SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 2) wydano 40 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 1000 zł., 3) wydano 24 zaświadczenia na kwotę 408 zł., 4) wszczęto 1 postępowanie dot. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu we wsi Jugowiec, polegające na budowie domu jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 5) wszczęto 2 postępowania dot. zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu we wsi Cesarzowice, 6) wydano 2 opinie w sprawie sprawie podziału nieruchomości, 7) prowadzono 12 postępowań w sprawie naliczenia opłaty planistycznej (Rakoszyce - 3, Jastrzębce - 1, Komorniki - 1, Przedmoście - 1, Wojczyce - 3) 8) prowadzono 1 postępowanie odwoławcze w SKO dot. Proszkowa (teren o pow. 1,07 ha - naliczona opłata ,90 zł.) 9) prowadzono postępowanie w sprawie umorzenia/rozłożenia na raty opłaty dot. Wojczyc (naliczona opłata ,60 zł.) 10) prowadzono prace nad zmianą studium w odniesieniu do miasta Środa Śląska (teren obecnego Składbudu i dawna restauracja Turystyczna). Zakończył się etap uzgadniania projektu zmiany Studium. Projekty opracowań w przygotowaniu do przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia w styczniu 11) trwają prace nad zmianą planu miasta Środa Śląska : ul. Rakoszycka (zmiana funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego na mieszkaniowousługową). Projekt zmiany wyłożony do publicznego wglądu, uwagi można składać do 19 grudnia. Planowane uchwalenie - styczeń 2012 r. ul. Legnicka - 2 zmiany: zmiana projektowanego terenu zabudowy wielorodzinnej na teren parkingu, teren restauracji Turystycznej - zmiana z terenów usług na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Projekty zmiany są wyłożone do publicznego wglądu, składanie uwag do 19 grudnia. Planowane uchwalenie - styczeń 2012 r. W przygotowaniu projekty mpzp wsi Kryniczno, Cesarzowice i Jugowiec do przekazania do ponownego uchwalenia w miesiącu styczniu 12) trwają prace nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w obrębie wsi Szczepanów zmiana użytków rolnych na biogazownię, w obrębie wsi Jastrzębce zmiana użytków rolnych na zabudowę siedliskową, w obrębie wsi Rakoszyce zmiana zabudowy siedliskowej na mieszkaniową jednorodzinną w obrębie wsi Rzeczyca zmiana użytków rolnych na zalesienie. Przekazano projekty zmian do uzgodnień. 13) trwają prace nad zmianą Studium gminy w obrębie miasta Środa Śląska: zmiana terenów urządzeń produkcji rolniczej (mleczarnia) na zabudowę mieszkaniowo usługową zmiana terenów produkcyjno usługowych na zabudowę wielorodzinną Projekty zmian przekazane zostały do uzgodnień. 14) przygotowano projekty uchwał w sprawie zmian mpzp wsi Jastrzębce i Szczepanów oraz projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego w uchwale o przystąpieniu do opracowania mpzp wsi Kryniczno 1

2 II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Dnia 1 grudnia 2011 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 48,35 m² wraz z przynależnym do lokalu udziałem wynoszącym 1489/10000, położonym w budynku w Środzie Śląskiej, przy ul. Świdnickiej 19, na działce nr 54/2 o pow. 227 m² za kwotę ,55 zł, po zastosowaniu 80% bonifikaty z tytułu jednorazowej zapłaty, naliczonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000r. 2. Zlecono wycenę lokalu mieszkalnego nr 4 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonego w budynku przy ul. Kilińskiego 13 w Środzie Śląskiej. 3. Wypowiedziano 18 użytkownikom wieczystym dotychczasowe opłaty roczne z tytułu oddania im gruntu w użytkowania wieczyste na terenie miasta i gminy Środa Śląska. Zaproponowano przyjęcie w nowej wysokości opłat rocznych od 2012 roku na podstawie wycen sporządzonych przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Założono również kartoteki o wysokości opłat rocznych dla ww. użytkowników wieczystych dla Wydziału Finansowego. 4. Przygotowano dokumenty i złożono pięć wniosków do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o dokonanie zmian w księgach wieczystych w związku z dokonanymi podziałami nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Środa Śląska. 5. Na zorganizowanym w dniu 28 listopada 2011 roku przetargu na sprzedaż 11 działek niezabudowanych położonych we wsi Przedmoście przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami w tym: pięciu działek do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego od nr 12/3,121/4, 121/7,121/8,121/11, gdzie ich powierzchnia kształtowała się w granicach od 1000 m 2 do 1077 m 2, oraz sześciu działek przeznaczonych do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, od nr 121/1,121/2, 121/9, 121/10,121/12, 121/13, gdzie ich powierzchnia kształtowała się w granicach od 1030 m 2 do 1053 m 2. Cena za 1 m 2 gruntu ww. działek wynosiła 39,88 zł netto + 23% VAT. Na ww. działki nikt nie wpłacił wadium i nie sprzedano ani jednej działki z uwagi na brak chętnych nabywców. Również na zorganizowanym w dniu 28 listopada 2011r., drugim pisemnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 315/5 o pow. 1,2906 ha położonej we wsi Komorniki, przeznaczonej pod aktywność gospodarczą, nie sprzedano ww. działki z uwagi na to, iż nie została złożona ani jedna oferta pisemna przez inwestorów. 6. Wydzierżawiono na okres trzech lat część działki nr 13/3, AM-17 o pow. 5,7285 ha (wody stojące) akwen,,kajaki'' położony w Środzie Ślaskiej przy ul. Kilińskiego na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu, z przeznaczeniem do użytkowania jako powszechne dostępne łowisko wędkarskie. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 350 zł netto plus obowiązujący w danym roku podatek VAT. 7. Wydano 4 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości. 8. Wydano 3 zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym. 9. Wydano 2 zaświadczenia o spłacie ciężaru realnego. III. INWESTYCJE Realizowano następujące zadania: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chwalimierz, Jugowiec i Kryniczno Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej INSAN s.c. z siedzibą w Lubinie Wartość zadania: zł. Termin wykonania: 30 listopada 2011r. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru 2. Rozwój Turystyki Aktywnej Budowa basenu w Środzie Ślaskiej. Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Lesznie Leszno ul. Chociszewskiego 2a. Wartość zadania: zł brutto. Termin realizacji zgodnie z zapisami umowy: 30 listopada 2012r. Inwestycja zlokalizowana jest w Środzie Śląskiej, przy ul. Kilińskiego, dz. nr 1/9, AM-28. Trwają prace przy montażu okien i fasad oraz prace instalacyjne i tynkarskie wewnątrz budynku. 2

3 3. Przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej i Legnickiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników. Wykonawca: BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wartość zadania: zł. Termin realizacji: 15 września 2011r. Zadanie zostało zakończone. 4. Wykonanie projektu technicznego drogi dojazdowej do krytej pływalni na Winnej Górze w Środzie Śląskiej. Wykonawca HAL-SAN Zakład Projektowy Wrocław ul. Przyjaźni 4E/3 Zakres prac obejmuje 3 elementy dokumentacji zawierającej odrębne opracowania projektowe, kosztorysowe i rysunkowe: Element 1 ul. Górna od ul. Strzeleckiej do wjazdu na terenu krytej pływalni Element 2 ul. Górna od wjazdu na teren krytej pływalni do ul. Kilińskiego Element 3 ul. Kilińskiego od połączenia z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Sikorskiego Wartość umowna zadania: ,00 zł brutto. Termin realizacji: r. Zadanie zostało rozszerzone o projekt oświetlenia drogi. W związku z powyższym został podpisany aneks terminowy do dnia 15 stycznia 2012 oraz zwiększyła się wartość zadania o 8 205,35 zł brutto. 5. Wykonanie projektu technicznego przebudowy nawierzchni ulicy Lipowej w Ciechowie wraz z odwodnieniem. Wykonawca HAL-SAN Zakład Projektowy Wrocław ul. Przyjaźni 4E/3. Wartość umowna zadania: 9901,00 zł brutto. Termin realizacji: r. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w celu wydania pozwolenia na budowę. 6. Budowa drogi dojazdowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 94 w podstrefie Środa Śląska obręb Komorniki. Wykonawca to firma Colas Polska Sp z o.o. ul. nowa Polędzie k. Poznania. Wartość zadania: ,63 zł brutto. Termin wykonania: r. Zakończono zarurowanie rowu oraz wykonano podbudowę oraz dolną warstwę wiążącą zjazdu. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zostanie wykonana górna warstwa ścieralna. Następnie rozpoczną się roboty po drugiej stronie drogi przy poszerzeniu. 7. Konserwacja rowu starego koryta Średzkiej Wody. Wykonawca zadania: Józef Janicki, Komorniki ul. Wierzbowa 2. Wartość zadania ,56 zł brutto. Zakres rzeczowy obejmuje koszenie wraz z wygrabieniem skarp rowu dwustronnie, oczyszczenie namułu i osadu rowu na odcinku 1681 mb wraz z oczyszczeniem wlotów odcinka zarurowanego Starego Koryta Średzkiej Wody. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 18 listopada. Gmina Środa Śląska otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 80% wartości zadania. IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. Zamówienia publiczne: Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Wartość umowna brutto w PLN Termin zakończenia robót budowlanych, usług lub dost Zakup wraz z dostawą sprzętu Przetarg komputerowego wraz z oprogramowaniem nieograniczony dla potrzeb Urzędu Miejskiego Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ORG ,40 Termin wykonania r. Zakup sprzętu dla potrzeb projektu ,80 Termin wykonania 3

4 Prewencja od początku Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - PRG Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ORG Odnowienie licencji na 85 stanowisk. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ORG Odnowienie licencji oprogramowań. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ORG Zwiększenie prac projektowych o oświetlenie PT droga do basenu. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - WIN Zwiększenie prac projektowych o oświetlenie PT droga 94. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - WIN Zakup materiałów odblaskowych i odblaskowych na potrzeby projektu Prewencja od początku. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - PRG Świadczenie usług sprawowania opieki w schronisku nad bezdomnymi psami. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ORG r ,91 Termin wykonania r ,30 Termin wykonania r ,80 Termin wykonania r ,33 Termin wykonania r ,00 Termin wykonania r ,87 Termin wykonania r ,00 zł/szt. Termin świadczenia usług do r. Profilaktyczna badania medyczne pracowników placówek oświatowych. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ZOPO Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania ORG Wykonanie projektu oraz wydrukowanie 2000 szt. Informatora turystycznego. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - PRG Ceny jednostkowe Termin świadczenia usług do r ,00 Termin wykonania r ,00 Termin wykonania r. 2. Postępowania w trakcie realizacji 1) Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy - remonty cząstkowe w roku 2012 (termin składania ofert r.) 2) Wywóz nieczystości stałych z budynków Gminy, Wspólnot i Placówek oświatowych w 2012r. ( termin składania ofert r.) 3) Utrzymanie czystości przystanków komunikacji samochodowej na terenie gminy Środa Śląska w roku 2012 ( termin składania ofert r.) 4) Sprzedaż bonów towarowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (termin składania ofert r.) 5) Przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( termin składania ofert r.) 4

5 V. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Na podstawie pism od osób fizycznych wezwano 1 osobę do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kontekście nadużywania alkoholu. 2. Na podstawie pism od Kuratora Sądowego wezwano 2 osoby do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kontekście nadużywania alkoholu. 3. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 2 zezwolenia typu A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 2 zezwolenia typu B - od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu, 2 zezwolenia typu C powyżej 18 % zawartości alkoholu. 4. Na podstawie pism z Komendy Powiatowej Policji wezwano 1 osobę do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5. Przygotowano projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Zorganizowano Mikołajki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem zamieszkałych przy ul. Lipowej w Środzie Ślaskiej. 7. Zorganizowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. 8. Dostarczono 856 listy na terenie miasta. 9. Wysłano następujące sprawozdania: Z-03 do GUS-u, miesięczną informacje do PFRON, 9 ZUA, 3 ZWUA, 15 ZZA, 3 ZCZA do ZUS-u korekty do Płatnika za lata 2001/ Sporządzono; 3 wnioski o refundacje prac interwencyjnych za październik. wniosek za prace społecznie - użyteczne 11. Opracowano miesięczne karty pracy. 12. Opracowano: 4 upoważnień 3 pełnomocnictwa 3 świadectwa pracy. 13. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej: dokonano 65 zmian we wpisach ewidencji działalności gospodarczej dokonano 15 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej, dokonano 1 wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie wznowienia działalności gospodarczej, wydano 11 zaświadczeń potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej. wezwano 132 przedsiębiorców w celu uaktualnienia danych w zakresie nowej klasyfikacji PKD (2007) oraz w przypadku nieprowadzenia działalności do zgłoszenia jej zakończenia 14. W zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej przyjęto i wprowadzono do CEIDG 15 wniosków dotyczących wpisów, przyjęto i wprowadzono do CEIDG 1 wniosek dotyczący zmiany wpisu. VI. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Po przeprowadzeniu wizji w terenie wydano 17 decyzji w sprawie wycinki drzew. 2. Na wniosek Biura Inżynieryjnego Prosjan Zdzisław Żytkiewicz, działającego z upoważnienia 5

6 Średzkiej Wody Spółka z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie ujęcia wody w postaci studni wierconej 14Z w utworach trzeciorzędowych na ujęciach wody pitnej w Szczepanowie. 3. Na wniosek WWK-Projekt Rafał Wierzbicki, działającego z upoważnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Wrocław ul. Gazowa 3, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia Środa Śląska dz. Nr 15,27,30 AM Na wniosek PG-Projekt Biuro Projektów Paweł Gębka, działającego z upoważnienia, STRABAG Spółka z o.o. Pruszków, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji obsługi pojazdów i maszyn budowlanych w Komornikach ul. Polna, dz. Nr 13/1. 5. Doposażono plac zabaw w miejscowości Proszków w karuzelę krzyżową i huśtawkę na sprężynie. 6. Zakończono nasadzenia w pasie drogowym ul. Malczyckiej oraz wykonano uzupełnienie nasadzeń w obrębie skrzyżowania dróg Legnicka i Targowa w Środzie Śląskiej. 7. Wykonano nasadzenia 9 szt. drzew gatunek miłorząb przy Ratuszu w miejsce usuniętych i przekazanych do regeneracji drzew gatunek klon, które zostaną wysadzone w inne miejsce na wiosnę 2012 r. 8. Wykonano cięcia pielęgnacyjne krzewów na cmentarzu wojennym w Środzie Śląskiej, w Parku przy ul. Malczyckiej, przy ul. Targowej w Środzie Ślaskiej i w Ciechowie. 9. Wykonano wycinkę, łącznie 9 szt. drzew, w miejscowościach: Chwalimierz, Przedmoście oraz Środa Sląska. 10. Zamontowano i dokonano uzupełniających zakupów oświetlenia świątecznego w obrębie miasta. 11. Zlecono likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Środa Śląska o łącznej objętości 15,80 m³. VII. SPRAWY LOKALOWE 1. Wykonywane są prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej na częściach wspólnych (klatki schodowe) nieruchomości wspólnot mieszkaniowych - obecnie Plac Wolności 54. Zakończono prace dotyczące wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych. Wartość robót wyniosła ,63 zł brutto. 2. Trwają prace dotyczące wykonania remontu dachu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Malczyckiej 28 Wykonawcą robót jest Firma Usługi Ogólnobudowlane Leszek Jemioło z siedzibą w Środzie Śląskiej. 3. Wydział przygotowuje dokumentację do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zgodnie z prawem budowlanym, niezbędną do wykonania prac dotyczących renowacji części wspólnych w budynkach komunalnych, w których gmina posiada 100% udziałów. Powyższa dokumentacja dotyczy 21 budynków komunalnych. 4. Zakończono prace związane z wykonaniem kosztorysów inwestorskich, które dotyczyły oszacowania kosztów wykonania remontów 19 lokali, których właścicielem jest Agencja Nieruchomości Skarbu Państwa. Sprawa dotyczy propozycji przekazania przez Agencję nieodpłatnie ww. lokali na majątek Gminy Środa Śląska. 5. Przygotowano wnioski dotyczące wszczęcia postępowania o wyłonienie wykonawców na całoroczne usługi remontowe oraz instalacyjne, wykonanie przeglądów instalacji gazowych wspólnot mieszkaniowych oraz w lokalach komunalnych i socjalnych. 6. Weryfikowane są ankiety do wniosków o najem lokali z zasobu gminy (21 egz.) VIII. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOM Realizowane zadania: 1. Rozliczanie miesięcznych kart pracy samochodów pożarniczych (8 pojazdów). 6

7 2. Rozliczenie umów zleceń dla kierowców konserwatorów OSP. 3. Opisywanie rachunków i faktur za usługi i zakupy na rzecz OSP. 4. Bieżące prowadzenie ewidencji wydatków na OSP, OC i zarządzanie kryzysowe. 5. Rozliczenie (I etap) dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu dot. zakupu samochodu dla OSP Bukówek. 6. Rozliczenie (I etap) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dot. zakupu samochodu dla OSP. 7. Opracowanie i przesłanie do zatwierdzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Środa Śląska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 8. Opracowanie tabeli realizacji zadań operacyjnych. 9. Sporządzenie i przesłanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania z realizacji zadań obronnych przez Urząd Miejski w Środzie Śląskiej w 2011 r. 10. Udział w dniu 7 listopada br. w okresowym przeglądzie wałów przeciwpowodziowych na odcinku Rzeczyca-Malczyce. 11. Opracowanie zarządzeń dot. przeprowadzenia przeklasyfikowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie oc i przeciwpowodziowym. 12. Przeprowadzenie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w dniach r. 13. W związku z aktualizacją Planu Akcji Kurierskiej gminy Środa Śląska, sporządzenie i dostarczenie do Wojskowej Komendy Uzupełnień wykazu osób do ujęcia we wniosku o przeznaczenie do wykonywania funkcji kuriera w ramach świadczeń osobistych na rzecz Sił Zbrojnych. 14. Uchylenie 4 decyzji ostatecznych o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych, z uwagi na brak potrzeby korzystania. 15. Opracowanie wzoru decyzji o przeznaczeniu w ramach świadczeń osobistych do funkcji kuriera - pracownika Urzędu. 16. Sporządzenie rejestru osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej dla mężczyzn i kobiet rocznika Naliczanie ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnie. IX. SPRAWY OBYWATELSKIE Dokonano następujących czynności urzędowych: 1) zameldowano na pobyt stały 34 osoby 2) wymeldowano z pobytu stałego 9 osób 3) wymeldowano z pobytu czasowego 1 osobę 4) zameldowano na pobyt czasowy 11 osób 5) zarejestrowano 19 zawiadomień o zameldowaniu czasowym mieszkańców naszej gminy na terenie innych gmin 6) zarejestrowano 11 zgonów 7) zarejestrowano 13 urodzeń 8) zarejestrowano 4 małżeństwa 9) zarejestrowano 10 rozwodów 10) przekazano 16 zawiadomień do WKU o zmianach adresowych dotyczących osób podlegających obowiązkowi wojskowemu 11) złożono 13 wniosków o nadanie nr pesel dla noworodków 12) wydano 85 zaświadczeń 13) udzielono odpowiedzi na 72 wniosków o udostępnienie danych osobowych 14) prowadzono 6 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego. 15) przyjęto 100 wniosków o wydanie dowodu osobistego 16) wydano 97 dowodów osobistych X. URZĄD STANU CYWILNEGO 7

8 1. Zarejestrowano: 14 urodzeń 3 małżeństa 12 zgonów 2. Wydano: 5 zaświadczeń do ślubu konkordatowego 270 odpisów z akt stanu cywilnego na wniosek osób fizycznych i prawnych 2 zaświadczenia o braku księgi 1 zezwolenie na zawarce małżeństwa przed ustawowym terminem 3. Kierownik USC jako organ decyzyjny I stopnia wydał następujące decyzje administracyjne: 2 decyzje prostujące akty stanu cywilnego 4. Zrealizowano 4 wyroki i postanowienia sądowe, które odzwierciedlają nowy stan prawny w aktach stanu cywilnego danej osoby, w tym: 4 wyroki w sprawie rozwodu 5. Kierownik USC przyjął oświadczenia od osób fizycznych: 4 oświadczenia o uznaniu ojcostwa 14 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego 2 oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 6. Odnotowano w księgach stanu cywilnego: 83 przypiski, czyli informacji o zawartych ślubach, zgonach, rozwodach mających miejsce w innych Urzędach Stanu Cywilnego, a dotyczących osób zarejestrowanych w USC Środa Śląska 30 przypisków z zagranicznych USC dotyczących osób zarejestrowanych w poniemieckich księgach stanu cywilnego znajdujących się w archiwum USC Środa Śląska. 7. Wysłano 100 powiadomień do Biur Ewidencji Ludności oraz innych USC na terenie całego kraju o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mających miejsce w USC Środa Śląska. 8. Sporządzono 2 wnioski do Wojewody Dolnośląskiego na Jubileusz 50 lecia Małżeństwa XI. OŚWIATA 1. Wypłacono kwotę ,02 zł. z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych. 2. Trwa wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W br. wydano 149 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego. 3. Uczennica Gimnazjum w Środzie Śląskiej Kamila Korona została laureatem Konkursu zdolny Ślązak Gimnazjalista. 4. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pozyskano kwotę 5000 zł. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (dla nauczycieli ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Krynicznie). 5. Przeprowadzono jeden egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 6. Od 27 listopada 2011 r. do 1 grudnia 2011 r. trzech nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe do Saterlandu. Wyjazd w ramach programu Prewencja od początku - finansowanego ze środków Comenius Rego. XII. KULTURA 1. Obchody Święta Niepodległości współorganizacja uroczystości( r) 2. Nordic Walking- impreza rekreacyjna na Kajakach ( r.) 3. Koncert Duetu Akordeonowego współorganizacja koncertu z Powiatowym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych ( r) 4. Skóra, w której żyję dramat, thriller prod. Hiszpania ( ) 5. Król Lew familijny, animowany prod. USA ( r.) 6. Król Lew familijny, animowany prod. USA ( r.) 8

9 Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) 9. Król Lew familijny, animowany prod. USA ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) 12. IV Festiwal Tradycji Dolnego Śląska Wrocław Opera ( r.) 13. Koncert zespołu Optymistic ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) 17. Stop Uzależnieniom IIV Edycja Konkursu Plastycznego cyklicznie współorganizowany ze Strażą Miejską (wystawa, dyplomy, podziękowania, komisja, arkusze ocen, poczęstunek, protokół) ( r.) 18. Zabawa Andrzejkowa dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ( r. ) 19. Mniam animowany film familijny prod. Malezja ( r.) 20. Baby są jakieś inne komedia prod. Polska ( r. ) 21. Mniam animowany film familijny prod. Malezja ( r.) 22. Baby są jakieś inne komedia prod. Polska ( r. ) 23. Baby są jakieś inne komedia prod. Polska ( r. ) 24. Pieśń o Bogu Ukrytym współorganizacja z parafią św. Andrzeja koncertu poezji Karola Wojtyły w wykonaniu zespołu Marcina Stycznia oraz prezentacja mistycznej poezji Ernesta Brylla czytana przez autora ( r.) 25. Pióro Mistrza Jana - spektakl teatralne dla uczniów szkół Gimnazjalnych ( r.) 26. Tajemniczy Ogród - spektakl teatralne dla uczniów szkół Podstawowych i Gimnazjalnych ( r.) 27. Bajki Naszego Dzieciństwa spektakl teatralne dla uczniów szkół Podstawowych ( r.) 28. Zabawa Andrzejkowa dla dzieci ( r.) 29. W lepszym świecie dramat, thriller prod. Dania, Szwecja ( r.) 30. Smerfy film familijny animowany prod. Belgia, USA ( r.) 31. Smerfy film familijny animowany prod. Belgia, USA ( r.) 32. Trzej Muszkieterowie romans płaszcza i szpady prod. USA, Francja i Niemcy ( r.) 33. Dom snów dramat, thriller prod. USA ( r.) 34. Smerfy film familijny animowany prod. Belgia, USA ( r.) 35. Trzej Muszkieterowie romans płaszcza i szpady prod. USA, Francja i Niemcy ( r.) 36. Dom snów dramat, thriller prod. USA ( r.) 37. Smerfy film familijny animowany prod. Belgia, USA ( r.) 38. Smerfy film familijny animowany prod. Belgia, USA ( r.) 39. Krzywa Grzywa z cyklu Kawiarenka Jazzowa koncert zespołu ( r.) 40. XX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia współorganizacja imprezy z PCK i Sanepidem ( r. ) 41. Giganci ze stali film akcji prod. USA, Indie ( r.) 42. Giganci ze stali film akcji prod. USA, Indie ( r.) 43. Inkarnacja horror prod. USA ( r.) 44. Giganci ze stali film akcji prod. USA, Indie ( r.) 45. Giganci ze stali film akcji prod. USA, Indie ( r.) 46. Inkarnacja horror prod. USA ( r.) W okresie sprawozdawczym odbywały się ponadto zajęcia w kołach zainteresowań i ogniskach: muzyczne, plastyczne, teatralne, baletowe, taneczne, rękodzielnictwa oraz kurs języka angielskiego dla dzieci. 9

10 XIII. CZYTELNICTWO 1. W dniach 7 do 25 listopada w Dziale Dziecięcym BP odbył się cykl lekcji bibliotecznych związanych z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia. W spotkaniach u uczestniczyli uczniowie z 8 klas Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej. Dzieci wykonywały prace plastyczne do wysłuchanego tekstu oraz prezentowały przyniesione ze sobą maskotki. Ilość uczestników 160 osób listopada w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej odbyły się warsztaty plastycznoliterackie z udziałem Joanny Zagner-Kołat, ilustratorki książek dla dzieci. Zajęcia adresowane były do młodych czytelników Działu Dziecięcego. Ilość uczestników 50 osób listopada w Czytelni BP odbyła się inauguracja wystawy prac Heleny Antonów pt. Gdybyś żył w innym kraju, w innej epoce listopada Dziale Dziecięcym BP odbył się spektakl teatralny pt. Czerwony Kapturek w wykonaniu aktorów w krakowskiego teatru Duet z Krakowa. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej. Ilość uczestników 60 osób. 5. W dniach od 25 do 30 listopada w Czytelni BP odbyły się spotkania czytelnicze połączone z prezentacją wystawy Heleny Antonów pt. Gdybyś żył w innym kraju, w innej epoce. Ilość uczestników 65 osób listopada w filii BP w Ciechowie odbyła się impreza czytelnicza pn. W kąciku wróżb. Uczestnicy zapoznali się z tradycjami Andrzejkowymi oraz wykonywali prace plastyczne do wysłuchanego wcześniej tekstu listopada pracownicy filii BP uczestniczyli w I edycji szkolenia informatycznego otrzymanego w ramach PRB dotyczącego obsługi sprzętu listopada w Dziale Dziecięcym BP odbyły warsztaty ceramiczne pn. Moda na glinę prowadzone przez plastyczkę z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajęcia rozpoczęły się krótkim wykładem na temat historii gliny oraz poznaniem materiału. Uczestnikami było 40 młodych czytelników Działu Dziecięcego. 9. W listopadzie 2011 r. w Dziale Dziecięcym BP odbyły się spotkanie czytelnicze w ramach Programu Akademii Orange dla Bibliotek. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Podczas zajęć czytelniczych w średzkiej bibliotece uczestnicy dowiedzieli się jak korzystać z bezpiecznego Internetu, ustrzec się przed pułapkami czyhającymi na młodych użytkowników w sieci. Scenariusz zajęć uzupełniono o materiały z Programu Akademii Orange pn. Dobre Sieciaki i Złe Sieciuchy grudnia W Dziale Dziecięcym BP odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem pisarzem książek dla dzieci. Uczestnikami byli uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej 60 osób grudnia w Dziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej odbyła się impreza mikołajkowa pn. "Mikołaj w Bibliotece". Uczestnicy spotkania obejrzeli autorski program artystyczny w wykonaniu aktorów grupy Pani Teatrzyk z Wrocławia oraz otrzymali upominki. Ilość uczestników 50 osób grudnia w BP odbył się wieczór autorski Krystyny Semczuk w związku z wydaniem tomiku Życie i przyroda pisane wierszem. W spotkaniu uczestniczyli czytelnicy BP oraz miłośnicy literatury i twórców lokalni. Ilość uczestników 50 osób grudnia w ramach Programu Rozwoju Bibliotek BP otrzymała sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne i aparaty fotograficzne. Sprzęt przekazany został do 4 filii wiejskich BP w Szczepanowie, Bukówku, Ciechowie i Cesarzowicach. Łączna wartość 4 zestawów wynosi ,12 zł. 14. Wystawki związane z rocznicami historyczno-literackimi propagujące czytelnictwo (wybór): 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 14 listopada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 15 listopada Międzynarodowy Dzień Pisarzy Uwięzionych 15 listopada Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej 16 listopada Światowy Dzień Tolerancji listopada Tydzień Edukacji Globalnej 10

11 21 listopada Światowy Dzień Telewizji listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 25 listopada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet 25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia 1 grudnia Światowy Dzień AIDS 1-7 grudnia Europejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym 2 grudnia Światowy Dzień Walki z Uciskiem 3 grudnia Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Pomocy Cierpiącym 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka XIV. SPORT I REKREACJA Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o w Środzie Śląskiej był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez: 1) 15 XI 2011 Turnieju Piłki Siatkowej kobiet 4. strefy w ramach 12. Dolnośląskich Igrzysk LZS i mieszkańców wsi. 2) 22 XI finałowego Turnieju Piłki Siatkowej kobiet i mężczyzn w ramach 12. Dolnośląskich Igrzysk LZS i mieszkańców wsi. 3) 29 XI Turnieju Piłki Nożnej dzikich drużyn. 4) 6 XII Turnieju siatko-nogi. XV. POMOC SPOŁECZNA I. Dodatki mieszkaniowe: Wydano 18 decyzji administracyjnych (pozytywnych 16 odmownych 2). Dodatki mieszkaniowe pobrało 86 osób, na kwotę ,83 zł. II. Świadczenia rodzinne: 1.Realizację zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przedstawia tabela poniżej: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek rodzinny ,00 2 Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: 1 Urodzenia dziecka ,00 2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,00 3 Samotnego wychowywania dziecka ,00 4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 5 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia , ,00 6 Rozpoczęcia roku szkolnego ,00 7 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- dojazdy 8 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -internat , ,00 11

12 lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 9 Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej ,00 2. Świadczenia opiekuńcze: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek pielęgnacyjny ,00 2 Świadczenie pielęgnacyjne ,00 W tym: Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,00 III. Wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Jednorazowa zapomoga ,00 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Fundusz alimentacyjny ,00 Na ww. świadczenia w listopadzie 2011 r. wydano kwotę ,00 zł. V. Wydatki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Pomoc finansowa ,00 VI. Pomoc społeczna W listopadzie 2011r. wpłynęło 54 wnioski o udzielenie świadczeń w formie zasiłków pieniężnych i w naturze, opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, świadczenie usług opiekuńczych. Wydano 71 decyzji administracyjnych w tym 15 decyzji odmownych (przekroczony dochód, brak współpracy. 1.Zasiłki celowe i w naturze: Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie Kwota żywność Odzież, obuwie

13 Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie Kwota Specjalne zasiłki celowe (leki) 1 44 Opał z dowozem do domu w tym (2 specjalny zasiłek) Zasiłki okresowe Razem ,00 2.Usługi opiekuńcze: 12 osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym 9 osób samotnych, 3 osoby zamieszkałe z rodziną. Należność uzyskana za ww. usługi stanowi dochód gminy w wys ,48 3.Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych 4 osoby samotne Należność uzyskana za ww. usługi stanowi dochód wojewody w wys. 66,64 4. Domy Pomocy Społecznej W DPS umieszczonych jest 17 osób. Opłata za DPS ,37 5.Rządowy program pomoc państwa w zakresie dożywiania Celem wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania jest wsparcie gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Liczba osób objętych programem : Wyszczególnienie Listopad 2011 r. dzieci do 7 roku 31 Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 152 Pozostałe osoby otrzymujące pomoc (posiłek) 20 Zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności 3 Razem 206 Koszt udzielonych świadczeń własne zlecone 2.937, ,18 Świadczenia pomocy polegające na dożywianiu odbywa się za pośrednictwem żłobków, przedszkola, baru gastronomicznego IMBIS 6. Pozyskano od 2 sponsorów pomoc rzeczową (300,00 zł ) w tym: pościel, kołdry, poduszki, artykuły szkolne, środki czystości pomoc otrzymały 2 rodziny. 7. Prace społecznie użyteczne Prace społecznie użyteczne wykonuje 15 osób. Rodzaje wykonywanych prac: 13

14 Ośrodek - usługi opiekuńcze - 2 osoby - 25 godzin Prace porządkowe: Chwalimierz 1 osoba 40 godzin; Ośrodek Sportu i Rekreacji - prace porządkowe: 12 osób 535 godzin; Wypłacone kwoty to: koszty Gminy - 40%, a 60% Powiatowego Urzędu Pracy Wypłacono za październik 3.905,00 8. Zasiłek stały, zasiłek okresowy, składka zdrowotna: rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie kwota Zasiłki stałe 63 Zadania zlec. 80% ,54 Zadania własne 20% ,89 Zasiłki okresowe ,06 Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały tj. 9% od wypłaconego zasiłku stałego składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne Zadania zlec. 80% ,06 Zadania własne 20% - 402, ,88 9. Realizacja projektu systemowego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego "Kontrakt Twoją szansą" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie bierze udział 10 uczestniczek z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. Z 10 uczestnikami i ich rodzinami pracowało 3 asystentów rodziny w miejscu ich zamieszkania. Praca polega na wsparciu rodziny w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc dzieciom w nauce itp.), edukowanie w zakresie zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.) edukowanie w zakresie gospodarowania budżetem domowym(planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.,) konsultacje w zakresie podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny, (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, drobne remonty prasowanie, itp). Asystent rodzinny pracował w sposób indywidualny z poszczególnymi członkami rodziny, rozwijając ich kompetencje z uwzględnieniem zasobów i możliwości. W listopadzie odbył się Kurs wizażu - zajęcia grupowe dla 10 uczestniczek teoria i praktyka: budowanie wizerunku, podniesienie umiejętności osobistych, nabycie praktycznych umiejętności przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Wsparcie w w formie zasiłków celowych otrzymało 7 uczestniczek - na zakup żywności i zasiłku celowego w naturze na zakup opału. Zasiłki stanowią wkład własny do projektu. XVI. PROMOCJA 1. Przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej transza 3 w wysokości zł. 2. Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność dla zadania pn. Przebudowa ciągu pieszorowerowego w miejscowości Szczepanów. Wnioskowana kwota dofinansowania zł. 3. Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedmoście dofinansowanego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi kwotą zł. 14

15 4. Przygotowanie i złożenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosku o wypłatę dotacji dla projektu pn. Przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej, Legnickiej w Środzie Śląskiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi i chodników. Kwota dofinansowania zadania zł. 5. Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej, Legnickiej w Środzie Śląskiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi i chodników dla partnera projektu Średzka Woda Sp. z o.o. 6. Uzupełnienie dokumentacji do przedłożonego do dofinansowania w ramach PROW projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy bezpieczeństwa gminy Środa Śląska. 7. Uzupełnienie dokumentacji do przedłożonego do dofinansowania w ramach PROW projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Proszków. 8. Złożenie wyjaśnień i uzupełnień do projektu pn. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska. 9. Realizacja projektu pn. Prewencja od początku dofinansowanego ze środków programu Comenius - opracowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu oraz materiałów odblaskowych i reklamowych dla partnerów projektu, działania związane z organizacją kolejnego wyjazdu do Saterland. 10. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie graficzne i wydruk Informatora Turystycznego w ramach projektu pn. Oznakowanie ścieżek rowerowych północnej części gminy. 11. Udział i prezentacja multimedialna podczas konferencji organizowanej przez ARAW nt. rozwoju turystyki w regionie. 12. Współpraca z TVP Wrocław przy produkcji reportażu promującego przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminę Środa Śląska ze środków PROW (AGRO FAKTY). 13. Współpraca z TVP INFO przy produkcji reportażu informacyjnego projektu pn. Sprawni- Niepełnosprawnym. 14. Wsparcie działań podjętych przez sołtysów na rzecz założenia Stowarzyszenia Aktywne Sołectwo w gminie Środa Śląska. 15. Aktualizacja strony Gminy Środa Śląska na portalu społecznościowym Facebook. 16. Prace związane z udostępnieniem ankiety zadowolenia mieszkańców Gminy Środa Śląska w ramach prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy. 17. Współorganizacja wieczoru autorskiego Krystyny Semczuk w związku z wydaniem nowego tomiku poezji. 18. Obsługa fotograficzna imprez kulturalnych i sportowych. 19. Przygotowywanie artykułów, skład i dystrybucja Kuriera Średzkiego. 20. Przygotowanie tekstów do Rolanda. 21. Bieżąca aktualizacja strony www. XVII. ZESPÓŁ PRAWNY 1. Udzielono 75 porad ustnych dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy. 2. Udzielono 54 porady ustne pro bono. 3. Pro bono sporządzono 12 pism procesowych. 4. Wydano 4 opinie prawne w formie pisemnej, 28 opinii ustnych. 5. Zaopiniowano: projekty uchwał na sesję, zarządzenia, 49 projektów umów, 18 projektów decyzji. 6. Doradztwo podatkowe i w zakresie opłat lokalnych. 7. Doradztwo w zakresie ściągalności renty planistycznej. 8. Zaopiniowanie 2 porozumienia. 9. Stała współpraca z doradcą Burmistrza ds. melioracji i urządzeń wodnych - uzgadnianie treści pism, toku postępowań wszczętych i prowadzonych. 15

16 XVII. FINANSE I BUDŻET 1. Wycofano 7 tytułów wykonawczych (spłaty zaległości) 2. Wystawiono upomnienia w ilości: podatek od nieruchomości osoby prawne 9, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 175, podatek rolny Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości: podatek od nieruchomości osoby prawne 5, podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 13 podatek rolny 4, 4. Przyjęto informacje/deklaracje podatkowe w ilości: podatek od nieruchomości 29, podatek rolny 31, 5. Wystawiono decyzje przypisowe/odpisowe/wymiar w ilości: podatek od nieruchomości 26, podatek rolny 29, 6. Wydano zaświadczenia w następującej ilości: zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego - 21, zaświadczenie o niezaleganiu w podatku 15, 7. Wszczęto postępowania odnośnie podań o umorzenie i/lub odroczenie podatku w ilości: podatek od nieruchomości 6, podatek rolny 5, 8. Wystawiono wezwania w sprawie złożenia informacji podatkowej w ilości: podatek od nieruchomości 12, podatek rolny 9,... W zał: Wykonanie podatków z dnia r. i porównanie do wykonania za r. 16

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %.

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Dział 758 Różne rozliczenia plan - 21.000.289,00 zł wykonanie - 21.106.857,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Na kwotę dochodów bieżących składa się: 1) Kwota 106.568,00 zł uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i RIO informacje : o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Zwiększenia w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 237.004 zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO DOCHODY Do sporządzenia opracowania projektu budżetu na 2011r. przyjęto następujące wskaźniki: Podatki i inne opłaty poza targowiskami i umowami z których wynika inny wskaźnik wzrostu - wzrost o 2,3% Opłaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku. Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku. W budżecie miasta Katowice na rok 2015, który został uchwalony przez Radę Miasta Uchwałą Nr V/34/15 dnia 28 stycznia 2015 roku dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 DOCHODY Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 371,00 5 371,00 Dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Do załącznika nr 5. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008r. tacje na zadania zlecone. Do Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Bardziej szczegółowo

Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600

Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600 1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z dnia I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 15 Roczny plan dochodów ogółem w kwocie 464.993,8 tys. zł został wykonany w wysokości 224.294,4 tys. zł, tj. w 48,2%. W porównaniu do I półrocza

Bardziej szczegółowo