Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI"

Transkrypt

1 Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

2 P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie szukaæ?? jak j¹ znaleÿæ na jakie wsparcie liczyæ? DLYOPM

3 Rynek pracy w Polsce. Przeczytaj, to wa ne. Fakty i liczby Na koniec maja 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy województwa ma³opolskiego wynosi³a 114,1 tys. osób. W stosunku do poprzedniego miesi¹ca liczba bezrobotnych spad³a o 2980 osób, tj. o 2,5%. Mo emy to t³umaczyæ obserwowanym co roku okresem wiosennego spadku bezrobocia. W porównywalnym okresie poprzedniego roku liczba bezrobotnych wynosi³a w Ma³opolsce 98,7 tys. osób, czyli w ci¹gu roku wzros³a o 15,6%. Stopa bezrobocia w Ma³opolsce prezentuje siê umiarkowanie na tle kraju: na koniec kwietnia wynosi³a jedynie 9% w porównaniu do 11% wskaÿnika ogólnokrajowego. Tym samym Ma³opolska zajmuje czwarte miejsce w Polsce wœród województw o najni szej stopie bezrobocia. Wœród powiatów województwa ma³opolskiego najni sz¹ stopê bezrobocia maj¹ miasto Kraków (3,6%) oraz powiaty bocheñski i miechowski (po 7,6%), najwy sz¹ zaœ powiat d¹browski (a 17,7%). Na tle województwa powiat wielicki nie wypada najlepiej: a 9,4% osób aktywnych zawodowo pozostaje bez pracy. Przek³adaj¹c to na konkretne wartoœci liczbowe a 2949 osób (w tym 1503 kobiety) by³o bezrobotnych na koniec czerwca br. Z tej liczby 2162 osoby zamieszkiwa³y na wsi. Tylko co czwarty mieszkaniec powiatu wielickiego posiada³ prawo do zasi³ku. Analizuj¹c sytuacjê osób pozostaj¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwraca uwagê du a liczba osób bez wykszta³cenia œredniego (ponad po³owa bezrobotnych), d³ugotrwale bezrobotnych (co trzeci zarejestrowany) i m³odych (co pi¹ta osoba bezrobotna nie przekroczy³a 25 roku ycia). W czerwcu br. pracê podjê³o 148 osób, z czego 133 niesubsydiowan¹, a 15 subsydiowan¹ (prace interwencyjne oraz dzia³alnoœæ gospodarcza). Ponadto 54 osoby rozpoczê³y szkolenie, 15 sta, a 6 prace spo³ecznie u yteczne. Grupy defaworyzowane na rynku pracy Stopa bezrobocia jest wskaÿnikiem najczêœciej u ywanym do opisu stanu rynku pracy w Polsce. Nie daje ona jednak pe³nego obrazu sytuacji. Równie istotne s¹ bardzo niska stopa zatrudnienia i aktywnoœci zawodowej. Jak wskazuj¹ dane GUS za III kwarta³ 2006 r., tylko 53,6% Polaków jest aktywnych zawodowo. Wœród wielu przyczyn tego niekorzystnego stanu rzeczy z pewnoœci¹ mo na wymieniæ niedopasowanie zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy. 2

4 Problem ten nie dotyczy tylko osób pozbawionych zatrudnienia. Jak wskazuje wykres, a 25% osób bêd¹cych w wieku produkcyjnym jest bezrobotna b¹dÿ nie pracuje ze wzglêdu na chorobê, niepe³nosprawnoœæ, wczeœniejsze emerytury czy zniechêcenie nieskutecznym poszukiwaniem pracy. Wœród osób nieaktywnych zawodowo mo emy wyodrêbniæ grupy o wyraÿnej specyfice, podatne na wykluczenie spo³eczne. Nale ¹ do nich kobiety, m³odzie wchodz¹ca na rynek pracy oraz osoby po 50 roku ycia. Kobiety nale ¹ do najliczniejszej grupy defaworyzowanej na rynku pracy. Co charakterystyczne, ich problemy z uzyskaniem zatrudnienia zale ¹ bardziej od cech biologicznych (jak p³eæ czy wiek) ni spo³ecznych. [Ÿród³o: Ilona Gosk, Magdalena Huszcza, Magdalena Klaus, Jak odnaleÿæ siê na rynku pracy? Przyk³ady modelowych dzia³añ na rzecz grup defaworyzowanych, FISE, Warszawa 2006, s. 6] Badacze zwracaj¹ uwagê, i podstawow¹ cech¹ odró niaj¹c¹ kobiety od mê czyzn w kontekœcie zatrudnienia jest mniejsze uczestnictwo kobiet w pracy zawodowej. Od 1992 roku kobiety cechowa³y ni sze stopy aktywnoœci zawodowej ni mê czyzn (ró nica wynosi³a 14-16%) oraz ni sze stopy zatrudnienia (ró nica wynosi³a 12-15%). Ponadto zarobki kobiet s¹ ni sze ni mê czyzn. By znaleÿæ przyczyny mniejszego uczestnictwa kobiet w rynku pracy, nale y dok³adnie przyjrzeæ siê zarówno sytuacji kobiet, jak i rynkowi pracy.podjêcie aktywnoœci zawodowej przez kobiety jest silnie uwarunkowane przez p³eæ i zwi¹zane z ni¹ role spo³eczne. Decyduj¹c siê na posiadanie dziecka, s¹ œwiadome, i na pewien czas bêd¹ musia³y zrezygnowaæ z pracy zawodowej. Powrót na rynek pracy uzale niaj¹ zazwyczaj od wysokich zarobków, które maj¹ im zrekompensowaæ brak opieki na dzieæmi i zaniedbanie obowi¹zków domowych. Jednak znalezienie pracy jest uzale nione równie od rodzaju wykszta³cenia i liczby dzieci. Jak wskazuj¹ badania, im kobieta lepiej wykszta³cona, tym uzyskuje wiêksze zarobki i ma wiêksz¹ motywacjê do uzyskania ponownego zatrudnienia. Jeœli wzi¹æ z kolei pod uwagê liczbê posiadanych dzieci, to im jest ich wiêcej, tym mniejsza motywacja kobiety do podejmowania pracy. Mniejsze uczestnictwo kobiet w zatrudnieniu mo na równie analizowaæ od strony rynku pracy. Mimo i lepiej wykszta³cone od mê czyzn, rzadziej od nich znajduj¹ pracê. 3

5 Pracodawcy zwracaj¹ bowiem uwagê na mniejsze doœwiadczenie zawodowe kobiet, spowodowane g³ównie przerwami w zatrudnieniu w postaci urlopów macierzyñskich. Im kobieta d³u ej przebywa poza rynkiem pracy, tym trudniej jest jej póÿniej na niego powróciæ, g³ównie z racji dynamicznych przemian zachodz¹cych w gospodarce. DYPLOM Kolejn¹ grup¹, wyj¹tkowo podatn¹ na wykluczenie spo³eczne i zawodowe, jest m³odzie wchodz¹ca na rynek pracy. Od pocz¹tku lat 90. bezrobocie wœród m³odzie y utrzymuje siê stale na wysokim poziomie. W grupie osób maj¹cych lata, które nie ucz¹ siê w szkole dziennej, stopa bezrobocia wzros³a w latach z 29% do 42%. Pracownicy organizacji pozarz¹dowych wspieraj¹cych m³odych ludzi na rynku pracy podkreœlaj¹ jednak, i statystyki urzêdowe nie ujmuj¹ w pe³ni problemu bezrobocia w tej grupie. M³odzi ludzie, nie maj¹c prawa do zasi³ku, niechêtnie rejestruj¹ siê w urzêdach pracy. Objêcie ubezpieczeniem spo³ecznym czy mo liwoœæ skorzystania z ró nych form pomocy (sta e, szkolenia) dla wielu z nich nie jest wystarczaj¹c¹ zachêt¹. St¹d te mo na przypuszczaæ, i bezrobocie wœród m³odzie y jest tzw. ciemn¹ liczb¹. Nie sprowadza siê ono jedynie do problemu braku pracy, ale poci¹ga za sob¹ brak mo liwoœci prawid³owego funkcjonowania w spo³eczeñstwie. M³ody cz³owiek, który nie ma mo liwoœci zatrudnienia, jest w wiêkszym stopniu nara ony na uleganie ró nym patologiom. Jest osob¹ potencjalnie zagro on¹ wykluczeniem spo³ecznym. M³odzi ludzie maj¹ trudnoœci ze znalezieniem pracy nie tylko z powodu niewystarczaj¹cych kwalifikacji, ale równie z braku umiejêtnoœci spo³ecznych na etapie poszukiwania, zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Problemem s¹ dla nich komunikatywnoœæ, autoprezentacja oraz prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Braki w tym zakresie s¹ zwi¹zane czêsto z ich pochodzeniem. M³odzi ludzie maj¹ trudnoœci ze znalezieniem pracy nie tylko z powodu niewystarczaj¹cych kwalifikacji, ale równie z braku umiejêtnoœci spo³ecznych na etapie poszukiwania, zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Problemem s¹ dla nich komunikatywnoœæ, autoprezentacja oraz prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. W rodzinach niezamo nych, gdy jedno z rodziców nie pracuje lub jest zagro one utrat¹ pracy, m³odzi ludzie nie maj¹ wzorów i oparcia w procesie usamodzielniania. Wchodz¹ca na rynek pracy m³odzie nie jest równie wystarczaj¹co przygotowana przez szko³ê do podejmowania roli pracownika. Brakuje odpowiednio przygotowanych nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Niewiele w tej kwestii zmieni³o wprowadzenie do szkó³ programu Przedsiêbiorczoœæ oraz Szkolnych Oœrodków Kariery. 4

6 By zwiêkszyæ szanse m³odych ludzi wchodz¹cych na rynek pracy, na pocz¹tku lat 90. w Polsce prowadzono dzia³ania maj¹ce na celu dezaktywacjê zawodow¹ osób po 50 roku ycia. By³ to równie sposób na obni enie du ej stopy bezrobocia. Osoby w wieku pomiêdzy 50 a 64 rokiem ycia by³y zwalniane w ramach redukcji zatrudnienia, dostawa³y œwiadczenia przedemerytalne lub przechodzi³y na wczeœniejsze emerytury. W ci¹gu kolejnych lat nast¹pi³ bardzo du y spadek aktywnoœci zawodowej osób w tej grupie wiekowej, co doprowadzi³o równie do ich marginalizacji na rynku pracy. Polityka rz¹dz¹cych wobec osób 50+ przez d³ugie lata nie zmienia³a siê: zamiast szukaæ dla nich rozwi¹zañ, utrzymywano istniej¹ce mechanizmy dezaktywuj¹ce te osoby zawodowo. A przecie dla wiêkszoœci osób po 50 roku ycia praca jest jednym z podstawowych bodÿców aktywnoœci yciowej. To ona czêsto powoduje, e cz³owiek chce wyjœæ z domu, zrobiæ zakupy, zadbaæ o siebie. Jest te czêsto warunkiem prze ycia, w sytuacji gdy renty lub emerytury nie zabezpieczaj¹ odpowiednich œrodków finansowych. Z danych GUS wynika, e osoby 50+ nie wybieraj¹ siê chêtnie na wczeœniejsz¹ emeryturê. Co trzecia osoba badana potwierdza, e chce pracowaæ tak d³ugo, jak to mo liwe. Nic wiêc dziwnego, e coraz czêœciej mówi siê o powrocie na rynek pracy osób 50+. Wdra ana przez Uniê Europejsk¹ Strategia Lizboñska zak³ada wzrost stopy zatrudnienia w grupie osób pomiêdzy 50 a 64 rokiem ycia do poziomu 50%. Sprzyjaj¹ temu czynniki, które sukcesywnie zmieniaj¹ rynek pracy w Polsce: migracja m³odych ludzi do krajów Europy Zachodniej w poszukiwaniu pracy, starzenie siê spo³eczeñstwa oraz wyd³u enie siê przeciêtnej d³ugoœci ycia. Dlatego te coraz czêœciej wprowadza siê pewne praktyki w ramach tzw. zarz¹dzania wiekiem, takie jak zatrudnianie starszych pracowników, elastyczny czas pracy czy przeniesienie na inne stanowisko pracy. W 2006 roku pokolenie osób powy ej 50 roku ycia liczy³o 6,3 mln osób, co stanowi³o ponad 16% ogó³u ludnoœci. Stopa zatrudnienia w tej grupie wiekowej wynosi w Polsce zaledwie 27%. Wœród osób 50+ w Polsce mo na wyró niæ trzy kategorie: osoby pracuj¹ce (20% zatrudnionych w Polsce nale y do grupy 50+), osoby bierne zawodowo (stanowi¹ prawie po³owê populacji 50+, s¹ to emeryci, renciœci, osoby pobieraj¹ce œwiadczenia przedemerytalne), osoby bezrobotne (21% wszystkich bezrobotnych to osoby 50+). [Ÿród³o: Dariusz Mól, Osoby 50+ na rynku pracy, FISE, Warszawa 2008, s. 4] 5

7 Uczenie siê przez ca³e ycie w Ma³opolsce Wspó³czesny rynek pracy wymaga od osób ucz¹cych siê, pracuj¹cych i poszukuj¹cych zatrudnienia ci¹g³ego uzupe³niania swojej wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji oraz kszta³towania zdolnoœci adaptacyjnych. Szeroki zakres i du a dynamika zmian dokonuj¹cych siê w gospodarce powoduj¹, i wiadomoœci i umiejêtnoœci nabyte w trakcie kszta³cenia formalnego nie s¹ ju wystarczaj¹ce i musz¹ byæ aktualizowane w trakcie zatrudnienia i okresów pozostawania bez pracy. S³u ¹ temu ró ne kursy, szkolenia zawodowe czy specjalistyczne seminaria. Z pomoc¹ przychodzi równie Internet, który umo liwia zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w ramach e-learningu. Taka forma kszta³cenia na odleg³oœæ daje szansê przyswajania wiedzy w domu, za pomoc¹ nowoczesnych œrodków komunikacji (komputer z g³oœnikami, kamer¹ i drukark¹) i ciekawej formule (multimedialne lekcje, prezentacje, filmy). Idea uczenia siê przez ca³e ycie jest wdra ana w ramach programu Unii Europejskiej pod t¹ sam¹ nazw¹ (Lifelong Learning). Dotyczy on edukacji i doskonalenia zawodowego i ma na celu wzmocnienie wspó³pracy pomiêdzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilnoœci uczniów i nauczycieli z krajów cz³onkowskich. Warto zaznaczyæ w tym miejscu, i kraje cz³onkowskie UE same decyduj¹ o swoich systemach edukacyjnych, Komisja Europejska ma tu rolê jedynie wspieraj¹c¹. 6 Kszta³cenie formalne obejmuje naukê w systemie szkolnym (wszystkie typy szkó³: podstawowa, gimnazjum, zasadnicze szko³y zawodowe, szko³y œrednie ogólnokszta³c¹ce, szko³y policealne), jak równie kszta³cenie na poziomie studiów wy szych i doktoranckich. Zwi¹zane jest z regularn¹ form¹ nauki. Kszta³cenie prowadzone jest przez instytucje szkolne i edukacyjne, publiczne i niepubliczne uprawnione do nauczania. Odbywa siê zgodnie z zatwierdzonymi programami nauczania. Edukacja ta prowadzi do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych œwiadectwem, zaœwiadczeniem o ukoñczeniu szko³y, certyfikatem, dyplomem.

8 Kszta³cenie pozaformalne to udzia³ w edukacji poza systemem formalnym, obejmuje wszelkie zorganizowane dzia³ania edukacyjne, które nie s¹ zapewnione poprzez formalne instytucje szkolne. Kszta³cenie pozaformalne, inaczej ni w przypadku edukacji formalnej, nie powoduje zmiany w poziomie wykszta³cenia. Prowadzone jest zazwyczaj w formie kursów, szkoleñ, instrukta y, seminariów, konferencji itp. Kszta³cenie poza formalnym systemem edukacji prowadzi zazwyczaj do rozwoju, poszerzania i zdobywania umiejêtnoœci. Uczestnictwo w takiej formie edukacji nie musi koñczyæ siê uzyskaniem œwiadectwa. Kszta³cenie nieformalne (samokszta³cenie) to samodzielne uczenie siê w celu uzyskania wiedzy lub doskonalenia umiejêtnoœci. Odbywa siê bez udzia³u nauczyciela. [Ÿród³o: Raport z realizacji polityki uczenia siê przez ca³e ycie w Ma³opolsce 2009, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie, 2009, s.38] Program Lifelong learning ma 4 g³ówne programy sektorowe: Comenius (edukacja szkolna), Erasmus (edukacja wy sza i szkolenia zaawansowane), Leonardo da Vinci (edukacja i szkolenia zawodowe), Grundtvig (szkolenia doros³ych). Za wdra anie tych programów sektorowych w Polsce odpowiada Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W Polsce idea uczenia siê przez ca³e ycie jest obecna w dokumentach strategicznych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. W ministerialn¹ Strategiê Rozwoju Kszta³cenia Ustawicznego do 2010 roku wpisuj¹ siê dzia³ania zarówno poszczególnych województw, jak te samorz¹dów lokalnych. Œwietnym przyk³adem jest tu Ma³opolska, która zintensyfikowa³a w ostatnich latach dzia³ania w zakresie rozwoju i promocji uczenia przez ca³e ycie. Województwo Ma³opolskie potraktowa³o tê istotn¹ kwestiê w sposób kompleksowy: uzna³o rozwój uczenia siê przez ca³e ycie za jeden z priorytetów regionu, da³o plan operacyjny pokazuj¹cy obszary wsparcia, utworzy³o p³aszczyznê wspó³pracy instytucji z obszaru uczenia siê przez ca³e ycie oraz zapewni³o mechanizm finansowy ca³ego przedsiêwziêcia. O sile Ma³opolski jako regionu stanowi edukacja formalna. Na tle kraju wyró niaj¹ j¹ wysoki poziom wykszta³cenia mieszkañców, wysoka jakoœæ edukacji szkolnej mierzona wynikami egzaminów zewnêtrznych oraz ponadprzeciêtna liczba studentów w porównaniu do liczby mieszkañców. Zauwa alny jest równie pozytywny stosunek Ma³opolan do uczenia siê, zdobywania i rozwijania kwalifikacji zawodowych. Potwierdzaj¹ to badania GUS z 2003 i 2006 r., wskazuj¹ce na zdecydowany wzrost uczestnictwa w ró nych formach kszta³cenia. Podobnie jak w Polsce i w Europie, liczba doros³ych osób ucz¹cych siê przez ca³e ycie, jest silnie zró nicowana w zale noœci od miejsca zamieszkania. Zdecydowanie niekorzystna sytuacja pod tym wzglêdem wystêpuje w ma³ych miastach i na obszarach wiejskich. 7

9 Ma³opolska daje szerokie mo liwoœci w zakresie uczenia siê przez ca³e ycie: 1. Zawsze mo esz uzupe³niæ swoje wykszta³cenie w szko³ach dla m³odzie y i doros³ych. Szko³ê dla siebie znajdziesz na stronie 2. Szukasz uczelni wy szej? W Ma³opolsce znajdziesz je a 32. Wiele spoœród nich posiada filie w ma³ych miejscowoœciach oraz daje mo liwoœæ studiów zaocznych, dziêki którym mo esz pogodziæ pracê z nauk¹. 4. Wa ne jest dobre zaplanowanie swojej œcie ki edukacyjnej i zawodowej. Skorzystaj w tym celu z us³ug doradcy zawodowego w: - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym S¹czu i Tarnowie, - Centrum Edukacji i Pracy OHP, - Akademickim Biurze Karier, - Powiatowym Urzêdzie Pracy, - Gminnym Centrum Informacji. 3. Nigdy nie jest za póÿno, by podnieœæ swoje kwalifikacje. Pomog¹ ci w tym: - Centra Kszta³cenia Ustawicznego, - Centra Kszta³cenia Praktycznego, - liczne organizacje i stowarzyszenia organizuj¹ce kursy i szkolenia dla ró nych grup wiekowych i zawodowych, - stowarzyszenia bran owe, - projekty finansowane przez Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. 5. Szukasz dobrego szkolenia lub kursu? Rejestr Instytucji Szkoleniowych oferuje ponad 500 instytucji. Znajdziesz je na stronie [Ÿród³o: SprawdŸ co wiesz o uczeniu siê przez ca³e ycie w Ma³opolsce, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie, 2009, s.6] Zawód z przysz³oœci¹ Osoby podejmuj¹ce dziœ studia zastanawiaj¹ siê nad wyborem kierunku, który w przysz³oœci zagwarantuje im pracê. Dokonuj¹ca siê rewolucja informatyczna powoduje jednak, i prawdopodobnie przyjdzie im pracowaæ w zawodach, które jeszcze nie istniej¹ i rozwi¹zywaæ nieznane problemy przy u yciu niewynalezionych jak dot¹d technologii. Czy to znaczy, e wyboru kierunku nie mo na oprzeæ na racjonalnych przes³ankach? Naukowcy prognozuj¹, i najbli sze lata przynios¹ kolejn¹ falê automatyzacji. Spowoduje ona zmniejszenie zapotrzebowania na proste prace us³ugowe, za to wzroœnie popyt na us³ugi wymagaj¹ce du ych i specjalistycznych kompetencji zawodowych. Strac¹ wiêc pracê osoby zatrudnione w agencjach turystycznych, agencjach ubezpieczeniowych czy bankach. Zjawisku temu towarzyszyæ bêdzie postêpuj¹ce starzenie siê spo³eczeñstw europejskich. Coraz wiêcej osób bêdzie potrzebnych w ramach szeroko pojêtego care industry (przemys³ opieki), obejmuj¹cego nie tylko proste us³ugi pielêgnacyjne, ale us³ugi medyczne, specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne oraz dostarczanie rozrywek dla osób starszych. Pojawienie siê coraz wiêkszej liczby ludzi w podesz³ym 8

10 wieku, dysponuj¹cych sta³ym Ÿród³em dochodów spowoduje równie zmianê w sposobie myœlenia osób zajmuj¹cych siê zawodowo marketingiem.tak licznej grupy konsumentów nie bêdzie mo na bowiem przeoczyæ. Listê stu zawodów, którym w najbli szych latach nie bêdzie grozi³o bezrobocie, opracowa³ Miêdzyresortowy Zespó³ Prognozowania Popytu na Pracê. O swoj¹ przysz³oœæ mog¹ byæ spokojne osoby ze œcis³ym i technicznym wykszta³ceniem oraz pracownicy zajmuj¹cy siê nowymi technologiami i Internetem. Wœród nich mo na znaleÿæ administratora baz danych, administratora sieci informatycznej, analityka systemów komputerowych, programistê oraz operatora sprzêtu optycznego i elektronicznego. Obecnoœæ tak wielu zawodów zwi¹zanych z informatyk¹ nie powinna zaskakiwaæ, gdy dziœ w Unii Europejskiej brakuje wielu specjalistów od IT i e-biznesu. Internet bêdzie szeroko wykorzystywany m.in. w edukacji (e-learning i webeducation). Powsta³a nawet nowa profesja specjalista edukacji wspomaganej komputerowo. Edukacja jest kolejn¹ dziedzin¹, w której jak przewiduj¹ naukowcy bêd¹ potrzebni pracownicy. Firmy szkoleniowe bêd¹ zatrudniaæ trenerów, specjalizuj¹cych siê w danej dziedzinie, maj¹cych przygotowanie pedagogiczne z zakresu uczenia osób doros³ych. Jest to zgodne z coraz powszechniejsz¹ ide¹ uczenia siê przez ca³e ycie. Pracê znajd¹ równie doradcy zawodu osób doros³ych, œwietnie zorientowanie w ofercie kursów i szkoleñ umo liwiaj¹cych uzupe³nienie b¹dÿ zmianê kwalifikacji. Z uwagi na to, e coraz wiêcej firm przenosi swoj¹ dzia³alnoœæ do Polski, wzroœnie te popyt na in ynierów ró nych specjalnoœci, a tak e finansistów i doradców podatkowych. Pojawi¹ siê równie nowe zawody, jak: groomer, czyli psi fryzjer. W profesjonalnym salonie pielêgnacji ostrzy e, umyje, usunie insekty, wyczyœci uszy czworono nych klientów, mechatronik, ³¹cz¹cy zawody mechanika, elektronika i informatyka. Znajdzie zatrudnienie wszêdzie tam, gdzie znajduj¹ siê skomplikowane urz¹dzenia (medyczne, techniczne), infobroker, a wiêc poœrednik informacji. Bêdzie specjalist¹ w zakresie wyszukiwania i (odp³atnego) udostêpniania potrzebnych informacji, teletutor, czyli wyk³adowca telewizyjny. Bêdzie odpowiada³ na coraz wiêksz¹ potrzebê dokszta³cania siê przy wykorzystaniu przekazu telewizyjnego. Wsparcie dla osób poszukuj¹cych pracy Powiatowe urzêdy pracy oferuj¹ ró norodn¹ pomoc osobom bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy: Poœrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Poœrednictwo pracy mo e byæ prowadzone w formie indywidualnych kontaktów poœrednika pracy z bezrobotnym lub poszukuj¹cym pracy, gie³d pracy oraz targów pracy. 9

11 Doradztwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy w zaplanowaniu swojej kariery zawodowej. Z us³ug doradcy zawodowego mog¹ skorzystaæ nie tylko osoby bezrobotne i poszukuj¹ce pracy, ale tak e osoby zagro one bezrobociem oraz aktualnie pracuj¹ce. Podczas indywidualnego spotkania doradca nie tylko pomo e w okreœleniu w³asnych predyspozycji zawodowych, ale i poinformuje o mo liwoœciach kszta³cenia, dokszta³cenia lub przekwalifikowania, jak równie przedstawi efektywne metody poszukiwania pracy. Wska e równie instytucje, które pomog¹ w za³o eniu w³asnej firmy. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy maj¹ charakter grupowych zajêæ przygotowuj¹cych do skutecznego poszukiwania pracy. Osoby uczestnicz¹ce w nich mog¹ poznaæ swoje preferencje zawodowe, nauczyæ siê jak profesjonalnie napisaæ yciorys i list motywacyjny oraz przygotowaæ siê do rozmowy kwalifikacyjnej. Szkolenie to pozaszkolne zajêcia maj¹ce na celu uzyskanie, uzupe³nienie lub doskonalenie umiejêtnoœci lub kwalifikacji zawodowych lub ogólnych niezbêdnych do wykonywania pracy. Zajêcia s¹ przeprowadzane wed³ug ustalonego programu. Na zakoñczenie szkolenia wydawane jest zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce zdobyte kwalifikacje. Osoby bezrobotne, które zosta³y skierowane na szkolenie przez powiatowy urz¹d pracy, otrzymuj¹ dodatek szkoleniowy w wysokoœci 20% zasi³ku dla bezrobotnych. Osoby, które nie ukoñczy³y 25 roku ycia otrzymuj¹ stypendium w wysokoœci 40% zasi³ku. Ponadto, wszystkim osobom skierowanym na szkolenie przys³uguje ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków powsta³ych w zwi¹zku ze szkoleniem. Osoby uczestnicz¹ce w szkoleniu, wychowuj¹ce co najmniej jedno dziecko, mog¹ tak e otrzymaæ refundacjê kosztów opieki na dzieckiem lub dzieæmi do lat 7 w wysokoœci nie wy szej ni 50% zasi³ku dla bezrobotnych. Wszystkie osoby uprawnione mog¹ korzystaæ ze szkoleñ trwaj¹cych do 6 miesiêcy, a jeœli wynika to z programu nauczania - nawet do 12 miesiêcy. Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych mog¹ korzystaæ ze szkoleñ trwaj¹cych do 12 miesiêcy, a jeœli wymaga tego program nauki nawet do 24 miesiêcy. Dotacja na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej mo e zostaæ przyznana osobie bezrobotnej w wysokoœci nie wiêkszej ni szeœciokrotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia. Œrodki przyznane na ten cel mog¹ byæ wydane na œciœle okreœlone kategorie kosztów: zakup œrodków trwa³ych, tj. maszyn, urz¹dzeñ i sprzêtu, zakup oprogramowania i jego instalacjê, zakup materia³ów, towaru, pozyskanie i adaptacjê lokalu (w wysokoœci do 40% przyznanych œrodków), op³atê czynszu lokalu (w wysokoœci do 30% kwoty przyznanych œrodków), zakup samochodu ciê arowego (w wysokoœci do 40% kwoty przyznanych œrodków), koszty reklamy i promocji (w wysokoœci do 15% kwoty przyznanych œrodków). Refundacja kosztów wyposa enia stanowiska pracy jest ofert¹ skierowan¹ do pracodawców w zamian za zatrudnienie osoby bezrobotnej na co najmniej 12 lub 24 miesi¹ce w pe³nym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to zw³aszcza bezrobotnych znajduj¹cych siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 10

12 osób do 25 roku ycia, osób d³ugotrwale bezrobotnych, osób powy ej 50 roku ycia, osób bez kwalifikacji zawodowych, bez doœwiadczenia zawodowego lub bez wykszta³cenia œredniego, samotnie wychowuj¹cych dziecko lub dzieci do 18 roku ycia, osób niepe³nosprawnych, osób które po odbyciu kary pozbawienia wolnoœci nie podjê³ yzatrudnienia. Przygotowanie zawodowe doros³ych mo e przybraæ nastêpuj¹ce formy: praktycznej nauki zawodu doros³ych, która umo liwia przyst¹pienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu³ zawodowy lub egzaminu czeladniczego, przyuczenia do pracy doros³ych, które ma na celu zdobycie okreœlonych kwalifikacji zawodowych lub stosownych umiejêtnoœci niezbêdnych do wykonywania danego zawodu. Sta umo liwia zdobycie praktycznych kwalifikacji lub umiejêtnoœci zawodowych osobom bezrobotnym, które: nie ukoñczy³y 25 roku ycia, legitymuj¹ siê wykszta³ceniem wy szym, a nie ukoñczy³y 27 roku ycia (a od daty ukoñczenia studiów nie up³ynê³o jeszcze 12 miesiêcy). Sta odbywa siê wed³ug programu okreœlonego w umowie zawartej przez starostê z pracodawc¹ i mo e trwaæ od 3 do 12 miesiêcy. Mo e on byæ zorganizowany: u pracodawcy, u osoby prowadz¹cej jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, u osoby prowadz¹cej gospodarstwo rolne, w organizacji pozarz¹dowej (stowarzyszeniu, fundacji). Osobie odbywaj¹cej sta przys³uguj¹ nastêpuj¹ce œwiadczenia: stypendium w wysokoœci 140% zasi³ku dla bezrobotnych, dwa dni wolne od pracy za ka de 30 dni odbywania sta u, ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Osoba odbywaj¹ca sta mo e równie otrzymaæ: lub zwrot kosztów opieki na dzieckiem lub dzieæmi do lat 7, w wysokoœci nie wy szej ni 50% zasi³ku dla bezrobotnych (dotyczy osób samotnie wychowuj¹cych co najmniej jedno dziecko), zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania sta u zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu lub wynajêtym mieszkaniu w miejscowoœci, w której osoba odbywa sta, jeœli czas dojazdu i powrotu do miejsca sta³ego zamieszkania przekracza ³¹cznie 3 godziny dziennie. Prace interwencyjne polegaj¹ na zatrudnieniu okreœlonej liczby osób bezrobotnych przez pracodawcê, które nast¹pi³o w wyniku umowy zawartej z urzêdem pracy i ma na celu wsparcie osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawc¹ zobowi¹zuje siê wówczas do zatrudnienia bezrobotnych na okres 6, 12 lub 24 miesiêcy w zamian za refundacjê czêœci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne skierowanych osób w wysokoœci uprzednio uzgodnionej. 11

13 W ramach prac interwencyjnych mog¹ zostaæ zatrudnione nastêpuj¹ce osoby: bezrobotne do 25 roku ycia, bezrobotne d³ugotrwale albo kobiety, które nie podjê³y zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotne powy ej 50 roku ycia, bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doœwiadczenia zawodowego lub bez wykszta³cenia œredniego, bezrobotne samotnie wychowuj¹ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolnoœci nie podjê³y zatrudnienia, bezrobotne niepe³nosprawne. Roboty publiczne polegaj¹ na zatrudnienie osoby bezrobotnej w okresie nie d³u szym ni 12 miesiêcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarz¹dowe statutowo zajmuj¹ce siê problematyk¹: ochrony œrodowiska, kultury, oœwiaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy spo³ecznej, a tak e spó³ki wodne i ich zwi¹zki. Refundacja dokonywana jest na wniosek pracodawcy i obejmuje czêœæ kosztów poniesionych na wynagrodzenia i ubezpieczenie spo³eczne. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje kraje Unii Europejskiej, Norwegiê, Islandiê, Lichtenstein oraz Szwajcariê. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje kraje Unii Europejskiej, Norwegiê, Islandiê, Lichtenstein oraz Szwajcariê. EURES to powo³ana przez Komisjê Europejsk¹ sieæ publicznych s³u b zatrudnienia krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jej zadaniem jest wspieranie mobilnoœci na europejskim rynku pracy poprzez miêdzynarodowe poœrednictwo pracy oraz informowanie o warunkach ycia i pracy w krajach EOG. Us³ugi EURES œwiadczone s¹ bezp³atnie przez urzêdy pracy na terenie EOG, w tym równie w Polsce. S¹ one skierowanie zarówno do poszukuj¹cych pracy, jak i pracodawców. Na rzecz sieci EURES pracuje w Polsce ponad 30 doradców EURES w wojewódzkich urzêdach pracy oraz sieæ asystentów EURES w powiatowych urzêdach pracy. 12

14 Mo liwoœci podnoszenia kwalifikacji Z us³ug szkoleniowych mog¹ skorzystaæ osoby bezrobotne oraz osoby poszukuj¹ce pracy, które zosta³y zarejestrowane w powiatowym urzêdzie pracy. Us³ugi szkoleniowe obejmuj¹: skierowanie na szkolenie, udzielenie po yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, finansowanie kosztów szkolenia rolników zwalnianych z pracy, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, dofinansowanie studiów podyplomowych, udzielenie stypendium na kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wy szej w trybie niestacjonarnym, skierowanie na sta, skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Osob¹ bezrobotn¹ jest osoba, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, ale jednoczeœnie jest zdolna i gotowa do podjêcia zatrudnienia w pe³nym wymiarze pracy. Musi równie spe³niaæ inne szczegó³owe kryteria, które s¹ okreœlone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za osobê bezrobotn¹ mo e zostaæ równie uznana osoba niepe³nosprawna, je eli jest zdolna i gotowa do podjêcia pracy co najmniej w po³owie wymiaru czasu pracy. Wa ne jest równie okreœlenie, kto nie mo e byæ uznany za osobê bezrobotn¹: osoba, która nie ukoñczy³a 18 roku ycia, kobieta, która ukoñczy³a 60 lat, a mê czyzna 65 lat, gdy osi¹gnêli wiek emerytalny, osoba uprawniona do emerytury b¹dÿ renty, osoba ucz¹ca siê w szkole ponadgimnazjalnej lub wy szej w systemie stacjonarnym, osoba posiadaj¹ca przychody w wysokoœci przekraczaj¹cej po³owê minimalnego wynagrodzenia albo inne dochody, okreœlone w przepisach ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. By uzyskaæ status osoby bezrobotnej, nale y zarejestrowaæ siê w powiatowym urzêdzie pracy. Podczas rejestracji niezbêdne bêd¹ nastêpuj¹ce dokumenty: dowód osobisty lub inny dokument to samoœci potwierdzaj¹cy miejsce zameldowania, orygina³ œwiadectwa ostatnio ukoñczonej szko³y (uczelni), orygina³y œwiadectwa pracy z ca³ego okresu zatrudnienia oraz wszystkich innych dokumentów niezbêdnych do ustalenia ewentualnych uprawnieñ, legitymacja ubezpieczeniowa, numer Identyfikacji Podatkowej - NIP, ksi¹ eczka wojskowa lub zaœwiadczenie z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ. 13

15 Aby móc skorzystaæ z us³ug szkoleniowych powiatowych urzêdów pracy, nale y spe³niaæ okreœlone kryteria: Forma pomocy skierowanie na szkolenie do instytucji szkoleniowej udzielenie po yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia finansowanie kosztów szkolenia rolników dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji Osoby uprawnione bezrobotni, osoby pobieraj¹ce rentê szkoleniow¹, o³nierze rezerwy, osoby poszukuj¹ce pracy, osoby pobieraj¹ce œwiadczenie szkoleniowe. bezrobotni, o³nierze rezerwy. rolnicy z którymi zosta³ rozwi¹zany stosunek pracy z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy bezrobotni dofinansowanie studiów podyplomowych udzielenie stypendium na kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wy szej w trybie niestacjonarnym skierowanie na sta skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy bezrobotni bezrobotni do 25 roku ycia, bez kwalifikacji zawodowych, z rodzin o niskich dochodach bezrobotni do 25 roku ycia, bezrobotni absolwenci szkó³ wy szych do 27 roku ycia d³ugotrwale bezrobotni lub kobiety, które nie podjê³y zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powy ej 50 roku ycia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doœwiadczenia zawodowego lub bez wykszta³cenia œredniego, bezrobotni samotnie wychowuj¹cy co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoœci nie podjêli zatrudnienia, bezrobotni niepe³nosprawni. 14

16 Tu znajdziesz pomoc. Instytucje rynku pracy. Powiatowy Urz¹d Pracy Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieliczce ul. Sienkiewicza 13A, Wieliczka tel./fax. (12) Przyjmowanie stron: codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do Zakres dzia³añ Powiatowego Urzêdu Pracy w Wieliczce obejmuje: Dzia³ Ewidencji i Œwiadczeñ (pokój nr 14, tel. (12) ) rejestracja, przyznawanie dodatków aktywizacyjnych. Dzia³ Poœrednictwa Pracy (pokój nr 4, tel. (12) wew. 16) oferty pracy krajowe i zagraniczne, zg³oszenia na wyznaczony termin. Dzia³ Instrumentów Rynku Pracy (pokoje nr 2 i 3, tel. (12) ) prace interwencyjne, roboty publiczne, sta e, przygotowanie zawodowe doros³ych, EFS (Europejski Fundusz Spo³eczny), prace spo³ecznie u yteczne, organizacja kursów i szkoleñ, przyznawanie jednorazowych œrodków na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej, refundacja kosztów wyposa enia i doposa enia stanowiska pracy. Doradca Zawodowy (pokój nr 1, telefon wew. 10) Klub Pracy (pokój nr 9). Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieliczce ma równie dwie swoje filie: Punkt Przyjêæ w Gdowie: Rynek 40, tel , Punkt Przyjêæ w Niepo³omicach: ul. 3 Maja 4, tel Oprócz publicznych s³u b zatrudnienia do instytucji rynku pracy nale ¹ Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu spo³ecznego i instytucje partnerstwa lokalnego. Inne instytucje rynku pracy Ochotnicze Hufce Pracy s¹ pañstwow¹ jednostk¹ wyspecjalizowan¹ w dzia³aniach na rzecz m³odzie y, w szczególnoœci m³odzie y zagro onej wykluczeniem spo³ecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku ycia. Agencje zatrudnienia s¹ niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi œwiadcz¹cymi us³ugi w zakresie poœrednictwa pracy, poœrednictwa do pracy za granic¹ u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Instytucjami szkoleniowymi s¹ publiczne i niepubliczne podmioty prowadz¹ce na podstawie odrêbnych przepisów edukacjê pozaszkoln¹. 15

17 Instytucjami dialogu spo³ecznego na rynku pracy s¹ organizacje i instytucje zajmuj¹ce siê problematyk¹ rynku pracy: organizacje zwi¹zków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarz¹dowe wspó³pracuj¹ce z publicznymi s³u bami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadañ okreœlonych ustaw¹. Instytucje partnerstwa lokalnego s¹ instytucjami realizuj¹cymi inicjatywy partnerów rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadañ okreœlonych ustaw¹ i wspieranymi przez organy samorz¹du terytorialnego. Instytucje publiczne dzia³aj¹ce w obszarze rynku pracy mog¹ zlecaæ innym podmiotom, w tym organizacjom pozarz¹dowym i instytucjom szkoleniowym, niektóre zadania zwi¹zane z promocj¹ zatrudnienia. Przydatne strony www Oferty pracy: Kursy i szkolenia: Uczenie siê przez ca³e ycie: - Program Unii Europejskiej Uczenie siê przez ca³e ycie - Ma³opolskie Partnerstwo na rzecz Kszta³cenia Ustawicznego - Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr - Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - Biuro Uznawalnoœci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej - Rejestr Instytucji Szkoleniowych - System Akredytacji Kuratorium Oœwiaty Najbardziej aktualne informacje na temat instytucji szkoleniowych oraz oferty szkoleñ i kursów znajduj¹ siê na stronie Bibliografia E. Bendyk, M. Szostek, Zawody przysz³oœci, , Polityka I. Gosk, M. Huszcza, M. Klaus, Jak odnaleÿæ siê na rynku pracy? Przyk³ady modelowych dzia³añ na rzecz grup defaworyzowanych, FISE, Warszawa 2006 H. I ycka, B. Jaworska, E. Strojna, Warunki i mo liwoœci podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych. Regulacje ustawowe, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Warszawa D. Mól, Osoby 50+ na rynku pracy, FISE, Warszawa 2008, J. Werbanowska, Problematyka organizacji pozarz¹dowych jako us³ugodawców dla m³odzie y na rynku pracy, FISE, Warszawa 2006 SprawdŸ co wiesz o uczeniu siê przez ca³e ycie w Ma³opolsce, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie, Kraków 2008 Materia³y PUP Wieliczka, WUP Kraków,

18 Publikacja wydana w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy", wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Wydawca: Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ul. Aleksandry 9/ Kraków Opracowanie tekstu: Marcin Wêc Opracowanie graficzne: Joanna Kongstad - Elskelund.com Publikacja wydana w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy", wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Europejska Wspolnota. Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEÑSTWO SOCJALNE OSÓB BEZROBOTNYCH W POLSCE NA TLE SYTUACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

BEZPIECZEÑSTWO SOCJALNE OSÓB BEZROBOTNYCH W POLSCE NA TLE SYTUACJI W UNII EUROPEJSKIEJ Przegl¹d Strategiczny 2014, nr 7 Krzysztof HAJDER Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu DOI 10.14746/ps.2014.1.30 BEZPIECZEÑSTWO SOCJALNE OSÓB BEZROBOTNYCH W POLSCE NA TLE SYTUACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo