SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 2) wydano 40 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 1000 zł., 3) wydano 24 zaświadczenia na kwotę 408 zł., 4) wszczęto 1 postępowanie dot. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu we wsi Jugowiec, polegające na budowie domu jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 5) wszczęto 2 postępowania dot. zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu we wsi Cesarzowice, 6) wydano 2 opinie w sprawie sprawie podziału nieruchomości, 7) prowadzono 12 postępowań w sprawie naliczenia opłaty planistycznej (Rakoszyce - 3, Jastrzębce - 1, Komorniki - 1, Przedmoście - 1, Wojczyce - 3) 8) prowadzono 1 postępowanie odwoławcze w SKO dot. Proszkowa (teren o pow. 1,07 ha - naliczona opłata ,90 zł.) 9) prowadzono postępowanie w sprawie umorzenia/rozłożenia na raty opłaty dot. Wojczyc (naliczona opłata ,60 zł.) 10) prowadzono prace nad zmianą studium w odniesieniu do miasta Środa Śląska (teren obecnego Składbudu i dawna restauracja Turystyczna). Zakończył się etap uzgadniania projektu zmiany Studium. Projekty opracowań w przygotowaniu do przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia w styczniu 11) trwają prace nad zmianą planu miasta Środa Śląska : ul. Rakoszycka (zmiana funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego na mieszkaniowousługową). Projekt zmiany wyłożony do publicznego wglądu, uwagi można składać do 19 grudnia. Planowane uchwalenie - styczeń 2012 r. ul. Legnicka - 2 zmiany: zmiana projektowanego terenu zabudowy wielorodzinnej na teren parkingu, teren restauracji Turystycznej - zmiana z terenów usług na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Projekty zmiany są wyłożone do publicznego wglądu, składanie uwag do 19 grudnia. Planowane uchwalenie - styczeń 2012 r. W przygotowaniu projekty mpzp wsi Kryniczno, Cesarzowice i Jugowiec do przekazania do ponownego uchwalenia w miesiącu styczniu 12) trwają prace nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w obrębie wsi Szczepanów zmiana użytków rolnych na biogazownię, w obrębie wsi Jastrzębce zmiana użytków rolnych na zabudowę siedliskową, w obrębie wsi Rakoszyce zmiana zabudowy siedliskowej na mieszkaniową jednorodzinną w obrębie wsi Rzeczyca zmiana użytków rolnych na zalesienie. Przekazano projekty zmian do uzgodnień. 13) trwają prace nad zmianą Studium gminy w obrębie miasta Środa Śląska: zmiana terenów urządzeń produkcji rolniczej (mleczarnia) na zabudowę mieszkaniowo usługową zmiana terenów produkcyjno usługowych na zabudowę wielorodzinną Projekty zmian przekazane zostały do uzgodnień. 14) przygotowano projekty uchwał w sprawie zmian mpzp wsi Jastrzębce i Szczepanów oraz projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego w uchwale o przystąpieniu do opracowania mpzp wsi Kryniczno 1

2 II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Dnia 1 grudnia 2011 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 48,35 m² wraz z przynależnym do lokalu udziałem wynoszącym 1489/10000, położonym w budynku w Środzie Śląskiej, przy ul. Świdnickiej 19, na działce nr 54/2 o pow. 227 m² za kwotę ,55 zł, po zastosowaniu 80% bonifikaty z tytułu jednorazowej zapłaty, naliczonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000r. 2. Zlecono wycenę lokalu mieszkalnego nr 4 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonego w budynku przy ul. Kilińskiego 13 w Środzie Śląskiej. 3. Wypowiedziano 18 użytkownikom wieczystym dotychczasowe opłaty roczne z tytułu oddania im gruntu w użytkowania wieczyste na terenie miasta i gminy Środa Śląska. Zaproponowano przyjęcie w nowej wysokości opłat rocznych od 2012 roku na podstawie wycen sporządzonych przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Założono również kartoteki o wysokości opłat rocznych dla ww. użytkowników wieczystych dla Wydziału Finansowego. 4. Przygotowano dokumenty i złożono pięć wniosków do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o dokonanie zmian w księgach wieczystych w związku z dokonanymi podziałami nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Środa Śląska. 5. Na zorganizowanym w dniu 28 listopada 2011 roku przetargu na sprzedaż 11 działek niezabudowanych położonych we wsi Przedmoście przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami w tym: pięciu działek do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego od nr 12/3,121/4, 121/7,121/8,121/11, gdzie ich powierzchnia kształtowała się w granicach od 1000 m 2 do 1077 m 2, oraz sześciu działek przeznaczonych do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, od nr 121/1,121/2, 121/9, 121/10,121/12, 121/13, gdzie ich powierzchnia kształtowała się w granicach od 1030 m 2 do 1053 m 2. Cena za 1 m 2 gruntu ww. działek wynosiła 39,88 zł netto + 23% VAT. Na ww. działki nikt nie wpłacił wadium i nie sprzedano ani jednej działki z uwagi na brak chętnych nabywców. Również na zorganizowanym w dniu 28 listopada 2011r., drugim pisemnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 315/5 o pow. 1,2906 ha położonej we wsi Komorniki, przeznaczonej pod aktywność gospodarczą, nie sprzedano ww. działki z uwagi na to, iż nie została złożona ani jedna oferta pisemna przez inwestorów. 6. Wydzierżawiono na okres trzech lat część działki nr 13/3, AM-17 o pow. 5,7285 ha (wody stojące) akwen,,kajaki'' położony w Środzie Ślaskiej przy ul. Kilińskiego na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu, z przeznaczeniem do użytkowania jako powszechne dostępne łowisko wędkarskie. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 350 zł netto plus obowiązujący w danym roku podatek VAT. 7. Wydano 4 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości. 8. Wydano 3 zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym. 9. Wydano 2 zaświadczenia o spłacie ciężaru realnego. III. INWESTYCJE Realizowano następujące zadania: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chwalimierz, Jugowiec i Kryniczno Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej INSAN s.c. z siedzibą w Lubinie Wartość zadania: zł. Termin wykonania: 30 listopada 2011r. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru 2. Rozwój Turystyki Aktywnej Budowa basenu w Środzie Ślaskiej. Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Lesznie Leszno ul. Chociszewskiego 2a. Wartość zadania: zł brutto. Termin realizacji zgodnie z zapisami umowy: 30 listopada 2012r. Inwestycja zlokalizowana jest w Środzie Śląskiej, przy ul. Kilińskiego, dz. nr 1/9, AM-28. Trwają prace przy montażu okien i fasad oraz prace instalacyjne i tynkarskie wewnątrz budynku. 2

3 3. Przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej i Legnickiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników. Wykonawca: BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wartość zadania: zł. Termin realizacji: 15 września 2011r. Zadanie zostało zakończone. 4. Wykonanie projektu technicznego drogi dojazdowej do krytej pływalni na Winnej Górze w Środzie Śląskiej. Wykonawca HAL-SAN Zakład Projektowy Wrocław ul. Przyjaźni 4E/3 Zakres prac obejmuje 3 elementy dokumentacji zawierającej odrębne opracowania projektowe, kosztorysowe i rysunkowe: Element 1 ul. Górna od ul. Strzeleckiej do wjazdu na terenu krytej pływalni Element 2 ul. Górna od wjazdu na teren krytej pływalni do ul. Kilińskiego Element 3 ul. Kilińskiego od połączenia z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Sikorskiego Wartość umowna zadania: ,00 zł brutto. Termin realizacji: r. Zadanie zostało rozszerzone o projekt oświetlenia drogi. W związku z powyższym został podpisany aneks terminowy do dnia 15 stycznia 2012 oraz zwiększyła się wartość zadania o 8 205,35 zł brutto. 5. Wykonanie projektu technicznego przebudowy nawierzchni ulicy Lipowej w Ciechowie wraz z odwodnieniem. Wykonawca HAL-SAN Zakład Projektowy Wrocław ul. Przyjaźni 4E/3. Wartość umowna zadania: 9901,00 zł brutto. Termin realizacji: r. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w celu wydania pozwolenia na budowę. 6. Budowa drogi dojazdowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 94 w podstrefie Środa Śląska obręb Komorniki. Wykonawca to firma Colas Polska Sp z o.o. ul. nowa Polędzie k. Poznania. Wartość zadania: ,63 zł brutto. Termin wykonania: r. Zakończono zarurowanie rowu oraz wykonano podbudowę oraz dolną warstwę wiążącą zjazdu. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zostanie wykonana górna warstwa ścieralna. Następnie rozpoczną się roboty po drugiej stronie drogi przy poszerzeniu. 7. Konserwacja rowu starego koryta Średzkiej Wody. Wykonawca zadania: Józef Janicki, Komorniki ul. Wierzbowa 2. Wartość zadania ,56 zł brutto. Zakres rzeczowy obejmuje koszenie wraz z wygrabieniem skarp rowu dwustronnie, oczyszczenie namułu i osadu rowu na odcinku 1681 mb wraz z oczyszczeniem wlotów odcinka zarurowanego Starego Koryta Średzkiej Wody. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 18 listopada. Gmina Środa Śląska otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 80% wartości zadania. IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. Zamówienia publiczne: Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Wartość umowna brutto w PLN Termin zakończenia robót budowlanych, usług lub dost Zakup wraz z dostawą sprzętu Przetarg komputerowego wraz z oprogramowaniem nieograniczony dla potrzeb Urzędu Miejskiego Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ORG ,40 Termin wykonania r. Zakup sprzętu dla potrzeb projektu ,80 Termin wykonania 3

4 Prewencja od początku Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - PRG Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ORG Odnowienie licencji na 85 stanowisk. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ORG Odnowienie licencji oprogramowań. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ORG Zwiększenie prac projektowych o oświetlenie PT droga do basenu. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - WIN Zwiększenie prac projektowych o oświetlenie PT droga 94. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - WIN Zakup materiałów odblaskowych i odblaskowych na potrzeby projektu Prewencja od początku. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - PRG Świadczenie usług sprawowania opieki w schronisku nad bezdomnymi psami. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ORG r ,91 Termin wykonania r ,30 Termin wykonania r ,80 Termin wykonania r ,33 Termin wykonania r ,00 Termin wykonania r ,87 Termin wykonania r ,00 zł/szt. Termin świadczenia usług do r. Profilaktyczna badania medyczne pracowników placówek oświatowych. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - ZOPO Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania ORG Wykonanie projektu oraz wydrukowanie 2000 szt. Informatora turystycznego. Wydział odpowiedzialny za realizację zadania - PRG Ceny jednostkowe Termin świadczenia usług do r ,00 Termin wykonania r ,00 Termin wykonania r. 2. Postępowania w trakcie realizacji 1) Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy - remonty cząstkowe w roku 2012 (termin składania ofert r.) 2) Wywóz nieczystości stałych z budynków Gminy, Wspólnot i Placówek oświatowych w 2012r. ( termin składania ofert r.) 3) Utrzymanie czystości przystanków komunikacji samochodowej na terenie gminy Środa Śląska w roku 2012 ( termin składania ofert r.) 4) Sprzedaż bonów towarowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (termin składania ofert r.) 5) Przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( termin składania ofert r.) 4

5 V. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Na podstawie pism od osób fizycznych wezwano 1 osobę do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kontekście nadużywania alkoholu. 2. Na podstawie pism od Kuratora Sądowego wezwano 2 osoby do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kontekście nadużywania alkoholu. 3. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 2 zezwolenia typu A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 2 zezwolenia typu B - od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu, 2 zezwolenia typu C powyżej 18 % zawartości alkoholu. 4. Na podstawie pism z Komendy Powiatowej Policji wezwano 1 osobę do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5. Przygotowano projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Zorganizowano Mikołajki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem zamieszkałych przy ul. Lipowej w Środzie Ślaskiej. 7. Zorganizowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. 8. Dostarczono 856 listy na terenie miasta. 9. Wysłano następujące sprawozdania: Z-03 do GUS-u, miesięczną informacje do PFRON, 9 ZUA, 3 ZWUA, 15 ZZA, 3 ZCZA do ZUS-u korekty do Płatnika za lata 2001/ Sporządzono; 3 wnioski o refundacje prac interwencyjnych za październik. wniosek za prace społecznie - użyteczne 11. Opracowano miesięczne karty pracy. 12. Opracowano: 4 upoważnień 3 pełnomocnictwa 3 świadectwa pracy. 13. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej: dokonano 65 zmian we wpisach ewidencji działalności gospodarczej dokonano 15 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej, dokonano 1 wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie wznowienia działalności gospodarczej, wydano 11 zaświadczeń potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej. wezwano 132 przedsiębiorców w celu uaktualnienia danych w zakresie nowej klasyfikacji PKD (2007) oraz w przypadku nieprowadzenia działalności do zgłoszenia jej zakończenia 14. W zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej przyjęto i wprowadzono do CEIDG 15 wniosków dotyczących wpisów, przyjęto i wprowadzono do CEIDG 1 wniosek dotyczący zmiany wpisu. VI. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Po przeprowadzeniu wizji w terenie wydano 17 decyzji w sprawie wycinki drzew. 2. Na wniosek Biura Inżynieryjnego Prosjan Zdzisław Żytkiewicz, działającego z upoważnienia 5

6 Średzkiej Wody Spółka z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie ujęcia wody w postaci studni wierconej 14Z w utworach trzeciorzędowych na ujęciach wody pitnej w Szczepanowie. 3. Na wniosek WWK-Projekt Rafał Wierzbicki, działającego z upoważnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Wrocław ul. Gazowa 3, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia Środa Śląska dz. Nr 15,27,30 AM Na wniosek PG-Projekt Biuro Projektów Paweł Gębka, działającego z upoważnienia, STRABAG Spółka z o.o. Pruszków, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji obsługi pojazdów i maszyn budowlanych w Komornikach ul. Polna, dz. Nr 13/1. 5. Doposażono plac zabaw w miejscowości Proszków w karuzelę krzyżową i huśtawkę na sprężynie. 6. Zakończono nasadzenia w pasie drogowym ul. Malczyckiej oraz wykonano uzupełnienie nasadzeń w obrębie skrzyżowania dróg Legnicka i Targowa w Środzie Śląskiej. 7. Wykonano nasadzenia 9 szt. drzew gatunek miłorząb przy Ratuszu w miejsce usuniętych i przekazanych do regeneracji drzew gatunek klon, które zostaną wysadzone w inne miejsce na wiosnę 2012 r. 8. Wykonano cięcia pielęgnacyjne krzewów na cmentarzu wojennym w Środzie Śląskiej, w Parku przy ul. Malczyckiej, przy ul. Targowej w Środzie Ślaskiej i w Ciechowie. 9. Wykonano wycinkę, łącznie 9 szt. drzew, w miejscowościach: Chwalimierz, Przedmoście oraz Środa Sląska. 10. Zamontowano i dokonano uzupełniających zakupów oświetlenia świątecznego w obrębie miasta. 11. Zlecono likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Środa Śląska o łącznej objętości 15,80 m³. VII. SPRAWY LOKALOWE 1. Wykonywane są prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej na częściach wspólnych (klatki schodowe) nieruchomości wspólnot mieszkaniowych - obecnie Plac Wolności 54. Zakończono prace dotyczące wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych. Wartość robót wyniosła ,63 zł brutto. 2. Trwają prace dotyczące wykonania remontu dachu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Malczyckiej 28 Wykonawcą robót jest Firma Usługi Ogólnobudowlane Leszek Jemioło z siedzibą w Środzie Śląskiej. 3. Wydział przygotowuje dokumentację do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zgodnie z prawem budowlanym, niezbędną do wykonania prac dotyczących renowacji części wspólnych w budynkach komunalnych, w których gmina posiada 100% udziałów. Powyższa dokumentacja dotyczy 21 budynków komunalnych. 4. Zakończono prace związane z wykonaniem kosztorysów inwestorskich, które dotyczyły oszacowania kosztów wykonania remontów 19 lokali, których właścicielem jest Agencja Nieruchomości Skarbu Państwa. Sprawa dotyczy propozycji przekazania przez Agencję nieodpłatnie ww. lokali na majątek Gminy Środa Śląska. 5. Przygotowano wnioski dotyczące wszczęcia postępowania o wyłonienie wykonawców na całoroczne usługi remontowe oraz instalacyjne, wykonanie przeglądów instalacji gazowych wspólnot mieszkaniowych oraz w lokalach komunalnych i socjalnych. 6. Weryfikowane są ankiety do wniosków o najem lokali z zasobu gminy (21 egz.) VIII. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOM Realizowane zadania: 1. Rozliczanie miesięcznych kart pracy samochodów pożarniczych (8 pojazdów). 6

7 2. Rozliczenie umów zleceń dla kierowców konserwatorów OSP. 3. Opisywanie rachunków i faktur za usługi i zakupy na rzecz OSP. 4. Bieżące prowadzenie ewidencji wydatków na OSP, OC i zarządzanie kryzysowe. 5. Rozliczenie (I etap) dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu dot. zakupu samochodu dla OSP Bukówek. 6. Rozliczenie (I etap) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dot. zakupu samochodu dla OSP. 7. Opracowanie i przesłanie do zatwierdzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Środa Śląska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 8. Opracowanie tabeli realizacji zadań operacyjnych. 9. Sporządzenie i przesłanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania z realizacji zadań obronnych przez Urząd Miejski w Środzie Śląskiej w 2011 r. 10. Udział w dniu 7 listopada br. w okresowym przeglądzie wałów przeciwpowodziowych na odcinku Rzeczyca-Malczyce. 11. Opracowanie zarządzeń dot. przeprowadzenia przeklasyfikowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie oc i przeciwpowodziowym. 12. Przeprowadzenie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w dniach r. 13. W związku z aktualizacją Planu Akcji Kurierskiej gminy Środa Śląska, sporządzenie i dostarczenie do Wojskowej Komendy Uzupełnień wykazu osób do ujęcia we wniosku o przeznaczenie do wykonywania funkcji kuriera w ramach świadczeń osobistych na rzecz Sił Zbrojnych. 14. Uchylenie 4 decyzji ostatecznych o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych, z uwagi na brak potrzeby korzystania. 15. Opracowanie wzoru decyzji o przeznaczeniu w ramach świadczeń osobistych do funkcji kuriera - pracownika Urzędu. 16. Sporządzenie rejestru osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej dla mężczyzn i kobiet rocznika Naliczanie ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnie. IX. SPRAWY OBYWATELSKIE Dokonano następujących czynności urzędowych: 1) zameldowano na pobyt stały 34 osoby 2) wymeldowano z pobytu stałego 9 osób 3) wymeldowano z pobytu czasowego 1 osobę 4) zameldowano na pobyt czasowy 11 osób 5) zarejestrowano 19 zawiadomień o zameldowaniu czasowym mieszkańców naszej gminy na terenie innych gmin 6) zarejestrowano 11 zgonów 7) zarejestrowano 13 urodzeń 8) zarejestrowano 4 małżeństwa 9) zarejestrowano 10 rozwodów 10) przekazano 16 zawiadomień do WKU o zmianach adresowych dotyczących osób podlegających obowiązkowi wojskowemu 11) złożono 13 wniosków o nadanie nr pesel dla noworodków 12) wydano 85 zaświadczeń 13) udzielono odpowiedzi na 72 wniosków o udostępnienie danych osobowych 14) prowadzono 6 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego. 15) przyjęto 100 wniosków o wydanie dowodu osobistego 16) wydano 97 dowodów osobistych X. URZĄD STANU CYWILNEGO 7

8 1. Zarejestrowano: 14 urodzeń 3 małżeństa 12 zgonów 2. Wydano: 5 zaświadczeń do ślubu konkordatowego 270 odpisów z akt stanu cywilnego na wniosek osób fizycznych i prawnych 2 zaświadczenia o braku księgi 1 zezwolenie na zawarce małżeństwa przed ustawowym terminem 3. Kierownik USC jako organ decyzyjny I stopnia wydał następujące decyzje administracyjne: 2 decyzje prostujące akty stanu cywilnego 4. Zrealizowano 4 wyroki i postanowienia sądowe, które odzwierciedlają nowy stan prawny w aktach stanu cywilnego danej osoby, w tym: 4 wyroki w sprawie rozwodu 5. Kierownik USC przyjął oświadczenia od osób fizycznych: 4 oświadczenia o uznaniu ojcostwa 14 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego 2 oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 6. Odnotowano w księgach stanu cywilnego: 83 przypiski, czyli informacji o zawartych ślubach, zgonach, rozwodach mających miejsce w innych Urzędach Stanu Cywilnego, a dotyczących osób zarejestrowanych w USC Środa Śląska 30 przypisków z zagranicznych USC dotyczących osób zarejestrowanych w poniemieckich księgach stanu cywilnego znajdujących się w archiwum USC Środa Śląska. 7. Wysłano 100 powiadomień do Biur Ewidencji Ludności oraz innych USC na terenie całego kraju o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mających miejsce w USC Środa Śląska. 8. Sporządzono 2 wnioski do Wojewody Dolnośląskiego na Jubileusz 50 lecia Małżeństwa XI. OŚWIATA 1. Wypłacono kwotę ,02 zł. z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych. 2. Trwa wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W br. wydano 149 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego. 3. Uczennica Gimnazjum w Środzie Śląskiej Kamila Korona została laureatem Konkursu zdolny Ślązak Gimnazjalista. 4. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pozyskano kwotę 5000 zł. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (dla nauczycieli ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Krynicznie). 5. Przeprowadzono jeden egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 6. Od 27 listopada 2011 r. do 1 grudnia 2011 r. trzech nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe do Saterlandu. Wyjazd w ramach programu Prewencja od początku - finansowanego ze środków Comenius Rego. XII. KULTURA 1. Obchody Święta Niepodległości współorganizacja uroczystości( r) 2. Nordic Walking- impreza rekreacyjna na Kajakach ( r.) 3. Koncert Duetu Akordeonowego współorganizacja koncertu z Powiatowym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych ( r) 4. Skóra, w której żyję dramat, thriller prod. Hiszpania ( ) 5. Król Lew familijny, animowany prod. USA ( r.) 6. Król Lew familijny, animowany prod. USA ( r.) 8

9 Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) 9. Król Lew familijny, animowany prod. USA ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) 12. IV Festiwal Tradycji Dolnego Śląska Wrocław Opera ( r.) 13. Koncert zespołu Optymistic ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) Bitwa Warszawska dramat wojenny prod.polska ( r.) 17. Stop Uzależnieniom IIV Edycja Konkursu Plastycznego cyklicznie współorganizowany ze Strażą Miejską (wystawa, dyplomy, podziękowania, komisja, arkusze ocen, poczęstunek, protokół) ( r.) 18. Zabawa Andrzejkowa dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ( r. ) 19. Mniam animowany film familijny prod. Malezja ( r.) 20. Baby są jakieś inne komedia prod. Polska ( r. ) 21. Mniam animowany film familijny prod. Malezja ( r.) 22. Baby są jakieś inne komedia prod. Polska ( r. ) 23. Baby są jakieś inne komedia prod. Polska ( r. ) 24. Pieśń o Bogu Ukrytym współorganizacja z parafią św. Andrzeja koncertu poezji Karola Wojtyły w wykonaniu zespołu Marcina Stycznia oraz prezentacja mistycznej poezji Ernesta Brylla czytana przez autora ( r.) 25. Pióro Mistrza Jana - spektakl teatralne dla uczniów szkół Gimnazjalnych ( r.) 26. Tajemniczy Ogród - spektakl teatralne dla uczniów szkół Podstawowych i Gimnazjalnych ( r.) 27. Bajki Naszego Dzieciństwa spektakl teatralne dla uczniów szkół Podstawowych ( r.) 28. Zabawa Andrzejkowa dla dzieci ( r.) 29. W lepszym świecie dramat, thriller prod. Dania, Szwecja ( r.) 30. Smerfy film familijny animowany prod. Belgia, USA ( r.) 31. Smerfy film familijny animowany prod. Belgia, USA ( r.) 32. Trzej Muszkieterowie romans płaszcza i szpady prod. USA, Francja i Niemcy ( r.) 33. Dom snów dramat, thriller prod. USA ( r.) 34. Smerfy film familijny animowany prod. Belgia, USA ( r.) 35. Trzej Muszkieterowie romans płaszcza i szpady prod. USA, Francja i Niemcy ( r.) 36. Dom snów dramat, thriller prod. USA ( r.) 37. Smerfy film familijny animowany prod. Belgia, USA ( r.) 38. Smerfy film familijny animowany prod. Belgia, USA ( r.) 39. Krzywa Grzywa z cyklu Kawiarenka Jazzowa koncert zespołu ( r.) 40. XX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia współorganizacja imprezy z PCK i Sanepidem ( r. ) 41. Giganci ze stali film akcji prod. USA, Indie ( r.) 42. Giganci ze stali film akcji prod. USA, Indie ( r.) 43. Inkarnacja horror prod. USA ( r.) 44. Giganci ze stali film akcji prod. USA, Indie ( r.) 45. Giganci ze stali film akcji prod. USA, Indie ( r.) 46. Inkarnacja horror prod. USA ( r.) W okresie sprawozdawczym odbywały się ponadto zajęcia w kołach zainteresowań i ogniskach: muzyczne, plastyczne, teatralne, baletowe, taneczne, rękodzielnictwa oraz kurs języka angielskiego dla dzieci. 9

10 XIII. CZYTELNICTWO 1. W dniach 7 do 25 listopada w Dziale Dziecięcym BP odbył się cykl lekcji bibliotecznych związanych z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia. W spotkaniach u uczestniczyli uczniowie z 8 klas Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej. Dzieci wykonywały prace plastyczne do wysłuchanego tekstu oraz prezentowały przyniesione ze sobą maskotki. Ilość uczestników 160 osób listopada w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej odbyły się warsztaty plastycznoliterackie z udziałem Joanny Zagner-Kołat, ilustratorki książek dla dzieci. Zajęcia adresowane były do młodych czytelników Działu Dziecięcego. Ilość uczestników 50 osób listopada w Czytelni BP odbyła się inauguracja wystawy prac Heleny Antonów pt. Gdybyś żył w innym kraju, w innej epoce listopada Dziale Dziecięcym BP odbył się spektakl teatralny pt. Czerwony Kapturek w wykonaniu aktorów w krakowskiego teatru Duet z Krakowa. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej. Ilość uczestników 60 osób. 5. W dniach od 25 do 30 listopada w Czytelni BP odbyły się spotkania czytelnicze połączone z prezentacją wystawy Heleny Antonów pt. Gdybyś żył w innym kraju, w innej epoce. Ilość uczestników 65 osób listopada w filii BP w Ciechowie odbyła się impreza czytelnicza pn. W kąciku wróżb. Uczestnicy zapoznali się z tradycjami Andrzejkowymi oraz wykonywali prace plastyczne do wysłuchanego wcześniej tekstu listopada pracownicy filii BP uczestniczyli w I edycji szkolenia informatycznego otrzymanego w ramach PRB dotyczącego obsługi sprzętu listopada w Dziale Dziecięcym BP odbyły warsztaty ceramiczne pn. Moda na glinę prowadzone przez plastyczkę z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajęcia rozpoczęły się krótkim wykładem na temat historii gliny oraz poznaniem materiału. Uczestnikami było 40 młodych czytelników Działu Dziecięcego. 9. W listopadzie 2011 r. w Dziale Dziecięcym BP odbyły się spotkanie czytelnicze w ramach Programu Akademii Orange dla Bibliotek. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Podczas zajęć czytelniczych w średzkiej bibliotece uczestnicy dowiedzieli się jak korzystać z bezpiecznego Internetu, ustrzec się przed pułapkami czyhającymi na młodych użytkowników w sieci. Scenariusz zajęć uzupełniono o materiały z Programu Akademii Orange pn. Dobre Sieciaki i Złe Sieciuchy grudnia W Dziale Dziecięcym BP odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem pisarzem książek dla dzieci. Uczestnikami byli uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej 60 osób grudnia w Dziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej odbyła się impreza mikołajkowa pn. "Mikołaj w Bibliotece". Uczestnicy spotkania obejrzeli autorski program artystyczny w wykonaniu aktorów grupy Pani Teatrzyk z Wrocławia oraz otrzymali upominki. Ilość uczestników 50 osób grudnia w BP odbył się wieczór autorski Krystyny Semczuk w związku z wydaniem tomiku Życie i przyroda pisane wierszem. W spotkaniu uczestniczyli czytelnicy BP oraz miłośnicy literatury i twórców lokalni. Ilość uczestników 50 osób grudnia w ramach Programu Rozwoju Bibliotek BP otrzymała sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne i aparaty fotograficzne. Sprzęt przekazany został do 4 filii wiejskich BP w Szczepanowie, Bukówku, Ciechowie i Cesarzowicach. Łączna wartość 4 zestawów wynosi ,12 zł. 14. Wystawki związane z rocznicami historyczno-literackimi propagujące czytelnictwo (wybór): 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 14 listopada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 15 listopada Międzynarodowy Dzień Pisarzy Uwięzionych 15 listopada Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej 16 listopada Światowy Dzień Tolerancji listopada Tydzień Edukacji Globalnej 10

11 21 listopada Światowy Dzień Telewizji listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 25 listopada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet 25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia 1 grudnia Światowy Dzień AIDS 1-7 grudnia Europejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym 2 grudnia Światowy Dzień Walki z Uciskiem 3 grudnia Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Pomocy Cierpiącym 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka XIV. SPORT I REKREACJA Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o w Środzie Śląskiej był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez: 1) 15 XI 2011 Turnieju Piłki Siatkowej kobiet 4. strefy w ramach 12. Dolnośląskich Igrzysk LZS i mieszkańców wsi. 2) 22 XI finałowego Turnieju Piłki Siatkowej kobiet i mężczyzn w ramach 12. Dolnośląskich Igrzysk LZS i mieszkańców wsi. 3) 29 XI Turnieju Piłki Nożnej dzikich drużyn. 4) 6 XII Turnieju siatko-nogi. XV. POMOC SPOŁECZNA I. Dodatki mieszkaniowe: Wydano 18 decyzji administracyjnych (pozytywnych 16 odmownych 2). Dodatki mieszkaniowe pobrało 86 osób, na kwotę ,83 zł. II. Świadczenia rodzinne: 1.Realizację zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przedstawia tabela poniżej: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek rodzinny ,00 2 Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: 1 Urodzenia dziecka ,00 2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,00 3 Samotnego wychowywania dziecka ,00 4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 5 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia , ,00 6 Rozpoczęcia roku szkolnego ,00 7 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- dojazdy 8 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -internat , ,00 11

12 lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 9 Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej ,00 2. Świadczenia opiekuńcze: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek pielęgnacyjny ,00 2 Świadczenie pielęgnacyjne ,00 W tym: Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,00 III. Wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Jednorazowa zapomoga ,00 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Fundusz alimentacyjny ,00 Na ww. świadczenia w listopadzie 2011 r. wydano kwotę ,00 zł. V. Wydatki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Pomoc finansowa ,00 VI. Pomoc społeczna W listopadzie 2011r. wpłynęło 54 wnioski o udzielenie świadczeń w formie zasiłków pieniężnych i w naturze, opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, świadczenie usług opiekuńczych. Wydano 71 decyzji administracyjnych w tym 15 decyzji odmownych (przekroczony dochód, brak współpracy. 1.Zasiłki celowe i w naturze: Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie Kwota żywność Odzież, obuwie

13 Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie Kwota Specjalne zasiłki celowe (leki) 1 44 Opał z dowozem do domu w tym (2 specjalny zasiłek) Zasiłki okresowe Razem ,00 2.Usługi opiekuńcze: 12 osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym 9 osób samotnych, 3 osoby zamieszkałe z rodziną. Należność uzyskana za ww. usługi stanowi dochód gminy w wys ,48 3.Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych 4 osoby samotne Należność uzyskana za ww. usługi stanowi dochód wojewody w wys. 66,64 4. Domy Pomocy Społecznej W DPS umieszczonych jest 17 osób. Opłata za DPS ,37 5.Rządowy program pomoc państwa w zakresie dożywiania Celem wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania jest wsparcie gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Liczba osób objętych programem : Wyszczególnienie Listopad 2011 r. dzieci do 7 roku 31 Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 152 Pozostałe osoby otrzymujące pomoc (posiłek) 20 Zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności 3 Razem 206 Koszt udzielonych świadczeń własne zlecone 2.937, ,18 Świadczenia pomocy polegające na dożywianiu odbywa się za pośrednictwem żłobków, przedszkola, baru gastronomicznego IMBIS 6. Pozyskano od 2 sponsorów pomoc rzeczową (300,00 zł ) w tym: pościel, kołdry, poduszki, artykuły szkolne, środki czystości pomoc otrzymały 2 rodziny. 7. Prace społecznie użyteczne Prace społecznie użyteczne wykonuje 15 osób. Rodzaje wykonywanych prac: 13

14 Ośrodek - usługi opiekuńcze - 2 osoby - 25 godzin Prace porządkowe: Chwalimierz 1 osoba 40 godzin; Ośrodek Sportu i Rekreacji - prace porządkowe: 12 osób 535 godzin; Wypłacone kwoty to: koszty Gminy - 40%, a 60% Powiatowego Urzędu Pracy Wypłacono za październik 3.905,00 8. Zasiłek stały, zasiłek okresowy, składka zdrowotna: rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie kwota Zasiłki stałe 63 Zadania zlec. 80% ,54 Zadania własne 20% ,89 Zasiłki okresowe ,06 Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały tj. 9% od wypłaconego zasiłku stałego składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne Zadania zlec. 80% ,06 Zadania własne 20% - 402, ,88 9. Realizacja projektu systemowego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego "Kontrakt Twoją szansą" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie bierze udział 10 uczestniczek z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. Z 10 uczestnikami i ich rodzinami pracowało 3 asystentów rodziny w miejscu ich zamieszkania. Praca polega na wsparciu rodziny w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc dzieciom w nauce itp.), edukowanie w zakresie zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.) edukowanie w zakresie gospodarowania budżetem domowym(planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.,) konsultacje w zakresie podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny, (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, drobne remonty prasowanie, itp). Asystent rodzinny pracował w sposób indywidualny z poszczególnymi członkami rodziny, rozwijając ich kompetencje z uwzględnieniem zasobów i możliwości. W listopadzie odbył się Kurs wizażu - zajęcia grupowe dla 10 uczestniczek teoria i praktyka: budowanie wizerunku, podniesienie umiejętności osobistych, nabycie praktycznych umiejętności przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Wsparcie w w formie zasiłków celowych otrzymało 7 uczestniczek - na zakup żywności i zasiłku celowego w naturze na zakup opału. Zasiłki stanowią wkład własny do projektu. XVI. PROMOCJA 1. Przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej transza 3 w wysokości zł. 2. Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność dla zadania pn. Przebudowa ciągu pieszorowerowego w miejscowości Szczepanów. Wnioskowana kwota dofinansowania zł. 3. Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedmoście dofinansowanego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi kwotą zł. 14

15 4. Przygotowanie i złożenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosku o wypłatę dotacji dla projektu pn. Przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej, Legnickiej w Środzie Śląskiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi i chodników. Kwota dofinansowania zadania zł. 5. Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej, Legnickiej w Środzie Śląskiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi i chodników dla partnera projektu Średzka Woda Sp. z o.o. 6. Uzupełnienie dokumentacji do przedłożonego do dofinansowania w ramach PROW projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy bezpieczeństwa gminy Środa Śląska. 7. Uzupełnienie dokumentacji do przedłożonego do dofinansowania w ramach PROW projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Proszków. 8. Złożenie wyjaśnień i uzupełnień do projektu pn. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska. 9. Realizacja projektu pn. Prewencja od początku dofinansowanego ze środków programu Comenius - opracowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu oraz materiałów odblaskowych i reklamowych dla partnerów projektu, działania związane z organizacją kolejnego wyjazdu do Saterland. 10. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie graficzne i wydruk Informatora Turystycznego w ramach projektu pn. Oznakowanie ścieżek rowerowych północnej części gminy. 11. Udział i prezentacja multimedialna podczas konferencji organizowanej przez ARAW nt. rozwoju turystyki w regionie. 12. Współpraca z TVP Wrocław przy produkcji reportażu promującego przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminę Środa Śląska ze środków PROW (AGRO FAKTY). 13. Współpraca z TVP INFO przy produkcji reportażu informacyjnego projektu pn. Sprawni- Niepełnosprawnym. 14. Wsparcie działań podjętych przez sołtysów na rzecz założenia Stowarzyszenia Aktywne Sołectwo w gminie Środa Śląska. 15. Aktualizacja strony Gminy Środa Śląska na portalu społecznościowym Facebook. 16. Prace związane z udostępnieniem ankiety zadowolenia mieszkańców Gminy Środa Śląska w ramach prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy. 17. Współorganizacja wieczoru autorskiego Krystyny Semczuk w związku z wydaniem nowego tomiku poezji. 18. Obsługa fotograficzna imprez kulturalnych i sportowych. 19. Przygotowywanie artykułów, skład i dystrybucja Kuriera Średzkiego. 20. Przygotowanie tekstów do Rolanda. 21. Bieżąca aktualizacja strony www. XVII. ZESPÓŁ PRAWNY 1. Udzielono 75 porad ustnych dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy. 2. Udzielono 54 porady ustne pro bono. 3. Pro bono sporządzono 12 pism procesowych. 4. Wydano 4 opinie prawne w formie pisemnej, 28 opinii ustnych. 5. Zaopiniowano: projekty uchwał na sesję, zarządzenia, 49 projektów umów, 18 projektów decyzji. 6. Doradztwo podatkowe i w zakresie opłat lokalnych. 7. Doradztwo w zakresie ściągalności renty planistycznej. 8. Zaopiniowanie 2 porozumienia. 9. Stała współpraca z doradcą Burmistrza ds. melioracji i urządzeń wodnych - uzgadnianie treści pism, toku postępowań wszczętych i prowadzonych. 15

16 XVII. FINANSE I BUDŻET 1. Wycofano 7 tytułów wykonawczych (spłaty zaległości) 2. Wystawiono upomnienia w ilości: podatek od nieruchomości osoby prawne 9, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 175, podatek rolny Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości: podatek od nieruchomości osoby prawne 5, podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 13 podatek rolny 4, 4. Przyjęto informacje/deklaracje podatkowe w ilości: podatek od nieruchomości 29, podatek rolny 31, 5. Wystawiono decyzje przypisowe/odpisowe/wymiar w ilości: podatek od nieruchomości 26, podatek rolny 29, 6. Wydano zaświadczenia w następującej ilości: zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego - 21, zaświadczenie o niezaleganiu w podatku 15, 7. Wszczęto postępowania odnośnie podań o umorzenie i/lub odroczenie podatku w ilości: podatek od nieruchomości 6, podatek rolny 5, 8. Wystawiono wezwania w sprawie złożenia informacji podatkowej w ilości: podatek od nieruchomości 12, podatek rolny 9,... W zał: Wykonanie podatków z dnia r. i porównanie do wykonania za r. 16

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. ORG.0057. 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. B - BB. 0057.2.2014 Czeladź, dnia 17.03.2014r. Informacja międzysesyjna za okres od 11.02.2014 r. do 13.03.2014. 1. Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo