Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab."

Transkrypt

1 Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy materialnej dla doktorant6w w IKiFP PAN Wprowadzam zmiany w regulaminie ustalania wysokodci, prztznawani.a i wyplacama Swiadczeri pomocy materialnej dla doktorant6w w IKiFP PAN, stanowi4cego ZaN4cznlk w I do niniej szego zarzqdzenia. Paragraf g 9 punkt 3 przyjmuje brzmienie: 3. Do zdarzefi, kt6re uzasadniajq Wstqpienie doldoranta o przyznanie zapomogi zdliczq sig w szczeg6lnoici: a) nieszczgiliwy wlpadek dohoranta, dziecka znajdujqcego sig pod jego prawnq opiekq lub malz o nkn do kt or ant a, b) imiert czlonka najbli2szej rodziny(wspblmalzonka, dzieckn, rodzicdw i rodzefisfwa pozostajqcego we wsp'lnym gospoddrstwie domowym), c) cig2kq chorobg doktoranta lub czlonk6w jego najblizszej rodziny (wspblmalzonkn, dziecka, rodzic6w i rodzenstwa pozostajqcego we wsp6lnym gospodqrstwie domowym), d) lcradzie2 lub zniszczenia przedmiotdw pierwszej potrzeby na skutek np klgsk iywiolowych, e) inne zdarzenie losowe powodujqce, i2 doktorant znalazl sig przejiciowo w trudnej sytuctcj i mqterialnej. Zarzadzerie wchodzi w Zvcie z dniem podpisania. Dyrektor InsJytutu prof. dr hab. gorzata Witko

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora z dnia 12 czerwca 2015 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK Podstawa prawna : Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 298, poz.1769 ). Stosowane skróty: FPM - fundusz pomocy materialnej, Dyrektor - Dyrektor IKiFP PAN, SD - Samorząd Doktorantów IKiFP PAN, DKS - Doktorancka Komisja Stypendialna w IKiFP PAN, ODKS -Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna w IKiFP PAN, 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania doktorantom świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej, zwanym dalej FPM, o których mowa w art.103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 2. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: a) stypendium socjalnego, b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, c) zapomogi, d) stypendium dla najlepszych doktorantów. 3. Świadczenia przyznaje się na wniosek doktoranta, na zasadach określonych przez Dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Dyrektorem, w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów, zwanym dalej SD. 4. Doktorant będący równocześnie studentem/doktorantem na innym wydziale lub uczelni może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów tylko na jednym, wskazanym przez doktoranta, kierunku studiów, potwierdzając ten fakt stosownym pisemnym oświadczeniem, składanym wraz z wnioskiem o pomoc materialną w przypadku zaistnienia takiej okoliczności. 5. Organem przyznającym świadczenia pomocy materialnej wymienionej ust.2 jest Doktorancka Komisja Stypendialna, zwana dalej DKS. Organem odwoławczym od decyzji Komisji stypendialnej jest Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna, zwana dalej ODKS. 1

3 6. Dyrektor w porozumieniu z SD, biorąc pod uwagę wysokość dotacji na pomoc materialną doktorantów, określa na dany rok akademicki: a) wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, b) podział dotacji z FPM na poszczególne świadczenia, c) wysokość stypendium: socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, dla najlepszych doktorantów, dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, d) termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, e) okres pobierania świadczeń. 7. Środki FPM są gromadzone i pozostają do dyspozycji na odrębnym rachunku bankowym, w sposób pozwalający na ustalenie, w każdym czasie, stanu wykorzystania dotacji. 2 Świadczenia pomocy materialnej 1. Świadczenia określone 1ust.2 pkt. a-d przyznawane są na pisemny wniosek doktoranta. Wzory wniosków stanowią Załączniki Nr 4-7 do niniejszego Regulaminu. 2. Wraz z wnioskiem o świadczenia z funduszu pomocy materialnej, doktorant składa oświadczenie (Załącznik Nr 3) o niepobieraniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej na innym kierunku studiów. 3. Łączna miesięczna wysokość świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 2 pkt. a i d, nie może być wyższa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 4. Doktorant może otrzymywać stypendia, o których mowa ust.2 pkt. a,b,d, w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy (świadczenia przyznawane są wtedy na okres od października do lipca danego roku akademickiego), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy. 5. Otrzymanie stypendium dla najlepszych doktorantów nie wyklucza prawa doktoranta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 6. Doktorant traci prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej ze środków FPM w przypadku: a) utraty statusu doktoranta, b) ukończenia studiów przed terminem określonym w planie studiów, c) ukończenia studiów. 7. Doktorant przebywający na urlopie zdrowotnym lub okolicznościowym nie może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej wymienione w 1ust.2 pkt. a, b. 8. Doktorant, który uzyskał urlop w trakcie trwania roku akademickiego nie otrzymuje świadczeń pomocy materialnej, wymienionych w 1ust.2 pkt. a, b, od następnego miesiąca, następującego po dacie udzielonego urlopu. 9. Doktorantowi, któremu w danym roku akademickim udzielono zgody na urlop, a który otrzymał stypendium dla najlepszych doktorantów, przyznane na podstawie spełnienia kryteriów w poprzednim roku akademickim, stypendium to wypłacane jest po powrocie z urlopu, w kwocie przepadającej w roku akademickim, w którym zostało przyznane. 2

4 10. Doktorantowi, który uzyskał urlop w trakcie trwania roku akademickiego wypłata stypendium dla najlepszego doktoranta zostaje wstrzymana od następnego miesiąca, następującego po dacie udzielonego urlopu. 11. Wznowienie wypłaty stypendium, w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 10 następuje na pisemny wniosek doktoranta, złożony kierownikowi studiów, w ciągu miesiąca od daty zakończenia urlopu. 12. Doktorantowi, który kończy studia przed terminem określonym w planie studiów, wszystkie przysługujące świadczenia pomocy materialnej wypłacane są po raz ostatni za miesiąc, w którym następuje obrona pracy doktorskiej. 13. Decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia. 14. Doktorant otrzymujący świadczenia pomocy materialnej jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kierownika studiów o wystąpieniu okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczeń z funduszu pomocy materialnej, składając jednocześnie wniosek o przeliczenie dochodu (Załącznik Nr 4g). 3 Świadczenia pomocy materialnej dla cudzoziemców 1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1 mogą ubiegać się doktoranci cudzoziemcy, którzy podejmują i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tj.: a) posiadają zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, b) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, c) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, f) otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt.. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650), g) udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, h) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. 2. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 3

5 3. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin podejmującym i odbywającym studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, może zostać przyznane świadczenie określone w 1 ust.2 pkt. d). 4. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą ubiegać się o wszystkie rodzaje świadczeń określonych w 1, jeżeli podejmują i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 5. Cudzoziemcom nie wymienionym w ust. 1-4 nie przysługują świadczenia pomocy materialnej określone w niniejszym regulaminie. 6. Dokumenty wymagane w procedurze przyznawania świadczeń z FPM doktorant składa przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4 Tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej 1. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu pomocy materialnej (Załączniki Nr 4-7), o których mowa w 1 ust.2 pkt. a-d, wraz z kompletem odpowiednich dokumentów, doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich, w terminie ustalonym przez Dyrektora w porozumieniu z SD. 2. Kierownik studiów doktoranckich dokonuje sprawdzenia kompletności złożonego wniosku i przekazuje go, wraz z kompletem dokumentów, do Doktoranckiej Komisji Stypendialnej. 3. W razie stwierdzenia braków we wniosku, Kierownik wzywa doktoranta do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni (Załącznik Nr 8). 4. Uzupełniony wniosek Kierownik przekazuje do DKS w terminie 3 dni roboczych. 5. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub stwierdzenia innych braków we wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 6. DKS po otrzymaniu kompletnego wniosku w terminie 14 dni wydaje decyzję, w której przyznaje świadczenia w określonej wysokości, bądź odmawia jego przyznania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. Decyzję doręcza się doktorantowi osobiście lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 8. Wniosek złożony przez doktoranta w ciągu roku akademickiego powinien zostać rozpatrzony w ciągu jednego miesiąca. 9. Od decyzji DKS w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych i zapomóg, doktorantowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do ODKS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 10. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem DKS, która zobowiązana jest przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydała nowej decyzji. 11. W przypadku stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4

6 12. ODKS po otrzymaniu odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania lub wniosku, wydaje decyzję, która jest ostateczna i doręcza ją doktorantowi. 13. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor lub komisje (DKS i ODKS) mogą zażądać doręczenia opinii jednostki, w systemie pomocy społecznej, odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją w postępowaniu. 14. W przypadku niedostarczenia przez doktoranta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 13 komisje mogą wezwać doktoranta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień skutkuje odmową przyznania świadczeń z funduszu pomocy materialnej. 15. Do decyzji wydawanych DKS i ODKS w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego. 16. Od decyzji ODKS doktorantowi przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem ODKS. 17. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną, postępowanie w sprawie przyznawania pomocy materialnej może być wznowione w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego. W przypadku takim DKS lub ODKS są uprawnieni do wstrzymania wypłaty świadczeń pomocy materialnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy. 18. Kwoty świadczeń przyznanych z funduszu pomocy materialnej, wypłacane są, za dany miesiąc w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta, do 10 każdego miesiąca, z jednym wyjątkiem: stypendium za miesiąc październik wypłacone jest w miesiącu listopadzie. 5 Tryb powoływania i działania komisji 1. Dyrektor powołuje DKS na wniosek organu Samorządu Doktorantów, raz na dwa lata i przekazuje jej uprawnienia do rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji w przedmiocie stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz stypendiów dla najlepszych doktorantów. 2. W skład DKS wchodzą doktoranci, będący przedstawicielami różnych jednostek partnerskich i/lub różnych typów studiów i co najmniej dwóch pracowników Instytutu. 3. Dyrektor powołuje ODKS, na wniosek organu Samorządu Doktorantów, raz na dwa lata i przekazujejej uprawnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie odwołań od decyzji w przedmiocie: stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, zapomóg i stypendiów dla najlepszych doktorantów. 4. W skład ODKS wchodzą doktoranci, będący przedstawicielami różnych jednostek partnerskich i/lub różnych typów studiów i co najmniej dwóch pracowników Instytutu. 5. Doktoranci stanowią większość składu w obu komisjach: DKS i ODKS. 6. Członkowie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, zwanych dalej komisjami, wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 5

7 7. Komisje rozpatrują sprawy związane z pomocą materialną dla doktorantów na posiedzeniach, z których sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz. 8. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w zakresie swoich kompetencji zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 60% ich regulaminowego składu, w tym co najmniej jednego pracownika Instytutu. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Komisji. 9. Decyzje, wydawane przez DKS i ODKS oraz inne pisma związane z działalnością komisji podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. 10. Nadzór nad działalnością DKS i ODKS sprawuje Dyrektor. 6 Stypendia socjalne 1. Stypendium socjalne może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, o którym mowa w 1 ust.2 pkt. a, zobowiązany jest do złożenia: a) wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik Nr 4 wraz z Załącznikiem Nr 4a, 4c, 4d), b) kompletu dokumentów, pozwalających ustalić sytuację materialną doktoranta lub doktoranta i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, c) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej na innych kierunkach (Załącznik Nr 3), d) oświadczenia o samodzielności (Załącznik Nr 4b) - w przypadku samodzielnego rozliczania się. 3. Stypendium socjalne przysługuje doktorantowi, jeżeli miesięczna wysokość dochodu netto na jedną osobę, w rodzinie doktoranta, nie przekracza kwoty ustalonej przez Dyrektora w porozumieniu z Samorządem Doktorantów na dany rok akademicki. 4. Obowiązkiem doktoranta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, przedstawienie i udokumentowanie sytuacji materialnej swojej i rodziny. 5. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających wysokość dochodu: a) doktoranta, b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; c) rodziców, rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 6. Doktorant studiów doktoranckich stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 6

8 zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 7. Doktorant może otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem/dziećmi doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 8. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości nie przysługuje doktorantowi zamieszkującemu na stałe w mieście i gminie Kraków/Rzeszów, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, kiedy doktorant w sposób niebudzący wątpliwości udokumentuje, że codzienny dojazd na zajęcia i do instytucji, gdzie wykonuje pracę doktorską jest niemożliwy lub szczególnie utrudniony, z przyczyn niezależnych od doktoranta, w szczególności z związku z brakiem połączeń komunikacyjnych. 9. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje doktorantowi, który oprócz dokumentów wymienionych w 6ust. 2 złożył: a) oświadczenie o zamieszkaniu poza miejscem studiowania (Załącznik Nr 4e), b) dokument potwierdzający zamieszkanie poza miejscem zameldowania, w szczególności: zaświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim/hotelu asystenckim, umowę najmu/użyczenia lokalu, oświadczenie właściciela lokalu potwierdzające miejsce zamieszkania w tym lokalu (np. wzór 4e(1)). c) Załącznik Nr 4f - w przypadku starania się o zwiększenie z tytułu zamieszkania rodziny. 10. W przypadku trwałej zmiany sytuacji materialnej, doktorant winien niezwłocznie złożyć wniosek lub dostarczyć aktualne dokumenty oraz wystąpić o ponowne przeliczenie dochodu i ustalenie nowej wysokości świadczenia (Załącznik Nr 4g). 11. Wypłata świadczenia następuje od następnego miesiąca, następującego po miesiącu w którym złożono prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 7 Stypendia dla najlepszych doktorantów 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane: a) na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, b) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 2. Stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje doktorantowi, który złożył: a) wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów (Załącznik Nr 5), b) ankietę dorobku naukowego (Załącznik Nr 5a), 7

9 c) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej na innych kierunkach (Załącznik Nr 3). 3. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów określone są w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 8 Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej. 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje doktorantowi, który złożył: a) wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (Załącznik Nr 6), b) orzeczenie właściwego organu o stopniu niepełnosprawności, c) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej na innych kierunkach (Załącznik Nr 3). 3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się doktorantowi, który przedstawił orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane jako równorzędne (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności). a) Zgodnie z art. 5 wyżej wymienionej ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: całkowitej niezdolność do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440) lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej w pkt. 1), traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ustawie wymienionej w pkt. 1) traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. b) Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 8

10 c) Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 4. Doktorant starający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego tj. między październikiem a lipcem, winien złożyć u Kierownika wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, który zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmuje okres, od którego przyznano status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 5. W przypadku zmiany orzeczenia o stopniu niepełnosprawności doktorant zobowiązany jest do poinformowania o tym kierownika studiów doktoranckich. 6. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przestaje być wypłacane od następnego miesiąca, następującego po dacie wygaśnięcia ważności orzeczenia. 7. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. 9 Zapomogi 1. Zapomogę można przyznać doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Zapomoga przysługuje doktorantowi, który złożył: a) wniosek o przyznanie zapomogi (Załącznik Nr 7), b) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniające przyznanie zapomogi; c) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej na innych kierunkach (Załącznik Nr 3). 3. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie doktoranta o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: a) nieszczęśliwy wypadek doktoranta, dziecka znajdującego się pod jego prawną opieką lub małżonka doktoranta, b) śmierć członka najbliższej rodziny(współmałżonka, dziecka, rodziców i rodzeństwa pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym), c) ciężką chorobę doktoranta lub członków jego najbliższej rodziny (współmałżonka, dziecka, rodziców i rodzeństwa pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym), d) kradzież lub zniszczenia przedmiotów pierwszej potrzeby na skutek np. klęsk żywiołowych, e) inne zdarzenie losowe powodujące, iż doktorant znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 4. Doktorant powinien potwierdzić zaistnienie okoliczności uzasadniających wniosek o zapomogę stosownymi dokumentami (np. zaświadczeniem: lekarskim, z pomocy społecznej, orzeczeniem: sądowym, policyjnym itp.) lub pisemnym oświadczeniem 9

11 wnioskodawcy pozytywnie zaopiniowanym przez Samorząd Doktorantów IKiFP PAN i kierownika studiów doktoranckich. 5. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie utratą dochodów osiąganych przez doktoranta w takim przypadku doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne. 6. Wysokość zapomogi losowej nie może przekraczać stawki najwyższego stypendium socjalnego i uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się doktorant. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyznanie zapomogi w wyższej kwocie. 7. Z tytułu tego samego zdarzenia doktorant może otrzymać jedną zapomogę. 8. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. 10 Ustalenie dochodu 1. Z początkiem każdego roku akademickiego Dyrektor IKiFP r. w porozumieniu z Samorządem Doktorantów ustala wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. 2. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 1,3 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,3 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt.. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych (D.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). 3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającej doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: a) doktoranta, b) małżonka doktoranta a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, c) rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 4. Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającej doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, nie uwzględnia się innych osób niż wymienione w ust. 3 nawet, jeżeli zamieszkują wspólnie ze doktorantem (np. babci lub dziadka doktoranta, rodziców małżonka doktoranta, rodzica dziecka doktoranta, z którym pozostaje on wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica doktoranta). 5. Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 3 b i c: a) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu (Załącznik Nr 4b) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: ukończył 26, rok życia, pozostaje w związku małżeńskim, ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt.. 2 b) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, posiada stałe dochody w roku bieżącym, 10

12 jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt..3 ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych, nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 6. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z późn. zm.) z uwzględnieniem ust. 5, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, b) stypendiów przyznawanych uczniom, doktorantom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty; d) świadczeń pomocy materialnej przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, e) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanym przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt.. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 361, z późn. zm.). 7. Sposób dokumentowania oraz obliczania dochodu doktoranta lub doktoranta i jego rodziny zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Regulaminu. 8. Dokumenty, potwierdzające wysokość dochodu muszą być zgodne ze stanem faktycznym. 9. W przypadku ujawnienia, iż dane podane przez doktoranta nie odpowiadają prawdzie, wyciągane będą wobec doktoranta konsekwencje dyscyplinarne, niezależnie od skutków cywilno-prawnych oraz odpowiedzialności karnej. W przypadku takim wznawia się postępowanie w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej w trybie określonym w art.145 KPA. W wyniku wznowienia postępowania z ww. przyczyny, doktorant może utracić prawo do świadczeń pomocy materialnej, a bezprawnie pobrane świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami obowiązany jest zwrócić IKiFP na konto FPM. 10. Osobami upoważnionymi do kontroli dokumentów i oświadczeń związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IKiFP są: Dyrektor, Kierownik studiów doktoranckich, Członkowie DKS, Członkowie ODKS, pracownicy IKiFP dokonujący na polecenie Dyrektora kontroli przyznawania świadczeń pomocy materialnej z FPM. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin został ustalony przez Dyrektora IKiFP PAN w porozumieniu z Samorządem Doktorantów IKiFP PAN. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 11

13 3. Poprzedni regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 26/2014 z dnia 10 października 2014 ulega unieważnieniu. Przewodniczący Samorządu Doktorantów Dyrektor IKiFP PAN mgr Joanna Olszówka prof. dr hab. Małgorzata Witko 12

14 Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta Podstawowe definicje Rodzina oznacza następujących członków rodziny: a) doktoranta, b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Dziecko - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. Dziecko niepełnosprawne dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. Osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Gospodarstwo rolne - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (tj. obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujących się w posiadaniu). Dochód - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 1. Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej doktoranta są to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zmianami), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny 13

15 zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, 14

16 policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub doktorantom, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: - świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, - stypendiów przyznawanych uczniom, doktorantom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty; - świadczeń pomocy materialnej przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, - stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanym przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt.. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 361, z późn. zm.). kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich; należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , 15

17 świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust.1 pkt. 1, 2 i 8, art. 173a, art.199 ust.1, pkt..1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; Sytuację materialną doktoranta tj. miesięczną wysokość dochodu przypadającą na osobę w rodzinie doktoranta, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, późn. zmianami). zgodnie z art. 3 pkt.. 1 tej ustawy, art. 8 ust. 1. pkt.. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) oraz art. 179 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz z późn. zm.). Dochód rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny. Dochód członka rodziny oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. Dochód osoby uczącej się lub doktoranta samodzielnego finansowo - oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej doktoranta ubiegającego się o pomoc materialną; 2. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i pełnoletnich członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na jaki świadczenie ma być przyznane, b) oświadczenia członków rodziny doktoranta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane, c) oświadczenia członków rodziny doktoranta i doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane, 16

18 d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny doktoranta zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane, e) zaświadczenia i dokumenty o dochodach osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego w tym: zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni użytków rolnych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiegać się będzie o pomoc materialną, umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalnej), umowę o wniesieniu wkładów gruntowych, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych w wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, i) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów, j) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez doktoranta lub członków rodziny doktoranta, l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez doktoranta lub członków rodziny doktoranta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenia ma być przyznane, m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez doktoranta lub członka rodziny doktoranta z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane, 17

19 n) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany, o) akty zgonu rodziców lub odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - przypadku osoby uczącej się, p) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego q) o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, r) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecka, s) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, t) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka, u) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, v) zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, w) zaświadczenie szkoły wyższej o uczęszczaniu do szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej, x) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, y) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do otrzymywania świadczeń socjalnych np: (zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz okresach zatrudnienia. 3. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust. 2, organ wydający decyzję może zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją w postępowaniu. 4. Każdy dorosły członek rodziny doktoranta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się) oraz oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 5. Członkowie rodziny doktoranta posiadający gospodarstwo rolne i ubezpieczeni w KRUS, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia potwierdzającego to ubezpieczenie oraz fakt pobierania lub nie pobierania zasiłków chorobowych z tego tytułu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Wysokość pobranego zasiłku należy wykazać w oświadczeniu o dochodzie nieopodatkowanym. 18

20 6. Doktorant ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię. Ustalanie wysokości dochodu 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: a) doktoranta, b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, c) rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 2. Do dochodu nie wlicza się: a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, b) stypendiów przyznawanych uczniom, doktorantom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty; d) świadczeń pomocy materialnej przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, e) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanym przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt.. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 361, z późn. zm.). 3. Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt.. 3: a) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: ukończył 26. rok życia, pozostaje w związku małżeńskim, ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt.. 2, lub b) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, jego miesięczny dochód netto w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt.. 3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 19

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) Załącznik nr 4 WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY,

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości zł gr z tytułu:

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr.

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. . OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) (sr-z5)... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr ... (imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym...

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 3 WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM

Bardziej szczegółowo

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Załącznik nr 2... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego 1. Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2012, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy... PESEL.. 1. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres... 2. Imiona rodziców II. Rodzina moja składa się

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły) Oświadczam, że...... (podpis

Bardziej szczegółowo

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7, 89-115Mrocza. 2. Wymagane

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2013, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia.

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia. WZÓR Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bielski OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY, UZYSKANYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS Od dnia 1 września 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki I. Imię i nazwisko studenta/studentki...pesel... 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców... II. Rodzina

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły)...... (podpis osoby ubiegającej się składającej

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Wypłata Składanie wniosku i ustalenie prawa Ustalenie prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Zasiłek rodzinny Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ...

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ... Załącznik Nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 I. Imię i nazwisko studenta/studentki..., II. 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców...

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

Bardziej szczegółowo

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr 1... (imię i nazwisko studenta) Studia stacjonarne/niestacjonarne* pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U.2015.2284 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

dochody opodatkowane

dochody opodatkowane zaświadczenie Urząd skarbowy (wzór nr 1) dochody opodatkowane oświadczenia - wzory: 3, 4 przy dochodach nieopodatkowanych WZÓR NR 1 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) z2... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2011 Rektora AGH z dnia 05 października 2011 roku. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2016-01-02) obowiązuje do: 2017-04-01 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Dz.U.2016.214 z dnia 2016.02.19 Status: Akt oczekujący Wersja od: 19 lutego 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Wydział Finansowy Osoby prowadzące sprawę: Anna Puk inspektor ds. świadczeń rodzinnych,

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców...

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców... Nr Projektu: Tytuł Projektu: Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2006/2007 O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 3) Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013.

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013. UWAGA! PRZYPOMINA SIĘ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO 15 WRZEŚNIA BR. AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY O KONTYNUACJI NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PRZEZ UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ niedostosowanie

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. Dz.U.2013, poz.3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005.

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005. ...... /miejsowość/ /data/ Wniosek o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2004/2005 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: rodzina następujących członkowie rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta (dot. wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta Stypendium socjalne Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną określa się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez członków

Bardziej szczegółowo

Becikowe. Wymagane dokumenty

Becikowe. Wymagane dokumenty Becikowe Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: 1) z tytułu urodzenia się żywego dziecka; jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko; jednorazowa zapomoga przysługuje

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Wymagane dokumenty : W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek (druk

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Załączniki Nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska. zastępca kierownika: Edyta Ciesielska. ul. Bodzentyńska 32/40.

Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska. zastępca kierownika: Edyta Ciesielska. ul. Bodzentyńska 32/40. Dział Świadczeń Rodzinnych kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska ul. Bodzentyńska 32/40 25-308 Kielce tel. (041) 343-21-33, 368-29-85 (041) 367-64-48, 367-64-49, fax (041) 367-69-16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych.

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Udzielane są świadczenia: - świadczenia rodzinne, - świadczenia opiekuńcze, - fundusz alimentacyjna, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i jego rodziny, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)1 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

Konto: W N I O S E K

Konto: W N I O S E K ... (imię i nazwisko doktoranta) (adres zamieszkania) (telefon, e-mail) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 133 Rektora UMK Studia stacjonarne/niestacjonarne*... (nr albumu doktoranta)... (dyscyplina i rok

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty od wnioskodawcy

Dokumenty od wnioskodawcy Piątek, 11 lipca 2008 Dokumenty od wnioskodawcy Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

Bardziej szczegółowo

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio:

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio: Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta 1. Dokumentacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

przykładowy Student + rodzice + rodzeństwo o okresie, w którym dochód był osiągany o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne

przykładowy Student + rodzice + rodzeństwo o okresie, w którym dochód był osiągany o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne Szczegółowy wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne zawiera załącznik nr 1. Proszę się z nim zapoznać (znajduje się na końcu tego pliku). Poniżej przedstawiono przykładowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 2284 wersja obowiązująca od 2016-01-02 do 2018-04-02 Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r. ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r. Rodzaj świadczenia dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku rodzinnego Kwota świadczenia Zasiłek rodzinny Prawo do

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne Źródło: http://gops.poswietne.bip-e.pl/op/fundusz-alimentacyjny/1297,fundusz-alimentacyjny.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017, 02:35 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela*) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ CZĘŚĆ I. Dane osoby ubiegającej się**) Imię i nazwisko PESEL***) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne Urząd Gminy Jakubów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-64, fax 25 757-91-64 www.gops.jakubow.pl mail: gopsjakubow@list.pl Karta usług Nr GOPS.2/2015 Świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA Załącznik nr 5 WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm),

Bardziej szczegółowo

Konto: - - - - - - W N I O S E K

Konto: - - - - - - W N I O S E K ... (imię i nazwisko doktoranta)...... (adres zamieszkania)... (telefon, e-mail) Studia stacjonarne/niestacjonarne* Załącznik nr 2... (nr albumu doktoranta)... (dyscyplina i rok studiów) Konto: - - - -

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku

Bardziej szczegółowo

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Podstawowe informacje o Świadczeniach Rodzinnych 2010-07-14 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 zarządzenie nr 37 /2015 Rektora PW Zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2010/2011 zarządzenie nr 49 /2010 Rektora PW z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy

Bardziej szczegółowo

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej: Pomoc materialna Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 3 wersja obowiązująca od 2013-01-04 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej wniosek. Miesięczny dochód na osobę Zmiana miesięcznego dochodu na osobę WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo