Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI"

Transkrypt

1 Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

2 P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie szukaæ?? jak j¹ znaleÿæ na jakie wsparcie liczyæ? DLYOPM

3 Rynek pracy w Polsce. Przeczytaj, to wa ne. Fakty i liczby Na koniec maja 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy województwa ma³opolskiego wynosi³a 114,1 tys. osób. W stosunku do poprzedniego miesi¹ca liczba bezrobotnych spad³a o 2980 osób, tj. o 2,5%. Mo emy to t³umaczyæ obserwowanym co roku okresem wiosennego spadku bezrobocia. W porównywalnym okresie poprzedniego roku liczba bezrobotnych wynosi³a w Ma³opolsce 98,7 tys. osób, czyli w ci¹gu roku wzros³a o 15,6%. Stopa bezrobocia w Ma³opolsce prezentuje siê umiarkowanie na tle kraju: na koniec kwietnia wynosi³a jedynie 9% w porównaniu do 11% wskaÿnika ogólnokrajowego. Tym samym Ma³opolska zajmuje czwarte miejsce w Polsce wœród województw o najni szej stopie bezrobocia. Wœród powiatów województwa ma³opolskiego najni sz¹ stopê bezrobocia maj¹ miasto Kraków (3,6%) oraz powiaty bocheñski i miechowski (po 7,6%), najwy sz¹ zaœ powiat d¹browski (a 17,7%). Na tle województwa powiat wielicki nie wypada najlepiej: a 9,4% osób aktywnych zawodowo pozostaje bez pracy. Przek³adaj¹c to na konkretne wartoœci liczbowe a 2949 osób (w tym 1503 kobiety) by³o bezrobotnych na koniec czerwca br. Z tej liczby 2162 osoby zamieszkiwa³y na wsi. Tylko co czwarty mieszkaniec powiatu wielickiego posiada³ prawo do zasi³ku. Analizuj¹c sytuacjê osób pozostaj¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwraca uwagê du a liczba osób bez wykszta³cenia œredniego (ponad po³owa bezrobotnych), d³ugotrwale bezrobotnych (co trzeci zarejestrowany) i m³odych (co pi¹ta osoba bezrobotna nie przekroczy³a 25 roku ycia). W czerwcu br. pracê podjê³o 148 osób, z czego 133 niesubsydiowan¹, a 15 subsydiowan¹ (prace interwencyjne oraz dzia³alnoœæ gospodarcza). Ponadto 54 osoby rozpoczê³y szkolenie, 15 sta, a 6 prace spo³ecznie u yteczne. Grupy defaworyzowane na rynku pracy Stopa bezrobocia jest wskaÿnikiem najczêœciej u ywanym do opisu stanu rynku pracy w Polsce. Nie daje ona jednak pe³nego obrazu sytuacji. Równie istotne s¹ bardzo niska stopa zatrudnienia i aktywnoœci zawodowej. Jak wskazuj¹ dane GUS za III kwarta³ 2006 r., tylko 53,6% Polaków jest aktywnych zawodowo. Wœród wielu przyczyn tego niekorzystnego stanu rzeczy z pewnoœci¹ mo na wymieniæ niedopasowanie zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy. 2

4 Problem ten nie dotyczy tylko osób pozbawionych zatrudnienia. Jak wskazuje wykres, a 25% osób bêd¹cych w wieku produkcyjnym jest bezrobotna b¹dÿ nie pracuje ze wzglêdu na chorobê, niepe³nosprawnoœæ, wczeœniejsze emerytury czy zniechêcenie nieskutecznym poszukiwaniem pracy. Wœród osób nieaktywnych zawodowo mo emy wyodrêbniæ grupy o wyraÿnej specyfice, podatne na wykluczenie spo³eczne. Nale ¹ do nich kobiety, m³odzie wchodz¹ca na rynek pracy oraz osoby po 50 roku ycia. Kobiety nale ¹ do najliczniejszej grupy defaworyzowanej na rynku pracy. Co charakterystyczne, ich problemy z uzyskaniem zatrudnienia zale ¹ bardziej od cech biologicznych (jak p³eæ czy wiek) ni spo³ecznych. [Ÿród³o: Ilona Gosk, Magdalena Huszcza, Magdalena Klaus, Jak odnaleÿæ siê na rynku pracy? Przyk³ady modelowych dzia³añ na rzecz grup defaworyzowanych, FISE, Warszawa 2006, s. 6] Badacze zwracaj¹ uwagê, i podstawow¹ cech¹ odró niaj¹c¹ kobiety od mê czyzn w kontekœcie zatrudnienia jest mniejsze uczestnictwo kobiet w pracy zawodowej. Od 1992 roku kobiety cechowa³y ni sze stopy aktywnoœci zawodowej ni mê czyzn (ró nica wynosi³a 14-16%) oraz ni sze stopy zatrudnienia (ró nica wynosi³a 12-15%). Ponadto zarobki kobiet s¹ ni sze ni mê czyzn. By znaleÿæ przyczyny mniejszego uczestnictwa kobiet w rynku pracy, nale y dok³adnie przyjrzeæ siê zarówno sytuacji kobiet, jak i rynkowi pracy.podjêcie aktywnoœci zawodowej przez kobiety jest silnie uwarunkowane przez p³eæ i zwi¹zane z ni¹ role spo³eczne. Decyduj¹c siê na posiadanie dziecka, s¹ œwiadome, i na pewien czas bêd¹ musia³y zrezygnowaæ z pracy zawodowej. Powrót na rynek pracy uzale niaj¹ zazwyczaj od wysokich zarobków, które maj¹ im zrekompensowaæ brak opieki na dzieæmi i zaniedbanie obowi¹zków domowych. Jednak znalezienie pracy jest uzale nione równie od rodzaju wykszta³cenia i liczby dzieci. Jak wskazuj¹ badania, im kobieta lepiej wykszta³cona, tym uzyskuje wiêksze zarobki i ma wiêksz¹ motywacjê do uzyskania ponownego zatrudnienia. Jeœli wzi¹æ z kolei pod uwagê liczbê posiadanych dzieci, to im jest ich wiêcej, tym mniejsza motywacja kobiety do podejmowania pracy. Mniejsze uczestnictwo kobiet w zatrudnieniu mo na równie analizowaæ od strony rynku pracy. Mimo i lepiej wykszta³cone od mê czyzn, rzadziej od nich znajduj¹ pracê. 3

5 Pracodawcy zwracaj¹ bowiem uwagê na mniejsze doœwiadczenie zawodowe kobiet, spowodowane g³ównie przerwami w zatrudnieniu w postaci urlopów macierzyñskich. Im kobieta d³u ej przebywa poza rynkiem pracy, tym trudniej jest jej póÿniej na niego powróciæ, g³ównie z racji dynamicznych przemian zachodz¹cych w gospodarce. DYPLOM Kolejn¹ grup¹, wyj¹tkowo podatn¹ na wykluczenie spo³eczne i zawodowe, jest m³odzie wchodz¹ca na rynek pracy. Od pocz¹tku lat 90. bezrobocie wœród m³odzie y utrzymuje siê stale na wysokim poziomie. W grupie osób maj¹cych lata, które nie ucz¹ siê w szkole dziennej, stopa bezrobocia wzros³a w latach z 29% do 42%. Pracownicy organizacji pozarz¹dowych wspieraj¹cych m³odych ludzi na rynku pracy podkreœlaj¹ jednak, i statystyki urzêdowe nie ujmuj¹ w pe³ni problemu bezrobocia w tej grupie. M³odzi ludzie, nie maj¹c prawa do zasi³ku, niechêtnie rejestruj¹ siê w urzêdach pracy. Objêcie ubezpieczeniem spo³ecznym czy mo liwoœæ skorzystania z ró nych form pomocy (sta e, szkolenia) dla wielu z nich nie jest wystarczaj¹c¹ zachêt¹. St¹d te mo na przypuszczaæ, i bezrobocie wœród m³odzie y jest tzw. ciemn¹ liczb¹. Nie sprowadza siê ono jedynie do problemu braku pracy, ale poci¹ga za sob¹ brak mo liwoœci prawid³owego funkcjonowania w spo³eczeñstwie. M³ody cz³owiek, który nie ma mo liwoœci zatrudnienia, jest w wiêkszym stopniu nara ony na uleganie ró nym patologiom. Jest osob¹ potencjalnie zagro on¹ wykluczeniem spo³ecznym. M³odzi ludzie maj¹ trudnoœci ze znalezieniem pracy nie tylko z powodu niewystarczaj¹cych kwalifikacji, ale równie z braku umiejêtnoœci spo³ecznych na etapie poszukiwania, zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Problemem s¹ dla nich komunikatywnoœæ, autoprezentacja oraz prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Braki w tym zakresie s¹ zwi¹zane czêsto z ich pochodzeniem. M³odzi ludzie maj¹ trudnoœci ze znalezieniem pracy nie tylko z powodu niewystarczaj¹cych kwalifikacji, ale równie z braku umiejêtnoœci spo³ecznych na etapie poszukiwania, zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Problemem s¹ dla nich komunikatywnoœæ, autoprezentacja oraz prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. W rodzinach niezamo nych, gdy jedno z rodziców nie pracuje lub jest zagro one utrat¹ pracy, m³odzi ludzie nie maj¹ wzorów i oparcia w procesie usamodzielniania. Wchodz¹ca na rynek pracy m³odzie nie jest równie wystarczaj¹co przygotowana przez szko³ê do podejmowania roli pracownika. Brakuje odpowiednio przygotowanych nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Niewiele w tej kwestii zmieni³o wprowadzenie do szkó³ programu Przedsiêbiorczoœæ oraz Szkolnych Oœrodków Kariery. 4

6 By zwiêkszyæ szanse m³odych ludzi wchodz¹cych na rynek pracy, na pocz¹tku lat 90. w Polsce prowadzono dzia³ania maj¹ce na celu dezaktywacjê zawodow¹ osób po 50 roku ycia. By³ to równie sposób na obni enie du ej stopy bezrobocia. Osoby w wieku pomiêdzy 50 a 64 rokiem ycia by³y zwalniane w ramach redukcji zatrudnienia, dostawa³y œwiadczenia przedemerytalne lub przechodzi³y na wczeœniejsze emerytury. W ci¹gu kolejnych lat nast¹pi³ bardzo du y spadek aktywnoœci zawodowej osób w tej grupie wiekowej, co doprowadzi³o równie do ich marginalizacji na rynku pracy. Polityka rz¹dz¹cych wobec osób 50+ przez d³ugie lata nie zmienia³a siê: zamiast szukaæ dla nich rozwi¹zañ, utrzymywano istniej¹ce mechanizmy dezaktywuj¹ce te osoby zawodowo. A przecie dla wiêkszoœci osób po 50 roku ycia praca jest jednym z podstawowych bodÿców aktywnoœci yciowej. To ona czêsto powoduje, e cz³owiek chce wyjœæ z domu, zrobiæ zakupy, zadbaæ o siebie. Jest te czêsto warunkiem prze ycia, w sytuacji gdy renty lub emerytury nie zabezpieczaj¹ odpowiednich œrodków finansowych. Z danych GUS wynika, e osoby 50+ nie wybieraj¹ siê chêtnie na wczeœniejsz¹ emeryturê. Co trzecia osoba badana potwierdza, e chce pracowaæ tak d³ugo, jak to mo liwe. Nic wiêc dziwnego, e coraz czêœciej mówi siê o powrocie na rynek pracy osób 50+. Wdra ana przez Uniê Europejsk¹ Strategia Lizboñska zak³ada wzrost stopy zatrudnienia w grupie osób pomiêdzy 50 a 64 rokiem ycia do poziomu 50%. Sprzyjaj¹ temu czynniki, które sukcesywnie zmieniaj¹ rynek pracy w Polsce: migracja m³odych ludzi do krajów Europy Zachodniej w poszukiwaniu pracy, starzenie siê spo³eczeñstwa oraz wyd³u enie siê przeciêtnej d³ugoœci ycia. Dlatego te coraz czêœciej wprowadza siê pewne praktyki w ramach tzw. zarz¹dzania wiekiem, takie jak zatrudnianie starszych pracowników, elastyczny czas pracy czy przeniesienie na inne stanowisko pracy. W 2006 roku pokolenie osób powy ej 50 roku ycia liczy³o 6,3 mln osób, co stanowi³o ponad 16% ogó³u ludnoœci. Stopa zatrudnienia w tej grupie wiekowej wynosi w Polsce zaledwie 27%. Wœród osób 50+ w Polsce mo na wyró niæ trzy kategorie: osoby pracuj¹ce (20% zatrudnionych w Polsce nale y do grupy 50+), osoby bierne zawodowo (stanowi¹ prawie po³owê populacji 50+, s¹ to emeryci, renciœci, osoby pobieraj¹ce œwiadczenia przedemerytalne), osoby bezrobotne (21% wszystkich bezrobotnych to osoby 50+). [Ÿród³o: Dariusz Mól, Osoby 50+ na rynku pracy, FISE, Warszawa 2008, s. 4] 5

7 Uczenie siê przez ca³e ycie w Ma³opolsce Wspó³czesny rynek pracy wymaga od osób ucz¹cych siê, pracuj¹cych i poszukuj¹cych zatrudnienia ci¹g³ego uzupe³niania swojej wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji oraz kszta³towania zdolnoœci adaptacyjnych. Szeroki zakres i du a dynamika zmian dokonuj¹cych siê w gospodarce powoduj¹, i wiadomoœci i umiejêtnoœci nabyte w trakcie kszta³cenia formalnego nie s¹ ju wystarczaj¹ce i musz¹ byæ aktualizowane w trakcie zatrudnienia i okresów pozostawania bez pracy. S³u ¹ temu ró ne kursy, szkolenia zawodowe czy specjalistyczne seminaria. Z pomoc¹ przychodzi równie Internet, który umo liwia zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w ramach e-learningu. Taka forma kszta³cenia na odleg³oœæ daje szansê przyswajania wiedzy w domu, za pomoc¹ nowoczesnych œrodków komunikacji (komputer z g³oœnikami, kamer¹ i drukark¹) i ciekawej formule (multimedialne lekcje, prezentacje, filmy). Idea uczenia siê przez ca³e ycie jest wdra ana w ramach programu Unii Europejskiej pod t¹ sam¹ nazw¹ (Lifelong Learning). Dotyczy on edukacji i doskonalenia zawodowego i ma na celu wzmocnienie wspó³pracy pomiêdzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilnoœci uczniów i nauczycieli z krajów cz³onkowskich. Warto zaznaczyæ w tym miejscu, i kraje cz³onkowskie UE same decyduj¹ o swoich systemach edukacyjnych, Komisja Europejska ma tu rolê jedynie wspieraj¹c¹. 6 Kszta³cenie formalne obejmuje naukê w systemie szkolnym (wszystkie typy szkó³: podstawowa, gimnazjum, zasadnicze szko³y zawodowe, szko³y œrednie ogólnokszta³c¹ce, szko³y policealne), jak równie kszta³cenie na poziomie studiów wy szych i doktoranckich. Zwi¹zane jest z regularn¹ form¹ nauki. Kszta³cenie prowadzone jest przez instytucje szkolne i edukacyjne, publiczne i niepubliczne uprawnione do nauczania. Odbywa siê zgodnie z zatwierdzonymi programami nauczania. Edukacja ta prowadzi do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych œwiadectwem, zaœwiadczeniem o ukoñczeniu szko³y, certyfikatem, dyplomem.

8 Kszta³cenie pozaformalne to udzia³ w edukacji poza systemem formalnym, obejmuje wszelkie zorganizowane dzia³ania edukacyjne, które nie s¹ zapewnione poprzez formalne instytucje szkolne. Kszta³cenie pozaformalne, inaczej ni w przypadku edukacji formalnej, nie powoduje zmiany w poziomie wykszta³cenia. Prowadzone jest zazwyczaj w formie kursów, szkoleñ, instrukta y, seminariów, konferencji itp. Kszta³cenie poza formalnym systemem edukacji prowadzi zazwyczaj do rozwoju, poszerzania i zdobywania umiejêtnoœci. Uczestnictwo w takiej formie edukacji nie musi koñczyæ siê uzyskaniem œwiadectwa. Kszta³cenie nieformalne (samokszta³cenie) to samodzielne uczenie siê w celu uzyskania wiedzy lub doskonalenia umiejêtnoœci. Odbywa siê bez udzia³u nauczyciela. [Ÿród³o: Raport z realizacji polityki uczenia siê przez ca³e ycie w Ma³opolsce 2009, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie, 2009, s.38] Program Lifelong learning ma 4 g³ówne programy sektorowe: Comenius (edukacja szkolna), Erasmus (edukacja wy sza i szkolenia zaawansowane), Leonardo da Vinci (edukacja i szkolenia zawodowe), Grundtvig (szkolenia doros³ych). Za wdra anie tych programów sektorowych w Polsce odpowiada Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W Polsce idea uczenia siê przez ca³e ycie jest obecna w dokumentach strategicznych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. W ministerialn¹ Strategiê Rozwoju Kszta³cenia Ustawicznego do 2010 roku wpisuj¹ siê dzia³ania zarówno poszczególnych województw, jak te samorz¹dów lokalnych. Œwietnym przyk³adem jest tu Ma³opolska, która zintensyfikowa³a w ostatnich latach dzia³ania w zakresie rozwoju i promocji uczenia przez ca³e ycie. Województwo Ma³opolskie potraktowa³o tê istotn¹ kwestiê w sposób kompleksowy: uzna³o rozwój uczenia siê przez ca³e ycie za jeden z priorytetów regionu, da³o plan operacyjny pokazuj¹cy obszary wsparcia, utworzy³o p³aszczyznê wspó³pracy instytucji z obszaru uczenia siê przez ca³e ycie oraz zapewni³o mechanizm finansowy ca³ego przedsiêwziêcia. O sile Ma³opolski jako regionu stanowi edukacja formalna. Na tle kraju wyró niaj¹ j¹ wysoki poziom wykszta³cenia mieszkañców, wysoka jakoœæ edukacji szkolnej mierzona wynikami egzaminów zewnêtrznych oraz ponadprzeciêtna liczba studentów w porównaniu do liczby mieszkañców. Zauwa alny jest równie pozytywny stosunek Ma³opolan do uczenia siê, zdobywania i rozwijania kwalifikacji zawodowych. Potwierdzaj¹ to badania GUS z 2003 i 2006 r., wskazuj¹ce na zdecydowany wzrost uczestnictwa w ró nych formach kszta³cenia. Podobnie jak w Polsce i w Europie, liczba doros³ych osób ucz¹cych siê przez ca³e ycie, jest silnie zró nicowana w zale noœci od miejsca zamieszkania. Zdecydowanie niekorzystna sytuacja pod tym wzglêdem wystêpuje w ma³ych miastach i na obszarach wiejskich. 7

9 Ma³opolska daje szerokie mo liwoœci w zakresie uczenia siê przez ca³e ycie: 1. Zawsze mo esz uzupe³niæ swoje wykszta³cenie w szko³ach dla m³odzie y i doros³ych. Szko³ê dla siebie znajdziesz na stronie 2. Szukasz uczelni wy szej? W Ma³opolsce znajdziesz je a 32. Wiele spoœród nich posiada filie w ma³ych miejscowoœciach oraz daje mo liwoœæ studiów zaocznych, dziêki którym mo esz pogodziæ pracê z nauk¹. 4. Wa ne jest dobre zaplanowanie swojej œcie ki edukacyjnej i zawodowej. Skorzystaj w tym celu z us³ug doradcy zawodowego w: - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym S¹czu i Tarnowie, - Centrum Edukacji i Pracy OHP, - Akademickim Biurze Karier, - Powiatowym Urzêdzie Pracy, - Gminnym Centrum Informacji. 3. Nigdy nie jest za póÿno, by podnieœæ swoje kwalifikacje. Pomog¹ ci w tym: - Centra Kszta³cenia Ustawicznego, - Centra Kszta³cenia Praktycznego, - liczne organizacje i stowarzyszenia organizuj¹ce kursy i szkolenia dla ró nych grup wiekowych i zawodowych, - stowarzyszenia bran owe, - projekty finansowane przez Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. 5. Szukasz dobrego szkolenia lub kursu? Rejestr Instytucji Szkoleniowych oferuje ponad 500 instytucji. Znajdziesz je na stronie [Ÿród³o: SprawdŸ co wiesz o uczeniu siê przez ca³e ycie w Ma³opolsce, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie, 2009, s.6] Zawód z przysz³oœci¹ Osoby podejmuj¹ce dziœ studia zastanawiaj¹ siê nad wyborem kierunku, który w przysz³oœci zagwarantuje im pracê. Dokonuj¹ca siê rewolucja informatyczna powoduje jednak, i prawdopodobnie przyjdzie im pracowaæ w zawodach, które jeszcze nie istniej¹ i rozwi¹zywaæ nieznane problemy przy u yciu niewynalezionych jak dot¹d technologii. Czy to znaczy, e wyboru kierunku nie mo na oprzeæ na racjonalnych przes³ankach? Naukowcy prognozuj¹, i najbli sze lata przynios¹ kolejn¹ falê automatyzacji. Spowoduje ona zmniejszenie zapotrzebowania na proste prace us³ugowe, za to wzroœnie popyt na us³ugi wymagaj¹ce du ych i specjalistycznych kompetencji zawodowych. Strac¹ wiêc pracê osoby zatrudnione w agencjach turystycznych, agencjach ubezpieczeniowych czy bankach. Zjawisku temu towarzyszyæ bêdzie postêpuj¹ce starzenie siê spo³eczeñstw europejskich. Coraz wiêcej osób bêdzie potrzebnych w ramach szeroko pojêtego care industry (przemys³ opieki), obejmuj¹cego nie tylko proste us³ugi pielêgnacyjne, ale us³ugi medyczne, specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne oraz dostarczanie rozrywek dla osób starszych. Pojawienie siê coraz wiêkszej liczby ludzi w podesz³ym 8

10 wieku, dysponuj¹cych sta³ym Ÿród³em dochodów spowoduje równie zmianê w sposobie myœlenia osób zajmuj¹cych siê zawodowo marketingiem.tak licznej grupy konsumentów nie bêdzie mo na bowiem przeoczyæ. Listê stu zawodów, którym w najbli szych latach nie bêdzie grozi³o bezrobocie, opracowa³ Miêdzyresortowy Zespó³ Prognozowania Popytu na Pracê. O swoj¹ przysz³oœæ mog¹ byæ spokojne osoby ze œcis³ym i technicznym wykszta³ceniem oraz pracownicy zajmuj¹cy siê nowymi technologiami i Internetem. Wœród nich mo na znaleÿæ administratora baz danych, administratora sieci informatycznej, analityka systemów komputerowych, programistê oraz operatora sprzêtu optycznego i elektronicznego. Obecnoœæ tak wielu zawodów zwi¹zanych z informatyk¹ nie powinna zaskakiwaæ, gdy dziœ w Unii Europejskiej brakuje wielu specjalistów od IT i e-biznesu. Internet bêdzie szeroko wykorzystywany m.in. w edukacji (e-learning i webeducation). Powsta³a nawet nowa profesja specjalista edukacji wspomaganej komputerowo. Edukacja jest kolejn¹ dziedzin¹, w której jak przewiduj¹ naukowcy bêd¹ potrzebni pracownicy. Firmy szkoleniowe bêd¹ zatrudniaæ trenerów, specjalizuj¹cych siê w danej dziedzinie, maj¹cych przygotowanie pedagogiczne z zakresu uczenia osób doros³ych. Jest to zgodne z coraz powszechniejsz¹ ide¹ uczenia siê przez ca³e ycie. Pracê znajd¹ równie doradcy zawodu osób doros³ych, œwietnie zorientowanie w ofercie kursów i szkoleñ umo liwiaj¹cych uzupe³nienie b¹dÿ zmianê kwalifikacji. Z uwagi na to, e coraz wiêcej firm przenosi swoj¹ dzia³alnoœæ do Polski, wzroœnie te popyt na in ynierów ró nych specjalnoœci, a tak e finansistów i doradców podatkowych. Pojawi¹ siê równie nowe zawody, jak: groomer, czyli psi fryzjer. W profesjonalnym salonie pielêgnacji ostrzy e, umyje, usunie insekty, wyczyœci uszy czworono nych klientów, mechatronik, ³¹cz¹cy zawody mechanika, elektronika i informatyka. Znajdzie zatrudnienie wszêdzie tam, gdzie znajduj¹ siê skomplikowane urz¹dzenia (medyczne, techniczne), infobroker, a wiêc poœrednik informacji. Bêdzie specjalist¹ w zakresie wyszukiwania i (odp³atnego) udostêpniania potrzebnych informacji, teletutor, czyli wyk³adowca telewizyjny. Bêdzie odpowiada³ na coraz wiêksz¹ potrzebê dokszta³cania siê przy wykorzystaniu przekazu telewizyjnego. Wsparcie dla osób poszukuj¹cych pracy Powiatowe urzêdy pracy oferuj¹ ró norodn¹ pomoc osobom bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy: Poœrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Poœrednictwo pracy mo e byæ prowadzone w formie indywidualnych kontaktów poœrednika pracy z bezrobotnym lub poszukuj¹cym pracy, gie³d pracy oraz targów pracy. 9

11 Doradztwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy w zaplanowaniu swojej kariery zawodowej. Z us³ug doradcy zawodowego mog¹ skorzystaæ nie tylko osoby bezrobotne i poszukuj¹ce pracy, ale tak e osoby zagro one bezrobociem oraz aktualnie pracuj¹ce. Podczas indywidualnego spotkania doradca nie tylko pomo e w okreœleniu w³asnych predyspozycji zawodowych, ale i poinformuje o mo liwoœciach kszta³cenia, dokszta³cenia lub przekwalifikowania, jak równie przedstawi efektywne metody poszukiwania pracy. Wska e równie instytucje, które pomog¹ w za³o eniu w³asnej firmy. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy maj¹ charakter grupowych zajêæ przygotowuj¹cych do skutecznego poszukiwania pracy. Osoby uczestnicz¹ce w nich mog¹ poznaæ swoje preferencje zawodowe, nauczyæ siê jak profesjonalnie napisaæ yciorys i list motywacyjny oraz przygotowaæ siê do rozmowy kwalifikacyjnej. Szkolenie to pozaszkolne zajêcia maj¹ce na celu uzyskanie, uzupe³nienie lub doskonalenie umiejêtnoœci lub kwalifikacji zawodowych lub ogólnych niezbêdnych do wykonywania pracy. Zajêcia s¹ przeprowadzane wed³ug ustalonego programu. Na zakoñczenie szkolenia wydawane jest zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce zdobyte kwalifikacje. Osoby bezrobotne, które zosta³y skierowane na szkolenie przez powiatowy urz¹d pracy, otrzymuj¹ dodatek szkoleniowy w wysokoœci 20% zasi³ku dla bezrobotnych. Osoby, które nie ukoñczy³y 25 roku ycia otrzymuj¹ stypendium w wysokoœci 40% zasi³ku. Ponadto, wszystkim osobom skierowanym na szkolenie przys³uguje ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków powsta³ych w zwi¹zku ze szkoleniem. Osoby uczestnicz¹ce w szkoleniu, wychowuj¹ce co najmniej jedno dziecko, mog¹ tak e otrzymaæ refundacjê kosztów opieki na dzieckiem lub dzieæmi do lat 7 w wysokoœci nie wy szej ni 50% zasi³ku dla bezrobotnych. Wszystkie osoby uprawnione mog¹ korzystaæ ze szkoleñ trwaj¹cych do 6 miesiêcy, a jeœli wynika to z programu nauczania - nawet do 12 miesiêcy. Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych mog¹ korzystaæ ze szkoleñ trwaj¹cych do 12 miesiêcy, a jeœli wymaga tego program nauki nawet do 24 miesiêcy. Dotacja na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej mo e zostaæ przyznana osobie bezrobotnej w wysokoœci nie wiêkszej ni szeœciokrotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia. Œrodki przyznane na ten cel mog¹ byæ wydane na œciœle okreœlone kategorie kosztów: zakup œrodków trwa³ych, tj. maszyn, urz¹dzeñ i sprzêtu, zakup oprogramowania i jego instalacjê, zakup materia³ów, towaru, pozyskanie i adaptacjê lokalu (w wysokoœci do 40% przyznanych œrodków), op³atê czynszu lokalu (w wysokoœci do 30% kwoty przyznanych œrodków), zakup samochodu ciê arowego (w wysokoœci do 40% kwoty przyznanych œrodków), koszty reklamy i promocji (w wysokoœci do 15% kwoty przyznanych œrodków). Refundacja kosztów wyposa enia stanowiska pracy jest ofert¹ skierowan¹ do pracodawców w zamian za zatrudnienie osoby bezrobotnej na co najmniej 12 lub 24 miesi¹ce w pe³nym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to zw³aszcza bezrobotnych znajduj¹cych siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 10

12 osób do 25 roku ycia, osób d³ugotrwale bezrobotnych, osób powy ej 50 roku ycia, osób bez kwalifikacji zawodowych, bez doœwiadczenia zawodowego lub bez wykszta³cenia œredniego, samotnie wychowuj¹cych dziecko lub dzieci do 18 roku ycia, osób niepe³nosprawnych, osób które po odbyciu kary pozbawienia wolnoœci nie podjê³ yzatrudnienia. Przygotowanie zawodowe doros³ych mo e przybraæ nastêpuj¹ce formy: praktycznej nauki zawodu doros³ych, która umo liwia przyst¹pienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu³ zawodowy lub egzaminu czeladniczego, przyuczenia do pracy doros³ych, które ma na celu zdobycie okreœlonych kwalifikacji zawodowych lub stosownych umiejêtnoœci niezbêdnych do wykonywania danego zawodu. Sta umo liwia zdobycie praktycznych kwalifikacji lub umiejêtnoœci zawodowych osobom bezrobotnym, które: nie ukoñczy³y 25 roku ycia, legitymuj¹ siê wykszta³ceniem wy szym, a nie ukoñczy³y 27 roku ycia (a od daty ukoñczenia studiów nie up³ynê³o jeszcze 12 miesiêcy). Sta odbywa siê wed³ug programu okreœlonego w umowie zawartej przez starostê z pracodawc¹ i mo e trwaæ od 3 do 12 miesiêcy. Mo e on byæ zorganizowany: u pracodawcy, u osoby prowadz¹cej jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, u osoby prowadz¹cej gospodarstwo rolne, w organizacji pozarz¹dowej (stowarzyszeniu, fundacji). Osobie odbywaj¹cej sta przys³uguj¹ nastêpuj¹ce œwiadczenia: stypendium w wysokoœci 140% zasi³ku dla bezrobotnych, dwa dni wolne od pracy za ka de 30 dni odbywania sta u, ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Osoba odbywaj¹ca sta mo e równie otrzymaæ: lub zwrot kosztów opieki na dzieckiem lub dzieæmi do lat 7, w wysokoœci nie wy szej ni 50% zasi³ku dla bezrobotnych (dotyczy osób samotnie wychowuj¹cych co najmniej jedno dziecko), zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania sta u zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu lub wynajêtym mieszkaniu w miejscowoœci, w której osoba odbywa sta, jeœli czas dojazdu i powrotu do miejsca sta³ego zamieszkania przekracza ³¹cznie 3 godziny dziennie. Prace interwencyjne polegaj¹ na zatrudnieniu okreœlonej liczby osób bezrobotnych przez pracodawcê, które nast¹pi³o w wyniku umowy zawartej z urzêdem pracy i ma na celu wsparcie osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawc¹ zobowi¹zuje siê wówczas do zatrudnienia bezrobotnych na okres 6, 12 lub 24 miesiêcy w zamian za refundacjê czêœci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne skierowanych osób w wysokoœci uprzednio uzgodnionej. 11

13 W ramach prac interwencyjnych mog¹ zostaæ zatrudnione nastêpuj¹ce osoby: bezrobotne do 25 roku ycia, bezrobotne d³ugotrwale albo kobiety, które nie podjê³y zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotne powy ej 50 roku ycia, bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doœwiadczenia zawodowego lub bez wykszta³cenia œredniego, bezrobotne samotnie wychowuj¹ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolnoœci nie podjê³y zatrudnienia, bezrobotne niepe³nosprawne. Roboty publiczne polegaj¹ na zatrudnienie osoby bezrobotnej w okresie nie d³u szym ni 12 miesiêcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarz¹dowe statutowo zajmuj¹ce siê problematyk¹: ochrony œrodowiska, kultury, oœwiaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy spo³ecznej, a tak e spó³ki wodne i ich zwi¹zki. Refundacja dokonywana jest na wniosek pracodawcy i obejmuje czêœæ kosztów poniesionych na wynagrodzenia i ubezpieczenie spo³eczne. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje kraje Unii Europejskiej, Norwegiê, Islandiê, Lichtenstein oraz Szwajcariê. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje kraje Unii Europejskiej, Norwegiê, Islandiê, Lichtenstein oraz Szwajcariê. EURES to powo³ana przez Komisjê Europejsk¹ sieæ publicznych s³u b zatrudnienia krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jej zadaniem jest wspieranie mobilnoœci na europejskim rynku pracy poprzez miêdzynarodowe poœrednictwo pracy oraz informowanie o warunkach ycia i pracy w krajach EOG. Us³ugi EURES œwiadczone s¹ bezp³atnie przez urzêdy pracy na terenie EOG, w tym równie w Polsce. S¹ one skierowanie zarówno do poszukuj¹cych pracy, jak i pracodawców. Na rzecz sieci EURES pracuje w Polsce ponad 30 doradców EURES w wojewódzkich urzêdach pracy oraz sieæ asystentów EURES w powiatowych urzêdach pracy. 12

14 Mo liwoœci podnoszenia kwalifikacji Z us³ug szkoleniowych mog¹ skorzystaæ osoby bezrobotne oraz osoby poszukuj¹ce pracy, które zosta³y zarejestrowane w powiatowym urzêdzie pracy. Us³ugi szkoleniowe obejmuj¹: skierowanie na szkolenie, udzielenie po yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, finansowanie kosztów szkolenia rolników zwalnianych z pracy, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, dofinansowanie studiów podyplomowych, udzielenie stypendium na kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wy szej w trybie niestacjonarnym, skierowanie na sta, skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Osob¹ bezrobotn¹ jest osoba, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, ale jednoczeœnie jest zdolna i gotowa do podjêcia zatrudnienia w pe³nym wymiarze pracy. Musi równie spe³niaæ inne szczegó³owe kryteria, które s¹ okreœlone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za osobê bezrobotn¹ mo e zostaæ równie uznana osoba niepe³nosprawna, je eli jest zdolna i gotowa do podjêcia pracy co najmniej w po³owie wymiaru czasu pracy. Wa ne jest równie okreœlenie, kto nie mo e byæ uznany za osobê bezrobotn¹: osoba, która nie ukoñczy³a 18 roku ycia, kobieta, która ukoñczy³a 60 lat, a mê czyzna 65 lat, gdy osi¹gnêli wiek emerytalny, osoba uprawniona do emerytury b¹dÿ renty, osoba ucz¹ca siê w szkole ponadgimnazjalnej lub wy szej w systemie stacjonarnym, osoba posiadaj¹ca przychody w wysokoœci przekraczaj¹cej po³owê minimalnego wynagrodzenia albo inne dochody, okreœlone w przepisach ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. By uzyskaæ status osoby bezrobotnej, nale y zarejestrowaæ siê w powiatowym urzêdzie pracy. Podczas rejestracji niezbêdne bêd¹ nastêpuj¹ce dokumenty: dowód osobisty lub inny dokument to samoœci potwierdzaj¹cy miejsce zameldowania, orygina³ œwiadectwa ostatnio ukoñczonej szko³y (uczelni), orygina³y œwiadectwa pracy z ca³ego okresu zatrudnienia oraz wszystkich innych dokumentów niezbêdnych do ustalenia ewentualnych uprawnieñ, legitymacja ubezpieczeniowa, numer Identyfikacji Podatkowej - NIP, ksi¹ eczka wojskowa lub zaœwiadczenie z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ. 13

15 Aby móc skorzystaæ z us³ug szkoleniowych powiatowych urzêdów pracy, nale y spe³niaæ okreœlone kryteria: Forma pomocy skierowanie na szkolenie do instytucji szkoleniowej udzielenie po yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia finansowanie kosztów szkolenia rolników dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji Osoby uprawnione bezrobotni, osoby pobieraj¹ce rentê szkoleniow¹, o³nierze rezerwy, osoby poszukuj¹ce pracy, osoby pobieraj¹ce œwiadczenie szkoleniowe. bezrobotni, o³nierze rezerwy. rolnicy z którymi zosta³ rozwi¹zany stosunek pracy z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy bezrobotni dofinansowanie studiów podyplomowych udzielenie stypendium na kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wy szej w trybie niestacjonarnym skierowanie na sta skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy bezrobotni bezrobotni do 25 roku ycia, bez kwalifikacji zawodowych, z rodzin o niskich dochodach bezrobotni do 25 roku ycia, bezrobotni absolwenci szkó³ wy szych do 27 roku ycia d³ugotrwale bezrobotni lub kobiety, które nie podjê³y zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powy ej 50 roku ycia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doœwiadczenia zawodowego lub bez wykszta³cenia œredniego, bezrobotni samotnie wychowuj¹cy co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoœci nie podjêli zatrudnienia, bezrobotni niepe³nosprawni. 14

16 Tu znajdziesz pomoc. Instytucje rynku pracy. Powiatowy Urz¹d Pracy Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieliczce ul. Sienkiewicza 13A, Wieliczka tel./fax. (12) Przyjmowanie stron: codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do Zakres dzia³añ Powiatowego Urzêdu Pracy w Wieliczce obejmuje: Dzia³ Ewidencji i Œwiadczeñ (pokój nr 14, tel. (12) ) rejestracja, przyznawanie dodatków aktywizacyjnych. Dzia³ Poœrednictwa Pracy (pokój nr 4, tel. (12) wew. 16) oferty pracy krajowe i zagraniczne, zg³oszenia na wyznaczony termin. Dzia³ Instrumentów Rynku Pracy (pokoje nr 2 i 3, tel. (12) ) prace interwencyjne, roboty publiczne, sta e, przygotowanie zawodowe doros³ych, EFS (Europejski Fundusz Spo³eczny), prace spo³ecznie u yteczne, organizacja kursów i szkoleñ, przyznawanie jednorazowych œrodków na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej, refundacja kosztów wyposa enia i doposa enia stanowiska pracy. Doradca Zawodowy (pokój nr 1, telefon wew. 10) Klub Pracy (pokój nr 9). Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieliczce ma równie dwie swoje filie: Punkt Przyjêæ w Gdowie: Rynek 40, tel , Punkt Przyjêæ w Niepo³omicach: ul. 3 Maja 4, tel Oprócz publicznych s³u b zatrudnienia do instytucji rynku pracy nale ¹ Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu spo³ecznego i instytucje partnerstwa lokalnego. Inne instytucje rynku pracy Ochotnicze Hufce Pracy s¹ pañstwow¹ jednostk¹ wyspecjalizowan¹ w dzia³aniach na rzecz m³odzie y, w szczególnoœci m³odzie y zagro onej wykluczeniem spo³ecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku ycia. Agencje zatrudnienia s¹ niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi œwiadcz¹cymi us³ugi w zakresie poœrednictwa pracy, poœrednictwa do pracy za granic¹ u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Instytucjami szkoleniowymi s¹ publiczne i niepubliczne podmioty prowadz¹ce na podstawie odrêbnych przepisów edukacjê pozaszkoln¹. 15

17 Instytucjami dialogu spo³ecznego na rynku pracy s¹ organizacje i instytucje zajmuj¹ce siê problematyk¹ rynku pracy: organizacje zwi¹zków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarz¹dowe wspó³pracuj¹ce z publicznymi s³u bami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadañ okreœlonych ustaw¹. Instytucje partnerstwa lokalnego s¹ instytucjami realizuj¹cymi inicjatywy partnerów rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadañ okreœlonych ustaw¹ i wspieranymi przez organy samorz¹du terytorialnego. Instytucje publiczne dzia³aj¹ce w obszarze rynku pracy mog¹ zlecaæ innym podmiotom, w tym organizacjom pozarz¹dowym i instytucjom szkoleniowym, niektóre zadania zwi¹zane z promocj¹ zatrudnienia. Przydatne strony www Oferty pracy: Kursy i szkolenia: Uczenie siê przez ca³e ycie: - Program Unii Europejskiej Uczenie siê przez ca³e ycie - Ma³opolskie Partnerstwo na rzecz Kszta³cenia Ustawicznego - Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr - Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - Biuro Uznawalnoœci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej - Rejestr Instytucji Szkoleniowych - System Akredytacji Kuratorium Oœwiaty Najbardziej aktualne informacje na temat instytucji szkoleniowych oraz oferty szkoleñ i kursów znajduj¹ siê na stronie Bibliografia E. Bendyk, M. Szostek, Zawody przysz³oœci, , Polityka I. Gosk, M. Huszcza, M. Klaus, Jak odnaleÿæ siê na rynku pracy? Przyk³ady modelowych dzia³añ na rzecz grup defaworyzowanych, FISE, Warszawa 2006 H. I ycka, B. Jaworska, E. Strojna, Warunki i mo liwoœci podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych. Regulacje ustawowe, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Warszawa D. Mól, Osoby 50+ na rynku pracy, FISE, Warszawa 2008, J. Werbanowska, Problematyka organizacji pozarz¹dowych jako us³ugodawców dla m³odzie y na rynku pracy, FISE, Warszawa 2006 SprawdŸ co wiesz o uczeniu siê przez ca³e ycie w Ma³opolsce, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie, Kraków 2008 Materia³y PUP Wieliczka, WUP Kraków,

18 Publikacja wydana w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy", wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Wydawca: Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ul. Aleksandry 9/ Kraków Opracowanie tekstu: Marcin Wêc Opracowanie graficzne: Joanna Kongstad - Elskelund.com Publikacja wydana w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy", wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Europejska Wspolnota. Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy MA GORZATA UCHWAT Powiatowy Urz¹d Pracy w Tarnowie Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy Zadania pañstwa w zakresie promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim Stosowanie instrumentów rynku pracy: skorzystały z instrumentów rynku pracy staże I.1.1 roboty publiczne prace społecznie-użyteczne

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013.

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU Zgodnie z projektem Planu Finansowego Funduszu Pracy ustalonego na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu planuje przeznaczyć w roku bieżącym na poszczególne

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Priorytetu VIII i IX

Priorytetu VIII i IX Możliwo liwości wsparcia w ramach Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd d Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicz redniczącaca Łęczyca, 2.04.2012

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Nr 103/261/09 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP I. Zasady ogólne: 1. Ustawa o promocji

Bardziej szczegółowo

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r.

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Stan prawny na dzieñ 1 listopada 2007 r. Poznaj Swoje Prawa WYDANIE X WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (0-22)

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 1. Wstęp Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.1. (wyciąg) Wskaźniki kluczowe PO WER,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Co to jest spó³dzielnia socjalna?

Co to jest spó³dzielnia socjalna? Co to jest spó³dzielnia socjalna? Spó³dzielnia socjalna jest specyficzn¹ form¹ przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Wymaga ona du ej samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci jej cz³onków. Obowi¹zuje tu kolektywny sposób

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako: osoba bezrobotna - posiadająca aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Konferencja pt. Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z projektem pt.: Niepe³nosprawni - przedsiêbiorcom, przedsiêbiorcy niepe³nosprawnym, badanie potencja³u i oczekiwañ œl¹skiego rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ul. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów tel. 062-7841553 fax. 0-62 7841149 e-mail: lowe@praca.gov.pl INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Uwaga!!! - Aktualny harmonogram Porad Zawodowych Grupowych znajduje się na stronach WWW Urzędu Pracy: www.praca.lukow.pl (dokumenty do pobrania dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Proszę wypełnić wszystkie pola według poniższych informacji. Czytelnie, literami drukowanymi (w szczególności imię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo