Narodowe Święto Niepodległości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowe Święto Niepodległości"

Transkrypt

1 Narodowe Święto Niepodległości W 1918 r. po 123 latach zaborów pañstwo polskie odrodzi³o siê i uzyska³o niepodleg³oœæ. Jesieni¹ 1918 r. dobiega³a koñca I wojna œwiatowa, która przynios³a klêskê wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogr¹- y³a siê w zamêcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro - wêgierska rozpada³a siê i chyli³a ku upadkowi, a Niemcy ugina³y siê pod naporem wojsk Ententy. wy Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej pod kierownictwem Ignacego Daszyñskiego, w którego sk³ad weszli przedstawiciele PPS, PPSD i PSL Wyzwolenie. Równoczeœnie podleg³e rz¹dowi oddzia³y przyst¹pi³y do rozbrajania wojsk okupacyjnych na LubelszczyŸnie i KielecczyŸnie. Dla Polaków by³a to niepow- W tym w³aœnie czasie potarzalna szansa, aby móc odzys- wróci³ do kraju Józef Pi³sudski, kaæ utracony byt pañstwowy. wiêziony od lipca 1917 roku Widz¹c klêskê zaborców, Polacy przez Niemców. W dniu 10. zaczêli przejmowaæ w³adzê woj- listopada 1918 roku przyby³ skow¹ i cywiln¹ tworz¹c zrêby on do Warszawy. Jego przyjazd przysz³ego pañstwa. wywo³a³ entuzjazm ludnoœci stolicy i masowe rozbrajanie W dniu 28 paÿdziernika 1918 okupantów na terenie ca³ej roku w Krakowie powsta³a Pol- Kongresówki. ska Komisja Likwidacyjna, któ- W dniu 11. listopada Rada ra zaczê³a przejmowaæ w³adzê Regencyjna przekaza³a Józefoz r¹k Austriaków na terenie wi Pi³sudskiemu Naczelne Do- Galicji i Œl¹ska Cieszyñskiego. wództwo nad formuj¹cym siê Przypieczêtowaniem jej dzie³a Wojskiem Polskim, a trzy dni by³o w kilka dni póÿniej rozbro- póÿniej przekaza³a mu ca³¹ w³adzê jenie za³ogi austriackiej przez cywiln¹. Dzieñ wczeœniej cz³onków konspiracyjnej Pol- podporz¹dkowa³ mu siê rówskiej Organizacji Wojskowej nie Tymczasowy Rz¹d Ludowy oraz legionistów i m³odzie. Republiki Polskiej w Lublinie. W dniu 1 listopada 1918r. we Józef Pi³sudski powo³a³ nowy Lwowie wybuch³y walki pol- centralny rz¹d, który w dniu skiej ludnoœci z Ukraiñcami, 21. listopada wyda³ manifest którzy proklamowali powstanie zapowiadaj¹cy reformê roln¹ i Zachodnio-Ukraiñskiej Repu- nacjonalizacjê niektórych gabliki Ludowej. ³êzi przemys³u, uzale niaj¹c jednak ich przeprowadzenie od W nocy z 6 na 7 listopada postanowieñ przysz³ego Sejmu powsta³ Wójt i Vicewójt w Lublinie Gminy podpisuj¹ Tymczaso- akt wmurowania Ustawodawczego. kamienia wêgielnego. Jednoczeœ- nie Józef Pi³sudski wprowadzi³ bardzo korzystne dla robotników warunki pracy i zapowiedzia³ wybory parlamentarne. W dniu 22. listopada Józef Pi³sudski og³osi³ siê Naczelnikiem Pañstwa i razem z premierem podpisa³ dekret o tymczasowych w³adzach Republiki Polskiej. O utrwalenie i utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodleg³oœci przysz³o narodowi polskiemu toczyæ krwawe boje. W dniu 27. grudnia 1918 r. wybuch³o powstanie wielkopolskie, które przywróci³o Wielkopolskê do macierzy. W Galicji Wschodniej trwa³y zaciête walki z Ukraiñcami, a na wschodnich kresach Polski oddzia³y samoobrony walczy³y z bolszewikami. Ponadto trzeba by³o trzech powstañ œl¹skich, by czêœæ Górnego Œl¹ska znalaz³a siê w granicach Polski. Przypieczêtowaniem dzie³a odrodzenia Rzeczypospolitej by³a Bitwa Warszawska, w której naród polski obroni³ odzyskan¹ niepodleg³oœæ. Dzieñ 11. listopada, w którym Józef Pi³sudski przej¹³ w³adzê, dla uczczenia powstania suwerennego oœrodka w³adzy odrodzonej Polski, zosta³ w 1937 roku oficjalnie og³oszony œwiêtem narodowym. Jednak dzieñ ten by³ ju od 1919 roku obchodzony jako Œwiêto Niepodleg³oœci. Od tego czasu jest jednym z najwa niejszych œwi¹t obchodzonych przez Polaków w kraju i zagranic¹. Po II wojnie œwiatowej w³a- dze Polski Ludowej usunê³y Œwiêto Niepodleg³oœci z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Œrodowiska niepodleg³oœciowe nadal obchodzi³y kolejne rocznice 11. listopada 1918 roku. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywróci³ narodowi to œwiêto. (przedruk z Nowa hala sporotwa w Nadarzynie prezentuje siê imponuj¹co.

2 2 SZUKAM PRACY Grafik komputerowy - plastyk (Corell, Photoshop), szuka pracy najlepiej na 1/2 etatu, w okolicach Podkowy Leœnej, Brwinowa, Milanówka - tel DAM PRACÊ Serwis samochodów ciê arowych i autobusów zatrudni mechaników, elektryków, elektromechaników, lakierników i blacharzy, tel. 22/ M³odego do Serwisu Opon w Piasecznie tel Firma zatrudni elektromontera do monta u automatów, po ¹dane prawo jazdy kat.b, tel Ucznia do stolarni z mozliwoœci¹ uzyskania œwiadectwa czeladniczego, stolarzy tel Kierowca C+E w transporcie miêdzynarodowym, Grodzisk Maz. k/warszawy, 22/ ; Zatrudniê tokarzy, ustwiaczy automatów tokarskich 6 wrzecionowych, Grodzisk Maz., ul.che³moñskiego 43, Przyjmê brukarzy, tel Zatrudniê na dachy, tel Browar Jab³onowo zatrudni pracowników fizycznych do obs³ugi linii rozlewniczej (okres próbny 6 z³ netto/godz.) oraz operatorów wózków wid³owych (okres próbny 7 z³ netto/godz.), tel. 22/ ; 22/ ; Zatrudnimy pracowników produkcyjnych w Pruszkowie, tel US UGI ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel OG OSZENIA DROBNE Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg Instalacje elektryczne - uprawnienia - tel Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek u klienta lub u nas. Tel. 022/ ; Hydrauliczne - VAT, tel RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Hydraulika, tel Cyklinowanie, tel G³adŸ, panele, p³yta K/G, malowanie, tel Elektryka, tel Wentylacja domów z odzyskaniem ciep³a, tel Docieplanie budynków, poddaszy, roboty wnêtrzarskie, solidnie, tel Hydraulika, remonty kompleksowo, tel LOMBARD PO YCZKI POD ZASTAW Piaseczno, ul.pu³awska 20 (w podwórzu); tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Alimenty, rozwody, maj¹tkowe, spadkowe, odszkodowania, ZUS, US, PZU, nieruchomoœci, sprawy s¹dowe, urzêdowe, pozwy, apelacje, odwo³ania, tel Us³ugi hydrauliczne, centralne ogrzewanie, ciep³a i zimna woda, bia³y monta, ; Przyjmê KPiR, tel Malowanie, tapetowanie, tel. 22/ SPRZEDAM Wêgiel brunatny 180 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominkowe, wywóz gruzu i z³omu, tel , Meble stylowe, antyki, bibeloty, upominki. Sklep Grodzisk Maz. ul.orzeszkowej 5H, tel Siatka ogrodzeniowa - producent, tel Kosiarki, Bloczki fundamentowe, pustaki, tel Pustak Poroton 6,85 z³/szt. brutto, tel Dachówka od zaraz, tel Betoniarkê przemys³ow¹ BW 400, tel Drewno opa³owe, liœciaste - niskie ceny, tel. 022/ Owczarki niemieckie, tel KUPIÊ Ziemiê, gospodarstwo 1-10 ha, tel Kupiê ksi¹ ki za gotówkê, tel Antyki, wszelkie za gotówkê kupiê, tel Poszukujê domku wolnostoj¹cego w okolicy Grodziska, tel Dzie³kê 5-10 ha bezposrednio, okolice Piaseczna, tel Skupujemy opony u ywane w dobrym stanie, tel NIERUCHOMOŒCI - SPRZEDAM Mieszkanie dwupokojowe w Konstancinie, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow m 2, G³osków, atrakcyjne po³o enie i lokalizacja, media, dogodny dojazd, BEZPO- ŒREDNIO. Tel OKAZJA! Bezpoœrednio nowe mieszkania w Piasecznie, tel. 22/ Nowe mieszkanie w Piasecznie i Józefos³awiu, tel. 22/ ; Bezpoœrednio nowe mieszkania w Piasecznie, tel. 22/ NIERUCHOMOŒCI - WYNAJEM Wynajmê domek 60 m 2 umeblowany w zamian za prace porz¹dkowe w domu i ogrodzie, tel NAUKA Polski, niemiecki - korepetycje, matury, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ ZDROWIE Seksuolog - gabinet tel. 22/ Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/ Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu nr 18t /2007 Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji.

3 3 Wcześniejsza emerytura dla kobiet Obecny stan prawny umo liwia kobietom przejœcie na wczeœniejsz¹ emeryturê zanim ukoñcz¹ 60 rok ycia. Podjêcie decyzji o przejœciu na wczeœniejsza emeryturê mo e byæ wynikiem wielu czynników, czêsto bardzo osobistych. Nie zale nie jednak od tych powodów, aby skorzystaæ z tej mo liwoœci kobieta, która zdecyduje siê na przejœcie na wczeœniejsz¹ emeryturê musi spe³niæ okreœlone w prawie warunki, które przedstawiamy poni ej. Na pocz¹tek ustalony zostanie czas, w którym kobiecie przys³uguje prawo do wczeœniejszej emerytury. Wczeœniejsza emerytura przys³uguje kobietom urodzonym po dniu 31 grudnia, 1948r., które najpóÿniej w dniu 31 grudnia 2007 r. osi¹gn¹ wiek 55 lat oraz udowodni¹ wymagany sta ubezpieczeniowy (sk³adkowy i niesk³adkowy). Sta ten wynosi 30 lat lub 20 lat w przypadku kobiet uznanych za ca³kowicie niezdolne do pracy. Lat sk³adkowych powinno byæ, co najmniej dwie trzecie ogólnego sta u pracy. Ca³kowita niezdolnoœæ do pracy musi powstaæ najpóÿniej w dniu r. Orzeczenie stwierdzaj¹ce tê niezdolnoœæ, mo e byæ wydane po tej dacie, ale z wyraÿnym zaznaczeniem, e powsta³a ona w okresie do r. w³¹cznie. Panie, które w tym roku skoñcz¹ 55 lat, a które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, nie maj¹ szans na przejœcie w tym roku na wczeœniejsz¹ emeryturê. Dlaczego? ZUS przyznaj¹c œwiadczenie - wczeœniejsz¹ emeryturê patrzy, jaki jest tytu³ do ubezpieczenia. Niestety wczeœniejsza emerytura jest przeznaczona dla pracowników, czyli dla osób, które s¹ zatrudnione na podstawie umowy o pracê. A ponadto w ostatnich 24 miesi¹cach przed zg³oszeniem wniosku o przyznanie wczeœniejszej emerytury pozostawa³y, co najmniej przez 6 miesiêcy w ubezpieczeniu pracowniczym. Ale nie jest tak zawsze. Od kobiet, które przez ca³y okres sk³adkowy, czyli 30 lub 20 lat by³y pracownikami, nie wymaga siê, aby ostatnim tytu³em ubezpieczenia by³a umowa o pracê. Chodzi o sytuacjê, kiedy kobieta poza wymaganym przepisami 30 lub 20 letnim okresem sk³adkowym mia³a inne okresy sk³adkowe. Kobiety pobieraj¹ce zasi³ek dla bezrobotnych, œwiadczenie lub zasi³ek przedemerytalny mog¹ siê ubiegaæ o tê emeryturê o ile ostatnim ich ubezpieczeniem by³o ubezpieczenie pracownicze. Kobieta wystêpuj¹ca z wnioskiem o wczeœniejsz¹ emeryturê nie mo e byæ cz³onkiem Otwartego Fundusz Emerytalnego, a jeœli umowa zosta³a podpisana, musi z niego wyst¹piæ powo³uj¹c siê np. na tzw. b³¹d w oœwiadczeniu woli przy jej zawarciu. W przypadku ustalania prawa do wczeœniejszej emerytury nie wymaga siê rozwi¹zania stosunku pracy. Kobieta, która przejdzie na wczeœniejsz¹ emeryturê mo e pracowaæ, ale nie mo e przekroczyæ dopuszczalnej wysokoœci zarobków. Kwoty dopuszczalnych zarobków zmieniaj¹ siê 4 razy w ci¹gu roku: od 1 marca, od 1 czerwca, od 1 wrzeœnia i od 1 grudnia. Nale y jednak pamiêtaæ, e w przypadku gdy stosunek pracy nie zostanie rozwi¹zany wówczas ZUS zawiesi prawo do wyp³acania emerytury do momentu przed³o enia œwiadectwa pracy stwierdzaj¹cego datê rozwi¹zania umowy o pracê. Wysokoœæ omawianej emerytury ustalana jest na starych zasadach i wynosi 24% kwoty bazowej, po 1,3% podstawy jej wymiaru za ka dy rok okresów sk³adkowych oraz po 0,7% podstawy wymiaru za ka dy rok niesk³adkowy. Kobiety, które ukoñcz¹ 55 lat do koñca 2008r. i spe³ni¹ w/w warunki nie musz¹ sk³adaæ wniosku o wczeœniejsz¹ emeryturê przed 1 stycznia 2009r. Dzieñ r. jest ostatecznym dniem spe³nienia warunków, ale nie ostatecznym terminem zg³oszenia wniosku o emeryturê. Wniosek o to œwiadcze- nie mo na zg³osiæ w ka dym czasie, jednak bardzo wa ne jest, aby nast¹pi³o to nie póÿniej ni przed dniem ukoñczenia 60 lat. Zg³oszenie wniosku przez kobietê, która ukoñczy³a ju ten wiek, oznacza przyznanie emerytury obliczanej na nowych zasadach. Monika Woœ

4 4 Sukces Szczerkowskiej Zawodniczka GLKS Nadarzyn Magdalena Szczerkowska zosta³a Wicemistrzyni¹ Œwiata do lat 15-stu w grze podwójnej w rozgrywanych w Cape Town w Republice Po³udniowej Afryki. To drugi medal Magdy w tych mistrzostwach. Wczeœniej br¹zowy wywalczy³a w turnieju dru ynowym wraz z reprezentacj¹ Europy. W pó³finale polsko - rumuñski debel (Szczerkowska gra³a z Rumunk¹ Hirici) pokona³ parê japoñsk¹ Misaku/Tanioka. By³a to prawdziwa sensacja zawodów. M³ode Japonki okaza³y siê rewelacj¹ zawodów w RPA. W turnieju indywi- dualnym dotar³y do fina³u, który po raz drugi z rzêdu wygra³a starsza Misaku. Ciekawostk¹ jest fakt, i Magda ma obie zawodniczki z kraju kwitn¹cej wiœni na rozk³adzie. Misaku pokona³a w czerwcu br. w Cetniewie w czasie Miêdzynaro- dowych Mistrzostw Polski, a Tanioke ogra³a i w Cetniewie i w Cape Town w turnieju dru ynowym. W finale debla polsko - rumuñska para uleg³a po dramatycznym spotkaniu chiñsko- koreañskiemu deblowi 2:3 w setach. Europejki mia³y w czwartym secie nawet dwie pi³ki meczowe, ostatecznie jednak to Azjatki zosta³y mistrzyniami œwiata. Medale popularnej Szczerej to pierwsze kr¹ ki zdobyte przez pingpongistê GLKS Nadarzyn na tej rangi zawodach. Dariusz Zwoliñski Artyści TRIADY we Francji Na zaproszenie w³adz miasta Saint-Germain-en-Laye 34 obrazy konstanciñskich 8 artystów z grupy Triada znalaz³y siê na najwa niejszej imprezie plastycznej w mieœcie: Salonie Sztuki. Siatkówka w Lesznie W niedzielê, 21 paÿdziernika 2007r., odby³ siê w hali sportowej Zespo³u Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie Turniej Pi³ki Siatkowej Dru yn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Leszno. Turniej zosta³ zorganizowany dla mieszkañców Gminy Leszno, oraz mieszkañców oœciennych miejscowoœci. Nad ca³oœci¹ prac przygotowawczych czuwa³a Iwona Lewandowska, która postara³a siê o zakup nagród, sponsorowanych przez Wójta Gminy Leszno i Andrzeja Cieœlaka, jak równie o dobr¹ muzykê i poczêstunek. Du o wk³adu w ca³oœæ dzia³añ mia³a m³odzie, która regularnie gra w siatkówkê w hali w Lesznie. Ku zaskoczeniu wielu osób, mecze grupowe rozgrywaj¹ce siê tego dnia, sta³y niekiedy na wysokim poziomie. Organizatorzy Turnieju - Dyrektor Zespo³u Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie oraz Wójt Gminy Leszno, spodziewali siê raczej m³odzie y szkolnej, jednak do rozgrywek udzia³ zg³osili równie starsi zawodnicy, nie tylko amatorzy. Wiele pozytywnych wra eñ swoj¹ obecnoœci¹ dostarczy³ pan Grzegorz - niegdyœ siatkarz I ligowego zespo³u P³omieñ Milowice, który nie tylko pokaza³ swoje wybitne umiejêtnoœci siatkarskiego rzemios³a, ale tak e komunikatywnoœæ z m³odymi graczami. Nic wiêc dziwnego, e jego dru yna zajê³a I miejsce. Na wyró - nienie zas³u yli równie : Martyna Jêdraszka, Pawe³ Kucharski, Stasio Szewczyk, Mariusz Nieporêcki i Emil Sukiennik. Ca³e spotkanie przebiega³o w spontanicznej i kole eñskiej atmosferze. Organizatorzy maj¹ nadziejê, e w nastêpnych turniejach weÿmie udzia³ jeszcze liczniejsza grupa mieszkañców Gminy. (inf.) Polscy artyœci byli goœæmi honorowymi imprezy odbywaj¹cej siê z okazji 15.lecia wspó³pracy miast bliÿniaczych. Ich obrazy zawis³y w g³ównej alei galerii Manege Rogal, obok prac 80 artystów z Saint-Germain - en -Laye. Na otwarcie wystawy zostali zaproszeni przedstawiciele w³adz naszego miasta: Zastêpca Burmistrza Pawe³ Rutkowski, radny Kazimierz Jañczuk wraz z osobami ze stowarzyszeñ: Triada i Stowarzyszenia Wspó³pracy Miast BliŸniaczych. Gospodarze miasta zorganizowali nam bogaty program, wœród których najwa niejszym wydarzeniem by³ wernisa otwieraj¹cy wystawê. Na wernisa u, gdzie flaga polska zawis³a obok francuskiej i unijnej, goœci powita³ mer Emanuel Lamy, który podkreœli³, e salon staje siê form¹ porozumienia dla artystów poruszaj¹cych siê w ró nych regionach kulturowych. Dla artystów konstanciñskich uczestnictwo w takiej wystawie, gdzie ich obrazy s¹siadowa³y ze s³awami europejskimi wspó³czesnego malarstwa, jest du ¹ nobilitacj¹. Wieczór uœwietni³ koncert galowy w Teatrze Aleksandra Dumasa. W towarzystwie wielu radnych miasta Saint-Germain-en -Laye i departamentu Yvelines mieszkañcy Konstancina odwiedzili instytucje edukacyjne i kulturalne. Miêdzy innymi zosta³y odnowione kontakty ze szko³¹ miê- dzynarodow¹ Des Hauts Grillets, gdzie od kilku lat dzia³a sekcja polska. Nowo wybrany dyrektor szko³y, Francois Proust zapewni³, e wspó³praca z jego szko³¹ bêdzie kontynuowana. Goœcie odwiedzili ponadto Szko³ê Muzyczn¹, centrum kulturalno-socjalne La Sou- coup, oœrodek kultury La Clef, bibliotekê multimedialn¹, dom-muzeum malarza nabisty Maurice a Denis. W trakcie wizyty odby³o siê spotkanie w merostwie, gdzie zarówno mer Emanuel Lamy, jak i wiceburmistrz Pawe³ Rutkowski przypominali o 15-letniej wspó³pracy oraz deklarowali bogat¹ w wydarzenia kontynuacjê. Na spotkaniu obecni byli zastêpcy mera, radni miejscy, cz³onkowie stowarzyszenia wspó³pracy Association de Jumelage wraz z przewodnicz¹cym Jacquesem Fenieresem. Wizyta zakoñczona by³a kolacj¹ w w¹skim gronie, gdzie omawiano szczegó³y wspó³pracy. Miêdzy innymi zastêpca mera ds. szkolnictwa, pani Izabelle Richard zaproponowa³a, aby coroczne spotkanie dyrektorów szkó³ z Saint-Germain-en-Laye, maj¹ce na celu poznawanie ró - nych europejskich systemów edukacyjnych, odby³o siê w Konstancinie w listopadzie przysz³ego roku. Da to okazjê do bli szego poznania œrodowisk szkolnych. Na zakoñczenie wizyty polscy goœcie zostali zawiezieni do Pary- a, gdzie najpierw wype³nili obowi¹zek g³osowania w Ambasadzie Polskiej, póÿniej w du ym gronie francuskich przyjació³ zwiedzili miasto. Danuta Kaluga Wrocław poległ! Zespó³ GLKS Mago Wanzl Scania Nadarzyn prowadzony przez trenera Marcina Kusiñskiego, w rozegranym 30. paÿdziernika meczu, prze³ama³ niechlubn¹ tradycjê pora ek z AZS Wroc³aw, wygrywaj¹c we w³asnej hali z akademiczkami 3:1. Punkty dla Nadarzyna zdoby³y: Ksenia -2 i Yan Xiaoshan -1. W sobotê 3. listopada we w³asnym obiekcie GLKS pokona³ inne akademiczki (z Czêstochowy) w tym samym stosunku. Tym razem 1 punkt zdoby³a Natalia B¹k, a dwa kolejne zwyciêstwa zainkasowa³a coraz lepiej i pewniej graj¹ca przed w³asn¹ publicznoœci¹ Xiu Jie.Dziewczêta umocni³y siê na II pozycji w tabeli. Ostatni mecz w rundzie jesienne zespó³ zagra z liderem z Tarnobrzegu na wyjeÿdzie. Drugi zespó³ kobiet graj¹cy w I lidze wypad³ bardzo dobrze w konfrontacji z liderem rozgrywek z Gorzowa. Ekipa GLKS pozbawiona liderki ( Qin Liping wyjecha³a do Chin w zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹ mamy ) po dramatycznym meczu zremisowa³a z GKS Gorzovi¹ we w³asnej hali 5-5. Punkty dla nas zdobywa³y : Magdalena Szczerkowska (1,5), Magdalena Mazur (1,5), Oktawia Karkoszka (1,5) i Adrianna Szulc (0,5). W wyjazdowym meczu I ligi mêskiej GLKS BS w Skierniewicach Nadarzyn wywalczy³ w Lêborku z miejscow¹ Têcz¹ tak e remis 5-5. Punkty dla Nadarzyna zdobywali : Zbyszek Grzeœlak (1), Aleksander Wieteska (1)., Yu Long (1) i Kazimierz Wiszowaty (2). Remis jest dobrym wynikiem osi¹gniêtym w trudnym wyajzdowym spotkaniu. Panowie tym samym utrzymali pozycje vice- lidera tabeli, która premiuje ich awansem do gry w bara ach o ekstraklasê. Dariusz Zwoliñski

5 Nadarzyñski Oœrodek Kultury og³asza X Konkurs Plastyczny Szopka Bo onarodzeniowa 5 CEL: kultywowanie tradycji ludowej i dziedzictwa kultury oraz inspiracje do w³asnej twórczoœci artystycznej. Regulamin konkursu A. za³o enia organizacyjne: konkurs przeprowadzony bêdzie w dwóch kategoriach: 1. szopka przestrzenna - technika dowolna 2. szopka w p³aszczyÿnie - (np.: karta, plakat, rysunek, malarstwo)- technika dowolna B. warunki uczestnictwa: 1. wiek uczestników - do lat 10; - do lat 15; - do lat 18; - powy ej 18 lat 2. ka dy twórca mo e nades³aæ max. 2 prace 3. wymiary podstawy szopki przestrzennej max. szer. 30 cm i max. d³. 50 cm, technika i materia³ - dowolne 4. do ka dej pracy nale y do³¹czyæ kartê zg³oszenia oraz metryczkê umieszczon¹ w widocznym miejscu (na pracy). 5. przewidujemy dla najlepszych prac nagrody C. kryteria oceny: - samodzielnoœæ, pomys³owoœæ, starannoœæ wykonania, wyraz artystyczny. Prace wezm¹ udzia³ w wystawie przygotowanej przez Nadarzyñski Oœrodek Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania równie w innych miejscowoœciach, publikowania, reprodukowania nades³anych prac. D. termin sk³adania prac: 26.XI.2007r XI.2007r. 04.XII.2007r.(wtorek)-02.I.2008r.(wtorek) - wystawa prac w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury 08.XII.2007r.(sobota), godz og³oszenie wyników konkursu w trakcie imprezy Miko³ajki ze sztuk¹, wrêczenie nagród 02.I.2008r I.2008r. - TERMIN ODEBRANIA PRAC!!! Karta Uczestnika X Konkursu Szopka Bo onarodzeniowa do odebrania w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury - Nadarzyn, pl. ks. J. Poniatowskiego 42., tel , UWAGA: KA DA PRACA POWINNA BYÆ ZAOPATRZONA W METRYCZKÊ, UMIESZCZON W WIDOCZNYM MIEJSCU. PRACE BEZ METRYCZKI NIE BÊD BRA Y UDZIA U W KONKURSIE. METRYCZKA ZAWIERA: 1. IMIÊ I NAZWISKO AUTORA 2. WIEK 3. PLACÓWKA KIERUJ CA, IMIÊ I NAZWISKO KIERUJ CEGO PRACÊ ( dotyczy prac, które by³y skierowane przez szko³y, przedszkola, œwietlice NOK, œwietlicê œrodowiskow¹). SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Nowa książka o Konstancinie W pi¹tek 26 paÿdziernika odby³a siê promocja d³ugo oczekiwanej ksi¹ ki Tadeusza W³adys³awa Œwi¹tka pt.: Konstancin. Œladami ludzi i zabytków. W zaaran owanej na stylow¹ kawiarenkê sali Konstanciñskiego Domu Kultury zebrali siê liczni goœcie. Przy blasku œwiec wyst¹pi³a z recitalem piosenki autorskiej Gra yna apiñska, artystka od lat zwi¹zana ze scen¹ konstanciñsk¹. W nastrojowym klimacie goœcie z zainteresowaniem wys³uchali opowieœci Autora o dawnych mieszkañcach, którzy tworzyli piêkn¹ historiê dawnego Konstancina. Prelekcja ilustrowana by³a licznymi fotografiami z przedwojennych czasopism i zbiorów prywatnych. Spotkaniu towarzyszy³a dodatkowo wystawa fotografii autorstwa Tomasza Myœluka, przedstawiaj¹cych historyczne obiekty Konstancina. Tadeusz W³adys³aw Œwi¹tek jest dziennikarzem i publicyst¹, autorem licznych artyku³ów oraz kilku ksi¹ ek dotycz¹cych historii stolicy i jej mieszkañców. Na kanwie ksi¹ ki Rody starej Warszawy powsta³ cykl filmów telewizyjnych z jego udzia³em pod ogólnym tytu³em Sagi warszawskie, emitowanych w III programie TVP. Za wydan¹ w 2007 r. ksia kê pt.: Rody warszawskie zosta³a przyznana Autorowi nagroda Zaiks-u. Prezentowana w pi¹tek ksi¹ ka to ju druga pozycja o Konstancinie w dorobku Tadeusza W³adys³awa Œwi¹tka. Nowa publikacja jest uzupe³niona i znacznie rozszerzona w stosunku do tej wydanej w 1995 r. (KDK) Oœrodek Kultury w Brwinowie og³asza VIII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI ŒWI TECZNEJ I ZIMOWEJ BO E NARODZENIE Uczestnicy konkursu: Grupy wiekowe: 5-7 lat; 8-10 lat; lat 2.Format pracy: A-4 3.Technika prac: Dowolna bez prac przestrzennych. 4.Termin nadsy³ania prac up³ywa w poniedzia³ek 3. grudnia 2007 r. 5.Konkurs zosta³ rozszerzony o tematykê zimow¹. 6.Warunki uczestnictwa: Ka d¹ pracê nale y opatrzyæ metryczk¹ informacyjn¹ umieszczon¹ na odwrocie. Metryczka powinna zawieraæ imiê i nazwisko, wiek autora, adres z kodem, telefon placówki rekomenduj¹cej autora, imiê i nazwisko instruktora (nauczyciela) pod kierunkiem którego wykonano pracê. Ka da osoba mo e nades³aæ tylko jedn¹ pracê. Prace niezgodne z regulaminem, nades³ane po terminie, zniszczone w wyniku niew³aœciwego opakowania, nie bêd¹ oceniane. Prace prosimy przysy³aæ pod adres: Oœrodek Kultury, ul.wilsona 2, Brwinów. 7.Nagrody. Jury, powo³ane przez Oœrodek Kultury, dokona kwalifikacji prac na wystawê oraz przyzna nagrody w ka dej grupie wiekowej. Autorzy nagrodzonych prac zostan¹ zaproszeni do Oœrodka Kultury na wystawê i uroczyste podsumowanie konkursu w pi¹tek 14. grudnia, o godz Decyzja jury jest ostateczna. 8.Prawa organizatorów. Nades³ane prace pozostan¹ w³asnoœci¹ Oœrodka Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do bezp³atnego publikowania prac.

6 6 Pod grodziskim koszem W dniach br. ju po raz czwarty odby³ siê miêdzynarodowy festiwal koszykówki PIVOTCUP Ka dego roku jedna z dru yn Grodziskiego Klubu Koszykarskiego bierze w nim udzia³. Tym razem byli to ch³opcy z rocznika 1994 trenowani przez ukasza Pucha³ê i Mariusza Bargiela. W silnej obsadzie dru yn z ca³ej Polski (10 dru yn w tym roczniku) zespó³ zaprezentowa³ siê obiecuj¹co. W dramatycznym spotkaniu o wejœcie do rozgrywek fina³owych z MTK Szczecin w dogrywce ulegli zaledwie jednym punktem, ostatecznie zajmuj¹c V miejsce. Po prawie 5 latach przerwy na parkiety Mazowsza powróci³ zespó³ seniorów Grodziskiego Klubu Koszykarskiego, który na bazie w³asnych wychowanków udanie zadebiutowa³ w rozgrywkach o awans do II ligi mêskiej. Zwracam tu uwagê, e w zwi¹zku z brakiem koszy na terenie Grodziskiej Hali Sportowej zespó³ wszystkie swoje mecze, podobnie jak pozosta³e roczniki w klubie, gra I rundê na wyjazdach. Pierwsze dwa spotkania w Legionowie i Ostrowi Mazowieckiej zakoñczy³y siê zwyciêstwami na- szych zawodników. W ubieg³ym tygodniu ponieœli pierwsz¹ pora kê na wyjeÿdzie z OTK Ostro³êka, gdyby nie I kwarta przegrana 31:15, to wynik móg³ byæ korzystny. Przegraliœmy walkê na tablicach, gdzie dominowa- ³a dwójka silnych fizycznie zawodników, którzy ³¹cznie zdobyli 51 pkt. Pomimo skutecznej gry Rydzikowskiego (28), wspieranego przez juniora Wielgusa (14) nie uda³o siê odrobiæ straty z I kwarty, i nasi koszykarze ulegli 91:79 (31:15) (19:18) (20:23) (21:23. W sobotê 20. paÿdziernika bez najskuteczniejszego gracza z Ostro³êki i I rozgrywaj¹cego udaliœmy siê na mecz do W-wy z MKS Ochota. Ponownie o koñcowym wyniku zdecydowa³a pierwsza kwarta, któr¹ gospodarze rozpoczêli od 19:0. Po drugim czasie sygna³ do odrabiania strat da³ najm³odszy i najlepiej dysponowany tego dnia Krzysiek Tomaszewski, który rzutem za 3 pkt. w 6. minucie otworzy³ worek z punktami (28:8), i by³o jasne, e mecz bêdzie bardzo ciê ko wygraæ. Wolê zwyciêstwa i podjêcia walki moi podopieczni wykazali w II kwarcie, któr¹ wygrali 20:16. W III kwarcie równie nie ustêpowali, a œwietne zawody gra³ Tomaszewski, który w jednej z akcji jak profesor zabra³ pi³kê rozgrywaj¹cemu OCHOTY, który chcia³ zakoñczyæ kwartê równo z syren¹ i podkoz³owa³, spojrza³ na zegar i równo z syren¹ umieœci³ pi³kê w koszu rywali. Ostatnia kwarta pokaza³a, e si³y musimy dzieliæ i wa yæ, gdy nie mo na wytrzymaæ ca³ego spotkania kryj¹c 1x1. Pomimo pora ki, widaæ rodz¹cy siê zespó³, który je eli bêdzie mia³ odpowiedni warunki do treningu mo e jeszcze sprawiæ niejedn¹ niespodziankê. Rywalizacjê zaczynaj¹ równie m³odziczki i m³odzicy naszego klubu. Mamy nadzieje na udany sezon. Koniec wrzeœnia i pocz¹tek paÿdziernika to dla koszykarzy pierwsze spotkania w nowym sezonie. Jako pierwsi wystartowali nasi seniorzy, którzy po 5 latach przerwy powrócili na salony i próbuj¹ swych si³ w rywalizacji z uznanymi markami na Mazowszu. Dru ynê w po³owie stanowi¹ juniorzy, którzy jako pierwsi smakuj¹ przygodê z koszykówk¹ seniorsk¹. Po dwóch doœæ ³atwych zwyciêstwach na parkietach Ostrowi Mazowieckiej i Legionowa przysz³y trzy pora ki, jednak w zespole widaæ spory potencja³, który powinien zaprocentowaæ w rundzie rewan owej. Trzeba tutaj wspomnieæ, e nasze wszystkie zespo³y graj¹ swoje mecze na wyjazdach, gdy na hali nie ma mo liwoœci korzystania z koszy, które pozostaj¹ uszkodzone. Jednak dyrektor MOSiR zapewni³, ju od wszystko zostanie za³atwione. To jest miêdzy innymi odpowiedÿ na nasze wyniki, które miejmy na- dzieje bêd¹ regularnie sz³y ku lepsze- mu. Mecz w yrardowie 86:73, pokaza³, e dru yna ma charakter, a o pora ce zdecydowa³y ostatnie 3 minuty. Zespó³ juniorów równie ma na swoim koncie trzy pora ki i dwie wygrane, w tym wygrana w dniu :91 z LA Basket W-wa i cenne dwa punkty przywiezione w ubieg³ym tygodniu z Piaseczna 88:80. Pierwsze spotkania maj¹ równie zespo³y m³odzików 94 i 93. Obydwa zespo³y zaliczy³y zwyciêstwo i pora kê. Pierwsi wygrali w Grójcu, by w niedzielê ponieœæ pora kê w Radomiu, natomiast o rok starsi polegli w Pruszkowie, by wygraæ w W-wie z II Poloni¹. Dziewczêta z rocznika 93 i 96 rozegra³y do tej pory po jednym spotkaniu notuj¹c pora ki. Wœród naszych wychowanków, zarówno z rocznika 93 jak i 94 mamy reprezentantów Mazowsza. Natomiast z rocznika 91, Krzysztof Tomaszewski znalaz³ siê w œcis³ej kadrze wojewódzkiej. Ju niebawem, w najbli sz¹ sobotê koszykarze r. 93 wezm¹ udzia³ w turnieju koszykówki w Piaseczie w zwi¹zku z obchodami Œwiêta Niepodleg³oœci. Ze sportowym pozdrowieniem Jaromir Buzalski Powiatowe Mistrzostwa w Judo w Grodzisku Maz. W niedzielê 28 paÿdziernika w Grodziskiej Hali Sportowej pod patronatem starosty Grodziska Mazowieckiego Marka Wierzbickiego odby³y siê III Powiatowe Mistrzostwa w Judo. Udzia³ wziê³o 256 zawodników z 14 klubów Polski. Po zaciêtych walkach sêdziowie wy³onili zwyciêzców. Wrêczonych zosta³o150 medali w 50 kategoriach wagowych. Gospodarze tych mistrzostw Piranie wywalczy³y 21 medali : 4 z³ote, 14 srebrnych i 3 br¹zowe. Na najwy szym podium stanêli: Marcin Borek, Sebastian Patanowski, Kuba Zygmunt, Patryk Borek. Tych którym zabrak³o szczêœcia w tym roku zapraszamy do rewan u podczas Miêdzynarodowych Mistrzostw w Judo o Puchar Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, które odbêd¹ siê 6 kwietnia 2008 r. Zwyciêzcom jeszcze raz gratulujemy. Jeœli i Ty chcesz zostaæ mistrzem, zapraszamy na zajêcia Judo (doros³ych na zajêcia Judo z elementami samoobrony). Wiêcej informacji na: oraz pod tel Grodziskie Towarzystwo Edukacyjne zaprasza na XIII Aukcjê Dzie³ Sztuki, która odbêdzie siê w niedzielê 2 grudnia 2007r. o godz. 17:00 w budynku Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 23 przy ulicy 3 Maja 33 w Grodzisku Mazowieckim. Prace mo na ogl¹daæ w sobotê 1 grudnia w godzinach 12:00-17:00 oraz w dniu Aukcji w godzinach 12:00-17:00. Dochód z Aukcji jest przeznaczony w ca³oœci na potrzeby Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 23 w Grodzisku Mazowieckim. Od lat wspó³pracujemy z profesjonalnymi artystami z Mazowsza. Wielu twórców mo e pochwaliæ siê du ym dorobkiem artystycznym, uznaniem w œwiecie sztuki oraz licznymi wystawami w kraju i za granic¹. Ich prace znajduj¹ siê w galeriach i zbiorach prywatnych. Autorami prac wystawianych na tegorocznej aukcji s¹ m.in.: Pawe³ Cabanowski, Ewa Strzy ewska, Andrzej Skarzyñski, Daria Siwiak, Joanna Kossuth-Ostapowicz, Barbara Hezler, Elzbieta Kwiatkowska, Witali Szyszki i wielu innych. Na wystawie oprócz malarstwa prezentowana bêdzie równie grafika, rzeÿba, bi uteria, tkanina artystyczna, wyroby koronczarskie, rêcznie malowane bombki oraz chustki jedwabne. Poza aukcj¹ prezentowane bêd¹ równie prace naszych uczniów w k¹ciku prac dzieciêcych. Serdecznie zapraszamy! Otwórz serce i podaruj uœmiech najm³odszym Ju po raz pi¹ty w Zespole Szkó³ Publicznych w Jazgarzewie ruszy Œwi¹teczna akcja pomocy najubo szym dzieciom, czyli Kiermasz Bo onarodzeniowy po³¹czony z loteri¹ fantow¹, koncertem. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szko³y zwracaj¹ siê z serdeczn¹ proœb¹ o pomoc w zgromadzeniu fantów i œrodków na loteriê lub udzia³ w kiermaszu przedœwi¹tecznym. Szko³a nasza jest placówk¹ wiejsk¹. Uczêszczaj¹ do niej uczniowie z rodzin dotkniêtych problemami materialnymi. Celem organizowanej akcji jest wspieranie rozwoju tych dzieci i umo liwienie im lepszego startu yciowego. Podczas zesz³orocznego kiermaszu zebraliœmy prawie z³. to dowód, e Wszyscy macie wielkie, wra liwe serca i nie jest Wam obojêtny los naszych dzieci. Uda³o nam siê z tych œrodków op³aciæ dzieciom wyjazdy na zielone szko³y, wycieczki i zajêcia dodatkowe. W akcji wziê³o udzia³ wiele znakomitych firm m.in.: Eveline Cosmetis, P. Kosmala - Eris Partner, Bank BPH, Bank Spó³dzielczy, Salon Samochodowy Volkswagen - Audi - P. Wajdemajer, firma Contim, Hurtownia Papiernicza Alma P. Okrzeja, Hurtownia Odzie owa P. Erden, Galeria Artis. Swoje stoiska wystawi³y firmy: z bombkami, bi uteri¹, kwiaciarnie. galerie. Obecne by³y te lokalne media. Bêdê ogromnie wdziêczna, gdy przy³¹czycie siê do akcji. Zjednoczmy nasze serca ponownie 7 grudnia I Ty mo esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem i podarowaæ dzieciom uœmiech. Dziêkujê za pomoc. Organizatorka: Maria Ludwicka Telefon kontaktowy: lub tel. szkolny Kącik poetycki Micha³ Bukowskik - urodzi³ siê w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i International Marketing Institute w Cambridge. Debiutowa³ w 1966 roku tomikiem Wiersze. W 1998 r. ukaza³ siê tomik Serdecznoœæ ob³oków, w 1999 przet³umaczony i wydany w jêzyku czeskim, przet³umaczony na jêzyk niemiecki i aktualnie przygotowywany do wydania w tym jêzyku. Najnowszy tomik s¹ takie miejsca wyda³ w 2005 r. Edytor. Pisze przede wszystkim poezjê, ale tak e prozê i sporadycznie recenzje - ³¹cznie ukaza³o siê ponad 100 publikacji w prasie krajowej i zagranicznej, oraz w antologiach. Lektor jêzyka polskiego i wyk³adowca na Uniwersytecie Ludowym w Wiedniu. Cz³onek Zwi¹zku pisarzy Polskich za Granic¹. Uczestnik krajowych i miêdzynarodowych konferencji i spotkañ literackich. Artysta-fotografik, wyró niony tytu³em Licencjata brytyjskiego Royal Photographic Society i wpisem w amerykañskim roczniku Best of Photography Annual. By³ uczestnikiem tegorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji. Lublin w kwietniu tam na Starówce w lewo na rogu sta³ wiek szesnasty ma³y skurczony jakby niesmia³y tam na Starówce w prawo przy wejœciu widzia³em yda w d³ugim cha³acie trzyma³ coœ w rêkach mo e towary by³ uœmiechniêty - odwzajemni³em tam na Starówce w ma³ej kawiarni przez salê przesz³a m³oda Hinduska w krótkiej spódniczce w skrawku bawe³ny na cienkich rami¹czkach tam na Starówce widzia³em parê m³od¹ z kwiatami wsiada³a w przysz³oœæ tam na Starówce widzia³em bruk wypuk³y losami tych co przed nami i jakby napiêty na tych co po nas widzia³em te czas przylepiony do dachów wiek szesnasty coœ cicho mrucza³ nie chcia³em pytaæ by³o s³oñce Si³y i zdrowia przyjacio³om nie mam nic do powiedzenia oni i tak wszystko wiedz¹ i adne s³owa s³oñca w oczach nam nie zast¹pi¹ nie yczliwym oraz niechêtnym, cierniom i kamieniom dróg moich ró nych- yczê si³y i zdrowia tak trzymaæ, kochani to przecie dziêki wam doceniam s³oñce!

7 SUDOKU Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa w Milanówku og³asza siódm¹ edycjê powiatowego konkursu plastyczno-literackiego pod has³em Idea konkursu: OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA Na terenie gmin Milanówka, Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa, Podkowy Leœnej,Nadarzyna i innych gmin Mazowsza jest wiele zaniedbanych, czasem wrêcz zrujnowanych obiektów architektury. Zdewastowane przez ludzi - zachowa³y jeszcze œlady urody. Inne, opuszczone przez u ytkowników, zosta³y wziête we w³adanie przez przyrodê. Utrwalmy te miejsca, namalujmy je, opiszmy. Zwróæmy na nie uwagê, póki jeszcze istniej¹ - a mo e przyczynimy siê do ich ocalenia. REGULAMIN KONKURSU Prace bêd¹ oceniane w trzech kategoriach: Konkurs plastyczny Format pracy:a3 Technika :kolorowy rysunek,kola,dowolne techniki malarskie (pastela,akwarela,farba plakatowa). Dopuszczalna jest kompozycja kilku prac tworz¹cych ³¹cznie format A3. Konkurs literacki Objêtoœæ: do trzech stron maszynopisu. Dowolny gatunek: baœñ, legenda, opowiadanie, wiersz, reporta, wywiad, impresja. Utwór musi byæ wyraÿnie zainspirowany konkretnym, wybranym przez uczestnika obiektem. 7 W sudoku chodzi o to, eby wype³niæ planszê w ten sposób, aby w ka dym wierszu oraz w ka dej kolumnie i w ka dym dziewiêciopolowym kwadracie 3x3 znalaz³y siê cyfry od 1 do 9 przy czym cyfry te nie mog¹ siê powtarzaæ w adnym wierszu, kolumnie i dziewiêciopolowym kwadracie. W odró nieniu od innych ³amig³ówek liczbowych, sudoku wymaga nie tylko wykonywania rachunków matematycznych, ale równie logicznego myœlenia. Podczas wype³niania planszy nale y wpisywaæ tylko liczby, których miejsca jesteœmy pewni, gdy jeden b³¹d powoduje, e zadanie jest nierozwi¹zywalne. Dla u³atwienia mo na sobie ma³ymi cyferkami w rogach pól notowaæ nasze podejrzenia. Uśmiechnij się Przychodzi s¹siadka do kole anki, która obchodzi³a urodziny poprzedniego dnia. - No i co wczoraj dosta³aœ od mê a na urodziny? - pyta siê -Widzisz te seledynowe Porshe na parkingu. - Piêkne... - Kupi³ mi fartuszek w tym samym kolorze. * * * Piorunochron na szczycie wie y koœcielnej jest najlepszym dowodem na to, e wszyscy miewamy czasami w¹tpliwoœci. * * * Przychodzi facet do seksuologa. Ten go pyta: - Kiedy mia³ pan ostatnio stosunek? - Oj panie doktorze tak dawno, e nie pamiêtam. Zadzwoniê do ony, mo e ona wie. Wykrêca numer i mówi: - Zosiu, kiedy ostatni raz uprawialiœmy seks? - A kto mówi? * * * Dzwoni telefon: - Dzieñ dobry, czy mogê z Jol¹? - Niestety, ma³ onki nie ma w domu. - To wiem, jest u mnie - ja pytam, czy mogê... * * * Teœciowa mówi do ziêcia: - Wiesz, jak przechodzi³am przez przedpokój to zegar spad³ tu za mn¹... Na to ziêæ: - Zawsze siê spóÿnia³.. Konkurs plastyczno-literacki Fotoreporta : od czterech do dwunastu zdjêæ z pomys³owymi podpisami, naklejonych na planszê formatu nie wiêkszego ni B-2 (50/70 cm) Tê formê konkursu szczególnie polecamy gimnazjalistom. 1.Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest wykonanie zdjêcia obiektu-inspiracji. W jego doborze i sfotografowaniu pomóc mog¹ nauczyciele lub rodzice. 2.Prace powinny byæ wykonane samodzielnie, jedynie pod kierunkiem nauczyciela, w miarê mo liwoœci na zajêciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych (nie w domu). 3.Pracê nale y zakodowaæ zgodnie z do³¹czon¹ do regulaminu instrukcj¹. 4.Ka dy uczestnik mo e nades³aæ jedn¹ pracê plastyczn¹, jedn¹ literack¹ i jedn¹ plastyczno-literack¹. 5.Uczeñ sam decyduje, czy chce wzi¹æ udzia³ w kilku formach konkursowych, czy tylko w jednej. 6.Zasady oceniania: -prace bêd¹ oceniane oddzielnie w trzech kategoriach -uczestnicy konkursu zostan¹ przydzieleni do jednej z grup wiekowych (klasy IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazja). 7.Termin nadsy³ania prac na adres: Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa, ul.brzozowa 1, Milanówek up³ywa 9 listopada 2007 roku i bardzo prosimy o jego przestrzeganie. 8.Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nades³ane po terminie lub Ÿle zabezpieczone przed zniszczeniem, nie bêd¹ oceniane. 9.O przyznaniu iloœci nagród decyduje jury, w sk³ad którego wejd¹ osoby zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ Milanówka i okolicznych miejscowoœci. 10.O wynikach konkursu i terminie wrêczenia nagród po³¹czonego z prezentacj¹ wyró nionych prac powiadomione zostan¹ szko³y i lokalne media. 11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nades³anych prac z zachowaniem praw autorskich. Nagrodzone prace przechodz¹ na w³asnoœæ organizatora. 12.Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad regulaminu (poprawne kodowanie prac, nieprzekraczanie formatu, do³¹czanie zdjêæ obiektu). Patronat konkursu - Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa w Milanówku Informacji udzielaj¹ koordynatorki konkursu - Agnieszka Krzysiak i - Jolanta Marciniak poniedzia³ekpi¹tek, godz.11-16, tel Pozwól sobie pomóc Ratownicy medyczni, policjanci, stra acy i wszyscy inni, którzy interweniuj¹ na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykaj¹ na trudnoœci, kiedy musz¹ skontaktowaæ siê z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W³oskie media, po przeprowadzonych rozmowach z pracownikami s³u b ratowniczych - zaproponowa³y, abyœmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer - pod którym to w nag³ych wpadkach mo na by³oby skontaktowaæ siê z bliskimi poszkodowanych. Bardzo czêsto telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który mo na przy nich znaleÿæ. Szybki kontakt pozwoli³by na uzyskanie takich informacji jak grupa krwi, jakie przyjmuj¹ leki, czy cierpi¹ na jakieœ choroby, czy s¹ alergikami... Ratownicy zaproponowali, aby ka dy w swoim telefonie umieœci³ na liœcie kontaktów - osobê, z któr¹ trzeba siê skontaktowaæ w nag³ych wypadkach. Lista kontaktów w naszych telefonach - zwykle jest bardzo d³uga i nie wiadomo kogo w pierwszej kolejnoœci powinniœmy powiadomiæ. Wed³ug w³oskich ratowników, miêdzynarodowy skrót pod którym mo na by³oby umieœciæ taki numer to: ICE (=in Case of Emergency) tzn. w nag³ym wypadku. Takie ozn- owanie uproœci³oby pracê wszystkim s³u bom ratowniczym. Gdyby ktoœ chcia³ umieœciæ wiêcej osób w swoim telefonie móg³by je oznaczyæ w nastêpuj¹cy sposób: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Pomys³ jest ³atwy w realizacji, nic nie kosztuje - a mo e byæ bar-dzo u yteczny. Przecie dzisiaj prawie ka dy dysponuje telefonem komórkowym. Aktualnie podobna akcja jest rozwijana w innych krajach Europy (i nie tylko). Poniewa szczególnie w Polsce, gdzie ginie o wiele za du o osób w ruchu drogowym (ale dotyczy to przecie nie tylko takich sytuacji!) warto chyba wprowadziæ pod has³em ICE namiarów do najbli szych. Jednoczeœnie prosimy o popularyzacjê tej idei. Nie kosztuje nic, a mo e pomóc ocaliæ ycie.

8 Urz¹d Gminy Nadarzyn oraz Nadarzyñski Oœrodek Kultury zapraszaj¹ na uroczystoœci z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci 11 listopada 2007 Program: Zbiórka pocztów sztandarowych przy OSP Nadarzyn Poœwiêcenie obelisku w Kwaterze Poleg³ych na cmentarzu w Nadarzynie Msza œwiêta w intencji Ojczyzny Program artystyczny przygotowany przez uczniów SP w Ruœcu Przemarsz na Plac Poniatowskiego Z³o enie wieñców pod Krzy em z Popiersiem Józefa Pi³sudskiego Koncert Orkiestry Dêtej OSP Nadarzyn Pokaz ogni sztucznych Serdecznie zapraszamy!!! Burmistrz, Rada Miejska w B³oniu oraz Oœrodek Kultury PONIATÓWKA zapraszaj¹ 11 listopada na uroczystoœci zwi¹zane z 89 Rocznic¹ Odzyskania Niepodleg³oœci W programie: Msza Œwiêta z okolicznoœciow¹ homili¹ w koœciele Œw. Trójcy Przemarsz na Plac Rynek Hymn Wyst¹pienie Burmistrza Ceremonia sk³adania kwiatów Od do Plac Rynek: inscenizacja bitwy z czasów napoleoñ- skich. Widowisko historyczne NA DRODZE KU WOLNOŒCI (obrona Ratusza). Po inscenizacji historycznej wszystkich mieszkañców zapraszamy na wojskow¹ grochówkê. Starosta Piaseczyñski, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, Proboszcz Parafii Œw. Anny w Piasecznie w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszaj¹ na uroczystoœci z okazji Narodowego Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci - 11 listopada 2007 r. Program uroczystoœci: godz. 12:45 Zbiórka na placu Pi³sudskiego przy Koœciele Œw. Anny w Piasecznie - ustawienie pocztów sztandarowych, - utwory patriotyczne w wykonaniu Piaseczyñskiej Orkiestry Dêtej, - wprowadzenie pocztów sztandarowych do koœcio³a. godz. 13:00 Msza Œw. za Ojczyznê w koœciele Œw. Anny z udzia³em Chóru Liturgicznego z Zalesia Dolnego. ok. godz. 14:15 Plac Pi³sudskiego, przed Ratuszem - hymn narodowy (orkiestra, chór Lira), - wyst¹pienie okolicznoœciowe Starosty Piaseczyñskiego Jana D¹bka, - z³o enie wi¹zanek przy Tablicy Pi³sudskiego, Tablicy Sybiraków i Tablicy Wincentego Witosa. ok. godz. 15:00 Inscenizacja historyczna na Pl. Pi³sudskiego W inscenizacji bior¹ udzia³: - Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Emilii Plater z Zalesia Dolnego - ZHP Hufiec im. Bohaterów Pokoju w Piasecznie - Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Stowarzyszenie Rycerskie Eodem Tempore - Chór Lira - Piaseczyñska Orkiestra Dêta - Stowarzyszenie Mi³oœników Militariów WP Patriot - Piaseczyñska Grupa Obywatelska Dziêki wystêpom przygotowanym specjalnie z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, cofniemy siê do prze³omowych wydarzeñ w historii Polski, pocz¹wszy od Chrztu Polski w 966 roku, a do Wolnej Polski ( r.). Organizatorzy: Powiat Piaseczyñski, Miasto i Gmina Piaseczno, Parafia Œw. Anny w Piasecznie, Miejsko - Gminny Oœrodek Kultury w Piasecznie, Towarzystwo Przyjació³ Piaseczna, Organizacje Kombatanckie z Piaseczna, ZHP Hufiec im. Bohaterów Pokoju w Piasecznie, Stowarzyszenie Patriot i Piaseczyñska Grupa Obywatelska. Nadarzyñski Oœrodek Kultury og³asza konkurs literacki BAJKA DLA WNUKA Celem konkursu jest: - zachêcenie doros³ych do twórczoœci na rzecz dzieci; - w³¹czenie siê mieszkañców gminy do akcji Ca³a Polska czyta dzieciom (nagrodzone prace zaprezentowane zostan¹ podczas imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka ) - promocja lokalnej twórczoœci. Zasady konkursu: - uczestnikami konkursu mog¹ byæ wszyscy doroœli mieszkañcy Gminy Nadarzyn, szczególnie zachêcamy osoby, maj¹ce wnuki; - prace (bajki lub baœnie) przyjmowane bêd¹ w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rêkopisu; - na konkurs mo na zg³aszaæ prace wy³¹cznie w³asnego autorstwa; - w konkursie mog¹ braæ udzia³ jedynie amatorzy; - prace nale y sk³adaæ w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury w terminie do 15 grudnia 2007 r. Bajka jest jednym z g³ównych gatunków literatury dydaktycznej. Ma postaæ krótkiej powiastki wierszem lub proz¹, zawieraj¹cej naukê moraln¹ przekazan¹ na koñcu lub niekiedy na pocz¹tku utworu. Jej bohaterami s¹ zwierzêta, ludzie, rzadziej roœliny czy przedmioty. ród³o : Podrêczny s³ownik terminów literackich, pod redakcj¹ Janusza S³awiñskiego, Open, Warszawa 1999, strona 35. Baœñ to utwór niewielkich rozmiarów napisany wierszem lub proz¹. W baœniach elementy realistyczne przeplataj¹ siê z fantastycznymi. Wiêkszoœæ baœni posiada szczêœliwe zakoñczenie. Z³o zostaje ukarane, a dobro nagrodzone. ród³o: Encyklopedia szkolna, wyd. GREG, Kraków 2005 SERDECZNIE ZAPRASZAMY Gminny Oœrodek Kultury w Tarczynie zaprasza do wziêcia udzia³u w III edycji Konkursu Legenda o Ziemi Tarczyñskiej, którego celem jest wspó³tworzenie tradycji regionu oraz przybli enie i rozpropagowanie tematyki Ma³ej ojczyzny Regulamin 1. Konkurs bêdzie odbywa³ siê w czterech kategoriach: - uczniowie szko³y podstawowej kl. IV - VI - m³odzie gimnazjalna - m³odzie licealna - doroœli. 2. Forma pracy: - opowiadanie spe³niaj¹ce wymogi formalne legendy - utwór poetycki o charakterze epickim. 3. Teksty powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagi: - czytelny rêkopis lub maszynopis formatu A4 z wyraÿnym tytu³em, z zachowaniem marginesów, akapitów, opatrzony god³em. 4. Do prac nale y do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê opatrzon¹ tym samym god³em, zawieraj¹c¹ imiê i nazwisko autora, szko³ê, klasê, nazwisko nauczyciela lub opiekuna w przypadku uczniów. Doroœli zaœ telefon kontaktowy lub Terminarz konkursu: - powo³anie komisji konkursowej - z³o enie prac osobiœcie lub poczt¹ w zalakowanych kopertach wraz z god³em do dnia r na adres: Gminny Oœrodek Kultury - ul.ks. Cz. Oszkiela 3, Tarczyn 6. Kryteria oceny prac: - tekst spe³nia wymogi formalne legendy - bogate s³ownictwo i zasób zwi¹zków frazeologicznych, nienaganna forma stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna. - oryginalnoœæ pomys³u literackiego - treœæ legendy odnosi siê do miasta Tarczyna i regionu, uwzglêdnia realia historyczne, geograficzne, obyczajowe 7. Przewidywany termin rozstrzygniêcia konkursu - marzec 2008r 8. Organizatorzy planuj¹ opublikowanie wyró nionych prac w almanachu pokonkursowym. 9. Uczestnicy wyra aj¹ zgodê na nieodp³atne wykorzystanie materia³ów konkursowych. Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Ziemi B³oñskiej zaprasza mieszkañców miasta i gminy B³onie do udzia³u w konkursie MOJA ULICA, MÓJ DOM Konkurs organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy B³onie ma na celu wy³onienie ciekawych prac opisowych oraz fotograficznych dotycz¹cych swego miejsca zamieszkania (historia domu rodzinnego, ulicy, wsi lub osiedla). Prace nale y dorêczaæ lub nadsy³aæ na adres: Towarzystwo Przyjació³ Ziemi B³oñskiej B³onie, ul. Norwida 1, do dnia 28 lutego 2008 r. Szczegó³owy regulamin konkursu mo na uzyskaæ w Biurze Obs³ugi Klienta w Urzêdzie Miasta przy ul. Rynek 6, pok. nr 1, lub na Najciekawsze prace zostan¹ og³oszone w specjalnej publikacji. Stan¹ siê równie elementem planowanego Przewodnika po B³oniu. Dla laureatów konkursu przewidziane s¹ cenne nagrody i wyró nienia. Czekamy na Pañstwa Prace i yczymy powodzenia.

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu Regulamin konkursu plastycznego Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę 1 Cele konkursu Cele konkursu: Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania tematyką Poznańskiego Czerwca 1956

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. Papież Franciszek w oczach dzieci Organizator: Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku Honorowy Patronat: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce NP. 5563.38-1.2012.AP REGULAMIN KONKURSU Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty Regulamin Historycznego Konkursu Fotograficznego Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK III GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323, sekretariat@zs2.elk.pl,

Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323, sekretariat@zs2.elk.pl, Z e s p ó ł S z k ó ł n r 2 i m. K. K. B a c z y ń s k i e g o w E ł k u II Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel./fax 876104323, sekretariat@zs2.elk.pl,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Dniu Chemii 2016, który będzie składał się z dwóch części: I-Testu wiedzy o promieniotwórczości (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

Dniu Chemii 2016, który będzie składał się z dwóch części: I-Testu wiedzy o promieniotwórczości (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział Cieszyn oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie serdecznie zapraszają do udziału w Dniu Chemii 2016,

Bardziej szczegółowo

Grębocickie Centrum Kultury przedstawia konkurs plastyczny pt.: "ALE-Bombka"

Grębocickie Centrum Kultury przedstawia konkurs plastyczny pt.: ALE-Bombka przedstawia konkurs plastyczny pt.: "ALE-Bombka" CEL KONKURSU: >twórcze wykorzystanie wolnego czasu, >kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej, >inspirowanie twórczych działań plastyczno-manualnych. KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt. Mistrzostw Europy w piłce noŝnej w 2012 r.

z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt. Mistrzostw Europy w piłce noŝnej w 2012 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt.

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku III edycja konkursu Tarnów pełen blasku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy udziału w III edycji konkursu Tarnów pełen blasku. Domy, balkony, sklepy, firmy, biura, szkoły i przedszkola tarnowianie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY. Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.

KONKURS PLASTYCZNY. Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas. KONKURS PLASTYCZNY Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas. (Flora Edwards) ORGANIZATOR: Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA Zaprasza dzieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi Trzebnica: Wykonanie usługi odbioru, transportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE 1 Organizator konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. I. ORGANIZATORZY: Gmina Rawicz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. II. TERMIN I MIEJSCE: BOISKO NA RYNKU W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR PGE Skra Be³chatów Asseco Resovia Rzeszów AZS Olsztyn ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle Zaproszenie W dniach 7-8 marca w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381471-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo