spotykaæ siê bêd¹ w Libi¹skim Centrum Kultury, by na zasadzie wymiany w³asnych doœwiadczeñ, zg³êbiaæ swoj¹ wiedzê na temat fotografii. W programie dzia³alnoœci grupy przewidziano prezentacje w³asnych prac, dyskusje warsztatowe, organizowanie wystaw i konkursów fotograficznych, wspólne fotografowanie w ró nych dziedzinach, plenery fotograficzne, a tak e spotkania tematyczne. Cz³onkowie grupy, zgodnie z zasad¹ synergii, ucz¹c siê od siebie nawzajem, chc¹ nie tylko rozwin¹æ w³asne umiejêtnoœci, ale te w jak najlepszy sposób przedstawiaæ na zdjêciach to, co ka dy dostrzega indywidualnie, nie zapominaj¹c przy tym o przyjemnoœci fotografowania. Najbli sze spotkanie grupy Focus planowane jest w sobotê 19 lutego 2011 roku o godzinie 10:00 w galerii LCK. Tematem spotkania bêdzie warsztatowa dyskusja na temat w³asnych zdjêæ, a tak e prezentacja sposobów obróbki zdjêæ w formacie Raw. Na spotkania zapraszamy wszystkich mi³oœników fotografii posiadaj¹cych w³asny sprzêt fotograficzny. ród³o: LCK

7 Nr 2 Luty INFORMACJE G³os Chrzanowski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków M A Y PORADNIK Powiadom ZUS o przychodach Emeryci i renciœci, którzy dorabiaj¹ do swoich œwiadczeñ, do koñca lutego powinni powiadomiæ ZUS o osi¹gniêtych przez siebie przychodach w 2010 r. Przychody rozlicza siê na podstawie zaœwiadczenia pracodawcy, zatrudniaj¹cego emeryta lub rencistê. Osoby op³acaj¹ce sk³adki same za siebie (np. prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹) zobowi¹zane s¹ do przedstawienia oœwiadczenia o wysokoœci przychodu. Przypominamy, e w przypadku osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ, za przychód uwa a siê podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. Zaœwiadczenie (oœwiadczenie) nale y dostarczyæ do oddzia³u ZUS, który wyp³aca emeryturê lub rentê. G³os Chrzanowski. Miesiêcznik regionalny. Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Tomasz Stêpieñ. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Chrzanowski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , e- mail: Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. u Z uwagi na to, e œwiadczenia rozliczane s¹ rocznie lub miesiêcznie (w zale noœci od tego, co jest korzystniejsze dla œwiadczeniobiorcy) wskazane jest, aby p³atnik sk³adek wykaza³ przychody uzyskane przez emeryta lub rencistê w kolejnych miesi¹cach 2010 r. Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS-owi do rozliczenia przys³uguj¹cego œwiadczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, osobom, których przychód osi¹gany z tytu³u zatrudnienia, s³u by lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej dzia³alnoœci podlegaj¹cej ubezpieczeniom spo³ecznym (w tym tak e przychód osi¹gany za granic¹) mieœci siê w przedziale pomiêdzy 70 proc. a Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie szeœciu powiatów: ego, myœlenickiego, wielickiego, bocheñskiego, brzeskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza na stronie SPRZEDAM PRZYBORÓW. Sprzedam dom drewniano-murowany 100m2 4 pokoje kuchnia ³azienka dzia³ka 13 ar ogrodzona budynki gospodarcze wszystkie media szko³a kosció³,przedszkole gimnazjum 200m.Do Brzeska 10km Kraków55km do wjazdu na autostrade A4 4 km cena do negocjacji tel Sprzedam dzia³ki rolne i leœne, po³o one s¹ w miejscowoœci Osielec. Miejscowoœæ ta le y miêdzy miastami Maków Podhalañski i Jordanów, w województwie ma³opolskim. Dzia³ek jest czternaœcie, w tym po³owa poroœniêta jest drzewami - sosnami, a reszta to s¹ tzw. pola. Dzia³ki nie s¹ w jednym miejscu, s¹ rozrzucone. ¹czna ich powierzchnia wynosi 1,35h. Oferta sprzeda y dotyczy ca³oœci, nie sprzedaje na czêœci. Cena 130tyœ.z³ Tel Sprzedam dzia³kê budowlana w Zawoi wraz z zabudowaniami gospodarczymi, mo liwoœæ np. otwarcia warsztatu samochodowego itp. Teren równy, w pobli u szko³a, koœció³, przystanek PKS, pr¹d, woda na dzia³ce, bezpoœredni zjazd z drogi asfaltowej. Tel: Sprzedam dzia³kê o pow. 28 arów w Krzeszowicach przy ul. Miekiñskiej w piêknej malowniczej okolicy. Dzia³ka posiada wa ne pozwolenie na budowê, wszystkie media w dzia³ce oraz plany dwóch domów jednorodzinnych zaadoptowane do dzia³ki w cenie. Mo liwoœæ podzia³u dzia³ki w póÿniejszym terminie. Z dzia³ki do Centrum Krzeszowic ok 10 min piechot¹. Cena PLN, tel CHRZANÓW, osiedle Stella, centrum - SPRZEDAM murowany gara 21 m2 w zabudowie szeregowej, wjazd od strony osiedla.pr¹d,kana³,dz. 56m2,ksiêga wieczysta. Tel ALWERNIA, osiedle Chemików 22, SPRZEDAM dzia³kê 134m2 pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w kompleksie handlowym. Tel Okazja!!! sprzedam atrakcyjny dom w Gnojniku Mo liwoœæ negocjacji ceny / z³/ i rozliczeñ/ mieszkanie w Krakowie lub inne/. tel Drukarnia Kraków Kraków, ul. Przewóz 2a tel./fax (012) proc. kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (sumarycznie dla ca³ego 2010 r. jest to kwota miêdzy ,40 z³ a ,10 z³), œwiadczenie przys³uguje w zmniejszonej wysokoœci. Przychód w kwocie wy szej ni 130 proc. przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie emerytury lub renty, zaœ przychód nie przekraczaj¹cy 70 proc. nie wp³ywa na wysokoœæ wyp³acanego œwiadczenia. Bez wzglêdu na wysokoœæ osi¹ganego przychodu nie podlegaj¹ zawieszeniu ani zmniejszeniu œwiadczenia osób maj¹cych ustalone prawo do emerytury i ukoñczone 60 lat - kobiety i 65 lat mê czyÿni, a tak e osób, które pobieraj¹ z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolnoœæ do pracy pozostaje w zwi¹zku ze s³u b¹ wojskow¹, oraz rent rodzinnych przys³uguj¹cych po osobach uprawnionych do tych œwiadczeñ. Wymienione osoby nie musz¹ powiadamiaæ Zak³adu o osi¹ganych zarobkach. Sprzedam dzia³ki rolne i budowlane nad zalewem Œwinna Porêba o pow.2 ha budowlane i rolne w ca³oœci lub z podzia³em na mniejsze.dojazd do dzia³ek droga asfaltowa,pr¹d i woda w granicach dzia³ek. Widok na zalew.tel Sprzedam lub zamieniê na mieszkanie w Krakowie dzia³kê budowlana 12 ar z mediami w Zawoi. Tel: Dzia³ki z warunkami zabudowy o pow.14,22a w Okocimiu tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Sieprawiu.(Oko³o 20 km ok Krakowa) Spokojna Okolica w zabudowie jednorodzinnej Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 11 ar po³o on¹ w malowniczej miejscowoœci w okolicach Jordanowa. Na dzia³ce stoi drewniany dom. Cena do uzgodnienia. tel Sprzedam atrakcyjn¹ posiad³oœæ w Szwecji. Od Sztokholmu oko³o 420 km, od granicy Norweskiej oko³o 120 km. Posiad³oœæ to :dwa murowane domy parterowe, gara, kot³ownia, pomieszczenia gospodarcze. Powierzchnia u ytkowa ok 300 m2. na dzia³ce o powierzchni 23 arów. W³asnoœæ z gruntem,ksiêga wieczysta. Tereny rekreacyjne: jeziora, rzeki, blisko wyci¹g narciarski. W sezonie zbiór jagód, borówek, a ca³y rok mech dekoracyjny. Cena tys. bez negocjacji. Tel , Pilnie sprzedam!!! 8 dzia³ek budowlanych w Krzeczowie ko³o Bochni. ceny do negocjacji. sprzedaje w³aœciciel. polecam Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 60m2, II piêtrno, Brzesko ul. Ogrodowa. Tel DOM W BOCHNI SPRZEDAM!!! Œliczny Dom po³o ony w wyj¹tkowej, zacisznej i presti owej okolicy, w otoczeniu domków jednorodzinnych os. Trinitatis. Dom - stan surowy zamkniêty, wolnostoj¹cy, z wykonanymi instalacjami. Kierunek - wschód od Krakowa Lokalizacja: Ma³opolskie / Kraków / Bochnia (30 km od Krakowa) Powierzchnia dzia³ki 6 ar. Powierzchnia u ytkowa domu 139,1 m. kw. Ceny: 1wersja Dom + 6ar cena 410 tys. z³ 2wersja Dom + 11ar cena 500 tys. z³ 3wersja (ca³oœæ ogrodzona) Dom+25ar cena 700 tys. z³ Mi³e s¹siedztwo Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego MO LIWA NEGOCJACJA CENY BEZ PROWIZJI OD KUPUJ CEGO!!! Tel: Do sprzedania drewniany dom z dzia³k¹ w êtowni, okolice Jordanowa. Na dzia³ce o powierzchni 11 a, znajduje siê pr¹d, woda, gaz 5 m od dzia³ki. Dom znajduje siê w ³adnej okolicy, z dojazdem do g³ównej drogi. Cena z³, do negocjacji. Tel Dzia³kê 17 ar ko³o Wieliczki. Cena do uzgodnienia. Tel (wieczorem). BOCHNIA - SPRZEDAM DZIA KÊ BUDOWLAN - 14 AR Dzia³kê: s³oneczn¹, oazê spokoju, w presti owej lokalizacji, usytuowan¹ na osiedlu domków jednorodzinnych, zaopatrzon¹ we wszelakie media. Dla osoby poszukuj¹cej dzia³ki blisko centrum Bochni, wyposa onej w media, z dala od wielkomiejskiego ha³asu, przeznaczon¹ pod wypoczynek, doskona³ej lokaty kapita³u. Dzia³ka budowlana. Kierunek - wschód od Krakowa Lokalizacja: Ma³opolskie / Kraków / Bochnia (35 km od Krakowa) Powierzchnia dzia³ki: 14 ar m. kw. Mi³e s¹siedztwo BEZ PROWIZJI!!! Cena tylko: ,00 PLN Tel: Dom w stanie surowym o pow. 160 m2 na dzia³ce 25 arów w Œlemieniu k. ywca Cena z³ tel Sprzedam atrakcyjnie po³o on¹ dzia³kê budowlan¹ o pow. 14 arów w Opatkowicach ko³o Proszowic. Tel: Sprzedam dwie dzia³ki we wsi Raszówek pow. Miechów. Pierwsza o pow. 1.1 h cena 40 tys. Druga 1.11 h, w tym 26 arów lasu, reszta dzia³ki jest orna w cenie 43 tys. Ceny s¹ do negocjacji. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z wydanymi warunkami zabudowy w miejscowoœci Gdów o pow. 18a. KONTAKT Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ o pow. 77 arów w miejscowoœci Kropid³o pow. Miechów. Dzia³ka uzbrojona jest w energiê elektr., wodê, telefon i po³o ona przy drodze asfaltowej. Cena 52 tys. do negocjacji. tel Sprzedam dzia³kê Budowlan¹ w Zalasowej przy ulicy Zielonej o powierzchni 30 arów. Gmina Ryglice.Dojazd droga asfaltowa, pr¹d i woda, telefon tyœ tel Sprzedam dzia³ki przy zalewie w Œwinnej Porêbie dzia³ki budowlane i rolne o pow.2 ha w ca³oœci lub z podzia³em na mniejsze.dojazd droga asfaltowa,pr¹d i woda w granicach dzia³ek.widok na zalew.tel Sprzedam mieszkanie na ulicy Kolejowej 46,5m2. Wysoki parter. Okna plastikowe, drzwi wew. drewniane, nowa instalacja CO. Bardzo dobra lokalizacja - blisko komunikacja zbiorowa - bus, poci¹g, przedszkole, basen, hala widowiskowa, Galeria Bocheñska. Do centrum miasta 300 m. Pe³na w³asnoœæ. Cena Wolne od zaraz. Kontakt po godz lub Sprzedam dzialke rolno-budowlana o pow.46arów,w tym budowlanego oko³o 8-9arów,po³ozonej w Stanis³awicach.Nowe budownictwo,blisko las,rzeka,teren niezalewowy.cena 95tyœ.Tel lub Sprzedam dzialke budowlana w Wieliczce, tel.12/ Sprzedam po³owê domu drewnianego (pokój, kuchnia, ganek) oraz budynki gospodarcze znajduj¹ce siê na dzia³ce budowlanej o powierzchni 11 arów w miejscowoœci Zawada Uszewska ko³o Brzeska. Do sprzedania równie dzia³ka budowlana o powierzchni 12 arów (dojazd do obu dzia³ek drog¹ safaltow¹). Sprzedam tak e dzia³kê roln¹ o powierzchni 33 ary. Cena do uzgodnienia. Tel dzwoniæ po godz Dzia³ka budowlana 12a - Wilczyce ko³o Gdowa tel. 12 / Dzia³kê budowlan¹ 10a przy drodze ywiec- Sucha, zabudowan¹ nowym obiektem w formie oœmiok¹ta o pow. 70 m2. - dzia³kê wraz z lasem 15a tel ALWERNIA,Do wynajêcia miejsce (dzia³ka) pod reklamê w centrum osiedla Chemików. Tel Sprzedam mieszkanie w Rabce-Zdrój (48m2) 2-pokojowe mieszkanie w Rabce: * Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe na 2 piêtrze (blok 3-piêtr.) * Blok ocieplony, nowa elewacja * 48 m2-2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka + balkon i piwnica * wysoki standard, niedawno po remoncie: okna PCV, drzwi Gerda, parkiet cyklinowany, nowa stolarka wewn., nowa instalacja elektr oraz wod-kan, nowe p³ytki * ca³a nowa kuchnia! * Blisko centrum, sklepy; spokojna okolica cena 270 tys z³ - do negocjacji wiêcej informacji i zdjêæ: tel OKAZJA!!!! Do sprzedania DOM o pow. 160 m2, (jedno lub dwu rodzinny, umeblowany, gotowy do zamieszkania, w bardzo dobrym stanie) WRAZ Z BUDYNKIEM GARA OWO-GOSPODARCZYM o wymiarach 17mx6m, 8 km od centrum Bochni. Dom -parter: (kuchnia, 2 pokoje, ³azienka, spi arka, kot³ownia), piêtro: (kuchnia, 3 pokoje, ³azienka). Teren niezalewowy. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 17,2a, wszystkie media, ko³o S³omnik tel Dzia³ki budowlane - 35 arów, 195 arów( w tym 78 arów budowlane ) Kornatka ko³o Dobczyc. Cena do uzgodnienia. tel Dziakê roln¹ w Krzeszowicach os. bik 30a, cena z³. Tel Nowy dom pod Bochni¹ po³o ony przepiêknie na widokowej dzia³ce na skraju Puszczy Niepo³omickiej. 35 km do Krakowa. Powierzchnia 200m2. Cena z³. telefon Sprzedam dzia³ki rolne po³o one w êtowni,s¹ z³o one wnioski o przekszta³cenie na budowlane. Dzia³ki o pow.10ar cena 20tys,27arcena 60tys.cena do negocjaci Kontakt lub Oraz trzecia dzia³ke o pow.21ar,cena 40tys kontakt w sprawie tej ostatniej dzia³ki pod numerem Sprzedam dzia³ki rolne po³o one w êtowni,s¹ z³o one wnioski o przekszta³cenie na budowlane.dzia³ki o pow.10ar cena 20tys,27arcena 60tys.cena do negocjaci Kontakt lub Oraz trzecia dzia³ke o pow.21ar,cena 40tys kontakt w sprawie tej ostatniej dzia³ki pod numerem Sprzedam dzia³ki rolne i leœne po³o one w miejscowoœci Osielec, która le y miêdzy miastami Maków Podhalañski i Jordanów, województwo ma³opolskie. Dzia³ek jest czternaœcie, w tym po³owa poroœniêta sosnami, a reszta to s¹ tzw. pola. Dzia³ki nie s¹ w jednym miejscu, s¹ rozrzucone. ¹czna ich powierzchnia wynosi 1,35h. Oferta sprzeda y dotyczy ca³oœci. Nie sprzedaje na czêœci. Cena 130tyœ.z³ Tel Kupiê dzia³kê do 10 arów w Chrzanowie. Tel CHRZANÓW, ul.jagielloñska 13,SPRZEDAM lokum 30 m2 w kamienicy (wspólnota mieszkaniowa,parter od strony ulicy)+wc+piwnica 3,8 m2 do adaptacji na lokal biurowohandlowo-uslugowy.ksiêga wieczysta.w³aœciciel.tel Dzia³ka budowlana 16a Wola Filipowska, ³adnie po³o ona, 10 min spacerem od centrum wsi, cena 8500PLN/a tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni47 arów w Woli Dêbiñskiej. Cena 55 tys. z³. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane uzbrojone w Krzeczowie ko³o Bochni. Dzia³ki od 11 do 14 arów. posiadaj¹ wydzielon¹ drogê wewnêtrzn¹ do której ka dy w³aœciciel bêdzie posiada³ wspó³w³asnoœæ. Dojazd drog¹ asfaltow¹, potem utwardzan¹. dzia³ki po³o one s¹ w centrum Krzeczowa, 100m od drogi g³ównej. Sprzedaje w³aœciciel. Ceny do negocjacji. tel: ALWERNIA, osiedle Chemików 22, SPRZEDAM dzia³kê 134m2 pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w kompleksie handlowym. Tel Sprzedam: dzia³ka budowlana 13,85 a uzbrojona.limanowa - Sowliny tel Sprzedam dzia³ki rolne: 68arów 38m2, 61arów 48m2 i 10arów 46m2 oraz dzia³kê budowlan¹ 11arów 84m2. Miejscowoœæ Dulowa. Tel.: CHRZANÓW, osiedle Stella, centrum - SPRZEDAM gara 21 m2 w zabudwoie szeregowej, wjazd od strony osiedla (w³asnoœæ z gruntem, Ksiêga Wieczysta),murowany, pr¹d, kana³. Cena 17,6 tys. z³. Tel CHRZANÓW,ul.Swiêtokorzyska 96,SPRZEDAM dzia³kê w II-giej linii zabudowy z dostêpem do ulicy na prawie w³asnoœci, media. SUPEROKAZJA!!! W³aœciciel. Cena 101 tys. z³. Tel OKAZJA!! Sprzedam budynek w samym centrum Kalwarii Z. pod ka d¹ dzia³alnoœæ. Cena do uzgodnienia. Tel lub (18) Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 20ar. z widokiem na Zalew Dobczycki wraz z domem mieszkalnym 105m2 w stanie surowym otwartym i domem mieszkalnym w budowie 144m2, po³o one w Brzezowej. tel Do sprzedania bardzo ³adne 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 37,07 z 2004r, znajduj¹ce siê na ul. Œw. Barbary na pierwszym piêtrze w dwu piêtrowym budunku Okolica spokojna,w pobli u jest boisko sportowe Orlik, sklep, poczta, dentysta i plac zabaw dla dzieci. Mieszkanie zadbane, kuchnia nowoczesna wyposa ona w sprzêt AGD. Ogrzewanie elektryczne dwutaryfowe, Mieszkanie posiada balkon, pod blokiem miejsce parkingowe. Agata Sprzedam po³owê domu drewnianego (pokój, kuchnia, ganek) oraz budynki gospodarcze znajduj¹ce siê na dzia³kê budowlanej o pow. 11arów w Zawadzie Uszewskiej ko³o Brzeska. Do sprzedania równie dzia³ka budowlana o pow. 12arów (dojazd do obu dzia³ek drog¹ asfalow¹), oraz roln¹ o powierzchni 33 arów. Cena do uzgodnienia. Tel po 19-tej. Dzia³kê rekreacyjn¹ po³o on¹ w Bystrej 15 ar.tel OKAZJA!!! do sprzedania dom wraz z budynkiem gara owo gospodarczym w Ostrowie Szlacheckim (8 km od centrum Bochni). Dom o powierzchni 160 m2, gotowy do zamieszkania, umeblowany, parter: (kuchnia, 2 pokoje, ³azienka, spi arka, kot³ownia), piêtro: (kuchnia, 3 pokoje, ³azienka), gotowy do zamieszkania. Budynek gara owo gospodarczy o wymiarach 17mx6m. Teren niezalewowy. Tel Miechów ul. Kraszewskiego, dzia³ki nr 200,201,202. Mam Sprzedam atrakcyjnie po³o on¹ dzia³kê budowlan¹ o pow. 14 arów w Opatkowicach ko³o Proszowic. Tel: do sprzedania dzia³kê roln¹ (z mo liwoœci¹ przekwalifikowania na budowlan¹ lub inwestycyjn¹). Powierzchnia dzia³ki to 0,1707 hektara. Idealna na dom lub inwestycjê. Tel Sprzedam wszystkie jednoczeœnie dzia³ki rolne i leœne po³o one w miejscowoœci Osielec, która le y miêdzy miastami Maków Podhalañski i Jordanów, województwo ma³opolskie. Tel Sprzedam atrakcyjn¹ posiad³oœæ w Szwecji, w piêknej okolicy. Dzia³ka 23 ary, dwa domy murowane w bardzo dobrym stanie o powierzchni 110m2 i 95m2 po³¹czone gara em. Miejscowoœæ malownicza w œrodkowej Szwecji, blisko zjazd narciarski i jeziora. Cena 230 tys. z³otych. tel.: ; PRZYBORÓW. Sprzedam dom drewniano-murowany 100m2 4 pokoje kuchnia ³azienka dzia³ka 13 ar ogrodzona budynki gospodarcze wszystkie media szko³a kosció³,przedszkole gimnazjum 200m.Do Brzeska 10km Kraków55km do wjazdu na autostrade A4 4 km cena do negocjacji tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Krzyszkowicach pow 2100m2,nachylenie po³udniowe 100m od Zakopianki,okolice Karczmy Bida.Cena z³.tel Sprzedam dom w Jasienicy k/myœlenic,murowany,pow,u ytk,85m2 na dzia³ce 1700m2.Cena z³.tel Sprzedam dzia³kê w Krzyszkowicach k/myœlenic o pow.2100m2 okolice Karczmy ;Bida;. Wystawa po³udniowa.walory widokowe,100m od Zakopianki.Tel sprzedam dom w Jasienicy k/myœlenic.pow u yt.85m2.mo liwoœæ adaptacji poddasza.wszystkie media na dzia³ce.dzia³ka o pow,1700m2 wystawa po³udniowa.tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Dobranowicach 30ar. tel WYNAJMÊ Do wynajêcia GARA na osiedlu Stella w Chrzanowie. Telefon Lokal w Makowiw Podhalañskim, bardzo dobra likalizacja, parking tel Do wynajêcia hala produkcyjna 913m2 w Brzesku. Transformator,dojazd TIR z A4,Czêœæ produkcyjna 18,2m x 40,8m + socjalne (prysznice, szatnia, jadalnia, biura).cena 8000z³/m kontakt lub ZWIEC, ul. Dworcowa /obok Rossmanna/, dwa lokale na piêtrze o powierzchni 25 m kw. i 17 m kw; plus WC i korytarz 3 m kw do wynajêcia, wejœcie bezpoœrednio od ulicy, idealne na biuro lub gabinet lekarski. Mo liwoœæ wynajêcia osobno pomieszczeñ, cena najmu pokoju 25 m kw z³ + VAT, cena najmu pokoju 17 m kw z³ +VAT. Zaplecze socjalne, media, mo liwoœæ umieszczenia baneru reklamowego na budynku od strony mostu. Poprzedni najemca nauka jazdy oraz biuro kredytowo-finansowe. Tel ALWERNIA, Do wynajêcia miejsce (dzia³ka) pod reklamê w centrum osiedla Chemików - obok biura rachunkowego \"Konto\" Tel POS DZA/ GÓRKA JAKLIÑSKA Wynajmê-Wydzier awiê stajnie z dwoma mieszkaniami[10-12 koni],3 ha ziemi wraz z ³¹k¹ przy gospodarstwie,stodo³ê,gara e na magazyn,warsztat lakierniczo-blacharski itp.istnieje mo liwoœæ powstania sk³adu opa³u,tarcicy,materia³ów budowlanych na dzia³ce 80 m wzd³u drogi asfaltowej na 150 m.dobry dojazd.czynsz dzier awny za I rok p³atny z góry.powa ne oferty kierowaæ pod nr.tel. 511/ Do wynajêci¹ gara na osiedlu Stella w Chrzanowie. Tel Do wynajecia lokal, na biuro usluge lub handel -ok 40 m/kw. Brzesko ul. Jozefa Pilsudskiego 11b kontakt Do wynajêcia w Suchej Beskidzkiej plac o pow ok. 10 arów przy g³ównej ulicy Mickiewicza, w bezpoœrednim s¹siedztwie dworca kolejowego. Kontakt Do wynajêcia w Suchej Beskidzkiej lokal pod dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ o pow ok. 80 m2 przy g³ównej ulicy Mickiewicza, w bezpoœrednim s¹siedztwie dworca kolejowego. Kontakt GDÓW - Do wynajêcia mieszkanie 2-pokojowe, wszystkie media opomiarowane (osobne liczniki), internet. Dom znajduje sie na trasie Kraków-Wieliczka-Limanowa-Bochnia- Myœlenice. W pobli u szko³y, przedszkola, przychodnia, pogotowie ratunkowe, centra handlowe. Tel.: Wynajmê 150 m3 na dzia³alnoœæ gospodarcza /mo liwa si³a 100kw/przy trasie Sucha Beskidzka-Rabka w Osielcu. tel , CHRZANÓW, ul.szpitalna/topolowa - DO WYNAJÊCIA dzia³ka 1300 m2,ogrodzona, na dzia³ce pr¹d,woda,kanalizacja do korzystania od zaraz.w³aœciciel.tel Wynajmê po³owê domu w malowniczej miejscowoœci górskiej ko³o Brzeska. Wszystkie media do u ywalnoœci. Samochód, ogród z basenem, ponton motorowy do p³ywania. Cena 300 z³ miesiêcznie. Nie czekaj zadzwoñ. Tel poniedzia³ek wieczorem. Wynajmê lokal o powierzchni 104 mkw. w Wadowicach ul. J. Pi³sudskiego 25 po³o enie miêdzy dworcem autobusowym a biedronk¹. tel KUPIÊ Kupiê dzia³kê budowlan¹ do 5 arów w Chrzanowie lub okolicy. Tel Kupiê dzia³kê do 10 arów w Chrzanowie. Tel Kupie dom w Nowym Wisniczu lub okolice do ceny 100tys moze byc do remontu tel Kupie tanio dzia³kê rekreacyjn¹ na rodzinnych ogródkach dzia³kowych. W Bochni lub w Brzesku, lub w Wieliczce tel: Kupie mieszkanie do remontu-lub domek do ceny 50 tyœ. okolice Bochni, Brzeska, Niepo³omic, Wieliczki. Kupie na raty miesiêcznie 1000z³. Moge daæ. spisanie umowy u notariusza. tel: JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE na stronie internetowej G³osu Bezp³atne og³oszenie "nieruchomoœci" przeznaczone dla osób prywatnych. Publikowane s¹ na stronach internetowych wszystkich G³osów. Og³oszenia zamieszczane s¹ równie w papierowych wydaniach najbli szych numerów: G³osu Beskidzkiego, G³osu Bocheñskiego, G³osu Myœlenickiego, G³osu Wielickiego.

8 8 Luty 2011 Nr 2 REKLAMA

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty Regulamin Historycznego Konkursu Fotograficznego Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0931-3-08 Sucha Beskidzka, 20.08.2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK III GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY Zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żywieckiego, bielskiego i miasta Bielsko - Biała do udziału w konkursie historyczno-literackim ŻOŁNIERZE WYKLĘCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo