R u m s k ie N o w in y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R u m s k ie N o w in y"

Transkrypt

1 R u m s k ie N o w in y B iu le ty n In fo rm a c y jn y U rzędu M ia s ta L is to p a d n r 11 ( ) E g z e m p la r z b e z p ła tn y STARAJ SIĘ O STYPENDIUM Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przypomina, że 15 listopada br. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia artystyczne i sportowe. ) stypendium mogą się starać mieszkańcy Rumi, będącymi uczniami gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Stypendium można otrzymać za osiągnięcia artystyczne i sportowe (indywidualne i zespołowe) uzyskane w roku kalendarzowym, w którym składany jest wniosek. Do wniosku należy dołączyć opinię opiekuna artystycznego, trenera lub klubu sportowego oraz potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia. Szczegółowe informacje: na stronie internetowej lub w Wydziale Edukacji tut. Urzędu. (tel , ) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI W ostatni czwartek października odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej Rumi. Tematem przewodnim były inwestycje w mieście. Radni obejrzeli prezentację na temat inwestycji realizowanych przez Rumię, którą omówił Ryszard Grychtoł, z-ca Burmistrza Miasta. Swoje sprawozdania z działalności przedstawili także: Florian Mosa, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej oraz kierownicy: Administracji Budynków Komunalnych Małgorzata Juzela oraz Cmentarza Komunalnego Eleonora Lademann. Na sesję zostało wprowadzonych kilka uchwał, przygotowanych przez Kluby Radnych PiS i PO, dotyczących inwestycji w mieście, zwłaszcza budowy dróg gminnych i nowego ratusza, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania programu prywatyzacji przedszkoli samorządowych oraz w sprawie wystosowania protestu dotyczącego uznania przez Ministerstwo Transportu Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej za inwestycje regionalną. Zobowiązali także Burmistrza Miasta do wyłonienia osobnego podmiotu, który zajmie się obsługą prawną Biura Rady Miejskiej Rumi. Radni nie przyjęli natomiast uchwał zaproponowanych przez Burmistrza Miasta, a dotyczących: przystąpienia Rumi do realizacji projektu Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta, wyrażenia zgody na udzielenia dotacji szpitalowi im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego oraz wyboru przedstawiciela Rumi w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Odwołali także Burmistrza Miasta z funkcji członka Rady Nadzorczej OPEC i powołali na to miejsce Zbigniewa Labudę. Radni nie podjęli też uchwał podnoszących podatki od środków transportu i od nieruchomości oraz uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie miasta na rok 2007 (dotyczących m.in.: przeznaczenia środków finansowych na odprawy emerytalne nauczycieli, pomoc materialną dla uczniów, zwiększenia funduszy na remonty rowów melioracyjnych, odprowadzających wodę opadową w okolicy ul. Partyzantów. Zgodzili się natomiast na: udzielenie pomocy finansowej dla Policji na przygotowanie w Komisariacie Policji w Rumi Błękitnego Pokoju, przeznaczonego na rozmowy z ofiarami przestępstw i zakup sprzętu komputerowego przez komisariat oraz udzielenia pomocy finansowej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Rumi na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego. WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO Drodzy Mieszkańcy! Przypominam, że istnieje ustawowy obowiązek wymiany dowodów osobistych, wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., (starego typu - zielone książeczkowe). W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. należy składać wnioski o nowy dowód. Uchwaloną przez Sejm w dniu 7 września br. ustawą, wydłużono jedynie okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi - do dnia 31 marca 2008 roku. Nie oznacza to jednak, że złożenie wniosku możemy odkładać na przyszły rok. Ustawa ta - nie przedłużyła terminu składania wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych. Istotną sprawą jest, aby wymiany dowodu nie zostawiać na koniec 2007 r., czyli na ostatnią chwilę. Dlatego też mając na uwadze ułatwienie Państwu dokonania tej formalności, jak i usprawnienie w tym zakresie pracy Urzędu zwracamy się z prośbą o w miarę możliwości sukcesywne wymienianie dowodów osobistych. Ustrzeże to Państwa przed długim oczekiwaniem w kolejce do złożenia wniosku, jak również wydłużonym czasem oczekiwania na nowe dokumenty. W celu wymiany dowodu osobistego należy zgłosić się osobiście, osobiście wypełnić odręcznie wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu miasta). Dowód osobisty odbiera się również osobiście. Do wniosku należy dołączyć: - 2 aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem (bez kolczyka) przedstawiające wyraźny wizerunek twarzy osoby, - oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia bądź małżeństwa w zależności od stanu cywilnego (do wglądu) akt urodzenia - panny i kawalerowie; akt małżeństwa - osoby, które kiedykolwiek wstępowały w związek małżeński (tj. mężatka/wdowa/rozwódka/żonaty/wdowiec/rozwodnik), - w przypadku osób, których dowód osobisty został wystawiony w Rumi, jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, składanie tych odpisów nie jest wymagane, - dowód wpłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego wniesiony w kasie Urzędu Miasta Rumi lub na konto , - w przypadku osób na stałe mieszkających za granicą aktualny polski paszport lub poświadczenie obywatelstwa polskiego, - stary dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (do wglądu). Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać w godzinach pracy urzędu: Poniedziałek , Wtorek , Środa , Czwartek Piątek w Biurze Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-58) lub pocztą elektroniczną Elżbieta Rogala-Kończak DYSKUSJA O NOWYM STUDIUM UWARUNKOWAŃ ROZWOJU RUMI W ubiegłym miesiącu,11 i 18 października, odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami Rumi na temat założeń do opracowywanego nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Spotkania odbywały się w I liceum Ogólnokształcącym przy ul. Starowiejskiej. Organizatorem była Elżbieta Rogala-Kończak, Burmistrza Miasta Rumi oraz Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Rumi. Celem spotkań było przybliżenie wszystkim mieszkańcom Rumi opracowywanego i aktualizowanego nowego studium - dokumentu niezwykle istotnego dla społeczności całej Rumi. Studium uwarunkowań i kierunków jest dokumentem poprzedzającym wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej miasta oraz programy i wizje związane z rozwojem społeczno-gospodarczym miasta. Studium jest zobowiązaniem lokalnej władzy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Wprowadzenie zmian w studium umożliwi nowe, szersze wykorzystanie wielu obszarów, które do tej pory miały inne przeznaczenie. Wymusza to obecna rzeczywistość, intensywny rozwój miasta w takich dziedzinach, jak: handel, usługi, czy budownictwo mieszkaniowe. Zmiany w studium umożliwią wprowadzenie kolejnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bowiem plany te, muszą się zgadzać z założeniami wspomnianego opracowania. Prace nad studium, trwające już od kilku miesięcy, prowadzi firma urbanistyczno-architektoniczna Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne DOM ze Starogardu Gdańskiego. Na spotkaniach przedstawiono mieszkańcom ogólne informacje o projekcie zmiany studium, podstawowe informacje o mieście, takich jak: położenie w regionie, rola w planowanym Obszarze Metropolitalnym Aglomeracji Trójmiasta, atuty Rumi oraz zagrożenia. Niezwykle ważnym elementem spotkań były dane o stanie miasta, w którym przedstawiono m.in.: użytkowanie terenów, stan własności gruntów, wykaz potencjalnych terenów inwestycyjnych, stan planistyczny, uwarunkowania środowiskowe, komunikacyjne, bariery rozwojowe, tendencje w zabudowie, dziedzictwo kulturowe. Nie bez znaczenia było przedstawienie wizji rozwoju Rumi. Tutaj pole do popisu mieli mieszkańcy, którzy licznie stawili się na spotkaniach i chętnie brali udział w dyskusji. Ponieważ, jak wynikało z dyskusji, studium jest niezwykle ważne dla Rumi, jej mieszkańców oraz rozwoju miasta, zakończenie prac planowane na styczeń 2009 roku - ulegnie znacznemu przyspieszeniu. Mieszkańcy będą o wszystkim informowani na łamach prasy, naszego biuletynu oraz na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

2 PRACA W URZĘDZIE ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Rumi: - Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej w pełnym wymiarze czasu pracy - Inspektor w Wydz. Urbanistyki i Architektury w pełnym wymiarze czasu pracy Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/ DLA BEZROBOTNYCH Klub Pracy działający przy Urzędzie Miasta Rumi informuje, że zasiłki dla bezrobotnych z terenu Rumi będą wypłacane w piątek, 9 listopada 2007 roku w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Redzie. Natomiast, termin składania oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie przez osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku został wyznaczony na 26 listopada 2007 roku. Osoby nie posiadające prawa do zasiłku składają oświadczenia w trybie indywidualnym co trzy miesiące - w dniu wyznaczonym przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy nek Sklep Zielarsko-Medyczny Ul. Starowiejska 2a/10, Pawilon koło dworca PKP Zioła Leki Kosmetyki Pn Pt Sobota FACHOWA PORADA TEL MAGIEL GORĄCY Ul. Gdańska 38 Tel.: (058) Czynny: pon pt: w godz sob: w godz OGŁOSZENIE O KUPNIE LOKALU MIESZKALNEGO ogłasza zamiar nabycia lokalu mieszkalnego własnościowego, położonego w Rumi 1. Kryteria zakupu lokalu: 1) powierzchnia lokalu 30 m 2 50 m 2, 2) lokal 1-, 2- lub 3-pokojowy, z kuchnią, łazienką, p.pokojem, 3) wyposażenie: instalacja zimnej wody, instalacja sieci kanalizacyjnej,instalacja elektryczna, instalacja grzewcza (z miejskiej sieci ciepłowniczej, kotłowni lokalnej lub ogrzewanie własne: gazowe, olejowe, elektryczne lub piece kaflowe), 4) kuchnia wyposażona w jedno lub dwukomorowy zlewozmywak, kuchenkę gazową czteropalnikową z piekarnikiem lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną, 5) łazienka lub wydzielone w.c. wyposażone w miskę ustępową z dolnopłukiem i sedesem z tworzywa sztucznego (nowe) umywalkę z baterią, 6) łazienka wyposażona w wannę lub kabinę natryskową, 7) stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub PCV, stan dobry, 8) wykończenie ścian farba emulsyjna lub tapety, stan dobry, 9) do lokalu winno przynależeć pomieszczenie piwniczne lub gospodarcze, 10) stan podłóg dobry, 11) lokal nadający się do zamieszkania bez dodatkowych remontów. 2. Oferta powinna zawierać: 1) Dane właściciela lokalu: - osoba fizyczna (imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego), - inny podmiot (dokument potwierdzający funkcjonowanie na rynku). 2) Dane lokalizacyjne przedmiotu sprzedaży tj.adres lokalu i jego oznaczenie ewidencyjne bądź wieczysto-księgowe, 3) Cenę sprzedaży lokalu wraz z udziałem w gruncie. 4) Sposób zapłaty ceny sprzedaży (jednorazowo-raty). 3. Gmina zastrzega sobie prawo obejrzenia lokalu przed wyborem oferty. 4. Oferty w sprawie sprzedaży winny być składane w terminie nie później niż do dnia 30 listopada 2007r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Rumi, pok.204, ul.sobieskiego zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. 6. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, pok.105, pod numerem telefonu (058) oraz Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok.109, pod numerem telefonu (058) Najkorzystniejsza oferta stanowić będzie przedmiot rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Miejskiej Rumi. WYWIESZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rumi Stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 340/314/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 30 października 2007r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w Rumi przy ul. Objazdowej, stanowiącą własność Gminy, przeznaczoną do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osób fizycznych. Rumskie Nowiny Redaktor Naczelny: Maria Drzazga Referat Integracji Europejskiej i Promocji Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, ; tel./fax: ; Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń Druk: Z.P. MERKO , ul. Tatrzańska 10, tel REKLAMA RTV SERVICE Naprawy, piloty, Sklep elektroniczny, ul. Tysiąclecia 6

3 NIE SPRZEDAWAJ ALKOHOLU NIELETNIM od kilku lat realizuje program bezpieczne miasto, którego jednym z elementów jest przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom, jakim są m.in. skutki picia alkoholu, poczynając od przestępstw, poprzez wypadki drogowe, utratę życia i zdrowia, niechciane kontakty seksualne, po uzależnienie od alkoholu. Są one szczególnie groźne dla młodych ludzi. Warto bowiem wiedzieć, że alkohol jest przyczyną co czwartego zgonu młodego Europejczyka w wieku lat. Często pierwszym krokiem do powstania zagrożenia jest sprzedaż alkoholu. Zwłaszcza nastolatkom, mimo iż jest to zabronione przez prawo. Dlatego,, wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kampania społeczna Chrońmy młodość ), zwraca się z prośbą i apelem do mieszkańców, aby nie sprzedawali piwa, ani żadnych innych napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18. roku życia lub znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe, uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Jeśli odmawia się sprzedaży alkoholu nieletnim: Jest się w zgodzie z prawem. Nie ryzykuje się utraty zezwolenia i kary grzywny. Zapobiega się negatywnym następstwom spożycia alkoholu przez osoby nieletnie, takim jak: ryzyko konfliktu z prawem, akty przemocy, wypadki również śmiertelne, ryzyko uzależnienia. Daje się dowód odpowiedzialności za siebie i innych. Odmowa sprzedaży alkoholu nieletnim powinna być jednoznaczna i stanowcza, ale uprzejma. Jeżeli klient żądający sprzedaży alkoholu jest agresywny, należy poprosić kierownika sklepu o interwencję, a w razie potrzeby wezwać policję lub straż miejską. Polskie prawo zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi: Art Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, ze znajdują się w stanie nietrzeźwości, 2) osobom do lat 18 ( ) Art Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. 2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust W razie popełnienia przestępstwa określonego w ut. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. 4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. WARTO ZNAĆ! Pomarańczowa Linia pomaga rodzicom, których dzieci piją. OZNACZ SWOJEGO CZWORONOGA Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przypomina, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy, właściciele czworonogów zobowiązani są do oznakowania swoich pupili identyfikatorami elektronicznymi (czipami). Oznakowanie psów kontrolują funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rumi za pomocą czytników do identyfikacji czipów. W przypadku braku identyfikatorów, strażnicy nakładają na właścicieli psów mandaty w wysokości od 50 zł wzwyż, a w przypadku dalszego uchylania się od tego obowiązku - kierują wnioski do sądu grodzkiego. Bezpłatne znakowanie psów przeprowadzają wszystkie gabinety weterynaryjne na terenie Rumi. ODŁAWIANIE WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ ZWIERZĄT Urząd Miasta Rumi informuje, że wałęsające się i zabłąkane na terenie miasta zwierzęta odławiane są w roku 2007 w drugą środę i czwartą sobotę miesiąca. Odłowami zajmuje się firma CANIS z Pucka, zwierzęta przekazywane są do schroniska dla psów Bajer w Małoszycach. Kontakty: Firma CANIS: Krzysztof Linard, ul. Przebendowskiego 23/10, Puck:Schronisko "Bajer" w Małoszycach: Sławomir Twardziak tel , ; czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-14:00 BEZPIECZNE MIASTO Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego -112 Policja -997 Straż Pożarna -998 Pogotowie Ratunkowe -999 Pogotowie Gazowe -992 Pogotowie Wodno-Kan Policja , , Straż Pożarna Straż Miejska Pogotowie Ratunkowe , , Pogotowie Gazowe Pogotowie Energetyczne Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne , Pogotowie Drogowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecz , Sanepid Wejherowo Zarząd Drogowy Wejherowo Powiatowy Urząd Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Komendant Pow. Państ. Straży Poż Komendant Powiatowy Policji Prokuratura Rejonowa , Powiatowy Inspektor Sanitarny Sąd Rejonowy w Wejherowie Areszt Śledczy Wejherowo Urząd Skarbowy Wejherowo Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Paszportowe Państwowa Inspekcja Pracy Urząd Statystyczny o/wejherowo NZOZ ul. Derdowskiego 24, NZOZ ul. Katowicka 16, NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Poradnia Medycyny Rodzinnej Panaceum ul. Katowicka 16, Lekarz Wojewódzki Koordynator Ratowniczych Działań Med Powiatowa Stacja Sanit.-Epid Szpital Specjalistyczny Wejherowo Reklama AXEL TAXI 4x6 cm

4 KALENDARZ IMPREZ LISTOPAD (sobota) godz ; Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w Szachach Dziewcząt i Chłopców ; Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Stoczniowców 6; SZS godz ; Miejska Gimnazjada w Szachach Dziewcząt i Chłopców; Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Stoczniowców 6; SZS godz ; EC WYBRZEŻE TPS RUMIA - CHTPS CHODZIEŻ mecz piłki siatkowej II liga kobiet I grupa; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS 11 (niedziela) godz obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rumi godz ; MKS ORKAN I RUMIA - BRDA PRIME FOOD PRZECHLEWO mecz piłki nożnej- seniorzy IV liga; stadion MOSiR, ul. Mickiewicza 43; MKS ORKAN godz ; MKS ORKAN II RUMIA - ORZEŁ CHOCZEWO mecz piłki nożnej- seniorzy klasa A ; stadion MOSiR, ul. Mickiewicza 43; MKS ORKAN godz ; KS Łączpol Gdynia - MKS Finepharm Jelenia Góra - mecz piłki ręcznej kobiet ekstraklasa; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. KS Łączpol Gdynia godz ; Koncert Pieśni Patriotycznych Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19; MDK godz ; Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia czołowego polskiego i europejskiego zespołu kameralnego; Kościół NMP Wspomożenia Wiernych ul. Dąbrowskiego 26; Parafia, UM 14 (środa) godz ; Powiatowa Licealiada w Piłce Ręczmej Dziewcząt; Hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Starowiejska 4; PSZS godz ; Miejska Gimnazjada w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; SZS 15 (czwartek) godz ; Wernisaż Wystawy Plastycznej Rodziny Tusk - prezentacja malarstwa, rzeźby, fotografii, poezji poszczególnych członków rodziny; Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19; MDK 15-30; "Galeria SIGNUM" Wystawa fotograficzna Irak jakiego nie znacie autorstwa Radosława Tyślewicza wykładowcy Akademii Morskiej w Gdyni, doradcy ekonomicznego polskiej misji wojskowej w Iraku; Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; DK SM Janowo 17 (sobota) godz ; EC WYBRZEŻE TPS RUMIA - UKS NEPTUN ŁEBA mecz piłki siatkowej liga kadetek ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS godz ; Grand Prix Rumi 2007/2008 w Piłce Siatkowej I edycja; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR godz ; Uroczystość z okazji święta patronki muzyki Św. Cecylii - Koncert Chóru Świętojańskiego oraz wręczenie odznaczeń PZCHiO; Kościół Św. Jana z Kęt ul. Stoczniowców 23; Parafia, Chór Świętojański 18 (niedziela) godz (zapisy: 8.30); Grand Prix Rumi 2007/2008 w Tenisie Stołowym I edycja; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR godz ; UKS I LO Viking - UKS Ósemka Wejherowo - mecz piłki koszykowej III liga; Hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Starowiejska 4; UKS Viking godz ; "Pinokio" spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru "Koperek i Kminek" z Gdańska; Klub Parafi Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1; Parafia godz ; Rodzinne Spotkania Teatralne spektakl "Pinokio" dla dzieci w wykonaniu teatru Koperek i Kminek z Gdańska; Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; DK SM Janowo godz ; III Turniej Eliminacyjny w Piłce Siatkowej Młodziczek - 1. EC WYBRZEŻE TPS RUMIA - UKS JASIENIAK GDAŃSK; 2. UKS JASIENIAK GDAŃSK - ENERGA GEDANIA II; 3. EC WYBRZEŻE TPS RUMIA - ENERGA GEDANIA II; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS 20 (wtorek) godz. 9.00; TALENTIADA Szkół Podstawowych; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR 24 ( sobota) godz ; Koncert Kameralny Światowe Przeboje Piosenki i Musicali - wykonawcy koncertu: Ewa Dorawa Jurkiewicz mezzosopran, Andrzej Kijewski baryton, Ewa Pralicz akompaniament; Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19; MDK godz ; Zabawa Andrzejkowa w Oratorium dla dzieci; Oratorium Parafii NMPWW ul. Dąbrowskiego 26; Oratorium godz ; EC WYBRZEŻE TPS RUMIA - PAŁAC II WSG BYDGOSZCZ - mecz piłki siatkowej II liga kobiet I grupa ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS godz. 8.30; Halowy Turniej w Piłce Nożnej Chłopców rocznik 1995; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MKS ORKAN godz ; Rumska Liga Halowa w Piłce Nożnej - I edycja; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MKS ORKAN 28 (środa) godz ; Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; SZS 30 (piątek) godz. 9.00; III Rumski Przegląd Teatralny 2007; Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19; MDK Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kalendarzu. Kalendarz dostępny na stronie /aktualności/kalendarz imprez Organizatorzy: MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel MDK, ul. Mickiewicza 19, tel DK SM Janowo, ul. Pomorska 11, tel MBP, ul. Pomorska 11, tel OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości w dniu 11 listopada obchodzone jest w Polsce oficjalnie od 1989 roku. Upamiętnia ono dzień powrotu z niemieckiego więzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego, wielkiego bojownika o wolną Polskę, naczelnego wodza polskich sił zbrojnych, uważanego za twórcę odrodzonego, niepodległego państwa polskiego po czteroletniej I wojnie światowej. Także w Rumi odbywać się będą oficjalne obchody Narodowego Świeta Niepodległości w 89 rocznicę odzyskania niepodległości. Rozpoczną się już 9 listopada. PROGRAM OBCHODÓW 9 LISTOPADA godz. 13 Uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Kościelnej oraz spotkanie władz miasta z kombatantami 11 LISTOPADA Składanie kwiatów pod pomnikami: (z udziałem wojskowej asysty honorowej): godz Józefa Wybickiego i Hieronima Derdowskiego (skwer u zbiegu ul. Wybickiego i Derdowskiego) godz w miejscach pamięci narodowej: - obelisk ul. Chełmińska, - cmentarz przy kościele Św. Krzyża, przy ul. Świętopełka (mogiła żołnierzy Września, mogiła Hipolita Roszczynialskiego), - cmentarz w Łężycach godz Msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych w kościele pw. Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, przy ul. Podgórnej 1 godz Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Chóru Św. Cecylii z parafii Św. Krzyża w Miejskim Domu Kultury, przy ul. Mickiewicza 19 godz Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia (czołowego polskiego i europejskiego zespołu kameralnego) w kościele NMP Wspomożenia Wiernych ul. Dąbrowskiego 26; Parafia, UM Uroczysty Koncert Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Program koncertu: Robert Kabara koncertmistrz i dyrygent 11 listopada 2007r. godz Kościół NMP Wspomożenia Wiernych ul. Dąbrowskiego 26 Henryk Mikołaj Górecki - Trzy utwory w dawnym stylu Ignacy Jan Paderewski - Suita Mieczysław Karłowicz - Serenada Wojciech Kilar Orawa Wstęp wolny Pod patronatem Honorowego Obywatela Miasta Rumi Senatora RP prof. Edmunda Wittbrodta Sponsor koncertu Organizatorzy: Urząd Miasta Rumi, Miejski Dom Kultury, Parafia NMP Wspomożenia Wiernych

5 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY, USŁUGI informuje, że w miesiącu listopadzie zostało zaplanowane ogłoszenie otwarcia postępowań publicznych na następujące zadania: 1. Eksploatacja, czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej w Rumi przetarg 2. Pełne ogłoszenia dotyczące tych postępowań zostaną opublikowane w momencie ich wszczęcia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej: w BIP. Szczegółowych informacji udziela Referat Zamówień Publicznych tel OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ W PAŻDZIERNIKU 2007 ROKU informuje o wynikach postępowań publicznych rozstrzygniętych w m-cu październiku 2007: 1. W postępowaniu ZP/341/32/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Poprzecznej w Rumi. Liczba ofert otrzymanych 6 Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania 0 WYBRANY WYKONAWCA: Oferta nr 2: Nazwa: FIRMA G.M.M. Marzena Gaffka; Siedziba i adres: Leśniewo, Tyłowo-Dąbrowa 28; Zaproponowana cena brutto: ,49 zł; Liczba otrzymanych punktów: 500,00. Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 2. W postępowaniu ZP/341/33/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Krótkiej w Rumi. Liczba ofert otrzymanych 6 Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania 0 WYBRANY WYKONAWCA: Oferta nr 2 Nazwa: BOB-ROLLO Sp. z o.o.; Siedziba i adres: , ul. Młyńska 8; Zaproponowana cena brutto: ,14 zł;; Liczba otrzymanych punktów: 400,00. Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. INFORMACJA DLA HODOWCÓW PRODUKUJĄCYCH PASZE NA WŁASNY UŻYTEK W związku z zakończeniem w dniu 1 stycznia 2008 r. okresu przejściowego na dostosowanie się do wymogów Rozporządzenia (WE) 183/2005 dla podmiotów zajmujących się produkcją pasz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje: 1) Rolnicy, którzy na własny użytek produkują paszę ze swoich płodów rolnych bez stosowania dodatków paszowych i premiksów, jednak z możliwością zastosowania dodatków do kiszonek (tzw. PIERWOTNA PRODUKCJA PASZ ) z dniem 1 stycznia 2008 r. muszą spełnić wymogi zawarte w załączniku I Rozporządzenia (WE) 183/ ) Rolnicy, którzy prowadzą produkcję inną niż pierwotna, w tym produkcję pasz na użytek we własnym gospodarstwie, ale z zastosowaniem dodatków paszowych (takich jak koncentraty białkowe, tzw. prowity, dodatki witaminowe) i premiksów z dniem 1 stycznia 2008 r. muszą spełnić wymogi zawarte w załączniku II Rozporządzenia (WE) 183/ ) Przedsiębiorstwa paszowe produkujące pasze (premiksy, dodatki paszowe, pasze lecznicze, mieszanki pełnoporcjowe, mieszanki uzupełniające, itd.) i wprowadzające je do dystrybucji z dniem 1 stycznia 2008 r. muszą spełnić wymogi zawarte w załączniku II Rozporządzenia (WE) 183/2005. Informacje na temat wymogów dla poszczególnych kategorii rolników dostępne są w lecznicach weterynaryjnych, u sołtysów wsi, w urzędach gmin, w starostwie powiatowym i w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wejherowie. W przypadku spełnienia powyższych wymogów podmiot zajmujący się produkcją pasz (także pierwotną) zobowiązany jest do potwierdzenia tego przez podpisanie oświadczenia, które dostępne są w lecznicach weterynaryjnych, u sołtysów wsi, w urzędach gmin, w starostwie powiatowym i w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Wyżej wymienione należy przekazać do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który po 1 stycznia 2008 r. zajmie się kontrolą stopnia spełnienia wymagań u podmiotów. Po 1 stycznia 2008 r. produkcja pasz (w tym także pierwotna) bez złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogów Rozporządzenia 183/2005 oraz złożenie oświadczenia bez spełnienia wymogów powyższego Rozporządzenia zgodnie podlega karze grzywny (na podstawie Art. 53, pkt. 1 Ustawy o Paszach z dnia 22 lipca 2006 r.)-w takich sprawach orzeka się na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. WAŻNE DLA ROLNIKÓW za Powiatowym Lekarzem Weterynarii informuje, że: W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego na spełnienie wymogów Rozporządzenia (WE) 183/2005 nałożonych na podmioty zajmujące się produkcją pasz (w tym także rolników, którzy na własny użytek produkują paszę z płodów rolnych pochodzących z ich upraw) zachodzi konieczność złożenia przez podmioty oświadczeń o spełnieniu w/w wymogów do końca bieżącego roku. Od 1 stycznia 2008 r. planowane jest wprowadzenie badań monitoringowych w kierunku zwalczania choroby Aujeszky`ego u świń. Badanie polegające na pobieraniu krwi od świń ma odbyć się w dwóch tzw. próbobraniach. Pierwsze obejmować będzie tylko świnie zarodowemaciory i knury, natomiast drugie obejmuje już wszystkie sztuki. Służba weterynaryjna będzie więc odwiedzać w przyszłym roku wszystkich rolników w w/w celu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa nakłada się na rolników obowiązek informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdorazowym zamiarze uboju zwierząt na terenie gospodarstwa. ISO 9001:2000 ADMINISTROWANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

R u m s k ie N o w in y

R u m s k ie N o w in y R u m s k ie N o w in y B iu le ty n In fo rm a c y jn y U rzę d u M ia s ta Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W sierpniu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej Rumi: w czwartek 28 sierpnia br. oraz sesja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

BASEN NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI WYBORY PREZYDENCKIE REMONT DROGI

BASEN NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI WYBORY PREZYDENCKIE REMONT DROGI NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI Nowy samochód już jeździ po rumskich drogach Rumski Komisariat Policji wzbogacił się o nowy nabytek. Dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA Broszura informacyjna dla nowych pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ Stron 32 Urząd Miasta Nowy Targ Wydanie: I aktualizacja nr 1 PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA zdj. Robert Wójtowicz Krok po

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Dachy w centrum uwagi

Dachy w centrum uwagi MIESIĘCZNIK NR 2/167 LUTY 2006 W numerze: O zagrożeniach w bezpiecznym mieście, czyli 37. sesja Rady Miasta Jak dotrzymać umowy z Delitissue Do czego obliguje Regulamin utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Ratusz przyjazny dla klientów

Ratusz przyjazny dla klientów 17 stycznia 2014 Nr 2 (825) Ratusz przyjazny dla klientów zdjęcia: BZ Edyta Subocz Na jednej ze ścian widnieje malowidło przedstawiające ulicę Regera. W holu uruchomiony został przestronny punkt obsługi

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

Kolejny market w Nasielsku

Kolejny market w Nasielsku DODATEK TV Obradowała Rada str. 2 Koncesje zamówień publicznych str. 3 Dojedź motocyklem do końca wakacji str. 4 Wpadli podczas kontroli str. 4 Chcą działać lokalnie str. 5 Dzieci nie mają się gdzie bawić

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 4/286 TCZEW KWIECIEŃ 2015 r. ISSN 1234 5911 24 INWESTYCJE OBYWATELSKIE

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 4/286 TCZEW KWIECIEŃ 2015 r. ISSN 1234 5911 24 INWESTYCJE OBYWATELSKIE TCZEW 1 PANORAMA MIASTA www.wrotatczewa.pl www.bip.tczew.pl Kwiecień 2015 PANORAMA MIASTA BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 4/286 TCZEW KWIECIEŃ 2015 r. ISSN 1234 5911 24 INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299. Kto na tym zyska?

Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299. Kto na tym zyska? Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299 Nowa inicjatywa radnego Henryka Szymańskiego Kto na tym zyska? SIEDLCZANIE DO BOJU!!! Przyjdź na casting do programu ZMAGANIA MIAST Zmagania

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XIX 2 (342) Bielawa, 1-15 lutego 2011 r. ISSN 1508-1362 Noworoczne spotkania Burmistrza Jak co roku w styczniu, tak i w roku 2011, burmistrz Ryszard Dźwiniel

Bardziej szczegółowo