Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str."

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim wystosowa³o pismo do Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie w tej sprawie. Maj¹c na uwadze zabezpieczenie potrzeb spo³ecznych w zakresie obs³ugi pasa erów w ramach wykonywanych przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wykraczaj¹cych poza obszar powiatu janowskiego, pragnê zwróciæ uwagê na potrzebê uruchomienia dodatkowych kursów, zg³aszanych przez mieszkañców Janowa Lubelskiego i innych miejscowoœci z terenu powiatu janowskiego ( Sierpieñ 2006 Daleko od szosy str.3). Zg³aszane wnioski dotycz¹ miêdzy innymi: 1.uruchomienia dodatkowego kursu autobusowego z Lublina do Janowa Lubelskiego oko³o godz poprawê bezpoœredniego po³¹czenia z Warszaw¹ i Krakowem (dot. przede wszystkim kursów po godz z Warszawy do Janowa Lubelskiego oraz w godz z Krakowa do Janowa Lubelskiego). 3.uruchomienia kursów autobusowych w niedzielê i œwiêta na linii komunikacyjnej Janów Lubelski Zaklików. Proszê zatem o uwzglêdnienie powy szych wniosków przy sk³adaniu projektów rozk³adów jazdy przez przewoÿników ubiegaj¹cych siê o udzielenie lub zmianê zezwolenia na w/w liniach komunikacyjnych. Egzemplarz bezp³atny powiatu janowskiego po udanym starcie w wyborach? J.F.: Po pierwsze - wg Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi to sejmiki wojewódzkie maj¹ decydowaæ o tym, które ze szpitali znajd¹ siê w krajowej sieci szpitali publicznych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na pewno Ÿle sta³oby siê gdyby s¹siednie powiaty mia³y swojego radnego wojewódzkiego a powiat janowski nie. Po drugie nasz powiat - trochê ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê oraz wielkoœæ a tak e po czêœci na sposób zarz¹dzania jest ma³o prê ny. Jakkolwiek w przypadku miasta i gminy Janów, inwestycje widoczne s¹ praktycznie na ka dym kroku, tak inwestycje w skali powiatu s¹ zbyt ma³e. Do poprawy sytuacji w powiecie sam Jan Machulak: Zbli aj¹ siê wybory, partie i Janów nie wystarczy. Musimy w skali ugrupowania wystawiaj¹ swoich ca³ego powiatu - postawiæ na kandydatów do w³adz samorz¹dowych. Jak zdobywanie funduszy, rozwój dowiedzieliœmy siê zamierza Pan infrastruktury i w³aœciw¹ promocjê. kandydowaæ do Sejmiku Wojewódzkiego. Dlatego s¹dzê, e przyszli Sk¹d ten pomys³, bo dotychczas nie samorz¹dowcy musz¹ wydobyæ z siebie zajmowa³ siê Pan polityk¹? wiêcej energii, mocno zdynamizowaæ Jan Frania: Rzeczywiœcie jest to niejako swoje dzia³anie. Do zdobycia w mój debiut. Jednak e mam za sob¹ województwie bêd¹ wielkie pieni¹dze. ponad 20 letni sta zawodowy i s¹dzê, e Jako radny wojewódzki chcia³bym spore doœwiadczenie. St¹d pomys³ s³u yæ pomoc¹ wójtom naszych gmin, wykorzystania moich doœwiadczeñ i burmistrzowi i staroœcie. Jeœli nie umiejêtnoœci w rozwi¹zywaniu wykorzystamy w najbli szych kilku problemów spo³ecznych i latach danej nam szansy grozi nam gospodarczych naszej Ziemi Janowskiej pogr¹ enie siê w marazmie, biernoœci i i Lubelszczyzny najbiedniejszego apatii. Do takiej sytuacji nie mo emy regionu Unii Europejskiej. Przyznam, dopuœciæ! e pomys³ kandydowania nie by³ moim J.M.: Czy sytuacja rodzinna i obecnie pomys³em. Do czynnego w³¹czenia siê w wykonywana praca nie bêd¹ kolidowaæ z rozwój naszej Ma³ej Ojczyzny by³em prac¹ w Sejmiku Wojewódzkim? przekonywany przez wiele znacz¹cych J.F.: Moja sytuacja rodzinna jest osób i œrodowisk. Ponadto zachêci³ mnie ustabilizowana; ona Maria jest przyk³ad dzia³añ naszego burmistrza, wspó³w³aœcicielem apteki-prowadzi który udowodni³, e nawet w tak w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Starszy niewielkiej, niebogatej gminie, syn Tomasz jest studentem, zaœ m³odszy po³o onej w biednym regionie mo na Piotr, jest w uczniem starego liceum. uzyskiwaæ jedne z najlepszych wyników Zawodowo natomiast, od 1992 roku w kraju. Dlatego te, jeœli taka by³aby jestem dyrektorem Rejonu wola Wyborców, podejmê siê tego Energetycznego w Janowie Lubelskim. zadania i czynnie w³¹czê siê w ycie Dlatego te maj¹c 46 lat mam ten gospodarcze naszego województwa. komfort, e zarówno ycie rodzinne jak Wierzê, e wspólnie z naszym pos³em i te zawodowe nie musi absorbowaæ ca³ej nowo wybranymi w³adzami mojej energii i czasu a wolne moce samorz¹dowymi stworzymy dobrze postaram siê skierowaæ w kierunku tej funkcjonuj¹cy zespó³, który wykorzysta dzia³alnoœci. Mam wiêc nadziejê, e przy pojawiaj¹ce siê szanse na dynamiczny w³aœciwej organizacji czasu zdo³am rozwój naszego powiatu. sprostaæ temu zadaniu. J.M.: Czym konkretnie chcia³by siê Pan J.M.: Dziêkujê za rozmowê. zaj¹æ? Na co mog¹ liczyæ mieszkañcy Artyku³ sponsorowany Wiêcej energii wywiad z kandydatem do Sejmiku Województwa Lubelskiego Panem Janem Frani¹ Jesienne przyspieszenie str.4 Rynek wy³ania siê z chaosu str.9

2 Ju po raz drugi w tym roku Janów Zamkowy wyleg³y t³umy Lubelski razem z pozosta³ymi Warszawiaków i turystów. Pytano o Janowami z porozumienia 4xJanów bazê noclegow¹, zw³. gospodarstwa wzi¹³ udzia³ w imprezie agrotursytyczne, lokaln¹ kuchniê i wystawienniczej na Placu specjalistyczne us³ugi turystyczno- Zamkowym w Warszawie. sportowe. Du ym powodzeniem cieszy³a siê ceramika oraz wyroby Impreza o charakterze targ owo- wikliniarskie. Jak œwie e bu³eczki wystawienniczym odby³a siê 10 sz³y te ³¹ kowskie wêdliny i wyroby wrzeœnia br. Zjecha³o na ni¹ piekarnicze. Prawdziwym hitem okaza³ kilkadziesi¹t wystawców z regionu siê jednak smalec oraz gryczak podlaskiego, w tym my w ramach janowski. Dla wielu osób by³o to porozumienia 4xJanów. pierwszy kontakt z pierogiem z kaszy Na Placu zamkowym zgodnie w gryczanej, sk¹din¹d bardzo smacznym jednym rzêdzie swoje stoiska ustawi³y: i zachwalanym, który z wygl¹du Janów Lubelski, Janów Podlaski, porównywano do pasztetu czy te Janów k/ Czêstochowy oraz Janów z pieczonego miêsa. powiatu sokólskiego. Na miejscu Przez ca³y czas o Janowach by³o byliœmy jako jedni z pierwszych, bo ju g³oœno, na scenie zmienia³y siê tylko ko³o 7-ej nad ranem. Warszawa drugie cz³ony okreœlaj¹ce regiony przywita³a nas piêkn¹ s³oneczn¹ geograficze. Na zakoñczenie imprezy pogod¹, wprost idealn¹ na ten typ zagra³a nasza Olek Orkiestra, która imprezy na œwie ym powietrzu. jako jedyna swoimi ywymi rytmami Grupa z Janowa Lubelskiego okaza³a zachêci³a przyby³ych na Plac siê jedn¹ z bardziej licznych. W jej Zamkowy goœci do tañca. sk³ad weszli: reprezentacja gminy na By³o to kolejne wydarzenie promuj¹ce c z e l e z p a n e m b u r m i s t r z e m Janów Lubelski poza województwem Krzysztofem Ko³tysiem, Muzeum lubelskim. Jesteœmy coraz bardziej Regionalnego, Punktu Informacji rozpoznawalni, choæ up³ynie jeszcze Turystycznej oraz lokalni producenci z sporo czasu, kiedy Janów Lubelski bran y spo ywczej: piekarnia U przestanie byæ mylony z Podlaskim. Górola i producent swojskich wêdlin z Problem ten mamy jednak nie tylko my, ¹ ka Garncarskiego. Do stolicy uda³a ale tak e pozosta³e 48 Janowów, bo tyle siê te nasza janowska orkiestra dêta miejscowoœci o nazwie Janów jest w Olek Orkiestra, która w Warszawie Polsce. promowa³a swoj¹ p³ytê. Rados³aw Kusz Piêkna pogoda sprawi³a, e na Plac 2. 4 x Janów zagoœci³ w Warszawie Grzyby obrodzi³y 3 wrzeœnia 2006 roku ju po raz szósty kilogramów grzybów w tym prawie 20 odby³y siê mistrzostwa Województwa kilogramów borowików. Najlepszym grzybiarzem, okaza³ siê p. Mariusz Abram, który przyniós³ ponad 8 kg borowików. Drugie miejsce zdoby³ Józef Flis a trzecie Teresa Stêpieñ uzyskuj¹c równie nagrodê za najpiêkniejszy okaz (waga 49 dkg, obwód kapelusza 50 cm). Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez: Sklep Awans, Sklepy Uroda i P.P.U.H Karwatowski. Lubelskiego w Grzybobraniu. Do zawodów zg³osi³o siê siedmioro Opr. JOK grzybiarzy, którzy zebrali ³¹cznie 36 Informacja Urzêdu Pracy Jakie obowi¹zki spoczywaj¹ na bezrobotnego lub prawa do zasi³ku. osobie, która jest ju zarejestrowana w Obowi¹zek zwrotu nienale nie urzêdzie pracy i posiada status osoby pobranego œwiadczenia pieniê nego bezrobotnej? wraz z przekazan¹ od tego œwiadczenia Obowi¹zek przyjêcia propozycji zaliczk¹ na podatek dochodowy od odpowiedniego zatrudnienia lub innej osób fizycznych oraz sk³adk¹ na pracy zarobkowej, wykonywania prac ubezpieczenie zdrowotne w terminie interwencyjnych, prac spo³ecznie 14 dni od dorêczenia decyzji. u ytecznych lub robót publicznych, Obowi¹zek zwrotu kosztów szkolenia Obowi¹zek przyjêcia propozycji nie ukoñczonego z winy bezrobotnego, szkolenia, sta u, przygotowania chyba e powodem nie ukoñczenia za wo do we go w m ie js cu pr ac y. szkolenia by³o podjêcie zatrudnienia Obowi¹zek zg³aszania siê w lub innej pracy zarobkowej. wyznaczonych terminach w celu Obowi¹zek poddania siê badaniom potwierdzenia swej gotowoœci do lekarskim lub psychologicznym, podjêcia pracy i uzyskania informacji o maj¹cym na celu ustalenie zdolnoœci do mo liwoœciach zatrudnienia lub pracy. Obowi¹zek powiadamiania szkolenia. Obowi¹zek sk³adania lub Powiatowy Urz¹d Pracy o wyjeÿdzie za przesy³ania Powiatowemu Urzêdowi granicê lub o pozostawaniu w sytuacji Pracy pisemnego oœwiadczenia o powoduj¹cej brak gotowoœci do przychodach oraz innych dokumentów podjêcia zatrudnienia. Obowi¹zek niezbêdnych do ustalenia uprawnieñ do powiadomienia urzêdu w ci¹gu 7 dni o œwiadczeñ przewidzianych w ustawie: uzasadnionej przyczynie nie stawienia - w ka dym miesi¹cu w przypadku siê w wyznaczonym terminie osób bezrobotnych z prawem do.obowi¹zek zawiadomienia urzêdu o zasi³ku- w terminie 7 dni od dnia niezdolnoœci do pracy w terminie 2 dni uzyskania przychodów - w przypadku od daty wystawienia zaœwiadczenia bezrobotnych bez prawa do zasi³ku. oraz dostarczenie tego zaœwiadczenia Obowi¹zek zawiadamiania do 7 dni bezzw³ocznie po ustaniu przyczyny Powiatowy Urz¹d Pracy o podjêciu niezdolnoœci do pracy.obowi¹zek zatrudnienia, innej pracy zarobkowej powiadomienia o zmianie przez lub pozarolniczej dzia³alnoœci oraz o bezrobotnego miejsca zamieszkania zaistnieniu innych okolicznoœci skutkuj¹cej zmian¹ w³aœciwoœci powoduj¹cych utratê statusu Powiatowego Urzêdu Pracy. Niezbêdna modernizacja oczyszczalni œcieków W roku bie ¹cym w czasie wysokich.wprowadzona modernizacja ma temperatur mieszkañcy s¹siaduj¹cych zagwarantowaæ spe³nienie wymogów dzia³ek wielokrotnie wnosili skargê na technologicznych wynikaj¹cych z dochodz¹cy odór z komunalnej Krajowego Programu Oczyszczania oczyszczalni œcieków. Powodem by³y Œcieków Komunalnych. Poniewa wydzielaj¹ce siê gazy z miejsc za³o onych prac nie da siê wykonaæ w technologicznych, jak poletka piasku, bie ¹cym roku, jako poprawê stanu skratek, osadów i kompostownia obecnego przyjêto opracowanie nowej osadu. Istniej¹ca technologia instrukcji eksploatacyjnej gospodarki osadowej wymaga oczyszczalni, zapewniaj¹cej poprawê natychmiastowej zmiany. Opracowana stanu œrodowiska ze szczególnym dokumentacja zgodnie z Programem zwróceniem uwagi na jakoœæ pracy w Rozwoju Lokalnego w zakresie okresie lata. Opracowanie instrukcji gospodarki osadowej bêdzie wykonuje pracownik naukowy rozszerzona o modernizacjê procesu P o l i t e c h n i k i L u b e l s k i e j. oczyszczania œcieków. Rozszerzenie Odpowiedzialnym za wniesienie dokumentacji w zakresie technologii p o p r a w y n a d p r o c e s e m oczyszczania wynika ze stwierdzonych ek sp lo at ac yj ny m je st ki er ow ni k b ³ ê d ó w t e c h n o l o g i c z n y c h w zak³adu gospodarki komunalnej. wybudowanej oczyszczalni. Koniecznoœæ zmiany polegaj¹cej na Zenon Sydor modernizacji osadnika wtórnego, Z-ca Burmistrza potwierdzi³ autor projektu. Janowa Lubelskiego Prace dobiegaj¹ koñca Powoli dobiegaj¹, rozpoczête 21 lipca br., roboty wykoñczeniowe w dobudowanym skrzydle dydaktycznym oraz tzw. ³¹czniku Szko³y Podstawowej w Momotach. Obecnie montowane s¹ instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, k³adzione s¹ tynki, posadzki i malowane wnêtrze budynku. Wykonawc¹ robót jest Przedsiêbiorstwo Budowlano-Monta owe FLISBUD Stanis³aw Flis Janów Lubelski wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Termin zakoñczenia realizacji tej inwestycji planowany jest na 21 grudnia br., zaœ jej koszt zamknie siê kwot¹ ,94 z³. Ac Podlaski bêd¹ mia³y sieæ wodoci¹gow¹ W dniu 28 sierpnia br. rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z powstaniem na terenie miejscowoœci Podlaski sieci wodoci¹gowej. Jej d³ugoœæ bêdzie wynosi³a ok. 1,2 km. posiadaæ zaœ bêdzie 12 przy³¹czy. Wykonawc¹ robót jest PGKiM Sp. z o.o. z siedzib¹ w Janowie Lubelskim. Planowane zakoñczenie prac to dzieñ 31 paÿdziernika 2006 roku, zaœ wartoœæ tej inwestycji wyniesie , 84 z³. Ac

3 Nowoczesne boisko w Trójce Jeszcze w tym roku szko³a podstawowa bêdzie siatk¹ i wyposa ony w ³awki w Janowie Lubelskim otrzyma u m i e j s c o w i o n e p o m i ê d z y wielofunkcyjne boisko sportowe o ogrodzeniem a lini¹ boisk. Dobre rozmiarach 30x50 mb. Znajd¹ siê w oœwietlenie zapewni 12 projektorów o mocy 200W ka dy. Koszt ca³ej inwestycji wyniesie oko³o z³. Po³owê tej sumy pokryje Gmina Janów Lubelski pozosta³e 50 % pochodzi z bud etu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Nale y tu podkreœliæ, e kwotê tê uzyskaliœmy dziêki wsparciu pos³a Jerzego Bieleckiego. Og³oszony zosta³ przetarg na wykonanie a otwarcie ofert nast¹pi (nomen omen) 13.X 2006 roku w pi¹tek. Wykonanie boiska nim dwa boiska do pi³ki rêcznej, dwa przewidziane jest do 15 grudnia boiska do kosza i jedno boisko do bie ¹cego roku. Nale y wspomnieæ, e siatkówki. Pola poszczególnych boisk technologia wykonania sztucznej na³o one s¹ na siebie w sposób nawierzchni wymaga temperatury pokazany na projekcie graficznym otoczenia powy ej 10 stopni. Gdyby obok. Powierzchnia wykonana bêdzie z pogoda by³a niesprzyjaj¹ca prace trawy syntetycznej na zdrenowanej zostan¹ prze³o one na przysz³y rok. podbudowie. Teren boiska ogrodzony Jan Machulak Informacja OPS-u Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lub. informuje, e rolnicy z terenu Gminy Janów Lub., dotkniêci susz¹, a którzy nie kwalifikuj¹ siê do przyznania pomocy finansowej proszeni s¹ o zg³aszanie siê do PCK celem otrzymania pomocy w formie ywnoœci min. mleko, kasza, m¹ka, cukier, makaron, ry. Po tê pomoc nale y siê zg³aszaæ od 1 paÿdziernika po uprzednim wpisaniu siê na listê w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej ul. Boh. Poryt. Wzgórza 23. Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lub. Anna Mazur PCPR w nowej oprawie Powiat remontuje obecnie siedzibê Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Zamoyskiego 37. Termin wykonania inwestycji przewidziany jest na koniec miesi¹ca paÿdziernika, wartoœæ inwestycji wynosi ,65 z³. Zakres robót obejmuje wykonanie pokrycia dachu blach¹ trapezow¹, docieplenie œcian zewnêtrznych, wymianê czêœci stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji odgromowej. Podjêto dzia³ania w celu uzyskania dofinansowania inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Dzia³ania te przebiegaj¹ obiecuj¹co i w najbli szym okresie powinny przynieœæ pozytywne rezultaty. a.s Modernizacja remizy w Bia³ej Trwaj¹ prace projektowe nad modernizacj¹ remizy stra ackiej w Bia³ej. Pocz¹tkowo planowano niewielkie zmiany w modernizacji. Jednak pod wp³ywem argumentacji Stra y oraz mieszkañców modernizacja bêdzie znaczna. Mo na powiedzieæ, e bêdzie to nowy obiekt. Obecnie powierzchnia obiektu wynosi m w tym sala 90m Po rozbudowie powierzchnia u ytkowa wynosiæ bêdzie m w tym sala 160m Przewiduje siê wykorzystanie powierzchni u ytkowej poddasza na klub internetowy, sale do gry w szachy i dyskoteki. Czêœæ gara owa obecnie istniej¹ca przebudowana bêdzie na potrzeby kuchni i zaplecza. Dobudowana bêdzie skrzyd³o pod potrzeby gara owania jednostek bojowych SP. Funkcjonalnoœæ projektu dostosowana jest do potrzeb i ambicji mieszkañców. Jan Machulak Niewybuch unieszkodliwiony W dniu roku Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim powiadomi³a janowsk¹ Stra Miejsk¹ o znalezieniu przy drodze prowadz¹cej z Janowa Lubelskiego do miejscowoœci Szklarnia niewybuchu z czasów II wojny œwiatowej. Na miejsce udali siê: komendant SM Jacek Bielecki i insp. do spraw Obrony Cywilnej Urzêdu Miejskiego Stanis³aw ukasik gdzie stwierdzili obecnoœæ pocisku artyleryjskiego œredniego kalibru. Pocisk by³ pilnowany przez funkcjonariusza tut. KPP a do momentu przybycia tj. godz. 15 tego samego dnia, jednostki wojskowej z Che³ma zajmuj¹cej siê oczyszczaniem z niewybuchów terenu województwa lubelskiego. Ac ZGUBIONO Zgubiono legitymacjê studenck¹ wydan¹ przez Wy sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹ w Stalowej Woli na nazwisko Baran, numer albumu Urz¹dzenia medyczne od Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej w Janowie Lubelskim w dniu 11 wrzeœnia 2006 r. otrzyma³a w darze od Fundacji Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy urz¹dzenia medyczne do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca w postaci - defibrylatora pó³automatycznego AED - trena era / urz¹dzenie treningowe/ - zestawy apteczek pierwszej pomocy. Defibrylator to urz¹dzenie, które bardzo skutecznie potrafi przywróciæ normaln¹ pracê serca osobie, która uleg³a wypadkowi lub innemu zdarzeniu i której serce przesta³o biæ. Wartoœæ przekazanego sprzêtu to kwota 37 tys.z³. Uroczystego przekazania urz¹dzeñ dokona³ Prezes Zarz¹du Fundacji WOŒP Pan Jerzy Owsiak na rêce Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra y Po arnej w Lublinie. Przekazanie sprzêtu poprzedzone by³o szkoleniem doskonal¹cym dla ca³ego stanu osobowego Jednostki Ratowniczo Gaœniczej. Stra acy po szkoleniu uzyskaj¹ certyfikat w amerykañskim standardzie propagowanym przez AHA / American Heart Association /. Opracowa³: kpt.krzysztof Kurasiewicz Po yczki gotówkowe Kredyty samochodowe Janów Lubelski ul. Zamoyskiego 14 tel

4 W po³owie wrzeœnia wybra³em siê chodnika pomiêdzy cmentarzem a zakresu planowanych robót i oraz nowy przepust drogowy. Ponadto wraz z zastêpc¹ burmistrza Zenonem budowanym odcinkiem. Nastêpnie pr ze pr ow ad ze ni em do da tk ow eg o gmina czeka na stanowisko powiatu w Sydorem, który odpowiada za pojechaliœmy na Bia³¹-Kapkaz gdzie przetargu. Jak siê okaza³o to nie koniec sprawie wspólnego wykonania modernizacjê i remonty dróg, na na ukoñczeniu by³ remont odcinka prac w tym roku. Og³oszony jest po³¹czenia z powiatem bi³gorajskim rekonesans po naszej gminie w celu drogi o d³ugoœci 375 mb finansowanej przetarg na modernizacjê drogi poprzez po³o enie asfaltu na odcinku stwierdzenia, jakie jest zaawansowanie przez Gminê. Na ca³oœci zosta³ gruntowej ¹ ek Nowa Wieœ o 1100 m pomiêdzy Ujœciem a Bukow¹. prac i bie ¹ce potrzeby. Pierwsza po³o ony dywanik bitumiczny, jedn¹ d³ugoœci 700 mb. i szerokoœci 5mb, Gmina ma na ten cel przeznaczon¹ budowa, któr¹ odwiedziliœmy jest stron¹ zosta³y u³o one krawê niki w która ma byæ wykonana do koñca kwotê 120 tysiêcy. Potrzebna jest taka inwestycj¹ wspóln¹ powiatu i gminy. celu powstrzymania intensywnego paÿdziernika. Gmina uzyska³a na to sama kwota ze strony powiatu. Rok Chodnik w Bia³ej, który ma poprawiæ sp³ywu wód opadowych. Koszt tej z a d a n i e d o t a c j ê o d U r z ê d u temu gmina wykona³a na tym odcinku bezpieczeñstwo, zw³aszcza pieszych, - inwestycji wynosi oko³o 90 tysiêcy Marsza³kowskiego z Funduszu podbudowê kamienn¹. Pomimo tak z³otych. Kolejnym miejscem budowy wielu prowadzonych prac, stan wielu by³ most na Bia³ce pomiêdzy Bia³¹ dróg na dzieñ dzisiejszy pozostawia Pierwsz¹ a Bia³¹ Drug¹. Remont mostu wiele do yczenia a nak³ady finansowe dobiega koñca i niebawem most bêdzie na remonty cz¹stkowe ulic, czyli na g o t o w y d o u y t k o w a n i a. tzw. ³atanie dziur z roku na rok rosn¹ Odwiedziliœmy osiedle Wschód, gdzie nie przynosz¹c po ¹danego efektu. g³ówne prace zosta³y ju zakoñczone. Œrodki gminy Janów Lubelski Pozosta³a jedynie tzw. kosmetyka. Na pozwalaj¹ na naprawê kilku odcinków osiedlu 18 ulic otrzyma³o nawierzchnie ulic w ci¹gu roku. Dlatego gmina asfaltowe wraz z chodnikami. Ta opracowuje kompleksowy projekt piêkna robota zosta³a wykonana przez modernizacji ulic z udzia³em œrodków przebiega bez zak³óceñ. Chodnik o janowskie przedsiêbiorstwo dziêki Ochrony Gruntów Rolnych w celowych Unii Europejskiej. Zak³ada d³ugoœæ 827 mb z dwoma zatokami uzyskanej przez gminê dotacji ze wysokoœci 50 tysiêcy z³otych oraz siê dwa etapy modernizacji i budowy autobusowymi kosztuje 463.tysiêcy œrodków Unii Europejskiej. Nastêpnie przeznaczy³a 40 tysiêcy z³ z w³asnego ulic. Pierwszy etap to pó³nocna czêœæ z³otych. Powiat pozyska³ na to zadanie odwiedziliœmy ulicê Wiejsk¹, która ma bud etu. Jeszcze w tym roku miasta od ulicy Zamoyskiego, II etap to 218 tysiêcy z³ Pozosta³a kwota jest po byæ modernizowana na odcinku 150 wyremontowane zostan¹ trzy mosty za po³udniowa czêœæ miasta od ulicy po³owie finansowana przez gminê i mb, pomiêdzy sma alni¹ ryb a blokiem ³¹czn¹ kwotê 20 tys. z³. Dwa mosty na Zamoyskiego. Tylko taki uk³ad powiat. Gmina zaproponowa³a nr 28. Nowa nawierzchnia wraz z Zajemiu w ¹ ku Ordynackim oraz pozwoli na poprawê dróg i lepsz¹ powiatowi, aby za pieni¹dze, które parkingami ma byæ wykonywana w jeden most za Pikulami.. Ulica Zak¹tna komunikacjê w gminie. pozosta³y do wydania (ok. 47 tys. z³.) paÿdzierniku. Miesiêczne opóÿnienie otrzyma 145 mb podbudowy o zakupiæ materia³y na modernizacjê spowodowane jest poszerzeniem gruboœci 23 cm z u la Jan Machulak wielkopiecowego o szerokoœci 4,4mb Kiedy bezrobotny nabywa prawo do spo³eczne i Fundusz Pracy stanowi³a wojskowej, zawodowej s³u by za pracê, zasi³ku dla bezrobotnego? kw ot a c o n aj mn ie j m in im al ne wojskowej pe³nionej na podstawie - o k r e s y z a k t ó r e p r z y z n a n o Prawo do zasi³ku przys³uguje wynagrodzenia za pracê, lub kontraktu na pe³nienie s³u by odszkodowanie z tytu³u niezgodnego z bezrobotnemu za ka dy dzieñ -wykonywa³ pracê w okresie terminowej, przeszkolenia przepisami rozwi¹zania przez kalendarzowy po up³ywie 7 dni od tymczasowego aresztowania, lub wojskowego absolwentów szkó³ pracodawcê stosunku pracy lub zarejestrowania siê we w³aœciwym odbywania kary pozbawienia wy szych, s³u by wojskowej pe³nionej stosunku s³u bowego, oraz okres, za Powiatowym Urzêdzie Pracy, je eli: wo ln oœ ci, p rz y c zy m p od st aw ê w charakterze kandydata na o³nierza kt ór y w yp ³a co no pr ac ow ni ko wi 1) nie ma dla niego propozycji wymiaru sk³adek na ubezpieczenie zawodowego, æwiczeñ wojskowych, odszkodowanie z tytu³u skrócenia od po wi ed ni ej pr ac y, p ro po zy cj i spo³eczne i Fundusz Pracy stanowi³a okresowej s³u by wojskowej oraz okresu wypowiedzenia umowy o szkolenia, sta u, przygotowania k w o t a c o n a j m n i e j p o ³ o w y zasadniczej s³u by w obronie cywilnej pracê, -prawo do zasi³ku przys³uguje zawodowego w miejscu pracy, prac minimalnego wynagrodzenia za pracê, i s³u by zastêpczej a tak e s³u by w bezrobotnym zwolnionym z zak³adów interwencyjnych lub robót publicznych lub charakterze funkcjonariusza o którym karnych i aresztów œledczych oraz: -w yk on yw a³ pr ac ê w ro ln ic ze j mowa w ustawie z dnia 18 lutego zarejestrowanych w okresie 30 dni od 2 ) w o k r e s i e 1 8 m i e s i ê c y spó³dzielni produkcyjnej, lub 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym dnia zwolnienia, je eli suma okresów p o p r z e d z a j ¹ c y c h d z i e ñ spó³dzielni kó³ek rolniczych lub funkcjonariuszy Policji, Agencji wymienionych wy ej przypadaj¹cych zarejestrowania, ³¹cznie przez okres co spó³dzielni us³ug rolniczych, bêd¹c Be zp ie cz eñ st wa Wew nê tr zn eg o, w okresie 18 miesiêcy przed ostatnim najmniej 365 dni : - by³ zatrudniony i cz³onkiem tej spó³dzielni, przy czym Agencji Wywiadu, Stra y Granicznej, pozbawieniem wolnoœci, oraz osi¹ga³ wynagrodzenie w kwocie co je eli podstawê wymiaru sk³adki na Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej wy ko ny wa ni a pr ac y w ok re si e najmniej minimalnego wynagrodzenia ubezpieczenie spo³eczne i Fundusz Stary Po arnej i S³u by Wiêziennej pozbawienia wolnoœci wynosi³a co za pracê od którego istnieje obowi¹zek Pracy stanowi³a kwota co najmniej oraz ich rodzina (Dz.U. Nr 8 poz.67 z najmniej 365 dni, przy czym podstawê op³acania sk³adki na Fundusz Pracy, w minimalnego wynagrodzenia za pracê, póÿn.zm.) wymiaru sk³adek na ubezpieczenie okresie tym nie uwzglêdnia siê lub - urlopu wychowawczego, udzielanego spo³eczne i Fundusz Pracy stanowi³a okresów urlopów bezp³atnych -op³aca³ sk³adkê na Fundusz Pracy w na podstawie odrêbnych przepisów, kwota w wysokoœci minimalnego trwaj¹cych ³¹cznie d³u ej ni 30 dni lub zwi¹zku z zatrudnieniem lub - pobierania renty z tytu³u niezdolnoœci wy na gr od ze ni a za pr ac ê pr ze d -wykonywa³ pracê na podstawie w y k o n y w a n i e m i n n e j p r a c y do pracy lub s³u by, o której mowa w pozbawieniem wolnoœci oraz 50% umowy o pracê nak³adcz¹ jeœli osi¹ga³ zarobkowej za granic¹ u pracodawcy pkt 1, renty szkoleniowej, oraz minimalnego wynagrodzenia za pracê z tego tytu³u dochód w wysokoœci co zagranicznego / w krajach innych ni przypadaj¹ce po ustaniu zatrudnienia, w okresie pozbawienia wolnoœci. najmniej minimalnego wynagrodzenia kraje Unii Europejskiej oraz kraje z wykonywania innej pracy zarobkowej W przypadku pozbawienia za pracê, lub którymi UE podpisa³a umowê o al bo za pr ze sta ni a p ro wad ze ni a wolnoœci w okresie pobierania zasi³ku, -œwiadczy³ us³ugi na podstawie umowy swobodzie przep³ywu osób, lub. pozarolniczej dzia³alnoœci okresy po zwolnieniu z zak³adu karnego lub agencyjnej lub umowy zlecenia, albo -by³ zatrudniony za granic¹ przez okres pobierania zasi³ku chorobowego, aresztu œledczego przys³uguje prawo innej umowy o œwiadczenie us³ug do co najmniej 365 dni, w okresie 18 macierzyñskiego lub œwiadczenia do zasi³ku na okres skrócony o okres których zgodnie z przepisami Kodeksu miesiêcy przed zarejestrowaniem siê w rehabilitacyjnego je eli podstawê p o b i e r a n i a z a s i ³ k u p r z e d Cywilnego stosuje siê przepisy powiatowym urzêdzie pracy i przyby³ wymiaru tych zasi³ków stanowi³a pozbawieniem wolnoœci i w trakcie d o t y c z ¹ c e z l e c e n i a a l b o do Rzeczpospolitej Polskiej jako kwota wynosz¹ca co najmniej p r z e r w w o d b y w a n i u k a r y. wspó³pracowa³ przy wykonywaniu repatriant, lub minimalne wynagrodzenie za pracê po Prawo do zasi³ku przys³uguje tych umów, je eli podstawê wymiaru by³ zatrudniony, pe³ni³ s³u bê lub odliczeniu kwoty sk³adek na równie bezrobotnym zwolnionym po sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i wykonywa³ inn¹ pracê zarobkow¹ i ubezpieczenie spo³eczne nale ne od o d b y c i u z a s a d n i c z e j s ³ u b y Fundusz Pracy stanowi³a kwota co osi¹ga³ wynagrodzenie lub dochód od pracownika, wojskowej, je eli okres jej odbywania najmniej minimalnego wynagrodzenia którego istnieje obowi¹zek op³acania -nie wymienione wy ej, za które wynosi³, co najmniej 240 dni i za pracê, lub sk³adki na Fundusz Pracy, lub Do 365 o p ³ a c a n a b y ³ a s k ³ a d k a n a przypada³ w okresie 18 miesiêcy -Op³aca³ sk³adki na ubezpieczenie dni, o których mowa wy ej ( od, ubezpieczenie spo³eczne, Fundusz p o p r z e d z a j ¹ c y c h d z i e ñ spo³eczne z tytu³u prowadzenia których zale y nabycie prawa do Pracy lub zaopatrzenie emerytalne i zarejestrowania siê w Powiatowym pozarolniczej dzia³alnoœci lub zasi³ku ) zalicza siê równie okresy : Fu nd us z Pr ac y je e li po ds ta wê Urzêdzie Pracy wspó³pracy, przy czym podstawê -z as ad ni cz ej s³ u by wo js ko we j, wymiaru stanowi³a kwota wynosz¹ca wymiaru sk³adek na ubezpieczenie nadterminowej zasadniczej s³u by co najmniej minimalne wynagrodzenie Opr. PUP 4. Jesienne przyspieszenie Informacja z Powiatowego Urzêdu Pracy

5 Zintegrowane s³u by ratownicze w realiach unijnych System zrealizowano na podstawie podaniem dok³adnego adresu. Na opracowanego projektu Budowa drugim monitorze wyœwietla siê na platformy elektronicznej w mapie cyfrowej lokalizacja osoby Komendzie Powiatowej Pañstwowej dzwoni¹cej. Numer telefonu wraz z Stra y Po arnej w Janowie adresem automatyczne wpisywany jest Lubelskim dla obs³ugi telefonu przez system do karty wyjazdowej. Ca³y ratunkowego 112. Projekt zak³ada³ proces alarmowania zapisywany jest z b u d o w a n i e j e d n o l i t e g o wraz treœci¹ rozmowy w postaci teleinformatycznego systemu cyfrowej w systemie. przeznaczonego dla potrzeb s³u b D y s p o z y t o r Z i n t e g r o w a n e g o ratowniczych dzia³aj¹cych na terenie Stanowiska Kierowania dokonuje powiatu. W ramach jego realizacji weryfikacji uzyskanej informacji i w zosta³y wdro one: zale noœci od rodzaju zdarzenia ma teleinformatyczne mechanizmy mo liwoœæ przekazania zg³oszenia wspó³dzia³ania s³u b ratowniczych, ³¹cznie z rozmówc¹ do odpowiedniej mechanizmy wsparcia s³u b s³u by, która dalej przyjmie pozosta³e ratowniczych przez inne instytucje informacje od zg³aszanej osoby i wspomagaj¹ce, skieruje swoje zastêpy ratownicze. ujednolicone sposoby Uzyskana informacja z opisem przyjmowania zg³oszeñ z linii zagro enia, dat¹ i miejscem zdarzenia alarmowych, zostanie przekazana do odpowiedniego automatyczne systemy pojazdu ratowniczego. Ponadto dysponowania i alarmowania s³u b zostanie uruchomiona automatycznie ratowniczych, procedura alarmowania zastêpów zarz¹dzanie dokumentacj¹ ratowniczych polegaj¹ca na generowana w trakcie prowadzenia oraz uruchomieniu : Zapowiedzi s³ownej o koordynacji dzia³añ ratowniczych, zaalarmowaniu odpowiedniego pojazdu Wartoœæ projektu wynosi ,35 ratowniczego Wyœwietlaczy PLN w tym: œwietlnych z numerem wyjazdowym -75% œrodków inwestycyjnych pojazdu ratowniczego Podniesieniu stanowi³y œrodki finansowe Unii bram gara owych wyje d aj¹cych Europejskiej w ramach ZPORR pojazdów ratowniczych. -25 % stanowi³y œrodki w³asne Do powiadamiania zespo³ów KP PSP w Janowie Lubelskim ratowniczych (Stra y Po arnej i Poza projektem realizowanym w P o g o t o w i a R a t u n k o w e g o ) o ramach ZPORR Starostwo Powiatowe koniecznoœci natychmiastowego w Janowie Lubelskim sfinansowa³o wyjazdu do zdarzenia s³u y System podsystem alarmowania i Wyœwietlania Alarmów DWA-100. powiadamiania Szpitalnego Oddzia³u Powiadamianie odbywa siê poprzez Ratunkowego. uruchomienie sygna³u dÿwiêkowego, Œrodki finansowe przeznaczone na ten emisjê komunikatu g³osowego, oraz cel ,00 PLN wyœwietlenie cyfr na panelach Zintegrowane Stanowisko Kierowania wy œw ie tl aj ¹c yc h. Ka d a c yf ra i P S P p e ³ n i f u n k c j ê c e n t r u m komunikat g³osowy oznacza konkretny zg³oszeniowego wyposa one jest w zastêp ratowniczy wyjazdowy. Po cyfrowy rejestrator rozmów s³u ¹cy do przyjêciu zg³oszenia o zdarzeniu (po ar, zapisywania ca³ej rozmowy wypadek, itp.) system pozwala prowadzonej przez telefon alarmowy dyspozytorowi na natychmiastowe 112 oraz 998. Rejestrator zapisuje w y w o ³ a n i e ( z a a l a r m o w a n i e ) godzinê rozmowy, numer telefonu z wybranych zespo³ów. którego zg³aszane jest zdarzenie, oraz Wprowadzenie systemu w znacznym dok³adn¹ ca³¹ rozmowê pomiêdzy s t o p n i u u p r o œ c i p r o c e d u r ê zg³aszaj¹cym a dyspozytorem. Dlatego przyjmowania zg³oszeñ o powsta³ych te istnieje mo liwoœæ ³atwej zdarzeniach, skróci czas ich przyjêcia, identyfikacji osób w przypadku zadysponuje do miejsca zdarzenia p r z e k a z y w a n i a i n f o r m a c j i okreœlon¹ iloœæ s³u b ratowniczych. n i e p r a w d z i w y c h D a n e t e s ¹ Opracowa³: kpt Krzysztof Kurasiewicz archiwizowane i przechowywane w Skróty: postaci elektronicznej co pozwala na ZPORR Zintegrowany Program szybk¹ lokalizacjê i identyfikacjê Operacyjny Rozwoju Regionalnego, numeru telefonu z którego dokonywano PSP Pañstwowa Stra Po arna, zg³oszenia. System komputerowy jest w SWD System Wspomagania Decyzji, pe³ni zintegrowany z telefoniczn¹ SOR Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy, central¹ cyfrow¹. W przypadku DWA System Wyœwietlania Alarmów, zg³oszenia alarmowego na jeden z G P S telefonów ratunkowych na monitorze Pozycjonowania wyœwietla siê informacja o numerze z G l o b a l n y S y s t e m Szansa na strefê W³adze gminne wraz z Pos³em na postanowiliœmy tê szansê wykorzystaæ. Sejm Jerzym Bieleckim podjê³y Janów potrzebuje nowych miejsc starania o utworzenie na terenie pracy, które powstan¹, jeœli w gminie Janowa Lubelskiego podstrefy pojawi¹ siê nowi inwestorzy. W chwili Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy obecnej jesteœmy w trakcie Ekonomicznej EURO-PARK przygotowywania wniosku. Nie WIS OSAN. To kolejne dzia³ania mo emy mieæ pewnoœci, e na pewno zmierzaj¹ce do przyci¹gniêcia do taka strefa tutaj powstanie, ale jeœliby miasta inwestorów. W chwili obecnej siê tak sta³o, by³by to du y impuls do trwa przygotowywanie gruntów i rozwoju miasta i gminy. Bardzo wa ne odpowiednich dokumentów. jest jednak to, i nasze starania o utworzenie strefy spotka³y siê ze Do strefy mia³oby zostaæ w³¹czone zrozumieniem Agencji Rozwoju oko³o 20 ha gruntów po³o onych w Przemys³u Oddzia³ w Tarnobrzegu, miejscowoœci Borownica przy która zarz¹dza stref¹ i bardzo liczymy wjeÿdzie do miasta od strony Lublina. na pozytywne rozstrzygniêcia. W³aœcicielem tych terenów w Powierzchnia Tarnobrzeskiej przewa aj¹cej mierze jest Gmina Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janów Lubelski, która specjalnie z EURO-PARK WIS OSAN wynosi m y œ l ¹ o u t w o r z e n i u s t r e f y ogó³em 1074,11 ha. W jej ramach ekonomicznej w ostatnim czasie wyodrêbnione jest kilka podstref, naby³a od Spó³dzielni Kó³ek g ³ ó w n i e z w o j e w ó d z t w a Rolniczych 11,7 ha gruntu oraz 2,4 ha podkarpackiego, jednak e granice od prywatnych w³aœcicieli. Chêæ strefy siêgaj¹ znacznie dalej, bo wniesienia gruntu do strefy zg³osi³ znajduje siê w niej np. Wroc³aw tak e jeden prywatny przedsiêbiorca, Kobierzyce. Przedsiêbiorcy, którzy który zamierza wybudowaæ tam zak³ad rozpoczn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na drzewny. terenie specjalnej strefy ekonomicznej Utworzenie specjalnej strefy oraz zrealizuj¹ now¹ inwestycjê lub ekonomicznej nie jest prost¹ spraw¹ utworz¹ nowe miejsca pracy mog¹ mówi burmistrz Janowa Lubelskiego liczyæ na przyznanie pomocy Krzysztof Ko³tyœ - Rada Ministrów publicznej w postaci zwolnienia z podjê³a decyzjê o powiêkszeniu podatku dochodowego. obszaru specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, dlatego Piwo Bieszczadzkie z Browaru Janów Lubelski najlepsze!!! Artyku³ sponsorowany Rados³aw Kusz W dniach 8-10 wrzeœnia 2006 roku j u o d r o k u i z d o b y ³ o w Krasnymstawie, odby³o siê kolejne w tym czasie wielkie uznanie. 36-te ogólnopolskie œwiêto chmielarzy W Janowie pojawi³o siê na pocz¹tku i piwowarów chmielaki miesi¹ca wrzeœnia br. krasnostawskie. Jak co roku, przyjecha³o wielu amatorów dobrej zabawy i chmielowego napoju. Wystawi³y siê tam zarówno browary ogólnopolskie jak i browary regionalne. Podczas og³oszenia w y n i k ó w Konsumenckiego Konkursu Piw, odbywa siê on corocznie na tej imprezie, osoby, które przyjecha³y z Janowa, z satysfakcj¹ odebra³y wiadomoœæ, e pierwsze miejsce w Kategorii 4 piwa jasne pe³ne mocne ekstrakt 13,1-14 zdoby³o Piwo BIESZCZADZKIE z Browaru Janów Lubelski. Piwo BIESZCZADZKIE jest dostêpne tylko w butelce. Jest znane na Mazowszu, poniewa jest tam sprzedawane 5.

6 Z ycia janowskiego szpitala 6.

7 Œpiewali na chwa³ê Maryji i ku radoœci ludziom Od ponad trzech wieków mieszkañcy Ziemi Janowskiej i nie tylko wype³niaj¹ wolê Maryji, Matki Bo ej by chwa³a jej Syna w tym mieœcie by³a odprawowana - jak mówi kronika. Chórzyœci Chwa³ê Bo ¹ wyra aj¹ œpiewem, wiêc drugi ju Maryjny zaœpiewa³y: Œlubowanie i Gaude Mater Polonia. Wszyscy uczestnicy zjazdu jednog³oœnie wyrazili potrzebê takich spotkañ ukazuj¹cych piêkno œpiewu chóralnego. II maryjny zjazd chórów parafialnych odby³ siê pod patronatem: -Ks. Infu³ata Zjazd Chórów Parafialnych, który Edmunda Markiewicza- Dziekana odby³ siê r. w Sanktuarium Dekanatu Janowskiego, Matki Bo ej Janowskiej by³ równie -Pana Boles³awa Gzika Starosty wype³nieniem woli Maryji. Janowa Lubelskiego W zjeÿdzie udzia³ wziê³y chóry z -Pana Krzysztofa Ko³tysia- Burmistrza Frampola, Godziszowa i Zdzi³owic, Janowa Lubelskiego oraz dwa chóry janowskie Cantores Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Janowienses i chór parafii Œw. Jana wszystkim sponsorom, bez ich dobrej Chrzciciela. Ka dy chór zaœpiewa³ trzy woli i hojnej rêki organizacja naszego utwory, a na zakoñczenie po³¹czone w spotkania by³aby niemo liwa. jeden wielki(oko³o 120 osób) chór B. ytko Wrzeœniowe mistrzostwa W dniach 2-3 wrzeœnia 2006 odby³y siê Mistrzem w Miêdzywojewódzkich w J a n o w i e L u b e l s k i m Mistrzostwach M³odzików w Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa uje d eniu i w skokach zosta³ Wojciech M³odzików w Uje d eniu i Skokach Stasiuk z WKJ Lublin. oraz Otwarte JeŸdzieckie Mistrzostwa Mistrzami Województwa Lubelskiego Województwa Lubelskiego w Skokach w Uje d eniu i Skokach zostali: i Uje d eniu. W zawodach startowa³o - w ka t. ju ni or ów m³ od sz yc h: 45 koni i 30 zawodników z 12 klubów Magdalena Krasowska - SJ Bonanza jeÿdzieckich z województw lubelskiego i podkarpackiego. W tym roku na Zawodach goœciliœmy Rzecznik praw konsumenta radzi Sprzeda konsumencka znajduje jego treœci¹. Sprzedawca jest prawn¹ regulacjê w ustawie z dnia 27 podmiotem profesjonalnym i dlatego to lipca 2002 r. o szczególnych on ma obowi¹zek zachowania warunkach sprzeda y konsumenckiej nale ytej starannoœci przy wys³aniu oraz o zmianie kodeksu cywilnego oœwiadczenia w odpowiednim czasie (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176). tak, aby kupuj¹cy przed koñcem Celem ustawy jest zapewnienie ostatniego dnia terminu móg³ zapoznaæ konsumentom jak najszerszej ochrony siê z jego treœci¹. Kupuj¹cy po uznaniu w umowach sprzeda y rzeczy ¹dania, ma uzasadnione roszczenie o ruchomych. jego wykonanie. Roszczenie o Sprzedawca odpowiada za zgodnoœæ wykonanie ¹dania kupuj¹cy ma towaru konsumpcyjnego z umow¹ równie wtedy, gdy sprzedawca nie przez dwa lata od dnia wydania towaru, powiadomi kupuj¹cego o swojej konsument natomiast ma obowi¹zek decyzji w terminie 14 dni od dnia powiadomiæ sprzedawcê w terminie 2 zg³oszenia ¹dania. miesiêcy, od chwili zauwa enia Do stosunków prawnych wynikaj¹cych niezgodnoœci towaru konsumpcyjnego z ustawy, ale nieuregulowanych w niej z umow¹ jej niezgodnoœci. Je eli wyraÿnie, nale y stosowaæ przepisy niezgodnoœæ towaru z umow¹ zostanie kodeksu cywilnego. Ustosunkowanie stwierdzona przed up³ywem 6 miesiêcy siê sprzedawcy do ¹dania kupuj¹cego od dnia wydania towaru, domniemywa jest swoistym oœwiadczeniem woli, siê, e istnia³a ona w chwili jego wywo³uje ono bowiem okreœlone wydania. Ciê ar dowodu przerzucony skutki prawne. Zgodnie z art. 61 jest wtedy na sprzedawcê i to on musi Kodeksu cywilnego:. oœwiadczenie udowodniæ, e zakupiona rzecz by³a woli, które ma byæ z³o one innej zgodna z umow¹ w chwili jej wydania. osobie, jest z³o one z chwil¹, gdy Art.8 ust.3 w/w ustawy stanowi: je eli dosz³o do niej w taki sposób, e mog³a sprzedawca, który otrzyma³ od zapoznaæ siê z jego treœci¹. kupuj¹cego ¹danie doprowadzenia Konkluduj¹c, je eli sprzedawca do towaru do stanu zgodnego z umow¹ ¹dania kupuj¹cego zdecydowa³ siê przez nieodp³atn¹ naprawê albo ustosunkowaæ na piœmie, musi zadbaæ wymianê na nowy, nie ustosunkowa³ o to, aby pismo dotar³o do konsumenta siê do tego ¹dania w terminie 14 dni, przed up³ywem 14 dni od dnia uwa a siê, e uzna³ je za uzasadnione. zg³oszenia ¹dania. Inaczej przyjmuje OdpowiedŸ sprzedawcy musi dotrzeæ siê, e ¹danie uzna³ za uzasadnione i do ku pu j¹ ce go pr ze d u p³ yw em konsumentowi przys³uguje roszczenie czternastu dni - samo wys³anie tej o jego wykonanie. wiadomoœci poczt¹ nie wystarcza. Kupuj¹cy musi pismo przed koñcem Powiatowy RzecznikKonsumentów czternastodniowego terminu otrzymaæ Joanna G³ód w taki sposób, aby móg³ zapoznaæ siê z Impreza Klubu Integracji Spo³ecznej r. odby³o siê ognisko spo³eczna. Podczas zabawy uczestnicy integracyjne uczestników Klubu bardzo chêtnie brali udzia³ we Integracji Spo³ecznej dzia³aj¹cego przy wspólnych tañcach i œpiewach. Czas Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w umilali nam zaproszeni goœcie z Domu Janowie Lubelskim, wraz z dzieæmi i Pomocy Spo³ecznej wraz z Panem pracownikami Klubu. Spotkanie mia³o Edwardem Olechem. Dodatkow¹ miejsce na terenie OSiR, który by³ atrakcj¹ by³a przeja d ka dzieci g³ównym sponsorem imprezy. Na motorówk¹ po zalewie. spotkanie przybyli pracownicy KIS M a m y n a d z i e j ê, e w s p ó l n e WKJ Lublin w kat. juniorów: Kalina Herda - LKS Bia³ka m.in. obecnego wicemistrza Polski - w kat. Seniorów: Robert Koszo³ko - Jaros³awa Skrzyczyñskiego z Klubu SJ Nowator Felin WKJ Lublin JeŸdzieckiego Leœna Wola z Organizatorami zawodów byli: G³ogowa M³p. Oraz S³awomira Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Uchwata z Klubu Pogórze AZS Pegaz w Janowie Lub., Lubelska Politechnika Rzeszowska w Gliniku Unia Sportu oraz Lubelski Zwi¹zek Zaborowskim. S¹ to zawodnicy z JeŸdziecki. krajowej czo³ówki, co œwiadczy o tym Koszty organizacyjne Mistrzostw e impreza nasza cieszy siê coraz Województwa Lubelskiego wiêksz¹ popularnoœci¹. realizowane by³y przy pomocy W programie Zawodów odby³y siê finansowej Województwa Lubelskiego konkursy uje d eniowe i skokowe w reprezentowanego przez Departament nastêpuj¹cych kategoriach Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu wiekowych: m³odzików(9-11 lat), Marsza³kowskiego w Lublinie. juniorów m³odszych (12-15 lat), Gra yna ysiak juniorów (16-18 lat) i seniorów (21 +). oraz zaproszeni goœcie, m.in. Pani biesiadowanie przyczyni siê do Bo ena Czajkowska Sekretarz Gminy, wiêkszej aktywnoœci w spo³ecznoœci Pan Tomasz Kaproñ-Dyrektor lokalnej, a g³ównie osób Powiatowego Urzêdu Pracy. Wspólne uczestnicz¹cych w zajêciach Klubu przebywanie mia³o na celu integracjê Integracji Spo³ecznej oraz, e nie wszystkich uczestników KIS, bêdzie to ostatnie nasze spotkanie. poniewa wa na jest nie tylko Magdalena Kolasa reintegracja zawodowa ale równie 7.

8 Klub eglarski ZEFIR w Janowie Lubelskim - sezon 2006 Ju dawno, i to nie tylko w Polsce, polegaj¹cych na organizacji czasu Pogotowia Ratunkowego która w zainteresowaniem i wziêciem cieszy³y zwrócono uwagê e eglarstwo uczy wolnego dzieci i m³odzie y stanowi¹ca czasie zajêæ zapewnia³a ogólne siê dwa nowe nabytki Klubu, ³odzie przyjaÿni, gotowoœci niesienia pomocy, a l t e r n a t y w ê w o b e c u y w a n i a bezpieczeñstwo na akwenie Zalewu. aglowe ASTRON i KLEPPER. odpowiedzialnoœci, odwagi, pracy w narkotyków i picia alkoholu.. Za œrodki finansowe otrzymane z Realizacja szkoleñ i p³ywania w takim zespole i samodzielnoœci. Zajêcia takie W 2006 r. wspó³praca ta polega³a na Gminy Janów Lubelski na organizacjê zakresie by³a mo liwa dziêki r e a l i z a c j i z a d a ñ z z a k r e s u powy szych zajêæ Klub zakupi³ 1 ³ódŸ przychylnoœci Policji która u yczy³a r o z w i ¹ z y w a n i a p r o b l e m ó w wios³owo aglow¹, 2 ³odzie aglowe, Klubowi obiekt hangaru wraz z alkoholowych w szczególnoœci dla kilka kompletów wiose³ oraz sprzêt pomostem.zgodnie z planowanym dzieci i m³odzie y poprzez ratowniczy w postaci kamizelek kursem na stopieñ eglarza r o z s z e r z a n i e p r o g r a m ó w ratunkowych, kó³ i rzutek. Posiadane jachtowego, w Klubie ju myœli siê o profilaktycznych w oparciu o zajêcia doœwiadczenie i zgromadzony sprzêt zakupie ³odzi aglowej o d³ugoœci sportowe dla dzieci i m³odzie y na pozwalaj¹ na opracowanie oferty powy ej 5,5 mb wymaganej do terenie szkó³ podstawowych i s z k o l e n i a p o d s t a w o w e g o, szkolenia manewrowego na ten gimnazjalnych po³o onych na obszarze ob ej mu j¹ ce go wi el e el em en tó w stopieñ. S¹ gromadzone i oceniane Gminy Janów Lubelski oraz na zakresu szkolenia na stopieñ eglarza oferty ³odzi u ywanych z komisów, bo jak wios³owanie, sterowanie czy praca organizacji wypoczynku letniego jachtowego. Jednak aby takie szkolenie tylko na takie bêdzie staæ Klub który aglami wyrabiaj¹ zdolnoœci dzieci i m³odzie y. Konkretne zadania mo na prowadziæ zgodnie ze znajduje siê przecie na dorobku. manualne. eglarze podnosz¹ kulturê polega³y na zorganizowaniu i s t a n d a r d a m i e g l a r s k i m i, Ale do zorganizowania kursu i fizyczn¹, wpajaj¹ zasady ochrony przeprowadzeniu szkolenia wstêpnego koniecznoœci¹ jest posiadanie przeprowadzeniu szkolenia oraz przyrody oraz upowszechniaj¹ wiedzê p³ywania na sprzêcie p³ywaj¹cym. odpowiedniej bazy w postaci typowej egzaminu z tzw. manewrówki o ochronie naturalnego œrodowiska Zajêcia prowadzi³a kadra Klubu a Przystani eglarskiej. W tym zakresie potrzebne s¹ nabrze a i pomosty cz³owieka. Kluby zrzeszone w Polskim dodatkowo opiekê nad dzieæmi i Klub prowadzi ju rozmowy z odpowiednie do nabycia umiejêtnoœci Zwi¹zku eglarskim rozwijaj¹ m³ od zi e ¹ sp ra wo wa li ro dz ic e, Oœrodkiem Sportu i Rekreacji ZALEW bezpiecznego odejœcia i dojœcia do turystykê, sport i rekreacjê poprzez opiekunowie i nauczyciele. Uczestnicy i z Gmin¹ Janów Lubelski. pomostu. Jak ju wspomniano, w³aœnie eglarstwo we wszystkich jego zo sta li za pozn an i ze sprzê te m W celu uzyskania Ÿród³a finansowania miêdzy innymi w tym celu czynione s¹ formach i rodzajach. ratowniczym, uczyli siê wios³owaæ na inwestycji Klub nawi¹za³ wspó³pracê starania Klubu o budowê Przystani eglarstwo skupia zarówno osoby ³odziach i kajakach a na zakoñczenie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa eglarskiej. towarzyskie jak i stroni¹ce od poznawali uroki agli na Zalewie Dzia³ania Leœny Kr¹g, które miêdzy Ostatnie dzia³ania Klubu wynikaj¹ nie wszelakiego kontaktu z innymi poza Janowskim. W czasie zajêæ istotnym innymi prowadzi dzia³alnoœæ tylko z potrzeby zaspokojenia potrzeb niezbêdne minimum. Ka dy mo e czynnikiem by³o zdobycie co najmniej wspieraj¹c¹ promocjê miejscowej cz³onków Klubu ale równie z wyp³yn¹æ z portu jednostk¹ z za³og¹ d o s t a t e c z n y c h u m i e j ê t n o œ c i oferty turystycznej. realizacji uzgodnieñ z Burmistrzem kilkuosobowa, gdzie istnieje œcis³e stosowania sprzêtu ratowniczego i Cz³onkowie LGD, zw³aszcza z Gminy Janowa Lubelskiego o zwiêkszeniu podporz¹dkowanie hierarchiczne pos³ugiwania siê sprzêtem p³ywaj¹cym Modliborzyce i Potok Wielki s¹ dostêpnoœci eglarstwa dla dzieci i pierwszemu po Bogu lub jednostk¹ oraz poruszania siê na tym sprzêcie w z a i n t e r e s o w a n i m o l i w o œ c i ¹ m³odzie y z Miasta i Gminy Janów gdzie sam sobie bêdzie sterem, czasie rejsu po akwenie Zalewu przez prowadzenia przez Klub zajêæ dla Lubelski. eglarzem, okrêtem. wszystkich uczestników szkoleñ. dzieci i m³odzie y szkolnej z ich terenu. Zarz¹d Klubu przypuszcza, e nazwa Klub eglarski ZEFIR w Janowie Jednak czynnikiem przewodnim by³a Przez ca³y sezon eglarski trwa³y realizowanych ostatnio zajêæ Wiatr i Lubelskim zosta³ za³o ony w 1978 r. nauka bezpiecznych zachowañ tych p³ywania i zajêcia klubowe. woda pierwsze spotkanie która Pierwotnie by³ to Klub przy Fabryce m³odych ludzi w obliczu groÿnego Prowadzone by³y szkolenia grupowe i okreœla faktycznie pierwsze kontakty z Maszyn w Janowie Lubelskim a od ywio³u jakim niekiedy jest woda w indywidualne dla cz³onków, ich rodzin eglarstwem bêdzie powoli ustêpowaæ 2000 r. jest stowarzyszeniem prawnym po³¹czeniu z wiatrem. a tak e dla sympatyków Klubu. miejsca nowemu okreœleniu Wiatr i zarejestrowanym w S¹dzie, aktualnie w Nale y podkreœliæ e realizacja zadania Przewa nie by³y to szkolenia wstêpne woda to relaks - jako formy rekreacji KRS. Zadania statutowe Klub realizuje by³a mo liwa tylko dziêki wspó³pracy z ale równie doskonal¹ce, obejmuj¹ce nad wod¹ dla mieszkañców naszego w oparciu o pracê spo³eczn¹ swoich Ur zê de m M ie js ki m w Ja no wi e równie osoby posiadaj¹ce patenty miasta, gminy i powiatu. cz³onków. Lubelskim i Oœrodkiem Sportu i eglarskie, które ostatni raz p³ywa³y na Komandor Klubu eglarskiego ZEFIR W 2005 r. Klub nawi¹za³ wspó³pracê z Rekreacji w Janowie Lubelskim oraz da wny ch, Fab ry cz ny ch je szc ze Antoni Sydor Samorz¹dem Gminy Janów Lubelski w Dru yn¹ Nr 10 Wodnego Ochotniczego O m e g a c h. N a j w i ê k s z y m zakresie realizacji zadañ publicznych 8.

9 Pamiêtamy o ogrodach - zieleñ miejska w centrum uwagi Janów Lubelski od lat mia³ i nadal siê kompleksu rekreacyjnego i leœnego. cieszy zas³u on¹ opini¹ miasta Wi z y t ó w k ¹ m i a s t a b ê d z i e zielonego, ukwieconego, miasto uporz¹dkowana zieleñ przy wjazdach po³o one wœród morza lasów, rozciête w ci¹gu ulicy Ulanowskiej, Jana dolin¹ rzeki Bia³ej, otoczone Zamoyskiego, Lubelskiej. Generalnej pierœcieniami ogrodów od po³udnia, Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obecnie poprzetykanych rozproszon¹ j a k o g o s p o d a r z o w i d r o g i zabudow¹ domków, z malowniczym zaproponujemy uzupe³nienie drzew zalewem tu obok, nie zapominaj¹c o alejowych i ywop³oty formowane od bogatym w gatunki drzew Misztalcu z strony posesji, które bêd¹ zarazem oczkiem wodnym, szczególnie cennym chroniæ mieszkañców prze ha³asem i zabytkowym parku w rynku Nowego spalinami. Piêknym zielonym Miasta - historycznym ogrodzie akcentem powinny te staæ siê nasze dwa ronda, równie to zapomniane przy Koœciuszki. Dostrzegamy potrzebê opracowania i realizacji programu zazielenienia wielkokubaturowych obiektów publicznych i mieszkalnych wielorodzinnych i ich otoczenia. Pomys³ polega na ubraniu w dekoracyjne bluszcze œcian szczytowych brzydkich budynków peerelowskich i bloków po uprzednim dociepleniu œcian. Zorganizujemy konkursy z nagrodami z Leœnego Skarbca oraz zaoferujemy inne formy zachêty. Bardzo wa ny dla miasta bêdzie te program promowania dba³oœci o estetykê i styl zieleni na balkonach w spacerowym, wreszcie o zabytkowym centrum, w ogródkach przydomowych, starodrzewie cmentarzy, z tym ogródkach w stylu wiejskim z malwami przykoœcielnym na czele. Tak wielkie i astrami w zagrodach bogactwo zieleni i innych walorów agroturystycznych konkursy z predestynuje nasz Janów do pozostania nagrodami z Leœnego Skarbca. oaz¹ zieleni, miastem-ogrodem, a mo e Bardzo cieszy aktywnoœæ w³aœcicieli do³¹czenia do ekskluzywnego grona kamienic w rynku, którzy staraj¹ siê slow city. ukwiecaæ równie p³ytê rynku. Miasto Aby wiêc w sposób kompleksowy bêdzie siê stara³o pokierowaæ tego zatroszczyæ siê o zieleñ miejsk¹ jeszcze rodzaju inicjatywami. w tym roku Urz¹d Miejski przyst¹pi do prac nad programem gospodarki Wymienione wy ej zadania wydaj¹ siê zieleni¹ pod robocz¹ nazw¹ Janów najpilniejsze i niezbyt kosztoch³onne, Lubelski Miasto Ogród. dlatego ich wdro enie nie powinno byæ W ramach programu przewidywane trudne. Poczekaæ musz¹ w kolejce jest urz¹dzenie zieleni ulicznej i inwestycyjnej tematy bardziej z³o one i skwerów na osiedlach wysokobud etowe zaplanowane w mieszkaniowych. Po urz¹dzeniu ramach programu rewitalizacji miasta, infrastruktury i dróg przysz³a kolej na mianowicie rewitalizacja parku nasadzenia alejowe wzd³u ci¹gów Misztalec zwi¹zana z festiwalem ulicznych np. Ró anej na Osiedlu filmowym, oraz rewitalizacja doliny Wschód, Okopowej na Zaolszyniu, rzeki Bia³ej jako œródmiejskiego zagospodarowanie terenów sportowo- kompleksu sportowo-rekreacyjnego. rekreacyjnych. Mi³oœników zieleni zapraszamy do Widzimy te potrzebê urz¹dzenia i swobodnych wypowiedzi i sk³adania odnowienia zieleni ulicznej przy wniosków na temat treœci i zakresu ulicach wjazdowych i wewnêtrznych. programu w sekretariacie urzêdu. Jeszcze w tym roku posadzone bêd¹ Termin sk³adania wniosków do 31 szpalery brzóz wzd³u ulicy Ksiêdza paÿdziernika br. Opracowanie Skorupki, bardzo wa n¹ ulic¹ do programu koordynuje architekt miejski obsadzenia w formie alei jest Jolanta Zezuliñska Œwierdzowa prowadz¹ca do JZ Rewitalizacja gimnazjum w Janowie Lubelskim? Jak dowiedzieliœmy siê w Urzêdzie Marsza³kowskim przeprowadzone zosta³y ju wszystkie przetargi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Po przetargach zosta³a pewna kwota pieniêdzy do wykorzystania na terenie województwa. Urz¹d Miejski w Janowie Lubelski chc¹c wykorzystaæ okazjê zamierza z³o yæ dodatkowy wniosek na wykorzystanie czêœci tych œrodków. Referat Inwestycji przygotowuje wniosek na rewitalizacjê janowskiego gimnazjum. W ramach prac ma byæ wykonane boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej z wyposa eniem sportowym i ogrodzeniem. Przeprowadzony bêdzie te remont boiska do koszykówki. Przewiduje siê wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, izolacjê piwnic, przebudowê schodów wejœciowych, budowê ogrodzenia z 3 bramami wjazdowymi, rozbiórkê budynku gospodarczego oraz nasadzenia drzew. Wartoœæ praca rewitalizacyjnych na terenie gimnazjum wyniesie brutto ,06 z³. Jan Machulak Rynek wy³ania siê z chaosu Kolejne etapy prac w starym rynku s¹ platan, szlachetne okaza³e drzewo, za nami. Lada dzieñ zostanie oddany do ch ar ak te ry zu j¹ ce si ê or yg in al n¹ u ytku parking przed domem odchodz¹c¹ jasnymi p³atami kor¹. towarowym, przejezdna jest ulica Platana bêdziemy mieli okazjê Rynek oraz ulica Szewska, któr¹ zdobi podziwiaæ siedz¹c na ³aweczce przy piêkny platan, brakuje jeszcze szpaleru fontannie, bowiem wyroœnie on na osi cisów, które bêd¹ posadzone po centralnej alejki. Ca³oœæ uzupe³ni¹ wykoñczeniu murków zaplecza do ni ce, d ek or ac je kw ia to we pawilonu. Do koñca wrzeœnia powinny umieszczane w ró nych miejscach zakoñczyæ siê prace wykoñczeniowe zgodnie ze zmieniaj¹cymi siê przy szalecie oraz monta urz¹dzeñ potrzebami. fo nt an ny, ró wn ol eg le do ro bó t Uk³ad elementów na obrze ach placu drogowych przygotowywany jest grunt zosta³ pomyœlany tak, by nie pod planowane nasadzenia drzew, o g r a n i c z a æ m o l i w o œ c i ywop³otów, trawników i rabat, które wy ko rz ys ty wa ni a wy br uk ow an ej uwieñcz¹ ca³oœæ robót. p³yty. Wzmocniona podbudowa Do po³owy paÿdziernika potrwa zapewnia du ¹ wytrzyma³oœæ na wykonanie studni na skwerze przy obci¹ enia, maj¹c wygodny dojazd i Sukienniczej, eliwny odlew pompy parking w Sukienniczej mo emy ju prowadziæ tutaj imprezy handlowe, czwartkowe targi koszyczkowe. Pierwsza udana próba mia³a miejsce podczas niedawnych uroczystoœci odpustowych, kiedy zosta³a udostêpniona kramarzom i na dwa dni zatêtni³a yciem zapewniaj¹c bezpieczeñstwo i komfort sprzedaj¹cym i kupuj¹cym. Z czasem na skwerze stan¹ drewniane kramy janowskie z produktami regionalnymi, oraz a urowa konstrukcja zadaszenia z zdrow¹ ywnoœci¹, rêkodzie³em drewna dêbowego bêd¹ g³ówn¹ ozdob¹ artystycznym, pami¹tkarstwem, tej kwatery, pami¹tk¹ drewnianej kwiatami, na nowo zostanie architektury dawnego Janowa oraz zorganizowany handel koszyczkowy. symbolem wielokrotnego zniszczenia Estetyczne kramy wzbogac¹ klimat miasta, zw³aszcza tego najbardziej rynku tak jak uczyni³y to dwa nowe tragicznego we wrzeœniu 1939 r. Na kioski, które stanê³y ju na swoich posadzenie w szpalerach czekaj¹ ju miejscach. Ich staranne wykonanie i klony kuliste, obecnie korony drzew s¹ dopracowana forma zapowiadaj¹ przyciête stosownie do bry³y wy sz¹ jakoœæ wystroju rynku. korzeniowej (gwarantuje to lepsz¹ Rynek wy³ania siê z chaosu, nie adaptacjê drzew w nowym miejscu), z mo emy siê doczekaæ zakoñczenia roku na rok klony bêd¹ upiêksza³y i porz¹dków, ³awek, zieleni i bujnie zacienia³y plac coraz bogatszym ukwieconych gazonów. Teraz we ulistnieniem. Pomiêdzy klonami w wrzeœniu bêdzie trudno o taki efekt, ale granitowym pasie stan¹ wykonywane wiosn¹ przysz³ego roku nasz miejski w³aœnie ³awki, kosze i lampy. W taki salon zobaczymy w pe³nej krasie, nasze sposób zostanie uniemo liwione przyjazne miejsce, gdzie siê chêtnie przeje d anie samochodów przez pas zatrzymujemy, spotykamy, mamy czas. zieleni. W specjalnie przygotowanym na p³ycie miejscu bêdzie rós³ drugi JZ Krótki chodnik ale cieszy Ruszy³y prace przy budowie chodnika w ulicy Jana Paw³a II na odcinku 120 mb od ulicy Wiejskiej do ulicy Ogrodowej. Koszt materia³ów wyniesie 30 tysiêcy z³otych, roboty zostan¹ wykonane przez Zarz¹d Dróg Powiatowych, dyrektor Witold KuŸnicki zapewnia e, prace zostan¹ zakoñczone przed dniem Wszystkich Œwiêtych. J.M 9.

10 Ju od 22 wrzeœnia 2006 r. w Polska na wrak liniowca Steuben, na Muzeum Regionalnym w Janowie k t ó r y m w o s t a t n i c h d n i a c h Lubelskim mo na ogl¹daæ najnowsz¹ II wojny œwiatowej rozegra³a siê ma³o wystawê przygotowan¹ przez znana tragedia (zginê³o 4,5 tysi¹ca NATI ONAL G EOGRAPHIC ludzi). Od pocz¹tku istnienia POLSKA zatytu³owan¹ WYPRAWY TOWARZYSTWO NATIONAL NA KRAÑCE ŒWATA. Ponad 90 GEOGRAPHIC, realizuj¹c misjê fascynuj¹cych zdjêæ przedstawia u p o w s z e c h n i a n i a w i e d z y dokonania najs³ynniejszych ekspedycji geograficznej, sfinansowa³o ponad badawczych zorganizowanych przez 7500 ekspedycji i projektów TOWARZYSTWO NATIONAL badawczych. Dziœ, choæ wydaje siê, e GE OG RA PH IC od ch wi li je go Ziemia nie kryje ju wielu tajemnic, a powstania w 1888 roku po dzieñ za pomoc¹ zdjêæ satelitarnych tworzy dzisiejszy. Niejednokrotnie by³y to siê szczegó³owe mapy nawet pionierskie ekspedycje. Ich uczestnicy najbardziej niedostêpnych miejsc, j a k o p i e r w s i e k s p l o r o w a l i przewa aj¹ca czêœæ naszej planety, najodleglejsze zak¹tki naszego globu, zw³aszcza ukryta pod powierzchni¹ zdobywali bieguny, docierali na oceanów, wci¹ pozostaje niepoznana i najwy sze szczyty œwiata lub w czeka na kolejne pokolenia œmia³ków. najwiêksze g³êbiny, badali têtni¹ce W Y P R AW Y N A K R A Ñ C E yciem lasy tropikalne i najsurowsze Œ W I ATA t o p i ¹ t a W I E L K A pustynie, poznawali tajemnice W Y S TA WA F O T O G R A F I I pradawnych cywilizacji, zamkniêtych N AT I O N A L G E O G R A P H I C od wieków grobowców i statków p r e z e n t o w a n a w P o l s c e. J e j zatopionych w g³êbiach oceanów. inauguracja zbieg³a siê z pi¹t¹ rocznic¹ Podejmowali wyprawy na krañce dzia³alnoœci polskiej edycji œwiata, a ich odkrycia mia³y czêsto M A G A Z Y N U N A T I O N A L charakter prze³omowy dla rozwoju GEOGRAPHIC. Zgromadzone na wielu dziedzin nauki. Wystawa wystawie zdjêcia pochodz¹ m.in. z prezentuje utrwalone na wydanych przez NATIONAL fotograficznych kliszach ryzykowne GEOGRAPHIC w Polsce albumów: ekspedycje i zaskakuj¹ce odkrycia, WIELKIE WYPRAWY wœród nich odnalezienie w 1985 roku NATIONAL GEOGRAPHIC, najs³ynniejszego wraku œwiata - TAJEMNICE PODWODNEGO TITANICA przez wybitnego ŒWIATA oraz najnowszego oceanografa Roberta Ballarda oraz LUDZIE W OBIEKTYWIE odkrycie przez Hirama Binghama w NATIONAL GEOGRAPHIC roku Machu Picchu zagubionego Wystawê uzupe³niaj¹ tak e fotografie miasta Inków. Przedstawia sylwetki wspó³pracowników polskiej edycji nieustraszonych podró ników i M A G A Z Y N U N AT I O N A L ba da cz y, m. in. p io ni er a b ad añ GEOGRAPHIC publikowane na jego morskich g³êbin Jacques`a Cousteau ³amach. oraz Roberta Peary`ego, pierwszego W janowskim muzeum WYPRAWY zdobywcy bieguna pó³nocnego. Szereg NA KRAÑCE ŒWIATA bêd¹ zdjêæ ukazuje dokonania polskich prezentowane od do odkrywców. Na szczególn¹ uwagê r. Wystawê mo na ogl¹daæ od wtorku zas³uguj¹ fotografie dokumentuj¹ce d o p i ¹ t k u w g o d z i n a c h przebieg wyprawy zorganizowanej w 9.00 do oraz w soboty i niedziele roku 2004 przez National Geographic od do Wyprawy na krañce œwiata - wielka wystawa fotografii National Geographic Numer redagowany przez zespó³: red. nacz. Jan Machulak, red. Andrzej Czerwonka Wydawcy: Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe Druk: Helvetica Bi³goraj Fot., rys.: Archiwum, Internet. Korekta i sk³ad: Andrzej Czerwonka Adres redakcji: Urz¹d Miejski, ul. Zamoyskiego 59, Parter, pok. 12, tel: (015) e - mail: Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ. Anonimów nie publikujemy. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów. W o d p o w i e d z i n a p o t r z e b y sk³ania do poszukiwania nowych spo³ecznoœci powiatu janowskiego, z m e t o d i f o r m d z i a ³ a l n o œ c i, poœród której ok. 2 tyœ. osób korzysta z zmierzaj¹cych do budowania lokalnej, us³ug poradni zdrowia psychicznego, k o m p l e k s o w e j s i e c i o p a r c i a w siedzibie Powiatowego Centrum spo³ecznego dla wszystkich osób z Pomocy Rodzinie w Janowie zaburzeniami psychicznymi, które nie Lu be ls ki m od 01 pa Ÿd zi er ni ka mog¹ samodzielnie poradziæ sobie z rozpoczyna dzia³alnoœæ Klub Pacjenta napotykanymi problemami. Na terenie OTWARY UMYS. Powstanie Klubu powiatu janowskiego nie funkcjonuje jest wynikiem wspó³pracy PCPR adna instytucja oferuj¹ca tak szeroki pracownikami s³u by zdrowia i zakres us³ug, wykraczaj¹cych poza Ministerstwem Pracy i Polityki pomoc medyczn¹ i uwzglêdniaj¹ca w Spo³ecznej w ramach programu swoich dzia³aniach œrodowisko osoby Oparcie spo³eczne dla osób z chorej psychicznie. Osoby i rodziny zaburzeniami psychicznymi. Klub zainteresowane uczestnictwem w bêdzie skupia³ osoby dotkniête chorob¹ zajêciach grupowych i indywidualnych psychiczn¹ oraz cz³onków ich rodzin, prosimy o zg³aszanie siê do oferuj¹c fachow¹ pomoc psychologa, Po wi at ow eg o Ce nt ru m Po mo cy specjalisty psychiatrii i pedagoga. Rodzinie w Janowie Lubelskim (ul. Dzia³alnoœæ Klubu bêdzie siê opiera³a Z a m o y s k i e g o 3 7, t e l. na funkcjonowaniu grup samopomocy ). i konsultacjach indywidualnych. Wielowymiarowoœæ problemów PCPR zwi¹zanych z chorob¹ psychiczn¹ Poselskie wakacje postanowiliœmy odwiedziæ Biuro Poselskie, spotkaliœmy Pos³a Jerzego Bieleckiego w pracy. Niejako okazyjnie zapoznaliœmy siê z podjêtymi interwencjami prowadzonymi przez biuro. W rejestrach by³o 81 spraw interesantów, którzy zg³osili siê w ró nych sprawach najczêœciej prywatnych. Kilka spraw dotyczy³o Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wp³ynê³o wiele skarg na Praca parlamentarzystów w ³awach dzia³alnoœæ PZU przy likwidacji szkód poselskich to tylko fragment tego co (gradowych) popowodziowych w robi¹ pos³owie. Jak opowiada Pose³ Godziszowa. Niestety by³y te skargi Jerzy Bielecki wiêkszoœæ zadañ na pracê urzêdów gminy. Najwiêcej na realizowana jest poza kamerami TV, w UG w Dzwoli, na delikatnie mówi¹c zaciszu pomieszczeñ przeznaczonych z³e traktowanie interesantów. Poza tym dla komisji i podkomisji. Nasz pose³ w Biurze poselskim udzielane s¹ jest cz³onkiem Komisji Gospodarki, bezp³atne porady prawne, których Komisji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. udziela Mariusz Kamiñski absolwent Ostatnie tygodnie przed przerw¹ prawa na KUL a jednoczeœnie wakacyjn¹ poœwieci³ projektowi pracownik biura. ustawy o wielko powierzchniowych Biuro pracuje w wyznaczonych sklepach handlowych. Ustawa ta ma godzinach w Janowie Lubelskim ograniczyæ drapie ne praktyki ponadto Pose³ z pracownikiem pe³ni¹ handlowe stosowane przez wielkie dy ur w Centrum Parlamentarnym PIS sieci. Praca ta wymaga miedzy innymi, w Lublinie raz na dwa tygodnie. zapytañ, interpelacji do Ministra W najbli szym czasie otworzona Gospodarki i prezesa UOKIK oraz (i) zostanie filia biura w Bychawie dy ury szeregu spotkañ z osobami, które pe³nione tam bêd¹ przez cz³onków PIS wspó³pracuj¹ w tym zakresie. Poza a potem przez pracownika. Co tydzieñ tym, przed wakacjami Pose³ dojedzie tam pracownik biura w kontynuowa³ dzia³ania w sprawie Janowie Lubelskim. utworzenia podstrefy specjalnej strefy Jak twierdzi Jerzy Bielecki jest wiele ekonomicznej w Janowie Lubelskim. spraw drobnych, wa nych dla Doprowadzi³ do spotkania w³adz pojedynczych mieszkañców naszego naszego miasta z prezesem terenu, brak jest jednak tematów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy szerszych, dotycz¹cych grup Ekonomicznej. spo³ecznych zawodów itd., które do Dotychczas pose³ z³o y³ 17 interpelacji wspó³pracy pose³ zaprasza osobiœcie. na ró ne tematy. Rola pos³a nie koñczy siê z chwil¹ og³oszenia przerwy wakacyjnej, tak te by³o i dziœ, gdy Cennik reklam i og³oszeñ: - ca³a strona z³; - 1/2 strony z³; - 1/4 strony z³; - 1/8 strony - 50 z³; - 1/16 strony - 25 z³; - og³oszenia drobne bezp³atnie. Reklama na pierwszej stronie - powiêkszona o 50% wartoœci reklamy. Jan Machulak Do cen reklam i og³oszeñ prosimy doliczyæ 22%VAT

11 Programy powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie PARTNER 2006 organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci!op³aty za naukê (w przypadku studentów PEGAZ 2003 Program ten zosta³ skierowany do prawnej). studiuj¹cych równoczeœnie na kilku Ce le m te go pr og ra mu je st o r g a n i z a c j i p o z a r z ¹ d o w y c h, Podmioty te, realizuj¹c program, maj¹ kierunkach studiów, dofinansowanie u³ at wi en ie in dy wi du al ny m os ob om z p r z e z n a c z e n i e m n a w s p a r c i e obowi¹zek zatrudniæ przez okres co mo e obejmowaæ sumê op³at za naukê niepe³nosprawnym: najró niejszych form aktywizacji osób najmniej 42 miesiêcy osoby ze znacznym na poszczególnych kierunkach),!dostosowania samochodu do potrzeb niepe³nosprawnych, w tym dzieci i l u b u m i a r k o w a n y m s t o p n i e m!koszty zakwaterowania (w przypadku w y n i k a j ¹ c y c h z r o d z a j u i c h m³odzie y. niepe³nosprawnoœci - bezrobotne lub nauki poza miejscem sta³ego niepe³nosprawnoœci ruchowej, Dofinansowaniem mog¹ byæ poszukuj¹ce pracy posiadaj¹ce zamieszkania),!nabycia w³asnego sprzêtu objête projekty, pocz¹wszy od akcji skierowanie do pracy z Powiatowego!koszty dojazdów, komputerowego (dla osób ze informacyjnych, poradniczych, po Urzêdu Pracy.!koszty uczestnictwa w zajêciach znacznym niedow³adem koñczyn prowadzenie ró norodnych form Pomoc udzielana w ramach programu maj¹cych na celu podniesienie gó rn yc h, ni ep e³ no sp ra wn ym ze rehabilitacji i poradnictwa zawodowego. przyjmuje nastêpuj¹ce formy sprawnoœci fizycznej lub psychicznej, wzglêdu na ubytki s³uchu lub w Dofinansowaniem objêto zarówno!dofinansowanie lub refundacja kosztów!koszty zakupu przedmiotów przypadku uczniów szkó³ dz ia ³a ni a re al iz ow an e w tr yb ie wyposa enia nowych miejsc pracy dla u³atwiaj¹cych lub umo liwiaj¹cych p o n a d g i m n a z j a l n y c h wieloletnim (Modu³ A programu) jak i o s ó b n i e p e ³ n o s p r a w n y c h, naukê (w tym podrêczników), niepe³nosprawnych w stopniu dzia³ania jednorazowe (Modu³ B odpowiednio do ich potrzeb!koszty wyjazdów organizowanych w znacznym lub umiarkowanym bez programu). i mo liwoœci (do kwoty ,00 z³ ramach zajêæ szkolnych. w z g l ê d u n a r o d z a j i c h War un ki em uc ze st ni ct wa w na jedno stanowisko pracy), W programie nie mog¹ uczestniczyæ niepe³nosprawnoœci), programie jest udokumentowanie!dofinansowanie lub refundacja kosztów osoby o œrednich miesiêcznych dochodach!wózka inwalidzkiego o napêdzie prowadzenia dzia³alnoœci na rzecz osób szkoleñ osób niepe³nosprawnych brutto przekraczaj¹cych: e l e k t r y c z n y m ( d l a o s ó b niepe³nosprawnych przez okres co zatrudnionych na nowych miejscach!120% najni szego wynagrodzenia z niedow³adem zarówno koñczyn najmniej 2 lat oraz posiadanie lub pracy (do kwoty 1.250,00 z³ na jedn¹ przypadaj¹cego na jednego cz³onka do ln yc h j ak i g ór ny ch, k tó re gwarancja uzyskania wk³adu w³asnego. osobê), rodziny pozostaj¹cego we wspólnym uniemo liwiaj¹ poruszanie siê na Kwota dofinansowania ze!refundacja kosztów wynagrodzeñ oraz gospodarstwie domowym, wózku o napêdzie rêcznym), œrodków Pañstwowego Funduszu sk³adek nale nych od pracodawcy na!150% najni szego wynagrodzenia - w poprzez dofinansowanie ich zakupu lub Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na ubezpieczenia spo³eczne, za okres 18 przypadku osób samotnych lub osób przystosowania ze œrodków PFRON. realizacjê projektu nie mo e przekroczyæ miesiêcy (maksymalnie do kwoty samodzielnie gospodaruj¹cych. Realizatorem programu s¹ Oddzia³y 80 % wydatków kwalifikowalnych krotnoœci najni szego wynagrodzenia PROGRAM WYRÓWNYWANIA Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji poniesionych w ramach realizacji za miesi¹c). RÓ NIC MIÊDZY REGIONAMI Osób Niepe³nosprawnych. programu. S t o s o w n e w n i o s k i o Od bie ¹cego roku powiat KOMPUTER DLA HOMERA 2003 Terminy sk³adania wniosków w dofinansowanie nale y sk³adaæ w terminie ja no ws ki w³ ¹c zo no do "P ro gr am u Jest to program, którego zadaniem Oddziale Lubelskim PFRON: do dnia 31 marca ka dego roku realizacji wyrównywania ró nic miêdzy regionami". jest pomoc finansowa udzielana osobom!w module A - dofinansowanie projektów pr og ra mu w Od dz ia le Lu be ls ki m Program ten dotyczy dofinansowania ze niewidomym i niedowidz¹cym w zakupie dotycz¹cych dzia³añ realizowanych w Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji œrodków Pañstwowego Funduszu nowoczesnego, podstawowego oraz trybie wieloletnim wnioski nale y Osób Niepe³nosprawnych. Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych specjalistycznego sprzêtu komputerowego sk³adaæ w terminie do 30 listopada STUDENT nastêpuj¹cych zadañ: i elektronicznego wraz z odpowiednim poprzedzaj¹cego rok, którego wniosek C e l e m p r o g r a m u j e s t!wyposa enie obiektów s³u ¹cych o p r z y r z ¹ d o w a n i e m dotyczy, przygotowanie osób niepe³nosprawnych rehabilitacji osób niepe³nosprawnych i oprogramowaniem.dok³adny termin!w module B - dofinansowanie projektów do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, w sprzêt rehabilitacyjny, sk³adania wniosków w PROGRAMACH dotycz¹cych dzia³añ jednorazowych - poprzez sta³e podwy szanie ich!likwidacja barier architektonicznych i PEGAZ 2003 oraz KOMPUTER DLA wnioski mo na sk³adaæ w trybie kwalifikacji. komunikacyjnych w zak³adach opieki HOMERA we w³aœciwych ci¹g³ym, jednak nie póÿniej ni na 2 Adresatami programu s¹ osoby z z d r o w o t n e j i p l a c ó w k a c h terytorialnie Oddzia³ach Pañstwowego miesi¹ce przed rozpoczêciem o r z e c z o n y m z n a c z n y m l u b edukacyjnych, Fu nd us zu Re ha bi li ta cj i O só b realizacji projektu. u m i a r k o w a n y m s t o p n i e m!wyposa enie nowych miejsc prac dla Niepe³nosprawnych og³aszany jest na OSOBY NIEPE NOSPRAWNE W niepe³nosprawnoœci pobieraj¹ce naukê osób niepe³nosprawnych odpowiednio pocz¹tku ka dego roku odrêbn¹ uchwa³¹ S U BIE PUBLICZNEJ zarówno w systemie stacjonarnym jak i do ich potrzeb i mo liwoœci, Zarz¹du PFRON, o czym poinformujemy Celem strategicznym programu niestacjonarnym. Program realizowany!likwidacja barier transportowych - zakup na ³amach Gazety Janowskiej". jest aktywizacja zawodowa osób jest rokrocznie. sa mo ch od u p rz ez fu nd ac je, Szczególowe informacje niepe³nosprawnych bezrobotnych lub Wnioski nale y sk³adaæ w stowarzyszenia, gminy lub powiaty, dotyczace wszystkich programów poszukuj¹cych pracy. siedzibie Oddzia³u PFRON, w³aœciwego s³u ¹cego do przewozu osób zamieszczone sa na stronie: Adresatami programu s¹ jednostki terytorialnie dla siedziby szko³y w niepe³nosprawnych, w zakladce samorz¹du terytorialnego, tj. samorz¹d terminie:!utworzenie warsztatów terapii zajêciowej "Programy PFRON" lub gminny (urz¹d gminy, jednostki!w semestrze letnim - od 1 do 28 lutego przez organizacjê pozarz¹dow¹ lub w siedzibach Oddzialu Panstwowego pomocnicze gminy oraz gminne jednostki i ka dego roku realizacji programu jednostkê samorz¹du terytorialnego. Funduszu Rehabilitacji Osób zak³ady bud etowe), samorz¹d powiatowy oraz, Terminy przyjmowania wniosków Niepelnosprawnych w Lublinie ul. (starostwo powiatowe, powiatowe!w semestrze zimowym - od 10 wrzeœnia s¹ ka dego roku og³aszane odrêbn¹ Tetmajera 21 tel. (081) oraz w jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce do 10 paÿdziernika ka dego roku uchwa³¹ Zarz¹du Pañstwowego Funduszu Powiatowym Centrum Pomocy osobowoœci prawnej), samorz¹d realizacji programu. Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych i Rodzinie w Janowie Lubelskim ul. województwa (urz¹d marsza³kowski,!dofinansowanie w ramach programu podawane do publicznej wiadomoœci. Zamoyskiego 37 tel.(015) wojewódzkie samorz¹dowe jednostki obejmuje nastêpuj¹ce koszty: Wynajmê samochód marki Chrysler PT Cruiser na œluby i inne okolicznoœci tel. kom

12 12.

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo