Zmiany w gospodarce odpadami str. 3. Temat numeru. Nr 01/237/13 STYCZEŃ 2013 miesięcznik bezpłatny issn Pływalnia w Jaroszowcu otwarta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w gospodarce odpadami str. 3. Temat numeru. Nr 01/237/13 STYCZEŃ 2013 miesięcznik bezpłatny issn 1426-1987. Pływalnia w Jaroszowcu otwarta"

Transkrypt

1 Dni Seniora w Gminie Klucze s. 8 Pływalnia w Jaroszowcu otwarta s. 12 Spotkanie wigilijne dla 300 osób s. 15 Nr 01/237/13 STYCZEŃ 2013 miesięcznik bezpłatny issn Temat numeru Zmiany w gospodarce odpadami str. 3

2 PROJEKT PUSTYNIA BŁĘDOWSKA ECHO KLUCZ Rozpoczęto odnawianie pustyni Od pierwszych dni stycznia br., pod ścisłym nadzorem naukowców i leśników, na Pustyni Błędowskiej trwają prace nad najważniejszym zadaniem projektu, jakim jest czynna ochrona siedlisk napiaskowych poprzez usuwanie z jej powierzchni drzew i krzewów. Wcześniej teren pustyni sprawdzono pod względem bezpieczeństwa. Przeprowadzono także inwentaryzację przyrodniczą. Ekspozycja tymczasowa w Pustynnym Centrum Informacji Projekt Pustynia Błędowska jest współfinansowany ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+, NFOŚiGW oraz budżetu Gminy Klucze. Jego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2011 r. Całkowita wartość projektu to zł. Do tej pory sprawdzono już 250 ha. terenu pustyni pod względem występowania niewybuchów i niewypałów. Badania za pomocą magnetometru pozwalają na sprawdzenie terenu do głębokości 2,5 m. Kolejnym działaniem jest inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy. Do chwili obecnej zrealizowano 2 etapy monitoringu przyrodniczego oraz 3 etapy inwentaryzacji fauny i flory. Zdecydowana większość terenu została już przebadana pod względem florystycznym, jednak kompletne informacje zostaną zgromadzone w następnym sezonie wegetacyjnym. Zgodnie z założeniami projektu, wykonano także remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Klucze, w wyniku czego powstało Pustynne Centrum Informacji. Składa się ono z multimedialnej sali konferencyjno warsztatowej oraz z sali wystawowej. Uroczystego otwarcia centrum, 6 listopada 2012 r., dokonali Wójt Gminy Klu- cze Kazimierz Ściążko oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej z Brukseli: Maja Mikosińska Oficer techniczny projektu, Laura Minniti Oficer finansowy projektu oraz przedstawiciel zespołu monitorującego Astrale, Edyta Owadowska Cornil. Obecnie nie ma jeszcze właściwej stałej ekspozycji Pustynnego Centrum Informacji, zostanie ona zaprezentowana w czerwcu tego roku. W pomieszczeniach centrum odbyło się już szereg spotkań m.in. zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, związane z przygotowywanym Planem Zadań Ochronnych dla Pustyni Błędowskiej, a także cykliczne spotkania grup roboczych projektu oraz warsztaty. Najważniejszym działaniem projektowym jest czynna ochrona siedlisk napiaskowych poprzez usuwanie drzew i krzewów z powierzchni 300 ha. W grudniu, w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca tego zadania. Od pierwszych dni stycznia pod ścisłym nadzorem naukowców i leśników trwają już prace w terenie. Pustynia zmienia swe oblicze z dnia na dzień. Drewno pozyskane z wycinki na pustyni jest własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z tym i z założeniami projektu, może być wykorzystane wyłącznie przez instytucje publiczne posiadające specjalnie przystosowane kotły produkujące energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania. Poprzez spalanie biomasy osiągnięty zostanie efekt ekologiczny eliminujący właściwie do zera emisję CO 2, ponieważ emisja tego związku w procesie spalania jest taka sama jak ilość pobrana przez drzewa w procesie fotosyntezy. Również w grudniu 2012 r. zakupiono samochód terenowy ISUZU D-MAX, wyposażony w napęd 4x4 oraz reduktor. Działania projektowe prowadzone są w głównej mierze na rozległym obszarze Pustyni Błędowskiej, której specyficzne uwarunkowania geomorfologiczne wymagają odpowiedniego dostosowania pojazdu. Zakupiony samochód będzie służył pracownikom biura projektu do monitoringu oraz ewaluacji prowadzonych działań. Więcej informacji o projekcie Pustynia Błędowska na stronie Biuro Projektu Pustynia Błędowska Wycinka drzew na Pustyni Błędowskiej Samochód terenowy zakupiony w ramach projektu 2

3 N r 01/237/13 STYCZEŃ 2013 temat numeru Zmiany w gospodarce odpadami Od 1 lipca 2013 roku będzie obowiązywać zmiana dotychczasowych zasad odbioru i zagospodarowania odpadów. Nie będzie umów cywilno-prawnych zawieranych między właścicielami posesji zamieszkałych i przedsiębiorcami zajmującymi się wywozem śmieci. Umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z tychże nieruchomości będzie zawierać Gmina. Natomiast mieszkańcy będą mieli obowiązek wnosić do Gminy opłatę za odbiór odpadów. Ustawodawca, w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, upoważnił rady gmin do określenia, w drodze uchwały, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu- nalnymi. Rady gmin zostały również zobowiązane do określenia terminu, trybu i częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klucze, a także uchwalenie innych niezbędnych aktów prawa miejscowego, które umożliwiają Gminie realizację nowych przepisów prowadzenia gospodarki odpadami, znalazły się w porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Klucze, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze ustalenia, istotne dla mieszkańców naszej gminy. Rada Gminy Klucze zdecydowała, że opłata za gospodarowanie odpadami będzie pobierana kwartalnie (opłatę będzie można dokonywać przelewem lub gotówką w kasie urzędu gminy). Do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa- Ile zapłacą mieszkańcy gminy Klucze za odbiór odpadów komunalnych? 15 zł od mieszkańca 7 zł od mieszkańca tyle wynosi uchwalona przez Radę Gminy Klucze miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku tzw. mieszanej zbiórki śmieci. niższą stawkę miesięczną (w wys. 7 zł) zapłacą osoby, od których odpady komunalne są odbierane w sposób selektywny Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Klucze będzie obliczona poprzez przemnożenie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i uchwalonej stawki. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie ustalana na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, złożonej przez właściciela nieruchomości. 3

4 temat numeru ECHO KLUCZ dami komunalnymi zobowiązany jest właściciel lub zarządca zamieszkałej nieruchomości, położonej na obszarze Gminy Klucze. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, firma wyłoniona przez Gminę będzie odbierać w każdej ilości odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), a także odpady zebrane w sposób selektywny: szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, tekstylia i odzież. Z domostw będą także odbierane w każdej ilości odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę. Zarówno odpady komunalne zmieszane (gromadzone w pojemnikach o pojemności od 0,1 m 3 ) jak i odpady zebrane selektywnie (w workach) będą odbierane co najmniej raz w miesiącu, według dostarczonego właścicielowi nieruchomości harmonogramu. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z osiedli wielolokalowych odbywać się będzie co najmniej dwa razy w tygodniu. Z kolei odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów, sprzętu AGD i RTV oraz odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych, będzie prowadzony w cyklu półrocznym w okresach wiosennym i jesiennym, a z osiedli wielolokalowych co najmniej jeden raz na kwartał. Co najmniej raz w roku odbierane będą zużyte opony, a przynajmniej raz w miesiącu, w okresie od 1 maja do 30 listopada odpady zielone, zebrane w workach. Rafał Jaworski Dl a c z e g o w p r o w a d z o n o nową ustawę śmieciową w Polsce? Rocznie w Polsce zbieramy ok. 10 mln ton odpadów. Ok. 3 mln ton trafia na dzikie wysypiska do lasów i na pola. Ok. 30% mieszkańców naszego kraju nie płaci za odpady, a zatem za osoby uchylające się od tego obowiązku, płacą inni i to kilkakrotnie (za siebie, za odpady podrzucane do osiedlowych kontenerów, za likwidację dzikich wysypisk). *) Nowa ustawa ma na celu objęcie zbiórką wszystkich odpadów i likwidację dzikich wysypisk. Wprowadzi nowoczesny system instalacji, odzysku i recyklingu. Procesowi odzyskiwania i przetwarzania surowców będzie poddawana większość odpadów obecnie 90% zebranych odpadów znajduje się na składowiskach. Wprowadzenie nowych przepisów zmierza także do uniknięcia kar, jakie mogą zostać nałożone przez Unię Europejską na kraje, w których nie dba się należycie o poprawę stanu środowiska. *) Dane, opublikowane podczas szkolenia dotyczącego nowych obowiązków gmin wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Terminy wywozu odpadów segregowanych w 2013 r. Miejscowość Klucze Krzywopłoty, Bydlin, Kolbark, Jaroszowiec, Bogucin Duży Ryczówek, Chechło, Rodaki Cieślin, Kwaśniów Górny, Kwaśniów Dolny, Hucisko, Zalesie Golczowskie, Golczowice Data odbioru Odbiorca prosi o wystawianie pełnych i związanych worków przed posesją, w podanych wyżej terminach, od godz rano. Przypominamy, że na odpady plastikowe jest przeznaczony worek koloru żółtego, na papier worek niebieski, a na szkło zielony. ECHO KLUCZ Samorządowy Biuletyn Informacyjny Wydawca: Urząd Gminy Klucze Adres Redakcji: Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów Klucze tel w. 71 Redaktor Naczelny: Rafał Jaworski Pracownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klucze Druk i skład: Klucze Poligrafii Studio Druku I Reklamy Klucze, Zawierciańska 4/11 Nakład: 1500 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Gazeta zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej Wersje elektroniczne numerów Echa Klucz dostępne na w zakładce Gazeta Samorządowa 4

5 N r 01/237/13 STYCZEŃ 2013 profilaktyka i bezpieczeństwo Bezpieczeństwo - podsumowanie roku Sprawozdania na temat bezpieczeństwa w gminie Klucze oraz omówienie przygotowań do akcji zimowych, to główne tematy przedstawione na kwartalnym posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 28 grudnia w Kluczach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele komisariatu policji, straży pożarnej, Urzędu Gminy Klucze i jednostek samorządowych. Posiedzenie, podsumowujące miniony rok, poprowadził zastępca szefa GZZK Andrzej Janik. Statystykę policyjną przedstawił komendant Komisariatu Policji w Kluczach Dariusz Dziwak. Według raportu komendanta, do 20 grudnia 2012 roku policjanci z Klucz odnotowali 1729 interwencji. Zatrzymano 50 nietrzeźwych kierowców, w tym 13 sprawców kolizji lub wypadków drogowych. Policjanci wystawili łącznie 579 mandatów, w tym dużą ich część za picie alkoholu w miejscu publicznym. Przeprowadzono 247 dochodzeń, zatrzymano 10 osób zamieszanych w przestępstwa związane z narkotykami. Jak powiedział komendant Dariusz Dziwak, policjanci są gotowi do podejmowania wzmożonych patroli w okresie zimowym dotyczy to głównie udzielenia ewentualnej pomocy osobom bezdomnym, zwłaszcza w niebezpiecznych okresach mrozu. Z kolei w raporcie straży pożarnej, który przedstawił Komendant Gminny OSP Jan Mól, odnotowano około 200 zdarzeń z interwencjami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej (w lokalnych zagrożeniach najczęściej musiała interweniować jednostka OSP z Bydlina). Jak podkreślił Jan Mól, największym wyzwaniem dla służb była sierpniowa klęska w postaci trąby powietrznej. Tutaj, oprócz miejscowych jednostek straży, przy akcji bezpośrednio po wydarzeniu pracowało ok. 300 strażaków z obcych jednostek. W okresie zimowym podejmowane są także akcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w tym także działania zagospodarowania czasu wolnego. W domach kultury oraz w szkołach i placówkach oświatowych w czasie ferii organizowane były zajęcia kulturalne, artystyczne i sportowe (w szkołach pod opieką nauczycieli dyżurnych). Rafał Jaworski Nu m e r a c j a d o m u o b o w i ąz k o w a! Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Klucze apeluje do mieszkańców gminy Klucze o dopełnienie obowiązku oznakowania nieruchomości numerami porządkowymi w terminie do końca marca 2013 roku. Kontroli numeracji domów będą dokonywać dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kluczach (za brak oznakowania domu tabliczką z numerem grozi kara pieniężna). O obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie budynku tabliczki z numerem mówią: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. oraz Rozporządzenie z dnia 28 października 2004 r. Ministra Infrastruktury. Oprócz tego, że jest to obowiązek, wynikający z ustawy, to brak takiego oznakowania może być przeszkodą w dotarciu do domów ratowników medycznych lub lekarzy pogotowia. Brak oznakowania numerycznego domu może także opóźnić jakąkolwiek inną pomoc służb, na przykład policji. Apel straży pożarnej Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego apelują o nie urządzanie, ze względów bezpieczeństwa, dzikich lodowisk na stawach i innych zbiornikach wodnych. Przypominają także o zachowaniu ostrożności w użytkowaniu urządzeń grzewczych, zwłaszcza o nie pozostawianiu w ich pobliżu materiałów łatwopalnych. Akcja Zima Informujemy, że w sprawach utrzymania dróg gminnych, w ramach prowadzonej Akcji Zima 2012/2013, można kontaktować się telefonicznie na numery: , Uwaga na zakażenia grypą! Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Klucze informuje, że w styczniu br. na terenie Małopolski wystąpiły ogniska zakażeń grypą typu AH1N1 (świńska grypa). W związku z tym Wójt Gminy Klucze apeluje o przestrzeganie zasad higieny osobistej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa grypy. W okresie zacho- rowań na grypę szczególną uwagę należy zwrócić na osoby po 60 roku życia oraz dzieci. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę, należy: unikać kontaktu z osobami zarażonymi (uwaga na duże skupiska ludzkie!), a w razie konieczności używać maski ochronnej lub odzieży ochronnej (rękawiczki); jak najczęściej myć i dezynfekować ręce, brać prysznic po powrocie do domu (z myciem głowy i twarzy), nie witać się przez podanie ręki i poprzez całowanie, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust; jak najczęściej dezynfekować podłogi, klamki, kierownicę w samochodzie, klawiatury komputerowe, telefony, buty i odzież. Przygotował: Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UG Klucze 5

6 sprawy obywatelskie ECHO KLUCZ BEZPŁATNE PORADY Prowadzenie i rozwój firmy Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające założyć własną firmę mogą w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9:30-14:30 skorzystać bezpłatnie z usług Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Klucze. Bezpłatnych porad w zakresie prowadzenia i rozwoju firmy udzielają konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, podczas indywidualnych konsultacji mogą dowiedzieć się, jakie zagadnienia należy przemyśleć przed rozpoczęciem działalności, jak ocenić opłacalność planowanej działalności, jak przebiega procedura re- jestracji firmy, jakie są dostępne środki finansowe przeznaczone na rozpoczynanie działalności (dotacje, pożyczki itp.). Natomiast przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje m.in. na temat możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania swojej działalności oraz na temat wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem firmy i zatrudnianiem pracowników. Więcej informacji na temat usług świadczonych przez małopolskie Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług, dostępne są na stronie Gmina klucze w liczbach Statystyka demograficzna 2012 Liczba ludności ogółem: (stan na r.) w tym: kobiet 7759 mężczyzn 7295 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach: Bogucin Duży 336 Bydlin 994 Chechło 1665 Cieślin 308 Golczowice 288 Hucisko 178 Jaroszowiec 1325 Klucze 5047 Kolbark 506 Krzywopłoty 530 Kwaśniów Dolny 641 Kwaśniów Górny 799 Rodaki 940 Ryczówek 1192 Zalesie Golczowskie 305 Urodzenia: Małżeństwa: Zgony: 160 dzieci 142 osoby zawarły związek małżeński 162 osób zmarło Zmiany w procedurze meldunkowej Z dniem 31 grudnia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące procedury meldunkowej. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności wprowadza między innymi następujące zmiany: 1. Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego, trwającego ponad 3 miesiące, można dokonać jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu. 2. Zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 3. Zniesiono obowiązek przedkładania wojskowego dokumentu osobistego m.in. książeczki wojskowej. 4. Zniesiono obowiązek zameldowania na okres krótszy niż 3 miesiące (nie dotyczy to cudzoziemców niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej). 5. Wydłużono okres zgłoszenia zameldowania w nowym miejscu pobytu do 30 dni. Opracował: Referat Spraw Obywatelskich fot. wikipedia.pl 6

7 N r 01/237/13 STYCZEŃ 2013 Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne zmiany w 2013 roku Wraz z nowym rokiem 2013 weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiany dotyczą m.in. becikowego i świadczenia pielęgnacyjnego. Od dnia 1 stycznia 2013 roku jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będzie uzależniona od dochodu, tj ,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Rodzice dzieci, które urodziły się (zostały przysposobione, objęte opieką prawną lub faktyczną) przed roku, będą miały przyznane powyższe świadczenie na dotychczaso- nie. Jego przyznanie uzależnione będzie od spełnienia warunków określonych w ustawie z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 poz. 1548). Od została zwiększona kwota świadczenia pielęgnacyjnego na 620,00 zł oraz zmieniły się zasady nabywania prawa do tego świadczenia. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Monika Jochymek - Koordynator Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Specjalny Zasiłek Opiekuńczy Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek taki nie będzie przysługiwał, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę: a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalnorentowego, renty socjalnej, zasiłku wych zasadach (niezależnie od dochodu) ustawa z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2012 poz. 1255). Drugą ważną zmianą jest wprowadzenie nowego świadczenia tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jest on uzależniony od dochodu tj. 623,00 zł na osobę w rodzinie i wynosi 520,00 zł miesięczstałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. ; Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2012 poz. 1548). Monika Jochymek - Koordynator Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 7

8 dni seniora w gminie klucze ECHO KLUCZ Pierwsze spotkanie w Kwaśniowie Górnym dzień seniora W Kluczach Od listopada do stycznia tradycyjnie w gminie Klucze odbywały się Dni Seniora. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 20 listopada ub. roku w Kwaśniowie Górnym. Seniorzy spędzili miły wieczór przy muzyce i poczęstunku. Spotkanie odbyło się w świetlicy, a uczestniczyli w nim najstarsi mieszkańcy Kwaśniowa Górnego oraz zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko, radny Powiatu Olkuskiego Norbert Bień, radny Gminy Klucze Edward Oruba i proboszcz parafii w Kwaśniowie ks. Marek Plebanek. Przyśpiewki i tańce w Kwaśniowie Dolnym Dzień Seniora w Kwaśniowie Dolnym odbył się 28 listopada. Czcigodni Seniorzy, jak i zaproszeni goście, przyjemnie spędzili czas przy suto zastawionym stole, przyśpiewkach i tańcach. Nie zabrakło przy tym pięknych życzeń, pogaduszek i występu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie (zdjęcie ) pod opieką Doroty Kardynał. Na Dniu Seniora w Kwaśniowie Górnym gościli m.in. Zastępca Wójta Gminy Klucze Ilona Szczęch, ks. Marek Plebanek, radny Powiatu Olkuskiego Norbert Bień i radny Gminy Klucze Edward Oruba. Sołtys Krzysztof Nowak (organizator) dziękuje gościom za przybycie oraz Radzie Sołeckiej i Kołu Gospodyń Wiejskich za pomoc w organizacji imprezy. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko i sołtys Roman Sperka wręczali kwiaty i listy z życzeniami najstarszym seniorom z Klucz Największą liczbę seniorów, ok. 400 osób, zgromadziło spotkanie, zorganizowane 23 listopada w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach. Na uroczystość zapraszali Wójt Gminy Kazimierz Ściążko, rada sołecka oraz radni z Klucz. Dla zgromadzonych gości wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich w Kluczach, prezentując zabawne przedstawienie o tradycjach i dawnych zwyczajach wiejskich. Przedstawienie wyreżyserowała Justyna Gomułka-Błaszczyk, a autorem opracowania muzycznego był Zdzisław Dusza (oboje są instruktorami w Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach). Występ KGW został współfinansowany w ramach projektu nasz Teatr z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce i Stowarzyszenia Forum Oświatowe Na Dniu Seniora wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Klucz Klucze oraz ze środków Stowarzyszenia Ziemia Kluczewska. Na Dniu Seniora w Kluczach gościli m.in. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko z małżonką, radni z Klucz, ks. proboszcz Andrzej Ciszewski oraz ks. wikariusz Józef Baran, przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Oświatowe w Kluczach, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska i dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Curyło. Wójt Gminy Klucze wręczył list gratulacyjny i kwiaty Elżbiecie Kocjan z tytułu otrzymania Złotego Medalu za działalność na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przekazano także dyplomy i kwiaty najstarszym seniorom w sołectwie. Sołtys Roman Sperka dziękuje sponsorom i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania uroczystości Dnia Seniora w Kluczach. 8

9 N r 01/237/13 STYCZEŃ 2013 dni seniora w gminie klucze W Ryczówku przy muzyce, tańcach i poezji ciami autorstwa Haliny Ładoń znajdą Państwo na stronie internetowej www. gmina-klucze.pl Życzenia dla seniorów w Cieślinie przybyli m.in. Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko, radny Edward Oruba i ks. Marek Plebanek. Biesiadę dla seniorów rozpoczęły śpiewem panie z Koła Gospodyń Wiejskich, a następnie do tańca przygrywał Bogdan Brąblik. Sołtys Ewa Kruszak składa podziękowania paniom z KGW i Rady Sołeckiej oraz radnemu Edwardowi Orubie za trud włożony w zorganizowanie Dnia Seniora. Dzień Seniora w Ryczówku odbył się 30 listopada, w tamtejszej świetlicy. Seniorzy i osoby samotne spędzili wieczór przy muzyce zespołu Axel bis, poczęstunku, tańcach i słuchaniu poezji w wykonaniu pani Janiny Bednarz, poetki z Ryczówka. Goścmi Dnia Seniora byli m.in. Zastępca Wójta Gminy Ilona Szczęch, dzielnicowy aspirant Dariusz Gorgoń i ks. Jarosław Kwiecień, proboszcz parafii Rodaki. Rodaccy seniorzy Gośćmi rodackiego Dnia Seniora, który odbył się 11 grudnia, byli m.in. przedstawiciele samorządu Gminy Klucze, szef OSP, pani radna, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich, szefowa Rady Parafialnej, proboszcz, dyrektor szkoły, ale przede wszystkim młodzi 60+ czyli rodaccy seniorzy wylicza ks. Jarosław Kwiecień, proboszcz parafii Rodaki. U gościnnych, jak zawsze, strażaków, spotkali się, aby wspólnie powspominać i pośpiewać, a także zjeść małe co nieco. Pan Mieciu i jego kompani wyjęli akordeony, Rodaczanie śpiewniki i cała sala zaśpiewała znane i mniej znane przeboje. Był też moment wzruszający, kiedy seniorka seniorek czyli pani Helena Kidawa otrzymała piękny bukiet i podziękowania, m.in. za pielęgnowanie miejsc kultu religijnego w Rodakach. Pełną relację przygotowaną przez ks. Jarosława Kwietnia, wraz ze zdję- W Cieślinie spotkanie z seniorami zorganizowała Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich. Dzień Seniora odbył się tam 24 listopada. Gości uroczystości przywitał sołtys Dariusz Rydzyk, który złożył mieszkańcom Cieślina najserdeczniejsze życzenia: zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzenia seniorom złożyli także Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko, Zastępca Wójta Ilona Szczęch i radny Aleksander Mrówka. Podczas uroczystości najstarsze mieszkanki Cieślina otrzymały upominki. Dla uczestników spotkania przygotowano smaczny posiłek i słodki poczęstunek. Zabawa, przy tańcach i śpiewie, upłynęła do późnych godzin. W Hucisku dla seniorów zaśpiewały panie z KGW 2 Listopada w świetlicy gminnej odbyła się uroczystość Dnia Seniora dla mieszkańców Huciska. Przyjęcie zostało zorganizowane przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, sołtysa oraz Spółdzielnię Opoka. Najstarszym seniorem obecnym na uroczystości była pani Helena Mudyna, która otrzymała upominek. Na Dzień Seniora do Huciska W Bydlinie wystąpił zespół Tesamee 29 listopada odbył się Dzień Seniora w Bydlinie, przygotowany przez Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich (salę na uroczystość udostępniła Ochotnicza Straż Pożarna). Na zaproszenie organizatorów do Bydlina przybyli m.in. Zastępca Wójta Gminy Ilona Szczęch, radny Bogusław Paś, proboszcz parafii Bydlin ks. Krzysztof Słomian, ks. kanonik Roman Wojtan i dyrektor Szkoły Podstawowej w Bydlinie Paweł Milanowski. Oprawę muzyczną Dnia Seniora zapewnili Adam Chmura oraz zespół Tesamee, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach. Sołtys Marian Mędrek dziękuje przybyłym gościom oraz wszystkim osobom, zaangażowanym w przygotowanie Dnia Seniora. Dzień Seniora w Kolbarku W tej miejscowości, spotkanie dla seniorów zorganizowały 22 listopada Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich. Na Dzień Seniora przybyło ponad sześćdziesięciu gości. Życzenia seniorom składali m.in. Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko i sołtys Jan Domagała. W organizację Dnia Seniora w Kolbarku włączyła się Spółdzielnia Socjalna Opoka. Sołtys Jan Domagała dziękuje serdecznie przybyłym gościom i organizatorom Dnia Seniora. Relację z kolejnych Dni Seniora przedstawimy w następnym numerze Echa Klucz. Więcej zdjęć z Dni Seniora mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej w zakładce Wydarzenia. 9

10 echo wydarzeń ECHO KLUCZ Świąteczne dary Od 19 listopada do 12 grudnia 2012 roku trwała zbiórka darów dla osób samotnych, chorych i rodzin wielodzietnych, zorganizowana z inicjatywy Wójta Gminy Klucze Kazimierza Ściążki. Akcję Przynosimy radość na święta zorganizowały Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Klucze. Wizyty św. Mikołaja W grudniu, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie Dużym, strażacy zorganizowali dla dzieci spotkanie ze św. Mikołajem (wcześniej, w listopadzie, odbyły się tam Andrzejki, również przygotowane przez OSP). Druhowie zorganizowali słodkie prezenty, a zabawy z najmłodszymi prowadziła Monika Rzepka (opiekun klubu Tęcza z ramienia Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze). Z kolei dla dzieci z Cieślina spotkanie ze świętym Mikołajem zorganizowano w świetlicy. Paczki dla dzieci przygotowali rodzice, a organizatorami spo- tkania i sponsorami poczęstunku byli sołtys Dariusz Rydzyk i Koło Gospodyń Wiejskich. W Bydlinie w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu gościł nie jeden, a dwóch Świętych Mikołajów. Odwiedzili uczniów w klasach, nauczycieli i pracowników, przynosząc słodycze. Następnie Mikołaje z koszem cukierków udali się w teren, odwiedzając mieszkańców. Spotkanie ze Świętym Mikołajem zorganizowano także w świetlicy w Golczowicach. (RAJ) Dary od mieszkańców artykuły spożywcze, chemiczne, szkolne i zabawki zbierane były do 13 grudnia w szkołach, a stamtąd przewieziono je do Urzędu Gminy Klucze. Tutaj pakowali je wolontariusze Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 14 grudnia paczki mogły odbierać rodziny i osoby, dla których były przeznaczone. Łącznie przygotowano ponad 60 paczek. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania mieszkańcom Gminy Klucze, przede wszystkim rodzicom uczniów, za wsparcie akcji Przynosimy radość na święta, za okazane serce i wrażliwość. Dziękujemy także panu Pawłowi Smętkowi i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie za pomoc w przewiezieniu darów rocznica wybuchu Powstania Styczniowego Nocą z 22 na 23 stycznia 1863 r. wybuchło zbrojne powstanie niepodległościowe. To jedno z najtragiczniejszych naszych powstań narodowych. Jak pisze na portalu historia.org.pl dr Adam Cyra, niesprzyjająca sytuacja polityczna i słabość militarna powstańców z góry skazywały ich na klęskę. Jednak powstanie z 1863 r. zaważyło ogromnie na kształtowaniu naszej świadomości narodowej. Powstańcy, słabo uzbrojeni i w liczbie zaledwie 6 tysięcy (w dniu wybuchu powstania) nie byli w stanie stawić czoła stacjonującej na ziemiach polskich ponad 100 tysięcznej armii rosyjskiej. Mimo to, powstanie styczniowe objęło swym zasięgiem olbrzymi obszar ziem polskich i trwało najdłużej ze wszystkich zrywów narodowowyzwoleńczych (do wiosny 1864 r). W tym czasie stoczono ok potyczek, a przez szeregi powstańcze przewinęło się przeszło 200 tys. ochotników (Piotr Kołodziej, hirtoria.org.pl). Jedną z takich bitew, w dodatku wygraną dla powstańców, była bitwa pod Golczowicami (22 kwietnia 1863 roku) oddziału kpt. Anastazego Mossakowskiego z wojskami rosyjskimi, dowodzonymi przez gen. mjr. Aleksandra Szachowskiego. Wydarzenia te, w przypadającą w tym roku okrągłą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, zostaną w gminie Klucze upamiętnione. Wkrótce podamy program uroczystości związanych z przebiegiem powstania na ziemi kluczewskiej. 10

11 N r 01/237/13 STYCZEŃ 2013 echo wydarzeń Kuźnia podsumowała projekt Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Ryczówka Kuźnia, przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Kluczach, zakończyło realizację projektu Dbamy o tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe. Kwota dotacji 2 tys. zł - została przeznaczona na zakup materiałów do remontu kuchni w świetlicy gminnej w Ryczówku oraz na opracowanie zbioru scenariuszy autorstwa śp. Heleny Garus, dotyczących dawnych zwyczajów i obrzędów (scenariusze te już od 30 lat wykorzystywane są przez Teatr Ludowy w Ryczówku). Wkładem własnym Kuźni do projektu była praca wolontariuszy ze Stowarzyszenia i uczynnych ludzi spoza tej organizacji. Dzięki pracy wolontariuszy powstała nowa, estetyczna kuchnia z elementami folklorystycznymi, która będzie służyła mieszkańcom oraz działającym w Ryczówku organizacjom. Z nowej kuchni najbardziej zadowolone będzie Koło Gospodyń Wiejskich, które specjalizuje się w przygotowywaniu potraw regionalnych. Więcej na (zakładka Wydarzenia) Abisynka w Kolbarku po remoncie Szkolenia dla seniorów Stowarzyszenie Bractwo Szkolne, działające przy Szkole Podstawowej w Kwaśniowie, zdobyło środki unijne na wyremontowanie studni i wymianę pompy Abisynki na źródle jurajskim Antoni w Kolbarku. Zagospodarowany został także teren wokół studni. Jak uważają inicjatorzy przedsięwzięcia, powstało w ten sposób miejsce wypoczynku z dostępem do wody dla mieszkańców, pielgrzymów i turystów. Inwestycja została sfinansowana ze środków LGD Nad Białą Przemszą, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z zakresu Małych projektów. Dofinansowanie wyniosło złotych. Roboty demontażowe, renowację zbiornika studni, wykonanie koryta pod kostkę brukową przeprowadzili mieszkańcy wsi. Położenie kostki brukowej, budowę murku, montaż zdroju ulicznego Abisynki i słupków ozdobnych powierzono firmie budowlanej. Wieś znajduje się na trasie szlaków turystycznych, jednym z nich jest Międzynarodowy Szlak Maryjny, który łączy Częstochowę i Kraków z Mariazell w Austrii. W okresie letnim wielu turystów i pielgrzymów przemierza tę trasę. Stworzenie miejsca wypoczynku z dostępem do wody pozwoli im na zregenerowanie sił uważa Norbert Bień, koordynator projektu z ramienia Bractwa Szkolnego w Kwaśniowie. Reprezentantami przy projekcie byli ponadto: sołtys Kolbarku Jan Domagała, Anna Kardynał z LGD Nad Białą Przemszą i Tadeusz Dominiak z OSP (strażacy ochotnicy przeprowadzili wypompowanie wody i prace demontażowe). (RAJ) Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach, biorą udział w projekcie partycypacja Seniorzy na rzecz seniorów w przestrzeni publicznej W ramach projektu słuchaczki uczestniczyły w szkoleniach komputerowych, pod nazwą Senior w sieci. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata W naszym województwie realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. 11

12 sportowe echo ECHO KLUCZ Pływalnia w Jaroszowcu otwarta! Od 12 stycznia amatorzy pływania mogą korzystać z basenu w Jaroszowcu. Pływalnia ruszyła po gruntownym remoncie. Aqua-aerobik na basenie w Jaroszowcu Modernizacja basenu zakończyła się w 2012 roku. Wyremontowano nieckę basenu, a także zamontowano jedną z najnowocześniejszych instalacji do przepompowywania, chlorowania i filtrowania wody (o inwestycji pisaliśmy w grudniowym numerze Echa Klucz). Proces uzdatniania wody w ba- senie odbywa się obecnie w sposób automatyczny. Godziny otwarcia basenu: Od wtorku do piątku w godzinach W soboty i niedziele: w godzinach Sylwetka sportowca Wicemistrz w ju-jitsu Damian Miłowicki z Klucz to zawodnik ze sporymi osiągnięciami w ju-jitsu. Od dwóch i pół roku trenuje w UKS Kumite Klucze. Jest członkiem młodzieżowej reprezentacji Polski. W ubiegłym roku został wicemistrzem Polski w ju-jitsu w kategorii wagowej 85 kg. Uczy się w Zespole Szkół w Kluczach (obecnie w klasie maturalnej), jest też harcerzem. Od zawsze lubiłem treningi i utrzymanie dobrej kondycji. W przeszłości interesowałem się piłką nożną, ale kiedy powstał w Kluczach Uczniowski Klub Sportowy Kumite i pojawiła się możliwość trenowania, od razu z tego skorzystałem opowiada Damian. fot. Olkuszanin.pl Tenisiści na podium Tenisiści z Jaroszowca odnieśli kolejne sukcesy, tym razem w XIV Wigilijnym Turnieju Dzieci i Młodzieży w tenisie stołowym w Żorach. Troje z nich zajęło pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Jak informuje Barbara Swędzioł, Prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Tenisa Stołowego w Jaroszowcu, klub na zawodach reprezentowała 12-osobowa ekipa. Emilia Borowiecka zajęła pierwsze miejsce w kategorii wiekowej kl. III-IV szkół podstawowych, również pierwsze miejsce w tej samej kategorii wiekowej zajął Paweł Bajer, natomiast w starszej kat. wiek. (kl. III-IV SP) pierwsze miejsce zajął Kamil Nowak zawodnik ten powtórzył sukces z zawodów w latach 2010 i 2011, w których wygrywał w swoich grupach wiekowych. Z kolei trzecie miejsca w kat. kl. V-VI SP zajęli Joanna Piątek i Kacper Majewski, at Monika Szromnik zajęła trzecie miejsce w kategorii uczniów gimnazjum. Wysokie pozycje w swoich kategoriach wiekowych zajęli także: Aleksandra Banyś (IV miejsce), Wioletta Grojec (VI) Maciej Jurkiewicz (VI), Nikola Polan (VIII), Maciej Filiczak (VIII). Impreza organizowana była pod patronatem m.in. Marszałka Województwa Ślaskiego, Wojewody Śląskiego i Prezesa Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 12

13 N r 01/237/13 STYCZEŃ 2013 szkolne echo Rok Korczakowski w Zespole Szkół w Kluczach Nie ma dzieci, są ludzie Pod takim hasłem obchodzony był w Zespole Szkół w Kluczach Rok Janusza Korczaka, ustanowiony przez Sejm w 2012 roku. Janusz Korczak był patronem działającej wcześniej w Kluczach-Osadzie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przez cały 2012 rok młodzież szkolna miała możliwość w ramach godzin wychowawczych poznać sylwetkę tego wybitnego człowieka - z zawodu lekarza, z poświęcenia i powołania wychowawcy i pedagoga, a z talentu pisarza i poety. Dla uczniów oraz odwiedzających szkołę rodziców i innych gości, przygotowano wystawy poświęcone Januszowi Korczakowi. Jedna z gablot wspominała także Kluczewskiego Korczaka, czyli Bolesława Hurasa (nauczyciela w szkole w Kluczach-Osadzie, w latach ), dla którego Janusz Korczak był dla auto- Janusz Korczak rytetem. Mieszkańcy Klucz pamiętają Bolesława Hurasa jako założyciela oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Klubu Pomocnej Ręki. Bolesław Huras Uznałem Janusza Korczaka za niepodważalny autorytet moralny ( ). Takie uznanie jest podstawą zobowiązań ( ) i aby te zobowiązanie realizować, zostałem nauczycielem, wychowawcą klasy i jeszcze konkretniej zbliżyłem się do DZIECKA pisał Bolesław Huras, kluczewski Korczak. Pod patronatem Wójta Gminy Klucze Konkurs recytatorów 7 stycznia w Olkuszu odbył się II etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Chechle i Szkołę Podstawową nr 1 w Olkuszu. Gminę Klucze reprezentowała trójka najlepszych recytatorów z klas 1-3 ze szkół podstawowych: Dominika Kocjan ze Szkoły Podstawowej w Kluczach (opiekun: Agnieszka Szarek), Zuzanna Brodzińska (SP Kwaśniów, opiekun Małgorzata Waluśkiewicz) i Natalia Leśniak (SP Chechło, opiekun Eleonora Lazurowicz-Senejko). Uczennice te są zdobywczyniami tytułów mistrza i wicemistrza recytacji Gminy Klucze. W etapie powiatowym młode recytatorki otrzymały wyróżnienia (zdjęcie ). To była już 11 edycja Konkursu Recytatorskiego dla Edukacji Wczesnoszkolnej, organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze. Hasło konkursu w edycji 2012/2013 brzmiało Wiersze z morałem. Organizatorkami konkursu w gminie Klucze są nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Chechle: Anna Wójcik-Kochańska i Eleonora Lazurowicz-Senejko. Podziękowania wszystkim uczestnikom i opiekunom za udział i przygotowanie konkursu złożyły Zastępca Wójta Gminy Klucze Ilona Szczęch i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle Anna Kotara, które obecne były na finale konkursu w Galerii MBWA w Olkuszu. Mistrzem recytacji Powiatu Olkuskiego została Oliwia Bagińska. Tytuły wicemistrzów otrzymali: Kamelia Szlachta z Zawady i Jakub Łobos z Olkusza. Wcześniej, w etapie gminnym konkursu (w grudniu 2012 r.) spotkali się w szkole podstawowej w Chechle uczniowie z siedmiu szkół gminy Klucze. Każdy z 21 młodych recytatorów mógł zaprezentować tylko jeden wiersz. Występy młodych oratorów oceniało jury w składzie: Anna Hajduła, Iwona Boruń i Mariola Binek. Na konkurs do Chechłan przybyli też zaproszeni goście: dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska, sołtys Chechła Maria Sierka oraz radny Gminy Klucze Piotr Kasprzyk. Rafał Jaworski 13

14 echo kultury ECHO KLUCZ Izba regionalna w Chechle W Chechle powstała izba regionalna. To już trzecie w gminie Klucze takie miejsce, w którym gromadzone są przedmioty, narzędzia, zdjęcia i wyroby ludowe, świadczące o naszym dziedzictwie kulturowym. fot. Magdalena Palska Więcej zdjęć (zakładka Wydarzenia) Izba mieści się w Domu Ludowym, a jej otwarcie odbyło się w listopadzie ub. roku. Spotkanie z tej okazji uświetniły występy Koła Gospodyń Wiejskich i uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Chechle. Scenka ludowa pt: Jak onegdaj bywało, wystawiona przez dzieci, została przygotowana pod opie- ką nauczyciela Bożeny Kliś. Otwarcia izby dokonała sołtys Chechła, Maria Sierka. W wydarzeniu wzięli udział przewodniczący Rady Gminy Klucze Józef Kaczmarczyk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle Anna Kotara, ks. dziekan kan. Marek Szeląg oraz mieszkańcy Chechła. Jasełka w Jaroszowcu Promocja tomiku poezji W Domu Kultury Hutnik w Jaroszowcu uczniowie z klasy trzeciej i szóstej, przygotowani przez Beatę Kruszenko i Ewę Włodygę, wystawili Jasełka. Przedstawienie odbyło się pod koniec grudnia, przed Świętami Bożego narodzenia. Wspaniale przygotowany występ obejrzeli mieszkańcy, przedstawiciele samorządu, nauczyciele i rodziny młodych aktorów. Jasełka w Jaroszowcu nie tylko odtwarzały dzieje Świętej Rodziny, ale również wpleciono w to wątki współczesności: problemy, z jakimi zmaga się dzisiejsza rodzina, relacje między dziećmi a rodzicami. Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach zorganizowała spotkanie promujące tomik poezji, zawierający wiersze dziewięciu poetów zrzeszonych w Kole Literackim Strofy przy GBP. Tomik nosi tytuł Odkryta na jurajskiej skale. Opublikowano w nim wiersze autorstwa: Janiny Bednarz, Doroty Bielach, Kazimiery Jańczy, Wandy Mól, Olimpii Rychlińskiej, Katarzyny Rychlińskiej, Bożeny Wicherek, Feliksy Heleny Ziemniak i Bronisława Tomsi. Spotkanie promocyjne poprowadziła Elżbieta Szatan dyrektor GBP w Kluczach. Wzięli w nim udział twórcy oraz liczne grono zaproszonych gości: przedstawiciele samorządu oraz rodzina i znajomi poetów. Znakomitą oprawą muzyczną, wprowadzającą słuchaczy w nastrój poetycki, był występ Piotra Piechy aktora Teatru Ludowego w Krakowie. 14

15 N r 01/237/13 STYCZEŃ 2013 echo wydarzeń Spotkanie wigilijne dla 300 osób Osoby starsze, samotne i bezdomne łącznie ponad trzystu uczestników zostały zaproszone na spotkanie opłatkowe w Kluczach, z udziałem m.in. Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka i Wójta Gminy Klucze Kazimierza Ściążko. Uczestnicy Wigilli zgromadzili się w auli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kluczach. Tam wysłuchali życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia, wygłoszonych przez Biskupa Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka oraz Wójta Gminy Klucze Kazimierza Ściążkę. Dla zgromadzonych gości wystąpili uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach, przygotowani przez nauczycielki: Magdalenę Nowak i Beatę Sierkę. Występ (Jasełka) był efektem warsztatów teatralnych i wokalno-instrumentalnych, prowadzonych przez nauczycielki. Dekorację sceny przygotowała Lidia Piłka. W koncercie kolęd wystąpił chór Ziemia Kluczewska pod kierownictwem artystycznym Moniki Korpusik (zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury). Spotkanie zorganizowali: Wójt Gminy Klucze, Rada Gminy Klucze oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach. Spotkania opłatkowe organizowane są w Kluczach od co najmniej 15 lat. Rafał Jaworski Podczas Wigilii w Kluczach odbyło się także uroczyste przekazanie betlejemskiego światełka pokoju, które biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi wręczyły uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum w Kluczach. Jestem ogromnie wdzięczny za ten symbol, który będzie nam towarzyszył tego wieczoru. Niech betlejemskie światełko pokoju rozświetla nam mroki naszego codziennego życia powiedział biskup Grzegorz kaszak, odbierając dar od dzieci z Klucz. Tradycyjnie, światełko pokoju do gminy Klucze przywieźli z Krakowa uczniowie Szkoły Podstawowej w Kluczach i podopieczni placówki Tęcza, pod opieką Aliny Konieczniak i Anny Konieczniak. Do Krakowa, oprócz dzieci z Klucz, po światełko pojechali również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu. 15

16 ECHO KLUCZ Po raz dwudziesty wolontariusze ze szkół Gminy Klucze uczestniczyli w zbiórce środków finansowych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku celem zbiórki było ratowanie dzieci i godna opieka medyczna seniorów. Ze zbiórek i licytacji na terenie gminy Klucze na konto WOŚP wpłynęło , 75 zł. Witając uczestników i inaugurując finał WOŚP w kluczewskim Domu Kultury, Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko powiedział: W Kluczach zagrała Orkiestra Pomocy W tym roku w gminie Klucze około dziewięćdziesięciu wolontariuszy pracuje na rzecz tego szczytnego celu. Cieszę się, że są państwo z nami i włączają się w zbiórkę i licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za to wszystkim wam dziękuję. (RAJ) Galerię zdjęć i relację z XXI Finału WOŚP w Kluczach znajdą Państwo na (w zakładkach Galeria i Wydarzenia) fot. Rafał Jaworski fot. Krzysztof Boniecki (Olkuszanin.pl) Podziękowanie Gorąco dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w zorganizowanie XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tj. zbiórki pieniężnej na terenie gminy Klucze, koncertu w DK Papiernik w Kluczach, kramiku z różnościami, nauki pływania i nurkowania z butlą na krytej pływalni Gimnazjum w Kluczach oraz poczęstunku dla wolontariuszy. Dziękuję serdecznie dyrektorom wszystkich szkół z terenu Gminy Klucze, wolontariuszom oraz ich rodzicom i opiekunom, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zespołu Oświaty, Urzędu Gminy Klucze i Gminnej Biblioteki Publicznej, emerytowanym pracownikom UG w Kluczach: Małgorzacie Kocjan, Elżbiecie Kulawik i Hannie Sierce, Słuchaczkom Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Annie Kocjan, Stanisławie Imielskiej, Barbarze Augustyn. Dziękuję także komendantowi i pracownikom Komisariatu Policji w Kluczach, Dawidowi Antosiakowi z OSP w Rodakach, Leonowi Paci z OSP w Chechle, Czesławowi Plutce z OSP w Ryczówku i Pawłowi Kulawikowi z OSP w Bydlinie, kierownikowi i pracownikom Banku PEKAO S.A w Kluczach, Stowarzyszeniu BABINIEC i Kołu Gospodyń Wiejskich w Kluczach, Zofii Rydzyk, Jolancie Gawron, Jolancie Rembelskiej, Zenonie i Janowi Banysiom, instruktorom nauki pływania i nurkowania. Składam również serdeczne podziękowania wykonawcom koncertu: grupom Muminki i Słoneczka z Przedszkola w Kluczach, uczniom Szkoły Podstawowej w Kluczach, Chechle, Rodakach, uczniom Gimnazjum w Kluczach i Bydlinie, zespołom działającym przy GOK Klucze: zespołowi wokalnemu Ogniki i dzieciom z sekcji teatralnej, zespołowi ARH Rock oraz gościowi specjalnemu koncertu zespołowi LIKEIT. Wszystkim mieszkańcom Gminy Klucze dziękuję za hojność, życzliwość, ogromne serce i poparcie dla idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szef Sztabu WOŚP Kazimierz Ściążko Wójt Gminy Klucze 16

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26 Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012r., poz. 1548) wszystkie decyzje przyznające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE:

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: Od dnia 03.06.2013r. tut. Ośrodek rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do Świadczenia Pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OSOBY UPRAWNIONE: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: 1. matka lub ojciec, 2. opiekun faktyczny dziecka, 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Miejski

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla opiekuna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska

Zasiłek dla opiekuna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska Zasiłek dla opiekuna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska ul. Bodzentyńska 32/40 25-308 Kielce. tel. (041) 343-21-33,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. Gdy członkiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi sekcji świadczeń oraz administratorowi koordynującemu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi sekcji świadczeń oraz administratorowi koordynującemu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 021.1.34.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 17.04.2013 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów, treści dokumentów w związku z realizacją art. 23 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 18 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Cybinka, kwiecień 2016 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Informacje ogólne Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3083 UCHWAŁA NR XXI/119/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko)

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko) Załącznik nr 5 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... Stan cywilny... Obywatelstwo... Ulica... Nr domu... Nr mieszkania...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... Stan cywilny... Obywatelstwo... Ulica... Nr domu... Nr mieszkania... Nazwa organu prowadzącego postępowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13-111 Janowiec Kościelny 148 Strona 1 z 5 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 2015-07-27 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I WZÓR Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko Jan Kowalski 700102123456 NIP**)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.:

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.: W przypadku wystąpienia: 1. zmian w liczbie członków rodziny, 2. uzyskania dochodu, czyli: zakończenia urlopu wychowawczego, uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad:

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń : Adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osoby otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osoby otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osoby otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 5283 UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach Referat Świadczeń Rodzinnych: 44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 1; tel.(fax) (32) 335 53 54, tel. 335 53 30 Filia nr 1 w Sośnicy: 44-103 Gliwice, ul. Reymonta 18; tel.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r.

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r. Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19.05.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie

Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie w art. 2 pkt 2 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Imię Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby pomagać

Jesteśmy po to, aby pomagać Zasiłek rodzinny Od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia 31 października roku następnego. Do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Adres: ul. Ozimska 19 45-057 Opole www.mcs.opole.pl Załącznik nr 17 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w J A W O R Z N I E 4-600 Jaworzno, ul. Północna 9b woj. śląskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęło dnia.......... nr sprawy DSR.5......0.../........... (podpis

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach programu Działaj Lokalnie Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach PROJEKTY DOFINANSOWANE

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach programu Działaj Lokalnie Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach PROJEKTY DOFINANSOWANE Numer Tytuł projektu Wnioskodawca Realizator Gmina Wnioskowana kwota 2414/2015/36 2249/2015/36 2443/2015/36 2440/2015/36 1844/2015/36 2449/2015/36 Zdrowy ruch radosny duch Grill i wędka, jako sposób atrakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ZAKLICZYN 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel i podstawowe założenia analizy 3 1.2. Podstawa prawna. 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

a) pojemności 60 l w kwocie 12 zł, b) pojemności 120 l w kwocie 21 zł, c) pojemności 240 l w kwocie 39 zł, d) pojemności 1100 l w kwocie 170 zł.

a) pojemności 60 l w kwocie 12 zł, b) pojemności 120 l w kwocie 21 zł, c) pojemności 240 l w kwocie 39 zł, d) pojemności 1100 l w kwocie 170 zł. INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SPOSOBACH ROZLICZANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZMIANACH W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PORZĄDKU NA TERENIE GMINY REWAL Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

1... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) 2... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy)

1... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) 2... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Forma płatności: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Skibińskiego 1 tel. 262-25-28; 262-31-63 fax 261-36-94 KASA BANK WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA DRUK NR 354 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo