Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab."

Transkrypt

1 Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy materialnej dla doktorant6w w IKiFP PAN Wprowadzam zmiany w regulaminie ustalania wysokodci, prztznawani.a i wyplacama Swiadczeri pomocy materialnej dla doktorant6w w IKiFP PAN, stanowi4cego ZaN4cznlk w I do niniej szego zarzqdzenia. Paragraf g 9 punkt 3 przyjmuje brzmienie: 3. Do zdarzefi, kt6re uzasadniajq Wstqpienie doldoranta o przyznanie zapomogi zdliczq sig w szczeg6lnoici: a) nieszczgiliwy wlpadek dohoranta, dziecka znajdujqcego sig pod jego prawnq opiekq lub malz o nkn do kt or ant a, b) imiert czlonka najbli2szej rodziny(wspblmalzonka, dzieckn, rodzicdw i rodzefisfwa pozostajqcego we wsp'lnym gospoddrstwie domowym), c) cig2kq chorobg doktoranta lub czlonk6w jego najblizszej rodziny (wspblmalzonkn, dziecka, rodzic6w i rodzenstwa pozostajqcego we wsp6lnym gospodqrstwie domowym), d) lcradzie2 lub zniszczenia przedmiotdw pierwszej potrzeby na skutek np klgsk iywiolowych, e) inne zdarzenie losowe powodujqce, i2 doktorant znalazl sig przejiciowo w trudnej sytuctcj i mqterialnej. Zarzadzerie wchodzi w Zvcie z dniem podpisania. Dyrektor InsJytutu prof. dr hab. gorzata Witko

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora z dnia 12 czerwca 2015 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK Podstawa prawna : Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 298, poz.1769 ). Stosowane skróty: FPM - fundusz pomocy materialnej, Dyrektor - Dyrektor IKiFP PAN, SD - Samorząd Doktorantów IKiFP PAN, DKS - Doktorancka Komisja Stypendialna w IKiFP PAN, ODKS -Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna w IKiFP PAN, 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania doktorantom świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej, zwanym dalej FPM, o których mowa w art.103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 2. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: a) stypendium socjalnego, b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, c) zapomogi, d) stypendium dla najlepszych doktorantów. 3. Świadczenia przyznaje się na wniosek doktoranta, na zasadach określonych przez Dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Dyrektorem, w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów, zwanym dalej SD. 4. Doktorant będący równocześnie studentem/doktorantem na innym wydziale lub uczelni może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów tylko na jednym, wskazanym przez doktoranta, kierunku studiów, potwierdzając ten fakt stosownym pisemnym oświadczeniem, składanym wraz z wnioskiem o pomoc materialną w przypadku zaistnienia takiej okoliczności. 5. Organem przyznającym świadczenia pomocy materialnej wymienionej ust.2 jest Doktorancka Komisja Stypendialna, zwana dalej DKS. Organem odwoławczym od decyzji Komisji stypendialnej jest Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna, zwana dalej ODKS. 1

3 6. Dyrektor w porozumieniu z SD, biorąc pod uwagę wysokość dotacji na pomoc materialną doktorantów, określa na dany rok akademicki: a) wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, b) podział dotacji z FPM na poszczególne świadczenia, c) wysokość stypendium: socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, dla najlepszych doktorantów, dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, d) termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, e) okres pobierania świadczeń. 7. Środki FPM są gromadzone i pozostają do dyspozycji na odrębnym rachunku bankowym, w sposób pozwalający na ustalenie, w każdym czasie, stanu wykorzystania dotacji. 2 Świadczenia pomocy materialnej 1. Świadczenia określone 1ust.2 pkt. a-d przyznawane są na pisemny wniosek doktoranta. Wzory wniosków stanowią Załączniki Nr 4-7 do niniejszego Regulaminu. 2. Wraz z wnioskiem o świadczenia z funduszu pomocy materialnej, doktorant składa oświadczenie (Załącznik Nr 3) o niepobieraniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej na innym kierunku studiów. 3. Łączna miesięczna wysokość świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 2 pkt. a i d, nie może być wyższa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 4. Doktorant może otrzymywać stypendia, o których mowa ust.2 pkt. a,b,d, w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy (świadczenia przyznawane są wtedy na okres od października do lipca danego roku akademickiego), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy. 5. Otrzymanie stypendium dla najlepszych doktorantów nie wyklucza prawa doktoranta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 6. Doktorant traci prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej ze środków FPM w przypadku: a) utraty statusu doktoranta, b) ukończenia studiów przed terminem określonym w planie studiów, c) ukończenia studiów. 7. Doktorant przebywający na urlopie zdrowotnym lub okolicznościowym nie może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej wymienione w 1ust.2 pkt. a, b. 8. Doktorant, który uzyskał urlop w trakcie trwania roku akademickiego nie otrzymuje świadczeń pomocy materialnej, wymienionych w 1ust.2 pkt. a, b, od następnego miesiąca, następującego po dacie udzielonego urlopu. 9. Doktorantowi, któremu w danym roku akademickim udzielono zgody na urlop, a który otrzymał stypendium dla najlepszych doktorantów, przyznane na podstawie spełnienia kryteriów w poprzednim roku akademickim, stypendium to wypłacane jest po powrocie z urlopu, w kwocie przepadającej w roku akademickim, w którym zostało przyznane. 2

4 10. Doktorantowi, który uzyskał urlop w trakcie trwania roku akademickiego wypłata stypendium dla najlepszego doktoranta zostaje wstrzymana od następnego miesiąca, następującego po dacie udzielonego urlopu. 11. Wznowienie wypłaty stypendium, w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 10 następuje na pisemny wniosek doktoranta, złożony kierownikowi studiów, w ciągu miesiąca od daty zakończenia urlopu. 12. Doktorantowi, który kończy studia przed terminem określonym w planie studiów, wszystkie przysługujące świadczenia pomocy materialnej wypłacane są po raz ostatni za miesiąc, w którym następuje obrona pracy doktorskiej. 13. Decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia. 14. Doktorant otrzymujący świadczenia pomocy materialnej jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kierownika studiów o wystąpieniu okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczeń z funduszu pomocy materialnej, składając jednocześnie wniosek o przeliczenie dochodu (Załącznik Nr 4g). 3 Świadczenia pomocy materialnej dla cudzoziemców 1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1 mogą ubiegać się doktoranci cudzoziemcy, którzy podejmują i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tj.: a) posiadają zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, b) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, c) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, f) otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt.. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650), g) udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, h) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. 2. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 3

5 3. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin podejmującym i odbywającym studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, może zostać przyznane świadczenie określone w 1 ust.2 pkt. d). 4. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą ubiegać się o wszystkie rodzaje świadczeń określonych w 1, jeżeli podejmują i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 5. Cudzoziemcom nie wymienionym w ust. 1-4 nie przysługują świadczenia pomocy materialnej określone w niniejszym regulaminie. 6. Dokumenty wymagane w procedurze przyznawania świadczeń z FPM doktorant składa przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4 Tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej 1. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu pomocy materialnej (Załączniki Nr 4-7), o których mowa w 1 ust.2 pkt. a-d, wraz z kompletem odpowiednich dokumentów, doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich, w terminie ustalonym przez Dyrektora w porozumieniu z SD. 2. Kierownik studiów doktoranckich dokonuje sprawdzenia kompletności złożonego wniosku i przekazuje go, wraz z kompletem dokumentów, do Doktoranckiej Komisji Stypendialnej. 3. W razie stwierdzenia braków we wniosku, Kierownik wzywa doktoranta do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni (Załącznik Nr 8). 4. Uzupełniony wniosek Kierownik przekazuje do DKS w terminie 3 dni roboczych. 5. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub stwierdzenia innych braków we wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 6. DKS po otrzymaniu kompletnego wniosku w terminie 14 dni wydaje decyzję, w której przyznaje świadczenia w określonej wysokości, bądź odmawia jego przyznania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. Decyzję doręcza się doktorantowi osobiście lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 8. Wniosek złożony przez doktoranta w ciągu roku akademickiego powinien zostać rozpatrzony w ciągu jednego miesiąca. 9. Od decyzji DKS w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych i zapomóg, doktorantowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do ODKS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 10. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem DKS, która zobowiązana jest przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydała nowej decyzji. 11. W przypadku stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4

6 12. ODKS po otrzymaniu odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania lub wniosku, wydaje decyzję, która jest ostateczna i doręcza ją doktorantowi. 13. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor lub komisje (DKS i ODKS) mogą zażądać doręczenia opinii jednostki, w systemie pomocy społecznej, odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją w postępowaniu. 14. W przypadku niedostarczenia przez doktoranta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 13 komisje mogą wezwać doktoranta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień skutkuje odmową przyznania świadczeń z funduszu pomocy materialnej. 15. Do decyzji wydawanych DKS i ODKS w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego. 16. Od decyzji ODKS doktorantowi przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem ODKS. 17. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną, postępowanie w sprawie przyznawania pomocy materialnej może być wznowione w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego. W przypadku takim DKS lub ODKS są uprawnieni do wstrzymania wypłaty świadczeń pomocy materialnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy. 18. Kwoty świadczeń przyznanych z funduszu pomocy materialnej, wypłacane są, za dany miesiąc w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta, do 10 każdego miesiąca, z jednym wyjątkiem: stypendium za miesiąc październik wypłacone jest w miesiącu listopadzie. 5 Tryb powoływania i działania komisji 1. Dyrektor powołuje DKS na wniosek organu Samorządu Doktorantów, raz na dwa lata i przekazuje jej uprawnienia do rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji w przedmiocie stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz stypendiów dla najlepszych doktorantów. 2. W skład DKS wchodzą doktoranci, będący przedstawicielami różnych jednostek partnerskich i/lub różnych typów studiów i co najmniej dwóch pracowników Instytutu. 3. Dyrektor powołuje ODKS, na wniosek organu Samorządu Doktorantów, raz na dwa lata i przekazujejej uprawnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie odwołań od decyzji w przedmiocie: stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, zapomóg i stypendiów dla najlepszych doktorantów. 4. W skład ODKS wchodzą doktoranci, będący przedstawicielami różnych jednostek partnerskich i/lub różnych typów studiów i co najmniej dwóch pracowników Instytutu. 5. Doktoranci stanowią większość składu w obu komisjach: DKS i ODKS. 6. Członkowie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, zwanych dalej komisjami, wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 5

7 7. Komisje rozpatrują sprawy związane z pomocą materialną dla doktorantów na posiedzeniach, z których sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz. 8. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w zakresie swoich kompetencji zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 60% ich regulaminowego składu, w tym co najmniej jednego pracownika Instytutu. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Komisji. 9. Decyzje, wydawane przez DKS i ODKS oraz inne pisma związane z działalnością komisji podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. 10. Nadzór nad działalnością DKS i ODKS sprawuje Dyrektor. 6 Stypendia socjalne 1. Stypendium socjalne może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, o którym mowa w 1 ust.2 pkt. a, zobowiązany jest do złożenia: a) wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik Nr 4 wraz z Załącznikiem Nr 4a, 4c, 4d), b) kompletu dokumentów, pozwalających ustalić sytuację materialną doktoranta lub doktoranta i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, c) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej na innych kierunkach (Załącznik Nr 3), d) oświadczenia o samodzielności (Załącznik Nr 4b) - w przypadku samodzielnego rozliczania się. 3. Stypendium socjalne przysługuje doktorantowi, jeżeli miesięczna wysokość dochodu netto na jedną osobę, w rodzinie doktoranta, nie przekracza kwoty ustalonej przez Dyrektora w porozumieniu z Samorządem Doktorantów na dany rok akademicki. 4. Obowiązkiem doktoranta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, przedstawienie i udokumentowanie sytuacji materialnej swojej i rodziny. 5. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających wysokość dochodu: a) doktoranta, b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; c) rodziców, rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 6. Doktorant studiów doktoranckich stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 6

8 zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 7. Doktorant może otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem/dziećmi doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 8. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości nie przysługuje doktorantowi zamieszkującemu na stałe w mieście i gminie Kraków/Rzeszów, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, kiedy doktorant w sposób niebudzący wątpliwości udokumentuje, że codzienny dojazd na zajęcia i do instytucji, gdzie wykonuje pracę doktorską jest niemożliwy lub szczególnie utrudniony, z przyczyn niezależnych od doktoranta, w szczególności z związku z brakiem połączeń komunikacyjnych. 9. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje doktorantowi, który oprócz dokumentów wymienionych w 6ust. 2 złożył: a) oświadczenie o zamieszkaniu poza miejscem studiowania (Załącznik Nr 4e), b) dokument potwierdzający zamieszkanie poza miejscem zameldowania, w szczególności: zaświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim/hotelu asystenckim, umowę najmu/użyczenia lokalu, oświadczenie właściciela lokalu potwierdzające miejsce zamieszkania w tym lokalu (np. wzór 4e(1)). c) Załącznik Nr 4f - w przypadku starania się o zwiększenie z tytułu zamieszkania rodziny. 10. W przypadku trwałej zmiany sytuacji materialnej, doktorant winien niezwłocznie złożyć wniosek lub dostarczyć aktualne dokumenty oraz wystąpić o ponowne przeliczenie dochodu i ustalenie nowej wysokości świadczenia (Załącznik Nr 4g). 11. Wypłata świadczenia następuje od następnego miesiąca, następującego po miesiącu w którym złożono prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 7 Stypendia dla najlepszych doktorantów 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane: a) na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, b) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 2. Stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje doktorantowi, który złożył: a) wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów (Załącznik Nr 5), b) ankietę dorobku naukowego (Załącznik Nr 5a), 7

9 c) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej na innych kierunkach (Załącznik Nr 3). 3. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów określone są w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 8 Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej. 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje doktorantowi, który złożył: a) wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (Załącznik Nr 6), b) orzeczenie właściwego organu o stopniu niepełnosprawności, c) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej na innych kierunkach (Załącznik Nr 3). 3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się doktorantowi, który przedstawił orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane jako równorzędne (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności). a) Zgodnie z art. 5 wyżej wymienionej ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: całkowitej niezdolność do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440) lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej w pkt. 1), traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ustawie wymienionej w pkt. 1) traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. b) Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 8

10 c) Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 4. Doktorant starający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego tj. między październikiem a lipcem, winien złożyć u Kierownika wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, który zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmuje okres, od którego przyznano status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 5. W przypadku zmiany orzeczenia o stopniu niepełnosprawności doktorant zobowiązany jest do poinformowania o tym kierownika studiów doktoranckich. 6. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przestaje być wypłacane od następnego miesiąca, następującego po dacie wygaśnięcia ważności orzeczenia. 7. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. 9 Zapomogi 1. Zapomogę można przyznać doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Zapomoga przysługuje doktorantowi, który złożył: a) wniosek o przyznanie zapomogi (Załącznik Nr 7), b) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniające przyznanie zapomogi; c) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej na innych kierunkach (Załącznik Nr 3). 3. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie doktoranta o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: a) nieszczęśliwy wypadek doktoranta, dziecka znajdującego się pod jego prawną opieką lub małżonka doktoranta, b) śmierć członka najbliższej rodziny(współmałżonka, dziecka, rodziców i rodzeństwa pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym), c) ciężką chorobę doktoranta lub członków jego najbliższej rodziny (współmałżonka, dziecka, rodziców i rodzeństwa pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym), d) kradzież lub zniszczenia przedmiotów pierwszej potrzeby na skutek np. klęsk żywiołowych, e) inne zdarzenie losowe powodujące, iż doktorant znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 4. Doktorant powinien potwierdzić zaistnienie okoliczności uzasadniających wniosek o zapomogę stosownymi dokumentami (np. zaświadczeniem: lekarskim, z pomocy społecznej, orzeczeniem: sądowym, policyjnym itp.) lub pisemnym oświadczeniem 9

11 wnioskodawcy pozytywnie zaopiniowanym przez Samorząd Doktorantów IKiFP PAN i kierownika studiów doktoranckich. 5. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie utratą dochodów osiąganych przez doktoranta w takim przypadku doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne. 6. Wysokość zapomogi losowej nie może przekraczać stawki najwyższego stypendium socjalnego i uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się doktorant. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyznanie zapomogi w wyższej kwocie. 7. Z tytułu tego samego zdarzenia doktorant może otrzymać jedną zapomogę. 8. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. 10 Ustalenie dochodu 1. Z początkiem każdego roku akademickiego Dyrektor IKiFP r. w porozumieniu z Samorządem Doktorantów ustala wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. 2. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 1,3 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,3 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt.. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych (D.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). 3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającej doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: a) doktoranta, b) małżonka doktoranta a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, c) rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 4. Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającej doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, nie uwzględnia się innych osób niż wymienione w ust. 3 nawet, jeżeli zamieszkują wspólnie ze doktorantem (np. babci lub dziadka doktoranta, rodziców małżonka doktoranta, rodzica dziecka doktoranta, z którym pozostaje on wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica doktoranta). 5. Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 3 b i c: a) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu (Załącznik Nr 4b) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: ukończył 26, rok życia, pozostaje w związku małżeńskim, ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt.. 2 b) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, posiada stałe dochody w roku bieżącym, 10

12 jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt..3 ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych, nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 6. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z późn. zm.) z uwzględnieniem ust. 5, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, b) stypendiów przyznawanych uczniom, doktorantom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty; d) świadczeń pomocy materialnej przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, e) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanym przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt.. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 361, z późn. zm.). 7. Sposób dokumentowania oraz obliczania dochodu doktoranta lub doktoranta i jego rodziny zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Regulaminu. 8. Dokumenty, potwierdzające wysokość dochodu muszą być zgodne ze stanem faktycznym. 9. W przypadku ujawnienia, iż dane podane przez doktoranta nie odpowiadają prawdzie, wyciągane będą wobec doktoranta konsekwencje dyscyplinarne, niezależnie od skutków cywilno-prawnych oraz odpowiedzialności karnej. W przypadku takim wznawia się postępowanie w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej w trybie określonym w art.145 KPA. W wyniku wznowienia postępowania z ww. przyczyny, doktorant może utracić prawo do świadczeń pomocy materialnej, a bezprawnie pobrane świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami obowiązany jest zwrócić IKiFP na konto FPM. 10. Osobami upoważnionymi do kontroli dokumentów i oświadczeń związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IKiFP są: Dyrektor, Kierownik studiów doktoranckich, Członkowie DKS, Członkowie ODKS, pracownicy IKiFP dokonujący na polecenie Dyrektora kontroli przyznawania świadczeń pomocy materialnej z FPM. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin został ustalony przez Dyrektora IKiFP PAN w porozumieniu z Samorządem Doktorantów IKiFP PAN. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 11

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo