R u m s k ie N o w in y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R u m s k ie N o w in y"

Transkrypt

1 R u m s k ie N o w in y B iu le ty n In fo rm a c y jn y U rzędu M ia s ta L is to p a d n r 11 ( ) E g z e m p la r z b e z p ła tn y STARAJ SIĘ O STYPENDIUM Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przypomina, że 15 listopada br. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia artystyczne i sportowe. ) stypendium mogą się starać mieszkańcy Rumi, będącymi uczniami gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Stypendium można otrzymać za osiągnięcia artystyczne i sportowe (indywidualne i zespołowe) uzyskane w roku kalendarzowym, w którym składany jest wniosek. Do wniosku należy dołączyć opinię opiekuna artystycznego, trenera lub klubu sportowego oraz potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia. Szczegółowe informacje: na stronie internetowej lub w Wydziale Edukacji tut. Urzędu. (tel , ) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI W ostatni czwartek października odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej Rumi. Tematem przewodnim były inwestycje w mieście. Radni obejrzeli prezentację na temat inwestycji realizowanych przez Rumię, którą omówił Ryszard Grychtoł, z-ca Burmistrza Miasta. Swoje sprawozdania z działalności przedstawili także: Florian Mosa, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej oraz kierownicy: Administracji Budynków Komunalnych Małgorzata Juzela oraz Cmentarza Komunalnego Eleonora Lademann. Na sesję zostało wprowadzonych kilka uchwał, przygotowanych przez Kluby Radnych PiS i PO, dotyczących inwestycji w mieście, zwłaszcza budowy dróg gminnych i nowego ratusza, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania programu prywatyzacji przedszkoli samorządowych oraz w sprawie wystosowania protestu dotyczącego uznania przez Ministerstwo Transportu Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej za inwestycje regionalną. Zobowiązali także Burmistrza Miasta do wyłonienia osobnego podmiotu, który zajmie się obsługą prawną Biura Rady Miejskiej Rumi. Radni nie przyjęli natomiast uchwał zaproponowanych przez Burmistrza Miasta, a dotyczących: przystąpienia Rumi do realizacji projektu Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta, wyrażenia zgody na udzielenia dotacji szpitalowi im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego oraz wyboru przedstawiciela Rumi w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Odwołali także Burmistrza Miasta z funkcji członka Rady Nadzorczej OPEC i powołali na to miejsce Zbigniewa Labudę. Radni nie podjęli też uchwał podnoszących podatki od środków transportu i od nieruchomości oraz uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie miasta na rok 2007 (dotyczących m.in.: przeznaczenia środków finansowych na odprawy emerytalne nauczycieli, pomoc materialną dla uczniów, zwiększenia funduszy na remonty rowów melioracyjnych, odprowadzających wodę opadową w okolicy ul. Partyzantów. Zgodzili się natomiast na: udzielenie pomocy finansowej dla Policji na przygotowanie w Komisariacie Policji w Rumi Błękitnego Pokoju, przeznaczonego na rozmowy z ofiarami przestępstw i zakup sprzętu komputerowego przez komisariat oraz udzielenia pomocy finansowej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Rumi na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego. WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO Drodzy Mieszkańcy! Przypominam, że istnieje ustawowy obowiązek wymiany dowodów osobistych, wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., (starego typu - zielone książeczkowe). W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. należy składać wnioski o nowy dowód. Uchwaloną przez Sejm w dniu 7 września br. ustawą, wydłużono jedynie okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi - do dnia 31 marca 2008 roku. Nie oznacza to jednak, że złożenie wniosku możemy odkładać na przyszły rok. Ustawa ta - nie przedłużyła terminu składania wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych. Istotną sprawą jest, aby wymiany dowodu nie zostawiać na koniec 2007 r., czyli na ostatnią chwilę. Dlatego też mając na uwadze ułatwienie Państwu dokonania tej formalności, jak i usprawnienie w tym zakresie pracy Urzędu zwracamy się z prośbą o w miarę możliwości sukcesywne wymienianie dowodów osobistych. Ustrzeże to Państwa przed długim oczekiwaniem w kolejce do złożenia wniosku, jak również wydłużonym czasem oczekiwania na nowe dokumenty. W celu wymiany dowodu osobistego należy zgłosić się osobiście, osobiście wypełnić odręcznie wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu miasta). Dowód osobisty odbiera się również osobiście. Do wniosku należy dołączyć: - 2 aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem (bez kolczyka) przedstawiające wyraźny wizerunek twarzy osoby, - oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia bądź małżeństwa w zależności od stanu cywilnego (do wglądu) akt urodzenia - panny i kawalerowie; akt małżeństwa - osoby, które kiedykolwiek wstępowały w związek małżeński (tj. mężatka/wdowa/rozwódka/żonaty/wdowiec/rozwodnik), - w przypadku osób, których dowód osobisty został wystawiony w Rumi, jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, składanie tych odpisów nie jest wymagane, - dowód wpłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego wniesiony w kasie Urzędu Miasta Rumi lub na konto , - w przypadku osób na stałe mieszkających za granicą aktualny polski paszport lub poświadczenie obywatelstwa polskiego, - stary dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (do wglądu). Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać w godzinach pracy urzędu: Poniedziałek , Wtorek , Środa , Czwartek Piątek w Biurze Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-58) lub pocztą elektroniczną Elżbieta Rogala-Kończak DYSKUSJA O NOWYM STUDIUM UWARUNKOWAŃ ROZWOJU RUMI W ubiegłym miesiącu,11 i 18 października, odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami Rumi na temat założeń do opracowywanego nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Spotkania odbywały się w I liceum Ogólnokształcącym przy ul. Starowiejskiej. Organizatorem była Elżbieta Rogala-Kończak, Burmistrza Miasta Rumi oraz Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Rumi. Celem spotkań było przybliżenie wszystkim mieszkańcom Rumi opracowywanego i aktualizowanego nowego studium - dokumentu niezwykle istotnego dla społeczności całej Rumi. Studium uwarunkowań i kierunków jest dokumentem poprzedzającym wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej miasta oraz programy i wizje związane z rozwojem społeczno-gospodarczym miasta. Studium jest zobowiązaniem lokalnej władzy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Wprowadzenie zmian w studium umożliwi nowe, szersze wykorzystanie wielu obszarów, które do tej pory miały inne przeznaczenie. Wymusza to obecna rzeczywistość, intensywny rozwój miasta w takich dziedzinach, jak: handel, usługi, czy budownictwo mieszkaniowe. Zmiany w studium umożliwią wprowadzenie kolejnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bowiem plany te, muszą się zgadzać z założeniami wspomnianego opracowania. Prace nad studium, trwające już od kilku miesięcy, prowadzi firma urbanistyczno-architektoniczna Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne DOM ze Starogardu Gdańskiego. Na spotkaniach przedstawiono mieszkańcom ogólne informacje o projekcie zmiany studium, podstawowe informacje o mieście, takich jak: położenie w regionie, rola w planowanym Obszarze Metropolitalnym Aglomeracji Trójmiasta, atuty Rumi oraz zagrożenia. Niezwykle ważnym elementem spotkań były dane o stanie miasta, w którym przedstawiono m.in.: użytkowanie terenów, stan własności gruntów, wykaz potencjalnych terenów inwestycyjnych, stan planistyczny, uwarunkowania środowiskowe, komunikacyjne, bariery rozwojowe, tendencje w zabudowie, dziedzictwo kulturowe. Nie bez znaczenia było przedstawienie wizji rozwoju Rumi. Tutaj pole do popisu mieli mieszkańcy, którzy licznie stawili się na spotkaniach i chętnie brali udział w dyskusji. Ponieważ, jak wynikało z dyskusji, studium jest niezwykle ważne dla Rumi, jej mieszkańców oraz rozwoju miasta, zakończenie prac planowane na styczeń 2009 roku - ulegnie znacznemu przyspieszeniu. Mieszkańcy będą o wszystkim informowani na łamach prasy, naszego biuletynu oraz na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

2 PRACA W URZĘDZIE ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Rumi: - Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej w pełnym wymiarze czasu pracy - Inspektor w Wydz. Urbanistyki i Architektury w pełnym wymiarze czasu pracy Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/ DLA BEZROBOTNYCH Klub Pracy działający przy Urzędzie Miasta Rumi informuje, że zasiłki dla bezrobotnych z terenu Rumi będą wypłacane w piątek, 9 listopada 2007 roku w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Redzie. Natomiast, termin składania oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie przez osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku został wyznaczony na 26 listopada 2007 roku. Osoby nie posiadające prawa do zasiłku składają oświadczenia w trybie indywidualnym co trzy miesiące - w dniu wyznaczonym przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy nek Sklep Zielarsko-Medyczny Ul. Starowiejska 2a/10, Pawilon koło dworca PKP Zioła Leki Kosmetyki Pn Pt Sobota FACHOWA PORADA TEL MAGIEL GORĄCY Ul. Gdańska 38 Tel.: (058) Czynny: pon pt: w godz sob: w godz OGŁOSZENIE O KUPNIE LOKALU MIESZKALNEGO ogłasza zamiar nabycia lokalu mieszkalnego własnościowego, położonego w Rumi 1. Kryteria zakupu lokalu: 1) powierzchnia lokalu 30 m 2 50 m 2, 2) lokal 1-, 2- lub 3-pokojowy, z kuchnią, łazienką, p.pokojem, 3) wyposażenie: instalacja zimnej wody, instalacja sieci kanalizacyjnej,instalacja elektryczna, instalacja grzewcza (z miejskiej sieci ciepłowniczej, kotłowni lokalnej lub ogrzewanie własne: gazowe, olejowe, elektryczne lub piece kaflowe), 4) kuchnia wyposażona w jedno lub dwukomorowy zlewozmywak, kuchenkę gazową czteropalnikową z piekarnikiem lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną, 5) łazienka lub wydzielone w.c. wyposażone w miskę ustępową z dolnopłukiem i sedesem z tworzywa sztucznego (nowe) umywalkę z baterią, 6) łazienka wyposażona w wannę lub kabinę natryskową, 7) stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub PCV, stan dobry, 8) wykończenie ścian farba emulsyjna lub tapety, stan dobry, 9) do lokalu winno przynależeć pomieszczenie piwniczne lub gospodarcze, 10) stan podłóg dobry, 11) lokal nadający się do zamieszkania bez dodatkowych remontów. 2. Oferta powinna zawierać: 1) Dane właściciela lokalu: - osoba fizyczna (imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego), - inny podmiot (dokument potwierdzający funkcjonowanie na rynku). 2) Dane lokalizacyjne przedmiotu sprzedaży tj.adres lokalu i jego oznaczenie ewidencyjne bądź wieczysto-księgowe, 3) Cenę sprzedaży lokalu wraz z udziałem w gruncie. 4) Sposób zapłaty ceny sprzedaży (jednorazowo-raty). 3. Gmina zastrzega sobie prawo obejrzenia lokalu przed wyborem oferty. 4. Oferty w sprawie sprzedaży winny być składane w terminie nie później niż do dnia 30 listopada 2007r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Rumi, pok.204, ul.sobieskiego zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. 6. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, pok.105, pod numerem telefonu (058) oraz Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok.109, pod numerem telefonu (058) Najkorzystniejsza oferta stanowić będzie przedmiot rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Miejskiej Rumi. WYWIESZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rumi Stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 340/314/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 30 października 2007r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w Rumi przy ul. Objazdowej, stanowiącą własność Gminy, przeznaczoną do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osób fizycznych. Rumskie Nowiny Redaktor Naczelny: Maria Drzazga Referat Integracji Europejskiej i Promocji Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, ; tel./fax: ; Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń Druk: Z.P. MERKO , ul. Tatrzańska 10, tel REKLAMA RTV SERVICE Naprawy, piloty, Sklep elektroniczny, ul. Tysiąclecia 6

3 NIE SPRZEDAWAJ ALKOHOLU NIELETNIM od kilku lat realizuje program bezpieczne miasto, którego jednym z elementów jest przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom, jakim są m.in. skutki picia alkoholu, poczynając od przestępstw, poprzez wypadki drogowe, utratę życia i zdrowia, niechciane kontakty seksualne, po uzależnienie od alkoholu. Są one szczególnie groźne dla młodych ludzi. Warto bowiem wiedzieć, że alkohol jest przyczyną co czwartego zgonu młodego Europejczyka w wieku lat. Często pierwszym krokiem do powstania zagrożenia jest sprzedaż alkoholu. Zwłaszcza nastolatkom, mimo iż jest to zabronione przez prawo. Dlatego,, wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kampania społeczna Chrońmy młodość ), zwraca się z prośbą i apelem do mieszkańców, aby nie sprzedawali piwa, ani żadnych innych napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18. roku życia lub znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe, uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Jeśli odmawia się sprzedaży alkoholu nieletnim: Jest się w zgodzie z prawem. Nie ryzykuje się utraty zezwolenia i kary grzywny. Zapobiega się negatywnym następstwom spożycia alkoholu przez osoby nieletnie, takim jak: ryzyko konfliktu z prawem, akty przemocy, wypadki również śmiertelne, ryzyko uzależnienia. Daje się dowód odpowiedzialności za siebie i innych. Odmowa sprzedaży alkoholu nieletnim powinna być jednoznaczna i stanowcza, ale uprzejma. Jeżeli klient żądający sprzedaży alkoholu jest agresywny, należy poprosić kierownika sklepu o interwencję, a w razie potrzeby wezwać policję lub straż miejską. Polskie prawo zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi: Art Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, ze znajdują się w stanie nietrzeźwości, 2) osobom do lat 18 ( ) Art Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. 2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust W razie popełnienia przestępstwa określonego w ut. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. 4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. WARTO ZNAĆ! Pomarańczowa Linia pomaga rodzicom, których dzieci piją. OZNACZ SWOJEGO CZWORONOGA Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przypomina, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy, właściciele czworonogów zobowiązani są do oznakowania swoich pupili identyfikatorami elektronicznymi (czipami). Oznakowanie psów kontrolują funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rumi za pomocą czytników do identyfikacji czipów. W przypadku braku identyfikatorów, strażnicy nakładają na właścicieli psów mandaty w wysokości od 50 zł wzwyż, a w przypadku dalszego uchylania się od tego obowiązku - kierują wnioski do sądu grodzkiego. Bezpłatne znakowanie psów przeprowadzają wszystkie gabinety weterynaryjne na terenie Rumi. ODŁAWIANIE WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ ZWIERZĄT Urząd Miasta Rumi informuje, że wałęsające się i zabłąkane na terenie miasta zwierzęta odławiane są w roku 2007 w drugą środę i czwartą sobotę miesiąca. Odłowami zajmuje się firma CANIS z Pucka, zwierzęta przekazywane są do schroniska dla psów Bajer w Małoszycach. Kontakty: Firma CANIS: Krzysztof Linard, ul. Przebendowskiego 23/10, Puck:Schronisko "Bajer" w Małoszycach: Sławomir Twardziak tel , ; czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-14:00 BEZPIECZNE MIASTO Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego -112 Policja -997 Straż Pożarna -998 Pogotowie Ratunkowe -999 Pogotowie Gazowe -992 Pogotowie Wodno-Kan Policja , , Straż Pożarna Straż Miejska Pogotowie Ratunkowe , , Pogotowie Gazowe Pogotowie Energetyczne Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne , Pogotowie Drogowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecz , Sanepid Wejherowo Zarząd Drogowy Wejherowo Powiatowy Urząd Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Komendant Pow. Państ. Straży Poż Komendant Powiatowy Policji Prokuratura Rejonowa , Powiatowy Inspektor Sanitarny Sąd Rejonowy w Wejherowie Areszt Śledczy Wejherowo Urząd Skarbowy Wejherowo Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Paszportowe Państwowa Inspekcja Pracy Urząd Statystyczny o/wejherowo NZOZ ul. Derdowskiego 24, NZOZ ul. Katowicka 16, NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Poradnia Medycyny Rodzinnej Panaceum ul. Katowicka 16, Lekarz Wojewódzki Koordynator Ratowniczych Działań Med Powiatowa Stacja Sanit.-Epid Szpital Specjalistyczny Wejherowo Reklama AXEL TAXI 4x6 cm

4 KALENDARZ IMPREZ LISTOPAD (sobota) godz ; Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w Szachach Dziewcząt i Chłopców ; Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Stoczniowców 6; SZS godz ; Miejska Gimnazjada w Szachach Dziewcząt i Chłopców; Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Stoczniowców 6; SZS godz ; EC WYBRZEŻE TPS RUMIA - CHTPS CHODZIEŻ mecz piłki siatkowej II liga kobiet I grupa; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS 11 (niedziela) godz obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rumi godz ; MKS ORKAN I RUMIA - BRDA PRIME FOOD PRZECHLEWO mecz piłki nożnej- seniorzy IV liga; stadion MOSiR, ul. Mickiewicza 43; MKS ORKAN godz ; MKS ORKAN II RUMIA - ORZEŁ CHOCZEWO mecz piłki nożnej- seniorzy klasa A ; stadion MOSiR, ul. Mickiewicza 43; MKS ORKAN godz ; KS Łączpol Gdynia - MKS Finepharm Jelenia Góra - mecz piłki ręcznej kobiet ekstraklasa; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. KS Łączpol Gdynia godz ; Koncert Pieśni Patriotycznych Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19; MDK godz ; Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia czołowego polskiego i europejskiego zespołu kameralnego; Kościół NMP Wspomożenia Wiernych ul. Dąbrowskiego 26; Parafia, UM 14 (środa) godz ; Powiatowa Licealiada w Piłce Ręczmej Dziewcząt; Hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Starowiejska 4; PSZS godz ; Miejska Gimnazjada w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; SZS 15 (czwartek) godz ; Wernisaż Wystawy Plastycznej Rodziny Tusk - prezentacja malarstwa, rzeźby, fotografii, poezji poszczególnych członków rodziny; Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19; MDK 15-30; "Galeria SIGNUM" Wystawa fotograficzna Irak jakiego nie znacie autorstwa Radosława Tyślewicza wykładowcy Akademii Morskiej w Gdyni, doradcy ekonomicznego polskiej misji wojskowej w Iraku; Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; DK SM Janowo 17 (sobota) godz ; EC WYBRZEŻE TPS RUMIA - UKS NEPTUN ŁEBA mecz piłki siatkowej liga kadetek ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS godz ; Grand Prix Rumi 2007/2008 w Piłce Siatkowej I edycja; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR godz ; Uroczystość z okazji święta patronki muzyki Św. Cecylii - Koncert Chóru Świętojańskiego oraz wręczenie odznaczeń PZCHiO; Kościół Św. Jana z Kęt ul. Stoczniowców 23; Parafia, Chór Świętojański 18 (niedziela) godz (zapisy: 8.30); Grand Prix Rumi 2007/2008 w Tenisie Stołowym I edycja; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR godz ; UKS I LO Viking - UKS Ósemka Wejherowo - mecz piłki koszykowej III liga; Hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Starowiejska 4; UKS Viking godz ; "Pinokio" spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru "Koperek i Kminek" z Gdańska; Klub Parafi Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1; Parafia godz ; Rodzinne Spotkania Teatralne spektakl "Pinokio" dla dzieci w wykonaniu teatru Koperek i Kminek z Gdańska; Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; DK SM Janowo godz ; III Turniej Eliminacyjny w Piłce Siatkowej Młodziczek - 1. EC WYBRZEŻE TPS RUMIA - UKS JASIENIAK GDAŃSK; 2. UKS JASIENIAK GDAŃSK - ENERGA GEDANIA II; 3. EC WYBRZEŻE TPS RUMIA - ENERGA GEDANIA II; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS 20 (wtorek) godz. 9.00; TALENTIADA Szkół Podstawowych; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR 24 ( sobota) godz ; Koncert Kameralny Światowe Przeboje Piosenki i Musicali - wykonawcy koncertu: Ewa Dorawa Jurkiewicz mezzosopran, Andrzej Kijewski baryton, Ewa Pralicz akompaniament; Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19; MDK godz ; Zabawa Andrzejkowa w Oratorium dla dzieci; Oratorium Parafii NMPWW ul. Dąbrowskiego 26; Oratorium godz ; EC WYBRZEŻE TPS RUMIA - PAŁAC II WSG BYDGOSZCZ - mecz piłki siatkowej II liga kobiet I grupa ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS godz. 8.30; Halowy Turniej w Piłce Nożnej Chłopców rocznik 1995; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MKS ORKAN godz ; Rumska Liga Halowa w Piłce Nożnej - I edycja; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MKS ORKAN 28 (środa) godz ; Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; SZS 30 (piątek) godz. 9.00; III Rumski Przegląd Teatralny 2007; Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19; MDK Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kalendarzu. Kalendarz dostępny na stronie /aktualności/kalendarz imprez Organizatorzy: MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel MDK, ul. Mickiewicza 19, tel DK SM Janowo, ul. Pomorska 11, tel MBP, ul. Pomorska 11, tel OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości w dniu 11 listopada obchodzone jest w Polsce oficjalnie od 1989 roku. Upamiętnia ono dzień powrotu z niemieckiego więzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego, wielkiego bojownika o wolną Polskę, naczelnego wodza polskich sił zbrojnych, uważanego za twórcę odrodzonego, niepodległego państwa polskiego po czteroletniej I wojnie światowej. Także w Rumi odbywać się będą oficjalne obchody Narodowego Świeta Niepodległości w 89 rocznicę odzyskania niepodległości. Rozpoczną się już 9 listopada. PROGRAM OBCHODÓW 9 LISTOPADA godz. 13 Uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Kościelnej oraz spotkanie władz miasta z kombatantami 11 LISTOPADA Składanie kwiatów pod pomnikami: (z udziałem wojskowej asysty honorowej): godz Józefa Wybickiego i Hieronima Derdowskiego (skwer u zbiegu ul. Wybickiego i Derdowskiego) godz w miejscach pamięci narodowej: - obelisk ul. Chełmińska, - cmentarz przy kościele Św. Krzyża, przy ul. Świętopełka (mogiła żołnierzy Września, mogiła Hipolita Roszczynialskiego), - cmentarz w Łężycach godz Msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych w kościele pw. Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, przy ul. Podgórnej 1 godz Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Chóru Św. Cecylii z parafii Św. Krzyża w Miejskim Domu Kultury, przy ul. Mickiewicza 19 godz Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia (czołowego polskiego i europejskiego zespołu kameralnego) w kościele NMP Wspomożenia Wiernych ul. Dąbrowskiego 26; Parafia, UM Uroczysty Koncert Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Program koncertu: Robert Kabara koncertmistrz i dyrygent 11 listopada 2007r. godz Kościół NMP Wspomożenia Wiernych ul. Dąbrowskiego 26 Henryk Mikołaj Górecki - Trzy utwory w dawnym stylu Ignacy Jan Paderewski - Suita Mieczysław Karłowicz - Serenada Wojciech Kilar Orawa Wstęp wolny Pod patronatem Honorowego Obywatela Miasta Rumi Senatora RP prof. Edmunda Wittbrodta Sponsor koncertu Organizatorzy: Urząd Miasta Rumi, Miejski Dom Kultury, Parafia NMP Wspomożenia Wiernych

5 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY, USŁUGI informuje, że w miesiącu listopadzie zostało zaplanowane ogłoszenie otwarcia postępowań publicznych na następujące zadania: 1. Eksploatacja, czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej w Rumi przetarg 2. Pełne ogłoszenia dotyczące tych postępowań zostaną opublikowane w momencie ich wszczęcia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej: w BIP. Szczegółowych informacji udziela Referat Zamówień Publicznych tel OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ W PAŻDZIERNIKU 2007 ROKU informuje o wynikach postępowań publicznych rozstrzygniętych w m-cu październiku 2007: 1. W postępowaniu ZP/341/32/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Poprzecznej w Rumi. Liczba ofert otrzymanych 6 Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania 0 WYBRANY WYKONAWCA: Oferta nr 2: Nazwa: FIRMA G.M.M. Marzena Gaffka; Siedziba i adres: Leśniewo, Tyłowo-Dąbrowa 28; Zaproponowana cena brutto: ,49 zł; Liczba otrzymanych punktów: 500,00. Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 2. W postępowaniu ZP/341/33/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Krótkiej w Rumi. Liczba ofert otrzymanych 6 Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania 0 WYBRANY WYKONAWCA: Oferta nr 2 Nazwa: BOB-ROLLO Sp. z o.o.; Siedziba i adres: , ul. Młyńska 8; Zaproponowana cena brutto: ,14 zł;; Liczba otrzymanych punktów: 400,00. Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. INFORMACJA DLA HODOWCÓW PRODUKUJĄCYCH PASZE NA WŁASNY UŻYTEK W związku z zakończeniem w dniu 1 stycznia 2008 r. okresu przejściowego na dostosowanie się do wymogów Rozporządzenia (WE) 183/2005 dla podmiotów zajmujących się produkcją pasz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje: 1) Rolnicy, którzy na własny użytek produkują paszę ze swoich płodów rolnych bez stosowania dodatków paszowych i premiksów, jednak z możliwością zastosowania dodatków do kiszonek (tzw. PIERWOTNA PRODUKCJA PASZ ) z dniem 1 stycznia 2008 r. muszą spełnić wymogi zawarte w załączniku I Rozporządzenia (WE) 183/ ) Rolnicy, którzy prowadzą produkcję inną niż pierwotna, w tym produkcję pasz na użytek we własnym gospodarstwie, ale z zastosowaniem dodatków paszowych (takich jak koncentraty białkowe, tzw. prowity, dodatki witaminowe) i premiksów z dniem 1 stycznia 2008 r. muszą spełnić wymogi zawarte w załączniku II Rozporządzenia (WE) 183/ ) Przedsiębiorstwa paszowe produkujące pasze (premiksy, dodatki paszowe, pasze lecznicze, mieszanki pełnoporcjowe, mieszanki uzupełniające, itd.) i wprowadzające je do dystrybucji z dniem 1 stycznia 2008 r. muszą spełnić wymogi zawarte w załączniku II Rozporządzenia (WE) 183/2005. Informacje na temat wymogów dla poszczególnych kategorii rolników dostępne są w lecznicach weterynaryjnych, u sołtysów wsi, w urzędach gmin, w starostwie powiatowym i w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wejherowie. W przypadku spełnienia powyższych wymogów podmiot zajmujący się produkcją pasz (także pierwotną) zobowiązany jest do potwierdzenia tego przez podpisanie oświadczenia, które dostępne są w lecznicach weterynaryjnych, u sołtysów wsi, w urzędach gmin, w starostwie powiatowym i w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Wyżej wymienione należy przekazać do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który po 1 stycznia 2008 r. zajmie się kontrolą stopnia spełnienia wymagań u podmiotów. Po 1 stycznia 2008 r. produkcja pasz (w tym także pierwotna) bez złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogów Rozporządzenia 183/2005 oraz złożenie oświadczenia bez spełnienia wymogów powyższego Rozporządzenia zgodnie podlega karze grzywny (na podstawie Art. 53, pkt. 1 Ustawy o Paszach z dnia 22 lipca 2006 r.)-w takich sprawach orzeka się na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. WAŻNE DLA ROLNIKÓW za Powiatowym Lekarzem Weterynarii informuje, że: W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego na spełnienie wymogów Rozporządzenia (WE) 183/2005 nałożonych na podmioty zajmujące się produkcją pasz (w tym także rolników, którzy na własny użytek produkują paszę z płodów rolnych pochodzących z ich upraw) zachodzi konieczność złożenia przez podmioty oświadczeń o spełnieniu w/w wymogów do końca bieżącego roku. Od 1 stycznia 2008 r. planowane jest wprowadzenie badań monitoringowych w kierunku zwalczania choroby Aujeszky`ego u świń. Badanie polegające na pobieraniu krwi od świń ma odbyć się w dwóch tzw. próbobraniach. Pierwsze obejmować będzie tylko świnie zarodowemaciory i knury, natomiast drugie obejmuje już wszystkie sztuki. Służba weterynaryjna będzie więc odwiedzać w przyszłym roku wszystkich rolników w w/w celu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa nakłada się na rolników obowiązek informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdorazowym zamiarze uboju zwierząt na terenie gospodarstwa. ISO 9001:2000 ADMINISTROWANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

6

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku / 2 lutego Wernisaż

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce KARTA USŁUGI

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce    KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce e-mail: kancelaria@daleszyce.pl gmina@daleszyce.pl Opracowała: Małgorzata Zychowicz Obowiązuje od: 04.11.2013r. Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73 KARTA INFORMACYJNA Nazwa usługi : Przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego. Podstawa prawna : - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy) NIEZBĘDNY FORMULARZ: WYMAGANE DOKUMENTY: opłatę skarbową od poświadczeń zgodności kopii z oryginałem 5,00 zł

KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy) NIEZBĘDNY FORMULARZ: WYMAGANE DOKUMENTY: opłatę skarbową od poświadczeń zgodności kopii z oryginałem 5,00 zł KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z OSO-0055/1/06 SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM W okresie od dnia od dnia 24 grudnia 2005 r do dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z zakresu poszczególnych referatów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Tychy: Remont trzech wolnostanów w Tychach, przy: 1. ul. Cichej 7/1 2. ul. Cichej 21/10 3. al. Bielskiej 80/18 Numer ogłoszenia: 234142-2008; data zamieszczenia: 17.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

Karta nr PS/3 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr PS/3 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr PS/3 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo tel. (061) 477-81-94, fax. (061) 477-88-55 KARTA INFORMACYJNA dot. przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i w Drawsku Pomorskim na 2012 rok - Planowany termin Temat Komisji Materiały przedkłada Materiały opiniuje Zaproszeni goście 1 styczeń Informacje a na temat planowanych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Pyrzyc. Zaprasza do negocjacji

Burmistrz Pyrzyc. Zaprasza do negocjacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc nr 1490/2014 z dnia 9 lipca 2014r. Burmistrz Pyrzyc Zaprasza do negocjacji zapraszam do złożenia oferty na zakupu nieruchomości lokalowych mieszkalnych na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 545/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 545/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 545/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE Przeznaczenie terenów planowane jest z uwzględnieniem wniosków i uwag obywateli, opinii i uzgodnień licznych instytucji, we współpracy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko... W przypadku małoletnich (dzieci i młodzież do lat 18), dane o dziecku wypełnia jedno z rodziców lub opiekun prawny

1. Imię i nazwisko... W przypadku małoletnich (dzieci i młodzież do lat 18), dane o dziecku wypełnia jedno z rodziców lub opiekun prawny WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I. Dane dotyczące Wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko... W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności. Przychody 4 726 706 397 zł Subwencje i dotacje 1 413 669 303 zł PIT 1 349 884 975 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU: WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU: WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI Urząd Miejski w Kluczborku Ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 077 418 14 81 fax.077 418 22 30 Karta usługi NR SO-12 WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU: WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr 268/2012 Burmistrza Słubic z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych 1. Warunek podstawowy sprzedaży napojów alkoholowych Każdy przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności dokonywać

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony L.p. Lokalizacja Położenie 1. Torzym 2.* Torzym 3. Lubów ul. Świerczewskiego ul. Mickiewicza Nr 10/1 Była hydrofornia na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie w 2015 roku Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce Wstęp Wójta Gminy 10.01.2015, XVI Edycja Amatorskiej Hala sportowa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok Projekt Numer druku XXXVIII/2/17 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH. Symbol: 5121 5126

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH. Symbol: 5121 5126 WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH Symbol: 5121 5126 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Załącznik do Uchwały Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2014r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom ROZDZIAŁ III 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom Celem monitoringu prowadzonego w czasie realizacji programu, jest porównanie istniejącego stanu działań z założeniami programu

Bardziej szczegółowo