Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str."

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim wystosowa³o pismo do Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie w tej sprawie. Maj¹c na uwadze zabezpieczenie potrzeb spo³ecznych w zakresie obs³ugi pasa erów w ramach wykonywanych przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wykraczaj¹cych poza obszar powiatu janowskiego, pragnê zwróciæ uwagê na potrzebê uruchomienia dodatkowych kursów, zg³aszanych przez mieszkañców Janowa Lubelskiego i innych miejscowoœci z terenu powiatu janowskiego ( Sierpieñ 2006 Daleko od szosy str.3). Zg³aszane wnioski dotycz¹ miêdzy innymi: 1.uruchomienia dodatkowego kursu autobusowego z Lublina do Janowa Lubelskiego oko³o godz poprawê bezpoœredniego po³¹czenia z Warszaw¹ i Krakowem (dot. przede wszystkim kursów po godz z Warszawy do Janowa Lubelskiego oraz w godz z Krakowa do Janowa Lubelskiego). 3.uruchomienia kursów autobusowych w niedzielê i œwiêta na linii komunikacyjnej Janów Lubelski Zaklików. Proszê zatem o uwzglêdnienie powy szych wniosków przy sk³adaniu projektów rozk³adów jazdy przez przewoÿników ubiegaj¹cych siê o udzielenie lub zmianê zezwolenia na w/w liniach komunikacyjnych. Egzemplarz bezp³atny powiatu janowskiego po udanym starcie w wyborach? J.F.: Po pierwsze - wg Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi to sejmiki wojewódzkie maj¹ decydowaæ o tym, które ze szpitali znajd¹ siê w krajowej sieci szpitali publicznych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na pewno Ÿle sta³oby siê gdyby s¹siednie powiaty mia³y swojego radnego wojewódzkiego a powiat janowski nie. Po drugie nasz powiat - trochê ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê oraz wielkoœæ a tak e po czêœci na sposób zarz¹dzania jest ma³o prê ny. Jakkolwiek w przypadku miasta i gminy Janów, inwestycje widoczne s¹ praktycznie na ka dym kroku, tak inwestycje w skali powiatu s¹ zbyt ma³e. Do poprawy sytuacji w powiecie sam Jan Machulak: Zbli aj¹ siê wybory, partie i Janów nie wystarczy. Musimy w skali ugrupowania wystawiaj¹ swoich ca³ego powiatu - postawiæ na kandydatów do w³adz samorz¹dowych. Jak zdobywanie funduszy, rozwój dowiedzieliœmy siê zamierza Pan infrastruktury i w³aœciw¹ promocjê. kandydowaæ do Sejmiku Wojewódzkiego. Dlatego s¹dzê, e przyszli Sk¹d ten pomys³, bo dotychczas nie samorz¹dowcy musz¹ wydobyæ z siebie zajmowa³ siê Pan polityk¹? wiêcej energii, mocno zdynamizowaæ Jan Frania: Rzeczywiœcie jest to niejako swoje dzia³anie. Do zdobycia w mój debiut. Jednak e mam za sob¹ województwie bêd¹ wielkie pieni¹dze. ponad 20 letni sta zawodowy i s¹dzê, e Jako radny wojewódzki chcia³bym spore doœwiadczenie. St¹d pomys³ s³u yæ pomoc¹ wójtom naszych gmin, wykorzystania moich doœwiadczeñ i burmistrzowi i staroœcie. Jeœli nie umiejêtnoœci w rozwi¹zywaniu wykorzystamy w najbli szych kilku problemów spo³ecznych i latach danej nam szansy grozi nam gospodarczych naszej Ziemi Janowskiej pogr¹ enie siê w marazmie, biernoœci i i Lubelszczyzny najbiedniejszego apatii. Do takiej sytuacji nie mo emy regionu Unii Europejskiej. Przyznam, dopuœciæ! e pomys³ kandydowania nie by³ moim J.M.: Czy sytuacja rodzinna i obecnie pomys³em. Do czynnego w³¹czenia siê w wykonywana praca nie bêd¹ kolidowaæ z rozwój naszej Ma³ej Ojczyzny by³em prac¹ w Sejmiku Wojewódzkim? przekonywany przez wiele znacz¹cych J.F.: Moja sytuacja rodzinna jest osób i œrodowisk. Ponadto zachêci³ mnie ustabilizowana; ona Maria jest przyk³ad dzia³añ naszego burmistrza, wspó³w³aœcicielem apteki-prowadzi który udowodni³, e nawet w tak w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Starszy niewielkiej, niebogatej gminie, syn Tomasz jest studentem, zaœ m³odszy po³o onej w biednym regionie mo na Piotr, jest w uczniem starego liceum. uzyskiwaæ jedne z najlepszych wyników Zawodowo natomiast, od 1992 roku w kraju. Dlatego te, jeœli taka by³aby jestem dyrektorem Rejonu wola Wyborców, podejmê siê tego Energetycznego w Janowie Lubelskim. zadania i czynnie w³¹czê siê w ycie Dlatego te maj¹c 46 lat mam ten gospodarcze naszego województwa. komfort, e zarówno ycie rodzinne jak Wierzê, e wspólnie z naszym pos³em i te zawodowe nie musi absorbowaæ ca³ej nowo wybranymi w³adzami mojej energii i czasu a wolne moce samorz¹dowymi stworzymy dobrze postaram siê skierowaæ w kierunku tej funkcjonuj¹cy zespó³, który wykorzysta dzia³alnoœci. Mam wiêc nadziejê, e przy pojawiaj¹ce siê szanse na dynamiczny w³aœciwej organizacji czasu zdo³am rozwój naszego powiatu. sprostaæ temu zadaniu. J.M.: Czym konkretnie chcia³by siê Pan J.M.: Dziêkujê za rozmowê. zaj¹æ? Na co mog¹ liczyæ mieszkañcy Artyku³ sponsorowany Wiêcej energii wywiad z kandydatem do Sejmiku Województwa Lubelskiego Panem Janem Frani¹ Jesienne przyspieszenie str.4 Rynek wy³ania siê z chaosu str.9

2 Ju po raz drugi w tym roku Janów Zamkowy wyleg³y t³umy Lubelski razem z pozosta³ymi Warszawiaków i turystów. Pytano o Janowami z porozumienia 4xJanów bazê noclegow¹, zw³. gospodarstwa wzi¹³ udzia³ w imprezie agrotursytyczne, lokaln¹ kuchniê i wystawienniczej na Placu specjalistyczne us³ugi turystyczno- Zamkowym w Warszawie. sportowe. Du ym powodzeniem cieszy³a siê ceramika oraz wyroby Impreza o charakterze targ owo- wikliniarskie. Jak œwie e bu³eczki wystawienniczym odby³a siê 10 sz³y te ³¹ kowskie wêdliny i wyroby wrzeœnia br. Zjecha³o na ni¹ piekarnicze. Prawdziwym hitem okaza³ kilkadziesi¹t wystawców z regionu siê jednak smalec oraz gryczak podlaskiego, w tym my w ramach janowski. Dla wielu osób by³o to porozumienia 4xJanów. pierwszy kontakt z pierogiem z kaszy Na Placu zamkowym zgodnie w gryczanej, sk¹din¹d bardzo smacznym jednym rzêdzie swoje stoiska ustawi³y: i zachwalanym, który z wygl¹du Janów Lubelski, Janów Podlaski, porównywano do pasztetu czy te Janów k/ Czêstochowy oraz Janów z pieczonego miêsa. powiatu sokólskiego. Na miejscu Przez ca³y czas o Janowach by³o byliœmy jako jedni z pierwszych, bo ju g³oœno, na scenie zmienia³y siê tylko ko³o 7-ej nad ranem. Warszawa drugie cz³ony okreœlaj¹ce regiony przywita³a nas piêkn¹ s³oneczn¹ geograficze. Na zakoñczenie imprezy pogod¹, wprost idealn¹ na ten typ zagra³a nasza Olek Orkiestra, która imprezy na œwie ym powietrzu. jako jedyna swoimi ywymi rytmami Grupa z Janowa Lubelskiego okaza³a zachêci³a przyby³ych na Plac siê jedn¹ z bardziej licznych. W jej Zamkowy goœci do tañca. sk³ad weszli: reprezentacja gminy na By³o to kolejne wydarzenie promuj¹ce c z e l e z p a n e m b u r m i s t r z e m Janów Lubelski poza województwem Krzysztofem Ko³tysiem, Muzeum lubelskim. Jesteœmy coraz bardziej Regionalnego, Punktu Informacji rozpoznawalni, choæ up³ynie jeszcze Turystycznej oraz lokalni producenci z sporo czasu, kiedy Janów Lubelski bran y spo ywczej: piekarnia U przestanie byæ mylony z Podlaskim. Górola i producent swojskich wêdlin z Problem ten mamy jednak nie tylko my, ¹ ka Garncarskiego. Do stolicy uda³a ale tak e pozosta³e 48 Janowów, bo tyle siê te nasza janowska orkiestra dêta miejscowoœci o nazwie Janów jest w Olek Orkiestra, która w Warszawie Polsce. promowa³a swoj¹ p³ytê. Rados³aw Kusz Piêkna pogoda sprawi³a, e na Plac 2. 4 x Janów zagoœci³ w Warszawie Grzyby obrodzi³y 3 wrzeœnia 2006 roku ju po raz szósty kilogramów grzybów w tym prawie 20 odby³y siê mistrzostwa Województwa kilogramów borowików. Najlepszym grzybiarzem, okaza³ siê p. Mariusz Abram, który przyniós³ ponad 8 kg borowików. Drugie miejsce zdoby³ Józef Flis a trzecie Teresa Stêpieñ uzyskuj¹c równie nagrodê za najpiêkniejszy okaz (waga 49 dkg, obwód kapelusza 50 cm). Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez: Sklep Awans, Sklepy Uroda i P.P.U.H Karwatowski. Lubelskiego w Grzybobraniu. Do zawodów zg³osi³o siê siedmioro Opr. JOK grzybiarzy, którzy zebrali ³¹cznie 36 Informacja Urzêdu Pracy Jakie obowi¹zki spoczywaj¹ na bezrobotnego lub prawa do zasi³ku. osobie, która jest ju zarejestrowana w Obowi¹zek zwrotu nienale nie urzêdzie pracy i posiada status osoby pobranego œwiadczenia pieniê nego bezrobotnej? wraz z przekazan¹ od tego œwiadczenia Obowi¹zek przyjêcia propozycji zaliczk¹ na podatek dochodowy od odpowiedniego zatrudnienia lub innej osób fizycznych oraz sk³adk¹ na pracy zarobkowej, wykonywania prac ubezpieczenie zdrowotne w terminie interwencyjnych, prac spo³ecznie 14 dni od dorêczenia decyzji. u ytecznych lub robót publicznych, Obowi¹zek zwrotu kosztów szkolenia Obowi¹zek przyjêcia propozycji nie ukoñczonego z winy bezrobotnego, szkolenia, sta u, przygotowania chyba e powodem nie ukoñczenia za wo do we go w m ie js cu pr ac y. szkolenia by³o podjêcie zatrudnienia Obowi¹zek zg³aszania siê w lub innej pracy zarobkowej. wyznaczonych terminach w celu Obowi¹zek poddania siê badaniom potwierdzenia swej gotowoœci do lekarskim lub psychologicznym, podjêcia pracy i uzyskania informacji o maj¹cym na celu ustalenie zdolnoœci do mo liwoœciach zatrudnienia lub pracy. Obowi¹zek powiadamiania szkolenia. Obowi¹zek sk³adania lub Powiatowy Urz¹d Pracy o wyjeÿdzie za przesy³ania Powiatowemu Urzêdowi granicê lub o pozostawaniu w sytuacji Pracy pisemnego oœwiadczenia o powoduj¹cej brak gotowoœci do przychodach oraz innych dokumentów podjêcia zatrudnienia. Obowi¹zek niezbêdnych do ustalenia uprawnieñ do powiadomienia urzêdu w ci¹gu 7 dni o œwiadczeñ przewidzianych w ustawie: uzasadnionej przyczynie nie stawienia - w ka dym miesi¹cu w przypadku siê w wyznaczonym terminie osób bezrobotnych z prawem do.obowi¹zek zawiadomienia urzêdu o zasi³ku- w terminie 7 dni od dnia niezdolnoœci do pracy w terminie 2 dni uzyskania przychodów - w przypadku od daty wystawienia zaœwiadczenia bezrobotnych bez prawa do zasi³ku. oraz dostarczenie tego zaœwiadczenia Obowi¹zek zawiadamiania do 7 dni bezzw³ocznie po ustaniu przyczyny Powiatowy Urz¹d Pracy o podjêciu niezdolnoœci do pracy.obowi¹zek zatrudnienia, innej pracy zarobkowej powiadomienia o zmianie przez lub pozarolniczej dzia³alnoœci oraz o bezrobotnego miejsca zamieszkania zaistnieniu innych okolicznoœci skutkuj¹cej zmian¹ w³aœciwoœci powoduj¹cych utratê statusu Powiatowego Urzêdu Pracy. Niezbêdna modernizacja oczyszczalni œcieków W roku bie ¹cym w czasie wysokich.wprowadzona modernizacja ma temperatur mieszkañcy s¹siaduj¹cych zagwarantowaæ spe³nienie wymogów dzia³ek wielokrotnie wnosili skargê na technologicznych wynikaj¹cych z dochodz¹cy odór z komunalnej Krajowego Programu Oczyszczania oczyszczalni œcieków. Powodem by³y Œcieków Komunalnych. Poniewa wydzielaj¹ce siê gazy z miejsc za³o onych prac nie da siê wykonaæ w technologicznych, jak poletka piasku, bie ¹cym roku, jako poprawê stanu skratek, osadów i kompostownia obecnego przyjêto opracowanie nowej osadu. Istniej¹ca technologia instrukcji eksploatacyjnej gospodarki osadowej wymaga oczyszczalni, zapewniaj¹cej poprawê natychmiastowej zmiany. Opracowana stanu œrodowiska ze szczególnym dokumentacja zgodnie z Programem zwróceniem uwagi na jakoœæ pracy w Rozwoju Lokalnego w zakresie okresie lata. Opracowanie instrukcji gospodarki osadowej bêdzie wykonuje pracownik naukowy rozszerzona o modernizacjê procesu P o l i t e c h n i k i L u b e l s k i e j. oczyszczania œcieków. Rozszerzenie Odpowiedzialnym za wniesienie dokumentacji w zakresie technologii p o p r a w y n a d p r o c e s e m oczyszczania wynika ze stwierdzonych ek sp lo at ac yj ny m je st ki er ow ni k b ³ ê d ó w t e c h n o l o g i c z n y c h w zak³adu gospodarki komunalnej. wybudowanej oczyszczalni. Koniecznoœæ zmiany polegaj¹cej na Zenon Sydor modernizacji osadnika wtórnego, Z-ca Burmistrza potwierdzi³ autor projektu. Janowa Lubelskiego Prace dobiegaj¹ koñca Powoli dobiegaj¹, rozpoczête 21 lipca br., roboty wykoñczeniowe w dobudowanym skrzydle dydaktycznym oraz tzw. ³¹czniku Szko³y Podstawowej w Momotach. Obecnie montowane s¹ instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, k³adzione s¹ tynki, posadzki i malowane wnêtrze budynku. Wykonawc¹ robót jest Przedsiêbiorstwo Budowlano-Monta owe FLISBUD Stanis³aw Flis Janów Lubelski wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Termin zakoñczenia realizacji tej inwestycji planowany jest na 21 grudnia br., zaœ jej koszt zamknie siê kwot¹ ,94 z³. Ac Podlaski bêd¹ mia³y sieæ wodoci¹gow¹ W dniu 28 sierpnia br. rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z powstaniem na terenie miejscowoœci Podlaski sieci wodoci¹gowej. Jej d³ugoœæ bêdzie wynosi³a ok. 1,2 km. posiadaæ zaœ bêdzie 12 przy³¹czy. Wykonawc¹ robót jest PGKiM Sp. z o.o. z siedzib¹ w Janowie Lubelskim. Planowane zakoñczenie prac to dzieñ 31 paÿdziernika 2006 roku, zaœ wartoœæ tej inwestycji wyniesie , 84 z³. Ac

3 Nowoczesne boisko w Trójce Jeszcze w tym roku szko³a podstawowa bêdzie siatk¹ i wyposa ony w ³awki w Janowie Lubelskim otrzyma u m i e j s c o w i o n e p o m i ê d z y wielofunkcyjne boisko sportowe o ogrodzeniem a lini¹ boisk. Dobre rozmiarach 30x50 mb. Znajd¹ siê w oœwietlenie zapewni 12 projektorów o mocy 200W ka dy. Koszt ca³ej inwestycji wyniesie oko³o z³. Po³owê tej sumy pokryje Gmina Janów Lubelski pozosta³e 50 % pochodzi z bud etu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Nale y tu podkreœliæ, e kwotê tê uzyskaliœmy dziêki wsparciu pos³a Jerzego Bieleckiego. Og³oszony zosta³ przetarg na wykonanie a otwarcie ofert nast¹pi (nomen omen) 13.X 2006 roku w pi¹tek. Wykonanie boiska nim dwa boiska do pi³ki rêcznej, dwa przewidziane jest do 15 grudnia boiska do kosza i jedno boisko do bie ¹cego roku. Nale y wspomnieæ, e siatkówki. Pola poszczególnych boisk technologia wykonania sztucznej na³o one s¹ na siebie w sposób nawierzchni wymaga temperatury pokazany na projekcie graficznym otoczenia powy ej 10 stopni. Gdyby obok. Powierzchnia wykonana bêdzie z pogoda by³a niesprzyjaj¹ca prace trawy syntetycznej na zdrenowanej zostan¹ prze³o one na przysz³y rok. podbudowie. Teren boiska ogrodzony Jan Machulak Informacja OPS-u Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lub. informuje, e rolnicy z terenu Gminy Janów Lub., dotkniêci susz¹, a którzy nie kwalifikuj¹ siê do przyznania pomocy finansowej proszeni s¹ o zg³aszanie siê do PCK celem otrzymania pomocy w formie ywnoœci min. mleko, kasza, m¹ka, cukier, makaron, ry. Po tê pomoc nale y siê zg³aszaæ od 1 paÿdziernika po uprzednim wpisaniu siê na listê w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej ul. Boh. Poryt. Wzgórza 23. Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lub. Anna Mazur PCPR w nowej oprawie Powiat remontuje obecnie siedzibê Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Zamoyskiego 37. Termin wykonania inwestycji przewidziany jest na koniec miesi¹ca paÿdziernika, wartoœæ inwestycji wynosi ,65 z³. Zakres robót obejmuje wykonanie pokrycia dachu blach¹ trapezow¹, docieplenie œcian zewnêtrznych, wymianê czêœci stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji odgromowej. Podjêto dzia³ania w celu uzyskania dofinansowania inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Dzia³ania te przebiegaj¹ obiecuj¹co i w najbli szym okresie powinny przynieœæ pozytywne rezultaty. a.s Modernizacja remizy w Bia³ej Trwaj¹ prace projektowe nad modernizacj¹ remizy stra ackiej w Bia³ej. Pocz¹tkowo planowano niewielkie zmiany w modernizacji. Jednak pod wp³ywem argumentacji Stra y oraz mieszkañców modernizacja bêdzie znaczna. Mo na powiedzieæ, e bêdzie to nowy obiekt. Obecnie powierzchnia obiektu wynosi m w tym sala 90m Po rozbudowie powierzchnia u ytkowa wynosiæ bêdzie m w tym sala 160m Przewiduje siê wykorzystanie powierzchni u ytkowej poddasza na klub internetowy, sale do gry w szachy i dyskoteki. Czêœæ gara owa obecnie istniej¹ca przebudowana bêdzie na potrzeby kuchni i zaplecza. Dobudowana bêdzie skrzyd³o pod potrzeby gara owania jednostek bojowych SP. Funkcjonalnoœæ projektu dostosowana jest do potrzeb i ambicji mieszkañców. Jan Machulak Niewybuch unieszkodliwiony W dniu roku Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim powiadomi³a janowsk¹ Stra Miejsk¹ o znalezieniu przy drodze prowadz¹cej z Janowa Lubelskiego do miejscowoœci Szklarnia niewybuchu z czasów II wojny œwiatowej. Na miejsce udali siê: komendant SM Jacek Bielecki i insp. do spraw Obrony Cywilnej Urzêdu Miejskiego Stanis³aw ukasik gdzie stwierdzili obecnoœæ pocisku artyleryjskiego œredniego kalibru. Pocisk by³ pilnowany przez funkcjonariusza tut. KPP a do momentu przybycia tj. godz. 15 tego samego dnia, jednostki wojskowej z Che³ma zajmuj¹cej siê oczyszczaniem z niewybuchów terenu województwa lubelskiego. Ac ZGUBIONO Zgubiono legitymacjê studenck¹ wydan¹ przez Wy sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹ w Stalowej Woli na nazwisko Baran, numer albumu Urz¹dzenia medyczne od Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej w Janowie Lubelskim w dniu 11 wrzeœnia 2006 r. otrzyma³a w darze od Fundacji Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy urz¹dzenia medyczne do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca w postaci - defibrylatora pó³automatycznego AED - trena era / urz¹dzenie treningowe/ - zestawy apteczek pierwszej pomocy. Defibrylator to urz¹dzenie, które bardzo skutecznie potrafi przywróciæ normaln¹ pracê serca osobie, która uleg³a wypadkowi lub innemu zdarzeniu i której serce przesta³o biæ. Wartoœæ przekazanego sprzêtu to kwota 37 tys.z³. Uroczystego przekazania urz¹dzeñ dokona³ Prezes Zarz¹du Fundacji WOŒP Pan Jerzy Owsiak na rêce Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra y Po arnej w Lublinie. Przekazanie sprzêtu poprzedzone by³o szkoleniem doskonal¹cym dla ca³ego stanu osobowego Jednostki Ratowniczo Gaœniczej. Stra acy po szkoleniu uzyskaj¹ certyfikat w amerykañskim standardzie propagowanym przez AHA / American Heart Association /. Opracowa³: kpt.krzysztof Kurasiewicz Po yczki gotówkowe Kredyty samochodowe Janów Lubelski ul. Zamoyskiego 14 tel

4 W po³owie wrzeœnia wybra³em siê chodnika pomiêdzy cmentarzem a zakresu planowanych robót i oraz nowy przepust drogowy. Ponadto wraz z zastêpc¹ burmistrza Zenonem budowanym odcinkiem. Nastêpnie pr ze pr ow ad ze ni em do da tk ow eg o gmina czeka na stanowisko powiatu w Sydorem, który odpowiada za pojechaliœmy na Bia³¹-Kapkaz gdzie przetargu. Jak siê okaza³o to nie koniec sprawie wspólnego wykonania modernizacjê i remonty dróg, na na ukoñczeniu by³ remont odcinka prac w tym roku. Og³oszony jest po³¹czenia z powiatem bi³gorajskim rekonesans po naszej gminie w celu drogi o d³ugoœci 375 mb finansowanej przetarg na modernizacjê drogi poprzez po³o enie asfaltu na odcinku stwierdzenia, jakie jest zaawansowanie przez Gminê. Na ca³oœci zosta³ gruntowej ¹ ek Nowa Wieœ o 1100 m pomiêdzy Ujœciem a Bukow¹. prac i bie ¹ce potrzeby. Pierwsza po³o ony dywanik bitumiczny, jedn¹ d³ugoœci 700 mb. i szerokoœci 5mb, Gmina ma na ten cel przeznaczon¹ budowa, któr¹ odwiedziliœmy jest stron¹ zosta³y u³o one krawê niki w która ma byæ wykonana do koñca kwotê 120 tysiêcy. Potrzebna jest taka inwestycj¹ wspóln¹ powiatu i gminy. celu powstrzymania intensywnego paÿdziernika. Gmina uzyska³a na to sama kwota ze strony powiatu. Rok Chodnik w Bia³ej, który ma poprawiæ sp³ywu wód opadowych. Koszt tej z a d a n i e d o t a c j ê o d U r z ê d u temu gmina wykona³a na tym odcinku bezpieczeñstwo, zw³aszcza pieszych, - inwestycji wynosi oko³o 90 tysiêcy Marsza³kowskiego z Funduszu podbudowê kamienn¹. Pomimo tak z³otych. Kolejnym miejscem budowy wielu prowadzonych prac, stan wielu by³ most na Bia³ce pomiêdzy Bia³¹ dróg na dzieñ dzisiejszy pozostawia Pierwsz¹ a Bia³¹ Drug¹. Remont mostu wiele do yczenia a nak³ady finansowe dobiega koñca i niebawem most bêdzie na remonty cz¹stkowe ulic, czyli na g o t o w y d o u y t k o w a n i a. tzw. ³atanie dziur z roku na rok rosn¹ Odwiedziliœmy osiedle Wschód, gdzie nie przynosz¹c po ¹danego efektu. g³ówne prace zosta³y ju zakoñczone. Œrodki gminy Janów Lubelski Pozosta³a jedynie tzw. kosmetyka. Na pozwalaj¹ na naprawê kilku odcinków osiedlu 18 ulic otrzyma³o nawierzchnie ulic w ci¹gu roku. Dlatego gmina asfaltowe wraz z chodnikami. Ta opracowuje kompleksowy projekt piêkna robota zosta³a wykonana przez modernizacji ulic z udzia³em œrodków przebiega bez zak³óceñ. Chodnik o janowskie przedsiêbiorstwo dziêki Ochrony Gruntów Rolnych w celowych Unii Europejskiej. Zak³ada d³ugoœæ 827 mb z dwoma zatokami uzyskanej przez gminê dotacji ze wysokoœci 50 tysiêcy z³otych oraz siê dwa etapy modernizacji i budowy autobusowymi kosztuje 463.tysiêcy œrodków Unii Europejskiej. Nastêpnie przeznaczy³a 40 tysiêcy z³ z w³asnego ulic. Pierwszy etap to pó³nocna czêœæ z³otych. Powiat pozyska³ na to zadanie odwiedziliœmy ulicê Wiejsk¹, która ma bud etu. Jeszcze w tym roku miasta od ulicy Zamoyskiego, II etap to 218 tysiêcy z³ Pozosta³a kwota jest po byæ modernizowana na odcinku 150 wyremontowane zostan¹ trzy mosty za po³udniowa czêœæ miasta od ulicy po³owie finansowana przez gminê i mb, pomiêdzy sma alni¹ ryb a blokiem ³¹czn¹ kwotê 20 tys. z³. Dwa mosty na Zamoyskiego. Tylko taki uk³ad powiat. Gmina zaproponowa³a nr 28. Nowa nawierzchnia wraz z Zajemiu w ¹ ku Ordynackim oraz pozwoli na poprawê dróg i lepsz¹ powiatowi, aby za pieni¹dze, które parkingami ma byæ wykonywana w jeden most za Pikulami.. Ulica Zak¹tna komunikacjê w gminie. pozosta³y do wydania (ok. 47 tys. z³.) paÿdzierniku. Miesiêczne opóÿnienie otrzyma 145 mb podbudowy o zakupiæ materia³y na modernizacjê spowodowane jest poszerzeniem gruboœci 23 cm z u la Jan Machulak wielkopiecowego o szerokoœci 4,4mb Kiedy bezrobotny nabywa prawo do spo³eczne i Fundusz Pracy stanowi³a wojskowej, zawodowej s³u by za pracê, zasi³ku dla bezrobotnego? kw ot a c o n aj mn ie j m in im al ne wojskowej pe³nionej na podstawie - o k r e s y z a k t ó r e p r z y z n a n o Prawo do zasi³ku przys³uguje wynagrodzenia za pracê, lub kontraktu na pe³nienie s³u by odszkodowanie z tytu³u niezgodnego z bezrobotnemu za ka dy dzieñ -wykonywa³ pracê w okresie terminowej, przeszkolenia przepisami rozwi¹zania przez kalendarzowy po up³ywie 7 dni od tymczasowego aresztowania, lub wojskowego absolwentów szkó³ pracodawcê stosunku pracy lub zarejestrowania siê we w³aœciwym odbywania kary pozbawienia wy szych, s³u by wojskowej pe³nionej stosunku s³u bowego, oraz okres, za Powiatowym Urzêdzie Pracy, je eli: wo ln oœ ci, p rz y c zy m p od st aw ê w charakterze kandydata na o³nierza kt ór y w yp ³a co no pr ac ow ni ko wi 1) nie ma dla niego propozycji wymiaru sk³adek na ubezpieczenie zawodowego, æwiczeñ wojskowych, odszkodowanie z tytu³u skrócenia od po wi ed ni ej pr ac y, p ro po zy cj i spo³eczne i Fundusz Pracy stanowi³a okresowej s³u by wojskowej oraz okresu wypowiedzenia umowy o szkolenia, sta u, przygotowania k w o t a c o n a j m n i e j p o ³ o w y zasadniczej s³u by w obronie cywilnej pracê, -prawo do zasi³ku przys³uguje zawodowego w miejscu pracy, prac minimalnego wynagrodzenia za pracê, i s³u by zastêpczej a tak e s³u by w bezrobotnym zwolnionym z zak³adów interwencyjnych lub robót publicznych lub charakterze funkcjonariusza o którym karnych i aresztów œledczych oraz: -w yk on yw a³ pr ac ê w ro ln ic ze j mowa w ustawie z dnia 18 lutego zarejestrowanych w okresie 30 dni od 2 ) w o k r e s i e 1 8 m i e s i ê c y spó³dzielni produkcyjnej, lub 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym dnia zwolnienia, je eli suma okresów p o p r z e d z a j ¹ c y c h d z i e ñ spó³dzielni kó³ek rolniczych lub funkcjonariuszy Policji, Agencji wymienionych wy ej przypadaj¹cych zarejestrowania, ³¹cznie przez okres co spó³dzielni us³ug rolniczych, bêd¹c Be zp ie cz eñ st wa Wew nê tr zn eg o, w okresie 18 miesiêcy przed ostatnim najmniej 365 dni : - by³ zatrudniony i cz³onkiem tej spó³dzielni, przy czym Agencji Wywiadu, Stra y Granicznej, pozbawieniem wolnoœci, oraz osi¹ga³ wynagrodzenie w kwocie co je eli podstawê wymiaru sk³adki na Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej wy ko ny wa ni a pr ac y w ok re si e najmniej minimalnego wynagrodzenia ubezpieczenie spo³eczne i Fundusz Stary Po arnej i S³u by Wiêziennej pozbawienia wolnoœci wynosi³a co za pracê od którego istnieje obowi¹zek Pracy stanowi³a kwota co najmniej oraz ich rodzina (Dz.U. Nr 8 poz.67 z najmniej 365 dni, przy czym podstawê op³acania sk³adki na Fundusz Pracy, w minimalnego wynagrodzenia za pracê, póÿn.zm.) wymiaru sk³adek na ubezpieczenie okresie tym nie uwzglêdnia siê lub - urlopu wychowawczego, udzielanego spo³eczne i Fundusz Pracy stanowi³a okresów urlopów bezp³atnych -op³aca³ sk³adkê na Fundusz Pracy w na podstawie odrêbnych przepisów, kwota w wysokoœci minimalnego trwaj¹cych ³¹cznie d³u ej ni 30 dni lub zwi¹zku z zatrudnieniem lub - pobierania renty z tytu³u niezdolnoœci wy na gr od ze ni a za pr ac ê pr ze d -wykonywa³ pracê na podstawie w y k o n y w a n i e m i n n e j p r a c y do pracy lub s³u by, o której mowa w pozbawieniem wolnoœci oraz 50% umowy o pracê nak³adcz¹ jeœli osi¹ga³ zarobkowej za granic¹ u pracodawcy pkt 1, renty szkoleniowej, oraz minimalnego wynagrodzenia za pracê z tego tytu³u dochód w wysokoœci co zagranicznego / w krajach innych ni przypadaj¹ce po ustaniu zatrudnienia, w okresie pozbawienia wolnoœci. najmniej minimalnego wynagrodzenia kraje Unii Europejskiej oraz kraje z wykonywania innej pracy zarobkowej W przypadku pozbawienia za pracê, lub którymi UE podpisa³a umowê o al bo za pr ze sta ni a p ro wad ze ni a wolnoœci w okresie pobierania zasi³ku, -œwiadczy³ us³ugi na podstawie umowy swobodzie przep³ywu osób, lub. pozarolniczej dzia³alnoœci okresy po zwolnieniu z zak³adu karnego lub agencyjnej lub umowy zlecenia, albo -by³ zatrudniony za granic¹ przez okres pobierania zasi³ku chorobowego, aresztu œledczego przys³uguje prawo innej umowy o œwiadczenie us³ug do co najmniej 365 dni, w okresie 18 macierzyñskiego lub œwiadczenia do zasi³ku na okres skrócony o okres których zgodnie z przepisami Kodeksu miesiêcy przed zarejestrowaniem siê w rehabilitacyjnego je eli podstawê p o b i e r a n i a z a s i ³ k u p r z e d Cywilnego stosuje siê przepisy powiatowym urzêdzie pracy i przyby³ wymiaru tych zasi³ków stanowi³a pozbawieniem wolnoœci i w trakcie d o t y c z ¹ c e z l e c e n i a a l b o do Rzeczpospolitej Polskiej jako kwota wynosz¹ca co najmniej p r z e r w w o d b y w a n i u k a r y. wspó³pracowa³ przy wykonywaniu repatriant, lub minimalne wynagrodzenie za pracê po Prawo do zasi³ku przys³uguje tych umów, je eli podstawê wymiaru by³ zatrudniony, pe³ni³ s³u bê lub odliczeniu kwoty sk³adek na równie bezrobotnym zwolnionym po sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i wykonywa³ inn¹ pracê zarobkow¹ i ubezpieczenie spo³eczne nale ne od o d b y c i u z a s a d n i c z e j s ³ u b y Fundusz Pracy stanowi³a kwota co osi¹ga³ wynagrodzenie lub dochód od pracownika, wojskowej, je eli okres jej odbywania najmniej minimalnego wynagrodzenia którego istnieje obowi¹zek op³acania -nie wymienione wy ej, za które wynosi³, co najmniej 240 dni i za pracê, lub sk³adki na Fundusz Pracy, lub Do 365 o p ³ a c a n a b y ³ a s k ³ a d k a n a przypada³ w okresie 18 miesiêcy -Op³aca³ sk³adki na ubezpieczenie dni, o których mowa wy ej ( od, ubezpieczenie spo³eczne, Fundusz p o p r z e d z a j ¹ c y c h d z i e ñ spo³eczne z tytu³u prowadzenia których zale y nabycie prawa do Pracy lub zaopatrzenie emerytalne i zarejestrowania siê w Powiatowym pozarolniczej dzia³alnoœci lub zasi³ku ) zalicza siê równie okresy : Fu nd us z Pr ac y je e li po ds ta wê Urzêdzie Pracy wspó³pracy, przy czym podstawê -z as ad ni cz ej s³ u by wo js ko we j, wymiaru stanowi³a kwota wynosz¹ca wymiaru sk³adek na ubezpieczenie nadterminowej zasadniczej s³u by co najmniej minimalne wynagrodzenie Opr. PUP 4. Jesienne przyspieszenie Informacja z Powiatowego Urzêdu Pracy

5 Zintegrowane s³u by ratownicze w realiach unijnych System zrealizowano na podstawie podaniem dok³adnego adresu. Na opracowanego projektu Budowa drugim monitorze wyœwietla siê na platformy elektronicznej w mapie cyfrowej lokalizacja osoby Komendzie Powiatowej Pañstwowej dzwoni¹cej. Numer telefonu wraz z Stra y Po arnej w Janowie adresem automatyczne wpisywany jest Lubelskim dla obs³ugi telefonu przez system do karty wyjazdowej. Ca³y ratunkowego 112. Projekt zak³ada³ proces alarmowania zapisywany jest z b u d o w a n i e j e d n o l i t e g o wraz treœci¹ rozmowy w postaci teleinformatycznego systemu cyfrowej w systemie. przeznaczonego dla potrzeb s³u b D y s p o z y t o r Z i n t e g r o w a n e g o ratowniczych dzia³aj¹cych na terenie Stanowiska Kierowania dokonuje powiatu. W ramach jego realizacji weryfikacji uzyskanej informacji i w zosta³y wdro one: zale noœci od rodzaju zdarzenia ma teleinformatyczne mechanizmy mo liwoœæ przekazania zg³oszenia wspó³dzia³ania s³u b ratowniczych, ³¹cznie z rozmówc¹ do odpowiedniej mechanizmy wsparcia s³u b s³u by, która dalej przyjmie pozosta³e ratowniczych przez inne instytucje informacje od zg³aszanej osoby i wspomagaj¹ce, skieruje swoje zastêpy ratownicze. ujednolicone sposoby Uzyskana informacja z opisem przyjmowania zg³oszeñ z linii zagro enia, dat¹ i miejscem zdarzenia alarmowych, zostanie przekazana do odpowiedniego automatyczne systemy pojazdu ratowniczego. Ponadto dysponowania i alarmowania s³u b zostanie uruchomiona automatycznie ratowniczych, procedura alarmowania zastêpów zarz¹dzanie dokumentacj¹ ratowniczych polegaj¹ca na generowana w trakcie prowadzenia oraz uruchomieniu : Zapowiedzi s³ownej o koordynacji dzia³añ ratowniczych, zaalarmowaniu odpowiedniego pojazdu Wartoœæ projektu wynosi ,35 ratowniczego Wyœwietlaczy PLN w tym: œwietlnych z numerem wyjazdowym -75% œrodków inwestycyjnych pojazdu ratowniczego Podniesieniu stanowi³y œrodki finansowe Unii bram gara owych wyje d aj¹cych Europejskiej w ramach ZPORR pojazdów ratowniczych. -25 % stanowi³y œrodki w³asne Do powiadamiania zespo³ów KP PSP w Janowie Lubelskim ratowniczych (Stra y Po arnej i Poza projektem realizowanym w P o g o t o w i a R a t u n k o w e g o ) o ramach ZPORR Starostwo Powiatowe koniecznoœci natychmiastowego w Janowie Lubelskim sfinansowa³o wyjazdu do zdarzenia s³u y System podsystem alarmowania i Wyœwietlania Alarmów DWA-100. powiadamiania Szpitalnego Oddzia³u Powiadamianie odbywa siê poprzez Ratunkowego. uruchomienie sygna³u dÿwiêkowego, Œrodki finansowe przeznaczone na ten emisjê komunikatu g³osowego, oraz cel ,00 PLN wyœwietlenie cyfr na panelach Zintegrowane Stanowisko Kierowania wy œw ie tl aj ¹c yc h. Ka d a c yf ra i P S P p e ³ n i f u n k c j ê c e n t r u m komunikat g³osowy oznacza konkretny zg³oszeniowego wyposa one jest w zastêp ratowniczy wyjazdowy. Po cyfrowy rejestrator rozmów s³u ¹cy do przyjêciu zg³oszenia o zdarzeniu (po ar, zapisywania ca³ej rozmowy wypadek, itp.) system pozwala prowadzonej przez telefon alarmowy dyspozytorowi na natychmiastowe 112 oraz 998. Rejestrator zapisuje w y w o ³ a n i e ( z a a l a r m o w a n i e ) godzinê rozmowy, numer telefonu z wybranych zespo³ów. którego zg³aszane jest zdarzenie, oraz Wprowadzenie systemu w znacznym dok³adn¹ ca³¹ rozmowê pomiêdzy s t o p n i u u p r o œ c i p r o c e d u r ê zg³aszaj¹cym a dyspozytorem. Dlatego przyjmowania zg³oszeñ o powsta³ych te istnieje mo liwoœæ ³atwej zdarzeniach, skróci czas ich przyjêcia, identyfikacji osób w przypadku zadysponuje do miejsca zdarzenia p r z e k a z y w a n i a i n f o r m a c j i okreœlon¹ iloœæ s³u b ratowniczych. n i e p r a w d z i w y c h D a n e t e s ¹ Opracowa³: kpt Krzysztof Kurasiewicz archiwizowane i przechowywane w Skróty: postaci elektronicznej co pozwala na ZPORR Zintegrowany Program szybk¹ lokalizacjê i identyfikacjê Operacyjny Rozwoju Regionalnego, numeru telefonu z którego dokonywano PSP Pañstwowa Stra Po arna, zg³oszenia. System komputerowy jest w SWD System Wspomagania Decyzji, pe³ni zintegrowany z telefoniczn¹ SOR Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy, central¹ cyfrow¹. W przypadku DWA System Wyœwietlania Alarmów, zg³oszenia alarmowego na jeden z G P S telefonów ratunkowych na monitorze Pozycjonowania wyœwietla siê informacja o numerze z G l o b a l n y S y s t e m Szansa na strefê W³adze gminne wraz z Pos³em na postanowiliœmy tê szansê wykorzystaæ. Sejm Jerzym Bieleckim podjê³y Janów potrzebuje nowych miejsc starania o utworzenie na terenie pracy, które powstan¹, jeœli w gminie Janowa Lubelskiego podstrefy pojawi¹ siê nowi inwestorzy. W chwili Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy obecnej jesteœmy w trakcie Ekonomicznej EURO-PARK przygotowywania wniosku. Nie WIS OSAN. To kolejne dzia³ania mo emy mieæ pewnoœci, e na pewno zmierzaj¹ce do przyci¹gniêcia do taka strefa tutaj powstanie, ale jeœliby miasta inwestorów. W chwili obecnej siê tak sta³o, by³by to du y impuls do trwa przygotowywanie gruntów i rozwoju miasta i gminy. Bardzo wa ne odpowiednich dokumentów. jest jednak to, i nasze starania o utworzenie strefy spotka³y siê ze Do strefy mia³oby zostaæ w³¹czone zrozumieniem Agencji Rozwoju oko³o 20 ha gruntów po³o onych w Przemys³u Oddzia³ w Tarnobrzegu, miejscowoœci Borownica przy która zarz¹dza stref¹ i bardzo liczymy wjeÿdzie do miasta od strony Lublina. na pozytywne rozstrzygniêcia. W³aœcicielem tych terenów w Powierzchnia Tarnobrzeskiej przewa aj¹cej mierze jest Gmina Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janów Lubelski, która specjalnie z EURO-PARK WIS OSAN wynosi m y œ l ¹ o u t w o r z e n i u s t r e f y ogó³em 1074,11 ha. W jej ramach ekonomicznej w ostatnim czasie wyodrêbnione jest kilka podstref, naby³a od Spó³dzielni Kó³ek g ³ ó w n i e z w o j e w ó d z t w a Rolniczych 11,7 ha gruntu oraz 2,4 ha podkarpackiego, jednak e granice od prywatnych w³aœcicieli. Chêæ strefy siêgaj¹ znacznie dalej, bo wniesienia gruntu do strefy zg³osi³ znajduje siê w niej np. Wroc³aw tak e jeden prywatny przedsiêbiorca, Kobierzyce. Przedsiêbiorcy, którzy który zamierza wybudowaæ tam zak³ad rozpoczn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na drzewny. terenie specjalnej strefy ekonomicznej Utworzenie specjalnej strefy oraz zrealizuj¹ now¹ inwestycjê lub ekonomicznej nie jest prost¹ spraw¹ utworz¹ nowe miejsca pracy mog¹ mówi burmistrz Janowa Lubelskiego liczyæ na przyznanie pomocy Krzysztof Ko³tyœ - Rada Ministrów publicznej w postaci zwolnienia z podjê³a decyzjê o powiêkszeniu podatku dochodowego. obszaru specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, dlatego Piwo Bieszczadzkie z Browaru Janów Lubelski najlepsze!!! Artyku³ sponsorowany Rados³aw Kusz W dniach 8-10 wrzeœnia 2006 roku j u o d r o k u i z d o b y ³ o w Krasnymstawie, odby³o siê kolejne w tym czasie wielkie uznanie. 36-te ogólnopolskie œwiêto chmielarzy W Janowie pojawi³o siê na pocz¹tku i piwowarów chmielaki miesi¹ca wrzeœnia br. krasnostawskie. Jak co roku, przyjecha³o wielu amatorów dobrej zabawy i chmielowego napoju. Wystawi³y siê tam zarówno browary ogólnopolskie jak i browary regionalne. Podczas og³oszenia w y n i k ó w Konsumenckiego Konkursu Piw, odbywa siê on corocznie na tej imprezie, osoby, które przyjecha³y z Janowa, z satysfakcj¹ odebra³y wiadomoœæ, e pierwsze miejsce w Kategorii 4 piwa jasne pe³ne mocne ekstrakt 13,1-14 zdoby³o Piwo BIESZCZADZKIE z Browaru Janów Lubelski. Piwo BIESZCZADZKIE jest dostêpne tylko w butelce. Jest znane na Mazowszu, poniewa jest tam sprzedawane 5.

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZÓW Haczów Dydnia VI Powia wiatowe Zawody. Sportowo-P o-pozarnicz arnicze w Domaradzu asp. sztab. E. Rozenbajgier

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo