Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA"

Transkrypt

1 Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA ZJAZDU W 2010 ROKU ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ Z OKAZJI 65-LECIA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ I 100-LECIA UCZELNI TECHNICZNYCH WE WROC AWIU Opracowa³ Kazimierz Banyœ Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2010

2 Zespó³ redakcyjny czêœci II Kazimierz BANYŒ Tadeusz BIESIEKIERSKI Otton D BROWSKI Jerzy FEKECZ Andrzej IDZIKOWSKI Edward MIELCARZEWICZ Opracowanie redakcyjne Wojciech KRAL (czêœæ II) El bieta URAWSKA- UCZYÑSKA (czêœæ I) Korekta Alina KACZAK El bieta URAWSKA- UCZYÑSKA Fotografie Krzysztof MAZUR Ok³adka wed³ug projektu Wojciecha KANIOWSKIEGO Czêœæ II. Biogramy absolwentów wydano na podstawie Ksiêgi Pami¹tkowej Zjazdu Pierwszych S³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej z okazji 60-lecia Uczelni , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 2005 Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ niniejszej ksi¹ ki, zarówno w ca³oœci, jak i we fragmentach, nie mo e byæ reprodukowana w sposób elektroniczny, fotograficzny i inny bez zgody wydawcy i w³aœcicieli praw autorskich. Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 2010 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ Wybrze e Wyspiañskiego 27, Wroc³aw www. ISBN Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wroc³awskiej. Zam. nr 1242/2010.

3 Czêœæ I Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej w 2010 r.

4 4 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Wspólna fotografia uczestników wyk³adu poprowadzonego w dniu 15 listopada 1945 roku przez prof. Kazimierza Idaszewskiego. W wydarzeniu tym udzia³ brali: (od lewej) Kazimierz Or³owski, Kazimierz Mœciwujewski, Wilhelm Wêglarski, Tadeusz Tomankiewicz, Boles³aw Chojnacki, Pawe³ Baron, Jerzy Krzyczkowski, in. W³adys³aw Ko³ek, Witold Medyñski, prof. Kazimierz Idaszewski, Antoni Weber, in. Andrzej Jellonek, Zbigniew Orzeszkowski, Zdzis³aw osiak, Antoni Kozie³, Stanis³aw Fortuna, Zbigniew Jaszczewski, Zbigniew Godziñski, Stefan Sieniawski, N.N. Autor fotografii: Henryk Poniewierski

5 5 Przedmowa Przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej Szanowni Pañstwo, Szanowni Nasi Absolwenci rocznika 1950, mieliœmy przyjemnoœæ w dniu 12 czerwca 2010 roku uczestniczyæ wraz z Pañstwem w wa nym dla Was i jak e wa nym dla ca³ej naszej politechnicznej spo³ecznoœci spotkaniu. Dobr¹ tradycj¹ pielêgnowan¹ przez wszystkie wydzia³y Politechniki s¹ okresowe, organizowane zazwyczaj co 5 lat, spotkania kole eñskie poszczególnych roczników. Takiego jednak spotkania jak Wasze, w 60 rocznicê ukoñczenia studiów, jeszcze nigdy nie by³o. Jako Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej byliœmy dumni, e w naszym dzia³aniu mo emy uczestniczyæ i wspó³organizowaæ takie wzruszaj¹ce wydarzenia. Stowarzyszenie takie jak nasze (SAPWr) si³¹ rzeczy w swej dzia³alnoœci opiera siê na historii swojej, swojej uczelni i swoich cz³onków. Bez znajomoœci swej tradycji, bez tych fundamentów, nie mo na zbudowaæ trwa³ej budowli. Politechnika Wroc³awska, z której jesteœmy tak dumni, niesie ze sob¹ chlubny baga historii (czyli równie historie Waszego ycia), a co wa niejsze niesie ze sob¹ przysz³oœæ. Dla nauki, dla Polski, jak równie dla swoich obecnych absolwentów, z których tak jak teraz jest dumna z Was bêdzie dumna w przysz³oœci. W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów yczymy Wam zdrowia i pomyœlnoœci i do nastêpnego za 5 lat spotkania. Jerzy askawiec Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej

6 6 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Zjazdy Pierwszych Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej W 1945 roku studia na Politechnice Wroc³awskiej rozpoczê³o 595 osób. Do 1950 roku dyplomy otrzyma³y 492 osoby. Zjazdy Pierwszych Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej s¹ organizowane co 5 lat. Pierwszy Zjazd zosta³ zorganizowany w 1975 r., przyby³o wówczas 205 osób. W drugim ZjeŸdzie w 1980 r. uczestniczy³o 185 osób. Trzeci Zjazd odby³ siê w 1985 r. i bra³o w nim udzia³ 168 osób. Wydano wówczas Ksiêgê Pami¹tkow¹ Pierwszych S³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej Roku Inauguracyjnego Ksiêgê licz¹c¹ 180 stron przygotowa³ Komitet redakcyjny: Kazimierz Banyœ (przewodnicz¹cy), Jerzy Fekecz, Tadeusz Izbicki, Edward Mielcarzewicz, Tadeusz Pieni¹ ek. S³owo wstêpne napisa³ ówczesny rektor PWr. nasz Kolega prof. Jan Kmita. Czwarty Zjazd odby³ siê w 1990 r., uczestniczy³o w nim 205 osób. Na pi¹tym ZjeŸdzie w 1995 r. by³o obecnych 156 osób. Szósty Zjazd zosta³ zorganizowany w 2000 r. i wziê³o w nim udzia³ 148 osób. W siódmym ZjeŸdzie w 2005 r. uczestniczy³o natomiast 98 osób. Z okazji Zjazdu wydano Ksiêgê Pami¹tkow¹ Zjazdu Pierwszych S³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej z okazji 60-lecia uczelni Ksiêga zosta³a przygotowana przez Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Kazimierz Banyœ (przewodnicz¹cy), Tadeusz Biesiekierski, Otton D¹browski, Jerzy Fekecz, Andrzej Idzikowski Edward Mielcarzewicz. Liczba stron 166. S³owo wstêpne napisa³ ówczesny rektor PWr. prof. Tadeusz Luty, a Refleksje i podziêkowania ówczesny przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej prof. Jan Kmita. 12 czerwca 2010 r. odby³ siê ju ósmy Zjazd, wziê³o w nim udzia³ 55 absolwentów. Zjazd zosta³ zorganizowany przez Komitet w sk³adzie: prof. Kazimierz Banyœ przewodnicz¹cy (Wydzia³ Mechaniczny), prof. Otton D¹browski (Wydzia³ Budownictwa), prof. Tadeusz Biesiekierski (Wydzia³ Architektury), prof. Jerzy Fekecz (Wydzia³ Elektryczny), prof. Henryk Hawrylak (Wydzia³ Mechaniczny), prof. Bohdan Karabon (Wydzia³ Chemiczny), prof. Jan Kmita (Wydzia³ Budownictwa), prof. Edward Mielcarzewicz (Wydzia³ Budownictwa), prof. Jerzy Stañda (Wydzia³ Mechaniczny), prof. Tadeusz Sulima (Wydzia³ Elektryczny), prof. Zdzis³aw Samsonowicz (Wydzia³ Mechaniczny).

7 7 Otwarcie Zjazdu W ZjeŸdzie uczestniczyli Absolwenci Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej w liczbie 53 osób i 40 osób towarzysz¹cych, Senat Politechniki Wroc³awskiej, profesorowie i nauczyciele akademiccy. Ogó³em oko³o 150 osób. Zgodnie z programem Zjazd odby³ siê r. Rozpocz¹³ siê Msz¹ Œwiêt¹ odprawion¹ w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldzkim, koncelebrowan¹ przez ks. prof. Waldemara Irka Rektora Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu, ks. prof. Jerzego Machnacza i ks. Paw³a Bujaka. W czasie mszy ksi¹dz prof. Waldemar Irek wyg³osi³ wzruszaj¹c¹ homiliê poœwiêcon¹ Absolwentom Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej. Msza œw. koncelebrowana przez ks. Waldemara Irka, ks. Jerzego Machnacza i ks. Paw³a Bujaka w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Jezusowego Po nabo eñstwie wspólnie z JM Rektorem prof. Tadeuszem Wiêckowskim z³o- ono Ksiê om serdeczne podziêkowania. Uczestnicy Zjazdu, po ich powitaniu przed Koœcio³em, przeszli pod Pomnik Martyrologii Profesorów Lwowskich, gdzie JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski, Jan Kmita i Kazimierz Banyœ z³o yli wieniec.

8 8 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Uczestnicy Zjazdu w koœciele Sk³adanie podziêkowañ ks. prof. Waldemarowi Irkowi. JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski, Kazimierz Banyœ, Jerzy askawiec, Jan Kmita

9 Otwarcie Zjazdu 9 Kazimierz Banyœ i Jan Kmita sk³adaj¹ wieniec pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich Wieniec sk³ada JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski z osobami towarzysz¹cymi Uczestnicy Zjazdu przeszli nastêpnie do Gmachu G³ównego, gdzie o godzinie rozpoczê³a siê g³ówna czêœæ uroczystoœci. Za sto³em prezydialnym miejsca zajêli: JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski, Kazimierz Banyœ, Jan Kmita, Zdzis³aw Samsonowicz, Janusz Górniak (przewodnicz¹cy spotkania) i Jerzy askawiec (Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej).

10 10 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski i Kazimierz Banyœ wchodz¹ do Auli Spotkanie otworzy³ doc. Janusz Górniak, a Chór Kameralny Politechniki Wroc³awskiej Consonanza odœpiewa³ Gaude Mater Polonia, po czym JM Rektor prof. Tadeusz Wiêckowski powita³ uczestników Zjazdu. Za sto³em prezydialnym od lewej: Janusz Górniak, Przewodnicz¹cy SA PWr. Jerzy askawiec, Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Kazimierz Banyœ, JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski, Jan Kmita, Zdzis³aw Samsonowicz

11 11 Powitanie goœci przez JM Rektora Politechniki Wroc³awskiej prof. Tadeusza Wiêckowskiego Szanowni Pañstwo, dzisiejszy dzieñ jest wa ny dla Politechniki Wroc³awskiej. Chcia³bym przywitaæ korpus dziekanów, cz³onków Senatu Politechniki Wroc³awskiej, przedstawicieli studentów, rektorów-seniorów. Witam Was, Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej, w murach Waszej, w murach naszej wspólnej uczelni. JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski wita zebranych Kiedy pó³ roku temu z prof. Janem Kmit¹ byliœmy na wrêczaniu dyplomów absolwentom Wydzia³u Budownictwa, Profesor powiedzia³, e Politechnika wypuszcza swoje dzieci. Teraz, po ponad pó³ wieku, dzieci wróci³y. Mam bowiem nadziejê, e bêdziecie Pañstwo w tej wspó³czesnej Politechnice Wroc³awskiej czuli siê jak we wspólnym domu. Czy Politechnika Wroc³awska by³aby taka dziœ, gdyby nie Wy? Czêœæ z Was przyjecha³a do Wroc³awia i budowa³a nasz¹ Politechnikê. Tu, w murach poniemieckiej Wy szej Szko³y Technicznej znaleÿli swoje miejsce i studenci, i nauczyciele akademiccy, którzy duchem zwi¹zani byli ze Lwowem, z Politechnik¹

12 12 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Lwowsk¹, z Uniwersytetem Jana Kazimierza, z innymi oœrodkami akademickimi na Wschodzie. Kiedy dzisiaj wspólnie sk³adaliœmy kwiaty pod Pomnikiem Pomordowanych Profesorów Lwowskich, to by³ to gest symboliczny. Bo ta intelektualna czêœæ polskiego Lwowa jest tu, we Wroc³awiu. Ci, którzy zostali na Wzgórzach Wuleckich, duchem s¹ z nami. I to dziêki nim oraz dziêki tym, którzy przez nastêpne lata budowali Politechnikê Wroc³awsk¹, mamy dzisiaj tak¹ uczelniê: nowoczesn¹, nastawion¹ na zaawansowane badania naukowe i kszta³cenie m³odzie y na wysokim poziomie.

13 13 Przemówienie Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej prof. Kazimierza Banysia Magnificencjo, Wysoki Senacie, Wielce Szanowni, Czcigodni i Dostojni Zebrani. Drogie Kole anki i Koledzy, wystêpujê tu jako przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej. Jestem ogromnie wzruszony i zaszczycony, e mam wielki honor powitaæ Pañstwa zebranych tu w Auli naszej Politechniki Wroc³awskiej. Pozwólcie Pañstwo, e w skrócie przedstawiê kilka informacji zwi¹zanych z naszym Zjazdem. Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu prof. Kazimierz Banyœ

14 14 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Spotykamy siê na kolejnym ZjeŸdzie Pierwszych Studentów Politechniki Wroc³awskiej w 65 lat od rozpoczêcia i 61 lat od zakoñczenia studiów, a tak e w stulecie od utworzenia we Wroc³awiu Wy szej Szko³y Technicznej. Druga wojna œwiatowa trwaj¹ca od 1 wrzeœnia 1939 r. zakoñczy³a siê 9 maja 1945 roku. Ju w 10 maja 1945 roku przyby³a do Wroc³awia Naukowa Grupa w liczbie 26 osób (wœród których by³ zal¹ ek cztery osoby przysz³ej Stra y Akademickiej). Grupa ta zosta³a zorganizowana w Krakowie przez by³ego rektora Uniwersytetu Lwowskiego profesora Stanis³awa Kulczyñskiego. W czerwcu i lipcu utworzono Stra Akademick¹ w liczbie oko³o 200 osób, które przejê³y opiekê nad budynkami Politechniki i Uniwersytetu. Stra Akademicka skutecznie zabezpieczy³a mienie Uczelni i dzia³a³a do 24 grudnia 1945 roku. Dzia³alnoœæ Uczelni pod nazw¹ Uniwersytet i Politechnika we Wroc³awiu rozpoczê³a siê formalnie na podstawie dekretu z 24 sierpnia 1945 roku. Rektorem zosta³ prof. Stanis³aw Kulczyñski, a prorektorem do spraw Politechniki i rzeczywistym jej gospodarzem prof. Edward Sucharda. W rzeczywistoœci Politechnika Wroc³awska podjê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 15 listopada 1945 r. wyk³adem prof. Kazimierza Idaszewskiego. Wspania³a by³a atmosfera tamtych miesiêcy i kolejnych lat naszych studiów. M³odzie po piêciu latach wojny z³akniona wiedzy nie liczy³a siê z trudnoœciami. Ju na pierwszym roku studiów wielu kolegów podjê³o pracê jako asystenci wolontariusze lub zastêpcy asystentów. Zorganizowaliœmy Bratni¹ Pomoc i ko³a naukowe studentów, a przede wszystkim domy akademickie przy ul. Stanis³awskiego i Kotsisa. Na Politechnice utworzono wówczas cztery wydzia³y: Chemiczny Budownictwa i Architektury Hutniczy Mechaniczno-Elektryczny. W 1946 roku zlikwidowano Wydzia³ Hutniczy i powo³ano piêæ wydzia³ów: Architektury Budownictwa Chemiczny Elektryczny Mechaniczny Studenci z Wydzia³u Hutniczego zostali przyjêci na inne wydzia³y Politechniki Wroc³awskiej (11 osób przyjêto na Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie). Do wa niejszych wydarzeñ w skali kraju zaliczy³bym Pierwszy Ogólnopolski Kongres Akademicki w czerwcu 1946 roku w Warszawie, w którym mia³em zaszczyt braæ udzia³ jako prezes Ko³a Naukowego Studentów Hutników. Wyg³osi- ³em tam przemówienie dotycz¹ce naszej Uczelni: Jako przedstawiciel uczelni wroc³awskich zapewniam zebranych reprezentantów wszystkich uczelni Polski, e wy sze szko³y we Wroc³awiu sprostaj¹ postawionym im zadaniom na równi z innymi oœrodkami. M³odzie Wroc³awia jest przekonana, e Ziemie Zachodnie

15 Przemówienie Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu 15 wróci³y na zawsze do Macierzy, e po nas wiele nastêpnych pokoleñ bêdzie studiowaæ w polskich miastach, jak Wroc³aw, Szczecin, Opole i w innych metropoliach Ziem Odzyskanych. Zapewnia³em, e my, pierwsi s³uchacze wy szych uczelni Wroc³awia, w³¹czymy siê bezpoœrednio po studiach do pracy w odbudowie i rozbudowie kraju. Obecnie mogê powiedzieæ, e tak siê w³aœnie sta³o. Ju w pierwszych latach powojennych zasz³y dwa wa ne dla Wroc³awia wydarzenia: pierwsze to Wystawa Ziem Odzyskanych w 1948 roku, a drugie to Œwiatowy Kongres Intelektualistów w sierpniu 1948 roku, który mia³ miejsce na Politechnice Wroc³awskiej. Wielu naszych kolegów uczestniczy³o w organizacji tego Kongresu, tak e mieliœmy okazjê poznaæ wielu s³awnych w œwiecie intelektualistów, wœród nich znakomitego malarza Pabla Picassa. W tym czasie w kraju mówi³o siê ogólnie, e Wroc³aw jest stolic¹ Ziem Odzyskanych. Przez kilkadziesi¹t lat pracowaliœmy aktywnie dla dobra kraju, a tak e dla zaspokojenia naszych ambicji i rozs³awienia Politechniki Wroc³awskiej. Ogromny dorobek Pierwszego Rocznika 1945 zawdziêczamy w du ej mierze naszym Profesorom. Niektórych chcia³bym tu przypomnieæ: 1. Profesorowie z Wydzia³u Architektury: Tadeusz Wróbel, Tadeusz Broniewski, Konrad Dyba, Andrzej Frydecki, Dobros³aw Czajka, Tadeusz Brzoza. 2. Profesorowie z Wydzia³u Budownictwa: Marian Janusz, Mieczys³aw Zachara, Józef Ko uchowski, Ludomir Suwalski, Dobros³aw Stro ecki, Wiktor Mamak, Kazimierz Zipser, Igor Kisiel, Adam Mitzel. 3. Profesorowie z Wydzia³u Chemicznego: Edward Sucharda, W³odzimierz Trzebiatowski, Edwin P³a ek, Henryk Kuczyñski, Dionizy Smoleñski, Zdzis³aw Zio³kowski. 4. Profesorowie z Wydzia³u Mechanicznego: Mieczys³aw S¹siadek, Roman Sobolski, Robert Szewalski, Kazimierz Szaw³owski, Stanis³aw Ochêduszko, Teodor Wróblewski, Ryszard Podarewski, Eugeniusz Kuczyñski, Egon Dworzak i W³adys³aw Chowaniec. Ponadto pragnê przypomnieæ tak e trzech znakomitych matematyków: Hugo Steinhaus, Edward Marczewski, W³adys³aw Œlebodziñski. Wszyscy ju nie yj¹. Nie yje ju te wielu naszych Kolegów i Kole anek z naszego rocznika. Pozwólcie Pañstwo, e zaproponujê teraz uczczenie Ich pamiêci minut¹ ciszy. O ówczesnej m³odzie y akademickiej Wroc³awia rektor Uniwersytetu i Politechniki, prof. dr Stanis³aw Kulczyñski tak pisa³ w Jednodniówce Bratniej Pomocy Studentów w 1948 r.: ( ) niezale nie od zagadnieñ naukowych, jakie staj¹ przed szko³ami akademickimi Wroc³awia, na barki tych instytucji spada pilne i trudne zadanie spo³eczne wykszta³cenia licznych kadr wysoko wykwalifikowanej m³odzie y, inteligencji, potrzebnej nam na wszystkich odcinkach gospodarczego i kulturalnego ycia. To ostatnie zadanie spe³niæ mog¹ szko³y akademickie jedynie przy wspó³dzia³aniu z m³odzie ¹. Aparat nadawczy, jakim jest doborowe grono profesorów i badaczy naukowych zrzeszonych na dziesiêciu wydzia³ach Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu wymaga licznego, aktywnego i zorganizowanego apa-

16 16 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej ratu odbiorczego, którym jest m³odzie. Organizowanie ycia m³odzie owego, uchylanie piêtrz¹cych siê przed m³odym pokoleniem trudnoœci zwi¹zanych ze studiami akademickimi, podsycanie zapa³u potrzebnego do pokonania wysi³ku podejmowanego przez nasz¹ m³odzie wœród ogromnych trudnoœci powojennego ycia jest zadaniem Bratniej Pomocy oraz studentów Uniwersytetu i Politechniki. Zadania te nasza m³odzie spe³nia dobrze, pracuj¹c nad podziw ofiarnie w oparciu o samopomoc i spó³dzielcze za³o enia, gospodaruj¹c oszczêdnie œrodkami, jakie na ten cel przeznacza spo³eczeñstwo. Oceniaj¹c trzyletni dorobek Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu nie mo na pomin¹æ udzia³u i wk³adu m³odzie y w realizacjê tego dzie³a. W okresie wahañ i niepewnoœci, jakim by³y pierwsze miesi¹ce po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, m³odzie przysz³a law¹ do Wroc³awia, zaludni³a to miasto rzesz¹ kilku tysiêcy m³odych i ruchliwych ludzi. Nie brak³o przedstawicieli m³odzie y tak e w pierwszej pionierskiej grupie, wkraczaj¹cej do miasta bezpoœrednio po jego kapitulacji. M³odzie wytrzyma³a próbê pierwszej zimy w nie ogrzanych, nie oszklonych i czêœciowo nie pokrytych salach wyk³adowych, pracowniach i mieszkaniach. Niema- ³y jest wk³ad m³odzie y w uporz¹dkowaniu budynków Uniwersytetu i Politechniki oraz w zabezpieczeniu mienia naukowego przed zniszczeniem i rabunkiem. Niema³y jest tak e wk³ad m³odzie y w stworzenie w³aœciwej atmosfery studiów, w³aœciwej postawy wobec zadañ, jakie podejmuje na Ziemiach Odzyskanych odwa nie i ofiarnie ca³a pracuj¹ca Polska. Ten ostatni moment zas³uguje na szczególne podkreœlenie. Jest on bowiem naczelnym wymogiem spo³ecznym stawianym m³odzie y. Mo na zadaæ pytanie, czy sprostaliœmy postawionym przez rektora Kulczyñskiego zadaniom. Jestem g³êboko przekonany, e dobrze spe³niliœmy nasz obowi¹zek wobec kraju i naszej Alma Mater. Przyczyniliœmy siê do odbudowy i rozbudowy kraju. Nasze Kole anki i Koledzy zaprojektowali wiele dróg, mostów, budynków i maszyn. Wprowadzili nowe technologie, opatentowali i opublikowali wiele rozwi¹zañ. Wykszta³cili wielu specjalistów. Wychowali kilka pokoleñ naszych nastêpców. Kolumbowie rocznik 1945 zaznaczyli sw¹ obecnoœæ, obejmuj¹c stanowiska dyrektorów zak³adów, przedsiêbiorstw i instytutów. Wielu z nich zosta³o profesorami, dziekanami, prorektorami, jeden rektorem, kilku doktorami honoris causa. Nazwiska wielu zosta³y wpisane do Ksiêgi Wspó³czesnych Uczonych, a nazwiska niektórych z nich wpisano na tablicê szczególnie zas³u onych dla Politechniki Wroc³awskiej. Magnificencjo, Wysoki Senacie, Wielce Szanowni Goœcie, w imieniu Pierwszych Studentów Politechniki Wroc³awskiej yczê Waszej Magnificencji oraz Dziekanom, Dyrektorom Instytutów i wszystkim nauczycielom akademickim dalszego rozwoju Politechniki i zajmowania poczesnego miejsca wœród œwiatowych uczelni oraz doczekania siê uczonego z Politechniki Wroc³awskiej, który otrzyma Nagrodê Nobla. Kole ankom i Kolegom oraz Osobom Towarzysz¹cym dziêkujê za udzia³ i yczê mi³ego pobytu w naszym piêknym Wroc³awiu.

17 17 Wyst¹pienie JM Rektora Politechniki Wroc³awskiej prof. Tadeusza Wiêckowskiego Chcia³bym teraz Pañstwu pokazaæ obecny stan Politechniki Wroc³awskiej i przedstawiæ plany rozwoju uczelni. Misj¹ naszej uczelni jest: kszta³towanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowoœci spo³ecznoœci akademickiej; wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki; kszta³cenie wysokiej klasy specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy; transfer wiedzy do gospodarki; innowacyjnoœæ badañ naukowych; pielêgnowanie wartoœci i tradycji akademickich; wszechstronna wspó³praca z innymi uczelniami. W jaki sposób realizujemy tê misjê? Na 12 wydzia³ach i w Studium Kszta³cenia Podstawowego studiuje prawie 33 tysi¹ce studentów pod opiek¹ i kierownictwem dwóch tysiêcy pracowników naukowo-dydaktycznych, z czego ponad 500 to samodzielni pracownicy naukowi. Jesteœmy jednym z najwiêkszych na Dolnym Œl¹sku pracodawców. Wszystkie nasze kierunki kszta³cenia maj¹ akredytacjê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Czym dysponujemy? Mamy ponad 260 budynków z nowoczesnymi laboratoriami, bibliotekami, salami dydaktycznymi wyposa onymi multimedialnie, 360 sal i pracowni wyk³adowo-æwiczeniowych, ponad 430 laboratoriów dydaktycznych, ponad 80 laboratoriów komputerowych, pracownie komputerowe i czytelnie z ca³odobowym dostêpem do Internetu. We Wroc³awiu mówi siê, e jesteœmy najwiêkszym kamienicznikiem w mieœcie. Bud et Politechniki Wroc³awskiej siêga 1/3 bud etu województwa dolnoœl¹skiego. Jak jesteœmy oceniani? Jak inni nas widz¹? Do rankingów trzeba oczywiœcie podchodziæ z rezerw¹. Ale nie nale y siê martwiæ tym, e w zestawieniu Rzeczpospolitej i Perspektyw nie schodzimy poni ej trzeciego miejsca wœród uczelni technicznych i pierwszej pi¹tki wœród wszystkich uczelni publicznych w Polsce. Politechnika Wroc³awska prowadzi programy wymiany miêdzynarodowej dla studentów i doktorantów, podpisuje umowy z uczelniami na ca³ym œwiecie jest ich ponad 150, z dwunastoma z nich prowadzimy program podwójnego dyplomowania. Mamy w naszej uczelni ponad 140 kó³ naukowych, dzia³a tu prawie 30 organizacji studenckich.

18 18 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Prowadzimy projekty badawcze. Kilkadziesi¹t z nich to projekty unijne, w których Politechnika Wroc³awska jest liderem b¹dÿ partnerem. Ich ³¹czna kwota to kilkaset milionów z³otych. Przywi¹zujemy du ¹ wagê do rozwoju nauki. Bo uniwersytet badawczy nie istnieje bez badañ naukowych. Jesteœmy niekwestionowanym liderem, jeœli chodzi o liczbê patentów prawie 80 rocznie. Nastêpna uczelnia Politechnika Warszawska ma ich ponad po³owê mniej. Pere³k¹ uczelni s¹ laboratoria akredytowane. Jest ich 12, w tym jedno z certyfikatem Unii Europejskiej. Ale nie chcemy na tym poprzestaæ. Dlatego inwestujemy równie w zaplecze dydaktyczne i badawcze. Obecnie prowadzimy kilka du ych inwestycji, które znacz¹co poprawi¹ i unowoczeœni¹ nasz¹ bazê. Pierwsza z nich to Technopolis, dwa budynki dedykowane nowoczesnym technologiom: Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych przy ul. Janiszewskiego; Centrum Edukacyjno-Technologiczne przy ul. D³ugiej. W tej czêœæ kampusu ju poczyniliœmy inwestycje. Niedawno oddaliœmy do u ytku nowy budynek i zmodernizowane laboratoria nanotechnologiczne. Zaczynamy budowê kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM, gdzie swoj¹ siedzibê znajd¹ wydzia³y zwi¹zane z naukami o Ziemi. To krok historyczny Politechnika przekroczy Odrê kompleks stanie po drugiej stronie kampusu g³ównego, przy ul. Na Grobli. I najwiêksze wyzwanie: Œrodowiskowa Biblioteka Nauk Œcis³ych i Technicznych BIBLIOTECH. W pe³ni cyfrowa, ze zdigitalizowanymi zbiorami, na miarê ju nie XXI, a chyba kolejnego wieku. Budowa kosztowna, wymagaj¹ca wielu zabiegów i uzgodnieñ. W planach mamy powstanie Strefy Kultury Studenckiej, czyli miejsca, gdzie nasza m³odzie bêdzie mog³a coœ zjeœæ, pobawiæ siê, podyskutowaæ o filmach w DKF-ie, rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania. Nie zapominamy o istniej¹cej substancji. Zaczêliœmy remonty kilku obiektów, niektóre jak budynek A-10 doczeka³y siê pe³nej modernizacji. Teraz przyszed³ czas na obiekty z serii C czyli przede wszystkim Wydzia³ Budownictwa oraz Elektroniki oraz B-1. Remontujemy sukcesywnie domy studenckie, budujemy nowy parking w kampusie g³ównym, bo to sprawa wa na zarówno dla pracowników, jak i studentów. Wa ne jest to, e Politechnika na te inwestycje pozyskuje œrodki europejskie. Nie siêga do w³asnych zasobów, a jeœli ju to w stopniu minimalnym. Wykorzystujemy ten dobry dla polskich uczelni czas na inwestowanie. Mam nadziejê, e dziêki temu Politechnika Wroc³awska za kilka lat bêdzie w sensie materialnym inn¹ uczelni¹. Ale nie wolno nam przy tym zapomnieæ i my nie zapominamy o najwa niejszej rzeczy: o inwestycji w ludzi. Bo nie zbudujemy nowoczesnej uczelni bez kadry, bez m³odych naukowców. Dziêkujê bardzo za to wa ne i mi³e spotkanie.

19 19 Wrêczanie dyplomów honorowych i odznaczeñ Wrêczenie dyplomów Jego Magnificencja Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski w asyœcie Przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej mgra in. Jerzego askawca wrêczy³ dyplomy honorowe wszystkim obecnym Pierwszym Absolwentom Politechniki Wroc³awskiej. Wrêczenie dyplomów by³o okazj¹ do krótkiej rozmowy Jego Magnificencji z ka dym z obecnych Pierwszych Absolwentów. Jego Magnificencja z³o y³ równie osobiste gratulacje i yczenia zdrowia.

20 20 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Absolwenci Wydzia³u Architektury: (Tadeusz Wiêckowski), Tadeusz Biesiekierski, Bronis³aw Firla, Mieczys³aw Gliszczyñski, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Jerzy Kaczmarski, Bogna Klimczewska, Zdzis³aw Kuhl, Czes³aw Oleksy, Maria Tawryczewska Absolwenci Wydzia³u Budownictwa: (Jerzy askawiec, Tadeusz Wiêckowski), Mieczys³aw Chmiel, Stefan Dyga, Edward Glinkowski, Boles³aw Hebrowski, Stanis³aw Kamiñski, Iœcis³aw Karabon, Jan Kmita, Bogus³aw Lipski, Edward Mielcarzewicz, W³odzimir Skibiñski, Krzysztof Sokolnicki (Kazimierz Banyœ)

21 Wrêczanie dyplomów honorowych i odznaczeñ 21 Absolwenci Wydzia³u Chemicznego: (Jerzy askawiec), Adam Bartecki, Witold Fuchs, Antoni Gromkowski, Lechos³aw Gwiazdowski, Bohdan Karabon, (Andrzej Matynia, Tadeusz Wiêckowski), Kazimierz Ko³odziej, Stanis³aw Maciaszek, Alina Maluga, Irena Szanser, Stanis³aw Szczerba, Tadeusz Ziemba Absolwenci Wydzia³u Elektrycznego: (Jerzy askawiec, Tadeusz Wiêckowski), Józef Buck, Jerzy Kluk, Ignacy Sieros³awski, Tadeusz Sulima, Stefan Œcibor-Rylski, Zbigniew Wojnarowicz

22 22 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Absolwenci Wydzia³u Mechanicznego: (Tadeusz Wiêckowski), Jerzy Bar, Andrzej Burmecha, Antoni Dziama, Lechos³aw Han, Henryk Hawrylak, Roman Koch, Janusz Mittek, Szymon Pilecki, Wac³aw Po³o yñski, Józef Rogowski, Zdzis³aw Samsonowicz, Andrzej So³tyñski, Jerzy Stañda, Czes³aw Szczurkowski, Zbigniew Zwoliñski (Jerzy askawiec, Kazimierz Banyœ) Wyst¹pienie Prezesa Wroc³awskiego Oddzia³u SARP dra arch. Macieja Hawrylaka Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich dr arch. Maciej Hawrylak w towarzystwie JM Rektora prof. Tadeusza Wiêckowskiego i prof. Kazimierza Banysia wrêczy³ dyplomy honorowe architektom i podkreœli³, e ta pierwsza grupa architektów wykaza³a siê aktywnoœci¹ w odbudowie i rozbudowie Wroc³awia i Dolnego Œl¹ska. Prezes Wroc³awskiego Oddzia³u SARP dr arch. Maciej Hawrylak (w œrodku) wrêcza dyplomy Stowarzyszenia Architektów Polskich

23 Wrêczanie dyplomów honorowych i odznaczeñ lat Uczelni Technicznej, 65 lat Politechniki Wroc³awskiej Przypadaj¹ca w tym roku rocznica 65-lecia Politechniki Wroc³awskiej i 100-lecia uczelni technicznej jest niepowtarzaln¹ okazj¹ do uhonorowania jej pierwszych studentów. Niepowtarzaln¹ zapewne dlatego, i kolejne rocznice bêd¹ siê zapewne odbywa³y ju bez udzia³u samych zainteresowanych. Dlatego te szczególnie gor¹co nale y przywitaæ na tej uroczystoœci przyby³e grono 10 studentów: Tadeusza Biesiekierskiego, Bronis³awa Firlê, Mieczys³awa Gliszczyñskiego, Jadwigê Grabowsk¹-Hawrylak, Jerzego Kaczmarskiego, Bognê Klimczewsk¹, Zdzis³awa Kuhla, Czes³awa Oleksego i Mariê Tawryczewsk¹, a tak e Rados³awê Lombarsk¹ i Wandê Zarzyck¹, chocia nie mog³y zjawiæ siê na tej Ceremonii mimo wczeœniejszego potwierdzenia udzia³u. Jako prezes Oddzia³u Wroc³awskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, organizacji o równie d³ugiej tradycji, mam niew¹tpliwy zaszczyt honorowaæ studentów pierwszego rocznika Wydzia³u Budownictwa, w póÿniejszym okresie przekszta³conego w samodzielny Wydzia³ Architektury. Jest to tak e symboliczne (dos³ownie i w przenoœni) honorowanie przez uczniów swoich nauczycieli. Jako absolwent Wydzia³u Architektury by³em uczniem prof. Tadeusza Biesiekierskiego, a tak e jako syn Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak by³em jej wychowankiem nie tylko dos³ownie, ale przede wszystkim w sensie profesjonalnym. Studentów pierwszego rocznika, z racji czasu, w jakim przysz³o im zdobywaæ wiedzê, a póÿniej doœwiadczenie zawodowe, mo na z ca³a pewnoœci¹ okreœliæ mianem pionierów. Ka dy pod¹ aj¹cy now¹ drog¹ ma trudniejsze zadanie do spe³nienia. Okres powojenny dodatkowo uczyni³ tê drogê ekstremalnie trudn¹. Problemy zwi¹zane z niskim standardem ycia, brakiem podstawowych materia³ów do nauki i z³ymi warunkami lokalowymi musia³y odbiæ siê na postawach przysz³ych architektów, wzmacniaj¹c ich duchowo i czyni¹c odpornymi na przeciwieñstwa losu. Ale te okresy pionierskie maj¹ niezaprzeczalne plusy, w jakich ka dy rocznik studentów, nie tylko architektów, chcia³by mieæ swój udzia³. Tym najbardziej istotnym elementem jest bezsprzecznie szybkie wejœcie w pe³ne ycie zawodowe i mo liwoœæ realizacji pasji twórczej. Kszta³towania i wcielania w ycie w³asnych wizji zawodowych. Dlatego te pokolenie powojenne wnios³o ogromny wk³ad w kszta³towanie nowego obrazu architektury na terenie Wroc³awia, miejsca macierzystej uczelni, ale tak e innych rejonów, do których absolwenci pierwszego Rocznika po ukoñczeniu studiów wyjechali. Wszêdzie tam obok starszych kolegów budowali od nowa Polskê. Jednak wiêkszoœæ studentów by³a pionierami odbudowy ze zniszczeñ Wroc³awia. Ju jako studenci odbywali praktyki, a jako architekci walnie przyczynili siê do odtworzenia najpierw Starego Miasta, a póÿniej do jego budowy i rozbudowy. Tak wiêc studenci pierwszego rocznika w latach 50., okresie socrealizmu, nabierali doœwiadczenia zawodowego i koncentrowali siê na odbudowie ze zniszczeñ. Moment uzyskiwania pe³ni si³ twórczych, przez by³ych studentów pierwszego rocznika przypad³ na pe³en dynamicznej rozbudowy okres lat 60. i 70. Zaowocowa³o to szeregiem wspania³ych realizacji, z których czêœæ zapewne ju niebawem zostanie wpisana na karty historii architektury miasta Wroc³awia, Warszawy czy innych rejonów Polski, a tak e poza granicami Polski, bo takie te koleje losu by³y ich udzia³em. Niektóre dzie³a ju znajduj¹ siê w najnowszych podrêcznikach architektury Wroc³awia i stanowi¹ œwiadectwo tamtych wspania³ych lat. Naszym zadaniem jako nastêpców jest sta³e przypominanie o tych pionierskich czasach oraz podejmowanie starañ w celu ochrony spuœcizny po pierwszym (choæ nie tylko) roczniku studentów i absolwentów póÿniejszego Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej. Prezes SARP O/Wroc³aw dr arch. Maciej Hawrylak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 22137 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Antropologia religii

Antropologia religii Antropologia religii wybór esejów tom III ZAK AD ANTROPOLOGII HISTORYCZNEJ INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa 2003 Wybór tekstów: Arkadiusz So³tysiak Redakcja: Arkadiusz So³tysiak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

- o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Warszawa, dnia 5 marca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim. Prezes Aleksandra Kubiak,e-mail: alekskubiak@interia.pl. V-ce prezes Kinga Komorowska e-mail: agnik1313@interia.pl

Kto jest kim. Prezes Aleksandra Kubiak,e-mail: alekskubiak@interia.pl. V-ce prezes Kinga Komorowska e-mail: agnik1313@interia.pl Kto jest kim Prezes Aleksandra Kubiak,e-mail: alekskubiak@interia.pl V-ce prezes Kinga Komorowska e-mail: agnik1313@interia.pl Sekretarz Wiktor Budzisz,e-mail: sicklunatic@inetria.pl Z zyciastudenckiegokola

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

Akademia Rolnicza w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych doktora: doktor nauk rolniczych w dyscyplinach:

Akademia Rolnicza w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych doktora: doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 162 Warszawa, 22 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l h Konferencja Naukowa Studentów od 10 lat. wszystkie dziedziny nauki i technik charakter problemów. architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka ekonomia matematyka teleinformatyka informatyka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15 Spis tre ci Przedmowa... 13 Wst p... 15 Archiwum Lata 1935 1938... 31 1935 marzec 1 Fragment uchwa y Ogólnopolskiego Zjazdu Fachoworolniczego... 33 1935 kwiecie l Czes aw Bobrowski. Pami tniki ch opów...

Bardziej szczegółowo