Rynek pracy. wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Piotr Błędowski. Janina Jóźwiak. Paweł Chmieliński. Bożena Karwat-Woźniak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek pracy. wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Piotr Błędowski. Janina Jóźwiak. Paweł Chmieliński. Bożena Karwat-Woźniak"

Transkrypt

1 Zeszyty Demograficzne JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce 1 Janina Jóźwiak Piotr Błędowski Rynek pracy wobec zmian demograficznych Bożena Karwat-Woźniak Marek Góra Paweł Chmieliński Monika Zakrzewska Marta Kiełkowska

2 Zeszyty Demograficzne Rynek pracy wobec zmian demograficznych redakcja naukowa Marta Kiełkowska

3 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce spis treści MARTA KIEŁKOWSKA Wprowadzenie... 4 Rozdział 1. JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce... 8 Cel 1: ZWIĘKSZANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ: Rozdział 2. MARTA DANECKA Bezrobotni niewykorzystane zasoby rynku pracy wobec problemów demograficznych Rozdział 3. MARZENA HAPONIUK Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce Rozdział 4. PIOTR BŁĘDOWSKI Aktywność zawodowa osób w starszym wieku Rozdział 5. BOŻENA KARWAT-WOŹNIAK, PAWEŁ CHMIELIŃSKI Ludność wiejska oraz jej aktywność zawodowa i sytuacja na rynku pracy Rozdział 6. SŁAWOMIR PIECHOTA Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce potrzeby, bariery, możliwości Rozdział 7. AGNIESZKA FIHEL, PAWEŁ KACZMARCZYK Migracja a polski rynek pracy Cel 2: USPRAWNIENIE RYNKU PRACY Rozdział 8. MAREK GÓRA, JOANNA RUTECKA System emerytalny Rozdział 9. JAN GMURCZYK W poszukiwaniu polskiego modelu flexicurity Rozdział 10. KRZYSZTOF CIBOR Ekonomia społeczna Rozdział 11. BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK, JOANNA KONIECZNA-SAŁAMATIN Szara strefa Rozdział 12. ŁUKASZ ARENDT, ARTUR GAJDOS Prognozowanie popytu na pracę Rozdział 13. MONIKA ZAKRZEWSKA Okiem pracodawcy PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

4 MARTA KIEŁKOWSKA Wprowadzenie Wprowadzenie dr Marta Kiełkowska adiunkt w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertka Instytutu Obywatelskiego. Zdobyła I nagrodę w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, przyznawaną przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Stefana Batorego, oraz pierwszą nagrodę w konkursie im. Floriana Znanieckiego za najlepszą pracę magisterską, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Główne zainteresowania naukowe: demografia, statystyczne metody analizy danych i teoria wyboru społecznego. 4

5 MARTA KIEŁKOWSKA Wprowadzenie Marta Kiełkowska Wprowadzenie Trwający obecnie proces demograficznego starzenia się, którego doświadcza Europa, jest w historii ludzkości zjawiskiem bez precedensu. Nigdy dotąd nie odnotowano tak masowego, radykalnego starzenia się struktur wieku ludności. Już teraz zaczynamy odczuwać pierwsze konsekwencje tych zmian, a w pełni doświadczymy ich w najbliższych dekadach, gdy wspomniane procesy gwałtownie się nasilą. Mówiąc najkrócej, starzenie się Europy jest wynikiem zmniejszenia się dzietności oraz wydłużania życia ludzi. Zmienił się wzorzec płodności: kobiety częściej decydują się na bezdzietność, opóźniają wiek rodzenia pierwszego dziecka, a także co ma największe znaczenie rzadziej decydują się na dziecko drugie i kolejne. Nastąpiły zmiany związane z małżeńskością: wiele jest związków nieformalnych, małżeństwa są zawierane w późniejszym wieku, większa jest też liczba rozwodów przy zmniejszonej liczbie ponownych małżeństw. Z jednej strony obserwujemy zmiany związane z drugim przejściem demograficznym, następujące w rodzinach i wpływające na decyzje prokreacyjne. Z drugiej strony lepsza jakość życia i dostępność specjalistycznych usług medycznych sprawiają, że życie ludzi się wydłuża. Następuje lawinowy przyrost liczby osób w sędziwym wieku (tzw. podwójne starzenie się społeczeństw). Wymienione powyżej procesy sprawiają, że wraz z sukcesywnym zmniejszaniem się odsetka ludzi młodych będzie następował szybki wzrost odsetka ludzi starszych. Zmiany związane ze spadkiem dzietności zostały zapoczątkowane w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej w ostatnich dekadach ubiegłego wieku. W Polsce procesy te zaczęły się później i nieco odmienny był ich przebieg. Jednak gdy już się rozpoczęły, tempo zmian było bardzo szybkie. Polska dotychczas była i nadal jest na tle Europy krajem stosunkowo młodym demograficznie, ale wiadomo, że w przyszłości będzie jednym z krajów demograficznie najstarszych (mediana wieku w 2010 roku wynosiła 37,7, w roku 2030 wzrośnie do 45,3, natomiast w roku 2060 aż do 51,2 1 ). Zmniejszać się też będzie liczebność populacji Polski z 38,2 miliona w 2010 roku do 32,6 miliona w roku Radykalne zmiany struktury wieku są nieuniknione nie tylko dlatego, że wynikają z trwałych zmian wzorców płodności. Są związane z falowaniem wyżów i niżów demograficznych. Kobiety urodzone w wyżu z okresu stanu wojennego cechuje bardzo niska dzietność. Będą one mogły rodzić dzieci jeszcze przez około 10 lat. Kolejne kohorty kobiet, które będą wchodziły 1 Przytaczane dane pochodzą z prognozy EUROPOP 2010, EUROSTAT (The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies, European Commission, European Economy, nr 4, 2011; G. Lanzieri, The greying of the baby boomers. A century long view of ageing in European populations, Eurostat, Statistics in Focus, nr 23, 2011). 5

6 MARTA KIEŁKOWSKA Wprowadzenie w okres rozrodczy, są bardzo mało liczne. Równocześnie duża grupa ludności z wyżu lat pięćdziesiątych osiąga wiek starszy. W efekcie do roku 2060 odsetek ludności w wieku lata zmniejszy się o ponad jedną czwartą. Równocześnie 2,5-krotnie zwiększy się udział ludności powyżej 64 roku życia, przy czym istotnie zwiększy się udział ludności w wieku sędziwym (odsetek ludności w wieku powyżej 79 roku życia wzrośnie prawie czterokrotnie). Jedną z konsekwencji tych zmian będzie wyraźne zmniejszenie podaży pracy oraz wzrost obciążenia demograficznego. Całkowite współczynniki obciążenia wzrosną ponad dwukrotnie, przy czym współczynniki obciążenia osobami starszymi wzrosną niemal 3,5-krotnie. Mimo że w Polsce nadal przeciętnie żyjemy krócej niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej, od początku lat dziewięćdziesiątych następuje poprawa (przeciętne dalsze trwanie życia wydłużyło się, szczególnie wśród osób z najstarszych roczników), a prognozy demograficzne wskazują na utrzymanie się tego pozytywnego trendu w przyszłości. W 2010 roku przeciętne dalsze trwanie życia w momencie urodzenia wynosiło dla kobiet 80,1 roku, a dla mężczyzn 71,7 roku. Prognozy wskazują, że w 2060 roku wielkości te wyniosą odpowiednio 87,9 roku oraz 82,4 roku. Szczególnie wyraźnie wydłuży się życie osób ze starszych roczników. Przykładowo, w 2010 roku 65-letnim kobietom pozostało jeszcze średnio do przeżycia 19,1 roku. W roku 2060 będzie to 24,8 roku. Przeciętne dalsze trwanie życia 65-letnich mężczyzn wzrośnie w tym czasie z 14,8 roku do 21,2 roku. Prezentowane powyżej wyniki prognoz wymagają krótkiego komentarza. Przede wszystkim prognozy demograficzne należą do kategorii prognoz samoniszczących się często mają charakter ostrzegawczy i ich ogłoszenie skutkuje podjęciem środków zaradczych, skłania do realizowania określonej polityki ludnościowej. Są też, z oczywistych przyczyn, obarczone pewnym błędem (szczególnie prognozy długoterminowe) 2. Jednak wyraźnie trzeba podkreślić, że następujące aktualnie zmiany struktury wieku są na tyle zaawansowane, że odwrócenie trendów jest już niemożliwe, a wpływ na przyszłą sytuację jest ograniczony. Nie oznacza to, że należy zaniechać działań zmierzających do poprawy sytuacji demograficznej. Przeciwnie, prowadzenie polityki mającej na celu zmniejszenie rozmiarów kryzysu demograficznego i łagodzenie jego skutków jest niezbędne. Kluczowe jest zrozumienie, że zachodzące procesy są obiektywną okolicznością, do której należy się przygotować, bowiem sytuacja ludnościowa kraju ma fundamentalne znaczenie dla jego kondycji makroekonomicznej i społecznej. Konsekwencje postępującej zmiany demograficznej będą związane z niemal wszystkimi obszarami działania państwa i odczuwalne niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Niniejsza publikacja jest poświęcona analizie skutków zbliżających się zmian demograficznych. Głównym celem jest analiza problemu oraz przedstawienie propozycji reform 2 Prezentowanych wyników prognoz dla Polski nie należy traktować jak czarnego scenariusza. Przy ich konstruowaniu przyjęte były m.in. założenia o wzroście współczynników dzietności z aktualnego poziomu około 1,3 do poziomu 1,6 oraz o niewielkim, ale dodatnim saldzie migracji. 6

7 MARTA KIEŁKOWSKA Wprowadzenie służących lepszemu dostosowaniu się do nowego porządku i złagodzeniu konsekwencji kryzysu demograficznego. Zmiany struktury wieku ludności wyraźnie wpłyną na sytuację na rynku pracy. Przede wszystkim postępować będzie proces zmniejszania się podaży pracy oraz starzenia struktury wieku ludności produkcyjnej. Równocześnie zwiększać się będzie obciążenie demograficzne (szczególnie ludnością w wieku poprodukcyjnym). Konieczne jest zatem zwiększenie aktywności zawodowej. Pierwsza część niniejszej publikacji jest poświęcona niewykorzystanym zasobom pracy. W poszczególnych rozdziałach znajdują się analizy związane z aktywizacją zawodową konkretnych grup społecznych, które aktualnie w niewystarczającym stopniu uczestniczą w rynku pracy. W części drugiej zaprezentowane są propozycje reform, które mogą usprawnić rynek pracy i lepiej dostosować go do nowej sytuacji demograficznej. W ostatnim, podsumowującym rozdziale zostały przedstawione najważniejsze z rekomendowanych działań, mających na celu przystosowanie rynku pracy do nadchodzącego kryzysu demograficznego. 7

8 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Rozdział 1. Rynek pracy a demografia prof. dr hab. Janina Jóźwiak dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Rektor SGH w latach Członek Rady Narodowego Centrum Nauki. Honorowa prezydent European Association for Population Studies, honorowa przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Pełniła i pełni wiele publicznych funkcji w kraju i za granicą, m.in. jako ekspert w organizacjach międzynarodowych (np. European Research Council oraz Komisji Europejskiej). Członek Scientific Board, European Doctoral School of Demography, wiceprzewodnicząca Council of Advisors w European Population Partnership. Zainteresowania naukowe: modelowanie dynamiki ludności, ilościowe metody analizy demograficznej, analiza ekonomicznego kontekstu zachowań demograficznych oraz konsekwencji zmian struktur demograficznych. Autorka ponad 120 prac z tej dziedziny, a także z zakresu statystyki i ekonometrii. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są również problemy systemów edukacji wyższej i zarządzania badaniami naukowymi. 8

9 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Janina Jóźwiak Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce 1. Obraz sytuacji: nowa demografia Polski Nowy porządek demograficzny Europy to głównie efekt Drugiego Przejścia Demograficznego, zaobserwowanego w Europie Zachodniej w ostatnich trzech dekadach XX wieku. Główną składową Przejścia była przemiana wzorca płodności (spadek liczby dzieci, szczególnie drugiej i następnych kolejności, opóźnienie momentu posiadania dzieci i wzrost przeciętnego wieku macierzyństwa oraz przesunięcie dominanty wieku rodzenia dzieci ku starszym rocznikom, zwiększenie częstości występowania intencjonalnej bezdzietności) oraz przekształcenia w procesie tworzenia i rozpadu rodzin (malejąca skłonność do zawierania małżeństw i pojawianie się nowego typu związków, takich jak kohabitacja, radykalny wzrost odsetka urodzeń pozamałżeńskich, rosnąca częstość rozwodów) 1. W konsekwencji tych przemian proces odtwarzania pokoleń utrzymuje się trwale na poziomie poniżej zastępowalności 2. Obok tych zmian w procesach płodności i tworzenia rodzin charakterystyczne dla Europy jest znaczące i nieprzerwane wydłużanie się ludzkiego życia. Ma to swoje odbicie w znaczących przekształceniach struktur wieku ludności, wyrażające się przyspieszeniem procesu starzenia się, zmniejszającą się liczbą osób w wieku produkcyjnym, starzeniem się zasobów pracy. Według niektórych demografów, około 2000 roku ludność Europy utraciła zdolność do odtwarzania się poprzez przyrost naturalny (tzn. równoważenie urodzeń i zgonów), zaś wzrost jej rozmiarów odbywa się dzięki intensywnemu napływowi migracyjnemu (który jest też charakterystyczny dla nowej demografii Europy). W Polsce podobne zmiany (oprócz imigracji) rozpoczęły się wraz z transformacją systemową w ostatniej dekadzie XX wieku, osiągając pewnego rodzaju apogeum na początku bieżącego stulecia. Nie jest przedmiotem niniejszego tekstu dyskusja przyczyn zmiany demograficznej w Polsce, należy jednak podkreślić, że prawdopodobny początkowy mechanizm uruchamiający tę zmianę był inny niż w przypadku Drugiego Przejścia Demograficznego. Jednak teraz obraz demograficzny Polski ma wszelkie cechy nowej demografii. 1 Przedstawione tu zmiany nie opisują w pełni Drugiego Przejścia Demograficznego. Taki opis i wyjaśnienie przyczyn DPD można znaleźć w pracach autorów tej koncepcji (Dirk Jan van de Kaa i Ron Lesthaeghe), a także wielu innych autorów. Jedna z klasycznych publikacjina ten temat to: D.J. van de Kaa, Europe s second demographic transition, Population Bulletin, The Population Reference Bureau, nr 42 (1), Oznacza to, że kolejne generacje są mniej liczne. 9

10 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Tym, co przede wszystkim charakteryzuje nową demografię Polski, jest bardzo niska liczba urodzeń, utrzymująca się po gwałtownym jej spadku po wyżowym okresie połowy lat osiemdziesiątych XX wieku (rysunek 1) oraz bardzo niskie wartości współczynnika dzietności (rysunek 2). Rysunek 1. Liczba urodzeń żywych (w tysiącach) w Polsce w latach Źródło: obliczenia własne na podstawie Roczników Demograficznych GUS. Rysunek 2. Współczynnik dzietności w Polsce w latach Źródło: obliczenia własne na podstawie Roczników Demograficznych GUS. 10

11 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Od 1998 roku Polska należy do krajów o niskiej dzietności, której umowną granicą jest współczynnik dzietności równy 1,5. Inną umowną granicą jest współczynnik dzietności równy 1,3, oznaczający skrajnie niską dzietność. Zwróćmy uwagę, że w latach granica skrajnie niskiej dzietności została w Polsce przekroczona, osiągając w 2003 roku minimalną wartość współczynnika dzietności równą 1,22, a po kilkuletnim wzroście współczynnika dzietności do poziomu bliskiego 1,4 nastąpił powrót do poziomu 1,3 w ostatnich dwóch latach. Wbrew pozorom różnica pomiędzy współczynnikiem dzietności wynoszącym 1,4 a 1,2 jest znacząca: bowiem w drugim przypadku 20% kobiet rodzi o jedno dziecko mniej niż w przypadku pierwszym. Współczynnik dzietności utrzymujący się blisko progu skrajnie niskiej płodności jest niepokojący również z innego powodu mianowicie powrót do wyższej dzietności może być utrudniony z powodu tzw. pułapki niskiej płodności 3. Hipoteza pułapki niskiej płodności mówi, że w procesie spadku dzietności występują trzy wzajemnie wspierające się mechanizmy: demograficzny, społeczny i ekonomiczny. Mechanizm demograficzny polega na tym, że występuje dynamiczne sprzężenie zwrotne pomiędzy dzietnością i liczbą urodzeń a strukturą wieku ludności: malejąca liczba urodzeń powoduje zmniejszenie udziału ludzi młodych w populacji i w konsekwencji przyspieszenie procesu starzenia się ludności. Z kolei im starsza jest struktura wieku, tym mniejsza liczba urodzeń. Te wzajemnie napędzające się procesy w długim okresie mogą spowodować tak głębokie zmiany w strukturze ludności, że pojawi się negatywny impet wzrostu ludności, tzn. trwały spadek liczby ludności wynikający z jej struktury wieku. Czynnik ekonomiczny pojawia się, gdy z powodu postępującego starzenia się ludności na kolejne generacje są nałożone większe ekonomiczne obciążenia niż na generacje wcześniejsze. Konfrontacja oczekiwań młodych ludzi zakładających rodziny, którzy chcieliby podwyższyć lub przynajmniej utrzymać standard życia swoich rodziców, z trudniejszymi warunkami ekonomicznymi, z jakimi mogą się zmierzyć, może powodować ograniczenie ich aspiracji rodzicielskich i zmniejszenie liczby dzieci co znowu prowadzi do demograficznego sprzężenia zwrotnego pomiędzy procesami starzenia się i malejącej liczby urodzeń. Te dwa mechanizmy są dodatkowo wzmacniane przez społeczny komponent: według socjologów osoby posiadające mało rodzeństwa są relatywnie bardziej skłonne do ograniczania liczby własnych dzieci. Hipoteza pułapki niskiej płodności mówi zatem, że zmiany struktury wieku spowodowane długookresowym niskim poziomem dzietności mogą być tak głębokie, iż powrót do poziomu dzietności bliskiego zastępowalności pokoleń staje się niemożliwy, a zmiany w strukturze nieodwracalne. Dzietność w Polsce utrzymująca się od kilkunastu lat na granicy jej skrajnie niskiej wartości musi więc budzić zaniepokojenie. 3 Mechanizm tej pułapki został przedstawiony w pracy: W.Lutz, V.Skirbekk, M.R.Testa, The low fertilitytrap hypothesis: forces that may lead to postponement and fewer births in Europe, VID Research Paper, Vienna Institute of Demography, nr 4,

12 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Nowa demografia Polski to również zasadnicze, pozytywne zmiany w oczekiwanym trwaniu życia. Tabela 1. Przeciętne trwanie życia według wieku i płci w wybranych latach okresu Wiek Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety ,23 75,24 53,06 61,83 39,10 47,17 26,04 32,97 15,31 19, ,62 76,39 53,92 62,56 39,81 47,87 26,68 33,61 15,84 20, ,74 78,00 55,59 63,76 41,36 49,03 27,93 34,65 16,72 21, ,81 79,40 56,49 65,04 42,23 50,27 28,71 35,84 17,51 22, ,93 79,62 56,61 65,22 42,31 50,45 28,79 36,02 17,65 22, ,96 79,74 56,62 65,33 42,35 50,58 28,83 36,12 17,69 22, ,26 79,96 56,89 65,53 42,63 50,78 29,08 36,31 17,89 23, ,53 80,05 57,13 65,62 42,86 50,85 29,25 36,39 17,90 23, ,10 80,59 57,64 66,10 43,34 51,30 29,67 36,80 18,25 23, ,44 80,90 57,97 66,38 43,67 51,61 30,01 37,10 18,52 23,76 Źródło: Sytuacja demograficzna Polski. Raport , Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa Co prawda przeciętne trwanie życia w Polsce ciągle jeszcze jest niższe niż w bardziej rozwiniętych krajach Europy, ale po 1990 roku nastąpiła radykalna poprawa tego parametru zwłaszcza w porównaniu z wcześniejszymi dramatycznymi trendami. W ciągu 25 lat przed 1990 rokiem oczekiwane trwanie życia nowo narodzonych osób albo nieznacznie rosło (w przypadku kobiet), albo nawet nieznacznie spadało (w przypadku mężczyzn). Najwyraźniejszy spadek dotyczył mężczyzn w wieku 45 lat (o 2 lata). Takie zmiany były niespotykane w rozwiniętym świecie. Aktualnie zmiany w trwaniu życia podążają za europejskimi trendami, które charakteryzują się m.in. tym, że najszybciej wydłuża się oczekiwane trwanie życia w najstarszych rocznikach. Zauważmy, że pomiędzy 1990 a 2011 rokiem oczekiwane trwanie życia osób 60-letnich wzrosło o około 20%, podczas gdy w wieku zero wzrost ten wyniósł 9% (mężczyźni) i 7% (kobiety). W kontekście dyskusji o podwyższeniu wieku emerytalnego warto zwrócić uwagę, że w 1990 roku mężczyźni w wieku 65 lat mieli jeszcze średnio do przeżycia 12,67 roku, zaś kobiety w wieku 60 lat 19,96 roku. W 2010 roku osobom w wieku 67 lat pozostawało średnio do przeżycia 13,86 roku (mężczyźni) i 17,81 roku (kobiety). Dobrą charakterystyką tych pozytywnych zmian jest informacja o wieku, w którym średnio pozostaje do przeżycia określona liczba X lat (przez osoby, które tego wieku dożyją). Na rysunku 3 pokazano, jak ten wiek przesuwał się w Polsce w ostatnich 50 latach. 12

13 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Rysunek 3. Wiek, w którym średnio pozostaje do przeżycia 5 lub 10 lat, Polska Wiek (w latach) x 5 x Źródło: A. Abramowska-Kmon, A. Chłoń-Domińczak, J. Jóźwiak, I.E. Kotowska, P. Strzelecki, Przewidywane zmiany struktur wieku ludności Polski a podaż pracy. Czy przyszły spadek liczby aktywnych zawodowo w Polsce jest nieuchronny, Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, 11 kwietnia Jak widać, po długim okresie faktycznej stagnacji, od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia obserwujemy prawie liniowy wzrost tego wieku. Np. w 1995 roku kobiety dożywające 85 roku życia miały jeszcze (średnio) do przeżycia 5 lat, a te, które dożyły do 75 roku życia jeszcze 10 lat. W 2010 roku ten wiek wzrósł odpowiednio do około 88 lat i około 78 lat. 2. Obraz przyszłości: zmiany struktury wieku Związek pomiędzy przeszłym i aktualnym przebiegiem procesów składających się na przyrost naturalny a przyszłymi strukturami ludności według wieku jest oczywisty (i ma charakter sprzężenia zwrotnego, o czym była mowa wcześniej). Oczywiste jest też, że zarówno niska liczba urodzeń, jak i wydłużające się ludzkie życie przyczyniają się do intensyfikacji procesu starzenia się ludności od dołu piramidy wieku (malejący udział osób młodych) i od góry piramidy wieku (rosnący udział osób starszych). Dla przyszłości demograficznej ważne jest tempo tego procesu, a także proces przekształceń struktury wieku ludności, rozumiany jako zmiany w proporcjach poszczególnych grup wieku. W szczególności będziemy się tu skupiać na zmianach relacji pomiędzy grupami ludności w wieku produkcyjnym i pozostałych. Polska na tle Europy była krajem relatywnie młodym, teraz jednak weszła w fazę przyspieszonego starzenia się struktury ludności głównie z powodu wchodzenia pokolenia wyżu lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia w wiek starszy (65+). Zmiany w strukturze ludności według podziału na dzieci (0 14 lat), dorosłych (15 64 lata), starsi (65+), jakie zaszły w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, przedstawiają rysunki 4 i 5. 13

14 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Rysunek 4. Liczba ludności Polski w grupach wieku, Źródło: opracowanie na podstawie danych z: Sytuacja demograficzna Polski. Raport , Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa Rysunek 5.Rozkład ludności Polski według grup wieku, Źródło: opracowanie na podstawie danych z: Sytuacja demograficzna Polski. Raport , Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa

15 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Jak widać, największe zmiany nastąpiły w grupie osób starszych (wzrost o 43,7%), przy równoczesnym ostrym spadku liczby dzieci (o prawie 40%) i niewielkim wzroście liczby dorosłych. Dotyczy to też proporcji poszczególnych grup: nastąpił wyraźny wzrost udziału osób starszych w populacji, kosztem udziału najmłodszych. Dla przyszłych struktur wieku ten spadek liczby i udziału dzieci jest szczególnie niepokojący, oznacza bowiem znaczne przyspieszenie starzenia się ludności. Potwierdzają to prognozy Eurostatu EUROPOP 2010 (rysunek 6). Rysunek 6. Odsetek ludności w wieku 65+ lat, Polska Źródło: opracowanie na podstawie danych EUROPOP 2010 (G. Lanzieri, The greying of the baby boomers. A century long view of ageing in European populations, Statistics in Focus, Eurostat, nr 23, 2011). Około 2030 roku udział osób starszych w populacji Polski osiągnie średni dla Europy poziom, zaś w 2060 roku znacznie go przekroczy (34,5% wobec 29,3%). W analizach procesu starzenia się ludności w ostatnich latach dużą wagę przywiązuje się do obserwacji wzrostu liczby i udziału osób najstarszych, w wieku powyżej 80 lat. To zjawisko występuje z dużą intensywnością w zaawansowanych demograficznie krajach Europy, a także w Polsce. Udział osób w wieku 80+ w całej populacji Polski w ostatnim dziesięcioleciu wzrósł dwukrotnie (z około 2% do prawie 4%). Według prognozy EUROPOP 2010 udział ten w 2060 roku przekroczy 12%. Oznacza to, że teraz wśród osób starszych (65+) około 26% przekroczyło 80 lat; w dłuższej perspektywie osoby w wieku 80+ będą stanowić ponad 40% populacji starszych. 15

16 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Z punktu widzenia rynku pracy ta sytuacja nie ma aktualnie większego znaczenia, ale w przyszłości będzie coraz bardziej istotna społecznie, a także dla systemu zabezpieczenia społecznego. Przyjrzyjmy się teraz przewidywanym zmianom rozmiarów i proporcji ludności dorosłej w wieku lata, który tu umownie przyjmiemy za wiek produkcyjny, określający potencjalne zasoby siły roboczej. Rysunek 7. Zmiany liczby ludności Polski, Źródło: opracowanie na podstawie danych EUROPOP 2010 (G. Lanzieri, The greying of the baby boomers. A century long view of ageing in European populations, Statistics in Focus, Eurostat, nr 23, 2011). Jak widać, w najbliższym pięćdziesięcioleciu zgodnie z prognozą będzie postępować zarówno spadek ogólnej liczby ludności Polski, jak i spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Przy czym ten ostatni będzie znacznie ostrzejszy, bo aż o 36%, podczas gdy liczba ludności ogółem spadnie o około 15%. W całym prognozowanym okresie potencjalne zasoby pracy zmniejszą się o prawie 10 milionów osób. Najsilniejszy spadek rozmiarów siły roboczej wystąpi w dekadzie Będzie to oczywista konsekwencja aktualnego niskiego poziomu dzietności i liczby urodzeń, kiedy to roczniki wywodzące się z tego (trwałego?) 4 niżu postarzeją się o lat. Z faktu, że tempo spadku liczby osób w wieku produkcyjnym jest znacznie szybsze niż tempo spadku ogólnej liczby ludności, wynika również, że udział potencjalnych zasobów pracy w całej populacji będzie malał z poziomu 71% w 2010 roku do zaledwie 53% w roku W prezentowanej tu projekcji EUROPOP 2010 przyjęto, że współczynnik dzietności w Polsce będzie stopniowo wzrastał do poziomu 1,6 w 2030 roku i pozostanie na takim poziomie do 2060 roku. 16

17 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Dla oceny zmian struktury ludności ważna jest oczywiście analiza zmian liczby i udziału osób w poszczególnych grupach wieku, ale jeszcze ważniejsza jest analiza zmian relacji pomiędzy tymi grupami. Podstawowym wskaźnikiem służącym do takiej oceny jest współczynnik obciążenia demograficznego, mówiący, ile osób w wieku nieprodukcyjnym (0 14 lat oraz 65+ lat) przypada na 100 osób w wieku lata, zwykle dezagregowany na dwa składniki: obciążenie demograficzne osobami w wieku przedprodukcyjnym i obciążenie demograficzne osobami w wieku poprodukcyjnym. Całkowite obciążenie demograficzne w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku zmniejszało się, mimo rosnącego udziału osób w wieku poprodukcyjnym, ponieważ znacznie szybciej malała proporcja najmłodszych przy w miarę stabilnych (i do pewnego czasu rosnących) rozmiarach subpopulacji osób w wieku produkcyjnym (por. rysunki 4 i 5). Jednak w ostatnich latach (dokładnie od 2011 roku) nastąpiło odwrócenie tej tendencji i przewiduje się, że w następnych pięciu dekadach szybko będzie rosnąć współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi, a ten wzrost będzie powodował równie wyraźne zwiększenie całkowitego obciążenia demograficznego 5. Rysunek 8. Współczynnik obciążenia demograficznego osób w wieku lata, Polska Źródło: opracowanie na podstawie danych EUROPOP 2010 (G. Lanzieri, The greying of the baby boomers. A century long view of ageing in Europeanpopulations, Statistics in Focus, Eurostat, nr 23, 2011). 5 Gdyby wziąć pod uwagę tzw. ekonomiczne grupy wieku, a więc jako wiek przedprodukcyjny przyjąć lata 0 17, jako produkcyjny lata (kobiety) i (mężczyźni), poprodukcyjny zaś 60+/65+, to wskaźniki oczywiście przyjęłyby inne wartości, ale tendencja pozostaje bez zmian. 17

18 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Warto zwrócić uwagę, że największy skok wartości współczynnika obciążenia demograficznego nastąpi w bieżącej dekadzie lat , w wyniku wchodzenia w wiek poprodukcyjny licznych generacji urodzonych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Kolejne przyspieszenie wzrostu obciążenia wystąpi, gdy w ten wiek będą wchodzić wyżowe roczniki połowy lat osiemdziesiątych XX wieku. Jeśli chodzi o zmiany wewnętrznej struktury grupy osób w wieku produkcyjnym, to od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku obserwujemy proces starzenia się zasobów pracy, polegający na zwiększającym się udziale w tych zasobach osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego. Rysunek 9 pokazuje przyszłe zmiany zasobów pracy w rozbiciu na poszczególne grupy roczników składających się na te zasoby. Rysunek 9. Zmiany liczby ludności Polski w grupach wieku (w tysiącach), Polska lata lata wieku 45 59/64 lata Źródło: A. Abramowska-Kmon, A. Chłoń-Domińczak, J. Jóźwiak, I.E. Kotowska, P. Strzelecki, Przewidywane zmiany struktur wieku ludności Polski a podaż pracy. Czy przyszły spadek liczby aktywnych zawodowo w Polsce jest nieuchronny, Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, 11 kwietnia

19 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Pomijając okresowe wzrosty rozmiarów wyodrębnionych tu grup wieku (wynikających z falujących piramid wieku ludności Polski), zauważmy, że przy ogólnie spadkowej tendencji potencjalnych zasobów siły roboczej najmniejszy procentowy spadek obejmuje najstarszą grupę osób, w wieku 45 59/64 lata, najsilniejszy zaś najmłodszą. Dodatkowo te okresowe wzrosty widać najwyraźniej w najstarszej grupie 45 59/64 lata. W najbliższych dekadach należy zatem oczekiwać nie tylko kurczenia się zasobów pracy, ale i ich ciągłego starzenia się. 3. Zmiany demograficzne a podaż pracy Jak wynika z dotychczasowego obrazu zmiany demograficznej w Polsce, a także z przewidywanego przebiegu procesów demograficznych (zarówno według prognoz Eurostatu, z których tu korzystamy, jak i prognoz GUS), przyszłe przekształcenia struktur ludności będą odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu rynku pracy. Tym, czego można w najbliższych dekadach oczekiwać, jest (nieuchronne) starzenie się ludności, kurczenie się potencjalnych zasobów siły roboczej wraz ze starzeniem się tych zasobów, rosnące obciążenie osób w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym. Dodajmy, że rzeczywiste obciążenie ludności pracującej osobami niepracującymi może być znacznie większe, niż to wynika ze wskaźników obciążenia demograficznego. Określają je bowiem nie tylko zmiany struktur wieku, ale także wskaźniki zatrudnienia w poszczególnych grupach wieku. Należy podkreślić, że chociaż prognozy są obciążone błędem (co oczywiste) i na pewno będą odbiegać od wartości wskaźników, które w przyszłości się urzeczywistnią, to pokazane w prognozach tendencje nie budzą wątpliwości i są nieuchronne, gdyż są już wbudowane w aktualne struktury wieku. Nasuwa się zatem pytanie, czy, w jakim zakresie i przy pomocy jakich czynników można złagodzić wyzwania, jakie niesie sytuacja demograficzna dla rynku pracy. Próbę odpowiedzi podjął Paweł Strzelecki w swojej publikacji, której wybrane wyniki przedstawiamy poniżej 6. Wychodząc z projekcji ludności EUROPOP 2010 i założeń do tej projekcji jako scenariusza bazowego oraz łącząc ją z własną prognozą współczynników aktywności zawodowej, autor pokazał (zmieniając założenie), jak zmiany poziomu dzietności, wieku emerytalnego oraz rozkładu współczynników aktywności zawodowej według wieku mogą w przyszłości zmienić liczbę osób aktywnych zawodowo. Na rysunku 10 pokazano, jak zmiany współczynnika dzietności mogą wpłynąć na osłabienie spadku liczby osób aktywnych zawodowo i, w konsekwencji, na przyszłą podaż pracy. 6 P.A. Strzelecki, Czy Polska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? wyniki analizy wrażliwości założeń prognoz długookresowych, Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, nr 24,

20 JANINA JÓŹWIAK Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Rysunek 10. Liczba osób aktywnych zawodowo według różnych scenariuszy dzietności, Polska Źródło: P.A. Strzelecki, Czy Polska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? wyniki analizy wrażliwości założeń prognoz długookresowych, Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, nr 24, Objaśnienia: 1. TFR oznacza współczynnik dzietności. 2. Scenariusz bazowy patrz przypis 4. Jak widać z tego wykresu, tylko w przypadku dwóch całkowicie nierealnych scenariuszy: natychmiastowego (od 2012 roku) podwyższenia dzietności do poziomu prostej zastępowalności pokoleń (2,1) lub przynamniej do 1,8, możliwe byłoby istotne zahamowanie spadku podaży pracy. Inne pozytywne zmiany dzietności (współczynnik dzietności większy o 0,1 od poziomu w scenariuszu bazowym przez cały okres prognozy lub osiągnięcie wartości 1,8 w 2030 roku), choć teoretycznie możliwe, nie wpływają znacząco na wynikający ze scenariusza bazowego spadek liczby osób aktywnych zawodowo. Także podwyższenie wieku emerytalnego nie odwraca tendencji spadkowej rozmiarów podaży pracy, chociaż nieco ją łagodzi (rysunek 11). 20

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM WARSZAWA 2011 Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLIV/1470/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Opracowanie: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB Nysa 2009 Spis treści I. WSTĘP...4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Rószkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Małgorzata Rószkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Małgorzata Rószkiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie!"#! Słowa kluczowe: demograficzne starzenie się, prognozy demograficzne, potrzeba bezpieczeństwa w okresie starości /,0%(##,2*#% $%"#&#'"!(')#*

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Michał Polakowski Dorota Szelewa #8 Michał Polakowski Dorota Szelewa Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY 2 WSTĘP... 7 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030... 9 I. Wstęp... 11 II. Założenia prognozy ludności... 11 II.1. Dzietność kobiet... 11 II.2.

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo