Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA"

Transkrypt

1 Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA ZJAZDU W 2010 ROKU ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ Z OKAZJI 65-LECIA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ I 100-LECIA UCZELNI TECHNICZNYCH WE WROC AWIU Opracowa³ Kazimierz Banyœ Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2010

2 Zespó³ redakcyjny czêœci II Kazimierz BANYŒ Tadeusz BIESIEKIERSKI Otton D BROWSKI Jerzy FEKECZ Andrzej IDZIKOWSKI Edward MIELCARZEWICZ Opracowanie redakcyjne Wojciech KRAL (czêœæ II) El bieta URAWSKA- UCZYÑSKA (czêœæ I) Korekta Alina KACZAK El bieta URAWSKA- UCZYÑSKA Fotografie Krzysztof MAZUR Ok³adka wed³ug projektu Wojciecha KANIOWSKIEGO Czêœæ II. Biogramy absolwentów wydano na podstawie Ksiêgi Pami¹tkowej Zjazdu Pierwszych S³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej z okazji 60-lecia Uczelni , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 2005 Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ niniejszej ksi¹ ki, zarówno w ca³oœci, jak i we fragmentach, nie mo e byæ reprodukowana w sposób elektroniczny, fotograficzny i inny bez zgody wydawcy i w³aœcicieli praw autorskich. Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 2010 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ Wybrze e Wyspiañskiego 27, Wroc³aw www. ISBN Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wroc³awskiej. Zam. nr 1242/2010.

3 Czêœæ I Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej w 2010 r.

4 4 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Wspólna fotografia uczestników wyk³adu poprowadzonego w dniu 15 listopada 1945 roku przez prof. Kazimierza Idaszewskiego. W wydarzeniu tym udzia³ brali: (od lewej) Kazimierz Or³owski, Kazimierz Mœciwujewski, Wilhelm Wêglarski, Tadeusz Tomankiewicz, Boles³aw Chojnacki, Pawe³ Baron, Jerzy Krzyczkowski, in. W³adys³aw Ko³ek, Witold Medyñski, prof. Kazimierz Idaszewski, Antoni Weber, in. Andrzej Jellonek, Zbigniew Orzeszkowski, Zdzis³aw osiak, Antoni Kozie³, Stanis³aw Fortuna, Zbigniew Jaszczewski, Zbigniew Godziñski, Stefan Sieniawski, N.N. Autor fotografii: Henryk Poniewierski

5 5 Przedmowa Przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej Szanowni Pañstwo, Szanowni Nasi Absolwenci rocznika 1950, mieliœmy przyjemnoœæ w dniu 12 czerwca 2010 roku uczestniczyæ wraz z Pañstwem w wa nym dla Was i jak e wa nym dla ca³ej naszej politechnicznej spo³ecznoœci spotkaniu. Dobr¹ tradycj¹ pielêgnowan¹ przez wszystkie wydzia³y Politechniki s¹ okresowe, organizowane zazwyczaj co 5 lat, spotkania kole eñskie poszczególnych roczników. Takiego jednak spotkania jak Wasze, w 60 rocznicê ukoñczenia studiów, jeszcze nigdy nie by³o. Jako Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej byliœmy dumni, e w naszym dzia³aniu mo emy uczestniczyæ i wspó³organizowaæ takie wzruszaj¹ce wydarzenia. Stowarzyszenie takie jak nasze (SAPWr) si³¹ rzeczy w swej dzia³alnoœci opiera siê na historii swojej, swojej uczelni i swoich cz³onków. Bez znajomoœci swej tradycji, bez tych fundamentów, nie mo na zbudowaæ trwa³ej budowli. Politechnika Wroc³awska, z której jesteœmy tak dumni, niesie ze sob¹ chlubny baga historii (czyli równie historie Waszego ycia), a co wa niejsze niesie ze sob¹ przysz³oœæ. Dla nauki, dla Polski, jak równie dla swoich obecnych absolwentów, z których tak jak teraz jest dumna z Was bêdzie dumna w przysz³oœci. W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów yczymy Wam zdrowia i pomyœlnoœci i do nastêpnego za 5 lat spotkania. Jerzy askawiec Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej

6 6 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Zjazdy Pierwszych Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej W 1945 roku studia na Politechnice Wroc³awskiej rozpoczê³o 595 osób. Do 1950 roku dyplomy otrzyma³y 492 osoby. Zjazdy Pierwszych Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej s¹ organizowane co 5 lat. Pierwszy Zjazd zosta³ zorganizowany w 1975 r., przyby³o wówczas 205 osób. W drugim ZjeŸdzie w 1980 r. uczestniczy³o 185 osób. Trzeci Zjazd odby³ siê w 1985 r. i bra³o w nim udzia³ 168 osób. Wydano wówczas Ksiêgê Pami¹tkow¹ Pierwszych S³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej Roku Inauguracyjnego Ksiêgê licz¹c¹ 180 stron przygotowa³ Komitet redakcyjny: Kazimierz Banyœ (przewodnicz¹cy), Jerzy Fekecz, Tadeusz Izbicki, Edward Mielcarzewicz, Tadeusz Pieni¹ ek. S³owo wstêpne napisa³ ówczesny rektor PWr. nasz Kolega prof. Jan Kmita. Czwarty Zjazd odby³ siê w 1990 r., uczestniczy³o w nim 205 osób. Na pi¹tym ZjeŸdzie w 1995 r. by³o obecnych 156 osób. Szósty Zjazd zosta³ zorganizowany w 2000 r. i wziê³o w nim udzia³ 148 osób. W siódmym ZjeŸdzie w 2005 r. uczestniczy³o natomiast 98 osób. Z okazji Zjazdu wydano Ksiêgê Pami¹tkow¹ Zjazdu Pierwszych S³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej z okazji 60-lecia uczelni Ksiêga zosta³a przygotowana przez Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Kazimierz Banyœ (przewodnicz¹cy), Tadeusz Biesiekierski, Otton D¹browski, Jerzy Fekecz, Andrzej Idzikowski Edward Mielcarzewicz. Liczba stron 166. S³owo wstêpne napisa³ ówczesny rektor PWr. prof. Tadeusz Luty, a Refleksje i podziêkowania ówczesny przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej prof. Jan Kmita. 12 czerwca 2010 r. odby³ siê ju ósmy Zjazd, wziê³o w nim udzia³ 55 absolwentów. Zjazd zosta³ zorganizowany przez Komitet w sk³adzie: prof. Kazimierz Banyœ przewodnicz¹cy (Wydzia³ Mechaniczny), prof. Otton D¹browski (Wydzia³ Budownictwa), prof. Tadeusz Biesiekierski (Wydzia³ Architektury), prof. Jerzy Fekecz (Wydzia³ Elektryczny), prof. Henryk Hawrylak (Wydzia³ Mechaniczny), prof. Bohdan Karabon (Wydzia³ Chemiczny), prof. Jan Kmita (Wydzia³ Budownictwa), prof. Edward Mielcarzewicz (Wydzia³ Budownictwa), prof. Jerzy Stañda (Wydzia³ Mechaniczny), prof. Tadeusz Sulima (Wydzia³ Elektryczny), prof. Zdzis³aw Samsonowicz (Wydzia³ Mechaniczny).

7 7 Otwarcie Zjazdu W ZjeŸdzie uczestniczyli Absolwenci Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej w liczbie 53 osób i 40 osób towarzysz¹cych, Senat Politechniki Wroc³awskiej, profesorowie i nauczyciele akademiccy. Ogó³em oko³o 150 osób. Zgodnie z programem Zjazd odby³ siê r. Rozpocz¹³ siê Msz¹ Œwiêt¹ odprawion¹ w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldzkim, koncelebrowan¹ przez ks. prof. Waldemara Irka Rektora Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu, ks. prof. Jerzego Machnacza i ks. Paw³a Bujaka. W czasie mszy ksi¹dz prof. Waldemar Irek wyg³osi³ wzruszaj¹c¹ homiliê poœwiêcon¹ Absolwentom Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej. Msza œw. koncelebrowana przez ks. Waldemara Irka, ks. Jerzego Machnacza i ks. Paw³a Bujaka w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Jezusowego Po nabo eñstwie wspólnie z JM Rektorem prof. Tadeuszem Wiêckowskim z³o- ono Ksiê om serdeczne podziêkowania. Uczestnicy Zjazdu, po ich powitaniu przed Koœcio³em, przeszli pod Pomnik Martyrologii Profesorów Lwowskich, gdzie JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski, Jan Kmita i Kazimierz Banyœ z³o yli wieniec.

8 8 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Uczestnicy Zjazdu w koœciele Sk³adanie podziêkowañ ks. prof. Waldemarowi Irkowi. JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski, Kazimierz Banyœ, Jerzy askawiec, Jan Kmita

9 Otwarcie Zjazdu 9 Kazimierz Banyœ i Jan Kmita sk³adaj¹ wieniec pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich Wieniec sk³ada JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski z osobami towarzysz¹cymi Uczestnicy Zjazdu przeszli nastêpnie do Gmachu G³ównego, gdzie o godzinie rozpoczê³a siê g³ówna czêœæ uroczystoœci. Za sto³em prezydialnym miejsca zajêli: JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski, Kazimierz Banyœ, Jan Kmita, Zdzis³aw Samsonowicz, Janusz Górniak (przewodnicz¹cy spotkania) i Jerzy askawiec (Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej).

10 10 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski i Kazimierz Banyœ wchodz¹ do Auli Spotkanie otworzy³ doc. Janusz Górniak, a Chór Kameralny Politechniki Wroc³awskiej Consonanza odœpiewa³ Gaude Mater Polonia, po czym JM Rektor prof. Tadeusz Wiêckowski powita³ uczestników Zjazdu. Za sto³em prezydialnym od lewej: Janusz Górniak, Przewodnicz¹cy SA PWr. Jerzy askawiec, Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Kazimierz Banyœ, JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski, Jan Kmita, Zdzis³aw Samsonowicz

11 11 Powitanie goœci przez JM Rektora Politechniki Wroc³awskiej prof. Tadeusza Wiêckowskiego Szanowni Pañstwo, dzisiejszy dzieñ jest wa ny dla Politechniki Wroc³awskiej. Chcia³bym przywitaæ korpus dziekanów, cz³onków Senatu Politechniki Wroc³awskiej, przedstawicieli studentów, rektorów-seniorów. Witam Was, Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej, w murach Waszej, w murach naszej wspólnej uczelni. JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski wita zebranych Kiedy pó³ roku temu z prof. Janem Kmit¹ byliœmy na wrêczaniu dyplomów absolwentom Wydzia³u Budownictwa, Profesor powiedzia³, e Politechnika wypuszcza swoje dzieci. Teraz, po ponad pó³ wieku, dzieci wróci³y. Mam bowiem nadziejê, e bêdziecie Pañstwo w tej wspó³czesnej Politechnice Wroc³awskiej czuli siê jak we wspólnym domu. Czy Politechnika Wroc³awska by³aby taka dziœ, gdyby nie Wy? Czêœæ z Was przyjecha³a do Wroc³awia i budowa³a nasz¹ Politechnikê. Tu, w murach poniemieckiej Wy szej Szko³y Technicznej znaleÿli swoje miejsce i studenci, i nauczyciele akademiccy, którzy duchem zwi¹zani byli ze Lwowem, z Politechnik¹

12 12 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Lwowsk¹, z Uniwersytetem Jana Kazimierza, z innymi oœrodkami akademickimi na Wschodzie. Kiedy dzisiaj wspólnie sk³adaliœmy kwiaty pod Pomnikiem Pomordowanych Profesorów Lwowskich, to by³ to gest symboliczny. Bo ta intelektualna czêœæ polskiego Lwowa jest tu, we Wroc³awiu. Ci, którzy zostali na Wzgórzach Wuleckich, duchem s¹ z nami. I to dziêki nim oraz dziêki tym, którzy przez nastêpne lata budowali Politechnikê Wroc³awsk¹, mamy dzisiaj tak¹ uczelniê: nowoczesn¹, nastawion¹ na zaawansowane badania naukowe i kszta³cenie m³odzie y na wysokim poziomie.

13 13 Przemówienie Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej prof. Kazimierza Banysia Magnificencjo, Wysoki Senacie, Wielce Szanowni, Czcigodni i Dostojni Zebrani. Drogie Kole anki i Koledzy, wystêpujê tu jako przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej. Jestem ogromnie wzruszony i zaszczycony, e mam wielki honor powitaæ Pañstwa zebranych tu w Auli naszej Politechniki Wroc³awskiej. Pozwólcie Pañstwo, e w skrócie przedstawiê kilka informacji zwi¹zanych z naszym Zjazdem. Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu prof. Kazimierz Banyœ

14 14 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Spotykamy siê na kolejnym ZjeŸdzie Pierwszych Studentów Politechniki Wroc³awskiej w 65 lat od rozpoczêcia i 61 lat od zakoñczenia studiów, a tak e w stulecie od utworzenia we Wroc³awiu Wy szej Szko³y Technicznej. Druga wojna œwiatowa trwaj¹ca od 1 wrzeœnia 1939 r. zakoñczy³a siê 9 maja 1945 roku. Ju w 10 maja 1945 roku przyby³a do Wroc³awia Naukowa Grupa w liczbie 26 osób (wœród których by³ zal¹ ek cztery osoby przysz³ej Stra y Akademickiej). Grupa ta zosta³a zorganizowana w Krakowie przez by³ego rektora Uniwersytetu Lwowskiego profesora Stanis³awa Kulczyñskiego. W czerwcu i lipcu utworzono Stra Akademick¹ w liczbie oko³o 200 osób, które przejê³y opiekê nad budynkami Politechniki i Uniwersytetu. Stra Akademicka skutecznie zabezpieczy³a mienie Uczelni i dzia³a³a do 24 grudnia 1945 roku. Dzia³alnoœæ Uczelni pod nazw¹ Uniwersytet i Politechnika we Wroc³awiu rozpoczê³a siê formalnie na podstawie dekretu z 24 sierpnia 1945 roku. Rektorem zosta³ prof. Stanis³aw Kulczyñski, a prorektorem do spraw Politechniki i rzeczywistym jej gospodarzem prof. Edward Sucharda. W rzeczywistoœci Politechnika Wroc³awska podjê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 15 listopada 1945 r. wyk³adem prof. Kazimierza Idaszewskiego. Wspania³a by³a atmosfera tamtych miesiêcy i kolejnych lat naszych studiów. M³odzie po piêciu latach wojny z³akniona wiedzy nie liczy³a siê z trudnoœciami. Ju na pierwszym roku studiów wielu kolegów podjê³o pracê jako asystenci wolontariusze lub zastêpcy asystentów. Zorganizowaliœmy Bratni¹ Pomoc i ko³a naukowe studentów, a przede wszystkim domy akademickie przy ul. Stanis³awskiego i Kotsisa. Na Politechnice utworzono wówczas cztery wydzia³y: Chemiczny Budownictwa i Architektury Hutniczy Mechaniczno-Elektryczny. W 1946 roku zlikwidowano Wydzia³ Hutniczy i powo³ano piêæ wydzia³ów: Architektury Budownictwa Chemiczny Elektryczny Mechaniczny Studenci z Wydzia³u Hutniczego zostali przyjêci na inne wydzia³y Politechniki Wroc³awskiej (11 osób przyjêto na Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie). Do wa niejszych wydarzeñ w skali kraju zaliczy³bym Pierwszy Ogólnopolski Kongres Akademicki w czerwcu 1946 roku w Warszawie, w którym mia³em zaszczyt braæ udzia³ jako prezes Ko³a Naukowego Studentów Hutników. Wyg³osi- ³em tam przemówienie dotycz¹ce naszej Uczelni: Jako przedstawiciel uczelni wroc³awskich zapewniam zebranych reprezentantów wszystkich uczelni Polski, e wy sze szko³y we Wroc³awiu sprostaj¹ postawionym im zadaniom na równi z innymi oœrodkami. M³odzie Wroc³awia jest przekonana, e Ziemie Zachodnie

15 Przemówienie Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu 15 wróci³y na zawsze do Macierzy, e po nas wiele nastêpnych pokoleñ bêdzie studiowaæ w polskich miastach, jak Wroc³aw, Szczecin, Opole i w innych metropoliach Ziem Odzyskanych. Zapewnia³em, e my, pierwsi s³uchacze wy szych uczelni Wroc³awia, w³¹czymy siê bezpoœrednio po studiach do pracy w odbudowie i rozbudowie kraju. Obecnie mogê powiedzieæ, e tak siê w³aœnie sta³o. Ju w pierwszych latach powojennych zasz³y dwa wa ne dla Wroc³awia wydarzenia: pierwsze to Wystawa Ziem Odzyskanych w 1948 roku, a drugie to Œwiatowy Kongres Intelektualistów w sierpniu 1948 roku, który mia³ miejsce na Politechnice Wroc³awskiej. Wielu naszych kolegów uczestniczy³o w organizacji tego Kongresu, tak e mieliœmy okazjê poznaæ wielu s³awnych w œwiecie intelektualistów, wœród nich znakomitego malarza Pabla Picassa. W tym czasie w kraju mówi³o siê ogólnie, e Wroc³aw jest stolic¹ Ziem Odzyskanych. Przez kilkadziesi¹t lat pracowaliœmy aktywnie dla dobra kraju, a tak e dla zaspokojenia naszych ambicji i rozs³awienia Politechniki Wroc³awskiej. Ogromny dorobek Pierwszego Rocznika 1945 zawdziêczamy w du ej mierze naszym Profesorom. Niektórych chcia³bym tu przypomnieæ: 1. Profesorowie z Wydzia³u Architektury: Tadeusz Wróbel, Tadeusz Broniewski, Konrad Dyba, Andrzej Frydecki, Dobros³aw Czajka, Tadeusz Brzoza. 2. Profesorowie z Wydzia³u Budownictwa: Marian Janusz, Mieczys³aw Zachara, Józef Ko uchowski, Ludomir Suwalski, Dobros³aw Stro ecki, Wiktor Mamak, Kazimierz Zipser, Igor Kisiel, Adam Mitzel. 3. Profesorowie z Wydzia³u Chemicznego: Edward Sucharda, W³odzimierz Trzebiatowski, Edwin P³a ek, Henryk Kuczyñski, Dionizy Smoleñski, Zdzis³aw Zio³kowski. 4. Profesorowie z Wydzia³u Mechanicznego: Mieczys³aw S¹siadek, Roman Sobolski, Robert Szewalski, Kazimierz Szaw³owski, Stanis³aw Ochêduszko, Teodor Wróblewski, Ryszard Podarewski, Eugeniusz Kuczyñski, Egon Dworzak i W³adys³aw Chowaniec. Ponadto pragnê przypomnieæ tak e trzech znakomitych matematyków: Hugo Steinhaus, Edward Marczewski, W³adys³aw Œlebodziñski. Wszyscy ju nie yj¹. Nie yje ju te wielu naszych Kolegów i Kole anek z naszego rocznika. Pozwólcie Pañstwo, e zaproponujê teraz uczczenie Ich pamiêci minut¹ ciszy. O ówczesnej m³odzie y akademickiej Wroc³awia rektor Uniwersytetu i Politechniki, prof. dr Stanis³aw Kulczyñski tak pisa³ w Jednodniówce Bratniej Pomocy Studentów w 1948 r.: ( ) niezale nie od zagadnieñ naukowych, jakie staj¹ przed szko³ami akademickimi Wroc³awia, na barki tych instytucji spada pilne i trudne zadanie spo³eczne wykszta³cenia licznych kadr wysoko wykwalifikowanej m³odzie y, inteligencji, potrzebnej nam na wszystkich odcinkach gospodarczego i kulturalnego ycia. To ostatnie zadanie spe³niæ mog¹ szko³y akademickie jedynie przy wspó³dzia³aniu z m³odzie ¹. Aparat nadawczy, jakim jest doborowe grono profesorów i badaczy naukowych zrzeszonych na dziesiêciu wydzia³ach Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu wymaga licznego, aktywnego i zorganizowanego apa-

16 16 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej ratu odbiorczego, którym jest m³odzie. Organizowanie ycia m³odzie owego, uchylanie piêtrz¹cych siê przed m³odym pokoleniem trudnoœci zwi¹zanych ze studiami akademickimi, podsycanie zapa³u potrzebnego do pokonania wysi³ku podejmowanego przez nasz¹ m³odzie wœród ogromnych trudnoœci powojennego ycia jest zadaniem Bratniej Pomocy oraz studentów Uniwersytetu i Politechniki. Zadania te nasza m³odzie spe³nia dobrze, pracuj¹c nad podziw ofiarnie w oparciu o samopomoc i spó³dzielcze za³o enia, gospodaruj¹c oszczêdnie œrodkami, jakie na ten cel przeznacza spo³eczeñstwo. Oceniaj¹c trzyletni dorobek Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu nie mo na pomin¹æ udzia³u i wk³adu m³odzie y w realizacjê tego dzie³a. W okresie wahañ i niepewnoœci, jakim by³y pierwsze miesi¹ce po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, m³odzie przysz³a law¹ do Wroc³awia, zaludni³a to miasto rzesz¹ kilku tysiêcy m³odych i ruchliwych ludzi. Nie brak³o przedstawicieli m³odzie y tak e w pierwszej pionierskiej grupie, wkraczaj¹cej do miasta bezpoœrednio po jego kapitulacji. M³odzie wytrzyma³a próbê pierwszej zimy w nie ogrzanych, nie oszklonych i czêœciowo nie pokrytych salach wyk³adowych, pracowniach i mieszkaniach. Niema- ³y jest wk³ad m³odzie y w uporz¹dkowaniu budynków Uniwersytetu i Politechniki oraz w zabezpieczeniu mienia naukowego przed zniszczeniem i rabunkiem. Niema³y jest tak e wk³ad m³odzie y w stworzenie w³aœciwej atmosfery studiów, w³aœciwej postawy wobec zadañ, jakie podejmuje na Ziemiach Odzyskanych odwa nie i ofiarnie ca³a pracuj¹ca Polska. Ten ostatni moment zas³uguje na szczególne podkreœlenie. Jest on bowiem naczelnym wymogiem spo³ecznym stawianym m³odzie y. Mo na zadaæ pytanie, czy sprostaliœmy postawionym przez rektora Kulczyñskiego zadaniom. Jestem g³êboko przekonany, e dobrze spe³niliœmy nasz obowi¹zek wobec kraju i naszej Alma Mater. Przyczyniliœmy siê do odbudowy i rozbudowy kraju. Nasze Kole anki i Koledzy zaprojektowali wiele dróg, mostów, budynków i maszyn. Wprowadzili nowe technologie, opatentowali i opublikowali wiele rozwi¹zañ. Wykszta³cili wielu specjalistów. Wychowali kilka pokoleñ naszych nastêpców. Kolumbowie rocznik 1945 zaznaczyli sw¹ obecnoœæ, obejmuj¹c stanowiska dyrektorów zak³adów, przedsiêbiorstw i instytutów. Wielu z nich zosta³o profesorami, dziekanami, prorektorami, jeden rektorem, kilku doktorami honoris causa. Nazwiska wielu zosta³y wpisane do Ksiêgi Wspó³czesnych Uczonych, a nazwiska niektórych z nich wpisano na tablicê szczególnie zas³u onych dla Politechniki Wroc³awskiej. Magnificencjo, Wysoki Senacie, Wielce Szanowni Goœcie, w imieniu Pierwszych Studentów Politechniki Wroc³awskiej yczê Waszej Magnificencji oraz Dziekanom, Dyrektorom Instytutów i wszystkim nauczycielom akademickim dalszego rozwoju Politechniki i zajmowania poczesnego miejsca wœród œwiatowych uczelni oraz doczekania siê uczonego z Politechniki Wroc³awskiej, który otrzyma Nagrodê Nobla. Kole ankom i Kolegom oraz Osobom Towarzysz¹cym dziêkujê za udzia³ i yczê mi³ego pobytu w naszym piêknym Wroc³awiu.

17 17 Wyst¹pienie JM Rektora Politechniki Wroc³awskiej prof. Tadeusza Wiêckowskiego Chcia³bym teraz Pañstwu pokazaæ obecny stan Politechniki Wroc³awskiej i przedstawiæ plany rozwoju uczelni. Misj¹ naszej uczelni jest: kszta³towanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowoœci spo³ecznoœci akademickiej; wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki; kszta³cenie wysokiej klasy specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy; transfer wiedzy do gospodarki; innowacyjnoœæ badañ naukowych; pielêgnowanie wartoœci i tradycji akademickich; wszechstronna wspó³praca z innymi uczelniami. W jaki sposób realizujemy tê misjê? Na 12 wydzia³ach i w Studium Kszta³cenia Podstawowego studiuje prawie 33 tysi¹ce studentów pod opiek¹ i kierownictwem dwóch tysiêcy pracowników naukowo-dydaktycznych, z czego ponad 500 to samodzielni pracownicy naukowi. Jesteœmy jednym z najwiêkszych na Dolnym Œl¹sku pracodawców. Wszystkie nasze kierunki kszta³cenia maj¹ akredytacjê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Czym dysponujemy? Mamy ponad 260 budynków z nowoczesnymi laboratoriami, bibliotekami, salami dydaktycznymi wyposa onymi multimedialnie, 360 sal i pracowni wyk³adowo-æwiczeniowych, ponad 430 laboratoriów dydaktycznych, ponad 80 laboratoriów komputerowych, pracownie komputerowe i czytelnie z ca³odobowym dostêpem do Internetu. We Wroc³awiu mówi siê, e jesteœmy najwiêkszym kamienicznikiem w mieœcie. Bud et Politechniki Wroc³awskiej siêga 1/3 bud etu województwa dolnoœl¹skiego. Jak jesteœmy oceniani? Jak inni nas widz¹? Do rankingów trzeba oczywiœcie podchodziæ z rezerw¹. Ale nie nale y siê martwiæ tym, e w zestawieniu Rzeczpospolitej i Perspektyw nie schodzimy poni ej trzeciego miejsca wœród uczelni technicznych i pierwszej pi¹tki wœród wszystkich uczelni publicznych w Polsce. Politechnika Wroc³awska prowadzi programy wymiany miêdzynarodowej dla studentów i doktorantów, podpisuje umowy z uczelniami na ca³ym œwiecie jest ich ponad 150, z dwunastoma z nich prowadzimy program podwójnego dyplomowania. Mamy w naszej uczelni ponad 140 kó³ naukowych, dzia³a tu prawie 30 organizacji studenckich.

18 18 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Prowadzimy projekty badawcze. Kilkadziesi¹t z nich to projekty unijne, w których Politechnika Wroc³awska jest liderem b¹dÿ partnerem. Ich ³¹czna kwota to kilkaset milionów z³otych. Przywi¹zujemy du ¹ wagê do rozwoju nauki. Bo uniwersytet badawczy nie istnieje bez badañ naukowych. Jesteœmy niekwestionowanym liderem, jeœli chodzi o liczbê patentów prawie 80 rocznie. Nastêpna uczelnia Politechnika Warszawska ma ich ponad po³owê mniej. Pere³k¹ uczelni s¹ laboratoria akredytowane. Jest ich 12, w tym jedno z certyfikatem Unii Europejskiej. Ale nie chcemy na tym poprzestaæ. Dlatego inwestujemy równie w zaplecze dydaktyczne i badawcze. Obecnie prowadzimy kilka du ych inwestycji, które znacz¹co poprawi¹ i unowoczeœni¹ nasz¹ bazê. Pierwsza z nich to Technopolis, dwa budynki dedykowane nowoczesnym technologiom: Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych przy ul. Janiszewskiego; Centrum Edukacyjno-Technologiczne przy ul. D³ugiej. W tej czêœæ kampusu ju poczyniliœmy inwestycje. Niedawno oddaliœmy do u ytku nowy budynek i zmodernizowane laboratoria nanotechnologiczne. Zaczynamy budowê kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM, gdzie swoj¹ siedzibê znajd¹ wydzia³y zwi¹zane z naukami o Ziemi. To krok historyczny Politechnika przekroczy Odrê kompleks stanie po drugiej stronie kampusu g³ównego, przy ul. Na Grobli. I najwiêksze wyzwanie: Œrodowiskowa Biblioteka Nauk Œcis³ych i Technicznych BIBLIOTECH. W pe³ni cyfrowa, ze zdigitalizowanymi zbiorami, na miarê ju nie XXI, a chyba kolejnego wieku. Budowa kosztowna, wymagaj¹ca wielu zabiegów i uzgodnieñ. W planach mamy powstanie Strefy Kultury Studenckiej, czyli miejsca, gdzie nasza m³odzie bêdzie mog³a coœ zjeœæ, pobawiæ siê, podyskutowaæ o filmach w DKF-ie, rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania. Nie zapominamy o istniej¹cej substancji. Zaczêliœmy remonty kilku obiektów, niektóre jak budynek A-10 doczeka³y siê pe³nej modernizacji. Teraz przyszed³ czas na obiekty z serii C czyli przede wszystkim Wydzia³ Budownictwa oraz Elektroniki oraz B-1. Remontujemy sukcesywnie domy studenckie, budujemy nowy parking w kampusie g³ównym, bo to sprawa wa na zarówno dla pracowników, jak i studentów. Wa ne jest to, e Politechnika na te inwestycje pozyskuje œrodki europejskie. Nie siêga do w³asnych zasobów, a jeœli ju to w stopniu minimalnym. Wykorzystujemy ten dobry dla polskich uczelni czas na inwestowanie. Mam nadziejê, e dziêki temu Politechnika Wroc³awska za kilka lat bêdzie w sensie materialnym inn¹ uczelni¹. Ale nie wolno nam przy tym zapomnieæ i my nie zapominamy o najwa niejszej rzeczy: o inwestycji w ludzi. Bo nie zbudujemy nowoczesnej uczelni bez kadry, bez m³odych naukowców. Dziêkujê bardzo za to wa ne i mi³e spotkanie.

19 19 Wrêczanie dyplomów honorowych i odznaczeñ Wrêczenie dyplomów Jego Magnificencja Rektor PWr. prof. Tadeusz Wiêckowski w asyœcie Przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wroc³awskiej mgra in. Jerzego askawca wrêczy³ dyplomy honorowe wszystkim obecnym Pierwszym Absolwentom Politechniki Wroc³awskiej. Wrêczenie dyplomów by³o okazj¹ do krótkiej rozmowy Jego Magnificencji z ka dym z obecnych Pierwszych Absolwentów. Jego Magnificencja z³o y³ równie osobiste gratulacje i yczenia zdrowia.

20 20 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Absolwenci Wydzia³u Architektury: (Tadeusz Wiêckowski), Tadeusz Biesiekierski, Bronis³aw Firla, Mieczys³aw Gliszczyñski, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Jerzy Kaczmarski, Bogna Klimczewska, Zdzis³aw Kuhl, Czes³aw Oleksy, Maria Tawryczewska Absolwenci Wydzia³u Budownictwa: (Jerzy askawiec, Tadeusz Wiêckowski), Mieczys³aw Chmiel, Stefan Dyga, Edward Glinkowski, Boles³aw Hebrowski, Stanis³aw Kamiñski, Iœcis³aw Karabon, Jan Kmita, Bogus³aw Lipski, Edward Mielcarzewicz, W³odzimir Skibiñski, Krzysztof Sokolnicki (Kazimierz Banyœ)

21 Wrêczanie dyplomów honorowych i odznaczeñ 21 Absolwenci Wydzia³u Chemicznego: (Jerzy askawiec), Adam Bartecki, Witold Fuchs, Antoni Gromkowski, Lechos³aw Gwiazdowski, Bohdan Karabon, (Andrzej Matynia, Tadeusz Wiêckowski), Kazimierz Ko³odziej, Stanis³aw Maciaszek, Alina Maluga, Irena Szanser, Stanis³aw Szczerba, Tadeusz Ziemba Absolwenci Wydzia³u Elektrycznego: (Jerzy askawiec, Tadeusz Wiêckowski), Józef Buck, Jerzy Kluk, Ignacy Sieros³awski, Tadeusz Sulima, Stefan Œcibor-Rylski, Zbigniew Wojnarowicz

22 22 Czêœæ I. Zjazd Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wroc³awskiej Absolwenci Wydzia³u Mechanicznego: (Tadeusz Wiêckowski), Jerzy Bar, Andrzej Burmecha, Antoni Dziama, Lechos³aw Han, Henryk Hawrylak, Roman Koch, Janusz Mittek, Szymon Pilecki, Wac³aw Po³o yñski, Józef Rogowski, Zdzis³aw Samsonowicz, Andrzej So³tyñski, Jerzy Stañda, Czes³aw Szczurkowski, Zbigniew Zwoliñski (Jerzy askawiec, Kazimierz Banyœ) Wyst¹pienie Prezesa Wroc³awskiego Oddzia³u SARP dra arch. Macieja Hawrylaka Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich dr arch. Maciej Hawrylak w towarzystwie JM Rektora prof. Tadeusza Wiêckowskiego i prof. Kazimierza Banysia wrêczy³ dyplomy honorowe architektom i podkreœli³, e ta pierwsza grupa architektów wykaza³a siê aktywnoœci¹ w odbudowie i rozbudowie Wroc³awia i Dolnego Œl¹ska. Prezes Wroc³awskiego Oddzia³u SARP dr arch. Maciej Hawrylak (w œrodku) wrêcza dyplomy Stowarzyszenia Architektów Polskich

23 Wrêczanie dyplomów honorowych i odznaczeñ lat Uczelni Technicznej, 65 lat Politechniki Wroc³awskiej Przypadaj¹ca w tym roku rocznica 65-lecia Politechniki Wroc³awskiej i 100-lecia uczelni technicznej jest niepowtarzaln¹ okazj¹ do uhonorowania jej pierwszych studentów. Niepowtarzaln¹ zapewne dlatego, i kolejne rocznice bêd¹ siê zapewne odbywa³y ju bez udzia³u samych zainteresowanych. Dlatego te szczególnie gor¹co nale y przywitaæ na tej uroczystoœci przyby³e grono 10 studentów: Tadeusza Biesiekierskiego, Bronis³awa Firlê, Mieczys³awa Gliszczyñskiego, Jadwigê Grabowsk¹-Hawrylak, Jerzego Kaczmarskiego, Bognê Klimczewsk¹, Zdzis³awa Kuhla, Czes³awa Oleksego i Mariê Tawryczewsk¹, a tak e Rados³awê Lombarsk¹ i Wandê Zarzyck¹, chocia nie mog³y zjawiæ siê na tej Ceremonii mimo wczeœniejszego potwierdzenia udzia³u. Jako prezes Oddzia³u Wroc³awskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, organizacji o równie d³ugiej tradycji, mam niew¹tpliwy zaszczyt honorowaæ studentów pierwszego rocznika Wydzia³u Budownictwa, w póÿniejszym okresie przekszta³conego w samodzielny Wydzia³ Architektury. Jest to tak e symboliczne (dos³ownie i w przenoœni) honorowanie przez uczniów swoich nauczycieli. Jako absolwent Wydzia³u Architektury by³em uczniem prof. Tadeusza Biesiekierskiego, a tak e jako syn Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak by³em jej wychowankiem nie tylko dos³ownie, ale przede wszystkim w sensie profesjonalnym. Studentów pierwszego rocznika, z racji czasu, w jakim przysz³o im zdobywaæ wiedzê, a póÿniej doœwiadczenie zawodowe, mo na z ca³a pewnoœci¹ okreœliæ mianem pionierów. Ka dy pod¹ aj¹cy now¹ drog¹ ma trudniejsze zadanie do spe³nienia. Okres powojenny dodatkowo uczyni³ tê drogê ekstremalnie trudn¹. Problemy zwi¹zane z niskim standardem ycia, brakiem podstawowych materia³ów do nauki i z³ymi warunkami lokalowymi musia³y odbiæ siê na postawach przysz³ych architektów, wzmacniaj¹c ich duchowo i czyni¹c odpornymi na przeciwieñstwa losu. Ale te okresy pionierskie maj¹ niezaprzeczalne plusy, w jakich ka dy rocznik studentów, nie tylko architektów, chcia³by mieæ swój udzia³. Tym najbardziej istotnym elementem jest bezsprzecznie szybkie wejœcie w pe³ne ycie zawodowe i mo liwoœæ realizacji pasji twórczej. Kszta³towania i wcielania w ycie w³asnych wizji zawodowych. Dlatego te pokolenie powojenne wnios³o ogromny wk³ad w kszta³towanie nowego obrazu architektury na terenie Wroc³awia, miejsca macierzystej uczelni, ale tak e innych rejonów, do których absolwenci pierwszego Rocznika po ukoñczeniu studiów wyjechali. Wszêdzie tam obok starszych kolegów budowali od nowa Polskê. Jednak wiêkszoœæ studentów by³a pionierami odbudowy ze zniszczeñ Wroc³awia. Ju jako studenci odbywali praktyki, a jako architekci walnie przyczynili siê do odtworzenia najpierw Starego Miasta, a póÿniej do jego budowy i rozbudowy. Tak wiêc studenci pierwszego rocznika w latach 50., okresie socrealizmu, nabierali doœwiadczenia zawodowego i koncentrowali siê na odbudowie ze zniszczeñ. Moment uzyskiwania pe³ni si³ twórczych, przez by³ych studentów pierwszego rocznika przypad³ na pe³en dynamicznej rozbudowy okres lat 60. i 70. Zaowocowa³o to szeregiem wspania³ych realizacji, z których czêœæ zapewne ju niebawem zostanie wpisana na karty historii architektury miasta Wroc³awia, Warszawy czy innych rejonów Polski, a tak e poza granicami Polski, bo takie te koleje losu by³y ich udzia³em. Niektóre dzie³a ju znajduj¹ siê w najnowszych podrêcznikach architektury Wroc³awia i stanowi¹ œwiadectwo tamtych wspania³ych lat. Naszym zadaniem jako nastêpców jest sta³e przypominanie o tych pionierskich czasach oraz podejmowanie starañ w celu ochrony spuœcizny po pierwszym (choæ nie tylko) roczniku studentów i absolwentów póÿniejszego Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej. Prezes SARP O/Wroc³aw dr arch. Maciej Hawrylak

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (63 64) ISSN 1427 7506 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Cena 3 z³ 4 paÿdziernika br. nad dawn¹ fos¹ przy Collegium Minus ods³oniêto rzeÿbê œw. Krzysztofa. W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 Spis treœci Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego... 15 II. Studia i studenci... 27

Bardziej szczegółowo

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia.

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia. W numerze: 100-lecie Kościuszki Jubileusz Solidarności Pożegnanie Księdza Ranking samorządów Strażnicy Zawodzia Malarskie wersety Stomil wiecznie żywy Jesienny Chopin Szko³a dziœ Historia Zwi¹zku O Ojcu

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz.

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. ISSN 1732-470X Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt Rok XI, Nr 3-4 (134-135) 1-28.02.2009 r. cena 1,50 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt Jubileusz bielskiego samorz¹du powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881 numer dwunasty, luty 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Jan Pawe³ II S³owa pozostan¹ 17 paÿdziernika 2005 r. w budynku Rektoratu ATH odby³a siê uroczystoœæ

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, 26-500 Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) 617-12-53, (048) 617-10-16 fax (048) 617-05-10, http://www.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora FaktyUMPNr 3 (81) maj czerwiec 2008 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce PRZEDMIOT NUMERU Lekoatletycznepuchary

Bardziej szczegółowo