Narodowe Święto Niepodległości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowe Święto Niepodległości"

Transkrypt

1 Narodowe Święto Niepodległości W 1918 r. po 123 latach zaborów pañstwo polskie odrodzi³o siê i uzyska³o niepodleg³oœæ. Jesieni¹ 1918 r. dobiega³a koñca I wojna œwiatowa, która przynios³a klêskê wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogr¹- y³a siê w zamêcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro - wêgierska rozpada³a siê i chyli³a ku upadkowi, a Niemcy ugina³y siê pod naporem wojsk Ententy. wy Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej pod kierownictwem Ignacego Daszyñskiego, w którego sk³ad weszli przedstawiciele PPS, PPSD i PSL Wyzwolenie. Równoczeœnie podleg³e rz¹dowi oddzia³y przyst¹pi³y do rozbrajania wojsk okupacyjnych na LubelszczyŸnie i KielecczyŸnie. Dla Polaków by³a to niepow- W tym w³aœnie czasie potarzalna szansa, aby móc odzys- wróci³ do kraju Józef Pi³sudski, kaæ utracony byt pañstwowy. wiêziony od lipca 1917 roku Widz¹c klêskê zaborców, Polacy przez Niemców. W dniu 10. zaczêli przejmowaæ w³adzê woj- listopada 1918 roku przyby³ skow¹ i cywiln¹ tworz¹c zrêby on do Warszawy. Jego przyjazd przysz³ego pañstwa. wywo³a³ entuzjazm ludnoœci stolicy i masowe rozbrajanie W dniu 28 paÿdziernika 1918 okupantów na terenie ca³ej roku w Krakowie powsta³a Pol- Kongresówki. ska Komisja Likwidacyjna, któ- W dniu 11. listopada Rada ra zaczê³a przejmowaæ w³adzê Regencyjna przekaza³a Józefoz r¹k Austriaków na terenie wi Pi³sudskiemu Naczelne Do- Galicji i Œl¹ska Cieszyñskiego. wództwo nad formuj¹cym siê Przypieczêtowaniem jej dzie³a Wojskiem Polskim, a trzy dni by³o w kilka dni póÿniej rozbro- póÿniej przekaza³a mu ca³¹ w³adzê jenie za³ogi austriackiej przez cywiln¹. Dzieñ wczeœniej cz³onków konspiracyjnej Pol- podporz¹dkowa³ mu siê rówskiej Organizacji Wojskowej nie Tymczasowy Rz¹d Ludowy oraz legionistów i m³odzie. Republiki Polskiej w Lublinie. W dniu 1 listopada 1918r. we Józef Pi³sudski powo³a³ nowy Lwowie wybuch³y walki pol- centralny rz¹d, który w dniu skiej ludnoœci z Ukraiñcami, 21. listopada wyda³ manifest którzy proklamowali powstanie zapowiadaj¹cy reformê roln¹ i Zachodnio-Ukraiñskiej Repu- nacjonalizacjê niektórych gabliki Ludowej. ³êzi przemys³u, uzale niaj¹c jednak ich przeprowadzenie od W nocy z 6 na 7 listopada postanowieñ przysz³ego Sejmu powsta³ Wójt i Vicewójt w Lublinie Gminy podpisuj¹ Tymczaso- akt wmurowania Ustawodawczego. kamienia wêgielnego. Jednoczeœ- nie Józef Pi³sudski wprowadzi³ bardzo korzystne dla robotników warunki pracy i zapowiedzia³ wybory parlamentarne. W dniu 22. listopada Józef Pi³sudski og³osi³ siê Naczelnikiem Pañstwa i razem z premierem podpisa³ dekret o tymczasowych w³adzach Republiki Polskiej. O utrwalenie i utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodleg³oœci przysz³o narodowi polskiemu toczyæ krwawe boje. W dniu 27. grudnia 1918 r. wybuch³o powstanie wielkopolskie, które przywróci³o Wielkopolskê do macierzy. W Galicji Wschodniej trwa³y zaciête walki z Ukraiñcami, a na wschodnich kresach Polski oddzia³y samoobrony walczy³y z bolszewikami. Ponadto trzeba by³o trzech powstañ œl¹skich, by czêœæ Górnego Œl¹ska znalaz³a siê w granicach Polski. Przypieczêtowaniem dzie³a odrodzenia Rzeczypospolitej by³a Bitwa Warszawska, w której naród polski obroni³ odzyskan¹ niepodleg³oœæ. Dzieñ 11. listopada, w którym Józef Pi³sudski przej¹³ w³adzê, dla uczczenia powstania suwerennego oœrodka w³adzy odrodzonej Polski, zosta³ w 1937 roku oficjalnie og³oszony œwiêtem narodowym. Jednak dzieñ ten by³ ju od 1919 roku obchodzony jako Œwiêto Niepodleg³oœci. Od tego czasu jest jednym z najwa niejszych œwi¹t obchodzonych przez Polaków w kraju i zagranic¹. Po II wojnie œwiatowej w³a- dze Polski Ludowej usunê³y Œwiêto Niepodleg³oœci z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Œrodowiska niepodleg³oœciowe nadal obchodzi³y kolejne rocznice 11. listopada 1918 roku. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywróci³ narodowi to œwiêto. (przedruk z Nowa hala sporotwa w Nadarzynie prezentuje siê imponuj¹co.

2 2 SZUKAM PRACY Grafik komputerowy - plastyk (Corell, Photoshop), szuka pracy najlepiej na 1/2 etatu, w okolicach Podkowy Leœnej, Brwinowa, Milanówka - tel DAM PRACÊ Serwis samochodów ciê arowych i autobusów zatrudni mechaników, elektryków, elektromechaników, lakierników i blacharzy, tel. 22/ M³odego do Serwisu Opon w Piasecznie tel Firma zatrudni elektromontera do monta u automatów, po ¹dane prawo jazdy kat.b, tel Ucznia do stolarni z mozliwoœci¹ uzyskania œwiadectwa czeladniczego, stolarzy tel Kierowca C+E w transporcie miêdzynarodowym, Grodzisk Maz. k/warszawy, 22/ ; Zatrudniê tokarzy, ustwiaczy automatów tokarskich 6 wrzecionowych, Grodzisk Maz., ul.che³moñskiego 43, Przyjmê brukarzy, tel Zatrudniê na dachy, tel Browar Jab³onowo zatrudni pracowników fizycznych do obs³ugi linii rozlewniczej (okres próbny 6 z³ netto/godz.) oraz operatorów wózków wid³owych (okres próbny 7 z³ netto/godz.), tel. 22/ ; 22/ ; Zatrudnimy pracowników produkcyjnych w Pruszkowie, tel US UGI ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel OG OSZENIA DROBNE Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg Instalacje elektryczne - uprawnienia - tel Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek u klienta lub u nas. Tel. 022/ ; Hydrauliczne - VAT, tel RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Hydraulika, tel Cyklinowanie, tel G³adŸ, panele, p³yta K/G, malowanie, tel Elektryka, tel Wentylacja domów z odzyskaniem ciep³a, tel Docieplanie budynków, poddaszy, roboty wnêtrzarskie, solidnie, tel Hydraulika, remonty kompleksowo, tel LOMBARD PO YCZKI POD ZASTAW Piaseczno, ul.pu³awska 20 (w podwórzu); tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Alimenty, rozwody, maj¹tkowe, spadkowe, odszkodowania, ZUS, US, PZU, nieruchomoœci, sprawy s¹dowe, urzêdowe, pozwy, apelacje, odwo³ania, tel Us³ugi hydrauliczne, centralne ogrzewanie, ciep³a i zimna woda, bia³y monta, ; Przyjmê KPiR, tel Malowanie, tapetowanie, tel. 22/ SPRZEDAM Wêgiel brunatny 180 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominkowe, wywóz gruzu i z³omu, tel , Meble stylowe, antyki, bibeloty, upominki. Sklep Grodzisk Maz. ul.orzeszkowej 5H, tel Siatka ogrodzeniowa - producent, tel Kosiarki, Bloczki fundamentowe, pustaki, tel Pustak Poroton 6,85 z³/szt. brutto, tel Dachówka od zaraz, tel Betoniarkê przemys³ow¹ BW 400, tel Drewno opa³owe, liœciaste - niskie ceny, tel. 022/ Owczarki niemieckie, tel KUPIÊ Ziemiê, gospodarstwo 1-10 ha, tel Kupiê ksi¹ ki za gotówkê, tel Antyki, wszelkie za gotówkê kupiê, tel Poszukujê domku wolnostoj¹cego w okolicy Grodziska, tel Dzie³kê 5-10 ha bezposrednio, okolice Piaseczna, tel Skupujemy opony u ywane w dobrym stanie, tel NIERUCHOMOŒCI - SPRZEDAM Mieszkanie dwupokojowe w Konstancinie, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow m 2, G³osków, atrakcyjne po³o enie i lokalizacja, media, dogodny dojazd, BEZPO- ŒREDNIO. Tel OKAZJA! Bezpoœrednio nowe mieszkania w Piasecznie, tel. 22/ Nowe mieszkanie w Piasecznie i Józefos³awiu, tel. 22/ ; Bezpoœrednio nowe mieszkania w Piasecznie, tel. 22/ NIERUCHOMOŒCI - WYNAJEM Wynajmê domek 60 m 2 umeblowany w zamian za prace porz¹dkowe w domu i ogrodzie, tel NAUKA Polski, niemiecki - korepetycje, matury, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ ZDROWIE Seksuolog - gabinet tel. 22/ Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/ Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu nr 18t /2007 Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji.

3 3 Wcześniejsza emerytura dla kobiet Obecny stan prawny umo liwia kobietom przejœcie na wczeœniejsz¹ emeryturê zanim ukoñcz¹ 60 rok ycia. Podjêcie decyzji o przejœciu na wczeœniejsza emeryturê mo e byæ wynikiem wielu czynników, czêsto bardzo osobistych. Nie zale nie jednak od tych powodów, aby skorzystaæ z tej mo liwoœci kobieta, która zdecyduje siê na przejœcie na wczeœniejsz¹ emeryturê musi spe³niæ okreœlone w prawie warunki, które przedstawiamy poni ej. Na pocz¹tek ustalony zostanie czas, w którym kobiecie przys³uguje prawo do wczeœniejszej emerytury. Wczeœniejsza emerytura przys³uguje kobietom urodzonym po dniu 31 grudnia, 1948r., które najpóÿniej w dniu 31 grudnia 2007 r. osi¹gn¹ wiek 55 lat oraz udowodni¹ wymagany sta ubezpieczeniowy (sk³adkowy i niesk³adkowy). Sta ten wynosi 30 lat lub 20 lat w przypadku kobiet uznanych za ca³kowicie niezdolne do pracy. Lat sk³adkowych powinno byæ, co najmniej dwie trzecie ogólnego sta u pracy. Ca³kowita niezdolnoœæ do pracy musi powstaæ najpóÿniej w dniu r. Orzeczenie stwierdzaj¹ce tê niezdolnoœæ, mo e byæ wydane po tej dacie, ale z wyraÿnym zaznaczeniem, e powsta³a ona w okresie do r. w³¹cznie. Panie, które w tym roku skoñcz¹ 55 lat, a które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, nie maj¹ szans na przejœcie w tym roku na wczeœniejsz¹ emeryturê. Dlaczego? ZUS przyznaj¹c œwiadczenie - wczeœniejsz¹ emeryturê patrzy, jaki jest tytu³ do ubezpieczenia. Niestety wczeœniejsza emerytura jest przeznaczona dla pracowników, czyli dla osób, które s¹ zatrudnione na podstawie umowy o pracê. A ponadto w ostatnich 24 miesi¹cach przed zg³oszeniem wniosku o przyznanie wczeœniejszej emerytury pozostawa³y, co najmniej przez 6 miesiêcy w ubezpieczeniu pracowniczym. Ale nie jest tak zawsze. Od kobiet, które przez ca³y okres sk³adkowy, czyli 30 lub 20 lat by³y pracownikami, nie wymaga siê, aby ostatnim tytu³em ubezpieczenia by³a umowa o pracê. Chodzi o sytuacjê, kiedy kobieta poza wymaganym przepisami 30 lub 20 letnim okresem sk³adkowym mia³a inne okresy sk³adkowe. Kobiety pobieraj¹ce zasi³ek dla bezrobotnych, œwiadczenie lub zasi³ek przedemerytalny mog¹ siê ubiegaæ o tê emeryturê o ile ostatnim ich ubezpieczeniem by³o ubezpieczenie pracownicze. Kobieta wystêpuj¹ca z wnioskiem o wczeœniejsz¹ emeryturê nie mo e byæ cz³onkiem Otwartego Fundusz Emerytalnego, a jeœli umowa zosta³a podpisana, musi z niego wyst¹piæ powo³uj¹c siê np. na tzw. b³¹d w oœwiadczeniu woli przy jej zawarciu. W przypadku ustalania prawa do wczeœniejszej emerytury nie wymaga siê rozwi¹zania stosunku pracy. Kobieta, która przejdzie na wczeœniejsz¹ emeryturê mo e pracowaæ, ale nie mo e przekroczyæ dopuszczalnej wysokoœci zarobków. Kwoty dopuszczalnych zarobków zmieniaj¹ siê 4 razy w ci¹gu roku: od 1 marca, od 1 czerwca, od 1 wrzeœnia i od 1 grudnia. Nale y jednak pamiêtaæ, e w przypadku gdy stosunek pracy nie zostanie rozwi¹zany wówczas ZUS zawiesi prawo do wyp³acania emerytury do momentu przed³o enia œwiadectwa pracy stwierdzaj¹cego datê rozwi¹zania umowy o pracê. Wysokoœæ omawianej emerytury ustalana jest na starych zasadach i wynosi 24% kwoty bazowej, po 1,3% podstawy jej wymiaru za ka dy rok okresów sk³adkowych oraz po 0,7% podstawy wymiaru za ka dy rok niesk³adkowy. Kobiety, które ukoñcz¹ 55 lat do koñca 2008r. i spe³ni¹ w/w warunki nie musz¹ sk³adaæ wniosku o wczeœniejsz¹ emeryturê przed 1 stycznia 2009r. Dzieñ r. jest ostatecznym dniem spe³nienia warunków, ale nie ostatecznym terminem zg³oszenia wniosku o emeryturê. Wniosek o to œwiadcze- nie mo na zg³osiæ w ka dym czasie, jednak bardzo wa ne jest, aby nast¹pi³o to nie póÿniej ni przed dniem ukoñczenia 60 lat. Zg³oszenie wniosku przez kobietê, która ukoñczy³a ju ten wiek, oznacza przyznanie emerytury obliczanej na nowych zasadach. Monika Woœ

4 4 Sukces Szczerkowskiej Zawodniczka GLKS Nadarzyn Magdalena Szczerkowska zosta³a Wicemistrzyni¹ Œwiata do lat 15-stu w grze podwójnej w rozgrywanych w Cape Town w Republice Po³udniowej Afryki. To drugi medal Magdy w tych mistrzostwach. Wczeœniej br¹zowy wywalczy³a w turnieju dru ynowym wraz z reprezentacj¹ Europy. W pó³finale polsko - rumuñski debel (Szczerkowska gra³a z Rumunk¹ Hirici) pokona³ parê japoñsk¹ Misaku/Tanioka. By³a to prawdziwa sensacja zawodów. M³ode Japonki okaza³y siê rewelacj¹ zawodów w RPA. W turnieju indywi- dualnym dotar³y do fina³u, który po raz drugi z rzêdu wygra³a starsza Misaku. Ciekawostk¹ jest fakt, i Magda ma obie zawodniczki z kraju kwitn¹cej wiœni na rozk³adzie. Misaku pokona³a w czerwcu br. w Cetniewie w czasie Miêdzynaro- dowych Mistrzostw Polski, a Tanioke ogra³a i w Cetniewie i w Cape Town w turnieju dru ynowym. W finale debla polsko - rumuñska para uleg³a po dramatycznym spotkaniu chiñsko- koreañskiemu deblowi 2:3 w setach. Europejki mia³y w czwartym secie nawet dwie pi³ki meczowe, ostatecznie jednak to Azjatki zosta³y mistrzyniami œwiata. Medale popularnej Szczerej to pierwsze kr¹ ki zdobyte przez pingpongistê GLKS Nadarzyn na tej rangi zawodach. Dariusz Zwoliñski Artyści TRIADY we Francji Na zaproszenie w³adz miasta Saint-Germain-en-Laye 34 obrazy konstanciñskich 8 artystów z grupy Triada znalaz³y siê na najwa niejszej imprezie plastycznej w mieœcie: Salonie Sztuki. Siatkówka w Lesznie W niedzielê, 21 paÿdziernika 2007r., odby³ siê w hali sportowej Zespo³u Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie Turniej Pi³ki Siatkowej Dru yn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Leszno. Turniej zosta³ zorganizowany dla mieszkañców Gminy Leszno, oraz mieszkañców oœciennych miejscowoœci. Nad ca³oœci¹ prac przygotowawczych czuwa³a Iwona Lewandowska, która postara³a siê o zakup nagród, sponsorowanych przez Wójta Gminy Leszno i Andrzeja Cieœlaka, jak równie o dobr¹ muzykê i poczêstunek. Du o wk³adu w ca³oœæ dzia³añ mia³a m³odzie, która regularnie gra w siatkówkê w hali w Lesznie. Ku zaskoczeniu wielu osób, mecze grupowe rozgrywaj¹ce siê tego dnia, sta³y niekiedy na wysokim poziomie. Organizatorzy Turnieju - Dyrektor Zespo³u Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie oraz Wójt Gminy Leszno, spodziewali siê raczej m³odzie y szkolnej, jednak do rozgrywek udzia³ zg³osili równie starsi zawodnicy, nie tylko amatorzy. Wiele pozytywnych wra eñ swoj¹ obecnoœci¹ dostarczy³ pan Grzegorz - niegdyœ siatkarz I ligowego zespo³u P³omieñ Milowice, który nie tylko pokaza³ swoje wybitne umiejêtnoœci siatkarskiego rzemios³a, ale tak e komunikatywnoœæ z m³odymi graczami. Nic wiêc dziwnego, e jego dru yna zajê³a I miejsce. Na wyró - nienie zas³u yli równie : Martyna Jêdraszka, Pawe³ Kucharski, Stasio Szewczyk, Mariusz Nieporêcki i Emil Sukiennik. Ca³e spotkanie przebiega³o w spontanicznej i kole eñskiej atmosferze. Organizatorzy maj¹ nadziejê, e w nastêpnych turniejach weÿmie udzia³ jeszcze liczniejsza grupa mieszkañców Gminy. (inf.) Polscy artyœci byli goœæmi honorowymi imprezy odbywaj¹cej siê z okazji 15.lecia wspó³pracy miast bliÿniaczych. Ich obrazy zawis³y w g³ównej alei galerii Manege Rogal, obok prac 80 artystów z Saint-Germain - en -Laye. Na otwarcie wystawy zostali zaproszeni przedstawiciele w³adz naszego miasta: Zastêpca Burmistrza Pawe³ Rutkowski, radny Kazimierz Jañczuk wraz z osobami ze stowarzyszeñ: Triada i Stowarzyszenia Wspó³pracy Miast BliŸniaczych. Gospodarze miasta zorganizowali nam bogaty program, wœród których najwa niejszym wydarzeniem by³ wernisa otwieraj¹cy wystawê. Na wernisa u, gdzie flaga polska zawis³a obok francuskiej i unijnej, goœci powita³ mer Emanuel Lamy, który podkreœli³, e salon staje siê form¹ porozumienia dla artystów poruszaj¹cych siê w ró nych regionach kulturowych. Dla artystów konstanciñskich uczestnictwo w takiej wystawie, gdzie ich obrazy s¹siadowa³y ze s³awami europejskimi wspó³czesnego malarstwa, jest du ¹ nobilitacj¹. Wieczór uœwietni³ koncert galowy w Teatrze Aleksandra Dumasa. W towarzystwie wielu radnych miasta Saint-Germain-en -Laye i departamentu Yvelines mieszkañcy Konstancina odwiedzili instytucje edukacyjne i kulturalne. Miêdzy innymi zosta³y odnowione kontakty ze szko³¹ miê- dzynarodow¹ Des Hauts Grillets, gdzie od kilku lat dzia³a sekcja polska. Nowo wybrany dyrektor szko³y, Francois Proust zapewni³, e wspó³praca z jego szko³¹ bêdzie kontynuowana. Goœcie odwiedzili ponadto Szko³ê Muzyczn¹, centrum kulturalno-socjalne La Sou- coup, oœrodek kultury La Clef, bibliotekê multimedialn¹, dom-muzeum malarza nabisty Maurice a Denis. W trakcie wizyty odby³o siê spotkanie w merostwie, gdzie zarówno mer Emanuel Lamy, jak i wiceburmistrz Pawe³ Rutkowski przypominali o 15-letniej wspó³pracy oraz deklarowali bogat¹ w wydarzenia kontynuacjê. Na spotkaniu obecni byli zastêpcy mera, radni miejscy, cz³onkowie stowarzyszenia wspó³pracy Association de Jumelage wraz z przewodnicz¹cym Jacquesem Fenieresem. Wizyta zakoñczona by³a kolacj¹ w w¹skim gronie, gdzie omawiano szczegó³y wspó³pracy. Miêdzy innymi zastêpca mera ds. szkolnictwa, pani Izabelle Richard zaproponowa³a, aby coroczne spotkanie dyrektorów szkó³ z Saint-Germain-en-Laye, maj¹ce na celu poznawanie ró - nych europejskich systemów edukacyjnych, odby³o siê w Konstancinie w listopadzie przysz³ego roku. Da to okazjê do bli szego poznania œrodowisk szkolnych. Na zakoñczenie wizyty polscy goœcie zostali zawiezieni do Pary- a, gdzie najpierw wype³nili obowi¹zek g³osowania w Ambasadzie Polskiej, póÿniej w du ym gronie francuskich przyjació³ zwiedzili miasto. Danuta Kaluga Wrocław poległ! Zespó³ GLKS Mago Wanzl Scania Nadarzyn prowadzony przez trenera Marcina Kusiñskiego, w rozegranym 30. paÿdziernika meczu, prze³ama³ niechlubn¹ tradycjê pora ek z AZS Wroc³aw, wygrywaj¹c we w³asnej hali z akademiczkami 3:1. Punkty dla Nadarzyna zdoby³y: Ksenia -2 i Yan Xiaoshan -1. W sobotê 3. listopada we w³asnym obiekcie GLKS pokona³ inne akademiczki (z Czêstochowy) w tym samym stosunku. Tym razem 1 punkt zdoby³a Natalia B¹k, a dwa kolejne zwyciêstwa zainkasowa³a coraz lepiej i pewniej graj¹ca przed w³asn¹ publicznoœci¹ Xiu Jie.Dziewczêta umocni³y siê na II pozycji w tabeli. Ostatni mecz w rundzie jesienne zespó³ zagra z liderem z Tarnobrzegu na wyjeÿdzie. Drugi zespó³ kobiet graj¹cy w I lidze wypad³ bardzo dobrze w konfrontacji z liderem rozgrywek z Gorzowa. Ekipa GLKS pozbawiona liderki ( Qin Liping wyjecha³a do Chin w zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹ mamy ) po dramatycznym meczu zremisowa³a z GKS Gorzovi¹ we w³asnej hali 5-5. Punkty dla nas zdobywa³y : Magdalena Szczerkowska (1,5), Magdalena Mazur (1,5), Oktawia Karkoszka (1,5) i Adrianna Szulc (0,5). W wyjazdowym meczu I ligi mêskiej GLKS BS w Skierniewicach Nadarzyn wywalczy³ w Lêborku z miejscow¹ Têcz¹ tak e remis 5-5. Punkty dla Nadarzyna zdobywali : Zbyszek Grzeœlak (1), Aleksander Wieteska (1)., Yu Long (1) i Kazimierz Wiszowaty (2). Remis jest dobrym wynikiem osi¹gniêtym w trudnym wyajzdowym spotkaniu. Panowie tym samym utrzymali pozycje vice- lidera tabeli, która premiuje ich awansem do gry w bara ach o ekstraklasê. Dariusz Zwoliñski

5 Nadarzyñski Oœrodek Kultury og³asza X Konkurs Plastyczny Szopka Bo onarodzeniowa 5 CEL: kultywowanie tradycji ludowej i dziedzictwa kultury oraz inspiracje do w³asnej twórczoœci artystycznej. Regulamin konkursu A. za³o enia organizacyjne: konkurs przeprowadzony bêdzie w dwóch kategoriach: 1. szopka przestrzenna - technika dowolna 2. szopka w p³aszczyÿnie - (np.: karta, plakat, rysunek, malarstwo)- technika dowolna B. warunki uczestnictwa: 1. wiek uczestników - do lat 10; - do lat 15; - do lat 18; - powy ej 18 lat 2. ka dy twórca mo e nades³aæ max. 2 prace 3. wymiary podstawy szopki przestrzennej max. szer. 30 cm i max. d³. 50 cm, technika i materia³ - dowolne 4. do ka dej pracy nale y do³¹czyæ kartê zg³oszenia oraz metryczkê umieszczon¹ w widocznym miejscu (na pracy). 5. przewidujemy dla najlepszych prac nagrody C. kryteria oceny: - samodzielnoœæ, pomys³owoœæ, starannoœæ wykonania, wyraz artystyczny. Prace wezm¹ udzia³ w wystawie przygotowanej przez Nadarzyñski Oœrodek Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania równie w innych miejscowoœciach, publikowania, reprodukowania nades³anych prac. D. termin sk³adania prac: 26.XI.2007r XI.2007r. 04.XII.2007r.(wtorek)-02.I.2008r.(wtorek) - wystawa prac w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury 08.XII.2007r.(sobota), godz og³oszenie wyników konkursu w trakcie imprezy Miko³ajki ze sztuk¹, wrêczenie nagród 02.I.2008r I.2008r. - TERMIN ODEBRANIA PRAC!!! Karta Uczestnika X Konkursu Szopka Bo onarodzeniowa do odebrania w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury - Nadarzyn, pl. ks. J. Poniatowskiego 42., tel , UWAGA: KA DA PRACA POWINNA BYÆ ZAOPATRZONA W METRYCZKÊ, UMIESZCZON W WIDOCZNYM MIEJSCU. PRACE BEZ METRYCZKI NIE BÊD BRA Y UDZIA U W KONKURSIE. METRYCZKA ZAWIERA: 1. IMIÊ I NAZWISKO AUTORA 2. WIEK 3. PLACÓWKA KIERUJ CA, IMIÊ I NAZWISKO KIERUJ CEGO PRACÊ ( dotyczy prac, które by³y skierowane przez szko³y, przedszkola, œwietlice NOK, œwietlicê œrodowiskow¹). SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Nowa książka o Konstancinie W pi¹tek 26 paÿdziernika odby³a siê promocja d³ugo oczekiwanej ksi¹ ki Tadeusza W³adys³awa Œwi¹tka pt.: Konstancin. Œladami ludzi i zabytków. W zaaran owanej na stylow¹ kawiarenkê sali Konstanciñskiego Domu Kultury zebrali siê liczni goœcie. Przy blasku œwiec wyst¹pi³a z recitalem piosenki autorskiej Gra yna apiñska, artystka od lat zwi¹zana ze scen¹ konstanciñsk¹. W nastrojowym klimacie goœcie z zainteresowaniem wys³uchali opowieœci Autora o dawnych mieszkañcach, którzy tworzyli piêkn¹ historiê dawnego Konstancina. Prelekcja ilustrowana by³a licznymi fotografiami z przedwojennych czasopism i zbiorów prywatnych. Spotkaniu towarzyszy³a dodatkowo wystawa fotografii autorstwa Tomasza Myœluka, przedstawiaj¹cych historyczne obiekty Konstancina. Tadeusz W³adys³aw Œwi¹tek jest dziennikarzem i publicyst¹, autorem licznych artyku³ów oraz kilku ksi¹ ek dotycz¹cych historii stolicy i jej mieszkañców. Na kanwie ksi¹ ki Rody starej Warszawy powsta³ cykl filmów telewizyjnych z jego udzia³em pod ogólnym tytu³em Sagi warszawskie, emitowanych w III programie TVP. Za wydan¹ w 2007 r. ksia kê pt.: Rody warszawskie zosta³a przyznana Autorowi nagroda Zaiks-u. Prezentowana w pi¹tek ksi¹ ka to ju druga pozycja o Konstancinie w dorobku Tadeusza W³adys³awa Œwi¹tka. Nowa publikacja jest uzupe³niona i znacznie rozszerzona w stosunku do tej wydanej w 1995 r. (KDK) Oœrodek Kultury w Brwinowie og³asza VIII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI ŒWI TECZNEJ I ZIMOWEJ BO E NARODZENIE Uczestnicy konkursu: Grupy wiekowe: 5-7 lat; 8-10 lat; lat 2.Format pracy: A-4 3.Technika prac: Dowolna bez prac przestrzennych. 4.Termin nadsy³ania prac up³ywa w poniedzia³ek 3. grudnia 2007 r. 5.Konkurs zosta³ rozszerzony o tematykê zimow¹. 6.Warunki uczestnictwa: Ka d¹ pracê nale y opatrzyæ metryczk¹ informacyjn¹ umieszczon¹ na odwrocie. Metryczka powinna zawieraæ imiê i nazwisko, wiek autora, adres z kodem, telefon placówki rekomenduj¹cej autora, imiê i nazwisko instruktora (nauczyciela) pod kierunkiem którego wykonano pracê. Ka da osoba mo e nades³aæ tylko jedn¹ pracê. Prace niezgodne z regulaminem, nades³ane po terminie, zniszczone w wyniku niew³aœciwego opakowania, nie bêd¹ oceniane. Prace prosimy przysy³aæ pod adres: Oœrodek Kultury, ul.wilsona 2, Brwinów. 7.Nagrody. Jury, powo³ane przez Oœrodek Kultury, dokona kwalifikacji prac na wystawê oraz przyzna nagrody w ka dej grupie wiekowej. Autorzy nagrodzonych prac zostan¹ zaproszeni do Oœrodka Kultury na wystawê i uroczyste podsumowanie konkursu w pi¹tek 14. grudnia, o godz Decyzja jury jest ostateczna. 8.Prawa organizatorów. Nades³ane prace pozostan¹ w³asnoœci¹ Oœrodka Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do bezp³atnego publikowania prac.

6 6 Pod grodziskim koszem W dniach br. ju po raz czwarty odby³ siê miêdzynarodowy festiwal koszykówki PIVOTCUP Ka dego roku jedna z dru yn Grodziskiego Klubu Koszykarskiego bierze w nim udzia³. Tym razem byli to ch³opcy z rocznika 1994 trenowani przez ukasza Pucha³ê i Mariusza Bargiela. W silnej obsadzie dru yn z ca³ej Polski (10 dru yn w tym roczniku) zespó³ zaprezentowa³ siê obiecuj¹co. W dramatycznym spotkaniu o wejœcie do rozgrywek fina³owych z MTK Szczecin w dogrywce ulegli zaledwie jednym punktem, ostatecznie zajmuj¹c V miejsce. Po prawie 5 latach przerwy na parkiety Mazowsza powróci³ zespó³ seniorów Grodziskiego Klubu Koszykarskiego, który na bazie w³asnych wychowanków udanie zadebiutowa³ w rozgrywkach o awans do II ligi mêskiej. Zwracam tu uwagê, e w zwi¹zku z brakiem koszy na terenie Grodziskiej Hali Sportowej zespó³ wszystkie swoje mecze, podobnie jak pozosta³e roczniki w klubie, gra I rundê na wyjazdach. Pierwsze dwa spotkania w Legionowie i Ostrowi Mazowieckiej zakoñczy³y siê zwyciêstwami na- szych zawodników. W ubieg³ym tygodniu ponieœli pierwsz¹ pora kê na wyjeÿdzie z OTK Ostro³êka, gdyby nie I kwarta przegrana 31:15, to wynik móg³ byæ korzystny. Przegraliœmy walkê na tablicach, gdzie dominowa- ³a dwójka silnych fizycznie zawodników, którzy ³¹cznie zdobyli 51 pkt. Pomimo skutecznej gry Rydzikowskiego (28), wspieranego przez juniora Wielgusa (14) nie uda³o siê odrobiæ straty z I kwarty, i nasi koszykarze ulegli 91:79 (31:15) (19:18) (20:23) (21:23. W sobotê 20. paÿdziernika bez najskuteczniejszego gracza z Ostro³êki i I rozgrywaj¹cego udaliœmy siê na mecz do W-wy z MKS Ochota. Ponownie o koñcowym wyniku zdecydowa³a pierwsza kwarta, któr¹ gospodarze rozpoczêli od 19:0. Po drugim czasie sygna³ do odrabiania strat da³ najm³odszy i najlepiej dysponowany tego dnia Krzysiek Tomaszewski, który rzutem za 3 pkt. w 6. minucie otworzy³ worek z punktami (28:8), i by³o jasne, e mecz bêdzie bardzo ciê ko wygraæ. Wolê zwyciêstwa i podjêcia walki moi podopieczni wykazali w II kwarcie, któr¹ wygrali 20:16. W III kwarcie równie nie ustêpowali, a œwietne zawody gra³ Tomaszewski, który w jednej z akcji jak profesor zabra³ pi³kê rozgrywaj¹cemu OCHOTY, który chcia³ zakoñczyæ kwartê równo z syren¹ i podkoz³owa³, spojrza³ na zegar i równo z syren¹ umieœci³ pi³kê w koszu rywali. Ostatnia kwarta pokaza³a, e si³y musimy dzieliæ i wa yæ, gdy nie mo na wytrzymaæ ca³ego spotkania kryj¹c 1x1. Pomimo pora ki, widaæ rodz¹cy siê zespó³, który je eli bêdzie mia³ odpowiedni warunki do treningu mo e jeszcze sprawiæ niejedn¹ niespodziankê. Rywalizacjê zaczynaj¹ równie m³odziczki i m³odzicy naszego klubu. Mamy nadzieje na udany sezon. Koniec wrzeœnia i pocz¹tek paÿdziernika to dla koszykarzy pierwsze spotkania w nowym sezonie. Jako pierwsi wystartowali nasi seniorzy, którzy po 5 latach przerwy powrócili na salony i próbuj¹ swych si³ w rywalizacji z uznanymi markami na Mazowszu. Dru ynê w po³owie stanowi¹ juniorzy, którzy jako pierwsi smakuj¹ przygodê z koszykówk¹ seniorsk¹. Po dwóch doœæ ³atwych zwyciêstwach na parkietach Ostrowi Mazowieckiej i Legionowa przysz³y trzy pora ki, jednak w zespole widaæ spory potencja³, który powinien zaprocentowaæ w rundzie rewan owej. Trzeba tutaj wspomnieæ, e nasze wszystkie zespo³y graj¹ swoje mecze na wyjazdach, gdy na hali nie ma mo liwoœci korzystania z koszy, które pozostaj¹ uszkodzone. Jednak dyrektor MOSiR zapewni³, ju od wszystko zostanie za³atwione. To jest miêdzy innymi odpowiedÿ na nasze wyniki, które miejmy na- dzieje bêd¹ regularnie sz³y ku lepsze- mu. Mecz w yrardowie 86:73, pokaza³, e dru yna ma charakter, a o pora ce zdecydowa³y ostatnie 3 minuty. Zespó³ juniorów równie ma na swoim koncie trzy pora ki i dwie wygrane, w tym wygrana w dniu :91 z LA Basket W-wa i cenne dwa punkty przywiezione w ubieg³ym tygodniu z Piaseczna 88:80. Pierwsze spotkania maj¹ równie zespo³y m³odzików 94 i 93. Obydwa zespo³y zaliczy³y zwyciêstwo i pora kê. Pierwsi wygrali w Grójcu, by w niedzielê ponieœæ pora kê w Radomiu, natomiast o rok starsi polegli w Pruszkowie, by wygraæ w W-wie z II Poloni¹. Dziewczêta z rocznika 93 i 96 rozegra³y do tej pory po jednym spotkaniu notuj¹c pora ki. Wœród naszych wychowanków, zarówno z rocznika 93 jak i 94 mamy reprezentantów Mazowsza. Natomiast z rocznika 91, Krzysztof Tomaszewski znalaz³ siê w œcis³ej kadrze wojewódzkiej. Ju niebawem, w najbli sz¹ sobotê koszykarze r. 93 wezm¹ udzia³ w turnieju koszykówki w Piaseczie w zwi¹zku z obchodami Œwiêta Niepodleg³oœci. Ze sportowym pozdrowieniem Jaromir Buzalski Powiatowe Mistrzostwa w Judo w Grodzisku Maz. W niedzielê 28 paÿdziernika w Grodziskiej Hali Sportowej pod patronatem starosty Grodziska Mazowieckiego Marka Wierzbickiego odby³y siê III Powiatowe Mistrzostwa w Judo. Udzia³ wziê³o 256 zawodników z 14 klubów Polski. Po zaciêtych walkach sêdziowie wy³onili zwyciêzców. Wrêczonych zosta³o150 medali w 50 kategoriach wagowych. Gospodarze tych mistrzostw Piranie wywalczy³y 21 medali : 4 z³ote, 14 srebrnych i 3 br¹zowe. Na najwy szym podium stanêli: Marcin Borek, Sebastian Patanowski, Kuba Zygmunt, Patryk Borek. Tych którym zabrak³o szczêœcia w tym roku zapraszamy do rewan u podczas Miêdzynarodowych Mistrzostw w Judo o Puchar Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, które odbêd¹ siê 6 kwietnia 2008 r. Zwyciêzcom jeszcze raz gratulujemy. Jeœli i Ty chcesz zostaæ mistrzem, zapraszamy na zajêcia Judo (doros³ych na zajêcia Judo z elementami samoobrony). Wiêcej informacji na: oraz pod tel Grodziskie Towarzystwo Edukacyjne zaprasza na XIII Aukcjê Dzie³ Sztuki, która odbêdzie siê w niedzielê 2 grudnia 2007r. o godz. 17:00 w budynku Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 23 przy ulicy 3 Maja 33 w Grodzisku Mazowieckim. Prace mo na ogl¹daæ w sobotê 1 grudnia w godzinach 12:00-17:00 oraz w dniu Aukcji w godzinach 12:00-17:00. Dochód z Aukcji jest przeznaczony w ca³oœci na potrzeby Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 23 w Grodzisku Mazowieckim. Od lat wspó³pracujemy z profesjonalnymi artystami z Mazowsza. Wielu twórców mo e pochwaliæ siê du ym dorobkiem artystycznym, uznaniem w œwiecie sztuki oraz licznymi wystawami w kraju i za granic¹. Ich prace znajduj¹ siê w galeriach i zbiorach prywatnych. Autorami prac wystawianych na tegorocznej aukcji s¹ m.in.: Pawe³ Cabanowski, Ewa Strzy ewska, Andrzej Skarzyñski, Daria Siwiak, Joanna Kossuth-Ostapowicz, Barbara Hezler, Elzbieta Kwiatkowska, Witali Szyszki i wielu innych. Na wystawie oprócz malarstwa prezentowana bêdzie równie grafika, rzeÿba, bi uteria, tkanina artystyczna, wyroby koronczarskie, rêcznie malowane bombki oraz chustki jedwabne. Poza aukcj¹ prezentowane bêd¹ równie prace naszych uczniów w k¹ciku prac dzieciêcych. Serdecznie zapraszamy! Otwórz serce i podaruj uœmiech najm³odszym Ju po raz pi¹ty w Zespole Szkó³ Publicznych w Jazgarzewie ruszy Œwi¹teczna akcja pomocy najubo szym dzieciom, czyli Kiermasz Bo onarodzeniowy po³¹czony z loteri¹ fantow¹, koncertem. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szko³y zwracaj¹ siê z serdeczn¹ proœb¹ o pomoc w zgromadzeniu fantów i œrodków na loteriê lub udzia³ w kiermaszu przedœwi¹tecznym. Szko³a nasza jest placówk¹ wiejsk¹. Uczêszczaj¹ do niej uczniowie z rodzin dotkniêtych problemami materialnymi. Celem organizowanej akcji jest wspieranie rozwoju tych dzieci i umo liwienie im lepszego startu yciowego. Podczas zesz³orocznego kiermaszu zebraliœmy prawie z³. to dowód, e Wszyscy macie wielkie, wra liwe serca i nie jest Wam obojêtny los naszych dzieci. Uda³o nam siê z tych œrodków op³aciæ dzieciom wyjazdy na zielone szko³y, wycieczki i zajêcia dodatkowe. W akcji wziê³o udzia³ wiele znakomitych firm m.in.: Eveline Cosmetis, P. Kosmala - Eris Partner, Bank BPH, Bank Spó³dzielczy, Salon Samochodowy Volkswagen - Audi - P. Wajdemajer, firma Contim, Hurtownia Papiernicza Alma P. Okrzeja, Hurtownia Odzie owa P. Erden, Galeria Artis. Swoje stoiska wystawi³y firmy: z bombkami, bi uteri¹, kwiaciarnie. galerie. Obecne by³y te lokalne media. Bêdê ogromnie wdziêczna, gdy przy³¹czycie siê do akcji. Zjednoczmy nasze serca ponownie 7 grudnia I Ty mo esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem i podarowaæ dzieciom uœmiech. Dziêkujê za pomoc. Organizatorka: Maria Ludwicka Telefon kontaktowy: lub tel. szkolny Kącik poetycki Micha³ Bukowskik - urodzi³ siê w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i International Marketing Institute w Cambridge. Debiutowa³ w 1966 roku tomikiem Wiersze. W 1998 r. ukaza³ siê tomik Serdecznoœæ ob³oków, w 1999 przet³umaczony i wydany w jêzyku czeskim, przet³umaczony na jêzyk niemiecki i aktualnie przygotowywany do wydania w tym jêzyku. Najnowszy tomik s¹ takie miejsca wyda³ w 2005 r. Edytor. Pisze przede wszystkim poezjê, ale tak e prozê i sporadycznie recenzje - ³¹cznie ukaza³o siê ponad 100 publikacji w prasie krajowej i zagranicznej, oraz w antologiach. Lektor jêzyka polskiego i wyk³adowca na Uniwersytecie Ludowym w Wiedniu. Cz³onek Zwi¹zku pisarzy Polskich za Granic¹. Uczestnik krajowych i miêdzynarodowych konferencji i spotkañ literackich. Artysta-fotografik, wyró niony tytu³em Licencjata brytyjskiego Royal Photographic Society i wpisem w amerykañskim roczniku Best of Photography Annual. By³ uczestnikiem tegorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji. Lublin w kwietniu tam na Starówce w lewo na rogu sta³ wiek szesnasty ma³y skurczony jakby niesmia³y tam na Starówce w prawo przy wejœciu widzia³em yda w d³ugim cha³acie trzyma³ coœ w rêkach mo e towary by³ uœmiechniêty - odwzajemni³em tam na Starówce w ma³ej kawiarni przez salê przesz³a m³oda Hinduska w krótkiej spódniczce w skrawku bawe³ny na cienkich rami¹czkach tam na Starówce widzia³em parê m³od¹ z kwiatami wsiada³a w przysz³oœæ tam na Starówce widzia³em bruk wypuk³y losami tych co przed nami i jakby napiêty na tych co po nas widzia³em te czas przylepiony do dachów wiek szesnasty coœ cicho mrucza³ nie chcia³em pytaæ by³o s³oñce Si³y i zdrowia przyjacio³om nie mam nic do powiedzenia oni i tak wszystko wiedz¹ i adne s³owa s³oñca w oczach nam nie zast¹pi¹ nie yczliwym oraz niechêtnym, cierniom i kamieniom dróg moich ró nych- yczê si³y i zdrowia tak trzymaæ, kochani to przecie dziêki wam doceniam s³oñce!

W trosce o młode pokolenie

W trosce o młode pokolenie fot.m. Zdrzy³owski W trosce o młode pokolenie Gmina Nadarzyn inwestuje nie tylko w nowe drogi, wodoci¹gi i kanalizacjê. Wielk¹ trosk¹ otacza równiez m³odzie. Z roku na rok komfort w jakim uczy siê m³ode

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Dni Błonia 2007. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn.

Dni Błonia 2007. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn. fot.m. Zdrzy³owski Dni Błonia 2007 Z inicjatywy Burmistrza, Rady Miasta oraz Oœrodka Kultury Poniatówka po raz kolejny B³onie obchodzi³o swoje œwiêto. Przez trzy dni mo na by³o podziwiaæ zarówno wystêpy

Bardziej szczegółowo

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym.

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym. fot.m. Zdrzy³owski Grodziski jubileusz Burmistrz Grodziska mia³ w¹tpliwoœci, czy Œwiêto Miasta wypada obchodziæ w dniu 22 lipca - wszak data ta kojarzy siê nienajlepiej. Zaryzykowa³ jednak i w tym dniu

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Œwiêto Wojska Polskiego

Œwiêto Wojska Polskiego Dwutygodnik Samorz¹du TerT erytorialnego w Chojnowie Nastêpny numer G.Ch. 05.09.2014 r. NR 15 (817) ROK XXII 22.08.2014 CENA 1,70 z³ Œwiêto Wojska Polskiego W miniony pi¹tek, 15 sierpnia, Chojnów goœci³

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo